10
2011
Letohradský
zpravodaj
ročník XXI., cena 15,- Kč
Foto: Petr Pulc
Na počátku září byly obnoveny
práce na úpravách Václavského
náměstí.
Na srpen a září připravilo KCL výstavu výtvarného umění.
28. října si připomeneme 93. výročí
vzniku samostatného československého státu.
www.letohrad.eu
Sbor dobrovolných hasičů na Kunčicích si důstojně připomněl 120. výročí svého založení.
Také letos děti z 1. třídy ZŠ
Komenského zamířily za
místními kynology. (Foto:
ZŠ)
V rámci letošních Arkád
vystoupil na zámecké terase Jan Spálený a ASPM.
(Foto: KCL)
Hasičské závody – zleva
dole: Hedvika Plívová
(hlavní vedoucí), Klára Dostálková, Vanesa
Halbrštátová,
Kateřina
Tomanová, Adéla Kolářová (vedoucí mladších
žáků); zleva druhá řada:
Michaela Uhlířová, Šimon
Prchlík, Jakub Černohous,
Martina Křivohlávková a
Kateřina Haufová; Josef
Falta (strojník)
Blahopřejeme manželům Leopoldu a Mileně Faltusovým,
kteří 2. září 2011 oslavili padesát let společného manželského života. Do dalších let
přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Zpěvačka Marie
Rottrová vyprodala Dům kultury do posledního místa. (Foto:
KCL)
Základní škola
Komenského
se zapojila do
projektu Mámy
pro mámy a
letošní 9.A připravila dárky
pro pardubickou nemocnici.
Hlavním organizátorem je p.
uč. Čečetková.
Podrobněji o
projektu uvnitř
LZ. (Foto: V.K.)
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
ZPRÁVY Z RADNICE
SLOVO STAROSTY
Zaznamenali jste také, jak rychle se krátí denní světlo? Já si vždy uvědomím, že je pryč doba dovolených,
přichází podzim a blíží se závěrečný finiš, aby se v daném roce podařilo předsevzaté. Nejinak tomu je v
životě města, pomalu, ale jistě se blíží k dokončení všechny naplánované investiční záležitosti, které se
musí zvládnout do nástupu zimy, a ve městě tak za letošní rok přibude celá řada nového, a jsem přesvědčen, že také užitečného. Bilancování roku 2011 si ale nechám až na prosincové číslo.
V září jednalo zastupitelstvo města, to mimo jiné těsnou většinou rozhodlo o zrušení záměru prodeje
budovy bývalého městského úřadu z důvodu možného budoucího přestavění na malometrážní byty pro
mladé či seniory. Tuto informaci považuji pro veřejnost za důležitou, může se totiž stát, že objekt zůstane
po delší časový úsek neobsazen. Budovu nabídneme k pronájmu, na zamýšlenou investici nebude město
mít v blízké budoucnosti potřebné finanční prostředky. Prioritou totiž musí být vypořádání se se závazky
z již schválených největších a již realizovaných investic do kanalizace či zateplení školských budov. Snad
se podaří sehnat zájemce o pronájem, aby objekt nepoužíváním zbytečně nechátral.
Od měsíce září jsme započali spolupráci s obcí Dolní Dobrouč. Na základě její žádosti a schválených
dohod nastupuje k městské policii v Letohradě pátý strážník, který bude po zaškolení vykonávat činnost právě zejména pro Dolní Dobrouč, která ponese
veškeré náklady s tímto spojené. Pro zvýšení bezpečnosti ve městě byly instalovány další kvalitní kamery s přibližovacím zařízením a také ruchovým mikrofonem. Pod dozor městské policie tak přibyly lokality v Proutnici a prostor před vlakovým nádražím.
28. října slaví naše republika také jeden, dle mého názoru, z nejdůležitějších svátků. Tím je vyhlášení samostatného československého státu. Sice jsme malý
národ v srdci Evropy a z médií slyšíme každý den o Evropské unii a popravdě v globalizovaném světě je důležité nezůstat osamocen, přesto považuji za
nadmíru důležité nezapomínat na naši historii, naše občanství a státnost. Buďme hrdí na naši nezávislost. A tu hrdost se snažme mít nejenom v momentech
vítězství našich hokejistů. A co považuji za důležité, čiňme vždy tak, abychom se nemuseli následně stydět. To by mělo platit pro každého z nás a každý
den.
Dostatek hrdosti, ale také soudnosti přeje
Petr Fiala, starosta města Letohrad.
Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA
22. 8. – ustavující valná hromada o.s. Kampelička
Kunčice
23. 8. – výběrové řízení na nové sociální zařízení
v ZŠ U Dvora; jednání s Ing. Turpin (Dinasys)
24. 8. – jednání na Krajském úřadu Pardubického
kraje
26. 8. – jednání s Ing. Stejskalem (Bocus)
27. 8. – svatby, zlatá svatba
30. 8. – jednání s p. Hartmanem
31. 8. – jednání s p. Musilovou a p. Hačkovou
1. 9. – jednání s p. Lagronem a p. Zvárou; návštěva spol. Marius Pedersen (Hradec Králové)
2. 9. – jednání pracovní skupiny k aktualizaci pravidel a vztahů – bytový a nebytový fond města
(Ing. Beneš, I. Janoušková, Ing. Brokeš, M. Žižka,
R. Hartman); jednání s p. Pospíšilem (Testa)
3. 9. – účast na OEZ CUPu
4. 9. – účast na oslavách 120 let SDH Kunčice
5. 9. – návštěva 1. tříd v letohradských ZŠ – zahájení školního roku; setkání zástupců místních
spolků a OEZ s.r.o.; účast na finančním výboru
ZM
6. 9. – správní rada DS OHP (Kostelec n. O.); jednání na Ústředním a finančním ředitelství (Praha)
7. 9. – jednání Finančního výboru ZPk; ZM
9. 9. – koncert Nightwork a Eddie Stoilow
11. 9. – zahájení soutěže mladých hasičů v rámci
Orlickoústecké ligy
13. 9. – účast na zahájení auditu města; slavnostní zahájení stavby Intenzifikace ČOV a dostavba
kanalizace Letohrad
15. 9. – Zastupitelstvo Pardubického kraje
17. 9. – svatby
19. 9. – jednání s řediteli příspěvkových organizací – centralizace nákupu služeb a materiálu
pondělí – porada s vedoucím OMaI a ředitelem
TS (1x za 14 dní); porada s místostarosty; porada
vedoucích odborů MěÚ; jednání s občany
úterý – porada s velitelem MP
Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY MĚSTA
1. 9. – jednání v sídle společnosti Marius Pedersen v Hradci Králové společně se starostou
města P. Fialou a ředitelem společnosti Ekola Č.
Libchavy Ing. Černým o perspektivách zajišťování součinnosti při zabezpečování údržby města,
komunikací a zeleně v příštích letech
3. 9. – svatby
7. 9. – jednání městského zastupitelstva
14. 9. – zasedání komise životního prostředí a
energetiky k vyhodnocení výsledků v nakládání s
odpady v prvním pololetí roku 2011 a opatřeních
pro rok 2012, systém svozu SKO a připravovaná
výběrová řízení, péče o městskou zeleň; beseda
s občany horní části Kunčic k průběhu budování
kanalizační sítě v této části města a možnostech
napojení jednotlivých domů na tuto síť v příštím
roce, podpora města v projekci přípojek, harmonogram prací
19. 9. – schůzka s provozovatelem kompostárny v Albrechticích u Lanškrouna M. Michálkem
a koordinátorem projektu J. Lechnýřem k možnostem spolupráce při nakládání s bioodpady v
příštích letech, prohlídka areálu a ukázka techniky na zpracování hmoty
21. 9. – zasedání rady města – projednání problematiky životního prostředí, nakládání s odpady a
péče o městskou zeleň
24. 9. – zpracování podkladů k publikaci k 20.
výročí regenerace městských památkových zón
a rezervací pro Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska
Martin Hatka
VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z 31. 8. 2011
721/2011 RM schvaluje smlouvu o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města Letohrad v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2011
s Římskokatolickou farností Letohrad na akce restaurování dveří kostela sv. Václava v Letohradě
a oprava střechy zvonice v celkové výši 754.404
Kč.
723/2011 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v čp. 110 v Letohradě-Orlici s Karlem Duškem, nyní trvale bytem Letohrad, Václavské náměstí 10. RM schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na byt č. 1 v čp. 121 v Sokolovské ulici
v Letohradě s Petrem Říhou, nyní trvale bytem
Letohrad, Václavské náměstí 10.
724/2011 RM bere na vědomí investiční záměr
České spořitelny na optimalizaci pobočky v Letohradě a nemá k němu připomínky za podmínky
možnosti samostatného nezávislého využívání
II. NP.
725/2011 RM souhlasí s úpravou výtahu NA-M032 ve školní jídelně v ZŠ U Dvora na výtah bez
dopravy osob.
3
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
726/2011 RM bere na vědomí zprávu o stavu
výtahu v budově SAL.
727/2011 RM schvaluje pořadí nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2011/015 „Výstavba nových soc. zařízení pro tělocvičnu v ZŠ U
Dvora č.p. 745“:
Stavební firma Petr Martinek, 28. října 1326, 564
01 Žamberk,
KESTIN spol. s r.o., Aloise Hanuše 141, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
KERAMIZOL s.r.o., Šedivská 739, 561 51 Letohrad.
730/2011 RM bere na vědomí informace o přípravě smlouvy na zajištění dodávky elektrické
energie v roce 2012. RM schvaluje provést výběrové řízení na dodavatele plynu pro rok 2012
formou e-aukce.
731/2011 RM schvaluje zaslání výpovědí ke
dni 30. 9. 2011 z nájmů zemědělských pozemků
Letohradské zemědělské společnosti se sídlem
v Lukavici na pozemkové parcely v k.ú. Kunčice
u Letohradu č.: 140/9, 251/6, 422/1, 433/2, 437,
496/1, 501, 505/2, 522/3, 528/7, 555/9, 555/10,
689/6, 690, 697/12, 697/18, 714, 742/2, 941/1,
941/2, 941/3, 941/4, 941/6, 944, 945, 946/4,
PLOŠNÁ DERATIZACE MĚSTA
Ve dnech 30. 9., 5. 10. a 13. 10. 2011 bude prováděna plošná deratizace města Letohradu. Bude
zahrnovat ošetření zelených ploch a objektů ve
městě. V případě zvýšeného výskytu hlodavců
ve vašem okolí kontaktujte osobně nebo telefonicky správu budov, tel. 465 622 138, a uveďte
lokalitu a číslo popisné.
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH
PRACÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA
- I. etapa revitalizace ploch panelového sídliště U
Dvora (podpořena dotací z MMR): 2. část (práce
před čp. 742 – 744) by měla proběhnout v období 3. 10. – 4. 11. 2011.
- Autobusový záliv na Václavském náměstí v Letohradě ze směru od Žamberka a přilehlý chodník (podpořeno dotací ze SFDI): práce by měly
být dokončeny do 7. 10. 2011; osazení obou přechodů LED diodami 10. – 14. 10. 2011.
- Chodník podél III/3602 (od přejezdu po most
u Vondrova mlýna; podpořeno dotací ze SFDI):
práce by měly proběhnout do 28. 10. 2011.
- Rekonstrukce silnice II/310 Jilemnického (včetně chodníků a veřejného osvětlení): pokračování
prací by mělo proběhnout v období 30. 9. – 15.
11. 2011.
- Kanalizace na Kunčicích: letošní práce by měly
být dle harmonogramu ukončeny nejpozději v
první polovině prosince 2011.
LETOHRADSKÁ ČISTÍRNA
ODPADNÍCH VOD VÝRAZNĚ ZVÝŠÍ
SVOJI KAPACITU
Poklepáním základního kamene byl v úterý 13.
září 2011 v Letohradě zahájen projekt, na jehož
konci bude rozsáhlá modernizace zdejší čistírny
odpadních vod, spojená s výrazným zvýšením
její kapacity a rozšíření kanalizační sítě města
Letohradu.
4
996/5, 1028/8 a zemědělské společnosti Podorlicko Mistrovice na pozemkové parcely v k.ú. Letohrad 400/53 a v k.ú. Orlice č.: 696/3 (část cca
3.000 m²), 804/2, 816/34.
740/2011 RM schvaluje ukončení smluv o poskytování telekomunikačních služeb na pevných
linkách i mobilních telefonech a vypsání výběrového řízení na poskytovatele.
732/2011 RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu zemědělských pozemků č. 713, 660 a část
parcely 915/1 (2.783 m²) v k.ú. Kunčice u Letohradu.
743/2011 RM bere na vědomí informaci o případném využití bytu v MŠ U Dvora pro potřeby
mateřské školy dle důvodové zprávy.
734/2011 RM schvaluje zahájení vykonávání
úkolů městské policie dle dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené dne 29. 12. 2007, jejímž
předmětem je zajišťování výkonu činnosti podle
zákona o obecní policii pro obec Dolní Dobrouč,
počínaje dnem 1. září 2011.
736/2011 RM ukládá Základní škole Letohrad,
U Dvora 745, IČ: 00856452, odvod z jejího investičního fondu ve prospěch zřizovatele města
Letohrad ve výši 397.251 Kč dle předloženého
návrhu.
739/2011 RM schvaluje vyhotovení studie digitalizace kina v letohradském Domě kultury a
doplňujících AV technologií.
Stávající čistírna odpadních vod s kapacitou
4.553 EO (ekvivalentních obyvatel) již přestala
dostačovat rostoucím požadavkům, proto investor, společnost Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlicí, a.s., přistoupil k realizaci projektu Intenzifikace ČOV Letohrad a Kanalizace Letohrad
– dokončení. „Po realizaci projektu bude čistírna
odpadních vod splňovat požadavky legislativy,
především v parametrech celkový dusík a celkový fosfor. Modernizovaná čistírna odpadních
vod tak výrazně ovlivní kvalitu vody v recipientu
Tiché Orlice“, uvedl v průběhu slavnostního zahájení ředitel společnosti Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí, a.s., Ing. Bohuslav Vaňous.
Základem intenzifikace bude dostavba druhé
biologické linky s nádržemi na denitrifikaci a
regeneraci kalu za současné výměny technologického vybavení stávající biologické linky. „Tím
se zvýší kapacita ČOV na 10.450 EO“, doplnil Vaňous.
Součástí projektu je také dostavba kanalizace
v Letohradě, která nově umožní napojení 500
obyvatel a zvýší kapacitu nevyhovujících úseků.
Jedná se především o lokality Cihelna, Jankovice, Kunčice – U Traktorky, ul. U Distance, Orlice
I, Orlice II a Kunčice – Ostrov. Vybudováno bude
celkem 2.864 metrů nové kanalizace (z toho 304
metrů kanalizačních výtlaků) a zvýšení kapacity
se dotkne 791 metrů kanalizační sítě. Součástí
projektu budou také dvě čerpací stanice.
Na financování projektu v celkové hodnotě 107
mil. Kč se podílí částkou 68,6 mil Kč Evropská
unie prostřednictvím Evropského fondu soudržnosti a 4 mil. Kč Státní fond životního prostředí
České republiky. Zbývající část potom představují vlastní zdroje investora. Realizace projektu
byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli v
závěru srpna letošního roku a dokončení projektu je plánováno na prosinec 2013.
Projektovou dokumentaci připravila společnost
VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol.
s r.o. a manažerem projektu je společnost DABO-
744/2011 RM schvaluje M.F., ředitelce Mateřské
školy Letohrad, Taušlova 192, za spolupráci při
třech ročnících Letohrátek, udělení mimořádné
finanční odměny dle předloženého návrhu.
745/2011 RM bere na vědomí nabídku společnosti Jídelny.cz s.r.o., sídlem Farského 14, 326
00 Plzeň, IČO: 26348179, k zapojení do projektu Průzkum stavu školního stravování v České
republice, a ukládá školským příspěvkovým organizacím, aby zpracovateli projektu poskytly
potřebnou součinnost.
746/2011 RM schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci, seznam zájemců k oslovení k podání
nabídky a složení komise včetně náhradníků pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na provozovatele sběrných dvorů.
(úplné znění usnesení na www.letohrad.eu)
NA s.r.o. Zhotovitelem stavby se stalo sdružení
ČOV a Kanalizace Letohrad – dokončení, které
tvoří společnosti VCES a.s. (vedoucí účastník
sdružení) a FEMAX ENGINEERING, s.r.o. „Veškeré
stavební práce budou probíhat za plného provozu čistírny odpadních vod. Plánovaná přerušení
provozu čistírny, která jsou předpokládaná v řádech hodin, se budeme snažit maximálně zkrátit
tak, aby jejich vliv na životní prostředí byl minimální“, slíbil v úvodu Ing. Miloš Emmer, obchodní ředitel společnosti VCES a.s. „Uděláme také vše
proto, aby případná dopravní omezení a uzávěrky komunikací při budování kanalizace omezily
život v Letohradě co nejméně“, uzavřel Emmer.
Investici do zlepšení životního prostředí ve městě vítá i starosta Petr Fiala: „Tato dlouho připravovaná investice zejména na rozšíření kapacity čistírny odpadních vod spolu s investicí města do
výstavby kanalizace na Kunčicích, bude mít pozitivní dopad pro město nejen v oblasti životního
prostředí, ale umožní také další budoucí rozvoj
podnikatelských aktivit i kapacitu pro bydlení
v Letohradě. Celková investice obou akcí dosahující částky 160 mil. Kč je bezpochyby velkým
přínosem pro naše město“.
REKONSTRUKCE VODOHOSPODÁŘSKÝCH SÍTÍ V UL. JILEMNICKÉHO
(PAVLIŠTŮV KOPEC)
JE DOKONČENA
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s., v 1. polovině září dokončila svoji část
komplexní plánované rekonstrukce Pavlištova
kopce. V její režii byla zhotovena nová kanalizační stoka se třemi přerušovacími spadišti a vyměněn i hlavní vodovodní řad. Celková rekonstrukce v hodnotě 2,0 mil. Kč se obešla bez vážnějších
potíží. Poděkování patří i našemu subdodavateli,
firmě Vakstav s.r.o. Jablonné nad Orlicí, která pro
nás zhotovila nejdůležitější část rekonstrukce
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
– kanalizaci. Tato stavba je vedle připravované
intenzifikace ČOV a dostavby kanalizace, která
startuje v měsíci říjnu 2011, důkazem odpovědnosti provozovatele za svěřený vodohospodářský majetek města Letohradu.
Děkujeme všem občanům města za shovívavost
a omlouváme se za obtíže jim způsobené touto
stavbou, která bude následně dále pokračovat
dalšími pracemi v režii města Letohradu a Pardubického kraje.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,
Ing. Fiedler Lubomír – VTN a člen představenstva
PROGRAM PÉČE O KRAJINU –
DOTACE
tohradě. Asi v 10.00 hod. pan Fendrich donesl na
podatelnu městského úřadu peněženku s doklady a hotovostí. Vše bylo vráceno majiteli.
Tímto bych chtěl poděkovat poctivému nálezci
panu Bohuslavu Fendrichovi z Letohradu za jeho
příkladné jednání.
Jaromír Hrubý, velitel Městské policie Letohrad
MĚSTSKÁ POLICIE HLÁSÍ
Dne 2. 8. 2011 v 15.40 hod. oznámil výpravčí ČD,
že na lavičce na perónu letohradského nádraží
leží neznámá žena. Na místě hlídka zjistila silně
podnapilou paní M.D. z Verměřovic. Strážníci telefonicky kontaktovali její matku, která zajistila
odvoz do místa bydliště.
Dne 10. 8. 2011 v 8.40 hod. oznámil telefonicky
pan I.Š. z Lanškrouna poškození oplocení u zahrádky na Farském kopci v Letohradě. Strážníci
na místě provedli šetření a zjistili, že k poškození
plotu v délce asi 4 metry došlo s největší pravdě-
podobností neznámým vozidlem. Celá věc byla
zadokumentována a předána Obvodnímu oddělení Policie ČR v Letohradě k dalšímu šetření.
MP Letohrad
UPOZORNĚNÍ – INFO 2012
Součástí INFO brožury je telefonní seznam firem
a bytových stanic. Jejich aktualizace se provádí
podle platných telefonních seznamů. Letošní
vydání Zlatých stránek bohužel neobsahuje seznam bytových stanic, tedy není z čeho vycházet.
V INFU 2012 bude použit telefonní seznam bytových stanic z předešlého roku.
Prosíme občany, u kterých došlo ke změně, např.
zrušení pevné linky, nebo naopak byla nově zavedena, aby tuto změnu nahlásili nejpozději do
30. 10. 2011 v informačním centru, tel. 465 622
092
Marcela Šulcová
Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Vrba bílá
V letošním roce bylo požádáno o dotaci na
ošetření památných stromů z Programu péče o
krajinu. Získali jsme tak finanční prostředky ve
výši 45.156 Kč na ošetření vrby bílé na Kunčicích,
lípy na náměstí Svobody a skupiny stromů u Letohradské bažantnice. Dofinancování ze strany
města bude nutné pouze ve výši 5.004 Kč. Práce
provede odborná firma před zimním obdobím.
Na snímcích jsou dva památné stromy – vrba bílá
a lípa.
Tradičně se komise na konci letního období zabývá rozborem hospodaření s odpady ve městě za I.
pololetí, kdy jsou již k dispozici všechny podklady od poskytovatelů služeb o objemech předaných
jednotlivých komodit. Dále se potvrzuje správný vývoj v objemech směsných komunálních odpadů
odvážených na skládku do Českých Libchav, kdy mírně klesá jeho množství. Současně však stoupá
množství vytříděných odpadů v porovnání s I. pol. roku 2010 u plastů o 29 %, u papíru o 10 %, u nápojových kartonů o 16 %. Mírný pokles za I. pol. je v bioodpadech a skle, mírný nárůst je ve zpětném
odběru elektrospotřebičů. Svoz bioodpadů je nyní prováděn ze 777 nádob. Další jsou k dispozici novým zájemcům.
Po provedeném soupisu nádob na odpady ve městě přistupujeme ke sladění programového vybavení
obce s možnostmi nové evidence vyprázdněných nádob po jejich opatření čárovým kódem. Připravíme se tak na spravedlivější účtování nákladů od dodavatelských firem a odpovědnější vyhodnocování
množství předaných odpadů od občanů.
V době uzávěrky tohoto čísla Letohradského zpravodaje byla zahájena 23. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která měla jako svůj 47. bod jednání zařazenu novelu zákona o místních poplatcích
za odpady. V návrhu bylo zvýšení horní hranice poplatku za tříděné i netříděné odpady k hodnotě
1.000 Kč za občana. V našich podmínkách to nebude v této výši nutné, ale zabýváme se otázkou, jak
zajistit, aby nakládání se směsným komunálním odpadem (SKO) nebylo pro město ztrátové a aby je
rozhodující měrou hradili právě ti občané, kteří odpad nedostatečně třídí, přeplňují nádoby, a čerpají
tak nejvíce z veřejných zdrojů. Systém nakládání s tříděnými odpady ztrátový není, ba naopak.
Městská kompostárna byla uvedena do provozu koncem roku 2009, tedy před dvěma lety. Vzhledem
k poskytnuté dotaci ze SFŽP jsme povinni ji provozovat po dobu pěti let v nezměněném režimu. Do
podzimu 2014 tedy musíme dořešit využití zkompostované hmoty na výstupu, což nebude zrovna
jednoduché. Na jedné straně plníme společenskou objednávku v tom, že rozložitelné hmoty neukládáme na skládce, ale připravujeme se na jejich vrácení do přírody, nicméně odběratelé jsou v tuto
chvíli neznámí.
Pokračuje stavba II. sběrného dvora v Kunčické ulici, kam se následně soustředí zpětný odběr elektrozařízení, který nyní probíhal u výkupny pana Plundry. Od roku 2012 bude provozovna pana Plundry
u koupaliště provádět pouze výkup vybraných komodit (např. kovy, papír), ale zpětný odběr bude
pouze ve sběrných dvorech města. O podrobnostech a provozních dobách budete informováni.
Přiložený graf ukazuje vývoj množství jednotlivých druhů odpadů v Letohradě od roku 2000.
V grafu nejsou zahrnuty bioodpady.
Martin Hatka, předseda komise ŽPaE
Lípa malolistá
Martin Hatka, 1. místostarosta města
POCTIVÝ NÁLEZCE
Dne 11. 8. 2011 v 8.00 hod. nahlásil na služebně
městské policie zoufalý pan H. ztrátu peněženky
s veškerými doklady a finanční hotovostí 11.000
Kč. Uvedl, že peněženku ztratil na náměstí v Le-
5
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
KALENDÁŘ AKCÍ - ŘÍJEN 2011
KULTURNÍ CENTRUM LETOHRAD
říjen 2011
04. 10. 2011 v 9.30 hod., Dům kultury
ŠKOLNÍ: JUDr. Miloslav Dočekal – terorismus, mafie, kriminalita
Emeritní policejní rada pplk. JUDr. Miloslav
Dočekal, jenž je členem Mezinárodní policejní
asociace a Bílého kruhu bezpečí, v průběhu
besedy seznámí žáky s kriminogenní situací
v ČR, včetně prevence a obrany proti kriminalitě. Zaměří se především na extremismus,
kriminalitu dětí a mládeže, ale i na trestnou
činnost páchanou na dětech. Bude se věnovat
také problematice organizovaného zločinu a
drog v ČR. Během besedy přiblíží přítomným
řadu konkrétních případů, které řešil během
své dlouholeté praxe.
Vstupné: 40 Kč
05. 10. 2011 v 19.30 hod., Dům kultury
KINO: Obhájce
V thrilleru OBHÁJCE ztvárnil Matthew McConaughey roli Michaela „Micka“ Hallera, charismatického trestního advokáta v Los Angeles,
jehož kanceláří je zadní sedadlo vozu Lincoln
Continental. Po tom, co většinu své kariéry
strávil obranou drobných kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký životní případ: obhajobu bohatého playboye z Beverly Hills (Ryan
Phillippe), který je obviněn z pokusu vraždy.
To, co se ze začátku jeví jako jasný případ s
velkým finančním výnosem, se rychle obrátí v
děsivý souboj dvou mistrů manipulace a krizi
Hallerova svědomí.
118 minut, přístupný od 12 let, drama, krimi,
thriller, vstupné 60 Kč
10. 10. 2011, městské muzeum
VÝSTAVA: Experiment
Více samostatně.
12. 10. 2011 v 19.30 hod., Dům kultury
KINO: Muži v naději
Může být nevěra základem šťastného manželství? Šarmantní bonviván Rudolf je o tom
přesvědčen: „Ženská má mít pocit, že o chlapa
musí bojovat, musí se snažit, aby si ho udržela. A hlavně, ženská se nesmí nudit!”. Rudolf s
úspěchem uplatňuje svou divokou teorii v každodenní praxi s neutuchajícím elánem, který
je u čerstvého šedesátníka záviděníhodný. O
to víc pak nechápe naivitu svého nesnesitelně
korektního zetě Ondřeje, který pro samé svědomité plnění povinností nevnímá, jak nebezpečně se jeho žena Alice začíná nudit.
115 minut, přístupné od 12 let, komedie ČR,
vstupné 70 Kč
15. 10. 2011 v 19.30 hod., Dům kultury
DIVADLO: Svět podle Kloboučka – Černí šviháci Kostelec nad Orlicí
Více samostatně.
6
19. 10. 2011 v 17.00 hod., Dům kultury
KINO: Šmoulové
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný
i hraný film, uvádí na plátna kin všem dobře
známé modré hrdiny, Šmouly. Zlý čaroděj
Gargamel vyžene Šmouly z jejich vesničky a
během následného pronásledování všichni
společně projdou kouzelným portálem, který
je zavede do našeho světa, přímo doprostřed
newyorského Central Parku. Malí modří Šmoulové musejí dát hlavy dohromady a najít způsob, jak se dostat zpátky domů do vesničky
dříve, než je Gargamel znovu vystopuje.
102 minut, přístupný, animovaný, dabing,
vstupné 70 Kč
19. 10. 2011 v 18.00 hod., knihovna
Autorské čtení
Více v článku Zprávy z knihovny.
26. 10. 2011 v 18.00 hod., knihovna
Povídání o mašinkách
Více v samostatném příspěvku.
28. 10. 2011 v 18.00 hod., hřbitov
STÁTNÍ SVÁTEK: Den vzniku samostatného
čs. státu
Více samostatně.
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2011:
KINO: Alois Nebel, Saxana
DIVADLO: Světáci – divadelní společnost Háta
Praha
TRADICE: Rozsvícení vánočního stromu
VÝSTAVA: Staročeský perník
ŠKOLNÍ: Trampoty čertíka Culínka
Předprodej vstupenek v informačním centru,
tel.: 465 622 092, www.info.letohrad.eu
[email protected] / [email protected] /
[email protected] / [email protected]
Máte-li zájem o pravidelné zasílání měsíčního
programu KCL, pište prosím na: [email protected] a do předmětu zprávy uveďte PROGRAM KCL ANO.
BODYBALANCE
Kurs Bodybalance (balanční cvičení) pod vedením Světly Temnyákové, 13 lekcí za 750 Kč
v období od 2. 10. do 18. 12. 2011. Cvičí se od
18.00 do 19.00 hod. ve fitcentru v Letohradě.
Bodybalance je kombinací toho nejlepšího
z jógy, tai chi a pilates k dosažení pružnosti a
zpevnění těla. Cílem je rovnováha mezi svalovými skupinami, z nichž některé musíme posílit a jiné protáhnout tak, aby náš pohybový
systém fungoval správně a bez bolesti. Cvičení je vhodné pro všechny, kteří chtějí posílit,
zpevnit a protáhnout tělo bez zatížení kloubů.
Střídají se dynamické a pomalé části, které
zvládnou i začátečníci.
Přihlášky na tel. 736 670 696, e-mail: svetla.
[email protected]
ČESKÉ DRÁHY DĚTEM NA NAŠEM
NÁDRAŽÍ
České dráhy, a.s., připravily dětem z Letohradska, Českotřebovska a Svitavska malé zpestření
letošního podzimu. Začátkem měsíce října se
děti mohou těšit na promítání večerníčkových
pohádek v Kinovozu ČD, skotačení a dovádění
v Dětském voze, na poučný kviz v Konferenčním voze a také na přehlídku strojů a zařízení,
které v minulosti sloužily pro prodej jízdenek.
Akce bude odstartována v úterý 4. 10. 2011 v
železniční stanici Letohrad, následující den
se přesune do České Třebové a ve čtvrtek 6. 10.
2011 skončí v železniční stanici Svitavy. Souprava zvláštních vozů bude pro veřejnost přístupná zdarma vždy v době od 8 do 16 hodin, přičemž v dopoledním čase se očekává především
návštěva dětí ze základních a mateřských škol.
Zaměstnanci Českých drah se těší na setkání s
vámi i vašimi dětmi.
PŘEDNÁŠKY ČESKÉ KŘESŤANSKÉ
AKADEMIE
8. 10. 2011 v 19.00 hod.: Andrae Hess (referent
švýcarské humanitární organizace HEKS pro
vých. Evropu): Být křesťanem bez konfese –
model pro budoucnost?
15. 10. 2011 v 19.00 hod.: MUDr. Zdeněk Susa:
Tělo a duše ve zdraví a nemoci
11. 11. 2011 v 19.00 hod.: Vojtěch Šustek: Lidice, heydrichiáda, farář Petřek
3. 12. 2011 v 19.00 hod.: Doc. Pavel Hošek:
Máme s muslimy stejného Boha?
11. 12. 2011 v 16.00 hod. Adventní koncert
hudebního seskupení Avonotaj – tradiční židovské písně
Výše uvedené akce se konají v letohradském
evangelickém kostele.
SKUPINA HANKY PANKY PŘIVÁŽÍ
POŘAD TECHTLE MECHTLE
TECHTLE MECHTLE –
to je zbrusu nový název zábavného pořadu
známé travesti skupiny
HANKY PANKY z Prahy,
která pro velký úspěch
již poněkolikáté do
našeho města přiváží svou novou show,
která se těší stále větší
oblibě. Na jevišti slečny
Stefany, Dolores, Sofia
a Alex, v civilním životě Martin, Lukáš, Libor a
Aleš. Tentokrát připravili zcela nový pořad, plný
známých hudebních melodií, vtipů, nadsázky a komických scének, při kterém se pobaví
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
všechny věkové generace od nejmladších až
po ty nejstarší. Nebude chybět řada nestárnoucích zpěvaček a zpěváků, jako jsou Petra Janů,
Hanka Zagorová společně s Drupim, Lucie Bílá,
Těžkej Pokondr, ale i Chris Norman, rocková
babička Tina Turner, Annie Lenox společně s Arretou Franklin, George Michael a řada dalších.
Nenechte si ujít pořad, který slaví úspěch v řadě
vyprodaných kulturních domech v Čechách i na
Slovensku.
KDY: 14. 10. 2011 od 19.00 hod.
KDE: Kulturní dům Letohrad
VSTUPNÉ: 230 Kč předprodej / 250 Kč na místě
PODZIMNÍ BESÍDKA ZUŠ
ZUŠ A. Muchy ve spolupráci s nadačním fondem LEGATO vás srdečně zve na PODZIMNÍ
BESÍDKU, která se uskuteční v úterý 18. 10.
2011 v 17.00 hod. v sále ZUŠ na zámku.
Vstupné dobrovolné.
Charita
Česká republika
KONCERT KOMORNÍHO SBORU
CANZONETTA
Ženský komorní sbor Canzonetta si připomene
30. výročí svého založení koncertem, který se
uskuteční v pátek 21. 10. 2011 v 18.00 hod. v
tanečním sálu Domu kultury v Letohradě.
Jako host vystoupí Ženský pěvecký sbor města
Kolína.
Těšíme se na vás.
Helena Adamcová, Iva Špinlerová a členky sboru
POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH
Opětovné setkání příznivců železnice proběhne po letní přestávce ve středu 26. října 2011
od 18 hod. při Povídání o mašinkách, které se
uskuteční v rotundě ZUŠ (levé křídlo zámku, prvé
poschodí, spojovací chodba vpravo).
Na programu video s názvem 3 + 1 úzkokolejka.
Prázdninová návštěva úzkorozchodných tratí
3. – 9. 10. 2011: Zámecké hodování
17. – 23. 10. 2011: Argentinské steaky
31. 10. – 6. 11. 2011: Ryby a dary moře
Srdečně zveme na víkendovou nabídku.
www.hotelnazamkuletohrad.cz
Mariazellbahn, Murtalbahn a Flascherlbahn v
Rakousku a na závěr pak parní víkend na trati
Weisseritztalbahn v Sasku.
Na vaši návštěvu se těší tradiční pořadatelé Letohradského železničního klubu a knihovny.
INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY
MATEŘSKÉ CENTRUM MOZAIKA
Program na říjen
14. – 15. 10. 2011: Podzimní burza dětského
oblečení
Přijímáme dětské podzimní a zimní oblečení velikosti cca do 140 cm, dětskou podzimní a zimní
obuv, dětské knížky, kola, brusle, autosedačky,
kočárky (po tel. domluvě z důvodů kapacitních)
a jiné dětské zboží.
Úterý 8.00 – 12.00 hod.: Herna MC, zároveň probíhá Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí
(pouze pro nahlášené předem)
Pátek 14. 10. od 14 do 16 hod. – příjem věcí
Sobota 15. 10. od 8.00 do 11.00 – prodej věcí
Sobota 15. 10. od 15.30 do 16.30 – výdej peněz a
neprodaných věcí
Pondělí 9.00 – 11.00 hod.: Zpívánkové tvoření
– vedou Pavla Zamazalová a Helena Poláčková;
hudebně pohybové činnosti a výtvarná činnost
pro nejmenší děti
Středa 10.00 – 12.00 hod.: Herna MC, zároveň
probíhá Angličtina pro dospělé s hlídáním dětí
(pouze pro nahlášené předem)
Čtvrtek 10.00 - 11.30 hod.: Tvořivá dílna
6. 10. zdobené plechovky (plechovky je možné
zakoupit v centru), cena 30 Kč
13. 10. malovaná ramínka (ramínka je možné zakoupit v centru), cena 30 Kč
20. 10. sovičky z kaštanů a žaludů, cena 20 Kč
27. 10. myška na listu (papírová dekorace do
okna), cena 30 Kč
Pátek 10.00 – 11.00 hod.: Cvičení na míčích –
vede Hana Štěpánková, protahovací, posilovací
a zdravotní cviky na gymballech; vhodné i pro
těhotné.
ŘÍJNOVÉ AKCE V CENTRU
POD STŘECHOU
12. 10. 2011 v 17.00 hod.: Seminář na téma Potřebují děti hranice?
Pod vedením psycholožky Mgr. Simony Hybšové. Podstata a význam hranic ve výchově – co
jsou hranice a k čemu jsou dobré; hranice ve
věku od narození do 3 let a v dalších vývojových
obdobích (např. v dospívání); jak stanovit hranice; když chybí hranice.
Nově: Za každý vámi přinesený kus oblečení požadujeme 2 Kč, za kočárky, kola a větší zboží 20
Kč. Pokud chcete přinést více jak 20 ks oblečení,
prosíme o připravení seznamu prodávaných věcí
a o označení oblečení štítkem se zkratkou vašeho jména, číslem (kolikátý kus) a cenou. Vzor
formuláře i formulář k vyplnění najdete na www.
uo.charita.cz, nebo v Centru pod střechou.
26. 10. 2011 v 18.00 hod.: Australská mozaika
O cestě do Austrálie (Melbourne, jižní pobřeží,
Blue Mountains) budou povídat Josef a Iva Markovi. Dozvíte se také o zajímavém životním příběhu Annety Ablové, která prožila pár let v Kyšperku
a která prošla koncentračním táborem Osvětim.
9. 11. 2011 se chystá již tradiční lampiónový průvod.
Kontakty: mobil: 731 402 336, e-mail: [email protected], www.uo.charita.cz
ŘÍJEN VE STREETU
Téma měsíce: Drogy, jak je znáte, ale třeba i
neznáte.
Po celý měsíc, v případě příhodného větrného
počasí, budeme chodit pouštět draky.
Želvičky z kamínků – přijďte si vyrobit drobnost
pro radost.
14. 10. bude NZDM zavřeno z důvodů konání
burzy dětského oblečení a potřeb.
ČAJOVNA POD STŘECHOU
14. 10. v 19.00 hod.: Se zelenými čaji z Číny s
paní Elenou Janovskou
21. 10. Turnaj v piškvorkách
Změna otevírací doby: 18 – 21.30 hod.
SEZÓNNÍ SBÍRKA ŠATSTVA
Oblastní charita pořádá v průjezdu fary v Letohradě na náměstí sezónní sbírku šatstva.
Pátek 7. října: 14 – 17 hod.
Sobota 8. října: 9 – 11 hod.
Pro Pobytové středisko v Kostelci rádi přijmeme
sezónní oblečení a obuv pro děti a mladé lidi, kočárky na malé děti a kojenecké oblečení, látkové
pleny, nepoškozené nádobí (hrnce, talíře, skleničky, příbory, hrníčky…), hry pro děti (stavebnice, puzzle…), látky a větší zbytky látek do šicí
dílny, povlečení, pletací jehlice a vlnu, výukové
knížky pro předškoláky, slabikáře.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356,
561 51 Letohrad, tel. 465 621 281
SBÍRKA NA ADOPCI NA DÁLKU
Od října probíhá sbírka na 10 indických dětí, které podporuje oblastní charita formou adopce na
dálku. Tento projekt je zaměřený na pomoc chudým dětem formou příspěvku na jejich vzdělání.
Náklady na jedno dítě činí 5.000 Kč ročně, z této
částky je dítěti hrazeno školné, školní pomůcky,
školní brašna a uniforma, cestovní výdaje, strava,
základní zdravotní péče a tábor. Oblastní charita
díky dárcům z letohradské farnosti i z města má
nyní v evidenci 7 dívek a 3 hochy. Všechny děti s
námi udržují písemný kontakt, posílají vysvědčení
a pozdravy všem, kdo přispěli na jejich vzdělání.
Zájemci mohou přispět do pokladniček, které budou umístěny v prodejně papírnictví na Charitě v
Letohradě a v kostelech v Letohradě, na Orlici, v
Mistrovicích a v Lukavici.
Děkujeme vám.
7
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
OHLÉDNUTÍ ZA PŘÍMĚSTSKÝM
TÁBOREM
I o letošních prázdninách připravil tým Centra
pod střechou pro děti čtyři táborové týdny plné
dobrodružství, her, tvoření a poznávání.
První tábor nesl název Po stopách Sherlocka Holmese, kde jsme chtěli, aby se děti naučily základní techniky pátrání. Zpočátku to vypadalo, že si
budeme na detektivy jenom hrát, ale pak jsme
si přečetli v Letohradském zpravodaji výzvu a
začali jsme pátrat doopravdy, a to po zloději obrazů. Děti se jako pátrači osvědčily, však se také
inspirovaly v IQ parku v Liberci. Díky získaným
vědomostem děti dokázaly odhalit zamaskovaného zloděje, kterého jsme potkali v nedaleké bažantnici. Neváhali jsme to oznámit policii.
V průběhu dalších dnů jsme přišli na důležitou
stopu, vypátrali jsme totiž brašnu, ve které měl
zloděj ukrytou mapu k dalšímu lupu. I přes možné nebezpečí jsme se rozhodli, že místo příštího
činu vypátráme.
Místo, kde měl být ukraden další obraz, jsme
opravdu našli, a pachatel zde byl následující den
zadržen. Dětem přišel osobně poděkovat za pomoc při pátrání zástupce Policie ČR a předal jim
zasloužené průkazy mladého detektiva.
Na druhém táboře jsme se vydali do Afriky. Hned
zpočátku naší expedice jsme byli nuceni přejet
Saharu závodem Dakar – Nairobi, který byl velmi
náročný, ale do cíle jsme nakonec dorazili všichni. V průběhu týdne jsme se dostali ke Kilimandžáru, kde jsme se setkali s místními domorodci,
a děti se naučily bubnovat a poznávat africká zvířata. Další cesta vedla k Viktoriiným vodopádům,
kde jsme si vyzkoušeli nošení nádob na hlavě.
Nechyběly ani tolik dětmi oblíbené hry, např.
zoo, ocásková nebo bu-ku-hu. Středa opět patřila výletu, tentokrát jsme navštívili zámek Častolovice a hlavně přilehlou zoo. Poslední den nás
čekala přehlídka kašírovaných afrických masek,
které si děti samy vyrobily.
Olympijské hry čekaly na účastníky třetího táborového týdne. Ti se rozdělili do třech týmů podle
fyzické zdatnosti na Čechy, Peace a Žraloky. Týmy
si vyrobily vlastní vlajky a vymyslely pokřik. Pak
byly slavnostním průvodem zahájeny olympijské hry a zapálen olympijský oheň. Každý den
na děti čekaly jiné disciplíny. Nejdříve probíhaly
zimní sporty, kde se děti zúčastnily závodů psích
spřežení, lyžování a slalomu. Vzápětí následovaly
sporty letní, ve kterých se týmy střetly v běhu,
skoku do dálky, střelbě z luku a hodu na cíl. Uprostřed týdne se olympionici měli možnost odreagovat v Dolní Čermné na minigolfu. Čtvrtek patřil tvořivé činnosti – malování triček. V pátek byl
bodový stav týmů nerozhodný, a tak záleželo na
poslední disciplíně – závodu plachetnic. Po urputném týdenním boji se konal slavnostní ceremoniál s vyhlášením vítězů, kterým se pro tento
rok stal tým Peace.
Poslední týden na děti čekala opět záhada. Před
centrem se totiž objevil tajuplný prsten a kouzelná kniha. Ocitli jsme se v Pánu prstenů. Po celou
dobu trvání tábora jsme se snažili zjistit, co si s
kouzelným prstenem máme počít. Naštěstí jsme
odpovědi nacházeli v knize, která nám napovídala, jakou cestou se máme vydat. Prsten jsme museli bedlivě střežit, aby nepadl do rukou Gluma,
který nás neustále sledoval. K ochraně prstenu
nám posloužil váček ze skřetí kůže. Přestože jsme
8
se snažili nebezpečí vyhnout, několikrát jsme
byli v ohrožení. Nejvíce jsme pocítili moc prstenu v okamžiku, kdy si ho naše vedoucí nasadila
na prst. Najednou se totiž z lesa vyřítil Nazgul na
koni a chtěl nám ho sebrat. Naštěstí jsme se včas
zamaskovali a on nás nenašel. I na výletě na Suchý vrch jsme si museli počínat opatrně. Nahoře
jsme se pořádně rozhlédli, jestli našemu kraji nehrozí nějaké nebezpečí.
A opravdu jsme viděli, jak z dáli přichází temné
mraky. Ve čtvrtek se v knize objevila důležitá
zpráva, podle které jsme pochopili, že prsten
musíme v noci zničit. Sebrali jsme veškerou odvahu a vyrazili. Cesta byla strastiplná, ale hodná
Elfka, která se nám zjevila, nám pomohla. Prostřednictvím zaříkávadla vhodila prsten zpět do
ohně Mordoru a dobro se opět vrátilo do našeho
kraje.
Příští rok se těšíme na další tábory, které budou
jistě opět plné záhad a tajemství, ale i poznávání,
tvoření, smíchu a zábavy.
Tato akce je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Petra Novotná, Iveta Kočová
DOMÁCÍ NÁSILÍ
Stále častěji se v Občanské poradně objevují
dotazy na téma domácí násilí. Proto uvádíme
několik základních rad, jak se v případě výskytu
domácího násilí zachovat.
V případě náhlého útoku pamatujte především
na své zdraví a život. Ihned po útoku, jak nejdříve
je to možné, volejte policii, nebo někoho, komu
věříte.
- Nenechte se zavřít v části domu, kde nejsou
okna ani žádný východ.
- Vyhněte se místnostem a objektům, kde mohou být zbraně (koupelna, kuchyň, stodola, garáž, dílna apod.).
- Pamatujte si důležitá telefonní čísla – nonstop
linky pro domácí násilí, policie, linka důvěry, azylový dům. Naučte své děti používat telefon a zavolat policii nebo sousedy.
- Svěřte se důvěryhodným příbuzným či přátelům, v jaké se nacházíte situaci.
- Promyslete a naplánujte únikové cesty ze všech
dveří a oken, vč. těch ve sklepě a v horních patrech.
- Promyslete přijatelné důvody, kvůli kterým můžete během dne nebo noci odejít (musíte něco
donést sousedům, možná jste si zapomněla tašku v autě).
- Předem se rozhodněte, kam půjdete, až se dostanete ven z bytu nebo domu. Zjistěte si adresy
míst v okolí bydliště, kde mají otevřeno nepřetržitě (policie, nemocnice, nonstop prodejna
apod.).
- Promyslete si, jak se na tato místa dostanete.
Mějte u sebe vždy peníze nebo jízdenky. Pokud
máte auto, ujistěte se, že je vždy pojízdné.
- Domluvte se s přáteli nebo sousedy na znamení, které bude signalizovat, že potřebujete
pomoc. Můžete volat z okna nebo telefonem.
Domluvte se s nimi, aby hned po tomto signálu
zavolali policii.
- Zabalte si pohotovostní tašku s penězi, oblečením a důležitými dokumenty. Uschovejte si
drobné na telefon, klíče od auta a od domu (nejlépe na místě mimo dům, kde se k věcem můžete rychle dostat). Možná budete z domu utíkat
bez peněženky či kabelky.
Pokud jste osobou nepohyblivou, nebo máte
problémy s pohybem, či jste v důchodovém
věku, přemýšlejte, která místnost v domě je pro
vás nejbezpečnější.
Pokud máte malé děti, možná s nimi nebudete
moci utéct. V takovém případě se pro ně co nejdříve vraťte s policií. Děti by měly vědět, kde je
v domě nebo bytě bezpečné místo a jak utéci k
sousedům.
Při náhlém odchodu z domova si vezměte s sebou:
- průkaz totožnosti svůj a rodné listy dětí,
- průkaz o nemocenském pojištění pro sebe a
děti,
- doklady o svém vztahu k bytu – nájemní smlouvu aj.,
- pracovní smlouvu, rozhodnutí úřadu práce, rozhodnutí sociálních úřadů aj.,
- rozhodnutí o svěření dítěte do péče,
- doklady o přístupu k účtu, svůj telefonní adresář,
- léky, brýle, lékařské předpisy, věci denní potřeby pro sebe a děti,
- policejní záznamy o dřívějších oznámeních,
- jakékoliv důkazy o fyzickém násilí (roztrhané
oblečení, fotografie modřin, lékařské zprávy).
(redakčně kráceno)
LEVÁ RUKA TEĎ SPÍ, TAK PÍŠU
PRAVOU…
Oblastní charita Ústí nad Orlicí nabízí lidem s
různými druhy postižení službu osobní asistence. Osobní asistenti pomáhají klientům žít podle
svých přání a potřeb všude tam, kde se pohybují.
Napomáhají udržovat nebo rozvíjet jejich schopnosti, podporují jejich sociální vztahy, samostatnost a nezávislost. Nabízíme vám jeden z příběhů
osobních asistentů.
Johanka z České Třebové je po mozkové obrně.
Je omezená v pohybu, neudrží stabilitu, ale mentálně je naprosto zdravá. Poslední rok ve školce
strávila s osobní asistentkou charity, paní Michaelou Studenou. Ta se jí věnovala celým svým
srdcem, vznikl mezi nimi hezký vztah a za rok ve
školce udělalo děvčátko velké pokroky.
Paní Studená o tom říká: „Když Johanka nastupovala do školky, byla stydlivá, kreslila jak tříleté
děcko, styděla se za to, že jezdí v kočárku. Školka
ale Johance hodně dala. Naučila se vybarvovat,
malovat štětcem, stříhat, jíst příborem, naučila se
dopravní značky, rozpoznávat geometrické tvary, má i hudební nadání… Na konci školního roku
patřila k nejlepším předškolákům. Je milá a také
děti ve školce se k ní hezky chovaly.“
Paní učitelka ve školce sice vždy nabízela Johance možnost si odpočinout, kdyby na určitou činnost nestačila, ale ona se snaží dělat všechno to,
co ostatní děti. Řekne: „Jdeme!“ A jde se… Nejprve za dětmi zaostávala, ale teď už dělá všechno
stejně rychle jako ony. Cvičí, maluje, chodí na
procházky, do divadla nebo na florbal. Paní Michaela dělá všechno s Johankou, podporuje ji v
pohybu, přidržuje při rozcvičce, cvičí s ní jemnou
motoriku. „Johanka má více postiženou pravou
stranu, takže je orientovaná spíše nalevo, ale umí
zapojit obě ruce,“ říká osobní asistentka, „když
drží tužku v pravé ruce a ptám se jí, proč nepíše
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
levou rukou, tak mi odpoví: «Když ona ta levá teď
spí, tak musím kreslit pravou.».“
Maminka Johanky, paní Helena, připojuje další
zkušenosti: „Třeba když sedíme v šatně, zdraví
nás děti i rodiče, ten rok ve školce byl prima. Jsem
samoživitelka a na všechno jsem sama, takže za
ten rok jsem si příjemně odpočinula. Byla jsem už
hodně vyčerpaná a vyhublá,“ říká paní Helena, a
těžko si představuji, jak vypadala loni, když měla
o 13 kg míň. A Johančina maminka pokračuje:
„Míša to s dětmi moc umí a jsem jí velmi vděčná
za to, jak se dcerce věnuje. Někdy mám samozřejmě chvíle, kdy na mě jde deprese, ale pak si
řeknu, že jsou na tom děti ještě daleko hůř, a jdeme zase dál. Škoda, že můj příjem nestačí na to,
abych si dovolila mít osobní asistentku déle. Ve
školce byla Johanka jen 4 hodiny denně, na víc
jsem neměla. Ale i to jí přineslo velký užitek. Míša
má dobré srdce a stala se s celou svou rodinou
našimi přáteli.“
Na otázku, jak se k Johance okolí obvykle chová,
její maminka říká: „Ve školce se k ní všichni chovali velmi hezky, ale chodili jsme do jednoho kroužku, kde se k ní děti chovaly ošklivě. Ty děti za to
vlastně nemohou, hodně záleží na rodičích, jak
si s dětmi povídají a jak jim to vysvětlí. Myslím,
že různě postižené děti by měly být v kolektivu
zdravých, pokud to jen trochu jde. Je to prospěšné pro obě strany. Zdravé děti se naučí respektovat nemocné děti, pomáhat jim, komunikovat s
nimi a nemít před nimi ostych nebo opovržení.
Postižené děti se zase od těch zdravých hodně
naučí, ony je táhnout dopředu a díky nim dělají
velké pokroky.“
A jaký bude další osud Johanky a její osobní asistentky? Johanka nastoupila v září do první třídy. I tam ji bude doprovázet paní Michaela. Už
ne jako osobní asistentka charity, ale jako školní
asistentka pedagoga. Johance bude tedy stále
nablízku.
Kontakt na koordinátorku osobní asistence: Oblastní charita Ústí n. O., Veronika Dušková, DiS.,
tel. 734 769 711.
ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO
Hektický začátek
Letošní školní rok začal opravdu dost dramaticky, a také později. Ale máme nová okna. K alespoň trochu solidnímu začátku přispěli všichni
zaměstnanci školy. Všem patří velké poděkování.
Uklízečkám, které měly hodně ztížené úklidové
podmínky, kuchařkám, všem učitelům, panu
školníkovi, paní ekonomce, kteří přišli s úklidem
pomoci. Pět lidí přišlo úklidové práce dokončit i
v neděli.
Výuka začala na plný plyn a po drobnějších dodělávkách už jsme snad ve fázi, kdy můžeme
školu „šperkovat“ zevnitř.
Čeká nás fáze zvenku – zateplování. S tím budou
souviset určitá bezpečnostní opatření, upozornění, zákazy.
Prosím všechny, aby se kolem školy pohybovali
s velkou opatrností a respektem ke všem pokynům, abychom vše zvládli bez větších problémů.
Všem přeji úspěšný a snad pohodový školní rok
2011/2012.
Pavla Skácelíková
Dárky od srdce
Tento týden jsme předali Sdružení rodičů a přátel nedonošených dětí první dárky pro maminky
z nemocnice v Pardubicích.
Výroba drátkovaných květin a stromečků vyžadovala hodně trpělivosti a musím uznat, že se
holky a kluci z 9.A opravdu snažili.
Poděkování ale také patří loňským deváťákům,
kteří vytvořili přáníčka a vlněná závěsná srdíčka.
Další dárečky nachystáme pro vánoční období,
abychom potěšili všechny maminky, které nemohou mít ani ve sváteční čas svá miminka u
sebe doma.
Eva Čečetková
Setkání s pejsky
Stalo se již každoroční tradicí zářijové setkání
letohradských kynologů s prvňáčky. Proto i nás,
letošní prvňáky ze ZŠ Komenského, pozvala
JUDr. Jana Hlavsová (a její kolegové a kolegyně), abychom se seznámili s jejich čtyřnohými
přáteli na kynologickém cvičišti na Orlici. 16. 9.
nám všichni společně předvedli základy výcviku
psů a dozvěděli jsme se, jak se máme chovat při
setkání s neznámým pejskem. Akce se vydařila,
přálo nám počasí. Vyskotačili jsme se my i pejsci.
Děkujeme.
Prvňáčci s H. Augustovou, třídní učitelkou
ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA
Telegraf ZŠ U Dvora
1. – 2. 9. bylo ředitelské volno, protože se rekonstruovala škola.
5. 9. proběhlo oficiální zahájení školního roku.
6. 9. zahájily 2. – 4. třídy plavecký výcvik v Ústí
nad Orlicí.
12. – 14. 9. se konal adaptační pobyt 6.A.
13. 9. zhlédly 8. a 9. třídy film Lidice.
15. 9. se uskutečnily třídní schůzky pro celou
školu.
16. 9. proběhl program pro 2. a 3. třídy o tom, jak
se zachovat při setkání s cizím psem.
19. – 21. 9. se konal adaptační pobyt pro 6.B.
22. 9. se uskutečnil Běh naděje, finanční výtěžek
půjde na koupi vozíku pro tělesně postižené.
22. 9. byl plánován třídnický den, každá třída si
zvolila nějakou aktivitu.
26. 9. bylo uděleno ředitelské volno, učitelé se
vzdělávali.
29. 9. odjely 6. třídy na dějepisnou exkurzi do
Hradce Králové a Všestar.
29. – 30. 9. proběhl adaptační pobyt pro 4.A.
Adaptační pobyty
V měsíci září se uskutečnily adaptační pobyty pro
6. třídy a 4. třídu. V pondělí ráno 12. 9. odjela 6.A s
paní učitelkou Boháčovou, Hanákovou a panem
učitelem Pačínkem na adaptační pobyt do Dolní
Čermné na 3 dny. Vrátili se z pobytu ve středu 14.
9. O týden později, 19. 9. v pondělí, odjela také
6.B na stejný adaptační pobyt s paní učitelkou
Holubcovou, Boháčovou a panem učitelem Pačínkem. Vrátili se 21. 9. Tento pobyt se uskutečnil,
aby se děti z Nekoře, Mistrovic a Letohradu lépe
poznaly.
Poslední adaptační pobyt se uskutečnil 29. – 30.
9. pro 4.A. Pobyt byl zaměřen na budování lepších vztahů ve třídě.
David Svoboda, Jakub Preclík, Tomáš Pichner,
Tomáš Fogl, Dominik Maleček z 8.A.
Průmyslová střední škola Letohrad, pracoviště Střední odborné
učiliště, Ústecká 36, Letohrad,
http://www.pssletohrad.cz, pořádá
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v sobotu
15. 10. 2011, 26. 11. 2011 a 21. 1.
2012, vždy od 8.00 do 13.00 hodin.
BICÍ NÁSTROJE A PERCUSSION
Víte, že buben je vlastně jedním z nejstarších hudebních nástrojů vůbec? Že už lidé v pravěku vyťukávali rytmus na dřívka a kameny nebo kosti z
ulovené zvěře? Na kosti zatím nehrajeme, dosud
jsem ještě nic neulovil.
Bubny používali a používají šamanové. Šaman je
něco jako kouzelník, lékař nebo věštec. Je schopen se pomocí bubnování dostat do extáze, spojit se s nadpřirozenými bytostmi a třeba předpovídat budoucnost.
Určitě víte, jak se domlouvali indiáni. Neměli
mobily ani internet, hráli na bubny určitou rytmickou figuru, která znamenala třeba nebezpečí, smutek nebo také radost z narození malého
indiána. Jiný kmen slyšel toto bubnování a podle
něj poznal, co se u sousedů děje. Bubny se bohužel používaly i ve válkách a při popravách. Určitě
jste to viděli v nějakém historickém filmu nebo
v pohádce.
Všude v našem světě, kolem nás i v nás, můžeme
pozorovat rytmus. Koukněte se třeba do svého
těla. Naše srdce bije pravidelně v rytmu, někdy
pomaleji, někdy rychleji. Hodiny nebo budík tikají v rytmu, datel buší do kůry stromu v rytmu,
den a noc se střídá v pravidelném rytmu, čtyři
roční období se střídají v určitém rytmu, Země
obíhá Slunce v určitém rytmu, válce v motoru
auta tlučou v rytmu. Pokuste se najít ještě další
příklady a až se setkáme, řeknete mi je.
V našem hudebním světě známe mnoho stylů
hudby a ve všech je velmi důležitý rytmus: swing,
jazz, rock, klasická hudba, popmusic, funk, blues,
bluegrass, country, dance, heavy metal, hip hop,
house, punk, rap, ska, techno další.
Všechny styly mají společný rytmický základ,
buď jsou na čtyři, nebo na tři doby.
Buben se skládá z těla, které je potaženo kůží ze
zvířete (např. hovězí, telecí, oslí). Úderem ruky
nebo paličky se tato blána rozechvěje. Dnes se
na tyto moderní bubny natahuje kůže umělá.
Jak jsem zjistil, spousta lidí ani neví, že se bubny
ladí. Na těle bubnu jsou upevněny šrouby, kterými napínáme kůži, a tím tón bubnu zvyšujeme
nebo snižujeme. Víte, které bubny se ladí přesně
na určitý tón? Vypadají jako kotle, které mají čerti
v pekle. Vidíme je většinou v klasických orchestrech, které hrají takzvanou vážnou hudbu. Říká
se jim tympány. Hraje se na ně paličkami s filcovým zakončením.
V naší ZUŠ se budeme věnovat především bicí
soupravě, jak ji známe z různých hudebních sku-
9
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
pin: METALICA, AC/DC, QUEEN, RED HOT CHILI
PEPPERS, CARLOS SANTANA, AEROSMITH, BEATLES, ROLLING STONES, GUNS N´ROSES, TOTO,
B. B. KING a spousta dalších. Dle časových možností a vybavenosti učebny se budeme zabývat
také hrou na percussion: conga, bonga, cow bell
(kravský zvonec), tamburína, timbales.
Výuka může začít již od osmi let, pokud je žák
trochu vybaven talentem a má fyzické předpoklady.
Mým cílem je z žáka dle jeho talentu a zájmu
vychovat nejen dobrého bubeníka, který bude
schopen doprovázet v tempu (in time, timing) jakékoliv hudební těleso a jakýkoliv hudební styl,
ale současně dobrého hudebníka, který bude
umět komunikovat o hudbě i ze strany melodické a harmonické s ostatními členy toho či onoho
hudebního tělesa.
Hra na bicí soupravu podporuje nejvíce ze všech
nástrojů rozvoj mozkové činnosti a propojování
levé a pravé mozkové hemisféry. Hra na bicí nástroje je nastupujícím fenoménem 21. století.
Petr Oravec, hudebník a učitel ZUŠ Jablonné,
vedoucí sekce bicích nástrojů Pardubického kraje
Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské nám.
č. 1, Letohrad, 561 51, www.
lsg.cz, tel., fax: 465 622 249, email: [email protected]
VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY A ÚSPĚCHY STUDENTA GYMNÁZIA ŽAMBERK
Ve
školním
roce
2010/2011 studovalo na
Gymnáziu Žamberk 49
studentů z Letohradu.
Mezi ně patří i Miroslav
Koblížek, který letos
úspěšně odmaturoval.
Po celou dobu studia
dosahoval vynikajících
výsledků ve všech předmětech a velmi úspěšně
reprezentoval školu na
mnoha soutěžích. Je osobností velice všestranných zájmů, nebojím se říci, že v době časté úzké
specializace je on svou všestranností tak trochu
osobností renesanční. Skromné a slušné vystupování je u něj samozřejmostí. Každoročně byl
odměňován za svá vítězství v krajských kolech
olympiád i městem Žamberk.
Ve školním roce 2010/2011 dosáhl řady úspěchů.
V matematické olympiádě byl 1. v krajském kole,
4. místo obsadil v celostátním kole a reprezentoval Česko na mezinárodní matematické olympiádě v Holandsku, kde obdržel čestné uznání. V
tak důležitém předmětu, jako je matematika, je
tedy 4. nejlepším středoškolákem v celé republice. V logické olympiádě byl 1. v krajském a 4. v
celostátním kole. Ve fyzikální olympiádě byl 2. –
3. v kraji a 17. v celostátním kole. V olympiádě z
českého jazyka byl 2. v kraji a 11. v celostátním
kole.
Jeho všestrannost dokládá i to, že se věnuje také
hudbě, vystupuje s několika orchestry a je členem pěveckého sboru Gymnázia Žamberk Corale, který každoročně vystupuje i v Letohradu.
Při rozhodování o studiu na vysoké škole zvolil
všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Karlovy univerzity v Praze. Přijímací zkoušky konali
1.434 uchazeči, 174 byli přijati. První v pořadí u
přijímacích zkoušek: Miroslav Koblížek z Gymnázia Žamberk.
Blahopřejeme ke všem vynikajícím výsledkům a
děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Poznámka: Ze 174 studentů v červnu přijatých
na prestižní 2. lékařskou fakultu UK bylo 6 maturantů z Gymnázia Žamberk! Počet gymnázií v
Česku – 361.
RNDr. Milan Lipenský, ředitel Gymnázia Žamberk
LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM
Mapa a buzola aneb Jak se spolehlivě (ne)
ztratit
Hned první týden školy, tedy 5. – 11. září, se naše
třída, tj. septima, spolu s kantory a asistenty z oktávy vydala na kurz turistiky a pobytu v přírodě,
který se konal v krásné přírodě okolí Klášterce
nad Orlicí. Ubytováni jsme byli v chatovém táboře Orlice.
Ten, kdo si myslel, že náplní kurzu je pouhé ježdění na kolech a procházení se po lese, se šíleně
spletl. Ve skutečnosti jsme se totiž naučili spoustu
cenných věcí. Učili jsme se, jak pracovat s mapou,
používat buzolu, běhali jsme orientační běhy, slaňovali, jeli na celodenní výlet na kolech, navštívili
Polsko a užili si spoustu zábavy, na kterou jistě
nikdy nezapomeneme. Počasí nám moc nepřálo,
pršelo a bylo zima, takže jsme často museli úplně
změnit program. Naštěstí naši učitelé měli vždy v
zásobě nějaký záložní plán, který nás zaměstnal
a pobavil, i když venku padaly trakaře.
Přestože nás nožičky na konci kurzu celkem dost
bolely, stejně jsme se shodli, že kurz byl báječný,
a my si ho, i přes nepřízeň počasí, opravdu užili.
Lenka Murasová, septima
SPORT
MLADÍ HASIČI Z LETOHRADU VYHRÁLI ORLICKOÚSTECKOU LIGU 2011
První zářijovou neděli proběhl již 14. ročník soutěže O putovní pohár starosty města Letohrad
mladých hasičů v požárním útoku. Pěkné slunečné počasí přivítalo rekordní počet 23 družstev.
Z toho 10 družstev byli mladší žáci, 10 družstev
starší a letos poprvé také 3 družstva přípravky,
tedy děti ze školky. První pokus mladších žáků
měly děti rozběhnutý velice nadějně, bohužel
10
o výborný čas je připravila technická závada na
požární stříkačce. Díky rychlé pomoci našich dospěláků byla stříkačka na další pokusy již zcela v
pořádku. A tak nakonec naše týmy dosáhly těchto krásných výsledků: přípravka – 1. místo, mladší
– 3. místo a starší – 5. místo. Na poslední závody
v seriálu ligy, které se konaly 11. 9. 2011 na Orlici,
odjížděli naši mladší jako favorité na celkové pr-
venství, když se v tabulce posunuli na průběžné
1. místo s pětibodovým náskokem. Starší se také
posunuli, a to na průběžné 5. místo, ale bohužel
již bez šance na celkové medailové umístění. Na
Orlici chtěly mladší děti rozhodnout hned v prvním útoku, ale bohužel pravý proudař „omýval“
svůj terč neuvěřitelných 5 vteřin, a tak se mělo
vše rozhodnout v posledním útoku letošního
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
ročníku. Vše klaplo na výbornou, časem 18,65
s sice skončili mladší v Orlickém poháru těsně
druzí za družstvem z Dolní Dobrouče A, ale celkové prvenství v lize patří letohradských mlad-
ším žákům. Starší žáci udrželi krásné 5. místo.
Gratulujeme.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu
Letohrad, panu starostovi P. Fialovi, také všem
našim sponzorům a rodičům.
Bohatou fotogalerii a videa téměř ze všech závodů najdete na hedusa.rajce.idnes.cz.
Mladí hasiči Letohrad-město
BUDOS, sportovní a kulturní centrum
Letohrad
vás srdečně zve na seminář
JÓGA, ČI KUNG, JIN • JANG
v sobotu 15. 10. 2011 od 9.00 do 13.00 hod. v
tělocvičně Golem klub Letohrad (Mírová 891,
budova Golempress – u kruhového objezdu).
JÓGA – dechová cvičení, harmonizace dechu.
Psychická vyrovnanost, klid mysli. Zlepšení cirkulace energie, udržení zdraví a fyzického potenciálu.
ČI-KUNG – zlepšuje celkový fyzický a psychický
rozvoj člověka.
JING • JANG – konfrontace, smysl člověka – jeho
vývoj, co chceme, kam jdeme!
Veškeré cvičení jsou vhodná pro muže, ženy
všech věkových kategorií (začátečníci, pokročilí). Program je fyzicky nenáročný dle dispozic
našeho organismu. Cvičení i promluvu vedou
zkušení učitelé zabývající se východní filozofií
jako smyslem života: RNDr. Pavel Sláma, Ing. Lucie Šebelová, Jaromír Jan Pokorný, DiS.
Ke cvičení je potřeba lehký, volný oděv, ponožky.
Cena semináře: 400 Kč
Informace na tel. 731 584 719
Staňte se členem
nejúspěšnějšího oddílu KARATE
východočeského regionu
KARATE TEAM KCK
TJ SPARTAK OEZ Letohrad
pořádá nábor nových členů.
Karate team KCK vyhlašuje i v letošním školním
roce nábor nových členů, který je určen chlapcům a dívkám od 6 let. Říkáte si, proč byste měli
chodit na tento druh sportu? Zde je pár dobrých
důvodů proč!
1) TRÉNINK KARATE JAKO VŠESTRANNÉ
A KOMPLETNÍ PROCVIČENÍ TĚLA.
Trénink karate postihuje kompletní fyzický, psychický i morální rozvoj cvičenců. Jako fyzické cvičení procvičuje kompletně a rovnoměrně celé
tělo pomocí pestrých technik krytů, úderů, seků,
kopů, postojů a pohybových akcí. Cílem fyzické
části tréninku je dokonalý rozvoj těla a jeho ovládání.
2) PŘÍZNIVÝ VLIV NA ROZVOJ PSYCHIKY
A KONCENTRACI.
Trénink karate procvičuje maximálním způsobem koncentraci, což je velmi přínosné zejména
u dětí. Velmi také zlepšuje prostorovou orientaci.
Cvičení karate rozvíjí práci s vnitřní energií pomocí správného dýchání v technikách i pomocí
aspektů kime a kiai v technikách karate. Cílem
psychického tréninku je především schopnost
maximální koncentrace a ovládání emocí a mysli.
3) CVIČENÍ KARATE A MORÁLNÍ ROZVOJ.
Při cvičení karate je kladen důraz i na morální
vývoj. Je zdůrazňována úcta k soupeři i obranný
charakter bojového umění karate. Trénink karate
JU-JITSU - reálná sebeobrana
Umění ubránit se fyzickému napadení v různých situacích - na ulici, dopravním prostředku, v budově za pomoci sebeobranných technik a psychologických návyků. Zvláště vhodné pro ženy, jsou-li
napadeny násilníkem, i pro muže v krizových situacích.
Cvičí se každé pondělí od 19 do 20 hod.
TAI ČI ČUAN - ČI KUNG
Tradiční čínské cvičení využívající klidný, plynulý pohyb v souladu s dýcháním. Cílem je splynutí
mysli s tělem. Zlepšuje se koordinace a kloubní pohyblivost.
Velmi vhodné pro každý věk - RELAXACE - UVOLNĚNÍ.
Cvičí se v každé pondělí od 20 do 21 hod.
- Cvičení je vhodné pro každý věk.
- Cvičí se dle dispozic a schopností, které dovoluje cvičencovo tělo.
Cvičební úbor civilní, pohodlné, příjemné, cvičí se na boso nebo v čistých ponožkách.
Předběžné informace na mob. č. 731 584 719.
Cvičení vede JAROMÍR JAN POKORNÝ, zabývající se východními bojovými uměními, filozofií a psychologií více jak 40 let.
AIKIDO
Pod vedením instruktora p. Petra Langra.
Info: 732 151 623
KARATE – tradiční forma pro dospělé
Vhodné pro kohokoliv, bez ohledu na jeho fyzickou kondici. Pozvolná cvičení dle schopností cvičenců s postupným zatížením, vhodné pro bývalé aktivní sportovce i úplné začátečníky. Cvičí se
každý pátek od 17.00 hod. v Golem klubu (kruhový objezd) pod vedením Ing. P. Kopeckého a Pavla
Krátkého. INFO: 777 740 080, [email protected]
www.budos.cz
vede ke komplexnímu rozvoji osobnosti, a tím i
k výchově využívat své síly a dovednosti k pomoci ostatním, především slabším jedincům.
4) BLAHODÁRNÝ VLIV TRÉNINKU KARATE
NA ZDRAVÍ CVIČENCŮ.
Trénink karate příznivě ovlivňuje zdraví cvičenců. Je to dané především posílením těla,
zklidněním a ovládnutím emocí a mysli i rozvoji vnitřní energie. Ta se rozvíjí správnými dechovými návyky v provádění technik i pohybu
celého těla. V karate je kladen důraz na rozvoj
tzv. hara (centrum vnitřní energie v těle). Také
rozvoj koncentrace významně posiluje obranyschopnost těla.
Pokud jsme vás zaujali, rádi vám podáme informace, jak a kde cvičit. Můžete nás navštívit osobně v
tělocvičně v Letohradě, Golem klub (na kruhovém
objezdu – ul. Mírová), a to na jednom z tréninků:
v pondělí a středu 16.00 – 17.00 hod. (začátečníci), 17.15 – 19.00 hod. (závodní tým)
v úterý a čtvrtek 16.30 – 18.00 hod. (pokročilí +
přípravka)
Kontakt: KCK TEAM – TJ SPARTAK Letohrad,
Mírová 891, 561 51 Letohrad, tel.: 777 227 083,
606 226 577, 777 740 080 e-mail: [email protected], www.karate-sport.cz
11
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
KARATE TEAM KCK
Letohradští karatisté bodují na Evropském poháru, Nikola Krátká obhajuje titul mistryně republiky
v ženách
V sobotu 17.9.2011 jsme vyrazili do Nymburka, kde se v basketbalové hale konal Evropský pohár mládeže a Mistrovství ČR seniorů. Původně jsme zvažovali, jestli nepojedeme na bývalý světový pohár
mládeže do Budapešti, který se konal ve stejném termínu. Vzhledem k tomu, že turnaj nebyl tento
rok zařazen do série světového poháru a finanční náklady na výjezd do zahraničí jsou podstatně větší,
padla volba na Nymburk. Náš oddíl reprezentovalo celkem 11 borců a hned všichni se prosadili medailově. Pro Nikolu Krátkou to je předposlední test před mistrovstvím světa v Malajsii, kde nás Nikola
bude na konci října reprezentovat a kam si vybojovala postup. Výborné výkony předvedli svěřenci
trenérky Květy Krátké – Radim Patkolo a Filip Černohouz. Skvělou formu předvedli Jáchym Kopecký,
Michaela Krátká a Honza Šrámek. Nikola Krátká nedala nikomu šanci, s přehledem zvítězila a připisuje si na své konto další mistrovské tituly. Všichni naši svěřenci předvedli skvělý výkon a důstojně
reprezentovali naše město. Poděkování patří i rodičům našich svěřenců, kteří tvoří perfektní zázemí a
pohotový servis.
Výsledky našich borců:
- KATA chlapci 9 a 10 let (zelený a fialový pás)
- SHOBU NIHON - chlapci (13 a 14 let)
1. místo Patkolo Radim (KCK TEAM Letohrad)
2. místo Hrdina Adam (KCK TEAM Letohrad)
- KATA chlapci 11 a 12 let (zelený a fialový pás)
- SHOBU NIHON - dívky (13 a 14 let)
2. místo Stránský Jan (KCK TEAM Letohrad)
1. místo Krátká Michaela (KCK TEAM Letohrad)
3. místo Šlesingr Michael (KCK TEAM Letohrad)
2. místo Vávrová Petra (KCK TEAM Letohrad)
- KATA chlapci 13 a 14 let (zelený a fialový pás)
- SHOBU SANBON - dorostenci (15 - 17 let) -70
2. místo Černohouz Filip (KCK TEAM Letohrad)
kg
3. místo Šrámek Jan (KCK TEAM Letohrad)
2. místo Kopecký Jáchym (KCK TEAM Letohrad)
- KATA dívky 13 a 14 let (hnědý až černý pás)
- SHOBU SANBON - seniorky (18 - 35 let) -60
2. místo Vávrová Petra (KCK TEAM Letohrad)
kg
3. místo Krátká Michaela (KCK TEAM Letohrad)
1. místo mistr ČR Krátká Nikola (KCK TEAM Le- KATA - dorostenci (15 - 17 let)
tohrad)
2. místo Kopecký Jáchym (KCK TEAM Letohrad)
- SHOBU SANBON - seniorky (18 - 35 let) +60
- SHOBU NIHON - chlapci (11 a 12 let)
kg
2. Jirásek Daniel (KCK TEAM Letohrad)
1. místo mistr ČR Krátká Nikola (KCK TEAM Le3. Stránský Jan (KCK TEAM Letohrad)
tohrad)
- SHOBU NIHON - chlapci (13 a 14 let)
P. Krátký
1. místo Černohouz Filip (KCK TEAM Letohrad)
TJ SPARTAK OEZ Letohrad - KCK TEAM
3. místo Šrámek Jan (KCK TEAM Letohrad)
DALŠÍ ZPRÁVY
ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Týden knihoven 3. – 9. října
V rámci celonárodní akce Týden knihoven bude v
knihovně probíhat prodej vyřazených knih. Cena
jedné knihy bude 2 Kč. Prodej bude zahájen 3.
října v 8.30 hodin.
Autorské čtení 19. října v 18 hodin
Středisko východočeských spisovatelů v Pardubicích – oblast Orlicko a knihovna Letohrad pořádají v rámci uměleckého maratónu autorské
čtení.
Představí se Petr Uhlíř, začínající básník z Letohradu, Petr Dostálek, multiumělec z Letohradu,
Vladimír Hrdina, básník z Bystrce, Julie Miletínová, básnířka a prozaička z Pardubic a Martin
Vídenský, básník z Letohradu. Čtení se uskuteční ve středu 19. října v 18 hodin v prostorách
knihovny. Všichni jste srdečně zváni.
Místní skupina Českého červeného kříže v
Letohradě po dohodě s pracovníky Diakonie
Broumov vyhlašuje
PODZIMNÍ SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ.
- letní a zimní ošacení (dámské, pánské i dětské),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
apod.,
- látky (min. 1 m²) – nedávejte odřezky a zbytky
látek,
- domácí potřeby – nádobí bílé, černé, skleničky
12
– vše nepoškozené,
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře,
deky,
- nepoškozená obuv.
Sbírka se uskuteční v pátek 21. října 2011 od 16
do 18 hod. a sobotu 22. října od 9 do 11 hod.
Místo sběru: jako obvykle budova Základní školy
v Komenského ulici – přízemí budovy na rohu
Svatojánské ul.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů nebo
krabic, aby se transportem nepoškodily.
Dobrovolný finanční příspěvek na odvoz bude
možno předat do připravené pokladničky.
Představenstvo MS ČČK Letohrad
120 LET SDH KUNČICE
Neděle 4. září přinesla krásné počasí, jisto jistě
jako dar ke 120. výročí založení SDH Kunčice.
Plný areál Pod Lipami svědčí o dokonalé přípravě a organizaci oslav. 700 strávníků na oběd po
mši, 16 hasičských sborů a odhadem asi 2.000
návštěvníků odpoledního programu, to vše vypovídá o velkém úspěch akce.
Vedení Sboru dobrovolných hasičů Kunčice děkuje všem sponzorům, městu Letohrad, starostovi města panu Fialovi a Pardubickému kraji za
podporu, panu senátorovi Šilarovi, krajskému
radnímu panu Šotolovi a paní Faltusové, starostce OS HČMS v Ústí nad Orlicí za osobní účast na
oslavách. Díky patří také bratrům Aloisu a Pavlu
Taclovým, Stanislavu Adamcovi za pomoc a zapůjčení exponátů na výstavů. Velké díky patří
všem, členům i nečlenům SDH, kteří se podíleli
na přípravě a vlastním průběhu oslav. Jen díky
jejich dobrovolné a nezištné práci se nám podařilo tak úspěšně a důstojně oslavit významné
výročí sboru.
Odznak vydaný k výročí je možno zakoupit u starosty sboru br. Ladislava Štěpánka.
MÁMY PRO MÁMY ANEB POJĎME
POMÁHAT NOVÝM MAMINKÁM
Pojďme pomáhat novým maminkám a jejich
předčasně narozeným miminkům! Podpořme
je ve chvílích nejistoty a osamění, obdarujme je
vlastnoručně vyrobeným dárkem.
Každým rokem se u nás narodí předčasně osm
tisíc miminek, jejichž první dny provází mnoho
nejistoty a strachu. Malý človíček zůstává po
několik prvních týdnů i v inkubátoru, kde o něj
pečují lékaři, a jeho maminka zažívá těžké chvíle
plné obav o život děťátka, osamocení, bezmoci,
sebeobviňování a prázdné náruče…
Projekt je iniciativou občanského sdružení Nedoklubko OS, zajišťujícího informační a psychosociální podporu rodičům nedonošených dětí.
Cíl projektu: Cílem projektu Mámy pro mámy je
psychicky podpořit maminky ve velice náročné,
tíživé životní situaci, jakou předčasný porod je.
Komu chceme pomoci: Všem čerstvým mamin-
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
kám a jejich nedonošeným miminkům na nemocničních odděleních pro předčasně a rizikově
narozené děti v celé ČR.
Kdo může pomáhat: Mohou to být maminky
vyrábějící v mateřských centrech nebo doma,
ale také děti v mateřských školkách, klienti pečovatelských domů – každý, kdo by rád potěšil a
obětuje trochu svého volného času.
Informace o projektu: Bližší informace, kontakty, návody a tipy na dárky najdete na stránkách
www.mamypromamy.blogspot.com a www.nedoklubko.cz.
Kontakt: Klára Csirková, hlavní koordinátorka
projektu, tel. 733 751 763, [email protected]
S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ
Musíš se učit tak dlouho, dokud je na světě něco,
co nevíš.
Latinské přísloví
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se
Pavel Okrouhlický
Dominik Brožek
Petr Zajíc
Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně s Vámi
z narození děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města.
Oldřich Vodehnal
Hana Kacálková
František Kalousek
Marie Venclová
Věra Hubálková
Viera Hrabcová
Božena Bednářová
Vlasta Vychytilová
Vladimír Adamec
Věra Machková
Vlasta Tomanová
70 let
05.10.
ce
13.10.
15.10.
Jubilanti
Ludmila Chládková, Letohrad-KunčiVáclav Mihulka, Letohrad
Marie Barnetová, Letohrad
75 let
03.10.
25.10.
Karel Jansa, Letohrad-Kunčice
Jarmila Otavová, Letohrad
80 let
04.10.
František Matyáš, Letohrad-Orlice
82 let
05.10.
28.10.
29.10.
ce
Milan Suchomel, Letohrad-Červená
Marie Kašková, Letohrad
Ludmila Moravcová, Letohrad-Kunči-
83 let
17.10.
30.10.
Otto Halbrštát, Letohrad-Orlice
Jarmila Stejskalová, Letohrad
84 let
14.10.
Božena Krejsová, Letohrad
86 let
18.10.
Růžena Laňková, Letohrad
87 let
21.10.
Marie Holubová, Letohrad
Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí – 70, 75, 80 nebo více let,
které v říjnu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví,
hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu.
Městské muzeum a Klub filatelistů v Žamberku, Česká pošta, s.p., a Poštovní muzeum
Praha
pořádají výstavu
175 LET POŠTY ŽAMBERK
Věk, případně část obce místa trvalého pobytu
uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku
máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za
pochopení.
Manželství uzavřeli
27. srpna 2011
Miroslav Štěpán, Letohrad – Marcela Mozolová,
Písečná
3. září 2011
Milan Menzel, Žampach – Helena Jebousková,
Žampach
Robert Náhlý, Opava – Jana Matochová, Praha
10. září 2011
Martin Jelínek, Letohrad – Petra Bartošová, Králíky
Miroslav Vaňous, Česká Třebová – Veronika Janebová, Česká Třebová
Marek Piskač, Vilémov – Lucie Hanáková, Letohrad
Jan Filip, Jamné nad Orlicí – Veronika Černohorská, Bystřec
11. září 2011
Vilém Dostál, Vrbátky – Iveta Hodrová, Hnátnice
17. září 2011
Petr Kubíček, Dolní Dobrouč – Gabriela Stehnová, Dolní Dobrouč
Lukáš Vojkůvka, Dolní Dobrouč – Jiřina Bauerová, Dolní Dobrouč
Petr Koblížek, Nekoř – Hana Luxová, Klášterec
nad Orlicí
Vážení novomanželé, blahopřejeme Vám k uzavření manželství a přejeme, ať je Vaše manželství
trvalé a šťastné.
Vzpomínáme
Ján Ducko, Letohrad
Jan Liebich, Letohrad
Bohumil Peškar, Letohrad-Orlice
Ludvík Králík, Letohrad
Milada Slámová, Letohrad
Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti.
Ludmila Stejskalová, matrikářka
STŘÍBRNÉ SVATBY
se uskuteční v pátek 14. 10. 2011 od 17 hodin v obřadní síni města. Pokud jste uzavřeli
manželství v roce 1986 a máte zájem se obřadu zúčastnit, domluvte se s matrikářkou MěÚ
Letohrad - telefonní číslo 465 676 424. Tato
informace se týká především těch párů, které
uzavřely manželství jinde než v Letohradě.
Výstava otevřena od 8. do 30. října 2011 v
Městském muzeu v Žamberku (úterý – pátek
9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00, sobota a neděle
14.00 – 17.00 hod.).
Slavnostní otevření výstavy v sobotu 8. října
2011 v 15.00 hod. s příležitostnou poštovní
přepážkou.
Srdečně zvou pořadatelé.
DEN STROMŮ NA ZÁMKU
POTŠTEJN
Malí i velcí, zveme vás na oslavu svátku stromů.
Celosvětový svátek Dne stromů se slaví i v Potštejně. Filozoficky a ekologicky laděná akce je
určena nejen milovníkům přírody, ale i dětem,
kteří se lásce vůči zvířátkům a rostlinkám teprve
učí. Letos nás čeká např. čtení básní z knihy Den
stromů, jako každý rok výsadba nového stromku
v zámeckém parku, promítání unikátního snímku Giona Jeana Muž, který sázel stromy a nově
pro děti máme přichystány atrakce na podporu
správného třídění odpadů. Atrakce s názvem Barevný den plný her zahrnují např. maxi-domino,
pexeso, člověče, šup do sběrného dvora a další.
Akce se koná 15. 10. 2011 od 14.00 hod. a je
pro všechny účastníky zcela zdarma. Pro ty, kdo
nám budou pomáhat sázet stromy nebo věšet
ptačí budky v parku, je připraveno svařené víno,
tak neváhejte a přijďte s námi strávit sobotní odpoledne na zámku Potštejn. Těšíme se na vás!
Kateřina Skalická, Zámek Potštejn, Jarníkova 1,
517 43 Potštejn, tel. 494 546 064, 728 939 028, email: [email protected], www.
zamekpotstejn.cz
18. ROČNÍK ŠKOLSKÉ VÝSTAVY
RYCHNOVSKA
21. října 2011 od 9.00 do 17.00 hod. a 22. října 2011 od 8.00 do 12.00 hod. se koná v areálu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové
školy v Rychnově nad Kněžnou již 18. ročník
školské výstavy. Výstava si klade za cíl komplexně informovat o možnostech studia na středních
školách a odborných učilištích našeho regionu i
regionů sousedních a usnadnit tak žákům devátých tříd základních škol a jejich rodičům nelehké rozhodování. Návštěvníci výstavy mají možnost přímo od zástupců jednotlivých škol získat
všechny aktuální informace o studijních a učebních oborech, které je zajímají. V letošním roce
13
LETOHRADSKÝ
ZPRAVODAJ
ŘÍJEN - číslo 10/2011 - ročník XXI.
si výstavní plochu rezervovalo 38 škol a několik
průmyslových podniků a institucí.
Při této příležitosti proběhnou také dny otevřených dveří pořádající VOŠ a SPŠ Rychnov nad
Kněžnou, která pro školní rok 2012/2013 nabízí
pro absolventy základních škol v tolik žádaných
technických, službových či obchodních maturitních a učebních oborech 275 míst. Zájemci si
mohou prohlédnout veškeré prostory školy, moderní přístrojové vybavení laboratoří diagnostiky motorových vozidel, automatizace a výpočetní techniky, audiovizuální učebny jazyků, vidět v
činnosti školní CNC stroje a roboty, moderní autoservis, lakovnu, prostory pro kominíky, dřevařské dílny, jsou pro ně připraveny další zajímavé
expozice.
Automobilní průmysl, strojírenský průmysl a
příbuzné technické obory se v rychnovském regionu dynamicky rozvíjejí. S tím souvisí prudký
nárůst potřeby odborníků s technickým vzděláním v oblasti diagnostiky motorových vozidel,
CAD/CAM systémů, CNC strojů, informačních
technologií, automatizační techniky a robotiky a
v dalších navazujících oblastech.
Poněvadž rozvoj průmyslu není možný bez příslušných služeb a obchodu v místní i regionální
infrastruktuře, připravuje škola i pracovníky v
této oblasti. S tím souvisí i změny, ke kterým došlo v rámci uspořádání odborného vzdělávání v
Rychnově nad Kněžnou a v jeho struktuře. Jedná
se o školu, která připravuje budoucí odborníky
od učebních oborů až po studijní obory středních a vyšších odborných škol.
Škola disponuje i s ubytovacími a stravovacími
kapacitami, moderními dílnami, učebnami a
společenskými prostorami.
ZAMYŠLENÍ
Slavením narozenin nebo svátku dáváme najevo
– jsi pro mě důležitý, cenný, mám tě rád. Slavení
státních svátků nám dává příležitost si připomenout, jakou hodnotou je pro nás naše země a
uspořádání naší společnosti.
Spravedlnost, odpovědnost, obětavost, odvaha,
trpělivost nejsou něčím abstraktním, vyžadují
činy, práci. Podobně pěkný vztah – láska (za lásku se dnes pokládá leccos) není jen citem. Cit je
příjemný, ale jestli se mi do něčeho nechce, to
ještě neznamená, že to neudělám.
V životě potřebujeme vědět, co je důležité, o co
se budeme vytrvale snažit.
Ke slavení 28. září, 28. října a památce našich
předků nabízím úvahu Benjamina Kurase, českého žida. S lidskou pokrčeností má dvojí zkušenost, českou i židovskou. (Židé žili v těžších
podmínkách než Češi a mnohem delší dobu, narovnali se až znovuzískáním vlastního státu.)
„Konfrontace má v mnoha kulturách špatnou
pověst a pokládá se za nežádoucí. Česká kultura
k nim patří plnou měrou. Češi se bojí nejen konfrontace, nýbrž i těch, kdo se konfrontace nebojí.
Oni je totiž vyrušují z bezpečné anonymity, uvádějí v riziko a v nepohodu. Stavějí je do situací,
v nichž by za sebe museli rozhodovat, někomu
či něčemu stranit, projevit jednomu či druhému
loajalitu. Nutí je k jednoznačné volbě. To všechno je strašně bolí. Mnohem raději věci nechávají tak, jak jsou: času, vývoji, osudu. Pak remcají,
potajmu, vyhýbavě, uhýbavě, za zády, nasraně.
Že se nic neděje. A když se děje, ne tak, jak by
mělo. Tím se uvádějí do bezmocnosti. Protože
jim chybí jasnost cíle, často se vzdávají, ještě než
začali. Protože jim chybí loajalita, nedokážou se
vystříhat úskočnosti, vypočítavosti, zrádnosti,
záludnosti, zákeřnosti. Často se těší tím, jak vyzráli na někoho, kdo na ně spoléhal, kdo jim chtěl
K SLAVENÍ PODZIMNÍCH SVÁTKŮ
pomoci, kdo se za ně o něco rval. Byl prý moc
konfrontační, zavinil si to sám. Proto se taky česky nedá napsat velké světové drama. Drama je
totiž samá konfrontace.
Konfrontovat znamená čelit. Stavět se čelem,
přímo, nevyhýbavě. Tváří v tvář. Podívat se na
věci zblízka a zeptat se, proč jsou, jak jsou a zda
by mohly být jinak. Neklopit oči, neschovávat se
do kouta, za někoho jiného. Nebát se nebezpečí.
Nebo se ho bát, ale přesto do něho jít. Přijímat
riziko. Svět bez rizika je nudný, šedivý, ušlápnutý.
Dokud se nekonfrontujeme s překážkami, nedá
se zjistit, co je a co není možné. Limit možností se
zjistí teprve tehdy, až párkrát přestřelíme.
Opakem konfrontace je přešlapování kolem horké kaše, bojácnost, předposírání. Výsledkem je
bezmocnost a bída.
Jako každá jiná dovednost, schopnost konfrontace se dá naučit, pěstovat, posilovat, tříbit. Jestliže se nepěstuje konfrontační schopnost, automaticky se pěstuje bojácnost a bezmocnost.
Konfrontaci se potřebujeme učit také proto, že s
sebou nese několik úskalí, která se musíme učit
poznávat. Jedním je konfrontace s chybným terčem – s někým, od něhož konfrontací nemůžeme nic získat, protože k tomu není kompetentní.
Druhým je konfrontace v nevhodnou dobu –
okolnosti a podmínky neuzrály do situace, v níž
konfrontovaný musí nebo přinejmenším může
ustoupit nebo vyhovět. A třetím je setrvačnost,
která nám někdy znemožňuje zastavit, když už
jsme konfrontaci vyhráli, a může oslabit či dokonce i negovat již dosažený výsledek.
Ke konfrontaci je zapotřebí energie zvané troufalost. Troufalost potřebujeme ke každému činu,
ke každému pohybu, ke každé změně. Troufalost
má charakter veskrze pozitivní. A to i bez ohledu
na to, že konfrontovaným, jimž je konfrontace
nepříjemná, nebo nekonfrontovaným, které
konfrontace vyrušuje z pohody, se jeví negativně, takže ji pojmenovávají slovy jako drzost a
nestoudnost.
Naopak ti, kdo vědí, že bez konfrontace se nic
nehýbe a bez pohybu se nic nemění, si jako
partnery a spolupracovníky vybírají právě lidi
troufalé, a jen těm předávají odpovědnost a
kontrolu. Troufalost jedněch dokáže motivovat
i ty netroufalé k občasné troufalosti, ve známém „efektu sněhové koule“, kdy jeden svou
troufalostí inspiruje druhého a ten třetího, až
vznikne skupina, které se najednou dnes zdá
možné, co se jim jako jednotlivcům včera zdálo
nemožné.
Nejtroufalejším záznamem troufalosti, jaký byl
kdy napsán, je žádost Mojžíše a Árona k faraonovi: Hospodin ti vzkazuje: Propusť můj lid…
(Ex 5-12).“
Z knihy Zakázané ovoce vědění Benjamina Kurase (nar. 1944, český spisovatel
a dramatik, v r. 1968 emigroval do Anglie, v r.
1974 konvertoval k židovství).
Václav Vacek
PODĚKOVÁNÍ
Velké poděkování a uznání patří panu JAROMÍRU HRUBÉMU za organizaci a hladký
průběh Farmářských trhů a výstavy zahradní a komunální techniky v Letohradu na zámecké terase ve dnech 23. a 24. 9. 2011
Ing. Bříza, ŽIVA a.s.
INZERCE
Zdravotní sestra hledá HPP. Řid. pr. sk. B. Tel.: 724
923 110.
Hledáme zpěváka/zpěvačku - blues/rock. Kontakt: [email protected]
14
13. 9. 2011 byla slavnostně zahájena stavba
Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace Letohrad.
LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ - měsíčník z Letohradu.
Vydavatel: Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, IČ: 279129.
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: E 10552.
Šéfredaktor: Mgr. Petr Cink, Redakční radu řídí: Ing. Jitka Dostálová
Příjem inzerce: Ludmila Moravcová, tel.: 465 466 442, e-mail: [email protected]
Adresa redakce: Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad,
tel.: 465 676 423, mob.: 723 540 916, fax: 465 621 215, e-mail: [email protected], http://www.letohrad.eu
Tisk: Golem Group s.r.o., Mírová 891, Letohrad, tel.: 465 466 467.
Periodicita 12x ročně. Náklad 950 ks.
Uzávěrka příštího čísla je 19. 10. 2011. Ročník XXI., číslo 10/2011, Cena 15,- Kč
Datum vydání 30. 9. 2011
Download

Zde - Město Letohrad