Lakovňa v Hale 9 patrí ku kľúčovým investíciám roka 2012. Vďaka nim zostávame na špici medzi konkurenciou a pre našich
zákazníkov sme naďalej spoľahlivými, všestrannými dodávateľmi. Viac čítajte na strane 2. Na snímke Peter Lacko.
noviny zamestnancov PPS Group a.s. ročník 1.
Pracovné
jubileá
číslo 4 | október 2012
Kvalita –
zásadná vec
číslo 4 | október 2012
Lakovni zdar!
Vždy
bezpečne
Aktuality
Výškou investície vedie
horizontálna fréza
Novej lakovni
zdar!
Pre PPS Group nie je číslovka 2012 obyčajná. Predstavuje
množstvo investícií - do rozvoja našej fabriky sme práve vo
vrcholiacom roku vložili až 5,4 milióna eur. Takýmto spôsobom využívame svoj zisk z predchádzajúceho obdobia.
Chceme reagovať na rýchlo meniace sa požiadavky trhu.
Hlavným miestom investícií sa v tomto roku jednoznačne stala hala 9. Presnejšie – jej dve lode, označené číslami 4 a 5.
Približuje nám ich riaditeľ úseku technického rozvoja Ladislav
Takáč.
„Aktuálne predstavuje zlepšenie kvalitatívnej úrovne našej výroby hlavne nová lakovňa. Má dve pracovné stanice. Prvou je odmasťovacia a umývacia linka, druhou lakovací box,“ vysvetľuje.
Celé osadenstvo pracovníkov na lakovni prešlo špeciálnym
školení pre obsluhu. Pracovníci sú rozdelení na dve skupiny na každú operáciu samostatne. Celá linka je pripravená aj na
prácu v nepretržitej prevádzke, pokiaľ to bude vyžadovať výrobný plán. K tomu sú prispôsobené nové sociálne priestory, sklad
farieb, miešanie farieb a neutralizačná stanica. „Aj vďaka novej
lakovni vieme už teraz uspokojiť všetky požiadavky na lakovanie od zákazníkov,“ objasňuje riaditeľ úseku.
Pieskovač i polohovadlá
Kontrola vysokého lesku hotového výrobku – na snímke Jana Lakotová.
Najväčšiu investíciu chystáme na samotný záver roka. Ide
o horizontálnu doskovú frézu TosWRD 150 QCNC od firmy
TosVarnsdorf z Českej republiky. Stojí 1,356 milióna eur a bude
umiestnená v decembri do lode 4, rovnako ako ďalšie dôležité
nové zariadenie. „Ide o robotizovaný pieskovací stroj od firmy
Blastmanz Fínska za vyše milióna eur, už sme začali s inštaláciou. Tieto prvky výroby sú pre našu budúcnosť kľúčové. A
keď spojíme koľajovou dráhou lode 4 a 5, získame slučku toku
materiálu, čím sa nám podarí logisticky úplne vyriešiť chod výroby medzi pieskovaním a farbením,“ hovorí pre Podpoliansky
strojár L. Takáč.
Riadime modernejšie
Priateľskejší softvér
V spoločnosti začíname so zavádzaním zmodernizovaného
základného informačného systému. PPS Group doteraz na
riadenie procesov využíva starší softvér MFG/PRO. Jeho
vylepšená verzia je QAD.
„QAD lepšie dokáže riadiť procesy od zadania objednávky do
systému, cez nákup materiálu a plán výroby, až po kontrolu kvality a expedíciu. Je to systém integrujúci riadenie takmer všetkých rozhodujúcich oblastí života firmy,“ hovorí finančný riaditeľ
Michal Sýkora.
Užívateľsky prívetivejší softvér bude využívať v každodennej
práci 65 zamestnancov. Jadro softvéru sa nezmenilo, na nové
funkcie budú užívatelia zaškolení. Certifikované školenia prebehnú do konca roka, trvalá prevádza systému s podporou potrvá 3 mesiace.
QAD je špecializovaný na riadenie výrobných podnikov, používajú ho väčšinou strojárske firmy. Nové funkcie sú prepojené aj
na čiarové kódy. V halách postupne pribudnú čítačky čiarových
kódov, ktoré budú zbierať informácie o pohybe komponentov.
Celý výrobný tok bude zaznamenaný online. „V každom momente bude možné zistiť, kde sa nachádza aký komponent,“
vysvetľuje M. Sýkora. Na časť výroby sme už čiarové kódy
zaviedli. Ďalšie budú pomáhať evidovať už aj výrobu zostáv aj
podzostáv, vrátane expedovania výrobkov zákazníkom.
„Celkový náklad na implementáciu a zakúpenie licencií bude
firmu stáť viac ako 100 tisíc eur. Pôvodný informačný systém
funguje osem rokov. Staršia verzia už nedokázala poskytnúť dostatočnú podporu pre plnenie zákazníckych požiadaviek, preto bola modernizácia nevyhnutná,“ podotýka finančný riaditeľ.
„Návratnosť investície bude závisieť od toho, ako rýchlo systém
a nové procesy dokážeme zaviesť a nakoľko im budeme dôverovať. Nezabúdajme, že každý informačný systém je len nástroj,
ktorý používajú ľudia. Ak ho používame nesprávne, očakávaný
výsledok sa nemusí dostaviť.“
Katarína Jantošovičová
2
Aktuality
Inštalácia horizontálnej frézy si vyžiadala kopanie krátera hlbokého
niekoľko metrov.
K veľmi dôležitým investíciám roka zaraďuje riaditeľ technického rozvoja tiež páliaci stroj od firmy Messer z Nemecka, ktorý
delí plazmou pri vysokej teplote materiály, predovšetkým plechy. Dokáže tiež materiál prvotne opracovať a to aj pod úkosmi,
teda rôznymi uhlami. „Nahradil starší stroj, čo umožní na príprave výroby zvýšiť výkonnosť a presnosť výpalkov.“
Medzi ďalšie významné novinky v našich halách, ktoré pribudli
v tomto roku, treba zaradiť 10 a 20 -tonové polohovadlá a tiež
úpravu 4,5-tonového polohovadla na 3-tonové s predĺženými
ramenami. Umožňujú otáčať opracúvaný výrobok z rôznych
strán, čím prispievajú k vyššej kvalite výroby a vyhovujú bezpečnosti práce, podporujú špičkové technológie. A napokon,
netreba zabudnúť ani na výmenu zváracích strojov či na nové
mostové žeriavy.
Stroj na pálenie plazmou.
Rád využijem
skúsenosti
Lakovni – i ďalším investíciám a ľuďom okolo nich – teda zaprajme veľa zdaru.
Riaditeľ úseku technického rozvoja Ladislav Takáč prišiel do
PPS Group začiatkom leta 2012. Jeho funkcia je výsledkom zmeny v organizačnej štruktúre po zániku bývalého výrobno-technického úseku. Ako riaditeľ úseku technického rozvoja zastrešuje
okrem investícií aj dopravu, energetiku, údržbu, rozmiestnenie
pracovísk a technickú prípravu výroby. Prišiel od Trebišova, pracoval okrem iného ako manažér údržby pre GetragFordTransmissions či regionálny riaditeľ ThyssenKruppFerostav. „Veľkou
výzvou je pre mňa posunúť dopredu fabriku, ktorá vyrába len a
len na export,“ hovorí o PPS Group.
Anton Oberhauser, foto: dokumentácia PPS Group
ao, foto kj
a Katarína Jantošovičová (titulka)
Polohovadlo H3.
číslo 4 | október 2012
3
Témy týchto dní
Okrádaním firmy okrádame seba
Odzvoní
zlodejskej
„kultúre?“
Z cudzieho krv netečie, hovorilo sa kedysi. Vlastne už dosť
dávno, pred vyše 20 rokmi. Za takzvaného socializmu, keď
veci boli „spoločné“, patrili „socialistickému ľudu.“ Vtedy
vznikali aj známe príslovia, napríklad: Kto nekradne, okráda svoju rodinu. Dnešok ukazuje, že podobné postoje spomedzi nás ešte úplne nevymizli.
V septembri sa napríklad podarilo prichytiť pri krádeži v krátkom čase ďalšieho zamestnanca PPS Group. Pred políciou sa
priznal k všeličomu. Bol to náznak, že podobných delikventov
je pravdepodobne viac a „kultúra“ okrádania firmy pokračuje.
Pritom dnes už skôr platí: Kto kradne, okráda svoju rodinu. Financie, ktoré spoločnosť stráca, môžu následne chýbať na bankových účtoch zamestnancov.
Bodli by milióny
Spoločnosť sa štandardne stará o bezpečnosť a stráženie celého veľkého areálu. „Priestory sú pod kontrolou bezpečnostnej
služby. V halách máme zavedený kľúčový systém, skrinky na
osobné veci aj pracovné náradie sa zamykajú,“ hovorí riaditeľ
pre ľudské zdroje Ján Štriho. Podľa jeho slov by PPS Group
potenciálne vedela investovať do bezpečnostných opatrení milióny eur, ak by sa mali skutočne vykoreniť tvrdým represívnym
spôsobom. To však nie je reálne.
Čo mizne najčastejšie? Farby, plechy, rôzny „nepotrebný” materiál. Areál máme ohradený plotom s ostnatým drôtom, ale ani
ten nie je v perfektnom stave. Niektoré chodníčky k plotu ne-
Môže sa nám zdať, že tieto veci v sklade „nemajú gazdu“. Omyl.
stíhajú zarásť, čo tiež niečo naznačuje. Koniec koncov, ľahšie
predmety sa dajú cez plot aj prehodiť.
Príležitosť robí zlodeja
„V skutočnosti existuje spôsob, akým PPS Group ponúka skutočne nepotrebný materiál na odpredaj – sú to burzy. Dve z nich
sa konali aj v septembri a mali značný úspech. Výťažok z nich
dosiahol 5 000 eur,“ pripomína J. Štriho.
Vyplašiť zlodeja teda možno označiť za úspech, ale ešte väčším
by bolo krádežiam zabrániť. Spoločnosť má v tejto oblasti ešte
rezervy. „Napríklad ‚fasovanie‘ materiálu vo výdajniach nefunguje tak, ako by malo.“ Ktokoľvek „dlhoprstý“ však môže naisto
počítať s tým, že staré porekadlo o džbáne a vode platí. Na
každého sa raz príde – a keď sa tak stane, do PPS Group bude
mať – okrem iných následkov – dvere navždy zatvorené. A chýbať nebude asi nikomu.
ao, ilustračné foto jan
Zlato nad prácu? Určite nie!
Predstavenstvo našej firmy sa zaoberalo situáciou okolo
ťažby zlata, ktorú plánuje v okolí areálu uskutočniť cyperská
spoločnosť Emed Slovakia. So zámerom sa vedenie PPS
Group nestotožňuje.
Predstavenstvo nesúhlasí so zámerom ťažby zlata v blízkosti Areálu PPS Group a.s., ktoré vníma ako nekompatibilné s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, názormi
jej zamestnancov a udržateľnosťou strojárstva v regióne.
Zároveň vykoná všetky kroky potrebné pre zastavenie
konania vo veci určenia dobývacieho priestoru a všetkých ďalších konaní smerujúcich ku začatiu ťažobných
aktivít v blízkosti Areálu PPS Group.
Naše výrobné haly sú od navrhovaného dobývacieho priestoru vzdialené len pár metrov. Do týchto hál sme v uplynulých
rokoch investovali mnoho miliónov eur najmä do technológií,
pričom viac ako 7 miliónov prišlo do investície hnedého priemyselného parku z prostriedkov Európskej únie. Postavili sme
lakovňu, obrábacie centrum, zakúpili pieskovací robot a mnoho
ďalších noviniek. Momentálne dokončujeme rekonštrukciu haly
č. 9, ktorá je od navrhovaného dobývacieho priestoru vzdialená
67 metrov.
V uvedených výrobných halách, ktoré sú k dobývaciemu
priestoru najbližšie, v súčasnosti pracujú stovky zamestnancov.
Toto je niekoľko argumentov, ktoré podporujú stanovisko predstavenstva PPS Group a.s. zastaviť aktivity spojené s dobývaním zlata na Bielom vrchu.
Vedenie spoločnosti PPS Group ako aj odborový zväz KOVO,
podporujú zamietavé stanoviská samosprávnych orgánov dotknutých obcí a miest.
Katarína Jantošovičová
4
Témy týchto dní
Oslava práce trochu inak
Poďakovanie
najvernejším
PPS Group si veľmi váži všetkých pracovníkov. V spoločnosti je
mnoho zamestnancov, ktorí tu odpracovali dlhé roky. Niektorí, a
vôbec ich nie je málo, aj štyri desaťročia. Preto sa každým rokom
spoločnosť snaží uctiť tých najvernejších zamestnancov a za ich
prácu sa im chce poďakovať.
Záver septembra bol preto v našom závode oslavou. Vo Zvolenskej Slatine sa vedenie spoločnosti poďakovalo pracovníkom,
ktorí v podniku odpracovali nepretržite 20, 25, 30, 35 a 40 rokov.
Štyridsať jubilantov si od generálneho riaditeľa Pavla Šimkoviča a personálneho riaditeľa Jána Štriha prevzalo hodnotné
spomienkové darčeky. Muži za odpracované roky dostali hodinky s vygravírovaným menom, dámy za lojalitu odmenili zlatými
retiazkami.
Okrem pracovných jubilantov si vedenie firmy štyrikrát za rok
Aj Drahomíra Sýkorová pracuje v strojárňach už celých 30 rokov.
spomenie aj na tých, ktorí oslavujú okrúhle narodeninové výročie. Oslavy sú vždy milým stretnutím, kde oslávenci dostanú
pamätné poháre s vygravírovaným logom firmy.
kj, foto pps
Dvojnásobný rekordér: 50 rokov vo firme a rovnakej profesii
Náš podnik
pozná ako dlaň
Rozsiahla upravená záhrada pána Matušku. Sedíme pod dreveným altánkom a Ján Matuška rozpráva. O svojich neuveriteľných štyridsiatich deviatich rokoch v našej firme. Sú rozsiahle a upravené ako jeho záhrada.
Okrúhlu päťdesiatku u nás oslávi na budúce leto. Dnes 67 - ročný kolega od svojich osemnástich rokov pracuje ako inštalatér – vodár. „Stavebné učilište som ukončil v Lučenci. Hral som
aktívne futbal a vtedajší funkcionári ma zlákali do futbalového
klubu za Detvu. Ešte ako učeň som nastúpil do PPS Detva a
zotrval som tu dodnes,“ vraví na svoj vek dobre vyzerajúci muž.
Mladým „pépeesku“ odporúča. „Sú tam fajn ľudia a ani výplata
nie je zlá.“
Ako sa dá pracovať v jednom závode toľké roky? – pýtam sa
v udržiavanej a voňavej záhrade usmiateho pracujúceho dôchodcu. A on mi s úsmevom odpovedá: „Mal som šťastie na
kolegov. So šéfom to nebolo vždy ideálne, ale nakoniec sme
si našli spoločnú reč a s tým novým už je to O.K. Nikdy som
nemal dôvod odísť. V podniku poznám všetko ako svoju dlaň,
každý kút, každý výrobný proces. Zdravie mi slúži a pokiaľ ma
nevyhodia, ja neodídem.“
Polstoročie v závode, ktoré padne na júl budúceho roka, by s
ním rád oslávil aj personálny šéf Ján Štriho. „Želáme mu zdravie a boli by sme radi, keby sa stal našim rekordérom v dĺžke
odpracovaných rokov.“
Katarína Jantošovičová, foto: autorka
Najprv býval pri Lučenci, neskôr sa presťahoval do dedinky Holcov Majer, kde žije s rodinou. Do päť kilometrov vzdialeného
podniku dochádza denne na bicykli. „Kým aj manželka pracovala v PPS-ke, ona chodila autobusom. Ja som jej kýval a predbiehal sa s dažďom,“ smeje sa bývalý aktívny športovec.
Šťastie na kolegov
Ani trojzmenná prevádzka u najväčšieho zamestnávateľa v Detve a okolí mu neprekáža. V minulosti hrával futbal za podnik
počas športových dní, ktoré kedysi organizovalo Revolučné
odborové hnutie. Za údržbárov chodil vyjednávať aj pravidlá v
kolektívnej zmluve. V tejto súvislosti mal so súčasným generálnym riaditeľom jednu dvojzmyselnú slovnú výmenu. „Údržbári
pracujú aj vo výškach. Ja som generálnemu direktorovi povedal, že jeho sa tie výšky netýkajú, on môže spadnúť iba zo stoličky... Až neskôr som si uvedomil, že čo som mu povedal. Vzal
to športovo a vôbec to nekomentoval. Za to si ho veľmi vážim.“
číslo 4 | október 2012
Ján Matuška oslávi polstoročie práce v našom závode v júli 2013
5
Kvalita
Zákazníci dávajú väčší pozor na kvalitu
Kúsok pozornosti či dôslednosti
navyše
Ako si počíname
U odberateľov našich výrobkov sme si za roky spolupráce získali vynikajúce meno. Vybrali si nás v prvom rade
pre vysokú kvalitu. V poslednom období sú však viacerí
zákazníci na dodávateľov prísnejší a na kvalitu sa zameriavajú viac ako doteraz. Cítime to aj my.
„Táto prísnosť môže naznačovať, že na obzore je ďalšia vlna
krízy,“ pripomína náš riaditeľ kvality Vladimír Ľalík. Dá sa
očakávať, že počty objednávok nebudú výrazne stúpať. Nie
je to síce dôvod na paniku, ale zato vhodná pripomienka, aby
každý z nás odovzdal na pracovisku všetko, čo dokáže – a dal
pozor aj na maličkosti.
„Viaceré reklamácie od našich zákazníkov sú v podstate
drobnosti. Naozaj sa stáva, že výrobok sa skladá zo stoviek
detailov, vykonajú sa na nich desiatky metrov zvarov, potom
sa opracujú na obrábacích strojoch a nakoniec si to pokazíme
nepozornosťou, napríklad ho neumyjeme pred lakovaním,“
uvádza typický príklad V. Ľalík.
Z ďalších pomerne banálnych chýb, ktoré sa vyskytli medzi
nedávnymi reklamáciami, možno spomenúť nedostriekanú
časť výrobku, čo viedlo ku korózii, chýbajúca retiazka, ohnutie
lišty pri prevoze výrobku, či „špalík“ ustavený o 10 centimetrov
mimo správneho miesta.
Riešenie reklamácií má svoj predpísaný postup. Pri jedno-
Pod dozorom
audítorov
Blíži sa termín dohľadového auditu, ktorý bude opätovne posudzovať naše riadenie kvality podľa normy ISO 9001:2008.
Audítori navštívia PPS Group 16. – 17. novembra, výsledky sa
dozvieme v decembri. V súčasnosti prebieha odstraňovanie nedostatkov, ktoré boli zistené počas auditu podľa Slovenského obranného štandardu SOŠ AQAP 2120. Táto norma vychádza zo
štandardov Severoatlantickej aliancie (NATO).
duchších chybách je oprava vykonaná priamo u zákazníka, ale
samozrejme na naše náklady. V prípade vážnych kvalitatívnych
nedostatkoch nám zákazníci takéto výrobky posielajú naspäť
„po doprave do spoločnosti (na naše náklady) nasleduje analýza
problému a návrh opravy, po jej vykonaní, výrobok znovu zasielame zákazníkovi“ približuje postup riaditeľ kvality.
Ťažká doba teda preveruje, do akej miery je náš vzťah k práci
naozaj zodpovedný. Počítajme s tým – a určite znížime výskyt
nepodarkov a reklamácií.
Anton Oberhauser, foto: dokumentácia PPS Group
Príklady zbytočných chýb, ktoré priniesli reklamáciu zákazníkov:
Na identifikačnom štítku je označenie TDI namiesto správneho DTI
(od slova Detva).
Príklad nekvalitného zvaru.
Kus tekutého kovu pri zváraní znefunkčnil závit.
Na identifikačnom štítku výrobku chýba druhá
číslica v poradí – mala tam byť 9.
Ani lak nezakryje stopy po nedôslednom
zváraní.
6
Bezpečnosť a zdravie
Práca oddelenia BOZP a PO: Úrazy ako hlavný nepriateľ
Doma na nás čakajú...
Štatistika hovorí jasnou rečou. Od začiatku januára do konca septembra 2012 sa v PPS Group stalo 9 registrovaných
pracovných úrazov, teda takých, čo si vyžiadali pracovnú
neschopnosť zamestnancov trvajúcu viac ako tri dni. Za
celý rok 2011 sa ich vyskytlo 18.
Po deviatich mesiacoch sme teda boli na polovičnom množstve
úrazov oproti celému vlaňajšku. Neradno však podliehať prílišnému optimizmu. Priemerne jeden úraz za mesiac je ešte stále
pomerne dosť a okrem toho sa do konca roka môžu prihodiť
ďalšie. Niekedy ich býva viac za krátky čas.
Nad tým, aby sme úrazov mali dlhodobo čo najmenej, bdie štvorčlenné oddelenie BOZP a PO (Bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci a požiarna ochrana).
Oddelenie poskytuje poradenské služby v oblasti odborných,
metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní BOZP a PO.
Zákerná nepozornosť
Podľa svetových štatistík sa 9 z 10 pracovných úrazov prihodí
mužom a celkove až 80 percent pracovných úrazov spôsobuje
ľudské správanie. Potvrdzujú to aj skúsenosti z PPS Group. Aj
v strojárstve môže byť automatický, mechanický prístup nebezpečný. Ak sme nepozorní a nevšímaví, sto ráz sa nemusí stať
nič, ale na sto prvýkrát už áno.
Štatistiky neklamú – 8 z 9 pracovných úrazov bolo spôsobených
neopatrnosťou a nepozornosťou samotných zamestnancov.
Najkritickejším mesiacom pre vznik pracovných úrazov bol máj tesne pred celozávodnou dovolenkou.
Ľudia sú rôzni
Ako to už býva, kolegovia reagujú na kontroly zo strany bezpečnostných technikov rôzne. Väčšine je jasné, že kolegovia z
BOZP a PO vykonávajú svoju prácu pre všeobecné dobro, ale
nie vždy sa stretnú s porozumením. Je potrebné si však uvedomiť, že za bezpečnosť nie je zodpovedný iba bezpečnostný
technik, ale všetci zamestnanci.
Ochrana zdravia, života, vnímanie bezpečnosti je v prvom rade
našou osobnou vecou. Tým, že nehazardujeme a sme ostražití,
chránime seba a našich blízkych. Lebo na každého z nás doma
niekto čaká – čaká, že sa mu z práce vrátime živí a zdraví. Už
len z toho dôvodu si bezpečnosť a ochrana zdravia zaslúži byť
na prvom mieste.
Anton Oberhauser, bozp, ilustračné foto: archív redakcie
V každej situácii potrebujeme byť správne ,,ustrojení“.
Odišiel cenný kolega
Cena ľudského
života
Správa zo stredy 26. septembra zasiahla každého. Najviac tých z nás, čo sme Romana Háčika poznali osobne. Nášho kolegu zvárača, otca... Výborného odborníka,
skvelého pracanta, spoľahlivého človeka. Zomrel náhle,
priamo na svojom pracovisku. Jeho srdce nevydržalo.
Mal 37 rokov, zanechal manželku a dve deti. Osem a dvojročné. Asi by sa nenašiel nik, koho by tento prípad nechal
ľahostajným. Aj touto cestou vyjadrujú predstavitelia spoločnosti svoju najhlbšiu sústrasť pozostalým.
Ľudí ako Roman nestretávame bežne. O to viac nás mrzí
jeho odchod.
PPS Group a redakcia
Podpoliansky strojár. Noviny pre firemnú komunikáciu. Vydáva PPS Group, a.s. Tajovského 7, 962 12 Detva. Kontakt: Mgr. Ján Štriho, riaditeľ úseku ľudských zdrojov, kl. 104. striho@
ppsgroup.sk, redaktorka: Dr. Katarína Eva Čániová, 055/623 00 70, [email protected], redakčná podpora Mgr. Anton Oberhauser, redakcia: Communication House,
s.r.o. Štefánikova 6, 040 01 Košice. Grafika: HI-reklama, s.r.o. Tlač: Pro Group, s.r.o. Počet výtlačkov 1 500 ks.
číslo 4 | október 2012
7
Inzercia / Servis
GOLD karta od Slovnaftu
Výhodné tankovanie
bez hotovosti
Neveríte, že sa to dá? PPS Group to pre vás zariadila. Aby vyšla
v ústrety zamestnancom, ktorí dochádzajú do práce autom, iniciovala vytvorenie palivových kariet na tankovanie palív a nákup
doplnkového tovaru a služieb na čerpacích staniciach najväčšej
slovenskej siete SLOVNAFT.
sku so špičkovými motorovými palivami vyrobenými vo vlastnej rafinérii, ktorá patrí medzi 3 najmodernejšie v celej Európe.
Motoristi tam tiež nájdu značkový ECO+ Autoplyn, mazivá MOL
Dynamic, autochemikálie EVOX a široký sortiment ďalších produktov a služieb, vrátane autoumyvární.
Zamestnanec – držiteľ takejto zamestnaneckej karty tankuje
motorové palivá za nižšiu cenu ako je bežná jednotková cena
na čerpacej stanici. A hlavne môže tankovať bez hotovosti, s
odloženou splatnosťou. Celá platba za tankovanie bude zúčtovaná raz mesačne zrážkou zo mzdy.
Darček za rýchlosť! Prvých 200 zamestnancov, ktorí požiadajú
o GOLD zamestnaneckú kartu, odmeníme darčekom.
SLOVNAFT, a.s., má najširšiu sieť čerpacích staníc na Sloven-
GOLD zamestnaneckú palivovú kartu od Slovnaftu, ktorá ušetrí vašu peňaženku a zjednoduší platby, si môžete vybaviť na
personálnom oddelení.
Vykurovacia sezóna sa začala
Aby teplo neunikalo
Teploty vzduchu poklesli a aj v našich výrobných halách sa už začalo s ich temperovaním. Zabezpečiť teplo
cez zimu stojí nemalé peniaze. Náklady na vykurovanie
objektov počas sezóny často prevyšujú 130 tisíc eur
mesačne. Sú však aj medzi nami zamestnanci, ktorí keď
opustia halu, nezavrú za sebou vstupnú bránu. A teplo je
razom fuč....
• Pri otvorených bránach neodstraňovať inštalované vertikálne
priemyselné žalúzie a ani ich uväzovať.
Preto vás prosíme o dodržiavanie najmä týchto pokynov:
Ak máte pripomienky ohľadom tepelnej pohody alebo zlepšenia
nakladania s teplom vo výrobných halách, kontaktujte Jána Križa, manažéra energetiky na čísle 0907 795 957 alebo e-mailom
na adrese [email protected]
• Hlavné brány otvárať len minimálne, a to len na nevyhnutný čas určený pre logistiku materiálu, výrobkov a dopravnú
obsluhu
Vyhrajte 20 Eur!
Osemsmerovka o zvare
A
K
Č
I
L
T
E
M
N
B
V
L
E
L
C
• Lokálne tepelné spotrebiče zapínať len na tých miestach, kde
sa pracuje
K
O
M
P
O
S
T
E
R
O
R
I
I
S
R
DZ
P
U
B
A
K
N
I
Á
S
O
F
T
V
É
R
V
R
D
L
A
M
P
A
E
O
D
B
O
R
N
O
R
N
U
E
Á
T
C
L
P
E
L
C
T
A
O
B
Á
L
A
Ú
R
V
P
V
N
O
N
P
Á
C
A
L
N
K
O
L
E
G
A
E
E
K
O
M
P
O
N
E
M
Ď
J
U
B
I
L
A
Z
P
N
Z
A
M
E
S
J
T
O
F
B
I
D
O
O
A
E
N
V
O
O
E
R
R
N
A
I
N
S
I
T
E
R
I
L
K
K
T
B
D
M
I
V
L
Y
S
Z
A
N
I
D
O
R
K
R
E
O
R
G
A
N
I
V
O
N
E
E
A
O
M
A
T
C
Z
T
Z
V
A
O
É
Ž
N
V
D
R
R
E
Á
M
O
P
F
N
M
T
U
J
L
A
K
Y
O
Ž
I
Č
A
S
O
P
I
S
A
A
K
O
A
L
A
A
R
T
S
K
Z
P
N
T
Y
S
Á
B
I
N
T
A
S
E
L
E
T
N
A
N
E
C
S
L
H
E
N
E
K
K
S
F
E
Č
C
V
O
I
L
Á
H
A
E
V
K
V
A
L
I
T
A
O
L
S
V
L
Y
Č
A
N
I
T
A
L
S
Z
Á
C
I
A
Í
E
• Odťahové stropné ventilátory zapínať krátkodobo a primerane
podľa potreby.
• Nedopustiť otvorenie súčasne protiľahlých brán v halách, dosiahli by sme komínový efekt. Takýto prievan má vplyv aj na
kvalitu zváracieho procesu a pracovnú pohodu.
Tajničku z vylúštenej osemsmerovky posielajte do 20. novembra Eve Húšťavovej na úsek Ľudských zdrojov. Traja výhercovia získajú darčekovú poukážku na nákup tovaru v hodnote
20 eur.
Slová tajničky majú 6 a 10 písmen.
BENEFITY,
BOSTON,
BREZNO,
CESTA,
ČASOPIS,
DETVA, DOSKY, DULANO, FRÉZA,
HALA, JUBILANT,
KAPOTÁŽ, KOALA, KOLEGA, KOLENO, KOMPONENT,
KOMPOST,
KOVÁČ, KVALITA, KVETY, LAMPA, LÁSKA,
LESK, LIACE, LIAZ, LIETADLOVÁ LOĎ, LYSOL, METLIČKA,
MUŽI, NOVINA, NOVINKA, OBLAKY, ODBOR, ONLINE,
OPASOK, OPRACOVANIE, OSLAVA, PIESKOVAČ, PLATAN,
POLOTOVARY, PONIKY, PRÁCA, PROCES, PUNTO, REMIG,
REORGANIZÁCIA, ROBOT, RODINA, ROMAN, ROZVOJ,
SLATINA, SOFTVÉR, TEROR, TREFA, TROJZMENNÁ
PREVÁDZKA, TANCE, ZAMESTNANEC, ZÁSAH, ZDRAVIE,
ZNÁMKA, ŽENA.
Vyhodnotenie z minulého čísla Osemsmerovku z júnového vydania Podpolianskeho strojára s tajničkou NAJLEPŠIE
KVARTETO vylúštili a výhercami poukážok v hodnote 20 eur sa stávajú: Eva Fiľová (partia 2000.63), Marián Libiak (partia 2000.12)
a Lucia Pándová (5000.36). Výhry si môžu prevziať na úseku Ľudských zdrojov.
ajnička má 6, 10 písmen.
ENEFITY, BOSTON, BREZNO, CESTA, ČASOPIS, DETVA, DOSKY, DULANO, FRÉZA,
Download

pps strojar