Číslo 5
december 2013
Noviny zamestnancov
PPS Group a.s.
2. ročník
(vychádzajú od roku 1955)
NÁVŠTEVA
VO VOLVE
Naši kolegovia nedávno boli v nemeckom meste
Konz. Pozval ich tam jeden z našich zákazníkov spoločnosť Volvo Construction Equipment.
Navštívili aj zvarovňu a vrátili sa s mnohými zaujímavými postrehmi. Zlepšenia sa im teraz budú
presadzovať ľahšie, pretože videli na vlastné oči,
že naozaj fungujú.
MEDZI JUBILANTMI
V našej firme sa na výrobkoch stále vo veľkej miere
podieľa manuálna práca a ľudský um. Ľudia sú
najdôležitejší. Ak navyše pracovali v PPS-ke celý svoj
produktívny život, je to dôvod na oslavu. Atmosféru zo
stretnutia jubilantov sme zachytili našim fotoobjektívom.
Najnovšie
Fabrika vo fabrike
Midori Kai
Čo bude príznačné pre
novinky vo výrobe pre
Volvo? Tímová práca,
samostatnejší zamestnanci a nový systém
odmeňovania za
„zlepšováky“.
Na sklonku roku 1957
Vieme v čom spočíva
tajomstvo skvelej kvality
výrobkov, organizácie
práce i komunikácie u
nášho odberateľa, vo
firme KOMATSU. Je za
tým príroda!
Čo si priali kolegovia
v našich strojárňach a
čím žila fabrika? To nájdete v Podpolianskom
strojárovi vytiahnutom
z archívu.
ilustračné foto: archív PPS Group a. s.
Aktuality
Sme o krôčik bližšie...
iný podiel, vedenie podniku a predstavitelia
odborov sa zhodli, že takýto spôsob odmeny
zamestnancov je férový.
Bonus, teda 10% zo zisku firmy k 30. 11.
2013 sa rozdeľuje medzi zamestnancov na
základe dvoch faktorov:
foto: archív PPS Group a. s.
PPS-ka dostala ocenenie od Úradu pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo,
ktorého hlavným cieľom je zabezpečovať na
Slovensku konkurencieschopné a efektívne
prostredie. Úrad každoročne vyhlasuje súťaž o Národnú cenu Slovenskej republiky za
kvalitu, v ktorej sme získali cenu v kategórii
za zapojenie sa do súťaže. (Ako veľká organizácia vyrábajúca výrobky od 251 zamestnancov). Naša firma si takto preverovala
systém vlastného manažérstva a uspela.
„V tejto súťaži sme sa dozvedeli, čo všetko
musí firma nášho formátu, pri takej komplexnosti, veľkosti a sortimente výrobkov spĺňať,
aby sme mohli hovoriť, že máme predpoklady robiť kvalitný biznis a úspešne pôsobiť v
oblasti strojárstva. Teda vyrábať, pracovať
a žiť kvalitne. Sme hrdí, že sme dostali toto
ocenenie. Znamená to, že môžeme byť len
krôčik od ocenenia za kvalitnú prácu,“ hovorí
generálny riaditeľ PPS-ky Pavol Šimkovič.
2
Prvým faktorom je výška tarifnej triedy, ktorá
zamestnancovi prináleží.
tenia dohromady Dominika Uhrinová z úseku
kvality a ľudských zdrojov s ďalšími spolupracovníkmi. Spolu s generálnym riaditeľom
P. Šimkovičom a riaditeľom úseku kvality
Vladimírom Ľalíkom sa potom zúčastnila na
slávnostnom odovzdávaní cien v Bratislave.
Druhým faktorom je dochádzka zamestnanca
do práce počas celého roka. To znamená, že
sa berie do úvahy, koľko času z plánovaného
počtu hodín zamestnanec v práci bol. Presné
pravidlá zamestnanci nájdu v Kolektívnej
zmluve (časť F body, 3 a 4).
„Je dobré, keď nám niekto nezaujatý nastaví
zrkadlo našej práce. Naše výrobky nie sú vo
svojej podstate nekvalitné, no nie sme ani
špička. Stále musíme na sebe veľa pracovať.
Najdôležitejší sú ľudia a u nás je veľmi vysoký
podiel ručnej práce. Ľudia do nej vkladajú
svoje schopnosti. Zákazníci sú však na chyby
ľudského faktora citliví, preto sa musíme
všetci podieľať na tom, aby bola naša kvalita
čo najvyššia,“ hodnotí V. Ľalík.
AKTUÁLNE O
DOVOLENKÁCH
Bude aj koncoročný
bonus
V PPS-ke sme kvôli účasti v súťaži museli
nastaviť a zvládnuť množstvo parametrov.
Základom posudzovania bolo 9 hlavných
kritérií. Prvých 5 vytvára predpoklady, aby
bola organizácia úspešná, zvyšnými kritériami je ohodnotená z hľadiska výsledkov
alebo cieľov, ktoré dosiahla. Ako konštatujú
organizátori súťaže, model hodnotenia
umožní odhaliť slabé miesta v organizácii a
ešte lepšie využiť tie silné.
Spoločnosť dosiahla pozitívny hospodársky
výsledok a to znamená, že dôjde aj k odmeňovaniu zamestnancov za to, že k tomuto
výsledku prispeli.
Zaujímavé je, že v rámci súťaže hodnotia
firmu nielen audítori na základe osobnej
návštevy, ale firma sa hodnotí aj sama. Za
PPS-ku dávala podklady nášho samohodno-
„Priemerná výška bonusu na zamestnanca
vychádza na 63 eur,“ informuje Ján Štriho,
riaditeľ úseku ľudských zdrojov PPS-ky.
Podľa výpočtu, ktorého spôsob je zakotvený
v Kolektívnej zmluve, je k dispozícii 80 000
tisíc eur. Táto suma bude rozdelená medzi
všetkých zamestnancov PPS Group a. s.,
a PPS Personálne služby s. r. o.
Vytvárať zisk je cieľom každej firmy. A hoci
má každý z nás na zisku našej spoločnosti
Pred Vianocami sa brány našej fabriky
zatvoria 18. decembra 2013. Pracovať sa
znovu začne 2. januára 2014, no nastúpia
iba zamestnanci na príprave materiálu a
obrobni, aby sa zvarovne predzásobili materiálom. Ostatní pracovníci nastúpia
7. januára 2014.
Doma zostávame v dňoch vyhláseného
mimoriadneho režimu a od 18. 12. do 31.
12. 2013. Voľno je možné čerpať dvomi
spôsobmi: mimoriadnym režimom alebo
dovolenkou. Čo platí pre zamestnancov PPS
Group a. s.? Tí so „starou“ dovolenkou za rok
2012 ju vyčerpajú úplne a zvyšok voľna budú
pod mimoriadnym režimom. Pre ostatných
zamestnancov platí mimoriadny režim vo
všetky piatky počas vyhláseného mimoriadneho režimu a v ostatné dni budú na dovolenke. Zamestnanci, ktorí nemajú dostatok
dovolenky, ktorá by pokryla všetky dni voľna,
budú zvyšné dni na mimoriadnom režime.
Pre zamestnancov firmy PPS Personálne
služby s. r. o., platí po dohode s predstaviteľmi odborov, že budú v mimoriadnom režime
po celé obdobie voľna. Je to férový krok voči
zamestnancom materskej spoločnosti, ktorí
Aktuality
pri zvažovaní ako ušetriť financie spoločnosti
súhlasili, aby boli zachované všetky pracovné
miesta, s tým, že pôjdu na mimoriadny režim
a za cenu, že si v podstate dočasne znížia
svoje príjmy. „Výhodou pre zamestnancov
firmy PPS personálne služby s. r. o., je práve
zachovanie pracovných miest,“ konštatuje
Ján Štriho, riaditeľ úseku ľudských zdrojov.
Vďaka mimoriadnemu režimu nemusíme
prepúšťať! Čo je mimoriadny pracovný
režim? Znamená to, že počas neho nepracujeme, zostávame doma. Dôvodom
takéhoto kroku je pokles objednávok a
nevyužité kapacity strojov i ľudí. Na výber
boli v takejto situácii len dve možnosti: znížiť
počet zamestnancov alebo urobiť mimoriadne opatrenia týkajúce sa všetkých. Našou
najväčšou snahou je neprepúšťať, preto sa
vedenie PPS-ky dohodlo s odbormi na tzv.
60% režime. „Znamená to, že za dni, počas
ktorých tento režim platí, firma prepláca
zamestnancom 60% zo mzdy – napriek tomu,
že nepracujú. Ak by sme nepristúpili k takémuto riešeniu, o prácu by muselo prísť 200
zamestnancov,“ informuje J. Štriho.
O prácu teda nepríde tento rok nikto a ak
predsa, tak iba vinou nízkej výkonnosti,
slabej kvality odvádzanej práce alebo pre
nedostatočnú disciplínu. O každom takto
skončenom pracovnom pomere zamestnanca PPS Group a. s., alebo zamestnanca firmy
PPS Personálne služby s. r. o., bude vedenie
PPS-ky informovať zástupcov zamestnancov.
Opatrenia majú aj inde. Mimoriadny režim
je zavedený aj preto, aby firma mala v prvých
mesiacoch roku 2014 dostatok financií,
ktorými môže disponovať. Znížené tržby za
november a december tohto roka by sa totiž
prejavili práve nedostatkom prostriedkov v
januári a februári 2014.
Čo dodať na záver? Pracovníci francúzskej
spoločnosti Liebherr už rok zostávajú počas
Na konferencii v Banskej Bystrici sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov firiem, partnerov a klastrov.
foto: archív PPS Group a. s.
piatkov doma a majú krátené mzdy. Po
novom nebudú pracovať už ani vo štvrtky.
Takéto opatrenia sú teda bežné aj v iných
firmách a iných krajinách.
Strojársky podnik
svetového formátu
Dňa 25.novembra 2013 sa v Banskej Bystrici
uskutočnila Konferencia Cesta k výkonnosti - strojársky podnik svetového formátu,
ktorú organizoval 1.slovenský strojársky
klaster.
Konferencia bola tematicky zameraná na rast
výkonnosti strojárskych podnikov. Globálny
pohľad a súčasné trendy vo svete priemyslu
priblížil vo svojej prezentácii profesor Ján
Košturiak z IPA Slovakia spolu s riaditeľom
Moravskoslezského automobilového klastra
Milanom Glogárom.
zo spoločnosti Gevorkyan s.r.o., Milan Škrobian zo SAPA Profily a.s., a generálny riaditeľ
Slovalco a.s., Milan Veselý.
Projektoví manažéri z IPA Slovakia priniesli
návod nielen ako zmeny robiť, ale ako ich
robiť správne.
V rámci záverečného bloku s názvom Poďme
spolu rásť generálny riaditeľ PPS Group a.s.,
Pavol Šimkovič a riaditeľka 1.SSK Lenka Kupcová Zimová predstavili činnosť, aktivity a
poslanie klastra a budovanie spolupráce pre
rozvoj strojárstva a regiónu.
Konferencie sa zúčastnilo viac ako 70 zástupcov firiem, partnerov a klastrov. Akcia
bola pilotným podujatím v rámci odborných
workshopov, ktoré bude 1.SSK pravidelne
organizovať na aktuálne témy z hľadiska
rozvoja podnikania a rastu výkonnosti.
-lkz-
Zaujímavý a inšpirujúci pohľad na vlastnú
cestu k výkonnosti priniesli prezentácie predstaviteľov firiem z regiónu - Artur Gevorkyan
Milí naši čitatelia,
Ďakujeme vám za priazeň a podporu v odchádzajúcom roku 2013.
V tomto časopise sa stále snažíme, aby ste boli informovaní o najdôležitejších udalostiach v PPS-ke, aby ste poznali názory vašich kolegov. Aby
ste vedeli o histórii strojární, ale aj o tom, čo si v minulosti mohli prečítať vaši niekdajší kolegovia v archívnych číslach Podpolianskeho strojára.
Sme radi, ak si oddýchnete pri zábavnej časti časopisu alebo súťažíte o ceny.
Ceníme si všetky Vaše pripomienky k nášmu – vášmu časopisu. Budeme radi, ak nám aj ďalej budete otvorene hovoriť, ako sa vám páči jeho
obsah, kvalita i čo vám v ňom chýba. Tak sa nám skutočne bude dariť, ďalej ho zlepšovať.
Prajeme vám pokojné a požehnané Vianoce a úspešný nový rok 2014. Nech sa vám darí v práci, nech máte okolo seba kolektív príjemných ľudí.
Nech ste šťastní a spokojní i v súkromí. A po celý budúci rok dobre a pozitívne naladení.
Vaša redakcia
číslo 5 číslo
/ december
2013
1 / marec
2013
3
foto: archív PPS Group a. s.
PSS-ka vo svete
VÝBORNÁ ORGANIZÁCIA, PORIADOK A TRÉNOVANÍ ĽUDIA
Inšpirácie z návštevy Volva v nemeckom Konzi
PPS-ka dostala nedávno pozvanie
do nemeckého Konzu, k nášmu zákazníkovi,
spoločnosti Volvo Construction Equipment.
Náš tím sa vrátil s mnohými poznatkami
a podnetmi, niektorých jeho členov sme
preto oslovili, aby sa o ne podelili aj s vami.
Katarína Klusačeková, supervízorka Hala 4,
obrobňa: Prvý väčší dojem na mňa urobil
poriadok na pracoviskách a vyššia mentalita
pracovníkov, ktorí sa sami starajú o všetko,
o svoje prostredie, stroje. Sú hrdí, že pracujú
v takejto firme a robia všetko preto, aby sa
pri práci cítili dobre. Zaujala ma aj vizualizácia všetkých potrebných aj aktuálnych
údajov, o firme, výrobe... Nielen formou
násteniek vo výrobe, ale aj na obrazovkách
v spoločných priestoroch, napríklad pri vstupe do firmy alebo v jedálni.
foto: archív PPS Group a. s.
Páči sa mi, že aj robotníci sa zapájajú do zlepšovania. Snažia sa robiť čo najlepšie a keď
treba, upozorňujú na to, čo je zlé a spoločne
s nadriadenými sa snažia o zlepšenie. Aj
u nás kedysi ľudia z výroby prichádzali so
4
zlepšeniami, no teraz to akosi trochu upadlo.
A čo mi hneď padlo do očí je veľký priestor,
či už ako skladové priestory na detaily alebo
výrobky, alebo aj okolo strojov. Všetko je
akési prehľadnejšie. Zaujal ma tiež plynulý
tok výroby, všetko ide „krok za krokom“, čím
sa vyhnú zbytočnému prevážaniu a časovým
stratám.
Peter Bojtoš, Key account manager na
projekte Volvo: Spoločnosť nám umožnila
nahliadnuť priamo do živej výroby vo svojej
zvarovni, čo bolo našim ľuďom blízke. Videli
sme princípy štíhlej výroby aj princípy 5S
v praxi (týkajúce sa čistoty, usporiadanosti
a prehľadnosti na pracoviskách). Celý deň sa
nám venoval úsekový vedúci. Prešli sme si
každú informačnú tabuľu, kde sú každému
prístupné všetky potrebné informácie: o pracovníkoch, ich kompetenciách, o výrobkoch,
sú tu akčné plány... Píše sa o problémoch, ale
aj kto má daný problém riešiť. Všetko sú to
živé, denno-denne aktualizované dokumenty, teda nič „na okrasu“.
Pozreli sme si aj manipuláciu tovaru a zistili
sme, že pri dobrej organizácii toku linkového usporiadania stačí na celú dielňu jeden
manipulačný pracovník, ktorý vie obslúžiť
každé pracovisko. Znamená to, že logicky
usporiadané pracoviská, sú predpokladom
pre plynulý tok výroby a odstránenie časových strát.
O problémoch a skúsenostiach sa porozprával so svojím nemeckým kolegom aj náš šéf
plánovania Jozef Bubelíny. Pozdravil nás aj
samotný generálny riaditeľ Volva v meste
Konz a vyjadril sa, že sme preferovaným
dodávateľom, ktorý významnou mierou
prispieva do ich výrobného procesu. Táto
návšteva bola podľa mňa veľmi cennou
skúsenosťou aj pre našich supervízorov, ktorí
môžu o systéme vo Volve presviedčať svojich
ľudí, lebo sami videli, že to v praxi funguje.
Imrich Czére, šéf tímu pre vytvorenie
prvého fraktálu v PPS-ke: Našli sme výborne
organizovanú a čistú prevádzku s kvalitne
trénovanými ľuďmi pôsobiacimi v tímoch
s tím lídrami. Táto výrobná prevádzka, ktorá
pozostáva zo zvarovne a montážnych liniek
je organizovaná veľmi pružne, a tak sa môže
prispôsobiť rýchlo meniacim sa požiadavkám
trhu. Zvarovne udržiavajú čisté, jasne je stanovený harmonogram výroby na najbližšie
dni a závod dbá na vysokú bezpečnosť práce.
Spoločnosť má dobrý systém vizualizačného
manažmentu priamo na pracoviskách. Na
tabuliach sú vhodne umiestnené tabuľky
a grafy, ktoré zachytávajú výkon pracovísk,
ich bezpečnosť, precíznosť dodávok a parametre kvality. Pred týmito tabuľami majú
dynamické stretnutia výrobní pracovníci
a obslužný personál s majstrami a výrobným
riaditeľom, kde diskutujú o odchýlkach voči
plánu a zakladajú akčné plány na riešenie
vzniknutých problémov, ktoré nazývajú
výzvami.
Aj naša spoločnosť sa rozhodla zaviesť
pružný systém riadenia organizovaný vo
fraktále práve pre zákazníka Volvo. Návšteva
v Nemecku bola inšpiráciou pre naše ďalšie
kroky pri zavádzaní štíhlej výroby bez tvorby
nadzásob. Cieľom bude navrhnúť naše linky
a ich logistiku tak, aby sa prispôsobila taktu
montážnych liniek zákazníka.
František Lopušek, supervízor, výroba Volvo: Zaujala ma najmä vysoká štandardizácia.
Do ktorejkoľvek haly prídete, vidíte plány,
vyhodnocovacie tabuľky, grafy... všetko má
rovnakú formu. V princípe jednoduchý, ale
prepracovaný vizualizačný systém, ktorý
pravdepodobne aj reálne funguje. Vrcholový
Čím žijeme
manažment sa pravidelne schádza pri
výsledkoch, hodnotí, rieši a prijíma opatrenia. Vychádza z toho, čo si bežne všetci na
dielni môžu pozrieť, podklady sú spracované
hlavne graficky, nikto nemusí študovať hromadu papierov.
foto: archív PPS Group a. s.
U nás v PPS-ke máme čiastočné vizualizácie
typu „vlastná tvorba“, možno že by bolo
dobré začať štandardizovať práve tu. Aj
keď musím povedať, že u nás na stredisku
Volvo ľudí nástenky už zaujímajú, sú na nich
aktuálne výrobné informácie. Kedysi popri
nich prechádzali bez povšimnutia, dnes sa
pristavujú, podiskutujú o plnení plánu a
výsledkoch.
V PPS-ke však stále chýba, aby užitočná
novinka prenikla plošne do celej firmy. Už
len také skrinky na osobné veci má u nás
každý riešené inak. Vo Volve sú zjednotené,
ako aj ostatné dôležité pomôcky pre prácu,
stojany reťazí na kolieskach či deliace steny
medzi pracoviskami, ktoré sa tiež využívajú
na rozsiahlu vizualizáciu.
Je tam čisto a poriadok, pracovníci veľmi
striktne rešpektujú uličky určené pre peších,
nikto nechodí mimo nich, aj keď miesta
naokolo je dosť. Podnetný je pre nás Systém
Kanban, ktorý pomáha udržiavať stálu úroveň množstva zásob bez zložitého plánovania. Na pracoviskách je iba to, čo je potrebné, žiadna zásoba materiálov. Skladovanie
položiek (pomerne veľké zásoby) je situované mimo pracovísk, pracoviská sú položkami
neustále a systematicky dopĺňané.
Je jasné, že Volvo sa nedá celkom porovnať
s PPS-kou, sú finálnym montážnym závodom,
ustavovania a zvárania majú menej. Ale
podnetov na štandardizáciu a štíhlu linkovú
výrobu ponúkajú dostatok. Je na nás ako sa
príležitosti na zlepšovanie chopíme.
Pavol Strýček, poradca pre výrobný systém
Volvo: Mňa najviac zaujala organizácia tímov
a spôsobu výroby. Pracovný tím obsluhuje
linku: sériu pracovísk, ktoré sú usporiadané
za sebou tak, aby vyrobil hotový zvarenec.
Linka vyrába len to, čo sa bude montovať
na montážnej linke. Konkrétny kus, napríklad
rám pre konkrétny hotový stavebný mechanizmus. Nič naviac alebo v dávkach. Ľudia
v tíme vedia vykonávať niekoľko operácií, aby
bol tím pružný a zastupiteľný. Podľa toho,
aký je plán na nasledujúci deň, teda koľko
kusov akých výrobkov majú vyrobiť, si sami
určia takt výroby a počet pracovníkov, ktorý
je potrebný. Ak je napríklad nižší požadovaný
denný objem výroby, pracovníci robia údržbu
a čistenie pracovísk alebo tréning a vzdelávanie. Takýto spôsob práce môže fungovať len
vtedy, keď sú zabezpečené všetky potrebné veci pre samotnú výrobu, ale hlavne
organizačné predpoklady a pripravení ľudia.
Preto sú všetky dôležité informácie a údaje
umiestnené priamo na pracoviskách. Deň
sa začína krátkou poradou tímu priamo pri
linke. Čistota a poriadok sú samozrejmosťou.
Pracovníci si sami udržiavajú bezpečné a
príjemné pracovné prostredie.
foto: Unio Solutions
Klaster bude popularizovať strojárstvo
1.slovenský strojársky klaster začal v druhej
polovici roka 2013 realizovať naplánované
projekty. Jedným bol projekt Zvyšovanie
konkurencieschopnosti klastra a jeho
členov.
Pozostával z dvoch aktivít. V rámci prvej
klaster zorganizoval odbornú konferenciu,
podrobnejšie si o nej prečítajte v článku s názvom Strojársky podnik svetového formátu.
Druhou aktivitou bolo vzdelávanie zamestnancov členských firiem klastra. „Klaster
spolu vyškolil 68 zamestnancov svojich členských spoločností, medzi nimi aj z PPS-ky,“
informuje riaditeľka 1.SSK Lenka Kupcová
Zimová. Zamestnanci našej firmy absolvovali
všetky školenia a bola to práve PPS-ka, ktorá
mala na každom najvyšší počet účastníkov. Prvý kurz bol zameraný na kreslenie v
AutoCAD - populárnom softvéri pre 2D a 3D
projektovanie a konštruovanie a v programe
SolidWorks - strojárskom 3D CAD softvéri
pre platformu Microsoft Windows. Ďalší
kurz ocenila každá firma, ktorá má zavedený
systém manažérskej kvality ISO, školili sa
zvárači, nechýbal kurz TPM – totálne produktívnej údržby pre vedúcich výroby a majstrov
údržby. Odzneli informácie o zmenách v PPS-ke na fraktálový podnik a o zavádzaní lean
manažmentu ( tejto téme sa venujeme v
článku s názvom Máme podmienky pre veľké
a úspešné zmeny).
Klaster chce a môže byť pre svoje členské
firmy takýmto prínosom stále. „Školenia
boli totiž zo 60% spolufinancované z dotácie
ministerstva hospodárstva na podporu
činností priemyselných klastrových organizácií, podobná schéma bude pokračovať aj
počas nasledujúcich šiestich rokov. Preto
už pripravujeme projekt pre vzdelávanie
zamestnancov členských firiem v iných oblastiach,“ pokračuje riaditeľka klastra. Bude
to napríklad Simatic softvér pre Siemens,
preškoľovanie nastavovačov obsluhy CNC
strojov, manažérske školenia na zvyšovanie
výkonnosti firmy a lean manažmentu, kurz
pre majstrov vo výrobe zameraný na komunikáciu s podriadenými a vedenie tímu...
„V mnohých spoločnostiach sa dejú zmeny.
Chceme vychovávať lídrov a zodpovedných
ľudí, ale aj posilňovať tímovú prácu. Okrem
toho, dopyt po pracovnej sile v strojárstve
ďaleko prevyšuje ponuku. V technických
odboroch pritom študuje iba 1,6 % všetkých
študentov stredných škôl,“ konštatuje Lenka
Kupcová Zimová.
Klaster je živý a dejú sa v ňom zmeny. Tento
rok do neho vstúpili traja noví členovia –
firma Simag Slovakia (subdodávateľ PPS-ky),
INEKON Systems zaoberajúca sa informačnými systémami pre riadenie podnikov a v poradí deviata stredná škola z Banskej Bystrice,
čím klaster obsiahol všetky školy technického
zamerania v regióne. „Na budúci rok plánujeme tiež intenzívne popularizovať technické
povolania žiakom základných a stredných
škôl, ale aj ich rodičom a verejnosti, aby sa
zvýšil záujem o zamestnanie v týchto profesiách,“ uzatvára riaditeľka klastra.
Raciodielňa sa sťahuje
Doteraz mali pracovníci Raciodielne v Hale
4 dosť stiesnené podmienky pre prácu. To
sa však zmení, pretože sa sťahujú do Haly
3. Odtiaľ na jar tohto roka odišla firma
PPS VEHICLES s. r. o., ktorá ukončila svoje
pôsobenie v priemyselnom parku v areáli
nášho podniku. Sťahovanie Raciodielne je
rozdelené na viac etáp kvôli presunu strojov
a technológií. Do vyhovujúcejších priestorov
pôjde viac ako 20 zamestnancov. A čo bude
v bývalých priestoroch Raciodielne? Tie
podľa riaditeľa technického úseku Ladislava
Takáča zostávajú zatiaľ voľné.
číslo 5 číslo
/ december
2013
1 / marec
2013
5
Čakajú nás zmeny
ilustračné foto: Unio Solutions
MÁME PODMIENKY
PRE VEĽKÉ A ÚSPEŠNÉ ZMENY
V našom časopise sme vás už informovali, že
v PPS-ke sa budú diať veľké zmeny.
V dnešnom veľmi rýchlo sa meniacom svete
veľké firmy nestíhajú a kto na trhu nereaguje
čo najpružnejšie, prehráva. Preto zavádzame iný, jednoduchý systém riadenia, ktorý
úspešne využívajú najmä menšie firmy. U nás
budú akoby menšími firmami tzv. fraktály.
Prvým (pilotným) projektom je už vznikajúci
fraktál pre zákazníka Volvo. Pozreli sme sa,
ako sa mu darí, čo od týchto zmien očakáva
PPS-ka a na čo by sa mali pripraviť zamestnanci.
Zdravšej firme zákazníci sľubujú prácu
Od zmien v prvom rade očakávame, že
PPS-ka sa stane zdravšou a ziskovejšou
firmou, ktorá bude môcť vkladať časť svojho
zisku do ďalších investícií a získavať nových
zákazníkov. „Zákazníci nám dávajú najavo,
že keď budeme mať pružný systém výroby a
zachováme kvalitu, prácu nám dajú. Môžeme
6
tak pomôcť myšlienke vrátiť PPS-ke starú
slávu. Máme podmienky na to, aby bol tento
projekt úspešný, máme aj dosť plochy pre
výrobu a postupne budeme obnovovať vý-
ilustračné foto: Unio Solutions, s.r.o.
robné priestory a zlepšovať procesy v nich,“
hovorí Imrich Czére, šéf tímu pre vytvorenie
prvého fraktálu v PPS-ke, ktorý sa už dlhšie
venuje riadeniu výrob v priemyselných podnikoch. Najmä tých, ktoré prešli premenou
zo starších spoločností a snažia sa dosiahnuť
moderný spôsob riadenia výroby.
Svet sa zmenil
V čase nárastu objednávok a výroby ideme
momentálne v PPS-ke do veľkých sklzov, čo
nám kazí našu povesť. Znižuje sa precíznosť a
presnosť dodávok. Pôvodná výroba na dávky
kedysi fungovala, lebo boli dlhšie časy dodania, zákazníci viac objednávali na sklad...
Svet je však už iný a celý výrobný systém sa
mu musí prispôsobiť. V ňom zákazník chce
hneď, tu a teraz. PPS-ka sa preto chce a aj
musí zmeniť.
Fabrika vo fabrike
Náš zákazník spoločnosť Volvo má veľký
záujem u nás zaviesť takzvaný Volvo Production System (VPS), my sa chceme trhu
viac prispôsobiť tým, že budeme pružnejší.
Myslíme si, že to najlepšie pôjde vytvorením
samostatných tímov, z ktorých sa každý bude
starať kompletne iba o jedného zákazníka.
Preto začíname robiť zmeny práve vo výrobe
pre Volvo. Novopostavený tím s novou organizačnou štruktúrou bude prvým fraktálom
v PPS-ke: akoby malou fabrikou vo veľkej fabrike. Táto malá jednotka bude so zákazníkom
komunikovať, starať sa o obchod, plánovanie, kvalitu, výrobu, naplnenie biznis plánu,
bude mať vlastné účtovníctvo... Čo jej umožní pružnejšie reagovať na zmeny a rýchlejšie
sa rozhodovať. PPS-ka však bude stále fraktál
Volvo v niektorých oblastiach zastrešovať
a poskytovať materiál, ľudí a podobne.
Od výrobných systémov až k „posádke“
Fraktál pre Volvo by mal už na budúci rok
začať pôsobiť so svojím rozpočtom i ľuďmi
v Hale 6. „Na tvorbe fraktálu teraz pracuje
tím, v ktorom majú zástupcov všetky oddele-
Týka sa nás
nia PPS-ky,“ vysvetľuje I. Czére. Tím
so spoločnosťou Volvo diskutuje o jej predstave tzv. štíhlej výroby, ktorá spočíva v tom,
že budeme vyrábať len to, čo si zákazník
bude želať v krátkej dobe. Na základe toho
tím navrhuje kompletnú náplň fraktálu – od
konkrétnych výrobných systémov až po výber
„posádky“ či spôsob tréningu ľudí.
Bonusy dostanú zlepšovatelia
Zaujímavo sa črtá aj motivačný systém zamestnancov fraktálu. Bude vynovený o tímové bonusy odvíjajúce sa od výkonnosti tímu
či zlepšovateľských návrhov. Keďže zmyslom
fraktálu je posunúť moc „zhora nadol“,
očakáva sa od pracovníkov viac samostatnosti
a spolupráce, ale aj nadobudnutie ďalších
zručností.
V budúcnosti sa totiž počíta so vznikom
ďalších fraktálov starajúcich sa o ďalších
zákazníkov. Pracovníci sa budú vo fraktáloch
presúvať podľa toho, kde bude viac objednávok, preto by mali byť „univerzálnejší“.
Môžu sa nám otvoriť nové možnosti
Pracovníci fraktálu budú viac vtiahnutí do hry,
lepšie motivovaní a práca by sa pre nich mala
stať zaujímavejšou. „Očakávame, že postupne
získame viac zákaziek od Volva, ale aj iných
zákazníkov. Zástupcovia spoločnosti Volvo
nám načrtli možnosti napríklad opracúvania
niektorých dielcov alebo ich povrchovej úpravy, čo u nás zatiaľ nerobíme. Nevylúčili, že po
zvýšení produktivity k nám môžu presunúť
nové výroby. Na budúci rok je hlásený 6%
nárast výroby,“ dodáva I. Czére.
Strategické partnerstvá a dlhodobá spolupráca
„Volvo zavádzalo svoj systém VPS 3 roky, my
sme začali so zmenami tento rok. Proces
skutočnej premeny fabriky na pružný podnik
teda treba počítať na roky,“ upozorňuje I.
Czére, no dopĺňa: „Nábeh však môže byť
rýchly a my sa budeme snažiť robiť najdôležitejšie zmeny s najväčším efektom na začiatku.
Výroba bude pružnejšia, výrobky budú „tiecť“
rýchlejšie a zásoby plánujeme len nevyhnutné, tam kde ich treba mať.“
Fraktál Volvo je pilotným projektom a ak
bude úspešný, bude sa zavádzať aj u ďalších
zákazníkov. „Fraktálovým podnikom tak
trochu vtiahneme zákazníka do vlastného
prostredia. Bude cítiť, že je to jeho výroba
a to je predpoklad pre založenie strategických
partnerstiev a pre dlhodobú spoluprácu. A
sme presvedčení, že tým zvýšime aj pridanú
hodnotu,“ uzatvára I. Czére.
Zamestnanci, pripravte sa na:
- Tímovú prácu (nesledujem si len svoj pro-
ces, ale pracujem v malom tíme so spoločným cieľom).
- To, že mnoho problémov sa bude riešiť
rýchlejšie, lebo sa budú odstraňovať v rámci
fraktálu.
- To, že sa od vás očakávajú nové myšlienky,
zlepšenia, návrhy, ako pomôcť systém aktívne zlepšovať, ako znížiť náklady a zrýchliť
proces výroby.
- To, že za aktívny prístup k práci a zlepšenia
budete odmeňovaní po novom.
- Viac samostatnosti a zodpovednosti.
Najnižšia prípustná teplota v takých halách,
aké máme v PPS-ke, je v rozmedzí 12 až
13°C. Nechceme ísť na tieto najnižšie prípustné teploty, no ani plytvať teplom. Na
tom sa zhodlo vedenie firmy aj so zástupcami zamestnancov. Preto je v halách teplota
približne 15 °C (plus či mínus 1°C), no podľa
J. Križa sa vykuruje na 15 – 16 °C. Keď sa zbytočne vetrá, pokazí sa kotol a z podobných
príčin, môže byť v hale chvíľu chladnejšie.
Či je v hale teplota v norme, alebo nie, sa
neposudzuje tak, že sa kedykoľvek pozriete
na teplomer. Smerodajný je priemer z teplôt,
ktoré sú odmerané v hale počas zmeny
minimálne každú hodinu. To je možné vidieť
priamo v halách s digitálnymi záznamníkmi.
Vystavovali sme
v Brne
V Brne sa v dňoch 7.10. až 11.10. 2013
konal jubilejný 55. ročník Medzinárodného
strojárskeho veľtrhu. Po dlhej dobe sa ho
konečne (aktívne) zúčastnil aj náš podnik. Že
ide o veľtrh obrovských rozmerov, o tom niet
pochýb. Niekoľko čísiel: 1482 vystavujúcich
firiem z 28 krajín; 36 480 m² čistej výstavnej
plochy; 71 447 návštevníkov z 55 krajín.
Do Brna sme necestovali s prázdnymi rukami. Priviezli sme vysokozdvižný vozík DETVAN
SW 30, ktorý vzbudil záujem aj ministra
hospodárstva Tomáša Malatinského. Počas
konania výstavy sme zaznamenali množstvo
návštevníkov, ktorí sa aktívne zaujímali o náš
podnik, o jeho produkciu i možnosti.
- p.m. -
Zaostrené na teplo
Počas prípravy nášho časopisu práve „bežala“ skúšobná prevádzka tepelného vyregulovania Haly 6. Je tu teplejšie a znížia sa aj
energetické straty. (Investícia bola jednou
z naplánovaných pre rok 2013).
Kúrenie je riadené diaľkovo, v každej lodi sa
sníma teplota a pravidelne sa vyhodnocuje.
Aby sa teplom neplytvalo, na to slúžia snímače, ktoré dajú v prípade potreby pokyn
na vypnutie kúrenia. Preto nemusí byť v
každej časti haly rovnaká teplota. Inteligentné snímače zabraňujú aj špekuláciám alebo
neželaným zásahom do kúrenia a dá sa tiež
zistiť, kedy k nim došlo. Napríklad, ak niekto
priloží na čidlo niečo studené, lebo chce mať
teplejšie, kúrenie sa vypne. „Pri rýchlom
ochladení sa vykurovanie na hodinu zablokuje,“ vysvetľuje manažér energetiky Ján Križo.
V lete sa vetrá, v zime sa rýchlo ochladí.
foto: Unio Solutions
V PPS-ke sa budúci rok budeme venovať
tomu, ako ušetriť teplo. Veď po tepelnom
vyregulovaní v Hale 3 a 6 by sa podľa J. Križa
malo usporiť 10% plynu, návratnosť investícií
je približne rok. Navyše, od zaizolovania strechy a svetlíkov na Hale 3 je tu zatiaľ nulová
spotrebu plynu na vykurovanie (aj keď halu
čiastočne vyhrievajú aj kaliace pece).
Keďže rezervy v šetrení sú v PPS-ke stále veľké, vypracoval J. Križo tzv. Energetický dispečing s opatreniami na zníženie strát energií.
Tie už sa urobili v Hale 3 a Hale 6, ktoré sú
vykurované plynom. Odhadom približne
do dvoch rokov to čaká aj všetky ostatné haly
a sociálno-kancelárske priestory vo všetkých
halách podniku, ktoré bude vykurovať teplá
voda. A samozrejme, na rad príde aj kotolňa
a rozvody.
číslo 5 číslo
/ december
2013
1 / marec
2013
7
ilustračné foto: Unio Solutions
Čím žijeme
MIDORI KAI ako zdravé princípy výroby
MIDORI KAI – neviem ako vám, mne to znie
ako názov exotického jedla. Chyba lávky,
tieto slová znamenajú v podstate zdravé
postupy vo výrobe. Východiskom sú princípy
fungovania prírody, ktorá má najdokonalejšie systémy, sama o sebe je zdravá – farebná, čistá a neuveriteľne dokonalá. Na
základe týchto princípov sa snaží napredovať
aj jeden z našich odberateľov – firma KOMATSU. Ale čo je dôležité, zámer si osvojili
aj zamestnanci tejto firmy. Aspoň podľa slov
generálneho riaditeľa PPS-ky Pavla Šimkoviča a riaditeľa úseku rozvoja obchodných činností Zdenka Lančariča. Obaja sa zúčastnili
na stretnutí, na ktoré náš zákazník každoročne pozýva svojich dodávateľov. Tentoraz sa
uskutočnilo v Taliansku, pri príležitosti
50. výročia vstupu firmy na európsky trh.
PPS-ka je jedným z 52 dodávateľov firmy
KOMATSU, spoločnosti so šiestimi európskymi
pobočkami. „Táto spoločnosť má plán na roky
2013 – 2015 postavený len na inováciách,“
hovorí P. Šimkovič. Napríklad vyvinuli systém
Komax, ktorým vedia pre všetky svoje mechanizmy na svete identifikovať ich riadenie aj
poruchy, ďalšie inovácie sa týkajú napríklad
bagrov s hybridnými motormi.
O všetkom vedieť
Všimli ste si, ako organizmy v prírode medzi
sebou úžasne komunikujú? Na vzájomnej
informovanosti si dávajú záležať aj v KOMATSU. Priamo vo výrobných halách majú
vyhradené jedno miesto pre stretávanie sa a
komunikáciu daného tímu, takzvaný speaker
corner. Oboch našich riaditeľov to zaujalo.
„Ľudia musia o problémoch rozprávať, aj so
svojimi kolegami, aj s nadriadenými. Práve na
to budú takéto miesta slúžiť v budúcnosti aj
v PPS-ke,“ navrhuje P. Šimkovič. Takéto miesto
by u nás mohlo vzniknúť napríklad v Hale 5.
Aby každý vedel všetko potrebné, majú
u nášho zákazníka tabule s informáciami a
fotografiami o tom, kto v hale pracuje, na
ktorej zmene, aké zváračské skúšky absolvoval, či má viazačský preukaz. Ale tiež ako
sa darí firme ale aj konkrétnej linke, aká je
celková kvalita i situácia v bezpečnosti práce,
sú tu oznamy o dovolenkách a podobne.
8
Tímová práca a komunikácia sú často
„skloňované“ aj v PPS-ke.
„Naši zamestnanci často nemajú základné
informácie o tom čo vyrábame, kto to vyrába
a pre koho,“ porovnáva Z. Lančarič.
Mať prehľad a plánovať
Pokiaľ ide o plánovanie, aj o tom majú všetci
zamestnanci prehľad priamo v halách. Vidia
plán výroby a jeho plnenie v porovnaní so
skutočnosťou. Vďaka tomu je jasné, koľko
výrobkov má byť za deň vyrobených, koľko
už bolo vyrobených a koľko sa ešte stihne
vyrobiť do konca zmeny. Aj u nás by sa zišiel
týždenný plán vychádzajúci z mesačného,
hoci aj na obyčajnej nástenke: ide o to, aby
sa informačné nástenky robili rovnakým
systémom a prehľadne. A majster by každý
deň mohol počas 5-minútovky zhodnotiť napríklad: včera sme mali urobiť 10 výložníkov
a urobili sme 8, dnes musíme pridať...
Nečakať zbytočne
V KOMATSU majú aj výbornú organizáciu
výroby. „Nevidel som nikoho, kto by hľadal
diely, pátral po informáciách alebo nevedel
nájsť svojho majstra,“ dodáva Z. Lančarič. A
nikto tam zbytočne nečaká: na materiál, na
obsluhu, na žeriav... Mali by sme sa inšpirovať, aby sa nám nestávalo, že komponent,
ktorý by mal byť už na kamióne, je ešte stále
v lakovni. Alebo nebodaj ide do lakovne
úplne iný kus, než na aký kamión čaká.
Dbať na kvalitu
V KOMATSU to s kvalitou svojej práce myslia
naozaj vážne. Pravidelne si vytipujú vždy iný
výrobok, napríklad bager, ktorý už odsúhlasili na odbyt a totálne ho rozoberú, ako
sa hovorí, do poslednej skrutky. Preto, aby
skontrolovali kvalitu všetkých komponentov.
„Tak sa náhodne presviedčajú, že všetko čo
odchádza z liniek je 100% kvalitné. Pozoruhodné je, že za ostatný čas sa im nestalo, že
by takýto náhodne vybraný a rozobraný výrobok vykazoval nejakú nezhodu,“ konštatuje
P. Šimkovič.
Šetriť
Šetrenie má u nášho zákazníka viacero
podôb. Firma chce znížiť spotreby energií,
najmä tej elektrickej, takmer o polovicu.
Nielen vymieňaním žiaroviek za úsporné,
používaním fotobuniek, svetiel na senzory.
Každý sa tiež stará o to, aby svetlo nesvietilo
vtedy, keď nemá. Dosiahli už približne 30%né úspory energií za odpracovanú hodinu.
Ďalej je tu šetrenie s energiami i priestorom.
„Bager, o ktorý prestal byť záujem na trhu,
vymazali zo sortimentu a nahradili niečím
iným. Čo je však podstatné, z plochy, kde sa
vyrábal, vytrhali všetky prípravky a uskladnili
ich na iné miesto. Plochu obnovili, vyčistili
a nad takýmto pripraveným, no zatiaľ nevyužitým výrobným priestorom zhasli svetlá,“
spomína Z. Lančarič.
Odolávať konkurencii
Čo dodať na záver? V KOMATSU chcú stále
úspešne odolávať konkurencii. Aj preto tu
vládne príkladná organizácia, čistota, poriadok. Ľudia sú na pracoviskách vždy načas,
lebo celé tímy robotníkov trávia prestávky
priamo v halách a nevznikajú časové sklzy
vo výrobe. Pritom podľa Z. Lančariča nemajú
na talianske pomery ľudia vo výrobe vysoké
platy. Najnovším opatrením v rámci konkurencieschopnosti je skrátenie priemernej
doby výroby z 3 mesiacov na 1 mesiac. „To
bude mať priamy dopad aj naše subdodávky,“ uzatvára P. Šimkovič.
Fontána pre zlodeja
Poznáte film Fontána pre Zuzanu? Dej spočíva v podstate v tom, že sa hlavní hrdinovia
celý čas snažia, aby z fontány začala striekať
voda... A my v PPS-ke sa zas musíme snažiť,
aby voda nestriekala ako z fontány z toho,
čo zostalo z nových spŕch v Hale 5. Vedenie
firmy rozhodlo staré sprchy vymeniť
za nové, zvýšiť kvalitu pracovných podmienok a dobudovať aj ďalšie sprchové boxy. Ale
vodovodné batérie ešte ani neboli odskúšané, keď ich niekto ukradol. Potom - už
z nových spŕch pripravených na používanie
zmizli ružice. Napriek tomu sprchy slúžia,
no bola to pre firmu dvojnásobná investícia.
Zlodej tak okradol nielen zamestnávateľa,
ale hlavne svojich kolegov. A tak mu, alebo
možno viacerým zlodejom odkazujeme: Je
to pre vás, ale to neznamená, že si to máte
zobrať domov!
Blahoželáme
zmenový majster, 25 rokov (od 14.3.1988),
Anna Sihelská, VPS/žeriavnička, 25 rokov
(od 12.10.1988), Emília Stehlíková, VPS/
žeriavnička, 25 rokov, (od 3.1.1988), Elena
Pracovné jubileá v
Zlatom Dukáte
Zamestnanci PPS-ky, ktorí si počas roku
2013 pripomenuli svoje pracovné jubileá, sa
18. októbra stretli v Penzióne Zlatý dukát vo
Zvolenskej Slatine. Prišli i riaditelia všetkých
úsekov a samozrejme, nechýbal ani generálny riaditeľ Pavol Šimkovič, ktorý medzi jubilantmi zotrval až do konca oslavy. Oslávenci
dostali darčeky - ženy zlaté retiazky, muži
hodinky s vygravírovanými menami. Chutné
jedlo i správne nápoje osviežili telo i ducha,
a tak sa čoskoro rozprúdili veselé debaty
a na koniec zábava vyvrcholila rozprávaním
vtipov. Bolo to príjemné posedenie, ktoré
zblížilo ľudí nielen po pracovnej stránke.
Šufliarská, samostatná odborná referentka, 25 rokov, (od 1.7.1988); Ing. Daniela
Fekiačová, referentka špecialistka, 30 rokov,
(od 1.10.1983); Ján Jucha, prevádzkový
elektrikár, 30 rokov, (od 7.4.1983); Martin Ľupták, sústružník-karuselár, 30 rokov,
(od 1.1.1983); Mária Palicová, pomocná
lakovačka, 30 rokov, (od 3.1.1983), Ing. Jozef
Pálka, SOTP,30. rokov, (od 1.8.1983); Anna
Smutná, referentka, 30 rokov, (od 8.6.1983);
Ing. Luděk Bystriansky, vývojový pracovník
špecialista, 35 rokov, (od 1.8.1978); Ján
Gálik, strojný zámočník-ohýbač, 35 rokov, (od
40 rokov, (od 2.4.1973); Jozef Melich, stavebný strojník, 40 rokov, (od 18.9.1973), Ján
Výbošťok, prevádzkový elektrikár, 40 rokov,
(od 1.7.1973); Ing. Ján Mrenica, manažér, 43
rokov,358 dní (od 8.8.1969); Ján Matuška,
inštalatér, 50 rokov (od 1.7.1963). Poslední
dvaja páni odišli do penzie od 1. 8. 2013.
Všetko najlepšie k životným
výročiam
Dosiahli ste jubilejný vek, ktorý si zaslúži
úctu a oslavu. Gratulujeme! (V zátvorkách
uvádzame vek a mesiac jubilea).
Kto oslavoval a koľko odpracoval? (v zátvorkách uvádzame dátum nástupu do podniku):
Juraj Juhás, zmenový majster, 20 rokov
(od 1.12.1993), Oľga Kmeťová, skladníčka,
20 rokov (od 1.3.1993), Jozef Peknušiak,
samostatný technický pracovník, 20 rokov
(od 1.12.1993), František Beňadik, strojný
zámočník-rovnač, 25 rokov (od 1.7.1988),
Ľudovít Malatinec, 25 rokov,mechanik EZ
(od 1.4.1988), Jozef Mižúr, zmenový majster, 25 rokov (1.7.1988), Gabriel Rusňák,
5.1.1978); Nataša Jablonková, samostatná
odborná referentka, 35 rokov, (od 6.7.1978);
Mikuláš Kalamár, strojný zámočník-stehár,
35 rokov, (od 1.7.1978); Milan Košút, strojný
zámočník-stehár, 35 rokov, (od 1.7.1978);
Štefan Machala, horizontkár-NC, 35 rokov,
(od 1.7.1978); Jozef Melich, prevádzkový
elektrikár, 35 rokov, (od 1.7.1978); Ján Pavelka, strojný zámočník-montážnik, 35 rokov
(od 6.11.1978); Štefan Purdek, frézar NC, sústružník, 35 rokov, (od 1.7.1978); Juraj Kmeť,
obsluhovateľ MV/reg.zakl., 40 rokov, (od
1.7.1973); Emília Kotruchová, VPS/žeriavnik,
Jozef Ľupták - údržba, prevádzkový elektrikár
(november - 50 r.); Ing. Peter Paučo - nákup,
samostatný odborný technický pracovník
(december - 50 r.); Magdaléna Pavlendová -finančný úsek, samostatná odborná
referentka ( október - 55 r.); Jaroslav Spišák údržba, prevádzkový zámočník (október – 55
r.); Jozef Fekiač - zvarovňa H9, strojný zámočník – stehár (november – 55 r.); Magdaléna
Fekiačová, náradie a materiál – skladníčka
(december - 55 r.); Jozef Chamula - zvarovňa H9, strojný zámočník – stehár (december - 55 r.); Ján Vajs, príprava, strojárenský
robotník - brúsič (október - 60 r.); Dušan
Sivok - finálne opracovanie, strojný zámočník – stehár (október – 60 r.); Matúš Melich
– raciodielňa - sústružník kovov (november – 60 r.); Ján Hronec – príprava, strojný
zámočník (november – 60 r.); Jozef Sekereš kontrola kvality, odborný technický pracovník
(november – 60 r.); Jozef Budáč, príprava,
strojárenský robotník – brúsič (november –
60 r.); Pavel Úradník - zvarovňa H3, strojný
zámočník – stehár (december – 60 r.); Ján
Krnáčik, lakovňa -lakovač (december 60 r.).
číslo 5 číslo
/ december
2013
1 / marec
2013
9
Prežili sme
Desať rokov dozadu...
Alebo ako
sa z PPS-ky
nestal skanzen
2. časť
Nechýbalo veľa k tomu, aby sa z detvianskych strojární stal skanzen zašlej slávy
zbrojárskej výroby, podobný osud postihol
niekoľko podobných podnikov. Našťastie
sa smutný koniec nekonal a 17. september
2003 sa zapíše do histórie firmy ako deň,
kedy od vtedajšej spoločnosti PPS Detva
holding a. s., prevzali kľúče noví majitelia. Pozrime sa čo všetko sa udialo podľa
spomienok našich kolegov okolo konkurzu
na fabriku v roku 2002 a ako to bolo s jej
predajom.
Začalo sa to „hladovým pochodom“
Na prelome rokov 2001 a 2002 pokračovala
nedobrá situácia, keď neboli peniaze na
odbytovo zabezpečenú produkciu. Firma sa
ocitla už v takom stave, že mala odstavený
plyn a elektrinu. „Keď sme tri mesiace boli
bez výplat a firma stála bez energií, myslím,
že práve tu nastal zlom v myslení a postojoch
ľudí,“ rozpráva Stanislav Ľupták, predseda
Základnej organizácie Odborového zväzu
KOVO. Reakciou bol 11-kilometrový „hladový
pochod“ tisícky zamestnancov na Zelený
štvrtok v roku 2002.
Exekútori zaťažili všetky účty. Napriek tomu
sa s pomocou rôznych splátkových kalendárov podarilo zaplatiť účty elektrárňam
10
a plynárňam, tak spomína Jaroslav Kúdelka,
dnes manažér útvaru investícií v PPS-ke.
Energie pomáhala uhradiť firma KOMATSU.
„V podniku pracovali viac-menej nadšenci,
ktorí dostávali od KOMATSU výplatu, hlavne
aby dorábali, čo bolo treba. Až po príchode
správcu konkurznej podstaty, ktorému exekútori nemohli siahnuť na účty, začalo sa to
trochu zlepšovať,“ dopĺňa J. Kúdelka.
Pri blokáde ministerstva sledovali našich
hokejových majstrov sveta
Vyhláseniu konkurzu predchádzala dvojdňová blokáda budovy ministerstva hospodárstva 8. až 9. mája 2002. „V druhý deň
protestu nám oznámili, že na PPS Detva
holding a. s., bol vyhlásený konkurz, čo pre
nás znamenalo, že môžeme čerpať peniaze
z garančného fondu. Fanúšikovia hokeja si
na tento deň určite pamätajú, pretože sme
večer na schodoch ministerstva sledovali,
ako sa naši hokejisti stali majstrami sveta,“
usmieva sa odborový predák.
Hygiena v lopate nakladača
Alexander Máteffy, ktorý v dnešnej PPS-ke
pôsobí už od roku 1981 a momentálne pracuje v raciodielni, spomína: „Nám rozhodnutie o konkurze oznámili na 10-minútovom
zhromaždení. Potom poprepúšťali ľudí.“ On
sám mal šťastie. Odišiel síce robiť do Talianska, no pobudol tam iba týždeň. „Telefonovali mi, že Hanomag, jeden z väčších odberateľov nám ponúkol prácu a bude platiť.
Vrátil som sa domov. Nebolo ľahké odísť tak
ďaleko od rodiny, veď koľké rodiny sa takto aj
rozpadli,“ zamýšľa sa.
Z 1200 zamestnancov zostalo v areáli strojární pracovať zopár ľudí, potom sa počet
Ilustračné foto: archív PPS Group a. s.
priblížil k 500. Ani tí, ktorí o robotu neprišli,
to však nemali jednoduché. A. Máteffy
pokračuje: „Voda netiekla, v prvé dni sme sa
umývali vo vode nabranej v lopate nakladača Hon. Neskôr začala tiecť len studená, o
teplej sa nám mohlo len snívať. Nekúrilo sa,
boli sme naobliekaní... Akurát elektrinu nám
pustili, zaplatil ju niekto z odberateľov.“
foto: archív PPS Group a. s.
Správca konkurznej podstaty JUDr. V. Rybovič
Ľudí držala pri robote nádej
Tí, čo vo fabrike zostali, si veľa vytrpeli. S.
Ľupták hovorí: „Správca konkurznej podstaty
má od sudcu pokyny, ako udržať vyrovnané
hospodárenie. Nesie to so sebou krátenie
nárokov ľudí a znižovanie nákladov na každej
úrovni. My sme si však stále uchovávali
nádeje, že firma bude pokračovať.“
Bolo veľkým úspechom, že sa do júla 2003
udržala výroba. „Dodnes som presvedčený,
že keby bola prevádzka zastala a nič by sa neprodukovalo, bol by z detvianskych strojární
zrejme ďalší skanzen bývalej zbrojovky, ktorá
má najlepšie časy už dávno za sebou,“ myslí
si predseda odborov.
Predaj sa naťahoval
Podľa J. Kúdelku rok 2002 dopadol pre PPS
Detva holding a. s., v konkurze, celkom dob-
Týka sa nás
re. Január 2003 sa skončil bez zisku, a tak sa
vyskytli menšie problémy s veriteľmi. No išlo
sa ďalej a pokračovalo hľadanie investora,
ktorý by podnik kúpil. Predaj firmy sa však
naťahoval. Odborári síce odporučili súdu predaj fabriky, no najväčší veritelia – Sociálna
poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa,
Národný úrad práce a Slovenská konsolidačná ich požiadavku neprijali. Namiesto toho
presadzovali vypísanie nového ponukového
konania. „Keď sa končilo výberové konanie
v rámci konkurzu, mali veritelia na stole dve
ponuky – na 60 miliónov Sk a 150 miliónov
Sk. A títo ľudia sa nevedeli rozhodnúť, či
je 150 viac ako 60. Ponuka na 60 miliónov
by pritom znamenala, že sa to tu zastaví a
rozpredá. Videli sme, že sa tam odohrávajú
zákulisné hry, inak sa to nazvať nedalo,“
spomína S. Ľupták.
Ďalšiu zimu by strojárne neprežili
Ďalšiu zimu by strojárne neboli schopné
prevádzky, tým si je odborový predák ZO OZ
KOVO istý aj dnes. „Zvýšili by sa náklady na
kúrenie a nik by nedovolil prevádzkovať firmu v konkurze, ktorá vytvára stratu. Fabrika
by prepustila aj zvyšných 500 ľudí. Boli sme
nútení urobiť zásadný krok,“ konštatuje S.
Ľupták. Odborári zablokovali 30. 6. – 1. 7.
2003 hlavnú cestu na ťahu Zvolen - Lučenec
pri Detve.
Odborárska blokáda mosta s vodným delom
aj harmonikou
Asi stovku odborárov pri tzv. blokácii
detvianskeho mosta podporovali aj miestni
obyvatelia a primátor, no podľa agentúrnych správ tu bol aj približne rovnaký počet
ozbrojených členov poriadkovej polície a
dokonca opancierované vodné delo pristavené pri hoteli Detva. Vodné delo si A. Máteffy
pamätá: „Tá situácia bola zvláštna, lebo sme
nevedeli, ako sa policajti zachovajú, veď to
boli časy nie tak dlho po revolúcii. Nakoniec
to vyšlo všetko dobre. Okolo 70 ľudí dokonca
na moste strávilo celú noc.“
Odborári po počiatočnom napätí priniesli
dokonca aj harmoniku. No boli odhodlaní
blokovať cestu až do vyriešenia jedinej svojej
požiadavky: aby veritelia odporučili súdu
predaj fabriky.
Z úradu vlády odchádzali s úsmevom
Vedenie odborov blokujúcich detviansky
most pozval na úrad vlády 1. júla 2003 vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda. „Všetko sme
mu vysvetlili. A keďže tam boli aj najväčší
veritelia, dôrazne ich upozornil, že by mali
zvážiť lepšiu ponuku a odsúhlasiť predaj podniku. Z Bratislavy sme odišli až po tom, ako
sme mali v rukách všetky písomné stanoviská
o odporúčaní predaja,“ uzatvára S. Ľupták.
To bol dôvod, aby súd 2003 rozhodol, že
predaj PPS Detva holding a. s., v konkurze sa
uskutoční.
(Pokračovanie nabudúce).
MÁTE FOTKY Z
TÝCHTO DNÍ?
Pomôžte nám kompletizovať fotografický
archív PPS-ky, podieľajte sa na tvorbe vášho
časopisu!
Máte fotografie našich strojární z čias minulých? Zaujímajú nás všetky, no najmä tie z
obdobia pred vyhlásením konkurzu na PPS
Detva holding a. s., počas konkurzu,
z protestov odborárov a Detvancov i z čias
predaja firmy novým vlastníkom. Ak sa s
nami chcete podeliť o historické obrázky,
napíšte na adresu [email protected] alebo ich
prineste na úsek ľudských zdrojov. Odmena
vás neminie!
Návod ako (ne)piť?
Aj tí naši píjavali, aj my píjať budeme? Aj
v práci? Nuž, vyzerá to tak, že niekomu je
stále jedno, či nastúpi do práce pod vplyvom
„metly ľudstva“... Alkohol v našej firme
„asistoval“ niekoľkým ľuďom v lete, ale aj na
jeseň. Preto sa kontroly zintenzívnili.
Dychovej skúške sa 2.10.2013 podrobilo 143
zamestnancov PPS-ky z Haly 5 a Haly 6, jeden
z nich mal pozitívny výsledok.
Počas ďalšej kontroly 4. októbra zo 119
zamestnancov z Haly 3 a Haly 9 „nafúkali“
dvaja. V ten istý deň dopadol rovnako aj
jeden zamestnanec firmy D+D Hydraulik
z ôsmich testovaných zamestnancov tejto
dodávateľskej firmy vykonávajúcej činnosť
na našich pracoviskách.
Možno previnilci sami nechceli uveriť, čo
sa stalo, lebo dvaja požiadali o opakovanú
kontrolu. Tá však potvrdila alkohol v dychu,
aj ich ortieľ: pre kmeňových zamestnancov
znamená rozviazanie pracovného pomeru,
so samostatne zárobkovo činnými (SZČO)
ruší PPS-ka zmluvy o dielo (dodávateľské firmy majú postup v zmluvných podmienkach).
Priznám sa, zo začiatku som rozmýšľala, čo
odporúčať ľuďom, aby neprišli o prácu. Ak si
dať na zdravie, koľko hodín treba na to, aby
alkohol „vyprchal“, alebo že si predsa môžete
zostatkový alkohol z predošlého dňa zmerať
aj testerom doma...
Nakoniec som uznala názor múdrych ľudí,
ktorí majú pravdu. Prečo by sme dávali
návod ako piť niekoľkým, ktorí svojím stavom
môžu ohroziť okolie. Väčšina ich kolegov
pravidlá bezpečnosti pri práci rešpektuje.
Tu je teda každá rada drahá. Jediná rada ako
sa vyvarovať tomu, že „nafúkate“ znie: ak na
druhý deň nastupujete do práce, nepite. Ako
sa hovorí, všetci máme občiansky preukaz.
Ten je predpokladom na to, že sa vieme
rozhodovať zodpovedne.
ilustračné foto: archív PPS Group a. s.
Ďalšie NIE ťažbe
zlata na Bielom
vrchu
V procese snahy spoločnosti EMED o
povrchovú ťažbu zlata s využitím metódy
kyanidového lúhovania v bezprostrednej
blízkosti nášho podniku, na Bielom vrchu,
došlo k ďalšiemu kroku.
Najskôr si zhrňme doterajší postup: Napriek
obrovskému odporu celého regiónu rozhodol
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici
o určení dobývacieho priestoru (určite si to
pamätáte, proti tomuto rozhodnutiu sme
boli pred rokom protestovať v Banskej Bystrici). Následne Hlavný banský úrad v Banskej
Štiavnici toto rozhodnutie zrušil. Obvodný
banský úrad v Banskej Bystrici určil termín
tzv. ústneho prejednania na 7.11.2013
(najskôr tzv. miestne zisťovanie priamo na
mieste plánovanej ťažby) a neskôr aj
na ústne prerokovanie do Detvy.
V Detve sa na tomto prerokovaní zúčastnilo
viac ako 300 nespokojných obyvateľov Detvy
a okolitých obcí. EMED sa na tomto stretnutí
snažil vyhnúť tomu, aby povedal, že vyťaženú horninu budú lúhovať kyanidom. Urobili
tak preto, lebo dobre vedia, že my všetci sme
proti tomu. Nikto z nás nechce, aby náš krásny kraj zamoril nebezpečný kyanid, takisto,
ako nikto z nás nechce, aby sa z Podpoľania
stala mesačná krajina. Náš podnik naďalej
bojuje za zachovanie pracovných miest
v areáli PPS Group, a.s.
-p.m.-
číslo 5 číslo
/ december
2013
1 / marec
2013
11
Opýtali sme sa
ANKETA
Zamestnancom PPS-ky sme položili otázky:
Akú budúcnosť má podľa vás strojarina?
Prečo máme málo kvalifikovaných strojárov?
Odporučili by ste vaším deťom či vnúčatám ísť študovať na strojársku školu alebo čím sú
vaše deti?
Anton Diviak,
zámočník:
Jednoznačne, že so
strojarinou sa dá uplatniť. Ja som za mlada
ešte učňoval tu, vtedy
bolo strojárov veľmi
veľa. Dvadsaťštyri rokov
od revolúcie to však
zanedbávali a teraz chýbajú všetky strojárske profesie. Hovorí sa, že
aj kuchári a cukrári, teda odbory, ktoré školy
zriaďovali vo veľkom, prechádzajú na tieto
profesie. A na druhej strane, keď aj človek
nie je strojárom, ale inú robotu nemá,
v tomto regióne sa v niektorej zo strojárskych firiem dá zamestnať.
Ondrej, zámočník:
Prečo pred 20 rokmi porušili stredné odborné učilištia? Mikloš povedal, že nepotrebuje
múdrych a mocných mladých ľudí, ale drzých
a arogantných, aby sa vedeli presadiť. A teraz
nemáme odborníkov. A odborník sa nenarodí
ani za tri – štyri roky, dôležitá je aj prax. Keď
sa nebude robiť okolo mládeže, nepôjdu
mladí za strojárov. A pritom nemôže každý
chodiť na vysokú školu a byť doktorom alebo
právnikom. Na druhej strane, koľkých fachmanov poznám, ktorí majú odrobených veľa
rokov a nie sú dosť zaplatení. Sám tu robím
už 42 rokov, mám aj školu, aj prax a robím
za učňovskú mzdu.
Doma mám inžinierku z Technickej univerzity vo Zvolene, ekonomického zamerania a
nemá zamestnanie. Kam majú ísť mladí zo
škôl?
Mária Žilková, plánovačka – samostatná
referentka:
Strojárstvo má budúcnosť a perspektívu.
Možno že sa trochu zabudlo na strojárske
12
učilištia a zanedbalo sa to. No teraz sa prišlo
na to, že máme málo strojárov – odborníkov,
ako sa hovorí, na slovo vzatých.
Moje deti nie sú strojármi, mám lesného
inžiniera a ekonómku.
Jozef Melich, elektrikár:
Strojári chýbajú, to je
jasné. Prečo? No mladí
nemali záujem a možno
aj stále nemajú učiť sa
strojárstvo. Je to ťažšia
robota, ale tiež sa možno báli, že nebudú mať
zamestnanie. Preto si
asi vybrali iné školy. Aj keď v tomto regióne je možnosť získať robotu, je tu viacero
strojárskych firiem, deti radšej chodia zháňať
robotu do Bratislavy alebo rovno do zahraničia. Moje deti takisto.
Syn je elektrikár, no nemohol si nájsť robotu,
a tak sa zamestnal v strojárstve. Zatiaľ je
spokojný, aj keď zárobok síce nie je celkom
ako by mal byť.
Mária Jakubove, skladníčka:
Dnes sa má dobre ten, kto má kontakty
a známosti. Je jedno za čo sa vyučíte, treba
mať strýka alebo krstnú mamu na tých
správnych miestach a nemusíte mať ani
strojársku školu. Strojári chýbajú a myslím si,
že chyba je aj v rodičoch. Keď som bola na
rodičovskom združení, každý rodič chcel, aby
jeho dieťa študovalo gymnázium, obchodnú
akadémiu alebo počítačové siete...
Moje dcéry nie sú strojárky, jedna študuje
pedagogiku na vysokej škole, druhá zdravotnú školu.
Vlastimil Škrada, zámočník:
Strojári v budúcnosti určite budú mať
uplatnenie. Rodičia by sa mali zamyslieť nad
tým, že každé dieťa nemá na to, vyštudo-
vať vysokú školu, tak prečo sa nevyučiť za
strojára. Na druhej strane, ani vyštudovaný
vysokoškolák nemá záruku, že zoženie prácu.
Môj syn je elektrotechnik a po škole bol
bez praxe, takže si nemohol nájsť v tomto
regióne robotu. Ale v tejto dobe je to ťažké
v každom odbore. Na druhej strane mám
pocit, že mnohí ľudia sa chytajú strojariny z núdze, lebo niet roboty a veľa firiem
prepúšťa. Okrem toho, v tomto regióne je
viac strojárskych firiem, no každá má určitý
počet zamestnancov a v dnešnej dobe svojím
spôsobom len prežíva.
Ján Fridrich, brúsič:
Ako počúvam okolo seba, ktovie aké
vyhliadky do budúcna
asi nebudú, ak výrobu
prekazí napríklad ťažba
zlata. Ja som vyučený
stolár, ale nemal som
robotu, takže som išiel
sem. Strojarina sa mi
pozdáva, takže by som
pri nej zostal, veď tu
v regióne sa ňou dá zarobiť na prežitie, aj
keď to nie je ktovie čo. Počul som, že tu
v PPS-ke sa z okolitých firiem dá zarobiť
najlepšie.
Keby som mal deti, nechal by som výber
školy viac na nich, v podstate by som ich
podporil v tom, čo by ich bavilo.
Peter Uhrín, zámočník:
Samozrejme, so strojarinou človek nájde
uplatnenie, a nielen
v tomto regióne. Svoje
deti by som určite dal
študovať na strojarinu,
má to budúcnosť.
A JE TO!...
Pat a Mat majstrujú... poznáte ten Večerníček? Aj tento videopríbeh, zachytený kamerou na parkovisku PPS-ky
by bol veľmi smiešny, keby sa nestal naozaj a bol by iba hraný. V skutočnosti je dôkazom toho, ako niekto v
snahe splniť úlohu, nepozerá na prostriedky. Pritom ničí majetok firmy, ale ohrozuje aj autá parkujúce naokolo.
Nehovoríme o riziku, keby niekto prechádzal okolo... Veď len sledujte a – smejte sa cez slzy.
ohu
úl
tal za
s
o
d
v
olego načku.
ich k
š
úz
a
n
n
z
rav
n
p
e
o
d
d
nať
1. Je
vyrov
2. Prvé, čo mu napadlo,
je otestovať vlastnú “hrubú silu”. Ej, ale nevládze!
3.Skvelý nápad v
hlave skrsne, mul
tikárou značku tis
ne!
Heeeej, rup...vŕŕŕ...
chrup!
.
u!
4. Tak nič
čnú stran
la na opa
h
o
a
s
,
a
ťuha jedn
o
Značka, k
rúk.
ikáry
stných
í z mult
la
č
v
o
”
k
s
u
6. Al
y
o
il
5. V
us
e čo
“hrubo
ť
to! M
a
v
á
r
p
a
ultiká
n
sa m
načku
ra sa
z
u
e
id
ju po
a
v
sama
o
n
darí
az
rozb
dobe
ieha!
hnúť
Ťažk
a sko
ým š
čiť ry
print
bičku
om
dovn
útra.
7. Je to jednoduché: do značky treba znova nacúvať!
Hurá! Značka sa ohla. Lenže... na opačnú stranu!
, zn
uje
8. Vystup
9. Z
dá s
a, ž
e je
už z
toho
pori
adn
e na
nerv
y!
ou vôle.
kou - a sil
načku ru
ovu tlačí z
10. Ale ako ten čas letí!
sa na obed!!!”
“Čert aby to zobral, kašlem na to. Hor
Návraty do archívu / Zábava
HOROSKOP
na rok 2014
Baran - (21.3. - 20.4)
Minulý rok bol pre vás v podstate
šťastný a tak to bude pokračovať aj v r. 2014.
Rozvíjali ste sa predovšetkým v komunikácii
a odmena za snahu je na ceste. V jednoduchšej druhej polovici roka zožnete úspech a
vychutnáte si okamihy radosti a naplnenia
svojich snov.
Býk - (21.4. - 21.5.)
Prvý polrok budete akoby pupočnou šnúrou spojený s vaším laptopom alebo
inou technikou. Budete sa venovať písaniu
– či to už budú návrhy, články, internet alebo
budete písať knihu. Vaša rodina a kariéra si
zasúperia o prvé miesto vo vašom srdci
a mysli. Popracujte však i na sebe a pokúste
sa zbaviť svojich zlozvykov.
Blíženci - (22.5. - 21.6.)
Prechádzate mnohými zmenami,
niekedy trochu bolestnými, inokedy
s magickým nádychom. Blíženci s umeleckým
a tvorivým duchom sa dočkajú úspechu i
ocenenia dlhodobého snaženia. Tento rok
položíte silný základ všetkým dôležitým
udalostiam na ďalší rok, preto sa snažte a nič
nezanedbajte.
Rak – (22.6. - 22.7.)
Ľudia budú vyhľadávať vašu blízkosť a dostanete veľa pozvánok do spoločnosti. Môžete stretnúť životného partnera
a čoskoro bude aj svadba. V mnohých okamihoch budete mať pocit, že svet vám leží pri
nohách. Druhá polovica roka je priaznivá pre
financie či postup v práci.
Lev – (23.7. – 23.8)
Prvý polrok je priaznivý v mnohých oblastiach, no zároveň je to i čas na
doriešenie všetkých záležitostí z posledných
rokov. V druhej polovici roka sa vám rozmnoží práca, ale i peniaze a rodina, vôbec sa
nebudete nudiť. Nedovoľte, aby vás niekto
z rodiny pripútal a obmedzoval.
Panna – (24.8. – 23.9.)
Hoci medzi znameniami nie ste
najspoločenskejší, rok prinesie množstvo
stretnutí a nových obohacujúcich známostí.
Bude to tiež obdobie duchovného hľadania
a poznávania. Koniec roka využijete na osobný rozvoj a doplnenie vzdelania, prípadne
objavíte svoj nový talent.
14
Návraty do archívu
Čo našli v Strojárovi jeho čitatelia na
prelome rokov 1957/1958? Dnes už mnohé
príspevky vyvolávajú na našich tvárach
úsmev. No zaspomínať si, aké to bolo a čím
ľudia žili, nikdy nezaškodí. Úryvky z článkov
prinášame v pôvodnom znení s vtedajšou
gramatikou i štylistikou.
Zlepšiť prácu mladých v novom roku
Krok za krokom a zo dňa na deň sa blíži nový
rok 1958, v ktorom nemalá úloha očakáva i
našu závodnú organizáciu Československého
sväzu mládeže. (...) Mládež z montážneho
oddelenia, ktorá zaznamenáva pomerne
dosť dobré zárobky, si najslabšie platí členské
príspevky. Samotná súdružka Klimová aj
Babicová hovorí: „Mladí ľudia na montáži
nás odbijú rečami, ktoré nijako „nesedia“
mladým pracovníkom. Pri výchove týchto
sväzákov nám v budúcom roku bude musieť
byť nápomocná naša stranícka organizácia
i ZV ROH.“ Veď to, že ten alebo onen mladý
pracovník je dobrým pracovníkom, nestačí,
lebo tento musí byť i dobrým sväzákom.
Musíme poskytnúť mládeži možnosti kultúrneho pobavenia a predovšetkým sa postarať
o doplnenie a rozšírenie knižnice na sídlisku
T20, aby naši mladí pracovníci mali možnosť
ľahko sa oboznámiť s hodnotnými dielami
pokrokových spisovateľov. (...)
Keď v práci, ktorá nás očakáva budúcom
roku, pôjdeme organizovane, s chuťou a s
pevným odhodlaním, dosiahneme iste lepšie
a krajšie výsledky a prejaví sa v nás radostný
pocit z dobre vykonanej práce.
V časopise sme objavili aj „vtipného redaktora“ s pseudonymom Tadeáš Kukučka.
Takto opísal raňajšiu cestu do roboty:
Že ako sa cestuje do fabriky to už vieme.
Autobusy sú také, aké sú a hlúpy by bol ten,
ktorý by dal na túto trať autobusy lepšie.
Škoda ničiť národný majetok na takej, príkladne udržiavanej ceste, ako je ten kúsok
od rázcestia až po Malý Sliač. Tu si chystá
naša milovaná Podpolianka v daždivých
dňoch prostredie, do akého by slušnejšie
družstvo nepustilo ani prasiatka. Blato pred
tebou, blato za tebou, blato pod tebou a ak
by si rezkejšie vykročil, tak blato za uchom i
na chrbte!
Pri vchode stojí naša ostražitá podniková
bezpečnosť a nepovolaný sa ťažko dostane
do podniku. Iste by sa zhrozil. Lebo naša
stráž, naši čierni chlapci – to je naša pýcha.
Iste poznajú tých niekoľko stovák zamestnancov, každého osobne. No vravím, vyberaní
s obzvlášť vyvinutým postrehom. Po tvári
každého poznajú. Akiste preto sa nezvyknú pozastaviť ani nad tým, ak im náhodou
niekoľko ráz za sebou ukážeš napolo zložený
autobusový preukaz. Darmo – rastieme,
vyvíjame sa.
A tu je článok, ktorým sa Tadeáš Kukučka
v čísle z 23. decembra 1957 lúči so starým
rokom :
To i to do nového roku
Tadeáš Kukučka iskrenne pozdravuje svojich
spolupracovníkov a želá im na rok 1958 v
hlbokej úcte a oddanosti takýto hľa vinš:
Riaditeľovi podniku súdr. Kulišovi: menej
zrnkovej kávy.
Výrobnému námestníkovi súdr. Požgayovi:
kolobežku.
Vedúcemu odboru práce a miezd súdr. Mačicovi: gramofónovú platňu s textom nemám
– nedám.
Vedúcemu TH –plánovania súdr. Lešniakovi:
6 mesiacov vojenského cvičenia.
Predsedovi ZV ROH v Cinobani súdr. Bošniakovi: súdok piva každodenne.
Vedúcemu kádrového odboru súdr. Hornickému: automat na prevýchovu žiakov ŠPZ.
Hlavnému technológovi súdr. Hrdinovi: povolenie vstupu do výroby.
Hlavnému dispečerovi súdr. Martiníkovi:
elektrický mozog a 30 pracovných hodín
denne.
Vedúcemu dopravy súdr. Luptákovi: aspoň
jedno slušné, jazdyschopné vozidlo.
Vedúcemu MTZ súdr. Kimlíčkovi: trojnásobný
limit nadčasových hodín na desiate sťahovanie skladov.
Bezpečnostnému technikovi súdr. Balážovi:
módnu prehliadku zdravotných sestier.
Hlavnému mechanikovi a energetikovi súdr.
inž. Jankovýchovi: nukleárne vykurovanie a
150 údržbárov v R8.
Právnemu referentovi súdr. JUDr. Krnáčovi:
právneho poradcu.
Vedúcemu zvarovne súdr.inž. Becherovi:
polohovadlá.
Všetkým zamestnancom závodu Cinobaňa:
bytovú výstavbu.
Všetkým zamestnancom závodu Hriňová: aby
si zapamätali, že Husová je v Detve a nie
vo Vígľaši.
Všetkým zamestnancom podniku: aby si
uvedomili, že pracovná smena trvá presne
8 hodín a z nich je na pivo a desiatu iba 15
minút.
Užitočné info / Zábava
Vianočné dobroty
trochu inak
Vianočný boršč
Na Vianoce väčšinou pripravujeme rovnaké
menu. Čo tak vyskúšať namiesto vianočnej
kapustnice niečo iné - napríklad tradičnú
ruskú polievku? Približné množstvo surovín
je na 8 litrov, upravte si ich podľa osôb pri
sviatočnom stole.
Boršč je silný mäsový vývar, preto ho odporúčame variť z viacerých druhov mäsa:
štvrť kila z bravčoviny aj hovädziny, pár údených rebierok.
Postup: najskôr dáme
do hrnca asi 3 červené repy (cvikla). Keď
cvikla trochu zmäkne, pridáme mäso,
povaríme. Keď aj mäso mäkne, pridáme
nakrájanú koreňovú zeleninu (2 – 3 mrkvy,
rovnako petržlen a 1 kaleráb) a ďalej varíme.
Prihodíme aj asi 2 – 3 nakrájané zemiaky a
dávame pozor, aby sa nám nič nerozvarilo,
lebo nakoniec príde ešte nakrájaná hlávková
kapusta (malá hlávka alebo polovica väčšej).
Medzitým pridáme paradajkový pretlak, čierne korenie, soľ (pozor, lebo údené mäso je
dosť slané). Keď je všetko správne uvarené a
údené mäsko sa oddeľuje od kostí, pridáme
sladkú smotanu a okyslíme (octom alebo
citrónovou šťavou). Dobrú chuť!
Kapor v ľade
korenia, 2 lyžice kakaa, 100 g hrozienok
a nakoniec zľahka zamiešame sneh z bielkov.
Polovicu cesta vylejeme na vymastený plech,
ktorý sme vysypali múkou. Na cesto poukladáme piškóty natrené džemom a zlepené,
pokvapkané čiernou kávou. Na ne vylejeme
druhú polovicu cesta a upečieme. Keď koláč
vytiahneme z rúry, potrieme ho džemom
a zalejeme čokoládovou polevou.
Užitočné informácie
Pohotovosť lekární v Detve
21. – 22.12.2013: Lekáreň Schneider, Štúrova
3216, Detva, Hypermarket Tesco Detva
24.12. 2013: Lekáreň Camilca, Kpt.Nálepku
10, Detva, LDCH - bývalá pôrodnica
25.12. 2013: Lekáreň Centrum, Štefánikova
ul., nový polyfunkčný dom
26.12. 2013: Lekáreň Schneider, Štúrova
3216, Detva, Hypermarket Tesco Detva
28. - 29.12. 2013: Lekáreň Opál, Záhradná ul.
5, zdravotné stredisko
1.1. 2014: Lekáreň Sv. Antona, Nám. SNP 5,
Detva - Stará Detva
4. – 5.1. 2014: Lekáreň U Galena, Tajovského
5, Detva - Poliklinika
6.1.2014: Lekáreň Schneider, Štúrova 3216,
Detva, Hypermarket Tesco Detva
11. - 12.1. 2014: Lekáreň Centrum, Štefánikova ul., Nový polyfunkčný dom.
Zdroj: www.bbsk.sk
Tento recept zachráni vášho kapra, trebárs
aj ak vám zostal zo štedrej večere.
1 kupón = jedna sluzba
ˇ
ZLAVA
´ NA
VŠETKY SERVISNÉ
ˇ V ZIME
SLUZBY
Medová klasika
Na medové rezy existuje tiež viacero receptov. Ak ste tento ešte neskúšali, môžete.
K Vianociam jednoducho medík patrí.
Škorpión – (24.10. – 22.11.)
Zatúžite cestovať, poznávať nové
veci a budete mať sklon k márnotratnosti.
Stojí však za tým iba potreba oddýchnuť si
a načerpať novú energiu. Tento krok je správny - vyhnete sa tak neuváženým rozhodnutiam a stúpne vaša autorita i sebavedomie.
Strelec – (23.11. – 21.12.)
Ak ste doteraz neriešili investície,
burzu cenných papierov a podobné záležitosti, je čas zmeniť to. Hviezdy tu ukazujú
šťastné rozhodnutia. Budete mať veľkú šancu
cestovať do zahraničia. Nezachraňujte svet,
postarajte sa najskôr o seba.
Kozorožec – (22.12. – 20.1.)
Možno ste nikdy neuvažovali nad
manželstvom, no tento rok vás prekvapí
zmena myslenia v tomto smere. Zrazu nebudete chcieť moje a tvoje, ale jednoducho
naše. Tí, ktorí sú už v dlhodobejšom vzťahu
zasa dokážu vyriešiť a odpustiť staré hriechy
a nedorozumenia a tým ich život dostane
nový, krajší rozmer.
Vodnár – (21.1. – 19.2.)
Rok v znamení práce: Budete sa
snažiť urobiť viac, vylepšiť všetko možné
a tým aj svoj príjem. Ak máte svoju firmu,
zamestnáte viac ľudí. Konečne sa začnete
starať aj o vlastné zdravie a pohodu.
V oblasti vzťahov zažijete niekoľko humorných situácií.
Ryby – (20.2. – 20.3.)
Od polovice minulého roka sú
vaše hviezdy naklonené láske. Odložíte hromady práce a budete sa venovať príjemnejším veciam. Najlepšie obdobie na precítenie
lásky a šťastia. Ideálny rok na zmenu zovňajšku alebo bývania.
Inka Newella GROFČÍKOVÁ
tu odstrihnúť
Maslo (Hera - 250 g), 200 g medu a žĺtky
zo 6 vajec dobre vymiešame. Pridáme 250
g polohrubej múky, 1 prášok do pečiva 50
g. mletých orechov, ¼ balíčka perníkového
KUPÓN GIMEX
10 %
Uvarte nálev z vody, octu, cukru, čierneho
a nového korenia, bobkového listu a trochy
soli. Po vychladnutí ochutnajte, či je naozaj
dobre kyslý a korenistý, lebo iba tak dobre
„prejde“ rybacím mäskom. Pridajte nakrájanú cibuľu. Namočte do nálevu vychladnuté
kúsky kapra vyprážaného v trojobale. Nechajte odležať aspoň dva dni (malé kostičky
sa v náleve rozmočia), trebárs aj na balkóne.
Ak bude mrznúť, budete si svojho kapra po
bujarej štefanskej zábave vysekávať z ľadu...
Chutí výborne aj so zemiakovým šalátom.
Váhy – (24.9. – 23.10)
Prvý polrok budete zavalení
pracovnými povinnosťami. Možno že budete
zastupovať šéfa, alebo zmeníte pozíciu. Okolnosti vás zrejme donútia urobiť si poriadok
vo financiách. Nie je vylúčené, že sa pustíte
do rekonštrukcie svojho domu či záhrady,
alebo pomôžete blízkym s ich starosťami.
číslo 5 číslo
/ december
2013
1 / marec
2013
15
Vydáva PPS Group, a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva.
Kontakt: Ján Štriho, riaditeľ úseku ľudských zdrojov, kl. 104, [email protected] . Redakcia: Unio Solutions, s. r. o. Kontakt: [email protected] .
Podpoliansky strojár.
Štvrťročník pre firemnú komunikáciu. Nepredajné.
Tajničku krížovky nám pošlite e-mailom na adresu do konca januára 2014 [email protected] alebo na lístku vhoďte do schránky na osobnej alebo nákladnej vrátnici. Tentoraz odmeníme 6 výhercov, každý získa poukážku na nákup tovaru v hodnote 20 eur. Tajnička z minulého čísla znela: „Skráťme dobu výroby, nerobme si zásoby“. Výhercami 20-eurovej poukážky sa stávajú: Peter Hraška
(lakovač, lakovňa), Ján Šufliarsky (zváračský dozor H6), Jaroslav Ďurica (zvárač, zvarovňa H5).
Lúštite a vyhrajte - odmeníme 6 vyžrebovaných!
Download

pps strojar