Výročná správa obce
Istebné
za rok 2012
Ing. Ján Čief
starosta obce
2
OBSAH
1.
Základná charakteristika obce Istebné ............................................................... 4
1.1.
Geografické údaje ..................................................................................... 4
1.2.
Demografické údaje ................................................................................... 5
1.3.
Ekonomické údaje ..................................................................................... 6
1.4.
Symboly obce ........................................................................................... 7
1.5.
História obce ............................................................................................ 7
1.6.
Pamiatky .................................................................................................. 8
1.7.
Významné osobnosti obce .......................................................................... 9
1.8.
Výchova a vzdelávanie ............................................................................... 9
1.9.
Zdravotníctvo ..........................................................................................13
1.10. Sociálne zabezpečenie ..............................................................................13
1.11. Kultúra ...................................................................................................13
1.12. Hospodárstvo...........................................................................................13
1.13. Organizačná štruktúra obce .......................................................................14
2.
Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie .........................................................15
2.1.
Plnenie rozpočtu príjmov ...........................................................................17
2.2.
Plnenie rozpočtu výdavkov ........................................................................19
2.3.
Plán rozpočtu na roky 2013 - 2015 .............................................................23
3.
Hospodárenie obce za rok 2012 ........................................................................25
4.
Bilancia aktív a pasív ......................................................................................27
4.1.
Aktíva .....................................................................................................27
4.2.
Pasíva .....................................................................................................29
5.
Vývoj pohľadávok a záväzkov ..........................................................................30
6.
Hospodársky výsledok .....................................................................................31
7.
Konsolidovaná účtovná závierka .......................................................................33
7.1.
Konsolidovaný celok .................................................................................33
7.2.
Konsolidovaná závierka .............................................................................33
7.3.
Záver......................................................................................................34
8.
Ostatné dôležité informácie .............................................................................34
8.1.
Prijaté granty a transfery ..........................................................................34
8.2.
Poskytnuté transfery .................................................................................35
8.3.
Významné investičné akcie v roku 2012 ......................................................35
8.4.
Predpokladaný budúci vývoj činnosti ...........................................................35
8.5.
Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia ........................36
3
1. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE ISTEBNÉ
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov. (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,§1 ods. 1).
Z hľadiska administratívneho členenia je obec Istebné súčasťou okresu Dolný Kubín a Vyššieho
územného celku Žilina.
1.1.
GEOGRAFICKÉ ÚDAJE
Geografická poloha obce:
Severné Slovensko – okres Dolný Kubín, región Orava
zemepisná šírka 49°13´ s.š.
zemepisná dĺžka 19°13´ v.d.
Susedné mestá a obce:
Veličná, Párnica, Žaškov, Oravská Poruba, Dolný Kubín
Celková rozloha obce:
11,292 km2
Nadmorská výška:
490 m n.m.
Nadmorskou výškou sa obec radí k vyššie položeným obciam a z hľadiska hustoty osídlenia patrí
k stredne zaľudneným obciam.
Mapa regiónu Dolná Orava
4
1.2.
DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Hustota a počet obyvateľov:
Počet obyvateľov k 31. 12. 2012:
Hustota obyvateľov:
1399
124 obyvateľov na km2
národnosť slovenská, česká, maďarská, poľská
Národnostná štruktúra:
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu:
rímskokatolícke, evanjelické, gréckokatolícke
Vývoj počtu obyvateľov:
Počet obyvateľov od roku 2006 do 2012 (počet osôb)
Ukazovateľ /
rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Počet
obyvateľov
1454
1421
1409
1411
1412
1404
1399
Vývoj počtu obyvateľov v obci od roku 2006 do 2012
1460
1450
Počet obyvateľov
1440
1430
1420
1410
Počet obyvateľov
1400
1390
1380
1370
2006
2007
2008
2009
Rok
2010
2011
2012
Demografický vývoj v obci je charakterizovaný znižujúcim sa prirodzeným prírastkom
obyvateľstva a starnutím populácie.
5
1.3.
EKONOMICKÉ ÚDAJE
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia (počet osôb):
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa štruktúry veku a pohlavia k 31.12.2011
Muži
Ženy
Spolu
Vek
0-14
15-54
55+Ž, 60+M
424
342
Štruktúra obyvateľstva podľa veku k 31.12.2011
413
225
766
413
VEK:
0-14
225
15-54
766
55+Ž,
60+M
Počet evidovaných nezamestnaných v obci k 31. 12. daného roka:
Počet evidovaných nezamestnaných
Rok
muži
24
69
57
58
87
2008
2009
2010
2011
2012
ženy
32
43
42
42
45
spolu
56
112
99
100
117
Miera
nezamestnanosti v
%
3,97
7,94
7,01
7,12
8,36
Počet evidovaných
nezamestnaných
140
120
100
80
Ženy
60
Muži
40
20
0
2008
2009
2010
Rok
2011
2012
6
1.4.
SYMBOLY OBCE
Erb obce:
Zo spodného okraja červeného štítu spomedzi dvoch odklonených, na zelených
listnatých stopkách vyrastajúcich strieborných, zlatostredých, zelenokališných ruží
vyrastajúci zelený zlatokmenný smrek, hore pod korunou s dvomi odpílenými vetvami.
Pečať obce:
Erb obce, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Istebné môže používať najmä
vo svojej obecnej pečati a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku,
hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach.
Vlajka obce:
1.5.
HISTÓRIA OBCE
Územie Istebného je osídlené od praveku. Lužický ľud popolnicových polí tu prišiel najmä z
oblasti Turca a Liptova. Trvalé osídlenie je doložené archeologickým nálezom z mladšej doby
bronzovej (1200 p.n.l.). Lužický, neskôr halštatský ľud budoval opevnené sídliská a mohutné hradiská.
Takéto mohutné hradisko bolo vybudované na Hrádku – obecnej časti Istebného. Je to oblasť na
skalnatom brale nad riekou Orava. Opevnený priestor mal rozlohu približne ½ ha. Oblasť bola
strategickou z hľadiska polohy a významnou pri obchodnom spojení s Poľskom.
(http://sk.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1dok_(Istebn%C3%A9), 23.9.2009)
Najstaršia zachovaná písomná zbierka, v ktorej sa spomína časť chotára Istebné, je donácia z roku
1272. Je v nej popis územia, ktoré dostal od kráľa Hocymer, zakladateľ významného zemianskeho
roku Revických v Revišnom. (Huba, P. (2006). Istebné)
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1316, kde sa Istebné uvádza ako – Isztebna vocatum in
districtu de Arva. V donácii z roku 1382 dostali Istebné zemania Dávidovci od uhorského kráľa
Ľudovíta Veľkého. V tom čase bolo Istebné osídlenou osadou a v ďalšom období sa už vyvíjalo ako
zemianska obec. Hlavným zdrojom obživy poddaných bolo poľnohospodárstvo spojené s chovom
dobytka. Istebné tých čias charakterizovala pomerne hustá výsadba líp, bolo ich viac ako sto.
Vysadené boli v 80-rokoch 17. storočia.
7
Od 18. stor. vlastnili dedinu Ambroziovci a neskôr Csillághyovci. Tí podporovali maďarizáciu,
no aj rozvoj podnikania. Dali postaviť prvú oravskú parotehelňu, ktorá začala pracovať v roku 1912.
Bohatú históriu má istebnianske školstvo, ktorého počiatky siahajú do roku 1681, kedy sa Istebné
po Šopronskom sneme stalo kultovým strediskom pre evanjelikov z obcí ležiacich na pravej strane
Oravy od Kraľovian po Záskalie.
Počas SNP bolo Istebné partizánskou obcou. Po roku 1945 začalo meniť svoju podobu. V roku
1949 bolo založené JRD, no čoskoro sa rozpadlo a od roku 1973 sa stalo súčasťou JRD Veličná. V
roku 1952 sa v obci vybudoval hutnícky závod Kovohuty (od roku 1956 je to OFZ) a v súvislosti
s tým sa začala výstavba sídliska. Istebné síce zostalo obcou, no s mestským charakterom. Obec sa
stala známou aj vďaka hudobným festivalom Oravské synkopy a Mini-synkopy, ktoré sa začali konať
od roku 1968. V súčasnosti je výroba v OFZ úplne zastavená, hutnícky priemysel sa presťahoval do
prevádzky Široká a celý areál OFZ sa postupne asanuje.
V roku 2003 si rímsko-katolícka cirkev Veličná - Istebné prestavala objekt bývalej malo-triedky
ZŠ na kostol Božieho milosrdenstva.
Na území obce našiel sídlo aj detský domov, v ktorom je ubytovaných viac ako 50 detí z celého
Slovenska.
V katastri Istebného sa rozvíja priemyselný park, čoho dôkazom je zrealizovaná stavba firmy
HOVAL na výrobu kotlov pre teplovodné kúrenie a výroba vzduchotechniky.
Obec má vybudovanú kompletnú sieť infraštruktúry. Výhodou obce je jej poloha, ktorá je
napojená na turizmus a rekreačné vyžitie v prírodných podmienkach, a to rekreačná oblasť Kubínska
hoľa a Malá Lučivná. Samotný kataster obce slúži pre turistov pre bežecké lyžovanie a turistické
vychádzky do nádhernej scenérie Lysice a Kubínskej hole.
1.6.
PAMIATKY
Najvýznamnejšou pamiatkou je drevený artikulárny kostol. Presný
dátum jeho výstavby nie je známy, no z dostupných dokumentov sa
predpokladá, že bol stavaný v roku 1689 a možno sa domnievať, že sa
dobudovával až do roku 1730. Kostol tvorí zrubová konštrukcia ošalovaná
doskami. Strecha je valbová. Oltár pochádza z roku 1698 a znázorňuje sv.
Trojicu, kazateľnica je z roku 1686, je na nej erb rodiny Bajcsi, ktorá ju
kostolu darovala. Organ pochádza z roku 1768. Na stenách a strope kostola
bola ornamentálna maľba.
V roku 19731 bola postavená zvonica. Spodná časť je z kameňa, v hornej
časti má drevenú konštrukciu. Starší zvon pochádza z roku 1692, novší
bol z roku 1763. Za prvej svetovej vojny bol odvezený a nahradili ho dva
novšie.
8
Ďalšími významnými pamiatkami sú kaštiele. Prvý z nich bol
postavený v 18. storočí. Rozmermi aj uplatnením znakov baroka
táto stavba prekonala všetky dovtedajšie šľachtické sídla v župe. Je
dvojpodlažná, dvojtraktová s päťdielnym pôdorysom. Stavbu musel
projektovať školený staviteľ. V súčasnosti sa v kaštieli nachádza
Detský domov.
Začiatkom 19. storočia bol postavený ďalší kaštieľ, ktorému hovorili
Csillaghyovský. Trojdielny kaštieľ mal klasicistický portikus,
nesený na štyroch dórskych stĺpoch. Jeho pôvodná architektúra sa
zmenila prestavbou, neskôr slúžil ako obecné kino a v súčasnosti
v ňom sídli obecná knižnica.
1.7.
VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI OBCE
Istebné je rodiskom Eleny Hroboňovej (1903-1961) – ľudovýchovnej spisovateľky.
V Istebnom pôsobili viacerí osvietenskí a národní buditelia:
−
−
−
−
−
−
1.8.
Štefan Clementis (1774-1841) – podporovateľ slovenského národného hnutia,
Ján Tonsoris (1721-1781) – pôsobil v Istebnom ako evan. farár v rokoch 1747 - 1770,
venoval sa ľudovému liečiteľstvu, ktorého poznatky zhrnul do literárneho diela Zdrawá
Radda lekařská,
Juraj Matúška (brat Janka Matúšku) (1809-1898) – národný buditeľ, pôsobil tu v rokoch
1837-1849,
Ján Miloslav Hroboň (1859- 1914) - zberateľ bájoslovia- pôsobil tu v rokoch 1884-1914,
Ján Seberíny (1780-1857) - osvietenský spisovateľ - pôsobil tu v rokoch 1790-1793,
Ondrej Dzubák - zakladateľ hasičských zborov na Orave, učiteľ.
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje Základná škola s materskou školou Istebné.
Je to škola s právnou subjektivitou a jej zriaďovateľom je obec Istebné.
Základná škola je plneorganizovanou školou, ktorú navštevuje 108 detí, prevažne žiaci z obce,
žiaci z miestneho Detského domova a niekoľko žiakov z okolitých obcí. Vyučovanie zabezpečuje 12
pedagogických pracovníkov a 4 THP pracovníci. Strategické ciele školy rešpektujú jej vonkajšie
a vnútorné podmienky, zameriavajú sa na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu,
prehlbovanie zručností IKT, výučbu cudzích jazykov a tiež na environmentálnu výchovu, ochranu
9
životného prostredia a regionálny rozvoj. Škola má moderné materiálno-technické vybavenie
(počítačovú učebňu, interaktívnu tabuľu, jazykové programy). Škola spolupracuje s Centrom
špeciálno-pedagogického poradenstva, logopedičkou, psychologičkou. S deťmi s výchovnovzdelávacími potrebami pracujú školskí špeciálni pedagógovia. Počas školského roka sa organizujú
rôzne exkurzie, besedy a výlety spojené s poznávaním miestneho regiónu a ľudovými tradíciami. Na
skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu sa využíva aj školská knižnica, ktorú je sústavne
rozširovaná a modernizovaná.
Mimoškolské aktivity detí zabezpečuje Školský klub detí a Školské stredisko záujmovej činnosti.
V školskom klube detí pracovalo jedno oddelenie s počtom žiakov 25. Pre žiakov je zabezpečená
moderná herňa, ktorá kladie dôraz na relax a rozvoj tvorivého myslenia detí formou hier.
Školské stredisko záujmovej činnosti navštevovalo 58 žiakov. Činnosť ŠSZČ je zameraná na
uspokojovanie záujmov a záľub detí. V rámci ŠSZČ školu dobre reprezentuje divadelný súbor LIPKA,
ktorého divadelné predstavenia sú žiadané aj v okolitých obciach.
Stravovanie žiakov ZŠ a MŠ je zabezpečované prostredníctvom školskej jedálne, ktorá bola v roku
2008 presťahovaná do zrekonštruovaných priestorov budovy ZŠ. V roku 2012 ho využívalo 159
stravníkov a pracovali v ňom 3 kuchárky a vedúca zariadenia. Školská jedáleň je zapojená do
projektov zdravého stravovania pre žiakov: Svetový deň vegetariánov, Svetový deň mlieka, Svetový
deň jabĺk. Pracovníčky ŠJ pomáhajú pri organizovaní školských akcií.
Materskú školu navštevuje 44 detí vo veku 3 – 6 rokov. Zamestnaní sú tu 4 pedagogickí a 1 THP
pracovník. Budova MŠ prebehla rekonštrukciou, ktorá zahŕňala aj vnútorné vybavenie. Z rôznych
projektov boli získané pre MŠ interaktívna technika, športové potreby, hračky a vedomostné hry, ktoré
deti denne využívajú pri výchovno-vzdelávacích aktivitách. Materská škola je zapojená do rôznych
projektov ako napr. Zdravé zúbky, Vševedko, Šikovníček, Vitanáčik, a projekt:
Rozvíjanie
grafomotorických zručností pre predškolákov. MŠ aktívne spolupracuje s logopedičkou
a psychologickou poradňou. Deti absolvovali mnoho exkurzií a tematických vychádzok do okolitej
prírody s poznávaním, pozorovaním a hrami. Všetky tieto aktivity sú zamerané na zdravý vývin
dieťaťa. Svojpomocne v spolupráci s rodičmi bola škôlka vymaľovaná a upravená školská záhrada.
Budovy ZŠ a MŠ prešli v rokoch 2009 – 2010 rozsiahlou rekonštrukciou, na ktorej zrealizovanie
obec získala finančné prostriedky z fondov EÚ vo výške 423 tis. EUR.
Budova ZŠ pred a po rekonštrukcii:
10
Budova ZŠ počas rekonštrukcie:
Budova MŠ pred a po rekonštrukcii:
Počet žiakov v ZŠ, MŠ a školských zariadeniach od roku 2007:
Ukazovateľ / roky
žiaci ZŠ
žiaci MŠ
stravníci ŠJ
žiaci ŠKD
žiaci ŠSZČ
Celkový počet žiakov od roku 2007 do 2012
2007
2008
2009
2010
133
126
116
112
40
39
49
42
179
167
167
152
29
40
32
25
0
70
72
29
2011
108
44
152
25
58
2012
108
43
157
25
58
11
Vývoj počtu žiakov v ZŠ s MŠ d roku 2007 do 2012
450
400
Počet žiakov
350
300
žiaci ŠSZČ
250
žiaci ŠKD
200
stravníci ŠJ
150
žiaci MŠ
100
žiaci ZŠ
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rok
Ďalším subjektom, poskytujúcim vzdelávanie v obci, je Stredná odborná škola technická, ktorej
zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.
V roku 2012 navštevovalo školu 214 žiakov v odboroch:
− 2-ročný študijný odbor – výroba konfekcie
− 2-ročný študijný odbor – strojárska výroba
− 3-ročný študijný odbor – elektromechanik – silnoprúdová technika
− 3-ročný študijný odbor - autoopravár – elektrikár
− 3-ročný študijný odbor – mechanik opravár – stroje a zariadenia
− 4-ročný študijný odbor – mechanik elektrotechnik alternatíva A – silnoprúdová technika
− 4-ročný študijný odbor – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
− nadstavbové dvojročné štúdium v odboroch – technicko-ekonomický pracovník
a dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava.
Škola má pre všetky uvedené odbory vybudované
odborné učebne a dielne s kvalitným vybavením. Študenti si
svoje odborné zručnosti dopĺňajú aj formou prevádzkovej
praxe v slovenských ale aj zahraničných firmách. Okrem
učební a dielní má škola pre svojich študentov k dispozícii aj
školskú jedáleň, športovú halu, tenisové kurty, futbalové
ihrisko a Školský internát pre dochádzajúcich žiakov.
12
1.9.
ZDRAVOTNÍCTVO
Zdravotná starostlivosť o obyvateľov na území obce je pomerne dobre riešená. V obci sú k
dispozícii nasledovné ambulancie:
− ambulancia praktického lekára pre dospelých MUDr. Machajová Anna,
− ambulancia praktického lekára pre deti a dorast MUDr. Turčinová Jana,
− stomatologická ambulancia VETA-MED s.r.o. Dolný Kubín, zastúpená MUDr.
Ťažandlákom Vendelínom, CSc.
1.10.
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Sociálne služby v obci zabezpečuje:
− Detský domov Istebné
− poskytovanie opatrovateľskej služby v mieste trvalého bydliska opatrovaného občana
prostredníctvom zamestnancov obce.
1.11.
KULTÚRA
Kultúrna činnosť v obci je zabezpečovaná prostredníctvom Obecného úradu v spolupráci so
ZPOZ, obecnými spoločenskými organizáciami a Základnou školou s materskou školou.
1.12.
HOSPODÁRSTVO
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci sú:
− Slovenská pošta,
− Potraviny KORUNA,
− Potraviny COOP JEDNOTA,
− Predajňa Fačko Miroslav,
− Lekáreň RUTA, Mgr. Karcolová Mária,
− Staničný bufet, Vozatárová Ružena,
− predajňa textilu a rozličného tovaru, Katreniaková Viera,
− predajňa textilu KIKA, Gregušková Drahomíra,
− predajňa textilu Second-hand, Mrkvicová Eva,
− Stolárstvo MADERA,
− Stolárstvo Nábytok na mieru, Skočík Milan,
− Autoservis Fačko Miloš,
− Autoservis Štítik Ondrej,
− Penzión JADA, Ján Štítik
Najvýznamnejší priemysel v obci:
− HOVAL s.r.o,
− OFZ a.s. Istebné
Najvýznamnejšia poľnohospodárska výroba v obci:
− poľnohospodársku pôdu v obci obhospodaruje PD Veličná
− lesnú pôdu obhospodarujú Pozemkové spoločenstvo vlastníkov lesov a pasienkov Istebné
a Lesy Slovenskej republiky, š.p..
13
1.13.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA OBCE
Starosta obce:
Ing. Ján Čief
Zástupca starostu obce:
Jozef Tatarka
Hlavný kontrolór obce:
Ing. Martin Kahan
Obecné zastupiteľstvo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bohuslav Belica
Katreniak Pavol
Ing. Katreniak Marián
Ing. Labuda Jozef
Magdalík Štefan
Ferančík Miroslav
Tatarka Jozef
Bystrická Marta
Počala Miroslav
Komisie:
Finančná komisia:
Ing. Katreniak Marián
Katreniak Pavol
Tatarka Jozef
Stavebná komisia:
Belica Bohuslav
Počala Miroslav
Ferančík Miroslav
Komisia pre kultúru a šport:
Ing. Labuda Jozef
Magdalík Štefan
Bystrická Marta
Obecný úrad:
Počet pracovníkov k 31. 12. 2012:
4
Kováčik Miloš – hospodár a správca majetku
Furindová Danica – samostatný odborný referent
Ing. Maťugová Jana – ekonómka OcÚ
Štítik Dušan – správca ČOV
Úradné hodiny OcÚ:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7.00 – 11.00 11.30 – 15.00
7.00 – 11.00 11.30 – 15.00
7.00 – 11.00 11.30 – 17.00
nestránkový deň
7.00 – 11.00 11.30 – 13.00
Konsolidovaný celok tvoria:
−
rozpočtová organizácia
Základná škola s materskou školou Istebné.
14
2. ROZPOČET OBCE NA ROK 2012 A JEHO PLNENIE
Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom
roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce
je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce
vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.
Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:
k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných
všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.
-
Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :
podiely na daniach v správe štátu,
dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
-
Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :
k rozpočtom iných obcí,
k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.
V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 ods. 7) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet),
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.
Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako
prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením č.9/2011.
Bol zmenený jedenkrát : zmena schválená dňa 14.11.2012 uznesením č .6/2012.
15
Obecné zastupiteľstvo schválilo nasledovné zmeny schváleného rozpočtu (údaje v tis. EUR):
Schválený rozpočet
1. Úprava
2012
rozpočtu
Bežný rozpočet
Príjmy
v tom vlastné príjmy ZŠ
Výdavky
v tom ZŠ
Upravený rozpočet
2012
652
22
674
8
5
12
600
45
645
333
6
339
Kapitálový rozpočet
Príjmy
0
-
0
Výdavky
51
-22
29
Finančné operácie
Príjmové
23
Výdavkové
23
23
-
23
Po poslednej zmene rozpočet obce Istebné bol takýto:
Rozpočet celkove (údaje v EUR):
Príjmy celkove
696 657
Výdavky celkove
696 657
Hospodárenie obce:
0
Bežný rozpočet (údaje v tis. EUR):
Bežné príjmy celkom
674
Bežné výdavky celkom
645
Hospodárenie obce: prebytok rozpočtu
29
Súčasťou bežného rozpočtu sú príjmy a výdavky Základnej školy s materskou školou, Istebné.
Kapitálový rozpočet (údaje v tis. EUR):
Kapitálové príjmy celkom
0
Kapitálové výdavky celkom
29
Hospodárenie obce: schodok rozpočtu
-29
Finančné operácie (údaje v tis. EUR):
Príjmové finančné operácie celkove
23
Výdavkové finančné operácie celkove
23
Hospodárenie z finančných operácií
0
16
2.1.
PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV
Plnenie príjmovej časti rozpočtu (údaje v tis. EUR):
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné
operácie
Rozpočet príjmov
celkom
674
Skutočnosť naplnenia
príjmov celkom
666
0
1
-
23
23
100
% plnenia
98,8
Súčasťou bežných príjmov sú aj príjmy Základnej školy s materskou školou, z toho:
− rozpočtované bežné príjmy v sume 7,5 tis. EUR
− skutočné bežné príjmy v sume 16,8 tis. EUR.
1. Bežné príjmy
Príjmy bežného rozpočtu, tzv. vlastné, tvoria príjmy daňové, nedaňové a transfery.
Plnenie bežných príjmov (údaje v tis. EUR):
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
Daňové príjmy
391
373
95,4
Nedaňové príjmy
60
69
115,0
Dotácie (transfery)
223
224
100,4
Bežné príjmy obce skutočné
224
373
69
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Transfery
17
Daňové príjmy predstavujú najstabilnejšiu a najvýznamnejšiu zložku bežného rozpočtu.
Skladajú sa z dane z príjmov, ktorá je tvorená podielom obce na výnose dane z príjmov poukazovanej
územnej samospráve v súlade so zákonom č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov
územnej samospráve, z dane z majetku – daň z nehnuteľností a z daní za tovary a služby.
Daňové príjmy skutočné
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Daň z príjmov
Daň z majetku
Daň za tovary a
služby
2. Kapitálové príjmy
Plnenie kapitálových príjmov (údaje v tis. EUR):
Príjem z predaja majetku
Rozpočet
Skutočnosť
% plnenia
0
1
-
Kapitálové príjmy súvisia s napĺňaním a realizáciou investičných zámerov obce.
Príjem vo výške 815,50 € bol z príjmu za predaj pozemku pri rodinnom dome č. 214, ktorý bol
uskutočnený v súlade s uznesením OZ č. 9/2011 zo dňa 14.11.2011.
3. Príjmové finančné operácie
Čerpanie príjmových finančných operácií (údaje v tis. EUR):
Rozpočet
Skutočnosť
% čerpania
Prevod prostriedkov
z predchádzajúcich rokov
5
5
100
Bankové úvery
18
18
100
18
2.2.
PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV
Čerpanie výdavkovej časti rozpočtu (údaje v tis. EUR):
Bežné výdavky
Rozpočet výdavkov
celkom
645
Skutočnosť naplnenia
výdavkov celkom
635
29
32
111,3
23
23
100
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné
operácie
% čerpania
98,4
Súčasťou rozpočtu výdavkov sú aj výdavky Základnej školy s materskou školou, z toho:
− rozpočtované bežné výdavky v sume 339 tis. EUR
− skutočné bežné výdavky v sume 326 tis. EUR.
Výdavky obce skutočné
32
23
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
635
1.
Výdavkové finančné operácie
Bežné výdavky
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie (údaje v tis. EUR):
610
620
630
640
650
Rozpočet
Skutočnosť
% čerpania
259
252
97,3
194
187
96,4
91
86
94,5
68
65
95,5
Tovary a služby
274
278
101,5
- z toho ZŠ
77
75
97,4
Bežné transfery
Splácanie úrokov a ostatné
platby súvisiace s úvermi
20
18
90,0
1
1
100
Mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania
- z toho ZŠ
Poistné a príspevky do
poisťovní
- z toho ZŠ
19
Bežné výdavky
18 1
Mzdy
252
Poistné
278
Tovary a služby
Bežné transfery
86
Splácanie úrokov
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v tis. Sk):
1. Všeobecné verejné služby, v tom:
1.1. Činnosť úradu
1.2. Finančná a rozpočtová oblasť
1.6 Všeobec.ver.služby ostatné - voľby
1.7. Transakcie verejného dlhu
2. Obrana, v tom:
2.2. Civilná obrana
3. Verejný poriadok a bezpečnosť, v tom:
3.2. Ochrana pred požiarmi
4. Ekonomická oblasť, v tom:
4.5. Cestná doprava
5. Ochrana životného prostredia, v tom:
5.1. Nakladanie s odpadmi
5.2. Nakladanie s odpadovými vodami
6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:
6.2. Rozvoj obcí
6.4. Verejné osvetlenie
6.6. Bývanie a občianska vybavenosť i.n.
8. Rekreácia, kultúra a náboženstvo, v
tom:
8.1. Rekreačné a športové služby
8.2. Kultúrne služby
8.4. Náboženské a iné spoločenské služby
9. Vzdelávanie, v tom:
9.1. Predškolská výchova a základné
vzdelanie
9.6.0. Školské stravovanie
10. Sociálne zabezpečenie, v tom
10.2. Staroba
10.7. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a
sociálnej núdzi
Rozpočet
134,4
128,6
4,2
0,7
0,9
Skutočnosť
130,4
124,7
4,2
0,8
0,8
% čerpania
96,9
0
0
0,3
0,3
-
6,9
6,9
6,3
6,3
92,1
33,2
33,2
37,8
37,8
114,3
53,4
28,7
24,7
22,7
2,9
6,2
13,6
56,7
32,2
24,5
25,9
5,4
7,4
13,1
106,2
113,8
49,9
46
92,1
11
33
5,9
341,7
10,3
30,9
4,8
329,2
96,3
303,3
297,1
38,4
2,8
2,5
31,1
2,4
2,3
0,3
0,1
83,9
20
Bežné výdavky podľa funkčnej klasifikácie
Sociálne zabezpečenie
Vzdelávanie
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Bývanie a občianska vybavenosť
Ochrana životného prostredia
Ekonomická oblasť
Verejný poriadok a bezpečnosť
Obrana
Všeobecné verejné služby
0
50
100
150
200
250
300
350
v tis. EUR
2. Kapitálové výdavky
Čerpanie kapitálových výdavkov (údaje v tis. EUR):
Rozpočet
Skutočnosť
% čerpania
29
32
111,3
Obstarávanie kapitálových aktív
Obstaranie kapitálových aktív (údaje v tis. EUR):
Rozpočet
Skutočnosť
% čerpania
0
2
-
10
10
100
4
4
100
Nákup osobného automobilu
4
4
100
Prípravná a projektová dokumentácia
11
12
110,8
Nákup výpočtovej techniky
Realizácia stavieb a ich technické
zhodnotenie
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov,
zariadení, interiérového vybavenia
Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (údaje v tis. EUR):
Rozpočet
Skutočnosť
% čerpania
1. Všeobecné verejné služby, v tom:
5
7
154,8
1.1. Činnosť úradu
5
7
4. Ekonomická oblasť, v tom:
4
4
4.5. Cestná doprava
4
4
6. Bývanie a občianska vybavenosť, v tom:
20
20
6.2. Rozvoj obcí
20
20
8. Rekreácia, kultúra a náboženstvo, v
tom:
0
1
8.2. Kultúrne služby
0
1
100
100
21
3. Výdavky rozpočtu podľa programov
Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov (údaje v tis. EUR):
Rozpočet
schválený
674,28
Rozpočet
upravený
696,66
55,89
Program 2: Propagácia a marketing
Skutočnosť
% čerpania
689,57
98,9
56,76
55,89
98,5
0,41
0,41
1,88
457,9
Program 3: Interné služby obce
8,64
12,98
15,25
117,4
Program 4: Služby obyvateľom
6,36
5,36
4,23
78,9
Program 5: Bezpečnosť
11,78
13,13
13,96
106,4
Program 6: Odpadové hospodárstvo
59,18
53,45
56,76
106,2
Program 7: Kultúra
11,69
33,18
32,08
95,7
Program 8: Vzdelávanie
342,70
341,93
329,18
96,1
Program 9: Šport
12,50
11,00
10,29
93,5
Program 10: Komunikácie
21,40
33,10
37,67
113,8
Program 11: Prostredie pre život
27,80
27,11
29,32
108,2
Program 12: Sociálne služby
12,24
3,13
2,79
89,1
Program 13: Administratíva
89,99
92,20
87,49
95,2
Program 14: Občianska vybavenosť
13,70
12,92
12,78
98,9
Výdavky spolu:
z toho:
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola
Výdavky podľa programového rozpočtu
Program 14: Občianska vybavenosť
Program 13: Administratíva
Program 12: Sociálne služby
Program 11: Prostredie pre život
Program 10: Komunikácie
Program 9: Šport
Program 8: Vzdelávanie
Program 7: Kultúra
Program 6: Odpadové hospodárstvo
Program 5: Bezpečnosť
Program 4: Služby obyvateľom
Program 3: Interné služby obce
Program 2: Propagácia a marketing
Program 1: Plánovanie, manažment a…
0
50
100
150
200
250
300
350
v tis. EUR
22
4. Výdavkové finančné operácie
Čerpanie výdavkových finančných operácií (údaje v tis. EUR):
Rozpočet
Skutočnosť
% čerpania
Úver VÚB
5
5
100
Úver SZRB
18
18
100
2.3.
PLÁN ROZPOČTU NA ROKY 2013 - 2015
1. Príjmy celkom
Príjmy celkom
Skutočnosť
k 31.12.2012
€
Plán na rok 2013
€
Plán na rok 2014
€
Plán na rok 2015
€
690 622
688 993
661 640
661 640
665 930
670 113
661 640
661 640
816
0
0
0
23 876
18 880
0
0
z toho:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
2. Výdavky celkom
Skutočnosť
k 31.12.2012
€
Plán na rok
2013
€
Plán na rok
2014
€
Plán na rok
2015
€
689 567
687 415
660 098
657 178
Bežné výdavky
634 882
628 344
597 358
597 178
Kapitálové výdavky
31 917
39 801
57 470
60 000
Finančné výdavky
22 768
19 270
5 270
0
Výdavky celkom
z toho:
23
Rozdelenie výdavkov do programov:
Programový rozpočet obce
Bežný rozpočet
Kapitálový rozpočet
2013
2014
2015
Bežné príjmy
656 633
647 160
647 160
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
14 480
14 480
14 480
Kapitálové príjmy
Výdavky spolu:
2013
2014
2015
0
0
0
39 801
57 470
60 000
628 344
597 358
597 178
Program 1: Plánovanie, manažment a
kontrola
53 602
53 602
53 602
Program 2: Propagácia a marketing
990
990
990
Program 3: Interné služby obce
5 635
5 635
5 635
3 870
970
0
Program 4: Služby obyvateľom
7 702
6 202
6 202
10 581
6 500
0
Program 5: Bezpečnosť
12 029
12 029
12 029
Program 6: Odpadové hospodárstvo
53 900
53 900
53 900
Program 7: Kultúra
12 825
9 905
9 905
2 500
0
0
Program 8: Vzdelávanie
357 622
350 122
350 122
Program 9: Šport
13 677
13 077
13 077
Program 10: Komunikácie
29 334
11 334
11 334
13 500
25 000
35 000
Program 11: Prostredie pre život
9 874
9 874
9 874
3 850
0
0
Program 12: Sociálne služby
3 869
3 869
3 869
Program 13: Administratíva
67 285
66 819
66 639
5 500
25 000
25 000
z toho:
Program 14: Občianska vybavenosť
Príjmy spolu (bežné + kapitálové)
670 113
661 640
661 640
Výdavky spolu (bežné + kapitálové)
668 145
654 828
657 178
Príjmy - RF
18 880
0
0
Výdavky – dlhodobý úveru + leasing
19 270
5 270
0
Výsledok hospodárenia
1 578
1 542
4 462
Finančné operácie
24
3. HOSPODÁRENIE OBCE ZA ROK 2012
Skutočné čerpanie rozpočtu obce k 31. 12. 2012:
Upravený
rozpočet
2012 (v €)
Skutočnosť
k 31.12.2012
(v €)
696 657
690 622
674 157
665 930
0
816
Finančné príjmy
22 500
23 876
Výdavky celkom
696 657
689 567
Bežné výdavky
645 187
634 822
Kapitálové výdavky
28 670
31 917
Finančné výdavky
22 800
22 768
0
1 055
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
z toho :
Rozpočet obce za rok 2011
Bežné príjmy boli splnené na 98,8 % rozpočtu a druhovo boli tvorené nasledovne (v tis. €):
Zdroj
krytia
Rozpočet
Príjmy
41
Vlastné príjmy obce
442,02
111
Zo štátneho rozpočtu
223,63
11T1
Európsky sociálny fond – prostriedky EÚ
0,22
11T2
Európsky sociálny fond – spolufinancovanie zo ŠR
0,03
131B
Európsky sociálny fond z roku 2011
0,03
Bežný rozpočet
665,93
Bežné transfery zo štátneho rozpočtu slúžia na financovanie preneseného výkonu štátnej
správy v súlade so zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
Bežné transfery z Európskeho sociálneho fondu boli poskytnuté na financovanie projektov
súvisiacich s podporou regionálnej zamestnanosti a aktiváciou uchádzačov o zamestnanie v súlade so
zákonom č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.
Kapitálové príjmy boli druhovo tvorené nasledovne (v tis. €):
Zdroj
krytia
Rozpočet
43
Zdroje z predaja majetku
Príjmy
Kapitálový rozpočet
0,81
0,81
25
Finančné príjmové operácie boli splnené na 100%.
Celkové výdavky za rok 2012 obec čerpala v objeme 689 567,42 €, čo predstavuje 98,9 %
plánovaného rozpočtu, z toho ZŠ s MŠ čerpala 325 899,19 €.
−
−
−
bežné výdavky boli čerpané v sume 634 882,13 €, čo predstavuje 98,4 % plánovaných
bežných výdavkov,
kapitálové výdavky boli čerpané v sume 31 916,73 €, čo predstavuje 111,3 % plánovaných
kapitálových výdavkov,
finančné výdavky predstavujú splátku prijatého úveru, a prestavovali sumu 22 768,56 €, čo je
100 % z plánovaného rozpočtu.
Celkové výdavky v roku 2012
31,92 22,77
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
634,88
Finančné výdavky
Obec Istebné ukončila hospodárenie v roku 2012 nasledovne:
Príjmy spolu:
690.621,69 €
Výdavky spolu:
689.567,42 €
Bežné príjmy – obec
649.102,22 €
Bežné príjmy – ZŠ s MŠ
16.827,97 €
Bežné príjmy spolu:
665.930,19 €
Bežné výdavky – obec
308.982,94 €
Bežné výdavky – ZŠ s MŠ
325.899,19 €
Bežné výdavky spolu:
634.882,13 €
Kapitálové príjmy – obec
Kapitálové príjmy – ZŠ s MŠ
Kapitálové príjmy spolu:
Kapitálové výdavky – obec
Kapitálové výdavky – ZŠ s MŠ
Kapitálové výdavky spolu:
BP + KP – BV – KV
815,50 €
0€
815,50 €
31.916,73 €
0€
31.916,73 €
-53,17 €
Finančné operácie – príjem
23.876,00 €
Finančné operácie – výdaj
22.768,56 €
Zostatok finančných operácií:
1.107,44 €
BP + KP + FO – BV – KV - FO
1.054,27 €
26
Obec Istebné dosiahla v roku 2012:
• prebytok bežného rozpočtu v sume 31.048,06 EUR
• schodok kapitálového rozpočtu v sume 31.101,23 EUR.
Výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 2 písm. b/ a c/ a § 10 ods. 3
písm. a/ a b/ zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je
k 31.12.2012 – schodok v sume 53,17 EUR.
Výsledok finančných operácií k 31. 12. 2012 je – prebytok v sume 1.107,44 EUR.
Schodok rozpočtu v sume 53,17 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p. navrhujeme vysporiadať z finančných operácií.
Zostatok finančných operácií v sume 1.107,44 € navrhujeme použiť na:
− vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume
53,17 EUR
− tvorbu rezervného fondu v sume
1.054,27 EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2012
vo výške 1.054,27 EUR.
4. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
4.1.
AKTÍVA
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť k
31.12. 2011
1 788 184
Skutočnosť
k 31.12.2012
1 718 459
Predpoklad
rok 2013
1 899 399
Predpoklad
rok 2014
1 842 057
1 410
1 240
1 068
726
Dlhodobý hmotný majetok
1 583 443
1 513 888
1 695 000
1 638 000
Dlhodobý finančný majetok
203 331
203 331
203 331
203 331
Obežný majetok spolu
537 863
498 038
469 731
437 880
0
0
0
0
26 996
15 571
15 100
10 100
7 534
5 985
5 000
5 000
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0
0
0
0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0
0
0
0
Prechodné účty aktív
0
0
0
0
503 333
476482
449 631
422 780
2 774
3 624
3 080
2 820
2 328 821
2 220 121
2 419 582
2 425 570
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
z toho :
Zásoby
Pohľadávky
Finančný majetok
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
Časové rozlíšenie spolu
Majetok spolu
27
Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy (v €):
Pohľadávky
Poskytnuté prevádzkové
preddavky
Pohľadávky z nedaňových
príjmov obcí
Pohľadávky z daňových príjmov
obcí
Pohľadávky voči zamestnancom
Iné pohľadávky
Hodnota pohľadávok
v€
138
Opis
Preddavky na pitnú vodu
12 038
Pohľadávky - stočné , poplatok KO
a nájom priestorov
3 655
Neuhradená DzN a daň za psa
43
689
Zostatok PHM v motorových vozidlách
Neuhradená platba za prípojné miestna na
el. energiu „Gaššova roveň“
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť k
31.12. 2011
2 291 862
Skutočnosť
k 31.12.2012
2 195 285
Predpoklad
rok 2013
2 402 899
Predpoklad
rok 2014
2 202 057
1 410
1 240
1 068
726
Dlhodobý hmotný majetok
2 087 121
1 990 714
2 198 500
1 998 000
Dlhodobý finančný majetok
203 331
203 331
203 331
203 331
Obežný majetok spolu
58 420
43 488
43 700
37 100
2 207
2 311
2 100
2 000
Pohľadávky
26 996
15 571
15 100
10 100
Finančný majetok
29 133
25 606
26 500
25 000
Názov
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
z toho :
Zásoby
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
0
Prechodné účty aktív
0
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce
Časové rozlíšenie spolu
Majetok spolu
2 774
3 624
3 080
2 820
2 353 056
2 242 397
2 449 679
2 241 977
28
4.2.
PASÍVA
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť k
31.12. 2011
944 348
Skutočnosť
k 31.12.2012
943 430
Predpoklad
rok 2013
1 284 544
Predpoklad
rok 2014
1 290 532
Fondy účtovnej jednotky
0
0
5650
5650
Výsledok hospodárenia
-137 729
- 12 439
- 25 290
- 25 290
80 262
39 771
39 388
39 388
Rezervy
4 851
4 050
5 120
5 120
Dlhodobé záväzky
7 128
4 361
3 290
3 290
Krátkodobé záväzky
52 437
20 823
25 630
25 630
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci
15 846
10 538
5 348
5 348
1 304 211
1 236 920
1 095 650
1 095 650
2 328 821
2 220 121
2 419 582
2 425 570
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
Záväzky
z toho :
Prechodné účty pasív
Časové rozlíšenie
Vlastné zdroje krytia majetku
a záväzky spolu
Záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy (v €):
Rezervy
Ostatné krátkodobé rezervy
Hodnota pohľadávok
v€
4 050
Opis
Mzdy za dovolenky vrátane sociálneho
zabezpečenia
z toho:
4 050
Krátkodobé záväzky
20 823
z toho:
12 684
Záväzky voči dodávateľom
4 719
Záväzky voči zamestnancom
2 522
Zúčtovanie s orgánmi SP a ZP
897
Dlhodobé záväzky
4 361
z toho:
1 108
3 210
Bankové úvery
10 538
Daň z príjmu
Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky z nájmu – leasing motorového
vozidla
Úver vo VÚB Dolný Kubín – prijatý na
rekonštrukciu miestnej komunikácie
29
b) za konsolidovaný celok
Skutočnosť k
31.12. 2011
1 104 227
Skutočnosť
k 31.12.2012
927 734
Predpoklad
rok 2013
1 164 314
Predpoklad
rok 2014
1 040 529
Fondy účtovnej jednotky
18 147
0
0
0
Výsledok hospodárenia
- 34 388
- 28 137
-32 500
-25 500
Záväzky
231 435
77 741
84 465
67 848
10 712
13 455
13 150
13 400
7 887
5 840
3 300
3 300
Krátkodobé záväzky
77 034
47 908
45 800
45 800
Bankové úvery a ostatné prij. výpomoci
15 846
10 538
5 348
5 348
1 304 211
1 236 922
1 200 900
1 133 600
2 353 056
2 242 397
2 449 679
2 241 977
Názov
Vlastné zdroje krytia majetku
z toho :
z toho :
Rezervy
Dlhodobé záväzky
Prechodné účty pasív
Časové rozlíšenie
Vlastné zdroje krytia majetku
a záväzky spolu
5. VÝVOJ POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV
a) za materskú účtovnú jednotku
Pohľadávky podľa doby splatnosti (v €):
Skutočnosť k
31.12. 2011
Skutočnosť
k 31.12.2012
Predpoklad
rok 2013
Predpoklad
rok 2014
26 996
15 571
15 100
10 100
26 996
15 571
15 100
10 100
Pohľadávky po lehote splatnosti
0
0
0
0
Dlhodobé pohľadávky, z toho
0
0
0
0
26 996
15 571
15 100
10 100
Skutočnosť k
31.12. 2011
52 437
Skutočnosť
k 31.12.2012
20 823
Predpoklad
rok 2013
25 630
Predpoklad
rok 2014
19 630
Záväzky v lehote splatnosti
52 437
20 823
25 630
19 630
Záväzky po lehote splatnosti
0
0
0
0
Dlhodobé záväzky, z toho
7 128
4 361
3 290
0
Pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky ,
z toho:
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu
Záväzky podľa doby splatnosti (v €):
Záväzky
Krátkodobé záväzky , z toho:
30
Záväzky v lehote splatnosti
7 128
4 310
3 290
0
59 565
25 183
28 920
19 630
Skutočnosť k
31.12. 2011
Skutočnosť
k 31.12.2012
Predpoklad
rok 2013
Predpoklad
rok 2014
26 996
15 571
15 100
10 100
26 996
15 571
15 100
10 100
Pohľadávky po lehote splatnosti
0
0
0
0
Dlhodobé pohľadávky, z toho
0
0
0
0
26 996
15 571
15 100
10 100
Skutočnosť k
31.12. 2011
77 034
Skutočnosť
k 31.12.2012
47 908
Predpoklad
rok 2013
25 630
Predpoklad
rok 2014
19 630
Záväzky v lehote splatnosti
77 034
47 908
25 630
19 630
Záväzky po lehote splatnosti
0
0
0
0
Dlhodobé záväzky, z toho
7 887
5 840
3 290
0
Záväzky v lehote splatnosti
7 887
5 840
3 290
0
59 565
53 748
28 920
19 630
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu
b) za konsolidovaný celok
Pohľadávky podľa doby splatnosti (v €):
Pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky ,
z toho:
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
Spolu
Záväzky podľa doby splatnosti (v €):
Záväzky
Krátkodobé záväzky , z toho:
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu
6. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
a) za materskú účtovnú jednotku
Skutočnosť
k 31.12. 2011
645 799
Skutočnosť
k 31.12.2012
530 161
Predpoklad
rok 2013
574 450
Predpoklad
rok 2014
574 450
59 896
66 082
43 500
43 500
51 – Služby
149 550
103 129
133 000
133 000
52 – Osobné náklady
118 152
108 406
125 200
125 200
1 000
1 000
Názov
Náklady
50 – Spotrebované nákupy
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
58
641
818
31
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
155 966
109 698
125 000
125 000
1 518
1 968
1 000
1 000
159 776
140 001
145 250
145 250
300
1
500
500
508 070
517 722
549 160
549 160
29059
31 232
35 100
35 100
369 866
377 256
380 450
380 450
12 344
15 832
10 000
10 000
2 802
4 851
3 350
3 350
59
7
50
50
93 940
88 544
120 210
120 210
- 137 729
-12 439
- 25 290
- 25 290
Skutočnosť
k 31.12. 2011
Predpoklad
rok 2013
Predpoklad
rok 2014
914 380
914 380
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /
b) za konsolidovaný celok
Náklady
904 351
Skutočnosť
k 31.12.2012
934 592
50 – Spotrebované nákupy
147 873
142 182
149 780
149 780
51 – Služby
156 211
119 961
158 150
158 150
52 – Osobné náklady
391 468
376 764
425 800
425 800
53 – Dane a poplatky
3 280
1 625
2 266
1 947
2 350
2 350
190 281
145 934
160 500
160 500
1 518
1 968
1 000
1 000
11 154
144 210
16 300
16 300
300
1
500
500
Výnosy
764 981
915 226
888 880
888 880
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar
69 471
68 413
77 450
77 450
Názov
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú
činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery a náklady
z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
61 – Zmena stavu
32
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy
z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
369 866
377 256
415 250
415 250
12 438
15 832
13 000
13 000
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
10 712
12 498
15 260
15 260
66
19
65
65
302 428
441 208
367 855
367 855
- 139 370
-19 366
-25 500
-25 500
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov v obciach,
VÚC a v RO a PO zriadených obcou
alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/ + kladný HV, - záporný HV /
7. KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
7.1.
KONSOLIDOVANÝ CELOK
Obec Istebné ako účtovná jednotka verejnej správy /ďalej ÚJ VS/ v zmysle zákona č.
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením č. MF/27526/2008—
31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe
a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej
správe v súlade s § 22 ods. 13 citovaného zákona o účtovníctve, bola za rok 2012 povinná opäť
vykonať konsolidovanú účtovnú závierku ako konsolidujúca ÚJ VS.
Konsolidovanou účtovnou jednotkou Obce Istebné je Základná škola s materskou školou
v Istebnom.
Vzhľadom na štruktúru konsolidovaných účtovných jednotiek a majetkovú účasť Obce Istebné
je použitá metóda úplnej konsolidácie a metóda vlastného imania.
−
−
−
Konsolidácia pri metóde úplnej konsolidácie sa skladala z:
konsolidácie kapitálu,
konsolidácie pohľadávok a záväzkov
konsolidácie nákladov a výnosov.
7.2.
KONSOLIDOVANÁ ZÁVIERKA
Pozostáva z nasledovných výkazov, ktoré sú prílohou tejto výročnej správy:
1/ konsolidovaná súvaha ÚJ VS – Obce Istebné k 31.12.2012
2/ konsolidovaný výkaz ziskov a strát ÚJ VS – Obce Istebné k 31.12.2012
3/ poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke .
33
7.3.
ZÁVER
Obec Istebné ako konsolidujúca účtovná jednotka a ním konsolidované ÚJ tvoria celok,
ktorým obec zabezpečuje výkon samosprávnych činností ale aj činností v rámci prenesených
kompetencií štátu v zmysle platných právnych predpisov.
Konsolidovaná účtovná závierka nie je účtovnou závierkou zostavenou za účelom vykázania
plnenia rozpočtu. Pre sledovanie toku peňazí a rozpočtu obce je dôležitá rozpočtová oblasť, ktorá je
sledovaná za obec a rozpočtovú organizáciu.
Podstatou konsolidácie je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej
ekonomickej jednotke na princípe fiktívnej ekonomickej jednotky a následne lepšie riadenie
konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. Poskytuje komplexný pohľad
na konsolidovaný celok s možnosťou riadenia súčasnej situácie ale aj perspektívy a plánovania
všetkých súčastí mesta ako jedného celku.
8. OSTATNÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
8.1.
PRIJATÉ GRANTY A TRANSFERY
V roku 2012 obec prijala nasledovné granty a transfery:
Dotácie a transfery za rok 2012 (v EUR) - zúčtovanie:
Názov zostatku v členení
podľa štruktúry súvahy
/riadky súvahy 134 až 139/
Stav záväzku
k 31.12.2011
Druh
transferu
/bežný,
kapitálový/
Príjem
bežného/
kapitálového
transferu
+
Zúčtovanie
do výnosov
bežného
účtovného
obdobia
-
Zúčtovanie
do výnosov
budúcich
období /384/
-
Stav záväzku
k 31.12.2012
z dôvodu
prijatých
transferov
209
B
1 244
1 244
0
357 200 – projekt ESF- aktivácia
uchádzačov o zamestnanie
0
B
356,34
356,34
0
0
357 300 – voľby
0
B
925,05
925,05
0
0
357 400 – dotácia REGOB
0
B
465,96
465,96
0
0
357 401 – dotácia životné
prostredie
357 402 – dotácia cestná
doprava a pozem. komunikácie
0
B
152,65
152,65
0
0
0
B
73,85
73,85
0
0
357 403 – skladník CO
0
B
270
270
0
0
357 501 – dotácia prenesené
kompetencie ZŠ
357 502 – vzdelávacie poukazy
ZŠ
357 504 – MŠ predškolská
výchova
357 505 – mimoriadne výsledky
žiakov
357 600 – Dotácia ŽSK „Dni
obce“
0
B
214 871
214 871
0
0
0
B
1 856
1 856
0
0
0
B
2 778
2 778
0
0
0
B
400
400
0
0
0
B
800
800
0
0
357 100 – hmotná núdza
Granty a transfery boli účelové viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
34
Popis najvýznamnejších grantov a transferov:
• Dotácia na prenesený výkon štátnej správy – školstvo, stavebníctvo, REGOB...
• Dotácia z ESF – podpora aktivácie uchádzačov o zamestnanie
• Dotácia zo ŽSK - bežné výdavky obce v oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych
aktivít – na akciu s názvom „Deň obce“.
8.2.
POSKYTNUTÉ TRANSFERY
V roku 2012 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie:
Stav záväzku
k 31.12.2011
Druh
transferu
/bežný,
kapitálový/
Poskytnutie
bežného/
kapitálového
transferu
+
Zúčtovanie
transferu
poskytnutého
v bežnom
účtovnom
obcobí do
nákladov
bežného
účtovného
obdobia
-
Obecný športový klub
0
B
8433,19
8433,19
0
0
Evanjelická cirkev
0
B
250
250
0
0
Katolícka cirkev
0
B
250
250
0
0
Názov zostatku
v členení podľa
štruktúry súvahy
/riadky súvahy 134 až
139/
8.3.
Zúčtovanie
poskytnutého
transferu
v minulých
účtovných
obdobiach do
nákladov
bežného
účtovného
obdobia
-
Stav
pohľadávky
k 31.12.2012
z dôvodu
poskytnutých
transferov
VÝZNAMNÉ INVESTIČNÉ AKCIE V ROKU 2012
V roku 2012 boli zrealizované tieto investičné aktivity:
- oprava komunikácie a vybudovanie parkovacích miest pri cintoríne
- kúpa traktorovej kosačky pre potreby OŠK Istebné
- vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hospodárskeho pavilónu.
8.4.
PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ ČINNOSTI
Predpokladané investičné akcie realizované v nasledujúcich rokoch:
−
−
−
−
−
−
oprava miestnych komunikácií a chodníkov
výstavba nových parkovacích miest v sídlisku
rozšírenie cintorína
rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu a jeho prestavba na knižnicu a klubové priestory pre
občanov s možnosťou nadstavby na byty
zrekonštruovanie budovy bývalého OcÚ a KINA na telocvičňu
vytvorenie podmienok pre IBV v lokalite „Gaššova roveň“ – cesty, inžinierske siete.
35
8.5.
UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU PO SKONČENÍ
ÚČTOVNÉHO OBDOBIA
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
Vypracoval:
Ing. Jana Maťugová
Predkladá:
Ing. Ján Čief – starosta obce
V Istebnom
30 .01. 2013
36
Download

Výročná správa 2012.pdf