Číslo 3
júl 2013
Noviny zamestnancov
PPS Group a.s.
2. ročník
Zváračský titul
zostal doma!
Boj s trémou, pot a kdesi v diaľke vidina výhry novučičkého auta KIA Picanto. Aj taká bola atmosféra Detvianskeho zvaru 2013, ktorého víťazom je
Dušan Hronec, na fotke uprostred. Vpravo generálny riaditeľ PPS-ky Ing. Pavol Šimkovič, vľavo
riaditeľ súťaže Mgr. Pavel Machava.
Areál PPS-ky
je celistvejší
Po dlhých rokovaniach a vysporiadaní majetkoprávnych vzťahov sa areál PPS Group a.s. priblížil
svojimi kontúrami a rozlohou podobe z čias najväčšej
slávy strojární. Pre ľudí z regiónu je celistvosť areálu
pozitívom, môžu sa totiž vytvárať aj ďalšie pracovné
príležitosti. Na fotke nadobudnutá Hala 11.
Najnovšie
Novým riaditeľom
nákupu, logistiky
a kooperácií v PPS-ke sa
stal Ing. Maroš Oroslán.
Aké sú jeho ciele
a plány?
Pri práci v rozohriatych
halách je dôležitý pitný
režim. Rozhodne bez
alkoholu, realita však
býva aj iná.
Kam pôjdete na
dovolenku?
V spolupráci s cestovnou
kanceláriou vám
prinášame poukážku na
zľavu z vášho zájazdu!
foto: Unio Solutions
Hala 11 sa ešte tento rok dočká čiastočnej rekonštrukcie.
Areál PPS-ky
pripomína časy
najväčšej slávy
Po dlhšom čase a po vysporiadaní majetko-právnych vzťahov sa areál PPS Group
a.s. priblížil svojimi kontúrami a rozlohou
podobe, akú mal v časoch najväčšej slávy
strojární. Teraz sa rozkladá na viac ako
850 000 m², z toho 188 000 m² tvoria budovy a zastavané plochy.
Po dlhých rokovaniach PPS-ka od vlastníka,
ktorý upustil od svojich zámerov v areáli, odkúpila 211 000 m² pozemkov, vrátane takých,
ktoré nikdy predtým nevlastnila. Tiež sa nám
podarilo nadobudnúť aj dlhé roky chátrajúcu
Halu 11, v ktorej chcel jej predošlý taliansky
vlastník údajne vyrábať valcované drôty, čo
sa nikdy neuskutočnilo. „Halu 11 ešte tento
rok čiastočne zrekonštruujeme. Bude slúžiť
najmä na skladovanie hutného materiálu a
hotových výrobkov,“ povedal Mgr. Michal
Sýkora, finančný riaditeľ PPS Group a.s.
Okrem predaných nehnuteľností: Haly 10 –
bývalej nástrojárne, ktorá pred rokmi prešla
do majetku zahraničného investora a Haly
9S,ktorá bola odpredaná miestnej drevárskej
firme, PPS Group a.s. v podstate vlastní celý
areál bývalých Podpolianskych strojární. „Z
viacerých dôvodov je dobré, že PPS-ka ako
jediná firma z bývalého holdingu DMD má
znova pod kontrolou a vo vlastníctve celý
svoj komplexný areál, kde sa budovy okrem
rozvoja vlastnej výroby snaží aj účelne prenajímať. Pre ľudí z regiónu je pozitívom, že
sa môžu vytvárať ďalšie pracovné príležitosti,
potenciálne aj s využitím eurofondov,“ dodal
Mgr. Michal Sýkora.
V priemyselnom parku v areáli PPS okrem
PPS Group a.s. momentálne pôsobia firmy
zaoberajúce sa drevovýrobou, repasovaním,
importovaním bagrov a ťažkej techniky a
požičiavaním strojov, výrobou presného
2
špeciálneho náradia a vývojom pracovných
nástrojov; vývojom, projektovaním i výrobou
prípravkov pre výrobné linky a podobne.
Zdalo by sa, že
máme vyhrané...
Stalo sa už pravidlom, že vás na stránkach
Podpolianskeho strojára informujeme
o aktivitách spoločnosti, ktorá už roky plánuje v susedstve PPS Group a.s. ťažiť zlato.
Predstavitelia PPS Group a.s. a ostaných
firiem z Detvy a okolia, dotknutých obcí,
občianskeho združenia Podpoľanie nad zlato,
aktivisti i občania sa už dlhý čas stavajú
k ťažbe odmietavo. Všetci sa obávame, že
ťažba nám znemožní výrobu a zavrie brány
podniku - najvýznamnejšieho zamestnávateľa v regióne, ktorým je práve PPS-ka. Bojíme
sa tiež prachu, hluku, devastácie životného
prostredia. Na obranu našich záujmov sa
postavili aj minister životného prostredia a
predseda Banskobystrického samosprávneho
kraja. Svoj protest ste prejavili aj vy, zamestnanci PPS Group a.s. a obyvatelia Podpoľania
na protestnom pochode pred sídlom Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici. Napriek tomu Obvodný banský úrad v Banskej
Bystrici vydal súhlasné stanovisko s vytýčením dobývacieho priestoru. Nadriadený
orgán, Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici
toto rozhodnutie zrušil a vrátil konanie späť.
Zdalo by sa, že máme vyhrané. Nemusí to tak
byť. Teraz je opäť na ťahu Obvodný banský
úrad v Banskej Bystrici. Budeme pozorne
sledovať jeho kroky a všemožne sa snažiť,
aby dobývací priestor nebol vytýčený – to by
totiž znamenalo, že investor je o krok bližšie
ku svojim plánom - povrchovou ťažbou
zničiť náš krásny kraj. Chceme vás všetkých
ubezpečiť, že vedenie PPS Group a. s. nikdy
takýto krok nepripustí. Tiež pevne veríme,
že ak to bude nutné, opäť pôjdeme do ulíc
vyjadriť svoj nesúhlas a budeme brániť náš
podnik, naše mesto, naše Podpoľanie.
Predstavujeme
nového riaditeľa
PPS Group a.s. má nového riaditeľa nákupu,
logistiky a kooperácií. Stal sa ním 31-ročný
Ing. Maroš Oroslán, ktorý má v tejto oblasti
už bohaté skúsenosti.
V niekdajšej firme Slavia Tools a.s. Detva
(dnešná Slavia Production Systems a.s.)
v priemyselnom parku - areáli PPS-ky začínal
ako projektový manažér, zakrátko postúpil na
riaditeľa nákupu. Nákupu i práci s dodávateľmi sa neskôr venoval v spoločnosti Klauke
Slovakia s.r.o. (bývalá austrálska spoločnosť
Utilux s.r.o.) v Dolnom Kubíne, kam výrobu
presunuli z Veľkej Británie. V spoločnosti
Faurecia Slovakia s.r.o. zastával rôzne pozície
v rámci nákupu, naposledy ako manažér pre
nákup najmä z krajín východnej Európy:
zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska,
Rumunska, Ruska a sčasti aj Turecka.
A jeho plány v PPS-ke? „V prvom rade zaviesť
systémové riešenia na celom oddelení:
rozvojom súčasných dodávateľov, ich dlhodobou stabilizáciou za pomoci rámcových
zmlúv s jasne definovanými podmienkami
a samozrejme, ich neustálym hodnotením.
Cieľom je mať silný dodávateľský panel. Taktiež bude potrebné sa zamerať na sourcing
nových dodávateľov pre ďalší pozitívny vývoj
najmä v spojitosti s pododdelením kooperácií. Veľmi významnou úlohou oddelenia a
strategickým cieľom bude naštartovanie a
komplexné riešenie procesu internej logistiky. Náš tím by sa preto mal rozrásť o pracovníka na tejto pozícii. Samozrejme, chceme
nakupovať čo najlacnejšie, no zároveň čo
najkvalitnejšie,“ povedal Ing. Maroš Oroslán.
foto: Unio Solutions
Novinky z pracovísk
Zo stretnutia s jubilantmi
Stretnutie jubilantov - príjemne aj
otvorene
Nebolo to len o dobrej káve a naozaj fantastickej štrúdli. Ostatné stretnutie jubilantov
PPS-ky s generálnym riaditeľom Ing. Pavlom
Šimkovičom a riaditeľom ľudských zdrojov
Mgr. Jánom Štrihom sa nieslo nielen v príjemnej, ale aj konštruktívnej atmosfére.
Ako pripomenul Ing. Pavol Šimkovič, stretnutia sa konajú pravidelne, pretože v PPS-ke si
vážime rokmi ostrieľaných odborníkov
vo svojom fachu, ktorí odovzdávajú neoceniteľné skúsenosti kolegom mladších ročníkov.
Aj mladšia generácia bola „na pretrase“,
jubilanti s humorom a úsmevom pospomínali svoje deti, vnúčatá, rodiny, ale aj „muchy“
mladej - počítačovej generácie. Tú by radi
častejšie videli na čerstvom vzduchu,
v prírode, aby mala kde nabrať „kondičku“
na fyzickú prácu...
Reč bola aj o celozávodnej dovolenke a
jubilanti mali jedinečnú možnosť opýtať
sa čokoľvek oboch svojich hostiteľov. Hoci
spočiatku trochu rozpačito, napokon to veru
využili a obaja riaditelia ocenili užitočnú a
otvorenú diskusiu. Čo sa pýtali? To zostane
medzi nimi. Vy sa budete môcť pýtať tiež...
Keď raz budete stáť medzi jubilantmi.
PPS-ka má o jednu
dcérsku spoločnosť
menej
PPS Group a.s. má momentálne tri dcérske spoločnosti, po tom, ako na jar 2013
ukončila svoje pôsobenie v priemyselnom
parku v areáli nášho podniku firma PPS VEHICLES, s.r.o. Jej odchod súvisí aj so zmenou
akcionárov v PPS-ke. Akcie predali SITNO
HOLDING, a.s. aj Ľudovít Černák (niekdajší
minister hospodárstva). Na základe dohody
so SITNO HOLDING, a.s. odpredala PPS
foto: Unio Solutions
Group a.s. svoj obchodný podiel na spoločnosti, za čo získala aktíva v rámci priemyselného parku, vrátane lakovne.
PPS Vehicles s.r.o. sa zameriavala na špeciálnu výrobu a produkovala jediný finálny
výrobok – verzie vozidiel TATRAPAN pre
potreby Ministerstva obrany SR (MO SR).
Základná verzia predstavovala obrnený
terénny automobil postavený na vojenskej
verzii podvozku. Snímateľná skriňová účelová
nadstavba mohla slúžiť pre samostatnú
prevádzku, napríklad ako veliteľské vozidlo či
ambulancia. V dôsledku hospodárskej krízy
sa šetrenie verejných výdavkov v kapitole
MO SR dotklo aj tohto finálneho výrobku
špeciálnej techniky.
V spoločnosti pracovalo do 30 ľudí, z ktorých časť prešla do PPS-ky a plní úlohy na
projektoch realizovaných v spolupráci s WAY
Industries, a.s.
PPS Group a.s. prostredníctvom svojich 100%
dcérskych spoločností podniká. Cez PPS Personálne služby s.r.o. v personálnom lízingu
zamestnancov (agentúra dočasného zamestnávania), v PPS Logistic s.r.o. vo výrobe
zdvíhacích zariadení a výrobe strojov a v PPS
NTS s.r.o. v prenájme nehnuteľností. Prečo
má PPS-ka dcéry? „Fungovanie firmy sa
vždy riadi jednoduchým princípom, ktorým
je dosahovanie zisku. V prípade dcérskych
firiem PPS-ky je cieľom podporovať materskú
firmu znižovaním miery rizika alebo využitím
príležitostí, ktoré sú pre veľkú firmu ťažko
uchopiteľné,“ vysvetlil finančný riaditeľ
PPS-ky Mgr. Michal Sýkora.
Zhodou okolností sme sa s ním stretli pred
Halou 4, v ktorej kedysi začínal, keď nastúpil
do práce ešte ako učeň učilišťa v Lučenci.
„Tu bolo pódium, vedľa navijáreň,...“ ukazuje
halu a vzápätí sa obráti k administratívnej
budove za chrbtom, v ktorej dnes sídli vedenie PPS-ky. „Keď som išiel v roku 1964 na
vojnu, budovu len začínali stavať na močiari,
kde plávali kačky,“ spomína. V strojárňach
zažil naozaj rôzne zmeny. Po tej „zamatovej“
v roku 1989 odišla z podniku manželka pána
Matušku, ktorá pracovala na úseku kontroly.
Ján Matuška denne jazdí z domu v obci
Holcov Majer do práce na bicykli, čo je asi 5
kilometrov. „Ráno sa mi nechce vstávať
na autobus, tak radšej idem na bicykli,“
usmieva sa. Takto sa udržiava v kondícii –
veď ako sám hovorí, nemá žiadne zdravotné
problémy. Do svojich 35 rokov hrával súťažne
futbal, ktorého sa nevzdal až do šesťdesiatpäťky, aj keď v poslednej dobe rekreačne.
Pre Jána Matušku nie je ani po rokoch robota
jednotvárna. „Nie je to ako celý deň stáť pri
fréze. Chodím po celej fabrike,“ rozpráva.
Úrazy sa mu našťastie vždy vyhýbali, no tvrdí,
že aj vďaka vlastnej opatrnosti. „Najmä pri
práci vo výškach 10 – 12 metrov musím rozmýšľať nad každým krokom,“ konštatuje.
V septembri pracovný jubilant dovŕši 68 rokov, čo je čas odísť do penzie. „Bude to veľká
zmena, úplne iný rytmus života,“ hovorí Ján
Matuška, no tvrdí, že sa toho neobáva. Môže
sa venovať rodine, vnučkám. „Máme dom,
záhradu, starám sa hlavne o stromy. Doma
určite ležať nebudem,“ dodáva.
„Doma ležať nebudem,“ hovorí po 50
rokoch v strojárňach Ján Matuška
V júli 2013 uplynie už 50 rokov odo dňa,
kedy do nášho podniku nastúpil inštalatér
Ján Matuška, rodák z Detvy.
foto: Unio Solutions
číslo 1
3 // marec
júl 2013
číslo
2013
3
foto: archív PPS Group a. s.
O kvalitu bojujeme
vynovenou
„zbraňou“
Boj s nekvalitou v PPS-ke pokračuje a silnie
najmä teraz - počas „roku kvality“. Práve
preto sa snažíme neustále zlepšovať a
zdokonaľovať - nielen vyrábať kvalitnejšie,
ale aj zefektívňovať prácu. Od januára 2013
sme aktualizovali náš kmeňový systém
MFG/PRO na QAD – jednoducho povedané,
na úseku kvality môžeme po novom sledovať v systéme internú a externú nekvalitu.
EXTERNÁ NEKVALITA
Hlásia ju „zvonku“ zákazníci a jej evidovanie
v systéme ponúka viac možností. Napríklad
mať prehľad o nákladoch, ktoré musíme
v PPS-ke vynaložiť na opravu výrobku
v prípade, ak nám ho náš zákazník vráti. Túto
evidenciu sme doplnili k evidencii o nákladoch na reklamácie od zákazníka ako náklady
na opravu u zákazníka, náklady na dopravu
a náklady na vrátený produkt. „Takto sa nám
podarilo zachytiť reálne celkové náklady, ktoré sú spojené s jednou reklamáciou. Je to pre
našu spoločnosť veľmi dôležitý údaj, keďže
ide o náklady, ktoré sú v podstate vynaložené navyše,“ hovorí Ing. Dominika Uhrinová
z úseku kvality a ľudských zdrojov.
Keď do PPS-ky príde reklamácia, v systéme
sa evidujú všetky potrebné údaje: zákazník,
produkt a jeho výrobné číslo, druh chyby,
príčiny reklamácie podľa systému 6M (chyba
stroja, prostredia, procesu, materiálu,
ľudského faktora alebo chybné meranie),
stredisko, kde došlo k zavineniu i meno pracovníka, ktorý spôsobil chybu.
INTERNÁ NEKVALITA
Zachytávame ju ešte v PPS-ke a eviduje sa
podobne ako externá. Rozlišuje sa však, či
ide o opraviteľný alebo neopraviteľný nepodarok. Ak pracovník úseku kvality, pracovník
výroby, majster či supervízor zistia vo výrobe
nezhodný výrobok, pracovník úseku kvality
vystaví tzv. upozornenie kontroly a v systéme
sa vytvoria úlohy pre opravu a evidenciu
nákladov na opravu výrobku. Po zadaní času,
ktorý bol potrebný na opravu, systém dokáže
vypočítať náklady na túto opravu. Pri neopraviteľnom nepodarku sa vystavuje „hlásenie nepodarkov“. Systém podľa poslednej
ukončenej operácie vypočíta náklady, ktoré
s nepodarkom vznikli.
4
ĎALŠIE VÝHODY SYSTÉMU.
V systéme QAD sú k dispozícii aj reklamácie
a s nimi súvisiace dokumenty, ako reklamačné konania, faktúry či zaťaženky. Týmto
spôsobom sú všetky dôležité informácie
o reklamácii dostupné a k dispozícií na jednom mieste.
S údajmi z aktualizovaného systému QAD
pracujú zamestnanci útvaru kontrolingu.
Ukladajú ich do manažérskeho systému BNS,
z ktorého sa tiež reklamácie na poradách
vedenia pravidelne vyhodnocujú.
NAŠE REKLAMÁCIE VOČI DODÁVATEĽOM
Systém QAD chceme v PPS-ke zaviesť aj
do inej oblasti: „Na takomto princípe plánujeme sledovať aj evidenciu reklamácií voči
našim dodávateľom,“ dodáva Ing. Dominika
Uhrinová.
BOZP: Pitný režim
verzus pitie
na pracovisku
Letné horúčavy dvíhajú teploty aj v pracovných halách. Naši zamestnanci BOZP
odporúčajú piť pravidelne viac tekutín –
na pracovisku rozhodne nealkoholických.
Realita však býva aj iná. „Skóre“ prichytených pod vplyvom na pracovisku sa už v
polovici júla vyrovnalo celému minulému
roku. Napriek tomu, že takéto požívanie
alkoholu sa končí výpoveďou.
Doprajte si dostatok vody
V rámci pitného režimu majú naši zamestnanci k dispozícii vodu (chladnú, izbovej
teploty alebo horúcu a sódu vo výdajníkoch).
Ak k výdajníkom nemáte prístup alebo vám
na pracovisku chýba pitná voda z centrálneho vodovodu, máte nárok na minerálky, ktoré môžete nosiť stále so sebou. „Sú určené
napríklad pre zamestnancov obsluhujúcich
vysokozdvižné vozíky, motorové vozidlá
či pre stavebných robotníkov,“ upresňuje
manažérka BOZP a PO Ing. Ivana Turčanová.
Počas mimoriadne teplých dní majú zamestnanci možnosť ochladiť sa počas prestávok
v práci.
Špeciálne prestávky každú hodinu
Zákon hovorí, že počas veľkých horúčav
môže zamestnávateľ upraviť organizáciu
práce a pracovný čas posunúť. To je však
v našom podniku pre 12-hodinové pracovné
zmeny zložité.
Najmä pre zváračov je to v rozohriatych halách náročné, títo si ani v takýchto prípadoch
nemôžu dať dole nič zo svojho pracovného
odevu. Haly sa však snažíme prevzdušňovať
otváraním veľkých dverí či rolovacích brán.
„Ak teplota dosiahne 30°C v tieni, majú
zamestnanci nárok na špeciálnu prestávku
každú hodinu 5 minút,“ informuje Mgr. Ján
Štriho, riaditeľ úseku ľudských zdrojov.
Kritický týždeň
Faktom je, že v PPS-ke si niektorí zamestnanci pojem pitný režim vysvetľujú nesprávne.
Napriek tomu, že je prísny zákaz do podniku
prinášať a požívať tu alkohol, od začiatku
roka do polovice júla ho oprávnení zamestnanci BOZP či SBS namerali v dychu už
14 pracovníkom. Je to alarmujúce, lebo vlani
takto prichytili rovnako 14 ľudí, no za celý
rok!
Ktovie komu alebo na čo pripíjali piati zamestnanci počas pracovnej doby v posledný
júnový týždeň. Počas neho o kontrolu na
alkohol u svojich podriadených požiadali
vedúci zamestnanci a traja vinníci „nafúkali“. Ďalším dokázali požitie alkoholu počas
náhodnej kontroly. Pri obhliadke priestorov
v rámci protipožiarnych opatrení v Hale 3 sa
našla fľaša so zvyškom alkoholu a testovaniu
sa podrobila celá hala. Ďalšia prázdna fľaša
od alkoholu sa našla v hydrante, ktorému
chýbal jeho tradičný obsah.
Cesta späť je „zarúbaná“
Nulová tolerancia alkoholu v našom závode
je nekompromisným riešením. Človek pod
vplyvom totiž nemá normálne reflexy a čo je
horšie, neohrozuje iba seba, ale aj spolupracovníkov. „Nemáme záujem spolupracovať
s takýmito ľuďmi. Hoci môžu byť kvalifikovaní a dobrí zamestnanci, sú nespoľahliví a
môžu zapríčiniť pracovné úrazy sebe aj iným.
Preto alkohol na pracovisku väčšinou riešime
okamžitou výpoveďou a cesta späť už je
„zarúbaná“, zakončuje Mgr. Ján Štriho.
foto: freedigitalphotos
ažou
va
Žrebo
úť
red s
čov p
a
r
á
v
nie z
Vľavo
mod
eráto
rský
„
urag
án“ J
foto:
ožo P
ro
Unio
čko
Soluti
ons
Vážené kolegyne a kolegovia,
Detviansky zvar sa stáva obľúbeným a vyhľadávaným podujatím. K tomuto odvážnemu tvrdeniu nás oprávňuje
niekoľko faktov. Prvým z nich je zvyšujúci sa záujem o súťaž vo zváraní - v tomto roku o pohár Majstra Detvianskeho
zvaru a novučičké auto KIA Picanto súťažilo 22 zváračov, ktorí zastupovali päť spoločností. Pevne veríme, že v budúcom
roku privítame aj súťažiacich zo zahraničia.
Viac ako minulý rok vás prišlo aj na športovo - kultúrny deň nazvaný Zabávame Podpoľanie. Hoci nám časť programu na chvíľku prekazilo
zlé počasie, náladu nám to isto nepokazilo. Snažili sme sa pre vás pripraviť bohatý a pestrý program, a to najmä pre naše deti. V tomto
trende chceme pokračovať aj v nasledujúcich ročníkoch. Keďže tento deň je venovaný práve vám, zamestnancom PPS Group a.s. a tiež
obyvateľom Podpoľania, zaujíma nás váš názor. Napíšte nám, čo by ste na budúcom ročníku privítali.
Dovoľte, aby som na záver ešte raz poblahoželal víťazom a poďakoval sa všetkým ľuďom, ktorí sa na príprave a realizácii Detvianskeho
zvaru podieľali. Pevne verím, že ste si Detviansky zvar užili a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.
Pavel Machava,
riaditeľ Detvianskeho zvaru
Zábava s Drišľak
om
Majstrom
Detvianskeho zvaru
2013 je Dušan
Hronec
Žrebovanie tomboly
ie
Káľan
dreva
Boj s trémou, pot a kdesi v diaľke vidina výhry - novučičkého auta KIA Picanto. Aj taká
bola atmosféra Detvianskeho zvaru 2013,
zváračskej súťaže a my sme boli pri tom.
Vlaňajší víťaz ďalšie auto nevyhral
Minuloročný víťaz – Majster Detvianskeho
zvaru 2013 Ján Vajs sa opäť zaradil medzi 22
súťažiacich. „Nie že by som si trúfal viac ako
minulý rok, ale budem bojovať,“ odhodlane
hovoril mladý zvárač, ktorý, keďže auto už
mal, venoval svoju vlaňajšiu vyzváranú výhru
– Citroën C1 rodičom. Ako sa však zhodli viacerí organizátori aj zvárači, k víťazstvu treba
nielen um a zručnosť, ale aj kus šťastia, ktoré
zvykne byť vrtkavé... A tí, ktorí mali za úlohu
posudzovať a rozhodovať, nechceli nechať
žiadnu chybičku nepovšimnutú. Dôkazom
bol aj Rastislav Golian, špecializujúci sa na
kontrolu zvarov ultrazvukom. „Budem to brať
prísne, ako vždy,“ skonštatoval s úsmevom.
Potrápil ich jeden z najťažších zvarov
V prvý deň súťaže v sobotu, asi v polovi-
ci prvého kola odstúpil spomedzi prvých
šiestich súťažiacich študent Jozef Katko,
autoopravár zo SOŠ Detva. „Na škole sme
síce zvárali, ale toto je ťažšie ako som predpokladal,“ povedal nám, no bral to športovo,
s úsmevom na tvári.
Peter Nociar, ktorý mal súťažiacich na starosti, vysvetlil: „Učni majú v podstate za sebou
len základný kurz zvárania, nie je to pre nich
jednoduché. Tupý zvar nad hlavou je jeden
z najťažších, takže len tí najlepší, čo ho zvládnu, postúpia do nedeľňajšieho finále.“
Požičané zváračky boli novinkou a možno aj
prekvapením pre všetkých zváračov, ktorí
s nimi nemali skúsenosti. No pred súťažou
dostali kratučké školenie a zvárali v nastavených parametroch, preto to zvládali dobre.
Zvedavosť, stres a vyrovnané sily
Jozef Valocka z prvej šestice zváračov
vo vyraďovacom kole sa do súťaže prihlásil
zo zvedavosti. „Čakal som, že to bude menší
stres, no znásobil sa, keď som si vyžreboval
poradové číslo jeden. Ale vo zváračskej kukle
je tma, takže stres sa postupne stratil,“ smial
sa a dodal, že by sa na zvar prihlásil aj
na budúci rok.
Po hodine čistého času, ktorý mali súťažiaci
na zváranie, sme pri práci „pristihli“ jedného
z dovedna štyroch nezávislých rozhodcov Bo-
risa Pinceša. „Zatiaľ sme vizuálnou skúškou
hodnotili povrchové chyby, ktoré sa bežne
vyskytujú a čakáme na ultrazvukovú skúšku
na výskyt vnútorných chýb,“ povedal nám.
Sily boli zatiaľ takmer vyrovnané.
Fandili aj rodiny
Niektorých súťažiacich prišli podporiť aj
rodiny a ich najmenší členovia, dokonca ešte
v kočiariku, napríklad Antona Cvancigera.
Manželka a dcéra Slavomíra Šimka tiež boli
zvedavé, ako sa bude dariť tatinovi, ktorý
zvára dohromady už 12 rokov. „Práve som
dobral antibiotiká, no nejako to vydržím. Môj
výsledok bude závisieť od stresu, lebo to sa
vám roztrasú ruky, potíte sa,“ opísal známe
pocity Slavomír Šimko.
Počas finálovej nedele horeli aj rukavice
Do nedeľňajšieho finále postúpili: Jozef
Valocka, Ján Grižák, Pavel Zmitko, Augustín
Baláž, Jozef Debnár, Dušan Hronec, Mikuláš Ďuriš, Jozef Dobrocký, Ján Vajs, Anton
Cvanciger, Kamil Stankovič, Slavomír Šimko.
„Z postupujúcich bolo 10 našich z PPS-ky,“
zrekapituloval Peter Nociar. Čistý čas na zváranie tentoraz už loga PPS-ky bol dve hodiny,
zo zápolenia vzišiel víťaz a určilo sa poradie
od 1. do 12. miesta.
Valocku: „Bolo tu päť druhov veľkých zvarov,
takže je to náročné. Rukavice mi patrične
zhoreli,“ zveril sa nám s úsmevom.
Napätie do poslednej chvíle
„Bolo to napäté do poslednej chvíle,
so súťažou som veľmi spokojný,“ zhodnotil
podujatie generálny riaditeľ PPS-ky Ing. Pavol
Šimkovič a poďakoval sa všetkým zváračom.
Porotcov pozval aj na budúci ročník so slovami: „Želáme si, aby vaše rozhodovanie bolo
vždy správne a nekompromisné.“ Zároveň sa
poďakoval aj všetkým zváračom. Primátor
Detvy Ján Šufliarský skonštatoval: Zvárači
ukázali, že svojmu remeslu rozumejú a sú vo
svojej profesii výborní.
Majster zvaru 2013 sa poďakoval otcovi
Víťazom a Majstrom Detvianskeho zvaru
2013 sa stal 25-ročný Dušan Hronec z Detvy.
„Samozrejme, trochu som dúfal, že vyhrám.
Auto nakoniec asi bude pre priateľku. Určite,
že moji konkurenti sú dobrí zvárači a ja som
mal veľkú trému a málo času,“ hodnotil
skromne. Dušanova mamina priznala: „Ocko
bude najhrdší, lebo ocko je tiež zvárač“ a najlepší zvárač Dušan dodal: „Určite za najviac
skúseností vďačím svojmu otcovi.“
Aj po finálovom kole sme oslovili Jozefa
Miesto športu a zaujímavých disciplín
foto: Unio Solutions
nie
dzova
Posu
mátor
Vľavo pri
Detvy Ján
v
zvaro
Odbo
rný s
emin
ár
Šufliarský
Ako sa zabávalo
Podpoľanie
Zváračská súťaž, odborný seminár, zábava,
súťaže, hudba a šport - Detviansky zvar 1. a
2. júna bol víkendovým podujatím skutočne
pre celé Podpoľanie. A pokiaľ ide o zábavu,
s tou nám naozaj výdatne pomáhal moderátorský uragán Jožo Pročko.
Počas sobotňajšieho zváračského zápolenia
sa konal odborný seminár s názvom Nové
trendy vo zváraní. Jeho súčasťou bolo 6
prednášok zástupcov renomovaných spoločností a firiem: okrem iných aj z Výskumného
ústavu zváračského v Bratislave. V nedeľu sa
ešte za finálového zváračského boja rozbehla
foto:
na štadióne naozaj dobrá zábava, zavŕšená vystúpením skupiny Drišľak. Divákov v
neustálej pozornosti udržiaval nielen dobrý
scenár, ale aj vstupy nášho neopakovateľného zabávača a, samozrejme, pestrý program.
Kto nesúťažil, mohol sa len pozerať a určite
sa nenudil.
Víťazi zváračskej súťaže o Majstra Detvianskeho zvaru 2013:
1. Dušan Hronec (PPS-ka)
2. Anton Cvanciger (PPS-ka)
3. Ján Grižák (ZTS Námestovo)
VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ:
Hod valaškou: 1. Peter Malach (PPS), 2.
Roman Kutliak (PPS), 3. Jozef Murín (PPS), 4.
Ladislav Doboš. (PPS)
Unio
Soluti
Hod valčekom: 1. Amália Lakotová, 2. Ľudmila Štupáková, 3. Anna Golianová, 5. Irena
Schronerová, 6. Janka Bartková, 7. Mária
Prelušiaková.
Rúbanie dreva: 1. Jozef Murín (PPS), 2. Peter
Štupák (PPS), 3. Ladislav Doboš (PPS), 4.
Jozef Ďurica, 5. Jozef Malček.
Beh 1500 m: 1. Ján Koristek, 2. Ján Nociar,
3. Milan Košút (PPS), 4. Šimon Podhora, 5.
Marián Grček (PPS).
Beh 60 m: Ženy: 1. Radka Gibaľová, 2. Amália Lakotová, 3. Janka Bartková. Muži: 1. Ján
Koristek, 2. Ján Nociar, 3. Šimon Podhora.
Futbalový turnaj: 1. Stará Detva, 2. Lignum,
3. Detviansky zvar NC.
ons
Sme partneri
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiii
iiiii i iii iiiiii iiiiiiii iiiii iiiiii iiiiiii i iiii iiiii ii iiiiiiii iiiiiii iiiiiiiii iiiiii iiiii i iii iiiiii iiiiiiii ii iiiiiiiiiiii
iiiiiiii iiiiiii iiiiiiii i iiii i Kiii Riiiih iiiiiitíi iiiié iiiiiiiiii iiiiiiiii ii iiiiii i iiiiii iiiiiiii ii iii i i iiiiiiiiiiii ii iiiiiii iiiiiiii i
iiiii Kiii iiiiiié iiiiiii; iiiii iiiiiiii; fiiiiiié iiiiii; iiiiiiiii iiiiiiii; iiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiíiiiiiiiiiii iihiiiiiih iiiiii; iiiiii
iiiiiiiiiiiiii
iiiii i iii iiiiii iiiiiiii iíiiiii iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii i iiiii iiiiiiiii iiiii iiiiii Kii ii iiiiiiiii i iiiiiiiéhi iíiiii iii iii iiiii Kiiiiiľiii
iiiiiiiiii ii iiii iiii ii iUiii Kiiiiíii Fiiiiiiii iiiii iii iôiiiiiii ii iiiíiii iiiiiiľii iiiiiiiiii iiiii i iii iiiiii iiiiiiii iíiiiii iiii
iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii Kiiiiiľii iiiiiiiiii iiiiiiiii iiiii iiiiih iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiľi iii iiiiiiiiiiié iiiiiiii ii iiiiiié
ii iiiiiiiiii iiiii i iii iiiiii iiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiii iiiiii i iiiiiiii iiiiiiiii ii iiihiii iiiihi iiiiiiii i iiiii iiiiiiiiiiiiiiéhi
iiiióii iiiiiiiiii ihii íii ii iiiiiiíiiii iiiiiiiiiii iii iiih iiiiiii i iiiiii ii iiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiii iiiiii ii ii i iiiii iiii i ľiďiihi
Kiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiii iiiii i iii iiiiii iiiiiiii iiiiiii iiiiiii ii ii ii ii iiiiii iiiii iiiiiii iiiiiii iiii iiiiiiiii Ziiiiii iiiiiiiiii ii
iiiiiiiii iiiiiiiiiiiii i iiiiiiíiii iiiiiíii ii i iiiiiií iiiiiiii iiiiiii iiiiiiiii iii iiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiii iiiiii iiiiiiii iiiiii iiiii
iiiiiiiiii iiiiäiiii iihiiiii iiiih ii iiiiiiíiiii iiii iiiiiiiiii iiiii iiiiiiiiiiii ľiiii i iiiiiii iiiié iiii iiiiiiiiii iiiiiiiiii
iiiii iihiii iiiiii KIA iiiií 7 iiiii iiiiii ii iiiiii iiiiii iiiiiiiii iiiiiiiii iiiiii iiiiiiiiiiii iiiiiiii iiiiiii Fiiiii iiii i iiihi ďiiiíih iiiiii
iiihiiiiiiih iiiiiiiiih iiiiii iii iiiiii iiiiiiii i iiii ii ii iihiii i iiľii iiiitíiii iiiiiiiii ii 6 iiiiii iiiiiiii iiiiiii ďiiiíii iiiifiiii ii
iiiiiiii iiiii iiihiiiiié fiiiiiiiiiii i iiiiiiiii iiiiiiii i iiihi ďiiiíih iihiii
iiiii i iii iiiiii iiiiiiii iiiiiii
i iiiiiii iiiiiiii ii Ziiiiiiiii iiiii 48
iiii: i48/47iiiii
wii: wwwiiiiiiiiiiiiiii
iiiíiii ii iiii iiié iiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiii
ii ďiiiíih iiiiii
Inzercia
ˇ
DARCEKOVÁ
POUKÁŽKA
40 ¤
letecky
alebo
Inzercia
í
l
a
b
Vás z
20 ¤
autobusom a autom
PEČIATKA
SPOLOČNOSTI
KUPÓN NA ZĽAVU JE MOŽNÉ UPLATNIŤ LEN V POBOČKÁCH CK SATUR PRI
PLATENÍ ZÁJAZDU Z KATALÓGU MORE 2013. BUDE AKCEPTOVANÝ SO VŠETKÝMI
AKTUÁLNYMI ZĽAVAMI, ALE NIE S ĎALŠÍMI DARČEKOVÝMI POUKÁŽKAMI. NA
JEDEN OBCHODNÝ PRÍPAD MÔŽE BYŤ POUŽITÝ LEN JEDEN KUPÓN.
PLATNOSŤ NA VŠETKY TERMÍNY V SEZÓNE 2013.
WWW.SATUR.SK | CALL CENTRUM 0850 333 333
ANKETA
Kam pôjdete toto leto na dovolenku? Kde
na Slovensku ju trávite najradšej a kam sa
radi vraciate? Aké miesta vo vašom regióne
ste navštívili alebo by ste chceli navštíviť?
To všetko sme sa vás pýtali v areáli PPS-ky.
Jozef Ľalík, Atlas Copco:
Ak pôjdem, tak na Vyhne, je tam
termálna voda, dobré ubytovanie v blízkosti a pokoj. Dovolenkovali sme tam už trikrát. Možno zájdeme
do Strehovej alebo do okolia: na Orlík alebo
do Sekierskej doliny... Nie som veľký turista,
takže radšej relaxujem pri vode.
Júlia Lalíková, lakovňa:
Väčšinou a aj najradšej navštevujem kúpeľné mestá a liečebné
domy a mám rada wellnes
pobyty: v Turčianskych Tepliciach, Trenčianskych Tepliciach, Dudinciach, Kováčovej. V
minulosti sme chodili aj do bližšieho okolia
Detvy.
Ondrej Výboch, Atlas Copco:
Dovolenku strávim na záhrade
pri dome, kde budem dokončovať altánok. S rodinou radi
chodíme na kúpalisko Margita a Ilona. Syn
trávi dosť času na Ružinej ako rybár, ja mám
však ryby najradšej na pekáči (smiech).
Ivan Vaculčiak, vedúci finálneho
opracovania
Tento rok budem dovolenkovať v Chorvátsku. Keď som na
Slovensku, najradšej oddychujem na chalupe
na Raticovom vrchu nad Hriňovou. Na výlety
inde mi momentálne nezostáva veľa času.
Emília Šufliarská, Atlas Copco:
Rada sa vraciam do Kremnice. Je
tam vírivá termálna voda, ktorá
mi vyhovuje, príjemné prostredie a dobré
služby. Keď som bola mladšia, chodila som
dovolenkovať, no teraz už nerada vláčim
kufre a prekážajú mi veľké horúčavy. Dobre
si oddýchnem aj v hojdačke na záhrade
pri dome, na tom našom podpolianskom
čerstvom vzduchu. Prospieva aj mojim trom
vnúčatám a chvália ho aj naši známi.
Mgr. Filip Baďo, samostatný
referent:
Určite pôjdem na hory, do Malej
Fatry, možno do Veľkej Fatry alebo navštívim Nízke Tatry. Som z Ružomberka,
no v okolí sa mi páči a chcem tu ponavštevovať viac miest. Veľa ich zatiaľ nepoznám, no
páči sa mi Podborová. Asi pred pätnástimi
rokmi som bol aj v Horskom hoteli Poľana.
Jozef Bystriansky, Atlas Copco:
Keďže investujem do vzdelania
a štúdia svojich dvoch detí,
musím si niečo odpustiť, a to je
práve dovolenka. Jeden syn práve doštudoval
vysokú školu a druhý začal. Keďže som
z lazov, prírodu mám všade naokolo, žijem
v nej. Máme záhradu, kde si tiež oddýchnem.
V minulosti sme chodievali aj do hotela
Poľana, ale to bolo ešte v časoch, keď sa
poskytovali aj príspevky na dovolenky.
Martin Šárik, úsek kvality
Idem maľovať byt, takže nebude
kedy dovolenkovať. Ale maľovanie nebude pre mňa nejakou
veľkou námahou. Na Slovensku najradšej
chodím na Počúvadlo, dá sa tam vybehnúť aj
hocikedy cez víkend.
Dovolenka: nájdite
si čas na seba
Niekto si oddýchne prácou v záhrade, iný
potrebuje vypadnúť z mesta alebo z krajiny.
Na hory, k moru... Nech už ste sa rozhodli
dovolenku stráviť akokoľvek a kdekoľvek, ak
si chcete naozaj oddýchnuť, mali by ste si
vyhradiť čas pre seba.
Aj vy ste už zistili, že najlepšie zrelaxujete
činnosťou opačného druhu, než akej sa
venujete ako svojej profesii? Samozrejme,
každý si najlepšie oddýchne po svojom. Tiež
vieme, že pri každodenných pracovných
povinnostiach nestihnete doma či pri dome
všeličo urobiť. Neznamená to však, že by
ste to mali všetko dobehnúť počas dovolenky! Viete ako sa hovorí, práca nie je zajac,
neutečie. „Ak si počas dovolenky nedoprajeme oddych, telo sa jednoducho nestihne
zregenerovať,“ hovorí manažérka BOZP a PO
Ing. Ivana Turčanová.
Možno postačí, ak si sadnete do tieňa na záhrade a prečítate knihu, na ktorú už tak dlho
nemáte čas... Alebo vybehnite do okolia.
VIETE, ŽE... turistická chata pod Poľanou
stála už za prvej ČSR? Na mieste zvanom
„živánčisko“ slúžiacom na opekanie. Ako píšu
na webovom portáli hiking.sk, chata počas
Slovenského národného povstania vyhorela,
po vojne ju obnovili. No v roku 1981 zhorela
do tla a obnovy sa už nedočkala. Druhú
chatu tu v 50-tych rokoch minulého storočia
postavili z iniciatívy pracovníkov Podpolianskych strojární v Detve ako rekreačné
stredisko zamestnancov PPS. V roku 1984
vedenie podniku rozhodlo, že chatu rozšíria
a prestavajú na moderné rekreačné zariadenie. Starú chatu zakomponovali do areálu
novostavby. Prestavba však trvala až do roku
1994, odkedy hovoríme o Horskom hoteli
Poľana. Priamo pri ňom sa nachádza dôležitá
križovatka turistických chodníkov.
V PPS-ke sme pre vás v spolupráci s cestovnou kanceláriou SATUR pripravili poukážku
na dovolenku so zľavou. Vystrihnite si ju a
navštívte najbližšiu pobočku!
foto: Unio Solutions
číslo
júl 2013
číslo 3
1 // marec
2013
9
Užitočné info / Zábava
HOROSKOPY
JÚN 2013
Baran - (21.3. - 20.4)
Letné slnko je zdrojom vašej dobrej nálady,
kdekoľvek sa pohnete. Dávajte si však pozor
na vhodné stravovanie a pitný režim. V tomto období máte veľkú šancu splniť si jeden
i viac životných snov. Preto sa nebráňte
príležitosti, ak sa zrazu objaví.
Územie záhradkárov
Užitočné informácie
Vieme, že o záhrade toho viete veľa. Ak
chcete byť viac ekologickí alebo pestovať
„na pľaci“ v mini rozmeroch trebárs i na
balkóne alebo na terase, pestovateľské
zaujímavosti a vychytávky prídu vhod.
Lekárenská pohotovostná služba mesta
Detva
Júl:
Býk - (21.4. - 21.5.)
Na plecia si beriete priveľa povinností naraz
a ešte aj chcete mať všetko dokonalé a pod
kontrolou. Nie je to však cesta k pohode a
vyrovnanosti, po ktorej túžite. Ujasnite si
svoje záležitosti a vyberte si iba to, čo je pre
vás naozaj dôležité.
Blíženci - (22.5. - 21.6.)
Vašou prioritou by teraz mali byť vzťahy, rodina a priateľstvá, až potom práca.
Postavenie planét ovplyvňuje vaše financie
a takto by to malo zotrvať až do konca roka.
Preto využite tento čas na dobré obchody a
investície.
Rak – (22.6. - 22.7.)
Ak sa vám stále nedarí nájsť niekoho, kto
by dokonale zodpovedal vaším predstavám,
skúste to ešte raz prehodnotiť. Úprimne sa
zamyslite a možno pochopíte, že rúbete privysoko. Šťastie nespočíva v úplnej dokonalosti, ale na ceste za jej hľadaním.
Lev – (23.7. – 23.8)
Zatvorené dvere vždy čakajú na to, aby ich
zasa niekto pootvoril. Ak ste určité veci
nedokončili alebo niekomu blízkemu nestihli
povedať niečo dôležité, urobte to práve
teraz. Treba si uvedomiť, že niektoré šance
dostávame iba raz za život.
Panna – (24.8. – 23.9.)
Uvedomte si, že by ste sa mali rozhodovať
iba sami za seba. Nechajte svojim blízkym ich
vlastný priestor a právo na odlišné názory.
Ak si ich vypočujete, možno to zmení váš
pohľad a posuniete sa do inej roviny. Držte
sa hesla „ži a nechaj žiť.“
10
V poslednej dekáde sadíme neskorý karfiol a
sejeme čínsku a pekinskú kapustu na jesenný
zber. Dozrievajúce broskyne neoberáme
príliš skoro, aby mali dobrú vôňu a chuť.
Letné odrody hrušiek (Diana, Clappova, Wiliamsova...) zberáme tesne pred dosiahnutím
zrelosti. Slivky majú krehké drevo, úrodu
zbierajme opatrne. Naposledy prihnojujeme
ruže, výhony do jesene dobre dozrejú. Delíme a rozsádzame kosatce, striháme živé listnaté ploty, ktoré sme chránili pre hniezdenie
vtákov. Odkvitnutým trvalkám nenechajme
odkvitnuté semeníky, výrazne sa oslabujú.
Snežienky, šafrany, hyacinty, bledule a narcisy nechávame na jednom stanovisku viac
rokov, aby sa mohli rozrastať.
August:
Pozor, hadica na slnku a zavesená na stene
skrehne a popraská, navijeme ju na cievku.
Proti hrdzi natierame železné stĺpiky v oplotení tesne nad zemou. Hlúbovité zeleniny
sadené v júli a skôr (aj kvaku a kaleráb)
výdatne zavlažujeme a hnojíme. Hľuzovité útvary na koreňoch pri zbere kapusty,
kalerábu a pod. sú nádorovým ochorením,
hlúby musíme spáliť. Pozor na škody z plesne
zemiakovej na listoch a plodoch! Na každej
rastline lahôdkovej tekvice nechávame len 2
až 3 plody. Spodné listy rajčiakov napadnuté
chorobami hneď odstránime. Pri zasadení
jahôd do otvorov v netkanej textílii bude potom menej okopávania. Presvetľujeme hneď
po zbere staršie kríky ríbezlí a egrešov.
Výhonky malín po zbere plodov odstránime
aj so slabými konármi tesne pri zemi čo najskôr. Pod stromy vysievame zelené hnojivo,
bôbovité rastliny a horčicu. Vysádzame a
presádzame všetky mladé ihličnaté dreviny,
do konca mesiaca aj odkvitnuté trvalky, ľaliu
bielu skôr, ako znova vypučí. Cibule bledúl,
modríc, kosatcov sadíme do hĺbky 7 až 10
cm.
Otváracia doba: 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 –
15.00 hod.
20. - 21. júla - Lekáreň U Galena, Tajovského
5, Detva - poliklinika
27. - 28. júla – Lekáreň Sv. Antona, nám. SNP
5, Detva - Stará Detva
3. - 4. augusta - Lekáreň Centrum, Štefánikova ul., nový polyfunkčný dom
10. - 11. augusta – Lekáreň Camilca, kpt.
Nálepku 10, Detva, LDCH - býv. pôrodnica
17. - 18. augusta – Lekáreň Schneider, Štúrova 3216, Detva, Hypermarket Tesco Detva
24. - 25. augusta – Lekáreň Opál, Záhradná
ul. 5, zdravotné stredisko
29. augusta - Lekáreň Schneider, Štúrova
3216, Detva, Hypermarket Tesco Detva
Zdroj: www.bbsk.sk
Pozvánky
Pripravuje Kultúrne centrum Detva:
Fide Open Chess Detva
To je názov 2. ročníka medzinárodného šachového turnaja 26. – 28. júla v Detve.
Furmanská súťaž ťažných koní „O valašku“
Súťaž furmanov a ťažných koní (už 11. ročník) sa v Detve koná 24. augusta.
Podpolianski rozkazovači
To sú sólisti – tanečníci, ktorí 24. augusta
vystúpia v Detve počas 6. ročníka prehliadky
s týmto názvom.
Sviatok povýšenia sv. Kríža
Cirkevná slávnosť v Detve sa uskutoční 8.
septembra.
Pripravuje Podpolianske osvetové stredisko
Zvolen:
Pavučinky starých mám
Šikovné ruky Ľudmily Molekovej spoznáte
na výstave háčkovaných dečiek do 31.7. na
Sliači – kúpeľoch v Liečebnom dome Palace.
Život s fotografiou - Jolana Stuhlová
Ako sa autorke žije s fotkami, to si môžete
pozrieť do 30. augusta v POS Zvolen
Zuzana Martinková
Aj táto fotografka vystavuje svoje diela do
Užitočné info / Zábava
30. augusta, no na Mestskom úrade vo
Zvolene.
Srdcové záležitosti
Ak v auguste neviete, čo s deťmi, doveďte
ich do zvolenského POS na kurz v remeselnej
dielni pre deti od 7. rokov. Organizujú ho tu
v dňoch 19. - 23. 8. od 9. do 15.00 hod.
Letné
(medzinárodné)
osvieženie
Gazpacho
Z paradajok a paprík nemusíte navariť iba
klasické lečo. Ak k nim pridáte uhorku, môžete si dať studenú španielsku polievku, ktorú
volajú gazpacho. A ak všetka zelenina bude
pochádzať z vašej záhrady, bude to aj bio
jedlo (alebo aspoň budete zaručene vedieť,
čo jete).
Postup: Najskôr budeme krájať: 2 ošúpané
šalátové uhorky a 1 zelenú papriku nahrubo, 1 cibuľu a 2 strúčiky cesnaku nadrobno,
1,2 – 1,5 kg paradajok rozštvrtíme a zbavíme
semiačok (ak sa nám nechce, použijeme
paradajky z konzervy). K zelenine primiešame rozdrvenú striedku z 2 plátkov čerstvého
sendviča, 1 lyžicu vínneho octu, premiešame
a rozmixujeme (kto chce, prelisuje cez sito).
Do zmesi pridávame po častiach 100 – 125
ml olivového oleja, ešte mixujeme. Potom
dochutíme: osolíme, okoreníme, príp. zriedime vodou, ak je polievka hustá. Uložíme
ju do chladničky na 3 hodiny. Ďalšiu uhorku,
papriku a plátky sendviča servírujeme pri
podávaní...
Skvelá mexická limonáda
Na grilované mäso na záhrade recept nepotrebujete. No kým ho pripravíte, tu je recept
na skvelú mexickú limonádu.
Postup: Keďže ide o limonádu, budete
potrebovať zelené limety (nie citróny). Dobre
ich poumývajte a aj s kôrou odšťavte (kôra
dá šťave výbornú chuť). Zalejete studenou
vodou, ktorú ochutíte podľa vlastného gusta
najlepšie hnedým cukrom (môže byť zdravý
trstinový). Do džbánu pridajte hromadu
kociek ľadu. Najlepšie sa „cucá“ cez slamku.
Hľadisko z PPS-ky už
slúži divákom
Počas júna sa nám v PPS-ke podarilo dokončiť výstavbu hľadiska pre viac ako 500 ľudí. Aj
takýmto nepriamym spôsobom sa snažíme
podporiť kultúru a Divadlo Jozefa Gregora
Tajovského vo Zvolene.
Hľadisko využili diváci počas Zámockých hier
zvolenských 2013 a poskytneme ho aj na
letecké dni SIAF 2013 na Sliači.
S myšlienkou podporiť regionálnu kultúru
takýmto spôsobom prišli Ing. Rastislav Ostrihoň – vedúci Raciodielne (úsek technického
rozvoja – prípravky a prototypy) a Alexander
Mattefy rovnako z Raciodielne – Haly 4,
kde hľadisko neskôr aj vzniklo. Keď zámer
predstavili generálnemu riaditeľovi PPS-ky
Ing. Pavlovi Šimkovičovi, ten ho bez výhrad
podporil a zastrešil. „Kedže išlo o prvý
projekt takéhoto zamerania a kompletná realizácia sa odohrávala popri plnej prevádzke
zákazkovej výroby, o časový stres a menšie
problémy pri výstavbe nebola núdza,“ rekapituluje Ing. Rastislav Ostrihoň. Výsledok však
stojí za to – 11 ton vážiaci kolos určite nájde
svoje uplatnenie pri nejednej spoločensko –
kultúrnej akcii v regióne Podpoľania.
Váhy – (24.9. – 23.10)
Všetku svoju silu a energiu použite v prospech ľudí, na ktorých vám skutočne záleží.
Ale aj pre tých, bez ktorých by ste neboli
tam, kde práve ste. Zamerajte sa na pokoj a
osobné pohodlie, lebo v poslednom období
ste neustále pod tlakom a prežívate stresy.
Škorpión – (24.10. – 22.11.)
Konečne pociťujete uspokojenie vo vzťahu a
citovej oblasti, čo sa odráža aj na vašej nálade. Prekypujete láskou a šťastím. Preto tento
čas využite a so svojím partnerom sa vyberte
za nejakým dobrodružstvom. Určite na tieto
okamihy nikdy nezabudnete.
Strelec – (23.11. – 21.12.)
Možno vás nepriťahuje zmena životného
štýlu, no je to jedna z ciest ako sa vymaniť
zo stereotypu. Nebojte sa nových vecí, priatelia a rodina vás podporia. Vaše telo vám
tiež poďakuje, že ste mu konečne dopriali
lepší servis ako svojmu autu.
Kozorožec – (22.12. – 20.1.)
Ak budete na dovolenke, určite si vypnite
mobil a nedovoľte nikomu, aby vám narúšal
osobnú pohodu. Iba ak si dokonalo oddýchnete, môžete zdokonaľovať veci okolo seba.
Unavený človek málokedy rozdáva skvelé
nápady.
Vodnár – (21.1. – 19.2.)
Nikdy nezabúdajte na pozitívne myslenie. Ani
vtedy, keď vás prepadá smútok. Je to cesta
ako vidieť veci v lepšom svetle a zároveň sa
poučiť z ťažkostí, ktoré práve prežívate. Kozmický zákon hovorí, že po búrke vždy vyjde
slnko, majte to stále pred očami!
Ryby – (20.2. – 20.3.)
Popremýšľajte o slabých miestach svojho
zdravia. Všetko dobré, čo do seba vložíte
sa vám mnohonásobne vráti. Najmä čas na
regeneráciu tela a pohodu pre dušu. Vedľajším, ale dosť príjemným efektom bude aj
zlepšenie všetkých vašich vzťahov.
Inka GROFČÍKOVÁ
foto: archív PPS Group a. s.
Na Zvolenskom zámku : autori nápadu Ing. Rastislav Ostrihoň a Alexander Mattefy.
číslo 1
3 // marec
júl 2013
číslo
2013
11
Užitočné info / Zábava
Blahoželáme
Ľalík Ján
Ing.
CRM
manažér
50 rokov
júl
Hukel Štefan
Lakovňa
lakovač
55 rokov
jún
Šufliarský Pavel
Príprava materiálu
strojárenský robotník - pieskovač
55 rokov
jún
Remeselník Marian
Zvarovňa H6 strojný
zámočník -stehár
55 rokov
jún
Lalíková Júlia
Lakovňa
lakovačka pomocná
55 rokov
jún
Ligenza Jozef
ÚNa - náradie a materiál
skladník
55 rokov
jún
Kmeť Pavel
Obrobňa
frézar NC
55 rokov
jún
Malatincová Mária
Obrobňa
frézarka
55 rokov
júl
Mitter Stanislav
Príprava materiálu
strojárenský robotník - pieskovač
60 rokov
jún
Tomko Vladimír
Príprava materiálu
zmenový majster
60 rokov
júl
Mičuda Jozef
Obrobňa
manipulačný robotník
60 rokov
júl
Sudár Ľubomir
Obrobňa
strojník EZ
60 rokov
júl
Krížovka
Lúštite a vyhrajte!
foto: istockphoto
Tajničku letnej krížovky nám pošlite do 15. augusta e-mailom na adresu [email protected] alebo na lístku vhoďte do schránky na osobnej alebo
nákladnej vrátnici. Jeden výherca získa originálny kovový model bagra Caterpillar (venuje Phoenix Zeppelin) a dvaja ďalší predplatné týždenníka MY
(venuje vydavateľstvo Petitpress). Tajnička z minulého čísla znela „Zabavte sa na Detvianskom zvare“. Výhercovia: Ján Markoš (stredisko Príprava materiálu) – večera pre dvoch v reštaurácii Zlatý dukát, Ing. Dominik Németh (ÚĽZ/Adaptačné centrum) - originálny kovový model stroja Caterpillar,
Mária Lenárová (CRM) – 20-eurová poukážka a Ing. Daniela Fekiačová (Finančný úsek) - predplatné týždenníka MY.
Podpoliansky strojár.
Štvrťročník pre firemnú komunikáciu. Nepredajné.
Vydáva PPS Group, a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva.
Kontakt: Ján Štriho, riaditeľ úseku ľudských zdrojov, kl. 104, [email protected] . Redakcia: Unio Solutions, s. r. o. Kontakt: [email protected] .
Download

pps strojar