Poradny pro integraci
Bullet
IN
Téma: Olympijské hry
Rozhovor: Stanley Ibe
Oblíbené (ne)tradiční sporty
Názory čtenářů
Bullet IN
Léto 2012
vol.3
1
8
14
18
19
Editorial
Úvodní slovo
Rozhovor
Stanley Ibe
životní styl
Typy pro sportování
2
11
15
4
12
News
Novinky z ČR a ze světa
Téma
Olympijské hry v Londýně
7
Téma +
Oblíbené (ne)tradiční sporty
Aktuality
z kultury Kultura
Cizinci na české hudební
scéně
13
Aktuality
Životního stylu
Recepty ze světa
Mrkvová pomazánka
Polévka z červené čočky
16
Názory Čtenářů
Co si čtenáři myslí o sportu
17
Učíme se česky
s dětmi
Čeština
pro dospělé
Inzerce
20
Právní poradna
21
O nás
Poradna pro integraci
Aktuality z PPI
Editorial
Milí přátelé,
T
řetí vydání BulletIN-u je věnováno
nadcházejícím Olympijským hrám v
Londýně. Olympijské hry byly vždy
považovány za největší sportovní a
kulturní událost. Sportovci se sjížděli
z celé země, aby se mohli her zúčastnit. Respekt,
který pak získali vítězové se přenášel na celé
rodiny a kraje, z nichž pocházeli.
V současnosti se na olympiádu sjíždí sportovci z
celého světa. I my se obdivujeme jejich výkonům,
jejich úspěchům, napjatě držíme palce a jsme
zklamaní, když se jim přes ohromnou snahu a vůli
výkon nepovede. Sledujeme, jak sportovci překonávají sami sebe a nenapadne nás se zamýšlet nad
jejich barvou pleti nebo státem původu. Cítíme
respekt k jejich talentu, dovednostem, snaze, vůli
a tvrdé práci.
Vzpomeňme si na tento pocit respektu i tehdy,
když budeme v obchodě mluvit s vietnamským
mužem nebo rusky mluvící ženou a v restauraci
nám bude vařit arabský kuchař. Podpora vzájemné
úcty a respektu mezi lidmi z různých zemí patří
mezi cíle Poradny pro integraci, i proto jsme si
Olympijské hry zvolily za hlavní téma aktuálního
čísla BulletIN-u.
Petra Kratošková
ředitelka Poradny pro integraci
1
Bullet IN - Léto 2012
News
Zahraniční studenti mohou po
Česku cestovat levněji
News
Letos si mohou oranžovou slevovou kartu na dopravu do školy
vyřídit i zahraniční studenti. Zásluhu na tom má slovenská
studentka práv, které se podařilo změnit právní předpisy nedo-
volující zahraničním studentům využívat slevy na cestovné.
Slovenka, která studuje práva v Brně, zapátrala v zákonících a
došla k závěru, že neposkytování slevy pro slovenské studenty
je pod le evropského
práva od českého státu
Ministerstvo zahraničí varuje
turisty před cestováním do severní
oblasti Sinaje
V oblasti Sinajského polo-
diskriminačním jednáním. Případ skončil až
u ombudsmana, který s
jejími argumenty sou-
hlasil. Tisíce studentů ze
zahraniční tak mohou
do školy dojíždět levněji.
ostrova a zejména v jeho
severní části se znovu
výrazně snížila bezpečnost.
oblasti Sinajského poloost-
V Sýrii se znovu zvedá vlna
uprchlíků
únosy a další trestná činnost.
opět prchají tisíce lidí. Nejnovějším centrem bojů
Ministerstvo zahraničních
věcí varuje, že v severní
rova hrozí teroristické útoky,
V důsledku bojů mezi vládou a povstalci ze Sýrie
Některé české cestovní kan-
je město Haffa na západu země, kde syrská armáda
celáře proto ruší zájezdy do
zatýká místní obyvatele a plení jejich domovy. Více
egyptské Taby, střediska v severní části Sinaje.
než dva tisíce lidí uprchlo z Haffy do nedalekého
Turecka. Do irác-
kého Kurdistánu
zase prchají Kurdové
Počet obyvatel ČR roste jen díky
z východní Sýrie.
migraci, i migrantů ale ubývá
Po č e t s y r s k ý c h
běženců v okolních
Český statistický úřad uvedl, že za první letošní čtvrtletí při-
zemích přesáhl již
bylo v České republice 2 100 obyvatel. V současné době u nás
sto tisíc.
žije 10,507 milionu obyvatel, jejichž celkový počet však vzrůstá
díky migraci. Do Česka se stě-
hují hlavně Slováci, Rusové,
Ukrajinci a Američané.
Nicméně i migrantů v posledních letech ubývá.
ilustrační foto
Bullet IN - Léto 2012
2
News
Nevládní organizace vydaly
prohlášení proti zpřísňování
vydávání pracovních povolení
Zástupci 27 občanských sdružení předali na Ministerstvo
práce a sociálních věcí prohlášení, které reaguje na
metodické pokyny upravující vydávání a prodlužování
pracovních povolení migrantům. Prohlášení kritizuje
metodické pokyny
Migrantka z Ruska otevírá
v Pardubicích školku pro děti
Ruská učitelka, která do České republiky přišla před patnácti lety spolu se svým manželem a dcerkou, se rozhodla v
Pardubicích otevřít školku pro děti přistěhovalců. S projektem předškolního vzdělávacího zařízení, které by mělo nést
název „Barevná školka“, jí pomáhá pardubické Centrum na
podporu integrace cizinců.
vydané ministerstvem a
Cizinka původem z Ruska vychází ve svém projektu ze
upozorňuje na fakt, že
zkušeností s problémy, se kterými se imigranti potýkají, a
vytlačování migrantů
zároveň se snaží řešit celostátní problém s umísťováním dětí
z trhu práce neza-
do školek. Ženy cizinky, které se chtějí brzy vrátit do pra-
městnanost nesníží
covního procesu, často naráží na problém umístění dítěte
a negativní následky
do školky. Pro malé předško-
pocítí především mig-
láky s odlišným mateřským
ranti dlouhodobě žijící
jaz ykem je př itom téměř
v České republice.
nutností se kromě rozvoje
Čeští Vietnamci chtějí status
národnostní menšiny
O uznání vietnamské komunity jakožto oficiální národnostní
menšiny požádal Svaz Vietnamců v ČR. Čeští Vietnamci
dovedností naučit česky dříve,
než nastoupí na základní školu.
Otevřením „Barevné školky“
by se tento problém, prozatím
v Pardubicích, mohl vyřešit.
nepodporuje, protože se podle ní chovají uzavřeně, nechtějí se
Všesokolského sletu se v Praze
zúčastnilo i přes tisíc zahraničních
cvičenců
Podle cizinecké policie je v současné době v ČR evidováno
Začátkem července byl zahájen v pořadí XV. všesokolský slet,
Bělorusů. Postavení národnostní
dokonce i z dalekých USA nebo Kanady. Jsou to především
chtějí mít stejně jako například Bělorusové zastoupení v Radě
vlády pro národnostní menšiny. Rada ale tyto komunity příliš
integrovat a navíc je do země přivedly ekonomické zájmy.
na 55 000 příslušníků vietnamské národnosti a více než 4 000
menšiny by jim umožnilo použí-
vat svůj mateřský jazyk například
ve styku s úřady. Stát by pak také
více finančně podporoval jejich
spolky, kulturní instituce i média.
kterého se zúčastnili čeští sokolové a cvičenci z okolních zemí,
potomci emigrantů, kteří odešli z Čech v období první či
druhé světové války. Po šesti letech odstartoval všesokolský
slet velkolepým průvodem Prahou, kterou první červencovou
neděli dopoledne zaplnilo víc
než deset tisíc sokolů a další
tisíce diváků. Sokol patří mezi
největší občanská sdružení v
zemi. Vznikl už za Rakouska-
Uherska, kdy ho v roce 1862
založil Josef Tyrš.
3
(autorka článků: Bára Krsová)
Bullet IN - Léto 2012
Téma
Olympijské hry v Londýně
H
lavní událostí letošního léta je nejen pro
Historie Olympijských her, nebo spíše olympijské myšlenky,
letních olympijských her. Tentokrát se hry
postupně gymnastické hry mladých příslušníků rodu před
sportovní svět konání jubilejních třicátých
sahá až do starého Řecka, kde se z kultových ceremoniálů staly
z lehce kontroverzní Číny přesunuly na
přijetím mezi dospělé. První historicky doložené Olympijské
evropskou půdu; do Londýna. Britská met-
hry proběhly v roce 776 př. n. l. Od té doby se Olympijské
ropole porazila ve výběru nejenom Havanu,
hry se pořádaly každé čtyři roky, vždy od poloviny srpna do
Lipsko nebo Istanbul, nýbrž také Paříž, New York, Moskvu,
poloviny září až do konce 4. století, kdy byly zakázány císařem
Rio de Janeiro a Madrid.
Theodosiem I.
Londýn zažije Olympijské hry již potřetí, poprvé se zde ode-
Novodobé olympijské hry se začaly formovat v druhé polovině
roce, což činí z Londýna první město, kterému se podařilo
couzský baron Pierre de Coubertin, který v roce 1892 poprvé
hrály v roce 1908, podruhé v roce 1948 a nakonec v letošním
19. století. Zásluhou na obnovení Olympijských her měl fran-
zvítězit třikrát. Od 26. července do 12. srpna budou sportovci
vystoupil s myšlenkou obnovit antické hry. Návrh byl zpra-
soupeřit ve 26 sportovních odvětvích dělících se na 39 disci-
cován na mezinárodní konferenci a na návrh Řecka se první
plín, přičemž z dřívějších disciplín se letos neobjeví softball a
novodobé olympijské hry konaly v roce 1896 v Aténách.
baseball, diváci naopak nově uvidí ženský box.
Bullet IN - Léto 2012
4
Téma
Na zimní a letní byly hry rozděleny až v roce 1924, kdy se
V otázce dopravy je Londýn opět v duchu hesla olympiády
jednou za čtyři roky v létě i v zimě připravováno velkolepé
mají zajišťovat dopravu mezi sportovišti a pomohou
konaly první zimní olympijské hry. Od té doby je pro nás
ekologic ký a nabídne síť elektroautomobilů, které
sportovní klání, které pravidelně sledují miliardy diváků z
tak ulevit nadměrně zatížené dopravní situaci. Kromě
celého světa.
toho organizátoři vyhradili na 48 kilometrech hlav-
ních silnic jeden pruh pouze pro olympijskou dopravu.
Letošní olympijské hry budou slavnostně zahájeny ceremoni-
álem, který má na starosti filmový režisér Danny Boyle a jeho
Tento projekt od samého počátku vyvolává odpor Londýňanů,
Spojeného království. Jeho show nazvaná Zázračné ostrovy je
zených pruhů nesmí. I přesto úřady vyzývají Londýňany, aby
tým, a který představí kulturu hostitelského města a celého
kteří se obávají ucpaných silnic, a taxikářů, kteří do vyhra-
inspirovaná hrou Bouře Williama Shakespeara a očekává se, že
na dobu konání her z města odjeli a pokud možno co nejméně
lidí u televizních obrazovek.
olympijském Londýně bude tedy složitá. Všeobecně se očekává,
vedle 80.000 diváků na stadionu ji bude sledovat asi miliarda
používali auta a dávali přednost hromadné dopravě. Doprava po
že některé, jindy spolehlivé trasy budou přeplněné k prasknutí.
Poptávka po vstupenkách byla i v letošním ročníku opět velmi
Alternativní způsoby budou hledat i VIP návštěvníci, protože
vysoká a organizátoři se s pomocí podpůrných akcí snaží zame-
nebudou moci využívat helikoptéry.
zit volným sedadlům na sportovištích. V rámci kampaně No
Empty Seats – čili Žádná prázdná sedadla – připravili organizátoři výměnný systém vstupenek. Systém funguje na principu
mezinárodní výměny neprodaných vstupenek, protože zatímco
o některé sporty nejeví fanoušci v jedné zemi valný zájem, v
jiné už jsou vstupenky na danou disciplínu dávno rozebrané
a poptávka i nadále výrazně převyšuje aktuálně vyprodanou
nabídku.
V tomto roce bude mít olympijské klání možnost shlédnout
nezvykle mnoho českých diváků. Český olympijský výbor získal
od pořadatelů her téměř 30 tisíc vstupenek, několikanásobně
víc než na jakýchkoliv předchozích hrách. Ceny nejlevnějších
vstupenek na hry začínají na 20 librách a šplhají až za hranici
2 000 liber za osobu. Velký zájem u diváků neprobouzí pouze
sportovní klání, ale i organizace a koordinace sportovních areálů
a celková připravenost hostující země.
V Londýně se hry v roce 2012 netradičně ponesou v duchu
ekologie, multifunkčnosti a zejména variability, jelikož většina
nově postavených sportovišť bude po skončení buď rozebrána,
nebo zredukována na menší kapacitu. Netradiční Olympijský
stadion s kapacitou 80 tisíc diváků se po skončení her zmenší
téměř o dvě třetiny, basketbalový stadion se naopak po skončení
her rozloží a přesune na jiné dosud neznámé místo ve Velké
Británii, stejně jako několik dalších areálů.
5
Bullet IN - Léto 2012
Téma
Řada prominentních návštěvníků se tak nejspíš bude pohybo-
vat po Temži ve vysokorychlostních nafukovacích člunech. Jako
ochranka je budou doprovázet bývalí členové britských speci-
álních jednotek Commandos. Při plánování dopravní strategie
bylo tedy myšleno opravdu na spokojenost i těch nejnáročnějších
zákazníků.
Další závažnou otázkou, kterou se organizátoři musejí zabývat, je bezpečnost. Organizátoři tvrdí, že půjde o nejstřeženější
Olympijské hry v historii. Při vstupu do olympijského parku
čekají návštěvníky velmi přísná bezpečnostní opatření podobná
kontrolám cestujících na letištích. Zástupci policie i ministerstva vnitra se dušují, že jsou připraveni na všechno. Simulovali
teroristický útok, i velkou dopravní nehodu, otestovali fungování
bezpečnostního aparátu v případě extrémní nepřízně počasí. Do
ostrahy her je zapojeno 24 tisíc lidí, kteří zajišťují jen bezpeč-
nost na sportovištích. V britských ulicích pak bude ve špičce
až 12,5 tisíce policistů, z toho 9,5 tisíce v samotném Londýně.
Teroristické hrozbě z moře či ze vzduchu je pak připraveno čelit
5 tisíc vojáků. Ze strany organizátorů by tedy měla být zajištěna
nejvyšší možná bezpečnost pro diváky i sportovce a novináře,
kteří se her účastní.
Olympijské hry jsou mezinárodní událostí, která na několik dní
spojí národy z téměř celého světa, při prožívání nejlepších výkonů
světových sportovců. V době, kdy se bojuje pouze za použití
rychlosti či síly, jsou všechny zúčastněné národy sobě rovnými a
odlišné jsou pouze sportovní výkony. Jedná se o jeden z největších
multikulturních happeningů naší doby, který propojuje odlišné
kultury a propaguje olympijskou myšlenku, která hlásá rovnost
bez ohledu na rasu, náboženství nebo politickou příslušnost a
bojuje za demokracii a internacionalismus.
(autorka článku: Zuzana Lataníková)
Bullet IN - Léto 2012
6
Téma
Oblíbené (ne)tradiční sporty
Určitě znáte sporty jako tai-chi, kung fu, jóga. Ale slyšeli jste už někdy o sportech jako kabaddi, bowls,
curling, lakros, hurling, sepak takraw, bokh? Z jaké země myslíte, že pocházejí?
Kabaddi
Bokh je tradiční mongolský zápas. Je bez časového omezení
líbenějších sportů
nosí dvoudílný kroj sestávající z těsné vesty (zodog) a krátkých
je jeden z nejob-
v Indii. Dva týmy
soupeří proti sobě
a snaží se získat co
nejvíce bodů. Každý brání jednu polovinu
hřiště, jeden z týmů vyšle hráče na pole
protivníka. Jeho úkolem je povalit někoho
z protihráčů na zem na jediný nádech.
Běžec ale musí zadržet dech už při prvním
kroku na nepřátelské stanoviště a znovu se
nadechne až při návratu na domácí pole.
Kabaddi je 4 000 let starý sport, který vznikal ve vesnicích, když se chlapci navzájem
honili a snažili se ukrást jeden druhému
sladkosti.
a zápasník, který se první dotkne země, prohrává. Zápasníci
kalhot (šúdag). Zápasí pouze muži a každý má svého pomoc-
níka. Pomocník zpívá oslavnou píseň vítěznému zápasníkovi
po třetím, pátém a sedmém kole. Vítězům sedmého nebo
osmého kola je přiřčen titul zán (slon). Absolutní vítěz, který
vyhrál všech devět nebo deset zápasů, se nazývá arslan (lev).
Bowls je tradiční britský sport a podobá se olympijskému
curlingu, který se hraje na ledě, a také francouzské hře
pétanque. Je možné jej hrát všude tam, kde je rovná plocha;
v přírodě i v hale. Cílem je co nejvíce přiblížit svůj bowl k
jacku, malé bílé kuličce, která slouží jako cíl. Čím více vašich
bowls je blíže jacku než nejlepší soupeřův bowl, tím více bodů.
Bowls je sportem pro všechny věkové kategorie.
Sepak takraw
Lakros
pocházející z jiho-
kondice. Označení lacrosse vymysleli francouzští misionáři.
je
míčová
hra
východní Asie.
Připomíná nohejbal, ale hraje se s
proutěným míčem a přes vyšší síť. Sepak
takraw se hrál na Malajském poloostrově
už v 9. století. Jméno hry pochází z malaj-
ského slova sepak znamenajícího “kopat”
a thajského takraw znamenajícího “míč”.
Nyní se hraje na badmintonovém kurtu
o rozměrech 13,5x6 metrů, uprostřed je
natažena síť. Na každé straně nastupují tři
hráči. Jejich cílem je, aby se míč dotkl země
na soupeřově polovině kurtu. Hráči mohou
míč zasáhnout pouze nohama, tělem nebo
hlavou.
původně hráli indiáni v Severní Americe, sloužil
jim jako alternativa k válce při řešení sporů, ale i k udržení
Tento název má původ ve francouzském „la crosse“ („biskup-
ská berla“), protože původní indiánská lakrosová hůl svým
zahnutím připomínala misionářům berlu biskupa. Cílem hry
je dopravit malý míček do soupeřovy branky hájené brankářem.
Míček hráči nosí, nahrávají a chytají za pomoci jakési
kapsy na konci lakrosové hole.
Hurling je irský národní sport.
Je hrán patnácti hráči na
obou stranách. Všichni účastníci mají krátkou pálku (hurley)
a jejich úkolem je dopravit malý míček (sliotar) buď přímo do
brány hlídané brankářem, nebo mezi tyče nad bránou. Hráči
mohou míček chytit do ruky a udělat s ním maximálně čtyři
kroky, poté ho musí odpálit. Rychlost míčku může být až 150
km/hod.
(autorka článků: Lenka Kršková)
7
Bullet IN - Léto 2012
Rozhovor
Stanley Ibe
Hovoří o svém životě v České republice,
lásce k fotbalu a kulturních rozdílech.
„Když jsem přišel, byla
moje očekávání vzhle-
dem k ostatním zemím,
kde jsem hrál, odlišná od
toho, co mě čekalo. Chtěl
jsem hrát v nejvyšší lize,
ale realita byla jiná.“
Redaktorka: Jak dlouho žijete v České republice?
Stanley: Přišel jsem do České republiky v roce 2005, takže
zde žiji téměř 7 let. V porovnání s jinými zeměmi, kde jsem
hrál fotbal, je to můj nejdelší pobyt. Jinde jsem působil kratší
dobu; 6 měsíců, 3 měsíce, možná rok.
Redaktorka: Chystáte se v České republice zůstat?
To je samozřejmě v pořádku, takový je život. Něco očekáváte a
hrát do jiné země, tak bych sem vrátil, protože zde žije moje
“Tak co, budu se snažit dál!” Moje kariérní očekávání bylo nic-
Stanley: Ano, mám tady svojí rodinu, svůj byt. I kdybych šel
nakonec zjistíte, že jste někde úplně jinde. Pak si ale řeknete:
rodina.
méně velice odlišné.
Redaktorka: Jaké byly Vaše první dojmy po příchodu do ČR?
Redaktorka: A z hlediska kulturních rozdílů, vnímal
Stanley: Když jsem sem přišel, byla moje očekávání vzhledem k
Stanley: Ano, když jsem přišel poprvé, nerozuměl jsem jazyku
Překvapilo Vás něco, pobavilo, nebo naopak urazilo?
jste je?
ostatním zemím, kde jsem hrál, odlišná od toho, co mě čekalo.
a lidé se na mě zvláštně dívali. V jiných zemích, kde jsem půso-
Chtěl jsem hrát v nejvyšší lize, ale realita byla jiná. Musel
bil předtím, například v Itálii, mě lidé přivítali velice příjemně.
jsem začít ve třetí lize, ale pak jsem se propracoval do druhé a
Nezajímalo je, odkud jsem přišel. Tady se na vás lidé dívají.
následně i do první ligy.
Bullet IN - Léto 2012
8
Rozhovor
Dokonce, i když mě trenér představil
Po druhém tréninku již každý spěchá
Protože by je mohli nakonec využít
odněkud (…)”, tak se na mě spoluhráči
jenom známí. Protože někteří ze spolu-
do týmu, neměl jsem zkušenosti a tak
týmu: “Ahoj, tohle je Stanley Ibe a je
zvláštně dívali. Jenom málo lidí v týmu
mluví anglicky.
domů. Nejsou to blízcí přátelé, spíš
hráčů se k vám na oko chovají hezky, ale
pak když se nedíváte, tak vás podrazí.
Ti hráči z týmu, kteří sami cestovali a
Je lepší mít v týmu přátelské vztahy, zajít
ti mě přivítali. Ale někteří hráči, kteří
s osobními věcmi, rodinnými problémy
vědí, jaký je to pocit přijít zvenku, tak
nemají s cestováním zkušenosti, se na
mne jenom podívali, jako: “No, kdo je
na kafe, ale spoluhráčům se nesvěřuju
nebo kariérními problémy.
proti mně. Na začátku, když jsem přišel
jsem se spoluhráčů ptal: „Co to trenér
dělá? Proč dělá tenhle hráč to a to?“
A oni mi vysvětlovali, jak to v týmu
běží. Nakonec pak šli za těmi lidmi a
řekli jim, na co všechno jsem se ptal.
Tak mě shodili před trenérem i ostatními hráči.
zase tohle?” A protože nemluvím česky,
Redaktorka: Jedná se tedy o určitou
nějaké době, po roce a několika měsících,
Stanley: Ano, ano, a právě proto je pro
tak vůči mně používali hrubé výrazy. Po
profesní rivalitu?
jsem začal rozumět, co mi říkají, co na
mě lepší nechávat si osobní věci pro
mne pokřikují, a začal jsem s nimi mlu-
sebe. Blíže mám jenom k cizincům z
vit, jejich hrubým způsobem. Až tehdy se
Běloruska, Pobřeží slonoviny, Ghany,
jejich přístup změnil.
Moldavska, kteří jsou nebo byli v týmu.
Právě proto, že jsou cizinci a prožili si
Někdy jsem dokonce upozornil trenéra na
něco podobné jako já. S českými hráči
vulgarizmy a trenér s nimi pak promluvil.
se nemůžu bavit o čemkoliv, protože
Je to těžké, když nerozumíte jazyku, ale
nakonec s tím půjdou za trenérem nebo
jakmile jsem se v jazyce zlepšil, začal se
za svými kamarády z týmu.
přístup mých spoluhráčů měnit, uklid-
nili se, již si tolik nedovolili. To je život,
a výzva, nemusí vás zajímat, co ostatní
říkají, podstatné je, proč jste tady - vaše
hra a způsob, jakým si zde zařídíte život,
Redaktorka: Setkáváte se s lidmi
Profil:
z Nigérie?
Narodil se v roce 1984 v Nigérii
nejsem tady kvůli nim. To mám neustále
na mysli a soustředím se na svoji hru.
Například, někteří hráči vás vnímají jako
hrozbu, vidí, že můžete obsadit jejich
přihrávat, abyste nemohl dát gól a prosla-
vit se. Ale já jsem silný a dokážu vzít balon
a sám skórovat. Někdy to viděl i trenér a
obrátil se na mě, abych hrál s týmem. I
tyto situace se postupně změnily.
Redaktor ka:Máte české př átele?
Setkáváte se s Čechy?
Stanley: Ano, mám přátele, ale jenom z
týmu. Někdy, když máme dva tréninky po
sobě, tak po prvním zajdeme na kafe.
Nigérie. Často si voláme. Ale kvůli fot-
balu a práci jsme příliš zaneprázdnění
Fotbal začal hrát ve svých sedmi letech,
absol voval fotbalovou Taribo West
Akademii v Nigérii
pozici v týmu a tak se domluví se spoluhráči, jak budou hrát, že vám nebudou
Stanley : Ano, mám kamar ády z
Prvním zahraničním klubem, ve kte-
rém působil, byl italský Janov, následně
hrál v Dubaji, Bulharsku, Makedonii a
Portugalsku
setkávat. Protože když máte volný čas,
někam se vypravíte se svou rodinou a na
přátele nemáte čas.
Redaktorka: Co se Vám na České
republice líbí?
Stanley: Když se podíváte na poměry v
jiných zemích, je tam mnoho problémů,
jako války a podobně. Tady je mír, klid,
V roce 2005 přišel do České repub-
liky, kde působí jako útočník klubu FC
Bohemians (Střížkov)
V sezóně 2010/2011 hostoval v Příbrami
a tak nemáme dost času se pravidelně
9
můžete si svobodně chodit, kam chcete.
Kromě fotbalu jsem tady nikdy neměl
žádné problémy, nikdy jsem se s žád-
nými nesetkal. Žil jsem jenom v Praze,
pokud bych žil jinde, třeba v Kolíně,
možná by to bylo jiné. Ale tady v Praze
se žije dobře.
Bullet IN - Léto 2012
Rozhovor
Redaktorka: Máte rád českou kuchyni? Zkoušel jste někdy
Moje máma mě stále hodně podporovala a také mě podporo-
Stanley: Moje manželka někdy vaří česká jídla, například guláš
talentovaný hráč. On uhradil mojí cestu do Janova a je mým
zajdeme na párty a dáme si české jídlo. Obecně mi české jídlo
Velice mi pomohli, on i moje máma.
vařit české jídlo?
a tak. Občas si jej také dám s týmem, například na konci sezóny
chutná, rád zkouším nové věci.
Redaktorka: Co považujete za největší rozdíl mezi ČR a
Nigérií a co Vám zde nejvíce
chybí?
Stanley: Nejvíce mi chybí moje
rodina, moje máma. Také mi chybí
jídlo. Myslím, že zde někde pro-
dávají africké jídlo, tak asi půjdu
nakoupit a uvařím si nějaké africké
jídlo.
Redaktorka: Jak často cestujete
do Nigérie?
Stanley: Nejradši bych tam jezdil
dvakrát do roka, ale většinou jedu
pouze jednou. Když je v Čechách
léto, tak je teplo i tam, a proto je
lepší cestovat v zimě, kdy tady je
zima a v Nigérii teplo. Stejně se to
však odvíjí hlavně od mé práce a
povinností.
Redaktorka: Proč jste se rozhodl
val Taribo West, bývalý reprezentant Nigérie a velmi slavný a
mentorem, patronem. Kontaktuji ho vždy, když někam jdu.
Redaktorka: Co považujete za svůj největší úspěch?
Stanley: Když se podívám zpět, na moje vrstevníky doma
“Pokud víte, proč jste tady,
soustřeďte se na to.
A nikdy se nevzdávejte
svých snů. Ať ve svém
životě procházíte čímkoliv,
nevzdávejte se svých snů.
Protože v životě vás vždy
potkají jak úspěchy, tak i
neúspěchy, musíte však být
silní a překonávat je.“
pro fotbalovou kariéru a jaká byla
v Nigérii, tak můžu říct, že jsem
úspěšný. Stále se ale dívám dopředu,
na nové příležitosti, kluby. V tomto
okamžiku jsem spokojený, mám
rodinu, dítě, domov, nemám žádné
starosti. Můžu se na sebe podívat a
říct si ano, jsem šťastný a těším se na
to, co mě čeká, těším se na další týmy
i další místa.
Redaktorka: Jakou radu byste dal
cizincům, kteří přichází do České
republiky? Co považujete za nejdůležitější věc, kterou byste poradil
jiným?
Stanley: Pokud víte, proč jste tady,
soustřeďte se na to. A nikdy se
nevzdávejte svých snů. Ať ve svém
životě procházíte čímkoliv, nevzdávejte se svých snů. Protože v životě
vás vždy potkají jak úspěchy, tak i
neúspěchy, musíte však být silní a
Vaše cesta napříč fotbalovými kluby?
překonávat je. Možná vám někteří známí budou říkat, co byste
na Taribo West Akademii. Moje máma mě hodně podporovala,
hned mi začali říkat, že tady taky hrají fotbal a že v Čechách
Stanley: Fotbal jsem začal hrát, když mi bylo 7 let. Chodil jsem
i proto mi moc chybí. Od té doby jsem si začal uvědomovat, že
fotbal má nějakou budoucnost, že je mojí kariérou, talentem.
Když mi bylo 18, byl jsem pozván do národního týmu Nigérie
do 23 let. Cestovali jsme na africký pohár do Pobřeží slonoviny,
bohužel se nakonec turnaj, kvůli tamním problémům, nehrál.
Vrátili jsme se do Nigérie a odtud jsem šel do italského Janova.
Tam jsem již věděl, že fotbal je moje budoucnost, má kariéra a
rozhodl jsem se mu věnovat.
měli udělat. Jako mně, když jsem řekl těm svým, že hraju fotbal,
je fotbal špatný, lidé vám nepřejí a abych na fotbal raději zapomněl a podobně.
Proto se soustřeďte na to, proč jste tady a nedovolte lidem
kolem vás, aby nabourali vaši snahu a vaše sny. Přátelé také
mohou odvádět vaši pozornost, zvou vás třeba na párty nebo
na diskotéku, a i když se bavím rád, vím, že pokud chci být
úspěšný, jsou věci, kterými se nemůžu nechat příliš rozptylovat.
(redaktorka: Mariana Sršňová)
Bullet IN - Léto 2012
10
Kultura
Koncerty
Aktuality
Noc filmové hudby
27.7., 3.8., 4.8., 10.8., 11.8., 17.8.,
18.8., 24.8.2012
V průběhu léta 2012 se můžete těšit na
open air koncerty plné největších fil-
mových hitů v podání předních českých
umělců v nádherném prostředí českých a
moravských zámeckých parků a zahrad s
Kino
Faust (Faust) - ruský režisér
Sokurov ve svém kontroverzním filmu pře-
vyprávěl Goethův příběh o setkání člověka
s ďáblem. Film je parafrází na korupci a
odehrává se v temné atmosféře blížícího se
konce světa. Film nebyl natočen v ruštině,
ale v němčině podle originální předlohy.
Premiéra 12. 7. 2012
..............................................................
Meteora (Metéora)
příběh filmu se odehrává ve 12. století v
pravoslavném klášteře Meteora v Řecku.
Mladý pravoslavný mnich Theodoros a
ruská mniška Urania zasvětili své životy
přísným rituálům a postupům svých
komunit. Urania hostuje v klášteře a jejich
vzájemná narůstající náklonnost ohro-
žuje jejich klášterní život. Dvojice se musí
rozhodnout, kterou cestu následovat, zda
cestu duchovní oddanosti anebo cestu
svých lidských tužeb.
Premiéra 18. 8. 2012
kvalitním ozvučením a osvětlením scény.
Koncerty budou trvat přibližně 2 hodiny
a konají se vždy na jiném místě. Mezi
vystupující kapely a interprety patří Dan
Bárta & Illustratosphere, Patricie, Velký
Orchestr Paláce Žofín, Bára Basiková,
Daniela Šinkorová, Pavlína Senič.
Festivaly
Colour meeting
20. 7. – 22. 7. 2012
Colour Meeting je multižánrový festival
pro celou rodinu, který se koná 20. - 21.
července 2012 v Poličce. V jedinečném
prostředí poličských hradeb u Synského
rybníka bude nabitý hudebním, divadel-
ním i výtvarným potěšením a zábavou.
Každý si přijde na své. Výborná kuchyně,
příjemné zázemí a prostředí pro celou
Trutnov Open Air
16. 8. – 19.- 8. 2012
Jeden z nejstarších hudebních festivalů
“Trutnov” se bude v letošním roce konat
již tradičně v polovině srpna a přivítá
tisíce návštěvníků. Festival je známý
svým širokým hudebním záběrem a
mimohudebními přesahy, zejména do
oblasti ekologie, politiky či náboženství.
V letošním roce si kromě workshopů,
stánků neziskových organizací a spor-
tovních aktivit diváci budou moci budou
užít I divadelní stan. Největší hvězda
festivalu bude skupina Korn.
...........................................................
Letní filmová škola
Uherské Hradiště
21. 7. – 28. 7. 2012
Stále oblíbenější filmový festival, který
podporuje alternativní filmovou tvorbu,
představuje divákům filmové projekty
z celého světa. Diváci si mohou užít
workshopy, semináře, besedy a zajímavé
koncerty. Letošní ročník přinese legendu
světové kinematografie a nejvýznamnějšího íránského filmového tvůrce Abbáse
Kiarostamí. Tento spisovatel, malíř a
filmový režisér natočil za svoji kariéru
více než 40 snímků, za které získal ta
nejprestižnější světová ocenění
rodinu, slibuje příjemné zážitky pro
všechny příchozí.
...............................................................
Sázava Fest
2.8 - 5. 8. 2012
Na začátku srpna proběhne 12. ročník
multikulturního festivalu, který se koná
v Benešově. Festival nabídne 5 hudebních scén, na kterých vystoupí během
3 dnů více než 100 účinkujících z ČR i
zahraničí. Mezi zahraničními hvězdami
festivalu se představí např. Kaiser chiefs,
Fun lovin´ criminals, nebo Molotov.
Z domácích kapel a interpretů se můžete
těšit na Buty, Anetu Langerovou, MIG
21, Monkey Business a další.
11
(autorka článků: Zuzana Lataníková)
Bullet IN - Léto 2012
Kultura
Léto začíná a na světě je jen málo věcí
příjemnějších než vlnění se v ranní
rose při východu slunce v houpavých
jamajských rytmech. Situace, kdy jsme
muzikanty z řad cizinců potkávali hlavně
na různých etno akcích, se změnila v
okamžiku, kdy se tuzemským televiz-
ním éterem přehnala smršť zvaná Česko
hledá superstar. Každý soutěžní ročník
totiž vystřelil do českého popového nebe
cizokrajné hvězdičky – k překvapení
všech, a nejvíc možná jich samotných.
Exotičtí krasavci jako Sámer Issa či Ali
Amiri mají plný harém (či fanklub) fany-
nek, Gábba al Dhabba zase dokázala, že i
holky z Jemenu vědí, jak hrát punk.
Ashwaq Abdulla Kaláb (Al-Yaman) na Barevné planetě 2011. (foto ppi)
Cizinci na české hudební scéně
A
č na české hudební
Jejich zhulené rytmy v devadesátých
umělců snad ze
rockovém klubu hodném svého jména.
scéně působí řada
všech koutů světa,
skutečnou globální
hvězdu zde však nenajdete – na to
je i matička měst Praha příliš malá.
Přesto zde žije hromada cizinců, které
na pódiu zaručeně nepřehlédnete (a
nepřeslechnete).
Jsou všude – září na operních pódiích,
poklábosíte s nimi v malých klubech,
koupají se v hvězdném lesku před
televizními kamerami, potkáte je na
sešlapané trávě letních festivalů či
můžete naslouchat, jak vyťukávají své
hypnotické rytmy na chodnících měst.
Již dlouho jsme zvyklí cizince vídat
na všemožných etnicky zaměřených
akcích. Charismatičtí Afričané jako
Vincent Richards z kapely Švihadlo
či poeta a tanečník Bourama Badjim z
Hypnotix stáli u kořenů české reggae
a dub scény.
Bullet IN - Léto 2012
letech vibrovaly snad v každém českém
Síla houpavého reggae rostoucí ruku v
ruce s tím, jak přibývá uživatelů konopí,
se projevila poté, co tento žánr propojil
V první lize české pop scény se velmi
dobře etablovala také afroameričanka
Tonya Graves, jejíž sametově zastřený
vokál podtrhuje kokainový šmrnc funky
kapely Monkey Business. Žádanou
perlou mnoha festivalů bývá i seskupení
Al-Jaman, kterému dominuje uhrančivá
zpěvačka Ashwaq Abdulla Kaláb, půvo-
dem z nejjižnějšího cípu Arabského
poloostrova.
sobě vlastní energii s rodící se svobo-
Dalším fenoménem jsou balkánské
tak ožila původní jamajská myšlenka
kapelníka Gorana Bergoviče a filmů
domyslnou technoscénou. V Čechách
pojízdných soundsystémů, které putují
z místa na místo a pumpují hudbu do
dechovky, které se vezou na popularitě
Emira Kusturici, třeba skupiny Draga
Banda či Korjen. Za zmínku stojí i české
každého, kdo o to stojí – a to pěkně
kapely, které cizokrajnou muziku imi-
vybírání vstupného. Tato vlna přinesla
hezky po česku. Sledovat čistokrevné
zadarmo, bez nároku na honorář či
do Čech řadu nových jmen a ovlivnila
i spoustu domorodců. Pokud chcete
ochutnat nezaměnitelné, undergroun-
dové charisma reggae scény, vygooglujte
si jména jako Gardenzitty Sound sys-
tem, ProSound system, Kaliyuga Sound,
Peeni Walli, či ještě lépe navštivte
některý ze žánrových festivalů - Reggae
Meeting, Cultural Reggae Vibez či
Reggae Ethnic Session.
12
tují a brnkají si své vlastní world music
Čechy při tom, jak si hrají na balkánce
či Araby (třeba takoví Ahmad má hlad),
Brazilce (Trio de Janeiro) či chasidské
Židy (Létající rabín), totiž bývá nejen
velká legrace, ale možná to vypovídá i
něco o schopnosti tohoto národa nastavit cizímu přátelskou a otevřenou tvář.
(autor článku: Jan Dítko)
Životní styl
Aktuality
O
dborníci upozorňují na
katastrofální životní styl
dětí. Vědci z Fakult y
tělesné kultury Univerzity
Palackého v Olomouci
upozorňují na špatné stravovací a pohy-
bové návyky předškolních dětí a školáků.
Pohybová aktivita u dětí rapidně klesá
a celkově se zhoršuje fyzická zdatnost
populace. Nedostatečná pravidelná
pohybová aktivita a sedavý způsob života
Chipsy a hranolky vyvolávají agresivitu
Zdravotníci z celého světa varují před transmastnými kyselinami. Tyto látky, které
jsou obsaženy v hranolkách i dalších smažených pochutinách (např. z fast-foodů),
mají prokazatelně neblahý vliv na lidské zdraví, zvyšují riziko onemocnění srdce a
oběhové soustavy. Nové výzkumy teď navíc prokázaly, že tyto látky způsobují u lidí
zvýšenou agresivitu. Tým vědců z University of California v San Diegu upozorňuje
na fakt, že při zvýšené konzumaci transmastných kyselin dochází k nárůstu podrážděnosti a agresivity u mužů i žen všech věkových skupin.
vedou ke vzniku tzv. civilizačních oneprozkoumat životní styl dětí, se zúčast-
Zdravý životní styl výrazně snižuje riziko
infarktu
vyplnilo 5686 dětí mezi 11 a 15 lety a
by infarktů a dalších srdečně-cévních onemocnění.
mocnění. Výzkumu, který měl za úkol
nilo 94 škol z celé republiky. Dotazník
Kdyby více lidí vyznávalo zdravý životní styl, ubylo
výsledky šetření nejsou vůbec příznivé.
Zdravý životní styl, dostatek pohybu a správná
Děti mají málo pohybu, nesportují a
výživa pomáhá výrazně snižovat riziko infarktu a
tráví stále více času u televize a počítače.
dalších nemocí, které způsobuje tučná strava, nedo-
Odborníci zjistili pokles konzumace zele-
statek pohybu, kouření i genetické faktory. Riziko
niny a ovoce, oproti nárůstu konzumace
nemocí srdce a cév přitom snižuje už jen deset nebo
nezdravých potravin. Česká republika je
patnáct minut svižné chůze denně.
tak jednou ze zemí se značně vysokým
výskytem nadváhy a obezity.
Londýnská olympiáda ve znamení fair trade
Na Olympijských a Paralympijských hrách 2012 se bude podávat fairtradové občer-
stvení jako je káva, čaj, banány a třtinový cukr. Díky tomuto rozhodnutí pořadatelů
Olympijských her se k fairtradovým pěstitelům z rozvojových zemí dostane spravedlivá odměna za výsledky jejich práce. Britská Nadace pro Fairtrade odhaduje, že
se během Olympijských her zkonzumuje na 10 milionů Fairtrade banánů z ostrovů
Windward a z Jižní Ameriky, vypije 7,5 milionů šálků čaje, 14 milionů šálků kávy a
spotřebuje 10 milionů sáčků cukru, pěstovaných farmáři v Belize.
(autorka článků: Bára Krsová)
13
Bullet IN - Léto 2012
Životní styl
Typy pro sportování
Sport byl vždy důležitou součástí života v České republice. Výzkumy uvádějí jako nejoblíbenější klasické
sporty pěší turistiku a cykloturistiku. Jsou tu ale i další, méně známé sporty typické pro české prostředí, jako
třeba vodáctví.
JÍZDA NA KOLE
PĚŠÍ TURISTIKA
Jízda na kole je u nás vůbec nejoblíbenějším sportem.
Češi jsou velcí milovníci přírody a turistiky. Cestování a poznávání
lidí v ČR. Jízda na kole je oblíbená pro svou rozmanitost,
aktivitou, která má poměrně dlouhou tradici. Pěší turistika je spor-
Podle výzkumů na kola denně usedá více jak 1,5 miliónu
můžete se věnovat turistické či rekreační cyklistice, nebo
jezdit na kole do zaměstnání či do školy. Silniční cyklistika
rozvíjí zejména rychlost, horská kola zase zlepšují silovou
vytrvalost. Ideální je k redukci tělesné hmotnosti, zlep-
šování tělesné kondice a vytrvalosti. Zlepšuje se postřeh,
odolnost vůči stresu, posiluje nohy a zvyšuje kapacitu plic.
Díky cykloturistice můžete poznat nová místa a kraje v
Čechách. Podmínky pro cykloturistiku jsou zde ideální,
trasy a cyklostezky jsou přehledně značené a zanesené v
krajiny nebo historických památek je v Čechách velmi rozšířenou
tem technicky snadným, vhodným pro všechny věkové kategorie. Je to
pohyb nenáročný na koordinaci ani na nákup vybavení. Základem je
pouze kvalitní obuv. Novinkou v pěší turistice je tzv. „nordic walking“,
kondiční chůze, při které se ke zvýšení bezpečnosti a podpoře intenzivního pohybu používají hůlky.
Náš tip: Pěší túra na Sněžku, nejvyšší vrchol ČR. Túra začíná v Peci
pod Sněžkou, kde se vydáte po zelené turistické značce na Růžohorky.
Odtud budete stoupat až na Sněžku (1602 m. n. m.).
mapách. Nenáročné cyklostezky leží v okolí řek či lázní,
pro mladé a aktivní cyklisty jsou jako stvořené hory jako
Šumava, Vysočina, Beskydy, ale i Jeseníky či Jizerské hory.
Náš tip: Na kole na Šumavu. Jedna z turisticky nejvy-
hledávanějších rekreačních oblastí, zdejší cesty jsou ve
velmi dobrém stavu a na kole je možno se dostat k mnoha
lákavým cílům. Pracovníci národního parku Šumava vyšli
cykloturistům vstříc, vytipovali a vyznačili nádherné trasy.
Doporučujeme ji zejména sportovněji založeným cyklis-
tům, ovšem dovolenou na kole zde užijí i ti méně zdatní,
neboť zde najdete cyklotrasy všech náročností.
VODÁCTVÍ
Vodáctví je v Čechách jedna z nejpopulárnějších forem turis-
Náš tip: Vltava. Je to velmi krásná řeka, která nabízí vynikající
sportu, si říkají vodáci. Nejčastěji jezdí na kánoích ve dvojicích,
toku z Vyššího Brodu do Rožmberka, kde si můžete navíc
tiky, je to koníček i způsob relaxace. Lidé, kteří holdují tomuto
sportovní a turistické vyžití. Doporučujeme sjíždění dolního
posádka se dělí na zadáka (osoba sedící vzadu) a háčka.
prohlédnout zámek. Odtud pak pokračujte až do Českého
Krumlova, kde také stojí za to si projít město a navštívit místní
Než vyrazíte na vodu, je potřeba se vybavit kvalitním vodác-
zámek.
kým vybavením. Vedle dobré lodě se vám budou hodit vodácké
přilby, plovací vesty a vodácké pytle. V Česku patří mezi nejčas-
těji splouvané turistické řeky Sázava, Berounka, Ohře, Lužnice,
Otava a Vltava.
Bullet IN - Léto 2012
(autorka článků: Bára Krsová)
14
Životní styl
Recepty
Polévka z červené čočky
300 g červené čočky
500 ml vývaru (zeleninového nebo kuřecího)
3 větší rajčata
1 cibule
1-2 mrkve
2 stroužky česneku
3 lžíce oleje
1 lžička kari, ¼ lžičky mletého koriandru, sůl, pepř, bobkový list
velká hrst petrželky
Mrkvová pomazánka
500 g mrkve
Najemno nakrájenou cibuli osmahneme na oleji, přidáme na
kolečka nakrájenou mrkev, čočku, kari a kmín. Necháme dusit
2 minuty, poté zalijeme vývarem. Nakonec přidáme nakrájená
1 stroužek česneku
rajčata a bobkový list, utřený česnek, sůl a pepř. Vaříme asi 25
2 malé cibule
minut.
2 lžíce olivového oleje
300 ml bílého jogurtu
½ svazku petrželky
sůl, pepř
Mrkev nahrubo nastrouháme. Česnek nasekáme
najemno. Na oleji 5 minut smažíme karotku, cibuli a čes-
nek. Necháme vychladnout a pak vmícháme do jogurtu.
Nakonec přidáme nadrobno nakrájenou petrželku, osolíme a opepříme. Podáváme s celozrnným chlebem.
15
Bullet IN - Léto 2012
Názory čtenářů
Co si myslí cizinci o sportu v ČR
Anna Militz, Polsko
Camron Akhavein, USA
Jaký je Váš oblíbený sport?
Jaký je Váš oblíbený sport?
To jste si vybrali úplně špatného člověka. Jsem zcela nespor-
Moje oblíbené sporty jsou basketbal a túry.
tovní typ. Sportuju jen málokdy a většinou mě k tomu musí
někdo přinutit.
Jaký sport patří mezi oblíbené v zemi Vašeho původu?
Basketbal a americký fotbal patří mezi oblíbené sporty v
Jaký sport patří mezi oblíbené v zemi Vašeho původu?
Americe.
Myslím, že je to podobné jako v Česku. Poláci milují fotbal
– jako fanoušci, ale také jako aktivní sportovci. Ze zimních
Co si myslíte o Češích a o sportu? Je něco, co Vás překvapilo?
hodně dobrých skokanů.
jsou její obyvatelé ve skutečnosti docela sportovní. Nejsem
sportů je oblíbený skok na lyžích, asi proto, že Polsko má
Je pro mě záhadou, že v zemi, kde se spotřebuje tolik alkoholu,
překvapený, že je tu hrozně populární fotbal, ten je populární
Co si myslíte o Češích a o sportu? Je něco, co Vás překvapilo?
v celé Evropě (což není případ Ameriky), ale nečekal bych,
Překvapilo mě, kolik Čechů tráví víkend sportem. Ať je to lyžo-
že tolik Čechů bude milovat lyžování, přestože nemáte moc
vání v zimě, cyklistika nebo sjíždění vody v létě. Poláci tyhle
vysoké hory.
sporty taky dělají, ale ne v tak velké míře.
Jaký sport budete sledovat na Olympiádě a komu budete
Jaký sport budete sledovat na Olympiádě a komu budete
fandit?
fandit?
Rád sleduju atletiku na letní Olympiádě a sjezdové lyžování na
Olympiádu sledovat nebudu. Pokud bych se ale na něco náho-
zimní Olympiádě.
dou dívala, budu fandit Polákům nebo Čechům.
Roman Komkov, Rusko
Jaký je Váš oblíbený sport?
Co si myslíte o Češích a o sportu? Je něco, co Vás překvapilo?
duji zápasy různých evropských šampionátů, hlavně italského a
ním tvrdit, že pozoruji růst počtu sportovců. Překvapilo mě, že
Ze všech sportů dávám největší přednost fotbalu. Pravidelně sle-
Máte rádi sport a v průměru posledních pár let můžu s potěše-
ruského.
v Čechách se hodně hrají různé divoké sporty jako florbal nebo
softbal a tenis-bol.
Jaký sport patří mezi oblíbené v zemi Vašeho původu?
Jsem z Ruska a u nás je velice populární hokej, možná hlavně
Jaký sport budete sledovat na Olympiádě a komu budete fandit?
sportem, ale výsledky bohužel nejsou příznivé. Třetí místo má
přijdu, když zapnu TV. Fandit budu jako vždy - Rusku a Česku.
kvůli tomu, že pořád vítězíme. Fotbal je také dost populárním
Sledovat to osobně nebudu, ale rád se podívám na cokoliv, na co
podle mě tenis, tento sport je trochu zvláštní, ale v době po
rozpadu Sovětského svazu nabývá popularity.
Bullet IN - Léto 2012
16
Učíme se česky s dětmi
Učíme se česky s dětmi
Ke každému sportu přiřaďte obrázek:
brusleníveslovánícyklistikahorolezectví
plavánílyžováníběhpotápění
a) b)c)d)
e)f )g)h)
Co potřebuješ (ke každému sportu patří dvě věci):
bruslení – cyklistika – lyžování – plavání – tenis - hokej
lyže ledpřilbabazénkoloplavky
raketahůlky bruslehelmamíčekhokejka
Najděte slova k tématu sport:
S TAD I O NMR B
ÁHDRUDZWĚA
HUKÉKXÝRMS
OLUF OT BA LK
KMGÓLEKKGE
EPZMONAEHT
JŘHNŽI ETRB
ŤARÚES FAUA
NZÁJ IMTRVL
MÍ ČVPLAVKY
(připravila: Lenka Kršková)
17
Bullet IN - Léto 2012
Čeština pro dospělé
Čeština
pro dospělé
Vyberte, co se dělá v následujících sportech:
fotbalskákatkopatdotýkat se
basketbaldriblovatodpálkovatpřeskočit
hokejpodávatbruslitmířit
golfbránitpřihrávatodpalovat
volejbalodbíjetfaulovatdát gól
Ke každému sportovnímu náčiní vyberte jméno:
1) rukavice
2) šnorchl
3) branka
5) hůlky
6) luk
7) trampolína
a)
b)
c)
e) f )
4) dres
8) tretry
d)
g)
h)
Přečtěte si text a doplňte do něj slova:
pověsti
jednou
světě
se rozhodl
se konaly
sportech
první
zahájení
barev
událostí
kruhy národů
Olympijské hry jsou největší sportovní .................... moderní doby. Svůj vzor mají v antických olympijských hrách, které
................. ve starém Řecku v Olympii na poloostrově Peloponés. Jejich zakladatelem byl podle ........... Hérakles.
Novodobé olympijské hry
Pierre de Coubertin se několik let věnoval studiu tělovýchovných systémů v anglosaském .......... Své poznatky zpracoval v několika
knihách. V roce 1888 .................., že obnoví Olympijské hry. Začal shánět podporu u svých známých a přátel. V roce 1896 se tak
konaly v Aténách ......... novodobé letní Olympijské hry.
Olympijské kruhy
Největším olympijským symbolem jsou olympijské ............ , které jsou vzájemně propojeny. Pět kruhů představuje pět kontinentů
spojených olympijskou myšlenkou, šest ............... (včetně bílého podkladu) pak představuje barvy všech ................ světa. Žádný
z kruhů nereprezentuje konkrétní kontinent.
Letní i zimní olympijské hry se konají ................ za 4 roky. Od roku 1992 se střídají po 2 letech.
XXX. letní olympijské hry 2012 se budou konat v anglickém Londýně. Slavnostní ……………. bude 26. července 2012 a ukončení
12. srpna 2012. Mělo by být rozdáno na 300 sad medailí ve 26 ……………….
(připravila: Lenka Kršková)
Bullet IN - Léto 2012
18
nzerce
I
Řádková inzerce
Nabízím k pronájmu byt na Praze 4, Michle, 2+kk, 55 m2, byt není zařízený, 12500 Kč/měs.+ poplatky. Výborná občanská
vybavenost a doprava. Kontakt: [email protected]
Prodám auto Škoda Octavia, rok výroby 2000, najeto 130tis. Km, palivo benzín, objem 1 595 ccm, cena 120 000 Kč, barva šedá
metalíza. Kontakt: [email protected]
informace
V případě, že máte zájem uveřejnit v BulletIN-u Váš inzerát, obracejte se prosím na
Mariannu Sršňovou, e-mail: [email protected]
k inzerci
19
Bullet IN - Léto 2012
Právní poradna
Došlo ke změně legislativy a vy nevíte, jestli se nové úpravy týkají i Vás?
Řešíte aktuálně nějaký problém a potřebujete znát odborný názor právníka?
Otázka:
Otázka:
Jsem cizinec a žiji v České republice. Za jakých podmínek se
V České republice mám už téměř sedm let povolen trvalý
určitou?
vypadat a co k ní potřebuji doložit?
mnou může zaměstnavatel uzavřít pracovní poměr na dobu
pobyt a chci požádat o české státní občanství. Jak má žádost
Odpověď:
Odpověď:
Chce-li zaměstnavatel uzavřít pracovní poměr na dobu urči-
Žádost o udělení českého státního občanství může být
smlouvě. Od 1. ledna 2012 je možné sjednat pracovní poměr
ji podává, které věci se týká, co sleduje, kterému orgánu je
tou, musí být tato skutečnost výslovně uvedena v pracovní
napsána volnou formou. Z žádosti by mělo být zřejmé: kdo
na dobu určitou mezi týmiž účastníky maximálně na dobu
určena, měla by být podepsána a datována, žádost je možné
3 let a tato doba může být ode dne vzniku prvního pracov-
i krátce odůvodnit.
ního poměru na dobu určitou opakována nejvýše dvakrát. Za
opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje i
K žádosti je potřeba připojit následující doklady: rodný list,
či prodloužení doby trvání již uzavřeného pracovního poměru
případně doklad o rozvodu manželství nebo úmrtí manželky/
nové uzavření pracovního poměru mezi totožnými účastníky
pokud žadatel uzavřel manželství, doloží rovněž oddací list,
na dobu určitou.
manžela. Dále žadatel k žádosti přiloží svůj životopis. Pokud
není v mezinárodní smlouvě uvedeno jinak, musí být doklady
Pracovní poměr na dobu určitou mezi stejným zaměstnava-
vystavené orgány cizího státu opatřeny vyšším ověřením, a
telem a zaměstnancem tedy může být sjednán maximálně na
to superlegalizační doložkou nebo apostillou, a úředně pře-
9 let. Výjimku z výše uvedených pravidel představuje zaměst-
loženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v jazyce cizím.
návání cizinců, kteří v České republice mohou vykonávat
závislou práci na základě povolení k zaměstnání a povolení k
Mgr. Jana Peterová
pobytu, popřípadě na základě jednotného povolení k pobytu
Právnička Poradny pro integraci
za účelem zaměstnání a povolení k zaměstnání tzv. zelené
karty nebo modré karty.
Mgr. Jana
Peterová
Právnička Poradny pro integraci
Bullet IN Vám nabízí právní poradnu.
Zašlete nám do redakce Váš dotaz a my zveřej-
níme odborné právní vyjádření k danému tématu.
Vaše dotazy zasílejte na e-mailovou
adresu: [email protected] a do před-
mětu e-mailu, prosím, uveďte Bullet IN Právní
poradna.
Bullet IN - Léto 2012
20
O nás
Bullet IN pro Vás vydává Poradna pro integraci (PPI), občanské
sdružení, které již od roku 1997 pomáhá cizincům začít v ČR svůj
život. Poskytujeme cizincům bezplatné poradenské služby, pracovní
poradenství, kurzy českého jazyka, pomáháme dětem s doučováním,
Poradna pro integraci, Senovážná 2,
podporujeme kulturní aktivity komunit cizinců.
110 00 Praha 1, tel.: 224 233 034,
tel./fax: 224 213 426, e-mail: [email protected], www.p-p-i.cz
Komunitní multikulturní centrum PPI
v Ústí nad Labem, Velká Hradební 33, 400
01 Ústí nad Labem, tel.: 475 208 449,
Kancelář Poradny pro integraci na Praze
tel./fax: 475 216 536, e-mail: [email protected]
4, Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, tel.:
cz, www.p-p-i.cz
224 233 034, tel./fax: 224 213 426, e-mail:
[email protected], www.p-p-i.cz
Aktuality z PPI
1
PPI byla vybrána mezi nové členy portfolia sociálních podniků
NESsT jako jeden ze dvou nejúspěšnějších návrhů sociálních
V květnu zahájila PPI projekt „Podpora uplatnění
cizinců v Ústeckém kraji v řemeslných profesích“, který
podniků. Sociálního podnikání je podnikání, které má za účel
nabízí cizincům a cizinkám z Ústeckého kraje komplexní vzdě-
vit. Náš sociální podnik se zaměří na výuku českého jazyka dětí
získání zaměstnání nebo zahájení podnikání. Do projektu je
využít zisky z podnikání na podporu veřejně prospěšných akticizinců a slavnostně Vám jej představíme v srpnu 2012.
2
3
.................................................................................................
Od dubna běží nový projekt PPI „Podpora zaměstnanosti a
lávací a poradenský program, včetně rekvalifikací, zaměřený na
možné se zapojit, v případě Vašeho zájmu kontaktujte Hanu
Semerádovou: [email protected]
samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských
komunit žijících v ČR“, který má za cíl pomoct ženám z muslimských komunit najít si práci, případně podnikat. Projekt
nabízí individuální pracovní poradenství, rekvalifikace, tré-
ninkovou dílnu, kurzy češtiny a podnikatelských dovedností.
................................................................................................
4
Na červenec plánuje PPI v Ústí nad Labem vzdělávací
kurz pro děti s názvem „Výtvarné hrátky napříč konti-
Je realizován ve Středočeském a Ústeckém kraji. Do projektu
nenty“. Děti se během třídenního kurzu zábavnými technikami
obrátit na Lenku Laugesen: [email protected]
o státech Afriky, Asie a Evropy.
je stále možné se zapojit. V případě Vašeho zájmu se můžete
seznámí s tématy ze zeměpisu, historie a češtiny a naučí se něco
.................................................................................................
5
Ve spolupráci s mongolskou komunitou připravujeme
Naadam, tradiční mongolský festival, v rámci kterého
proběhne mongolský zápas a představí se tanečníci, atleti či
hudebníci z Mongolska. Festival se uskuteční v červenci v
Úštěku.
21
Bullet IN - Léto 2012
Los Angeles
Tokio
Řím
Athény
Sydney
Montreal
Marianna Sršňová
Barcelona
Londýn
Melbourne
Peking
Atlanta
Mnichov
Redakce: Ciudad de México
Soul
Moskva
Zuzana Lataníková
Barbora Krsová
Lenka Kršková
Fotografii na úvodí obálce daroval Poradně pro integraci Andrew Maunders Jan Dítko
Grafické zpracování: David Micheleti
(www.behance.net/AndrewMaunders)
Vydala Poradna pro integraci, červenec 2012
Download

Téma: Olympijské hry - Poradna pro integraci