OBSAH
I.
ORGÁNY SPOLOČNOSTI
3
II.
PROFIL SPOLOČNOSTI
4
III. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI
6
IV. PREHĽAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV
17
V.
23
INFORMÁCIE PRE AKCIONÁROV
VI. PRÍLOHY
37
Výročná správa 2012
a
2
I. ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Predstavenstvo:
Ing. Peter Slimák
Ing. Mária Mikolajová
Ing. Vladimír Melikant
Ing. Vladimír Skoupil
Ing. Peter Babjak
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
Dozorná rada:
Ing. Július Medveď, CSc.
Ing. Juraj Meitner
Vladimír Majerčák
predseda / do 19.12.2012 /
člen
člen
Predmetom činnosti akciovej spoločnosti je:





výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych
výrobkov,
výroba trvanlivého pečiva,
výroba potravinárskych koncentrátov, prísad a pochutín,
nákup obilia,
nákup a predaj potravinárskych výrobkov.
Spoločnosť bola založená na čas neurčitý.
Spoločnosť tvoria tri závody:
-
mlyn Spišská Nová Ves
cestovináreň Spišská Nová Ves
pekáreň Spišská Nová Ves s prevádzkou pekáreň a cukráreň
Výročná správa 2012
a
3
II. PROFIL SPOLOČNOSTI
Akciová spoločnosť MPC CESSI a.s. so sídlom Mlynská 22, Spišská Nová Ves,
vznikla zakladateľskou listinou Fondu národného majetku so sídlom v Bratislave,
Drieňová č. 27, v súlade so schváleným privatizačným projektom č. 410 zo dňa
23.4.1992. Zapísaná je v obchodnom registri Obvodného súdu v Košiciach v odd. Sa
vo vložke 247/V.
Deň vzniku akciovej spoločnosti je 1. máj 1992 a pridelené IČO 31651445.
Základné imanie spoločnosti predstavuje 3 298 000 €.
Nepeňažný vklad zakladateľa predstavoval ku dňu založenia celkom 122 181 tis. Sk,
z toho:
základné imanie
rezervný fond
prevádzkové a účelové fondy
rezervy a ostatné časové rozlíšenia
91 094 tis. Sk
9 109 tis. Sk
16 290 tis. Sk
5 688 tis. Sk
Mimoriadne valné zhromaždenie, usporiadané Fondom národného majetku SR
ako jediným akcionárom, dňa 14.12.1992 rozhodlo o zvýšení základného imania
spoločnosti na základe mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu vzniku spoločnosti
z pôvodných 91 094 tis. Sk o 5 767 tis. Sk na 96 851 tis. Sk vydaním 5 757 ks akcií na
majiteľa v menovitej hodnote 1 000,- Sk v prospech akcionára Fondu národného
majetku SR a o zvýšení rezervného fondu z pôvodných 9 109 tis. Sk o 576 tis. Sk na
9 685 tis. Sk. Valné zhromaždenie dňa 14.4.1999 navýšilo základné imanie o 149 tis.
Sk, vydaním 149 prioritných akcií na meno.
Základné imanie spoločnosti bolo vytvorené vkladom zakladateľa uvedeným
v zakladateľskej listine ku dňu vzniku vydaním:
- 96851 kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe
pričom menovitá hodnota jednej akcie je 1 000,- Sk
- 149 prioritných akcií spoločnosti na meno v listinnej podobe, pričom menovitá
hodnota jednej akcie je 1 000,- Sk
Predstavenstvo dňa 23.10.2008 schválilo premenu menovitej hodnoty akcií
vyjadrenú v Sk na hodnotu v eurách. Pri premene menovitej hodnoty akcií
a základného imania bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR. Pôvodná
menovitá hodnota vo výške 1 000,- Sk, čo predstavuje 33,1939 EUR bola zaokrúhlená
na 34 EUR za jednu akciu.
Výročná správa 2012
a
4
Pred skončení účtovného obdobia 2012 nastali v spoločnosti udalosti osobitného
významu, predovšetkým zmena strategického akcionára, ktorým je spoločnosť
MOF INVEST, a.s. Bratislava s podielom na hlasovacích právach spojených s akciami
54,75 %.
Následne po skončení účtovného obdobia došlo na základe uznesení prijatých na
mimoriadnom Valnom zhromaždení dňa 22.1.2013 k voľbe nových členov
štatutárnych orgánov v zložení:

Predstavenstvo:

Dozorná rada :
predseda Ing. Vladimír Skoupil
členovia Ing. Peter Babjak
Ing. Richard Gavaľa
JUDr. Ing. František Šimčák
JUDr. Alxander Bröstl
Vladimír Majerčák
JUDr. Ján Molnár
Mgr. Dávid Molnár
Výročná správa 2012
a
5
III. SPRÁVA PREDSTAVENSTVA SPOLOČNOSTI
O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI, STAVE MAJETKU
A FINANČNOM HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2012
Spoločnosť vykázala za rok 2012 účtovný výsledok hospodárenia - strata vo výške
149 100 EUR .V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2011, kedy spoločnosť dosiahla
stratu vo výške 190 872 EUR došlo k zníženiu straty o 41 772 EUR.
Na dosiahnutom výsledku hospodárenia sa jednotlivé oblasti podieľali
nasledovne:
 výsledok hospodárenia z hospodárskych činností dosiahol stratu vo výške
35 539 EUR a v medziročnom porovnaní došlo k zníženiu straty o 88 512
EUR . Pridaná hodnota medziročne vzrástla z hodnoty 4 427 787 EUR na
hodnotu 4 477 199 EUR , čo predstavuje nárast o 49 412 EUR. Pri
podrobnejšej analýze pridanej hodnoty je zrejmý mierny pokles výroby
o 435 865 EUR, čo je pokles o 2,0 %, avšak na druhej strane poklesla aj
spotreba materiálu a energií o 461 821 EUR , čo je pokles o 2,9 % a tiež
poklesli nakupované služby o 29 039 EUR, pokles 2,0 %.
 výsledok hospodárenia z finančných operácií – strata 80 078 EUR Oproti
porovnateľnému obdobiu roka 2011 sa znížila strata z finančných operácií
o 33 124 EUR. Náklady na finančnú činnosť sa v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím znížili o 29,3 %. Tento pozitívny trend bol
spôsobený nižším čerpaním úverových zdrojov, ktoré boli v roku 2012
podstatne lacnejšie, a to predovšetkým z dôvodu výrazného poklesu
Euriboru, čo je medzibanková referenčná sadzba, ktorá v závere roka
dosahovala historické minima.
Podiel vlastných zdrojov na krytí majetku spoločnosti dosiahol úroveň 50,42 %.
Podiel vlastného imania na 1 akciu k 31. decembru 2012 dosiahol hodnotu 79,8 EUR.
Celkovo spoločnosť vyprodukovala za rok 2012 výnosy v hodnote 22 297 316 €
a čerpala náklady v hodnote 22 446 416 €. Financovanie spoločnosti v priebehu
celého roka bolo vyrovnané.
Výročná správa 2012
a
6
Cieľom pre rok 2012 bolo dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Pre jeho zabezpečenie
dochádzalo k úsporným opatreniam v nákladovej oblasti a od začiatku roka sa
pristupovalo aj k organizačným opatreniam, ktoré vedú k racionalizácií práce
a k zlepšeniu ukazovateľa produktivity práce.
Celkové hospodárenie spoločnosti za uvedené obdobie poukazuje na pretrvávajúce
cenové znevýhodnenie našich produktov v porovnaní s dovozom lacnejších múk a
cestovín z okolitých štátov EÚ.
Napriek úsporným opatreniam v nákladovej oblasti sa nepodarilo dosiahnuť
vyrovnané hospodárenie.
Výročná správa 2012
a
7
PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ PODĽA ZÁVODOV
MPC CESSI a.s. je potravinárskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá spracovaním
obilia, výrobou cestovín, pekárskych a cukrárskych výrobkov.
Politika kvality: Základným strategickým zámerom spoločnosti je neustále
zlepšovať "Systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín" za účinnej podpory a
účasti všetkých zamestnancov tak, aby sa pri efektívne vynaložených nákladoch
dosiahla požadovaná vysoká kvalita a zdravotná neškodnosť všetkých našich
výrobkov, ako aj kvalita služieb s ohľadom na spokojnosť zákazníka a udržiavať si
tak štatút zodpovedného, dôveryhodného a spoľahlivého partnera voči našim
odberateľom.
Pri výrobe výrobkov uplatňujeme zásady HACCP, SVP a zodpovedne sledujeme
a posudzujeme
jednotlivé suroviny a výrobky, aby sme mohli garantovať ich
kvalitu a zdravotnú bezpečnosť.
Naša spoločnosť venuje značnú pozornosť v oblasti certifikácie. Sme držiteľmi
týchto certifikátov.
 Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008
 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS
18 001:2007
 Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004
 Systém manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy IFS FOOD verzia č.5
 V závere rok 2012 sme absolvovali etický audit, ktorý vykonávala spoločnosť SGS Slovakia.
Objem výroby v hmotných jednotkách bol vyšší v porovnaní s predchádzajúcim
rokom o 332 ton za spoločnosť. Plánovaný objem výroby sa podarilo splniť závodu
pekáreň a mlyn avšak závod cestovináreň tento plán nesplnil.
Výročná správa 2012
a
8
Pekárenská výroba s objemom 3 257 ton bola v porovnaní s rokom 2011 nižšia o 130
ton, t.j. o 3,8%. Najväčší pokles výroby sme zaznamenali v porovnaní s minulým
rokom vo výrobe pšeničného pečiva index 87,8 % . Vo výrobe chleba / index
porovnania s minulým rokom 104,4% sa nám podarilo jeho objem navýšiť a súčasne
udržať jeho kvalitu.
Plánovaná výroba bola splnená na 101,5 %.
Na závode Pekáreň bol r.2012 náročný z titulu získania nových odberateľov –
obchodného reťazca TESCO a to začiatkom roka a obchodného reťazca Kaufland,
ďalšie 4 filiálky a to koncom roka 2012.
V rámci inovácie výrobkov sme do výroby zaviedli 6 nových druhov výrobkov a to:
-syrové pečivo s posýpkou 50g, bageta krátka špeciál 110g, gápelský koláč 130g,
zemiaková taška 100g, Beta chlieb z jačmeňa 600g a okrúhle chleby pšeničného rázu
700g. Najviac sa ujal gápelský koláč, vyrábame ho aj ako nebalený, aj ako balený.
Získanie nových prevádzok obchodných reťazcov, najmä Tesca malo za následok
absolvovanie náročného auditu: TESCO ŠTANDARD. Pri jeho príprave sa
uskutočnili v pekárni výraznejšie opravy strojnotechnologických zariadení, podláh,
omietok, výmena hliníkových okien za plastové so sieťkami a ofóliované z vnútornej
strany.
Výrazne sme museli zlepšiť hygienu a sanitáciu závodu. Koncom roka 2012 sme
pristúpili k paletizácii chleba po 3 ks do nízkych prepraviek, čo tiež prispelo k vyššej
kvalite a hygiene prepravy chleba.
Trh pekárenských výrobkov je dlhodobo značne komplikovaný. Veľké objemy
predaja sa realizujú v predajniach zahraničných obchodných reťazcoch a v domácich
obchodných sietí, čo ukrajuje iným, menším, nezávislým predajniam. Existuje značne
vysoká miera konkurencie, v jednotlivých regiónoch nepôsobia iba miestne pekárne,
regióny sa prelínajú, závozy pekárskych výrobkov sa realizujú aj zo značne
vzdialených pekárni. Ponuka pekárenských výrobkov na predajniach potravín je
široká. Zahraničné obchodné reťazce majú na jednotlivých prevádzkach zväčša
jedného hlavného dodávateľa + jedného, dvoch doplnkových dodávateľov. Títo
dodávatelia dodávajú hlavný sortiment za značne nízke ceny, ktoré si však vyvažujú
objemom predaja. Okrem dodávateľov pekárenských výrobkov, majú už všetky
obchodné reťazce priamo na svojich prevádzkach aj vlastné pekárne.
Stratégia slovenských obchodných sietí je podobná.
Výročná správa 2012
a
9
Vývoj zisku „slovenského pekárenstva má dlhodobo klesajúcu tendenciu. Mnohé
pekárne sú svojimi cenami na hrane únosnosti a to neprospieva ich ekonomike.
Vysoká konkurencia prináša hlavne pre doplnkových dodávateľov (malé množstvá
zavážané každý deň) vysoké náklady na rozvoz. Taktiež obchodu neprospievajú
kolísavé ceny obilia a následne cena pšenice, pričom dohody o zmene cien
s odberateľmi sú veľmi zložité.
Cukrárenská výroba vo výške 36 ton bola nižšia oproti plánovanej výrobe o 3
tony a oproti skutočnosti roku 2011 poklesla o 4,8 % .
Vývoj predaja cukrárenských výrobkov si aj naďalej udržiava stabilnú pozíciu
na trhu. Tradične sa objednávajú naše výrobky predovšetkým na svadby, rodinné
oslavy a životné jubilea.
V roku 2012 sa sortiment rozšíril o 3 druhy nových výrobkov.
Výročná správa 2012
a
10
Cestovinárska výroba
V roku 2012 sme v závode Cestovináreň vyrobili 10 245,4 ton cestovinárskych
výrobkov. Plánované úlohy vo výške 11 000t sme naplnili na 93,14%.
Pod výpadok vo výrobe sa podpísali hlavne nesplnené odbytové množstvá v predaji
cestovín Nestlé 8% , Maggi 400g a Maggi voľné kartóny ktoré sú umiestňované do
jedální, hotelov a škôl.
Výsledok hospodárenia závodu bol naplánovaný vo výške 812 056 EUR. Skutočne
dosiahnutý výsledok je 255 015 EUR.
Trh cestovín je poznačený vysokou konkurenciou, značným predajom privátnej
značky, množstvom značiek cestovín z dovozu (cez 40) a v neposlednom rade aj
deformáciou trhu cez štátnu potravinovú pomoc – rozdaných cca. 8 500 ton cestovín .
Celý slovenský trh cestovín ovládajú zahraničné reťazce (TESCO, METRO,
KAUFLAND, AHOLD, BILLA, LIDL), ako aj domáce siete (COOP JEDNOTA
SLOVENSKO, CBA SLOVAKIA, MILK AGRO). Za posledné roky sa predaj cez tieto
skupiny odberateľov neustále zvyšoval. V súčasnosti sa väčšina predaja na
potravinovom trhu realizuje cez tieto spoločnosti. Takáto koncentrácia na niekoľko
odberateľov vyvoláva vysokú konkurenciu a následný tlak na obchodné podmienky.
Nezávislá sieť obchodníkov je značne oklieštená. (Predaj cestovín CESSI na
slovenskom trhu v roku 2012 sa realizoval v podiele 82,2% obchodné reťazce a siete,
14,8% nezávislí obchodníci).
Výroba sa v roku 2012 orientovala na plnenie požiadaviek predaja.
Menšie objemy výroby, častá výmena matríc a obalov zvyšovali náročnosť nielen na
organizáciu práce, ale aj na nákladovosť výroby. Najviac sa to prejavovalo v plnení
požiadaviek pre Nestle Prievidza v segmente 8% cestovín .
Rok 2012 sa niesol vo výrobe v príprave a realizácií brixového balenia
semolinových cestovín v tvaroch – penne 10mm, vretená, kolienka veľké , farebné
turbanky a nový vyrábaný tvar gigli.
Do prevádzky bolo spustené baliace zariadenie, ktoré bolo zakúpené v rámci
rekonštrukcie balenia a odležiavania cestovín. Toto balenie bolo uvedené na trh
v druhej polovici roka, takže relevantné čísla budú až v roku 2013.
Okrem spustenia výroby týchto inovovaných cestovín ktoré nahradili v našom
sortimente výrobnú radu zlatých semolinových cestovín vo vankúšikových sáčkoch
bol v roku 2012 uskutočnený redizajn balenia cestovín CESSI a COOP Dobrá cena
Výročná správa 2012
a
11
Redizajny oboch druhov cestovín prebehli vo všetkých balených tvaroch do konca
roku 2012.
Splnením týchto úloh bola ukončená realizácia investičnej akcie odležiavania
a automatizácie balenia cestovín.
Výročná správa 2012
a
12
Mlynská výroba v roku 2012 splnila plánovaný objem výroby na 101,3 %.
Množstvo 37 189,9 ton v porovnaní s rokom 2011 predstavuje mierny nárast výroby
o 679,1 ton, čo je nárast o 1,9 %.
Od r. 2008, keď bolo vyrobené 45 556 ton , mlynská produkcia zaznamenáva
pokles výroby spôsobený pretrvávajúcim dovozom múk z Maďarska a Poľska .
Nízke ceny dovážaných múk a kurzová výhoda maďarskej a poľskej meny voči
EURU podporili dovoz múk aj v roku 2012. Časť produkcie múk / 13 486,5 ton cca 37
% výroby múk / bola realizovaná v rámci MPC CESSI - závody cestovináreň a
pekáreň. Aj v rámci domácej spotreby múk zaznamenal mlyn pokles o 230 ton
oproti r. 2011.
MPC CESSI a.s. nakupuje obilie /pšenicu potravinársku, pšenicu Triticum
Durum a raž/ prevažne slovenskej produkcie. Kvalita obilia úrody 2012 bola veľmi
dobrá. Ceny obilia po žatve v dôsledku nízkej úrody narástli.
Naša spoločnosť nakupovala obilie najmä z regiónu a z Východného Slovenska.
Dovoz z väčších prepravných vzdialenosti ovplyvňuje cenu obilia nárastom
prepravných nákladov.
Mlyn dosiahol zisk 401 432 €.
Výročná správa 2012
a
13
Podnikové maloobchodné predajne.
MPC CESSI a.s. prevádzkovala v roku 2012 desať vlastných predajní, a to
Potraviny AB - SNV, Potraviny Mier - SNV, Potraviny Tehelná - SNV,
Potraviny Levoča, bufet Panasonic - Krompachy, Cukráreň - OD Kaufland - SNV,
Predajňa krmív - SNV, Bufet MPC CESSI, Potraviny Kurimany.
V apríli 2012 k nim pribudla aj novootvorená predajňa v meste Spišské Vlachy.
Zmena nastala aj v meste Krompachy. Koncom roka 2011 sme ukončili
prevádzku firemnej predajne v meste a začiatkom roka 2012 naša firma začala
prevádzkovať bufet v Panasonicu.
Predajňa Spišské Vlachy
Predaj cez vlastné predajne ma relatívne stabilnú, rastúcu pozíciu. Budovanie
a rozširovanie siete podnikových predajní môže byť cesta na udržanie predaja našich
výrobkov.
Výročná správa 2012
a
14
STAV MAJETKU A FINANČNÉ HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI
ZA ROK 2012
Účtovná hodnota majetku k 31.decembru 2012 bola 15 342 026 EUR. Oproti
predchádzajúcemu roku poklesla o 932 065 EUR, t.j. o 5,7%. Hodnota neobežného
majetku poklesla o 985 679 EUR, pričom hodnota dlhodobého nehmotného majetku
sa znížila o 19 836 EUR a hodnota dlhodobého hmotného majetku sa znížila o 898
971 EUR. Hodnota dlhodobého finančného majetku poklesla o 66 872 EUR.
V roku 2012 neboli realizované investície väčšieho charakteru.
Hodnota pozemkov ostala nezmenená. Hodnota stavieb sa znížila o 156 612 EUR , čo
je hodnota oprávok.
Na obstaranie dlhodobého hmotného majetku spoločnosť vynaložila v roku 2012
94 418 EUR. V porovnaní s ročnou amortizáciou vyjadrenou odpismi vo výške 1 013
224 EUR, investovala do obnovy dlhodobého hmotného majetku o 918 806 EUR
menej, ako je jeho prostá reprodukcia. V roku 2010 však spoločnosť realizovala
finančne náročnú investíciu, ktorej hodnota predstavovala viac ako dvojnásobok
ročnej amortizácie vyjadrenej odpismi, čo malo vplyv aj na nižšie investície v roku
2012.
Obežný majetok v hodnote 7 031 925 EUR je oproti roku 2011 mierne vyšší o 0,7 %.
Štruktúra obežného majetku je však v porovnaní s rokom 2011 podstatne rozdielna.
Zásoby poklesli o hodnotu 1 117 619 €, čo je pokles o 27,2%. Výraznejšie sa znížilo
predzásobenie obilím z novej úrody a zmluvne sa zabezpečil pravidelný nákup vo
výške mesačného zomelku.
Finančné účty sa znížili o 382 772 EUR , nakoľko v závere roka neboli realizované
výraznejšie úhrady od našich obchodných partnerov.
Krátkodobé pohľadávky vzrástli o 1 548 924 EUR, z toho
pohľadávky
z obchodného styku vzrástli o 1 577 937 EUR .
Zvýšenie stavu pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2012 predstavuje nárast
pohľadávok v lehote splatnosti o 682 035 EUR, čo je 35,2 % - ný nárast tejto kategórie
pohľadávok. Pohľadávky po lehote splatnosti vzrástli o 897 715 EUR, čo je nárast
o 144,5 % . Tento na prvý pohľad nepriaznivý vývoj pohľadávok po lehote splatnosti
bol spôsobený nárastom pohľadávok u dvoch strategických partneroch . Boli to
pohľadávky po lehote splatnosti do 60 dní a v prvých dvoch mesiacoch roka 2013
boli pohľadávky vysporiadané na obvyklé hodnoty.
Výročná správa 2012
a
15
Pokles bankových úverov o 612 416 EUR, / čo je v porovnaní s rokom 2011 pokles
o 14 %/ , súvisel s menšou potrebou cudzích zdrojov v oblasti investičnej činnosti.
Spoločnosť v roku 2012 dokázala uhrádzať svoje záväzky k spokojnosti veriteľov,
nebola ohrozená nedobytnými pohľadávkami ani právnymi krokmi svojich
veriteľov.
Výročná správa 2012
a
16
PREHĽAD FINANČNÝCH UKAZOVATEĽOV
Výročná správa 2012
a
17
Výročná správa 2012
a
18
Výročná správa 2012
a
19
Výročná správa 2012
a
20
Výročná správa 2012
a
21
Výročná správa 2012
a
22
V. INFORMÁCIE PRE AKCIONÁROV
MPC CESSI a.s.. (ďalej Spoločnosť):
§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných
rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa
poskytuje vo forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a
obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve
činnosti účtovnej jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním
na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke
Po roku 2011, ktorý sme ukončili v červených číslach sme sa od začiatku roka 2012
zamerali na prijímanie opatrení, ktoré by zabezpečili dosiahnutie vyrovnaného
hospodárenia.
Okrem zníženia všetkých typov nákladov bolo našim cieľom aj maximalizácia
výnosov z predaja pri využívaní všetkých predajných možnosti.
Vo vysoko konkurenčnom trhovom prostredí negatívne na našu ekonomiku vplýval
dovoz lacných múk z Maďarska a Poľska, ktoré nekopírujú situáciu na obilnom trhu.
Trh cestovín je poznačený vysokou konkurenciou, značným predajom privátnej
značky, množstvom značiek cestovín z dovozu (cez 40) a v neposlednom rade aj
deformáciou trhu cez štátnu potravinovú pomoc – rozdaných cca. 8 500 ton cestovín .
Celý slovenský trh cestovín ovládajú zahraničné reťazce (TESCO, METRO,
KAUFLAND, AHOLD, BILLA, LIDL), ako aj domáce siete (COOP JEDNOTA
SLOVENSKO, CBA SLOVAKIA, MILK AGRO). Za posledné roky sa predaj cez tieto
skupiny odberateľov neustále zvyšoval. V súčasnosti sa väčšina predaja na
potravinovom trhu realizuje cez tieto spoločnosti. Takáto koncentrácia na niekoľko
odberateľov vyvoláva vysokú konkurenciu a následný tlak na obchodné podmienky.
Nezávislá sieť obchodníkov je značne oklieštená.
V zahraničných obchodných reťazcoch sa obchodné podmienky vyjednávajú iba
centrálne (Bratislava, Praha). Vysoká konkurencia dodávateľov (hlavne z dovozu) im
umožňuje vyvíjať vysoký tlak na obchodné podmienky. Okrem nízkych cien
a rôznych dodatočných bonusov, požadujú aj rôzne ďalšie poplatky, napr.
zalistovanie sortimentu, poplatky za marketing, letákové akcie a pod. Každý reťazec
ponúka široké portfólio cestovín viacerých výrobcov, čím dokazujú, že nie sú
odkázaní na konkrétnu značku cestovín. Okrem toho každý obchodný reťazec
ponúka cestoviny aj pod svojou privátnou značkou. Pri hľadaní výrobcu je ich
Výročná správa 2012
a
23
najhlavnejším kritériom cena, pričom požadujú vysokú kvalitu. Podobná situácie je aj
v slovenských obchodných sieťach. Slovenské siete často poskytujú priestor na
svojich pultoch lacným cestovinám z dovozu, čím reagujú na slabú kúpnu silu
slovenského obyvateľstva a snažia sa tak o navýšenie svojich obratov.
Táto nepriaznivá trhová situácia negatívne ovplyvnila aj výsledky hospodárenia
našej spoločnosti.
Hoci účtovná jednotka zaznamenala mierny pokles tržieb z predaja vlastných
výrobkov o 2,9 %, tento istý pokles zaznamenala aj v ukazovateli výrobnej spotreby.
Zvýšenie ekonomickej efektivity predaja sa prejavilo miernym rastom ukazovateľa
pridanej hodnota o 1,1 %.
Celkový stav majetku k 31.12.2012 bol 15 342 026 €, neobežný majetok predstavuje
54,1 % a obežný majetok 45,9 % z celkového majetku. Podiel vlastných zdrojov na
krytí majetku spoločnosti dosiahol úroveň 50,4 %. Cudzie zdroje predstavujú 49,6 %
ný podiel na majetku. Podstatný podiel cudzích zdrojov tvoria predovšetkým
bankové úvery, ktoré predstavujú sumu 3 748 803 €, čo je 49,3 % z cudzích zdrojov.
Krátkodobé záväzky vo výške 1 687 483 € predstavujú 22,2 % a časové rozlíšenie
výnosov a výdavkov budúcich období vo výške 1 591 258 €, predstavuje 20,9 %
z cudzích zdrojov .
Výnosy budúcich období predstavujú časové rozlíšenie investičných dotácií
poskytnutých na modernizáciu technológie závodu Mlyn a na múčne hospodárstvo
mlyna.
Hospodársky výsledok za hodnotené obdobie predstavuje stratu vo výške
- 149 100 €. Tento hospodársky výsledok predstavuje rozdiel medzi celkovými
výnosmi 22 297 316 € a celkovými nákladmi 22 446 416.
Dosiahnuté tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb predstavujú objem
15 738 005 €, tržby z predaja tovaru 1 147 128 €, aktivácia 5 201 585 €, zmeny stavu
zásob - 5 940 € a ostatné tržby 216 538 € .
Z najvýznamnejších položiek nákladov výsledok hospodárenia ovplyvnili výrobná spotreba 16 719 091 €, osobné náklady vo výške 3 550 353 €, odpisy vo
výške 1 013 224 € a nákladové úroky vo výške 52 398 €.
Spoločnosť je finančne stabilná , neeviduje záväzky, ktoré by pre ňu boli rizikom
z hľadiska exekúcie , prípadne súdnych sporov a vplyv vonkajších a vnútorných
faktorov nepredstavuje riziká a neistoty , ktoré by podstatnou mierou ovplyvňovali
hospodárenie spoločnosti.
Výročná správa 2012
a
24
Ochrana životného prostredia je jedným z hlavných strategických cieľov spoločnosti
a základné zámery v tejto oblasti sú zakotvené v súlade s normami ISO radu 14001
v Environmentálnej politike. Ide o manažérsky systém primárne orientovaný na
elimináciu znečistenia životného prostredia, efektívne využitie energie, ekonomické
využívanie surovín, minimalizáciu tvorby odpadov a všeobecne pozitívny vzťah k
jednotlivým zložkám životného prostredia.
Zavedením manažérskeho systému pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa
medzinárodných noriem OHSAS 18 001 : 2007 ( BOZP ) a ISO normy 14001: 2004 pre
environmentálne vplyvy a minimalizovanie dopadov našej podnikateľskej činnosti
na životné prostredie sme vytvorili spolu so systémom manažérstva kvality
(vybudovaného v zmysle normy ISO 9001) integrovaný systém riadenia, t.j. IMS
v našej spoločnosti.
Sme potravinárskou spoločnosťou, ktorá pri dodržiavaní najvyšších štandardov
kvality, od spracovania obilia cez výrobu cestovín, pekárskych a cukrárskych
výrobkov až po ich expedíciu zákazníkom, považuje za svoj základný strategický
zámer neustále zlepšovať „Systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín ˝ za
účinnej podpory a účasti všetkých zamestnancov tak, aby sa pri efektívne
vynaložených nákladoch dosiahla požadovaná kvalita a zdravotná neškodnosť
všetkých našich výrobkov s ohľadom na spokojnosť zákazníkov, pričom sa zároveň
zaväzuje vykonávať všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia i na
bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov.
V roku 2012 sa naša spoločnosť zaviazala vytvárať a udržiavať pracovné
prostredie vzájomnej dôvery, v ktorom sa s každým zamestnancom zaobchádza
s úctou a dôstojnosťou.
Etický kódex prezentuje očakávania a štandardy spoločnosti a predstavuje
záväzok podporovať firemnú kultúru založenú na etickom a zákonnom konaní,
dodržiavaní ľudských práv, opisuje etické riziká a napomáha rozpoznávať a riešiť
etické otázky.
Pravidelnou kontrolnou činnosťou na úseku BOZP a odstraňovaním zistených
nedostatkov sa zvyšuje bezpečnosť pri práci a zlepšuje pracovné prostredie.
Hlavným cieľom personálnej a mzdovej politiky našej spoločnosti je na jednej
strane systematické zabezpečenie stabilizácie a rozvoja ľudských zdrojov a na strane
druhej zabezpečenie potrebného rastu
produktivity práce cestou optimálnej
zamestnanosti. Mzdová politika spoločnosti sa riadi jednak Zákonníkom práce,
výsledkami kolektívneho vyjednávania, ako aj internými predpismi systému
Výročná správa 2012
a
25
odmeňovania. V mzdovej oblasti sa spoločnosť zameriava na podporu stabilizácie
kľúčových zamestnancov. Máme zavedený systém hodnotenia zamestnancov, ktorý
je motiváciou k lepším výkonom.
Priemerný stav zamestnancov v roku 2012 bol 291 zamestnancov, ku koncu
hospodárskeho roka 2011 spoločnosť zamestnávala 300 zamestnancov.
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného
obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Pred skončení účtovného obdobia 2012 nastali v spoločnosti udalosti osobitného
významu, predovšetkým zmena strategického akcionára, ktorým je spoločnosť
MOF INVEST, a.s. Bratislava s podielom na hlasovacích právach spojených s akciami
54,75 %.
Následne po skončení účtovného obdobia došlo na základe uznesení prijatých na
mimoriadnom Valnom zhromaždení dňa 22.1.2013 k voľbe nových členov
štatutárnych orgánov v zložení:
 Predstavenstvo: predseda Ing. Vladimír Skoupil
členovia Ing. Peter Babjak
Ing. Richard Gavaľa
JUDr. Ing. František Šimčák
JUDr. Alxander Bröstl

Dozorná rada :
Vladimír Majerčák
JUDr. Ján Molnár
Mgr. Dávid Molnár
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
Spoločnosť predpokladá v budúcnosti naďalej pokračovať vo svojej doterajšej
podnikateľskej činnosti. Zefektívňovanie procesov, kvalita produkcie sú hlavné
priority spoločnosti. Nie je možné predikovať budúci vývoj. Je možné iba
predpokladať možnosti ďalšieho vývoja a prijímať všetky opatrenia na zabezpečenie
stability a konkurencieschopnosti v závislosti od podmienok na trhu. Spoločnosť
predpokladá naplnenie podnikateľského zámeru pre rok 2013.
Pre tento rok sa plánuje dosiahnutie výroby vo výške 22 732 351,- €. Plánované
výnosy celkom pre rok 2013 predstavujú 23 899 351 €, plánované náklady celkom za
rok 2013 predstavujú 23 311 158,- €. Očakávame kladný hospodársky výsledok vo
výške 588 193,- €.
Výročná správa 2012
a
26
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Akciová spoločnosť v hodnotenom období nevynaložila prostriedky na činnosť
v oblasti výskumu a vývoja.
e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a
akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa
§ 22 zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)
V roku 2012 sa nenadobúdali žiadne vlastné akcie, dočasné listy a iné obchodné
podiely a tiež nevykonávali obchody s derivátmi.
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Strata za rok 2012 vo výške 149 100,- EUR bude zúčtovaná ako neuhradená strata
minulých rokov s tým, že bude vyrovnaná z budúcich ziskov spoločnosti.
g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
Spoločnosť neobdržala požiadavku na ich poskytnutie.
h) o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
Spoločnosť nemá žiadnu organizačnú zložku v zahraničí.
§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá
používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie
o:
a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre
zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú
zabezpečovacie deriváty
Spoločnosť neuplatňuje žiadne deriváty, nakoľko zahraničná obchodná činnosť
účtovnej jednotky nepredstavuje podstatný podiel na obchodovaní spoločnosti, čím
je výška obchodného rizika zvládnuteľná. Hlavné riziko predstavuje konkurenčný
dovoz cestovinárskych výrobkov a múk zo zahraničia. Spoločnosť nerealizovala v
hodnotenom období obchody, pri ktorých by boli použité zabezpečovacie deriváty.
Výročná správa 2012
a
27
b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách
súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená
V hodnotenom účtovnom období nebola spoločnosť vystavená cenovým rizikám,
úverovým rizikám, rizikám likvidity a rizikám súvisiacim s tokom hotovosti.
Spoločnosť riadi finančné riziko, finančné toky a sleduje parametre likvidity.
Analýzy likvidity a zadlženosti vykazujú uspokojivé výsledky, nie je predpoklad
reálnych finančných hrozieb.
§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa
rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti
verejne dostupný
Účtovná jednotka má vypracovaný kódex o riadení spoločnosti, ktorý je verejne
dostupný na internetovej stránke spoločnosti www.cessi.sk
b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú
informácie o metódach riadenia zverejnené
Metódy a ciele riadenia spoločnosti vychádzajú z politiky riadenia spoločnosti a sú
zamerané predovšetkým na: zvyšovanie kvality výrobkov, rozširovanie výrobného
sortimentu, udržiavanie technického stavu budov a zariadení, modernizáciu
výrobných zariadení formou investícií s využitím prostriedkov zo štrukturálnych
fondov, kvalitu ľudských zdrojov, znižovanie zaťaženia životného prostredia.
Za plnenie politiky kvality zodpovedajú predstavenstvo a.s., vrcholový manažment
a všetci zamestnanci na svojom úseku. Spoločnosť vlastní medzinárodný certifikát
ISO: 9001:2000, certifikát HCCP. Metódy riadenia sú obsiahnuté v Kódexe riadenia,
ktorý je verejne prístupný na internetovej stránke spoločnosti. V júni 2010 spoločnosť
získala certifikáty ISO 14 001:2004 v oblasti Environmentálnej politiky a certifikát
OHSAS 18 001: 2007 v oblasti riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18
zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a
dôvody týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu
riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla.
Spoločnosť odchýlku od kódexu v riadení neuplatňuje.
Výročná správa 2012
a
28
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík
Systém vnútornej kontroly tvoria vzájomne zladené metódy, postupy, pravidlá a
opatrenia včlenené do vnútropodnikových smerníc, slúžiacich najmä na
zabezpečenie procesov a pracovných činností, ochrany majetku, garantovanie
spoľahlivosti a presnosti účtovných dát, dodržiavanie zákonov a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov. Za primeranosť a účinnosť vnútorného kontrolného
systému sú zodpovedné riadiace orgány a vedúci zamestnanci spoločnosti.
Zložkou vnútorného kontrolného systému je útvar riadenia a kvality, ktorý je
podriadený vedeniu spoločnosti. Vykonáva svoju činnosť vo všetkých organizačných
útvaroch spoločnosti.
e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv
akcionárov a postupu ich vykonávania
Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva
pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti.
Do jeho pôsobnosti patrí:
a/ zmena stanov,
b/ rozhodnutie o zvýšení alebo znížení základného imania a o poverení
predstavenstva na zvýšenie základného imania,
c/ rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy spoločnosti,
d/ voľba a odvolanie členov predstavenstva a určenie predsedu predstavenstva z
jeho členov,
e/ voľba o odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov
dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami.
f/ vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa § 187 Obchodného zákonníka a stanov
spoločnosti
Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.
Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom,
požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo osôb
ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom
rokovania valného
zhromaždenia a uplatňovať na ňom návrhy. Hlasovacie právo patriace
akcionárovi s výnimkou podľa ustanovení zákona sa riadi menovitou hodnotou jeho
akcií, pričom na každých 34,- € / slovom tridsaťštyri eur/ pripadá jeden hlas. Valné
zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa, ak sú prítomní majitelia, ktorí majú akcie
s menovitou hodnotou v úhrne najmenej 30% základného imania.
Výročná správa 2012
a
29
f) informácie o zložení a činnosti predstavenstva a jeho výborov
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má piatich členov v zložení :
PREDSTAVENSTVO
Ing. Peter Slimák
Ing. Mária Mikolajová
Ing. Vladimír Melikant
Ing. Vladimír Skoupil
Ing. Peter Babjak
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
Predstavenstvo za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá valnému zhromaždeniu.
Na výkon pôsobnosti predstavenstva dohliada dozorná rada.
Svoje povinnosti voči dozornej rade vykonáva podľa § 193 ods. 1 Obchodného
zákonníka a stanov spoločnosti .
Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene, rozhoduje
o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami
vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť
zaväzujú svojim podpisom dvaja členovia predstavenstva. Spôsob, ktorým tak
robia sa zapisuje do obchodného registra.
Predstavenstvo má svoj vlastný štatút. Výbory nemá.
g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na
obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje
o:
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré
neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte
alebo štáte Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu
práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel
na celkovom základnom imaní
Výročná správa 2012
a
30
ISIN
0009021456
Druh
kmeň.
akcie
prioritné
akcie
Forma
na
doručiteľa
na meno
Podoba
zaknihovaná
Počet
Menovitá
hodnota
Opis práv
96 851
34,– €
bežná
149
34,– €
bežná
listinná
Základné imanie pozostáva z 96 851 kmeňových akcií zaknihovaných na
doručiteľa a zo 149 prioritných akcií na meno v listinnej podobe s menovitou
hodnotou jednej akcie 34.- € .
Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
Kmeňové akcie sú prijaté na regulovaný voľný trh BCPB, bez obmedzenia
prevoditeľnosti.
Obmedzená je len prevoditeľnosť prioritných akcií na meno podľa čl. IV. stanov.
c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)
Kvalifikovanú účasť na základnom imaní našej spoločnosti má spoločnosť MOF
INVEST, a.s., Bratislava, IČO: 31 734 456 s priamym podielom na našej spoločnosti
54,75 %.
Hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti je veľkoobchod a maloobchod výrobky
hutníckeho
priemyslu,
poľnohospodárske
výrobky,
základné
poľnohospodárske produkty, zvieratá, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje
v originálnom balení, mäso a mäsové výrobky.
Ďalšou spoločnosťou, ktorá má kvalifikovanú účasť na základnom imaní našej
spoločnosti je spoločnosť MPC PLUS s. r. o , IČO: 31706304 s priamym podielom na
našej spoločnosti 34,3 %.
Hlavným predmetom činnosti tejto spoločnosti je sprostredkovanie obchodu,
výroby a služieb. Spoločnosť sa venuje zahranično-obchodnej činnosti
prostredníctvom partnerov v ČR, Ukrajine, Poľsku, Lotyšsku a Litve a prevádzke
autoservisu Renault.
Iné spoločnosti nemajú účasť na našej spoločnosti vyššiu ako 10%
Výročná správa 2012
a
31
d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením
opisu týchto práv
Majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly.
e) obmedzeniach hlasovacích práv
Obmedzené sú len hlasovacie práva majiteľov prioritných akcií v rozsahu,
určenom v § 159 ods. 3 Obchodného zákonníka a čl. VI. Stanov spoločnosti.
f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré
môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam
hlasovacích práv
Spoločnosti nie sú známe žiadne dohody medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré
by mohli viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a hlasovacích práv.
g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho
orgánu a zmenu stanov
Členov predstavenstva a predsedu predstavenstva volí a odvoláva valné
zhromaždenie.
Stanovy spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie, na
základe návrhu predstavenstva.
h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o
vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
Predstavenstvo ako štatutárny orgán má kompetencie vyhradené obchodným
zákonníkom a stanovami. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo spätnom
odkúpení akcií nemá.
Návrhy na vydanie akcií alebo na spätné odkúpenie akcií a na vydanie dlhopisov
môže predstavenstvo podľa stanov predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu.
i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré
nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku
zmeny jej kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na
prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne
poškodilo; táto výnimka sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci
plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou dohôd, opísaných v tomto bode.
Výročná správa 2012
a
32
j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo
zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia
alebo pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany
zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia
dôvodu alebo sa ich funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na
prevzatie
Spoločnosť neuzatvorila dohody s vyššie uvedeným obsahom, postupuje v zmysle
Zákonníka práce a kolektívnej zmluvy.
Výročná správa 2012
a
33
Výročná správa 2012
a
34
PLÁN VÝROBY, NÁKLADOV, VÝNOSOV A TVORBY ZISKU
A FINANČNÝ NA ROK 2013.

VÝROBNÝ PLÁN
TONY
Zomelok pšenice
30 500
Zomelok TD
4 200
Zomelok raže
2 000
Mlyn spolu
36 700
 z toho veľké balenie
 z toho DSB
Cestoviny
2 000
1 000
10 150
Chlieb
2 379
Pšeničné pečivo
1 541
Strúhanka
36
Parené výrobky
70
Ostatné pekárske výrobky
Pekáreň spolu
3
4 029
Cukráreň
38
MPC, a.s. spolu

50 917
PLÁN TVORBY, ZISKU
Výkony celkom
€
23 899 351
 z toho výroba
22 732 351
 nevýrobné činnosti
Náklady celkom
1 167 000
23 311 158
Zisk
588 193
Výročná správa 2012
a
35

PLÁN FINANCOVANIA
V EUR
Peňažné prostriedky k 1.1.2013
+
66 208
Čistý zisk r. 2013 (plán)
+
588 193
Odpisy (plán)
+
920 322
Zásoby – prírastok + úbytok (obilie)
-
750 000
Pohľadávky – prírastok + úbytok
+
350 000
Záväzky ( + prírastok – úbytok)
+
100 000
Nákup investičného majetku
–
850 000
Splátky úverov
–
250 000
Čerpanie nových úverov
Výplata dividend
–
-
Konečný stav peňažných prostriedkov k 31.12.2013
Výročná správa 2012
a
+
174 723
36
VII. PRÍLOHY
Príloha č.1:
Príloha č.2:
Príloha č.3:
Príloha č.4:
súvaha
výkaz ziskov a strát
poznámky
súhrnná informácia z auditu
Výročná správa 2012
a
37
Výročná správa 2012
a
38
Výročná správa 2012
a
39
Výročná správa 2012
a
40
Výročná správa 2012
a
41
Výročná správa 2012
a
42
Výročná správa 2012
a
43
Výročná správa 2012
a
44
Výročná správa 2012
a
45
Výročná správa 2012
a
46
Výročná správa 2012
a
47
Výročná správa 2012
a
48
Výročná správa 2012
a
49
Výročná správa 2012
a
50
A. Informácie o účtovnej jednotke:
a) obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, dátum jej založenia a dátum jej vzniku:
obchodné meno:
IČO:
DIČ:
sídlo účtovnej jednotky:
dátum založenia:
dátum vzniku:
zapísaná do obchodného registra:
oddiel, vložka:
MPC CESSI a.s.
31651445
2020502803
Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves
23.4.1992
1.5.1992
1.5.1992, Okresný súd Košice 1
Sa, 247/V
b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:
Predmet činnosti: Výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov, trvanlivého pečiva, nákup
a predaj potravinárskych výrobkov a obilia, cestná motorová nákladná doprava, vykonávanie laboratórnych prác...
c)
o počte zamestnancov:
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Stav zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, z toho:
počet vedúcich zamestnancov
291
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
300
307
297
49
49
d) údaj, či je účtovná jednotka neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách
s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky; uvádzajú sa aj iné významné údaje
týkajúce sa tohto ručenia:
Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v žiadnej inej spoločnosti podľa §56 Obchodného
zákonníka.
e)
právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky:
Účtovná závierka je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa §17 ods.6 zákona číslo 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012 podľa
slovenských právnych predpisov.
f)
dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným
orgánom účtovnej jednotky:
Účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce obdobie zostavená k 31. decembru 2011 bola schválená
riadnym valným zhromaždením, ktoré sa konalo dňa 8.6.2012.
g) zverejnenie účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie:
Účtovná závierka spoločnosti k 31.12.2011 bola odoslaná do zbierky listín obchodného registra spolu
so správou audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011 ako súčasť výročnej správy dňa
13.6.2012.
Výročná správa 2012
a
51
h) schválenie audítora:
Valné zhromaždenie 8.6.2012 schválilo Ing. Katarínu Pirkovskú, bytom 053 22 Odorín licencia
SKAU č.438, ako audítora na overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2012 do
31.12.2012.
B. Informácie o členoch štatutárnych orgánov a dozorných orgánov účtovnej jednotky:
a) mená a priezviská členov štatutárnych orgánov a dozorných orgánov:
predseda
podpredseda
členovia
Meno a priezvisko členov predstavenstva
Ing. Peter Slimák
Ing. Mária Mikolajová
Ing. Vladimír Melikant
Ing. Anton Vidiš do 14.12.2012
Štefan Petrík
do 14.12.2012
Meno a priezvisko členov dozornej rady
Ing., Július Medveď, CSc. do 19.12.2012
Ing. Juraj Meitner
Vladimír Majerčák
Dňa 14.12.2012 sa vzdali funkcie Ing.A.Vidiš a Š.Petrík a na ich miesto boli od 15.12.2012 kooptovaní
Ing. Vladimír Skoupil a Ing. Peter Babjak. Dňa 19.12.2012 sa vzdal v dozornej rade funkcie Ing. J. Medveď.
b) štruktúru vlastníkov spoločnosti:
Iný podiel na
ostatných
položkách VI ako
na ZI
v%
e
Výška podielu na základnom imaní
Spoločník, akcionár
Podiel na
hlasovacích
právach v %
absolútne
v%
a
MPC PLUS s.r.o., Sp. Nová Ves
b
c
1 129 616
34,25
34,25
MOF INVEST,a.s.Bratislava
1 805 655
54,75
54,75
Právnické osoby pod 5%
30 192
0,92
0,92
332 537
10,08
10,08
3 298 000
100,0
100,0
Fyzické osoby pod 5%
Spolu
Spoločník, akcionár do dňa zmeny v štruktúre
spoločníkov, akcionárov
Spoločník, akcionár
a
MPC PLUS s.r.o., Sp. Nová Ves
d
Dátum
zmeny
b
Výška podielu na základnom
imaní
absolútne
V%
Podiel na
hlasovacích
právach v %
c
d
e
1 129 616
34,25
34,25
Rímsko-kat.bisk.Spišské Podhradie
17.12.2012
193 290
5,86
5,86
Ing.JúliusMedveď,CSc., Bratislava
17.12.2012
296 480
8,99
8,99
JUDr. Ivan Zubaľ, Bratislava
17.12.2012
546 516
16,57
16,57
Právnické osoby pod 5%
17.12.2012
39 304
1,19
1,19
Fyzické osoby pod 5%
17.12.2012
1 092 794
33,14
33,14
3 298 000
100,0
100,0
Spolu
x
Výročná správa 2012
a
Iný podiel na
ostatných
položkách VI
ako na ZI
v%
f
52
C. Údaje o príslušnosti ku konsolidovanému celku:
MPC CESSI a.s. je súčasťou konsolidovaného celku v skupine MOF HOLDING a.s. Bratislava,
ktorá vlastní väčšinový podiel akcií spoločnosti MOF INVEST a.s. Bratislava a tá má podiel
v spoločnosti MPC CESSI a.s. vo výške 54,75%.
Zoznam podnikov v skupine:
1.
MOF HOLDING a.s. Bratislava
MOF INVEST a.s. Bratislava
PTAVA Chlmec s.r.o.
PTAVA roľnícke družstvo Chlmec
ALTHAN s.r.o. Humenné
MPC CESSI a.s. Spišská Nová Ves
MPC PLUS s.r.o. Spišská Nová Ves
2. Za túto skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku konsolidujúcou účtovnou jednotkou je:
MOF HOLDING a.s., Krížna 56, 821 08 Bratislava , v ktorej budú prístupné konsolidované účtovné
závierky. Konsolidované účtovné závierky sa uložia na Okresnom súde Bratislava 1, kde je
konsolidujúca účtovná jednotka registrovaná v oddiele: Sa, vložka č.4521B.
D. V poznámkach sa uvádzajú ďalšie informácie o:
použitých účtovných zásadách a účtovných metódach,
údajoch vykázaných na strane aktív súvahy,
údajoch vykázaných na strane pasív súvahy,
výnosoch,
nákladoch,
daniach z príjmov,
údajoch na podsúvahových účtoch,
iných aktívach a iných pasívach,
spriaznených osobách,
skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia,
k) prehľade zmien vlastného imania,
l) prehľade peňažných tokov.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
E. Použité účtovné zásady a účtovne metódy:
a) splnenie predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti:
Účtovná závierka spoločnosti bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so
Zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.
b) zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatnenia a ich vplyvu na
hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky:
Zmeny v účtovných zásadách a zmeny účtovných metód v účtovnej jednotke nenastali s výnimkou
spôsobu účtovania obstarania obilia, kde zo stanovených plánovaných cien a odchýlok od obstarávacej
ceny sa obilie od 1.1.2012 oceňuje obstarávacou cenou.
c)
spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov v členení na:
1. Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu
obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (preprava, montáž). Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky
Výročná správa 2012
a
53
z cudzích zdrojov ani realizované kurzové rozdiely, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do
používania.
Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame
náklady vynaložené na výrobu, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu. Bezodplatne
nadobudnutý majetok sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou.
2. Zásoby
Do zásob účtovnej jednotky patrí skladovaný materiál, tovar a vlastné výrobky. Zásoby sa oceňujú nižšou
z nasledujúcich hodnôt: obstarávacou cenou alebo vlastnými nákladmi alebo čistou realizačnou hodnotou.
Zásoby nakupované sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (prepravu, recyklačný fond, poistné, balné, poštovné, provízie). Úroky z cudzích zdrojov nie sú
súčasťou obstarávacej ceny. Nakupované zásoby sa vyskladňujú váženým aritmetickým priemerom .
Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi, ktoré zahŕňajú priame náklady vynaložené
na výrobu, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktoré sa vzťahujú na výrobu (režijný materiál, energia, opravy
a udržiavanie, technické služby a deratizácia...).
Čistá realizačná hodnota je predpokladaná cena znížená o predpokladané náklady súvisiace s ich predajom.
Zníženie hodnoty zásob sa upravuje vytvorením opravnej položky.
3. Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou, pri odplatnom nadobudnutí obstarávacou cenou.
Toto ocenenie sa znižuje o opravné položky na pochybné a nedobytné pohľadávky. Opravná položka na
pohľadávky z obchodného styku sa vytvára vtedy, ak existuje dôkaz, že obchodná spoločnosť nebude schopná
zinkasovať všetky dĺžne sumy. Ide o významné finančné problémy dlžníka, pravdepodobnosť, že dlžník vstúpi
do konkurzu, platobná neschopnosť alebo omeškanie platieb sa považujú za indikátory toho, že pohľadávka
z obchodného styku je znehodnotená.
4. Peňažné prostriedky, ekvivalenty peňažných prostriedkov a peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty
zahŕňajú peňažnú hotovosť, termínované vklady v bankách a kontokorentné úvery. V súvahe sú kontokorentné
úvery vykázané ako krátkodobé bankové úvery.
5. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
6. Rezervy
Rezervy sa zaúčtujú vtedy, keď existuje právna alebo konštruktívna povinnosť ako výsledok minulých udalostí,
je pravdepodobné, že bude treba použiť zdroje, ktoré predstavujú ekonomické úžitky, aby sa vysporiadala
povinnosť a je možné spoľahlivo odhadnúť sumu povinnosti. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
7. Záväzky
Záväzky sa oceňujú pri ich vzniku menovitou hodnotou, pri ich prevzatí obstarávacou cenou. Ak sa pri
inventarizácií zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
8. Odložené dane
Odložené dane sa vyčísľujú na základe všetkých dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku
a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou, možnosť umorovať daňovú stratu
v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti a možnosť
previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období. Odložené daňové pohľadávky sa
účtujú, ak je pravdepodobné, že v budúcnosti bude generovaný zisk, voči ktorému sa budú môcť dočasné
rozdiely zrealizovať. Odložené dane sú prepočítane na sadzbu dane v zmysle zákona č.595/2003 Z.z. platnú
od 1.1.2013 t.j. 23%.
9. Daň z príjmov splatná
Podľa zákona o daniach z príjmov sa splatná daň z príjmov vypočítava z účtovného zisku, ktorý sa transformuje
na daňový základ v zmysle zákona 595/2003 Z.z. pri sadzbe dane 19%.
Výročná správa 2012
a
54
10. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie
zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
11. Prepočet údajov v cudzích menách
Majetok a záväzky vyjadrené v cudzích menách sa prepočítavajú na eurá referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska:
a) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu,
b) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Prijaté a poskytnuté preddavky v cudzej mene sa prepočítavajú na menu euro referenčným výmenným kurzom
určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci
dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa na menu euro už
neprepočítavajú.
12. Prenájom operatívny
Majetok prenajatý na základe operatívneho prenájmu vykazuje ako svoj majetok jeho vlastník, nie nájomca.
13. Výnosy
Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú znížené o zľavy a zrážky/rabaty, bonusy,
skontá, dobropisy bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo ide o dodatočne uznanú zľavu.
d) odpisový plán pre dlhodobý majetok
Účtovná jednotka stanovila interným predpisom pravidlá pre účtovanie a odpisovanie dlhodobého majetku:
- Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej
doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebovania. Odpisovať sa začína mesiacom uvedenia
dlhodobého majetku do používania a využíva lineárnu metódu odpisovania.
- Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 2400,- Eur alebo nižšej sa účtuje na ťarchu účtu 518 –
Ostatné služby. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 2400,- Eur, spoločnosť odpisuje v súlade
s ustanovením § 28 zákona o účtovníctve, kde odpisovú dobu stanovila na štyri roky.
- Hmotný majetok nad 1700,- Eur odpisuje spoločnosť na základe odpisového plánu, ktorý obsahuje dobu
odpisovania, sadzby odpisov, odpisové metódy. Hmotný majetok, ktorého ocenenie je vyššie ako 996,- Eur až
1700,- Eur vrátane, spoločnosť eviduje, účtuje a odpisuje ako dlhodobý hmotný majetok, kde sa v odpisovom
pláne stanovila doba odpisovania na dva roky.
- Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisovaná sadzba sú uvedené v tabuľke:
Druh
dlhod.hmot.majetku
Budovy a stavby
Stroje,prístr.a zariadenia
Dopravné prostriedky
Inventár
Drobný dlh.hmot.majetok
e)
Predpokladaná doba
používania v rokoch
Metóda
odpisovania
Ročná odpisová
sadzba v %
12 - 20
4 - 18
4 - 18
6
2
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna
lineárna
8,34 - 5
25 - 5,56
25 - 5,56
16,67
50
dotácie poskytnuté na obstaranie majetku s uvedením zložky majetku a ich ocenenia:
V bežnom účtovnom období účtovnej jednotke neboli poskytnuté dotácie na obstaranie dlhodobého majetku ani
na hospodársku činnosť.
F. Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
a) dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
Výročná správa 2012
a
55
Dlhodobý nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Bežné účtovné obdobie
Aktivované
náklady
na vývoj
Softvér
Oceniteľné
práva
Goodwill
Ostatný
DNM
Obstarávaný
DNM
Poskytnuté
preddavky
na DNM
Spolu
b
c
d
e
f
g
h
i
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
123309
5075
128384
3220
3220
123309
1855
125164
98889
19620
3938
216
102827
19836
3220
3220
118509
934
119443
24420
1137
25557
4800
921
5721
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Dlhodobý nehmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
Aktivované
OceniteľSoftvér
náklady
né práva
na vývoj
b
c
117713
Úbytky
1394
Presuny
Stav na konci
účtovného obdobia
Oprávky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
6990
d
Goodwill
Ostatný
DNM
Obstarávaný
DNM
Poskytnuté
preddavky
na DNM
Spolu
e
f
g
h
i
5075
6990
129778
1394
- 6990
123309
5075
79253
3722
Výročná správa 2012
128384
82975
a
56
Prírastky
21030
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Opravné položky
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Prírastky
21246
216
1394
1394
Úbytky
Stav na konci
účtovného obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Stav na konci
účtovného obdobia
98889
3938
38460
1353
6990
24420
1137
0
102827
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
46803
25557
Hodnota za bežné účtovné obdobie
-
Dlhodobý nehmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
Dlhodobý
hmotný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Pozemky
Stavby
Samostatné
hnuteľné
veci
a súbory
hnuteľných vecí
b
c
d
422564
-
Bežné účtovné obdobie
PestoZáklad- Ostatný
vateľné
DHM
ské
stádo
celky
a ťažné
trvazvieratá
lých
porastov
e
f
g
Obstarávaný
DHM
Poskytnuté
preddavky
na
DHM
Spolu
h
i
j
3834410
23155674
98648
20350
6017
27531646
79493
6437
94418
9101
195466
Úbytky
77339
3744
91948
9101
182132
Presuny
19885
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
422564
3840427
23177713
101341
2283458
16366429
84331
18734218
162629
827351
3407
993387
77339
3743
81082
17116441
83995
19646523
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
-19885
2446087
2935
27544980
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Výročná správa 2012
a
57
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
Dlhodobý
hmotný
majetok
422564
1550952
6789245
14317
20350
8797428
422564
1394340
6061272
17346
2935
7898457
Pozemky
Stavby
b
c
a
Prvotné ocenenie
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Samostat
PestoZáklad
Ostatný
Obstané
vateľné
DHM
rávaný
hnuteľné
ské
stádo
DHM
veci
celky
a ťažné
a súbory
trvazvieratá
hnuteľný
lých
ch vecí
porastov
d
e
f
g
h
Poskytnuté
preddavky
na
DHM
Spolu
i
j
412915
3828247
23078395
104083
53617
35550
27512807
11800
43163
201436
1600
212932
34136
505067
2151
37000
124157
7035
246199
69686
486228
422564
3834410
23155674
98648
20350
2135348
15452348
88327
17676023
185110
1038238
3039
1226387
37000
124157
7035
168192
2283458
16366429
84331
18734218
412915
1692899
7626047
15756
53617
422 564
1550952
6789245
14317
20350
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Oprávky
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
27531646
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Zostatková hodnota
Stav na začiatku účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
Výročná správa 2012
a
35550
9836784
8797428
58
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poistná suma
Opis majetku
Živel – nehnuteľný, hnuteľný majetok, zásoby
Odcudzenie – stavebné súčasti, hnuteľné veci, vlastné a cudzie
zásoby, peniaze, ceniny, preprava peňazí
Zodpovednosť za škodu
Poistenie prepravy zásielok
Poistenie strojov a elektrických zariadení – lom stroja
Poistenie motorových vozidiel – povinné zmluvné+havarijné
Voda z vodovodných zariadení – nehn.,hnuteľný, zásoby
Vandalizmus – nehnuteľný, hnuteľný, zásoby
56 516 600
98 600
500 000
250 000
13 700 000
56 516 600
65 600
Spoločnosť má poistený majetok v poisťovni ČSOB, zodpovednosť za škodu v poisťovni CHARTIS Europe
S.A. na dobu neurčitú a prepravu zásielok a motorové vozidlá v poisťovni Kooperatíva do konca roka 2012.
c)
dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý
majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
Na nehnuteľný majetok, administratívna budova v zostatkovej cene k 31.12.2012 41 164,- Eur, stavba
pekáreň v zostatkovej cene 100 647,- Eur a pozemky v hodnote 17 787,- Eur bolo zriadené záložné právo
v prospech ČSOB a.s. Poprad na zabezpečenie úverovej zmluvy o kontokorentnom úvere vo výške čerpania
1 700 000,- Eur.
Na zabezpečenie kontokorentného a revolvingového úveru vo výške 2 000 000,- Eur bolo v prospech
VÚB a.s. Spišská Nová Ves zriadené záložné právo na cestovinársku kotolňu – zostatková cena
k 31.12.2012 je 16 428,- Eur, garáže – zostatková cena 0,- Eur a sklad obalov, kde zostatková cena
k 31.12.2012 je 11 845,- Eur. Z hnuteľného majetku bolo zriadené záložné právo na linku na výrobu dlhých
cestovín a baličku dlhých cestovín, ktorých zostatkové ceny k 31.12.2012 boli nulové.
Na zabezpečenie kontokorentného úveru v Tatrabanke a.s. Poprad vo výške čerpania 1 350 000,- Eur,
bolo v prospech banky zriadené záložné právo na budovu cestovinárne, ktorá k 31.12.2012 má zostatkovú
cenu 96 543,- Eur a budovu cukrárne, kde zostatková cena k 31.12.2012 je 10 171,- Eur a na pozemky
v hodnote 88 080,- Eur .
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Hodnota za bežné účtovné obdobie
382 665
Dlhodobý hmotný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
d) dlhodobý majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o zabezpečovacom prevode
práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke:
Spoločnosť nemá majetok užívaný na základe zmluvy o výpožičke po prevode majetku zmluvou
o zabezpečovacom prevode práva.
e)
nadobudnutý dlhodobý nehnuteľný majetok alebo prevedený dlhodobý nehnuteľný majetok, pri ktorom
nebolo vlastnícke právo zapísané vkladom do katastra nehnuteľností do dňa, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, pričom účtovná jednotka tento majetok užíva:
Spoločnosť nemá takýto majetok.
f)
majetok, ktorým je goodwill a o spôsob výpočtu jeho hodnoty:
Výročná správa 2012
a
59
Účtovná jednotka goodwill neeviduje.
g) údaje, ktoré sa účtujú na účte 097 - Opravná položka k nadobudnutému majetku:
Účtovná jednotka neúčtovala na účte 097.
h) výskumná a vývojová činnosť účtovnej jednotky za bežné účtovné obdobie:
Spoločnosť sa nezaoberá výskumnou a vývojovou činnosťou.
i)
štruktúra dlhodobého finančného majetku :
Obchodné meno
a sídlo spoločnosti,
v ktorej má ÚJ
umiestnený DFM
a
Dcérske účtovné jednotky
Podiel ÚJ
na ZI v %
Podiel ÚJ
na hlasovacích
právach v %
b
c
Bežné účtovné obdobie
Hodnota
Výsledok
vlastného
hospodárenia
imania ÚJ,
ÚJ, v ktorej má
v ktorej má ÚJ
ÚJ umiestnený
umiestnený
DFM
DFM
d
e
Účtovná
hodnota DFM
f
Účtovné jednotky s podstatným vplyvom
MPC PLUS s.r.o.
32,14
32,14
1 232 287
- 23 932
396 058
Ostatné realizovateľné CP a podiely
UniCredit Bank
0,278
0,278
2 506
Agrozdrav Dudince
0
Obstarávaný DFM na účely vykonania vplyvu v inej ÚJ
Dlhodobý
finančný
majetok spolu
j)
x
x
x
x
398 564
dlhodobý finančný majetok:
k) opravné položky:
Výročná správa 2012
a
60
Dlhodobý
finančný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Bežné účtovné obdobie
Podielové
CP
a podiely
v DÚJ
Podielové
CP a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom
Ostatné
dlhodobé
CP
a podiely
Pôžičky ÚJ
v
kons.
celku
Ostatný
DFM
Pôžičky
s dobou
splatnost
i najviac
jeden
rok
Obstarávaný
DFM
Poskytnuté
preddavky
na DFM
Spolu
b
c
d
e
f
g
h
i
j
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
422904
44874
467778
26846
40026
66872
396058
4848
400906
2342
2342
2342
2342
422904
42532
465436
396058
2506
398564
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
Dlhodobý
finančný
majetok
a
Prvotné ocenenie
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Podielové
CP
a podiely
v DÚJ
Podielové
CP a podiely
v spoločnosti
s podstatným
vplyvom
Ostatné
dlhodobé
CP
a podiely
Pôžičky ÚJ
v
kons.
celku
Ostatný
DFM
Pôžičky
s dobou
splatnost
i najviac
jeden
rok
Obstarávaný
DFM
Poskytnuté
preddavky
na DFM
Spolu
b
c
d
e
f
g
h
i
j
420164
44880
465044
2740
Úbytky
2740
6
6
44874
467778
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
422904
Výročná správa 2012
a
61
Opravné položky
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Prírastky
2342
2342
2342
2342
420164
42538
462702
422904
42532
465436
Úbytky
Stav na konci
účtovného
obdobia
Účtovná hodnota
Stav
na začiatku
účtovného
obdobia
Stav na konci
účtovného
obdobia
l)
zmeny v jednotlivých zložkách dlhodobého finančného majetku:
V dôsledku zmeny reálnej hodnoty podielov /účet 062/ vo výške 26 846,- Eur zániku členského podielu
v odbytovom družstve /účet 063/ 194,- Eur a odpredaja akcií Propopulo PP a.s. vo výške 39 832,- Eur /účet
063/.
m) dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a o dlhodobý majetok, pri ktorom má
účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať:
Dlhodobý finančný majetok
Dlhodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo
Hodnota za bežné účtovné obdobie
Dlhodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo
s ním nakladať
2 342
Spoločnosť nemá zriadené záložné právo na dlhodobý finančný majetok.
Na akcionára Agrozdrav Dudince bol vyhlásený konkurz a akcie boli stiahnuté z obehu.
n) ocenenie dlhodobého finančného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka reálnou
hodnotou alebo metódou vlastného imania, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok
hospodárenia a na výšku vlastného imania:
Metódou vlastného imania boli ocenené podiely v MPC PLUS s.r.o., Spišská Nová Ves, kde došlo
k zníženiu ocenenia o 26 846,- Eur. Akcie AGROZDRAV a.s. sú stiahnuté z obehu z dôvodu vyhlásenia
konkurzu. K týmto akciám je vytvorená opravná položka vo výške 100% obstarávacej ceny. U akcií
UniCredit Bank Slovakia a.s. sa považuje za reálnu hodnotu ocenenie spôsobom podľa §25 zákona
431/2002 Z.z.
o) vývoj opravnej položky k zásobám v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke
Výročná správa 2012
a
62
Zásoby
Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b
a
Materiál
Tvorba
OP
c
924
Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
z dôvodu vyradenia
opodstatnenosti
majetku
z účtovníctva
d
e
5717
Nedokončená výroba a
polotovary vlastnej výroby
Výrobky
813
Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f
110
5718
344
344
6357
6357
Zvieratá
Tovar
Nehnuteľnosť na predaj
Poskytnuté preddavky
zásoby
Zásoby spolu
na
924
12418
813
110
12419
p) zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo a zásoby, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s
nimi nakladať:
Účtovná jednotka nemá zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo.
q) zákazková výroba
Spoločnosť o zákazkovej výrobe neúčtuje.
r)
vývoj opravných položiek k pohľadávkam za účtovné obdobie je zobrazené v nasledujúcej tabuľke
Pohľadávky
a
Pohľadávky
z obchodného styku
Pohľadávky
voči
dcérskej
účtovnej
jednotke
a materskej
účtovnej jednotke
Ostatné
pohľadávky
v rámci kons. celku
Pohľadávky
voči
spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Pohľadávky spolu
Stav OP
na začiatku
účtovného
obdobia
b
183 846
183 846
Tvorba
OP
c
25 429
Bežné účtovné obdobie
Zúčtovanie OP
Zúčtovanie OP
z dôvodu zániku
z dôvodu vyradenia
opodstatnenosti
majetku
z účtovníctva
d
e
77
23 539
25 429
77
23 539
Stav OP
na konci
účtovného
obdobia
f
185 659
185 659
Tvorba - rizikové pohľadávky, pohľadávky po splatnosti 1080,720,360, 274, 180 a 90 dní.
Použitie – ukončenie konkurzu
- odpis pre trvalé upustenie od vymáhania
- úhrada pohľadávky.
Výročná správa 2012
a
63
s)
o vekovej štruktúre pohľadávok
- za bežné účtovné obdobie je uvedená v nasledujúcej tabuľke
Názov položky
a
Dlhodobé pohľadávky
V lehote splatnosti
b
Pohľadávky z obchodného styku
Po lehote splatnosti
c
Pohľadávky spolu
d
5 078
5 078
5 078
5 078
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné
pohľadávky
v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Iné pohľadávky
Dlhodobé pohľadávky spolu
Krátkodobé pohľadávky
Pohľadávky z obchodného styku
2 617 401
1 519 197
4 136 598
15 936
1 412
17 348
2 633 337
1 520 609
4 153 946
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej
jednotke a materskej účtovnej jednotke
Ostatné
pohľadávky
v rámci
konsolidovaného celku
Pohľadávky voči spoločníkom, členom
a združeniu
Sociálne poistenie
Daňové pohľadávky a dotácie
Iné pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky spolu
- pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti sú uvedené nasledujúcej tabuľke
Pohľadávky podľa zostatkovej
doby splatnosti
a
Pohľadávky po lehote splatnosti
1 520 609
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
c
622 783
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka
Krátkodobé pohľadávky spolu
2 633 337
1 980 426
4 153 946
2 603 209
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
jeden rok až päť rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti
dlhšou ako päť rokov
Dlhodobé pohľadávky spolu
5 078
2 799
5 078
2 799
t)
Bežné účtovné obdobie
b
hodnota pohľadávok zabezpečených záložným právom alebo inou formou zabezpečenia s uvedením formy
zabezpečenia:
Spoločnosť nemá pohľadávky zabezpečené záložným právom.
Výročná správa 2012
a
64
u) hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné právo a pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka
obmedzené právo s nimi nakladať:
Opis predmetu záložného práva
Bežné účtovné obdobie
Hodnota predmetu
Hodnota pohľadávky
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou
zabezpečenia
Hodnota pohľadávok, na ktoré sa zriadilo záložné
právo
Hodnota pohľadávok, pri ktorých je obmedzené právo
s nimi nakladať
x
1 799 325
x
Na pohľadávky voči spoločnosti VAMEX a.s., Košice vo výške 1 239 481,- Eur je zriadené záložné právo
a Nestle Slovensko vo výške 559 844,- Eur v prospech VÚB a.s. Spišská Nová Ves.
v)
odložená daňová pohľadávka, opis jej vzniku:
w) informácie o krátkodobom finančnom majetku:
- ako finančné účty sú vykázané peniaze, ceniny a bežné bankové účty
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Pokladnica, ceniny
17 782
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
11 568
Bežné bankové účty
48 426
437 412
66 208
448 980
Bankové účty termínované
Peniaze na ceste
Spolu
Krátkodobý finančný majetok účtovná jednotka nevlastní.
x) časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období:
Opis položky časového rozlíšenia
Bežné účtovné obdobie
Náklady budúcich období dlhodobé, z toho:
162
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
149
Technografová karta
162
149
Náklady budúcich období krátkodobé, z toho:
7 048
4 259
Nájomné platené vopred
2 145
201
Predplatné časopisov
1 123
1 012
Ostatné služby/telefóny, licenčné poplatky, mýto/
3 780
3 046
Príjmy budúcich období dlhodobé, z toho:
Výročná správa 2012
a
65
Príjmy budúcich období krátkodobé, z toho:
149
149
Box na cigarety v predajni
149
149
y) majetok prenajatý formou finančného prenájmu u prenajímateľa:
Spoločnosť neprenajíma majetok formou finančného prenájmu.
G. Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
a) vlastné imanie za bežné účtovné obdobie:
1. Základné imanie
počet akcií
hodnota akcií
práva spojené s
jednotlivými druhmi akcií
splatené základné imanie
97 000
3 298 000
3 298 000
2. hodnota vlastného imania
7 735 516
3. rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie Strata = 190 872
účtovnej straty vykázanej v predchádzajúcom Vysporiadanie: preúčtovanie na neuhradenú stratu
účtovnom období
minulých rokov
4. akcie a podiely na základnom imaní vlastnené
účtovnou jednotkou, vrátane akcií a podielov na
základnom imaní vlastnených jej dcérskymi účtovnými
1 129 616, t.j. 34,3 %
jednotkami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka
podstatný vplyv
5. prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná Účet 414 - zmena hodnoty majetku pri použití
ako náklad alebo výnos, ale priamo na účty vlastného
metódy vlastného imania = - 26 846
imania, najmä zmeny reálnej hodnoty majetku, zmeny
- odložená daň z oceň. rozdielu = 5 101
hodnoty majetku pri použití metódy vlastného imania;
- rozdiel v odloženej dani z oceň.rozdielu
uvádza sa aj súčet ziskov a strát
z dôvodu zmeny sadzby dane = -13 272
6. zisk na akciu alebo podiel na základnom imaní
- 1,54
b) jednotlivé druhy rezerv za bežné účtovné obdobie s uvedením ich stavu na začiatku bežného účtovného
obdobia, ich tvorba, použitie, zrušenie počas bežného účtovného obdobia, ich stav na konci účtovného
obdobia
Názov položky
a
Bežné účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Tvorba
Použitie
Zrušenie
b
c
d
e
Stav na konci
účtovného
obdobia
f
Dlhodobé rezervy, z toho:
24 737
24 737
Na odchodné
18 297
18 297
Na PZP k odchodnému
6 440
6 440
Krátkodobé rezervy, z toho:
163 058
189 283
149 904
13 154
189 283
Zákonné rezervy
Na nevyčerpané dovolenky + poistné
111 392
115 760
110 380
1 012
115 760
Výročná správa 2012
a
66
Overenie a zverejnenie účt.záv.
Nevyfakt.dodávky
Nezákonné rezervy
Ročné odmeny + poistné
Bonus, rabaty, skontá
Provízie
4 190
3 676
4 190
22 516
4 745
20 154
2 362
4 745
2 047
3905
3 037
2 001
1 986
46
1 919
3 037
7 092
7 533
202
3 676
202
Odchodné + poistné
11 184
7 533
4 092
Odstupné + poistné
3 404
45 157
3 404
Odmeny na jubileá + poistné
4 218
45 157
3 495
Na súdne spory
723
9 375
Názov položky
a
9 375
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na začiatku
účtovného obdobia
Tvorba
Použitie
Zrušenie
b
c
d
e
Stav na konci
účtovného
obdobia
f
Dlhodobé rezervy, z toho:
Krátkodobé rezervy, z toho:
156 348
163 058
147 508
8 840
163 058
Zákonné rezervy
Na nevyčerpané dovolenky + poistné
Overenie a zverejnenie účt.záv.
127 613
111 392
124 198
3 415
111 392
6 722
4 190
6 722
4 190
747
22 516
747
22 516
2 047
2 047
2 047
2 047
2 332
3 905
Nevyfakturované dodávky
Nezákonné rezervy
Ročné odmeny + poistné
Bonusy, rabaty, skontá
Provízie
2 332
202
3 905
202
Odchodné + poistné
6 639
11 184
3 546
Odstupné + poistné
6 861
3 404
6 861
3 404
Odmeny na jubileá + poistné
3 387
4 218
3 387
4 218
3 093
11 184
c) informácie o záväzkoch
d) štruktúra záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Záväzky po lehote splatnosti
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
456 764
Výročná správa 2012
a
609 806
67
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka vrátane
1 230 719
999 276
Krátkodobé záväzky spolu
1 687 483
1 609 082
364 946
323 818
364 946
323 818
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden
rok až päť rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad
päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
e)
hodnota záväzku zabezpečeného záložným právom alebo zabezpečeného inou formou zabezpečenia a to
s uvedením formy zabezpečenia:
Spoločnosť nemá záväzky zabezpečené záložným právom.
f)
odložený daňový záväzok:
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
majetku a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
157 558
131 428
3 425 837
3 263 979
1 068 091
1 035 332
628 158
413 336
23
19
361 567
319 938
Zmena odloženého daňového záväzku
41 629
- 45 878
Zaúčtovaná ako náklad
33 459
- 46 399
8 170
521
zdaniteľné
Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou
záväzkov a daňovou základňou, z toho:
odpočítateľné
zdaniteľné
Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti
Možnosť previesť nevyužité daňové odpočty
Sadzba dane z príjmov ( v %)
Odložená daňová pohľadávka
Uplatnená daňová pohľadávka
Zaúčtovaná ako zníženie nákladov
Zaúčtovaná do vlastného imania
Odložený daňový záväzok
Zaúčtovaná do vlastného imania
Výročná správa 2012
a
68
g) záväzky zo sociálneho fondu, s uvedením stavu na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorbe a čerpaní
sociálneho fondu počas bežného účtovného obdobia a stavu na konci účtovného obdobia,
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Začiatočný stav sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu na ťarchu nákladov
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
3880
4 498
20 399
20 000
Tvorba sociálneho fondu zo zisku
15 000
Ostatná tvorba sociálneho fondu – z fondu spoločnosti
5 000
Tvorba sociálneho fondu spolu
25 399
35 000
Čerpanie sociálneho fondu
25 900
35 618
3 379
3 880
Konečný zostatok sociálneho fondu
h) vydané dlhopisy, najmä ich menovitá hodnota, emisný kurz, úrok a splatnosť:
Spoločnosť nevlastní dlhopisy.
i)
štruktúra bankových úverov, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach:
Názov položky
Mena
Úrok
p. a.
v%
Dátum
splatnosti
a
b
c
d
EURIBOR
+ 1,3 %
EURIBOR
+ 1,1 %
EURIBOR
+ 1,6 %
EURIBOR
+ 1,4 %
29.9.2013
Suma istiny
v príslušnej
mene za bežné
účtovné
obdobie
e
Suma istiny
v príslušnej mene za
bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
f
Dlhodobé bankové úvery
Krátkodobé bankové úvery
VÚB - kontokorentný
EUR
VÚB - revolvingový
EUR
Tatrabanka – kontokoren.
EUR
ČSOB - kontokorentný
EUR
29.9.2013
2 000 000
2 000 000
20.10.2013
286 775
1 106 830
31.07.2013
1 462 028
1 254 389
Na nehnuteľný majetok, administratívna budova v zostatkovej cene k 31.12.2012 41 164,- Eur, stavba
pekáreň v zostatkovej cene 100 647,- Eur a pozemky v hodnote 17 787,- Eur bolo zriadené záložné právo
v prospech ČSOB a.s. Poprad na zabezpečenie úverovej zmluvy o kontokorentnom úvere vo výške čerpania
1 700 000,- Eur. Ďalej ako záruka na tento úver bola vystavená blankozmenka podľa dohody
o vyplňovacom zmenkovom práve č.5972/11/08751.
Výročná správa 2012
a
69
Na zabezpečenie kontokorentného a revolvingového úveru vo výške 2 000 000,- Eur bolo v prospech
VÚB a.s. Spišská Nová Ves zriadené záložné právo na cestovinársku kotolňu – zostatková cena
k 31.12.2012 je 16 428,- Eur, garáže – zostatková cena 0,- Eur a sklad obalov, kde zostatková cena
k 31.12.2012 je 11 845,- Eur. Ďalej bolo zriadené záložné právo na pohľadávky voči dlžníkovi VAMEX,
a.s. Košice, kde výška pohľadávky k 31.12.2012 je 1 239 481,- Eur a voči dlžníkovi Nestlé Slovensko, kde
výška pohľadávky k 31.12.2012 je 559 844,- Eur a blankozmenka podľa dohody o vyplňovacom
zmenkovom práve č.1/2006/ZOF/B.
Z hnuteľného majetku bolo zriadené záložné právo na linku na výrobu dlhých cestovín v nulovej
zostatkovej cene k 31.12.2012 a na baličku dlhých cestovín s nulovou zostatkovou cenou k 31.12.2012.
Na zabezpečenie kontokorentného úveru v Tatrabanke a.s. Poprad vo výške čerpania 1 350 000,- Eur,
bolo v prospech banky zriadené záložné právo na budovu cestovinárne, ktorá k 31.12.2012 má zostatkovú
cenu 96 543,- Eur a budovu cukrárne, kde zostatková cena k 31.12.2012 je 10 171,- Eur a na pozemky
v hodnote 88 080,- Eur a blankozmenka podľa dohody o vyplňovacom zmenkovom práve.
Spoločnosť pôžičky a krátkodobé finančné výpomoci nevykazuje.
j)
významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich období,
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Výdavky budúcich období dlhodobé, z toho:
Výdavky budúcich období krátkodobé, z toho:
3 933
Úroky platené pozadu
3 933
Ostatné
Výnosy budúcich období dlhodobé, z toho:
1 445 261
1 591 258
384 – Dotácie na obstaranie DHM
1 445 261
1 591 258
Výnosy budúcich období krátkodobé, z toho:
145 997
152 242
384 – Dotácie na obstaranie DHM
145 997
152 242
k)
významné položky derivátov:
Deriváty spoločnosť neeviduje.
l)
majetok a záväzky zabezpečené derivátmi, pričom sa uvádza forma tohto zabezpečenia:
Spoločnosť neeviduje.
m) majetok prenajatý formou finančného prenájmu u nájomcu:
Spoločnosť nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.
Výročná správa 2012
a
70
H. Výnosy
a) suma tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a hodnoty tržieb podľa jednotlivých typov
výrobkov a služieb účtovnej jednotky a hlavných oblastí odbytu:
Oblasť odbytu
Potravinárske výrobky
Bežné
účtovné
obdobie
a
Tovar
Bežné
účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
SR
b
14 697 394
c
15 196 829
ČR
173 009
173 993
Litva
271 917
264 250
Ukrajina
876
4 528
Lotyšsko
131 480
129 879
Poľsko
322 565
256 637
6 830
1 602
Írsko
Rusko
Služby
Bežné
účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
d
1 147 128
e
1 085 127
f
12 086
1 147 128
1 085 127
12 086
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné
obdobie
g
18 211
4 228
Francúzsko
11 155
15 775
Maďarsko
30 013
37 342
Rumunsko
62 876
89 468
Bulharsko
17 737
20 866
Kanada
67
Spolu
15 725 919
16 195 397
18 211
b) zmeny stavu vnútroorganizačných zásob:
Názov položky
a
Nedokončená
výroba
a polotovary vlastnej výroby
Výrobky
Bežné
účtovné
obdobie
Zmena stavu vnútroorganizačných
zásob
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Konečný
zostatok
Konečný
zostatok
Začiatočný
stav
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
b
c
d
e
f
7 148
11 574
12 713
- 4 426
- 1 139
535 808
545 862
475 949
- 10 054
+ 69 913
542 956
557 436
448 662
- 14 480
+ 68 774
Zvieratá
Spolu
Manká a škody
x
x
x
855
960
Reprezentačné
x
x
x
4 474
2 195
Výročná správa 2012
a
71
Dary
x
x
x
Iné – vzorky k preskúš. akosti
x
x
x
Zmena stavu
vnútroorganizačných zásob vo výkaze
ziskov a strát
x
x
x
3 211
3 123
- 5 940
+ 75 052
Rozdiel je spôsobený tým, že niektoré položky sa podľa slovenských právnych predpisov neúčtujú
prostredníctvom zmeny stavu, ale priamo na účty nákladov.
c)
až f) aktivácia nákladov, výnosov z hospodárskej činnosti, finančnej a mimoriadnej činnosti:
Názov položky
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
Významné položky pri aktivácii nákladov, z toho:
5 201 585
5 080 855
Aktivácia materiálu a tovaru
5 200 029
5 062 069
Aktivácia vnútropodnikovej prepravy
5 156
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
1 556
13 630
152 242
158 166
944
384
14 521
30 269
Ostatné významné položky výnosov z hospodárskej činnosti, z toho:
Zúčtovanie inv.dotácií do výnosov BR
Dotácie na úhradu nákladov
Náhrady za manká a škody
Náhrady od poisťovne za poškodenie majetku
Výnos z postúpenej pohľadávky
1 639
Inv. prebytok neodpisovaného majetku
11 800
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:
kurzové zisky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
13
19
1
2
13 643
9 642
130
95
Ostatné významné položky finančných výnosov, z toho:
Výnosy z podielov v spoločnosti
Výnosové úroky
Tržby z predaja cenných papierov
9 600
Mimoriadne výnosy, z toho:
O mimoriadnych výnosoch spoločnosť neúčtovala.
Výročná správa 2012
a
72
g)
o čistom obrate na účely zistenia povinnosti overenia individuálnej účtovnej závierky audítorom
(§ 19 ods.1 písm .a zákona o účtovníctve)
Názov položky
Bežné účtovné
obdobie
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Tržby za tovar
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
15 725 919
16 195 397
12 086
18 211
1 147 128
1 085 127
172 328
206 427
17 057 461
17 505 162
Výnosy zo zákazky
Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou
Čistý obrat celkom
I. Náklady
a) opis a suma významných položiek nákladov za poskytnuté služby:
Názov položky
Bežné účtovné
obdobie
Náklady za poskytnuté služby, z toho:
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
1 378 706
1 407 475
Náklady voči audítorovi, audítorskej spoločnosti, z toho:
6 000
6 000
náklady za overenie individuálnej účtovnej závierky
6 000
6 000
Inzercia, reklama, propagácia
19 605
15 390
Provízie za predaj vlastných výrobkov
35 183
64 508
Prepravné vlastných výrobkov
223 721
228 068
Služby obchodných reťazcov
449 428
446 987
Strážna služba
71 388
71 388
Upratovacie služby
17 956
15 971
Operatívny prenájom áut
55 113
56 388
Stočné
40 007
34 803
Nájomné
32 851
31 243
Technické služby a deratizácia
28 654
27 760
Telefón, fax, internet
15 741
21 072
Mýto
24 754
24 150
222 994
210 734
iné uisťovacie audítorské služby
súvisiace audítorské služby
daňové poradenstvo
ostatné neaudítorské služby
Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:
Opravy a udržiavanie
Výročná správa 2012
a
73
Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho:
Poistenie majetku
37 509
38 240
Manká a škody
1 758
1 409
Pokuty
3 190
1 207
Odpis pohľadávok
1 434
133
Náklad z postúpenej pohľadávky
1 639
Finančné náklady, z toho:
Kurzové straty, z toho:
206
812
5
38
Nákladové úroky
52 398
101 965
Poplatky z peňažného styku
10 603
16 984
Predané cenné papiere
39 833
kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
Mimoriadne náklady, z toho:
J. Dane z príjmov
Názov položky
Bežné účtovné
obdobie
Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovanej
výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov
ako
Suma odloženého daňového záväzku účtovaného
výnos vyplývajúci zo zmeny sadzby dane z príjmov
ako
náklad
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
alebo
- 60 455
náklad
alebo
116 214
Suma odloženej daňovej pohľadávky týkajúca sa umorenia daňovej straty,
nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných
rozdielov predchádzajúcich
účtovných
období,
ku
ktorým
sa v predchádzajúcich
účtovných
obdobiach
odložená
daňová
pohľadávka neúčtovala
Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej
časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej
sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach
Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým
nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
Suma odloženej dani z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované
priamo na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
Výročná správa 2012
8 170
a
521
74
V roku 2012 bolo naúčtované zníženie odloženého daňového záväzku z oceňovacieho rozdielu podielov
v MPC PLUS s.r.o. za rok 2012 vo výške 5 101,- Eur a zvýšenie z titulu zmeny sadzby dane z 19%
na 23 % v sume 13 271,- Eur.
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
Základ dane
Daň
a
b
c
Daň
v%
d
Výsledok
hospodárenia pred
zdanením, z toho:
teoretická daň
x
100
- 115 617
x
- 21 967
Daňovo neuznané náklady
305 669
Výnosy nepodliehajúce dani
Základ dane
Daň
e
f
Daň
v%
g
x
100
-19
- 237 253
x
- 45 078
-19
58 077
50,23
177 619
33 748
14,22
404 874
76 926
-66,54
297 083
56 446
-23,79
- 214 822
- 40 816
-35,30
- 356 717
- 67 776
-28,57
Splatná daň z príjmov
x
24
19
x
18
19
Odložená daň z príjmov
x
+ 33 459
x
- 46 399
Celková daň z príjmov
x
33 483
x
- 46 381
Umorenie daňovej straty
Spolu
K. Údaje na podsúvahových účtoch
Názov položky
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Prenajatý majetok
Majetok v nájme (operatívny prenájom)
114 967
166 674
1 170 237
1 159 969
Iné položky – pohľadávky v exekúcií
99 046
107 966
Žalované pohľadávky
19 558
19 635
1 833
1 833
Majetok prijatý do úschovy
Pohľadávky z derivátov
Záväzky z opcií derivátov
Odpísané pohľadávky + pohľ.v konkurze
Pohľadávky z leasingu
Záväzky z leasingu
Materiál brannej výchovy
Spoločnosť má v nájme /operatívny prenájom/ autá od leasingovej spoločnosti.
Výročná správa 2012
a
75
L. Iné aktíva a iné pasíva
a)
opis a hodnota podmienených záväzkov:
Druh podmieneného záväzku
Bežné účtovné obdobie
Hodnota celkom
Hodnota voči spriazneným
osobám
Zo súdnych rozhodnutí
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
Účtovná jednotka je v súdnom spore s vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v našom areáli
a zastavaných našimi stavbami za bezdôvodné obohatenie vo forme nájmu za užívanie pozemkov
v hodnote 9 375,- Eur. V roku 2012 zúčtovala do nákladov vytvorenú rezervu na súdny spor vo výške
9 375,- Eur.
Druh podmieneného záväzku
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hodnota celkom
Zo súdnych rozhodnutí
Hodnota voči spriazneným
osobám
9 375
Z poskytnutých záruk
Zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Zo zmluvy o podriadenom záväzku
Z ručenia
Iné podmienené záväzky
Vzhľadom na to, že mnohé oblasti slovenského daňového práva doteraz neboli dostatočne overené praxou,
existuje neistota v tom, ako ich budú daňové orgány aplikovať. Mieru tejto neistoty nie je možné kvantifikovať
a zanikne až potom, keď budú k dispozícií právne precedensy, prípadne oficiálne interpretácie príslušných
orgánov.
b)
opis a hodnota podmieneného majetku, ktorým sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku
minulých udalostí a ktorého existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmto majetkom sú
napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva
z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov a práva z privatizácie; informácie
o možnom majetku sa neuvádzajú len, ak je zvýšenie ekonomických úžitkov nepravdepodobné:
Podmienený majetok spoločnosť neeviduje.
-----------------------------------------------------------------1)
Napríklad § 408a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 11/1998 Z. z.
Výročná správa 2012
a
76
M. Príjmy a výhody členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov
účtovnej jednotky
a) suma peňažných príjmov a hodnota nepeňažných príjmov členov orgánov účtovnej jednotky v bežnom
účtovnom období, pričom sa uvádzajú údaje samostatne za každý orgán:
Druh príjmu, výhody
Hodnota príjmu, výhody súčasných
členov orgánov
štatutárnych
a
Peňažné príjmy
b
dozorných
iných
Hodnota príjmu, výhody bývalých
členov orgánov
štatutárnych
c
dozorných
iných
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 1 - Bežné účtovné obdobie
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie
29 220
7 680
Časť 2 - Bezprostredne predchádzajúce účtovné
obdobie
14 236
5 574
43 140
13 020
Nepeňažné príjmy
Peňažné preddavky
Nepeňažné preddavky
Poskytnuté úvery
Poskytnuté záruky
Iné
Príjmy ani výhody sa neposkytujú bývalým členom.
N. Ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených
osôb
a) ekonomické vzťahy medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami:
Spriaznená osoba
Kód druhu
obchodu
a
b
Hodnotové vyjadrenie obchodu
Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
c
d
Transakcie s pridruženým podnikom
- nákup služieb - opravy
- provízia
03
133 868
116 344
03
33 956
61 226
Výročná správa 2012
a
77
- upratovanie
03
14 616
14 636
- ostatné
03
12 934
- poskytnutie služieb
03
265
- predaj zásob
02
6 196
618
- predaj výrobkov
02
3 639
3 626
- nákup služieb - preprava
03
436
327
- nákup zásob
01
133 539
Transakcie s akcionárom
Transakcie s vedením spoločnosti
- predaj – výrobkov mater.
02
- kúpa mater.+inv.
01
7 959
78 264
- nákup služieb - opravy
03
15 450
7 416
562
Spoločnosť nemá dcérsku ani materskú spoločnosť.
Kód druhu obchodu:
01 - kúpa
02 - predaj
03 – poskytnutie služieb
O. Skutočnosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa
zostavenia účtovnej závierky
a) pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku okolností, ktoré nastali po dni, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky s uvedením dôvodu týchto
zmien,
b) dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, o ktorých sa účtovná jednotka dozvedela medzi
dňom, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje a dňom jej zostavenia,
c)
zmena spoločníkov účtovnej jednotky,
d)
prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti,
e)
zmeny významných položiek dlhodobého finančného majetku,
f)
začatie alebo ukončenie činnosti časti účtovnej jednotky, napríklad odštepného závodu, organizačnej
zložky, prevádzkarne,
g)
vydané dlhopisy a iné cenné papiere,
h) zlúčenie, splynutie, rozdelenie a zmena právnej formy účtovnej jednotky,
i)
mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky ( napríklad živelná pohroma),
j)
získaní alebo odobratí licencií alebo iných povolení významných pre činnosť účtovnej jednotky.
Vyššie uvedené skutočnosti do dňa zostavenia účtovnej závierky v spoločnosti nenastali.
Výročná správa 2012
a
78
P. Prehľad zmien vlastného imania
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie
Bežné účtovné obdobie
Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
c
d
e
f
3 298 000
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
3 298 000
- 5 066
- 5 066
Pohľadávky
za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný
fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie
rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
290 486
5 100
40 118
255 468
4 826
4 826
659 600
5 066
664 666
- 5 066
3 857 594
- 190 872
- 190 872
+ 190 872
-149 100
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený
zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
4 007 441
- 190 872
144 781
- 149 100
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej
osoby
podnikateľa
Výročná správa 2012
a
79
Položka vlastného
imania
a
Základné imanie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Stav na
začiatku
účtovného
obdobia
b
Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci
účtovného
obdobia
c
d
e
f
3 298 000
3 298 000
Vlastné akcie a vlastné
obchodné podiely
Zmena základného imania
Pohľadávky
za upísané
vlastné imanie
Emisné ážio
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond
(nedeliteľný
fond)
z kapitálových vkladov
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia majetku
a záväzkov
Oceňovacie
rozdiely
z kapitálových účastín
Oceňovacie
rozdiely
z precenenia pri zlúčení,
splynutí a rozdelení
Zákonný rezervný fond
288 266
2 220
290 486
4 826
4 826
655 287
4 313
659 600
130 100
4 007 441
- 134 413
-190 872
Nedeliteľný fond
Štatutárne fondy a ostatné
fondy
Nerozdelený
zisk
minulých rokov
Neuhradená
strata minulých rokov
Výsledok
hospodárenia bežného
účtovného obdobia
Vyplatené dividendy
3 999 511
122 170
103 192
103 192
242 157
- 190 872
107 744
Ostatné položky vlastného
imania
Účet 491 - Vlastné imanie
fyzickej
osoby
podnikateľa
Účtovná strata za rok 2011 bola vysporiadaná takto:
Názov položky
Bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
Účtovný zisk/strata
- 190 872
Rozdelenie účtovného zisku/ Vysporiadanie účtovnej straty
Bežné účtovné obdobie
Prevod na neuhradenú stratu minulých rokov
- 190 872
Spolu
- 190 872
Výročná správa 2012
a
80
O vysporiadaní účtovnej straty vzniknutej za účtovné obdobie 2012 vo výške - 149 100,- Eur, rozhodne
valné zhromaždenie.
R. Prehľad peňažných tokov
Označeni
e položky
Obsah položky
Bežné účtovné
obdobie
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie
- 115 617
- 237 253
975 832
1 153 624
1 013 224
1 230 327
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Z/S
A. 1.
A. 1. 1.
A. 1. 2.
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou
z príjmov (+/-)
Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti pred zdanením daňou z príjmov (+/-), (súčet A. 1. 1.
až A. 1. 13.)
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku (+)
Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého
hmotného majetku účtovaná pri vyradení tohto majetku do
nákladov na bežnú činnosť, s výnimkou jeho predaja (+)
A. 1. 3.
Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)
A. 1. 4.
Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)
24 738
A. 1. 5.
Zmena stavu opravných položiek (+/-)
13 309
- 4 855
A. 1. 6.
Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov (+/-)
- 155 044
- 158 002
A. 1. 7.
Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)
A. 1. 8.
Úroky účtované do nákladov (+)
52 398
101 965
A. 1. 9.
Úroky účtované do výnosov
- 130
- 95
A.1. 10.
Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (-)
-1
Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (+)
5
38
Výsledok z predaja dlhodobého majetku, s výnimkou majetku, ktorý
sa považuje za peňažný ekvivalent (+/-)
28 697
- 2 130
Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsledok
hospodárenia z bežnej činnosti, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú
osobitne v iných častiach prehľadu peňažných tokov (+/-)
- 1 364
- 13 624
- 146 375
112 632
- 1 566 649
513 614
314 151
443 894
1 106 123
- 844 876
A. 1. 11.
A. 1. 12.
A. 1. 13.
(-)
A. 2. 1.
Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa na účely tohto
opatrenia rozumie rozdiel medzi obežným majetkom a krátkodobými
záväzkami s výnimkou položiek obežného majetku, ktoré sú súčasťou
peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov, na výsledok hospodárenia
z bežnej činnosti (súčet A. 2. 1. až A. 2. 4.)
Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)
A. 2. 2.
Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)
A. 2. 3.
Zmena stavu zásob (-/+)
A. 2. 4.
Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou majetku,
ktorý je súčasťou peňažných prostriedkov
a peňažných ekvivalentov (-/+)
A. 2.
Výročná správa 2012
a
81
A. 3.
A. 4.
A. 5.
A. 6.
A. 7.
A. 8.
A. 9.
A.
Peňažné
toky
z prevádzkovej
činnosti s výnimkou
príjmov a výdavkov, ktoré sa uvádzajú osobitne v iných častiach
prehľadu peňažných tokov (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. + A. 2.)
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičných
činností (+)
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
finančných činností (-)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností (+)
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do finančných činností
(-)
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 6.)
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do investičných činností alebo finančných činností (-/+)
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú
činnosť (-)
Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-),
(súčet Z/S + A. 1. až A. 9.)
713 840
1 029 003
130
95
- 56 331
- 98 032
13 633
9 642
671 272
940 708
- 24
- 56 060
671 248
884 648
- 100 250
- 197 617
1 536
21 588
Peňažné toky z investičnej činnosti
B. 1.
Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)
B. 2.
Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)
B. 3.
Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a
podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (-)
B. 4.
Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)
B. 5.
Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)
B. 6.
Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov
a podielov v iných účtovných jednotkách, s výnimkou cenných
papierov, ktoré sa považujú za peňažné ekvivalenty a cenných
papierov určených na predaj alebo na obchodovanie (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou inej
účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B. 7.
B. 8.
B. 9.
Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou
jednotkou inej účtovnej jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného
celku (+)
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tretím
osobám s výnimkou dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnej
jednotke, ktorá je súčasťou konsolidovaného celku (-)
B. 10.
Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou tretím
osobám, s výnimkou pôžičiek poskytnutých účtovnej jednotke, ktorá
je súčasťou konsolidovaného celku (+)
B. 11.
Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových
činností (+)
Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, ktoré
sa začleňujú do prevádzkových činností (+)
B. 12.
9 600
Výročná správa 2012
a
82
B. 13.
Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné
toky z finančnej činnosti (-)
B. 14.
Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na predaj alebo
na obchodovanie, alebo ak sa tieto výdavky považujú za peňažné toky
z finančnej činnosti (+)
B. 15.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začleniť
do investičných činností (-)
B. 16.
B. 18.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú činnosť
(+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú
činnosť (-)
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)
B. 19.
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)
B.
Čisté peňažné toky z investičnej činnosti
(súčet B. 1. až B. 19.)
Peňažné toky z finančnej činnosti
- 89 114
- 176 029
C. 1.
Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)
- 5 066
- 122 170
C. 1. 1.
Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)
C. 1. 2.
Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi
alebo fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (+)
C. 1. 3.
Prijaté peňažné dary (+)
C. 1. 4.
Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)
C. 1. 5.
Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií
a vlastných obchodných podielov (-)
B. 17.
C. 1. 6.
C. 1. 7.
Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených
účtovnou
jednotkou (-)
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi
účtovnej jednotky a fyzickou osobou, ktorá je účtovnou jednotkou (-)
C. 2. 1.
Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného
imania (-)
Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých
záväzkov z finančnej činnosti,
(súčet C. 2. 1. až C. 2. 9.)
Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)
C. 2. 2.
Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových CP (-)
C. 2. 3.
Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla
banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov, ktoré
boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (+)
C. 2. 4.
Výdavky na splácanie úverov, ktoré
účtovnej jednotke
poskytla banka alebo pobočka zahraničnej banky, s výnimkou úverov,
ktoré boli poskytnuté na zabezpečenie hlavného predmetu činnosti (-)
C. 2. 5.
Príjmy z prijatých pôžičiek (+)
C. 2. 6.
Výdavky na splácanie pôžičiek (-)
C. 2. 7.
Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku,
predmetom zmluvy o kúpe prenajatej veci (-)
C.1. 8.
C. 2.
Výročná správa 2012
ktorý
- 5 066
- 122 170
je
a
83
C. 2. 8.
Príjmy
z ostatných
dlhodobých
záväzkov a krátkodobých
záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti
účtovnej jednotky,
s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti prehľadu
peňažných tokov (+)
C. 2. 9.
Výdavky
na splácanie
ostatných
dlhodobých
záväzkov
a krátkodobých záväzkov vyplývajúcich z finančnej činnosti účtovnej
jednotky, s výnimkou tých, ktoré sa uvádzajú osobitne v inej časti
prehľadu peňažných tokov (-)
C. 3.
Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do
prevádzkových činností (-)
C. 4.
Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimkou
tých, ktoré sa začleňujú do prevádzkových činností (-)
Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky
z investičnej činnosti (-)
Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na predaj
alebo na obchodovanie, alebo ak sa považujú za peňažné toky z
investičnej činnosti (+)
C. 5.
C. 6.
C. 7.
Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začleniť
do finančných činností (-)
C. 8.
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť
(+)
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činnosť
(-)
Čisté peňažné toky z finančnej činnosti
(súčet C. 1. až C. 9.)
Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-),
(súčet A + B + C)
C. 9.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia (+/-)
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného
obdobia pred zohľadnením kurzových
rozdielov vyčíslených ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)
Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažným
ekvivalentom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)
Zostatok
peňažných
prostriedkov a peňažných
ekvivalentov na konci účtovného obdobia upravený o kurzové
rozdiely vyčíslené ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka (+/-)
- 139 781
- 195 936
- 144 847
- 318 106
437 287
390 513
- 657 850
- 1 048 325
- 220 563
- 657 812
-4
- 38
- 220 567
- 657 850
Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami /angl. cash/ sa rozumejú peňažné hotovosti, ekvivalenty peňažných hotovostí,
peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách, kontokorentný účet a časť zostatku účtu Peniaze na ceste,
ktorý sa viaže na prevod medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.
Ekvivalenty peňažných prostriedkov
Ekvivalentmi peňažných prostriedkov /angl. cash aquivalents/ sa rozumie krátkodobý finančný majetok
zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho
hodnoty najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované
vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere
určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo
dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Výročná správa 2012
a
84
Výročná správa 2012
a
85
Download

R. Prehľad peňažných tokov - Ako