Jiříkovské
noviny
Číslo 8 • Ročník XVIII • Září 2013 • Zdarma
Otevřený dopis
p. Fürstové
Čtěte na str. 2
Citát
Závěrečný účet
města Jiříkova za rok 2012
Čtěte na str. 3
Není méně hodno vojevůdce vítězit rozvahou než
mečem.
Gaius Julius Caesar
Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná
dne 24. září 2013 od 16.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov.
Kdy mohu kácet bez povolení?
Čtěte na str. 3
XXVI. ročník TOUR DE FEMININ
Čtěte na str. 8
20. ročník HOUMROVA TRIATLONU
Sobota 3.srpna 2013 byla spjata se sportovně-kulturní akcí „20.ročníku Houmrova triatlonu“. Sportovní výsledky se dají dohledat na
www.htriatlon.cz. V odpoledním a večerním programu vystoupily kapely:
Legendy se vrací, UDG, MIG 21, Bára Zemanová, Ivan Hlas, Ivan Mládek
a další. Akce se super povedla, počasí přálo, občerstvení bylo zajištěno
s patřičnou péčí.
Již teď se můžeme těšit na příští 21. ročník, který se bude
konat v roce 2014, kdy naše město bude slavit 100 let povýšení
Jiříkova na MĚSTO JIŘÍKOV.
Michal Maják
Zastupitelé rozhodli
Zastupitelé na svém zasedání dne 29. 8. 2013 rozhodli o zrušení
níže uvedeného účtu z důvodu ukončení akce „Kanalizace a ČOV
Jiříkov“ vedených u České spořitelny, a.s.:
a) č. účtu 40184 - 0921389399/0800, účet byl zřízen pro přijetí
dotace na akci „ Kanalizace a ČOV Jiříkov“,
b) č. účtu 60185 - 0921389399/0800, účet byl zřízen pro přijetí
příspěvku od SVS, a.s. na akci „Kanalizace a ČOV Jiříkov“, financování akce ze zdrojů fondu již bylo ukončeno.
Výzva
Vyzýváme všechny občany Města Jiříkov, aby si zkontrolovali, zda mají včas a řádně zaplacen místní poplatek za
komunální odpad.
Upozorňujeme, že v letošním roce bude přikročeno
k navýšení případného nedoplatku na jednonásobek. (např.:
poplatek za rok 2013 činní 640 Kč, po navýšení bude činit
1.280 Kč) v souladu s § 11, odst. 3, z. č. 565/1990 Sb., zákon
o místních poplatcích.
Dále upozorňujeme na skutečnost, že pokud máte na
pokladním dokladu napsán rok 2013, nemusí to nutně znamenat, že máte rok 2013 uhrazen. Dle § 152 z.č. 280/2009
Sb., Daňový řád, jsou nejdříve uhrazeny nedoplatky, které
vznikly v uplynulých letech.
Doporučujeme občanům, aby si ve vlastním zájmu ověřili,
zda mají zaplaceno, buď na níže uvedených kontaktech
nebo osobně na odboru V+ŽP. Tel: 412 338 350, email:
[email protected]
Veteránem severem 2013
11. ročník srazu
Sraz a prezence byla 17. srpna 2013 na náměstí ve Šluknově. Spanilá
jízda se uskutečnila ze Šluknova přes Jiříkov do Pivovaru Kocour.
Spolupořadatelé této akce byly i Město Šluknov a Město Jiříkov.
Září 2013
Pane starosto,
Jiříkovské noviny
str. 2
Otevřený dopis pí Fürstové
ve městě Jíříkov žiji 65 let. Ve městě, které jsem měla a snažím se mít
stále ráda a žila jsem zde spokojeně.
Poslední léta mě však přesvědčují o něčem jiném.
Všude kolem se projevuje zločinnost a kriminalita. Ani za bílého dne
nemůže řádný občan vyjít ven aby se nebál o sebe a svůj majetek.
Jak chcete zajistit klidný život nás řádných občanů? Máme sice
městskou polici, která pomáhá a chrání, ale nevíme kde?
Nechceme již dále přispívat lumpům a zlodějům na jejich pohodlný
život. Berou sociální dávky a ještě nás okrádají a žijí z peněz pracujících
občanů a důchodců.
Bude to město cizinců, bezdomovců, feťáků, a zlodějů?
Pane starosto, jak se postaráte o budoucnost a rozkvět tohoto města?
Zničil se zde průmysl a tisíce pracovních míst. Služby se stěhují mimo
město (Česká spořitelna je již v Rumburku a bude zde v budoucnu
pošta?)
Zamyslete se nad dopravní obslužností. Na první pohled by se zdálo,
že zde máme městskou dopravu. Každou půl hodinu jede autobus do
Rumburka. Jak však váže doprava na pracovní směny a vyučování ve
školách. Firma Benteler poskytuje práci řadě našich občanů. Zaměstnanci pro včasný nástup na pracovní směny nemohou použit veřejný
dopravní prostředek (autobus), musí použit vlastní dopravu - osobní
auto, kolo, nebo pěšky, jak se chodilo v osmnáctém století.
Jsou nutné dopravní linky přes Německo?
Ještě jedna otázka a to je kanalizace ve městě. Občané zaplatili před
lety projekt, bude se vůbec někdy realizovat? Odpověď, že se provede
oprava v ulici Svobodova a Na Vyhlídce mne neuspokojí. Jaký je další
postup prací?
Pane starosto, co s tím vším uděláte?
Co udělají slušní obyvatelé? Někteří dožijí, jiní odejdou za prací a
klidným životem. Je také možnost nabídnout městu k odkoupení našich
nemovitostí, které použijete pro sociálně nižší vrstvy, ať je tu více zbořenišť a pomníku k likvidaci.
Pane starosto, zmapujte si složení obyvatel Jiříkova a řešte problémy
ve prospěch řádných občanů a postupný rozkvět města. Je nutné vytvářet podmínky pro tvorbu pracovních míst a tím i větší přínos peněz do
městské pokladny.
Tento otevřený dopis panu starostovi žádám otisknout v Jiřikovských
novinách, tak jako reakci pana starosty na uvedenou problematiku.
V Jířikově dne 25. 06. 2013, Jana Fürstová starší
Odpověď na dopis pí Fürstové
Koncem měsíce června jsem obdržel dopis od paní Fürstové, které se
nelíbí současná situace kriminality a
zločinnosti v Jiříkově. Ono je krásné
kritizovat současnou dobu, ale zapomíná se na to, že ta situace je dlouhodobá. Když tady bylo v Mánesově
ul. oddělení státní policie, nikdo si
nestěžoval. Následně v roce 2006
bylo oddělení v Jiříkově zrušeno a
my zastupitelé jsme rozhodli o zřízení
městské policie, abychom mohli zajistit bezpečnost občanů. Náš městský
rozpočet nedovolil zřídit více jak 4 místa strážníků, ale byli jsme rádi
aspoň za tento počet.
Tak jako Vy a ostatní občané našeho města i já nechci přispívat na
pohodlný život, těch co pobírají sociální dávky, ale tuto záležitost řeší
stát, to není kompetence města, ačkoliv bych rád rozhodoval o tom,
komu a jak vyplatit sociálku. Zastávám heslo „Bez práce nejsou koláče“
a tak město zaměstnává 58 občanů na veřejně prospěšné práce a to
při současné situaci zaměstnanosti je pěkný malý výrobní závod, ale
musíme brát na vědomí, že pracujeme s lidmi, kteří jsou ze seznamu
úřadu práce.
a.s. byla již několikrát zmíněna, ale byl to krok podnikatelského subjektu,
který argumentoval zisky. My jsme jako město vydobyli bankomat na
náměstí, který jsme rovněž, aby byl, museli částečně zafinancovat.
Česká pošta sama změnila systém doručování, dnes mají motorizované
doručování z Varnsdorfu. Tato změna byla městu oznámena 14 dní před
její změnou a při tomto jednání bylo přislíbeno, „podotýkám přislíbeno“,
že přepážkové služby zůstanou zachovány.
Dopravní obslužnost je kompetence kraje a tak město nedovede změnit trasy linek autobusu. Mám ale za to, že z centra Jiříkova do Rumburku
a zpět je možno se dostat každou půlhodinu a to si myslím je pro naše
občany výhodou oproti jiným městům a obcím Šluknovského výběžku,
kde mají autobus třeba jednou za 2 hodiny a potřebují se například dostat k lékaři do Rumburské nemocnice. Pokud byly nějaké připomínky
a dostaly se mi na stůl, tak byly projednány v radě města a následně
s krajským úřadem. Doručená poslední změna se týkala zajíždění ranního autobusu k bývalému Elitexu.
Služby občanům v našem městě, které poskytovala Česká spořitelna,
Mohu Vás paní Fürstová ujistit, že mi jako „jiříkovákovi“ není lhostejné
dění v našem městě a to byl důvod, proč jsem tehdy vstoupil do
komunální politiky, chtěl jsem něco ve městě ovlivnit. Je samozřejmé, že
se všechna rozhodnutí zastupitelstva nemusí líbit všem, ale můžu Vás
ujistit, že se jako zastupitelé snažíme o rozvoj města, pracovní pobídky
a o Vaši bezpečnost, ale na všechno nemůžeme stačit a bez pomoci
občanů už vůbec ne. Jen připomínám, že rozhodnutí našich vládních
představitelů nám naši práci nijak neulehčila, spíše naopak a zvláště
rozhodnutí pana prezidenta o udělení amnestie.
Michal Maják
starosta města Jiříkova
Ke kanalizaci několikrát jednalo zastupitelstvo města a rovněž bylo
vydáno několik článků v JN. Jen připomenu, žádost města o dotaci na
vybudování II. - IV. etapy kanalizace byla vyřazena. Na základě tohoto
vyřazení bylo jednáno se Severočeskou vodárenskou společností, a.s.
o možnosti financování plánované kanalizace v Jiříkově na etapy. Bylo
přislíbeno, že v 1. etapě by mělo být profinancováno v Jiříkově cca 38
mil. Kč a těmito finančními prostředky by měla být částečně odkanalizována ul. Filipovská, ul. Rumburská a ul. Pražská.
Město neodkupuje nemovitosti od občanů, sami občané prodávají nemovitosti pod tržní cenou spekulantům, kteří je kupují za určitým výnosným byznysem = pronájmem sociálně slabým. Ale prodej soukromého
vlastnictví město těžko může ovlivnit, to je na každém z nás jak naložíme
s vlastní nemovitostí.
Září 2013
str. 3
Jiříkovské noviny
Závěrečný účet Města Jiříkova
za rok 2012
I přesto, že je již polovina roku 2013 za námi, hospodaření města
za rok 2012 skončí až schválením závěrečného účtu zastupitelstvem
města. Zastupitelstvo města Jiříkova tedy na svém červnovém zasedání schválilo hospodaření města za rok 2012, a to schválením závěrečného účtu s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
Zastupitelstvo města před schválením projednalo plnění rozpočtu
výdajů a příjmů města, tvorbu a čerpání peněžních fondů města, účty,
úvěry, pohledávky, závazky, majetek města a jeho inventarizaci, vyúčtování dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, hospodaření dalších
osob, výsledek hospodaření, dluhovou službu, výsledek přezkoumání
hospodaření (kdy při přezkoumání hospodaření Města Jiříkova nebyly
zjištěny a nedostatky), přiznání k dani z příjmu právnických osob a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Jiříkov.
Město Jiříkov hospodařilo s příjmy ve výši 47.244 tis. Kč a s výdaji
ve výši 40.226 tis. Kč, hospodaření za rok 2012 skončilo přebytkem
ve výši 7.018 tis. Kč. Na rok 2012 byl Zastupitelstvem Města Jiříkova
přijat schodkový rozpočet, kdy schodek byl plánován ve výši 1.564 tis.
Kč, ale hospodaření města za rok 2012 skončilo v kladných číslech.
Zastupitelstvo města rozhodlo tento přebytek převést do fondu rezerv
k případnému použití v roce 2013 nebo v letech následujících.
Do nového roku 2013 Město Jiříkov vstoupilo s finančními prostředky
na všech svých účtech v celkové výši 15.166 tis. Kč, neuhrazené úvěry
a půjčky mělo ve výši 10.274 tis. Kč. Dluhová služba za rok 2012 je ve
výši 9,4 %, toto číslo vypovídá o velmi dobré pozici Města Jiříkova pro
podávání žádostí o získávání dotací či úvěrů, vypovídá také o tom, že
Město Jiříkov je schopno dostát svým závazkům.
Bc. Jitka Kosová,
ved.ekonomického odboru
Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov
č. 1/2013, požární řád byla vydána
V rámci novel příslušné legislativy byla připravena k projednání
Obecně závazná vyhláška Města Jiříkov č. 1/2013, Požární řád. OZV
s kladným doporučením Rady města Jiříkova.
ZM na svém 23. zasedání projednalo a rozhodlo vydat na základě
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku Města Jiříkov č. 1/2013, požární řád.
Sbor dobrovolných hasičů
• 15. 8. 2013 Požár domu s pečovatelskou službou Rumburk
Jednotka byla vyslána na požár domu s pečovatelskou službou Rumburk. Bylo nahlášeno, že z jednoho okna stoupá bílý dým. Po příjezdu
na místo události byla jednotka poslána zpět na základnu. Jednotka
Rumburk již měla ohnisko požáru lokalizováno a požár byl uhašen.
• 17. 8. 2013 Požár kontejneru Jiříkov
Jednotka vyjela k požáru kontejneru na papír v ulici Svobodova
Jiříkov. Po příjezdu byl požár uhašen vysokotlakem a jednotka odjela
na základnu
Kdy mohu kácet bez povolení?
Vážení občané Jiříkova,
dne 27. 6. 2013 vyšla nová vyhláška č. 189/2013, která mění povinnosti vlastníků v případě, že chtějí pokácet nějaký strom. V médiích
proběhla informační kampaň, která byla postavena tak, že si vlastně
mohu na své zahradě pokácet co chci. Omyl! Povolení ke kácení dřevin (nejsou-li součástí VKP nebo stromořadí) není potřeba pro dřeviny
o obvodu do 80 cm měřeného ve 130 cm nad zemí, dále není potřeba
pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených dřevin
nepřesahuje 40 m2, pak pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin a pro dřeviny rostoucí
v zahradách. Je nutné ovšem dodat, že zahradou rozumíme pozemek
u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce, který
je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. V praxi to znamená,
že pokud máte okolo zahrady souvislý plot (nikoliv živý plot), můžete
skutečně kácet na takovéto zahradě bez povolení (nejedná-li se
o chráněnou dřevinu). Pokud máte strom např. před domem či nemáte
zahradu souvisle oplocenou, povolení i nadále potřebujete. V případě
nejasností se prosím obraťte na MěÚ Jiříkov, odbor výstavby a ŽP,
tel. 412 338 350. Pokud někdo neoprávněně skácí dřevinu, pro jejíž
kácení bylo potřeba povolení, vystavuje se riziku uložení pokuty až do
výše 20.000 Kč.
Lucie Lacheová DiS. odbor výstavby a ŽP
• 18. 8. 2013 Otevření domu Jiříkov
Jednotka byla vyslána ve spolupráci s Policií ČR k otevření domu. Po
příjezdu na místo události byl za pomoci nářadí vylomen zámek dveří a
poté místo události předáno Policii ČR.
• 20. 8. 2013 Odstranění větví Jiříkov (planý poplach)
Jednotka byla vyslána k odstranění větví ze stromu. Po příjezdu na
místo události bylo zjištěno, že se jedná o omyl. Bylo nahlášeno mylná
informace na operační Ústí nad Labem.
převzato z http://sdh-jirikov.webnode.cz
Drobná provozovna pro velkoobjemový a nebezpečný odpad
ST: 13.00 - 18.00 hod. SO + NE: 09.00 - 13.00 hod.
Svozové termíny
23. 9. 2013 / 7. 10. 2013
21. 10. 2013 / 4.11. 2013
pytle barevně rozlišené
odpad připravte na stanoviště do 10.00 hod.
Září 2013
Jiříkovské noviny
VE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ JSME
EVROPU JIŽ DOHNALI
Ano, z dostupných statistických dat lze vyčíst, že Česká republika ve
využití odpadů, a myšlen je jejich největší segment, kterým jsou obaly,
zaujímá přední příčky v Evropě. V průměru je u nás dosahováno úrovně
39 kg vytříděného odpadu na občana za rok.
Stále narůstající množství vytříděného odpadu mimo jiné ukazuje, že
systém třídění je dostatečně dostupný, pro občany srozumitelný a vcelku
i pohodlný.
Rozložení jednotlivých vytříděných komodit znázorňuje následující
graf. Z něj je patrné, že největší podíl na separovaném odpadu zaujímá
papír. Ačkoliv odpadům v objemových jednotkách suverénně vévodí
všudypřítomné plasty, hmotnostní zastoupení papíru je ve srovnání
s ostatními komoditami nejvyšší, až čtyřicetiprocentní
Obr.: struktura tříděného odpadu
Převzato z článku Milana Hulána Pro EKO VDf
Evropská unie a Evropský sociální
fond pomohly Městu Jiříkov
V dubnu 2013 bylo vytvořeno dalších 33 pracovních míst v rámci veřejně
prospěšných prací za pomoci příspěvku spolufinancovaného ze státního
rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu v souvislosti
s realizací projektu ESF OP LLZ - „Vzdělávejte se pro růst! - pracovní
příležitosti“ reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.000015. Město Jiříkov zřídilo celkem
58 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.
Pracovní místa podpořená v rámci veřejně prospěšných prací jsou
zaměřena na úklid obce a přidružené práce. Naší obci tak Evropský
sociální fond pomohl řešit provozní, hygienické, estetické a environmentální záležitosti. Uchazečům o zaměstnání, kteří nastoupili na výše
uvedená pracovní místa, pomáhá Evropský sociální fond získat nebo
osvojit si pracovní návyky a zvýšit tak jejich uplatnění na trhu práce.
Evropský sociální fond (ESF) napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a
investicemi do lidských zdrojů.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
převzato z webových stránek města Jiříkov
Plán rozvoje sociálních služeb byl schválen
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo na svém zasedání
dne 29. srpna předložený současný stav sociálních služeb ve Šluknovském výběžku pro roky 2013-2017 zpracovaný v „Plánu rozvoje
sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro
roky 2013-2017“.
Mařenice 2013
str. 4
I když máme Lužické hory skoro za městem, do letošního roku se
nám tam nedařilo sehnat ubytování přijatelných parametrů a ceny. To se
konečně změnilo a s více jak třiceti dětmi jsme z jiříkovského náměstí
vyrazili 27. července do Mařenic. Tam nás čekala budova bývalé školy,
kde jsme měli vše, co k našemu čtrnáctidennímu pobytu potřebujeme.
Jak si už děti, které s námi jezdí pravidelně, zvykly, hlavní náplní
tábora jsou výlety do blízkého i vzdáleného okolí. Vzhledem k tropům,
které během tábora panovaly, došlo i na koupání v blízkém rybníku a
výletu do aquaparku ve Starých Splavech. Během prvního výletu, který
připravil Aleš Hofman a Tomáš Michlík, jsme navštívili Panskou skálu,
děti se podívaly do sklárny v Práchni, kde si mohly vyzkoušet zajímavou
práci sklářů. Přes Polevsko jsme došli až pod horu Klíč. Výstup na něj
byl celkem náročný, ale výhled z vrcholu byl parádní. Během dalších
výletů se děti podívaly na horu Luž i Hvozd, na Jánské kameny a při
cestě z výletů se mohly zchladit ve studené vodě přehrady Naděje.
Podívali jsme se na vojenské opevnění a navštívili muzeum Čtyřlístku
v Doksech. A když se na žádný výlet nešlo, tak bohatý program plný
soutěží v okolí školy pro děti připravovali Ivetka Poučová, Míša Garžová,
Filip Schmutzer, Denis Pohl a Martin Tančibok.
Během tábora jsme přivítali také několik zajímavých návštěv. Jako
první mezi nás zavítala poslankyně Parlamentu, paní Lenka Kohoutová.
Hned po příjezdu se zapojila do soutěží jako členka jednoho z družstev.
Děti se v přestávce mezi soutěžemi osvěžily melounem od paní
poslankyně a následovala diskuze s dětmi, které ji příjemně překvapily
znalostmi občanské nauky a položily ji několik všetečných dotazů. Další,
kdo se na děti přijel podívat byl pan Marek Sklenář, salesiánský vikář.
Ten děti seznámil s historií Salesiánů, pod jejichž hlavičkou tábory a další
akce pro děti připravujeme. Hodně zajímavá byla návštěva moderátorů
radia Impuls, kteří tábor navštívili v rámci akce, při které celé léto každý
den jsou na jednom táboře. Spolu s námi připravili dětem budíček,
zúčastnili se rozcvičky a části dopoledního programu. Během toho
několikrát z tábora s dětmi vstoupili do živého vysílání rádia a na webu
rádia je i video z tábora. Ještě než se moderátoři Aleš Růžička a Matyáš
Kaiser s dětmi
rozloučili, tak jim
předali několik krabic s dárky.
Spoustu dalších
dárků a věcí potřebných k chodu
tábora nám věnovalo
několik sponzorů.
Mezi největší patří
společnost Lídl a Ratio Rumburk s.r.o., ale velké díky patří i městu Jiříkov,
občanskému sdružení Pohádkový les Jiříkov, Krajskému úřadu Libereckého
kraje, ODS, Národnímu parku České Švýcarsko, Českým drahám, firmě
Fima Rumburk a pánům europoslancům Edvardovi Kožušníkovi a Hynku
Fajmonovi.
Kromě lidí jmenovaných v článku patří velké díky a obdiv i „posádce“
kuchyně Jitce Garžové a Vlastě Pohlové, které se společně s Lídou
Dvořákovou, která celý tábor zorganizovala, staraly perfektně o žaludky
všech účastníků tábora.
Ještě jednou velké DÍKY všem dospělákům, kteří dětem připravili
kvalitní program na dva týdny prázdnin a to bez nároku na odměnu a ve
svém volném čase.
Fotografie z tábora najdete na stránkách www.jiříkov.eu a www.skm
rumburkjirikov.sdb.cz kde se na začátku září objeví seznam kroužků a
akcí, které se již nyní v Salesiánském klubu mládeže pro děti připravují
v začínajícím školním roce.
Jan Dvořák, dobrovolník Salesiánského klubu mládeže
Září 2013
Jiříkovské noviny
Jiříkovský canicross
Je sobota, 31.8., házím věci potřebný k akci do auta a jedeme na
cvičák připravit vše nutný na letošní první větší akci našeho sdružení
Aktivní pes Jiříkov. Alena s Olinou mezitím zapsali běžce do jednotlivých kategorií, kousek před desátou zahájíme akci, vysvětlíme ještě
všechno potřebný ke zdárnýmu zvládnutí trati a můžeme startovat.
Jdu odvázat Roxinu a společně s Laurou - ta je teď s Roxy soutěžící vybíháme jako první v kategorii dětí. Okruh je cca 500m dlouhý, takže
s dvou a půl letým děckem se dostáváme něco kousek nad 9 minut.
Postupně vybíhají další - Terka se Zigim, Kubajz s Couďákem, Anetka
s Hektorem, Karolína s Bártem, Adélka s Jane, druhá Anetka s Lízou a
nakonec týhle kategorie si to dám ještě jednou s Vanes a s Faith.
Tak, a teď se můžu věnovat zas pořádání. Takže na startu junioři.
Každýmu ještě jednou vysvětlíme trať - cca 2,5km přes škvárový hřiště,
pak doleva do třičvrtě pole, kde stojí Jirka a naviguje na druhou stranu
pole a podél balíků směrek ke hřbitovu, napojit se na dětskou trať a
pak hurá do cíle. První na startu Barča s Jerrym, pak běžej Verča
s Bakem a za nima
Dan s Rustym.
Ještě jednou vše
skrze trať vysvětlíme
ženským a první vyráží Lída s Aidou a po
nich Eva s Rustym.
A můžeme odstartovat chlapy. Začíná
Dominik s Guessem,
pak startuje Vašek
a Nellina, Zdeněk
s Cleunou, Tomáš
s Coudym, po nich
Ondra a Thor, pak já
s Faith a nakonec běží starší Dan a potřetí startující Rusty.
Sečteme, odečteme, spočítáme časy, napíšeme diplomy a můžeme
slavnostně vyhlásit vítěze. V první řadě si myslím, že vyhráli všichni,
kdo si udělali čas a něco pro svý hafany a i pro sebe udělali. V jednotlivých kategoriích pak tedy : děti -Adélka a Jane, junioři - Bára a Jerry,
ženy - Eva a Rusty, muži - Zdeněk a Clea.
Už teď víme, že příští rok v canicrossu budeme pokračovat. I rozšíříme kategorie, např. o bikejöring – kolo a pes.
Takže příští rok nejen na canicrossu nashle.
Jarda
http://www.facebook.com/AktivniPesJirikov
str. 5
SK Viktorie Jiříkov bilancuje
Je to již více než měsíc, kdy děvčatům sportovního klubu Viktorie skončila
jejich závodní sezona. Jistě není veřejným tajemstvím, že závodní sezóna 2013
byla pro mne, jako trenérku klubu, sezónou nejúspěšnější. Tolik medailí, tolik
pohárů, kterých děvčata během sezóny získala, si právem zaslouží můj obdiv a
poděkování všem děvčatům za jejich skvělou reprezentaci našeho klubu během
závodní sezóny 2013. Ale začněme pěkně od začátku.
Letošní sezónu jsme zahájili v březnu 2013 zkušebním kolem celorepublikové
soutěže Žij pohybem 2013. Tato soutěž čítá čtyři povinná závodní kola. Děvčata jsou
hodnocena nejen za výkony v jednotlivých kolech, ale body z umístění se sčítají do
celkového pořadí týmů. A právě v této soutěži tým děvčat ve věkové kategorii 8-10
let ve složení: Hana Kelucová, Veronika Šolcová, Nikola Křenková, Nikola Brožová,
Erika Merkoutová, Adéla Jarischová, Adéla Petroušková, Natálie Maruničová a
Veronika Kolářová dokázal, že je neporazitelný. Děvčata svými skvělými výkony
v jednotlivých kolech nasbírala tolik bodů, které je pak vynesly na to místo nejvyšší.
Zvítězila v celorepublikové soutěži Žij pohybem a domů přivezla zlatý pohár.
Avšak ostatní děvčata nestála opodál. Tým ve věkové kategorii 11-14 let ve
složení: Kateřina Havlová, Andrea Frolíková, Eliška Fodorová, Tereza Barcalová,
Barbora Pavlousková, Adéla Podzimková, Kristýna Horáková, Sandra Mučoli, Tereza
Milecová, Veronika Kolářová a Ivona Hoření ve stejné soutěži obsadil skvělé třetí
místo. Proč píši skvělé? Protože v tak velké konkurenci této věkové kategorie dokázal
náš tým porazit dalších 18 týmů z celé České republiky z celkového počtu 21.
Další soutěží, které se náš sportovní klub účastnil, byla opět soutěž sportovních
týmů České republiky, nazvané Bohemia aerobik tour 2013. Pravidla soutěže jsou
prakticky totožná se soutěží Žij pohybem. Avšak z časových i finančních důvodů
se naše týmy neúčastnily všech závodních kol, pouze těch vybraných. Nesmím
však opomenout sdělit, že před finálovým kolem v Hradci Králové, kterého jsme
se bohužel nemohli zúčastnit, bylo průběžné pořadí našich týmů naprosto skvělé.
Děvčata měla velikou šanci stát na stupních vítězů a získat tak další cenné poháry.
Čemu však vděčím za tak skvělou závodní sezónu? Tak v první řadě jsou to
právě děvčata, jejich píle a disciplinovanost na trénincích, jejich bojovnost a chuť
soutěžit a jejich úsilí udělat pro vítězství maximum. Velikou podporou jste i Vy,
rodiče těchto dětí. Bez Vás by fungování našeho klubu bylo nemožné.
Nezapomínám ani na ty, kteří „stojí v druhé řadě“, kteří nejsou okamžitě vidět,
ale bez jejich spolupráce by náš klub nemohl být. Neměla jsem moc příležitostí,
abych jim takto veřejně poděkovala. Proto mi, milí čtenáři, dovolte této příležitosti
využít. Tak předně bych chtěla poděkovat panu řediteli místní ZŠ, panu Mgr.
Obergruberovi. Právě pan ředitel je jeden z nejdůležitějších článků našeho
technického zázemí. Spolupráce s ním i milou paní Dvořákovou již dlouhodobě
patří k těm bezproblémovým. Naši hlavní finanční sponzoři jsou Město Jiříkov
a místní Schrödingerův institut. Bez jejich podpory si snad ani nedovedu
představit, jak bychom letošní závodní sezónu 2013 zvládli. Veliké díky patří
i ostatním sponzorům, kteří s SK Viktorií dlouhodobě spolupracují.
Závěrem mého příspěvku bych ještě jednou chtěla poděkovat všem, kteří
s námi spolupracují, vytváří nám výborné podmínky pro činnost klubu, podporují
nás v naší činnosti nebo nám jen jednoduše fandí.
Dnešním dnem tedy dělám „tlustou čáru“ za naší závodní sezónou 2013 a
již nyní obracím na čistý list v naší klubové kronice, jehož název bude Závodní
sezóna 2014. Jaká bude? To záleží na nás všech. Proto nám držte palce, ať ta
sezóna 2014 je alespoň stejně úspěšná jako byla ta předcházející, ne-li ještě
lepší.
Vaše Bc. Kateřina Mrázková,
trenérka a jednatelka sportovního klubu Viktorie Jiříkov
Září 2013
Jiříkovské noviny
O mlýnech v dolním Jiříkově trochu podrobněji
Jako stavbou největší a nejvýznamnější býval označován Dolní mlýn
(Niedermühle) v dolním Jiříkově, který stával poblíž Švédského sloupu,
pod domem č.p. 912 (Špičkovi). Zmiňuje se o něm listina z roku 1663
o zaplacení čtvrtletního nájmu za poslední kvartál roku 1662 ve výši
7 zlatých, 11 grošů a 3 krejcarů. Vznik mlýna lze položit na začátek
17. století, snad ještě za panství Šlejniců. Prvními mlynáři v propachtovaném mlýně byla jedna z rodin Pohlů. Ti se vyučili na panských
mlýnech ve Šluknově a Rožanech, které byly starší a větší. Že Pohlové
v Dolním mlýně skutečně působili svědčí následující události. Roku 1675
odešel mlynář z Dolského mlýna na říčce Kamenici u Jetřichovic. Tento
kraj náležel k panství Clary - Aldringenů. Zřejmě se Aldringenové nějak
dohodli s Ditrichsteiny na panství Šluknov a ti poslali do Dolského mlýna
nového mlynáře, Balthasara Pohla. Byl to asi čtyřicátník, šikovný chlapík
a pocházel z Dolního mlýna v Georgiswalde (Jiříkově). Dolský mlýn si od
vrchnosti pronajal a založil tam i rodinu. Pohlové mleli v Dolském mlýně
dlouho, po otci i jeho syn Johann Christof, který mlýn od vrchnosti roku
1696 koupil.
Během staletí se majitelé měnili a též i podmínky pro provoz mlýnů.
Od konce 19. stol. se Dolního mlýna ujímá rod Tischerů. Ve mlýně byla
i pekárna a Karl Tischer nabízí své služby před I. světovou válkou jako
mlynář i jako pekař. Po něm přebírá mlýn syn Wilhelm, stále mlýn mele
i peče, jak dosvědčuje
inzerát z roku 1931 (viz.
obr. inzerátu) Mlýnu se
posléze říkalo po majitelích „Tischermühle“, jak je
také napsáno na dobové
fotopohlednici z třicátých
let min. století (viz. obr.
Tischermühle) Mlýn přečkal
II. světovou válku i první
léta po ní. Ale celkovou devastaci starých dřevěných
budov v padesátých letech
nikoliv.
Příště o dalších mlýnech
v dolním Jiříkově a Novém
Jiříkově.
Josef Nedomlel,
člen letopisecké komise
str. 6
Nehoda os. automobilu na náměstí Jiříkov
4. 8. 2013 v brzkých ranních hodinách vyjela jednotka k nehodě os.
automobilu, kdy řidič nezvládl řízení a prorazil zábradlí mostu na náměstí
Jiříkov. Řidič po nehodě z místa utekl.
53. ročník Jiříkovského přeboru
Dne 6. 7. 2013 jsme se sešli k již 53. ročníku Jiříkovského přeboru,
konaného před hasičskou zbrojnicí. Bojuje se o putovní pohár a poháry
starosty města. Na soutěž dorazilo 8 mužských družstev a dvě ženská.
Po spanilé jízdě, hasičskými vozy na majáky a sirény Jiříkovskými ulicemi, to začalo. První se na start postavilo domácí družstvo, to mělo smůlu
ve špatně zacvaknuté spojce B na rozdělovač, která pod tlakem vody vycvakla a bylo po naději na dobré umístění. V rychlém sledu následovala
ostatní družstva, ta už, na rozdíl od nás, měla větší štěstí. Nevadí, příště
budeme rozhodně lepší.
Vyhodnocení muži:
Vyhodnocení ženy:
1. Velký Šenov
1. Království
2. Šluknov
2. Velký Šenov
3. Rumburk
4. Království
5. Friedersdorf
6. Jiříkov
7. Dolní Poustevna
8. Varnsdorf
Po vyhodnocení a rozdání pohárů to opět přišlo. Hecování, šťouchání
a provokace, kdo je ve skutečnosti ještě lepší. Začalo se soutěžit znova a
to ve zkráceném útoku na 2 Béčka a 4 Céčka do výstřiku. Vše probíhalo
roztahování hadic. Nakonec se zúčastnilo 5 družstev a nejlepším byl
Velký Šenov.
Děkujeme všem, co se zúčastnili a na příští rok opět u nás.
Ludvík Otradovský, SDH Jiříkov
převzato z http://sdh-jirikov.webnode.cz
Červenec 2013
str. 7
Jiříkovské noviny
Životní jubileum
60, 65, 70, 75, 80,
85, 90 a více let
v měsíci září oslaví
paní Kopecká Sonja, paní Velechovská Regina, paní Spurná Naděžda,
paní Dufková Marta, pan Svoboda Václav, paní Žemberyová Gertruda,
pan Drahovský Jozef, paní Danková Marta, paní Fürstová Jana, paní
Schubertová Eva, pan Matyáš Tomáš, pan Řehořek Josef, paní
Chaloupková Božena, paní Müllerová Jana, pan Galík Miroslav, paní
Marschnerová Marie, paní Čechová Vlasta, paní Galíková Danuše, pan
Šůma Jiří, paní Nosáčková Jiřina a paní Pátková Józefa.
Všem jubilantům blahopřeje Město Jiříkov a redakce
Rozloučili jsme se
s paní Zaňákovou Annou, s paní Marešovou Miroslavou, s paní Majákovou Hanou, s panem Šlaisem Ladislavem, s panem Čerklem Zdeńkem,
s panem Klonfarem Josefem a s paní Bastlovou Soňou.
Vzpomínka
Co člověk má? Snad stesk a žal,
jež srdce věrně sevřou ti.
Oldřich Mikulášek - Co člověk má
Dne 20. 9. 2013 to bude již 5 let, co nás opustil
pan Jiří Mikeš.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Manželka
a děti.
Informace
Pokud nesouhlasíte se zveřejněním svého jubilea, nahlaste tuto skutečnost na MěÚ (osobně, telefonicky, písemně) nejpozději do uzávěrky
JN v měsíci.
Oslava „Dne seniorů“
Město Jiříkov a Domov „Srdce v dlaních“ Filipov
srdečně zvou všechny seniory
v pátek 11. 10. 2013 od 14.00 hodin do Kulturního domu v Rumburku
na oslavu „Dne seniorů“
Doprava a občerstvení zajištěno!
Městská knihovna je otevřena
Městská knihovna Jiříkov
otevírací doba
pondělí 9.00 - 13.30 a 14.30 - 19.00
úterý 8.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00
středa 9.00 - 13.30 a 14.30 - 19.00
čtvrtek 8.00 - 12.30
pátek zavřeno
Tel. +420 412 338 261,
e-mail - [email protected]
Městská knihovna Filipov
otevírací doba
pondělí 15.45 - 18.00
úterý zavřeno
středa zavřeno
čtvrtek 15.45 - 18.00
pátek zavřeno
e-mail [email protected]
Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov o. s. pořádá
zápis do zájmových kroužků, který proběhne
9. - 13. září 2013 na faře od 15.00 do 18.00 hodin.
Zahájení činnosti od 16. 9., do konce září si lze kroužky vyzkoušet
zdarma. Slevy pro sourozence a při účasti ve více kroužcích. Účastníci
kroužků mají přednost na akcích SKM (nocování, výlety, tábory, atd.).
více informací a přihláška ke stažení na www.jirikov.sdb.cz.
Náměstí 5, Jiříkov 407 54, [email protected],
kontaktní osoba: Lenka Baráková, tel.: 723 960 101.
Nenechavé ruce
Dne 29. srpna byla na nové naučné stezce v Srbské
Kamenici odcizena dřevěná socha sedícího vodníka
v životní velikosti, která byla umístěna v pískovcovém
sklepě. Socha byla pevně přimontována.
Jitka Voglová, starostka obce Srbská Kamenice
Nehledáte?
I na webových stránkách našeho města je odkaz Nehledáte, kde
jsou v galerii fotografie druhotných surovin, zejména kovového šrotu,
převáženého do výkupny, u kterého nebyl věrohodným způsobem
prokázán původ a jeho nabytí. Výkupní ceny tohoto sortimentu jsou
na poměrně vysoké úrovni, což má vliv na současný nárůst činnosti
vykazující znaky přestupku, přečinu nebo trestného činu. Z toho důvodu
bylo přikročeno k využívání ustanovení zákona o obecní policii k potlačení
tohoto jevu. Za tím účelem jsou pořizovány městskou policií záznamy
o převážném materiálu a osobách tyto převozy realizující. Pokud někdo
z Vás v galerii fotografií pozná cokoliv, co bylo v jeho vlastnictví a čeho
se dobrovolně nevzdal, ať osobně nebo po telefonickém dohovoru
informuje MP Jiříkov na telefonech +420 412 333 859 nebo +420 722
092 090.
Den otevřených dveří
Domov „Srdce v dlaních“ vás zve na Den otevřených dveří,
9. října 2013 v prostorách Domova „Srdce v dlaních“ Filipov.
E-aukce energií pro občany,
podnikatele, SVJ Jiříkova
Jaké výhody tedy E-aukce občanům přináší?
• Získání nejnižší možné ceny na trhu • Výrazné snížení ceny za
poplatek za odběrné místo • Zafixování této ceny po celou dobu trvání
smlouvy (2 roky), dodavatel nemá možnost cenu měnit • Účast v E-aukci
je zcela ZDARMA • Společnost A-TENDER s.r.o. pro občany zajistí
100% administrativní a právní servis • Občan neplatí žádné další poplatky spojené s ukončením smlouvy se stávajícím dodavatelem ani za
podpis smlouvu s dodavatelem novým.
Úspory jsou vypočteny ze soutěžené komodity, tedy ceny silové
elektřiny a zemního plynu, ve výpočtu nejsou zahrnuty regulované
složky ceny elektřiny a plynu. Celkové úspory závisí na počáteční
startovací ceně.
Připravuje Vaše společnost ušetření i v jiných oblastech?
Jak určitě každý ví, E-aukce na energie nyní startují v různých městech po celé ČR, stále je to poměrně velká novinka, nicméně i dle našich
zkušeností je to zajímavé jak pro dodavatele , tak pro zákazníky. Určitě
chceme nabídnout i další oblasti, aktuálně připravujeme možnost soutěžení mobilních tarifů stejným způsobem.
Více informací o E-aukcích energií zájemci naleznou na stránkách
www.a-tender.cz a www.setrime-lidem.cz.
Dne 16. 9. 2013 bude na Městském úřadě Jiříkov v zasedací místnosti
ukončen sběru dat. Dne 30. 9. 2013 v 16.00 se uskuteční veřejná projekce E-aukce v prostorách Městského úřadu Jiříkov radnice.
XXVI. ročník mezinárodního cyklistického
závodu žen TOUR DE FEMININ
Pátek 5. července 2013 byl v Jiříkově spojen sportem. Na hřišti probíhal turnaj v malé kopané o pohár starosty města Jiříkova a náměstí
a hlavní komunikace města patřila cyklistice. Jel se tradiční cyklistický
závod žen, kde naše město je pořadatelem kompletní 2.etapy. Zajištění
etapy spojuje technicko-organizační záležitosti od přípravy startu až po
dojezd, včetně vyhlášení vítěze etapy a prémií. Naše město se může
pyšnit pořadatelstvím 2. etapy jednotlivých ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen TOUR DE FEMININ od roku 2004.
Michal Maják
19. ročník turnaj v malé kopané o putovní
pohár starosty města Jiříkova
První červencový státní svátek je spjatý tradičně v Jiříkově s turnajem
v malé kopané. V pátek 5. července 2013 se na hřišti sešli hráči 22 mužstev, kteří byli rozděleni do 4 skupin, aby si to rozdali o putovní pohár
starosty města. Do skupin byla nasazena mužstva, která v minulosti
turnaj vyhrála, což bylo i mužstvo BEST OF VARNSDORF, které turnaj
vyhrálo v roce 2012.
Dobrušský pohár 2013 aneb obnovená
tradice filipovských fotbalistů
V devadesátých letech minulého století se začali tehdejší fotbalisté
Sokola Filipov pravidelně rok co rok zúčastňovat turnaje v malé kopané
DOBRUŠSKÝ POHÁR ve východních Čechách. A protože byl turnaj pořádán po celý víkend, odjížděli „naši kluci“ pokaždé již v pátek do Dobrušky
se svými partnerkami a dětmi, které jim zajišťovaly potřebné zázemí a
skvělou podporu. Sice se jim nepodařilo získat metu nejvyšší, ale nato,
že na turnaji bojovalo každoročně téměř 70 týmů,
povedlo se jim 2x vybojovat bronz. A jak plynul
čas a let přibývalo, zavítali filipovští do Dobrušky
v roce 2004 naposledy.
Turnaj je pořádán od roku
1989 a všichni na něj moc
rádi vzpomínáme a nezapomněli ani ti, kteří s námi
jezdili jako malí špunti a
svým tátům pořádně fandili. Letos dva fotbaloví nadšenci chtěli možná
vzkřísit „slávu svých otců“ nebo zavzpomínat na svá dětská léta. Tomáš
Bednář a Patrik Havel se pokusili obnovit tradici Sokola Filipov a odjeli
s dalšími kamarády (Tomáš Stankovič, Michal Trégr, Pavel Pilko, Petr
Posnar) bojovat do Dobrušky jako tým Komáři Filipov. A zadařilo se. Probojovali se ze sobotní základní skupiny do neděle, kdy v neděli se dostali
mezi 8 nejlepších. A jelikož celý turnaj ve velkém horku doslova odmakali
v pěti lidech s jedním brankářem, získali cenu, myslím jednu z nejcennějších a tím je POHÁR FAIR PLAY. Snad další generace fotbalistů a že jich
v Jiříkově už odrostlo, převzala štafetu svých otců a už teď se těšíme na
příští rok a na další podobné úspěchy.
Tímto bych chtěla klukům moc poděkovat a neméně patří také velké
díky fanynkám a managementu, který bohužel mohl dorazit až v neděli ☺
Havlová Libuše
SK PLASTON Šluknov - oddíl košíkové muži
Celodenní turnaj prověřil dokonalou fyzickou kondici mužstev a jejich
vyrovnanost. Do finále se probojovala mužstva „BEST OF VARNSDORF“ a „RUMOVÝ PRALINKY“. Vítězem 19. ročníku turnaje 2013 se
stalo mužstvo BEST OF VARNSDORF, kteří tak obhájili loňské prvenství
a opět se stali držiteli putovního poháru na celý rok. Rovněž proběhlo
vyhlášení nejlepšího brankaře, tuto cenu obdržel Jiří Bajan z mužstva
ZÁVORKY, nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen Patrik Bandas
z mužstva BEST OF VARNSDORF a nejlepším střelcem turnaje byl
Patrik Havel s 19 brankami z mužstva ŠMIDLIBOYS.
Touto cestou bych chtěl poděkovat vedení kopané Spartaku Jiříkov za uspořádání kvalitní sportovní akce.
Michal Maják
Oddíl košíkové ve Šluknově nabírá nové členy - muži nad 17 let.
Jestli máte rádi sport, košíkovou a chcete chodit na tréninky a
zahrát si v kolektivu (nehraje se žádná soutěž, tréninky většinou
v neděli od 18.30-20.00 hod. v tělocvičně ZŠ Šluknov), kontaktujte Michala Buška na tel. 776 806 999 nebo písemně na e-mail:
[email protected]
V neděli 22. září
je první podzimní den.
Jiříkovské noviny - měsíčník pro občany Města Jiříkov - vydává město Jiříkov, Náměstí 464\1, 407 53 Jiříkov. Tel. 412 338 111, fax: 412 338 255, e-mail:
[email protected] Registrační číslo MK ČR 11261, náklad 600 ks. Zpracovala redaktorka Olga Flégrová, grafické zpracování Iveta Dvořáková, tisk a knihařské zpracování
Tiskárna Trio - Marek Dvořák. Příspěvky přijímá redakce podle § 15 zákona 46/2000 Sb. o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku o změně některých dalších
zákonů. Kompletní příspěvky do novin podávejte e-mailem, nebo na přenosných médiích. Uzávěrka dalšího čísla je 1. 10. 2013 ve 12.00 hod. Termín distribuce 11. 10. 2013.
Download

Jiříkovské noviny Jiříkovské noviny