12. dubna 2012
Ročník 21
Číslo 8
Cena 9 Kč
Motorkáři vítali jaro
spanilou jízdou
Lázně hostily
lázeňský sněm
Kulinářská soutěž
spěje do finiše
Elitní chodci
míří do Poděbrad
Stovky motorek
všech možných kubatur a značek
zaplnily při svém tradičním srazu
Poděbrady. 2
Lázeňské obce si daly dostaveníčko
na poděbradském Zámečku.
O čem všem jejich zastupitelé
diskutovali? 3
Do redakce PN můžete zasílat
i nadále recepty z Poděbradska.
Soupeření o hodnotné ceny
se blíží ke svému konci. 7
Obhájí atlet Karel Ketner
svůj loňský triumf z tradičních
poděbradských
chodeckých závodů? 8
www.podebradskenoviny.cz
Mají si kde hrát
Předškoláci „odemkli“
v Polabci svůj barevný svět
Ve školce vznikly dvě nové
Nová pestrobarevná
třídy
pro 52 dětí. Dole sídlí „žabič­
mateřinka v Polabci otevřela
ky“, v prvním patře pak „delfínci“.
dveře malým předškolákům „Všechny děti, které chodily do
třídy ve staré budově, se přesunuly
Text a foto: Aleš Kubelka
do spodního patra nové školky. Do
její horní části jsme přijali nových
Už na dálku lehce rozpoznatelnou 25 dětí,“ vypočítává Taussigová.
budovu nové školky alias Barevný
svět kostiček v Polabci zabydlelo od
2. dubna 52 dětí.
Malí projektanti
kopírují „svůj domov“
Před osmou hodinou ranní, v den
slavnostního uvedení nové mateřin­
ky do provozu, skládá na koberci jedné
ze dvou nových tříd několik „prcků“
barák. Z barevných molitanových
kostek. „Stavíme dům, jako je tenhle,“
prohodí roztomile jeden z malých
„stavitelů“. Stejně jako výtvor na
koberci hraje barvami i nová budova
polabecké mateřinky. „Jedním z důvo­
dů barevnosti školky bylo i to, aby se
děti do školky těšily, a aby tyto hravé
barvy u nich už na dálku vyvoláva­
ly veselou náladu,“ říká projektantka
budovy Irena Schusterová.
Žabičky a delfíni
čekají už jen na hřiště
Osmá
m at e ř s k á
š k ol k a
v Poděbradech uzavřela začátkem
dubna první etapu projektu nové
mateřinky a slavnostně zahájila
provoz.„15. dubna začne likvidace
sousední budovy staré školky, na
jejímž místě vznikne dětské hřiště.
Tato druhá etapa by měla být ukon­
čena 30. června,“ vysvětluje ředitel­
ka poděbradských mateřinek Marie
Taussigová.
Jedním z důvodů
barevnosti školky
bylo i to, aby se do ní
děti těšily
Irena Schusterová, architektka
Boj o místa:
poptávka převyšuje nabídku
Zda otevření nové třídy ve Vřesové
ulici v Polabci vyřeší problém
s „převisem“ žádostí rodičů o umís­
tění svých potomků do poděbrad­
ských školek, se teprve uvidí v násle­
dujících týdnech. „Až koncem
dubna, na kdy máme vyhlášeno
přijímací řízení na příští školní rok,
se dovíme, jaká bude situace. Zatím
máme na příští rok registrováno 160
předškoláků, ale některé děti budou
mít odklad. I tak si myslím, že určitý
přesah vznikne a nebudeme schop­
ni kladně vyřídit všechny žádosti,“
domnívá se Taussigová. Pravidlem
je, že se umísťování dětí do mate­
řinek řídí především věkem dítěte
(starší mají přednost) a také místem
bydliště.
Balkony vs. střecha
aneb nepochopený záměr
Nová školka má jeden unikát: balko­
ny, na které nelze vstoupit. Čtyři terasy
bez možného vstupu kritizuje mimo
jiné i ředitelka Taussigová: „Bohužel
jsem neměla možnost vidět projek­
tovou dokumentaci před zahájením
stavby. Až v jejím průběhu jsem zjis­
tila, že u budovy budou vytvořeny
terasy, na které není možné vstoupit
a mají sloužit jen ‚na okrasu‘. Myslím,
že bych měla projektovou dokumen­
taci vidět jako jedna z prvních,“ míní
Taussigová.
Architektonický záměr projektant­
ky stavby Ireny Schusterové zůstal dle
autorky nepochopen. „Objem stav­
by není navyšován nějakými okras­
nými prvky. V žádném případě se
nejedná o balkony, to by se na nich
musela vytvořit pochůzí vrstva. Horní
část stavby je navržena jako plochá
střecha; jde o nepochopený záměr.
Vůbec by mě nenapadlo, že by někdo
vnímal tyto vzniklé terasy jako balko­
ny. A navíc – pokud bychom chtěli
v patře terasy zbudovat – cena stav­
by by se výrazně navýšila,“ vysvětluje
Schusterová. Ta při projektování nové
školky čerpala inspiraci z pestrobarev­
ných dětských hracích kostek, jejichž
motivy jsou na stavbě budovy použity.
Vzhledem k faktu, že nová mate­
řinka v Polabci má za sebou zatím jen
první etapu stavby, její celková cena
není ještě definitivní. „Náklady na
vybudování nové školky dosáhly 11,7
milionu korun, z čehož 72 % pokry­
ly dotace z Regionálního operačního
programu Střední Čechy,“ doplňuje
1. místostarosta Poděbrad Ivan Uhlíř
k první části etapy stavby.
Modrá, žlutá, červená, zelená. › V Polabci vznikl pestrobarevný svět pro děti
Taťjana Medvecká začínala s básničkou
o medvídkovi s krokodýlem
Při nedávném udílení prestižních divadelních cen
byla Taťjana Medvecká nejprve tlumočnicí z angličtiny
a poté jednou z předávajících. Když Luděk Munzar
dostal cenu za celoživotní činoherní mistrovství,
neskrývala slzy dojetí. Nesmírně půvabná a mladistvá.
Do Poděbrad přijede sympatická divadelní a filmová
herečka na Koncert mistrů – držitelů Křišťálových růží,
který uzavře jubilejní padesáté Poděbradské dny poezie.
Text: Monika Langrová | Foto: Jana Pertáková
PODĚBRADY A MAŠINY › Jiřího náměstí a jeho okolí bylo první dubnovou
sobotu obsypané motocykly a jejich milovníky.
Více na straně 2
Křišťálovou růži obdržela Taťjana
Medvecká spolu s Bořivojem
Nav rátilem, Jiřím Duškem
a slovenskou herečkou Evou
Rysovou v roce 2003. Předávání
nejvyššího ocenění v oboru před­
nesu poezie a prózy v poděbrad­
ském divadle si dobře pamatu­
je. „Recitovala jsem Nezvalovu
Neznámou ze Seiny a laudatio
přednášel pan doktor Vladimír
Justl,“ uvedla dvojnásobná drži­
telka ceny Thálie a Českého lva
a také majitelka specificky zastře­
ného hlasu, která je letos již sedma­
třicátým rokem členkou činohry
Národního divadla.
Jak vnímáte Poděbradské
dny poezie – festival, který
se již několik desítek let
věnuje mluvené próze
a verši?
Nikdy se mi nepodařilo užít si festi­
valu, pobýt v Poděbradech aspoň
pár dní. Vždycky jsem jen přiletěla
a odletěla. Ale i na ty chvíle v kalu­
pu ráda vzpomínám.
Recitujete od dětství.
Jaká byla ta úplně první
básnička, kterou jste se kdy
naučila?
Mou první básničkou, kterou jsem
recitovala, nebylo žádné dílo klasi­
ka, nýbrž výtvor pana Vodičky,
číšníka z hotelu International,
který začínal slovy: „Na pasece na
pařízku, medvídek si vrazil třís­
ku, hekal, hekal ze všech sil, náhle
přišel krokodýl.“ Sklízela jsem s ní
veliké úspěchy.
Napsala jste někdy báseň
jen tak pro sebe?
Napsala jsem básničky dvě, ale cito­
vat je raději nebudu…
Můžete uvést
nejoblíbenějšího autora
básní, případně jeho sbírku,
která je vám nejbližší a po
které třeba sáhnete, když
vám není úplně dobře „na
duši“?
František Halas a Jaroslav Seifert.
Výběr sbírky pak záleží na míře tíže.
2
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
12. dubna 2012
Ostrov
láká na
koncerty
i Den se
zvířaty
Motorkářský „Babylón“
rozburácel Poděbrady
První dubnová sobota v Poděbradech patří už desítky
let tradičnímu srazu motorkářů.
Text a foto: Aleš Kubelka
Druhá sezona na znovu­
otevřeném poděbradském
ostrově slibuje opět pestrý
program.
I letos zaplnily nablýskané koráby silnic střed města. I přes lehké mrholení
se na motorkářské vítání jara přišly podívat stovky lidí (nejen) z Poděbrad.
Ti si mohli zaparkované Harleye, Choppery a další typy jednostopých vozi­
del prohlédnout v horní části kolonády, na Jiřího náměstí a na Labském
nábřeží. Jak tuto akci doplněnou pestrým kulturním programem zachy­
til objektiv fotografa Poděbradských novin?
›
HRADECKÝ
PŘEDVOJ
Jako první
dorazila do
Poděbrad
skupina
motorkářů
z východních
Čech.
OSTŘÍ CHLAPI
Respekt nahánějící přilby byly v Poděbradech
k vidění u nejednoho „Harlejáře“.
TROJKOLKA
NA OBDIV
Zřejmě i Jiří
z Poděbrad
by se divil,
jaké dopravní
prostředky lidé
v 21. století
používají.
POLEDNÍ BABYLÓN
Pár minut po poledni dorazil
do Poděbrad několik kilometrů
dlouhý „had“ motorkářů z Prahy
ŠPALÍRY U LABE
Pod restaurací Bílá růže
zaparkovaly desítky motocyklů,
jejich stroje se z důvodu
rekonstrukce kolonády na
lázeňskou promenádu nevešly.
Pirátský den
Ostrov na Labi mezi zdymadlem
a vodní elektrárnou byl loni po více
než čtyřiceti letech zpřístupněn
veřejnosti. „V minulém roce jsme
si vyzkoušeli, co vše lze na ostro­
vě pořádat. Letos se k některým
úspěšným akcím vrátíme. Zřejmě
nejvíce navštívený byl Pirátský
den. I letos se poslední srpnový den
budeme loučit s prázdninami, ale to
už trochu předbíhám,“ řekl Jakub
Charvát, ředitel Městského kultur­
ního centra (MKC). První akcí,
která se na ostrově uskuteční, bude
28. dubna v rámci Zahájení lázeň­
ské sezóny hudební večer zakonče­
ný táborákem a ohňostrojem.
Co dalšího MKC na ostrov chys­
tá? „23. června se na ostrově před­
staví církevní sbory. A 24. srpna
zde proběhne Den se zvířaty,
který připravujeme na podpo­
ru Záchranné stanice pro zraně­
né živočichy v Pátku,“ uvedl dále
Charvát.
Hudbychtivé „turisty“ potě­
ší jistě i některý z koncertů, jež
se i letos na ostrově budou konat.
11. července vystoupí kupříkla­
du na poděbradském „Havaji“, jak
byl ostrov dříve přezdíván, Michal
Janík se Simonou Klímovou.
Dobrou zprávou je, že výše nájmu
ostrova od Povodí Labe zůstává
symbolických 5 000 Kč měsíčně.
Především dětmi oblíbená zvířátka
se na ostrově znovu objeví na přelo­
mu dubna a května – s ohledem na
počasí.
Ostrov budou i nadále spravovat
Technické služby města Poděbrad.
Ty budou mít na starost sekání
trávy, vysypávání košů a další běžný
úklid. O bezpečnost se bude i nadá­
le starat městská policie, která na
ostrov dohlíží.
› loni nejúspěšnější
akce na ostrově
inzerce
RYCHLÁ
PŮJČKA
›
Text: Aleš Kubelka
Foto: Monika Langrová
na 12 měsíců
-
pro zemědělce
OSVČ nebo živnostníky
pro cizince s ŽL
tel: 602 552 183
Přijímání žádostí o přijetí dětí
do mateřských škol Poděbrady
Mateřská škola Poděbrady vyhlašuje příjem žádostí o přijetí dětí do
MŠ pro školní rok 2012 – 2013. V termínu od 23. do 30. dubna 2012
si rodiče vyzvednou a do 30. dubna odevzdají ve vybrané mateř­
ské škole přihlášku, kde je nutné uvést i školu náhradní. Podává se
pouze jediná přihláška. Rozmístění dětí bude probíhat dle daných
kritérií (zásad). V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů je dána možnost vyjád­
řit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolní­
mu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána
zákonným zástupcům 2. 5. 2012 v čase od 14 do 16 hodin.
inzerce
Zveme vás na
Dny Poštovní spořitelny
10. 4. – 30. 4. 2012
Půjčte si třeba 50 000 Kč
již za 1 019 Kč měsíčně!
Zažádejte si o kteroukoli Era půjčku a ihned získáte
praktickou ekotašku. K poskytnuté půjčce od nás navíc
obdržíte ještě 500 Kč na svůj účet.
Podrobné informace o akci vám sdělíme na obchodních místech.
Najdete je také na www.erasvet.cz
Balcar –obchod sklem
založeno r. 1842
Nemáme akční ceny
máme ceny trvale nízké
Nejsme obchodníky roku
své služby poskytujeme zákazníkům již 170 let
Naše zboží neničí životní prostředí
stále platí, že: „Sklo je čistá budoucnost planety!“
V naší nabídce je široký výběr kvalitního nekovového nádobí
pro vaši kuchyň, použitelného v myčce a mikrovlnce – jídelní
soupravy, varné sklo, užitková keramika, český porcelán, ale také
dárky pro radost, suvenýry z Poděbrad, …
Kde nás najdete?
WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
Reprezentativní příklad Era půjčky ve výši 60 000 Kč na 5 let: RPSN 18,25 %, úroková sazba 16,9 % p. a.,
počet splátek 60, poplatky za podání žádosti, poskytnutí a správu úvěru 0 Kč, měsíční splátka 1 488 Kč,
celková částka k úhradě 89 274 Kč. Výše splátky platí za předpokladu čerpání úvěru 15. den v měsíci
s první splátkou 15. den měsíce následujícího. Splácení úvěru probíhá vždy k 15. dni v měsíci.
V případě bezproblémového splácení muže být poslední anuitní splátka nižší.
POŠTOVNÍ SPOŘITELNA JE SOUČÁSTÍ ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.
V Poděbradech, Palackého ul. 69
Mgr. Balcarová Jana, tel.: 602 541 378
Otevřeno : po – pá 9 – 17 (s krátkou
přestávkou na oběd)
so 9 – 11
Zpravodajství
www.podebradskenoviny.cz
12. dubna 2012
Ukrajinský diplomat zavítal do Luxoru
Z DENÍKU
POLICIE
Vzácnou návštěvu přivítali
v Domově pro seniory
Luxor. Ve čtvrtek 29. března
zavítal do centra sociálních
služeb tajemník a tiskový
Text: redakce
mluvčí ukrajinského
Foto: Archiv
velvyslanectví Andriy
Krádež u Tesca
28. března odcizil neznámý pachatel ze zaparkovaného vozu u OD Motornyi.
Tesco v Kluku kabelku, ve které byly doklady, platební karty, dioptric­ Text a foto: Milan Čejka
ké sluneční brýle, 2 mobilní telefony a elektrický paralyzér. Způsobená
škoda činí 41 000 Kč.
Diplomat byl nejprve za přítomnos­
„Řádil“ v garáži
ti prvního poděbradského místosta­
V Prokopově ulici překonal mezi 12. a 16. březnem neznámý pachatel rosty Ivana Uhlíře uvítán po starém
oplocení rodinného domu a vnikl na pozemek, odkud se dále dostal slovanském zvyku, chlebem a solí.
do nezajištěné garáže. Tam odcizil plastový kufr s nářadím, prodlu­ Potom společně s ředitelem domo­
žovací kabel a přilbu na motocykl. Z jezírka na pozemku dále odnesl va Jaromírem Novákem pobesedo­
5 okrasných karasů. Škoda byla vyčíslena na 5 500 Kč.
val s jeho obyvateli a projevil zájem
o informace k poskytovaným služ­
Kradl sportovní potřeby
bám. Senioři následně shlédli propa­
16. března vnikl do suterénu bytového domu v Hellichově ulici nezná­ gační film o Ukrajině. Tajemník
mý zloděj a za použití násilí vnikl do čtyř kójí. Z jedné z nich odci­ dále navštívil pedagogické pracoviš­
zil dámské trekové jízdní kolo zn. Author a dámské lyže zn. Blizzard.
U zbylých kójí poškodil dveře. Způsobená škoda činí 22 300 Kč.
Třem pachatelkám z Kolínska bylo sděleno podezření z přečinu
„krádež“ dle ust. § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku ve formě spolupa­
chatelství, ze kterého jsou důvodně podezřelé. Dne 16. března totiž
odcizily v prodejně KIK v Poděbradech (po předchozí domluvě) různé
oblečení a drogistické zboží, které si do v rukou nesených tašek různě
schovávaly, aniž by ho poté zaplatily. Prošly kolem pokladny a šly
směrem k vchodovým dveřím z prodejny, kde byly zastaveny obslu­
hou. V taškách bylo nalezeno výše uvedené odcizené zboží, které bylo
vráceno obsluze prodejny.
Měl chuť na poličan
Třiadvacetiletému muži z Kolínska bylo sděleno obvinění z přečinu
„krádež“ dle ust. § 205, odst.2) tr. zákoníku, ze kterého je důvodně
podezřelý. 10. března v poděbradském OD Penny Market byl přistižen
při krádeži salámu poličan a krůtích prsních řízků. Zboží ukryté pod
bundou pronesl přes pokladnu. Za podobný čin byl tento muž v posled­
ních třech letech odsouzen nebo potrestán, jak vyplývá z rozsudku
Okresního soudu v Kolíně.
Řídil i bez řidičáku
Třiatřicetiletému muži z Prahy bylo sděleno podezření z přečinu
„Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“. V ulici na Chmelnici
totiž řídil 9. března motorové vozidlo VW Transporter, přestože mu
byl rozhodnutím Magistrátu hl. města Prahy uložen trest zákazu říze­
ní všech motorových vozidel na dobu 18 měsíců.
Nadýchal skoro dvě promile
15. března řídil muž z Nového Bydžova v ulici Boučkova osobní moto­
rové vozidlo zn. Citröen Xsara, přičemž byl kontrolován hlídkou
Policie České republiky, obvodního odděle­
ní Poděbrady. Na výzvu policejního orgánu
se dobrovolně podrobil opakované orientační
dechové zkoušce přístrojem Dräger 7510, kdy
mu byla naměřena hodnota 1,82 promile alko­
holu v krvi. Řidičův čin je nyní veden ve zkrá­
ceném přípravném řízení.
Ideální nosič vaší inzerce
Levně, přehledně a kvalitně.
Každých čtrnáct dní informace o Poděbradech a nejbližším okolí.
Informace o nových inzertních podmínkách naleznete na:
www.podebradskenoviny.cz
Dejte o sobě vědět prostřednictvím novin s tradicí.
Možnost výrazné slevy při čtvrtletním, pololetním i celoročním
opakování inzerce a další formy spolupráce v rámci MKC Poděbrady!
inzerce
otevřela
stomatologickou
praxi
v zubním středisku v Proftově
ulici v Poděbradech a přijímá
nové pacienty
Čtvrtek a pátek
tel.: 325 615 563
A
ndriy
Motornyi
byl v Luxoru
přivítán
chlebem a solí
Zprávy
z města
Spuštění fontány
Rada města rozhodla, že v pátek
13. dubna by měly být spuštěny
všechny vodní prvky v centrálním
parku i v zámeckém příkopu tak,
aby na mistrovství ČR v chůzi a na
Poděbradské dny poezie už byly
v provozu.
Nová stříkačka
Rozpočet města počítal v letošním
roce s pořízením nové cisternové
stříkačky pro sbor dobrovolných
hasičů ve Velkém Zboží, jejichž
jednotka je zařazena do III. kate­
gorie. Koncem března proběhlo
výběrové řízení na dodavatele a byla
vybrána automobilová stříkačka
od firmy ZHT Group ze Slavičína
v ceně přes 3 a půl milionu korun.
Její rozměry umožní efektivní zásah
i v užších uličkách města. Na nákup
stříkačky přispělo na základě výzvy
i několik poděbradských podnika­
telských subjektů, a to zejména
Poděbradka a. s. částkou 200 000
Kč. Dále na nákup přispěla společ­
směně ji obsluhují dva lidé, odpoled­ zaslány Českým drahám, aby z nich nost Artur Koblitz s. r. o., Czech
Crystal Lion s. r. o., Cestovní kance­
ne pak jeden, v noci je zapnut auto­ vyvodily patřičná opatření.
matický režim. Denně se tu pročistí 4
lář Horatia a AZ Eelektrostav a. s.
až 5 tisíc kubických metrů vody, které Zaostřeno na dětské hřiště
sem stékají z Poděbrad a okolních obcí Chládkovou, Boučkovou a Máneso­ Zmizí další tankodrom
a odváží 6 až 7 kubíků kalů. Po deseti vou ulicí se skupina vrátila zpět Betonová plocha před panelový­
letech provozu však už přestává vyho­ do Husovy ulice a projela ulicí mi domy č. p. 49 a 51 v ulici Dr.
vovat přísným hygienickým limitům Štefánikovou a Pionýrů, kde byla mezi Horákové připomínala dlouhou
a proto se chystá její rozšíření a moder­ panelovými domy zastavena místní­ dobu spíš tankodrom než chodník.
nizace.
mi občankami, které ji už netrpělivě Rada města rozhodla toto místo
vyhlížely. Zavedly ji na přilehlé dětské opravit a zkulturnit tak životní
Diskuze u kolejí
hřiště a požádaly vedení města o jeho prostředí stovkám lidí, kteří zde žijí
Z čističky se skupina „obchůzkářů“ vylepšení. Vyzvaly také velitele měst­ a dennodenně procházejí. Opravu
vydala ulicemi Husova, Dr. Kryšpína ské policie, aby věnoval větší pozor­ (včetně zdevastovaných kanálo­
a Kozinova k sídlu Technických služeb nost dění v nočních hodinách za pane­ vých vpustí) provede Dlažba Vysoké
města Poděbrad, kde je jejich jedna­ láky u restaurace Crystal, kde se často Mýto, s. r. o. v ceně necelých 600
tel Luděk Homola provedl dvorem schází hlučná „partička“ mladých lidí. 000 Kč.
a seznámil s provozem Technických U „Obecního domu“ čekaly další dvě
služeb. V Šantlově ulici nedaleko ženy, které vedení města upozornily Oprava nebezpečného výtahu
železničního přejezdu si vedení města na auty rozježděný travnatý pás vedle Už opakovaně se stalo, že porucho­
vyslechlo připomínku místního obča­ nově opraveného chodníku u školního vý dosluhující výtah v budově lékař­
na k dokončení povrchu vozovky včet­ hřiště a zbytek starého oplocení škol­ ských ordinací na náměstí T. G. M.
ně osvětlení, na který také čekají ulice ního pozemku, který tu zbyl po rekon­ v č. p. 796 nedobrovolně uvěznil
jedoucí pacienty. Proto rada města
Hlaváčova i Chládkova. Zároveň si strukci hřiště.
postěžoval na hlučnost projíždějí­
Po krátké zastávce u Základní odsouhlasila opravu tohoto nebez­
cích vlaků, které ruší spánek zejména školy T. G. Masaryka objela skupina pečného výtahu. Vítězem výběrové­
v letních nocích, kdy mají lidé otevře­ gymnázium ve Studentské ulici a sjela ho řízení se stala firma Jiří Petersik
ná okna kvůli obrovskému horku. k Labi, odkud pokračovala Labským s nabídkovou cenou 1 milion korun.
Vedoucí odboru životního prostře­ nábřežím až k ulici Na Vinici. Diskuze
dí Jindřich Vondra jej ubezpečil, s občany v tamní hospůdce se nako­ Dotace na zateplení
že během dvou měsíců dojde opět nec nekonala, na setkání totiž nikdo Budova městského úřadu u nádra­
ží „Pentagon“, Základní škola
k měření hluku a jeho výsledky budou z obyvatel města nepřišel.
TGM na Žižkově a objekt TSMP
se konečně dočkají nejen nové­
ho kabátu, ale zejména zateple­
ní a výměny tepelného zdroje.
Vedle výrazného zlepšení estetic­
kého vzhledu objektu dojde také
k velké úspoře nákladů na energie.
Celkem projektová dokumenta­
ce počítá s částkou 35 400 000 Kč
s tím, že se městu podařilo získat
na realizaci významnou spoluúčast
z Operačního programu životního
prostředí ve výši 23 400 000 Kč.
(aku)
tě Univerzity Karlovy, Ústav jazy­
kové a odborné přípravy na podě­
bradském zámku. Zde se setkal
s několika ukrajinskými studenty.
Ti rychle překonali ostych a vyprá­
věli o svých studijních záměrech.
Návštěva také zavítala na podě­
bradský hřbitov, kde je památník
pohřbených ukrajinských emigran­
tů. „Během meziválečného porevo­
lučního období přišlo do Čech i do
Polabí mnoho Ukrajinců. Mezi nimi
byli vzdělaní lidé, kteří zde založi­
li vysoké a střední školy. Patřila
mezi ně i poděbradská Ukrajinská
hospodářská akademie,“ vzpomněl
Motornyi. Položením květin byla
rovněž uctěna památka ukrajinské
básnířky jménem Oleha Teliha.
Pamětní deska připomínající její
smutný osud se nalézá u lázeňské­
ho domu Libenský.
Obchůzka číslo šest aneb co trápí Poděbraďáky
Tři zlodějky z KIKu
MUDr. Miroslava Doležalová
3
Soukromá gynekologická
praxe MUDr. Radka Černá
(ordinace převzata 1. ledna 2012
po MUDr. Ludmile Tintěrové)
bude od 1. května 2012 na
nové adrese: Dům zdraví
„U pramene“, Riegrovo
náměstí 178/ III, Poděbrady.
Ordinace bude 3 NP.
Objednání
na tel. č. 325 615 492;
mobil 734 283 965, Info na
www.gynekolog/cerna
Šestá obchůzka vedení
města s občany vedla
ulicemi západní části
Poděbrad, přesněji
v místech mezi Labem
a železniční tratí od
základní školy Václava
Havla až k Velkému Zboží.
Trvala téměř tři hodiny
a její účastníci přitom za
slunečného počasí ujeli
na kole zhruba sedm
kilometrů.
Text: Karel Liška
Zastávka u čističky
Asi třicet účastníků obchůzky vyrazi­
lo od ZŠ Václava Havla. Odtud vyje­
li do Studentské ulice kolem gymná­
zia, zabočili do Palachovy ulice a přes
Husovu ulici pokračovali až na
Ostende. Po cyklostezce kolem Labe
dorazili k čističce odpadních vod. Zde
se mohli „obhlížitelé“ na vlastní oči
přesvědčit o tom, jak složité a přitom
důmyslné je zařízení, které čistí splaš­
kové vody. Odborný výklad jim podal
pracovník čističky Luboš Petr. V ranní
Sněm upozornil na ohrožení
léčebného lázeňství
Koncem března se
uskutečnilo v Poděbradech
zasedání Rady Sdružení
lázeňských míst České
republiky a sněm
lázeňských míst ČR.
řádková inzerce
Text a foto: Milan Čejka
› V Poděbradech se konal sněm lázeňských míst ČR
Sdružení je dobrovolnou organiza­
cí lázeňských měst a obcí na jejichž
území se nacházejí zařízení, která
mají schválený statut lázní. Dnes
spojuje 36 míst ze všech koutů
Čech, Moravy a Slezska.
Zasedání Rady bylo zaměřeno
na aktuální problematiku lázeň­
ství a jednalo o přípravě sněmu.
Jako červená nit se však při obou
schůzích vinula diskuse o hroz­
bě ekonomické likvidace léčeb­
ného lázeňství v České republice.
Jde o novelu indikačního sezna­
mu z loňského roku pro lázeňskou
péči, především tedy o její omeze­
ní z veřejného pojištění. „České
léčebné lázeňství je význam­
ný fenomén s přesahem na celou
střední Evropu. Nacházíme se
v období, kdy se zásadně mění
pohled státních institucí na posky­
tování léčebné lázeňské péče.
Přitom lázeňství jako obor má
velký význam pro rozvoj regionů.
Jeho omezení nebo postupný zánik
by znatelně postihla další navazu­
jící odvětví, zvýšila by se neza­
městnanost,“ uvedl Jiří Houdek,
předseda sdružení a starosta
města Třeboň. Dále byla zdůraz­
něna neustálá potřeba systema­
tické propagace lázeňských míst
na různých veletrzích a výstavách,
ale i při jiných příležitostech. Jde
o přitažlivé a často unikátní cíle
návštěvníků, kteří hledají nejen
lázeňskou péči, ale i zajímavé turis­
tické destinace. Předseda sdruže­
ní upozornil na možnost čerpání
finančních prostředků na rozvoj
lázeňství přímo z evropských
fondů. „Propagace není nikdy
dost a lze ji využívat vždy trochu
jinak a na vyšší úrovni. Můžeme
se zaměřit na nové technologie,
širší spolupráci s médii a hlubší
součinnost se Svazem léčebných
lázní České republiky; tady urči­
tě máme rezervy. Do roku 2006
se dařilo čerpat finanční prostřed­
ky z příslušných evropských fondů
přes regionální operační progra­
my jednotlivých krajů. Před časem
se nám na celorepublikové úrov­
ni podařilo získat deset milionů
korun z Integrovaného operačního
programu na propagaci lázeňství.
Připravili jsme soubor různých
propagačních aktivit, připravuje­
me i nové webové stránky“, dopl­
nil Jiří Houdek. Sdružení bude
v tomto roce opět pořádat něko­
lik odborně zaměřených seminářů
a konferencí. „Česká televize proje­
vila zájem natáčet seriál v lázeň­
ských místech. Když se napl­
ní záměry a předpoklady, tak by
k realizaci mohlo dojít na přelomu
roků 2013 a 2014,“ uvedl na závěr
Ladislav Langr, člen rady sdružení
a poděbradský starosta. Účastníci
setkání projevili o tuto záležitost
značný zájem. Ještě se bude hledat
možnost grantu na podporu toho­
to projektu. Za připomenutí stojí
i doprovodný program sněmu,
který nabídl mimo jiné projížďku
vláčkem po okolí města, koncert
Poděbradské jazzování v Divadle
Na Kovárně a vystoupení komor­
ního souboru Musica dolce vita.
Pronajmu v Poděbradech část
zahrady (asi 2000 m2). Součástí
pronájmu je skleník a větší
sklad na zahradní techniku.
Zavedena: elektrika 220/380 V,
studna s čerpadlem, nádrže na
vodu, vzrostlé ovocné stromy.
Telefon: 725 349 359
inzerce
HOTOVOSTNÍ
PŮJČKA
pro všechny
ůjčíme Vám 5 až 50. tis. Kč
P
rychle, diskrétně a až
do domu. Zaručujeme
seriózní jednání zavedené
společnosti.
Tel.: 840 111 177
po 16 hod.: 734 484 176
Činnost vykonávám
pro jednoho věřitele.
4
Lidé / Názory
www.podebradskenoviny.cz
12. dubna 2012
Srdíčka pro kulíšky Ve vítězství se musí věřit …
Víte, kdo je to kulíšek? Odpovědi mohou být různé: ně ten malý tvoreček trochu vyroste
malá čepice, naše nejmenší sova, valašsky kopeček. a ona si ho konečně vezme do náru­
če. Aby maminky a také tatínkové
věděli, že na to čekání nejsou sami,
Text: Mgr. Iva Šturmová
a že jim ostatní drží palce, vyrábě­
Foto: Mgr. Blanka Doležalová
jí pro ně naše děti ve škole srdíčka
z různých materiálů, např. z papí­
›
ru, korálků nebo keramické hlíny.
Žáci ZŠ
A s přáním, aby se co nejdříve mohly
Václava Havla
děti s maminkou vrátit domů, je
vyrábějí srdíčka
předávají nadaci Nedoklubko, která
pro rodiče
je posílá dál (Nedoklubko je organi­
předčasně
zace, která sdružuje rodiče předčas­
narozených
ně narozených dětí).
miminek
Mimochodem Nedoklubko vyda­
lo pohádkovou knížku Pohádky
pro kulíšky. Jsou to pohádky, které
maminky čtou svým dětem. My ji
ve škole také máme a čteme si z ní
v hodinách čtení i při jiné práci.
Vytváření srdíček děti moc baví
a těší je, že přinášejí radost.
Děti z prvního stupně Základní školy které prostě na svět moc pospíchá
Přesto bychom asi byli raději,
Václava Havla v Poděbradech však a narodí se brzy.
kdyby těch srdíček bylo co nejmé­
vědí, že to není jen sova nebo malý
Pak musí ležet v ,,náhradním bříš­ ně a všechna miminka by se mohla
kulich, ale také děťátko. Ale ne každé ku“ – inkubátoru – a maminka si ho hned po narození přitulit ke své
děťátko je kulíšek. Je to miminko, nemůže pochovat a čeká, až koneč­ mamince.
Metodika prevence
užívání návykových látek
Základ protidrogové prevence v ZŠ T. G. Masaryka spočívá
již několik let v metodice Unplugged, která vznikla v rámci
mezinárodního projektu EU-Dap 2. Stala se součástí
našeho Školního vzdělávacího programu Spektrum pro
žáky 6. tříd v rámci výuky předmětu výchova ke zdraví.
Text: Mgr. Jana Smíšková, metodička prevence ZŠ TGM
Je zaměřena na předávání infor­
mací o alkoholu, tabáku a nele­
gálních návykových látkách, na
kvalitu postojů a změnu chová­
ní žáků a dále na rozvíjení a posi­
lování jejich sociálních a komu­
nikačních dovedností důležitých
pro směřování ke zdravému život­
nímu stylu a vytvoření si jasného
„zdravého“ postoje vůči návyko­
vým látkám.
V dalších ročnících na ni nava­
zujeme tématy: závislost a návy­
kové látky, návykové látky a legis­
lativa, zdravotní a sociální rizi­
ka zneužívání, asertivita a nácvik
odmítání, možné způsoby pomo­
ci při intoxikaci a závislosti, cent­
ra odborné pomoci.
K volbě právě této metodiky
nás vedla skutečnost, že ve škol­
ním roce 2007/2008 jsme měli
jedinečnou příležitost tento
program pilotně ověřovat, a tak
do jisté míry dotvářet jeho koneč­
nou podobu pro ČR. Přitom jsme
úzce spolupracovali s výzkum­
ným týmem Centra adiktologie
Psychiatrické kliniky 1. LF UK
a VFN v Praze.
Hlavním cílem programu je
snížit počet dětí, které začína­
jí užívat návykové látky, nebo
alespoň oddálit první experi­
mentování či pozdržet přechod
od experimentování k pravidel­
nému užívání. To plně korespon­
duje s cíli, které jsme si stanovili
i ve školním Minimálním preven­
tivním programu. Cílovou skupi­
nou jsou žáci ve věku 2. stupně
ZŠ (tj. ve věku 12–14 let). Ideálně
by metodika měla být realizová­
na v 6.–7. třídě (popř. odpovídají­
Text: Mgr. L. Vaňková, SOU spol. stravování Poděbrady
Studenti naší školy, SOU společ­
ného stravování Poděbrady,
si předem připravili prezen­
tace s různou tématikou vody
v našem městě, např. povodně
v Poděbradech a jejich škodlivý
účinek, význam vody pro život,
kvalita pitné vody v Poděbradech,
využití vody v našem městě pro
rekreaci a sport, prameny mine­
rální vody v Poděbradech, čistír­
na odpadních vod, Labe – dopra­
va, fauna a flóra.
Po prezentacích ve třídách se
žáci se svými učiteli vydali do
terénu a navštívili zařízení, která
slouží našemu městu – moderní
úpravna vody, s velkým zájmem se
setkala prohlídka hydro­elektrárny
a plavební komory, jiné skupiny
navštívily poděbradské jezero,
které je oblíbeným cílem prochá­
zek i v tomto období – mimo sezo­
nu, studenti sledovali historické
označení výšky hladiny Labe při
povodních na mostních pilířích,
prošli již tradiční a oblíbenou
naučnou stezku podél Labe a jiní
procházeli městem a ochutnávali
poděbradské prameny.
Text: Monika Sekáčová
Plzeň je přirozené centrum
Plzeňského kraje a čtvrté největší
město České republiky. Od počát­
ku své existence těží z výhod­
né polohy na soutoku čtyř řek
v Plzeňské kotlině, zhruba na
půl cesty mezi Prahou a českými
hranicemi. Právě v Plzni se kona­
la regionální soutěž žáků střed­
ních škol v odborných dovednos­
tech z cestovního ruchu, které jsme
se zúčastnili ve tříčlenném týmu
– Monika Sekáčová, Ivo Kruliš,
Tomáš Žítek – za doprovodu Ing.
Daniely Drobné.
Dvoudenní soutěž organizova­
la plzeň­ská SOŠ obchodu, užité­
ho umění a designu. Letošní rok
se zde sešlo 7 škol (36 soutěží­
cích), přičemž každá škola mohla
vyslat maximálně dva týmy po
třech. V dopoledních hodinách
26. ledna jsme dorazili do Plzně,
kde nás už s úsměvem očekáva­
li hlavní organizátoři i první část
soutěže – znalostní test zaměřený
na dějiny kultury a cestovní ruch
ČR a západní Evropy. Po testu
byl zajištěn oběd v hotelu Slovan
a návštěva pivovaru. Odpolední
program byl zakončen prohlíd­
kou města a závěrečnou třešinkou
na dortu bylo slavnostní zaháje­
ní s rautem.
Následující den nás čekala
druhá část soutěže. Úkolem bylo
během 4 hodin vypracovat třídenní
zájezd pro 40 studentů v Plzeňském
kraji s jedno­denním výjezdem do
Bavorska, zahrnující itinerář, kalku­
laci zájezdu, katalog a prezentaci,
přičemž tím hlavním úkolem bylo
svůj zájezd obhájit před komisí.
A výsledky jsou takové: Na
třetím místě se umístily týmy ze
Střední školy obchodu a služeb Ústí
nad Labem a soukro­mé SOŠ Start
s. r. o. Praha. Druhé místo obsa­
dil domácí tým ze SOŠ obchodu,
užitého umění a designu a první
místo patří týmu z Hotelové školy
Poděbrady.
V Plzni nebylo nic nemožné,
vždy bylo co jíst, pít a ceny pro
vítěze byly bohaté, ale tou největ­
ší cenou byla pocta a chvála, která
těší tím víc, čím větší námahu žádá.
inzerce
cích ročnících víceletého gymná­
zia). V tomto věku dospívající sice
často s tabákem, alkoholem či
konopím již experimentují (nebo
právě začínají), ale zároveň jsou
stále ještě vnímaví k preventiv­
ním aktivitám. To může zaručo­
vat efektivitu tohoto programu,
jak dokazují i zkušenosti ze zahra­
ničí. Díky němu tam došlo ke
snížení užívání tabáku a konop­
ných drog a frekvence pití alko­
holu o 25–30 % ve srovnání se
žáky, kteří program Unplugged
neabsolvovali. Obdobné výsled­
ky se očekávají i u nás. Dle
Centra adiktologie bylo ověře­
no, že program účinně ovlivňu­
je chování mladých lidí s výjim­
kou těch, kteří již alkohol, tabák či Text a foto: Tomáš Maux
jiné návykové látky užívají. Efekty
programu začnou sice také časem Ojedinělý a neobvyklý „Týden
oslabovat, ale každý rok, o který umění“, jak jej lze přeložit, nabízí
se podaří oddálit začátek užívá­ mladým lidem, zejména studentům
ní návykových látek, představuje z Poděbrad, možnost projevit své
podle odborníků menší míru rizi­ výtvarné ambice a touhu ukázat,
ka pozdějšího závažného zneuží­ co v nich dřímá. Tato akce, pláno­
vání drog.
vaná pro měsíc červen v budově
Metodika Unplugged je naši­ Gymnázia Jiřího z Poděbrad, už
mi šesťáky velmi dobře přijímána nyní dýchá jako živý organismus.
a podle jejich vlastních slov se na
hodiny programu vždy velmi těší.
Daniel Eidi
Cesta k umění
projektem Art změnou
Week
rozvrhu, svým volným
Celý učňák slavil svátek vody
Světový den vody slaví celý svět každoročně 22. března.
Tento svátek zavedla roku 1993 Organizace spojených
národů a jeho smyslem je upozornění na problémy
s pitnou vodou po celém světě, nutnost jejího šetření,
ochrany a čistoty.
Žáci Hotelové školy
Poděbrady zvítězili
v regionální soutěži
studentů středních
škol v odborných
dovednostech.
Ochutnávka minerální podě­
bradské vody se uskutečnila i na
naší škole a to 21. března, ale nese­
tkala se s velkou odezvou. Hlavním
důvodem, proč není zájem o vodu,
třebaže minerální, je obliba slaze­
ných a energetických nápojů.
Součástí projektového dne bylo
i zveřejnění výsledků dotazníko­
vého šetření o podávání kohoutko­
vé vody (třeba na požádání nebo ke
kávě) v gastronomických zařízeních
v našem městě. Jmenujme alespoň
některá zařízení, která tuto vodu
v karafách podávají – např. kavárna
Vio­la, Kafíčko, Kavárna 890, hotel
Bellevue, restaurace Na Kolonádě.
V souvislosti s tímto dnem byla
vyhlášena fotografická soutěž
„Nejlepší snímek s tématikou
vody“ – snímky budou vyhodno­
ceny a stanou se součástí výzdoby
školy.
Celý program projektového dne
v rámci Světového dne vody se usku­
tečnil za jarního, i když chladného
počasí, ale s nadšením a radostí, a to
byl cíl celé akce.
Redakce nezodpovídá za obsahovou a formální kvalitu příspěvků na této straně, stejně jako za jejich pravdivost.
Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část příspěvku
v případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním činům nebo jinak porušuje všeobecné etické normy.
Pokud příspěvek přesáhne délku normostrany (1 800 znaků), bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, ohlasy a připomínky na adrese: [email protected]
Hakimi,
hlavní
organizátor
Art Week
Zástupce poděbradských studen­
tů gymnázia a hlavní organizátor
akce student Daniel Eidi Hakimi už
totiž spolu se svým týmem organi­
zátorů zajistili spousty důležitých
věcí. Tou nejdůležitější je doho­
da s ředitelem Gymnázia Jiřího
z Poděbrad – Kamilem Břízou.
Ojedinělé je právě to, že celá
událost je v režii studentů.
Takovéto akce, kdy škola uvolní pro
studenty několik dnů z výuky pro
vlastní program, je ve světě poměr­
ně běžná. Ať už hovoříme o Západě
či Východě. České školství je ovšem
ve fázi modelování a přetváření se,
a proto je u nás takový projekt veli­
ce neobvyklý. Vedení školy celý
projekt uvítalo velice kladně a nese­
tkal se s žádným odporem. Na
druhou stranu je zde hned něko­
lik komplikací. Zejména fakt, že
studenti nezískali to, s čím počítali
nejvíce – finanční podporu ředite­
le školy. Kamil Bříza celý problém
komentuje slovy: „Rozpočet školy
klesl za dva roky o 30 %. Můžeme
pomoci organizačně, radou,
časem.“ Škola poskytla pro červno­
vý týden své prostory. Ze všech
stěn zmizí nástěnky, které budou
nahrazeny obrazy, básněmi, povíd­
kami, kolážemi, glosami, fotogra­
fiemi a zkrátka vším, co studen­
ti považují za umění. Celá škola
získá barevný nádech, umělec­
ký ráz a upoutá oči nejen profeso­
rů, ale získá si obdiv i široké veřej­
nosti. Také bude omezena výuka
a škola bude ve dnech 4. – 8. červ­
na otevřena každému, kdo by chtěl
expozici vidět a navštívit. Ovšem
teď, když se zdá být již vše zajištěno,
stojí hlavní organizátor před něko­
lika hlavními otázkami. A sice jak
rozpoznat pravé umění a kde vzít
prostředky na náklady s projektem
spojené. „Jednou z velkých překá­
žek je samotný výběr děl. Cenzura,
pokud chcete. Jde o hranici mezi
uměleckým dílem a něčím, co
mravně ohrožuje mládež. Finanční
situace je také velice nepříjemná
a v tuto chvíli ji celou vyřešenou ani
nemáme. Spoléháme na sponzo­
ry, kteří ale v tuto dobu ekonomic­
kých krizí peněžní dary nemohou
poskytnout. Část si platíme z vlast­
ních kapes a většinu ze skromných
sponzorských darů.“ říká student
Daniel.
Celému projektu velí Organizační
výbor s osmi členy z řad studen­
tů, kteří jistě nestojí před lehkým
úkolem. Takto komplikovaný
a profesionální projekt spojený
s mnoha nesnázemi přímo nabízí
možnost neúspěchu, který si orga­
nizátoři statečně odmítají připustit.
Už nyní je totiž přihlášeno mnoho
zájemců a umělců, nabízejících díla
i služby. Ať už se jedná o fotogra­
fie, malby, ale i přednášky na různá
témata. Mezi přihlášenými nejsou
jen studenti, ale dokonce i učitelé!
Organizátoři vybízejí k vytvoření
nové tradice, která by ukázala, že
i přes náročnost studia se najde čas
na něco tak inspirujícího a uvolňu­
jícího, jako je umění.
HOSTEL
na hotelovce
HOST je název školního vzdě­
lávacího programu, podle které­
ho se už několik let vzdělávají žáci
na Hotelové škole v Poděbradech.
HOST je zkratka a znamená
„HOtelnictví S Turismem“, což
je bližší zaměření vzdělávacího
programu školy. HOSTEL je potom
název konkrétního projektu, který
v letošním roce poděbradská škola
realizuje, a jehož celý název zní:
„Školní vzdělávací program HOST
ELektronicky.“
Projekt ŠVP HOSTEL je finan­
cován v rámci Operačního progra­
mu Vzdělávání pro konkuren­
ceschopnost. Učitelé školy chtě­
jí, aby výukové materiály, s nimiž
se v hodinách pracuje, zůsta­
ly přístupné v jakési elektronic­
ké škole, kterou budou žáci moct
navštěvovat z nejrůznějších důvo­
dů: Ať už při probírání daného téma­
tu chyběli nebo nedávali dost pozor
a něco nepochopili, ať už budou
před písemkou chtít něco zopako­
vat a procvičit anebo jenom dosta­
nou k danému tématu domácí úkol,
samostatnou práci nebo zadání škol­
ního projektového úkolu… V elek­
tronické škole budou učitelé postup­
ně vytvářet moderní výukové mate­
riály, které mohou žáci používat
individuálně, podle svého času
a potřeb se k nim vracet a vyhledávat
si pro sebe důležité výklady, prezen­
tace, cvičení nebo testy. Aby se už
ve škole neozývalo: „…já jsem tady
nebyl…“, „…já to ještě nemám…“,
„…nestíhám!“
Moderní škola chce a musí respek­
tovat nejrůznější individuální vzdě­
lávací potřeby svých žáků a projekt
ŠVP HOSTEL bude v tomto snaže­
ní důležitou podporou, aby učitelé
svým žákům vyšli v jejich studijním
snažení co nejvíce vstříc. Pojďme
jim tedy popřát, aby se ve škole obje­
vovalo čím dál více zodpovědných
studentů, kterým bude na vzdělá­
vání a na co nejlepších vzděláva­
cích výsledcích záležet a kteří budou
ochotni svoji moderní elektronic­
kou hotE­Lovku navštěvovat.
Vzpomínka
18. dubna uplyne již 7 let, kdy nás
opustila vzácná žena s laskavým
srdcem a s něžnou, milující duší,
naše drahá maminka, babička
a prababička paní Ervina Boková
roz. Drtikolová. Nikdy nezapome­
ne dcera Růžena Knotková, vnou­
čata Andrea, Martin, Honza, prav­
nuk Daniel a zeť Miroslav Hraběta.
Základní škola
Václava Havla,
Poděbrady,
Na Valech 45
okres Nymburk
PŘIPRAVUJEME
PO ZÁPISU
BUDOUCÍ ŠKOLÁKY
PŘEDŠKOLÁK:
vždy 15.30 – 16.30 hod.
– 1 . setkání: 24. 4. 2012
POZOR, ZMĚNA
TERMÍNU!!!
– 2. setkání: 15. 5. 2012
WATTSENGLISH
– pro zájemce o kroužek
angličtiny s rodilým mluvčím
– ukázková hodina:
17. 4. 2012 v 12.20 – 13.05 hod
– další informace na
www.wattsenglish.com
Sledujte, prosím, naše
internetové stránky
www.zsnavalech-pdy.cz
Učitelky 1. stupně
ZŠ Václava Havla
Publicistika
www.podebradskenoviny.cz
5
12. dubna 2012
Rodina pana Jiřího Z historie poděbradského Sokola – 2. díl
Při vzpomínce letošního
592. výročí narození Jiřího
z Poděbrad (23. dubna) bych
ráda připomenula jeho rodi­
nu, jejíž členové také „hýbali“
českými dějinami, ale nejsou
zdaleka tak obecně známí
jako legendární husitský král.
Text: Milada Hučková
Páni z Kunštátu a Poděbrad byli
původně moravským šlechtickým
rodem, za jehož prapředka je pova­
žován olomoucký purkrabí Gerhard
ze Zbraslavi († kolem 1240). Mezi
jeho četnými potomky nás přede­
vším zajímá Boček z Kunštátu
(1350–1373), jenž založil poděbrad­
skou větev rodu.
Dědeček pozdějšího krále byl
Boček starší z Poděbrad (†1417).
V letech 1377–1387 zastával funk­
ci nejvyššího komorníka, ale po
nástupu Václava IV. se připojil k těm
českým pánům, kteří nesouhlasili
se způsobem vlády nového české­
ho krále a založili panskou jednotu.
Ta načas Václava IV. dokonce zaja­
la. V roce 1404 byl Boček členem
čtyřčlenné rady, jež spravovala zemi
jménem krále. Roku 1415 přiložil
svou pečeť pod stížný list proti upále­
ní Mistra Jana Husa. Když kunštát­
ská větev roku 1414 vymřela, připad­
la Bočkovi většina rodových statků.
Pan Boček měl celkem 5 dětí
– Jana, Bočka, Viktorina, Hynka
a dceru Kateřinu. Otec pozděj­
šího krále byl pan Viktorin
z Poděbrad, který se od roku 1421
uváděl s přídomkem z Litic. Byl
přítel a spolubojovník Jana Žižky
z Trocnova. Když Žižka 11. října
1424 umíral, svěřil tehdy jedena­
dvacetiletému Viktorinovi českou
zemi do jeho ochrany. Za matku
pozdějšího krále je označována
Anna z Vartenberka. O její existen­
ci však historické prameny zarytě
mlčí. Jediný nepřímý důkaz vazby
Vartenberků na Viktorina je skuteč­
nost, že umírající Žižka údajně svěřil
Viktorinovi také svůj meč. Ten
podle historika Jana Balbína věno­
val v roce 1620 Jan Jiří z Vartenberka
jako vzácnou relikvii „zimnímu“
králi Fridrichu Falckému. Trochu
málo na potvrzení existence matky
krále, která údajně zemřela v roce Zdroj: archivní materiály
1459. Ani skutečnost, že nejstar­
TJ Sokol Poděbrady
ší bratr otce Jiřího z Poděbrad, Jan
zvaný Kostecký, měl za manželku Zpracovala:
Elišku z Vartenberka, rozhodně není
Monika Langrová
jasný důkaz, že by případná její sest­
ra Anna z Vartenberka byla matkou Foto: TJ Sokol Poděbrady
Jiřího z Poděbrad.
Historie poděbradského
Obsáhlejší informace však
už přinášejí historické prameny
Sokola začala před
o sourozencích Jiřího z Poděbrad.
149 lety a trvá dodnes.
Měl tři sestry. Markéta z Kunštátu
V našem seriálu bychom
(1425–1473) si vzala Bohuslava ze
Žeberka a Plané, věrného spojen­
vám ji chtěli aspoň krátce
ce svého bratra. Jména jejich dětí
přiblížit.
vypovídají o rodinné dominanci
Česká obec sokolská
a vřelém vztahu Markéty k pánům
z Kunštátu – Bušek, Hynek, Viktorin
letos slaví 150 let
a Jan. Markéta přežila svého manžela
svého založení.
o 7 let a zemřela 18. 10. 1473.
Oslavy vyvrcholí
Druhá sestra Jiřího Kateřina
začátkem července
z Kunštátu si vzala Jana
z Vartenberka, kterého bratr Jiří
XV. všesokolským
jmenoval fojtem Horní Lužice.
sletem. O měsíc dříve
Pan Jan zemřel předčasně v roce
proběhne v Poděbradech
1464 a teprve následující rok mu
paní Kateřina porodila dvojčata
generálka – Sokolský
Kryštofa a Zikmunda. Je zvláštní,
župní slet. Vzhledem
že ani jednoho z pohrobků nepojme­
k této výjimečné
novala po zemřelém otci.
události uveřejňujeme
Třetí sestra Alžběta z Kunštátu
(1422–1501) měla nejprve za manže­
v Poděbradských
la Jindřicha Berku z Dubé, věrné­
novinách pětidílný
ho přítele krále Jiřího, který zemřel
seriál o historii nejstarší
v roce 1469. Měla s ním 4 syny
– Jaroslava, Jiřího, Jana a Petra.
tělovýchovné jednoty
S druhým manželem Mikulášem
v Poděbradech.
Bezdružickým z Kolovrat měla
jen dceru Annu. A protože i pan
›
Bezdružický předčasně zemřel,
rok 1927
provdala se ještě do třetice za Jana
Nová
Křineckého z Ronova, s nímž měla
poděbradská
7 dětí – Adama, Jiřího, Magdalenu,
sokolovna
Žofii, Sabinu, Bernardinu a Johanu.
Páni z Kunštátu patřili po staletí
k nejvýznamnějším rodům nejen na
Moravě, ale i v českém království. Na
přelomu 15. a 16. století však začí­
ná rozvrat rodu, kdy už před husit­
skými válkami vymřely dvě rodové
větve, do konce 15. století další dvě
a v 16. století dožíval rod pouze ve
dvou větvích. Jejich osud se naplnil
koncem 16. století a celý rod vyha­
sl knížetem Karlem Bedřichem
z Minsterberka v roce 1647. Jeho
dcera Eliška Marie z Württemberka,
poslední Poděbradovna, zemřela
v roce 1686.
Když je pátek třináctého
Fejeton – Milan Čejka
Třináctka má mezi ostatními číslovkami výjimečné postavení. Hlavním
důvodem je naše pověrčivost. Třináctku považuje hodně lidí za nešťastné
číslo, ale nemálo je také těch, kteří věří v její šťastnou moc. Když se ještě
spojí s pátkem, vznikne nám věru zajímavá kombinace. Totiž podle mínění mnohých, pátek byl a zůstává dnem smůly a neštěstí. První křesťané
tvrdili, že právě 13. dne v měsíci na velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus.
Předtím při poslední Večeři Páně sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý
z nich byl Jidáš, který Krista zradil. Někteří historici se zase kloní k názoru, že pověru o čísle třináct vyvolal pátek 13. října 1307. V tento den byli
hromadně zatčeni templářští rytíři na příkaz francouzského krále Filipa
Sličného. Následovalo jejich pronásledování a mučení s následným zánikem řádu. Pokračovatelé templářů považovali pátek třináctého za ďábelský a nešťastný den. Jiní badatelé nabízejí nespočet, rozhodně tedy více než
třináct, jiných teorií. Napoleon Bonaparte, který templáře mocně obdivoval, odmítal jíst u stolu, k němuž bylo pozváno dalších dvanáct lidí. Další
ze slavných této planety, italský básník a spisovatel Gabrielle D´Annunzio,
dokonce datoval své dopisy, a to po celý rok 1913 číslicí 1912 + 1. Úplné
dokonalosti ovšem dosáhl hudební skladatel Artur Schoenberg, který napsal
příteli Antonu Weberovi, že bude šťasten, „až uplyne neblahý rok 1926“.
Datum dokázal rozložit v souvislosti se svým životem na tolik třináctek,
že se mu každý den stával předzvěstí blížících se katastrof. Zřejmě, aby
dokázal pravdivost těchto předpokladů, zemřel zcela v duchu svých závěrů 13. července 1951, a to třináct minut před půlnocí, ve chvíli, kdy mu žena
gratulovala k přežití dalšího osudného dne. Také Winston Churchill prý
toto číslo nesnášel a třináctého odmítal cestovat. Třináctka tedy žije svým
životem, provází naše životy a působí na nás neustále. Někdo ji považuje za číslo, které přináší smůlu, jiný ji zase slučuje se šťastnými událostmi.
Příkladů by se našla řada. Nejméně deset procent zákazníků hotelů, a to
po celém světě, prý odmítá bydlet v pokojích s číslem 13, ba dokonce změní
hotel, když zjistí, že by třeba měli jezdit do třináctého patra. Řada hotelů proto nemá takový pokoj ani problematické třinácté patro. Z dvanáctého se jezdí přímo do čtrnáctého nebo je příslušný výtahový volič označen
jako 12a. Za sebe mohu prohlásit, že patřím k těm, co třináctku považují
za číslo, které může přinést štěstí. V pátek třináctého dubna jsem se šťastně oženil a za nějaký čas se nám třináctého března narodil syn Vojtěch.
Letos se tato pozoruhodná kombinace čísla a dne objevuje v kalendáři hned
třikrát. Nejprve to bylo v lednu, teď v dubnu a potřetí nás pátek třináctého čeká v červenci. Přivítejme tyto dny bez obav a prožijme je v radosti.
Svoji první hodinu v nové sokolovně v prosinci 1897
absolvovaly také ženy, které do té doby ještě necvičily.
Náčelnicí byla zvolena učitelka Petzoldová a starost­
kou – jedinou v historii poděbradského Sokola
– H. Junová. Jejich nejbližšími spolupracovnicemi
byly L. Papírníková a J. Hellichová. O měsíc pozdě­
ji se konala první valná hromada ženského odboru.
Valné hromady poděbradského Sokola se jinak
pořádaly jednou, dvakrát do roka a jejich smyslem
bylo řešení chodu jednoty a volba výborů. Starostové
se střídali ve funkci po dvou až pěti letech. Výjimkou
byli Hynek Šantl (13 let), Vojtěch Kerhart (13 let)
a Jakub Vondrovic (27 let).
Otevření sokolovny vedlo ke vzniku zábavního,
vzdělávacího a hudebního odboru. Kulturní komise
zavedla taneční hodiny, pořádaly se mikulášské zába­
vy a konaly se první šibřinky (maškarní plesy). V roce
1901 proběhl v Praze na Střeleckém ostrově IV. všeso­
kolský slet. Poděbradský Sokol na něj vyslal 22 mužů,
7 žen a 6 dorostenců. Po sletu jednota ožila, dorost
již měl 40 členů a pilně cvičil. Ženský odbor měl přes
90 cvičenek, novinkou bylo třeba cvičení skupin.
Dosavadního starostu Vojtěcha Kerharta vystří­
dal Jakub Vondrovic, který ve funkci působil do roku
1932. Problém byl však doposud v tom, že scházel
vzdělaný náčelník. To se změnilo v únoru 1905, kdy
jím byl zvolen Karel Starý, jenž právě absolvoval cviči­
telský kurz. Následně se konalo první veřejné vystou­
pení mužů, žen a dorostu. Novinou byl šerm holí.
Ani vzdělavatelský a zábavní odbor nezahálel. O rok
později byla do tělocvičny zavedena elektřina, zřízeno
letní cvičiště a obnoveno lawn-tenisové hřiště. Ženy
cvičily v pondělí a ve čtvrtek, muži v úterý a pátek, ve
středu se pak scházel cvičitelský sbor. Toto rozvrže­
ní cvičebních dnů se stalo tradicí až do roku 1948.
Roku 1911 poděbradský Sokol převzal péči nad
sesterskou jednotou v Tanvaldu, které daroval knihov­
nu s odbornou i zábavnou lite­
raturou. První světová válka
znamenala podstatný útlum.
Mnoho mladých členů muse­
lo odejít do armády rakous­
ko-uherského mocnářství
a mnozí z nich v ní padli
nebo utrpěli vážná zraně­
ní. Po válce se poděbradská
jednota opět zaktivizovala.
Na ochranu republiky byly
vytvořeny sokolské hlídky.
Členové poděbradské sokol­
ské jednoty se účastnili osvo­
bození Slovenska od maďar­
ského teroru, který se rozpou­
tal v poválečném roce. I zde to
některé z nich stálo život.
Po válce opět vzrostl zájem
o kulturu těla a ducha tak,
jak ji hlásali nositelé sokol­
ské myšlenky. Sokolovna
„praskala ve švech“. Začalo
se přemýšlet o stavbě další
budovy na stejném místě.
Prvním krokem bylo v roce
1920 vytvoření „Družstva
pro v ystavení sokolovny
rok 1938 › Členky cvičitelského sboru
v Poděbradech“. Pod jeho
patronací se mezi členy a příz­
více fotografií k článku najdete
nivci Sokola začaly organizo­
na www.podebradskenoviny.cz
vat finanční sbírky a hledat dobrovolní řemeslníci,
kteří by mohli pomoct při stavbě sokolovny. Ta zača­
la podle návrhu architekta Františka Krásného (tvůr­
ce Tyršova domu v Praze) roku 1926. Projekt zahrno­
val velký cvičební sál, kino a restauraci. Přilehlé letní
cvičiště mělo rozměry 50 x 50 metrů a bylo vybave­
no konstrukcí pro nářaďové cvičení, s možností pořá­
dání hromadných vystoupení, některých atletických
disciplín a sportů. V zimě se upravovalo na kluziš­
tě. Nový „sokolský stánek“ byl otevřen 24. července
1927 a při té příležitosti se v Poděbradech konal slet
župy Tyršovy. Uvedené datum bylo zaznamenáno
na pamětní bronzové desce obsahující jména soko­
lů, kteří padli v první světové válce a umístěné na zdi
budovy vedle vchodových dveří.
rok 1926 › Závodní družstvo mužů
Následující roky přinesly značný rozkvět činnosti
jednoty. O její vnitřní život pečovaly odbory: biogra­
fický, herní, pořadatelský, vzdělávací, loutkářský
a lyžařský. V patře budovy bylo zřízeno stálé loutko­
vé divadlo, pro členy pak zřízeny rekreační objekty.
Především to byla chata u Osečka v blízkosti Labe,
jejímž základem byl vyřazený železniční vagon, který
u ČSD Nymburk sehnal náčelník František Malovec.
Do této doby spadá pořádání tělovýchovných akade­
mií, sletových nácvičných a secvičných v různých
místech okresu i mimo něj, na které se chodilo průvo­
dem pěšky, putovalo na žebřiňácích nebo po železni­
ci. Vznikala družstva mladých nadějných gymnastů.
Poděbradští sokolové současně nechyběli u převrat­
ných společenských událostí. Účastnili se například
odhalení pomníku T. G. Masaryka v parčíku u Charity
(nynější dům Purkyně), jehož autorem je sochař Otto
Gutfreund (socha byla za okupace odstraněna, po roce
1945 opět dána na místo a po roce 1948 znovu odkli­
zena). Asistovali také při ukládání prsti ze zborovské­
ho bojiště první světové války do schránky pomní­
ku krále Jiřího.
V roce 1933 se novým starostou stal Josef Truhlář.
V následujících letech pořádala jednota šibřinky
pokaždé v jiném rázu podle určeného tématu. V roce
1935 město Poděbrady pronajalo Sokolu na 10 let
část louky pod hydroelektrárnou, kde se zřídil letní
sportovní areál s koupalištěm. Rok 1938 byl věnován
přípravám X. všesokolského sletu, jenž se konal na
Strahově v době fašistické hrozby. Slet trval pět týdnů.
Průvod byl národní manifestací. Poděbradských se ho
účastnilo 250 cvičících z tehdejšího celkového počtu
698 členů. Starostou byl v té době Karel Mervart.
V březnu 1939 začala okupace ČSR vojsky nacistic­
kého Německa.
Pokračování příště
inzerce
Den Země 2012
Středa 11. 4. 2012
Čábelna 9.00 - 11.00
Jarní úklid na Čábelně - Svaz postižených civilizačními chorobami o.s.
- brigáda v altánu a na cyklostezce, vítáme pomoc veřejnosti
Středa 18. 4. 2012
Jiřího náměstí - 11.00
Jarní vycházka a cyklovýlet - Svaz postižených civilizačními chorobami o.s.
- prohlídka radiostanice s výkladem
Čtvrtek 19. 4. 2012
Bažantnice 8.00 - 12.00
Tradiční úklid Bažantnice - společná brigáda EKO Gymnázia a Speciální ZŠ
Pátek 20. 4. 2012
Jiřího náměstí 9.00 - 12.00
Střední odborná škola 8.00 - 13.00
ZŠ T. G. Masaryka 8.00 - 13.00
ZŠ Václava Havla 8.00 - 13.00
Zábavný a poučný program na ekologické téma (ohrožení živočichové, příroda
Polabí, žabí hry, biodiversita planety Země, prodejní výstava sazenic, výtvarné dílny)
Přijďte společně s MŠ složit dlouhého hada z roliček toaletního papíru!
Projektový den - program pro děti z MŠ a ZŠ ve škole a na školním statku
(Obludárium aneb seznamte se - bezobratlí, Půda a její zpracování - stroje a zařízení,
Drobná a velká hospodářská zvířata)
Projektový den - Udržitelná energie, Exkurze na školní statek - pro žáky školy
Projektový den - Enviromentální výchova - pro žáky školy
Neděle 22. 4. 2012
Záchranná stanice 9.00 - 12.00
Ohrožení živočichové - den otevřených dveří (záchranná stanice v Pátku)
Pondělí 23. 4. 2012
Polabské muzeum 17.00
Putování po Číně - dojmy a poznatky z putování po nejlidnatější zemi světa
(přednáška a video RNDr. Drahomíra Krátká a RNDr. Jiří Krátký)
K účasti Vás srdečně zvou Město Poděbrady, SOŠ Poděbrady, DDM Symfonie Poděbrady, EKO Gymnázium, Mateřská škola Poděbrady, ZŠ T.G.Masaryka,
ZŠ Václava Havla,Speciální škola Poděbrady, MKC Poděbrady, Mateřské centrum Skřítek Poděbrady, Polabské muzeum, SPCCH, Záchranná stanice v Pátku,
Drogerie Martina s.r.o.
6
Kultura / Akce
www.podebradskenoviny.cz
12. dubna 2012
Poděbradské ochotníky ve ztřeštěné
komedii doplní známý herec Igor Bareš
Divadelní spolek Jiří studuje
zbrusu novou původní hru.
Text: Milan Čejka
Foto: (orga)
Kdo z poděbradských
ocho­tníků dostal v komedii
pří­ležitost?
A jakou úlohu zde má
klokan?
Odkud jste čerpal inspiraci
k napsání textu?
diva­dla. Proč doplňuje ocho­
tnický kolektiv profesionál?
› S Igorem Barešem (vlevo) v roli velvyslance alternuje Karel Lhotský
12. 4. | Čt | 19.30
SVĚTÁCI
V divadelní adaptaci legendárního filmu vystupují:
M. Bočanová, A. Gondíková, V. Žehrová, O. Želenská,
M. Absolonová, I. Andrlová nebo J. Zenáhlíková v rolích lehkých
dam, M. Kantorková nebo V. Peterková v roli paní Trčkové,
D. Gondík, M. Zounar, Z. Pantůček, A. Háma, F. Tomsa,
L. Olšovský v rolích fasádníků, v roli emeritního profesora
J. Přeučil nebo J. Oplt a M. Sobotka, P. Vítek a L. Pečenka
v ostatních rolích.
Uvádí Divadelní společnost Háta
Cena vstupenky: 350 Kč
14. 4. | So | 17.00
ELEGIE TYROLSKÁ
Drama legendy českého divadla Josefa Tejkla o vině a trestu,
porozumění či ztrátě a znovunalezení víry uvádí Rádobydivadlo
Klapý v režii Jaroslava Kodeše.
Uvádí Rádobydivadlo Klapý
Cena vstupenky: 80 Kč
15. 4. | Ne | 15.00
HUDBA DOBY W. A. MOZARTA
Josef Mysliveček: Divertimento F dur (Allegro, Andante,
Prestissimo), Wolfgang Amadeus Mozart: Missa Solemnis
C-Dur (Missa Aulica), KV 337
Sólisté: Marcela Kubartová – soprán, Markéta Dvořáková – alt,
Václav Cikánek – tenor, Petr Dolejší – bas
Joseph Haydn: Te Deum, Hob. XXIIIc:2 Dirigent: Petr Bajer
Účinkuje: Mladoboleslavský komorní orchestr, Chrámový sbor
u sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, Smíšený pěvecký sbor
sv. Cecílie Poděbrady, Pěvecký sbor Boleslav
Cena vstupenky: 90 Kč
Zámecký biograf
Divadlo Na Kovárně
tě bude obohacení o důležité prak­
tické dovednosti vyplývající z herec­
kého partnerství. Věřím, že se Igor
Bareš dobře stmelí s naším kolekti­
vem a komedii povýší. Ještě nesmím
zapomenout na druhého profesioná­
la, herce Divadla Antonína Dvořáka
v Příbrami Jana Nováka.
Mohu uvést Karla Lhotského, ten
se bude střídat s Igorem Barešem,
dále Hanu Svobodovou, Natašu
Zmíněné zvíře se sice ve hře neobje­ Doležalovou, Martina Kočího,
ví, ale má v ní svoji nezastupitelnou Jaroslava Brendla, Kateřinu
roli. Více zatím nechci prozrazovat. Urbánkovou v alternaci s Jolanou
Fraňkovou, Helenu Pěcho­vou,
Pokud vím, tak do kome­die
Martina Šípka, Karolínu Liškovou,
byl obsazen velice známý
Jakuba Charváta. Zmíněný Jan
herec, dokonce člen činohry Novák alternuje s Martinem
pražského Národního
Daňkem.
Autor a zároveň režisér Ladislav
Langr ji nazval Na drátě je klokan.
Inscenace je nyní ve stádiu zkoušek
a dalších příprav. „Jedná se o moji
osmou hru v pořadí, shodou okolnos­
tí to bude konverzační a pěkně ztřeš­
těná komedie,“ řekl úvodem Langr.
Před časem se mi dostala do ruky
hra amerického novináře a spiso­
vatele Arta Buchwalda, která se
odehrává na americkém velvysla­
nectví v jedné zemi pod Himalájemi
někdy v padesátých letech minulé­
ho století. Komedie má zajímavou
zápletku, ale pro dnešní dobu už není
použitelná. Ovšem inspiraci přines­
la. Takže v krátkosti lze říci, že dějo­
vě se diváci dostanou na české velvy­
slanectví v Panůrii, což je pomysl­
ná malá a bezvýznamná zemička
někde na jihu Arabského poloostro­
va. Nový stát nedávno získal samo­
statnost a právě zde Česká republika
jako jediná země světa otevřela svoji
ambasádu. Přitom pan velvyslanec
není diplomat, ale entomolog sbíra­
jící vzácný hmyz. Ovšem poklidnou
atmosféru rychle zvrátí určitá událost,
která vzbudí mimořádný zájem světo­
vých mocností a vše dostává rych­
lé obrátky.
12. – 13. 4. | Čt – Pá | 19.00
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY
Drama | USA, Švédsko, VB, Něm. | titulky | od 12 let |
158 min. | 75 Kč
Mikael Blomkvist je finanční reportér, odhodlaný očistit
svou pověst poté, co byl obviněn z veřejného pomlouvání.
Jedním z nejbohatších průmyslníků ve Švédsku, Henrikem
Vangerem (na Oscara nominovaný Christopher Plummer),
je povolán, aby rozluštil tajemství dávného zmizení jeho
milované neteře Harriet – kterou, jak je Vanger přesvědčen,
zavraždil některý z členů jeho rodiny. Novinář se vydává
na odlehlý ostrov u promrzlého švédského pobřeží, aniž by
tušil, co tu na něj čeká.
Režie: David Fincher
Hrají: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer
14. – 15. 4. | So – Ne | 17.00
RANGO
Animovaný | USA | dabing | přístupný | 107 min. | 70 Kč
Než si začal říkat Rango a vybájil si spoustu mýtů o svých
hrdinských kouscích, obýval chameleon v havajské košili
prostorné terárium. Nic mu v něm nechybělo, snad kromě
trochy akce. Té si začne naplno užívat, když se nešťastnou
náhodou ocitne uprostřed vyprahlé pouště, kde si na něm
málem pochutná hladový jestřáb. A aby napětí nebylo málo,
jeho další kroky vedou do města jménem Prach, v němž visí
obyvatelům kolty proklatě nízko.
Režie: Gore Verbinski
14. – 15. 4. | So – Ne | 19.00
KRÁLOVNA ALŽBĚTA – ZLATÝ VĚK
Koncert proběhne v rámci 50. Poděbradských dnů poezie.
Cena vstupenky: 290 Kč
Historický | VB, Francie, Německo | titulky | od 12 let |
110 min. | 70 Kč
Postavila se nejmocnější armádě světa. Unikla pokusu
o atentát. Kvůli vyššímu zájmu obětovala svou lásku
a nechala popravit svou příbuznou. Jmenovala se Alžběta
a především díky ní se Británie může chlubit přívlastkem
Velká. Historické drama Královna Alžběta: Zlatý věk je
pokračováním devět let starého snímku Královna Alžběta,
nominovaného na sedm Oscarů, který jako první upozornil
na nesporný talent herečky Cate Blanchett.
Režie: Shekhar Kapur
Hrají: Cate Blanchett, Clive Owen, Samantha Morton
18. – 22. 4. | St – Ne
26. – 27. 4. | Čt – Pá | 19.00
Další ročník festivalu nejen na téma poezie a mluvené slovo.
Na speciálním programovém plakátu bude k dispozici detailní
program.
Akční | USA | titulky | od 12 let | 130 min. | 70 Kč
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou
řídí a v té druhé třímají zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený
prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. Pod
vedením režiséra Justina Lina, jenž si vydobyl ostruhy na
předchozích dvou dílech slavné akčně závodní série, se
potkávají všichni staří známí – Paul Walker, Vin Diesel
a Jordana Brewster – které tentokrát doplňuje i akční hvězda
první velikosti Dwayne Johnson.
Režie: Justin Lin
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster
17. 4. | Út | 19.30
KONCERT S.O.V.
Tre violini: Miroslav Vilímec, Libor Vilímec, Jitka Nováková
Cena vstupenky: 100 Kč
18. 4. | St | 19.00
ZPÍVAJÍCÍ BÁSNÍK JAREK NOHAVICA
50. PODĚBRADSKÉ DNY POEZIE
24. 4. | Út | 19.00
KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ
Cena vstupenky: 40 Kč
25. 4. | St | 19.30
ANETA LANGEROVÁ PÁR MÍST TOUR 2012
Loni v prosinci absolvovala zpěvačka Aneta Langerová akustické
turné se smyčcovým triem po českých a moravských městech.
Koncerty v intimnějším prostředí na netradičních místech se
setkaly s obrovským úspěchem u fanoušků i pořadatelů a proto
se Aneta rozhodla vyslyšet jejich přání a letos na jaře bude
v koncertním turné Pár míst pokračovat.
Cena vstupenky: 440 Kč (předprodej), 480 Kč (na místě)
27. 4. | Pá | 19.30
LOUIS A LOUISA – Výběrová řada
Když bylo Louise osm let, dostala od rodičů vysněný dárek –
adoptovala na dálku za dvacet euro měsíčně chlapečka z Jižní
Ameriky. Teď je plnoletá a Louis stojí u dveří jejich domu, zářící
úsměv, jihoamerický temperament.
Komedie o problematice xenofobie, globalizace a srážky dvou
odlišných světů, kdy si nemůže ani typická maloměstská rodina
být jista správností svých zvyků.
Účinkují: Magdaléna Sidonová, Bohumil Klepl, Gabriela Pyšná,
Ladislav Hampl, Pavel Liška, Natália Drabiščáková
Divadlo Na Zábradlí
Cena vstupenky: 370 Kč
RYCHLE A ZBĚSILE 5
28. – 29. 4. | So – Ne | 17.00
KOUZELNÁ CHŮVA A VELKÝ TŘESK
Rodinný | VB, Francie, USA | dabing | přístupný | 109 min.
| 70 Kč
Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen
jeden jediný člověk, který vás z něj může dostat. Kouzelná
chůva Nanny McPhee. Před pár lety pomohla v úspěšné
pohádce zvládnout kupu ratolestí zoufalému vdovci a teď
bude muset vydat všechny síly, aby zachránila nejen zdravý
rozum jedné farmářky, ale navíc i její střechu nad hlavou.
Režie: Susanna White
Hrají: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Ralph
Fiennes
Ano, mohu potvrdit, že se mi poda­
řilo oslovit Igora Bareše, který bude
alternovat hlavní postavu velvy­
slance. Roli jsem nabízel dalším
známým profesionálním hercům,
ale všichni se zalekli, že je to hlav­
ní role a tím pádem spousta textu
k učení. Přítomnost profesionála
výrazně zvýší atraktivitu představe­
ní. Pro zúčastněné ochotníky to urči­
Kdy plánujete premiéru?
Datum první premiéry s Igorem
Ba­rešem je už stanoveno na pondě­lí
25. června v Divadle Na Kovárně.
Druhá premiéra s Karlem
Lhotským se uskuteční 29. června
v zámecké zahradě.
O prázdninách nabídneme divá­
kům v tomto kouzelném prostředí
několik repríz a s podzimem se kome­
die vrátí zpět do divadla.
Program jubilejních
50. Poděbradských dnů poezie
Všechny uvedené akce jsou veřejně přístupné a tam,
kde není uvedeno jinak, je vstupné zdarma
Středa 18. dubna
10.00 S oučástí Gastro Poděbrady 2012
(viz pozvánka) je pořad U paštičká­ře z cyklu
Vizitky studentů Pražské konzervatoře,
DAMU, VOŠH a recitátorů-amatérů připravila
Apolena Veldová – studenti hereckých škol
jsou zváni na běh číšníků na kolonádě
Kongresové centrum Lázeňská Kolo­náda
19.00 Z
pívající básník Jarek Nohavica – speciální
recitál písničkáře, který se po 23 letech vrací
na poděbradský festival
Vstupné: 290 Kč | Divadlo Na Kovárně
21.30 Nokturno s básníkem lesů, vod a strání
(65 let od smrti) – setkání u busty S. K.
Neumanna, účinkuje Alfred Strejček, na
akordeon doprovází Stanislav Měchura
Sady S. K. Neumanna
Čtvrtek 19. dubna
8.30 a 10.00
A lena Skálová a Pavel Jurkovič: Endele
vendele
Pohádka Violy (původní premiéra z roku 1976,
znovu nastudováno 2009)
Divadlo Na Kovárně
15.00 E
x libris Vojtěcha Cinybulka a Jiřího
Brázdy
Výstavu připravili Jiří Brázda a Karel Kropík,
uvede ji Josef Čejka
Slova s dubovými křídly – koláž veršů Jana
Skácela (90 let od narození). Účinkují Apolena
Veldová (recitace), Zuzana Onufráková (zpěv),
texty Jana Skácela zhudeb­n il David Rotter
Křest knihy statí Radovana Lukavského
Sláva slova
Novou publikaci sdružení SLOVO a HLAS
pokřtí Miloš Horanský
Foyer Divadla Na Kovárně
18.30 S lavnostní zahájení 50. Poděbradských
dnů poezie starostou Poděbrad PhDr.
Ladislavem Langrem s předáním čestných
cen, na zakladatele festivalu Vlasti­m ila Fišara
vzpomene Gabriela Vránová
Obřadní síň radnice města Poděbrad
19.30 Cesty vítězů Neumannových Poděbrad
a Poděbradských dnů poezie
Setkání s úspěšnými laureáty recitač­n í soutěže
Pozvání přijali: Lída Engelová, Alexej Pyško,
František Skřípek, Valérie Zawadská
Kongresové centrum Lázeňská Kolonáda
Pátek 20. dubna
8.30 a 10.00
K arel Makonj: O Dlouhém, Širokém,
Bystrozrakém a taky Kašpárkovi
Loutková pohádka podle K. J. Erbena, účinkují
studenti oboru Loutkářské umění VOŠH
Divadlo Na Kovárně
10.00 F
órum 1. kategorie
Zámecký biograf
16.00 Vizitky
Pořady hereckých škol – účast přislíbili:
U paštičkáře – vizitku na gastronomické téma
připravila se studenty Pražské konzervatoře,
DAMU, VOŠH a amatéry Apolena Veldová
Církevné konzervatórium v Bratislavě
(Slovenské balady)
Divadlo Na Kovárně
DAMU (Alexandr Galič: Kadiš)
Zámecký biograf
20.00 Setkání s básníky
Tentokrát s mistrem překladu Martinem
Hilským o překládání Shakespeara a s Danielem
Dobiášem, který zazpívá zhudebněné sonety,
rozpráví Miloš Horanský
Divadlo Na Kovárně
21.30 Vizitky – pokračování
Konzervatoř Brno (Na plné plachty!
Aneb Zpát­ky k našemu lepšímu „já“)
Divadlo Na Kovárně
Sobota 21. dubna
9.00 Volná tribuna I. kategorie
Zámecký biograf
13.00 Fórum II. kategorie
Zámecký biograf
17.00 Vizitky – pokračování
Konzervatórium Košice
(M. J. Lermontov: Démon)
Divadlo Na Kovárně
19.30 Slavnostní večer předání Křišťálových růží
Janě Oľhové – laudatio Vladimír Rusko
Jiřímu Lábusovi – laudatio Hana Kofránková
Jánu Fišarovi – laudatio Apolena Veldová
Hudební doprovod absolventi ZUŠ Poděbrady
Vstupné: 50 Kč | Divadlo Na Kovárně
Neděle 22. dubna
9.00 Volná tribuna II. kategorie
Zámecký biograf
15.00 Koncert laureátů I. a II. kategorie Fóra přednesu
poezie a prózy se slavnostním předáním cen
a hodnocením laické poroty, hudební doprovod
ZUŠ Poděbrady
Divadlo Na Kovárně
19.00 Kam pohledneš, tam růže všudy
Koncert Mistrů, držitelů Křišťálové růže se
sázením růží do nového rosária
Účast přislíbili m. j.: Otakar Brousek, Táňa
Fischerová, Miloš Hlavica, Hana Kofránková,
Dalimil Klapka, Hana Maciuchová, Taťjana
Medvecká, Růžena Merunková, Ilja Racek,
Alfred Strejček, Jana Štěpánková, Radim
Vašinka, Gabriela Vránová, Viola Zinková,
Mária Dacejová-Schlosserová, Juraj Sarvaš,
Mária Kráľovičová, Ida Rapaičová
Provází Smyčcový orchestr Pražské
konzervatoře, dirigent Tomáš Koutník
První nádvoří poděbradského zámku
Kaleidoskop
www.podebradskenoviny.cz
7
12. dubna 2012
Exkurze „za Grippeny“ nadchla poděbradské studenty Pozvánky
Poslední březnový čtvr­
tek zavítali žáci a studenti
poděbradských základních
a středních škol na vojenské
letiště v Čáslavi.
Text a foto Milan Čejka
Text a foto: Aleš Kubelka
V rámci exkurze si studenti i jejich učite­
lé prohlédli vojenské letecké muzeum,
které mapuje vývoj československé­
ho letectví od 1. světové války. Také si
mohli vyzkoušet pilotování stíhačky
na trenažéru, na kterém se cvičí i piloti
21. základny taktického letectva Čáslav.
Zpestřením exkurze byla prohlídka
výcvikového prostoru dravců. Sokoli
a orli jsou zde cvičeni, aby odháněli
poletující ptáky a „čistili“ tak vzdušný
prostor nad letištěm.
› U pýchy čáslavského letiště – letounu JAS-39 Grippen
Pomyslným vrcholem výletu byla
prohlídka stíhaček, na které se většina
studentů těšila nejvíce. „Při 211. taktic­
ké letce zde máme celkem 14 nadzvu­
kových letounů JAS-39 Grippen, které
si Česká republika pronajala na deset
let od Švédského království,“ řekla
mimo jiné zvídavým studentům
průvodkyně exkurze kapitánka
Denisa Smitalová. Dále má čáslav­
ské letiště k dispozici 24 letounů
L-159 ALCA.
„Nejvíc mě zaujaly Grippeny, ale
také jsem byl překvapen, že se na
letišti cvičí draví ptáci. O tom jsem
vůbec nevěděl,“ řekl při zpáteč­
ní cestě do Poděbrad jeden ze
studentů.
Měsíc čtenářů v městské knihovně: soutěže, výstava a Noc s Andersenem
Uplynulý měsíc byl již tře­
tím rokem věnován všem
čtenářům. Cílem této akce
je propojit čtenáře, organi­
zace a instituce zabývají­
cí se četbou a čtenářstvím.
Navazuje se tak na tradici,
kdy byl v druhé polovině
20. století březen známý
jako měsíc knihy a v posled­
ních letech coby měsíc
internetu.
Text a foto: Jitka Nováková,
Městská knihovna Poděbrady
Městská knihovna v Poděbradech
v rámci daného měsíce připravila
akce hlavně pro děti, ale nezapomně­
lo se ani na dospělé čtenáře, pro které
byla například v prvním březnovém
týdnu připravena v čítárně ranní káva
k dennímu tisku, zvýhodněné půjčo­
vání DVD, registrace nových čtenářů
zdarma a amnestie upomínek.
›
Účastníci
letošní Noci
s Andersenem
V dětském oddělení měli malí čtená­
ři k dispozici hned několik soutěží.
Mohli si vyplnit vědomostní literární
kvíz („otázky na březen“), napsat příspě­
vek na téma, jak nebezpečné je umis­
ťovat soukromé informace na inter­
net (celostátní soutěž „Moje soukro­
mí! Nekoukat, nešťourat!“). Pro ty, kdo
rádi něco tvoří rukama, byla připravena
soutěž „O nejhezčí záložku do knihy“
a mohli se zúčastnit již tradičního setká­
ní s paní Sedmerovou. Tentokrát s ní
zájemci drátovali drobné dárky pro
maminky a babičky v podobě různých
kytiček a srdíček. Několik dětských
čtenářů využilo možnosti přivést svého
kamaráda, který ještě do knihovny
nechodí. Ten pak dostal registraci na
rok 2012 zdarma a kamarád, co ho přive­
dl, obdržel malý dárek.
Poprvé se také na dětském odděle­
ní vyhlašoval „Nejpilnější čtenář za rok
2011“. Měřítkem byl počet knih, které si
čtenář v uplynulém roce zapůjčil a přeče­
tl. Odměnu si převzali: Klára Vláčilová,
Zuzana Hýrková a Pavel Vicher.
Po celý měsíc probíhala v prosto­
rách hudebního oddělení výstava
fotografií „Malý Tibet“ a návštěvní­
ci, kteří ji navštívili, se mohli sezná­
mit s projektem „Škola pro Kargyak
a knihovna pro Zanskar“. Pro velký
zájem znovu proběhla knižní burza.
V průběhu dvou týdnů ji navštívili jak
čtenáři knihovny, tak i široká veřej­
nost. Příležitosti zakoupit si knihy za
symbolickou cenu však nejvíc využi­
li studenti.
Poslední akcí, jež proběhla v rámci
března měsíce čtenářů, se stalo již
tradiční nocování dětí v knihovně –
Noc s Andersenem. Začátkem roku
jsme si připomněli významné výročí
spisovatelky Boženy Němcové a Jiřího
Trnky, proto se celá noc plná pohádek,
soutěží a her točila okolo těchto dvou
pohádkářů. Součástí uvedené akce
byla i prohlídka poděbradského diva­
dla, která se stala nevšedním zážitkem
pro zúčastněné děti. Tímto děkujeme
Aničce Folprechtové za velice poutavý
průvodcovský výklad, při kterém nám
ukázala všechna zákoutí divadla, jež
jsou pro běžného diváka nedostupná.
Premiéra francouzské konverzační komedie
Divadelní spolek Vojan Libice nad
Cidlinou zve na premiéru kome­
die, kterou francouzští dramati­
ci Gerald Syblerayse a Jean Dell
nazvali Půldruhé hodiny zpoždění. Stárnoucí manželé se jednoho
dne během devadesáti minut poku­
sí o obnovení svého vztahu. Začne
to mezi nimi jiskřit, dochází k zásad­
ní rekapitulaci jejich života a hlav­
ně k pokusu o jeho regeneraci. V hlavních rolích se představí manžel­
ská dvojice Helena a Jaroslav Vondruškovi. Režie se ujal umělecký
šéf Divadla Antonína Dvořáka v Příbrami Milan Schejbal. Premiéra se
koná v neděli 22. dubna od 19.30 v libickém kulturním domě, repríza pak
5. května ve stejném čase.
Polabské muzeum: Svatý Vojtěch a Putování po Číně
V Polabském muzeu v Poděbradech pokračuje cyklus tematických před­
nášek.
V pondělí 16. dubna od 17 hodin historik muzea Mgr. Petr Šorm
promluví o životě nejvýznamnějšího příslušníka rodu Slavníkovců
– svatého Vojtěcha. Přednáška bude zaměřena i na svatovojtěšskou tradi­
ci v Polabí a českých zemích.
Na pondělí 23. dubna rovněž od 17 hodin si RNDr. Drahomíra Krátká
a RNDr. Jiří Krátký připravili vyprávění nazvané Putování po Číně.
První část přiblíží dojmy a zážitky o cestě do velké asijské země, poté
zájemci zhlédnou videa o čínské přírodě a památkách.
Poděbradští sokolové zvou do sokolovny
i na župní slet
Koncem března proběhla valná hromada
Tělovýchovné jednoty Sokol Poděbrady.
Text a foto Josef Bubeník
› Starosta poděbradské
TJ Sokol Radek Smejkal
zhodnotil činnost za
uplynulý rok a přípravy
na župní slet
inzerce
DDM ožil Velikonocemi opět
o pár dnů dříve
Ve dnech 31. března
a 1. dubna pořádal podě­
bradský Dům dětí a mlá­
deže Symfonie tradič­
ní Velikonoční výstavu.
Navštívilo ji bezmála sedm
stovek dětí a dospělých.
Střední odborné učiliště společného
stravování Poděbrady
Vás srdečně zve na 6. ročník mezinárodní
soutěžní přehlídky učňovských škol
GASTRO PODĚBRADY 2012
SPOJENÉ S 50. ROČNÍKEM
PODĚBRADSKÝCH DNŮ POEZIE
Text a foto:
Lucie Procházková
Návštěvníci si mohli na výstavě
zakoupit jarní dekoraci, zhotovit
vlastní velikonoční výrobek, nebo
se nechat jen inspirovat a naladit se
na blížící se svátky jara.
Výstavy se zúčastnilo přibližně
pětadvacet vystavovatelů. Jedním
z nich byla i Petra Boumová, jež
měla spolu se svým otcem na staros­
ti prodej a hlavně zdobení perníč­
ků. „Na dva dny jsme upekli perníč­
ky z devíti kil mouky a už během
soboty se prodala většina z nich.
Teď už jsme prakticky vyprodaní,“
uvedla dvaadvacetiletá studentka.
Jejich stánek je v podstatě rodin­
ný podnik. „Mamka dělá těsto
a zdobí, taťka vykrajuje a peče a já
hlavně zdobím. Celý týden, co se
na výstavu připravujeme, se v naší
domácnosti v podstatě všechno točí
jenom kolem perníčků,“ dodala se
smíchem Boumová.
Kromě toho, že si příchozí děti
mohly ozdobit perníček, byla pro
ně po celé dva dny připravena také
výtvarná dílna. Té využilo sto pade­
sát malých tvůrců. Podle organizá­
torů akce se tady nejvíce vyráběly
ovečky a přáníčka. Kromě tradič­
ních výtvarných technik se mohli
návštěvníci seznámit i s těmi méně
známými. Nechyběly pomlázky,
pletené košíčky, květinové vazby,
kraslice, keramika, drátované šper­
ky, organzové brože ani hedvábné
šátky.
Máte
r
d ě d í e cept , k te
už po
rý
Va ř í t
n ě ko s e v e v a š
e
li
í
př ipr pokr m, pe k generac rodin ě
a
í?
č
v t y p v u j e te n á p e te m o u č
ní
ic
o
Kd y ž k ýc h s u r o j , k ter ý m k ,
á zák
k v á m
vinác
la
jim p
h z P
odě b př ijedou
olabí d
ho
radsk
?
o u sp s té, nab í
d
eciali
t u? n e te
robot v hodnotě
2975 Kč
STŘEDA 18. 4. 2012
Kongresové centrum Kolonáda Poděbrady
Program:
10.00 HOD.
– SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
– U PAŠTIČKÁŘE
(POŘAD Z CYKLU VIZITKY,
PŘIPRAVILA APOLENA VELDOVÁ)
– PŘEHLÍDKA KUCHAŘSKÝCH
A CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ,
Přijďte se podívat a ochutnat,
SLAVNOSTNÍCH TABULÍ
těšíme se na Vás!
10.15 – 14.00 HOD.
Během celého dne je připraven pro
všechny návštěvníky bohatý doprovodný – BARMANSKÁ SOUTĚŽ
program, např. práce cukrářů s UV
14.15 – 15.00 HOD.
lampou, modelování z mandlové
– BĚH ČÍŠNÍKŮ NA KOLONÁDĚ
hmoty, vyřezávání z ovoce a zeleniny,
15.15 – 16.15 HOD.
flambování, ochutnávky, nejmenší
– V YHODNOCENÍ VŠECH OBORŮ
poděbradské mažoretky a další.
Akce je konána za významné podpory
Města Poděbrady a Lázní Poděbrady a.s.
Děkujeme i všem dalším sponzorům
za spolupráci
set pánví v hodnotě
2646 Kč
konvice v hodnotě
800 Kč
JAK CHUTNAJÍ PODĚBRADY aneb
VELKÁ KULINÁŘSKÁ SOUTĚŽ o ceny
Posílejte nám do redakce typické
poděbradské recepty.
Tři vybraní nejúspěšnější autoři receptů obdrží od redakce PN:
1. cena: Univerzální kuchyňský robot Bosch „Multi-motion-drive“
Ty nejoriginálnější se dostanou do menu vybraných
Voucher v hodnotě 1000 Kč na talíř sushi
poděbradských restaurací. Návštěvníci města vedle její historie 2. cena: Set pánví ETA (20, 24, 30 cm a wok pánev 27 cm)
a přírody budou moci poznat také to, jak „chutnají“ Poděbrady.
Voucher v hodnotě 500 Kč na talíř sushi
Nejlepší recepty, které posoudí odborná porota, uveřejníme 3. cena: Rychlovarná konvice Fagor s filtrem Brita
v Poděbradských novinách 10. května 2012.
Voucher v hodnotě 300 Kč na talíř sushi
Recepty zasílejte do 30. dubna 2012 e-mailem na adresu: [email protected], nebo na korespondenčním lístku
označeném heslem RECEPT na adresu: Redakce Poděbradských novin, Jiřího náměstí 1, 290 01 Poděbrady
Sešli se tam zástupci všech oddílů a odborů a povídali si o tom, co
se jim za uplynulý rok podařilo a co je čeká v dohledné době. Ze
zprávy starosty poděbradského Sokola Radka Smejkala vyplynu­
lo, že v současné době má jednota kolem pětistovky členů, přičemž
se věnuje převážně dětem a mládeži. Poměrně významné zastoupe­
ní zde mají také senioři, kteří dobře vědí, že s pohybem se pomaleji
stárne. Celkově mají sokolové v Poděbradech dobrou pověst a jejich
úsilí je obecně uznávané.
Základem sokolské činnosti všeobecně je všestrannost: gymnasti­
ka, atletika, šplh, plavání. Doplňkem jsou hry a pódiová vystoupe­
ní – pohybové skladby. Když se nad tímto základem zamyslíme, je to
ideální pohybová činnost pro zdraví každého člověka, prevence proti
civilizační degeneraci a velmi vhodná příprava pro budoucí výkon­
nostní sportovní nadstavbu. Všestranně připravené děti pak mohou
přejít do náročného sportovního tréninku v kterémkoliv sportu.
Pro tuto službu sportovní veřejnosti má zatím jednota málo cvičite­
lů a trenérů. Proto si dovolím jménem poděbradského Sokola vyzvat
všechny sportovní rodiny: Přijďte mezi nás i se svými dětmi, které
u nás budete mít pod dohledem, a staňte se cvičiteli a trenéry! Spojte
rodinný zájem se společenským – u nás budete v dobré společnosti.
Nejúspěšnějšími sokolskými oddíly jsou v současnosti gymnastika
a aerobik. Špičky obou oddílů jsou blízko vrcholové sportovní úrovni.
Jim se přiblížil oddíl stolního tenisu, jenž ve své výkonnosti stále roste.
Vedoucí oddílu Petr Vršovský spolu s Monikou Sobotkovou (aerobik)
obdrželi při Dni Poděbrad významné ocenění z rukou starosty města.
Neuvěřitelný kus práce v oddíle gymnastiky, ale i v celé tělovýchov­
né jednotě, vykonává Radek Kodeš. Jeho iniciativa a pracovitost je
příkladná, podobně je tomu u tajemníka jednoty Jirky Obra a Michala
Vacha. Uznání si vysloužila také Věra Doležalová, náčelnice odbo­
ru všestrannosti, která také jako cvičitelka vede oddíl předškoláků,
čítající 60 dětí. Bez pomoci Jany Piroutkové a Markéty Rožové by to
nemohla zvládnout. Žákovský oddíl (18 členů) vedou mladí cvičite­
lé Michaela Břízová a David Prejsek.
Ekonomika poděbradského Sokola stojí na vyrovnaném rozpoč­
tu. Všechny finanční příjmy jsou s rozvahou investovány do zlepšení
a modernizace prostředí. Veškeré stavební prvky a technické zaříze­
ní sokolovny jsou pravidelně kontrolovány a udržovány tak, aby byl
zajištěn plynulý a bezpečný provoz.
Pracovním i reprezentačním vrcholem letošního roku bude župní
sokolský slet v Poděbradech v neděli 3. června na stadionu Slovanu.
Hromadným cvičením bude předcházet slavnostní průvod, který
půjde po trase: nádvoří zámku, Jiřího náměstí, most a alejí Esperanto
na hřiště Slovanu. Takto velkolepá sportovní událost si určitě zaslou­
ží diváckou pozornost.
Nejbližší akce poděbradského Sokola:
V sobotu 14. dubna od 14 hodin se v sokolovně koná dětský karneval.
Kavárna Na Zámku - PODĚBRADY (1. nádvoří)
8
Sport
www.podebradskenoviny.cz
12. dubna 2012
Chodci slaví kulatiny. Možná přijede i olympijský vítěz Schwazer
Zuzana
Jubilejní osmdesátý ročník tradičních chodeckých závodů
je za dveřmi. Slibuje účast nejlepších českých chodců,
zahraničních hvězd i bohatý doprovodný program.
Schindlerová
plánuje zaútočit
na olympijský
limit
Text: Aleš Kubelka
Foto: Archiv
Premiérový ročník chodeckých
závodů v Poděbradech se konal po
trase z Pra­hy-Karlína do Poděbrad
na lázeňskou kolonádu v roce 1894
jako závod pedestriánského klubu
AC Královské Vinohrady. Letos se
do lázeňského města sjede kolem sto
padesáti závodníků, aby 21. dubna
změřili síly v závodě, jenž je kromě
mistrovství České republiky také
mezinárodním utkáním. Netradiční trasa
„Letošní ročník chodeckých závo­
dů je výjimečný především ve změně
trasy. Vzhledem k rekonstrukci kolo­
nády měří 1066,13 m a trasa připomí­
ná nepravidelný obdélník. Prochází se
více centrem města (viz mapa na této
straně), což může přinést i zvýšení
počtu diváků,“ uvedl Zdeněk Simon,
technický ředitel závodu. Podle něj
se dá očekávat rychlý závod, protože
nikde není žádná otočka o 180 stup­
ňů, která závodníky zpomalí a kde se
ztratí závodní rytmus.
Zahraniční hvězdy
Organizátoři přilákali do Poděbrad
i několik zvučných zahranič­
›
ních jmen. „Potvrzen máme start
Slováka Mateje Totha – vítě­
ze Světového poháru na 50 km,
dále Rusa Golovina, který patří
mezi nejlepší závodníky v největ­
ší chodecké velmoci. Dále jednáme
o startu Francouze Dinize, který už
v Poděbradech dříve vyhrál a také
olympijského vítěze Itala Ale­xe
Schwazera,“ vyjmenoval Simon.
Hon na limity
Český tým obsazuje všechny kate­
gorie do mezistátního utkání – tzn.
10 km junioři a juniorky a 20 km
muži a ženy. Do Poděbrad přijede
i současná největší hvězda české
chůze Lucie Pelantová, která má
už jako jediná splněn olympijský
limit na olympijské hry v Londýně.
„Další z českých nadějí – Zuzana
Schindlerová, se o tento limit bude
pokoušet právě v Poděbradech.
Závodu se zúčastní i nadějné
juniorky sestry Anežka a Eliška
Drahotovy, které mají splněn limit
na juniorské mistrovství světa
v Barceloně,“ uvedl dále Simon.
V mužské kategorii bude český
tým nejvíce spoléhat na Karla
„Poděbrady?
Má srdeční záležitost!“
Chodci si
dají opět
dostaveníčko
v Poděbradech
Ketnera a Lukáše Gdulu, kteří mají
splněný limit na Světový pohár do
Saranska. „V kategorii mužů však
visí limity velmi vysoko a bylo by
překvapení, kdyby se někomu limit
na OH povedl splnit. Ale dají se
očekávat útoky na limity pro účast
na Světovém poháru v podání místních škol měřit své síly v atletic­
dalších mužů a juniorů a juniorek,“ kých disciplínách. V rámci závodu
bude uspořádán Sportovní pohár
dodal Simon.
starosty Poděbrad, chůze pro zdra­
Doprovodný program
ví pro lázeňské hosty, kdy na spuště­
V sobotu 21. dubna od 10 hodin začne né časomíře budou mít možnost ujít
sportovní dopoledne, kde budou žáci 1 km podle svých sil a pak sledovat,
Trasa chodeckého závodu
KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ
V PODĚBRADECH
VÁS ZVE
Hotel Zámeček
V posledních létech patří mezi elitu čes­
kých chodeckých závodů. Do Poděbrad
přijede dvaadvacetiletý Karel Ketner obhá­
jit loňský titul mistra České republiky.
rekonstrukce
Penzion Fontána
Text: Aleš Kubelka
Foto: archiv
rekonstrukce
cíl
Jak se těšíte na poděbradský závod, kde jste loni zvítězil?
Před nedávnem jsem si zajistil v Luganu limit na Světový pohár a snažil
jsem se i načasovat formu na závod v Poděbradech. Určitě budu chtít
obhájit loňský titul, pro druhé místo si nepřijedu (úsměv).
Hotel JUNOR - informace
Je ve vašich silách splnit ostrý limit na olympijské hry?
Určitě Světový pohár v Saransku, tedy když nepočítám Poděbrady
(úsměv). Tam bych si chtěl vylepšit svůj osobní rekord a šlapat „na paty“
elitním evropským chodcům.
Vítězné Safari
Poslední březnovou neděli
se všechny soutěžní týmy
našeho oddílu aerobiku T. J.
Sokol Poděbrady zúčastnily
první společné soutěže
Jarní pohár v Praze.
Text a foto:
Monika Sobotková
Soutěž pořádal DDM Jižní město Praha. V různých kategoriích – Aerobik,
Zumba, Roztleskávačky, Disco-dance ad. – tu po celý den soutěžilo přes 130
týmů z celé republiky. Naše děvčata si opět vedla na výbornou. Skladba Safari,
kterou cvičí děvčata v kategorii 11–13 let, vybojovala 1. místo. Štěstí v katego­
rii 8–10 let skončilo na 2. místě. Hvězdičky (5–7 let) se umístily na 4. místě
a Zumba Dance na 2. pozici. Děkujeme za vzornou reprezentaci a těšíme se na další pěkné výsledky
a zážitky.
Touto cestou bychom rádi pozdravili Viktorku Slavíkovou, která si dopo­
ledne před soutěží zlomila ruku.
Libenský, V.I.P.
doping
Hotel
S jakými cíli půjdete do závodu?
Co bude vrcholem vaší letošní sezony?
Hotel Zimní
Parking
Parking V.I.P.
Těším se moc. Z Poděbrad si vždy odvážím pěkné vzpomínky. Většinou
bývá pěkné počasí, je připraven rychlý okruh a podél trati se sejde spous­
ta diváků. Dá se říct, že Poděbrady jsou mojí srdeční záležitostí.
Letos to asi reálné nebude. Věřím, že mám natrénováno na čas kolem
1 hodiny a 27 minut, když mi závod opravdu sedne. Olympijský limit je
ještě o tři minuty kratší. Splnění tohoto limitu by bylo opravdu obrov­
ským překvapením.
Penzion Dagmar
Mix zóna
start
za kolik chodí 1 km profesionálové.
Dále se chystá vystoupení bubeníků
i mažoretek a pro pamětníky slav­
ných jmen se projdou na 1 km okru­
hu také legendy české chůze v čele
s Milošem Holušou, Jiřím Malysou
a Danou Vavřačovou.
– na turistický pochod s názvem
„Hájemství zelené“ do Zdic. Sraz
na nádraží dne 14. dubna v 6:40 h
– na výlet za Hlaváčkem jarním do
Kněžické obory. Výlet se uskuteč­
ní 18. dubna. Sraz v 9:00 h před
nádražím
– na druhý cyklistický výlet za
Milčickým písmákem Vavákem –
21. dubna. Sraz v 9:30 h na Jiřího
náměstí
– na výstavu Svatovítského pokla­
du a návštěvu zahrad Pražského
hradu. Sejdeme se 26. dubna
v 7:30 h na vlakovém nádraží
Bližší informace, změny
i nové akce jsou vždy uveřej­
něny ve vývěskách na nádra­
ží a u Sokolovny. Srdečně zveme
i širokou veřejnost.
inzerce
Program závodu
12.00 start legend a pochodu pro zdraví/1km
14.45 start závodu žen/ 20 km
12.15 start závodu mládeže a veteránů/ 5km
15.30 start závodu mužů/ 20 km
13.20 start závodu juniorek/ 10 km
17.00 vyhlášení vítězů
13.30 start závodu juniorů/ 10 km
Redakční uzávěrky
Tiráž
Vzhledem ke spolupráci s novým
grafickým studiem se mění termí­
ny redakčních uzávěrek pro zasí­
lání příspěvků do Poděbradských
novin – viz tabulka. Redakce PN
Poděbradské noviny
Vydavatel:
Městské kulturní centrum
Poděbrady, IČO: 16577434
Redakce:
Aleš Kubelka (vedoucí redakce),
Monika Langrová
Grafická úprava:
Just B. – www.just-be.cz
Korektury: Jana Balcarová
Stálí spolupracovníci: Milan
Čejka, Nikol Horáková, Michal
Kozák, Karel Liška, Lucie
Procházková
Inzerce: [email protected]
Adresa redakce:
Poděbradské noviny, Jiřího
náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady,
telefon: 325 612 505,
www.ipodebrady.cz,
e-mail: [email protected]
Tisk: TNM Print s.r.o.
Registrační číslo: MK ČR E 10868*
Číslo
PN
redakční
uzávěrka
pro
přispěvovatele
termín
vydání
PN 9
PN 10
PN 11
PN 12
PN 13
PN 14
PN 15
PN 16
PN 17
PN 18
PN 19
PN 20
PN 21
PN 22
PN 23
PN 24
PN 25
PN 26
13. 4.
27. 4.
11. 5.
24. 5.
8. 6.
22. 6.
6. 7.
20. 7.
3. 8.
17. 8.
31. 8.
14. 9.
28. 10.
12. 10.
26. 10.
9. 11.
23. 11.
7. 12.
26. 4.
10. 5.
24. 5.
7. 6.
21. 6.
4. 7.
19. 7.
2. 8.
16. 8.
30. 8.
13. 9.
27. 9.
11. 10.
25. 10.
8. 11.
22. 11.
6. 12.
20. 12.
Příští číslo vyjde ve čtvrtek
26. dubna 2012.
Download

Mají si kde hrát - Poděbradské noviny