Detviansky zvar v denno-dennej praxi Foto: dokumentácia PPS Group
noviny zamestnancov PPS Group a.s. ročník 1.
číslo 2 | máj 2012
Vitajte na
Detvianskom zvare
Nová politika
BOZP
číslo 2 | máj 2012
Investície
do výroby
Program
akcie roka
Aktuality
O záveroch kolektívneho
vyjednávania
Vyššie mzdy,
nie priemer
Kolektívne vyjednávanie o uzavretí Kolektívnej zmluvy na
rok 2012 medzi PPS Group a Výborom základnej organizácie OZ KOVO Podpolianske strojárne sa ukončilo 27. apríla
podpísaním novej kolektívnej zmluvy. Predišlo sa tak štrajku. Rokujúce strany sa dohodli na 6 % zvýšení mzdy a navýšení platového rozpätia o 9 Eur s účinnosťou od 1. apríla tohto roku.
Vyjednávanie začalo 1. marca a bolo jedno z najobtiažnejších.
Dôvodov je viacero.
Generálny riaditeľ PPS Group Ing. Pavol Šimkovič,MBA podpisuje
kolektívnu zmluvu s predsedom OZ KOVO Stanislavom Ľuptákom.
Odmeňujeme lepšie
Stretnutia sťažovali okolnosti súvisiace s prehnanými protestnými stretnutiami proti ťažbe zlata v okolí PPS. Spomínaná ťažba
je záležitosťou inej spoločnosti sídliacej v areáli. Nezainteresovaný pozorovateľ mohol nadobudnúť nesprávny dojem, že sa to
týka aj nás, čo zbytočne ohrozovalo našu reputáciu. V prípade,
že sa takáto situácia bude opakovať, je dôležité, aby aktivity boli
odkomunikované transparentne.
A ďalej. Odborová organizácia nasadila neprimerane náročné podmienky. V období pred a počas vyjednávania, keď hospodárska
kríza ešte neustala, došlo k najväčšiemu úpadku a bankrotu firiem.
Nároky zástupcov zamestnancov, ktorí žiadali 15% zvýšenie tarifných miezd, boli neprimerané dnešnej dobe. Platy v PPS Group dlhodobo presahujú nadpriemerné hodnoty. V našej spoločnosti odmeňujeme ľudí lepšie ako ktorákoľvek iná firma v okolí.
Podľa Štatistického úradu SR priemerná mzda v priemyselnom
odvetví v BB regióne za rok 2011 bola 793 Eur. V PPS-ke táto
mzda za rovnaké obdobie dosiahla výšku 955 Eur. Okrem tarifných platov ponúkame nadštandardné benefity ako sú príplatky
za noc, nadčasy, sviatky, kvartálne a koncoročné odmeny i odmeny pri pracovných a životných jubileách.
Kolektívne zmluvy boli vždy štedré k zamestnancom. Platy tak
dosiahujú vyššie hodnoty ako v iných podnikoch v regióne.
Rast cez osobný vklad
Vedenie PPS Group si uvedomuje potrebu motivovaných a dobre zaplatených zamestnancov. Neustále zvyšovanie miezd počas slovenskej i medzinárodnej krízy však ohrozuje prosperitu spoločnosti. Uvedomme si celkovú ekonomickú situáciu
a rastúce platy zamestnancov. Neprimerané nároky na zvyšovanie miezd môžu mať negatívny dopad na spoločnosť v ďalších obdobiach a presiahnutie ich zdravej úrovne likvidačný
charakter. Je povinnosťou a možnosťou každého zamestnanca
zaslúžiť sa o vyšší plat. Predovšetkým zvýšenou kvalitou práce, pracovného fondu, dodržiavaním pravidiel, disciplíny, bezpečnosti a šetrným narábaním s majetkom firmy. Súčasný trend
nasvedčuje, že naša spoločnosť dosiahne vyššie tržby ako minulého roku. Avšak v dôsledku zvýšenia mzdových nákladov
ziskovosť nebude na vlaňajšej úrovni. A tvorba zisku ide ruka
v ruke s rozvojom firmy.
Ing. Pavol Šimkovič, foto: dokumentácia PPS Group
Ako plníme obchodný plán?
Pokles aj nárast
Kompenzácie
Pre drviče kameňa
Rámy bágrom
Vlakové kompozície Vyšší objem tržieb Spájame sily
Mierny pokles v plnení obchodného plánu za prvý štvrťrok. Taký je následok hospodárskej krízy. Plnenie za uvedené obdobie bolo približne o 1,1 mil. Eur nižšie, ako sme plánovali. Znížený objem objednávok sme zaznamenali u zákazníkov John Deere, Caterpillar a TSP – Atlas Copco. Stav
mierne vykompenzovala firma Sennebogen, v prípade ktorej sme obchodný plán prekročili. Zaznamenali sme tiež nárast zákazok od Volva.
V súčasnosti PPS Group rokuje s viacerými svetovými firmami. Oddelenie technickej prípravy výroby spracováva technickú
dokumentáciu na niekoľko projektov. Vďaka intenzívnej komu-
2
Naši ľudia
Predstavujeme
manažment PPS Group
Spokojnosť zákazníkov, rozvoj našej spoločnosti a jej pracovníkov je hlavnou úlohou nových aj existujúcich riaditeľov oddelení.
Novovymenovaný tím vedenia PPS Group predstavil generálny
riaditeľ Ing. Pavol Šimkovič zamestnancom na výrobnej porade 30. marca. Ustanovenie tímu vychádza z novej organizačnej
štruktúry našej spoločnosti prijatej predstavenstvom.
Ing. Peter Encinger
riaditeľ úseku
nákupu a logistiky
zodpovedá za nákup materiálu, kooperáciu, logistiku, náradie a materiál
Ing. Pavol Šimkovič
Ing. Vladimír Ľalík
generálny riaditeľ
riaditeľ úseku kvality
zodpovedá za kalibráciu a metalurgiu, kvalitu výroby, certifikácie, zváračský dozor
Ing. Zdenko Lančarič
Mgr. Michal Sýkora
riaditeľ úseku rozvoja
obchodných aktivít
riaditeľ finančného úseku
zodpovedá za marketingový
a projektový manažment, riadenie vzťahov so zákazníkmi,
starostlivosť o kľúčových klientov a zákazníkov, predaj náhradných dielov
zodpovedá za finančný a účtovný útvar, kalkulácie cien a finančné plány, informačné systémy, právny útvar, registratúrne stredisko
Ing. Peter Štupák
Mgr. Ján Štriho
riaditeľ úseku výroby
riaditeľ úseku
ľudských zdrojov
zodpovedá za plánovanie výroby, zváranie, výrobu detailov, finalizáciu, technickú podporu výroby
zodpovedá za ekonomiku práce, plánovanie a rozvoj ľudských zdrojov, mzdy, BOZP,
požiarnu ochranu, SBS
Úsek technického rozvoja: pozícia jeho riaditeľa je momentálne obsadzovaná kr/kčj, foto: dokumentácia PPS Group
nikácii sme získali objednávku od nemeckej spoločnosti KLEEMANN GmbH na prvý prototyp stroja na výrobu drvičov kameňa. Firma je momentálne v užšom výbere na dodávateľa projektu výroby stredných rámov pre novú typovú radu bagrov nemeckej spoločnosti LIEBHERR KIRCHDORF. Naša PPS-ka sa dostala do 2. kola výberového konania regionálnej vlakovej kompozície projektovanej firmou SIEMENS AG. Rozhodnutie, ktorý
dodávateľ uspeje, bude známe v júli alebo v auguste tohto roku.
Neustále vyhľadávame nové možnosti, budujeme dlhodobé
partnerstvá i dôveru, udržiavame si konkurencieschopnosť.
Predpokladáme preto zvýšenie objemu tohtoročných tržieb.
Vlani ich objem dosiahol sumu 68 mil. Eur. V tomto roku to má
byť viac ako 70 mil. Eur. Uvedený objem môžeme dosiahnuť
spoločnými silami, expertízou našich zamestnancov, zvýšením
produktivity a vylepšovaním procesov.
Ing. Zdenko Lančarič, foto: dokumentácia PPS Group
Základ budúcich banských strojov pred expedíciou >>
<< Z našej produkcie
číslo 2 | máj 2012
3
Téma týchto dní
Kvalitou tvo
Nová výrobná
technika
Dobrá správa! Naša spoločnosť výrazne investuje do kvality výrobnej techniky. Pozrime sa bližšie na to, čo nám uľahčí a zefektívni prácu.
Opracovanie
PPS Group zakúpila do Haly 4 ďalšie moderné obrábacie stroje
typu FSQ 80, FFQ 100, CNC a do haly 9 WHN 13. Zvýši sa priechodnosť opracovania.
Pripravujeme rozšírenie kapacít na pálenie plazmou. Zakupujeme tak nový plazmový stroj. Taktiež rozširujeme kapacity v oblasti povrchových úprav v Hale 9. Pripravujeme nový lakovací
box, v ktorom vytvoríme miesto na expedíciu výrobkov.
Frézovacie centrum FSQ 80 A2. Obsluha: Marcel Ťavoda
Požiadavka našich zákazníkov znie: pieskovať všetky naše produkty pred lakovaním, Pripravujeme preto pracovisko pieskovania vybavené robotom. Taktiež sme zakúpili pre lakovňu v Hale
5 progresívnejšiu striekaciu techniku - 2K pumpy. Podľa potreby
tiež postupne zakupujeme zváracie agregáty.
Manipulácia a doprava
Pripravuje sa modernizácia žeriavov s diaľkovým ovládaním do
Haly 5 a 9. Do Haly 3 máme schválený nákup 25-tonového žeriavu. V tejto hale tiež PPS-ka vybavuje pracoviská poloportálovými žeriavmi. Zakúpili sme aj 16-tonový vysokozdvižný vozík pre expedíciu. Pre údržbu areálu sme kúpili vysokozdvižnú plošinu.
Kvalita a bezpečnosť
Pre oblasť kvality sme zmodernizovali merací prístroj MORA.
Zakúpili sme tiež merací mobilný prístroj LEICA. Svoje si žiada aj lepšia bezpečnosť a psychohygiena práce. Zmodernizovali a dovybavovali sme preto oddychové zóny pre zamestnancov a vylepšili svetelnosť v niektorých výrobných priestoroch.
Obrábacie centrum FFQ 100 A. Obsluha: Maroš Jágerský
Ing. Jaroslav Kúdelka, foto na dvojstrane: dokumentácia
PPS Group
Vysokozdvižný vozík HYSTER H16.00 XM-2. Vodič: Miroslav Francisty
<< Pracovná kĺbová plošina Genie v Hale H9-L5. Vedľa nej rastie
lakovacia a sušiaca kabína BLOWTHERM TI-12.000.
4
Téma týchto dní
oríme reťaz
Aj keď sa
nik nedíva
Kvalita. Jedno z najdôležitejších kritérií pri výrobe akýchkoľvek produktov. Požiadavky na ňu neustále stúpajú. Uvedomujeme si to aj u nás. Prozákaznícky orientovaná PPS Group chce
byť spoľahlivým partnerom i pre zamestnancov a akcionárov.
Naša spoločnosť sa vo svojej politike kvality zaväzuje plniť požiadavky medzinárodných noriem. Taktiež udržiavať konkurencieschopnosť na trhu neustálym rozvojom a zavádzaním inovačných procesov a vytváraním kreatívnej atmosféry, ktorá motivuje všetkých zamestnancov k uplatneniu ich talentu. Chceme dosiahnuť spokojnosť zákazníkov aj využívaním metód zameraných na zabezpečenie včasnosti dodávok ako aj minimalizovaním rozsahu nezhôd v dodávaní výrobkov a služieb. Potrebujeme motivovať pracovné kolektívy k zvyšovaniu a udržiavaniu vysokej úrovne kvality a poskytovať na to prostriedky. Sústavným vzdelávaním chceme zabezpečiť žiadané vedomosti.
Certifikáty a audity
Pre neustále zlepšovanie má PPS-ka zavedený systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008, ktorý je každoročne preverovaný externými audítormi. Zároveň je držiteľom certifikátu pre kvalitu zvárania podľa normy ISO 3834-2. Naše kalibračné laboratórium je akreditované podľa medzinárodnej normy
ISO/IEC 17025. Spoločnosť má ešte okrem uvedených certifikátov aj certifikát pre zváranie oceľových konštrukcií podľa normy DIN 18800-7, DIN 4131, DIN 15018. Ďalej certifikát pre zváranie železničných vozidiel a ich častí podľa normy DIN 15085
a certifikát pre výrobu produktov na účely obrany podľa normy
SOŠ AQAP 2120/Z1:2009.
PPS Group si každoročne stanovuje ciele kvality. Slúžia nám na
podporu a neustále rozvíjanie činností pre zlepšovanie a šetrenie procesov – či už ide o plnenie výkonovej normy a výrobného plánu alebo zníženie interných nepodarkov či externých reklamácií.
Univerzálny dĺžkomer MAHR 828 obsluhuje Jozef Klimo z kalibračného
laboratória.
skúšanie materiálov a deštruktívne skúšky zvarov. Úsek kvality zabezpečuje i oblasť certifikácie a interné normy spoločnosti.
Systém včasného varovania
Na zníženie interných nezhôd máme v PPS-ke zavedený systém včasného varovania. Snaha o čo najlepšiu kvalitu pri výrobe nebýva vždy pozitívna, pretože dosiahnuť ju nie je vôbec jednoduché.
Princíp kvality si musia osvojiť všetci zamestnanci. Len tak môžeme dosiahnuť spokojnosť zákazníkov s našimi produktmi.
Pojem kvalita totiž znamená robiť veci dobre, aj keď sa nikto
nedíva.
PPS Group je zodpovedná za každý svoj vyrobený produkt. Pre
nášho zákazníka nie je dôležité, kto urobil chybu, ale ako jej zabránime v budúcnosti. Opravy sú nielen časovo náročné. Spôsobujú aj zastavenia toku materiálov, neplnenie ďalších pracovných povinností i ďalšie náklady. Tvoríme reťazec, v ktorom má
každé ohnivko svoj význam. Ak je každé silné, vtedy môže celá
reťaz slúžiť. Konkrétny príkladom ohniviek sa budeme venovať
v najbližšom čísle Podpolianskeho strojára.
Ing. Vladimír Ľalík
Osobná zodpovednosť
Kontrole kvality našich produktov sa venuje úsek kvality, ktorého zamestnanci sa snažia o to, aby sa nezhodný produkt nedostal k nášmu zákazníkovi. Za každú vykonanú operáciu na produkte je však 100 % zodpovedný vykonávajúci pracovník. Úlohou kvalitárov je náhodne kontrolovať zhodu produktu s výkresovou dokumentáciou. Zároveň však pomáhajú riešiť problémy spolu s dielenskými technológmi a zváračským dozorom.
Pracovníci kvality vykonávajú testy zvarov ako sú ultrazvukové,
magneto – práškové, penetračné a vizuálne skúšky.
Okrem toho máme aj trojdimenzionálne meracie zariadenia na
rozmerovú kontrolu. Ide o LEICA TRACKER, MORA a ZMS OPTON ZEISS. V rámci úseku kvality tiež pôsobí akreditované kalibračné laboratórium. Je zodpovedné za kalibráciu meradiel.
Metalografické laboratórium a mechanická skúšobňa slúžia na
číslo 2 | máj 2012
Trojdimenzionálne meracie zariadenie Leica Tracker obsluhuje ho
Vladimír Baláž z úseku kvality.
5
Naši ľudia
Ctíme si stabilných
zamestnancov
Ďakujeme za
prácu v PPS-ke
Od 1. januára do 31. decembra 2012
PRACOVNÉ JUBILEÁ
Odpracovali 20 rokov: Ján Krnáčik, Ing. Ján Ľalík, Júlia Lalíková, Miroslava Šoltésová
Odpracovali 25 rokov: Ľubica Baťková, Marián Bendík, Mariana Beňová, Peter Fekiač, Dušan Chovan, Jolana Jasíková, Ing.
Jaroslav Jombík, Dana Krnáčová, Ján Kružliak, Štefan Purdek,
Ján Šufliarsky
Odpracovali 30 rokov: Ing. Ladislav Cerovský, Vladimír Dobák, Mgr. Eva Húšťavová, Ján Jakuba, Ján Krupa, Štefan Lakota, Jozef Nosáľ, Ján Pivka, Ing. Dušan Svoreň, Drahomíra Sýkorová, Stanislav Šarvajc, Ondrej Tkáč, Oldřich Zeman
Odpracovali 35 rokov: Jozef Fekiač, Gabriel Greguss, Stanislav Mitter, Magdaléna Pavlendová, Ján Psotka, Jozef Remeselník, Ján Sliacky, Jaroslav Tkáč
Odpracovali 40 rokov: Zuzana Bystrianska, Matúš Melich, Juraj Očenáš, Anna Rybárová
ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
50 rokov
Juraj Adamec, Ondrej Badinka, Ján Barcaj, Ondrej Bariak, Dušan Belaj, Peter Belušiak, Jana Bencková, Emília Fekiačová,
Eva Fiľová, Jozef Hanes, Ján Hoššo, Zdeněk Jarkovský, Ing.
Eduard Klembala, Ján Králik, Hilda Krokošová, Pavel Kulich,
Dušan Kuzár, Ján Lacko, Ján Lakota, Vladimír Lauko, Pavel
Lupták, Ľubica Ľuptáková, Pavel Marcinek, Peter Matúška, Peter Nociar, Ján Nôžka, Ľubica Oláhová, Mária Palicová, Margita Petrincová, Jozef Remeselník, Jozef Ridzoň, Štefan Strigáč, Ing. Boris Suja, Ing. Anna Šimková, Stanislav Šmál, Daniela Šufliarska, Ján Tuhársky, Anna Veisová, Vladimír Veľká, Jozef Vereš, Jozef Výbošťok, Jaroslav Zohlich
55 rokov
Valéria Babicová, Ján Bartko, Ján Belušiak, Ing. Ján Bogáň, Štefan Bóna, Ján Budáč, Ing. Ladislav Cerovský, Štefan Černecký,
Stanislav Ďurica, Ján Fekiač, Stanislav Foff, Peter Fridrich, Ladislav Futák, Ing. Pavel Gajdošech, Milan Gašpar, Ivan Golian,
Gabriel Greguss, Gabriel Halászi, Peter Kahanec, Ján Kmeť,
Oľga Kmeťová, Emília Kotruchová, Matúš Kucbeľ, Jozef Kurák,
Jolana Majdáková, Martin Malatinec, Ján Malatinec, Jozef Melich, Tomáš Múčka, Jozef Nôta, Libuše Oláhová, Ján Ostrihoň,
Emília Peknušiaková, Emília Petrincová, Ján Pivka, Janka Rapčanová, Július Sekereš, Ing. Peter Sobocký, Ing. Pavol Šimkovič, Miroslav Šťava, Štefan Šufliarsky, Ján Ufrla, Ladislav Viňanský, Ondrej Výboh, Vladimír Wilim,
60 rokov
Vladimír Bartko, Emília Bartová, Martin Fekiač, Pavel Franka,
Ondrej Gáborík, Dušan Golian, Juraj Hanes, Karol Hukel, Jozef Chudý, Emil Kašša, Jozef Klimo, Ondrej Kmeť, Ján Kružliak, Michal Lubelan, Milan Machaj, Milan Matovič, Martin Matrtaj, Pavel Mišove, Ladislav Nociar, Slávko Pecha, Ján Psotka,
Ján Rybár, Ján Smutný, Július Smutný, Stanislav Spodniak, Jozef Stehlik, Dušan Šabo, Július Šupina, Ľubica Vrťová, Peter
Záchenský, Milan Zošiak
Veľa zdravia a šťastia jubilantom želá vedenie PPS
Group. K blahoželaniu sa pripája aj redakcia.
Pripravila: Janka Rapčanová, Foto: Katarína Čániová
Voľné pracovné
pozície
Majster
Požiadavky: Min. SŠ strojárska, znalosť a skúsenosť so zváračskými technikami, znalosť postupov, priama skúsenosť z výroby, skúsenosť s riadením ľudí
Ponúkame: Kariérny rast, zaškolenie, ďalšie vzdelávacie možnosti, sebarealizáciu, autonómiu, primerané mzdové ohodnotenie.
Zvárač
Požiadavky: Skúška EN287-1 – 135PBW 3.2St 12,5PF ssmb
Ponúkame: zaškolenie, ďalšie vzdelávacie možnosti, primerané mzdové ohodnotenie.
Záujemcovia doručia prihlášku do výberového konania spolu so
životopisom na Útvar ľudských zdrojov Mgr. Dane Krnavcovej
alebo na e-mail: [email protected]
6
Zdravie, bezpečnosť
Do platnosti vstúpila
nová politika BOZP
Prioritná
podmienka
Za prioritnú podmienku fungovania našej spoločnosti považuje vedenie PPS Group dodržiavanie a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov, zamestnancov dodávateľských firiem pracujúcich u nás, ako
aj návštevníkov. Od 20. marca tohto roku platí preto v našej spoločnosti nová Politika BOZP. Uverejňujeme jej podstatné časti.
V I. štvrťroku sa uskutočnili v našej spoločnosti opakované školenia BOZP vedúcich zamestnancov, ktoré sa vykonávajú v pravidelných dvojročných intervaloch. Vedúci zamestnanci vykonávajú školenia z oblasti BOZP u svojich podriadených zamestnancov pravidelne 1 x za 6 mesiacov.
Na jún je naplánované školenie zástupcov zamestnancov pre
bezpečnosť.
Úsek ľudských zdrojov tiež organizuje školenia na prehlbovanie, udržiavanie resp. obnovovanie kvalifikácie zamestnancov.
Znamená to, že zamestnanci sa zúčastňujú opakovaného oboznamovania a skúšok spôsobilosti na vykonávanie práce podľa
platných právnych predpisov.
Informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov
o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík
na pracoviskách.
Zamestnanci sú o stave zaistenia BOZP informovaní
prostredníctvom násteniek, ktoré sú rozmiestnené na pracoviskách a aktualizované v mesačných intervaloch.
V ochrannom odeve pri lakovaní
Úlohy v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých
stupňoch riadenia v rozsahu zodpovednosti vyplývajúcich z ich
funkcií. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou
ich pracovných povinností.
Zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich povedomie
o zásadách BOZP a viesť ich k bezpečnej práci, používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci.
Vedenie spoločnosti PPS Group a.s. sa v rámci
Politiky BOZP zaväzuje:
Zvyšovať a trvalo zdokonaľovať úroveň riadenia systému BOZP s cieľom obmedzovať potenciálne ohrozenia
zdravia vplyvom technologických procesov, technických zariadení, činností ľudí a pracovného prostredia.
Zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť a pri zavádzaní nových technológií, modernizácii a opravách zariadení
klásť dôraz na bezpečnosť pracovného systému a účinnými opatreniami sústavne znižovať zdroje zdraviu
škodlivých faktorov pracovného prostredia.
Oddelenie BOZP spolupracuje s príslušnými útvarmi pri zavádzaní nových technológií, pri odovzdávaní strojných zariadení do prevádzky. Dbá na to, aby boli splnené základné
požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia.
Vytvárať bezpečné pracovné podmienky na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození, rizík s cieľom eliminovať nepriaznivé riziká spôsobujúce ujmu na zdraví
a majetku.
číslo 2 | máj 2012
Zaistiť systém kontrol dodržiavania zásad BOZP a kontrol
účinnosti opatrení v oblasti ochrany zdravia pri práci.
Pravidelné kontroly na pracoviskách zamerané na dodržiavanie zásad BOZP vykonávajú vedúci zamestnanci, ktorí
o kontrole vedú písomnú evidenciu, pracoviská sú pravidelne kontrolované aj útvarom BOZP, pričom výsledky kontrol
sú spracované do prezentácií, ktoré sú preberané na poradách vedenia spoločnosti. V pravidelných intervaloch sa vykonáva aj vyhodnocovanie odstránenia zistených nedostatkov. Súčasťou kontrol je i vykonávanie dychových skúšok na
zistenie požitia alkoholu u zamestnancov.
Poskytovať primerané finančné prostriedky na zaistenie BOZP a vyčleniť prostriedky na program realizácie
Politiky BOZP.
Povinnosťou a zodpovednosťou nás všetkých je plniť požiadavky tejto politiky a podieľať sa tak na neustálom zlepšovaní pracovného prostredia a podmienok v našej spoločnosti.
Ing. Ivana Turčanová, foto: dokumentácia PPS Group
7
Na Detvianskom zvare má zastúpenie aj Adaptačné centrum
Tútori pre novú
generáciu
Zastúpenie na medzinárodnej zváračskej súťaži Detviansky
zvar bude mať, pochopiteľne, aj naša spoločnosť. Medzi šiestimi, ktorí postúpili z podnikového kola /spolu s ďalšími troma náhradníkmi/ je aj inštruktor zvárania Peter Nociar z Adaptačného centra PPS Group /ADC/. Rád hovorí o práci s mladými a vôbec o význame centra.
„Teraz zaškoľujeme dvoch úplne nových zamestnancov a u jedenástich intenzívne prebieha rozvoj zručností. Tréning - mesiac až tri - sa deje na zváracích pracoviskách a na konkrétnych typoch strojov. Viacerí pracujú už v dielňach, no vedení sú
v adaptačnom centre, kým sú schopní plniť náročné výkonové
normy,“ rozpráva so záujmom a pokračuje. „Viac sa nám osvedčuje výchova vlastných zváračov. Ostávajú najmä tí s rodinnými
väzbami, ak u nás robí ich otec či brat.“
Takmer 200 horizontkárov, zváračov a zámočníkov - stehárov
prešlo „rukami“ centra od štartu jeho plnej prevádzky vo februári 2007. V rokoch krízy 2008 a 2009, v čase poklesu objednávok
a hromadného prepúšťania, sme sa preorientovali na doškoľovanie interných zamestnancov a na zvyšovanie ich flexibility.
Dva a pol roka ADC opäť plní svoje pôvodné poslanie.
Niekoľko rukolapných čísel: Priemerná úroveň vedomostí horizontkárov na začiatku ich zaškoľovania bola 29 %, po skončení 73 %. Zručnosti zváračov sa z 31 % zvýšili na 62 % a stehárov z 31 % na 65 %.
Medzinárodný zváračský špecialista IWS Peter Nociar
cesu a aj overenie ich zručností. Starostlivosť o ľudí, ktorí vyjdú
z centra, následne má v náplni práce zváračský dozor, ktorý posobí v jednotlivých halách. Patria k nemu aj zváračskí praktici:
v Hale 6 /Volvo/ Ján Šufliarsky, v Hale 5 /Atlas Copro/ Stanislav Ďurica, no a v Hale 3 Peter Matuška i Jaroslav Kmeť.
Školiteľ Peter Nociar, medzinárodný zváračský špecialista IWS,
pracuje v našich strojárňach 33 rokov, hneď ako skončil učilište a… „Sú tu zvárači, ktorí PPS-ke pôsobia ešte dlhšie. A viacerí z nich odovzdávajú v centre svoje bohaté skúsenosti,“ vraví s rešpektom a uznaním.
Tento mesiac sa centrum chystá na audit zvárania koľajových
vozidiel. Počas roka medzinárodných auditov ich musí „ádécéčko“ zvládnuť viacero. Veď nároky odberateľov na kvalitu produkcie sú vysoké. V centre prebieha aj overovanie nových technológii a pracovných postupov do výroby. Perspektíva odborného
a výkonového rastu našich zváračov však bola, je a bude jeho
alfou a omegou.
V našej firme pracuje aj ďalší medzinárodný zváračský špecialista IWS Ondrej Bariak.
Katarína Čániová, foto: Peter Nociar
a dokumentácia PPS Group
ADC umožňuje ľahšie zaradenie nových pracovníkov do pro-
Naši noví zamestnanci, ktorí nastúpili 21. mája, sa zaškoľujú v ADC.
Na snímke František Kmeť.
... a Marek Minčík
8
Servis
Naše kruhy
Aktuálna súťaž
O navtipnejšiu
fotku
Jedno z klimaticky najpríjemnejších miest na Slovensku – kúpele
Dudince – mnohým z vás prirástli k srdcu. Rekondičné pobyty
s výbornou kuchyňou uhrádza PPS Group svojim zamestnancom
odvlani. Vlani tam načerpalo síl viac ako sto našich ľudí.
Víťazi súťaže o názov novín
Ostáva
Podpoliansky strojár
Prvé číslo našich podnikových novín – po vari dvanásťročnej
odmlke - vyšlo v marci tohto roku pod staronovým názvom Pod-
Vyhrajte 20 Eur!
Osemsmerovka o zvare
Vydavateľ a redakcia Podpolianskeho strojára vyhlasujú súťaž
o najvtipnejšiu fotku z dvojdňového súťažno-zábavno podujatia Detviansky zvar. Foto s celým menom autora a označením
jeho pracoviska pošlite na úsek ľudských zdrojov Mgr. Dane Krnavcovej do 30. júna, na mail [email protected] Najvtipnejšie uverejníme a traja výhercovia získajú darčekové poukážky v hodnote 20 Eur. Osobitnou cenou bude ilustrovaná knižka
príbehov od redaktorky K. Čániovej s autorským podpisom. kčj
poliansky strojár. Mali ste, príležitosť, vážení čitatelia, vyjadriť
sa k jeho názvu – buď potvrdiť pôvodný alebo navrhnúť nový.
Ostali ste verní tradícii. Najviac hlasov dostalo meno Podpoliansky strojár. Odmena Vás neminie. Tu sú mená vžrebovaných:
Andrej Strna z expedície, Stanislava Kováčová a Milan Lešánek
z úseku GR. Každý z nich získava po 100 Eur vo forme poukážok, ktoré si môžu vyzdvihnúť u Mgr. Dany Krnavcovej z úseku
ľudských zdrojov. Gratulujeme!
redakcia
Autor Ľubomír Kováčik tentoraz vyvoril pre Vás osemsmerovku na tému Detviansky zvar. Traja z Vás, ktorí správnu odpoveď doručia alebo pošlú do 30. júna na adresu: Mgr. Dana Krnavcová, úsek ĽZ /admin. budova H5, 2.posch, kl. 213/, získajú darčekovú poukážku v hodnote 20 Eur.
Tajnička má 3,7,5 písmen.
ALANIT, CTITEĽ, DETVIANSKI STROJÁRI, DETVIANSKY
ZVAR, DODÁVANIE, DRACI, DRIŠĽAK, FINTA, HEBEDO, HOD
KLADIVOM, HOD PPS VALAŠKOU, HUDBA, IKAROS, KARAS,
KOBZA, MAJSTROVSTVÁ ZVÁRAČOV, MATICA, METAFORA,
MILODAR, MISIE, NAŠA FIRMA, NAŠE DETI, NOVÉ KUSY,
OPONA, OZVENA, PERLA, PODPOĽANIE, PODPOLIANSKY
STROJÁR, PODUJATIE ROKA, POLICA, POTAŠ, PRVÁ CENA,
SARAH, SPOJE, STEP KARLA, SÚŤAŽ, ŠIROKÁ VEREJNOSŤ,
ŠPORTOVÉ HRY, TESNOSŤ, VLOHA, VRANA, ZÁBAVA,
ZAMESTNANCI.
Vyhodnotenie z minulého čísla To je sila! Dvadsiati z Vás poslali správnu odpoveď na osemsmerovku z 1. čísla Podpolianskeho
strojára. Tá znie: PPSKA NAŠA SILA. Výhercami sa stávajú traja vylosovaní:Mária Sujová, Miroslav Francisty a Jana Kuníková.
Gratulujeme! Poukážku si môžu vyzdvihnúť u pani Krnavcovej. Kontakt viď vyššie. redakcia
Oprava
číslo 2 | máj 2012
Na 5. strane vľavo 1. čísla Podpolianskeho strojára sme zverejnili fotografiu s nesprávnym
meno nášho zamestnanca, ktorému blahoželal generálny riaditeľ pri príležitosti životného jubilea. Na fotografii s Ing. Pavlom Šimkovičom, MBA je pán Ondrej Šmál, samostatný odborný technický pracovník z úseku kvality. Za chybu sa redakcia ospravedlňuje. red
9
Veľká oslava zváran
Určite vás Detviansky zvar chytí za srdce ! Prvý raz Akcia roka pre Podpoľanie štartuje pod týmto výstižným
názvom. A má veľké ambície. Ponúknuť zamestnancom
PPS-ky, ich rodinám aj širokej verejnosti súťaže, kultúru, zábavu a šport v štýle nám vlastnom. Pripravený je
bohatý program pre všetky vekové kategórie v sobo-
tu a nedeľu 2. a 3. júna v Detve. Nadregionálna akcia
nadväzuje na náš Športový deň 2011. Významnou zmenou je predĺženie podujatia na dva dni a jeho rozšírenie
o odborný program pre profesionálnych zváračov, ale aj
záujemcov o zváranie a zváračskú techniku.
Zaujímavosti o majstrovstvách
Pre Majstra zvaru auto Citroën
Hlavnú cenu: Osobné vozidlo Citroën C1 získa víťaz prvých medzinárodných majstrovstiev zváračov O majstra Detvianskeho
zvaru. Venuje ho organizátor podujatia Občianske združenie /
OZ/ PPS.
Súťažiť bude asi dvadsať znalcov, ktorí vzišli z podnikových
výberových kôl v PPS Group, Sitno Holding, Vagónka Poprad
a z ďalších podnikov na Slovensku. Horúce želiezka v ohni
budú mať aj Srbi a Poliaci. Zápolenie sa skladá z dvoch kôl. Súťažiaci dokážu svoju zručnosť zváraním loga PPS Group Detva
na kovovú tabuľu. Riaditeľ podujatia a administrátor OZ PPS
Peter Jahn nám prezrádza aj ďalšie plány: „V nasledujúcich rokoch by sme radi zorganizovali svetové majstrovstvá. Tie naše
pre dospelých sú jediné na Slovensku a nevšedné i vo svete.“
Skupina Lojzo nám vlani spievala ešte pred nezrekonštruovanou
budovou štadióna.
... a teraz vynovená privíta Drišľak i návštevníkov plnej paráde. Aj
s logom PPS Group a erbom mesta Detva.
Všetko sa to udeje v krytej hale zimného štadióna v sobotu.
Práve tá je venovaná Podpolianskemu dňu zvárania a zváracej techniky. Návštevníci si počas nej môžu prezrieť si aj kontraktačno – predajnú výstavu, na ktorej majú šancu za výhodné ceny nakúpiť tovar potrebný pre zváranie a zváračov. Ponuka je uvedená na internetovej stránke www.mba-strategy.sk
v sekcii BURZA.
PPS Group a Výskumný ústav zváračský sú garantami odborného semináru Nové materiály a technológie vo zváraní.
Návštevníci neostanú hladní. Na štadióne bude možné zakúpiť si občerstvenie. Pre zamestnancov PPS Group organizátor
podujatia zabezpečil výmenu ich stravných poukážok za jedlo
a nápoj.
Nová mena v programe pre deti
Detviansky zvarenec
Absolútnou novinkou sa stáva Detviansky zvarenec. Mena „fungujúca“ len počas podujatia, zúčtovateľná cenina, vydaná v nominálnych hodnotách od 5,- Eur. Má podobu poukážok. Detvianske zvarence si môžete kúpiť v kancelárii podujatia pri vstupe na letný štadión alebo u určených predajcov v areáli tohto
športoviska. Na čo všetko sa dá netypické platidlo použiť? Napríklad na podporu zúčastnených škôl a neziskových organizácií zakúpením vystavených diel vyrobených v rámci Tvorivých
dielní s názvom Zručnosť detí Detvy a Podpoľania alebo v rámci
Detského predajného jarmoku. Taktiež môžete oceniť hodnotu
ich kultúrneho vystúpenia. Alebo urobiť im radosť už len tým, že
sa budete zaujímať o ich prácu a poďakujete im za šikovnosť.
Pekné a rýchle. Iné, tiež krásne - Citroën C1 - čaká na Prvého majstra
zvaru.
10
nia a ľudí okolo neho
Atraktívna športová nedeľa
Hod PPS valaškou
aj Detvianska
hodinovka
Príďte súťažiť so svojimi deťmi! Zažite spolu krásnu nedeľu!
Také je hlavné posolstvo Petra Jahna, riaditeľa podujatia. Príďte
podporiť aj svojich kolegov a nasať atmosféru spolupatričnosti!
Atraktívny určite bude Hod PPS valaškou. Váži úctyhodných
15,8 kg. Kto prekoná 716 cm - vlaňajší rekord Imricha Murína ?
Hod valčekom /podotýkame, že 5,5 kg kovovou replikou / my,
ženy zvládneme.
Bežecké nasadenie.
Hlavný program v nedeľu 2. júna
Otvorenie podujatia „Zabávame Podpoľanie“
13:00
Začíname od najmenších
13:15
Super talenty zo Sliača
13:30
Ján Snopko „Stredoslováci“
14:00
... a trochu folklóru
14:30
Prvé výsledky súťaženia
15:10
Ukážky umenia Chen taijiquan (mix show)
15:25
Niečo super z Podpoľania
15:55
Druhé výsledky súťaženia
16:30
Malé prekvapenie
16:50
skupina „Drišľak“
17:10
Tretie výsledky súťaženia
18:10
Poďakujte sa im......(alebo kto zabával Podpoľanie?) 18:20
The Original DixieBand Slovakia
Futbalový atak.
18:30
Tombola darcov a sponzorov
18:45
Všetko sa raz končí
19:00
Opäť však znie otázka: Ktorá dáma bude lepšia ako minuloročná víťazka Anna Budáčová s výkonom presahujúcim dĺžku
bežnej kuchyne aj obývačky – 850 cm ? Treba tiež vedieť, že za
prekonanie rekordu týchto súťaží bude odmena 50,- Eur,
Nemenej zaujímavá je Detvianska hodinovka, ktorej Detviansky
zvar 2012 začína písať históriu. Aký bude prvý rekord na ovále
štadióna? Kto ho vytvorí? Mimochodom, ide o jedinú súťaž, do
ktorej sa môžete prihlásiť ešte aj v nedeľu do 10:00 hod. v kancelárii podujatia.
Alebo si na štadióne naaranžujete vlastnú zostavu letničiek pod
odborným dohľadom profesionálov?
Pre všetky deti sú pripravené súťaže a zábava. Kus srdca do
toho dali dobrovoľníci a podporili tak podujatie, ktorému základ
dala spoločnosť PPS Group, mesto Detva a početní partneri.
A ešte dovetok. Pri vstupe na letný štadión si nezabudnite vyzdvihnúť kontrolný pásik, stravnú poukážku a spomienkový
predmet. Symbolický pásik je podmienkou pre zaradenie do
tomboly a prevzatie si ceny, ak vyhráte. Dovidenia!
Veselo po zápase.
Dvojstranu pripravili: Mgr. Lucia Pándová a Katarína Čániová, foto: dokumentácia PPS Group z roku 2011.
Podpoliansky strojár. Noviny pre firemnú komunikáciu. Vydáva PPS Group, a.s. Tajovského 7, 962 12 Detva. Kontakt: Mgr. Ján Štriho, riaditeľ úseku ľudských zdrojov, kl. 104. striho@
ppsgroup.sk, redaktorka: Dr. Katarína Eva Čániová, 055/623 00 70, [email protected], redakčná podpora Mgr. Anton Oberhauser, redakcia: Communication House,
s.r.o. Štefánikova 6, 040 01 Košice. Grafika: HI-reklama, s.r.o. Tlač: Pro Group, s.r.o. Počet výtlačkov 1 500 ks.
číslo 2 | máj 2012
11
Download

Vitajte na Detvianskom zvare