Tělesná výchova a sportovní kurzy ak.r. 2012/2013 – vyučované předměty
1) TĚLESNÁ VÝCHOVA
Povinný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA I pro 1.ročník 2.LF UK
1.ročník 2. LF UK obor „Všeobecné lékařství“ absolvuje povinný dvousemestrální předmět Tělesná
výchova I, který je vyučován ve dvou výukových hodinách týdně v jednom nebo dvou blocích (celkem
minimálně 90 minut za týden).
Vyučované sporty jsou rozděleny do tří bloků podle zaměření:
1. Fitness a kondiční příprava
2. Sportovní hry
3. Plavecké sporty
Student je povinen absolvovat během prvních dvou ročníků studia bloky 1) a 2) dle vlastního výběru.
V případě, že neuplave při plaveckém testu 100m do 2:30, je povinen si volit v 1. Ročníku specializaci
plavání k bloku 1) nebo 2). Ve třetím ročníku si volí sport libovolně.
Příklad pro slabé plavce a neplavce:
1.ročník – volejbal (blok sportovní hry) + plavání (plavecké sporty) – 100m zaplave za více než 2:30
2.ročník – aerobik (blok fitness a kondiční sporty) + libovolný další sport
3.ročník – libovolný sport)
Příklad pro plavce
1.ročník – volejbal (blok sportovní hry) + libovolný další sport
2.ročník – aerobik (blok fitness a kondiční sporty) + plavání
3.ročník – libovolný sport)
Povinný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA II a III pro 2. a 3. ročník 2.LF UK
2. a 3. ročník obor „Všeobecné lékařství“ absolvuje povinný dvousemestrální předmět Tělesná
výchova II, tělesná výchova III, který je vyučován ve dvou výukových hodinách týdně v jednom nebo
dvou blocích (minimálně 90 min za týden).
Vyberete si libovolné dva sporty (celkem minimálně 90 min), které navštěvujete po oba semestry.
Na vybrané sporty se přihlašujete elektronicky (více na www.lf2.cuni.cz/telovychova).
Volitelný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA pro všechny ročníky
Studenti všech ročníků mohou absolvovat dvousemestrální VP – Tělesná výchova.
Přihlásit se můžete elektronicky dle „Pokyny pro přihlašování do TV“.
2) POHYBOVÉ AKTIVITY V PRIMÁRNÍ PREVENCI
Povinný předmět (PAPP) pro 1. ročník 2.LF UK fyzioterapie
1.ročník 2.LF UK obor „Fyzioterapie“ absolvuje povinný dvousemestrální předmět PAPP podle pevně
stanoveného rozvrhu (www.lf2.cuni.cz/telovychova, ROZVRHY).
3) POHYBOVÉ AKTIVITY V SEKUNDÁRNÍ PREVENCI
Povinný předmět (PASP) pro 2. ročník 2. LF UK fyzioterapie
2. ročník 2. LF UK obor „ Fyzioterapie“ absolvuje jednosemestrální povinný předmět PASP podle
pevně stanoveného rozvrhu (www.lf2.cuni.cz/telovychova, ROZVRHY).
4) LETNÍ SPORTOVNÍ KURZ, ZIMNÍ SPORTOVNÍ KURZ
Povinný předmět LSK, ZSK pro 1.ročník 2.LF UK
Studenti 1.ročníku 2.LF UK jsou povinni jako povinný předmět absolvovat během studia jeden
sportovní kurz (zimní nebo letní). V případě, že budou chtít absolvovat oba sportovní kurzy, je druhý
jako volitelný předmět.
Volitelný předmět LSK, ZSK pro 2. – 6. Ročník 2.LF UK nebo všechny ročníky 3.LF UK
Ve 2. – 6. Ročníku si mohou studenti 2.LF UK volit LSK nebo ZSK jako volitelný předmět dle aktuální
nabídky ÚTV pro daný akad. rok.
Studenti všech ročníků 3. LF UK si mohou volit LSK nebo ZSK jako volitelný předmět dle aktuální
nabídky ÚTV pro daný akad. rok.
Download

Tělesná výchova a sportovní kurzy ak.r. 2012/2013