ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY
Odbor výstavby a ÚP
T. G. Masaryka 69
277 16 Všetaty
Všetaty: 23.6.2014
Č.J.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
Výst./712b/2013
Zuzana Hauptová
315 696 140
[email protected]
Obec Lhota, IČ: 00237001, Boleslavská 47, Lhota, 277 14 Dřísy,
v zastoupení: Jiří Filler, IČ: 45739196, Lomnická 296, Hostavice, 198 00 Praha 9
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městyse Všetaty, Odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),
kterou dne 27.11.2013 podal
Obec Lhota, IČ: 00237001, Boleslavská 47, Lhota, 277 14 Dřísy,
v zastoupení: Jiří Filler, IČ: 45739196, Lomnická 296, Hostavice, 198 00 Praha 9
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Tlaková kanalizace Lhota - podružné sběrače
(dále jen "stavba") na pozemcích, které jsou pro svoji rozsáhlost uvedeny v příloze č.1a tohoto rozhodnutí
a jsou jeho nedílnou součástí.
Druh a účel umisťované stavby:
V obci Lhota je pro odvádění splaškových vod navržena oddílná kanalizace.
Projektová dokumentace řeší stavbu podružných sběračů tlakové kanalizace, která navazuje na
povolenou stavbu řádů tlakové kanalizace se zaústěním řadu ,,A" na ČOV Dřísy. Účelem stavby je
zajištění odvádění splaškových odpadních vod z jednotlivých připojených nemovitostí na ČOV
Dřísy. Stavba podružných sběračů je navržena k umístění v obci Lhota, k.ú. Lhota u Dřís.
Projektová dokumentace řeší 313 ks podružných sběračů včetně vystrojené čerpací šachty - z toho je
200 ks objektů s číslem popisným, 105 ks objektů s číslem evidenčním, 1 ks objektu bez č.p./č.ev.
(hasičská zbrojnice), 7ks rozestavěných rodinných domů. Dále P.D. řeší napojení 21 ks stavebních
parcel pomocí potrubí zaslepeného na připojovaném pozemku s napojením na řád tlakové kanalizace
(bez osazení vystrojené čerpací šachty) a 39 ks potrubí podružných sběračů zaslepených ještě před
hranicí připojovaného pozemku s napojením na řád tlakové kanalizace (bez osazení vystrojené
čerpací šachty).
Stavba podružných sběračů tlakové kanalizace spočívá v uložení plastového potrubí v profilu
40/3,7mm, resp. 50/4,6mm, s napojením na řady tlakové kanalizace pomocí navrtávacího pasu s
Spis.zn. Výst./712b/2013
-
-
str. 2
osazeným šoupátkem pro přípojky ovládaným zemní soupravou ukončenou šoupátkovým poklopem
uloženým na podkladní desce. Hlavní uzávěr podružného sběrače bude osazený na veřejně
přístupném místě a bude označen orientační tabulkou. Druhý konec potrubí bude ukončen v nově
osazené plastové čerpací šachtě umístěné na pozemku připojovaného objektu, do které bude
napojeno potrubí domovní části gravitační kanalizační přípojky, případně bude zaslepen. Pro
podružné sběrače tlakové kanalizace bude použito potrubí PEHD o 40x3,7 v délce 5026,70m,
o 50x4,6 v délce 1145,40m, materiál PE 100 RC, SDR 11 s hnědým pruhem.
Čerpací šachty budou osazeny plastové o vnitřním průměru 1,0m (příp. průměru 1,20m) v provedení
pro obetonování. V případě vysoké hladiny spodní vody v rozmezí 0,6 - 1,0m budou osazeny
plastové dvouplášťové šachty s betonovou výplní.
Čerpací šachty budou vystrojeny čerpací technologií - objemovým kalovým čerpadlem s řezacím
zařízením. Technologie čerpadla bude dále obsahovat pojišťovací ventil - nastavený na hodnotu 0,6
Mpa s umístěním mezi čerpadlem a kulovou zpětnou klapkou (resp. pod zpětnou klapkou), kulovou
zpětnou klapku, havarijní plastový uzávěr, elektronické sondy pro snímání hladin. Součástí
technologické dodávky bude rovněž plastová rozvodnice s ovládací automatikou s optickou
signalizací provozního a poruchového stavu. Napojení čerpací technologie na zdroj elektrické
energie bude řešen z rozvodné skříně připojované nemovitosti.
Umístění stavby na pozemku:
- Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkresy
současného stavu území v měřítku katastrální mapy 1:500 a 1:1000 se zakreslením stavebních
pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
Obec Lhota, k.ú. Lhota u Dřís.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.
2.
3.
Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala: Jana Fillerová,
Lomnická 296, Praha 9, 198 00 Hostavice,IČ:44283717.
Autorizace: Ing.Cyryl Mikyška, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy, ČKAIT 0003746.
Stavbu podružných sběračů tlakové kanalizace je možno realizovat na základě pravomocného
územního rozhodnutí. Stavba nevyžaduje dle platného SZ č.183/2006 Sb. §103 stavební
povolení ani ohlášení.
Nutno dodržet stanovené podmínky dotčených orgánů a správců inž. sítí a to :
- Obec Lhota , Boleslavská 47, 277 14 Dřísy, souhlasné stanovisko ze dne 19.11.2013.
Obec Lhota souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na stavbu podružných sběračů tlakové
kanalizace v obci Lhota dle doložené projektové dokumentace. Obec Lhota souhlasí s umístěním
stavby ve vztahu k síti vodovodu, veřejného osvětlení a místních komunikací, které jsou ve
vlastnictví Obce Lhota.
- MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha nám. Republiky 3,110 01
Praha 1,Komplexní stanovisko ke stavbě podružných sběračů tl. kanalizace Lhota,
Č.jedn.: 100/56842/2013 ze dne 4.11.2013.
- vodoprávní úřad
1. Akcí nesmí být dotčen vodní tok ani pozemky s ním sousedící a ochranná pásma vodních zdrojů.
2.Napojení na stávající sítě bude předem projednáno s jejich vlastníkem a provozovatelem, musí být
zajištěna dostatečná kapacita těchto sítí, včetně ČOV. Povolení je v kompetenci místně příslušného
stavebního úřadu.
- orgán ochrany ZPF
Nejsou námitky, souhlasu orgánu ochrany ZPF není třeba.
- orgán SSL
Ve výše uvedené věci byla dne 14.10. 2013 podaná žádost o udělení souhlasu se stavbou
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 3
v ochranném pásmu lesa dle ust. §14 odst. (2) lesního zákona, která bude vyřízena pod
č.j. 100/56841/2013/OSSL.
- orgán ochrany přírody a krajiny
K realizaci záměru nemáme připomínky.
- orgán odpadového hospodářství
1.Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných
vlastností na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka
nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.)
2.V průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná
kontrolním orgánům a to včetně dokladů.
- orgán ochrany ovzduší
Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší bude v případě potřeby snižováno skrápěním
výkopového materiálu (odpadu).
- MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha nám. Republiky 3,110 01
Praha 1,Rozhodnutí – souhlas s činností v ochranném pásmu památného stromu Č.j.:053579/2013 –
80/PK ze dne 2.10.2013.
Souhlas se uděluje za předpokladu dodržení následujících podmínek:
1) V ochranném pásmu ,,Jilmu habrolistého“ kód ÚSOP 103857 budou vybudovány dva podružné
sběrače ve vzdálenosti 7,7m, 7,2m od paty kmene památného stromu. Dřevina má základní
ochranné pásmo ze zákona a to ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene
měřeného ve výši 130cm nad zemí tedy 10m.
2) V ochranném pásmu budou veškeré výkopové práce prováděny pouze ručně.
3) Kořeny o průměru větším než 2cm nesmí být překopány, všechna zranění kořenů o průměru
větším než 2cm budou okamžitě začištěna, opatřena ochranným nátěrem a bude o nich pořízen
písemný záznam, který bude předán zdejšímu orgánu ochrany přírody.
4) V nezpevněných částech ochranného pásma památného stromu nebudou pojíždět ani stát žádné
mechanizmy, nebude v něm skladován žádný materiál a nebude narušován sešlapem.
5) Výkopy v ochranném pásmu památného stromu nesmí zůstat dlouho otevřené, aby nedošlo
k poškození kořenů suchem, mrazem, osluněním apod. Požadujeme aby při teplotě -5°C a nad
20°C byly výkopy zahrnuty do 48 hod, v ostatních případech (tj. při teplotách -5°C do +20°C)
dojde k zahrnutí výkopu do 7 dnů od jeho otevření. Bok výkopu bude v době, kdy nebude
probíhat práce, překryt textílií (jutou nebo geotextilií).
6) Památný strom bude chráněn plotem před mechanickým poškozením např. pohmožděním a
potrháním kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny.
7) O zahájení prací v prostoru ochranného pásma bude orgán ochrany přírody a krajiny informován
5 dní předem.
8) Toto rozhodnutí (kopie) bude předána firmě, která bude zabezpečovat realizaci stavby. Pracovníci
provádějící práce budou proškoleni ve smyslu tohoto rozhodnutí.
- MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP, pracoviště Praha nám. Republiky 3,110 01
Praha 1, Závazné stanovisko orgánu SSL Č.j.: 100/56841/2013/OSSL-zs ze dne 29.10.2013.
Souhlas se uděluje za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Při realizaci stavby je třeba dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění
funkcí lesa uvedených v§ 13 a § 21 lesního zákona.
2. Při realizaci stavby nedojde ke kácení dřevin. V případě nutnosti pokácení stromu, který svou
hmotnatostí převyšuje dle ust. §33 odst. (3) lesního zákona hodnotu 3m³ na 1ha lesa (0,3
m³/1000m²) bude zdejšímu orgánu státní správy lesů tato těžba ohlášena min 30 dní před započetím
těžby.
-
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Nový Hradec Králové,
Lesní správa Mělník, Kokořínská 2021,276 01 Mělník.
Vyjádření Č.j. LCR176/001896/2013 ze dne 9.10.2013 – S plánovanou stavbou tlakové kanalizace
Lhota – podružné sběrače souhlasíme. Upozorňujeme na dodržování povinností ochrany pozemků
určených k plnění funkcí lesa dle § 13 zák. č. 289/1995 Sb. o lesích. K realizaci záměru si také
zajistěte souhlas orgánu SSL při MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP.
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 4
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou č.p. 1621/5, Dejvice, 160 64 Praha ,
VLS ČR,s.p. - divize Mimoň souhlasí s provedením stavby ,,Tlaková kanalizace Lhota – podružné
sběrače, které se nachází v ochranném pásmu lesa (do 50m) za těchto podmínek :
- Ke stavbě v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas VLÚ Praha.
- Pozemky ve správě VLS ČR s.p. divize Mimoň nebudou stavbou dotčeny a nebude na ně ukládán
žádný stavební materiál a stavební odpad.
Při stavbě bude stavebník dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí
lesa v ustanoveních § 13 odst. 2 a 3 Lesního zákona 289/1995 Sb.
- MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Brandýs nad Labem,
Masarykovo nám. 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,250 01 Brandýs n.Labem –
St.Bol.1,Vyjádření k akci Sz.: 153/57117/2013 ze dne 21.10.2013.
K zamýšlenému projektu nemáme připomínek a souhlasíme při splnění:
1. Podrobnosti technického řešení uložení vedení do silničního pozemku a majetkoprávní záležitosti je
nutné předem projednat se správcem dotčené komunikace tj. Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje (dále jen KSÚS).
2. V rámci územního řízení je třeba žádat MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, o
povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích
(umístění inženýrských sítí). Žádost je nutné doložit:
▪ vyjádřením Policie ČR,DI KŘ SK Mělník k umístění inženýrských sítí
▪ vyjádřením správce dotčené komunikace tedy – KSÚS
3. 30 dnů před zahájením stavebních prací je třeba žádat náš silniční správní úřad o vydání povolení ke
zvláštnímu užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c3) zákona o pozemních komunikacích
(provádění stavebních prací). K žádosti, která musí obsahovat náležitosti dle § 40 odst. 5, vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích je nutné doložit:
▪ rozhodnutí o umístění inženýrských sítí vydané naším odborem
▪ vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice vydané KSÚS SK
▪ řešení dopravního opatření, je-li třeba, odsouhlaseného Policií ČR,DI KŘ SK Mělník.
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, stanoví na základě žádosti a
odsouhlaseného dopravního opatření přechodnou úpravu provozu na dotčených komunikacích.
▪ předložit smlouvu upravující majetkoprávní vztahy mezi investorem akce a vlastníkem silnic II. a III
Tříd
4. V případě, že si dopravní opatření vyžádá uzavření silnice, je třeba požádat náš silniční správní úřad o
povolení uzavírky. Žádost podejte min. 30 dnů před zahájením stavebních prací. Žádost musí mít
náležitosti dle zákona č. 13/1997/Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č.104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5. Rozhodnutí o umístění inženýrských sítí je nutnou součástí územního rozhodnutí (souhlasu), povolení
provádění stavebních prací podmínkou pro zahájení stavebních prací v tělese komunikace (jejího
pomocného pozemku).
6. Nemáme jiných připomínek a námitek k předmětné věci při splnění výše uvedených podmínek.
7. Veškeré stavební práce a zásahy do místních pozemních komunikací je nutno předem projednat
s vlastníkem, tj. Obec Lhota.
8. Případné změny v projektu, které by se dotýkaly námi sledovaných zájmů, je třeba opětovně projednat
s naším silničním správním úřadem.
- MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Brandýs nad Labem,
Masarykovo nám. 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,250 01 Brandýs n.Labem –
St.Bol.1,Rozhodnutí povolení zvláštního užívání silnice č. III/24417 (p.p.č.422/1) v k.ú. Lhota u Dřís
Sz.: 153/60388/2013 ze dne 4.11.2013.
Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:
1. Uspořádání podzemního vedení bude v souladu s ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí
technického vybavení.
2. Respektování vyjádření KSÚS č.j. 4313/13/KSÚS/MHT/SCH ze dne 22.10.2013.
3. Na základě ust. § 25 odst. 6), písm. c3) zákona o pozemních komunikacích požádá zhotovitel silniční
správní úřad v rámci stavebního řízení o povolení provádění stavebních prací.
4. Žádost o povolení provádění stavebních prací bude obsahovat náležitosti dle § 40 odst. 5)
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
5. K žádosti je nutné předložit smlouvu upravující majetkoprávní vztahy mezi investorem výstavby a
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 5
vlastníkem silnic, doplněnou o ,,Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice“ vydané správcem.
6. S žádostí o povolení zvláštního užívání komunikací bude předložen návrh dopravního opatření, bude-li
zvláštním užíváním silnice vyvolána jeho potřeba. Návrh musí být projednán a odsouhlasen místně
příslušnou Policií ČR, DI. Náš silniční správní úřad stanoví přechodnou úpravu silničního provozu.
7. Vyžádá-li si stavba uzavření komunikací, je třeba žádat náš silniční správní úřad o povolení uzavírky.
Žádost bude obsahovat náležitosti dle § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích. Žádost je třeba předložit minimálně 30 dnů před realizací z důvodu jejího
projednání s dotčenými orgány a institucemi (uzavírkou dotčené obce, vlastník uzavřených
komunikací a komunikací , po nichž je vedena objízdná trasa, dopravce, dopravní úřad KÚ
Středočeského kraje).
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 150 21 Praha 5,
Zborovská 11. Zn.4313/13/KSUS/MHT/SCH ze dne 22.10.2013.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí s předloženou PD na výše uvedenou
stavbu, která je součástí stavby ,,Tlakové kanalizace Lhota“ a je v souladu s naším vyjádřením č.j.
25606/2011/KSÚS/MH ze dne 15.9.2011 a dále smlouvou 11/2838/MH/Bu/Bs podepsanou dne
22.2.2012.Platnost uvedeného vyjádření tímto obnovujeme a prodlužujeme do 31.12.2015.
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Mělník ,Bezručova č.p. 2796,
276 01 Mělník 1, sídlo: Na Báních 1304,156 00 Praha – Zbraslav. Stanovisko k PD pro: Tlaková
kanalizace Lhota – podružné sběrače Č.j. KRPS – 218430 – 121/ČJ – 2013 – 010606 ze dne
15.10.2013.
- V případech zásahu stavby do pozemní komunikace a omezení obecného užívání pozemní
komunikace bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, kterou stanoví
příslušný silniční správní úřad po předchozím písemném vyjádření DI podle § 77 odst. 1 písm. c) zák.
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní
komunikace. Technologie budou voleny tak, aby docházelo k co nejmenšímu omezení provozu na
pozemních komunikacích.
- MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče,
detašované pracoviště Praha 1,nám.Republiky 3,110 01 Praha 1,vyjádření č.j. 52175/2013-140 ze
dne 23.9.2013.
Z hlediska zájmů státní památkové péče není k uvedené akci námitek.
Upozorňujeme Vás na povinnost řídit se ustanovením §22 a §23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění, tzn. ověřit si v předstihu před zahájením výkopových a zemních
prací, zda území, kde, bude stavební činnost probíhat, je územím s archeologickými nálezy (u
Archeologického ústavu AV ČR nebo jiné organizace oprávněné k provádění archeologických
výzkumů ve smyslu citovaného zákona) a v případě, že tomu tak je, již v době přípravy stavby tento
záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být
učiněno oznámení archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím
obecního úřadu (§ 23, odst.2), dále viz zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova
č.p.1370, 293 01 Mladá Boleslav 1. Závazné souhlasné stanovisko dotčeného orgánu Ev.č. SB – 651 –
2/2013/MB ze dne 18.10.2013. Bez připomínek.
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, Ditrichova č.p. 17,128 01 Praha, Zn.KHSSC
45165/2013 ze dne 16.10.2013.KHS není v řízení o předmětném návrhu dotčeným orgánem státní
správy a stanovisko proto nevydává.
- Povodí Labe, Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové, Zn.PVZ/13/26610/Vg/0 ze dne
30.10.2013.
K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí:
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 6
a) Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný.
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem souhlasíme s navrhovaným záměrem bez
připomínek.
- Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a,130 00 Praha 3,
Vyjádření Zn. SPU 379699/2013/66/Gr ze dne 18.9.2013.K Vaší žádosti ze dne 9.9.2013 Vám Státní
pozemkový úřad, Odloučené pracoviště Mladá Boleslav sděluje, že Smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene č. 1010C09/10 uzavřená v roce 2009 mezi Pozemkovým fondem ČR a Obcí
Lhota je platná.
Vyjádření k P.D. Zn. SPU 402387/2013 ze dne 20.9.2013.V zájmovém území stavby se nenachází
žádná stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) ve vlastnictví státu a v příslušnosti
hospodařit Státního pozemkového úřadu.
Toto vyjádření platí pro vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve věci za
oddělení správy vodohospodářských děl, platí 2 roky ode dne jeho vydání.
- Svazek obcí Cecemínsko, Dřísy č.p.12, 277 14 Dřísy
Vyjádření k P.D. ze dne 15.11.2013.Svazek obcí Cecemínsko jako vlastník Čistírny odpadních vod
Dřísy projednal Vaší žádost a k uvedené stavbě nemá žádné připomínky.
- STAVOKOMPLET spol. s.r.o., Kralovická, Zápy, 250 01 Brandýs n.Labem – St.Bol.1,
Souhlasné vyjádření k P.D. Zn. 002V/2013/SoC ze dne 27.11.2013.
K této akci Vám sdělujeme následující:
1. Doporučujeme i u podružných sběračů ve veřejném prostranství realizovaných výkopem uložit na
obsyp potrubí výstražnou fólii vhodné barvy.
2. Vyhledávací vodič by měl mít plochu měděného jádra 4mm² (z výkresu uložení potrubí a TZ to není
zcela zřejmé).
3. Před montáží DČJ je nutné prověřit, zda domovní kanalizace nemovitosti je odvětrána až nad střešní
rovinu. Požadavek plyne z normového řešení vnitřní kanalizace a z potřeby odvětrání agresivních
emisí.
4. Z důvodu životnosti potrubí a snížení potencionálního počtu havárií doporučujeme i hlavní řady
tlakové kanalizace provádět z PE 100,SDR 11, tak jako jsou řady podružné (se silnější stěnou
potrubí).
5. Doporučujeme roznášecí desku DČJ v přejížděném provedení provést železobetonovou (má-li
přenést zatížení od pojezdu po poklopu do obetonované DČJ).
6. Spoje potrubí z PE musí být výhradně na elektro tvarovky, nikoliv svary ,,na tupo“ jak je uvedeno na
str. 16 Souhrnné technické zprávy. Spoje na tupo se u tlakových kanalizací nepřipouštějí z důvodu
jak nespolehlivosti spoje, tak snížení průtočného profilu v místě spoje.
7. V projektu chybí údaje o velikosti a způsobu nastavení akumulace v DČJ.
8. DČJ by měly být prioritně umisťovány mimo pojížděnou plochu a mít poklop umístěn min. 100mm
nad okolním terénem, aby do DČJ nenatékala balastní dešťová voda.
9. Armatury pro napojení podružných sběračů požadujeme v technickém standardu fy Hawle (široký
navrtávací pas HAKU, šoupátko pro domovní přípojky k navrtávkám pod tlakem č. 2800).
10. Odvádění odpadních vod na ČOV bude možné po její intenzifikaci na kapacitu všech obcí na tuto
ČOV napojených.
-
ČEZ Distribuce a.s.,Teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,zn.
0100210943 ze dne 15.10.2013, zn.0100210947 ze dne 15.10.2013,zn.0100210949 ze dne
15.10.2013.
V majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: podzemní sítě, nadzemní sítě, stanice.
V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započetím
zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840840840.
- ČEZ Distribuce a.s.,Teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického nadzemního
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 7
vedení VN 22kV zn.1059965625 ze dne 7.11.2013.
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné sdělení k existenci sítí společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.,v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- ČEZ Distribuce a.s.,Teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2,
Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činnosti v ochranném pásmu elektrického podzemního
vedení NN0, 4kV, zn.1059965625 ze dne 7.11.2013.
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné sdělení k existenci sítí společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.,v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- ČEZ ICT Services, a.s. oddělení Poskytování sítí, Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4,
Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.,zn. 0200147731 ze dne
15.10.2013, zn.0200147735 ze dne 15.10.2013, zn.0200147737 ze dne 15.10.Na Vámi uvedeném
zájmovém území se nenachází komunikační vedení v majetku ČEZ
ICT Services,a.s.
- Jaroslav Matějovský, T.G. Masaryka 174, 277 13 Kostelec nad Labem,
Vyjádření provozovatele Vodovodu Lhota ze dne 22.10.2013. Bez námitek a připomínek.
- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Brno – střed, 602 00 Brno 2,
Stanovisko zn. 5000852422 ze dne 15.10.2013.
V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná plynárenská
zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.
- Telefónica O2, Za Brumlovkou č.p.266/2, 140 22 Praha 4 – Michle,
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě
elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech republic, a.s. společnosti Telefónica O2
Czech Republic, a.s. č.j. 679022/13 ze dne 15.10. 2013.Dojde ke střetu se sítí elektronických
komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefonica, jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém
výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Telefónica. Nutno dodržet všeobecné podmínky
ochrany SEK společnosti Telefónica viz. Příloha k Vyjádření č.j.: 679022/13.
- Ministerstvo obrany, VUSS Praha, Vojenský lesní úřad, Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00
Praha 6. Č.j.: ÚP – 370- 06 – 13 ze dne 2.10.2013. Souhlasné stanovisko bez připomínek.
- První Labská spol. s.r.o., Ovčáry č.p. 159, 277 14 Dřísy
Stanovisko ze dne 12.9.2013. Na pozemcích uvažovaných na Tlakovou kanalizaci – podružné sběrače –
nemáme žádné naše zařízení.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Lhota, Boleslavská 47, 277 14 Lhota
v zastoupení: Jiří Filler, Lomnická 296, Hostavice, 198 00 Praha 9
Ostatní účastníci viz samostatný seznam vlastníků dotčených pozemků v příloze č.1
Odůvodnění:
Dne 27.11.2013 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným
orgánům. Současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 29.5.2014, o jehož
výsledku byl sepsán protokol.
Při ústním jednání byly zjištěny následující změny ve vlastnictví dotčených staveb a pozemků:
1) Po zemřelé Marii Dvořákové , Rýnská 950/9,Praha 9,Čakovice,196 00 bude nástupcem Dominik
Urban, Katusická 684/18,Praha 9,197 00 nar. 25.3.1975 a Aneta Urbanová zastoupená matkou Šárkou
Urbanovou, Katusická 684/18,Praha 9,197 00 nar.20.12.1969.
2) Dále byla doložena změna majitele u parc.č. st. 125 z pana Vladimíra Svobody na Hárovníkovou
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 8
Martinu Mgr.Kpt. Jaroše 739/1,Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 250 01. Vlastnické právo je již
zapsáno v katastru nemovitostí.
3) Po zemřelé Heleně Šteinerové, Čechova 239/9,Praha 7,Bubeneč,170 00 je nástupcem manžel Jiří
Šteiner, Čechova 239/9,Praha 7,Bubeneč,170 00.
4) Po zemřelém Františku Novotném, Rokytnická 533/10, Praha 9, Kbely, 197 00 je nástupcem syn
Petr Novotný Rokytnická 533/10, Praha 9, Kbely, 197 00.
5) Milena Kotroušová, Tolstého 1062/19,Praha 10,Vršovice,101 00 má doručovací adresu: ul. Nová
295,273 53 Hostouň.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Obce Lhota a vyhovuje obecným požadavkům
na výstavbu.
Stanoviska sdělili:
- Obec Lhota
- MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OŽP, odbor ÚP a PP, odbor dopravy
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Mělník
- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Mimoň
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Mělník
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
- Povodí Labe
- Státní pozemkový úřad
- Svazek obcí Cecemínsko
STAVOKOMPLET spol. s.r.o.
ČEZ Distribuce a.s.
ČEZ ICT Services, a.s.
- Jaroslav Matějovský
RWE Distribuční služby, s.r.o.,
- Telefónica O2
Ministerstvo obrany, VUSS Praha, Vojenský lesní úřad
První Labská spol. s.r.o.,
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
viz samostatný seznam vlastníků dotčených pozemků v příloze č.1
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila připomínky
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 9
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u
zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu
úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu
Středočeského kraje k rozhodnutí podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Zuzana Hauptová
referentka odboru výstavby a ÚP
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20.000,- Kč byl uhrazen bankovním převodem dne 5.6.2014 č. výpisu 102.
Obdrží:
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městyse Všetaty a Obce Lhota.
Toto rozhodnutí musí být dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu zveřejněno též způsobem
umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách Městyse Všetaty a Obce Lhota po dobu, jak je výše
uvedeno. Po sejmutí musí být rozhodnutí vráceno zpět stavebnímu úřadu.
Úřední deska
vyvěšeno dne………………………….…
sejmuto dne………………………….…
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup
vyvěšeno dne………………………….…
sejmuto dne………………………….…
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Účastníci územního řízení dle §85 odst.1 písm. a) SZ:
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 10
žadatel (dodejka)
Obec Lhota, IDDS: n9paryn
sídlo: Boleslavská č.p. 47, Lhota, 277 14 Dřísy
v zastoupení : Jiří Filler, Lomnická č.p. 296, Hostavice, 198 00 Praha 9
Účastníci územního řízení podle §85 odst. 1 písm. b) SZ:
obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (dodejka)
Obec Lhota, IDDS: n9paryn
sídlo: Boleslavská č.p. 47, Lhota, 277 14 Dřísy + vývěska
Účastníci územního řízení podle §85 odst. 2 písm. a) SZ:
vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě: (dodejky)
viz samostatný seznam vlastníků dotčených pozemků v příloze č.1
Účastníci územního řízení podle §85 odst. 2 písm. b) SZ
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: (veřejnou vyhláškou)
přehled sousedních pozemků viz. příloha č.2
dotčené správní úřady (dodejky)
Město Brandýs nad Labem, OŽP – vodoprávní úřad, orgán ZPF, SSL, ochrana přírody a krajiny, orgán
odpadového hospodářství, orgán ochrany ovzduší, odbor ÚR + PP,IDDS: c5hb7xy
pracoviště Praha, nám. Republiky 3,110 01 Praha 1
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01 Brandýs n.
Labem – St.Bol.1
Město Brandýs nad Labem, odbor dopravy, IDDS:c5hb7xy
Pracoviště Brandýs nad Labem
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 1/6, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01 Brandýs n.
Labem – St.Bol.1
Hasičský záchranný sbor, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, IDDS:hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Mělník, IDDS:2dtai5u
Bezručova č.p. 2796, 276 01 Mělník 1
sídlo: Na Báních 1304,156 00 Praha – Zbraslav
Ministerstvo obrany, VUSS Praha, Vojenský lesní úřad, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
Správci inženýrských sítí (dodejky)
Svazek obcí Cecemínsko, Dřísy č.p. 12, 277 14 Dřísy
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV- Podmokly, 405 02 Děčín 2
ČEZ ICT Services, a.s., oddělení Poskytováná sítí, IDDS: zbsdk9i
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4
První Labská spol. s r.o., IDDS: c4svjeb
sídlo: Ovčáry č.p. 159, 277 14 Dřísy
Telefónica O2, IDDS: d79ch2h
sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
STAVOKOMPLET spol. s r.o., IDDS: n834kd3
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 11
sídlo: Královická, Zápy, 250 01 Brandýs n.Labem-St.Bol.1
Jaroslav Matějovský, T. G. Masaryka 174 , 277 13 Kostelec nad Labem
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS:a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, Smíchov,150 21 Praha
Lesy České republiky, s.p., IDDS:e8jcfsn
Lesní správa Mělník, Kokořínská 2021, 27601 Mělník,
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové 8
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IDDS: bjds93z
sídlo: Pod Juliskou č.p. 1621/5, Dejvice, 160 64 Praha
Povodí Labe, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951, 500 03 Hradec Králové
RWE Distribuční služby,s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno - střed, 602 00 Brno 2
na vědomí:
Obec Dřísy, IDDS: 485b6fg
sídlo: Dřísy č.p. 12, 277 14 Dřísy
spis SÚ Všetaty + vývěska
Spis.zn. Výst./712b/2013
Příloha č.1
str. 12
Přehled vlastníků dotčených pozemků :
TLAKOVÁ KANALIZACE LHOTA – PODRUŽNÉ SBĚRAČE
1. Obec Lhota
Boleslavská 47, Lhota, 277 14 Dřísy
2. Státní pozemkový úřad
Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3,
odloučené pracoviště Mladá Boleslav, Bělská 151,
Mladá Boleslav, 293 01
3. Středočeský kraj
Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, 150 00
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, př.org., Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, 150 21
4. INDI 500 s.r.o.
IDDS: w4ybvqs, Španielova 1324/39, Praha 6, Řepy, 163 00
5. SAM and Company s.r.o.
IDDS:nstyyxw,Vápeníkova 158/9, Chodov, Praha, 149 00
6. TISTOW a.s.
IDDS:2rvdt4m,,K lipám 437/15, Praha 9, Střížkov, 190 00
7. Amler Bohumil
Habrová 2461/7, Praha 3, Žižkov, 130 00
8. Amlerová Jiřina
K Lesnu 95, Lhota, 277 14
9. Amlerová Markéta
Spojovací 211, Lhota, 277 14
10. Anděl Jaroslav Ing.
Trytova 1121/5, Praha 9, Černý Most, 198 00
11. Anděl Lukáš Ing.
Široká 206, Lhota, 277 14
12. Antl Jan
Hlavnovská 53, Lhota, 277 14
13. Babušková Ivana
Hlavní 2532/133, Praha 4, Záběhlice, 141 00
14. Baker Jarmila Mgr.
Vilová II 243, Vestec 252 42
15. Barcal Jiří Ing.
Střekovská 1340/6, Praha 8, Kobylisy, 182 00
16. Bariaková Hana Ing.
Služská 1006/16c, Praha 8, Kobylisy, 182 00
17. Bartáková Petra Msc.
U Nadjezdu 1017, Sadská, 289 12
18. Bartenev Sergey Ing.
Janýrova 3236/4, Praha 10, Strašnice, 108 00
19. Bartík Jiří
Boleslavská 38, Lhota, 277 14
20. Bartončíková Renata Ing.
Hudečkova 1094/7, Praha 4, Podolí, 140 00
21. Bártová Marie Mgr.
Borová č.ev. 149, Lhota, 277 14
22. Bašková Šárka
Nová 123, Lhota, 277 14
23. Bašková Vlasta
Boleslavská 80, Lhota, 277 14
24. Baumruková Iveta
Vašátkova 1032/11, Praha 9, Černý Most, 198 00
25. Bayer Petr
IDDS:xuqe7qz, K Lesnu 193, Lhota, 277 14
26. Bayerová Helena
IDDS:es2iiti, K Lesnu 193, Lhota, 277 14
27. Beck Pavel Ing.
Chrastavská 113/4, Praha 9, Střížkov, 190 00
28. Becková Alena
Chrastavská 113/4, Praha 9, Střížkov, 190 00
29. Beer Miloš
Hlavnovská 55, Lhota, 277 14
30. Beerová Eva
Hlavnovská 55, Lhota, 277 14
31. Bejdl Richard
Široká č.ev. 39, Lhota, 277 14
32. Belas Eduard Ing.
Husníkova 2087/24, Praha 5, Stodůlky, 158 00
33. Belasová Iva Mgr.
Husníkova 2087/24, Praha 5, Stodůlky, 158 00
34. Belasová Jaroslava
Brunclíková 1824/2, Praha 6, Břevnov, 162 00
35. Beran Miroslav
Sekaninova 419/44,Moravské Předměstí,Hradec Králové,50011
36. Bezoušková Vendula
Spojovací 210, Lhota, 277 14
37. Bolardová Světlana
Kaštanová 722, Mladá, Milovice, 289 23
38. Borůvka Antonín
Příčná č.ev. 72, Lhota, 277 14
39. Bouček Vladimír Ing.
Průhon 641/64, Stará Boleslav, 250 01
40. Boučková Eva Ing.
Průhon 641/64, Stará Boleslav, 250 01
41. Braun Alexander
Andersenova 427/2,102 00, Praha 10
42. Braun Irina
Andersenova 427/2, 102 00, Praha 10
43. Brukner Ladislav
Hlivická 416/24, Praha 8, Bohnice, 181 00
44. Brzobohatá Ivana
Na Průhonu č.e. 7, Lhota, 277 14
45. Brzobohatý Pavel
Za vokovickou vozovnou 257/6, Praha 6, Veleslavín, 162 00
46. Brzobohatý Tomáš
Příčná 143, Lhota, 277 14
47. Burda Josef
Nová 111, Lhota, 277 14
48. Burdová Božena
Nová 111, Lhota, 277 14
49. Butova Valentina
Za Kovárnou 422/21, Praha 10, Dolní Měcholupy, 109 00
50. Ciprián Tomáš
Brandýská 314, Mratín, 250 63
51. Coufal Jiří Ing.
Krátká 187, Lhota, 277 14
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 13
52. Čapek Michal Ing.
U Zátiší 545/1, Praha 4, Hodkovičky, 147 00
53. Čapek Roman
Budějovická 603/124, Praha 4, Krč, 140 00
54. Čapek Václav
Bítovská 1226/7, Praha 4, Michle, 140 00
55. Čapková Alena
Bítovská 1226/7, Praha 4, Michle, 140 00
56. Čapek Tomáš Ing.
Na dlouhé mezi 513/1a, Praha 4, Hodkovičky, 147 00
57. Čapková Alena Mgr.
Na dlouhé mezi 513/1a, Praha 4, Hodkovičky, 147 00
58. Čapková Lenka
Budějovická 603/124, Praha 4, Krč, 140 00
59. Černá Markéta Ing.
Seydlerova 2152/1, Praha 5, Stodůlky, 155 00
60. Černá Věra
Pod altánem 538/41, Praha 10, Strašnice, 100 00
61. Černá Růžena
Hlavenecká 44, Lhota, 277 14
62. Černý Jaroslav
Hlavenecká 44, Lhota, 277 14
63. Černý Jaroslav
Hlavenecká 150, Lhota, 277 14
64. Černochová Jarmila
Hostinského 1522/13, Praha 5, Stodůlky, 155 00
65. Čeřovská Helena
Livornská 437, Praha 10, Horní Měcholupy, 109 00
66. Čičkaň Renata
Kralupská 1714, Brandýs nad Labem, 250 01
67. Čuřík Jiří
Veltěžská 82, Zdiby, Přemýšlení, 250 66
68. Čuříková Blanka
Veltěžská 82, Zdiby, Přemýšlení, 250 66
69. Ďásek Jiří
Lipová 1496, Brandýs nad Labem, 250 01
70. Dlouhý Oldřich
V Prokopě 1535, Čelákovice, 250 88
71. Dobiášová Jitka Bc.
Hlavenecká 81, Lhota, 277 14
72. Dobrovský Bohdan Ing.
Lesní 130, Lhota, 277 14
73. Dolanská Dagmar
Jahodová 2890/109, Praha 10, Záběhlice, 106 00
74. Dominiková Lenka
Na Valech 286/10, Praha 6, Hradčany, 160 00
75. Dovžik Sergej Ing.
Za Zahradami 387/17, Praha 10, Dolní Měcholupy, 110 00
76. Dubská Růžena
Uralská 771/8, Praha 6, Bubeneč, 160 00
77. Duchoň Milan
Hornomlýnská 1239/2, Praha 4, Kunratice, 148 00
78. Dvořák Pavel Ing.
Lesní 116, Lhota, 277 14
79. Dvořák Pavel Ing.
Španělská 759/4, Praha 2, Vinohrady, 120 00
80. Dvořáková Jarmila Mgr.
Křenecká 52, Lhota, 277 14
81. Dvořáková Marie
Široká 181, Lhota, 277 14
Katusická 684/18,Praha 9,197 00
82. Dominik Urban
82a Aneta Urbanová (zast.Šárkou Urbanovou) Katusická 684/18, Praha 9,197 00
83. Dyrčíková Ilona
Vávrova 809, Kolín, 280 02
84. Fexa Jiří MUDr.
Brunelova 961/14, Praha 4, Libuš, 142 00
85. Floriánová Marie
Jablonecká 717/5, Praha 9, Prosek, 190 00
86. Franěk Bohumír, Ing., CSc. Štěpánská 647/31, Praha 1, Nové Město, 110 00
87. Fraňková Sylva
Štěpánská 647/31, Praha 1, Nové Město, 110 00
88. Gazdík Milan Ing.
Jablonecká 716/7, Praha 9, Prosek, 190 00
89. Gergelitsová Jelena Ing.
Borová 183, Lhota, 277 14
90. Goller Stanislav Ing.
Čajkovského 1306/7, Praha 3, Žižkov, 130 00
91. Gruber Adolf
K Lesnu 148, Lhota, 277 14
92. Gruberová Dagmar
K Lesnu 148, Lhota, 277 14
93. Habětín Jiří
V Humenci 612/9, Praha 9, Hloubětín, 198 00
94. Habětínová Ivana
V Humenci 612/9, Praha 9, Hloubětín, 198 00
95. Hájková Jaroslava
Hlavenecká 45, Lhota, 277 14
96. Hájková Zuzana
Hlavenecká 134, Lhota, 277 14
97. Hartmanová Jana Ing.
U Rybníka 1, Lhota, 277 14
98. Havlicová Anna
Lovosická 652/19, Praha 9, Prosek, 190 00
99. Havlíček Jan
Hlavnovská 46, Lhota, 277 14
100. Hejl Radek
Na Průhonu 209, Lhota, 277 14
101. Helbich Vladimír Ing.
Hrudičkova 2102/9, Praha 4, Chodov, 148 00
102. Hendrychová Věra
V Sejtí 350, Všetaty, 277 16
103. Hladík Jiří
Průběžná 288/11, Praha 10, Strašnice 100 00
104. Hladík Václav
Cuřínova 586/6, Praha 4, Kamýk, 140 00
105. Hobza Karel
K Lesnu 186, Lhota, 277 14
106. Hojka Ivo MUDr.
Karlova 541/20, Beroun, Závodí, 266 01
107. Hojka Jiří
Fibichova 1166, Úvaly, 250 82
108. Holcová Stanislava
Boleslavská 11, Lhota, 277 14
Spis.zn. Výst./712b/2013
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
str. 14
Holečková Ludmila MUDr. Budějovická 604/122, Praha 4, Krč, 140 00
Honzátko Jiří
Lipová 1497, Brandýs nad Labem, 250 01
Honzátková Dana
Hlavenecká 57, Lhota, 277 14
Honzátková Kamila
Spojovací 189, Lhota, 277 14
Hora Stanislav
Mistřínská 217/7, Praha 5, Zličín, 155 21
Horáková Blanka
Nedomice 100, 277 14
Houštecká Marcela MUDr. Boršovská 1152/11, České Budějovice, 370 07
Houštecká Vlasta
K Lesnu 26, Lhota, 277 14
Houštecký Josef
K Lesnu 26, Lhota, 277 14
Houštecký František
Boleslavská 22, Lhota, 277 14
Houštecký Luboš
Vodnická 440/54, Praha 4, Újezd, 149 00
Houštecký Milan Ing.
Dolnocholupická 320/37, Praha 4, Modřany, 143 00
Houštecký Stanislav
V olšinkách 1735, Brandýs nad Labem, 250 01
Houštecký Tomáš
Dřísy 120, 277 14
Hrabánek Zdeněk
15Ždánice 151, 281 63
Hrušková Jitka
Hlaďova 663/3, Praha 9, Černý Most, 198 00
Hruška Josef
Boleslavská 75, Lhota, 277 14
Hrušková Renáta
17.8. 1970
Boleslavská 75, Lhota, 277 14
Huraj Daniel Ing.
5. Května 1298/14, Praha 4, Nusle, 140 00
Hurajová Judita Ing.
Čistovická 1700/62, Praha 6, Řepy, 163 00
Hurajová Judita Ing.
Zeyerova Alej 1853/22, Praha 6, Břevnov, 162 00
Chmelíček Ondřej
Vítkova 350/34, Praha 8, Karlín, 186 00
Chudobová Dana
Lesní č.ev. 123, Lhota, 277 14
Jakoubek Robert Ing.
6Třeboradická 1076/49, Praha 8, Kobylisy, 182 00
Jakoubek Vít Ing.
Pohnertova 1119/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00
Jakoubková Zdeňka
Spojovací 149, Lhota, 277 14
Jakub Jan
Boleslavská 62, Lhota, 277 14
Jakub Milan Ing.
Bojasova 1246/9, Praha 8, Kobylisy, 182 00
Jančíková Eva
Kaštanová 1479, Brandýs nad Labem, 250 01
Janoušková Miroslava
Zenklova 1/35, Praha 8, Libeň, 180 00
Jirchovská Terezia
Nová 164, Lhota, 277 14
Jirchovský Patrik
Nová 97, Lhota, 277 14
Jirmus Václav
Boleslavská 35, Lhota, 277 14
Jirmusová Hana
Boleslavská 35, Lhota, 277 14
Jirsa Miroslav
Loučimská 1050/5, Praha 10, Hostivař, 102 00
Jirsová Blanka
Loučimská 1050/5, Praha 10, Hostivař, 102 00
Jonák Zdeněk
Olivova 2046, Říčany, 251 01
Jozová Ilona Ing.
Boleslavská 17, Lhota, 277 14
Junková Radmila
Bělčická 2824/10, Praha 4, Záběhlice, 141 00
Jurčovská Eva
Lhota 122, 277 14
Jůza David
Politických vězňů 281, Říčany, 251 01
( zák. zástupce: Pavlína Jůzová, nar.7.5.1975, adresa shodná)
Kalina Jiří Ing.
Kyselova 1185/2, Praha 8, Kobylisy, 182 00
Kalousová Štěpánka
Jeronýmova 903/7, Říčany, 251 01
Kasalová Hana
V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem, 250 01
Kasalová Marcela
V Olšinkách 1734, Brandýs nad Labem, 250 01
Kindlová Hana Ing.
Viléma Plocka 2222, Brandýs nad Labem, 250 01
Klíma František
Nová 96, Lhota, 277 14
Klímová Jiřina
Nová 96, Lhota, 277 14
Klíma František
Boleslavská 36, Lhota, 277 14
Klíma Jan Ing.
Kroftova 389/13, Praha 5, Smíchov, 150 00
Klíma Miloslav
Borek 64, 277 14
Klíma Petr
U Rybníka 89, Lhota, 277 14
Klíma Tomáš
Na Kampě 513/10, Praha, Malá Strana, 118 00
Kmoch Richard
Pohořelec 147/8, Praha 1, Hradčany, 118 00
Knedlhans Jáchym
Boleslavská 199, Lhota, 277 14
Knedlhansová Monika
Boleslavská 199, Lhota, 277 14
Knotek Martin
Arnošta Valenty 669/33, Praha 9, Černý Most, 198 00
Spis.zn. Výst./712b/2013
166.
Kodera Zdeněk
167.
Koderová Jitka
168.
Kohoutek Václav Ing.
169.
Kohoutková Miroslava
170.
Kohout Miroslav
171.
Kohoutová Dagmar
172.
Koláček Lukáš
173.
Kollert David
174.
Kollert Igor
175.
Kolínská Ivana
176.
Kolínská Ivanka
177.
Kolínský Oldřich Mgr.
178.
Kolínská Jaroslava
179.
Kolínská Jiřina
180.
Kolínský Ondřej
181.
Kolínský František
182.
Kolínský Jakub Ing.
183.
Kolínský Jaroslav
184.
Kolínský Ladislav
185.
Kolínský Radek
186.
Kopecká Lucie
187.
Vladimír Kopecký
188.
Kopejska Václav
189.
Kopejsková Alena
190.
Kořínková Markéta
191.
Kos Daniel
192.
Kosova Marija Pavlina
193.
Kostelecká Věra
194.
Kotroušová Milena
295,273 53 Hostouň)
195.
Koudelka František
196.
Koudelková Tereza
197.
Král Aleš
198.
Král Libor
199.
Králová Markéta
200.
Krása Jan Ing.
201.
Kratochvíl Jaroslav
202.
Kratochvíl Václav
203.
Kratochvílová Ivana
204.
Križanová Ilona
205.
Krkavcová Květoslava
206.
Krkavec Jaroslav
207.
Krkavec Jan
208.
Krkavec Oldřich
209.
Křáp František
210.
Křáp František
211.
Křáp Zdeněk
212.
Kubcová Pavla
213.
Kučala Viktor Ing.
214.
Kučalová Lenka
215.
Kučerová Alena
216.
Kučerová Markéta
217.
Kuglerová Eva Ing.
218.
Kulhánková Alena
219.
Kutchan Karel
220.
Kutchanová Alena
221.
Kvasničková Anna
222.
Landa Petr
str. 15
Nová 128, Lhota, 277 14
Nová 128, Lhota, 277 14
Táborská 972/12, Říčany, 251 01
Táborská 972/12, Říčany, 251 01
Zelenohorská 480/20, Praha 8, Bohnice, 181 00
Hlavní 373, Měšice, 250 64
Františka Křížka 461/11, Praha 7, Holešovice, 170 00
Přecechtělova 2231/2, Praha 5, Stodůlky, 155 00
Špitálská 759/7, Praha 9, Vysočany, 190 00
Martinovská 554/50, Brandýs n/Labem, 250 01
Hlavenecká 39, Lhota, 277 14
Hlavenecká 39, Lhota, 277 14
Nová 118, Lhota, 277 14
Nová 33, Lhota, 277 14
Nová 33, Lhota, 277 14
Dřísy 81, 277 14
K hájovně 437/39, Praha 4, Kamýk, 142 00
V Chatách 082, Lhota, 277 14
Lesní 136, Lhota, 277 14
Nová 118, Lhota, 277 14
Třebízského 373/15, Stará Boleslav, 250 01
Schnirchova 1374/28, Praha 7, Holešovice, 170 00
Křenecká 138, Lhota, 277 14
Křenecká 138, Lhota, 277 14
Gdaňská 333/27, Praha 8, Bohnice, 181 00
Na Průhonu 204, Lhota, 277 14
Na Průhonu 204, Lhota, 277 14 Dřísy
Hlavenecká 64, Lhota, 277 14
Tolstého 1062/19, Praha 10, Vršovice, 101 00 (dor. Nová
Na Průhonu 124, Lhota, 277 14
Na Průhonu 124, Lhota, 277 14
Žiželická 1614, Praha 9, Újezd n/Lesy, 190 16
Spojovací 185, Lhota, 277 14
Lesní 620, Milovice, Mladá, 289 23
Za poštou 1063/12, Praha 10, Strašnice, 100 00
Boleslavská 14, Lhota, 277 14
Nová 114, Lhota, 277 14
Nová 114, Lhota, 277 14
Lesní č.ev. 117, Lhota, 277 14
Boleslavská 25, Lhota, 277 14
Boleslavská 25, Lhota, 277 14
Boleslavská 18, Lhota, 277 14
Hlavnovská 129, Lhota, 277 14
K Lesnu 88, Lhota, 277 14
Palackého 348/14, Brandýs nad Labem, 250 01
Příčná 157, Lhota, 277 14
nám. Na Balabence 1433/4, Praha 9, Libeň, 190 00
Jahodnická 899/51, Praha 9, Hloubětín, 198 00
Jahodnická 899/51, Praha 9, Hloubětín, 198 00
Spojovací 125, Lhota, 277 14
Alešova 711/3, Lysá nad Labem, 289 22
Jana Růžičky 1153/3, Praha 4, Kunratice, 148 00
Londýnská 136/56, Praha 2, Vinohrady, 120 00
Boleslavská 201, Lhota, 277 14
Boleslavská 201, Lhota, 277 14
Saratovská 3263/12, Praha, Strašnice, 100 00
Nemošická 392, Praha 9, Vinoř, 190 17
Spis.zn. Výst./712b/2013
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
Landová Jitka
Landsinger David
Landsingerová Daniela
Lang Miroslav Mgr.
Langová Alena Mgr.
Legner Antonín
Legnerová Marie
Lesnykh Yulia
Levora Miroslav
Levorová Lenka
Lichtenberk Ivan Ing.
Lichtenberg Jiří
Linek Zdeněk
Lípa Jiří Ing.
Liška Ivan
Lišková Kamila
Lstiburková Petra Ing.
Mádrová Marie
Macháčková Zdeňka
Machková Alena
Malendová Kiszová Kateřina
Malina Milan
Maňasová Jitka
Mára Jiří Ing.
Margolius Richard
Marhoul Jaroslav
Marhoulová Danuška
Marková Klára
Markvart Miroslav
Markvartová Jitka
Martínková Zuzana MUDr.
Maříková Eva
Masařík Milan Ing.
Mašanská Jana
Melichar Petr
Melicharová Marcela
Mendl Bedřich
Mendlová Jindra
Mikeš Milan
Mikešová Zdeňka
Mokrý Roman
Musil Jaroslav
Myškovský Michal Ing.
Nejedlá Růžena
Nejedlý Petr
Němeček Pavel
Nepomucký Pavel Ing.
Novák Josef JUDr.
Novotná Alena
Novotná Dagmar
Novotný Josef
Novotná Ilona Ing.
Novotná Magda
Novotná Jana
Novotný Petr
Novotný Josef
Nyklíčková Marie
Ontl Miloš Ing.
str. 16
Nemošická 392, Praha 9, Vinoř, 190 17
Boleslavská 213, Lhota, 277 14
Boleslavská 213, Lhota, 277 14
Husova 327/3, Litol, Lysá nad Labem, 289 22
Husova 327/3, Litol, Lysá nad Labem, 289 22
Hekrova 851/6, Praha 4, Háje, 149 00
Hekrova 851/6, Praha 4, Háje, 149 00
Alma-Antiskaja 5-104, Moskva, 115408, Rusko
Brichtova 810/14, Praha 5, Hlubočepy, 152 00
Brichtova 810/14, Praha 5, Hlubočepy, 152 00
Počernická 514/54, Praha 10, Malešice, 108 00
Bartákova 1108/38, Praha 4, Krč, 140 00
Nebeského 1891/17, Mělník, 276 01
Na Březince 1514/20, Praha 5, Smíchov, 150 00
Boleslavská 74, Lhota, 277 14
Boleslavská 74, Lhota, 277 14
Zahradní 494, Zeleneč, 250 91
Podle Kačerova 1230/25, Praha 4, Michle, 141 00
Na Průhonu 82, Lhota, 277 14
Křenek 116, 277 14
Vašátkova 820/30, Praha 9, Černý Most, 198 00
Kremnická 3029/7, Praha 4, Záběhlice, 141 00
Kokořínská 165/30, Praha 8, Ďáblice, 182 00
Vršovická 1072/85, Praha 10, Vršovice, 101 00
Koněvova 1944/238, Praha 3, Žižkov, 130 00
Radbuzská 598/10, Praha 9, Čakovice, 196 00
Radbuzská 598/10, Praha 9, Čakovice, 196 00
2Boženy Němcové 714/6, Stará Boleslav, 250 01
Boleslavská 50, Lhota, 277 14
Boleslavská 50, Lhota, 277 14
Azalková 1219/35, Praha 10, Hostivař, 102 00
Na Křečku 340, Praha 10, Horní Měcholupy, 109 00
Odlehlá 322/65, Praha 9, Vysočany, 190 00
Pod Strání 64, Všetaty, 277 16
Sušická 595/1, Praha 6, Dejvice, 160 00
Sušická 595/1, Praha 6, Dejvice, 160 00
Olbrachtova 465/24, Litol, Lysá nad Labem, 289 22
K Lesnu 71, Lhota, 277 14
Pelhřimovská 301/8, Praha 4, Michle, 140 00
Pelhřimovská 301/8, Praha 4, Michle, 140 00
Hlavenecká 91, Lhota, 277 14
Palackého 60, Mladá Boleslav, 293 01
Letohradská 728/8, Praha 7, Holešovice, 170 00
Hlavenecká 76, Lhota, 277 14
Hlavenecká 76, Lhota, 277 14
U starého Labe 635/27, Brandýs nad Labem, 250 01
V Parku 133, Lhota, 277 14
Ringhofferova 480, Olešovice, Kamenice, 251 68
Vokovická 679/10, Praha 6, Vokovice, 160 00
Kopřivnická 115, Praha 9, Letňany, 199 00
Kopřivnická 115, Praha 9, Letňany, 199 00
Na Tvrzi 1747, Brandýs nad Labem, 250 01
Šeříková 215, Kozly, Tišice, 277 15
Rokytnická 533/10, Praha 9, Kbely, 197 00
Rokytnická 533/10, Praha 9, Kbely, 197 00
Nová 60, Lhota, 277 14
Boleslavská 24, Lhota, 277 14
Kostřinská 583/6, Praha 8, Bohnice, 181 00
Spis.zn. Výst./712b/2013
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
str. 17
Ontlová Soňa
Kostřinská 583/6, Praha 8, Bohnice, 181 00
Pacovská Iva
Široká 132, Lhota, 277 14
Pacovský David
Ke Mlýnu 2, Tlustovousy, Tuklaty, 250 82
Pacovský Jan Mgr.
Plavecká 405/2, Praha, Nové Město, 128 00
Pacovský Jiří Ing.
Široká 132, Lhota, 277 14
Palová Jaroslava
Kostelecká 377, Všetaty, 277 16
Parkmann Václav
Lesní 208, Lhota, 277 14
Pátková Marie Mgr.
Za dvorem 1776/4, Praha 4, Krč, 142 00
Pech Marek
Hlavenecká 42, Lhota, 277 14
Pech Jaroslav
Hlavenecká 42, Lhota, 277 14
Peroutková Jaroslava
Hlavnovská 54, Lhota, 277 14
Petříková Eva
Kaštanová 1483, Brandýs nad Labem, 250 01
Petříková Miroslava
Široká 137, Lhota, 277 14
Pilař Jan
Hlavenecká 104, Lhota, 277 14
Pilařová Libuše
U Rybníka 1, Lhota, 277 14
Pilařová Marie
Boleslavská 3, Lhota, 277 14
Pohnán Milan
Jílovská 1162/71, Praha 4, Braník, 142 00
Pohnánová Lenka
Příčná 152, Lhota, 277 14
Pok Petr
Dohnalova 664, Štětí, 411 08
Pok Luboš
Družstevní 654, Štětí, 411 08
Pok Pavel Ing.
Družstevní 655, Štětí, 411 08
Poková Jana
Družstevní 654, Štětí, 411 08
Poková Marcela
Peškova 516, Mojžíř, Ústí nad Labem, 403 31
Popper Otakar
Slovenská 2630, Teplice, 415 01
Pospíšilová Věra
Kremnická 3030/9, Praha 4, Záběhlice, 141 00
Pospíšilová Zuzana
Široká č.ev.38, Lhota, 277 14
Preisler Jan
Řešovská 518/3, Praha 8, Bohnice, 181 00
Procházka Zdeněk JUDr.
Nemocniční 2629, Mělník, 276 01
Procházková Jana
Nemocniční 2629, Mělník, 276 01
Prokeš Michal
Spojovací 194, Lhota, 277 14
Prokešová Renata
Spojovací 194, Lhota, 277 14
Prošek Mojmír Ing.
Kozomínská 556/14, Praha 8, Dolní Chabry, 184 00
Provazník Josef
Široká č.e. 144, Lhota, 277 14 Dřísy
Provazníková Anna
Široká č.ev. 144, Lhota, 277 14
Puchova Elena Mgr.
U dvojdomů 1500/1, Praha 10, Hostivař, 102 00
Pilat Svetlana Mgr.
K Botiči 1483/8, Praha 10, Vršovice, 101 00
Pylat Sergiy
K Botiči 1483/8, Praha 10, Vršovice, 101 00
Rákosníková Pavlína Ing.
Rabyňská 751/11, Praha 4, Kamýk, 142 00
Rejšek Václav
Boleslavská 158, Lhota, 277 14
Rejšek Václav
Boleslavská 158, Lhota, 277 14
Rejšková Růžena
Boleslavská 158, Lhota, 277 14
Rott Jiří Ing.
Fingerova 2179/13, Praha 5, Stodůlky, 158 00
Rottová Jitka
Fingerova 2179/13, Praha 5, Stodůlky, 158 00
Roubíček Karel
Boleslavská 195, Lhota, 277 14
Roubíčková Drahomíra
Kozinova 686/26, Stará Boleslav, 250 01
Rubeš Josef
Řešovská 493/14, Praha 8, Bohnice, 181 00
Rubešová Dagmar
Řešovská 493/14, Praha 8, Bohnice, 181 00
Ruda Luboš Ing.
Petrská 1171/21, Praha 1, Nové Město, 110 00
Rýdlová Renata Ing. (Lacinová)V Parku 4, Lhota, 277 14
Ryšavá Alenka
Na Rybníčku 1364/12, Praha 2, Nové Město, 120 00
Sedláček Zdeněk
Hlavenecká 67, Lhota, 277 14
Sedláčková Marie
Spojovací 108, Lhota, 277 14
Sedlická Blanka Ing.
Kollárova 451/4, Stará Boleslav, 250 01
Sedlmayer Daniel
Boleslavská 5, Lhota, 277 14
Sedlmayerová Iveta
Boleslavská 5, Lhota, 277 14
Schwender Maria Petra
Goethestrase 47, Offenbach/Main, Německo
Seliger Otakar
Nad Vodovodem 2029/61, Praha 10, Strašnice, 100 00
Seligerová Jana
Nad Vodovodem 2029/61, Praha 10, Strašnice, 100 00
Spis.zn. Výst./712b/2013
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
250 01
355.
356.
357.
100 00
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
str. 18
Siegerová Zdeňka
Příčná 157, Lhota, 277 14
Skalský Pavel
K Lesnu 69, Lhota, 277 14
Sladkovská Helena
Nová 126, Lhota, 277 14
Slezák Václav Mgr
Hlavnovská 20, Lhota, 277 14
Libuše Smrčková
Nosická 2390/10, Praha 10, Strašnice, 100 00
Černohorský Tomáš Ing.
Zavadilova 1887/24, Praha 6, Dejvice, 160 00
Spilka František
Na Hrázi 121/1, Praha 8, Libeň, 180 00
Spilková Vladimíra Doc.PhDr. Na Hrázi 121/1, Praha 8, Libeň, 180 00
Srb Miroslav
K Lesnu 207, Lhota, 277 14
Srbová Jana
K Lesnu 207, Lhota, 277 14
Stránský Pavel
Boleslavská 29, Lhota, 277 14
Strmíska Pavel
Dřísy 77, 277 14
Strmísková Jitka
Dřísy 77, 277 14
Sudorová Jitka
Boleslavská 78, Lhota, 277 14
Svoboda Jiří
Lamačova 915/37, Praha 5, Hlubočepy, 152 00
Hárovníková Martina Mgr. Kpt. Jaroše 739/1,Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Svobodová Jana
Svobodová Jaroslava Ing.
Svobodová Ludmila
K Lesnu 70, Lhota, 277 14
Okružní 297, Hořepník, 394 21
Dvacátého Osmého Pluku 119/33, Praha 10, Vršovice,
Sýkora Tomáš
Sudoměřská 1092/30, Praha 3, Žižkov, 130 00
Syrová Miroslava
Sudovo Hlavno 172, 294 76
Szegény Jana Bc.
17.listopadu 1496, Stará Boleslav, 250 01
Šedivec Václav
Nad Kajetánkou 230/25, Břevnov, 169 00 Praha 6
Šercl David MUDr.
Křejpského 1524/13, Praha 4, Chodov, 149 00
Šíchová Jaroslava
Halaškova 1221, Stará Boleslav, 250 01
Šimková Věra
Slezská 1345/48, Praha 2, Vinohrady, 120 00
Škrlantová Milena (Hladíková) Pod Strání 2161/21, Praha 10, Strašnice, 100 00
Šmejkalová Zuzana
Karpatská 857/5, Praha 10, Vršovice, 100 00
Šmídová Jana
Vrábská 813/4, Brandýs n/Labem, 250 01
Šmolík Jindřich
U Jízdárny 999/18, Praha 8, Dolní Chabry, 184 00
Šmolíková Marie
U Jízdárny 999/18, Praha 8, Dolní Chabry, 184 00
Šob Miloš
Na Výsluní 1153, Neratovice, 277 11
Šobová Marie
Ruská 357, Neratovice, 277 11
Šorm Václav
Boleslavská 102, Lhota, 277 14
Šormová Libuše
Boleslavská 102, Lhota, 277 14
Špaček Jiří
Štefánikova 840/21, Stará Boleslav, 250 01
Špelina Jiří Mgr.
5. května 955/5, Stará Boleslav, 250 01
Štamfest Milan
Jiřická 154/2, Praha 9, Prosek, 190 00
Štarhová Eva
Boleslavská 10, Lhota, 277 14
Čechova 239/9, Praha 7, Bubeneč, 170 00
Šteiner Jiří
Štěpán Josef Ing.
K Lesnu 170, Lhota, 277 14
Štěpán Zdeněk
Hlavenecká 57, Lhota, 277 14
Štěpánková Jadranka Reiss Anderleho 843/2, Praha, Černý Most, 198 00
Štúrová Astrid Mgr.
Štefánikova 218/3, Praha 5, Smíchov, 150 00
Šula Tomislav
Maroldova 1610/3, Nusle, Praha 4, 140 00
Šulc Ivo
Vrchlického 226, Všetaty, 277 16
Šulcová Věra
Vrchlického 226, Všetaty, 277 16
Švec Martin
Spojovací 211, Lhota, 277 14
Švec Miroslav
Poděbradská 543/103, Praha 9, Hloubětín, 198 00
Švecová Hana
Poděbradská 543/103, Praha 9, Hloubětín, 198 00
Švecová Libuše
Nová 162, Lhota, 277 14
Tirner Antonín
Boleslavská 12, Lhota, 277 14
Tirner Jaroslav
Nová 60, Lhota, 277 14
Tirner Pavel
Boleslavská 12, Lhota, 277 14
Tkáčik Peter
Leopoldova 2040/30, Praha 4, Chodov, 149 00
Trapezov Vladimir Bc.
Vodňanského 2360, Hostivice, 253 01
Spis.zn. Výst./712b/2013
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
Trnovský Ivo Ing.
Trnovský Jiří Ing.
Truhlařík Václav
Truhlaříková Lenka
Truhlaříková Miroslava
Tříska Jan
Tříšková Olga (Alešová)
Tvrdík Jiří Ing.
Tvrdíková Jaroslava
Tycová Hana
Urbanová Irena
Uřídil František
Valenta Štěpán Ing.
Vanclová Helena
Vaněk Pavel Ing.
Vaněk Přemysl Ing.
Vanická Jitka
Vejdělková Marie
Veselý Miloš Ing.
Vetešníková Ladislava
Víchová Kateřina Mgr.
Vinš Rudolf
Vítková Jiřina
Vítkovský Evžen Ing.
Vodička Ladislav Ing.
Vodičková Ingeborg
Vlasta Voldánová
Volf Miroslav
Vondráčková Zuzana
Vostatek Jiří
Vostatek Petr
Zatloukal Jiří
Zelenková Martina Ing.
Zemanová Denisa
Zezulková Raja Ing.
Zvonař Jiří
Žatecká Regina
Žatecký Tomáš
Žlabová Milena
str. 19
Bojasova 1249/15, Praha 8, Kobylisy, 182 00
Habartická 498/52, Praha 9, Střížkov, 190 00
Opočenská 1204, Brandýs nad Labem, 250 01
Boleslavská 203, Lhota, 277 14
Opočenská 1204, Brandýs nad Labem, 250 01
Františka Diviše 1438/54r, Praha 10, Uhřiněves, 104 00
Antonína Bečváře 2467, Brandýs nad Labem, 250 01
Olbrachtova 1056/42, Praha 4, Krč, 140 00
Olbrachtova 1056/42, Praha 4, Krč, 140 00
Na Šmukýřce 727/12, Praha 5, Košíře, 150 00
Široká č.ev. 9, Lhota, 277 14
Boleslavská 51, Lhota, 277 14
Lopatecká 152/14, Praha 4, Podolí, 147 00
Na Příkopech 212, Mnichovo Hradiště, 295 01
Alšova 299, Lužec nad Vltavou, 277 06
Chloumecká 3434, Mělník, 276 01
Jelínkova 1616/1, Praha 8, Kobylisy, 182 00
Lesní 117, Lhota, 277 14
Nová 105, Lhota, 277 14
Na Výsluní 2307/20, Praha 10, Strašnice, 100 00
Borová 183, Lhota, 277 14
Hlavenecká 68, Lhota, 277 14
Letná 376, Kostelec nad Labem, 277 13
Mlýnská 190, Přívory, Všetaty, 277 16
Nad Rokoskou 1317/37, Praha 8, Libeň, 182 00
Nad Rokoskou 1317/37, Praha 8, Libeň, 182 00
Šmeralova 331/21, Praha 7, Bubeneč, 170 00
Taussigova 1167/11, Praha 8, Kobylisy, 182 00
Tenisová 961/9, Praha 10, Hostivař, 102 00
Jezera č.ev. 91, Lhota, 277 14
U Jezera č. ev. 91, Lhota, 277 14
Hlavenec 117, 294 74
Šiškova 1231/15, Kobylisy, Praha 8, 182 00
Jivenská 1065/10, Praha 4, Michle, 141 00
Arabská 575/5, Praha 6, Vokovice, 160 00
Hlavenecká č.ev. 154, Lhota, 277 14
K Okrouhlíku 2042/5, Praha 8, Libeň, 182 00
Nová 163, Lhota, 277 14
Jihovýchodní V 916/1, Praha 4, Záběhlice, 141 00
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 20
Příloha č.1a
TLAKOVÁ KANALIZACE LHOTA – PODRUŽNÉ SBĚRAČE
Přehled pozemků dotčených umístěním stavby podružných sběračů na jednotlivých řadech tlakové
kanalizace :
Řad „A“ - parcelní číslo : st.1/1, st.2, st.3/1, st.4, st.7, st.12, st.13, st.14, st.40/3, st.47, st.48, st.50, st.51,
st.53, st.66, st.74, st.75, st.76, st.87, st.113, st.172, 3/2, 4, 14/9, 16/11, 16/13, 16/14, 16/15, 16/16, 95/12,
100/2, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/14, 266/15, 266/16,
266/19, 266/20, 266/21, 266/22, 266/24, 266/25, 269/3, 269/4, 269/5, 269/8, 269/11, 269/14, 269/15,
269/18, 269/23, 269/24, 269/26, 269/28, 269/32, 269/35, 269/36, 269/37, 269/38, 269/39, 269/40, 269/41,
269/43, 269/44, 269/45, 269/47, 271/1, 271/4, 271/5, 273/9, 276/19, 278/2, 281/1, 281/2, 281/3, 393/1,
399, 405/1, 405/3, 405/4, 416, 422/1, 423, 513
Řad A 1 - parcelní číslo : st.10, st.11, st.33/1, st.34, st.36, st.37, st.39/1, st.39/2, st.40/3, st.299, 10/1,
405/1
Řad A 2 - parcelní číslo : st.9, st.52, st.61, st.62/1, st.63, st.68, 99/2, 99/4, 99/5, 99/6, 100/1, 398/2,
398/3, 398/4, 398/5, 405/4, 655
Řad A 3 - parcelní číslo : st.95, st.116, st.127, st.128, 273/27, 276/1, 276/9, 276/12, 276/13, 276/14,
276/16, 276/17, 276/20, 276/23, 276/25, 276/31, 276/33, 276/35, 276/37, 276/38, 276/40, 276/41, 279/3,
279/6, 279/7, 279/10, 279/11, 279/12, 279/13, 279/16, 279/18, 279/21, 279/23, 279/25, 279/28, 282/4,
282/6, 282/8, 282/31
Řad A 3-1 - parcelní číslo : st.123, st.161, st.162, st.174, 278/4, 282/20, 282/23, 284/2, 284/3, 284/4,
285/1, 285/12, 285/13, 285/14, 285/15, 285/16, 290/2, 290/3, 290/7, 290/10, 290/14, 290/16, 290/17,
290/18, 290/19, 290/20
Řad A 3-2 - parcelní číslo : 269/19, 269/22, 273/2, 273/3, 273/7, 273/27, 276/11, 276/15, 276/22
Řad A 3-2-1 - parcelní číslo : 269/17, 269/20, 273/7, 273/12, 273/24
Řad A 3-3 - parcelní číslo : st. 146, st.190, 269/9, 273/7, 273/8, 273/20, 273/22, 273/28, 276/3, 276/42
Řad A 3-3-1 - parcelní číslo : 269/12, 269/13, 269/16, 273/5, 273/6, 273/7, 273/21
Řad A 4 - parcelní číslo : 105/2, 106/2, 106/3, 106/7, 106/10
Řad A 5 - parcelní číslo : 273/15, 276/29, 276/32, 276/34, 276/36, 276/39
Řad A 6 - parcelní číslo : 109, 115/7, 116/3, 116/11, 117/2, 117/3, 117/5, 117/7, 117/8, 118/2, 118/3,
118/4, 264/3, 264/4, 271/2, 271/3, 534
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 21
Řad A 6-1 - parcelní číslo : 106/2, 106/8, 106/11, 108/2
Řad A 6-2 - parcelní číslo : 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 116/11, 527, 528, 529
Řad A 7 - parcelní číslo : 269/25, 269/27, 269/29, 269/34, 273/16, 273/17, 273/18, 273/19, 273/29
Řad A 8 - parcelní číslo : 264/2, 264/6, 266/17, 266/18, , 271/6, 399
Řad B - parcelní číslo : st.15, st.16/2, st.20, st.21, st.22, st.24, st.44/1, st.44/2, st.56, st.58, st.65, st.67,
st.69, st.70, st.73/1, st.77/1, st.82, st.83, st.84, st.85, st.86, st.90/2, st.104, st.105, st.169, st.222, st.302,
10/2, 10/3, 16/4, 296/1, 296/42, 296/43, 296/44, 296/45, 296/46, 296/47, 296/48, 296/49, 296/50, 296/51,
296/54, 296/55, 296/57, 296/62, 296/63, 296/64, 300/14, 300/19, 300/20, 300/21, 300/22, 301/8, 304/12,
340/8, 374/6, 389/3, 393/1, 405/5, 405/6, 405/8, 405/9, 405/15, 422/1, 545, 558, 559, 560, 649, 653, 675
Řad B 1 - parcelní číslo : st.18, st.19, st. 54, st.71, st.79, st.80, st.81, st.92/1, st.93, st.106, st.107, st.115,
st.122, st.124, st.143, st.166, st.167, st.407, 17, 281/1, 282/25, 285/5, 285/20, 288/10, 291/3, 291/6, 291/9,
291/14, 291/16, 291/17 291/19, 291/25, 291/26, 295/1, 295/10, 295/30, 295/33, 295/34, 295/35, 295/36,
295/37, 295/40, 295/44, 295/48, 295/50, 295/52, 295/61, 374/7, 393/1, 405/5
Řad B 1-1 - parcelní číslo : st.125, st.150, 279/14, 282/5, 282/9, 282/10, 282/11, 282/13, 285/10, 285/18,
288/1, 291/12, 291/22
Řad B 1-2 - parcelní číslo : 279/24, 282/1, 282/15, 282/18, 285/3, 285/4, 285/8, 285/28, 288/6, 288/13
Řad B 2 - parcelní číslo : 405/8, 405/10, 677
Řad B 2-1 - parcelní číslo : st.57, st.59, 303/1, 390/1, 405/15
Řad B 3 - parcelní číslo : st.170, 295/16, 295/26, 295/27, 295/28, 295/29, 295/39, 295/49, 295/58, 296/2,
296/3, 296/7, 296/23, 296/24, 296/26, 296/38, 296/39, 296/52, 296/56, 296/58, 296/59
Řad B 3-1 - parcelní číslo : 295/19, 295/41, 295/53, 295/54, 295/55, 296/7, 296/11, 296/12, 296/15,
296/16, 296/17, 296/18, 296/20, 296/21
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 22
Příloha č. 2
Přehled sousedních pozemků ke stavbě podružných sběračů na jednotlivých řadech tlakové
kanalizace :
Řad A :
parcelní číslo stavební : 1/2, 6, 49, 55/1, 78, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 148, 176, 179, 187, 194,
209, 210, 211, 212, 213, 221,223, 226, 227, 228, 232, 234, 235, 238, 242, 243, 246, 247, 250, 251, 254,
257, 320, 324, 325/1, 325/2, 326, 344, 406, 424, 438, 450
parcelní číslo pozemkové : 6, 14/1, 14/12, 14/14, 14/15, 14/16, 16/7, 16/12, 60/2, 94/13, 95/9, 95/11,
101/1, 102/3, 106/5, 266/8, 269/31, 269/42, 271/7, 273/25, 273/26, 405/11, 509, 511, 512, 514
Řad A1 :
parcelní číslo stavební : 31, 33/2, 40/4, 184, 389
parcelní číslo pozemkové : 7, 22/1, 29/4, 29/7, 35, 41/1, 41/2, 41/3, 44/1
Řad A2 :
parcelní číslo stavební : 62/2, 88, 112, 298, 348
parcelní číslo pozemkové : 6, 14/7, 14/8, 101/2, 101/3, 509, 510
Řad A3 :
parcelní číslo stavební : 108, 109, 117, 118, 129, 139, 147, 191, 196, 200, 202, 207, 208, 219, 280, 282,
283, 286, 288, 290, 315, 316, 338, 363, 423, 426,451, 463,475, 484
parcelní číslo pozemkové : 276/26, 276/28, 276/43, 279/5, 279/15, 279/19, 279/20, 279/22, 282/17,
282/19
Řad A3-1 :
parcelní číslo stavební : 144, 151, 159, 164, 165, 175, 178, 214, 215, 216, 217, 306, 318, 375, 376, 429,
440, 452/1, 452/2, 471
parcelní číslo pozemkové : 278/5, 279/26, 282/22, 282/24, 284/1, 284/5, 290/1, 290/6, 291/24
Řad A3-2 :
parcelní číslo stavební : 156, 157, 158, 193, 205, 206, 239, 241
parcelní číslo pozemkové : 276/24
Řad A3-2-1 :
parcelní číslo stavební : 198, 237, 240, 433
parcelní číslo pozemkové : 273/11
Řad A3-3 :
parcelní číslo stavební : 229, 230, 337, 395, 396
parcelní číslo pozemkové : 269/10, 273/23
Řad A3-3-1 :
parcelní číslo stavební : 186, 195, 199, 231, 233, 236, 336
parcelní číslo pozemkové : 273/13
Řad A4 :
parcelní číslo stavební : 183, 275, 276, 278
parcelní číslo pozemkové : 106/6, 106/28, 106/45
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 23
Řad A5 :
parcelní číslo stavební : 281, 284, 285, 287, 303, 304
parcelní číslo pozemkové : 273/1
Řad A6 :
parcelní číslo stavební : 255, 256, 258, 260, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 377
parcelní číslo pozemkové : 112/1, 117/1, 118/5, 257/2, 531, 532
Řad A6-1 :
parcelní číslo stavební : 274, 277, 279
parcelní číslo pozemkové : 106/9, 106/44, 108/4
Řad A6-2 :
parcelní číslo stavební : 262, 263, 264, 265, 381, 428, 472, 481, 482
parcelní číslo pozemkové : 106/25, 112/4, 112/5, 116/4, 116/8, 116/9, 116/10, 116/12, 116/13, 526/3,
526/4, 655
Řad A7 :
parcelní číslo stavební : 203, 204, 244, 248, 249, 252, 253, 305, 470
parcelní číslo pozemkové : 269/30, 269/33
Řad A8 :
parcelní číslo stavební : 126, 259, 321
parcelní číslo pozemkové : 233/3, 264/5
Řad B :
parcelní číslo stavební : 16/1, 30, 72, 73/1, 73/2, 77/2, 90/1, 168, 339, 340, 411, 448, 454, 455, 457, 458,
468
parcelní číslo pozemkové : 16/3, 18/1, 19, 295/4, 296/40, 296/41, 300/11, 300/12, 300/13, 300/15,
300/16, 300/17, 300/18, 300/23, 301/7, 304/2, 304/4, 304/6, 304/7, 304/8, 304/9, 304/13, 405/13, 417,
544, 561, 565, 654
Řad B1 :
parcelní číslo stavební : 18,91, 92/2, 97, 99, 100, 114, 152, 153, 308, 309, 310, 354, 399, 415, 417, 418,
422, 427, 432, 435, 445, 447, 461/1, 466
parcelní číslo pozemkové : 285/21, 285/22, 288/11, 288/12, 290/4, 290/11, 290/13, 291/4, 291/7, 291/8,
291/10, 291/11, 291/18, 291/20, 291/23, 295/4, 295/20, 295/21, 295/31, 295/43, 295/48, 374/1, 374/13
Řad B1-1 :
parcelní číslo stavební : 140, 141, 142, 154, 155, 177, 185, 291, 307, 334, 403
parcelní číslo pozemkové : 279/20, 282/28, 285/19, 285/27, 288/7, 290/9
Řad B1-2 :
parcelní číslo stavební : 101, 102, 103, 111, 120, 121, 218, 311, 313, 333, 355, 464
parcelní číslo pozemkové : 279/19, 279/27, 282/16, 285/29, 285/30, 288/4
Spis.zn. Výst./712b/2013
str. 24
Řad B2 :
parcelní číslo stavební : 25/2, 32/2, 393
parcelní číslo pozemkové : 22/2, 405/10, 405/14
Řad B2-1 :
parcelní číslo stavební : 402
parcelní číslo pozemkové : 49/3, 302/4, 302/5, 302/6, 303/2, 304/10, 405/9, 495, 644
Řad B3 :
parcelní číslo stavební : 292, 294, 329, 330, 357, 416, 425, 430, 431, 449, 477
parcelní číslo pozemkové : 295/47, 296/53, 300/10, 300/24
Řad B3-1 :
parcelní číslo stavební : 295, 296, 297, 327, 328, 335, 346, 350, 352, 409/1, 409/2, 412, 421
parcelní číslo pozemkové : 295/5, 295/17, 295/18, 296/13, 296/14
Download

712b 2013 Rozhodnutí ÚR,Tlaková kanalizace Lhota