Dunajský pohár 2014
Medzinárodné parkúrové preteky
CSI 2*: 14. – 17. 8. 2014
CSI 3*: 21. – 24. 8. 2014
Hipoaréna Šamorín, Elements Resort, Čilistov
PROGRAM
Organizátor pretekov je Jazdecký klub NAPOLI.
Príhovor
prezidentky Medzinárodnej jazdeckej federácie
Je pre mňa veľkým potešením privítať vás
v Hipoaréne Šamorín, kde budete mať príleži­
tosť stať sa svedkami veľkých športových vý­
konov v krásnom prostredí na jednom z bre­
hov Dunaja.
S pretekármi z vyše tridsiatich piatich
krajín, súťažiacimi v CSI 2* a CSI 3*, toto nové
rušné centrum jazdeckého športu získa skve­
lé medzinárodné zaradenie.
Táto koncepcia a jej vybudovanie vyžado­
vali víziu a množstvo nápadov. Nezostáva mi
iné, ako pochváliť organizátorov a predovšet­
kým Maria Hoffmanna za toľkú kvalitu v tom­
to multifunkčnom zariadení, ktoré bude mať
bezpochyby vplyv na rozvoj jazdeckého športu
vo východnej Európe.
Som človek, ktorý verí v premenu snov
na realitu, a to bolo dosiahnuté práve tu.
Dúfam, že sa v nasledujúcich dňoch podarí
všetkým športovcom a ich jazdeckým partne­
rom aspoň priblížiť k svojim vytýčeným cie­
ľom. Nech vám jazdectvo a športová férovosť
prinesú veľa pamätných momentov a nech sú
pre vás zdieľané skúsenosti a priateľstvá obo­
hacujúce a inšpirujúce.
Organizátorom, rozhodcom a dobrovoľ­
níkom vyslovujem svoje najhlbšie uznanie za
všetku snahu, ktorou dopomohli k uskutočne­
niu tohto podujatia. Vaša oddanosť a odhod­
lanosť zaistí, že si všetci športovci, ich kone,
majitelia koní, pomocníci a všetci návštevníci
užijú to len najlepšie zo športového víkendu.
V mene Medzinárodnej jazdeckej federá­
cie (FEI) vám všetkým prajem úžasné poduja­
tie a teším sa na mnohé ďalšie…
HRH Princess Haya
prezidentka FEI
2 / PROGRAM / Dunajský pohár 2014
Vážení priatelia jazdeckého športu
Je mi potešením privítať vás v našom no­
vom jazdeckom centre Elements Resort, ktoré
sa nachádza pozdĺž brehov najväčšej európskej
rieky Dunaj. Tento projekt bol navrhnutý a vy­
budovaný, aby slúžil na organizovanie podujatí
na svetovej úrovni vo všetkých siedmich disciplí­
nach Medzinárodnej jazdeckej federácie.
Športový areál Elements Resort je svojou
dispozíciou a kapacitou schopný usporiadať sú­
ťaže na európskej a svetovej úrovni pre viac ako
18 olympijských športov. Tento nový komplex
čoskoro poskytne aj ubytovacie a tréningové
zariadenia pre rekreačných, ako aj profesio­
nálnych športovcov z celého sveta.
Ba čo viac, Elements Resort ponúka rodi­
nám s deťmi zaujímavé možnosti na prežitie
voľného času, ktoré zahŕňajú najväčšie vzde­
lávacie ihrisko na Slovensku, taktiež kino a ak­
vapark. Je naším zámerom vybudovať rodinne
orientované prostredie, ktoré by si do sýtosti
mohol užiť každý jej člen.
Verím, že stredisko vybudované pre profe­
sionálnych a rekreačných športovcov, ktoré zá­
roveň ponúka veľkokapacitné ubytovacie a voľ­
nočasové možnosti, spraví zo Slovenska lídra v
usporadúvaní významných regionálnych a me­
dzinárodných športových podujatí.
V mene Hipoarény Šamorín by som vás rád
privítal na parkúrovom podujatí, Dunajskom
pohári, ktoré sa uskutoční počas dvoch nasle­
dujúcich víkendov. Počas týchto dvoch víkendov
budeme mať príležitosť ukázať svetu, že sme
schopní zrealizovať našu víziu. Dunajský pohár,
ktorý sa v tejto oblasti organizoval v priebehu
tridsiatich rokov, je významnou a tradičnou sú­
časťou regionálnej histórie. Počas dvoch nasle­
dujúcich týždňov budete môcť sledovať výkony
približne 800 koní a jazdcov z viac ako 30 krajín.
Veríme, že na tomto modernom mieste, ktoré
dýcha priateľskou a uvoľnenou atmosférou,
budú športovci dosahovať skvelé výsledky.
Dúfame, že príjemné spomienky, ktoré v na­
šom rezorte nadobudnete, vás presvedčia, že
vrátiť sa do Elements Resort v budúcich mesia­
coch je dobrým rozhodnutím.
21. septembra 2014 sa spoločne so Štátnym
závodiskom tešíme na oživenie ďalšej dlhoroč­
nej tradície dostihov. V roku 2015 máme v pláne
množstvo podujatí v rôznych disciplínach, pre
ktoré Elements Resort poskytne skvelé záze­
mie.
Prajem všetkým jazdcom a ich koňom veľa
zdravia a dosahovanie najlepších športových
úspechov. Divákom prajem nezabudnuteľné zá­
žitky a príjemne strávený čas.
Mario Hoffmann
autor myšlienky
Dunajský pohár 2014 / PROGRAM / 3
Dunajský pohár 2014
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Ročník: 1. I Termín: 14. – 17. 8. 2014 I 21. – 24. 8. 2014
Štatút: CSI 2*, CSI 3* I Usporiadateľ: Jazdecký klub NAPOLI, s.r.o.
Miesto: Elements Resort I časť Hipoaréna I Dubová 33 Šamorín-Čilistov
Čestný prezident pretekov:
Mario Hoffmann
Prezident pretekov:
Alexander Nálepka
Vedúca kancelárie:
Liana Šándorová
Výkonný výbor:
Mario Hoffmann
Alexander Nálepka
prof. Dr. Arno Gego
Christa Heibach
Dušan Sabo
Juraj Bača
Martina Šebová
Katarína Schwarzová
Riaditeľ pretekov:
Christa Heibach
Športový riaditeľ pretekov:
Dušan Sabo
Technický delegát:
prof. Dr. Arno Gego
Predseda rozhodcovského
zboru CSI 2*:
Caesar von Walzel
Predseda rozhodcovského
zboru CSI 3*: Jon Doney
Zahraničný rozhodca CSI 2*:
Dr. Hanfried Haring
Zahraničný rozhodca CSI 3*:
Wilfried Herkommer
Členovia rozhodcovského
zboru:
Ines Bejdl
Robert Fekar
Khalil I. Murad Hassan
Elaine Zander
Jean-Michel Turlot
Melinda Schlezák
Radovan Šálek
Tatyana Kholodniakova
Vladimir Platov
Inga Holdt-Mencke
Parkúr majstri:
Frédéric Cottier
Luc Musette
Vladimir Platov
Quintin Maertens
Christa Jung
Ali Mohajer
Asistenti parkúr majstrov:
Javier Ibarra
Magdolna Erdélyi
Andreas Bamberger
Lászlo Káradi
Mehves Trak
4 / PROGRAM / Dunajský pohár 2014
Vladimir Hura
Jozef Spes
Bökehan Böke
Hlavní stewardi:
Bohumil Rejnek
Armin Holdt
Stewardi:
Jozefína Mocková
Karl Preihs
Jan Metelka
Mladen Brezič
Ivana Babyová
Ivana Dedinská
Linda Katona
Kancelária pretekov:
Alexandra Skatullová
Tlačový hovorca: Inge van
der Net, Csilla Pal
Veterinárny delegát:
Dr. Eva Cykritová
24 h veterinárna služba:
MVDr. Petra Vojačková
Vedúci stajní:
Kees van Veldhuizen
Martin Ravenshorst
Podkováč: Zolty Liszkai
Rozpis pretekov 14. 8. – 17. 8. 2014
Deň
Čas
Štvrtok
10.00
14. 8. 2014
11.00
Horse Shoe Stadium
9.00
15. 8. 2014
9.30
10.30
Štvrtok
8.30
21. 8. 2014
9.00
YH 7 years
Young Horses 5/6 Y
12.00
Silver Tour
Young Horses 7 Y
12.30
Amateur small
13.30
YH 5/6 years
Derby Tour
17.00
Piatok
Čas
Farrier‘s Arena
Silver Tour
14.00
15.00
Deň
Poštová banka Arena
Bronze Tour
12.00
Rozpis pretekov 21. 8. – 24. 8. 2014
15.00
Derby Tour
Little Tour
17.00
Diamond Tour
Young Horses 5/6 Y
Piatok
8.30
22. 8. 2014
9.00
11.00
Silver Tour
Farrier‘s Arena
Bronze Tour
YH 7 years
Ladies Tour
12.00
Young Horses 7 Y
13.00
Poštová banka Arena
Bronze Tour
Diamond Tour
Bronze Tour
12.00
Main Stadium
Silver Tour
14.30
Ladies Tour
12.30
Amateur small
15.00
Derby Tour
13.30
YH 5/6 years
16.00
15.00
Small Tour
16.00
Juniors
16.00
17.00
Diamond Tour
17.00
Sobota
10.00
Little Tour
16. 8. 2014
10.00
Ladies Tour
10.30
11.30
Sobota
10.00
23. 8. 2014
12.00
13.00
Bronze Tour
11.45
Juniors
13.00
Last Chance
17.00
14.00
Nedeľa
10.00
17. 8. 2014
10.30
Juniors
Diamond Tour
YH 5/6 years
Bronze Tour
Ladies Tour
14.00
Young Horses 5/6 Y
16.00
16.30
Derby Tour
Young Horses 7 Y
Little Tour
Nedeľa
8.30
24. 8. 2014
10.00
11.00
11.00
Ladies Tour
12.00
12.00
Silver Tour
13.00
12.00
Small Tour
13.30
Juniors
15.00
Grand Prix
Juniors
Derby
20.00
Small Tour
Derby
Last Chance
15.00
Six Bar
YH 7 years
Juniors
Ladies Tour
Silver Tour
Amateur small
Grand Prix
Dunajský pohár 2014 / PROGRAM / 5
Dizajn parkúru podľa prof. Dr. Ing. Arno Gega
23. 8. 2014, Dunajský pohár, Main Stadium
6 / PROGRAM / Dunajský pohár 2014
Dunajský pohár 2014 / PROGRAM / 7
Fotografi
Fotograf za kauciu 10 eur dostane reflexnú
vestu, ktorá ho oprávňuje požiadať
organizátorom poverenú osobu o vstup do
parkúru s cieľom fotografovania.
Slovenský skokový pohár – SSP
www.slovenskyskokovypohar.sk
Finále Slovenského skokového pohára
Concorde Cup juniorov a mladých jazdcov
bude na medzinárodných pretekoch CSI**
v Hipoaréne Šamorín. Započítavať sa budú
súťaže Silver Tour vo štvrtok a v piatok.
Slávnostné vyhodnotenie bude v nedeľu pred
hlavnou súťažou.
8 / PROGRAM / Dunajský pohár 2014
Organizátorom poverená osoba má právo
povoliť alebo odmietnuť vstup z objektívnych
príčin, ako aj určiť miesto, odkiaľ fotograf
môže fotiť.
Organizátorom poverená osoba:
Dušan Sabo – +421 903 923 303
Počas pretekov je možné zakúpiť si
VIP stôl pre 4 osoby alebo 6 osôb. V prípade
záujmu navštívte kanceláriu pretekov
v zadnej časti reštaurácie Farrier’s .
Tradícia Dunajského pohára
a mesto Šamorín k sebe patria
V histórii mesta Šamorín istotne rezonuje jazdecký šport a chov koní.
Všetko sa začalo v roku
1961 správou, že v Nitre dôjde
k likvidácii žrebčína a kone
z tohto územia, rovnako ako
aj dostihové kone z Hubíc,
sa presúvajú do priestorov
opustených kasární v Ša­
moríne. Vznikol teda dobový
Plemenársky podnik Šamo­
rín, ktorý sa zaoberal chovom
plemenných žrebcov na za­
bezpečenie zemského chovu
na území Československa.
Plemenársky podnik zohrával
dôležitú úlohu, pretože patril
k jedným z piatich na území
Slovenska.
Popri podnikových povin­
nostiach spojených s plánmi
nákupu a predaja koní vznikla
idea nadšencov a milovníkov
koní založiť vlastný telový­
chovný jazdecký oddiel DY­
NAMO. V dnešnom ponímaní
by sme ho nazvali klubom.
Netrvalo dlho a už v roku
1964 bola začatá dlhodobá
tradícia organizácie Dunaj­
ského pohára. Areál nepatril
medzi najväčšie svojho druhu,
avšak aj na 20 hektároch a je­
dinom kolbisku si vybudoval
dobré meno, kde sa doposiaľ
konalo 26 ročníkov prestíž­
nych pretekov.
Hlavným usporiadateľom
medzinárodných jazdeckých
pretekov bol, ako inak, Ple­
menársky podnik a Jazdecký
oddiel TJ DYNAMO Šamorín.
Organizačný výbor sa skladal
približne z piatich ľudí,
z ktorých môžeme spomenúť
napríklad pána Jozefa Košťá­
la, pani Margitu Firbasovú či
Ladislava Gonosa, ktorý sa
svojimi športovými úspechmi
s koňmi Rytmus a Rip Korby
zapísal do histórie sloven­
ského jazdectva, ale záro­
veň zastával pozíciu autora
parkúrov.
Dunajský pohár, ktorý
bol organizovaný v rozme­
dzí rokov 1964 – 1994, lákal
jazdcov z Maďarska, Poľska,
Rakúska, Nemecka či Ruska.
Do Šamorína prichádza­
lo takmer 70 koní, ktoré
pretekali v rôznych súťažiach
počas soboty a nedele. Toto
milé podujatie bolo atraktívne
nielen pre milovníkov koní,
ale aj pre širokú verejnosť zo
Šamorína a okolia. Snahou
organizátorov bolo zabezpe­
čiť, aby sa všetci cítili dobre
a aby po každom usporiada­
nom ročníku odišli s peknými
spomienkami. Nie je preto
náhoda, že po roku 1994,
keď sa konal posledný ročník
Dunajského pohára, bolo
obyvateľom za touto tradíciou
ľúto.
O to väčšie potešenie
pociťuje organizátor pretekov
Jazdecký klub NAPOLI v spo­
lupráci s Elements Resort,
keď môže oznámiť, že táto
výnimočná tradícia Dunajské­
ho pohára sa po dlhých 20.
rokoch vracia späť!
Je pre nás veľkým
potešením privítať na pôde
Hipoarény Šamorín milovní­
kov jazdeckého športu z viac
ako 30 krajín.
Dunajský pohár 2014 / PROGRAM / 9
Pavol Dúbravský, kôň Fortier
Víťazi slávneho Dunajského pohára
1964 Vojtech Žofčík – LUNA (PÚ Motešice)
1965 Pavol Gregor – RYTMUS (PP Šamorín)
1966 MVDr. Juraj Hanulay – LUNA (PÚ Motešice)
1967 Anton Gazdík – TENOR (TJ Slovan BA)
1970 MVDr. Juraj Hanulay – LUNA (PÚ Motešice)
1971 Andrej Glatz – LETKISS (TJ Slávia BA)
1974 Tibor Vrba – ANTONKA (TJ Slávia Šurany)
1975 Ákos Ájtony – BÁLVÁNY (Honvéd Budapešť)
1976 Milan Alakša – PARMEZÁN (PP Topoľčianky)
1977 Michael Göbel – THORBELL (Rakúsko)
1978 József Balogh – IHAJ CSUHAJ (Honvéd Budapešť)
1979 Monika Leitenbergerová – NEVER BEAT (Rakúsko)
1980 Heinz Berlin – MARSCHAL (Rakúsko)
1981 Ákos Ájtony – URMÖS (Honvéd Budapešť)
10 / PROGRAM / Dunajský pohár 2014
1982 Zupán Péter – ANTONIUS (Honvéd Budapešť)
1984 Jan ter Halle – MAKASSAR (SRN)
1985 Norbert Spörer – MAKASSAR (SRN)
1986 Ing. Andrej Glatz – BORGO VAL (TJ Slávia BA)
1987 Markus Keil – SAMANTA (SRN)
1988 Ing. Juraj Hanulay – HURIKÁN (TJ Slávia BA)
1989 Ing. Juraj Hanulay – LÁVA (TJ Slávia BA JZD
Netrebice)
1990 Szász Attila – KAROLA (Budapešť)
1991 Jan Šmid – ALBA (PP Albertovec)
1992 MVDr. Viliam Naštický – HERALDIK (SOUP Šaľa)
1993 Barnabas Hevesy – LENDULET (HUN) 1994 Rastislav Noskovič – GAZREJČIK (SVK)
Elements Resort a Hipoaréna
Elements Resort je
športový areál, ktorý postupne
rastie od roku 2012 a zaberá
plochu takmer 100 hektá­
rov. Svojou výnimočnosťou
bude patriť medzi najväčšie
športové rezorty svojho druhu
a zároveň sa svojimi možnos­
ťami a službami zaradí medzi
najkomplexnejšie z nich. Svoju
jedinečnosť dosiahne predo­
všetkým ponukou športovísk
na vysoko profesionálnej úrov­
ni. Poskytne komfort a kva­
litné služby profesionálnym
a amatérskym športovcom.
Svojim návštevníkom ponúkne
možnosť objaviť v sebe športo­
vého ducha.
Na medzinárodnej úrovni
bude možné využívať atletic­
ký štadión so šprintérskou
rovinkou, futbalové ihrisko,
vonkajšie multifunkčné ihris­
ká, ale aj halu pre športovú
gymnastiku a multifunkčnú
športovú halu na basketbal,
volejbal, hádzanú, floorbal
a hokejbal. Tréningy podporí
veľkokapacitné fitnescentrum
s moderným vybavením.
Postupne sa napĺňajú­
ca vízia vytvára jedinečnú
olympijskú destináciu športu.
Jej cieľom je naplno využiť
multifunkčnosť športovísk
s dôrazom na synergický efekt
využiteľný najmä pri poduja­
tiach spojených s ubytovaním.
Veľkokapacitný trojhviez­
dičkový hotel a reštaurácie,
kongresové centrum a kino
budú ponúkať cenovo dostup­
né služby na vysokej úrovni.
nemeckým dizajnérom Arno
Gegom z nemeckého mesta
Aachen, ktoré je v súčasnosti
mekkou európskeho jazdecké­
ho športu.
Súčasťou komplexu je
Aqua aréna, miesto vhodné
na všetky vodné športy. Bude
disponovať 50 m vonkaj­
ším olympijským bazénom,
vnútorným 25 m bazénom,
wellnesscentrom a širokou
ponukou sáun. Kúpeľná reha­
bilitácia s minerálnou liečivou
vodou bude ideálnym miestom
na poúrazové stavy športovcov.
Aqua aréna vytvorí zázemie
plávaniu, vodnému pólu,
synchronizovanému plávaniu
na domácej aj medzinárodnej
úrovni.
Súčasťou areálu je 40 klu­
bových, 440 letných a 198 zim­
ných stajní, dve kryté jazdecké
haly a moderne vybavená vete­
rinárna časť. Nadšenci jaz­
deckého športu tu môžu vidieť
parkúr, vytrvalostné preteky,
drezúru, dostihy, dvojzáprah
a v budúcnosti aj military.
Najrozľahlejšou časťou
rezortu je Hipoaréna, ktorá sa
od mája 2014 stala dejiskom
niekoľkých významných prete­
kov. S rozlohou viac ako
40 hektárov je jednou
z najmodernejších a najkom­
plexnejších jazdeckých arén
v strednej Európe. Tento titul
jej patrí právom. Pýši sa tromi
trávnatými, tromi pieskovými
kolbiskami jedinečných tvarov
a rozmerov a dostihovou drá­
hou s dĺžkou 1 656 m a šírkou
18 m. Všetky plochy sú zárukou
bezpečnosti pre kone aj jazdcov
v každom počasí. Aréna vznika­
la v spolupráci s najznámejším
Cieľom arény je organizo­
vanie najprestížnejších jazdec­
kých pretekov organizovaných
FEI. Výzvou je organizácia
Svetových jazdeckých
hier – WEG (eventing, show
jumping, dressage, reining,
driving, endurance, vaulting).
V Hipoaréne má zázemie
slovenský Jazdecký klub
NAPOLI.
Súčasťou Elements Resort
bude aj možnosť využívať
verejný lesopark s rozlohou až
30 hektárov, a to počas celého
roka.
Otvorenie celého areálu je
naplánované na jeseň 2015.
Pre viac informácií navštívte
www.elementsresort.sk
Dunajský pohár 2014 / PROGRAM / 11
12 / PROGRAM / Dunajský pohár 2014
Dunajský pohár 2014 / PROGRAM / 13
379 167
18
Dizajn: prof. Arno Gego z Aachenu (Nemecko) Plocha:
Dostihová dráha: dĺžka
1 656
m a šírka
m²
m
Parkúry jedinečných tvarov a rozmerov, s pevnými a prírodnými prekážkami,
3
pieskové,
3
trávnaté parkúry, celková plocha parkúrov
Dve jazdecké haly, menšia tréningová s rozlohou
súťaže s rozlohou
678
uvidíte vyše
3 720
52 929
3 200
2 500
m² Tribúna: viac ako
m²
m², väčšia pre
miest
stajní, povrchy na najvyššej úrovni. Počas dvoch augustových víkendov
900
koní a 240
profesionálnych pretekárov z 30
krajín sveta.
Cieľom je organizovanie najprestížnejších jazdeckých pretekov organizovaných FEI
Výzvou je organizácia Svetových jazdeckých hier – WEG (eventing, show jumping,
dressage, reining, driving, endurance, vaulting).
V Hipoaréne má zázemie slovenský Jazdecký klub NAPOLI.
14 / PROGRAM / Dunajský pohár 2014
HPR-BV.COM
Dunajský pohár 2014 / PROGRAM / 15
Hipoaréna a jej súčasti
16 / PROGRAM / Dunajský pohár 2014
Zuzana Zelinková, víťazka CSN, JÚL 2014
Dostihová dráha
Farrier‘s Arena pri večernom osvetlení
Jazdecká hala
Zimné stajne
Reštaurácia Farrier‘s
VIP tribúna
Dunajský pohár 2014 / PROGRAM / 17
Prečo uvažujete o bežnom aute,
keď môžete mať Mercedes?
Štyri bezstarostné roky s Triedou C.
Pri objednaní novej Triedy C sedan do 30. septembra 2014 naviac získavate:
• 4 roky povinné zmluvné a havarijné Mercedes-Benz poistenie v Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
• 4 roky predĺžená záruka: MBSK+ 24 (2+2 roky navyše) alebo do120 000 km, možnosť za poplatok
predĺžiť až na 6 rokov alebo do 160 000 km
• 4 roky výhodné financovanie – prostredníctvom Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
Značka Daimler AG
• Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km (ošetrenie a údržba vrátane práce
a spotrebného materiálu)
www.mercedes-benz.sk/trieda-c
Trieda C: Kombinovaná spotreba paliva 4,0 - 5,8 l/100 km; Emisie CO2 103 - 135 g/km.
18 / PROGRAM / Dunajský pohár 2014
Vedeli ste, že na to máte?
4 bezstarostné roky s Triedou C
Ponuka financovania pre C 180 sedan
Cenníková cena
33 510,00 €
Finančný lízing
48 mesiacov
Akontácia
1. – 47. mesačná splátka
Posledná 48. zvýšená splátka
Spracovateľský poplatok
Odkupná cena
6 702,00 €
499,00 €
6 702,00 €
335,10 €
36,00 €
Havarijné a Povinné zmluvné poistenie na 4 roky
0,00 €
Bezplatný servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
0,00 €
4-ročná predĺžená záruka alebo do 120 000 km
0,00 €
Údaje určené spotrebiteľom: RPMN: 5,9 %; fixný úrok p. a.: 5,09 %; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane
akontácie: 33 510,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 37 228,10 €.
Všetky sumy sú uvedené vrátane DPH.
Zvýhodnenie platí do 30. septembra 2014.
Mercedes-Benz Financial
Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, tel.: 02/49 29 44 44, [email protected]
Dunajský
pohár
PROGRAM / 19
Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s. r. o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava,
tel.: 02/49
29 2014
46 00,[email protected]
20 / PROGRAM / Dunajský pohár 2014
Download

program dunajského pohára 2014