Spis.zn.: 7047/SÚ/14/Geb
Karlovy Vary, dne 5.6.2014
Č.j.: 7175/SÚ/14
Vyřizuje: Geberová Jana, kl.762
Spisový znak: 280.13
Skartační znak: A/20
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Město Nová Role, starostka Jitka Pokorná, IČO 254819, Chodovská 6, 362 25 Nová Role
(dále jen "stavebník") dne 3.6.2014 podalo žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení
na stavbu:
Nová Role - Mezirolí, Komunikační systém obce Mezirolí
SO 01 - páteřní komunikace, SO 02 kanalizace dešťová
na pozemcích st. p. 24/1, parc. č. 19/3, 27/1, 34/4, 76/4, 83/4, 148/4, 148/7, 148/52, 164/2,
188/2, 188/7, 188/10, 188/33, 218/13, 218/28, 218/30, 291/10, 355/1, 355/8, 365/3, 367/2,
431/3, 431/6, 437, 438/6, 966/1, 966/2, 973, 984/1, 984/2, 987/1, 987/4, 1013/1, 1013/3, 1018,
1019/2, 1023, 1025/1 v katastrálním území Mezirolí. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o
prodloužení platnosti stavebního povolení.
Stavba obsahuje:
SO 01 - páteřní komunikace
Rekonstrukce stávající komunikace, která prochází celou obcí Mezirolí, bude rozdělena na 5
etap, které se od sebe liší šířkovým uspořádáním, konstrukcí vozovky a terénem kterým
komunikace prochází.
Stávající komunikace je napojena na severozápadní straně na silnici č. II/220 (K.Vary - Nejdek)
v blízkosti okružní křižovatky se silnicí č. II/209. Na západní straně je komunikace připojena na
silnici č. II/220 v blízkosti mateřské školy.
Upravovaná komunikace v délce 1900 m bude rozšířena na dvoupruhovou, obousměrnou
komunikaci s šířkou jízdního pruhu 2,75 m.
Etapa I
km 0,000 00 - 0,058 51 je zachováno stávající směrové a výškové řešení, včetně stávajícího
odvodnění. Chodník nebude vybudován (převedení pěší dopravy obytnou zónou k chodníku v
prostoru okružní křižovatky).
km 0,058 51 - 0,507 82 je komunikace rozšířena na 5,50 m a doplněna jednostranným
chodníkem šířky 2,00 m s dlážděným krytem.
Na komunikaci v I. etapě je připojena jedna stávající obytná zóna (Riviéra II), jejíž vjezd bude
směrově i výškově upraven. V blízkosti bude pomocí propustku předena stávající vodoteč.
Stávající propustek bude prodloužen a na výtokové straně bude vybudováno nové betonové
čelo propustku.
Všechny sjezdy z lokalit bydlení budou připojeny na komunikaci pomocí chodníkových přejezdů
se sníženým obrubníkem (5 cm nad povrch přilehlé vozovky). V místech snížení na hraně
chodníku bude vybudován varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy v šířce 0,40 m.
Etapa II
km 0,000 00 - 0,199 26 v této části se jedná o novostavbu komunikace. Pro převedení
povrchové vody budou v této části vybudovány dva nové propustky DN 600 mm s délkou 10 m
Č.j. 7175/SÚ/14
str. 2
až 12 m. Jeden propustek bude prodloužen, včetně vybudování nového čela. V nejnižším místě
v blízkosti sloupové trafostanice bude uliční vpust z vnější strany komunikace, do které bude
zaústěn mělký rigol. V tomto místě bude vybudována plošná drenáž (8 x 8 m), která zabrání
zhoršování kvality podloží vlivem hromadění vody v rovině zemní pláně. Současně bude
vybudována parapláň.
Komunikace bude v této etapě vedena v šířce 6,00 m včetně rozšíření vozovky v oblouku.
Etapa III
km 0,000 00 - 0,199 26 v této části bude komunikace rozšířena na soukromých pozemcích. Při
odstraňování stávajícího oplocení je nutno přeložit přípojky, včetně stávajícího pilířku. Na konci
úseku bude komunikace rozšiřována na 6,00 m - lokalita Březový Háj I.
Etapa IV
km 0,000 00 - 0,258 19 v této části bude komunikace rozšířena na 6,00 m včetně
jednostranného chodníku šířky 2,00 m. Všechny sjezdy z lokalit bydlení budou připojeny na
komunikaci pomocí chodníkových přejezdů se sníženým obrubníkem (5 cm nad povrch přilehlé
vozovky). V místech snížení na hraně chodníku bude vybudován varovný pás z reliéfní dlažby
kontrastní barvy v šířce 0,40 m. Na konci úseku je v místě oblouku komunikace zase zúžena na
5,50 m.
Etapa V
km 0,000 00 - 0,683 99 v této části bude komunikace rozšířena na 5,50 m. Na začátku úseku
domu na p.p.č. 20 v k.ú. Mezirolí bude vybudován chodník oboustranný. Stávající připojení
komunikace k rybníku (asfaltový kryt š. 3,00 m) bude upraveno tak, aby s komunikací na
protější straně tvořilo průsečnou křižovatku. Chodník bude v těchto místech oboustranný včetně
míst pro přecházení a přechodu pro chodce. Stávající autobusová zastávka bude upravena a
nástupní hrany zvýšeny v celé délce zastávkového pruhu. U domu na p.p.č. bude chodník
zúžen (stávající pilířek) a vzhledem k převýšení komunikace bude nutno vybudovat opěrnou
zídku se zábradlím nebo oplocením. Dtto u p.p.č. 70/2 a 70/4. Přesunutí oplocení u p.p.č. 964/4
a 987/3. V místě lokálního zúžení chodníku (u domu p.p.č. 8/1) bude také páteřní komunikace
lokálně zúžena o 0,50 m. Tato úprava bude doplněna svislým dopravním značením. Všechny
sjezdy z lokalit bydlení budou připojeny na komunikaci pomocí chodníkových přejezdů se
sníženým obrubníkem (5 cm nad povrch přilehlé vozovky). V místech snížení na hraně
chodníku bude vybudován varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy v šířce 0,40 m.
Na konci úseku bude chodník ukončen v místě, kde bude v rámci stavby "Mezirolí - výstavby
chodníku" vybudován chodník podél silnice č. II/209.
Komunikace bude doplněna o jednostranný chodník šířky 2,00 m. Stávající označení části
komunikace jako obytná zóna bude po rekonstrukci zrušena včetně chodníkového přejezdu.
Bude provedeno nové dopravní značení.
SO 02 - kanalizace dešťová
Navrhovaná dešťová kanalizace bude odvádět pouze dešťové vody z dopravních ploch, resp. z
projektované komunikace včetně chodníků.
Zaústění jednotlivých stok:
1. Stoka "F" - navýšení dešťových vod z projektované stoky do stávající PP DN 300 a následně
do stávající BT DN 600 s vyústěním pod rybník p.p.č. 118 do p.p.č. 148/4. Zaústění uličních
vpustí a prodloužení stoky je provedeno na stávající kanalizaci.
2. Stoky "E", "D", "D1", "D2" budou zaústěny do stávající stoky PP500 a následně do přepadu z
rybníka umístěného na p.p.č. 76/2 v k.ú. Mezirolí.
3. Stoky "A" a "G" budou zaústěny do stávajícího přepadu rybníku na p.p.č. 43/1 v k.ú. Mezirolí
(otevřeného příkopu).
4. Stoky "B" a "C" budou zaústěny do stávajícího příkopu na p.p.č. 148/4 v k.ú. Mezirolí s
dostatečnou kapacitou. Z výškového hlediska bude nutné tento příkop z části zahloubit o cca
0,5 m od místa zaústění v délce cca 19 m.
Budou provedeny všechny požadované zkoušky a předloženy k žádosti o kolaudační souhlas.
Zařízení staveniště dle PD ZOV.
Č.j. 7175/SÚ/14
str. 3
Úřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, jako speciální
stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích") a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle
§ 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2
stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
10 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad územního plánování
a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary, úřední dny Po a St 8-12 13-17).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 7/3, 8/3, 20, 24/2, 52, 63, 65, 70/1, 70/2, 70/4, 75, 78, 83, 86, 87, 92, parc. č. 6, 7/2,
8/2, 8/4, 8/5, 9, 10/1, 10/2, 13/1, 13/3, 14/1, 17/1, 20/2, 21/2, 23/1, 23/3, 24/1, 24/3, 27/10,
27/11, 34/1, 34/3, 76/1, 83/2, 93/1, 131/1, 131/2, 131/3, 141/7, 141/8, 141/9, 141/11,
141/12, 141/13, 141/14, 141/16, 141/17, 141/18, 148/1, 148/3, 148/6, 148/8, 148/16,
148/21, 148/43, 148/53, 164/1, 164/3, 171/3, 188/5, 188/13, 188/14, 188/17, 188/18,
188/21, 188/22, 188/26, 188/30, 188/32, 188/35, 218/11, 218/15, 218/16, 218/17, 218/18,
218/19, 218/20, 218/27, 227/1, 230/1, 291/1, 291/2, 328/1, 328/6, 328/11, 328/12, 328/13,
328/14, 328/15, 328/16, 348/3, 348/4, 351/1, 355/4, 359/1, 359/4, 365/2, 367/1, 368, 431/4,
431/5, 431/7, 431/8, 431/11, 431/12, 431/13, 431/15, 431/16, 431/17, 431/18, 431/19,
438/1, 711/1, 711/3, 711/4, 711/5, 711/6, 711/7, 711/8, 711/9, 711/10, 717/1, 717/2, 717/6,
717/7, 721/1, 826/2, 826/3, 826/19, 826/24, 826/25, 826/26, 826/28, 964/4, 970, 987/2,
987/3, 997, 1013/4, 1019/1, 1025/2, 1025/3, 1026/1, 1029/3, 1034/1, 1034/2 v katastrálním
území Mezirolí.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Nová Role, Mezirolí č.p. 13, č.p. 42, č.p. 45, č.p. 49, č.p. 125, č.p. 54, č.p. 56, č.p. 61, č.p.
63, č.p. 66 a č.p. 70.
Upozornění:
nejpozději do výše uvedeného termínu stavebník předloží:
 doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1.000,- Kč. Možno uhradit na č.ú. 19800424389/0800, v.s. 9087704701. Dokladem o úhradě není příkaz k platbě, ale
částečný výpis z účtu, potvrzení bankovního domu apod.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení
ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a
důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K
námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při
pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo
územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
Č.j. 7175/SÚ/14
str. 4
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Jana Geberová
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..................
Sejmuto dne: .........................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
Magistrát města Karlovy Vary OVV - veřejná vyhláška
účastníci řízení:
Město Nová Role, starostka Jitka Pokorná, IDDS: y24bcev
účastníci řízení podle § 27 odst. 2 v souladu s ustanovením § 144 zákona č. 500/2004 Sb. a
podle § 113 odst. 3 stavebního zákona - veřejnou vyhláškou
dotčené orgány:
Městský úřad Nová Role, odbor životního prostředí a výstavby, jako silniční správní úřad, IDDS:
y24bcev
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, IDDS: xknaa7s
Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí, U Spořitelny 2, 360 01 Karlovy Vary
Policie ČR, KŘPKK, Dopravní inspektorát Karlovy Vary, IDDS: upshp5u
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, IDDS: pv8aaxd
ostatní:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Karlovy Vary, IDDS: 7ptt8gm
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Technický útvar, IDDS: kwtgxs4
Technická služba Nová Role, s.r.o., IDDS: ijs6izg
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
RWE Distribuční služby, s.r.o., Regionální operativní správa PM-SO, IDDS: jnnyjs6
co:
- vlastní 2x
- a/a
Download

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ