1
NA AKTUÁLNU TÉMU
20. výročie založenia Jednoty dôchodcov na Slovensku
– významná udalosť roku 2010
V činnosti Jednoty dôchodcov na Slovensku patrilo k najvýznamnejším udalostiam
20. výročie jej založenia. Jej vývoj a bohatú činnosť pri bilancovaní roka 2010 si pripomíname opätovným uverejnením podstatných častí vystúpenia predsedu JDS RNDr. Kamila
Vajnorského na slávnostnom zasadaní Republikovej rady JDS v apríli 2010.
Dvadsať rokov v živote človeka sa považuje za
vensku sa podujala na ochranu záujmov a zadôležité životné jubileum. Predstavuje obdobie,
bezpečenie potrieb starších občanov bez ohľadu
v ktorom človek nadobudol dospelosť, skončila sa
na ich politickú príslušnosť, náboženské preurčitá fáza jeho vývoja a nastáva obdobie zapojesvedčenie a národnostnú príslušnosť.
nia sa do procesu tvorby hodnôt pre seba, ale aj
V priebehu posledného desaťročia sme aj
pre celú spoločnosť.
v našej organizácii v dôsledku meniacej sa štrukV živote organizácie 20-ročné obdobie znamená
túry štátnej správy a samosprávy prechádzali
ešte väčší posun. Proces dospievania a celkového
niektorými organizačnými zmenami v našej
zrenia je obyčajne kratší, o to dlhší je už čas tvorštruktúre. Prispôsobovali sme sa tomu aj zmenaby príslušných hodnôt pre jej členov, pre celkový
mi v našich základných dokumentoch. Na VI.
život organizácie a jej pôsobenie v spoločnosti.
sneme JDS v roku 2003 došlo k zmene Stanov
Naše začiatky boli ťažké. Revolučné vrenie
JDS a k vytvoreniu ďalších dokumentov organiz konca osemdesiatych a začiatku deväťdesiazačného a hospodárskeho charakteru. Na kažtych rokov minulého storočia vyvolalo potrebu
dom sneme sa prijímajú Programové ciele JDS na
vzniku organizácie, ktorá by hájila záujmy jednej
nasledujúce trojročné obdobie, ktoré sa rozpraz najväčších skupín obyvateľov v štáte – dôchodcúvajú na jednotlivé roky.
cov. Začala sa rodiť organizácia, ktorá nemala
Dnes môžeme konštatovať, že ku koncu roku
pred Nežnou revolúciou v roku 1989 žiadneho
2009 mala JDS osem krajských organizácií, 68
predchodcu. Nemali sme teda vzor, podľa ktorého
okresných organizácií a 859 základných organiby sme ju mali budovať. Pociťovala sa však pozácií. Celkový počet individuálnych členov bol
treba jej vzniku. Začínalo sa teda na „zelenej lú74 609. Potešiteľné je, že počet našich organizáke“, bez finančných prostriedkov, bez priestorov,
cií a členov sa zvyšuje.
bez funkcionárskeho kádra,
bez skúseností a pomoci. Už
16. decembra 1989, teda mesiac po revolúcii, bol v dennej
tlači uverejnený článok Tvorí
sa Jednota dôchodcov od
Ing. Ladislava Sedlára, CSc.
Autor vyzval seniorov k spoluúčasti na jej tvorbe.
Dňa 3. januára 1990 boli
na Ministerstve vnútra a životného prostredia SR schválené Stanovy Jednoty dôchodcov na Slovensku. Dňa
10. januára 1990 sa konalo
zakladajúce valné zhromaždenie. Prerokovali sa na ňom
stanovy, organizačné zásady
Jednoty a perspektívne úlohy na najbližšie obdobie. Slávnostné zasadanie Republikovej rady JDS pri príležitosti 20. výročia
Jednota dôchodcov na Slo- založenia JDS
2
Súčasťou činnosti JDS je vydavateľská a mediálna práca. Vydávame časopis Tretí vek.
Z pôvodných štyroch čísel ročne sme prešli na
šesť čísel ročne. Zvyšuje sa aj obsahová a grafická úroveň časopisu. Potešiteľné je, že nemáme
núdzu o prispievateľov.
Vydávali sme aj občasník Informátor, v ktorom
sme uverejňovali najmä metodické materiály pre
organizácie JDS. V poslednom období to už robíme prostredníctvom časopisu Tretí vek. Spolupracujeme s mienkotvornými médiami a naše vystúpenia v nich sa stali pravidelnými. Za mimoriadne cennú považujeme takúto činnosť aj na
regionálnej úrovni prostredníctvom našich regionálnych funkcionárov.
Záslužná je naša práca v legislatívnej oblasti –
najmä sociálnej a zdravotnej. Vychádzame s iniciatívami na pozitívne zmeny a snažíme sa o ich
presadenie do legislatívnych noriem. Máme na to
vytvorené kvalitne pracujúce komisie – sociálnu
a zdravotnú. Z výsledkov je potrebné uviesť najmä presadenie presnejších valorizačných pravidiel, vdovecké dôchodky, vianočné príspevky,
úpravu niektorých dôchodkov, zmenu termínu
valorizácie, zrušenie poplatkov u lekára a za pobyt v nemocnici a mnohé iné. Čaká nás však
ešte veľa práce, aby slovenskí dôchodcovia boli
úplne spokojní. Pokrok však určite nastal.
Sme členmi dvoch medzinárodných organizácií – Európskej seniorskej organizácie (ESO)
a Európskej organizácie starších ľudí (EURAG).
V oboch vystupujeme aktívne. Čulé kontakty máme aj s konkrétnymi členskými organizáciami.
Sú to najmä členské organizácie dôchodcov
v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku.
Nezanedbávame ani našu činnosť v oblasti
vzdelávania, turistiky, športu a niektorých umeleckých činností. V rámci vzdelávania podporujeme a organizujeme najmä vzdelávanie v základných organizáciách, akadémiách tretieho veku
a univerzitách tretieho veku.
Spolupracujeme pritom s mnohými inštitúciami – Úradom verejného zdravotníctva SR, Národným osvetovým strediskom, Prezídiom Policajného zboru a mnohými inými.
Za významný úspech považujeme vzdelávanie
v rámci Európskeho sociálneho fondu. V jeho
rámci sme dostali na vysokú úroveň prácu našich regionálnych funkcionárov a vybavili ich primeranými technickými prostriedkami na vzájomnú komunikáciu.
Rozbehnuté je vzdelávanie v rámci programu
Mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo. V súčasnosti pripravujeme projekt vzdelávania s Prezídiom
Policajného zboru s cieľom ochrany a zvýšenia
bezpečnosti seniorov.
V oblasti turistiky a športu každoročne usporadúvame Celoslovenský turistický zraz a športové hry seniorov. V uplynulom roku sa konal už
XII. ročník v Žiline. Sú to náročné podujatia, vyžadujúce mnoho finančných prostriedkov a veľa
úsilia od usporiadateľov. Vysokopozitívny je fakt,
že obdobné podujatia prebiehajú každoročne aj
na regionálnej úrovni.
V oblasti umenia organizujeme Celoslovenskú
prehliadku speváckych súborov. (Posledný ročník
sa uskutočnil v septembri tohto roku v Bratislave-Dúbravke – pozn. red.) Podobné podujatia, ale
aj výstavky ručných prác, záhradkárov a pod. sa
uskutočňujú aj na regionálnej úrovni.
Záslužná je aj dobrovoľnícka činnosť našich
členov. Zameriavame ju najmä na vzájomnú pomoc medzi seniormi, najmä pomoc chorým. Na
dobrej úrovni je aj spolupráca v rámci komunitného plánovania medzi JDS a samosprávami.
Výrazným pozitívnym činom bolo aj podpísanie Prístupovej dohody s vládou SR po rozhodnutí o vstupe do eurozóny. Vzdelávacími aktivitami sme pripravili aj seniorov na tento vážny krok
v živote občanov našej republiky. Neskôr sme pokračovali spolu so spotrebiteľskými organizáciami v kontrolných činnostiach, súvisiacich so zavedením eura v SR.
Vysoko si vážime spoluprácu s ďalšími partnerskými organizáciami. Sú to okrem spomínaných najmä ZMOS, KOZ SR, Slovenská humanitná rada, Združenie slovenských spotrebiteľov,
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov,
Združenie vojenských dôchodcov. Z orgánov štátnej správy intenzívne komunikujeme najmä s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom školstva SR a Sociálnou poisťovňou.
V posledných dvoch rokoch intenzívne spolupracujeme s Radou vlády SR pre seniorov. Práve
JDS svojou činnosťou vyvolala potrebu a vznik
tejto rady. Jej najbližší cieľ – vytvorenie nového
Národného programu ochrany starších ľudí, bude náročný, ale splniteľný.
Z uvedeného vidieť, že činnosť našej organizácie je pestrá, slúžiaca slovenským dôchodcom.
Nie je ešte všetko tak, ako si to predstavujeme.
Máme však kolektív obetavých členov a funkcionárov a s ich pomocou pri najbližšom okrúhlom
výročí bude vedenie JDS určite konštatovať, že
očakávania, ktoré do nej vkladali jej zakladajúci
členovia, sa budú naďalej napĺňať v prospech
slovenských dôchodcov.
RNDr. Kamil Vajnorský
predseda JDS
Foto archív redakcie
3
A ktivity vedenia Jednoty dôchodcov na Slovensku
pre zachovanie sociálnych istôt prostredníctvom
valorizačného mechanizmu dôchodkového systému
Národná rada SR v novembri 2010 prijala novelu zákona o sociálnom poistení bez zmienky
o spôsobe zvyšovania dôchodkov od 1. januára 2011 napriek tomu, že do NR SR bol
predložený návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby sa od uvedeného
obdobia valorizovali dôchodky rovnakou sumou pre všetky kategórie dôchodcov na základe
miery inflácie bez doterajšieho zohľadňovania rastu miezd. Pred týmto zasadaním NR SR
vedenie JDS a osobitne jej predseda Kamil Vajnorský intenzívne rokovali s ministrom práce,
sociálnych vecí a rodiny Jozefom Mihálom a podpredsedom vlády SR Rudolfom Chmelom,
ako aj v sociálnom výbore NR SR. V záujme toho, aby prijatie novely zákona nepoškodilo
väčšinu starobných dôchodcov, obrátilo sa vedenie JDS listom aj na predsedníčku vlády SR
Ivetu Radičovú a predsedov parlamentných klubov v NR SR. Pre informáciu našich členov
a čitateľov časopisu Tretí vek obsah listu predsedníčke vlády SR zverejňujeme.
Vážená pani premiérka,
Národná rada SR bude budúci týždeň prerokovávať a zrejme aj prijme návrh vlády SR o novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z. Nás ako
dôchodcov prekvapilo najmä zmenené znenie tej
časti zákona, ktorá sa týka zmeny systému valorizácie starobných dôchodkov. Z tzv. švajčiarskeho modelu valorizácie, ktorý ako základné činitele pre valorizáciu postavil infláciu a rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR, podľa
vládneho návrhu sa má zohľadňovať len jeden činiteľ – inflácia. Podotýkame, že súčasný model
valorizácie zaviedla vláda M. Dzurindu od roku
2004 a oproti teraz navrhovanej valorizácii sme
ho hodnotili pozitívne. Vláda, v ktorej sú aj naďalej strany ako v roku 2004, ho však ide zrušiť.
Za veľmi vážny nedostatok považujeme fakt, že
v čase tvorby nebol tento návrh konzultovaný
s dôchodcami. Existuje predsa poradný orgán
vlády SR – Rada vlády pre seniorov, ktorá mala
podľa nášho názoru predmetný návrh zákona
prerokovať a zaujať k nemu stanovisko. Žiaľ, nič
také sa nestalo a predseda Rady (pán podpredseda vlády R. Chmel) a podpredseda Rady (pán minister práce sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál)
napriek nášmu naliehaniu Radu nezvolali. Naša
organizácia – Jednota dôchodcov na Slovensku –
sa k zákonu v pripomienkovom konaní vyjadrila
a s oklieštenou valorizáciou zásadne nesúhlasila.
Považujeme to za vážnu chybu, a preto žiadame,
aby sa zákon v tejto podobe (najmä časť týkajúca
sa valorizácie dôchodkov) neprerokoval a neprijal.
Myslíme si, že zmenu valorizácie treba opätovne
prerokovať. Realizácia je až od 1. 1. 2012, je teda
dostatok času na takú úpravu zákona, ktorá by
bola v prospech dôchodcov. V našej organizácii
pritom vychádzame z analýzy dopadov valorizácie
na dôchodcov. Ak by sa napr. vládny návrh aplikoval už pri valorizácii k 1. 1. 2011, každý
dôchodca by dostal mesačne jednotnú sumu
2,82 euro. Vôbec nie je pravda ani to, že by to pomohlo prevažnej väčšine dôchodcov. V porovnaní
s doteraz platnou valorizáciou by to pomohlo len
cca 6 % dôchodcom, t. j. dôchodcom do príjmu
156,6 eura.
Nami navrhovaný variant (zostal by pôvodný model, ale vyplácala by sa jednotná suma) by pre
dôchodcov priniesol 6,33 eura mesačne a zasiahol
by cca 65 % dôchodcov pozitívne až do priemeru
dôchodkov z júna 2006, t. j. 351,72 eura. Pritom
rozdiel v mesačnej výške valorizácie je 55,46 %
v neprospech dôchodcov. Je to príliš kruté voči
dôchodcom a takéhoto kroku sa dopúšťa vláda,
ktorej viacerí politickí predstavitelia konštatovali,
že na tzv. starodôchodcoch sa v roku 2003 prijatím zákona č. 461/2003 Z. z. uskutočnila veľká
krivda. Teraz sa však táto krivda ide ešte prehĺbiť.
Je zaujímavé, že od rastu miezd (ktorý sa chce
z valorizácie dôchodkov odstrániť), zostanú naďalej závislé napr. výpočet aktuálnej dôchodkovej
hodnoty, valorizácia výsluhových dôchodkov
a napr. aj valorizácia platov ústavných činiteľov.
Budú aj tieto druhy výpočtov zmenené tak, aby
boli závislé len od rastu inflácie? Nie je teda žiadny dôvod, aby dôchodky nerástli aj v závislosti od
rastu miezd. Tvrdenie autorov a predkladateľov
novely, že zmena valorizácie pomôže väčšine
dôchodcov, je zavádzajúce. Výsledky našej analýzy
uvedené v predchádzajúcom texte to potvrdzujú.
Vážená pani premiérka,
žiadame Vás, aby ste zastavili tento proces.
Žiadame Vás, aby ste nebrali dôchodcom aj z toho mála, ktoré dostávajú.
4
Žiadame Vás, aby ste sa pustili cestou zlepšovania životných podmienok seniorov. Umožnite
nám aspoň v poslednej etape nášho života žiť tak,
aby sme z tohto sveta neodchádzali s pocitom
krivdy.
Žiadame Vás, aby ste stanovili termín a prijali na
rokovanie zástupcov našej organizácie, ktorí Vám
potvrdia neprávosti, ktoré sa na nich dejú. Nehľadajte cestu, ako sa niečo nedá urobiť, ale cestu, ako sa to urobiť dá.
Blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce.
Prejavte štedrosť a úctu ku generácii slovenských
dôchodcov. Zastavte nespravodlivo rozbehnutý
proces, ktorý nám uškodí.
Prejavte práve v tomto období svoju šľachetnosť,
kresťanskosť a úctu k našej generácii, bez ktorej
by súčasné Slovensko nebolo.
S úctou
(podpis)
Prílohy: Analýzy dopadov navrhovanej valorizácie dôchodkov (materiál, ktorý sme mali pripravený na rokovanie Rady vlády pre seniorov, ktoré
sa však neuskutočnilo).
Záverom treba uviesť, že návrh novely zákona
o sociálnom zabezpečení v časti o valorizácii
dôchodkov od 1. 1. 2012 nebol na novembrovom
zasadaní Národnej rady SR v roku 2010 schválený. MPSVaR SR avizuje, že v rámci veľkej novely
zákona o sociálnom zabezpečení, ako aj prvého
piliera dôchodkového zabezpečenia pripraví komplexnejšiu úpravu valorizácie dôchodkov, ktorá
bude platiť od roku 2012. Ústredie JDS požaduje, aby Rada vlády pre seniorov sa mohla oveľa
účinnejšie vyjadrovať a vstupovať do legislatívnych úprav týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia seniorov a osobitne pripravovanej úpravy valorizačného mechanizmu.
Ústredie JDS
Dvadsať rokov univerzitného vzdelávania seniorov
na Slovensku
Dvadsať rokov skúseností dáva zvyčajne každej organizácii dostatok informácií na analýzy
a hodnotenia a zároveň bázu pre tvorbu nových
perspektív a cieľov. Východisková idea na vznik
novej vzdelávacej inštitúcie UTV, ktorá sa bude orientovať na skôr narodených, vznikla začiatkom roku 1990 na podnet Jednoty dôchodcov na
Slovensku, Ministerstva školstva, mládeže
a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Mi-
nisterstva sociálnych vecí SR a Univerzity Komenského v Bratislave. Prvá UTV na Slovensku
bola zriadená rozhodnutím Vedeckej rady UK
v Bratislave. Poznatky zo zahraničných UTV (najmä francúzskych a poľských), prvé skúsenosti
z Akadémie tretieho veku v Olomouci a v Trenčíne a teória celoživotného vzdelávania boli základom práce na Katedre vzdelávania dospelých,
dnes Katedre andragogiky FFUK v Bratislave,
ktorá sa stala odborným garantom tvorby prvého študijného programu. Dovoľte spomenúť tých, ktorí prispeli
najväčšou mierou pri otvorení prvej UTV na Slovensku,
a to prof. RNDr. Pavla Hrnčiara, DrSc., vtedajšieho prorektora UK, PaedDr. Martu
Fittovú, prvú tajomníčku
UTV, a doc. PhDr. Rozáliu
Čornaničovú, CSc., pracovníčku Katedry vzdelávania
dospelých Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Za JDS
výrazne prispeli k otvoreniu
i propagácii UTV v prvých rokoch jej činnosti doc. Ing.
Juraj Kaliský, CSc., a v Nitre
Dvadsať rokov činnosti UTV na Slovensku bolo hlavnou témou od roku 1991 doc. Ing. Viliam
medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 7. októbra 2010 v aule Horniak, CSc. V tomto roku
vznikla aj ponuka pre senioUniverzity Komenského v Bratislave
5
rov na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine vďaka primárovi MUDr. Branislavovi Gerykovi
a doc. MUDr. Josefovi Květenskému, CSc. Nasledovali ďalšie univerzity, a to v roku 1992 na UMB
v Banskej Bystrici pod vedením doc. Ing. Lýdie
Schniererovej, CSc., a na Technickej univerzite
v Košiciach za organizácie pani Kataríny Kováčovej. Univerzity tretieho veku sa v prvej etape realizovali v súlade so zákonom č. 172/1990 Zb.
o vysokých školách, neskôr v súlade so zákonom
o ďalšom vzdelávaní č. 386/1997 Z. z. v znení jeho zmien a doplnkov, ale až po 20 rokoch, teda
v roku 2010 sa dostala do zákona o celoživotnom
vzdelávaní zmienka o vzdelávaní seniorov. Metodickým a poradným orgánom sa pre UTV na Slovensku stala Asociácia univerzít tretieho veku na
Slovensku, založená v Košiciach 1. decembra
1994. Prvým jej prezidentom sa stal prof. Ing.
Ivan Hričovský, DrSc. Asociácia plní dnes funkciu kolektívneho združenia, ktoré okrem metodickej a poradnej úlohy zastupuje navonok univerzity tretieho veku a reprezentuje seniorských
študentov doma i v zahraničí.
Myšlienka vzdelávania seniorov je v Európe
známa už skoro 40 rokov, keď v roku 1973 bola
otvorená prvá UTV na svete v meste Toulouse vo
Francúzsku. Ponuky v jednotlivých krajinách sú
dnes odlišné obsahom, rozsahom i organizáciou
štúdia. Vzdelávacie kurzy sa seniorom ponúkajú
nielen ako univerzity tretieho veku (na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Francúzsku,
Belgicku), ako seniorské akadémie pri univerzitách (v Nemecku, Holandsku), ako univerzity voľného času a univerzity každého veku (Francúzsko). Univerzity tretieho veku (U3A) v Spojenom
kráľovstve nie sú centralizované iba pri univerzitách, ale sa realizujú aj v menších mestách
a strediskách, čo znamená, že ich je aktuálne 771
s počtom 248 000 študentov a sú zlúčené v asociácii U3A trust. Na mnohých seniorských programoch sa v rámci Európy popri univerzite podieľa aj mesto či niekde kultúrne ustanovizne,
ako sú napríklad múzeá a kultúrne centrá. Integrované vzdelávanie spolu s mladými študentmi
v denných formách riadneho štúdia je ponúkané
v Rakúsku, ale nie je prístupné vo všetkých univerzitných odboroch štúdia.
Univerzita tretieho veku na Slovensku
vznikla ako inštitúcia, ktorá:
❒ má zabezpečovať starším ľuďom právo na vzdelanie;
❒ má ako vysokoškolská inštitúcia zabezpečovať
nielen vzdelávanie, ale aj robiť výskum a spolupracovať s inými inštitúciami v prospech
starších ľudí;
❒ má uspokojovať vzdelávacie potreby a poskyto-
vať študijný obsah predmetov vychádzajúci
z najnovších vedeckých poznatkov;
❒ má vytvárať podmienky na činnostnú životnú
orientáciu a priestor pre intelektuálnu a spoločenskú realizáciu a afiliáciu starších ľudí;
❒ má zvyšovať záujem spoločnosti a vedy o problematiku tretieho veku;
❒ má zvyšovať záujem spoločnosti a vedy o problematiku tretieho veku a participovať na hlbšom poznávaní tejto vekovej skupiny obyvateľstva (Čornaničová, 2007).
Pre obsah štúdia bol v prvom roku (1990/91)
stanovený všeobecný ročník, ktorý ponúkal základ predmetov, ktoré sa plánovali v ďalších rokoch ponúknuť. V druhom študijnom roku už
mala prvá UTV na Slovensku v ponuke 9 študijných odborov a 407 študentov. Štúdium sa stalo
dvojročným a bolo určené len pre dôchodcov.
Záujem verejnosti stúpal a o štúdium mali záujem aj mladší. Dôvodov zníženia vekovej hranice bolo niekoľko:
❒ zúženie ponuky a rušenie možností štúdia popri zamestnaní;
❒ nárast záujmu verejnosti;
❒ príprava na dôchodok niekoľko rokov pred jeho
nástupom;
❒ dostatok voľných miest pre záujemcov o štúdium na UTV.
Dvojročné štúdium sa absolventom štúdia na
UTV zdalo časovo prikrátke a nedostatočné na
získanie širšej sústavy vedomostí z jedného odboru. Na návrhy učiteľov aj študentov sme reagovali predĺžením štúdia s podrobnejšou ponukou
jeho obsahu. Postupne sa rozširovala aj škála
študijných odborov a ďalšie vysoké školy a fakulty prejavovali záujem o vzdelávanie seniorov.
Dnes je štúdium na UTV na Slovensku trojročné s ucelenou ponukou vzdelávacieho programu v konkrétnom odbore. Ponuky na UTV vychádzajú z profilácie univerzity a materské univerzity a ich fakulty majú zodpovednosť za obsahový program vzdelávania. Zapojenie sa do vzdelávania seniorov však závisí len od ochoty a dobrej vôle jednotlivých fakúlt, pracovísk či zanietených učiteľov.
Seniorskí študenti majú odlišné vzdelávacie
záujmy a postoje k vyučovaciemu procesu. Nielenže prejavujú záujem o preberanú problematiku, ale chcú informácie učiteľa rozšíriť a využiť
vlastné vedomosti a skúsenosti na doplnenie obsahu prednášanej problematiky. Obojstranné
diskusie a vedomosti seniorov obohacujú študentov a učiteľov navzájom a vytvárajú priestor na
rozvoj informácií. Starší študenti prejavujú záu-
6
jem aj o ďalšie formy vzdelávania a popri prednáškach sa aktívne zúčastňujú na projektoch,
exkurziách, návštevách múzeí a praktických cvičeniach rôzneho druhu. Miesto, ktoré dnes zaujíma v spoločnosti 21. storočia náš senior, závisí
vo veľkej miere od jeho aktívnej sebaorganizácie
v rámci vlastnej generácie i v intergeneračnej
práci. Len za takýchto podmienok môžeme očakávať naplnenie princípu spoločenskej užitočnosti a zdôvodniť miesto starých ľudí v spoločnosti.
Osobnosť seniorského študenta na Slovensku sa pomaly približuje aj mentalite starších
študentov v západných krajinách Európy, keď sa
naši seniori nielen zúčastňujú aktivít, ale podieľajú sa aj na ich príprave a realizácii. Najlepším
príkladom sú kluby UTV, kde si študenti pripravujú stretnutia a pozývajú zaujímavé a významné
osobnosti spoločenského i vedeckého života, organizujú kultúrne i spoločenské aktivity. Ďalšia
skutočnosť, ktorá charakterizuje UTV na Slovensku, je vysoký podiel žien, ktorý je napríklad na
UK v Bratislave až 89 % oproti mužom, v rámci
Slovenska to bolo v roku 2008/09 zo 6 205 spolu 5 441 žien, t. j. 88 %, a v roku 2009/10 zo
6 603 spolu 5 717 žien, t. j. 86,6 %.
Podobná situácia je aj v Poľsku a v Českej republike. Situácia je odlišná v Nemecku a v Holandsku, kde sú muži a ženy viac v rovnováhe.
Faktorov je mnoho, ale určite je táto skutočnosť
podmienená odlišným spôsobom života v jednotlivých krajinách, rozdielnou strednou dĺžkou života, ktorá je v západnej Európe o 5 rokov vyššia
ako u nás, ale aj finančným zabezpečením a výškou dôchodkov. Stredná dĺžka života v SR predstavovala v roku 2006 u mužov vyše 70 rokov
a u žien vyše 78 rokov (Rovný, 2006).
Demografická revolúcia, ktorá nám priniesla predĺženie života a väčší počet starších ľu-
Graf 1:
Počet poslucháčov UTV na Slovensku
dí v spoločnosti, nás núti zamýšľať sa nad sprievodnými skutočnosťami. Na jednej strane nám
prináša nový názov pre ďalšiu etapu života starších ľudí a terminologicky nám ponúka možnosť
hovoriť o tzv. štvrtom veku. Dnes je už bežné, že
sa nám v programoch na UTV stretávajú dve generácie poslucháčov, teda seniori v treťom a tí
starší v štvrtom veku. Na druhej strane demografické zmeny ovplyvnili aj možnosti štúdia seniorov na slovenských univerzitách.
Pre niektoré regióny či mestá a ich univerzity
tretieho veku to znamená zvýšenie počtu záujemcov o štúdium natoľko, že je potrebné na prijatie
čakať. Pri náraste počtu mladých študentov nie
je možné uspokojiť všetkých seniorov. Učebne,
ktoré sa vyhradili pre UTV pred dvadsiatimi rokmi najmä v piatok, sú dnes nepostačujúce a seniorské prednášky sa na niektorých univerzitách
realizujú počas celého týždňa. Napriek tomu nie
je možné priestorovo zabezpečiť všetky potrebné
aktivity a činnosti, ktoré sa na UTV realizujú.
V našich podmienkach je otázka financovania UTV dosť problematická, lebo je ponechaná
na samotné vysoké školy a organizátorov seniorského vzdelávania. Vysoké školy na Slovensku
nie sú pre túto formu vzdelávania dotované štátom naproti Českej republike a sčasti aj v Poľsku,
kde sa na tieto aktivity zo štátneho rozpočtu prispieva.
Napriek problémom, ktoré UTV na Slovensku
majú, podarilo sa nám realizovať niekoľko celoslovenských odborných seminárov a konferencií, a to k 5., 10. a 15. výročiu UTV, a semináre
k aktuálnym témam života seniorov. Spolupráca
Asociácie UTV na Slovensku (ASUTV) a Európskej federácie starších študentov (EFOS) začala
spoločným odborným seminárom s medzinárodnou účasťou, ktorý sa konal v Bratislave v roku
1998 pod názvom „Prínos vzdelávania starších
pre psychofyzické zdravie človeka“, a neskôr rozšírila pri realizácii odborného seminára v roku
2002 pod názvom „Vzdelávanie seniorov a nové
trendy pre tretie tisícročie“.
Škála vzdelávacích foriem a ďalších aktivít
na UTV sa postupne rozširovala tak, ako aj obsah štúdia. Prednáškové formy, semináre a diskusie sa v niektorých odboroch doplnili odbornými exkurziami, ktoré sa postupne začali rozširovať aj do zahraničia. Niektoré UTV hľadali nové
kontakty aj na univerzitách na základe partnerských kontaktov vlastných univerzít a neskôr aj
s cieľom vytvárania partnerstiev pre projekty Sokrates a projekty ďalšieho vzdelávania
Grundtvig.
Dnes už máme za sebou niekoľko partnerstiev
v projektoch, keď na UK v Bratislave seniori rieši-
7
li úlohy projektu EuCoNet, EFOSEC, ELiLL, Danube Networkers a VECU, seniori z STU v Bratislave projekt Seniori online, Sen Net a Neighbours, v Žiline projekt T.A.P.E (Trans-generational
Arts/cultural Platform in Europe). Taktiež UTV
pri UMB v Banskej Bystrici je partnerom v projekte Grundtvig pod názvom TANDEMS – GO,
ktorý je zameraný na komunikáciu medzi generáciami prostredníctvom IKT.
Projekty Európskej únie umožňujú seniorom
v rámci mobilít získavať skúsenosti priamo v teréne v partnerskej organizácii a v rámci riešenia
úloh projektu získavať nové informácie s možnosťou komparácie. Partnerstvá ponúkajú aj rozvoj
jazykových znalostí a umožňujú jazykový tréning
pri spoločných stretnutiach so zahraničnými
partnermi.
Základom nových kontaktov a partnerstiev sú
aj vzájomné združenia seniorov, ktoré spájajú
študentov s cieľom výmeny a získavania informácií a riešenia spoločných úloh i aktuálnych otázok. Slovenské UTV sú združené v Asociácii
UTV na Slovensku (ASUTV), ktorá od roku 1994
zabezpečuje popri informačnej a združovacej úlohy aj poradenstvo a vzájomnú spoluprácu.
Na medzinárodnej úrovni sú UTV zo Slovenska zapojené (prostredníctvom členstva asociácie od roku 2000) do diania svetovej asociácie UTV – AIUTA. Prepojenie máme aj na Európsku federáciu starších študentov – EFOS,
v ktorej máme stále členstvo vo výbore od roku
1994 a od roku 2003 sme predsedajúcou krajinou EFOS. Aj EFOS zaznamenala v roku 2010
dvadsať rokov od svojho založenia. Ústredným,
hlavným cieľom EFOS-u, ktorý vychádza z práva
starších ľudí k prístupu k univerzitnému vzdelávaniu, je Ochrana záujmov starších študentov na
univerzitách v Európe.
Podmienky na vzdelávanie seniorov i vzdelávacie systémy v rámci Európy sú rôzne. Táto rôznorodosť nám dáva možnosť hľadať aplikovateľné
metódy a porovnávať formy práce, čo je zvyčajne
aj témami spoločných európskych stretnutí. Takýmto bolo aj stretnutie seniorov na workshope
k zavedeniu eura, kde rakúski seniori nešetrili
radami a povzbudili našich seniorov k správnemu postoju k novej mene.
Nielen tieto diskusie, ale aj naša vlastná situácia nás núti zamýšľať sa nad rozšírením možností a doplnením systému vzdelávania seniorov
na Slovensku.
Nová náplň seniorského vzdelávania by mala vychádzať z oddialenia dôchodku a posunutia
vekovej hranice stanovenej na odchod do dôchodku. V tomto zmysle by sme mohli uvažovať
o vzdelávaní starších aj pre potreby pracovného
trhu, pre flexibilné riešenie pracovných situácií
a hľadaní možností pre ľudí 50+. Kapacitne však
UTV nestačia, preto len radikálny zásah do zabezpečovania organizácie štúdia môže vytvoriť
potrebné podmienky na rozširovanie vzdelávacej
ponuky.
Ako teda ďalej vo vzdelávaní seniorov?
Je potrebné presvedčiť verejných činiteľov
a vládnych predstaviteľov o celospoločenskom
prospechu z programov vzdelávania. Štúdium
nielenže stimuluje účastníkov na mentálne a sociálne aktivity, ale ich orientuje aj na rozvoj vlastných záujmov.
Benefity z účasti seniorov na vzdelávaní sa
prejavujú postupne pri riešení zdravotných,
sociálnych či celospoločenských otázok. Vzdelaný človek je flexibilnejší, ľahšie zvláda úlohy
a problémy, lepšie sa orientuje v priestore a ľahšie komunikuje. Prínos, ktorý nám vzdelávanie
dáva, sa prijíma automaticky a okolie si ho nie
vždy uvedomuje. Mentálne aktívni ľudia majú silnejšie záujmy o dianie v spoločnosti a chcú sa zúčastňovať aj na spoločenskom rozhodovaní.
Vzdelávanie prináša aj pozitívny efekt na
zdravie a duševnú pohodu seniorov, čo sú významné aspekty kvality života.
Edukácia seniorov má aj svoj makrorozmer,
keď spoločnosť získava plnohodnotných ľudí až
do vysokého veku, menšiu závislosť seniorov od
sociálnych služiebh a pozitívny postoj ostatných
občanov k seniorom (Balogová, B. 2008).
Tieto skutočnosti by mali presvedčiť zodpovedných o význame vzdelávania na rozvoj osobnosti starších ľudí a centrálne i celoplošne
v rámci Slovenska riešiť postavenie a rozvoj UTV.
Literatúra:
BALOGOVÁ, B. 2008. Seniori v kontexte edukácie. In: Zborník „Svet seniora, senior vo svete“, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove,
ISBN 978-80-8068-814-1, s. 228.
ČORNANIČOVÁ, R. 2007. Idea vzniku a založenie
UTV na Slovensku. In: Zborník „História a súčasnosť UTV na Slovensku“, Univerzita Komenského
v Bratislave, ISBN 978-80-223-2309-3, s. 8 – 9.
HRAPKOVÁ, N. 2007. Projekt EFOSEC, Fragebogen für Studenten, EFOS News 2007/2,
http://www.efos-europa.eu/downloads/efosnews20072.pdf.
ROVNÝ, I, 2006. V SR sa zvyšuje stredná dĺžka života, TASR 2006, http://www.zzz.sk/?clanok=1368.
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
Univerzita Komenského Bratislava
Centrum ďalšieho vzdelávania
Foto archív autorky
8
ZDRAVOTNÝ OBZOR
Ochorenia obličiek
Anatómia a fyziológia obličiek
Obličky sú párovým orgánom. Ležia v hornej
časti zábrušného priestoru po oboch stranách chrbtice. Majú tvar fazule, sú dlhé 11 až 12 cm a ich
hmotnosť je 150 až 180 gramov. Spredu ich pokrýva pobrušnica. Každú obličku zásobujú krvou jedna alebo viaceré obličkové tepny, žilná krv odteká
z obličiek priamo do dolnej dutej žily. Cez obličky
preteká až 20 % minútového objemu krvi.
Štrukturálne obličky pozostávajú z dvoch súčastí – vlastného tkaniva obličky a vývodného systému,
ktorým z obličiek odteká moč. Tkanivo obličky tvorí
kôra a dreň. V kôre sa nachádza asi 1 milión klbôčok glomerulov, v ktorých sa filtruje krv. V dreni
sa nachádza systém tubulov, v ktorých sa koncentruje tzv. primárny riedky moč.
Vývodný systém obličky sa začína kalíškami,
ktoré sa vlievajú do obličkovej panvičky, a z nej odstupuje močovod. Močovod je svalová rúrka, dlhá 25
až 27 cm, ktorá transportuje moč do močového mechúra.
Primárnou funkciou obličiek je čistenie krvi od
dusíkatých látok, ktoré sú produktom metabolizmu
bielkovín v organizme. Bunky obličkového tkaniva
produkujú látku erytropoetín, ktorá v kostnej dreni
stimuluje tvorbu krviniek.
Vrodené anomálie obličiek
Vrodené anomálie obličiek rozdeľujeme na anomálie počtu, veľkosti, tvaru a polohy. Pri anomáliách počtu sa rozlišuje agenéza, zdvojená
a nadpočetná oblička. Ako agenéza obličky sa označuje stav, keď sa oblička vôbec nevyvinula. Obojstranná agenéza obličiek nie je zlučiteľná so životom. Častejšie sa vyskytuje jednostranná agenéza,
pri ktorej chýba nielen oblička, ale aj močovod a príslušná časť močového mechúra.
Jediná oblička, tzv. solitárna, je väčšia, obvykle
normálne funguje a zvládne každé prirodzené zaťaženie organizmu. Zdvojená oblička je takisto väčšia,
má však dve panvičky a močovody, ktoré samostatne drénujú jej horný a dolný segment. Nadpočetná
oblička je zriedkavá anomália. Ide o existenciu ďalšej obličky so samostatným cievnym zásobením
a močovodom. Nadpočetná oblička je malá a nie je
zrastená so susednou obličkou.
Do kategórie anomálií veľkosti obličky patrí hypoplázia obličky a kompenzatórna hypertrofia obličky. Vrodene hypoplastická oblička je malá, zachová-
va si však svoj tvar. Významne je poškodené jej tkanivo, močovod hypoplastickej obličky však zmenený
nie je. Ku kompenzatórnej hypertrofii obličky dochádza pri agenéze alebo ťažkej funkčnej poruche
jednej z obličiek. Uvedený stav môže nastať aj v dospelosti po strate jednej z obličiek (napr. po odstránení obličky pre nádor alebo po darovaní obličky na
transplantáciu).
Anomálie polohy obličky znamenajú, že oblička
sa nenachádza na svojom obvyklom mieste, a to
v dôsledku poruchy prirodzeného vzostupu obličiek
počas vnútromaternicového vývoja plodu. Takáto
anomália sa nazýva dystopia a oblička sa pri nej nachádza v panve alebo v lumbálnej oblasti. Dystopická oblička sa môže nachádzať aj na opačnej strane tela, vtedy ide o tzv. kontralaterálnu dystopiu.
Takáto oblička je zásobovaná krvou z najbližších
veľkých ciev, jej močovod je krátky a ústi do močového mechúra na správnom mieste.
Migrujúca, blúdivá oblička je dôsledkom poruchy závesného aparátu obličky, typicky sa vyskytuje na pravej strane a u chudých žien. Vo vertikálnej
polohe klesá oblička až do panvy, močovod sa pritom môže kolienkovite zalomiť.
Najčastejšou anomáliou tvaru je podkovovitá
oblička. Vzniká zrastením dolných alebo zriedkavejšie horných pólov obličiek. Koláčovitá oblička vzniká, keď obličky široko zrastú svojimi vnútornými
okrajmi, čím nadobúdajú nepravidelný, koláčovitý
tvar. Ak zrastené obličky majú tvar stredovekého
štítu, nazývame anomáliu štítovitou obličkou.
Zrastením obličiek pri kontralaterálnej dystopii
vzniká sigmovitá oblička (oblička tvaru písmena S)
alebo oblička tvaru písmena L. Vrodené anomálie
obličiek nemusia pacientom robiť žiadne subjektívne ťažkosti a sú náhodným nálezom pri vyšetrení
pre iné príznaky. Na druhej strane sa v nich môžu
vyskytnúť všetky ochorenia, ktoré postihujú nie
anomálne obličky.
Zápalové ochorenia obličiek
Nešpecifické zápaly močových ciest sú druhou
najčastejšou infekciou v humánnej medicíne. Ako
príčinné faktory sa uplatňujú gramnegatívne mikroorganizmy, ale aj funkčné a anatomické abnormality močových ciest spôsobujúce poruchy vo vyprázdňovaní so stázou moču alebo cudzím telesom v močových cestách (napr. močové kamene, rôzne cievky
v močových cestách).
9
Akútna pyelonefritída je nešpecifické bakteriálne zápalové ochorenie drene obličky a obličkovej
panvičky. Postihuje zvyčajne jednu, zriedkavo obe
obličky. Ochorenie sa vyskytuje častejšie u žien, často v tehotenstve. Začína sa náhlym vzostupom teploty, triaškou, schvátenosťou, vracaním a tupou bolesťou v oblasti postihnutej obličky, často s príznakmi súčasného zápalu močového mechúra. Okrem typických klinických príznakov svedčí pre akútnu
pyelonefritídu nález hnisu v moči a pri vyšetrení krvného obrazu zvýšený počet bielych krviniek.
Kľúčovú úlohu v diagnostike akútnej pyelonefritídy zohráva ultrasonografia obličiek, vyšetrenie na
zistenie stázy moču v horných močových cestách.
Prítomnosť kameňov v obličkách a v močových
cestách sa dokazuje rtg vyšetrením a špirálovým CT
vyšetrením.
Nekomplikovaná pyelonefritída sa lieči pokojom
na lôžku a antibiotikami v trvaní 10 až 14 dní. Je potrebné zabezpečiť pre pacienta dostatočný príjem tekutín, pri teplote podávať antipyretiká. Pôvodná empirická protibakteriálna liečba, ak treba, sa mení na
cielenú podľa výsledku kultivácie moču alebo hemokultúry.
Pyonefróza je najťažšou formou nešpecifického
zápalu obličky prejavujúcou sa hnisaním tkaniva
obličky a jeho deštrukciou. Predpokladom jej vzniku
je čiastočná alebo úplná blokáda odtoku moču z obličky. Pyonefróza, resp. obštrukčná pyelonefritída je
stav spojený s ohrozením života a vyžaduje si okamžitú chirurgickú liečbu spočívajúcu v zabezpeční
drenáže moču z postihnutej obličky, a to napichnutím obličky alebo cievkou zavedenou do obličky cez
močovod.
Chronickú pyelonefritídu charakterizuje proces
jazvovatenia obličkového tkaniva. Proces jazvovatenia súvisí s prekonaním nedoliečeného bakteriálneho zápalu. Oblička je zmenšená, s hrboľatým povrchom a ložiskami jaziev v tkanive. Obojstranná chronická pyelonefritída vedie k zlyhaniu obličiek.
Cystické ochorenia obličiek
Jednoduché (simplexné) cysty sú akési „balóniky“ s hladkou a tenkou stenou obsahujúce žltkastú tekutinu. Môžu byť jednotlivé alebo viacpočetné,
rôznej veľkosti, vyskytujú sa na periférii obličky,
v tkanive obličke alebo v okolí obličkovej panvičky.
Prevažná väčšina simplexných cýst je klinicky
bezvýznamná, cysty totiž nespôsobujú pacientom
nijaké subjektívne ťažkosti a nepoškodzujú obličky.
Veľké cysty tlakom na okolité štruktúry môžu
spôsobovať tupé bolesti v krížoch alebo poruchy
drenáže moču z postihnutej obličky.
Suverénnymi metódami pre diagnostiku cýst obličky sú ultrasonografia, počitačová tomografia (CT)
a magnetická rezonancia. Od cýst je potrebné odlíšiť najmä nádory cystického charakteru. Menšie
cysty si nevyžadujú aktívnu liečbu. Veľké alebo
symptomatické cysty možno cielene napichnúť tenkou ihlou pod kontrolou ultrazvukového prístroja,
tekutiny z nich vypustiť a do cýst prípadne aplikovať sklerotizačné roztoky. Len zriedkavo sa veľké
simplexné cysty liečia laparoskopicky.
Polycystické obličky sú dominantne dedičným
ochorením, ktoré sa vyskytuje rovnako často u mužov i žien. Vždy sú postihnuté obe obličky. Početné
cysty deštruujú tkanivo obličiek, obličky sú zväčšené, hrboľaté, pripomínajú strapec hrozna.
Existujú dve formy polycystických obličiek – malocystická, infantilná forma sa vyskytuje u novonarodených detí, ktoré umierajú krátko po narodení.
Veľkocystická, adultná forma polycystických obličiek sa vyvíja u dospelých. Ochorenie prebieha spočiatku bezpríznakovo, symptomatickým sa stáva
u pacientov vo veku medzi 30. a 50. rokom života.
Prejavuje sa bolesťami v krížoch, krvavým močom,
teplotami a v konečnom dôsledku vedie k chronickej
nedostatočnosti obličiek.
Polycystické obličky môžu dosiahnuť extrémnu
veľkosť a siahať pacientom až do panvy. Kauzálna
liečba polycystických obličiek neexistuje, liečia sa
komplikácie a dôsledky tohto ochorenia.
Konečné štádiá polycystických obličiek sú
indikáciami pre liečbu umelou obličkou
a transplantáciou obličky.
Špongiovité obličky sú recesívne dedičným ochorením, ktoré je charakterizované cystickým rozšírením vývodných kanálikov v dreni obličky. Klinický priebeh je
spočiatku bezpríznakový, neskôr prevládajú príznaky infekcie a tvorby močových
kamienkov. Diagnózu špongiovitých obličiek umožní rtg vyšetrenie. Kauzálna liečba neexistuje, liečba je len symptomatická.
(pokračovanie v budúcom čísle)
prof. MUDr. Dr. h. c. Ján Breza, DrSc.
10
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ JDS
Krajská organizácia JDS Banská Bystrica
Všetkým organizátorom treba pekne poďakovať
za to, že vytvorili podmienky na využitie voľného času seniorov KO JDS Banská Bystrica a za udržiavanie a rozvoj ľudovej kultúry v BBSK. V našich dvanástich OO JDS máme viac ako 45 speváckych skupín seniorov, ktoré sa vedia vždy veľmi dobre pripraviť a vystúpiť.
Po skončení regionálnych prehliadok sme usporiadali 30. apríla krajskú prehliadku speváckych
skupín seniorov vo Zvolene v Divadle J. G. Tajovského za účasti 10 speváckych skupín seniorov KO
JDS Banská Bystrica. Na krajskej prehliadke sme
mali vzácnych hostí, boli tam predseda BBSK a poslanec Európskeho parlamentu Ing. Vladimír Maňka, predseda JDS RNDr. Kamil Vajnorský, primátor
mesta Zvolen Ing. Milan Kusein, primátor mesta
Žarnovica Kamil Danko, primátor mesta Žiar nad
Hronom Mgr. Ivan Černaj, primátor mesta Krupina
Ing. Radoslav Vazan, riaditeľka Divadla J. G. Tajovského Ing. Marcela Kršková a poslanec mesta Zvolen Ing. Jaroslav Stehlík. Všetkým vzácnym hosťom
Predsedníctvo KO JDS Banská Bystrica udelilo pamätné listy a pamätné medaily k 20. výročiu založenia JDS na Slovensku.
Krajské športové hry KO JDS Banská Bystrica
sa uskutočnili v Žiari nad Hronom na IV. základnej škole, kde nám pán riaditeľ a ďalší pracovníci ZŠ
vytvorili dobré podmienky na športovanie a stravovanie. Na krajských športových hrách súťažili muži
a ženy v 6 športových disciplínach. Výrazné umiestnenie dosiahli športovci z Detvy, Krupiny, Brezna,
Zvolena, Lučenca, Žiaru nad Hronom, Revúcej
a Žarnovice. Podujatie pripravili športoví funkcionári pod vedením pánov Jána Trubena, Jána Hlaváča
a Ivana Šedivca.
Slovenské športové hry
seniorov a zraz turistov vo
Svidníku sa konali 17. – 19.
augusta. KO JDS vyslala 12
športovcov, ako družstvo sa umiestnili na 6. mieste, v jednotlivcoch sa umiestnili na prvom
mieste Ladislav Golian z Detvy
a Anna Drozdíková tiež z OO
JDS Detva na 2. mieste. Družstvo KO JDS Banská Bystrica
úspešne riadil predseda OO
JDS Žiar nad Hronom Ján Hlaváč.
Slovenská prehliadka speKrajská regionálna prehliadka speváckych skupín v Žiari nad Hronom
váckych skupín seniorov sa
Krajská organizácia JDS Banská Bystrica žije
aktívnym životom, počas roka 2010 usporiadala deväť krajských podujatí v rámci Banskobystrického
samosprávneho kraja. Podľa plánu práce na prvý
polrok 2010 a v rámci osláv Medzinárodného dňa
žien sme usporiadali 4 regionálne prehliadky speváckych skupín seniorov v týchto okresoch BBSK:
● Krupina dňa 3. marca usporiadala regionálnu
prehliadku pre okresy Krupina, Zvolen a Veľký Krtíš. Zúčastnilo sa na nej 10 speváckych skupín seniorov a 120 účinkujúcich;
● v okrese Rimavská Sobota sa konala regionálna
prehliadka 11. marca pre okresy Rimavská Sobota,
Lučenec a Poltár za účasti 7 speváckych skupín seniorov a za účinnej pomoci prednostky Obvodného
úradu v Rimavskej Sobote a funkcionárov OO JDS
a MsO JDS Rimavská Sobota;
● regionálna prehliadka speváckych skupín seniorov v okrese Žiar nad Hronom sa konala 18. marca
za účasti 10 speváckych skupín seniorov z okresov
Žiar nad Hronom, Žarnovica a Detva. Ako hosť vystúpila spevácka skupina MsO JDS z Krupiny. Druhým hosťom bola spevácka skupina Vtáčnik zo Základnej organizácie SZPB Ostrý Grúň. Podujatie bolo veľmi dobre zorganizované funkcionármi Základnej organizácie JDS v Žiari nad Hronom pod vedením jej predsedu Jána Trubena;
● posledná regionálna prehliadka speváckych skupín seniorov sa konala v Revúcej 3. apríla pre okresy Brezno, Banská Bystrica a Revúca. Na prehliadke, ktorá mala veľmi dobrú úroveň, sa zúčastnilo 10
speváckych skupín seniorov. Zorganizovala ju OO
JDS Brezno pod vedením jej predsedníčky Viery
Pernischovej.
11
konala 16. 9. 2010 v Bratislave. Zúčastnilo sa na
nej 10 speváckych skupín, našu KO JDS Banská
Bystrica reprezentovali na dobrej umeleckej úrovni
pod vedením Valiky Barcíkovej speváčky zo súboru
Seniori optimisti zo Žiaru nad Hronom. Za reprezentáciu ďakujeme.
Krajský Mesiac úcty k starším sme zorganizovali 1. októbra vo Zvolene v reštaurácii Centrum,
kde sa zúčastnilo 140 účastníkov. Do tanca a na počúvanie nám vyhrávala spevácka skupina Kašubovci, účastníci a hostia z 9 okresov BBSK sa veľmi
dobre zabávali až do ukončenia akcie. Naši hostia
dostali pamätné listy k 20. výročiu založenia JDS
na Slovensku a boli im udelené čestné členstvá KO
JDS.
Na záver roka sme usporiadali vo Zvolene v reštaurácii Centrum Krajský mikulášsky večierok za
účasti 137 členov KO JDS Banská Bystrica z 10
okresov. O kultúrny program sa nám postarala MsO
JDS Krupina, ktorá aktívne pracuje pod vedením
predsedníčky MsO JDS Krupina Anny Križanovej.
Hudobnú produkciu nám zabezpečila speváčka Vierka a hudobník Jozef. Podujatie bolo veľmi dobre
pripravené a dobrá nálada bola až do ukončenia akcie. Naši členovia z KO JDS BBSK sa veľmi radi stretávajú, tancujú, spievajú a športujú. Podujatia pre
nich budeme usporadúvať aj v roku 2011. Už teraz
pozývame na krajské oslavy MDŽ, ktoré sa budú konať vo Zvolene 9. marca 2011.
Ďakujeme za spoluprácu BBSK, jej predsedovi
Ing. Maňkovi, primátorom a starostom miest a obcí
v BBSK a želáme si, aby sa nám spolupráca aj v roku 2011 dobre darila, čím splníme ciele našej KO
JDS.
Albín Mesiarik
predseda KO JDS Banská Bystrica
Foto archív autora
Z činnosti KO JDS v Nitrianskom kraji
Naša organizácia prešla v roku 2010 niekoľkými
zmenami. Tieto zmeny poznačil smútok, ale aj radosť z toho, že sme dokázali svoju životaschopnosť.
Začiatkom roka nás zarmútila skutočnosť, že zo
zdravotných dôvodov abdikoval na svoju funkciu dlhoročný predseda PhDr. Róbert Margetin. Úspešne
viedol krajskú organizáciu desať rokov a natrvalo sa
zapísal do jej histórie. Tešíme sa, že po úspešných
operáciách už je „fit“ a zostal naším dobrým priateľom, poradcom a čestným predsedom KO JDS v Nitre.
Druhá smutná udalosť nás zastihla v závere roka. Navždy od nás odišiel Milan Vašíček, podpredseda a hospodár KO JDS v Nitre. Bol jedným zo zakladateľom JDS v Nitre, jej dlhoročným funkcionárom a skvelým priateľom. Natrvalo zostane v našej
pamäti.
Rok 2010 priniesol i pozitívnejšie momenty.
V apríli sa novou predsedníčkou stala Oľga Csákayová. Po prvýkrát v histórii sa 25. mája stretli všetci
predsedovia základných organizácií zo siedmich
okresov Nitrianskeho kraja, aby oslávili 20. výročie
založenia JDS. Stosedemdesiat účastníkov privítalo
vtedajšiu ministerku práce, sociálnych vecí a rodiny
pani Vieru Tomanovú, podpredsedníčku a poslankyňu NSK pani Burdovú, primátora mesta Nitry pána Jozefa Dvonča, riaditeľku sekretariátu rady vlády pre seniorov Dr. Jolanu Javorkovú a predsedu
JDS Dr. Kamila Vajnorského, ktorý predniesol slávnostný príhovor. Podujatie malo slávnostný charakter, ale bolo aj spoločenským stretnutím v znamení
priateľstva a dobrých vzťahov medzi všetkými základnými organizáciami.
August bol v znamení športu. Okrem účasti na
celoslovenských športových hrách vo Svidníku, kde
naši členovia úspešne reprezentovali, sme 25. augusta pripravili krajské športové hry v Alekšinciach
pod záštitou poslanca NR SR a predsedu KR SmerSD Tibora Glendu a starostu obce Alekšince pána
Igora Miškolciho.
Podujatie bolo v spolupráci s mikroregiónom Radošinka a zúčastnilo sa na ňom 145 účastníkov zo
všetkých siedmich okresov Nitrianskeho kraja.
Prehliadka krojov obcí NSK, ktorá bola súčasťou
Podzoborského vinobrania, dokumentovala nielen
krásu, ale i sústavné udržiavanie ľudových tradícií
v našom kraji.
Víťazstvo si odniesol kroj zo ZO JDS Solčany.
Dňa 17. novembra znela Nitrianska synagóga Spevmi domova. Pod týmto názvom sa uskutočnila krajská prehliadka speváckych skupín. Záštitu prevzal
predseda NSK Milan Belica.
Treba poďakovať jednotlivým okresom za kvalitný výber svojich reprezentantov.
V nevšednom prostredí sa stala táto prehliadka
neopakovateľným zážitkom, za ktorým bodku urobil
výborný prednes Zboru Židov z opery Nabucco.
Potešila nás i skutočnosť, že naša krajská organizácia má stabilizovanú členskú základňu. Vznikli
tri nové ZO (dve v Nitre, jedna v Topoľčanoch), čím
sa vykompenzoval prirodzený úbytok členov. Potešiteľná je aj cezhraničná spolupráca s dôchodcovskými organizáciami v Českej republike a v Maďarsku.
Do nového roka 2011 nastupujeme s novými
plánmi a elánom, ktorý želáme priateľom zo všetkých sesterských organizácií JDS.
Oľga Csákayová
predsedníčka
KO JDS Nitra
12
Hodnotenie činnosti KO JDS v Trnave
skytovaní zdravotnej starostlivosti. Materiál sme poDňa 14. decembra 2010 na zasadnutí Predsedskytli aj JUDr. Zmajkovičovej, poslankyni NR SR,
níctva KO JDS Trnava sme tak „od srdca“ hodnotili
ako podklad na jej rokovania v parlamente. Boli sme
ročnú prácu jeden druhého a v konečnom dôsledku
pozvaní na návštevu Národnej rady SR, kde sme
výsledky krajského kolektívu. Krajská organizácia
s poslancami za Smer-SD hovorili aj o tejto téme.
JDS Trnava má sedem okresných organizácií s pohyblivým počtom členov – stále
však nad 15 000 – organizovaných v 144 mestských a základných organizáciách JDS.
V uplynulom roku sa nám nepodarilo dosiahnuť plánované
zvyšovanie počtu členov JDS
v našom kraji, čo nás veľmi mrzí. Prejavili sa vplyvy „lanárenia“ v našich základných organizáciách inými dôchodcovskými združeniami. Niektoré základné organizácie týmto vplyvom podľahli a z našich radov
odišli. Nie vo všetkých prípadoch celkom opodstatnene
a v zmysle Stanov JDS. Snažíme sa s nimi komunikovať, ale
niekedy neúspešne. Ťažiskom Na návšteve Národnej rady Slovenskej republiky
organizátorskej práce KO JDS
Rozvinuli sme spoluprácu s regionálnymi útvarsú základné úlohy vyplývajúce zo Stanov JDS a ich
mi verejného zdravotníctva, Akadémiou vzdelávania
aplikácia v činnosti jednotlivých regionálnych orgav Trnave, Národným ústavom reumatologických
nizácií. Konkrétnejšie boli tieto úlohy rozpracované
chorôb v Piešťanoch, Rehabilitačným centrom chov Programových cieľoch KO JDS Trnava na rok
rôb pohybového ústrojenstva v Hlohovci, pobočkou
2010.
Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Trnave, Ligou
Uplynulý rok bol v našom (a nielen v našom)
proti reumatizmu v Piešťanoch i v Trnave a s obkraji veľmi poznačený hospodárskou krízou. Vypračianskym združením Bojíme sa pádov z Bratislavy.
covali sme a predložili sme VÚC sedem projektov na
Výsledky takejto spolupráce sa prejavujú pri zabezusporiadanie dlhodobých i krátkodobých krajských
pečovaní prednášok zo zdravotníckej problematiky
podujatí v roku 2010. Okresné, mestské a základné
na členských schôdzach, ale najmä pri uskutočňoorganizácie JDS predložili takýchto projektov oveľa
vaní tradičného podujatia Reumatologický deň, ktoviac. Žiaľ, zastupiteľstvo TTSK v apríli 2010 rozhoré sa konalo v tomto roku už piatykrát v Piešťanoch
dovanie o projektoch odložilo zo svojho rokovania
pre dôchodcov z celého kraja. Záštitu nad ním prea v septembri rozhodlo o neposkytovaní finančných
vzal predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš, čo si veľmi ceprostriedkov v rámci grantového systému TTSK. Je
níme, a oceňujeme aj osobnú účasť zástupcu TTSK
nám to ľúto, ale chápeme ich postoj vzhľadom na
na tomto podujatí. Jeho súčasťou sú nielen predznačný výpadok daňových príjmov do rozpočtu
nášky významných lekárskych osobností, ale aj
TTSK. Táto situácia zmenila naše pôvodné plány,
praktické merania na posúdenie zdravotného stavu
a tak sme aktivity prispôsobili realite života v trnavjednotlivcov, výstavy a ukážky nových rehabilitačskom regióne.
ných prístrojov na používanie v domácnostiach, odV oblasti starostlivosti o zdravie a prevencii choborná literatúra, propagačné letáky o novinkách
rôb sa v našom kraji usporiadala anketa o dostupv zdravotníctve a pod.
nosti a úrovni zdravotníckych služieb poskytovaPrevencia zdravia našich členov je v popredí nášných starším občanom v okrese Trnava, ktorej hlavho záujmu. Zabezpečili sme možnosti cenovo doným garantom bola OO JDS Trnava. Jej výsledky
stupných rekondično-rehabilitačných pobytov,
naznačili veľké nedostatky v tejto oblasti, a preto
o ktoré bol v roku 2010 mimoriadny záujem. Okrem
boli odovzdané na rokovanie nielen orgánov JDS,
pridelených poukazov z Ú JDS sme zabezpečili poale i na TTSK, odbor zdravotníctva a humánnej farbyty pre ďalších asi 450 osôb. Jednodňové návštevy
mácie, v ktorého kompetencii je postupne riešiť
termálnych kúpalísk sa stali samozrejmosťou.
mnohé seniormi uvádzané nepriaznivé fakty v po-
13
V sociálnej oblasti bola naša práca zameraná najmä na pripomienkovanie návrhu zákona o sociálnych službách, práce na spracúvaní podkladov
do Rady vlády pre seniorov, vysvetľovanie a v mnohých prípadoch i priamu pomoc pri riešení problémov s dôchodkami jednotlivcom. To je našou stálou
povinnosťou. Vyjadrovali a rozširovali sme vôľu našich členov o podpore Ústredia JDS, najmä jeho
predsedu, pri presadzovaní nesúhlasu dôchodcov
s navrhovanými opatreniami vlády SR v rámci
úsporného balíčka. Písomná iniciatíva na vyjadrenie
nesúhlasu s návrhmi ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny s valorizáciou dôchodkov, naša požiadavka na urýchlené dopracovanie Národného programu ochrany zdravia starších ľudí a zachovanie
Rady vlády pre seniorov a ZŤP vyšla od P OO JDS Trnava a 24 zástupcov ZO JDS. Dňa 28. 10. 2010 na
krajskej akcii sa k nej pridalo ďalších 200 zástupcov
z okresných organizácií z celého Trnavského kraja.
V kultúrnej oblasti sa uskutočnilo množstvo regionálnych prehliadok speváckych súborov a skupín (Gbely, Sereď, Piešťany, Dunajská Streda, Cífer,
Voderady a iné). Na celoslovenskej prehliadke speváckych súborov v Bratislave nás reprezentoval súbor Blavanka z Jaslovských Bohuníc. Veľa našich
členov absolvovalo návštevy divadelných predstavení v Bratislave, Trnave, Nitre a v Piešťanoch. Tematické výlety a poznávanie našej vlasti i susedných
krajín sú u seniorov stále obľúbené. Takéto výlety sa
organizovali aj v roku 2010. Okresy Skalica, Senica,
Dunajská Streda, Piešťany, Galanta i Trnava ich uskutočnili v družobných organizáciách v rámci cezhraničnej spolupráce. Túto oblasť budeme v roku
2011 intenzívnejšie rozvíjať a družobné styky rozširovať na ďalšie organizácie. Nezabúdame ani na zachovávanie tradícií našich predkov, naši členovia
v ZO JDS pracujú v mnohých krúžkoch šikovných
rúk, kde zhotovujú rôzne výšivky, pletú košíky, vyrábajú tradičné veľkonočné, vianočné a iné ozdoby.
Aj tým sa nám darí realizovať motto pre prácu
s ľuďmi „Nenechať seniorov sedieť na gauči v samote ich domova“, ktoré nám stále opakuje náš predseda RNDr. Kamil Vajnorský.
Starší ľudia radi chodia do prírody. Zorganizovali sme viaceré turistické pochody v horách, pochod
zdravia v rekreačných oblastiach miest, športové
dni so súťažami medzi organizáciami. Na celoslovenskom turistickom zraze a športových hrách seniorov vo Svidníku za náš kraj súťažilo 20 účastníkov a získali pomerne dosť medailí. Na všetky druhy športových hier sa naši členovia tešia a radi sa
na nich zúčastňujú. Našim členom nechýba pocit
spolupatričnosti a zmysel pre solidaritu s postihnutými. Nebolo to inak ani pri veľkých povodniach,
keď sa vyzbierali peniaze na pomoc postihnutým
povodňami a zbierky boli odoslané na Obecný úrad
v Nižnej Myšli.
Spolupracujeme s Trnavským samosprávnym
krajom, s ktorým máme podpísané Memorandum
o spolupráci a vzájomnej pomoci, so Zväzom protifašistických bojovníkov, s ktorým sme uskutočnili
spoločnú diskusiu o trnavskej posádke a jej odchodu do SNP, spoločne sme položili veniec k pamätníku SNP, zorganizovali sme návštevu na spomienkovej slávnosti k výročiu SNP na Prašníku a pod. Rozvinúť spoluprácu so ZMOS-om sa nám zatiaľ nepodarilo, ale budeme ich stále „otravovať“.
Predsedníctvo KO JDS hodnotilo aj využívanie
výpočtovej techniky, ktorá je k dispozícii na úrovni
kraja i okresov. Ešte sme však nenašli personálne
a finančné možnosti na jej rozšírenie do veľkých základných organizácií. Problémom je e-mailové prepojenie a využívanie tohto druhu komunikácie medzi KO a všetkými OO JDS v kraji. Zvládnuť to bude
úlohou roku 2011.
Margita Fabiánová
predsedníčka KO JDS Trnava
Foto archív autorky
Krajská organizácia JDS Žilina
Krajská organizácia JDS v Žiline má 9 064 členov, 11 okresných organizácií a 130 základných organizácií.
Najväčšou OO JDS je Žilina s počtom členov
2 226, OO JDS Liptovský Mikuláš má 2 200 členov,
ktorá má aj najviac základných organizácií – 33.
Veľmi úspešne pracuje v Martine Rada primátora mesta Martin pre seniorov a osoby so zdravotným
postihnutím, ktorá má podobnú štruktúru, akú má
Rada vlády pre seniorov. Predsedom tejto rady je viceprimátor Martina pán Ing. Milan Malík.
Podpredsedom rady je pán Ing. Pavol Kozák,
podpredseda KO JDS Žilina, ktorý je zároveň predsedom komisie rady primátora mesta pre seniorov.
Koordinuje činnosť denného centra, v ktorom je se-
dem ZO JDS, sedem doterajších klubov dôchodcov
a všetkých ostatných seniorov mesta. Okrem tejto
komisie pre seniorov pracuje aj komisia rady primátora mesta pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorej predsedníčkou je Žofia Záborská, členka
rady primátora mesta a členka JDS. Okrem krajských aktivít sme organizovali už štvrtý rok rekondično-turistické pobyty pre seniorov celého Slovenska.
V tomto roku sa v 22 turnusoch odrekreovalo asi
600 seniorov Slovenska v troch lokalitách: v Turčianskych Tepliciach (hotel Relax), Trenčianskych
Tepliciach (Domov speváckeho zboru slovenských
učiteľov) a v Moravskosliezskych Beskydách v Řeke
(hotel Javor).
14
Medzi najdôležitejšie aktivity v činnosti krajskej
organizácii patrí:
1. Tretí ročník Krajskej súťažnej prehliadky
v prednese poézie a prózy Kalinčiakovo Záturčie konanej 25. apríla 2010 v Martine. Zúčastnilo sa na
nej 16 súťažiacich. Porota vysoko hodnotila najmä
výkony v prednese prózy Anny Dubovcovej z Turčianskych Teplíc, Brigity Poláčekovej a Vlasty Kocmánkovej z Martina, v prednese poézie Mgr. Antona
Ludvika z Radole, JUDr. Viliama Kúdelku zo Sučian, Eleny Pakánovej z Ďanovej a Jozefa Frančeka
z Dolného Kubína. Menovaní postúpili na krajskú
prehliadku Vajanského Martin, z ktorej postúpili
Anna Dubovcová a Anton Ludvik na najvyššiu súťažnú prehliadku, a to Hviezdoslavov Kubín, na ktorej Anna Dubovcová obsadila 3. miesto. Prvé miesto
udelené nebolo.
2. Piaty ročník Turistického výstupu na Martinské hole uskutočnený 15. mája 2010 v spolupráci
s OO JDS Martin, na ktorom sa zúčastnilo asi 70
účastníkov. Viceprimátor mesta Martin Ing. Milan
Malík privítal najmä primátorku mesta Frýdek-Místek Ing. Evu Richterovú, predsedu Zväzu dôchodcov
ČR Ing. Oldřicha Pospíšila a predsedníčku Krajskej
rady Moravskosliezskeho kraja Zlatušu Paršovú,
ktorá prišla so 40 seniormi z Moravy. Najhodnotnejšie bolo to, že za pekného slnečného počasia vystúpilo na Martinské hole do výšky 1 250 metrov asi 40
účastníkov. Po turistike nasledovalo v dennom centre posedenie pri guláši s malým kultúrnym programom a výmenou skúseností pri organizovaní aktivít.
3. Šiesty ročník Krajskej prehliadky speváckych
súborov konaný 26. júna 2010 v spolupráci s OO
JDS Čadca, na ktorej sa zúčastnilo 10 súborov vrátane hosťa, speváckej skupiny Radosť z Frýdku-Místku. Úroveň súborov bola vysoká.
Výberová porota vybrala na Celoslovenskú prehliadku speváckych súborov seniorov do Bratislavy
spevácky súbor Lúč Záturčianka z Martina.
4. Štvrtý ročník Krajských športových hier seniorov konaných 29. júna 2010 v spolupráci s OO JDS
Liptovský Mikuláš, na ktorých sa zúčastnilo 75 súťažiacich. Hry boli hodnotené veľmi kladne po stránke organizačnej a výkonnostnej. Úspešnosť súťažiacich a ich výber bol v tom, že naša KO JDS skončila
na XIII. celoslovenskom turistickom zraze a športových hrách vo Svidníku v súťaži družstiev na 2.
mieste za domácim Prešovom. Všetci súťažiaci v súťaži jednotlivcov získali medaily, a to Ľudovít Valárik
v stolnom tenise zlatú a v hode granátom na cieľ
striebornú medailu, Jolana Labáková striebornú
v stolnom tenise a bronzovú v hode váľkom a Anna
Vanková bronzovú v behu na 200 metrov.
5. Druhý ročník Družobného stretnutia seniorov
Žilinského a Moravskosliezskeho kraja sa uskutočnil 21. augusta 2010 v obci Čierne v spolupráci so
ZO JDS Čierne. Stretnutie začalo slávenie eucharistie na Trojmedzí troma biskupmi z Poľska, Česka
a Slovenka za účasti asi 1 000 kresťanov, organizované Obecným úradom Čierne a združenými obcami Jablunkovska a Gminou Istebna. Naše stretnutie asi 120 účastníkov seniorov, z toho 40 seniorov
z družobného Moravskosliezskeho kraja pod vedením predsedníčky krajskej rady Zlatuše Paršovej,
pokračovalo stretnutím na futbalovom štadióne. Po
chutnom guláši nasledoval kultúrny program zo ZO
JDS Čierne, Sučany a Martin-Záturčie, Podháj
s humornou scénkou Námornícke pele-mele.
6. Šiesty ročník Krajského turistického zrazu seniorov Žilinského kraja sa konal 29. – 30. septembra 2010 v Gaderskej doline za účasti asi 50 účastníkov pod záštitou predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára a primátora mesta Martin Mgr.Art. Andreja Hrnčiara. Na zraze sa zúčastnil aj predseda Zväzu českých dôchodcov Ing. Oldřich Pospíšil s manželkou.
V prekrásnom prostredí Gaderskej doliny v Chatovej
osade Gader nasledovalo po dvoch túrach spoločenské posedenie s kultúrnym programom seniorov zo
Sučian.
7. Už štvrtý rok máme veľmi aktívne
družobné styky s dôchodcami Moravskosliezskeho kraja, z ktorých vzišla aj družobná spolupráca s našou JDS. Stretávame sa na poli športu, kultúry, turistiky
a rekondično-turistických pobytov.
8. Niektoré okresy sa veľmi aktívne zúčastňujú na štúdiu v univerzitách tretieho
veku a niektorí členovia z Dolného Kubína a z Martina sú aktívnymi členmi
Združenia slovenských spotrebiteľov.
Chcem poďakovať všetkým funkcionárom JDS nášho kraja za aktívnu činnosť
v minulom roku.
Vystúpenie speváckeho súboru Lúč Záturčianka z Martina na
Celoslovenskej prehliadke speváckych súborov seniorov
v Bratislave-Dúbravke
MVDr. Štefan Filo, PhD.
predseda KO JDS Žilina
Foto archív autora
15
RADÍME VÁM
Kde všade môžu seniori ušetriť
Poplatky v obciach
Stravovanie – mnohé obecné
a mestské úrady poskytujú seniorom zľavy na obed odstupňované
podľa výšky dôchodku. Prihlásiť sa
je potrebné na oddelení sociálnych
vecí obecného alebo miestneho
úradu. Daň z nehnuteľnosti –
sadzbu miestnych daní si podľa
zákona určuje sama obec alebo
mesto. Spravidla znižujú sadzbu
dane pre vlastníkov nehnuteľností
seniorov až na polovicu oproti bežným daňovníkom.
Podmienkou môže byť dovŕšenie
dôchodkového veku alebo vyšší
vek, napríklad 70 rokov. Koľko sa
platí, kto má akú zľavu, dokonca aj
to, čo treba na uplatnenie zľavy
predložiť, nájde občan vo Všeobecnom záväznom nariadení, ktoré
vydáva každá obec alebo mesto.
Požiadavky sú rôzne, preto treba
požiadať obec o toto nariadenie.
Poplatky za komunálny odpad
Aj tu dávajú niektoré obce až 50percentnú zľavu, je potrebné si to
zistiť vo všeobecnom záväznom nariadení obce.
Poplatky za psa
Väčšina obcí dáva seniorom až 50percentnú zľavu pri poplatkoch za
psa. Zistiť si to môžeme vo všeobecnom záväznom nariadení príslušnej obce.
Zľavy na MHD
Rôzne zľavy na cestovanie miestnou hromadnou dopravou majú
seniori vo väčších mestách. Sú
v nich dosť výrazné rozdiely podľa
jednotlivých miest. V niektorých
mestách seniori nad 70 rokov
v MHD vôbec neplatia, v iných
mestách majú rôzne zľavy. Seniori
do 70 rokov spravidla využívajú
zľavnené cestovné lístky za polovičnú cenu. Výhodnejšie je mať čipovú kartu, ktorú vydáva príslušný
dopravný podnik. Informácie o zľavách sa dozviete na príslušnom
dopravnom podniku. Všeobecné
záväzné nariadenia majú obce na
svojich webovských stránkach,
nájdete ich aj na úradnej tabuli
obce alebo sa o nich dozviete v organizačnom odbore miestneho úradu – obce.
Dôchodcovia môžu ušetriť aj na
daniach
Daňové priznanie k dani z príjmov
zo zákona musí do konca marca
odovzdať každý, kto mal za rok
vyšší príjem ako 2 012,85 eur. Podať ho dobrovoľne pri nižšom príjme však môže byť výhodné, najmä
pre dôchodcu, ktorý pracoval na
dohodu alebo má peniaze v banke.
Štát totiž eurá, ktoré zamestnávateľ alebo banka zaplatili vopred na
daň, vráti.
Čo sa ráta do ročného príjmu:
Do ročného príjmu sa poberateľom
dôchodku rátajú všetky príjmy okrem penzie či štátnych dávok. Do
úvahy teda prichádzajú napríklad:
príjmy zo zamestnania, úroky či
výnosy z vkladov, prípadne príjem
z prenájmu či predaja nehnuteľnosti. Pri príjme z prenájmu sa započíta len suma presahujúca zákonné oslobodenie 894,60 eur
a odpočítať možno aj výdavky, napríklad na opravy nehnuteľnosti.
Poberateľ dôchodku si však pri výpočte dane nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Ak
chcete podať daňové priznanie,
pretože ste mali príjem nižší ako 2
012,85 eur, a chcete, aby vám štát
vrátil peniaze naspäť, a máte príjmy len zo závislej činnosti, vyplňujete tlačivo daňového priznania
k dani z príjmov pre fyzické osoby
typu A.
Dôchodca, ktorý sa rozhodne
uplatniť si zrazenú daň z úrokov,
výhier a iných výnosov z vkladov,
podá daňové priznanie pre fyzické
osoby typu B. O vrátenie peňazí
treba požiadať. Žiadosť o vrátenie
preplatku je súčasťou daňového
priznania.
Banky
Okrem daní môžu seniori ušetriť aj
v banke, ak si dôchodok nechávajú
posielať na účet. Väčšina bánk ponúka pre dôchodcov zľavy na polatkoch za vedenie účtu. Nárok na
zľavu má klient, ktorý poberá starobný, predčasný, výsluhový, invalidný, vdovský alebo vdovecký
dôchodok. V niektorých bankách
je zriadenie a vedenie účtu bezplatné, napríklad v Poštovej banke,
OTP banke, alebo s nízkymi poplatkami vo VÚB banke (0,30 eura
mesačne), Slovenskej sporiteľni
(mesačne 1 euro) a pod.
Železničná doprava
Seniori nad 60 rokov môžu cestovať so zľavou 40 %. Stačí, ak si kúpite preukaz SENIOR RAILPLUS za
6,61 eura s platnosťou na 1 rok.
Preukaz si môžete zakúpiť na všetkých väčších železničných staniciach na území Slovenska. Potrebujete preukaz totožnosti a aktuálnu farebnú fotografiu 3x3,5 cm.
S preukazom získate: zľavu 40 %
obyčajného cestovného na všetky
vlaky osobnej dopravy, polovičné
jednorazové cestovné na Tatranských elektrických železniciach,
Ozubnicovej železnici a Trenčianskej elektrickej železnici, zľavu 50
% na EC a IC príplatky, zľavnené
cestovné do Českej republiky, zľavu 20 % zo vstupného vo všetkých
expozíciách Slovenského národného múzea na Slovensku.
Autobusová doprava
Diaľková doprava
Dôchodca nad 70 rokov má nárok
takmer na všetkých linkách na
zľavu 50 % z ceny obyčajného cestovného. Stačí, ak sa preukážete
dokladom totožnosti – občiansky
preukaz či pas.
Medzištátna doprava
Zľavu 10 % z ceny obyčajného cestovného lístka dostane dôchodca
nad 60 rokov cestujúci do zahraničia. Na preukázanie nároku predložte preukaz totožnosti – občiansky preukaz alebo pas. Pri nákupe
cestovného lístka online cez
www.Slovakline.sk na linkách Košice – Bratislava – Londýn, Košice
– Bratislava – Paríž a Košice – Bratislava – Rotterdam môžete získať
ďalšiu zaujímavú zľavu. Stačí, ak
si zakúpite lístok s časovým pred-
16
stihom od 31 do 60 dní pred plánovanou cestou, a získate zľavu 15
percent z ceny cestovného. Od 10
do 30 dní pred cestou máte zľavu 5
% z ceny cestovného.
Prímestská doprava
Dôchodcu nad 70 rokov vyjde jednosmerné cestovné na 0,20 eura
za každých začatých 25 km. Potrebné je, aby ste vodičovi autobusu
pri kúpe cestovného lístku preukázali svoj vek občianskym preukazom alebo pasom.
Koncesionárske poplatky
Ak je platiteľ koncesionárskych poplatkov poberateľom starobného
dôchodku a ak nežije v domácnosti s inou zárobkovo činnou osobou
s pravidelným mesačným príjmom, je poplatok za používanie
rozhlasového a televízneho prijímača polovičný, a to 2,32 eura.
Plyn
Zákazníci po dovŕšení 65 rokov,
ktorí majú dohodnutú tarifu D2
alebo D3, môžu platiť nižšiu mesačnú sadzbu s produktom Plus
senior. Ročne môžu získať úsporu
približne 20 eur. O zvýhodnenie je
potrebné písomne požiadať. Žiadosť nájdete v elektronickej podobe
na internovej stránke www.spp.sk.
Podmienkou je okrem veku a jednej z taríf to, aby žiadateľ mal
v mieste odberu trvalý pobyt.
K žiadosti treba priložiť aj stav spotreby plynu, ktorý si žiadateľ odčíta na príslušnom meradle
Telefónny
Pevná linka
Ak je poberateľ niektorého z dôchodkov napríklad držiteľom osvedčenia MNO SR za činnosť počas
II. svetovej vojny alebo ide o vdovu
po účastníkovi odboja, môže využiť
Zvýhodnený volací program za
1,43 eura mesačne. Okrem toho
sú rôzne zľavy podľa dĺžky doby,
počas ktorej ste ich klientom, tzv.
vernostné zľavy.
Mobilné telefóny
Mobilní operátori nemajú špeciálne zľavy. No vedia vám odporučiť
vhodný paušál alebo produkt, kde
senior platí len za to, čo skutočne
prevolá, a nemusí sa viazať žiadnymi zmluvami.
Divadlá
Poberatelia dôchodku majú zľavy
aj v divadlách a v opere. V SND
platia polovicu vstupného, no len
na vybrané tituly a miesta v hľadisku. Pri platení sa musia preukázať dokladom, z ktorého je
zrejmé, že poberajú dôchodok. Podobne je to v Štátnom divadle
v Košiciach, zľavu od 30 % do 50 %
majú dôchodcovia aj v Štátnej opere v Banskej Bystrici. V menších
mestách však zľavy v divadlách nemusia byť pravidlom. Seniori nevyužívajú iba pre nich upravenú cenu. Obľubujú aj predstavenia v dopoludňajších hodinách a verejné
generálky, ktoré sú cenovo dostupnejšie, a nemusia sa v neskorých
nočných hodinách vracať z divadla
domov, čo je najmä pre nich
v dnešnej dobe dosť rizikové. Polovičné vstupné seniori bežne platia
aj v múzeách, hradoch, zámkoch
a galériách, ktoré v hojnom počte
navštevujú, najmä so svojimi
vnukmi.
Dovolenky
Niektoré cestovné kancelárie ponúkajú špeciálne ponuky a zľavy
pre dôchodcov, napríklad cestovná
kancelária SOREA ponúka zvýhodnené balíky SENIOR od 4 prenocovaní od 55 rokov a 15 % zľavu
z celkovej ceny pobytu pri rezervácii online na www.sorea.sk.
SOREA taktiež ponúka týždenné
pobyty pre seniorov so štátnou účelovou dotáciou. V CK Travel.sk
sa môžu zákazníci nad 60 rokov
tešiť z 8-percentnej zľavy zo základnej ceny zájazdu pri odletoch
v júli a v auguste a z 10-percentnej
zľavy z ceny pri odletoch v ostatných mesiacoch. Aj ostatné cestovné kancelárie sa snažia vyjsť v zľavách seniorom v ústrety, je len potrebné včas si to zistiť v jednotlivých cestovných kanceláriách.
Knižnice
Vo väčšine miest a obcí majú
dôchodcovia znížený členský poplatok od 30 % až do 70 % za požičiavanie literatúry, či už kníh,
alebo časopisov. Stačí zájsť do
najbližšej knižnice a zistiť výšku
poplatku a ostatné podmienky
členstva.
Zdravie
Kúpele
Vybrané kúpele poskytujú zľavy na
špeciálne relaxačné pobyty určené
pre seniorov samoplatcov vo veku
nad 60 rokov. Nižšia cena však neznamená len zľavu niekoľko per-
cent z celkovej ceny, ale aj to, že
produkty mávajú oproti bežným
nižší počet procedúr, prípadne sa
býva v skromnejších podmienkach. Kúpele ich zvyknú ponúkať
mimo sezóny, keď nemajú naplnené kapacity.
Navrhované zmeny v zdravotníctve v roku 2011
Novela zákona č. 580/2004 Z. z.
o zdravotnom poistení a o zmene
a doplnení zákona č. 95/2002
Z. z. o poisťovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov má
priniesť pre seniorov tieto novinky:
1. Výmenné lístky pre špecialistov
už nebudú povinné. Podľa návrhu
novely môže zájsť pacient priamo
k špecialistovi bez toho, aby žiadal
svojho ošetrujúceho lekára o odporučenie.
2. Vracajú sa zľavy v lekárňach,
a to tak, že zľava, ktorú si zvolí lekáreň, sa rozdelí medzi zdravotnú
poisťovňu a pacienta v takom pomere, aký je pomer úhrady poisťovne na danom lieku.
3. Uvažuje sa o zavedení ochranného limitu na lieky pre dôchodcov
a ZŤP. Podľa stanoveného limitu –
pacienti dôchodcovia zaplatia na
doplatkoch maximálne 45 eur za
štvrťrok a ZŤP pacienti zaplatia na
doplatkoch za štvťrok maximálne
30 eur. Po skončení kalendárneho
štvrťroka sa pacientovi spočítajú
doplatky za lieky a peniaze, ktoré
zaplatil v lekárni za lieky na lekársky predpis nad stanovený limit,
mu pošle zdravotná poisťovňa na
účet alebo poštovou poukážkou.
Príklad:
Lekár predpíše pacientovi dôchodcovi liek s doplatkom 5 eur. Na jeho ochorenie však existuje aj lacnejší liek s rovnakou účinnou látkou s doplatkom 1 euro.
Do limitu sa pacientovi dôchodcovi započíta len suma 1 eura, a nie
5 eur, ktoré pacient v skutočnosti
uhradí, alebo si môže vybrať v lekárni liek za 1 euro, a to mu poisťovňa celé započíta do limitu
45 eur.
(Tieto zmeny zatiaľ neboli schválené.)
Spracovala
JUDr. Anna Hromníková
podpredsedníčka JDS
Download

osobitné číslo 6 - Jednota dôchodcov na Slovensku