Zoznam zakladajúcich členov Matice slovenskej 1863–1950
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ján Francisci – spisovateľ,
redaktor, politik, organizátor
národného života, predseda
Prípravného výboru MS, čestný
podpredseda MS
Jozef Viktorin – literárny
organizátor, vydavateľ, publicista,
katolícky kňaz
Ján Palárik – dramatik, novinár,
politik, národný dejateľ
Viliam Pauliny-Tóth – spisovateľ,
novinár, redaktor, politický a
kultúrnoosvetový činiteľ,
podpredseda MS
Ignác Hurta – lekár
Ján Seberíny – náboženský
spisovateľ, vysokoškolský učiteľ,
cirkevný hodnostár
Michal Chrástek –
národnokultúrny pracovník,
literárny historik, bibliograf,
redaktor, učiteľ, katolícky kňaz,
tajomník MS
Karol Vladislav Kuzmány – lodný
inžinier, syn podpredsedu MS
Montan Divald – opát a kanonik
Michal Hýroš – publicista, kňaz
Alexander Pongrác –
národnokultúrny dejateľ, kňaz
Štefan Moyses – katolícky biskup,
národnokultúrny dejateľ, prvý
predseda MS
Juraj Tvrdý – cirkevný hodnostár,
národný pracovník, publicista,
mecén
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
1
Ján Drahotín Makovický –
pedagóg, spisovateľ
Jozef Ščasný – národný pracovník,
mecén, farár
Jozef Daněk – sládok
Jozef Kozáček – kultúrny
pracovník, cirkevný hodnostár,
predseda MS
Ján Krstiteľ Gombár – kultúrny
pracovník, úradník
Štefan Hýroš – národný pracovník,
historik, katolícky kňaz
Ján Blaho – národnokultúrny
pracovník, farár
Tomáš Červeň – národnokultúrny
pracovník, mecén, cirkevný
hodnostár
Jozef Emanuel – básnik
Anton Beluš – publicista
a katolícky kňaz
Petor Bílka
Ján Orság – národnokultúrny
dejateľ, cirkevný hodnostár, druhý
podpredseda MS
Alexander Androvich – kultúrny
pracovník, právnik
Franko Strakovič – kultúrny
pracovník, mecén
Baltazár Ruţiak – vojenský kňaz
Andrej Vengerický – evanjelický
farár
Ján Nepomuk Scherer – opát a
kanonik
Franko Berlica – náboženský
spisovateľ, cirkevný hodnostár
Mikuláš Costan – farár
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Anton Cebecauer – publicista,
stredoškolský profesor
Martin Tamaškovič –
národnokultúrny pracovník, mecén,
veršovník
Jakub Jančík – národnokultúrny
pracovník
Michal Valášek
Jozef Machay – kanonik
Štefan Čulen – ľudovýchovný
pracovník, publicista
Ján Galbavý – pedagóg, publicista
Ján Peller
Jozef Cochius st. – včelár, farbiar
Jozef Cochius ml. – včelár, farbiar
Andrej Radlinský – organizátor
slovenského národno–kultúrneho
a literárneho života, jazykovedec,
redaktor, vydavateľ, náboženský
spisovateľ
Ignác Plechschmidt – dekan a
farár
Andrej Rišák – farár
Franko Tagányi – farár
Franko Víťazoslav Sasinek –
historik, profesor, archivár,
tajomník MS
Daniel Lichard – publicista,
vydavateľ, učiteľ
Metell Oţegovič
Ján Mallý (Dusarov) –
národnokultúrny dejateľ, novinár,
vydavateľ, vysokoškolský učiteľ,
cirkevný hodnostár
V. B. Slovinský
Matúš Štefko
Ján Čipka – verejný činiteľ,
podnikateľ, advokát, mecén
Samo Chalupka – básnik, učiteľ,
evanjelický kňaz
Anton Majovský – prepošt a farár
Ján Lepényi – mešťan a statkár
Nathan Čipka – mešťan a statkár
Jozef Junás – farár
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
2
Jonáš Záborský – spisovateľ,
historik, publicista, redaktor, kňaz
Ľudovít Babilon –
národnokultúrny pracovník, kňaz
Zuzana Babilon
Jozef Miloslav Hurban – vedúci
ideológ, predstaviteľ a organizátor
slovenského národného hnutia,
spisovateľ, publicista, vydavateľ
a redaktor, historik, cirkevný
dejateľ, evanjelický kňaz, prvý
predseda Slovenskej národnej rady
Martin Kohút
Ján Kovalík
Samuel Godra – spisovateľ, učiteľ,
evanjelický kňaz
Jozef Piscatoris – kupec
Franko Hánrich – právnik
Ľudovít Turzo-Nosický –
politický a verejný činiteľ, advokát
Ignác Kubiš – farár
Franko Čillík – farár
Andrej Pálka st. – remeselník,
fabrikant, obchodník
Petor Pálka – kupec
Jozef Pálka – kupec
Jozef Kováč – ochotník,
národnokultúrny pracovník,
podnikateľ, továrnik
Andrej Stodola – garbiar,
podnikateľ
Jozef Juraj Strossmayer –
chorvátsky rímskokatolícky biskup,
národný buditeľ a politik
Karol Kuzmány – spisovateľ,
prekladateľ, evanjelický
superintendent , prvý podpredseda
MS
Michal Valovič
Štefan Vagač
Michal Wagner – kultúrny
pracovník, mecén, remeselník
Ľudovít Dohnány – kultúrny
pracovník, publicista, právnik
Stanislav Janata Kotík – lekár
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
Samuel Novák – národný buditeľ,
mecén
Ján Semian
Ján Nepomuk Weiss – prepošt a
kanonik
Samuel Bodorovský –
národnokultúrny pracovník, úradník
Franko Skicák – veľkokupec
Juraj Budatinský – prepošt a
kanonik
Ján Botto – básnik
Alexander Vrchovský –
národnopolitický pracovník
Ján Nemčák – národnokultúrny
pracovník, mecén, farár
Juraj Stískala
Karol Kyseľ – organár
Michal Keller – farár
Pavol Stryšovský – kaplán
Ján Bencúr
Daniel Beniač
Ján (Prostoslav) Moravčík –
národnokultúrny dejateľ, úradník
Martin Kukliš
Daniel Makovický – bankár,
podnikateľ
Ján Bohurád
Daniel Kellner
Ján Štefánik
Ján Danko
Jozef Orság – veľkoobchodník,
podnikateľ
Štefan Marko Daxner – právnik,
publicista, ideológ a vedúci
predstaviteľ slovenského národného
hnutia
Ján Krekáč
Ján Kyseľ – organár
Peter Kellner-Hostinský –
spisovateľ, filozof, redaktor
Ján Roháček
František Jozef I. – rakúsky cisár,
uhorský kráľ, prezident nemeckého
spolku
Andrej Havass
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
3
Martin Lepényi
Ján J. Kraic
Michal Godra – básnik,
jazykovedec, publicista, učiteľ
Ján Greschner
Callist Orgoň
J. L. Kober – kníhkupec
Daniel Janovic
Ignác Scolári – farár
Andrej Krno – národnokultúrny
pracovník
Leopold Bruck – knihovník,
veršovník, učiteľ
Vendelín Bruck – osvetový
pracovník, knihovník
Rudolf Nyáry – mecén, cirkevný
činiteľ
Ján Anton Molitoris – farár
Adolf Ivanovič Dobriansky –
politik, priekopník ukrajinského
národného obrodenia, publicista
Drahotín Mirko Domoľub
Július Plošic – ľudovýchovný
pracovník, publicista
Ján Prekop – dekan a farár
Jozef Škultéty – prozaik, literárny
historik a kritik, jazykovedec,
publicista, redaktor, správca MS,
univerzitný profesor
Ján Rodomil Bencúr
Jozef Pantoček – publicista, mecén
Michail Fedorovič Rajevskij –
duchovný (archierej) pri ruskom
posolstve vo Viedni
Ján Chalupka – spisovateľ,
dramatik, učiteľ, evanjelický kňaz
Ignác Hančok – cirkevný
hodnostár
Elek (Alexej) Čaplovič –
národnokultúrny pracovník,
publicista
Franko Filo
Štefan Koreň – publicista, učiteľ
Samuel Hendl st.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
Tomáš Hromada – osvetový
pracovník
Michal Miloslav Bakulíny –
národnokultúrny pracovník, úradník
Michal Učnay – prozaik,
publicista, katolícky kňaz
Ignác Sásik
Jozef Zimmermann
Gustáv Zechenter (Laskomerský)
– spisovateľ, prírodovedec, lekár
Adolf Guttwill
Pavol Novák – cirkevný hodnostár
Ján Pepich– evanjelický farár
Rastislav Stráňay
Ján Kalinčiak – spisovateľ, kritik,
pedagóg
Franko Jakubik
Pavol Hornáček
Karol Bránik – zeman, statkár,
maliar–amatér
Andrej Bodický
Juraj Šimunyi
Ján Kvačala
Ľudovít Vansa – hudobný
skladateľ a pedagóg, zberateľ
ľudových piesní
Samuel Ruttkay – farár
Daniel Minich – národnokultúrny
dejateľ, kňaz
Matej Steffany
Matej Fábry
Jozef Munkay
Ján Bohuslav Benedicti
Pavol Kuzmány – spisovateľ,
úradník, bankár, syn podpredsedu
MS
Zuzana Faust
Franko Ottinger
Pavol Berthan
Adam Kardoš – národnokultúrny
pracovník, advokát
Matej Rehák
Pavol Tergina – farár
Štefan Michálek
Karol Ehn
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
4
Ján Poláček
Gustáv Michal Burian
Pavol Markovič – národnokultúrny
dejateľ, kňaz
Ján Jaromír Majer – národný
pracovník, pedagóg
Ján Krivoš
Imrich Lange
Andrej Minich
Franko Tileš – cirkevný hodnostár,
mecén
August (Horislav) Krčméry –
hudobný skladateľ, publicista
Eugen Krčméry – kníhkupec,
vydavateľ
Ján Sabó
Juraj Holček – národnokultúrny
pracovník, včelár
Ján Juriga – verejný činiteľ,
úradník
Mikuláš Tiso
Vojtech Sásik
Ján Gerometta – národnokultúrny
pracovník
Jozef Trost
Jozef Ľudovít Holuby – botanik,
etnograf
Gustáv Kordoš – pedagóg,
osvetový pracovník
Matej Nandrássi
Michal Kriţan
Matej Hrivnák – literát, kňaz
Ján Mičátek – príležitostný básnik,
publicista, učiteľ
Ján Kmeť – veršovník
Mikuláš Štefan Ferienčík –
spisovateľ, novinár
Andrej Rojko – osvetový
pracovník, publicista, katolícky
kňaz
Štefan Radlinský –
národnokultúrny dejateľ, teológ
Pavol Kriţko – historik, archivár
Anton Knopp
Andrej Chotváš
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
Móric Alster – farár
Emil Koléni – národnokultúrny
pracovník, historik
Štefan Čech
Juraj Uhliarik
Samuel Záturecký – náboženský
publicista, evanjelický kňaz
Ján Kozelnický – notár, župný
radca
Edmund Makuc
Jozef Kmeť – národnokultúrny
pracovník, právnik
Juraj Matuška – národnokultúrny
dejateľ, sudca
Juraj Jeţo
Pavol Sloboda
Martin Čulen – pedagóg,
publicista
Dionýz Feja (Rakovský) – právnik
Arnold Ypolyi
Karol Langhoffer
Štefan Závodník –
národnokultúrny, ľudovýchovný
a osvetový pracovník, katolícky
kňaz
Samuel Lopušný
Ján Lajcha
Jozef Matejka – náboženský
spisovateľ, historik
Andrej Bobček
J. Szüts
Móric Kellner – národnokultúrny
pracovník, úradník
Ján Kunaj – národnokultúrny
pracovník
Andrej Zachar
Ján Pavelka – náboženský
spisovateľ
Dr. Jozef Bauer – lekár, odborný
spisovateľ
Samuel Láni
Juraj Budinský
Karol Halenaj – publicista,
úradník
Anton Penzel – ovocinár, pomológ
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
265.
266.
5
Michal Jurík
Ján Roštár
Štefan Švantner
Dr. Vavrinec Miklošica –
národnokultúrny pracovník, lekár
Juraj Mrva – národnokultúrny
dejateľ
Ignác Vojáček
Ľudovít Čurják
Ján Medvecký
Leopold Abafi – spisovateľ,
publicista
August Šulek – národný buditeľ,
evanjelický kňaz
Daniel Maróthy – básnik,
evanjelický farár
Michal Huluk
Mikuláš Petrikovič
Samuel Šimko – národnokultúrny
dejateľ, činiteľ
Ondrej Uličný – zlatník,
národovec
Ľudovít Ballo
Ján Pavlík
Ján Turský – mecén, advokát
Martin Kyška
Emil Göllner
Jozef Fraštacký
Peter Kuzmány
Ján Orság Mareta
Michal Janko
Samuel Kramár –
národnokultúrny dejateľ
Adam Bolvanský
Ján Gotčár – národnokultúrny
pracovník, stredoškolský profesor
Ľudevíta Šetina
Pavol Kolarič
(1.) Alexander Androvič –
kultúrny pracovník, právnik
(2.) Samuel Búľovský – publicista,
lekárnik
(3.) Mária Bučeková
(4.) Michal Bodický – spisovateľ,
publicista
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
(5.) Ján Bulla
(6.) Bohumil Brunovský
(7.) Ľudovít Bazovský – politik,
advokát
(8.) Michal Buzalka – cirkevný
hodnostár
(9.) Miloš Búľovský – publicista,
učiteľ
(10.) Jozef Čičmanec
(11.) Ján Cablk – národohospodár
(12.) Elena Cablková
(13.) Gejza Csáky
(14.) Ján Duchaj – politik, statkár
(15.) Viktor Dušek
(16.) Emil Duriš
(17.) Matúš Dula – politik,
publicista, advokát
(18.) Cyril Dvořák
(19.) Igor Dula – verejný činiteľ,
lekár
(20.) Samo Daxner – kultúrny
pracovník, politik, advokát
(21.) Vladimír Daxner – dôstojník,
právnik
(22.) Ján Donoval
(23.) Ján Dudáš
(24.) Ján Dieţka
(25.) Jozef Fukas
(26.) Jozef Fábry – podnikateľ
(27.) Pavol Fábry – verejný
činiteľ, podnikateľ
(28.) Jozef Gašparík – vydavateľ,
kníhkupec, publicista
(29.) Ján Galla
(30.) Cyril Horváth – verejný
činiteľ, právnik
(31.) Juraj Hraško
(32.) Fedor (Ján) Houdek –
politik, národohospodár, publicista,
funkcionár MS
(33) Ján Hvizdák
(34.) Judita Hvizdáková
(35.) Dušan Halaša – verejný
činiteľ, právnik
(36.) Peter Holécy
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
6
(37.) Andrej Hanzlík – verejný
činiteľ, právnik
(38.) Ján Hlavaj – staviteľ druhej
budovy MS
(39.) Andrej Chodák
(40.) Ján Izák – osvetový
pracovník, učiteľ
(41.) Milan Ivanka – politik,
advokát
(42.) Elena Ivanková
(43.) Štefan Janovčík
(44.) Ferdiš Juriga – politik,
publicista
(45.) Otakar Jamnický – verejný
činiteľ, právnik
(46.) Jur Janoška (Lipt. Sv.
Mikuláš) – literárny kritik,
redaktor, kultúrny a verejný
pracovník, cirkevný hodnostár,
predseda MS
(47.) Juraj Janoška – politik,
právnik
(48.) Ján Kohút
(49.) Emília Kresáková
(50.) Cyril Kresák – ekonóm,
úradník
(51.) Alexander Kraic
(52.) Ivan Karlovský
(53.) Matilda Karlovská
(54.) Jozef Kmeť
(55.) Jozef Krupec
(56.) Mikuláš Kubíny – historik,
archeológ, právnik
(57.) Milutín Kriţko – politik,
statkár
(58.) Viera Kohútová
(59.) Ján Kohút
(60.) Jozef Kállay – verejný
činiteľ, právnik
(61.) Oľga Kuzmány
(62.) Karol (Andrej) Kuzmány –
podnikateľ, verejný činiteľ
(63.) Gustáv Lehotský
(64). Luigi Lafranconi
(65.) Miloš Lacko – podnikateľ
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
(66.) Jur Lacko ml. – podnikateľ
(67.) Branko Lacko
(68.) Jur Lacko – podnikateľ
(69.) Ľudovít Lacko
(70.) Marienka Lacková
(71.) Vladimír Makovický –
peňažník, podnikateľ, politik
(72.) Peter Makovický
(73.) Rudolf Markovič – politik,
advokát
(74.) G. Mittelhauser
(75.) Vendelín Murín
(76.) Martin Mičura – politik,
právnik, statkár
(77.) Kamila Mičurová
(78.) Ľudovít Medvecký – verejný
činiteľ, právnik, statkár
(79.) Ján Medvecký – redaktor,
verejný činiteľ
(80.) Tomáš Nečas – podnikateľ,
chemický inžinier
(81.) Pavol Országh-Hviezdoslav
– právnik, básnik, prekladateľ,
dramatik, predseda MS
(82.) Rudolf Pilát
(83.) Ján Pollák
(84.) Štefan Polyak – politik,
podnikateľ, veľkostatkár
(85.) Oľga Pálková–Fábry
(86.) Irena Pálková
(87.) Ján Pálka – továrnik
(88.) Darina Pálková
(89.) Ján Palic – náboženský
spisovateľ, cirkevný hodnostár
(90.) Vladimír Pivko – verejný
činiteľ, právnik
(91.) Viliam Pauliny – verejný
činiteľ, bankový riaditeľ
(92.) Miloš Ruppeldt – hudobný
pedagóg, teoretik a organizátor,
dirigent, prekladateľ
(93.) Pavol Ruttkay
(94.) Ţiška Rizner – učiteľ,
školský inšpektor
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
7
(95.) Samo Slabeycius – národný
pracovník, právnik
(96.) Ľudovít Šimko – národný
pracovník, lekár
(97.) Ľudovít Šimko ml. –
dôstojník
(98.) Oto Škrovina – národný
a verejný pracovník, publicista,
cirkevný historik
(99.) Ludinka Hollá
(100.) Vincencia Stodolová
(101.) Emil Stodola – politik,
právnik
(102.) Jozef (Rodomil) Stodola –
podnikateľ
(103.) Kornel (Milan) Stodola –
politik a národohospodár,
publicista, podnikateľ
(104.) Ivan Šimko
(105.) Gustáv Šimko – organizátor
remeselníctva
(106.) Michal Slávik – politik,
publicista, právnik
(107.) Karol Štúr – verejný činiteľ,
redaktor, právnik
(108.) Robert William SetonWatson – známy ako Scotus
Viator, britský publicista, historik
(109.) Miloš Thomka
(110.) Ivan Trnovský – obchodník
(111.) Emília Trnovská
(112.) Jozef Tatár
(113.) Ján Ťatliak – organizátor
turistiky, osvetový pracovník,
bankový úradník
(114.) Ladislav ThomkaMarkovický – verejný činiteľ,
statkár
(115.) Janka ThomkováMarkovická – verejná činiteľka
(116.) Tomáš Garrigue Masaryk
– politik, prvý prezident ČSR,
filozof, sociológ, univerzitný
profesor
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
(117.) Michal Ursíny – stavebný
inžinier, publicista, prekladateľ,
vysokoškolský profesor
(118.) Ján Vanovič – politik,
verejný činiteľ, právnik, predseda
MS
(119.) Anna Vanovičová
(120.) Pavel Varsík – dôstojník čs.
légií, bankový úradník
(121.) Miloš Vančo – politik,
kultúrny pracovník, právnik
(122.) Ľudovít Vanovič –
národnokultúrny dejateľ, bankár
(123.) Anna Vanovičová
(124.) Elena Ţuffová
(125.) Pavel Ţuffa – strojný
inžinier
(126.) Ţelmíra Ţuffová
(127.) Vladimír Ţuffa
(128.) Ţelmíra Ţuffová
(129.) Milan Ţuffa – chemik,
verejný činiteľ
(130.) Ondrej Ţuffa ml. –
športovec, továrnik
(131.) Ondrej Ţuffa st. – garbiar,
podnikateľ
(132.) Berta Ţuffová
(133.) Ľudmila Zacharová
(134.) Stanislav Zachar –
architekt, staviteľ druhej budovy
MS
(135.) Samuel Zoch – verejný
činiteľ, politik, cirkevný hodnostár,
náboženský spisovateľ, redaktor
(136.) Zoltán Zmeškal st. –
verejný činiteľ, veľkostatkár
(137.) Ján Záturecký – publicista,
lekár
(138.) Martin Klúčka
(139.) Peter Pavol Zgúth – básnik,
pedagóg, publicista
(140.) Vavro Šrobár – politický
a verejný činiteľ, publicista, lekár
(141.) Ján Kovalik – spisovateľ,
politik, učiteľ
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
8
(142.) Matej Klaučo
(143.) František Vlosák –
krajanský spolkový činiteľ,
katolícky kňaz
(144.) Štefan Štefánik ml.
(145.) Martin Palanský
(146.) Samuel Rechtoris
(147.) Gustáv Bzdúch
(148.) Ján Papánek
(149.) Štefan Ďurkovič
(150.) Albert Mamatej – krajanský
pracovník, technik, predseda
Slovenskej ligy v Amerike
(151.) Ivan Stodola – spisovateľ,
dramatik, lekár
(152.) Boţena Bazovská
(153.) Ján Bradáč
(154.) Ján Hruška
(155.) Albert Králik
(156.) Mária Králiková
(157.) Emerich Manica
(158.) Viktor Ravasz – verejný
činiteľ, právnik
(159.) Oľga Kuzmány
(160.) Karol Andrej Kuzmány –
podnikateľ, verejný činiteľ
(161.) Jozef Hello
(162.) Ján Murgaš
(163.) Ľudovít Novomestský –
cirkevný historik, krajanský
pracovník, redaktor
(164.) Fedor Ruppeldt –
spisovateľ, kultúrny historik,
publicista, prekladateľ, hudobník,
politik, evanjelický biskup
(165.) Igor Pietor –
národnokultúrny dejateľ,
hospodársky pracovník
(166.) Jozef Suša
(167.) Pavel Stupka
(168.) Igor Ruppeldt –
hospodársky pracovník, strojný
inžinier
(169.) Pavel Groebl
(170.) Ján Milan Štetka
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
(171.) Anton Miššuth – publicista
(172.) Juraj Hronec – matematik,
akademik SAV, predseda MS
(173.) Ľudovít Brunovský
(174.) Kornel Tomala
(175.) Jozef Murdţák
(176.) Ján Krno – verejný činiteľ,
advokát
(177.) František Hromada
(178.) Juraj Kuchárik
(179.) Anna Fábry
(180.) Ignác Čvikota
(181.) Ján Schelling
(182.) Jaromír Kriţko – strojný
inžinier, národohospodár
(183.) Miloš Šimko –
národnokultúrny dejateľ, právnik
(184.) Ján Porubský – publicista,
krajanský pracovník
(185.) Karol Tuma
(186.) Tomáš Holeša
(187.) Anton Jakubík
(188.) Jozef Korbeľ
(189.) Marta Kállay
(190.) Ján a Mária Kubin
(191.) Vladimír Fábry
(192.) Michal Valášek
(193.) Tomáš Tvaroţek – národný
pracovník, verejný činiteľ,
finančník
(194.) F. Klima
(195.) Samuel Štarke –
národnokultúrny dejateľ, cirkevný
hodnostár
(196.) Janko Jesenský –
spisovateľ, právnik, politik
(197.) Mária Krasnec-Draškóci
(198.) Jaroslav Vlček – literárny
historik a kritik, univerzitný
profesor, správca MS
(199.) Jozef Kopa – osvetový
pracovník, učiteľ
(200.) Elena Maróthy-Šoltésová –
spisovateľka, redaktorka, osvetová
pracovníčka, zakladateľka
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
9
ženského hnutia a školstva na
Slovensku, predsedníčka Živeny
(201.) Martin Baláţ
(202.) Eduard Truska
(203.) Ján Mudroň – právnik,
politik
(204.) Ján Wagner – publicista,
popularizátor prírodných vied,
národný pracovník, odborník v
poisťovníctve
(205.) Dezider Velitš
(206.) Pavol Herman –
náboženský publicista
(207.) Jozef Miklo
(208.) Štefan Šimko
(209.) Ján Janček – politik,
podnikateľ
(210.) Milan Michal Harminc –
architekt, staviteľ
(211.) Štefan Kľučovský
(212.) Ivan Štefánik
(213.) Ján Volko – geológ,
speleológ, učiteľ
(214.) Ján Krivoss – stenograf,
spisovateľ, prekladateľ
(215.) Albert Kostolný –
podnikateľ
(216.) Július Vitéz
(217.) Karol Krčméry –
jazykovedec, senátor, učiteľ
(218.) Marián Blaha – verejný
činiteľ, cirkevný hodnostár,
predseda MS
(219.) Miloš Klement Mlynarovič
– spisovateľ, krajanský pracovník
(220.) Jozef Hronec
(221.) Ferdinand Hirsch
(222.) Ján Bukva
(223.) Pavel Bukva
(224.) Jozef Kohút
(225.) Rudolf Melicher
(226.) Bohumil Chorvát – verejný
činiteľ, strojný inžinier
(227.) Emil Šoltys
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
(228.) Jozef Hušek – novinár,
krajanský funkcionár, politik
(229.) Karol Krčméry ml. – lekár–
chirurg
(230.) Oľga Mamatejová
(231.) Justin Rehák
(232.) Anton Ferényi
(233.) Fedor Jesenský –
prekladateľ, bankový riaditeľ
(234.) Milina Jesenská
(235.) Štefan Zamarovský
(236.) Mária Uličná – národná
a kultúrna pracovníčka, učiteľka
(237.) Andrej Pavol Slabey –
krajanský spisovateľ, slovakista,
publicista, kňaz
(238.) Ivan Thurzo – národný
pracovník, národohospodár,
redaktor, publicista
(239.) Mikuláš Polóny
(240.) Pavel Belica
(241.) Alojz Kolísek – český
historik umenia, slovakofil,
univerzitný profesor
(242.) Ladislav Roth
(243.) Ján Keller
(244.) Mária Reissová
(245.) Jozef Holúbek – spisovateľ,
prekladateľ, právnik
(246.) Ján Lenčo
(247.) Ján Janček st. – podnikateľ
(248.) Gustáv Brodňanský
(249.) Alojz Peťko
(250.) Jozef Buday – politik,
spisovateľ, publicista
(251.) Alţbeta Štefániková
(252.) Marína Štefániková
(253.) Karol Kmeťko – cirkevný
hodnostár, náboženský spisovateľ
(254.) Gustáv Cablk
(255.) Emil Trimaj
(256.) Ján Vojtaššák – cirkevný
hodnostár
(257.) Pavel Malovec
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
10
(258.) Bohdan Kutlík (na základe
starého práva) – náboženský
spisovateľ, statkár
(259.) Samuel Valášek
(260.) Iľja Pauliny-Tóth – verejný
činiteľ, vysokoškolský učiteľ, lekár
(261.) Štefan Leghart
(262.) Jaroslav Preiss
(263.) Boh. Mařik
(264.) Ján Malypetr – politik
a štátnik, veľkostatkár
(265.) Václav Bochýnek
(266.) Matúš Duchay
(267.) Dezider Gáffor
(268.) Štefan Doránsky
(269.) Jozef Valach
(270.) Pavel Bartoš – matematik,
stredoškolský profesor
(271.) Jozef Rudinský – právnik,
vydavateľ, redaktor
(272.) František Heřmanský –
český pedagóg, prekladateľ,
tajomník MS
(273.) Ján Molnár
(274.) Ľudovít Ehn
(275.) Metod Bodický
(276.) Anton Lapár
(277.) Amália Šimková
(278.) Dezider Lauko – hudobný
skladateľ, publicista a organizátor
(279.) Emil Volko
(280.) Pavel Ţihlavský
(281.) Pavel Timko
(282.) Ján Smetanay
(283.) Margita Pauliny-Tóth –
spisovateľka, prekladateľka,
publicistka
(284.) Jozef Zlocha – právnik,
verejný činiteľ
(285.) Ernest Klein
(286.) Herman Fischer
(287.) Max Wix
(288.) Arpád Ormai
(289.) Sabina Pekárová
(290.) Jozef Solenský
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
(291.) Štefan Solenský
(292.) Ján Burjan – politik,
architekt
(293.) Pavel Gallaš
(294.) Marko Gaţík – politik,
právnik
(295.) Ján Petrikovich – kultúrno–
osvetový pracovník, jazykovedec,
publicista, právnik
(296.) Karol Šimko
(297.) Pavel Halabrin
(298.) Rudolf Klačko –
prekladateľ, redaktor, učiteľ,
tajomník MS
(299.) Berta Hudobová
(300.) Viktor Buchta – pomológ,
organizátor ovocinárstva a
záhradníctva
(301.) Ján Kôrka
(302.) Ľudovít Thomka – národný
a krajanský pracovník
(303.) Cyril Bařinka – český
publicista, právnik
(304.) Ján Vigaš
(305.) Rudolf Szél
(306.) Ján Valocký – verejný
činiteľ, obchodník
(307.) Pavel Ruţička
(308.) Jozef Škultéty (staré právo)
(309.) Milan Hodţa – politik,
štátnik, historik, publicista,
univerzitný profesor, predseda
vlády ČSR
(310.) Ján Slávik –
národnokultúrny dejateľ, historik,
cirkevný hodnostár
(311.) Štefan Krčméry – básnik,
literárny historik a kritik,
prekladateľ, publicista, redaktor,
tajomník MS
(312.) Ján Masaryk – český
diplomat a politik
(313.) Zina Futasová
(314.) Ján Kňazovický
(315.) Štefan Čajda
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
11
(316.) Ivan Dérer – politik, štátnik,
publicista, právnik
(317.) Eduard Tvaroţek –
prekladateľ, esperantista
(318.) Joţo Úprka – maliar, grafik
(319.) Samuel Hruška
(320.) Pavel Benco
(321.) Ján Lámer
(322.) Ján Pankuch – krajanský
pracovník, vydavateľ, publicista
(323.) Samuel Kuchárik
(324.) Samo Cambel – spisovateľ,
úradník
(325.) Libor J. Mattoška –
spisovateľ, redaktor, publicista
(326.) Ľudovít Horváth
(327.) Juraj Suchánsky
(328.) Gustáv Izák (staré právo) –
publicista, prekladateľ, právnik
(329.) Emil Jesenský – publicista,
učiteľ
(330.) Fraňo Chlumský
(331.) Ján Tvaroţek
(332.) Ján Kmeť – pedagóg,
matematik
(333.) Karol Hupka
(334.) Eugen Forbát
(335.) Teodor Schwarz – lekár–
gynekológ, vysokoškolský učiteľ
(336.) Michal Kizák
(337.) František Votruba –
literárny kritik a historik, básnik,
prekladateľ, novinár, publicista
(338.) Pavel Švehla
(339.) Štefan Zlatoš – literárny
vedec, redaktor, prekladateľ,
teológ, univerzitný profesor
(340.) Július Jančo – prekladateľ,
úradník
(341.) Fedor Markovič
(342.) Anna Brtáňová
(343.) Elena Juríčková
(344.) Gejza Rehák – verejný
činiteľ, lekár
(345.) Ján Botto
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
(346.) Július Reisz
(347.) Martin Rázus – básnik,
prozaik, publicista, politik,
predseda Slovenskej národnej
strany
(348.) Ondrej Janček – stavebný
podnikateľ, politik
(349.) Ján Vanovič – fyzik,
pedagóg
(350.) Alţbeta Alexy
(351.) Ján Sucháň
(352.) Vladimír Fajnor – politik,
právnik
(353.) Ján Kuzma
(354.) Ján Spišiak – právnik,
diplomat, univerzitný profesor
(355.) Ivan Ottlyk
(356.) Ernest Tyroler
(357.) Ján Líška – verejný činiteľ,
ekonóm
(358.) Rudolf Beran – český
politik a štátnik, statkár
(359.) Jozef Singer
(360.) Ernest Singer
(361.) Max Adler
(362.) Ladislav Hudoba
(363.) Jozef Renner – kníhviazač v
MS
(364.) Vojtech Vináček
(365.) Miloš Bugár
(366.) Ján Zigmundík (staré
právo) – pedagóg, ľudovýchovný
spisovateľ, publicista, prekladateľ
(367.) Tomáš Pálka
(368.) Július Račanský
(369.) Ján Daníšek
(370.) Ervín Hexner –
národohospodár
(371.) Milan Sucháň
(372.) Alţbeta Sucháňová
(373.) Alexander Valovič
(374.) Gustáv Alexy
(375.) Matej Ţuffa –
elektrotechnik
(376.) Michal Madunický
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
12
(377.) Ján Smetanay
(378.) Ján A. Fedor
(379.) Peter Pavol Hletko –
krajanský pracovník, redaktor, lekár
(380.) Jozef Chilla
(381.) Jozef Job
(382.) Ondrej Kalník – krajanský
národnokultúrny pracovník,
spisovateľ
(383.) Pavol J. Lisický
(384.) Adam Poliak
(385.) Ján. P. Rondzík
(386.) Ján Svatík
(387.) Jozef Hušek – novinár,
krajanský funkcionár, politik
(388.) Henrich Hajdin
(389.) Štefan Kada – verejný
činiteľ, remeselník
(390.) Maximilián Büchler
(391.) Jozef Cíger Hronský –
učiteľ, spisovateľ, redaktor, správca
MS
(392.) Anton Novák – kníhtlačiar,
publicista
(393.) Dušan Šulc – knižný grafik,
výtvarný redaktor
(394.) Igor Beniač – politik,
právnik
(395.) Štefan Janšák – archeológ,
historik, stavebný inžinier
(396.) Stanislav Kuzma
(397.) Ľudmila Tvaroţková
(398.) Alex. Škultéty
(399.) Alojz Miškovič – literárny
historik, publicista
(400.) Július Horný
(401.) Mikuláš Pruţinský –
verejný činiteľ, statkár
(402.) Július Stano – politik,
štátnik, strojný inžinier
(403.) Jozef Sýkora
(404.) Ján Ferenčík – náboženský
spisovateľ, verejný činiteľ
(405.) Mladen Kolény
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
(406.) Ladislav Čunderlík –
hudobný organizátor, učiteľ
(407.) Elo Labaj
(408.) Jozef Schlesinger
(409.) Emanuel Filo – lekár–
internista
(410.) Jozef Táborecký
(411.) Anton Ondruš – pokladník
MS
(412.) Alexander Mach – politik
a štátnik, novinár
(413.) Ferdinand Ďurčanský –
politik, právnik
(414.) Michal Beňo
(415.) Jozef Stanovský –
kníhkupec a nakladateľ
(416.) Valéria Cígrová
(417.) Rudolf Pavlík
(418.) Štefan Danihel – politik,
podnikateľ
(419.) Ladislav Ciglini
(420.) Ladislav Mokráň
(421.) Anton Ondruš ml.
(422.) Václav Linhart
(423.) Gejza Fritz – politik,
právnik, veľkostatkár
(424.) Jozef Fundárek
(425.) Ján Hollý – politik,
prekladateľ, stredoškolský profesor
(426.) Magda Hoghová
(427.) Ľudovít Svoboda
(428.) Juraj Cíger
(429.) Anton Vajcík
(430.) Gejza Tkáč
(431.) Jozef Rajčan
(432.) Michal Samuhel
(433.) Vojtech Tvrdý – verejný
činiteľ, právnik
(434.) Arnold Klinčok
(435.) Vojtech Tuka – politik,
právnik
(436.) Bohuš Hraško
(437.) Ján Gleiman – publicista,
právnik
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
13
(438.) Andrej Škrábik –
náboženský spisovateľ, cirkevný
hodnostár
(439.) Ján Hatrík
(440.) Vincent Mikač
(441.) Ivan Bodický
(442.) Rudolf Sabol
(443.) Juraj Raab
(444.) Augustín Černý
(445.) Andrej Filadelfi
(446.) Rudolf Vacek
(447.) Pavel Rolko
(448.) Matej Caban – hrebenár,
ľudový umelec
(449.) Andrej Baník
(450.) Juraj Girman
(451.) Peter Uličný – staviteľ
(452.) Margita Formenderová
(453.) Zdenek Dlabač – strojný
inžinier, energetik
(454.) Alexander Pojtek
(455.) Ivan Lapár
(456.) Oľga Boţena Lapárová
(457.) Matej Huťka – politik,
právnik
(458.) Jozef Odehnal
(459.) František Uhrík
(460.) Štefan Fraštacký
(461.) Peter Maxoň
(462.) Juraj Pasovský
(463.) Štefan Kostra
(464.) Jolana Kostrová
(465.) Jozef Špirko – historik,
vysokoškolský učiteľ, cirkevný
hodnostár
(466.) Anton Gala
(467.) Andrej František Fried
(468.) Eugen Bene
(469.) Viktor Kurcz
(470.) Jozef Kabina
(471.) Ľudovít Krieger
(472.) Jozef Šiffel
(473.) O. Kobyzská-Melnyčuková
(474.) Vladimír Nosáľ
(475.) Félix Bulla
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
(476.) Emil Lacko
(477.) František Hegen
(478.) Michal Chvastek
(479.) Michal Tatunčák
(480.) Jozef Hroš
(481.) Jozef Viecha
(482.) Július Verčík st.
(483.) Ján Lipták
(484.) Karol Ábel
(485.) Štefan Stankovič –
spi6ovateľ, publicista, úradník
(486.) Vavrinec Binder
(487.) Ctibor Tahy – kultúrno–
osvetový pracovník, referent MS
(488.) Ján Štefánik – bibliograf,
literárny kritik a historik,
prekladateľ, učiteľ, tajomník MS
(489.) Július Barč-Ivan –
dramatik, prozaik, publicista,
pracovník MS
(490.) Ján Marták – literárny
historik, kritik, divadelný
a kultúrny pracovník, správca MS
(491.) Jozef Bučko – odbojár,
evanjelický kňaz
(492.) Alojz Bocian
(493.) Matej Vojtáš – spisovateľ,
regionalista, učiteľ
(494.) A. Vidová
(495.) František Pavlíček
(496.) Ladislav Vrána
(497.) Pavel Škodáček
(498.) Ivan Turzo-Nosický –
divadelník, pracovník MS a ÚSOD
(499.) Oldrich Matejka
(500.) Ladislav Šťastný
(501.) Štefan Majerčík
(502.) Andrej Fraštacký
(503.) Ján Koţuch
(504.) Ján Hilmer
(505.) Ladislav Patta
(506.) Kornel Tichý
(507.) Július Augustíny
(508.) Ján Klinovský –
hospodársky pracovník
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
14
(509.) Anton Bugan
(510.) Pavol Pribula
(511.) Ladislav Ábel
(512.) Alexander Hirner –
sociológ, redaktor, kultúrny
pracovník, vysokoškolský učiteľ,
tajomník MS
(513.) Ján Dominik
(514.) Eduard Švenda –
poisťovník, úradník
(515.) Jozef Pullmann
(516.) Fero Šoltés
(517.) Juraj Čelko
(518.) Štefan Jakubec – športový
publicista, redaktor
(519.) Jozef Vaníček
(520.) Ľudovít Habáň
(521.) Michal Magura
(522.) Elena Izáková
(523.) Emil Dobroslav Izák –
verejný pracovník, ekonóm
(524.) Jozef Marko
(525.) Stanislav Mečiar – literárny
kritik a historik, kultúrny
pracovník, tajomník MS
(526.) J. F. Leng
(527.) Miloš Rumann – verejný
činiteľ, divadelný ochotník, úradník
(528.) Karol Rek
(529.) Juraj Caban
(530.) Martin Kvetko – politik
(531.) František Šamalík
(532.) Vladimír Hohoš
(533.) Rudolf Golasík
(534.) Ruţena Izáková
(535.) Boris Černák
(536.) Matúš Černák – politik
a diplomat, stredoškolský profesor
(537.) Jolana Černáková
(538.) Jozef Faláth
(539.) Vít Slezák – veľkostatkár,
poľnohospodársky odborník
(540.) Viktor Pecho-Pečner –
chemický inžinier, vysokoškolský
učiteľ
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
(541.) Anton Dobiáš
(542.) Ondrej Jankovský
(543.) Karol Siráky
(544.) Štefan Steller
(545.) Vincent Mertan
(546.) Matej Kršiak – redaktor
(547.) František Jeţík
(548.) Ján Ostrica
(549.) Daniela Kučová
(550.) Imrich Malobický
(551.) Rudolf Kubiš
(552.) Zuzana KubišováDovalová – prekladateľka,
úradníčka
(553.) Štefan Menkyna
(554.) Viktor Mokrý
(555.) Jozef Demčák
(556.) Michal Kmec
(557.) Cyril Bodický – náboženský
spisovateľ
(558.) Imrich Rajec
(559.) Jozef Jakšy
(560.) Alojz Löbb
(561.) František Vaňo
(562.) Rudolf Lneníček
(563.) Rudolf Bende
(564.) František Kuchár
(565.) Emil Lováni
(566.) Pavel Radosa
(567.) Ján Kuchár
(568.) Július Gordan
(569.) Anton Beinhoffer
(570.) Elemér Finka
(571.) Július Markovits
(572.) Štefan Flimmel
(573.) Ján Fraňo – verejný činiteľ,
robotník
(574.) Jozef Bíreš
(575.) Štefan Čáni
(576.) Eduard Príkazský
(577.) Karol Beniač
(578.) Ján Juríček – autor
literatúry faktu, encyklopedista,
redaktor
(579.) Otakar Vodenka
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
15
(580.) Jozef Kobella – prokurista
Neografie
(581.) Anton Piterka
(582.) Dušan Haruštiak
(583.) Andrej Koscelanský
(584.) Jozef Kobella ml.
(585.) Ján Pivovarník – výtvarný
pedagóg
(586). Jozef Dobrovodský
(587.) Václav Rybář
(588.) Peter Babka
(589.) Juraj Mráz
(590.) Teodor Švorc
(591.) Štefan Kollár
(592.) Ján Gálik
(593.) Ladislav Pollák
(594.) Martin Benka – maliar,
grafik, ilustrátor, výtvarný pedagóg,
národný umelec
(595.) Štefan Gráf – spisovateľ,
prekladateľ, vydavateľský
pracovník v MS
(596.) Pavel Kriţo
(597.) Jozef Géci
(598.) Michal Havriš
(599.) Viktor Šmatlák
(600.) Martin Schelling –
spisovateľ, lekár
(601.) Július Schutz
(602.) Edmund Ruisl
(603.) Štefan Eitner
(604.) Belo Hanulík
(605.) Rudolf Turček
(606.) Andrej Sabolčák
(607.) Oľga Trčková
(608.) Ladislav Petrovský
(609.) Ladislav Groh
(610.) Vladimír Janotka
(611.) Ján Hyčko – etnograf,
múzejník, učiteľ
(612.) Jozef Beláčik
(613.) A. Mikič
(614.) Vojtech Líška
(615.) Štefan J. Záhorec
(616.) Elena Falathová
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
(617.) Vojtech Santner
(618.) Ľubomír Ondruš
(619.) Ján Benca
(620.) J. Brandstätter
(621.) Oľga Michaelly
(622.) Ján Fraňo ml.
(623.) Ján Samuel Brunner
(624.) Rudolf Blahák
(625.) Ján Ďurček
(626.) Ladislav Novomeský –
básnik, novinár, kultúrny politik,
verejný činiteľ, národný umelec,
predseda MS
(627.) Boris Kuča
(628.) Ján Juríček
(629.) Michal Retzer
(630.) Jozef K. Machala
(631.) Štefan Tobiáš
(632.) Miloš Gavora
(633.) Zuzana Gavorová
(634.) Zdeněk Nejedlý – český
historik, muzikológ, literárny
historik, politik
(635.) Peter Rezník
(636.) Anton Macášek
(637.) Jozef Kováčik
(638.) Vladimír Clementis –
politik, štátnik, publicista, advokát
(639.) Vladimír Valášek
(640.) Ondrej Országh
(641.) Juraj Čičvák
(642.) Jozef Starý
(643.) Gustáv Starý
(644.) František Starý
(645.) Alojz Sopko
(646.) Štefan Bašťovanský
(647.) Ján Haliena
(648.) Gustáv Kostelný
(649.) Juraj Prusák
(650.) Jozef Schulz
(651.) Mária Mičovská
(652.) Ľudovít Krno
(653.) Janka Krnová
(654.) Irena Krnová
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
16
(655.) Ervín Holéczy – spisovateľ,
lekár
(656.) Anna Brozmanová
(657.) Ján Zibrin
(658.) Róbert Lopušný
(659.) Ruţena Škrovinová
(660.) Pavel Kriţáni
(661.) Rudolf Poláš
(662.) Július Ďuriš
(663.) Stanislav Káles
(664.) Anton Pangrác
(665.) Ján Ciran ml.
(666.) Štefan Ciran
(667.) Alţbeta Ciranová
(668.) Ján Kátlovský
(669.) Tomáš Bzdúšek
(670.) Ján Ciran st.
(671.) Terézia Kátlovská
(672.) Peter Sokolík
(673.) Ján Sochor
(674.) Štefan Tomáška
(675.) Pavol Číţ
(676.) Zina Hudobová
(677.) Alex Petremenko
(678.) František Fackenberg –
architekt
(679.) Jozef Trojan
(680.) Zora Jesenská –
prekladateľka, spisovateľka,
redaktorka
(681.) Rudolf Lukáč
(682.) Ondrej Pavlík – školský
pracovník, pedagóg
(683.) Gejza Szabó
(684.) Helena Szabová
(685.) Ján Valach
(686.) Ján Zehentner
(687.) Anna Zehentnerová
(688.) Jozef Lettrich – politik,
právnik, predseda SNR
(689.) Anton Vrba
(690.) Karol Markovič – ekonóm,
peňažník
(691.) Viera MarkovičováZáturecká – spisovateľka
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
(692.) Oľga Lapárová
(693.) Andrej Nagy
(694.) Ján Fillo
(695.) Jozef Mjartan
(696.) Ladislav Jurkovič –
kultúrnoosvetový pracovník, náboženský
publicista, redaktor, evanjelický
kňaz
(697.) Jela Jesenská
(698.) Ján Bodenek – spisovateľ,
prekladateľ, redaktor, vedúci
vydavateľstva v MS
(699.) Mária Bodenková
(700.) Viliam Ďuriga
(701.) Alexander Trokan
(702.) Júlia Straňovská
(703.) František Š. Grónsky
(704.) Július Barkányi
(705.) Eugen I. Mátray
(706.) Anton Ţitňan
(707.) Ján Palanský
(708.) Martin Račko
(709.) Alexander Lilge – bankový
úradník
(710.) Fedor Zorkócy
(711.) Ján Lehotský
(712.) J. Arnold Preisler
(713.) Štefan Maglay
(714.) Michal Faláth
(715.) Pavel Dianiška
(716.) Viliam Š. Gronský
(717.) Štefan Híc
(718.) Jozef Horn
(719.) Samuel Krška
(720.) Zoltán Fábry – spisovateľ,
literárny kritik
(721.) Ján Bajla
(722.) Štefan Blaho
(723.) Rudolf Galko
(724.) Pavol Uhrík
(725.) Jozef Šumaj
(726.) Ján Trančík
(727.) Vojtech Heimlich
(728.) Juraj Hudák
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
17
(729.) Elemír Zelinka
(730.) Milan Hatala
(731.) Helena Hatalová
(732.) Oľga Hatalová
(733.) Mária Haraštová
(734.) Karol Brna
(735.) Michal Trepáč
(736.) František Beňo
(737.) Ondrej Spevák
(738.) Július Würschner
(739.) Viliam Koţuch
(740.) Gustáv Krno
(741.) Gejza Longauer
(742.) Karol Kubík
(743.) Pavol Štefunko
(744.) Kazimír Pivko
(745.) Ján Body
(746.) Ján Krošlák – prekladateľ,
redaktor
(747.) Martin Kollár
(748.) Jozef Ševčík
(749.) Andrej Ciklaminy
(750.) Imrich Flassik
(751.) Mikuláš Sadilek
(752.) Miloslav Poláček
(753.) Štefan Virsík – bankový
úradník, riaditeľ Slovenskej
národnej banky
(754.) Štefan Halabrín
(755.) Július Kovalčík
(756.) Dominik Krištofič
(757.) Viktor Gömöry
(758.) Ján Michalík
(759.) Štefan Kaldrovitsch
(760.) Andrej Kamjač
(761.) Koloman Ratkovský
(762.) Miloš Hovorka
(763.) Ján Ďurica
(764.) Jozef Mračna – diplomat
(765.) Jozef Znášik
(766.) Pavel Varsík – dôstojník čs.
légií bankový úradník
(767.) Ondrej Kováč
(768.) Ladislav Krajčík
(769.) Michal Ligo
1033. (770.) Andrej Závodský
1034. (771.) Jozef Hrabovský – klasický
filológ, prekladateľ, publicista,
redaktor, učiteľ
1035. (772.) František Hapala
1036. (773.) Pavel Fillo
1037. (774.) Ladislav Rástocký
1038. (775.) Rudolf Šurina
1039. (776.) Mária Maďarková
1040. (777.) Michal Mikuláš
1041. (778.) Ján Beňo
1042. (779.) Juraj Sitár
1043. (780.) Ján Masarovič
1044. (781.) Ján Helexa
1045. (782.) Matej Chmelko
1046. (783.) Ján Oliva – verejný činiteľ,
hospodársky pracovník
1047. (784.) Eduard Bertan
1048. (785.) Július Pázman – ekonóm
1049. (786.) Vladimír Miškovič
1050. (787.) Tibor Šabo
1051. (788.) Michal Puobiš
1052. (789.) Elena Rissányová
1053. (790.) Viliam Trnovec
1054. (791.) Pavel Obloţinský
1055. (792.) Gustáv Wolff
1056. (793.) Emil Oslanský
1057. (794.) Oľga Nováková
1058. (795.) Ján Nosek
1059. (796.) Anna Králiková
1060. (797.) Ernest Kračún
1061. (798.) Koloman Krajčovič
1062. (799.) Jozef Kollár – maliar,
národný umelec
1063. (800.) Samuel Krajč
1064. (801.) Ján Krajčírik
1065. (802.) Jozef Kapusta
1066. (803.) Alexander Bošanský
1067. (804.) Zoltán Benko
1068. (805.) Peter Bartoš – divadelník,
matematik
1069. (806.) Fridrich Braunecker
1070. (807.) Eugen Bukový
1071. (808.) Michal Červeňanský
1072. (809.) Viliam Janderla
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
18
(810.) Ambróz Mendel
(811.) Július Mikulík
(812.) Ján Michalec
(813.) Michal Minarovič
(814.) Ladislav Mokráň
(815.) Michal Marek
(816.) Gejza Ján Markovič
(817.) Svetozár Štúr – novinár,
publicista
(818.) Vojtech Šalaga
(819.) Margita Pečuchová
(820.) Július Pavella
(821.) Mikuláš Popovič
(822.) Štefan Puček
(823.) Rudolf Púchy
(824.) Štefan Popovič
(825.) Jozef Ochaba
(826.) Michal Rúţek – ekonóm,
publicista
(827.) Štefan Rus
(828.) Michal Rozkoš
(829.) Anton Repa
(830.) Ján Fedík
(831.) Jozef Harvan
(832.) Rudolf Hudzovič
(833.) Tibor Húska
(834.) Emil Hajko
(835.) Andrej Hupjan
(836.) Štefan Tupý
(837.) Július Urban
(838.) Pavel Dudák
(839.) Jozef Dzurko
(840.) Jozef Zaťko
(841.) Rudolf Zachara
(842.) Pavol Zázik
(843.) Ľudovít Varinský
(844.) Július Letňan – hudobný
skladateľ
(845.) Štefan Levársky
(846.) Rudolf Lovíšek
(847.) Lambert Gerhát
(848.) Jozef Gallovský
(849.) Ján Salva
(850.) Anna Mária Feigelová
(851.) Jozef Singer
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
(852.) Ernest Singer
(853.) Ivan Hatala
(854.) Anna Hatalová
(855.) Gustáv Šumichrast
(856.) Ján Gerţa
(857.) Ján Beňuš
(858.) Magda Beňušová
(859.) Arpád Ormay
(860.) Jozef Horák – spisovateľ,
redaktor, učiteľ
(861.) Elena Országhová
(862.) Ján Gender
(863.) Pavel Ruttkay
(864.) Fridrich Stróbl
(865.) Adolf Filo – prekladateľ,
učiteľ
(866.) Adolf Frankl – maliar
(867.) Albert Mamatej
(868.) Mária Bazalová
(869.) F. M. Komzala
(870.) Anton Štoll
(871.) Imrich Reţucha
(872.) Bystrík Reţucha
(873.) Jozef Martin Kristin –
generál
(874.) Ján Kubík
(875.) Gustáv Dvořáček
(876.) Antónia Krejčiová
(877.) Bedrich Krejčí
(878.) Ivan Krajčík
(879.) Tomáš Boček
(880.) Ivan Horváth – spisovateľ
(881.) Pavel Renner ml.
(882.) Ondrej Urban
(883.) František Bádal
(884.) Jozef Miko
(885.) Juraj Blahušiak
(886.) Bedrich Langsfeld
(887.) Jindro Vorsa
(888.) Róbert Rapaič
(889.) Gabriel Dutko
(890.) Adolf Pošta
(891.) Kornel Hrčka
(892.) Štefan Bagi
(893.) Ján Kušnír
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
19
(894.) Eduard Čermák
(895.) Emil Paštrnák
(896.) František Kozáček
(897.) Ľudmila ReichlováKucháriková – učiteľka,
etnografka, osvetová pracovníčka
(898.) Martin Morong
(899.) Július Sobol
(900.) Ľudovít Ujházi
(901.) Eugen Čermák
(902.) Martin Anton Halas
(903.) Jozef Hrabačka
(904.) Mikuláš Babota
(905.) Ladislav Tkáč
(906.) Juraj Machyniak
(907.) Jozef Kubáň
(908.) Gejza Minárik
(909.) Michal Kačaluba
(910.) Július Andricák
(911.) Koloman Derék –
hospodársky a krajanský pracovník,
právnik, evanjelický kňaz
(912.) Pavol Švancár
(913.) Ján Stanovský
(914.) Ján Horňák – ekonóm,
vysokoškolský učiteľ
(915.) Michal Kováč
(916.) Jindrich Vanča
(917.) Martin Vietor – právnik,
univerzitný profesor
(918.) Matej Vaníček
(919.) Dalibor Hanes
(920.) Ján Švehla
(921.) František Frlička
(922.) Július Kalina
(923.) Nadeţda Tvaroţková
(924.) Elena Tvaroţková
(925.) Karol Gelei
(926.) Belo Kolesár
(927.) Eugen Glaser
(928.) Štefan Kráľ
(929.) Jozef Šárfy
(930.) Alexander Hajna
(931.) Karol Vulgan
1195. (932.) Margita Šusterová-Figuli –
spisovateľka, prekladateľka
1196. (933.) Damián Kozma – právnik
1197. (934.) Viliam Valovič
1198. (935.) Ján Ďurovič – literárny
a cirkevný historik, redaktor,
univerzitný profesor
1199. (936.) Peter Piljan
1200. (937.) Alexander Moyzes –
hudobný skladateľ, pedagóg,
publicista, národný umelec
1201. (938.) Anton Krivda
1202. (939.) Imrich Karvaš –
národohospodár, guvernér
Slovenskej národnej banky
1203. (940.) Albert Blaha
1204. (941.) Juraj Červenák –
spisovateľ, etnograf, pedagóg
1205. (942.) Andrej Zábredský
1206. (943.) Vincent Pribila
1207. (944.) Jozef Weinzettel
1208. (945.) Gustáv Gavora
1209. (946.) Martin Kubán
1210. (947.) Ľudovít Izák – lekár,
redaktor, spisovateľ, esperantista
1211. (948.) Pavel Frolík
1212. (949.) Štefan Veselý – redaktor,
publicista, spisovateľ, pracovník
MS
1213. (950.) Cyril M. Guniš –
jazykovedec, pedagóg, piarista
1214. (951.) Bedrich Hronský
1215. (952.) Jozef Bukovský
1216. (953.) Hana Ruppeldtová –
prekladateľka, publicistka
1217. (954.) Ladislav Breţný
1218. (955.) Vojtech Sekáč
1219. (956.) Lina Hudobová
1220. (957.) Pavol Gašparovič Hlbina –
básnik, literárny kritik, prekladateľ,
katolícky kňaz
1221. (958.) Eugen Siničák
1222. (959.) Alexander Lozovský
1223. (960.) Alţbeta Koţehubová
1224. (961.) František Markovič
1225. (962.) Dominik Tatarka –
spisovateľ, prekladateľ, redaktor
1226. (963.) Stanislav Felber – filozof,
prekladateľ
1227. (964.) Anna Pauliny
1228. (965.) Jozef Kukuča
1229. (966.) Ján Vitéz
1230. (967.) Krista Gondová Bendová –
spisovateľka
1231. (968.) Boţena SlančíkováTimrava – spisovateľka
1232. (969.) Margita Škultétyová
1233. (970.) Andrej Šlegerov
1234. (971.) Viliam Holuby
1235. (972.) Gustáv Vladimír Babylon
1236. (973.) Eliáš Baláţ
1237. (974.) Vendelín Jankovič –
historik, archivár, bibliograf,
pamiatkár
1238. (975.) Elena Rapošová
1239. (976.) Viera Svetlíková
1240. (977.) Martin Rázus – lekár
1241. (978.) Ján Mocko
1242. (979.) Elena Mocková
1243. (980.) Vincent Hloţník – maliar,
grafik, výtvarný pedagóg,
vysokoškolský profesor
1244. (981.) Michal Príbus
1245. (982.) Peter Pavol Kuruc
1246. (983.) Víťazoslav Kubala
1247. (984.) Michal Francisci –
krajanský pracovník, publicista,
prekladateľ, evanjelický kňaz
1248. (985.) Gustáv Dohnány
1249. (986.) Karina Vakárová
1250. (987.) Oskár Ferianc – zoológ–
ornitológ, univerzitný profesor
1251. (988.) Tomáš Štrba
1252. (989.) Emil Philadelphy
1253. (990.) Mária Klimová –
prekladateľka, učiteľka
1254. (991.) Ján Ţitňan ml.
1255. (992.) Oskár Jurenka
1256. (993.) Imrich Maššányi
1257. (994.) Aladár Mikloška
20
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
(995.) Anna Kučová
(996.) Jela Kučová
(997.) Eugen Maxim
(998.) Rudolf Paţitný
(999.) Hana Gregorová –
prozaička, publicistka, osvetová
pracovníčka
(1000.) Ľudmila Pikulová –
učiteľka, literárna kritička,
prekladateľka
(1001.) Ján Rybár
(1002.) Andrej Kavuljak –
historik, lesnícky odborník
(1003.) Mária Babjaková-Bajová
(1004.) Viliam Molnár
(1005.) Ernest Ţabkay
(1006.) František Fellegi
(1007.) Ján Boor – literárny
a divadelný vedec
(1008.) Andrej Lipták
(1009.) Zoltán Arje
(1010.) Michal Topoľský
(1011.) Ivan Šimko
(1012.) Viera BukvováDaxnerová – prekladateľka,
úradníčka
(1013.) Viliam Grál
(1014.) Aladár Feitl
(1015.) Kazimír Bezek – básnik,
dramatik, verejný činiteľ
(1016.) Andrej Farský
(1017.) Ján Lehký – knihovník,
verejný pracovník, redaktor
(1018.) Ján Putiš
(1019.) Helena Buchtová –
záhradníčka, ovocinárka
(1020.) Jiřina Vlasta Peršalová
(1021.) Július Selecký
(1022.) Ladislav Nádaši Jégé –
spisovateľ, lekár
(1023.) Vladimír Mutňanský –
verejný činiteľ, právnik
(1024.) Ratibor Bodecký
(1025.) Jozef Kyselý
1289. (1026.) Mikuláš Konček –
meteorológ, klimatológ
1290. (1027.) Mikuláš Styk
1291. (1028.) Juraj Haliena
1292. (1029.) Pavol Florek – historik,
verejný činiteľ, učiteľ
1293. (1030.) František Turček – ekológ
1294. (1031.) Andrej Kliman – historik,
náboženský spisovateľ, katolícky
kňaz, učiteľ
1295. (1032.) Anton Bečvář – astronóm,
klimatológ
1296. (1033.) Andrej Kojnok
1297. (1034.) Ján Kliment
1298. (1035.) Ala KleinhansováGolyševová
1299. (1036.) Ján Svetlík
1300. (1037.) Janka Markovičová
1301. (1038.) Ľubica Markovičová
1302. (1039.) Mária Markovičová –
herečka
1303. (1040.) Ján Duchaj
1304. (1041.) Ján Irmler – knihovník,
prekladateľ, redaktor, učiteľ,
pracovník MS
1305. (1042.) Ţela Milica Miková
1306. (1043.) Ján Poničan – spisovateľ,
publicista, národný umelec
1307. (1044.) Vojtech Fritz
1308. (1045.) Ivan Trávniček
1309. (1046.) Dušan Trávniček
1310. (1047.) Ignác Buocik
1311. (1048.) František Nároţný
1312. (1049.) Fedor Klimáček – maliar,
grafik, ilustrátor, vysokoškolský
učiteľ
1313. (1050.) Ivan Dérer
1314. (1051.) Ladislav Brozman
1315. (1052.) Irena Gessayová
1316. (1053.) Rudolf Morávek
1317. (1054.) Elena Rizmanová
1318. (1055.) Jozef Štolc – jazykovedec,
univerzitný profesor
21
1319. (1056.) Anton Jurovský –
psychológ, pedagóg, univerzitný
profesor
1320. (1057.) Miloslav Strţinek
1321. (1058.) Ján Novák – redaktor,
verejný činiteľ, právnik
1322. (1059.) Mária Čičváková
1323. (1060.) Ján Stanislav –
jazykovedec, univerzitný profesor
1324. (1061.) Jozef Mikuš – právnik,
diplomat, exilový pracovník
1325. (1062.) Vojtech Bruck
1326. (1063.) Ján Koščák
1327. (1064.) Pavel Vančo
1328. (1065.) František Kalina –
prekladateľ, redaktor, učiteľ
1329. (1066.) Dezider Benau –
odborársky predák, redaktor,
typograf
1330. (1067.) Ľudovít Ondrejkovič
1331. (1068.) Július Kapimus
1332. (1069.) Michal Sinčák
1333. (1070.) Jozef Piško – ovocinár,
učiteľ
1334. (1071.) Miloš Gontko – spisovateľ,
úradník
1335. (1072.) Štefan Králik – dramatický
spisovateľ, lekár, národný umelec
1336. (1073.) Ján Patrick
1337. (1074.) Peter Karvaš – dramatik,
prozaik, teatrológ, publicista,
prekladateľ, univerzitný profesor
1338. (1075.) Jozef Ambruš – literárny
historik, editor
1339. (1076.) František Oktavec –
literárny a divadelný kritik,
publicista, esejista a prekladateľ,
šéfredaktor MS
1340. (1077.) Peter Slabej
1341. (1078.) Valerína Slabejová
1342. (1079.) Rozália Kleinová
1343. (1080.) Fraňo Kráľ – učiteľ,
spisovateľ, verejný činiteľ
1344. (1081.) Eva Teplá
1345. (1082.) Viliam Kopečný –
spisovateľ, redaktor, učiteľ
1346. (1083.) Ján Vojtech Mládek
1347. (1084.) Ján Beicht
1348. (1085.) Ján Repček
1349. (1086.) Jozef Labuda
1350. (1087.) Anton Chladný
1351. (1088.) Samuel Hatala
1352. (1089.) Juraj Kulík
1353. (1090.) Juraj Vigaš
1354. (1091.) Jozef Tobolík
22
Download

Zakladajúci členovia Matice slovenskej 1863 – 1950