POVĚST
OSTAŠSKÝ ZRÁDCE
Bylo to pradávno, za dob husitských,
kdy opat břevnovského kláštera
našel útočiště v Broumově - kde
klášterní mniši stáli coby katolíci na
straně Zikmunda. Oproti tomu se
české obyvatelstvo přiklonilo k církvi
husitské a přijímalo pod obojím. Opat
broumovský své poddané napomínal,
vyhrožoval, ale ti nedbali. A když se
počátkem května roku 1421 přihrnulo
katolické vojsko ze Slezska, obrátil
se k nim o pomoc proti svému
poddanému lidu. Tou dobou na dolním
konci malé osady Hlavňov hospodařil starý
Holínka - mrzout a lakomec. Nechtěl věřit,
že do Čech táhne křižácké vojsko, ale pak začal
uvažovat a vydal se do Police, aby se dověděl,
co tomu všemu říkají konšelé ve městě. Mezitím však
již Slezané vtrhli do Police a zapálili ji. Městečko ale
bylo již prázdné, všichni obyvatelé uprchli a schovali se na
tajných místech hory Ostaš. A tak byl zajat pouze mlynář
Holínka. Jeho povaha se však ukázala při výslechu, kdy
nevydržel mučení a za příslib odměny prozradil, kde
jsou všichni z Police ukryti. Pak byl mlynář přivázán
ke koni prvního jezdce a musel ukazovat cestu
až na vrchol Ostaše. Když se tam všichni shromáždili,
přivázali Holínku ke stromu a vrhli se do skal. Ukryté
obyvatelstvo se bránilo, ale co proti přesile cvičeného
vojska. Většina lidí z Police našla tak svůj hrob
v hlubokých propastech. Když bylo vše dokonáno,
došlo na odměnu našemu mlynáři - zrádci.
Sťali jej na tom samém místě, kde přivázán byl
u mladého kmene lípy. Uťatou hlavu jeho pak
zanesl skalní orel na vysokou skálu, kde zkameněla.
Hodně mnoho se změnilo v našem kraji,
však hlava zrádcova je stále stejná a bude
nám navždy všem připomínat,
co se přihodilo toho
dne 27. května roku 1421.
U Mandle
Linhartova stráň
Lachov

směr Adršpašské
a Teplické skály
Končiny
Hejda
•
Za Humny

směr Broumov
Rovný
•
Údolí Klučanky
Grosova stráň
U Kotle
Bukolán
Kočičí
skály
U Pelegrina
Zábraň
Dolní Labyrint
Ostaš
Na Drahách
U Jelena
Horní Labyrint
Občerstvení
u Malíků
PP Ostaš
Ostaš
Borek
U Buku
Šedivé bahno
U Padesátky
Ždárská
strana
Česká Metuje
směr
Police nad Metují

GPS souřadnice:
N 50° 33.509‘,
E 16° 12.816‘
Turistické informační centrum
Pellyho domy
Masarykovo náměstí 75
549 54 Police nad Metují
tel.: + 420 491 421 501, +420 728 267 377
e-mail: [email protected]
www.policko.cz
Muzeum papírových modelů
Tyršova 341
549 54 Police nad Metují
Otevřeno celoročně
Tel.: +420 498 100 910
Mobil: +420 777 828 657
e-mail: [email protected]
www.mpmpm.cz
OSTAŠ
S TO LO VÁ H O R A
Financováno z dotace Královéhradeckého kraje.
Zpracováno dle Petra Cicáka
Vydalo: město Police nad Metují © 2013
Grafické práce: Jan Záliš Ί PINstudio.cz
Fotografie: Jan Flieger, Oldřich Jenka, Jan Záliš, Josef Thér
www.policko.cz
RINT
ilo malé
HORNÍ LABY
části se vy tvoř
é
ov
ol
ch
vr
ně
stra
i skalními
Na východní
pojmenovaným
s
t
rin
by
la
ní
or
rti a Žába.
skalní město H
di, Mohyla sm
vě
ed
M
,
oš
jn
ro
ráně, a dále
út vary jako Zb
vede k Výří b
za
ás
V
ka
ez
st
á
ýdlantskou
Modře značen
dištěm, až na Fr
lu
b
m
ní
al
sk
hu
, Krkonoše,
po malém okru
na Jestřebí hory
ed
hl
vý
ný
ás
kr
teplické skály.
vyhlídku. Z té je
y a Adršpašskoěn
st
é
sk
ov
m
s v ýhledem
Javoří hory, Brou
tičkova vyhlídka
Kr
je
em
íst
m
loků jižního
Dalším zajímav ým
Javoří hory. Z b
a
y
ěn
st
é
sk
ov
m
do Polické
na Pěkov, Brou
nabízí rozhled
se
ny
ši
lo
p
é
hodsko.
okraje vrcholov
cké hory a Nác
rli
O
r,
Bo
,
nu
vi
kotliny, na Hejšo
NT
I
R
Y
B
A
L
Í
N
R
O
H
DOL
ÍŽE
které lidé
K APLE SV. KŘ
v roce 1421,
i
aš
st
O
na
í
rolit
této hory,
Strašli vé kr vep
ším návštěvám
ěj
st
ča
k
o
al
vd
i, za
ch rodin.
z Police utrpěl
i celých polický
em
ob
hr
m
ný
oleč
e Slezané
která se stala sp
n vedle lípy, kd
ve
ta
os
p
22
14
ce
ce 1484 tu
Nejprve byl v ro
kříž. A již v ro
ný
vě
ře
d
,
ku
in
oděkování
sťali zrádce Hol
kaplička jako p
ná
vě
ře
d
á
al
am
20 byl na
byla zbudován
tech 1711 – 17
le
V
.
ky
ív
d
é
p
el. Ten
postaven kost
za uzdravení sle
le
p
ka
né
vě
ře
é d
zbourán.
místě zchátral
císaře Josefa I.
tím
nu
od
zh
ro
88
postavena
byl v roce 17
stejném místě
na
a
yl
b
í
et
ol
. st
ce 1859.
V polov ině 19
věcena byla v ro
ys
V
ě.
ob
od
p
né
kaple v součas
NÍ L
ABY
RI N
OSTA Š
Přírodní reze
rvace Ostaš
byla vyhláše
na ploše 29
na v roce 1
, 5 ha. Pojm
956
enování Ost
pochází od
aš pravděpo
jména sv. Eu
d
o
b
ně
st
acha – patro
700 metrů
vysoká stolo
na lovců. Tat
vá
o
Policka, je o
hora, která
předena sp
je dominanto
o
u
u
stou pověst
dostaly někt
í, podle kte
eré skalní útv
rých
ar y svá jmén
se nacházejí
a. Na území
dvě menší sk
O
st
al
aše
n
í
města – Horn
labyrint. Přijď
í labyrint a D
te objevova
o
t
lní
ta
krásné vyhlíd
jemná písko
vcová bludiš
ky nebo si zv
tě
e
d
,
skalním leze
nout hladinu
ní! Na skaln
adrenalinu p
í
vě
ři
že v obou la
řada krásnýc
byrintech ve
h horolezeck
de
ých výstupů
z tras horole
. Turisté m
zce sledovat
ohou
často z velké
blízkosti.
T
D O LN Í LABY
RINT
Spodní část O
staše, Dolní la
byrint, jehož so
i Kočičí skály,
učástí jsou
je značena ze
lenou turisticko
Oproti Horním
u značkou.
u labyrintu je o
100 metrů níže
v něm vidět skal
. Můžeme
ní út vary jako Ko
čičí hrad, Rukavi
a mnohé další.
ce, Sokol
Součástí Dolního
labyrintu je i Sl
bratří, což je 30
uj
českých
metrů dlouhá
puklina. Na to
se zřejmě v dob
m
to
ě pobělohorsk
místě
é schá zeli s ev
knězem při ta
angelický m
jných bohoslu
žbách ti, kteří
nepřijali katolic
i přes nátlak
kou víru.
Download

Ostaš (PDF)