TOPMES, m
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
ÚVOD:
Programové vybavení Tango! 3 D je ur eno pro manuální i CNC m icí stroje. S pomocí
široké škály hardwarových rozhraní je možno nasadit tento software prakticky na jakékoli
m icí za ízení s dotykovým, optickým, elektronickým i kamerovým systémem. D raz je
kladem na intuitivnost používání a jednoduchost programování s minimálními nároky na
školení obsluhy.
ZÁKLADNÍ MODULY:
EasyMeasure:
EasyCAD:
EasyReport:
EasyCamera:
ProfTools:
Hardwarový klí :
Update + registrace:
m ení geometrických útvar + konstrukce a vyhodnocení
porovnání sou ásti s CAD modelem (STEP, IGES), možnost m ení a vyhodnocení
odchylek, 2D ezy CAD modelem
tvorba šablon pro výstupní protokoly, formát html
bezdotykové 2D m ení s kamerou, vyhodnocení na monitoru, automatické
rozpoznání útvar
pokro ilá tvorba m icích program s pomocí p íkaz Hi-Level
USB klí enka pro provoz m icího SW, licence, možnost update
12 m sí ní update zdarma. Registrace na www.tdmis.eu
POSLEDNÍ NOVINKY:
- rychlejší promítání bodu na CAD model
- nové funkce normálního a grafického protokolu
- práce s hranovým bodem
- software od verze 2.1 je možno použít i pro ízení stroje CNC
- systém dokumentace novinek (release notes), management chyb a jejich oprav (bug fixies)
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
TOPMES, m
ÚVODNÍ OKNO PROGRAMU:
Jednotlivá nástroj ová okna na obrazovce slouží k ovládání celého
programu. Vzhled jednotliv ých oken lze m nit.
Reference pozice
Komunikace SMS
Uložit m
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
Off line režim
Uložit nastavení oken
Nastavení
Interaktivní nápov da
ení
M ení
Nové m ení
Na íst m ení
Konstrukce
Sou adné soustav y
Výstup do protokolu
Display sou adnic
Informace o stav u
part programu
Kompatibilita s:
IEPC PCI
IMM3
DEVA 001
DEVA 004
Tesa DERBY
IMM2 U – TOPMES
Mns Server
I++ Server
I++ TTP
Komunikace s PC p es hw za ízení
MCA
Výb r senzoru
Part programy
CAD model
Aktuální sou adná soustava
Typ m
ení
Aktuální senzor
Volba jednotek
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.Hz
TOPMES, m
SNÍMACÍ SENZORY:
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
V programu jsou obsaženy modely nej ast ji používaných snímacích hlav
Seznam nadefinovaných sestav
senzor
Výb r senzoru pro m ení, ze
seznamu zkalibrovaných poloh
Definování a výb r sestav y senzoru
Pr v odce v ytv o ením nové sestav y senzoru
Senzor v ybraný pro m ení
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
TOPMES, m
M
ENÍ ÚTVAR :
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
Možnost m ení všech základních geometrických útv ar ,
v yhodnocování odchylek od CAD modelu, m ení a export 2D k ivek
Program je v ybaven autodetekcí útv ar p i m ení,
nebo j e možné pomocí tla ítkové v olby zv olit typ
m eného útv aru.
Možnost volby
délkových a
úhlových jednotek:
MM – milimetry
CM – centimetry
M – metry
INCH – palce
FEET – stopy
DEC – dekadické
RAD – radiány
DMS – stupn ,
minuty, v te iny
Smazat poslední bod
Smazat všechny body
Potv rdit m ení
Zrušit m ení
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
TOPMES, m
KONSTRUKCE ÚTVAR :
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
Útv ary, které nelze fyzicky zm it, lze pomocí konstrukce
geometrických útv ar v ytv o it z již nam ených útv ar
Konstrukce objekt .
Velká nabídka konstruk ních
operací (na obrázku nap . Pr se ík
dv ou rovin). Dále Rov nob žky,
Rozte né kružnice, Kolmice…..
Útv ary, ze kterých chceme
konstruov at, v ybíráme ze záložky
3D pohled, nebo z pr zkumníka
útv ar
Potv rdit konstrukci
Myší v ybíráme požadované útvary dle
platných standard pro výb r objekt .
Vybrané útv ary zm ní barv u.
Konstruov aný útvar se zobrazí
ješt p ed potv rzením
Zrušit konstrukci
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
TOPMES, m
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
SOU ADNÉ SOUSTAVY:
Definování polohy m ené sou ásti v pracov ním prostoru slouží
pro rychlé v yhodnocení vzájemné polohy útvar do protokolu
(reportu) a k opakovanému m ení pomocí part programu.
3 kroky pro definici:
- M ený díl upev nit
- Nasnímat výchozí základny dílu
- Základny zadat do sou adné soustav y
Metody v yrov nání dílu:
• Klasická metoda (3-2-1)
• 6-points – v yrovnání CAD
• Vyrov nání na RPS body
• Best-fit
• Vytv o ení sou adné
soustav y pomocí pr v odce
Nástroj e sou adných soustav :
•
•
•
•
Volba aktuální soustav y
Posun soustav y
Rotace soustav y
Definov ání základny
Vytv o ení a zm na
sou adné soustav y
Výb r základen p i tv orb
nové sou adné soustav y
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
TOPMES, m
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
PRÁCE S CAD MODELEM:
CNC REŽIM:
•
•
•
•
•
•
•
•
Import formát IGES a STEP
Práce s vrstvami
Tv orba offset
Export k ivek v IGES formátu
M ení v Programovém módu
M ení v Automatickém módu
Plánování a úprava Ptmeas
Plánování a úprava p ejezdových tras
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
TOPMES, m
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
REŽIM KÓTOVÁNÍ 2D SCÉNY:
VÝPIS VÝSLEDK :
V programu je obsažena funkce pro snadné
okótování útvar nam ených v 2D režimu.
Do protokolu lze vkládat polohu jednotliv ých útv ar ,
v yhodnocovat relace mezi jednotlivými útvary
(v zdálenost, úhel…) a v yhodnocov at tolerance tvaru a
polohy (kolmost, rov nob žnost, soust ednost…). U
všech rozm r lze zadat nominální hodnotu a výkresovou
toleranci. K v yhodnocení délkových rozm r lze v yužít
tabulku tolerancí ISO 2768 m.
Zam ení
Zoom
Posun
Kótov ání
Snímek do protokolu
O íznutí do protokolu
Nastavení vzhledu
Prodloužení útvaru
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
TOPMES, m
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
PROTOKOL:
Výstupní protokol je ve form rozm rových
tabulek, lze do n ho p idávat i snímky
grafického okna.
Protokol m že mít nastavenou j azykovou
lokalizaci nezávislou na programu.
Výstupní protokol m že být v :
eštin
angli tin
n m in
polštin
slovenštin
Základní licence m že být rozší ena o
grafický protokol.
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
TOPMES, m
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
GRAFICKÝ PROTOKOL:
Grafický protokol j e nadstav bou nad standardním m icím protokolem programu TANGO!3D. Umož uj e uživ ateli zvolit si vlastní
umíst ní v ýpisu tabulek v návaznosti na snímky nam ené scény spolu s CAD modelem, opat it tabulky šipkami, automatické
rozmis ov ání scény, ukládání nastavení vlastností všech tabulek a zobrazení.
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
TOPMES, m
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
PART PROGRAM:
Všechny operace b hem m ení se
automaticky zaznamenávaj í do
jednoduše editov atelných
partprogram . Partprogramy se
v yužívají k rychlému m ení stej ných
díl .
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
TOPMES, m
icí stroj e, v.o.s., Kapra ov á 2649/6, 106 00 Praha 10
D kujeme za pozornost
Zakoupíte-li si softwarový produkt TANGO!3D, budete s jeho
prost edím a výkonem maximáln spokoj eni.
Pro v íce informací o tomto produktu, kontaktuj te naše obchodní
odd lení.
tel.: 272 655 474, f ax.: 272 652 225, e-mail: inf [email protected], web.: www.topmes.cz
Download

ÚVOD: ZÁKLADNÍ MODULY: POSLEDNÍ NOVINKY: