Ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciam
KROKOV
NA OCHRANU SPOTREBITEĽA
AKO SA BRÁNIŤ PROTI
NEKALÝM PRAKTIKÁM
NEBANKOVÝCH SUBJEKTOV
A NÁSLEDNÝM EXEKÚCIAM
JUDr. Monika Jankovská
1
2
7 KROKOV na ochranu spotrebiteľa
Vážení spolubčania,
Viete, že na Slovensku žije vyše 700-tisíc ľudí na hranici
chudoby, pričom až 310-tisíc z nich žije veľmi výrazne
pod jej priemernou hranicou? Z nich vyše 192-tisíc tvoria
dôchodcovia, 76-tisíc invalidní dôchodcovia a takmer
42-tisíc tvoria mladé rodiny s deťmi či ženy na materskej
dovolenke. Nezamestnanosť na Slovensku dosahuje
takmer 15 %. Toľko nie príliš lichotivé závery z niektorých
sociologických prieskumov a štatistických údajov.
Na Slovensku dnes prebieha takmer milión exekučných konaní, pričom len v minulom
roku bolo doručených na súdy takmer 500-tisíc nových návrhov na začatie exekúcie.
Z nich významnú časť tvoria prípady nebankových inšitúcií a spotrebiteľov, ktorí s nimi
uzatvorili úverové zmluvy alebo zmluvy o pôžičke s neprimeranými podmienkami... Pritom
až takmer 40-tisíc dôchodcov je objektom takýchto exekúcii a mnohí ďalší sú obeťami
rôznych nekalých praktík podomových predajcov a im podobných subjektov. Týmto ľuďom
nemá kto pomáhať, prakticky sú odkázaní sami na seba, rodinných príslušníkov a v tom
lepšom prípade na spotrebiteľské združenia či centrum právnej pomoci. Dôvodom je veľmi
nízka finančná gramotnosť občanov Slovenska, strata zamestnania, nárast nákladov na
domácnosť ako aj dôverčivosť veľkej časi seniorov. Dovoliť si dnes právne poradenstvo je
neraz veľkým luxusom pre prevažnú časť týchto občanov.
Takáto situácia až existenčne ohrozuje túto skupinu občanov - dôchodcov,
bežných spotrebiteľov, keďže sa nedokáže sama brániť voči niektorým praktikám
nebankových subjektov, podomových predajcov a tiež exekútorov. A týmto ľuďom je
nevyhnutné podať pomocnú ruku.
Práve preto som sa rozhodla vydať brožúrku s názvom 7 krokov na ochranu
spotrebiteľa, ktorú práve držíte v rukách. Táto brožúrka je prvým krokom k posilneniu
právneho povedomia občanov, aby sa mohli aktívnejšie brániť proti akýmkoľvek nekalým
praktikám mnohých nebankových finančných subjektov, ktoré poskytujú pôžičky
a úvery bežným občanom a tiež následným exekúciam, ktoré nie sú vždy oprávnené
a v súlade so zákonom.
Chcem takto pomôcť spoluobčanom a poskytnúť im nádej, že aj pri zdanlivo
zúfalých životných situáciách nikdy nič nie je stratené a brániť sa vždy oplatí. Nie vždy
sa musíme stať obeťou nekalých praktík nemorálnych podnikateľov, ba až podvodníkov.
Ak táto brožúrka len z časti splní svoj účel, pomôže čo i len jednému z vás, budem veľmi
spokojná.
August 2013
Monika Jankovská
štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR
Ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciam
AKO SA
BRÁNIŤ,
keď sa dostanete do problémov,
končiacich sa aj exekúciou?
Na Slovensku v súčasnosti žije na okraji
chudoby takmer 700-tisíc ľudí. Rastie nezamestnanosť a peniaze začínajú chýbať
už aj v bežných domácnostiach. Spotrebitelia sú zo všetkých strán zavalení reklamou na výhodné pôžičky, úvermi na počkanie či ponukami peňazí ihneď na ruku.
Okamžite, bez zabezpečenia, bez ručiteľa,
iba na občiansky preukaz, stačí zavolať,
poslať SMS a budete si môcť dovoliť nové
auto, domáci spotrebič, prípadne splatíte
pohodlne starý dlh...
Takáto ponuka je však často len začiatkom dlhého príbehu, ktorý sa nemusí
vždy skončiť šťastne a k spokojnosti občana. Príbeh sa väčšinou začína v ban-
ke, kde sa záujemca dozvie, že nespĺňa
prísne podmienky poskytnutia úveru. Zostáva mu potom len jediné, obrátiť sa na
jeden z vyše dvesto na Slovensku pôsobiacich nebankových subjektov, ktoré sú
spravidla ochotné požičiavať za každých
okolností, bez komplikovaných záruk. Háčikom sú úroky či poplatky za poskytnutie
pôžičky – tie presahujú často krát aj 100%
z požičanej sumy. A kameňom úrazu sú
aj zložité zmluvy a formulácie, na ktorých
pochopenie niekedy nestačí nielen bežný
spotrebiteľ, ale s ktorých pochopením má
niekedy problémy aj právnik. A k tomu
protichodné záujmy veriteľa a dlžníka, kde
dlžník nemá žiadnu možnosť vyjednať si
primerané podmienky.
3
4
7 KROKOV na ochranu spotrebiteľa
Ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciam
Môžete sa pre pôžičku dostať takmer
AŽ DO VÄZENIA?
Platí staré známe – zober, alebo nechaj
tak. Aj toto heslo by však malo byť vyvážené právami spotrebiteľa a povinnosťami poskytovateľa finančnej pôžičky. A to
najmä povinnosťou odbornej starostlivosti
a povinnosťou skúmania bonity žiadateľa
o úver.
Pôžičkový boom sa prejavuje aj tak, že
každý mesiac na trhu pribúdajú spoločnosti, ktoré ponúkajú, podľa ich vyjadrenia, tie najvýhodnejšie pôžičky, zľavy z úveru či výhodné splátky. Pôžičky
a úvery obchodné spoločnosti ponúkajú nebankovým spôsobom z vlastných
zdrojov, mimo bankovej licencie a žiadny
problém nevidia v tom, že banka peniaze
počičať nechce, prípadne je voči spotrebiteľovi už vedená exekúcia alebo je nezamestnaný.
Naopak, mnohé z nebankových spoločností aj za týchto okolností požičajú peniaze veľmi rady. Obľúbeným sa stal aj
splátkový predaj – pri kúpe produktov podpíšete úverovú zmluvu a tovar je váš.
Veriteľ s obľubou ponúka aj revolvingový
úver či úverovú kartu, ktorou môžete platiť ako platobnou bankomatovou kartou,
akurát s tou výnimkou, že vždy platíte formou čerpania úveru, a idete teda do mínusu. Aj drobná suma pôžičky sa však môže
podstatne preplatiť, ak zmluvu uzavriete
na dlhšie časové obdobie a úrok podstatne prevyšuje obvyklý bankový úrok pri obdobnej pôžičke či úvere.
Nie je zriedkavé, že nerozumiete ani dohodnutým zmluvným klauzulám a keby ste
si ich aj preštudovali, výrazy ako aval, ručiteľ, zmenka, kontokorent, debet a mnohé iné, vám nič nepovedia. O zmluvných
podmienkach, o ktorých veriteľ ubezpečí,
že sú štandardné na trhu, zvyčajne spotrebiteľ v čase bratia úveru veľmi neuvažuje, ani ho v danom čase netrápia.
Situácia sa však podstatne zmení v momente, ak sa omeškáte a začne sa proces
vymáhania dlhu. Dá sa takýmto prípadom
predchádzať? Ako sa brániť, keď sa dostanete do problémov, ktoré sa končia
exekúciou? Ako si može občan chrániť
svoje spotrebiteľské práva, keď na druhej
strane oproti nemu stojí nebankový subjekt so svojimi právnikmi a metódami,
ktoré sú častokrát viac, než len v rozpore
s dobrými mravmi?
A známy výrok „neznalosť zákona neospravedlňuje“ v takýchto prípadoch
prestáva platiť. V každom prípade platí:
Brániť sa oplatí. Ale pomôcť musia štát
aj politici.
Odpoveď znie:
Bohužiaľ áno, aj to je možné.
Najťažšie príbehy a osudy spotrebiteľov
sa spájajú s finančnými službami – životným poistením, úverom alebo pôžičkou.
Čiastočne je to aj z dôvodu nízkej finančnej gramotnosti obyvateľstva, ale bez
viny nie je ani poskytovateľ spotrebiteľského úveru, ktorý pripravuje šablónovité
všeobecné zmluvné podmienky a štandardné zmluvné formuláre.
Lýdia – invalidná dôchodkyňa spolu s manželom, ktorý prišiel o zamestnanie a dvoma
maloletými deťmi boli z dôvodu potreby
zabezpečenia dreva na zimu a z nedostatku finančných prostriedkov odkázaní na
krátkodobý úver vo výške 1000 EUR od
nebankovej spoločnosti. Obchodná zástupkyňa vypísala zmluvný formulár, úver
nebol problém, nikoho nezaujímali príjmové a výdavkové pomery Lýdie a jej rodiny.
Úver bol poskytnutý na 1 rok a pani Lýdia
mala celkovo vrátiť 1.860 EUR. Neschopnosť splácať úver pri úroku 86 % ročne
prišla pomerne rýchlo a už po troch mesiacoch od podpisu zmluvy bola Lýdia
v omeškaní. V omeškaní, ktoré bolo ročne
sankcionované až vo výške 91,25 % dlžnej sumy. Pri týchto číslach bolo jasné, že
Lýdia úver splácať jednoducho nedokáže.
Nasledovalo ďalšie stretnutie s obchodnou zástupkyňou a nový úver. Úver na vyrovnanie skoršieho dlhu. Táto situácia sa
v priebehu 3 rokov zopakovala 8-krát a na
konci Lýdia dostala v poradí deviaty úver
od nebankovej spoločnosti vo výške 3.300
EUR. Zo sumy úveru jej obchodná zástupkyňa vyplatila iba 100 EUR a zvyšná suma
3.200 EUR sa započítala na skoršie pohľadávky veriteľa. Za tohto stavu už Lýdia
nebola schopná vôbec splatiť tak vysokú
výšku úveru, pri rovnako vysokom úroku
a sankciách z omeškania. Nastúpili advokát nebankovky, mediátor, rozhodcovský
súd a na konci už len exekútor. Keď začala exekúcia, exekútor vymáhal už viac ako
6.000 EUR a popri exekúcii veriteľ podal
aj trestné oznámenie pre úverový podvod.
Exekúcia tak nebola jediným negatívnym
následkom pre pani Lýdiu a jej rodinu. Po
krátkom čase sa ozvala polícia, prokurátor
a na základe podanej obžaloby pre úverový podvod, pani Lýdia pod ťarchou okolností uzavrela dohodu o vine a treste.
A dôsledok pôvodne drobného spotrebiteľského úveru? Exekúcia na majetok rodiny a právoplatné odsúdenie za trestný
čin s podmienkou, ktoré podstatne znížilo
možnosť pani Lýdie zamestnať sa. Príklad
kopíruje realitu spotrebiteľských úverov
na Slovensku. Nebola to však len Lýdia,
ktorá urobila chybu, nebanková spoločnosť sa dopustila hneď niekoľkých porušení zákona.
Lýdia aj tisíce ďalších spotrebiteľov majú za každých okolností šancu
uspieť pri ochrane svojich spotrebiteľských práv, netreba za žiadnych okolností rezignovať na vlastnú obranu. Ani
príbeh pani Lýdie nemusel skončiť tak,
ako skončil...
5
6
7 KROKOV na ochranu spotrebiteľa
Ako postupujú
NEBANKOVÉ
SUBJEKTY
Neprimerané podmienky, ktoré
najčastejšie využívajú nebankovky
Praktiky, ktoré ktoré najčastejšie
využívajú nebankovky
neprimerané
sankcie
(napríklad
zmluvné pokuty, sankčné poplatky,
úroky z omeškania – napríklad zmluvná
pokuta 0,1 % denne, poplatok za správu rizikovej pohľadávky, ak sa spotrebiteľ omešká s platením splátky – 33 eur,
úrok z omeškania 15 % ročne z omeškanej sumy, poplatok za každú upomienku 25 eur)
neprimerané poplatky, za ktoré spotrebiteľ nezískava nijaký hmatateľný prospech a tieto iba predražujú jeho úver či
pôžičku (poplatok za spracovanie zmluvy, administratívny poplatok za zmenu
zmluvných podmienok)
neprimerané pravidlá zosplatnenia
celej pohľadávky – jednorázové mimoriadne zosplatnenie úveru
splnomocňovacia doložka, v rámci
ktorej má spotrebiteľ splnomocniť tretiu
osobu navrhnutú veriteľom, aby ho zastupovala pri zaťažovaní majetku spotrebiteľa
rozhodcovská doložka, ktorá spotrebiteľa núti, aby spory s veriteľom riešil
pred rozhodcovským súdom vybraným
veriteľom
dohoda o zrážkach zo mzdy dojednaná
ako zmluvná klauzula v texte zmluvy alebo
všeobecných obchodných podmienok
pravidlo voľby Obchodného zákonníka na spotrebiteľské vzťahy, kde sa prirodzene má použiť Občiansky zákonník
zmluvné podmienky predložené spotrebiteľovi drobným – ťažko čitateľným
písmom
vyznačenie údajov, prípadne účelu
v zmluve, ktoré spôsobujú, že spotrebiteľovi sa odníma spotrebiteľská
ochrana (napríklad pri poskytnutí úveru
starobnému dôchodcovi sa vyznačí, že
účelom úveru je výkon povolania, v dôsledku čoho veriteľ sleduje cieľ, aby sa
na uzavretý úverový vzťah nevzťahovala
spotrebiteľská ochrana podľa zákona
o spotrebiteľských úveroch).
zanedbanie posúdenia schopnosti
spotrebiteľa splácať poskytnutý úver (zanedbanie posúdenia bonity spotrebiteľa)
uvedenie nesprávnej výšky ročnej
percentuálnej miery nákladov, prípadne uvedenie spotrebiteľa do omylu
v iných podstatných otázkach poskytnutia úveru a pôžičky
vyvolanie časovej tiesne pri podpisovaní zmluvy a nevysvetlenie podstatných
otázok uzavretia zmluvného vzťahu
neprimerané vymáhanie dlhu, obťažovanie spotrebiteľa a zasahovanie do
jeho súkromia
obchádzanie zmluvy o úvere uzavretím kúpnej zmluvy na dom, byt alebo inú
nehnuteľnú vec vo vlastníctve spotrebiteľa pri súčasnej dohode, že po splatení
požičanej sumy si nehnuteľnosť spotrebiteľ za odplatu kúpi od veriteľa naspäť.
Ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciam
Ako nebankovky používajú nekalé
praktiky voči spotrebiteľom
Nekalé praktiky sa najčastejšie realizujú na
úrovni obchodných zástupcov, ktorí sú niekedy aj v tomto smere jednotne inštruovaní
a navyše realizujú aj vlastnú motiváciu na
získaní provízie za počet uzavretých spotrebiteľských zmlúv. Nekalé praktiky niekedy
sprevádzajú celý zmluvný cyklus a všetky
jeho fázy – od uzavretia zmluvy, cez plnenie zmluvy až po zánik zmluvného vzťahu
a prípadné vymáhanie pohľadávky. Osobitne závažnou nemorálnou praktikou je
vymáhanie pohľadávky, keď má veriteľ vedomosť o tom, že od spotrebiteľa vymáha
plnenia z neprijateľných zmluvných podmienok – napríklad poskytnutý spotrebiteľský
úver 1.000 eur je bezúročný a veriteľ napriek
tomu od spotrebiteľa vymáha sumu 3.300
eur aj s úrokmi, robí tak sústavne, opakovane a v tisícoch prípadov. V poradí ďalšou nekalou obchodnou praktikou je predkladanie
dohôd o uznaní dlhu spotrebiteľom na podpis v spojení s dohodou o splátkach.
Prípady z praxe
Spotrebiteľ si požičia 100 eur na jeden
rok, po roku má vrátiť – 180 eur. Veriteľ
však uvádza, že tretinu tvorí úrok a 2/3
poplatky spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru. Preto podľa neho
nejde o úžerný úrok. Odplata tak tvorí
80 %, ale spotrebiteľ sa radšej nebráni, veď úrok je podľa zmluvy necelých
30 %. Správne sa však má posudzovať
celá odplata so všetkými poplatkami
a nie iba samotný úrok.
Spotrebiteľovi sa poskytne úver
a v zmluve sa uvedie, že je to úver na
výkon povolania, pričom spotrebiteľ je
starobným dôchodcom. Tým, že veriteľ
v zmluve uvedie účel úveru „povolanie“
nemala by sa spotrebiteľovi poskytnúť sprísnená právna ochrana ako pri
spotrebiteľskom úvere, keďže formálne
znejúci úver na povolanie nie je podľa
zákona spotrebiteľským úverom.
Úver poskytne fyzická osoba, ktorá je
spoločníkom alebo konateľom viacerých
nebankových spoločností. Na účely úveru sa však tvári ako fyzická osoba, čím
sa aj argumentuje a keďže nie je podnikateľom, nejde o spotrebiteľský právny
vzťah - a teda nemala by sa dlžníkovi
poskytnúť spotrebiteľská ochrana. Toto
konanie však vykazuje znaky neoprávneného podnikania, pri ktorom ochrana
podľa zákona spotrebiteľovi patrí.
Agresívna politika obchodných zástupcov veriteľov, ktorí sú inštruovaní, ako
jednoduchých spotrebiteľov nalákať
do úverových vzťahov – vypíšu za nich
zmluvy, ponúkajú im ďalšie úvery (kvôli províziám), aj keď vedia, že nemohli
splácať ani tie skôr poskytnuté a podobne – dochádza k reťazeniu úverov
a preúverovaniu spotrebiteľov.
Podmieňovanie uzavretia jednej zmluvy
inou zmluvou – napríklad úver dostane
spotrebiteľ, iba ak uzavrie zmluvu o finančnom poradenstve alebo zmluvu
o životnom poistení.
Spotrebiteľ sa omešká s platením splátky, veriteľ zverí vymáhanie vymáhačskej
spoločnosti, ktorá vyvíja voči spotrebiteľovi nátlak neustálym kontaktovaním
aj počas sviatkov a víkendov, vyhráža
sa spotrebiteľovi, že jeho meno zverejní v miestnom rozhlase alebo miestnej
tlači, prípadne sa vyhráža, že majetok
spotrebiteľa sa predá v dražbe.
Spolu s úverom na nový elektrospotrebič je spotrebiteľovi v jednej zmluve
poskytnutý aj revolvingový úver alebo
platobná úverová karta, a to aj vtedy,
ak spotrebiteľ úver nepožadoval alebo
si nevyžiadal kartu – môže ísť tak až
o nevyžiadanú službu a nekalú praktiku,
ktorou sa u spotrebiteľa vyvoláva dojem
a potreba ďalšieho úverovania.
7
8
7 KROKOV na ochranu spotrebiteľa
Ako sa uzatvárajú
NEVÝHODNÉ
ZMLUVY
1. Návšteva zástupcu nebankovky
Zástupcovia nebankoviek často nekonajú
v záujme spotrebiteľa – naopak, sú súčasťou procesu, ako spotrebiteľa primäť,
aby podpísal pre neho nevýhodnú zmluvu.
Častokrát už samotná atmosféra vyvolaná
pred podpisom zmluvy má vyvolať dojem,
že zmluvy sú v poriadku a netreba ich ani
čítať, zbytočné sú aj otázky na zmluvné
podmienky, výšku úrokov a podobne. Spotrebiteľ je ubezpečený, že zmluvy sú štandardné a všetci veritelia používajú rovnaké
zmluvy. Opačný prípad je vyvolanie časovej
tiesne pri podpise zmluvy, často spojené
s priamym uvedením do omylu v podstatných náležitostiach a okolnostiach uzavretia spotrebiteľskej zmluvy.
2. Spôsob vyplnenia zmluvy
Vypĺňanie zmluvy má väčšinou zvláštny charakter, ktorý vedie k zmäteniu a zneisteniu
spotrebiteľa. Nie je výnimočné, že zmluva sa
uzaviera niekedy v aute, peniaze sa preberajú na chodbe notárskeho úradu po overení
podpisu spotrebiteľa, pričom vždy platí to
isté – zmluvu a jej konkrétne znenie spotrebiteľ ovplyvniť nemôže. Niektoré zmluvy sú
dokonca budované na princípe, že návrh
zmluvy robí spotrebiteľ a veriteľ zmluvu buď
akceptuje alebo zašle iný návrh zmluvy – potom je otázne, kedy zmluva vlastne vznikne.
Zmluvy sú častokrát uzavierané na predajných akciách, v prevádzke veriteľa, celkovo
je však trend regionalizácie a budovania siete obchodných zástupcov – niektorí veritelia
dokonca svojich dlžníkov lákajú, aby si cestou obchodného zastúpenia prišli svoj dlh
odrobiť. Obchodný zástupca však musí mať
finančnú gramotnosť a musí poznať pravidlá
finančného sprostredkovania. Nie je nezvyklé,
že obchodní zástupcovia vypĺňajú zmluvu za
spotrebiteľa, kde napríklad zaškrtne kolonku
– účel zmluvy iný ako spotrebiteľský – a tým
pádom automaticky vylučujuje dlžníka spod
ochrany spotrebiteľských zákonov.
3. Rozhodcovská doložka
Spotrebiteľ častokrát so zmluvou automaticky podpíše tzv. rozhodcovskú doložku, ktorá
obchádza štátne súdy v prípade sporu s veriteľom a vo väčšine prípadov rozhodcovský
súd vydáva automaticky súkromný exekučný
titul – rozhodcovský rozsudok – podľa návrhu
veriteľa. Využívanie rozhodcovských súdov
je súčasťou praktík nebankových subjektov,
pretože v prípade omeškania platieb umožňuje prakticky automaticky vydať exekučný
titul. A to aj bez ohľadu na ďalšie okolnosti,
ktoré by štátny súd v takýchto prípadoch
skúmal. Vo veľa prípadoch, keď rozhodcovský súd rozhodol v neprospech spotrebiteľa
a navrhla sa začať neoprávnená exekúcia,
štátny súd exekúciu nepovolil alebo prebiehajúcu exekúciu zastavil. Spotrebiteľ si pri
tom všetkom neuvedomuje, že rozhodcovský
súd nie je všeobecný súd a v podstate rozhodujú nie sudcovia, ale rozhodcovia vybraní
súkromnou spoločnosťou, či priamo nebankovým subjektom, a teda rozhodcovský súd
spravidla nekoná v prospech spotrebiteľa.
4. Zmenka
Obchodný zástupca prinúti spotrebiteľa
k podpisu zmenky, čím spotrebiteľ „dobrovoľne“ poskytuje veriteľovi neprimeraný
nástroj na vymáhanie dlhu. Najčastejšie je
9
Ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciam
dojednávaná blankozmenka, ku ktorej vyplňovacie právo má veriteľ pri omeškaní alebo
porušení inej zmluvnej povinnosti spotrebiteľom. Veriteľ častokrát do prázdnej zmenky
vyplní značnú sumu, ktorej súčasťou sú neraz neprimerané plnenia v rozpore s dobrými
mravmi (napr. sankcie, neoprávnené úroky).
5. Záložné právo
Obchodný zástupca prinúti spotrebiteľa k podpisu záložnej zmluvy a zriadenia záložného práva, napríklad na dom, a to aj v prípade, keď ide
o malú pôžičku. Záložné právo zaťažuje vlastníctvo spotrebiteľa, pričom najčastejšie je založenie nehnuteľností na bývanie. Nie zriedkavo
sa v praxi možno stretnúť aj s neprimeraným
zabezpečením úveru – niekoľko stoeurový úver
sa zabzpečuje zmenkou, dohodou o zrážkach
zo mzdy, zmluvnými pokutami a záložným
právom na nehnuteľnosť spotrebiteľa súčasne. V praxi je problematický najmä neprimeraný výkon záložného práva, keď sa napríklad
pre pohľadávku 2.000 eur ide na dobrovoľnej
dražbe predávať nehnuteľnosť spotrebiteľa
v celkovej hodnote niekoľko desiatok tisíc eur.
Takýto neprimeraný výkon práva je v rozpore
s dobrými mravmi a jeho dôsledky sú veľmi
vážne a poškodzujúce, najmä ak sa vydražuje
nehnuteľnosť vo vlastníctve spotrebiteľa, ktorá
je jeho strechou nad hlavou.
6. Podpis neprimeraných zmlúv a používanie nekalých praktík
Zneužívanie finančnej tiesne spotrebiteľa je
veľmi častým spôsobom, ako dosahujú obchodní zástupcovia podpísanie nevýhodnej
zmluvy. Podpis zmlúv je mnohokrát sprevádzaný aj tiesňou spotrebiteľa – chýbajú financie
na základné potreby rodiny a banka úver neposkytne. Preto sú spotrebitelia nútení siahnuť po
nebankovej pôžičke a už pri podpise zmluvy sú
v tiesni. Keď sa k tomu pridajú možné nekalé
obchodné praktiky, nevysvetlenie zmluvy, neuvedenie pravdivých informácii zo strany veriteľa, neraz spotrebiteľ zistí, že uzavrel likvidačnú
spotrebiteľskú zmluvu.
7. Dôsledky, vytriezvenie, problémy, často
až exekúcia
Problémy častokrát prichádzajú už s jednou
či dvoma nesplatenými splátkami, čo môže
mať pre spotrebiteľa až likvidačný charakter.
Dôsledky prichádzajú pomerne rýchlo – niekedy stačí, ak sa spotrebiteľ omešká s jednou
splátkou – nastupujú sankcie, ktoré niekedy
podstatne zvyšujú samotný dlh – pri omeškaní so splátkou vo výške 30 eur – zmluvná
pokuta neraz činí 3 eurá na každých 20 dní
omeškania, k tomu poplatok za zaslanie upomienky 15 eur za upomienku, pričom k tomu
môžu pribudnúť aj ďalšie poplatky a náklady
vymáhania pohľadávky. Pri omeškaní nastupuje neraz agresívne vymáhanie a uplatnenie
návrhu na rozhodcovský súd, ktorý vybral
veriteľ. Rozhodcovský súd nemá väčšinou
problém priznať všetky nároky, ktoré uplatní veriteľ a vydaný rozhodcovský rozsudok
sa stáva základom pre vyvolanie exekúcie.
V exekúcii už podstatne narastú náklady (trovy exekúcie) a pri pôžičke 1.000 eur sa v exekúcii môže vymáhať 3.000 a viac eur.
Príklad predraženie pôžičky či úveru
1000 EUR
Úver na jeden rok
celková odplata aj s poplatkami 86
% ročne
860 EUR
Zmluvné sankcie za rok – 91,25 %
(napríklad v prípade neplatenia
2-až 3 po sebe idúcich splátok)
912,5 EUR
Celková cena predraženia
pri omeškaní spotrebiteľa
2772,5 EUR
Čo je ešte potrebné pripočítať k predraženému
úveru
Súdne trovy
rozhodcovského
súdu
Exekučné trovy
255 EUR
20 % odmena exekútora
z vymoženej sumy,
hotové výdavky a strata
času exekútora, právne
zastúpenie veriteľa
v exekúcií
10
7 KROKOV na ochranu spotrebiteľa
AKO SA
VYHNÚŤ
PROBLÉMOM?
A ako ich riešiť?
Pozrite si pozorne zmluvu, nenechajte sa odradiť malými písmenkami či
nezrozumiteľnými formuláciami
Spotrebiteľ má právo žiadať, aby mu zmluva
bola vysvetlená a objasnená, a to akákoľvek
jej časť, ktorej nerozumie. Je povinnosťou
veriteľa posúdiť, či a aký úver alebo pôžičku
môže spotrebiteľovi poskytnúť s ohľadom
na jeho schopnosť požičané prostriedky
splácať. Skúmanie bonity je tak zákonnou
povinnosťou veriteľa – poskytnutie úveru
spotrebiteľovi, ktorý nemá peniaze na jeho
splácanie a u ktorého už v čase podpisu
zmluvy neboli predpoklady na poskytnutie
úveru, je zodpovednosťou veriteľa, okrem
prípadu, že by spotrebiteľ na účely posúdenia bonity veriteľovi poskytol úmyselne
nepravdivé informácie o svojich príjmových
pomeroch. Spotrebiteľovi možno odporúčať,
aby sa poradil o konkrétnej pôžičke/ úvere,
o ktorý má záujem buď so svojimi blízkymi,
prípadne s právnikom. Stanovisko k povahe
zmluvných podmienok mu môže poskytnúť
aj Komisia na posudzovanie podmienok
v spotrebiteľských zmluvách.
Dávajte si pozor na podmienky v zmluve
Spotrebiteľ by sa mal zaujímať najmä o tieto
zmluvné podmienky a podmienky poskytnutia úveru
Celková odplata – t.j. koľko v celkovom
vyjadrení zaplatí za úver so všetkými poplatkami – celková odplata by nemala
v žiadnom prípade prevýšiť dvojnásobok
priemernej úrokovej sadzby požadovanej
bankami pri obdobných úveroch podľa
miesta a a času poskytnutia úveru
Aké poplatky a v akej výške má spotrebiteľ
platiť v súvislosti s úverovým vzťahom
Aké sankcie, najmä zmluvné pokuty obsahuje zmluva pri porušení jednotlivých
zmluvných povinností
Ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciam
Aké bude zabezpečenie v súvislosti s poskytnutým úverom (dohoda o zrážkach zo
mzdy, záložné právo, zmenka, uznanie dlhu)
Kedy a z akých dôvodov hrozí jednorazové zosplatnenie celého úveru
Ako sa budú riešiť prípadné spory, ktoré
vzniknú zo zmluvného vzťahu – obsahuje
zmluva rozhodcovskú doložku
Akým spôsobom a za akých podmienok
možno úver predčasne splatiť a ukončiť
zmluvný vzťah
V ktorých prípadoch môže veriteľ jednostranne zmeniť zmluvu a za akých podmienok v tomto prípade prislúcha spotrebiteľovi právo na jej predčasné ukončenie
(napr. bezodplatná výpoveď zmluvy s určením primeraných splátok)
Prejdite do aktívnej obrany už pri
prvých problémoch
Spotrebiteľ by sa mal v problémoch poradiť
a komunikovať s veriteľom, je totiž aj v záujme veriteľa, aby mu dlžník plnil riadne a včas.
Je možné dohodnúť si náhradný splátkový
kalendár, odklad splátok, prípadne predčasné splatenie úveru výhodnejším úverom, ktorý môže veriteľ ponúknuť spotrebiteľovi V súvislosti s obranou by mal spotrebiteľ pamätať
na to, že zvýšená ochrana mu patrí pri spotrebiteľskom úvere, ktorý môže byť priamo zo
zákona bezúročný a bez poplatkov a potom
veriteľovi patrí výhradne iba istina, ktorú požičal spotrebiteľovi. Bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru nastáva priamo zo zákona, ak
veriteľ neuvedie v zmluve o spotrebiteľskom
úvere niektoré dôležité obsahové náležitosti
(napríklad ročnú percentuálnu mieru nákladov, počet a výšku splátok a podobne), ak je
v zmluve v neprospech spotrebiteľa uvedená
nižšia výška ročnej percentuálnej miery nákladov, ako je skutočná a v neposlednom rade,
ak veriteľ hrubo poruší svoju povinnosť skúmať bonitu spotrebiteľa a poskytne úver spotrebiteľovi, ktorý nie je schopný tento splácať.
Ak nie je možné dosiahnuť mimosúdnu ochra-
nu práv spotrebiteľa, spotrebiteľ by nemal
mať nijakú obavu ísť na súd a žiadať, aby mu
ochranu poskytol sudca. Spotrebiteľ je oslobodený od akýchkoľvek súdnych poplatkov
a súd musí spotrebiteľovi z úradnej povinnosti
poskytnúť ochranu, napríklad už len tým, že
neprizná plnenia z nemorálnych zmluvných
podmienok, prihliadne na bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru a podobne. Spotrebiteľ,
ak je žalovaný, môže okrem namietania nemorálnych zmluvných podmienok namietať
napríklad aj premlčanie pohľadávky veriteľa
a s takouto námietkou môže dosiahnuť celkovú ochranu pred povinnosťou zaplatiť dlh.
Ako postupovať, keď už príde exekútor
Dôležité je za žiadnych okolností nestratiť
záujem o ochranu svojich práv, a to ani
v štádiu exekúcie. Ak je voči spotrebiteľovi vykonávaná exekúcia, odporúča sa
hneď po doručení upovedomenia o začatí exekúcie od súdneho exekútora, podať
námietky proti už začatej exekúcií. Ak
uplynie lehota 14 dní na námietky, môže
spotrebiteľ kedykoľvek počas exekúcie podať návrh na odklad a zastavenie exekúcie
a žiadať, aby súd prebiehajúcu exekúciu
zastavil. Ak už exekúcia začala, je možné žiadať, aby sám exekútor vec predložil exekučnému súdu, ak má pochybnosti
o oprávnenosti súdnej exekúcie. Exekútor
má tiež povinnosť prispieť k zastaveniu
neoprávnenej exekúcie, keďže je zložkou
súdnej moci. Spotrebitelia sa môžu s dôverou obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti,
kde je zriadená Komisia na posudzovanie
podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
prípadne sa môžu obrátiť aj na niektorú
z kancelárii Centra právnej pomoci v regiónoch. Samozrejme existuje aj druhá
cesta pomoci, a to je ochrana priamo zo
strany súdu v rámci prebiehajúcej exekúcie. Ak súd počas exekúcie zistí, že táto je
neoprávnená, musí exekúciu zastaviť, a to
z úradnej povinnosti.
11
12
7 KROKOV na ochranu spotrebiteľa
Chcem zlepšiť ochranu občanov –
SPOTREBITEĽOV
V poslednom čaAko možno pose sa u nás čomôcť ľuďom posraz viac objavujú
tihnutým praktiproblémy a ťažké
kami nebankoživotné situácie,
vých spoločností?
do ktorých sa
Základom je nedostávajú bežní
rezignovať na svoobčania v súvisju obranu, toto prílosti s pôžičkami
zvukujem všetkým
či úvermi od neobčanom, ktorí nám
bankových subpíšu. Priebežne
jektov. Kto by
vyhodnocujeme
mal týmto ľuďom
zmluvné podmiepomôcť a ako?
ky a najrôznejšie
Áno, v poslednej
praktiky poskytovadobe sa naozaj
teľov úverov a mátieto problémy
me p ri p ravené
hromadia, len pokonkrétne opatrečet exekúcii v tomnia na zlepšenie
to roku narástol
ochrany práv spotMonika Jankovská, štátna tajomníčka
o 70-tisíc oproti
rebiteľov pri poministerstva spravodlivosti, tvrdí, že situácia
minulému roku
skytovaní úverov
okolo exekúcii je vážna a štát i politici musia
a značná časť sa
a pôžičiek. Musízačať viac chrániť svojich občanov.
týka práve nebanme prevziať úlokových subjektov.
hu ochrancu ľudí
Tieto problémy sú však veľmi zložité a postaviť sa na stranu poškodených oba preto aj ich riešenie musí byť postupné. čanov. Toto považujem za mimoriadne
V každom prípade som presvedčená, že dôležité. Aj pre tento účel máme na našom
situácia je tak vážna, že aj štát a politici ministerstve zriadenú Komisiu na posumusia prevziať úlohu ochrancu ľudí pred dzovanie podmienok v spotrebiteľských
nemorálnymi zmluvami a nekalými prakti- zmluvách, kde naši kvalifikovaní pracovníkami nebankových subjektov, s ktorými sa ci pomáhajú postihnutým občanom.
stretávame na trhu. A začíname tou najohrozenejšou skupinou občanov, ktorými Aké konkrétne opatrenia pripravuje
sú dôchodcovia. Práve nedávno sa nám Ministerstvo spravodlivosti na pomoc
podarilo presadiť zvýšenie nepostihnuteľ- občanom - spotrebiteľom?
nej časti dôchodkov v exekucii tak, aby na Už dlhší čas pracujeme na programe
ne nemohol siahnúť žiadny exekútor.
7 krokov na ochranu spotrebiteľa, ktorý
Ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciam
komplexne zlepší ochranu práv občanov-spotrebiteľov či dôchodcov na Slovensku, či už v rovine legislatívy, vzdelávania, prevencie alebo konkrétnej právnej
pomoci a ochrany. Za najdôležitejšie považujem v súčasnosti legislatívne zmeny.
Na svete je už zmena nariadenia vlády
o rozsahu zrážok zo mzdy alebo penzie,
ktoré schválila vláda a ktoré priznáva väčšiu ochranu príjmu povinných - dôchodcov. Pripravujeme zákonné obmedzenie
celkovej odplaty, ktorú bude možné požadovať od spotrebiteľov pri poskytovaní úveru a pôžičky, opätovne zavedieme
definíciu občianskoprávnej úžery, zakážeme zmenky v spotrebiteľských zmluvách,
obmedzíme súdne výkon záložného práva, keďže občania dennodenne na neprimerane vyvolaných dražbách prichádzajú
o strechu nad hlavou. A obmedzíme aj
činnosť rozhodcovských súdov v spotrebiteľských sporoch, ktoré sem vôbec nepatria. Toto sú najväčšie legislatívne priority pre lepšiu ochranu občanov, ale najmä
dochodcov.
JUDr. Monika Jankovská (*1971)
Štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR. Je absolventkou Právnickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1996 - 2000 bola justičnou
čakateľkou na Krajskom súde v Trenčíne.
Za sudkyňu ju zvolil parlament v roku
2000. V roku 2004 ju prezident SR vymenoval za sudkyňu bez časového obmedzenia. Minister spravodlivosti SR ju v roku
2006 vymenoval do funkcie predsedníčky
Okresného súdu Trenčín. Po úspešnom
absolvovaní výberového konania ju v septembri 2011 Súdna rada SR preložila na
Krajský súd Trenčín. Bola členkou celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska a podpredsedníčkou Sudcovskej rady
na Okresnom súde Trenčín (2002 - 2006).
Je vydatá, má dve deti.
7 KROKOV
NA OCHRANU SPOTREBITEĽA
1.Zmena legislatívy – limitovanie odplaty,
rozšírenie zoznamu neprijateľných zmluvných podmienok, zákaz výberu poplatkov,
ktoré nemajú nijaký reálny základ; úprava
nového dôvodu neplatnosti zmluvy, ktorá bola dosiahnutá nekalými obchodnými praktikami; úprava režimu neplatnosti
zmluvy pri predajnej akcii mimo predajne
predávajúceho; súdna kontrola výkonu
záložného práva.
2.
Obmedzit/zrušiť činnosť rozhodcovských súdov pri spotrebiteľských kauzách
3.Novela exekučného poriadku (aby exekútori nevykonávali neprimerané exekúcie
pri drobných exevovaných sumách v takýchto prípadoch a aby spotrebiteľ pri
drobnej pôžičke neprišiel o bývanie)
4.Pravidelné informovanie súdov o prípadoch a používaní neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných
praktík, vytvorenie zoznamu neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých
obchodných praktík (aby vedeli objektívnejšie posúdiť neprimeranosť zmluvných
podmienok a nekalých obchodných praktík v jednotlivých prípadoch – napríklad
čo je revolvingový úver, ako posudzovať odplatu vrátane všetkých poplatkov
a pod.)
5.Zväčšiť kapacitu, podporiť organizačne
a kompetenčne zásah a činnosť KPPSZ
6.Podpora spotrebiteľských zväzov a organizácií v regiónoch pri ochrane bežných občanov – posilnenie komunikácie
MS SR a Komisie so spotrebiteľskými
združeniami
7.Osveta medzi ľuďmi, občanmi a spotrebiteľmi v rizikových skupinách (dôchodcovia, vidiek, ľudia s obmedzenými
príjmami...), informovanie o rizikových
a problémových nebankových subjektoch
– s využitím brožúr, online nástrojov a núdzových telefonických liniek
13
14
7 KROKOV na ochranu spotrebiteľa
krokov
ako sa vyhnúť problémom a ako ich riešiť
(radí Monika Jankovská, štátna tajomníčka MS SR)
1. Dobre si zvážiť, či a aký úver spotrebiteľ
potrebuje, a to aj s ohľadom schopnosť
úver splácať. Porovnať ponuky viacerých
veriteľov.
že úver je bezúročný, bez poplatkov.
Ak spotrebiteľ takýto úver preplatil, má
voči veriteľovi nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.
2.Vyžiadať si zmluvu na preštudovanie
5. Ak je spotrebiteľ žalovaný na súde a je mu
a poradiť sa blízkymi osobami alebo
právnikom o zmluvných podmienkach
a výhodnosti zmluvy. Súčasne od veriteľa žiadať, aby posúdil a poradil spotrebiteľovi, aký úver by bol pre neho výhodný.
Pred podpisom zmluvy požiadať veriteľa
o vysvetlenie tých častí zmluvy, ktorým
spotrebiteľ nerozumie.
doručený platobný rozkaz, je nevyhnutné, aby v lehote 15 dní od jeho doručenia
podal na súd odpor napríklad z dôvodu
porušenia práv na ochranu spotrebiteľa
a žiadal platobný rozkaz zrušiť. V samotnom súdnom konaní môže spotrebiteľ
namietať plnenia z neprijateľných zmluvných podmienok, namietať bezúročnosť
úveru, premlčanie a žiadať súd o súdnu
ochranu z úradnej povinnosti.
3. Po podpise zmluvy, v prípade akýchkoľvek nejasnosti s predstihom písomne
kontaktovať veriteľa, avizovať prípadné
omeškanie a dočasnú neschopnosť splácať úver, žiadať o odklad splátok úveru
a podobne. V prípade akýchkoľvek problémov s plnením záväzkov odporúčame
spotrebiteľom vyhľadať kvalifikovanú
právnu pomoc. Ak ide o spotrebiteľský
úver alebo úver uzavretý prostriedkami
komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ aj
zákonné právo na odstúpenie od zmluvy
v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.
4. Ak sú od spotrebiteľa vymáhané neprimerané plnenia, zvážiť podať návrh na
súd a žiadať, aby súd určil neplatnosť
zmluvy alebo jej niektorých zmluvných
podmienok, prípadne, aby súd určil,
6. Ak je spotrebiteľovi doručený rozhodcovský rozsudok, má spotrebiteľ právo v lehote 30 dní od jeho doručenia podať na
súd podľa svojho bydliska žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a žiadať,
aby bol rozsudok zrušený a rozhodcovská doložka vyhlásená za neprijateľnú
zmluvnú podmienku. Súčasne v žalobe
je potrebné žiadať odklad vykonateľnosti
rozhodcovského rozsudku.
7. Nikdy nerezignovať na vlastnú obranu –
treba sa brániť, najmä ak sa vymáhaný
nárok ukazuje ako neoprávnený a neprimeraný, a to aj v exekúcii – treba podať
námietky proti exekúcii, prípadne návrh
na zastavenie alebo odklad exekucie
a žiadať, aby súd exekúciu zastavil.
Ako sa brániť proti nekalým praktikám nebankových subjektov a následným exekúciam
Prehľad
zákonov,
ktoré upravujú
VZŤAHY SO
SPOTREBITEĽMI
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(úprava neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy
a jej jednotlivých zmluvných podmienok,
katalóg neprijateľných zmluvných podmienok, úprava režimu započítania pri
plnení dlhu v splátkach, úprava možnosti
jednorazového zosplatnenia úveru, úprava najvyššej prípustnej odplaty za pôžičku poskytovanú spotrebiteľovi, úprava
uznania dlhu, úprava zákazu zabezpečovacieho prevodu práva k právam k nehnuteľnostiam, úprava dôvodov neplatnosti
zmluvy, úprava splátok pri výpovedi zmluvy z dôvodu jednostrannej zmeny zmluvných podmienok, úprava maximálnej
výšky sankcii pri omeškaní spotrebiteľa
s plnením dlhu)
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(úprava základných spotrebiteľských práv,
úprava nekalých zákonom zakázaných
obchodných praktík, úprava odbornej starostlivosti pri poskytovaní služieb, úprava
predbežného opatrenia, ktoré môže nariadiť orgán dozoru v rámci preventívnej
ochrany práv spotrebiteľov)
Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
(komplexná úprava spotrebiteľského úveru, úprava informačných povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi, úprava
zákonného práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úprava obsahových náležitostí zmluvy,
úprava povinnosti skúmať bonitu spotrebiteľa, úprava bezúročnosti a bezpoplatkovosti úveru, úprava regitra veriteľov
a ďalších pravidiel poskytovania spotrebiteľských úverov)
Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(úprava informačných povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi, úprava zákonného práva spotrebiteľa na odstúpenie od
zmluvy o spotrebiteľskom úvere, úprava
nákladov pri odstúpení spotrebiteľa od
zmluvy, úprava nevyžiadaných služieb)
15
ŠTÁTNE ORGÁNY, AKTÍVNE V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽOV
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
SOI je orgán štátnej správy. Je všeobecným orgánom trhového dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu. Postihuje porušovanie
práv povinností predávajúcich vo vzťahu k spotrebiteľovi. Je oprávnená kontrolovať používanie neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík a za porušovanie zákona ukladať
sankcie. Je oprávnená vydať predbežné opatrenia,
ktorým môže zakázať napríklad používanie neprimeraných nekalých obchodných praktík.
Kontakt:
Ústredný inšpektorát
Slovenskej obchodnej inšpekcie
poštový priečinok 29
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
Kontakty na jednotlivé regionálne inšpektoráty
SOI dostupné na stránke:
http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi
Komisia na posudzovanie podmienok
v spotrebiteľských zmluvách
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava
Tel. č.: +421 2 59353 189, +421 2 59353 399,
+421 2 59353 135, 413
Fax: 421 2 593 53 606
Centrum právnej pomoci
Kancelária Bratislava
Námestie slobody 12
P.O. BOX 18
810 05 Bratislava 15
Tel: 02 / 496 835 21, 02 / 496 835 22
Fax: 02 / 496 835 20
E-mail: [email protected]
Celkovo 18 pracovísk – bližšie kontakty podľa
regiónov na www.legalaid.sk
OBČIANSKE ZDRUŽENIA, AKTÍVNE V OBLASTI OCHRANY PRÁV SPOTREBITEĽOV
Združenie na ochranu
občana spotrebiteľa HOOS
Združenie na ochranu
finančného spotrebiteľa OFS
Nám. Legionárov 5
080 01 Prešov
Tel: +421 908084541
[email protected]
[email protected]
Petzwalova 12
949 12 Nitra
[email protected]
[email protected]
Občianske združenie
Právne služby spotrebiteľom
a vlastníkom bytov
Škultétyho 3
040 01 Košice
Tel: 0908 894 850
[email protected]
Download

NA OCHRANU SPOTREBITEĽA