Číslo 2
máj/jún 2013
Noviny zamestnancov
PPS Group a.s.
2. ročník
NAJLEPŠÍ
VYHRÁ AUTO!
vPPPPP aPaaaP KPa PPaPPaP PaaPP PPPahP PPPéhP
aPaPaPľP aPPPP PPaPPPaPP aaP haPPPú aPPP PúPPžP aP
PaPaP MPaPaPP DPaPPPPPaPhP PPPPP aaaaP ZPPaPPP Pa
aPPaP PPa tiaPa P vvvvaPa
PREVRATNÝ
ROK PPS-ky
TPPaP PPa aP PPPPPPaPaa P PaPPhP
PPPaah PaPPP, P PPPaP PPPaah
PPPPPPaPľPP P PPPaah PPPaPayPPPP
vvvvaP aPPPP Pa PP PPaPPti
žPaPPPPPPPa PPPPPPy P PPaPPPaPa
PPPPPy, aaPPa aPPyPP PPaPPPPPaya
PaPPaaPňPa PPaPPPPPaPP
Najnovšie
Nepodceňujte
skratku BOZP
PPPP PP PPPPP PPPPPPPPPPP PP
PPPPPPPPP
Kvalita
predáva
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prijímanie
pracovníkov
vvvvvvv
vvvvvvvv
vvv
vvvvvvvvv vvvvv vvvv vvvv
vvvvvvvvv
foto: Unio Solutions
Výsledky skúšok práve nastúpených zváračov
konzultujú v adaptačnom centre (sprava): Peter
Nociar – zvárací inštruktor centra, Jozef Kučera –
pracovník úseku kvality a Ondrej Bariak – zváračský dozor.
Vrátiť pracovníka
„do hry“ nie je
jednoduché
Po poklese výroby v PPS-ke na konci vlaňajška sa v roku 2013 situácia prekvapivo zvrtla.
Zákazníci už vo februári ohlásili budúce
objednávky. Bez ľudí sa vyrábať nedá, a tak
sme znovu museli zaobstarávať pracovné sily.
Od začiatku roka nám pribudlo 250 nových
kolegov. Je to dobrá správa. Na druhej strane
však spoločnosti takéto prudké zmeny spôsobujú problémy.
„Najvýznamnejším mesiacom z pohľadu
prijímania pracovníkov bol marec, kedy sme
zvýšili počet pracovníkov až o 110,“ povedal
Ján Štriho, riaditeľ úseku ľudských zdrojov.
Upresnil, že ide najmä o výrobné profesie a
v prvom rade o prepustených pracovníkov,
ktorí sa vrátili. Samozrejme, ak prejavili záujem vrátiť sa, keď ich PPS-ka oslovila.
„Momentálne sa nachádzame v období,
keď požiadavky zákazníkov prekračujú naše
kapacitné možnosti. Aj pre firmu nášho
formátu je nesmierne náročné zvyšovať
kapacity takým rýchlym tempom,“ skonštatoval generálny riaditeľ Ing. Pavol Šimkovič,
podľa ktorého situácii nenapomáhajú ani v
súčasnosti platné zákony.
V PPS-ke máme veľmi dobre zabezpečené
odškodné pre tých zamestnancov, ktorí
musia závod opustiť pre organizačné zmeny.
Či už ide o odstupné alebo súbeh výpoved-
2
nej lehoty a odstupného. Ing. Pavol Šimkovič
však upozorňuje, že práve to je v nejednom
prípade brzdou, vtedy ak spoločnosť náhle
zamestnanca potrebuje „vrátiť do hry“.
Zamestnancovi sa často viac oplatí užívať
si odstupné a zároveň sociálne dávky (aj
keď len na určitý čas), ako by sa mal vrátiť
pracovať.
Aj PPS-ka tak bola nútená v niektorých
prípadoch získavať úplne nové pracovné
sily namiesto toho, aby sa ešte počas doby
čerpania odstupného vrátili prepustení, no
opäť žiadaní a vyškolení zamestnanci. Školiť
nových ľudí znamená vynakladať peniaze
navyše.
„Tvorcovia zákonov by sa preto mali zamyslieť, ako dosiahnuť, aby sa mohol zamestnanec po oživení výroby vrátiť čo najskôr
a aby bol za to ešte zvýhodnený nejakým
finančným príspevkom či bonusom,“ tvrdí
Ing. Pavol Šimkovič.
Pomohlo by to firmám aj zamestnancom. V
dnešnej dobe, keď nie je trh stabilný, nemajú
totiž zamestnanci v priemyselných podnikoch
istú budúcnosť a menia sa pomerne častejšie, ako pred nástupom globálnej finančnej
krízy v roku 2009.
O následkoch ťažby
zlata vie aj vláda
PPS Group a.s. zásadne odmieta snahy
spoločnosti EMED Slovakia ťažiť zlato na
Bielom vrchu. O následkoch, ktoré by ťažba
neďaleko závodu priniesla, informoval
generálny riaditeľ PPS Group a.s. Ing. Pavol
Šimkovič na stretnutí vrcholných predstaviteľov vlády – premiéra Roberta Fica,
ministra hospodárstva Tomáša Malatinského
a ministra životného prostredia Petra Žigu.
Spolu s predsedom OZ KOVO Stanislavom
Ľuptákom zároveň vyjadrili rozhorčenie nad
postupom Obvodného banského úradu v
Banskej Bystrici, ktorý vydal rozhodnutie o
určení dobývacieho priestoru.
„Svojím postojom nielen chránime mnohomiliónové investície spoločnosti. Musíme
tiež predvídať dôsledky prípadného odchodu
našich zákazníkov, ktorí by sa po rozvinutí
ťažby začali obávať o kvalitu a pravidelnosť
dodávky výrobkov pre ich montážne linky.
Predovšetkým však máme záujem udržať
zamestnanosť, čo najlepšie pracovné podmienky pre našich pracovníkov, úroveň ich
života a kvalitu životného prostredia v okolí
závodu,“ povedal Ing. Pavol Šimkovič. Dodal,
že minister životného prostredia sa jednoznačne postavil na stranu PPS-ky a ďalších
odporcov ťažby a Robert Fico prisľúbil, že
bude problém riešiť.
Keďže rozhodnutie o určení dobývacieho
priestoru stále nie je právoplatné, EMED Slovakia utlmuje načas svoje aktivity v regióne,
no neznamená to nič zásadné. Pre Tlačovú
agentúru SR to povedal riaditeľ spoločnosti
Marián Urban. Znamená to, že v snahách
ťažiť chcú pokračovať, napriek všeobecnému
odporu. Proti sú obyvatelia Detvy, okolitých
obcí aj dotknutých samospráv. Najvyšší súd
SR navyše vrátil „do hry“ aj protestujúce
Občianske združenie Podpoľanie nad zlato,
ktoré sa bude zúčastňovať na rozhodovacom
procese.
Novinky z pracovísk
Prevratný rok PPS-ky
Mierime do nových sfér, oprašujeme dávnu slávu
Už teraz môžeme povedať, že rok 2013 je
prevratným. V nábehu nových výrob, v počte
nových odberateľov i nových prototypov. V
PPS-ke pritom stále pokračujeme v snahách
rozširovať paletu produktov. Napríklad aj do
oblasti železničnej dopravy alebo do sféry
vojenskej obrany, ktorá kedysi detvianskym
strojárňam dominovala.
KLEEMANN GmbH OCENIL
PROFESIONALITU TECHNIKOV
V PPS-ke stojíme na prahu sériovej výroby
rámov drvičov kameňa v stavebníctve typu
MC 110 R a MC 110 Z pre nemeckú spoločnosť KLEEMANN GmbH. V roku 2013 ide o
objednávku v hodnote 0,84 mil. eur, no v
roku 2014 sa na základe rámcovej zmluvy
očakáva jej navýšenie na 2,38 mil. eur. Úsek
rozvoja obchodných činností zároveň pracuje
na získaní zákazky pre výrobu ďalších troch
typov rámov v budúcom roku v predpokladanom objeme 4,4 milióna eur.
Počas prvého kvartálu tohto roka fabrika
úspešne vyprodukovala prototypy – vzorky
oboch rámov. „Pri ich preberaní zástupcovia spoločnosti KLEEMANN GmbH ocenili
profesionalitu našich technikov a vyjadrili
spokojnosť so vzájomnou spoluprácou,“ pripomenul riaditeľ úseku rozvoja obchodných
činností dipl. Ing. Zdenko Lančarič. „Odrazovým mostíkom“ pre začiatok sériovej výroby
však bola vzorka podobného, no väčšieho
rámu vyrobená vlani.
Podľa dostupných informácií je na trhu
o spomínané drviče dosť veľký záujem.
Vyhliadku spolupráce s firmou KLEEMANN
GmbH do budúcnosti podporí tiež výroba
prípravkov pre obidva typy rámov. Prípravky
zrýchlia výrobu a skvalitnia produkty.
WIRTGEN GmbH – ÚSPECH PRINESIE
MILIÓNOVÉ OBJEDNÁVKY
Pre WIRTGEN GmbH, materskú firmu spoločnosti KLEEMANN GmbH v tomto období v
PPS-ke vyhotovujeme prototyp rámu cestnej
frézy W200 (s dĺžkou 7,7 metra, šírkou 2,6 x
1,8 metra a hmotnosťou 5 a pol tony). Tento
rok je zazmluvnených 20 kusov za 0,3 milióna eur a na budúci rok by to mohlo byť už
150 kusov v objeme 2 mil. eur. Samozrejme,
potenciál spolupráce s firmou je omnoho
vyšší. Ak to zvládneme, otvorí sa nám cesta k
výrobe ďalších rámov na iné typy fréz.
SANDVIK - ĎALŠIA CESTA NIE JE ZARÚBANÁ
Vo výrobe je aj prototyp konštrukcie banského stroja typu výložníka pre spoločnosť SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION GmbH.
PPS Group a.s. plánuje tento rok dodať 20
kusov týchto konštrukcií v hodnote 300 000
eur. (Jedna váži do 4 ton a meria 2,6 x 1,8 x
1,62 metra). A ak v budúcom roku pribudne
aj plánovaný rám, objem výroby pre rakúskeho odberateľa sa zvýši na 1 milión eur.
VĎAKA TÍMU NÁBEHU NOVÝCH VÝROB
Nové projekty zastrešuje novovytvorený tím
nábehu nových výrob patriaci pod úsek rozvoja obchodných činností. Aj počas výroby
rámov drvičov pre firmu KLEEMANN GmbH
mali členovia tímu na starosti celý proces
– od prípravy pracoviska cez zabezpečenie
výroby, komunikáciu so zákazníkom až po
expedíciu výrobku. V tíme sú teda nielen
Výrobný tím pracujúci na rámoch pre nemeckú spoločnosť KLEEMANN GmbH.
obchodníci, ale aj kvalitári, prípravkári,
výrobári, konštruktéri... zvárači i zámočníci.
„Všetkým z tohto tímu nábehu nových výrob
patrí špeciálne poďakovanie,“ odkazuje dipl.
Ing. Zdenko Lančarič, ktorý verí, že nové
výroby PPS-ka zvládne. „S dostatočným počtom kvalitného personálu a s pozitívnym prístupom všetkých ľudí, od top manažmentu
až po výrobu, dokážeme nové produkty bez
akéhokoľvek problému vyrábať. Sú predsa zo
sféry, ktorej sa venujeme,“ dopĺňa.
MARKETING MIERI CIELENE
Nezanedbateľnou marketingovou aktivitou úseku rozvoja obchodných činností je
aj prieskum trhu. Na základe toho sa naša
spoločnosť snaží včleniť do určitého portfólia
dodávateľov a zamerať sa na tú oblasť, kde
vidí potenciál. PPS Group a.s. má záujem
vstúpiť do sféry železničnej dopravy a dodávať výrobky pre istú nadnárodnú spoločnosť. Zároveň v závode pracujeme na časti
vojenskej výroby pre zahraničného partnera
a oprašujeme tak jeho dávnu slávu.
SPAŤ NA VAVRÍNOCH SA NEDÁ
Zameranie na zákazníkov je v PPS-ke podstatné. Dôležité je nielen získavať nových, ale
tiež ďalej rozvíjať spoluprácu so stálymi zákazníkmi, ktorí môžu mať záujem o nové výrobky. Lepšie rozdelené portfólio spoločnosti
znamená jej vyššiu stabilitu na trhu. Výroba
komponentov iných banských či stavebných
strojov môže PPS-ke zabezpečiť budúcnosť
v neľahkých časoch. A ľuďom istotu, že v
regióne bude práca.
foto: archív PPS Group a.s.
číslo 1
2 // marec
máj 2013
číslo
2013
3
Rozhovor
klastra v najbližšej dobe?
Zámerov je mnoho, samozrejme, potrebujú
kvalitnú prípravu. Uvediem iba niekoľko,
ktorým sa chceme venovať v blízkej budúcnosti - napríklad vybudovaniu kalibračného a
metrologického laboratória, ktoré potrebuje
každá strojárska firma. Ďalším zámerom je
nastaviť taký systém stredného odborného
vzdelávania v oblasti strojárstva, ktorý by sa
dal využiť pre čo najviac škôl (v klastri máme
8 odborných stredných škôl). Potrebujeme
vychovávať ľudí pre prax, veď vekový priemer odborných zamestnancov v členských
firmách klastra je už teraz nad 45 rokov a
trend sa zhoršuje. Technické povolania by
sme chceli popularizovať už na základných
školách a stredoškoláci by mali praxovať v
strojárskych firmách aspoň jeden - dva dni v
týždni počas celého štúdia, nie iba vo vyšších
alebo nadstavbových ročníkoch. Žiaľ, teraz sú
aj také školy, ktorých žiaci nemajú príležitosť
praxovať vôbec.
V tomto roku je aj náš klaster po prvýkrát
oprávneným žiadateľom o dotáciu v gescii
ministerstva hospodárstva, o ktorú sa chceme uchádzať, takže to bude pre začiatok
skvelá príležitosť.
foto: Unio Solutions
„Využijeme všetky možnosti, aby do
regiónu prichádzali peniaze“
Začínala v Slovenskej agentúre pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO) so zameraním
na malé a stredné podnikanie a export.
Zahraničnými investíciami a podporou podnikania sa zaoberala počas pôsobenia na
Banskobystrickom samosprávnom kraji, a
tak bola nepriamo pri zrode 1. slovenského
strojárskeho klastra (1 SSK). V marci 2013 sa
stala jeho novou riaditeľkou. Lenka Kupcová
Zimová hovorí, že aj pre ňu osobne je to
možnosť ako pomôcť regiónu. Viac nám
prezradila v rozhovore.
Klaster - združenie firiem a inštitúcií so zameraním na strojárstvo (medzi 18 členmi sú
strojárske firmy, odborné školy či Banskobystrický samosprávny kraj – pozn. autora)
existuje od roku 2008. Ako by mal fungovať
ďalej, aby bol prínosom pre svojich členov i
pre región?
Myslím, že momentálne je potrebné sústrediť sa nie na klaster ako inštitúciu a štruktúru, ale na jeho jednotlivých členov. Našou
prvotnou úlohou je rozvoj strojárstva, preto
sa zameriame predovšetkým na firmy, ktoré
dávajú ľuďom v regióne prácu. Pomôžeme
im s prezentáciou, s nadväzovaním spolupráce v oblasti prípravy pracovnej sily a
vzdelávania. Pre firmy je všetko toto dôležité,
no pri zápase s poklesom zákaziek alebo
dokonca s existenčnými problémami, im na
to nezostáva čas a ani prostriedky.
Situácia v podnikateľskom prostredí sa od
čias vzniku klastra zmenila. Musí sa zmeniť
aj klaster?
Naši členovia vstupovali do klastra v období
hospodárskeho rastu, no kríza zasiahla aj
strojárstvo a priniesla mnohé zmeny. Preto
je nutné prehodnotiť stratégiu klastra. Na to
potrebujeme vedieť, s čím majú jednotlivé
firmy problémy: či s odbytom, pracovnou
silou, procesmi, so zastaranými technológiami... Preto sa momentálne osobne
stretávame a keď spoznáme očakávania,
ďalšie smerovanie a súčasnú situáciu firiem,
môžeme im pomáhať vytvárať projektové
zámery a radiť, ako žiadať o granty alebo o
inú podporu. V každom prípade využijeme
všetky možnosti, aby do regiónu prichádzali
peniaze.
Aké sú investičné alebo rozvojové zámery
4
Odkiaľ ešte plánuje klaster získavať financie?
Klaster má od vlaňajška registrované tri
živnosti – na marketingové a propagačné
aktivity, poskytovanie poradenstva - napríklad v oblasti štrukturálnych fondov alebo
ekonomického a podnikateľského poradenstva. Rovnako môže organizovať alebo
spoluorganizovať rekvalifikačné kurzy mimo
systému klasického vzdelávania.
Aj s členskými firmami klastra sa budeme
pokúšať nájsť spoločný záujem v podnikaní.
Bolo by fajn, ak by firmy mali chuť a zámer
podieľať sa na nejakom spoločnom finálnom
produkte. Faktom však je, že nikto, ani najväčší člen – PPS-ka, momentálne takýto produkt nevyrába. Hoci klaster nie je primárne
založený pre podnikanie, musíme ho rozvíjať,
lebo jedine to je spôsob, ako financovať naše
neziskové aktivity.
A čo podpora klastra zo štrukturálnych
fondov EÚ?
Klaster síce má právnu subjektivitu, no ako
združenie právnických osôb nemohol byť prijímateľom pomoci zo štrukturálnych fondov.
Keďže Európska komisia klastre podporuje,
očakáva sa, že sa to na budúci rok zmení - v
oblastiach inovácií a rozvoja podnikania,
vzdelávania alebo výskumu a vývoja. Priznám
sa, že v súvislosti s naším klastrom sa zatiaľ
vyhýbam termínom ako inovácie, výskum či
vývoj. Rozlišujem totiž medzi víziami a cieľmi. My sa najskôr zameriame na jednoduchšie ciele, ktoré posilnia partnerstvo a získanie
nových členov. A hoci činnosťou chce klaster
postupne prekračovať hranice kraja a Slovenska, musí byť najskôr regionálny.
Generálny riaditeľ rozšíril svoj úsek
Útvar zváracieho dozoru a útvar vnútornej kontroly PPS-ky prešli po novom pod úsek generálneho riaditeľa Ing. Pavla Šimkoviča. Dôvod je jasný – dôslednejšie odstraňovať nekvalitu,
obmedziť nedbalosť a zahrávanie sa s bezpečnosťou a vlastným zdravím pri práci, ale aj
zabrániť krádežiam či poškodzovaniu majetku spoločnosti.
Ciele vyhláseného roku kvality sa nám počas
prvých troch mesiacov roku 2013 nie vždy
darilo napĺňať. Nároky na kvalitu zváraných
konštrukcií sa však neustále zvyšujú. Útvar
zváracieho dozoru pod pôsobnosťou generálneho riaditeľa sa postupne rozšíri o nových
členov, aby mohol pôsobiť v každej hale a
na každom zváracom pracovisku. „Zvárači a
zámočníci tak budú lepšie informovaní, inštruovaní a častejšie pod kontrolou,“ povedal
generálny riaditeľ Ing. Pavol Šimkovič.
„V hľadáčiku“ však nebude iba kvalita
technologickej práce alebo akosť pri výrobe
produktov. Pod drobnohľadom sa ocitne aj
kvalita rozhodovania, riadenia, podávania
informácií či dodržiavanie pracovného času
a jeho efektívne využívanie. Vyhodnocovaná
bude činnosť a správanie sa každého pracovníka. To ukáže, do akej miery sú problémy v
disciplíne a do akej miery v riadení pracovníkov. No nielen to. „Sľubujem si od toho, že
eliminujeme a vytlačíme z fabriky prehrešky
a zlodejstvá niekoľkých zamestnancov, ktorí
kazia dobré meno celej spoločnosti,“ upresnil
Ing. Pavol Šimkovič.
Aby nedochádzalo k poškodzovaniu majetku
spoločnosti či ku krádežiam (naposledy
niekto odcudzil ložiská na montáži v hale
5), vedenie PPS-ky plánuje v spolupráci s
partnerom – Odborovým združením KOVO
rozšíriť počet bezpečnostných kamier v areáli
spoločnosti.
Dôležitosť a vážnosť treba prinavrátiť aj bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, keďže
v PPS-ke sa porušujú predpisy BOZP. Preto
sa aj my v našom časopise budeme venovať
kvalite a BOZP pravidelne (článok s touto
tematikou je práve na tejto strane).
Nepodceňujte
skratku BOZP
Skratku BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci) si určite pamätáte ešte z mladších
čias. Rovnako ako PO (požiarna ochrana) či
CO (civilná ochrana, v minulosti obrana).
Väčšine z nás sa pri nich vybavia povinné a
nudné školenia, ktoré sme chceli mať rýchlo
za sebou.
Školitelia sa nás zas snažili aspoň trochu zaujať. Jeden z nich pri školení CO pritiahol pozornosť poslucháčov naozaj originálne. Na
otázku zvedavca, čo robiť v prípade výbuchu
atómovej bomby sucho skonštatoval, že stačí dobre sa pozerať. Lebo to bude posledné,
čo uvidí!
Zachránený prst
Dosť bolo „čierneho humoru“, tému BOZP
nemožno brať na ľahkú váhu. PPS-ke ako
zamestnávateľovi zákon prikazuje vytvoriť
podmienky pre to, aby vám na pracovisku
obrazne povedané niečo „nevybuchlo“ –
teda nebolo ohrozované vaše zdravie a bezpečnosť. Bezpečnostní technici zisťujú, aké
nebezpečenstvo vám hrozí pri vykonávaní
každej pracovnej činnosti a analyzujú riziká.
Ak tieto riziká nevedia vylúčiť alebo odstrániť
inak, musia vás vybaviť takzvanými osobnými
ochrannými pracovnými prostriedkami
(OOPP). To, aké sú dôležité, sa ukázalo najmä
pri poslednom aprílovom pracovnom úraze.
Jednom zo štyroch, ktoré v PPS-ke registrujeme od začiatku roka. Stal sa 11. apríla.
Vo zvarovni H3 zamestnancovi pri obrusovaní zvarenca vypadla z ruky brúska a
spôsobila mu tržnú ranu na prsteníku pravej
ruky. „Zamestnanec používal predpísané
OOPP, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou
zabránili vážnejšiemu poraneniu,“ konštatuje
manažérka BOZP a PO Ing. Ivana Turčanová.
Prst poranenému zrejme zachránili pracovné
rukavice.
„Úradovala“ náhoda i nepozornosť
Ostatné tri pracovné úrazy sa stali v marci.
Prvý na stredisku Energetiky, kde pri
doťahovaní vodovodného potrubia spadol
zamestnanec z rebríka a pri páde si poranil
panvu. Ďalší úraz sa odohral pri ukladaní
ramena na drevené hranoly v lakovni H5.
Zamestnankyňa si pri tom zlomila palec ľavej
ruky. K tretiemu úrazu došlo vo zvarovni AC
H5, kde pri prekladaní zváracieho boldenu
zamestnancovi prebodol ruku v predlaktí
zvárací drôt. Žiaden z úrazov našťastie nebol
závažný. Spôsobila ich nepozornosť, resp.
nešťastná náhoda. Ukázalo sa, že všetci
poranení používali predpísané OOPP. Čo je
dôkazom toho, že si vážia svoje zdravie.
Za nedisciplinovanosť sa platí
Všetci zamestnanci prijatí do PPS-ky dostanú
od zamestnávateľa zdarma OOPP – podľa
toho, akú činnosť vykonávajú. Ale je tiež
nutné neustále kontrolovať, či ich zamestnanci pri práci aj používajú. A to nie je iba
povinnosťou bezpečnostných technikov, ale
aj vedúcich zamestnancov. „Nepoužívanie
OOPP je porušením pracovnej disciplíny. Prvý
priestupok sa zvyčajne rieši napomenutím a
pohovorom. Ale ak sa zopakuje, môže nadriadený zamestnancovi krátiť výkonnostnú
odmenu,“ upozorňuje Ing. Ivana Turčanová.
Za nedisciplinovanosť sa platí. Ak iba „pokuta“, je to vždy lepšie, ako by ste mali zaplatiť
vlastným zdravím či nebodaj životom.
foto: archív PPS Group a.s.
číslo
máj 2013
číslo 2
1 // marec
2013
5
Milan Beľa a Jozef Šulek pri práci na obrábacom
centre OC 1 v Hale 6.
foto: Unio Solutions
Kvalita predáva.
Spokojný zákazník je
prvoradý
Kvalita predáva. V PPS-ke sa nám to
potvrdilo aj získaním nových zákazníkov,
nemeckých spoločností KLEEMANN GmbH,
WIRTGEN GmbH a rakúskej firmy SANDVIK
MINING AND CONSTRUCTION GmbH. „Nie
cena, iba kvalita je dnes jediným nástrojom,
pomocou ktorého si môžeme udržať biznis,“
konštatuje generálny riaditeľ Ing. Pavol
Šimkovič.
Naše výrobky úspešne predáme iba ak sú
kvalitné. Iba vtedy ich má zmysel vyrábať. A
iba vtedy môžeme dať ľuďom prácu.
Situácia s reklamáciami od našich zákazníkov sa koncom minulého roka zlepšovala.
„Keďže sme menej vyrábali, chybovosť bola
v absolútnych číslach nižšia,” konštatuje Ing.
Vladimír Ľalík, riaditeľ úseku kvality. S oživením výroby v tomto roku chybovosť znova o
niečo narástla.
S KVALITOU ZA DÔVEROU
Najviac reklamácií v prvom kvartáli tohto
roka sme v PPS-ke prijali v januári - 30. Vo
februári ich bolo 16 a v marci 23. Najčastejšie reklamoval náš najväčší zákazník
TSP Atlas Copco, nasleduje ho odberateľ
s druhým najväčším podielom na tržbách,
6
spoločnosť Volvo. „Tu musíme na kvalite
pridať a nakloniť si dôveru týchto zákazníkov. V kvalite vidím veľký priestor nielen pre
získavanie nových zákazníkov, ale aj nových
objednávok od stálych odberateľov,“ hovorí
Ing. Pavol Šimkovič.
KDE SÚ PROBLÉMY?
Na množstve reklamácií sa u nášho najväčšieho zákazníka TSP Atlas Copco podieľa aj
fakt, že práve tu je výroba najmenej zabezpečená prípravkami, ktoré ovplyvňujú kvalitu,
dĺžku výroby a zefektívňujú výrobné náklady.
„Výroba prípravkov je náročná, no postupne
sa ich snažíme dopĺňať. Konkrétne tu je to
však zložitejšie pre široký sortiment výrobkov,” vysvetľuje Ing. Vladimír Ľalík.
Problém udržať vysoký kvalitatívny štandard
vo výrobe tkvie aj v tom, že novoprijatí
pracovníci potrebujú viac času na splnenie
svojich úloh. No čo je horšie, je to aj v nedodržiavaní technologickej disciplíny a chýbajúcej sebakontrole pracovníkov. Ing. Vladimír
Ľalík súhlasí: „Je to o disciplíne zamestnanca
na pracovisku. Naši pracovníci urobia kus
dobrej práce, no je dôležité dotiahnuť ju aj
do úspešného konca.”
Dôležitú úlohu tu zohrávajú aj riadiaci
pracovníci v dielňach. „Mali by vytvoriť také
podmienky práce, aby na dodržiavaní kvality
práce záležalo,“ hovorí Ing. Pavol Šimkovič.
ABY NEHĽADALI NÁHRADU
Je dôležité dodržiavať kvalitatívne podmien-
ky našich zákazníkov. Inak začnú hľadať
náhradné riešenia a objednávok nám bude
ubúdať. Napríklad významným zákazníkom
akým je spoločnosť VOLVO odovzdávame
výrobky priamo na montážnu linku. Už tam
sa prejavujú naše nedostatky, lebo súčasťou
zákazníckej kontroly nie je kontrola kvality.
Zákazník našou vinou mešká, čo nás podstatne znevýhodňuje.
ODHALIŤ NEKVALITU „VO VLASTNEJ
KUCHYNI”
Je samozrejmé, že každá výrobná firma je
radšej, ak nekvalitu odhalí ešte „vo vlastnej
kuchyni”. Ale pracovníci úseku kvality pri
náhodných kontrolách nemajú šancu zachytiť
všetky nedostatky. Snahou je čo najviac
obmedziť ich aj inak: používaním prípravkov,
školeniami a tréningami pracovníkov, dozorom kvalitárov a zváracím dozorom, technológiami pre meranie výrobkov... Aj technológiami, ktoré čo najviac vylučujú chybovosť
ľudského faktora, ktorými sú napríklad NC a
CNC stroje. Takým je aj robotizované zváracie
pracovisko pre kvalitnejší proces zvárania vybraných produktov TSP Atlas Copco a Volvo
(v budúcnosti použiteľné aj pre iné výrobky).
PPS-ka by ho chcela zaobstarať ešte tento
rok. Zavádzame tiež nový systém evidovania
internej a externej nekvality v aktualizovanom systéme QAD.
.
oup a
PS Gr
P
ív
arch
foto:
s.
Špeciálna príloha
Pozvánka na
Detviansky zvar
2013
Víťazný zvárač si
domov odvezie
auto
Vážení zamestnanci a priatelia
PPS Group a.s.!
Aj v tomto roku pripravujeme Detviansky
zvar. Pôvodne športové hry pre zamestnancov PPS Group a.s. sa postupne pretavili
do podujatia, ktoré dokáže prilákať širokú
odbornú verejnosť (súťaž zváračov, odborný
seminár), ako aj zabaviť celý región Podpoľania (Zabávame Podpoľanie). V tomto roku
Detviansky zvar prebehne počas víkendu, v
sobotu 1. 6. a v nedeľu 2. 6. 2013.
Podobne ako v minulom roku, Detviansky
zvar bude rozdelený do dvoch častí. Takzvaná odborná časť sa uskutoční na Zimnom
štadióne v Detve. Súťaž zváračov o pohár
s názvom Majster Detvianskeho zvaru sa
začína v sobotu o 8.00 hod. Zvárať sa bude
na šiestich pracoviskách. Do finále postúpi
šesť najlepších zváračov. Finále sa odohrá v
nedeľu. Vyhlásenie Majstra Detvianskeho
zvaru je naplánované na nedeľu, na 17.30
hod. I v tomto roku si víťaz odvezie osobný
automobil!
Nedeľa 2. 6. 2013 bude určená športu,
oddychu a zábave. Začíname o 12.00 na
futbalovom štadióne. Do športových súťaží
sa môžete zapojiť prostredníctvom prihlá-
šok, ktoré ste
mali k dispozícii
na pracovisku. Neprekáža ani to, ak ste sa nestihli
prihlásiť, môžete tak urobiť priamo
na futbalovom štadióne v čase od 12.00 do
13.00. Výnimkou je futbalový turnaj. Na ten
sa už nebude dať prihlásiť.
Počas celého dňa je pripravený bohatý
kultúrny a zábavný program. Naším moderátorom a zabávačom sa stane populárny a obľúbený zabávač Jožo Pročko. Večer „režíruje“
skupina Drišľak. Všetko sa bude odohrávať
na futbalovom štadióne, rozdelenom na
dve časti. Na jednej sa bude hrať futbalový
turnaj, na druhej budú prebiehať ostatné
športové a zábavné disciplíny. Pripravený je
bohatý program pre deti aj dospelých.
Vystúpenie detí
Na Detvianskom zvare sa predstavia deti zo
Základnej umeleckej školy v Detve. Príďte sa
pozrieť na program, ktorý pre vás pripravili,
na ukážky dramatickej činnosti a hudobných
vystúpení.
Občerstvenie
Pre zamestnancov PPS Group a.s. bude k
dispozícii občerstvenie a nápoje. Každý z vás
získa sadu kupónov, za ktoré si pochutná na
dvoch jedlách – guláši a krkovičke (prípadne
klobáse). Rovnako každý dostane pol litra
piva a pol litra kofoly. Viac občerstvenia si
budete môcť kúpiť.
Program:
Zimný štadión
1. 6. 2013 (sobota)
8.00 - 19.00 Súťaž vo
zváraní
8.00 – 19.00 Výstava zváracej
techniky a zváracieho materiálu
14:00 – 15:30 Odborný seminár s
názvom Nové trendy v zváraní
2. 6. 2013 (nedeľa)
09.30 – 17:30 Súťaž vo zváraní
08.00 – 17.00 Výstava zváracej techniky
a zváracieho materiálu
Futbalový štadión – Zabávame Podpoľanie
2. 6. 2013 (nedeľa)
12:00 – Oficiálne otvorenie
13:00 – Športové súťaže
17:30 – Vyhlásenie víťaza Majster Detvianskeho zvaru. Odovzdanie ceny – osobného
automobilu
19:00 – Vystúpenie skupiny Drišľak
Špeciálna príloha
číslo
máj 2013
číslo 2
1 // marec
2013
7
inzercia
DIVÍZIA ZVÁRANIA
> AUTOMATIZÁCIA A ROBOTIZÁCIA ZVÁRACÍCH A REZACÍCH PROCESOV
> ODBORNÉ PORADENSTVO , ŠKOLENIA A SERVIS
> ZVÁRACIA A REZACIA TECHNIKA
> ZVÁRACIE MATERIÁLY
> PRÍSLUŠENSTVO
Potrebujete
Plošinu?
Požičajte si ju!
široký výber okamžite k disPozícii
V požičovni Cat Rental Store vždy nájdete stroj, aký potrebujete.
Dlhodobo najširšiu ponuku stavebných strojov a malej
mechanizácie na Slovensku sme teraz navyše rozšírili o celú
flotilu pracovných plošín. Vyberte si takú, akú si vyžaduje váš
projekt či úloha a zistíte, že s Cat Rental Store dokážete viac.
Phoenix zeppelin, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová
www.cat.sk/pozicovna
inzercia
Pôžička, s ktorou ušetríte
Zvýhodnenú 600-eurovú pôžičku s 50% zľavou ponúka Raiffeisen banka len do konca júna. V pobočke na ulici J. Kozáčeka vo Zvolene môžete peniaze získať skôr, ako stihnete dopiť voňavú kávu, ktorú vám s úsmevom ponúknu jej pracovníci. Navyše, pri
akejkoľvek výške pôžičky ste v hre o dovolenku v hodnote 1 000 eur.
Raiffeisen banka, ktorá je súčasťou rakúskej bankovej skupiny Raiffeisen Bank International s viac ako 126-ročnou tradíciou, prišla
s ďalšou zaujímavou akciou. Pri príležitosti blížiacich sa dovoleniek pripravila špeciálnu 600-eurovú pôžičku s 50% zľavou. Znamená
to, že pri 18 mesačnom splácaní preplatíte o polovicu menej a ušetríte tak až 100 eur! Usporené peniaze môžete investovať napríklad do domácnosti alebo jednoducho odložiť na „horšie časy“.
Navyše, banka pripravila pre všetkých, ktorí si do konca júna vezmú akúkoľvek pôžičku, teda nielen tú vo výške 600 eur, súťaž o 12
dovoleniek v hodnote 1 000 eur. Dokonca vám banka preplatí dovolenku aj v prípade, že tú svoju ste už absolvovali alebo ju už
máte zaplatenú – stačí predložiť faktúru. Rozhodujúci je termín dovolenky, ktorý banka stanovila na obdobie celého roka 2013.
Stačí prísť do niektorej z pobočiek, vziať si pôžičku a máte 12-násobnú šancu vyhrať dovolenku podľa svojich predstáv!
Raiffeisen banka ponúka pôžičky už od 200 eur, maximálna výška, o ktorú môžete požiadať, je 20 000 eur. Hlavnou výhodou
pôžičky od Raiffeisen banky je jej jednoduchosť. Na vybavenie vám stačí jedna návšteva pobočky a občiansky preukaz. Nepotrebujete žiadne dodatočné doklady. Vyplníte krátku žiadosť a približne do pol hodiny môžete mať peniaze na účte. Čakanie vám
spríjemnia pracovníci pobočky kávou či pohárom vody, pre najmenších sú pripravené pekné hračky v detskom kútiku. Pôžička je
úplne bez poplatkov, takže za jej poskytnutie, vedenie či predčasné splatenie neplatíte ani cent. Pôžička od Raiffeisen banky má
jasné pravidlá, nemusíte sa báť žiadnych chytákov či skrytých podmienok. Ide o filozofiu banky, ktorá vsadila na jednoduchosť,
zrozumiteľnosť a ľudský prístup k svojim klientom. Z pobočky odchádzate so zmluvou na jeden papier, ktorá je jednoduchá,
prehľadná a písaná ľudskou rečou.
Príďte sa presvedčiť s celou rodinou! Zvýhodnená 600-eurová pôžička s 50% zľavou
ako aj súťaž o 12 dovoleniek platí len do konca júna.
www.raiffeisen.sk
Princíp Kvality
Roky
PRIEMYSELNEJ
ZÁRUKY
OFICIÁLNE
ZASTÚPENIE
PRE SR:
www.masters-of-speed.eu
t
f
d
Štandartný Puls
Lorch SpeedPulse
s oceľou až o
48% rýchlejší
VALTEC spol. s r.o. Neresnícka 12, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 5402 466 • fax: +421 45 5402 467
e-mail: [email protected], www.zvarcentrum.sk
foto: archív PPS Group a.s.
Špeciálna príloha
Pred rokom...
Uplynul rok od Detvianskeho zvaru, akcie
roku Podpoľania, ktorá mala vlani svoju
premiéru. Tá dopadla na výbornú. Konkurencia bola dobrá, veď zvárači pochádzali z
výberových podnikových kôl PPS Group a.s.,
sesterských firiem popradskej Tatravagónky
a z ďalších slovenských podnikov. Zastúpení
boli aj Srbi a Poliaci.
Tituly z medzinárodných majstrovstiev
zváračov zostali doma v PPS-ke, vrátane toho
najvyššieho ocenenia – Majstra Detvianskeho zvaru 2012, ktorým sa stal mladý zvárač
Ján Vajs. Za svoju zručnosť dostal odmenu
viac ako lákavú, novučičký Citroën C1.
Súčasťou podujatia bol aj program v podobe
odborného seminára s názvom Nové materiály a technológie vo zváraní i kontraktačno
– predajná výstava s produktmi pre zváranie
a zváračov.
Počas kultúrno-spoločenskej časti sa konali
súťaže v klasickejších i netradičných športových a zábavných disciplínach. Nechýbali
vystúpenia najmenších talentov, tanec, spev,
folklór a tombola. Aká atmosféra tu bola
naozaj, to je napokon aj tak najlepšie vidieť
na tvárach tých, ktorí tam boli a zachytil
ich objektív fotoaparátu. Generálny riaditeľ
PPS-ky Ing. Pavol Šimkovič vtedy povedal: „S
najväčšou pravdepodobnosťou sa stretneme
aj na budúci rok a budeme sa snažiť pripraviť
podujatie ešte prestížnejšie.“
No a do roka a do dňa - opäť v prvý júnový
víkend - je tu Detviansky zvar 2013. Ešte
predtým, ako vzniknú prvé súťažné zvary a
rozkrúti sa vír zábavy, si pripomeňme mená
vlaňajších víťazov.
10
Porazený nebol nik, česť
víťazom!
Víťazi zváračskej súťaže o Majstra Detvianskeho zvaru 2012 : 1. Ján Vajs, 2. Peter
Rumanko, 3. Tomáš Golian, 4. Peter Melich.
Výsledky vlaňajších športových súťaží:
DETVIANSKA HODINOVKA
ŽENY: 1. Diana Grexová, 2. Zuzana Lukáčová,
3. Veronika Vyletelová, 4. Dana Krnavcová
(PPS).
MUŽI: Miroslav Hanínec , Marek Matrtaj,
Milan Košút.
BEH S FÚRIKOM: 1. Róbert Delič – Alena
Gondášová, 2. Ján Gibala – Lucie Čierna, 3.
Imrich Malatinec, Mária Samašová.
HOD GRANÁTOM NA CIEĽ:
ŽENY (DORAST A DOSPELÉ): 1. Zuzana
Paulišinová, 2. Jozefína Babicová, 3. Veronika
Vyletelová, 4. Elena Malachová (PPS), 5. Janka Rapčanová (PPS), 13. Veronika Krnáčová
(PPS).
ŽENY (SENIORKY): 1. Helena Murínová, 2.
Irena Schronerová, 3. Anna Slovíková.
MUŽI: 1. Jozef Černák, 2. Vincent Tvrdík, 3.
Jozef Sarvaš, 6. Ján Baláž (PPS), 10. Ján Fekiač (PPS), 11. Ing. Jozef Salva (PPS), 12. Ing.
Štefan Straka (PPS).
HOD VALAŠKOU: 1. Peter Malach (PPS), 2.
Ing. Jozef Murín (PPS), 3. Peter Zvara, 6. Ján
Fekiač (PPS), 8. Miroslav Ďurica (PPS), 9.
Jaroslav Ďurica (PPS).
MINIFUTBAL: 1. Mužstvo Bobíci, 2. Mužstvo
Spojená škola Detva, 3. Mužstvo PPS Group
a.s. Detva.
Netankovali ste, no
budete môcť.
A ešte výhodnejšie
V októbrovom čísle 2012 bola v Podpolianskom strojári zverejnená informácia o
možnosti výhodného tankovania pohonných
hmôt, doplnkového tovaru a služieb bez
hotovosti cez zamestnanecké GOLD karty.
foto: shutterstock.com
Žiaľ, túto ponuku ste nakoniec nemali možnosť využiť. Nie vinou PPS-ky, ale pre zmeny
v obchodnej politike nášho partnera – spoločnosti Slovnaft, ktorá sa za to PPS Group
a.s. i jej zamestnancom ospravedlňuje.
Ako odškodné plánuje SLOVNAFT pripraviť
pre našich zamestnancov nový spôsob zvýhodnenia pri tankovaní palív, podľa prísľubu
vraj cenovo ešte atraktívnejší. Keď bude táto
nová ponuka aktuálna, budeme vás o nej
včas informovať.
Škoda na pracovisku vás nezruinuje. Poistite sa
Zlý deň v práci? Oblieva vás horúčava pri pomyslení, že budete musieť z vlastného vrecka zaplatiť škodu, ktorú ste spôsobili v PPS-ke? Ochráňte pred nečakanými výdavkami seba aj svoju
rodinu. Myslite dopredu a poistite sa bez starostí s naším partnerom: Allianz - Slovenskou
poisťovňou, a.s. Poistku za vás vybavíme priamo v závode.
V PPS-ke sa počas jedného roka stane
približne 50 prípadov, keď zamestnanec pri
práci spôsobí škodu zamestnávateľovi. Udiať
sa môže všeličo: od poškodenia služobného
auta, cez nabúranie obrábacích centier až po
zistenie zahraničného zákazníka, že dodaný
výrobok je nekvalitný.
Vám sa to nemôže stať?
Ale môže. Tak, ako sa to stalo nedávno
zamestnancovi PPS-ky pri bežnej výmene
nástroja na obrábacom centre. Vložil doň
dlhší nástroj ako mal vložiť a vážne poškodil
obrábaciu hlavu. Celková výška škody sa za
krátku chvíľu nepozornosti vyšplhala až na
14 000 eur!
Zo škody 14 000 eur by zaplatil iba 200 eur!
Poistka pre PPS Group a.s. nepokryla
celú sumu 14 000 eur podľa dohodnutej
spoluúčasti. Nevysporiadaná škoda bola
stále takmer 2000 eur. Pri svojom poistení
by sa mal zamestnanec na škode podieľať
10 percentami (najmenej však 33 eurami).
Z 2000 eur by tak škoda, ktorú od neho
môže zamestnávateľ požadovať (do 4-násobku priemerného mesačného zárobku
„v hrubom“) bola len 200 eur. Z tejto sumy
potom škodová komisia určí primeranú výšku
náhrady škody podľa dohodnutých interných
pravidiel.
Prečo sa poistiť?
- Ak spôsobíte zamestnávateľovi škodu, poisťovňa z nej uhradí 90%, vy – zamestnanec,
len 10%.
- Poistenie zodpovednosti zamestnanca za
škodu spôsobenú pri výkone povolania:
• chráni zamestnanca pred škodou, ktorú
spôsobí neúmyselne
• kryje škody až do výšky 4-násobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca
K tomuto poisteniu si môže zamestnanec
uzatvoriť pripoistenia na:
• škody spôsobené riadením služobného
vozidla
• škody na dopravovaných veciach
• chybne vykonanú prácu, chybne vykonanú
službu
• rozšírenú územnú platnosť poistenia pre
svet
Rýchlo a hneď, priamo v PPS-ke
Ročné poistné za vás uhradí jednorazovo
zamestnávateľ a ak sa vzájomne dohodnete,
bude vám zo mzdy mesačne zrážať aj jednu
dvanástinu ročného poistenia. Takže nemusíte nikam chodiť a nič platiť v hotovosti, ani
sledovať termíny splátok poistného.
Poistka so zľavou
Ak sa rozhodnete dať poistiť, kontaktujte
Mgr. Filipa Baďa (2. poschodie, klapka 212).
Poisteným zamestnancom PPS Group a.s.
poisťovňa poskytuje 20% zľavu na poistnom.
Naším partnerom pre tento typ poistenia je
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Ľudia ľuďom
PPS-ka sponzoruje
populárnu futbalovú miniligu
Občianske združenie PPS Group (OZ PPS)
pomáha organizovať a spolufinancovať
rôzne aktivity pre zamestnancov podniku i
obyvateľov celého regiónu. Tento rok je tak
PPS-ka generálnym sponzorom futbalovej
PPS miniligy, ktorá sa v Detve stáva čoraz
populárnejšou.
„Miniligu organizujeme, lebo sme chceli
pritiahnuť neregistrovaných futbalistov.
Je o ňu čoraz väčší záujem, máme hráčov
všetkých vekových kategórií, od mladých
až po dôchodcov,“ hovorí Miloš Bambura,
prezident MFK Detva. Súťažiacimi tímami
sú: Sparta Detva, FC Green Detva, Kladivári, Expendables, Stará Detva, Gymnazisti,
Mladie Kohúty a PPS tím (nahradený novým
z Hriňovej).
Hrá sa na umelej tráve ihriska MFK Detva
v nedele od 12. do 17. hod v závislosti od
domácich zápasov MFK Detva. Základných
kôl je 14 a z osmičky mužstiev do finálového
turnaja (so sprievodnými súťažami, hudbou,
gulášom, pivkom a kofolou) postúpia štyria.
Víťaz sa môže vďaka sponzorstvu našej
PPS-ky tešiť na víkendový pobyt na chate
zdarma.
foto: Tomáš Belko
Generálnym partnerom projektu je MFK
Detva, mediálnym partnerom portál DTonline.sk.
Blahoželáme
Na fotografii blahoželá generálny riaditeľ PPS Group a.s. Ing. Pavol Šimkovič
päťdesiatnikovi Antonovi Šohajdovi.
foto: archív PPS Group a.s.
Pracovné jubileá - nepretržite odpracoval v PPS Group a.s
Priezvisko
Meno Stredisko
Pracovná pozícia
Kmeťová
Oľga
Energetika
skladník
Rusňák
Gabriel Príprava
zmenový majster
Malatinec
Ľudovít Údržba
mechanik EZ
Kotruchová
Emília Finálne opracovanie
VPS/žeriavnik
Jucha
Ján
Energetika
prevádzkový elektrikár
Životné jubileá
Priezvisko
Meno Stredisko
Šohajda
Anton Energetika
Vilhan
Ján Ing. Kvalita
Spišáková
Zlatuše Ľudské zdroje
Lakota
Štefan Obrobňa
Bakaj
Miroslav Finálne opracovanie
Hakel
Štefan Raciodielňa
Sabo
Július Ing.TPV
Stankovičová
Dana
Zvarovňa H5
Golian
Mikuláš Obrobňa
Konôpka
Štefan Údržba
Malina
Ján
Zvarovňa H5
Bučková
Katarína Nákup
Pálka
Jozef Ing.TPV
Ďurica
Pavel
Obrobňa
Brhlík
Jozef
Zvarovňa H6
Haško
Pavol
Zvarovňa H6
Matúška
Ondrej Zvarovňa H5
Murín
Jozef
Zvarovňa H3
Pavelka
Ján
Montáž
Mrenica
Ján Ing. OPV
12
Odpracovaných rokov 20 rokov
25 rokov
25 rokov
40 rokov
30 rokov
Pracovná pozícia
zmenový majster
samostatný odborný
technický pracovník
referent špecialista
vŕtač kovov-NC
horizontkár
prevádzkový zámočník
odborný projektant,
konštruktér
viazačka bremien
horizontkár-NC
prevádzkový zámočník
viazač bremien
skladník
samostatný odborný technický
pracovník
strojárenský robotník-pomocný
strojný zámočník-stehár
strojný zámočník-stehár
strojný zámočník-stehár
strojný zámočník-stehár
strojný zámočník-montážnik
manažér
K dátumu
1.3.
14.3.
1.4.
2.4.
7.4.
Vek
50 rokov
K mesiacu
marec
50 rokov
50 rokov
50 rokov
50 rokov
50 rokov
marec
marec
apríl
máj
máj
50 rokov
50 rokov
55 rokov
55 rokov
55 rokov
55 rokov
apríl
marec
marec
marec
marec
marec
55 rokov
55 rokov
55 rokov
55 rokov
60 rokov
60 rokov
60 rokov
65 rokov
apríl
apríl
apríl
apríl
apríl
máj
máj
marec
Ľudia ľuďom
Župné leto láka do
regiónu
penie folklórneho súboru Lúčnica a speváka
Pavla Hammela.
OBERAČKA PO SEBECHLEBSKY (5. október
2013)
DEŇ STROMU (13. júl 2013)
Letnú turistickú sezónu v Banskobystrickom kraji oficiálne odštartujú oslavy 770. výročia mesta
Zvolen. Prelom mája a júna prinesie do mesta pod Pustým hradom
širokú škálu podujatí pre malých
i veľkých. Myšlienka usporiadať
Župné leto vznikla ešte v roku
2008, s prvým otvorením letnej
turistickej sezóny v centre nášho
kraja, v Banskej Bystrici.
Deň stromu je určený pre všetkých, ktorí
majú radi les. V areáli lesníckeho skanzenu
v Čiernom Balogu sa môžete poprechádzať
po viac než 3 kilometre dlhom náučnom
„Chodníku lesného času“ s desiatkami
informačných zastávok. Organizátori pre vás
pripravujú rôzne súťaže s lesníckou tematikou. Určite nebudú chýbať ukážky zalesňovania, sokoliarstva a kultúrno-spoločenský
program.
Malebná vinohradnícka osada Stará Hora
nachádzajúca sa neďaleko obce Sebechleby v
prvú októbrovú sobotu privíta návštevníkov
na Oberačkách po Sebechlebsky. Atraktivitu podujatia umocnia malebné štýlové
vinárske chyžky, v ktorých sú vykopané vínne
pivničky. Tie bývajú počas oberačky otvorené
a návštevníci okrem ich prehliadky majú
možnosť stráviť príjemné chvíle ochutnávkou
regionálnych špecialít. Súbežne s bohatým
kultúrnym programom sú prezentované
ukážky remeselnej výroby.
Keďže o Župné leto mali záujem aj v iných
regiónoch, v roku 2011 štartovalo v Dudinciach. Vlani to bolo v Banskej Štiavnici – v
meste Svetového dedičstva UNESCO. Cieľom
bolo prezentovať návštevníkom nielen
mesto, ale aj priľahlý región, ktorý má kľúčové predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu.
Pritiahnuť do regiónu viac návštevníkov je
cieľom všetkých podujatí organizovaných v
rámci Župného leta.
Vybrané podujatia Župného leta 2013:
OTVORENIE KÚPEĽNEJ SEZÓNY V DUDINCIACH (25. máj 2013)
Kúpeľnú sezónu v Dudinciach oficiálne otvorí
bohatý kultúrno-spoločenský program.
Podujatie sa začne o 14. hod remeselnými
trhmi v amfiteátri a od 15:00 sa predstavia
na pódiu rôzne umelecké telesá. Najväčším
lákadlom pre návštevníkov bude určite vystú-
Folklórne slávnosti
pod Poľanou
Oblasť Podpoľania každoročne ožije medzinárodným sviatkom folklóru a tradičnej
ľudovej kultúry počas druhého júlového
víkendu. Nebude to inak ani tento rok. Od
12. do 14. 7. sa zíde približne 1500 účinkujúcich v Detve, ktorá sa rozozvučí hudbou a
spevom. V detvianskom amfiteátri uvidíte asi
desať scénických programov predstavujúcich
hlavne tradičnú ľudovú kultúru stredného
Slovenska: hudbu, spev a zvykoslovie.
Medzi sprievodnými podujatiami sú programy v kostole, ukážky zo salaša, škola tanca,
škola hry na fujaru, rezbársky dvor, národopisné výstavy, výstavy výtvarných umelcov,
fotografov i jarmok tradičných ľudových
remesiel.
FEST HALUŠKY TURECKÁ (19.- 20. júl 2013)
Majstrovstvá Slovenska a Európy vo varení
bryndzových halušiek sú naplánované v obci
Turecká. Okrem súťaže, počas ktorej musia
štvorčlenné družstvá čo najrýchlejšie pripraviť, uvariť a aj zjesť trojkilogramovú porciu
čo najkvalitnejších bryndzových halušiek,
podujatie spestrí trh remeselníkov a bohatý
kultúrny a spoločenský program.
HONTIANSKA PARÁDA (16. - 17. august
2013)
V autentickom prostredí hrušovských lazov
v malebnej obci Hrušov sa každoročne koná
prezentačné podujatie ľudovej kultúry Hontu
s názvom Hontianska paráda. Zámerom je
predstaviť tradičné roľnícke práce, ľudové
remeslá a ponúknuť miestne gastronomické
špeciality. Občerstviť sa budete môcť v „hontianskych dvoroch, nebude chýbať hudobný
sprievod a stánky remeselníkov. To všetko
pripravuje obec Hrušov, miestne spolky, ale
i okolité obce. Súčasťou festivalu je scénický
folklórny program.
Práve jarmok konajúci sa v areáli amfiteátra
je jedným z najvýznamnejších sprievodných
podujatí. Ak prídete, zoznámite sa s pokračovateľmi tradičných ľudových remeselníkov
alebo výrob, ktoré nenadobudli charakter
remesla, no kedysi boli súčasťou bohatej a
pestrej domáckej výroby a dodnes sú súčasťou kultúrneho dedičstva. Práve stretávanie
remeselníkov ponúka vytváranie vzájomných
vzťahov, no aj podnecovať záujem mladých
ľudí o takmer možno už takmer zabudnuté
remeslá a výroby. Predmety, ktoré môžu
zúčastnení majstri dobrovoľne venovať do
zbierkového fondu Podpolianskeho múzea,
sa zachovajú pre budúce generácie. A ak si
niektorý z výrobkov kúpite, bude to určite
pekná spomienka na toto podujatie alebo
originálny ručne robený darček.
Zdroj: www.folklorfest.sk
Aj takto sa vlani varili v obce Turecká tie najlepšie
halušky.
foto: www.haluskyfest.sk
Folklór nájdete v Tureckej i pod Poľanou
foto: www.haluskyfest.sk
číslo 1
2 // marec
máj 2013
číslo
2013
13
Užitočné info / Zábava
HOROSKOPY
JÚN 2013
Baran - (21.3. - 20.4)
Jarné obdobie je pre vás najvyšším zdrojom
energie, preto ju zužitkujte vo svoj prospech.
Viac času venujte predovšetkým partnerovi a
pracovné povinnosti si vždy dobre rozložte.
Býk - (21.4. - 21.5.)
Optimizmus a láska zahreje vašu dušu a pomôže vám načerpať potrebnú silu. Doprajte
si všetko, po čom teraz túžite, lebo sa to
veľmi priaznivo odrazí na vašom zdraví aj
pracovných výsledkoch.
Blíženci - (22.5. - 21.6.)
Svoje šťastie nestavajte vo vzdušných zámkoch, ale na pevných základoch. Zasa ste o
rok starší, aj múdrejší, a preto sa viac zamyslite nad svojím zdravím a urovnajte si vzťahy.
Rak – (22.6. - 22.7.)
Je ten najlepší čas začať realizovať všetky
sny, ktoré ste už dlho odkladali. Viaceré
udalosti vám do seba začnú krásne zapadať,
čo posilní vaše telo i myseľ a pomôžu aj dobrí
priatelia.
Lev – (23.7. – 23.8)
Podarí sa vám vyriešiť všetky nedorozumenia
s najbližšími a zbavíte sa tak veľkého stresu.
Ak začnete pracovať naplno, je dosť pravdepodobné, že zarobíte na peknú dovolenku.
Panna – (24.8. – 23.9.)
Ak stretnete niekoho, pri kom vám poskočí
srdce, držte sa ho. Pracujte s otvorenou
mysľou a nebráňte sa novým veciam. Fyzickú
kondíciu si udržujte pohybom a zdravou
výživou.
14
Územie záhradkárov
Vieme, že o záhrade toho viete veľa. Ak
chcete byť viac ekologickí alebo pestovať
„na pľaci“ v mini rozmeroch trebárs i na
balkóne alebo na terase, pestovateľské
zaujímavosti a vychytávky prídu vhod.
-
Na slnečných terasách a balkónoch
sa darí muškátom, petúniám, lobelkám, balkónovým paradajkám, bazalke, oreganu, z trvaliek a letničiek skalniciam či rozchodníkom.
Chcete zmenu? Dajte sa na pestovanie vresu,
buxusu, zakrpatených ihličnanov, exotických
kvetov a kríkov. Do tieňa sa hodia begónie,
netýkavky, splývavý brečtan či mäta. Bylinky
nepotrebujú príliš výživnú pôdu, ani stále
hnojiť.
-
Koncom mája sa vysádzajú na slnečné miesto a do výživnej pôdy kany - jedny
z najvyšších okrasných kvetín s výškou až
1,5 m a žiarivo červenými kvetmi. Nariasené
odnože by mali byť v pôde 15cm hlboko, aby
sa dobre zakorenili a nevyvrátili sa. Prihnojte
dvakrát do mesiaca.
Jún:
-
Veľa prasličky roľnej v záhrade
signalizuje, že pôda má nedostatok vápnika.
-
Ak chcete mať zelený hrášok
ešte aj v letných mesiacoch, postupne ho
vysievajte až do konca mesiaca. Sadenice kučeravého kelu získate, ak ho vysievame až do
polovice mesiaca, výsadba potom pripadne
na druhú polovicu júla.
-
Uhorky vysadené v prvých júnových dňoch dávajú často lepšiu úrodu ako tie
z priamych májových výsevov.
-
Čerešne trhajte zásadne so stopkou, naopak, višne bez stopky.
-
Stromčekové ruže po prvej vlne
kvitnutia zakvitnú opäť, ak pri strihaní kvetov
viac skrátite výhony. Stonky s kvetmi režeme
tak, aby na ruži zostalo prvé dobre vyvinuté
očko v dolnej tretine výhonu. Každú ružu
výdatne prihnojte.
-
Plochy trávnikov založené neskoro
na jar pokoste, keď mladé steblá majú 10cm.
Po každom kosení dajte trávniku živiny.
Ekologicky na slimákov: Bojujte s prírodnými
prostriedkami: Z malých plôch ich pozbierajte. Do pasce sa chytajú najlepšie na pivo (a
na zvyšku si môžete pochutnať vy). Slimákov
usmrcujte radšej vriacou vodou, keď sa v nej
rozložia, vylejte ju na kompost. Nepraktizujte
občas používané solenie, pripraví im zbytočne pomalú a bolestivú smrť. Iným spôsobom
boja je použitie biologického prípravku
Nemaslug s parazitickými hlisticami. Pomôže
tiež chrániť si prirodzených nepriateľov
slimákov: tými sú ježkovia, ropuchy, jašterice,
vtáky.
-jl-
Užitočné informácie
Lekárska služba prvej pomoci Detva
LSPP pre dospelých: Poliklinika, Tajovského 5,
Detva, tel.: 045/545 91 11. Spádové územie:
okres Detva. Prevádzkový čas: pracovné dni
15.00 – 7.00 hod., sobota, nedeľa, dni pracovného voľna nepretržite 7.00 – 7.00 hod.
Pohotovosť pre deti a dorast zabezpečuje
LSPP Zvolen. Zubno-lekársku pohotovosť
zabezpečuje LSPP Zvolen.
Pohotovosť lekární v Detve jún 2013
1. - 2. jún: Lekáreň Opál – Záhradná ul. 5,
zdravotné stredisko
8. - 9. jún: Lekáreň U Galena, Tajovského 5,
Detva – poliklinika
15. - 16. jún: Lekáreň Centrum, Štefánikova
ul., nový polyfunkčný dom
22. - 23. jún: Lekáreň Pri Sironi, Obrancov
mieru (bývalá škola umenia)
29. - 30. jún: Lekáreň Sv. Antona, Nám. SNP
5, Detva – Stará Detva
Zdroj: www.bbsk.sk
Výhercovia sudoku z minulého čísla:
Užitočné info / Zábava
Váhy – (24.9. – 23.10)
Pozvánky
Varíme a pečieme
Kultúrne centrum Detva
Pečienkové placky
Slávnosť Božieho Tela
Cirkevná slávnosť spojená s procesiou sa
koná 2. júna v Detve.
Potrebujeme: Pol kila bravčovej pečienky,
5 vajec, 2 polievkové lyžice strúhanky, soľ,
mleté čierne korenie, štipku sódy bikarbóny
alebo prášku do pečiva, cesnak podľa chuti.
Deň na dedine
Na jarmok tradičných ľudových remesiel
spojených s oslavou Medzinárodného dňa
detí v Detve zájdite 7. júna.
Spievanky pod Poľanou
Regionálny festival detí v speve ľudovej piesne (44. ročník) sa uskutoční 16. júna v Detve.
Postup: Pečienku pomelieme. Pridáme všetky ostatné ingrediencie, dochutíme rozotreným cesnakom a všetko dobre premiešame.
Z hmoty naberanej polievkovou lyžicou vytvárame placky. Opekáme ich na oleji alebo
masti asi 2 minúty z oboch strán. Môžeme
podávať so zemiakmi a zeleninovým šalátom.
Podpolianske osvetové stredisko Zvolen
(POS)
Ján Križanský
Dominanty Zvolena v kresbách, maľbách
a grafikách uvidíte na Mestskom úrade vo
Zvolene do 28. júna.
Zemiaková bábovka
Život s fotografiou
Jolana Stúlová vystavuje pri príležitosti svojho životného jubilea v Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja do 28. júna.
Postup: Maslo s cukrom, vanilínovým cukrom a žĺtkami dobre vymiešame, pridáme
šťavu z citróna, postrúhané zemiaky a miešame 15 minút. Do múky pridáme prášok do
pečiva a tuhý sneh z bielkov. Jemne premiešame a pridáme do žĺtkového základu. Cesto
dáme do vymastenej a vysypanej formy.
Pečieme v dobre vyhriatej rúre 45 min. Po
upečení pocukríme.
Milan Hraško
Rovnako jubilujúci autor zo Zolnej sa prezentuje svojimi grafikami tiež v úrade samosprávneho kraja do 28. júna.
Jozef Boroš
Neprofesionálny výtvarník vystavuje obrazy
vo zvolenskom POS od 3. do 28. júna.
MDD deň detí v dielničke
Zoberte svoje ratolesti na Medzinárodný
deň detí 1. júna do zvolenského POS od 9.
hodiny.
Tajomstvá zdravého života
Prednáška pre verejnosť na túto tému sa
koná vo zvolenskom POS 20. júna.
Potrebujeme: 250g uvarených a postrúhaných zemiakov, 250g hrubej múky, 150g práškového cukru, 100g masla, 2 žĺtky, 1 prášok
do pečiva, 1 vanilínový cukor.
„Opité“ kiwi
Potrebujeme: kiwi, vajce, polohrubú múku,
brandy, citrónovú šťavu, tuk na smaženie.
Postup: Očistené kiwi nakrájame na hrubšie
plátky, pokropíme citrónovou šťavou a
brandy. Prikryté necháme pol hodiny odležať
v chlade. Potom kiwi zo šťavy vyberieme,
namáčame v cestíčku z vajca a rozšľahanej
múky a smažíme na rozpálenom tuku. Posypeme práškovým alebo škoricovým cukrom a
hneď podávame.
Všetky šance sa snažte využiť naplno, no pristupujte k nim s rozumom. Nedajte sa nikým
„vytočiť“, reagujte pokojne, to prelieči dušu.
Prácu si nenoste domov, potrebujete vypnúť.
Škorpión – (24.10. – 22.11.)
Naučte sa rovnomerne rozdeliť si svoj čas
medzi všetky povinnosti, to bude vaša cesta
k rovnováhe. Tento stav priaznivo ovplyvní
vaše zdravie, no predovšetkým vzťahy s
najbližšími.
Strelec – (23.11. – 21.12.)
Uvedomte si, že všetko má svoj čas, rovnako
aj váš úspech. Zatiaľ sa jednoducho tešte z
maličkostí a z čara prítomného okamihu. Váš
vzťah sa teraz uberá priaznivým smerom.
Kozorožec – (22.12. – 20.1.)
Všetky starosti rozoberte so svojou láskou
a budete príjemne prekvapený, ako sa veci
dajú ľahko vyriešiť. V záujme zdravia sa teraz
vyhýbajte akejkoľvek závislosti a stresu.
Vodnár – (21.1. – 19.2.)
Vychutnajte si každú novú chvíľu, ktorú
práve prežívate, lebo až teraz prichádza vaše
vytúžené šťastie. Zvýšenú pozornosť venujte
svojím financiám, inak by vás mohli prekvapiť nepríjemné straty.
Ryby – (20.2. – 20.3.)
Stretnete niekoľko nových ľudí, ktorí môžu
významne obohatiť váš život. Potrebujete
kvalitnú regeneráciu, preto si naplánujte dovolenku, ktorá osvieži nielen telo, ale i dušu.
Inka GROFČÍKOVÁ
Sudoku z marcového vydania Podpolianskeho strojára vylúštili a výhercami poukážok
v hodnote 20 € sa stávajú:
Emília Fekiačová, skladníčka, Expedícia; Pavel Paprčka, zvárač kovov, Zvarovňa H3,
Dušan Šleiferčík, manipulačný robotník, Expedícia. Blahoželáme! Výhry po 20 eur pre
každého čakajú na vás na oddelení ľudských zdrojov.
číslo 1
2 // marec
máj 2013
číslo
2013
15
Užitočné info / Zábava
Váš časopis
cestoval do
Mexika!
Prečítajte si nabudúce
Podpoliansky strojár sa z Detvy dostal až do
ďalekého Mexika! Do krajiny tequily, famóznej kávy, pravej čokolády, kukuričných
placiek, pikantných omáčok, sombrera...
Do zeme nádherných pyramíd a ďalších pamiatok mayskej, aztéckej a toltéckej kultúry.
Tam sa nám podarilo stretnúť s riaditeľom
motorárne „čerstvo“ budovanej automobilky
MAZDA, ktorú ešte len čoskoro otvoria.
Zaujímali sme sa o pracovné miesta, ktoré
fabrika vytvorí, o platové podmienky vo
výrobe i o typy áut, ktoré budú produkovať.
A zisťovali sme, či sa dostanú aj na náš
európsky trh. Mimochodom, aj tam žijú naši
krajania z Detvy...
Viac sa dozviete v budúcom čísle
Podpolianskeho strojára.
Riaditeľ motorárne Julio Franco (vpravo) so svojím tímom.
Krížovka
Lúštite a vyhrajte!
Vylúštenú tajničku švédskej krížovky nám môžete poslať do 17. júna 2013 e-mailom na adresu: [email protected] alebo ju na lístku vhoďte do
schránok na osobnej alebo nákladnej vrátnici.
Pre troch z vás máme pripravené výhry: Prvý výherca dostane večeru pre dvoch v reštaurácii Zlatý dukát, druhý výherca originálny kovový model stroja
Caterpillar v hodnote do 50 eur, tretí poukážku na nákup tovaru v hodnote 20 eur a štvrtý predplatné novín MY .
Podpoliansky strojár.
Štvrťročník pre firemnú komunikáciu. Nepredajné.
Vydáva PPS Group, a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva.
Kontakt: Ján Štriho, riaditeľ úseku ľudských zdrojov, kl. 104, [email protected] . Redakcia: Unio Solutions, s. r. o. Kontakt: [email protected] .
Download

pps strojar