Ročník: III. Číslo: 8
25. augusta 2010
Noviny zamestnancov spoločností
Continental Matador Rubber, s.r.o., Continental Matador Truck Tires s.r.o.
ContiTireAward 2010:
Oprava linky TROESTER v rekordnom čase
Vysoká profesionalita GOMS
„Hľadanie dokonalosti“
Na linke TROESTER, ktorá patrí ku kľúčovým zariadeniam
prípravy polotovarov v závode PLT, bola v ročnom pláne opráv
pre rok 2010 naplánovaná výmena šneku vytlačovacieho stroja
VS 150 počas vianočnej odstávky v decembri t.r. Tento termín
však musel byť zmenený.
ContiTireAward 2010 - na toto ocenenie
môže od 1. augusta 2010 nominovať každý
zamestnanec našej firmy svojich kolegov,
pracovné tímy alebo organizačné celky, ktoré
sa zaslúžili v uplynulom období október
2009 – júl 2010 o mimoriadne projekty alebo
výkony.
Súťaž je rozdelená do piatich kategórií:
lObjavenie a preskúmanie príležitostí pre rast.
lMimoriadne výkony, pri ktorých sa významne využilo učenie sa
zo skúseností.
lVýsledky dosiahnuté významným zlepšením biznisu.
lVýkony dosiahnuté excelentným riadením a vodcovstvom.
lVynikajúce výsledky, dosiahnuté za základe mimoriadneho angažovania sa a zanietenia.
Nomináciu možno prihlásiť v angličtine prostredníctvom intranetovej stránky Continental – C.INSIDE/Tires/Human Resources/
ContiTireAward
Nomináciu však môžete spracovať aj v slovenčine a doručiť na úsek
RĽZ – poskytneme vám formulár v slovenčine, vašu nomináciu preložíme do angličtiny a podáme vo vašom mene.
Termín ukončenia procesu nominácií na prestížne ocenenie ContiTireAward je stanovený na 30. septembra 2010. V prípade otázok môžete
kontaktovať pracovníkov oddelenia Personálny marketing a rozvoj.
PhDr. Jozef Kapec, úsek RĽZ, Continental Matador Rubber
Ďalšia etapa budovania skladu EDC
Finišuje expedičná zóna
Dalšia etapa (2a) dostavby skladu EDC (distribučné centrum
pre osobné a nákladné autoplášte) je v tomto roku rozdelená
do dvoch krokov.
V prvnom kroku bude do konca augusta dokončená expedičná
zóna o rozlohe 2 500 m2 so 14
nakladacími rampami (viď foto).
Potom bude nasledovať druhý
krok – výstavba skladovej časti, ktorá prepojí novú expedičnú zónu s pôvodným skladom
osobných autoplášťov. Táto časť
poskytne ďalších 9 000 m2 skladovacej plochy, využitej tak pre
závod PLT, ako aj CVT (nákladné autoplášte). Súčasťou druhého
kroku bude aj prebudovanie časti
pôvodného skladu na paletizáciu
hotových výrobkov PLT a prepojenie finalizácie PLT a skladu
dopravníkom.
Ukončenie celej etapy 2a je
plánované na koniec marca
2011. V pláne na budúci rok je
už zahrnuté pokračovanie výstavby – a to etapou 2b, ktorá
nám prinesie celkovo ďalších
11 000 m2.
Martin Večeřa
Plant Operation Manager
Continental Matador Rubber
V súťaži zlepšovateľov - jednotlivcov vedie Daniel Brezničan
z prípravy polotovarov 1. Foto: M. Koyš
Na základe vzrastajúcich problémov s napaľovaním zmesi č.
R 37 a výsledkov meraní počas
letnej odstávky, ktoré podľa novej metodiky štandardov CONTI
poukazovali na zvýšené opotrebovanie šneku, bola s vedením
výroby dohodnutá jeho výmena
v najbližšom možnom čase.
k podstatnému obmedzeniu výroby. To sa nakoniec aj podarilo.
Aj touto cestou by som chcel
preto poďakovať vedeniu a pracovníkom firmy GOMS za ich
ústretovosť, vysokú profesionalitu a veľké pracovné nasadenie.
Výmenu zvládli v rekordnom
čase necelých 8 hodín - linka
Zlepšovateľské hnutie v I. polroku
1 438 námetov na zlepšenie
Za nami je už viac
ako polovica roka,
a tak sa pozrime, ako sa
v CMTT darilo v oblasti
zlepšovateľského hnutia.
P
redchádzajúci rok bol pre
zlepšovateľov v CMTT najúspešnejším v doterajšej histórii
spoločnosti. Tento fakt sa stal pre
nás výzvou – do roku 2010 sme
vstupovali so silnou motiváciou,
ale zároveň aj s očakávaním, ako
sa prejavia zmeny, ktoré prinieslo
zavedenie štandardného systému
Continental v oblasti zlepšovateľského hnutia.
Ak si porovnáme ciele na tento
rok so skutočnosťou k 30. júnu
t.r., vychádza nám nasledovná štatistika: percento aktívne
zapojených zamestnancov do
ZH - cieľ 30 %, skutočnosť 28 %.
Priemerný počet zlepšení na zamestnanca – cieľ 1,2, skutočnosť
1,1. Počet realizovaných zlepšení – cieľ 500, skutočnosť 409.
Prínosy (EUR) – cieľ 232 tisíc,
skutočnosť 28 568. Priemerná
doba rozhodnutia (dní) – cieľ 40,
skutočnosť 28,19.
V prvom polroku sa aktív-
ne zapojilo do zlepšovateľského
hnutia 293 zamestnancov, ktorí
si zaevidovali v elektronickom
systéme CIM 1 438 námetov na
zlepšenie. Potešiteľné je, že 41
zamestnancov podalo svoj prvý
návrh na zlepšenie v spoločnosti
CMTT. Ako pozitívum možno
hodnotiť aj fakt, že došlo k celoplošnému zvýšeniu počtu zamestnancov a podaných návrhov
na zlepšenie na všetkých pracoviskách v spoločnosti.
Procesom schvaľovania prešlo
viac ako 1 048 návrhov, z ktorých
741 bolo prijatých, 307 návrhov
odložených do banky námetov
s vyplatením motivačnej odmeny a 290 návrhov bolo posúdených bez potenciálu na zlepšenie. Proces pripomienkovania
a schvaľovania návrhov prináša
pre zodpovedných zamestnancov
veľké množstvo práce a viaže na
seba veľa pracovného času nad
rámec ich pracovných povinností
– preto im všetkým patrí úprimné
poďakovanie.
Za prvý polrok bolo prostredníctvom zlepšovateľského hnutia
zamestnancom vyplatené formou
Pokračovanie na str. 3
Pracovníci firmy GOMS pri výmene šneku na linke TROESTER.
Foto: J. Ondrišík
Po preverení možnosti dodávky šneku z Konštrukty Trenčín
v skrátenom termíne bola jeho
výmena dohodnutá s externou
firmou GOMS na 22. júla t.r.
Vzhľadom na sortiment a vyťaženie linky TROESTER bolo
nutné zrealizovať opravu v čo
najkratšom čase, aby nedošlo
Dnes v čísle
lFantastický futbal i safari v Juhoafrickej republike – str. 2
Troester bola už o 14,15 hod. pripravená na prevádzku pre popoludňajšiu zmenu. Poďakovanie
patrí aj pracovníkom výroby
a údržby prípravy polotovarov
za organizačné zabezpečenie
uvedenej akcie.
Ján Ondrišík
vedúci odboru údržby PLT
lBlíži sa uzávierka letnej
fotosúťaže – str. 3
lC ont iTe a m C up –
v Hannoveri nás čaká
obhajoba titulu – str. 4
Projekt SAP PP/SF1 v Continental Matador Rubber – po úspešnom štarte
Prioritou - zlepšenie stability systému
Implementácia štandardného plánovacieho systému SAP
PP a monitorovacieho systému výroby SFI (Schop Floor
Integration) predstavuje zavŕšenie integrácie spoločnosti
Continental Matador Rubber v rámci štandardných
koncernových procesov, s podporou informačných technológií (IT) koncernu Continental.
Expedičná zóna s nakladacími rampami.
Projekt, ktorý odštartoval vo
februári minulého roka, mal definovaný základný cieľ - nahradenie pôvodného informačného
systému SAP a ukončenie outsourcingového kontraktu jeho
podpory firmou Hewlett Packard. V priebehu roka prebiehali intenzívne projektové práce,
zamerané na úpravu celkového
plánovacieho procesu, s použitím štandardného plánovacieho
systému SAP PP v prevádzkach
lisovňa, konfekcia a príprava
polotovarov. Výsledkom úsilia
bolo vytvorenie novej organizácie plánovania a zapracovanie
množstva úprav pre zlepšenie
podpory plánovania v systéme
SAP PP. Za všetky spomeňme
predplánovanie konfekcie pri
plánovaní lisovne, podpora samostatného plánovania v starej
a novej výrobnej hale, podpora
plánovania skúškových plášťov
ETO/VO a malých sérií a prepojenie so systémom SAP HR.
Nemenej náročnou bola integrácia jednotlivých strojov
do nového monitorovacieho
systému SFI, ktorý nahradzuje pôvodne používané systémy
Microstep a AB. Do monitorovacieho systému SFI bolo postupne
integrovaných 124 lisov (vrátane
CAPT lisov), 35 konfekčných
strojov, ako aj všetky stroje inštalované v novej výrobnej hale.
Na podporu používaných procesov bolo štandardné riešenie SFI
Pokračovanie na str. 2
Continental Matador Rubber
Výherca študentskej súťaže v Juhoafrickej republike
V jarných mesiacoch
tohto roku prebehla pod
záštitou spoločnosti
Continental AG, oficiálneho
sponzora Svetového
šampionátu FIFA 2010TM
v Juhoafrickej republike,
súťaž o lístok na zápas
Brazília vs. KĽDR.
Výhercom sa stal Ján Repka,
študent Žilinskej univerzity,
ktorý sa s čitateľmi rád
podelil o zážitky z tejto
cesty.
Fantastický futbal i safari
Študenti, na ktorých sa usmialo šťastie a získali vstupenku na Svetový šampionát FIFA 2010.
C
ontinental mi poskytol
unikátnu možnosť stať sa
aspoň na chvíľu súčasťou Svetového šampionátu FIFA 2010TM
v Juhoafrickej republike. Moja
cesta do Johannesburgu sa začala 14. júna podvečer odletom z viedenského letiska. Pri
prestupe v Paríži som sa stretol
s ostatnými výhercami tejto súťaže z iných krajín – študentmi
z Nemecka, Maďarska a Rumunska a spoločne sme pokračovali ďalej do Juhoafrickej republiky. Ráno, po namáhavom
lete naprieč celou Afrikou, sa
nám všetkým pri pohľade z okna
lietadla naskytol pohľad na slnkom zaliatu krajinu.
A zakrátko nás už vítali
miestni usmievaví domorodci.
Spolu sme sa pod vlajkou Continentalu ešte v ten deň vydali
na štadión Ellis Park Stadium,
kde sa konal futbalový zápas
Brazília verzus Severná Kórea.
Sledovať hru a futbalové umenie
hráčov Brazílie, predposledných
majstrov sveta, bolo skutočne
neopísateľné. Technické kúsky
hráčov Robinho a Kaka, ohlu-
Optimalizácia výrobných procesov v CT DP
Konkrétne úspory
Opatrenia na optimalizáciu výrobných procesov v divízii
ContiTech Dopravné pásy boli v uplynulom období zamerané
hlavne na úspory v personálnej oblasti, úspory energií
a nákladov na údržbu technologických zariadení.
Aby bolo možné presné sledovanie nákladov na výrobných
linkách, vytvorilo sa sedem nákladových stredísk. Odbor Plant
operation stanovuje v mesačnom
pláne optimálny technologický
postup a využitie jednotlivých
liniek. Operatívne zmeny oproti
stanoveným postupom sú vykazované ako odchýlky. Náklady
na jednotlivých strediskách sú
mesačne sledované.
V personálnej oblasti bol optimalizovaný počet pracovníkov
na jednotlivých linkách. Podľa
potrieb podnikateľského plánu
sa prešlo na prevádzke prípravy a konfekcie na dvojzmenný
pracovný režim a na prevádzke
vulkanizácie na trojzmenný na
dvoch vulkanizačných lisoch.
Cieľový stav v divízii je 101 pracovníkov. Racionalizovaní pracovníci odišli dohodou na predčasný starobný dôchodok, resp.
boli umiestnení v rámci rozšírenia výroby PLT.
V optimalizácii spotreby energií sme sa zamerali hlavne na
úspory tepelnej energie, elektrickej energie a chladiacej vody.
Ilustračné foto – M. Žiačik
strana 2
kvalita zlepšovanie
Náklady na tieto energie tvoria
98% celkových nákladov na energie. Postupne sme zrealizovali
lokálne merania spotreby pary
na vulkanizačných lisoch č. 2
a 3, meranie spotreby elektrickej
energie na štvorvalcovej linke
a reguláciu prietoku chladiacej
vody na štvorvalcovej linke.
Spotreby energií sú manuálne
odpisované a vyhodnocované
denne. Podľa vývojových trendov je možné okamžite zistiť
zvýšenú spotrebu a zabezpečiť
odstránenie porúch technologických zariadení. Súčty množstiev
energií namerané na lokálnych
meračoch umožňujú taktiež
kontrolu hodnôt nameraných na
fakturačných meradlách odboru
Energetika.
Rekonštrukciami sme v predchádzajúcich rokoch podstatne
zlepšili prevádzkovú schopnosť
jednotlivých technologických
celkov, čo sa pozitívne prejavilo
v znížení nákladov na údržbu.
Oproti roku 2008 sa stav pracovníkov prevádzky údržby znížil
o 10 pracovníkov a náklady na
údržbu sú v tomto roku nižšie
o 40%.
V tomto období pripravujeme investičné zámery na
budúce roky, ktoré zabezpečia
zlepšenie technického stavu
objektov, rozvoj informačných
technológií a ďalšiu optimalizáciu výrobných procesov divízie
ContiTech Dopravné pásy.
Ing. Michal Burget,
ved. odb. PI divízie CT DP
šujúci zvuk vuvuziel, hlasité povzbudzovanie divákov, mexické
vlny ženúce sa celým štadiónom
- to všetko prispelo k fantastickej športovej atmosfére, na ktorú sa nedá zabudnúť.
Počas nasledujúcich dvoch
dní sme navštívili múzeum
Soweto, v ktorom je zachytená
história vlády apartheidu a absolvovali sme safari, kde sme
v africkej prírode so zatajeným
dychom sledovali voľne žijúce
byvoly, nosorožce, pštrosy, gepardy, a s nemalým rešpektom
aj skupinku levov blokujúcich
našu cestu.
V Afrike som pobudol tri dni,
naplnené množstvom úžasných
zážitkov. Ďakujem spoločnosti Continental za čas strávený
v dejisku Svetového šampionátu
FIFA 2010, na ktorý mi zostanú
nezabudneľné spomienky.
jedna otázka pre
Ing. Miloša Kvaššaya
Priemyselný inžiniering
závod PLT
- V týchto dňoch sa v Continental Matador Rubber zavádza
nový systém na podporu zlepšovateľského hnutia s názvom
Conti Idea Management (CIM).
Aký prínos sa od neho očakáva?
- „Systém CIM je koncernový
softvér používaný na štandardné
riadenie zlepšovania v jednotlivých závodoch, pričom centrálna koordinácia je zabezpečovaná
vo Frankfurte. U nás bude tiež
prístupný cez intranet. Umožní
každému pracovníkovi PLT podať zlepšovací návrh elektronicky,
pričom bude môct elektronicky
aj sledovať, v akom štádiu schvaľovania jeho ZN je, ako aj to, ako
bol uzavretý.
To bude pre
zlepšovateľov
nesporne prínosom. Pre
každého hodnotiteľa ZN
prínos systému spočíva hlavne v možnosti
sumárneho sledovania všetkých
jemu pridelených ZN, čo prispeje
k sprehľadneniu a zefektívneniu
schvaľovacieho procesu. Systém
má v sebe implementované aj
prideľovanie bodov, za ktoré si
budú môcť zlepšovatelia vybrať
z ponuky reklamné predmety
podľa vlastného výberu.
Už v najbližšej dobe budú do
systému zaškolení vedúci pracovníci PLT. O ďalšom postupe
a možnosti podávať zlepšovacie
návrhy cez tento nový systém
budú pracovníci informovaní
prostredníctvom intranetu, prípadne firemných novín.“
Nová vzdelávacia aktivita vo výrobe PLT
Škola kvality
Prioritou - zlepšenie...
Dokončenie zo str. 1
rozšírené o prihlasovanie operátorov lisovne prostredníctvom
čiarového kódu na identifikačnej
karte operátora, overovanie surových plášťov prostredníctvom
skenovania čiarových kódov, validáciu polotovarov na konfekčných linkách prostredníctvom
bezdrôtových skenerov a podporu tlačenia sprievodiek na
Projektové práce, samozrejme, ešte nekončia. Prioritou
v ďalších mesiacoch bude najmä zlepšenie stability systému, korektnosti salda surových
plášťov prostredníctvom validácie polotovarov a surových
plášťov, ktoré sú predpokladom
plánovania výroby v systéme
SAP PP. Plánované je zahrnutie
elektronického skladu surových
Systém SAP PP sa využíva v plánovacom procese aj na konfekcii.
Na snímke konfekcionár Marián Stopka.
Foto: M. Žiačik
príprave polotovarov.
Vďaka vynaloženému úsiliu
sa podarilo, aj keď po počiatočných problémoch, tento cieľ
splniť. Systém SAP PP/SFI bol
spustený do ostrej prevádzky 2.
januára 2010 a ku koncu roku
2009 bol tiež ukončený kontrakt so spoločnosťou HP, čo
znamená ročne ušetriť viac ako
400 tisíc euro. Projekt bol realizovaný v požadovanom čase,
a to aj napriek kapacitným problémom a posunu súbežne prebiehajúcich projektov v Otrokoviciach a Korbachu na rok 2010. To
si však vyžiadalo dopracovanie
funkčnosti priamo v rámci pilotnej inštalácie SAP PP/SFI v
CMR. Po úspešnom štarte bolo
potrebné v priebehu tohto roka
dopracovať viaceré otvorené
body a požiadavky.
plášťov a rozhranie na systém
SAP PM, s integráciou hlásení
o poruchách strojov. Na projekt
následne nadviažu aj doplňujúce
projekty pre plnú podporu trasability výrobkov a štatistického
spracovania výrobných procesov (SPC).
Chcel by som poďakovať manažmentu CMR za pochopenie
a podporu projektu, taktiež
všetkým pracovníkom CMR
a CMTT, ktorí sa na projekte
podieľali a prispeli tak k splneniu definovaných projektových
cieľov, menovite vedúcemu
projektu P. Karasovi, kľúčovému užívateľovi systému SFI
T. Ondejčíkovi, ako aj pracovníkom IT L. Hudákovej a Z.
Šmigurovi.
Ing. Peter Peniak, PhD.
riaditeľ IT CMR a CMTT
Ing. Jozef Balát pri moderovaní workshopu.
Jednou z najdôležitejších
základných hodnôt
koncernu Continental,
deklarovaných v The Basics, je „kvalita bez
kompromisov“.
D
osiahnuť čo najlepšie
ukazovatele kvality vo
výrobe autoplášťov je prioritou
aj v závode PLT. Preto sa manažment rozhodol pre systematické
preškoľovanie kľúčových pracovníkov a pod garanciou riaditeľov
divízií Výroba a Kvalita sa zrodila
„Škola kvality“ – školenie spojené
s workshopom pre majstrov a prevádzkových inštruktorov.
Počas júla a augusta prebehli už
tri jednodňové školenia pre skupiny 12 až 15 účastníkov v školiacich priestoroch hotela Alexandra v Púchove. Hlavné témy sú
zamerané na manažment kvality
a zodpovednosť každého zamestnanca za výsledky svojej činnosti,
ako aj možnosti predchádzania
internej nekvalite a najčastejšie
chyby, ktoré sa v procese vyskytujú. Lektormi teoretickej časti
školenia sú odborníci z divízií
Kvalita a Industrializácia produktu. V druhej časti sa účastníci formou workshopu venujú
analýze konkrétnych problémov
a hľadaniu ciest a postupov na
zlepšovanie.
Organizátorom školenia a mo-
Pracovná úrazovosť
V uplynulom mesiaci nebol
v Continental Matador Rubber zaznamenaný ani jeden
pracovný úraz. V porovnaní
s rovnakým obdobím, tj. júl
minulého roka, je počet registrovaných pracovných úrazov
derátorom workšopu je Ing. Jozef
Balát z divízie Kvalita.
Podľa jeho slov hlavným cieľom
je oboznámiť kľúčových pracovníkov výroby PLT s aktuálnou
politikou, cieľmi a systémami
kvality a súčasne im poskytnúť
výsledky analýz hlavných príčin nekvality za predchádzajúce
obdobie. „Za pozitíva považujem skutočnosť, že sa školenie
uskutočňuje v malých skupinách
mimo areálu firmy, ale hlavne
to, že je vymedzený dostatočný
priestor pre workshop“ – zdôrazňuje Ing. Balát a dodáva: „Už
poznatky z prvých troch školení
sú pre manažment veľmi užitočné, pretože ich nositeľmi sú
ľudia priamo z výroby, s bohatými praktickými skúsenosťami
a prehľadom. A teší ma aj aktívny
prístup účastníkov a ich záujem
hľadať riešenia“.
Treba ešte dodať, že všetky
získané poznatky sa sumarizujú, vyhodnocujú a po ukončení
celého plánovaného cyklu budú
vo forme doporučení predložené vrcholovému manažmentu
závodu PLT. O škole kvality uvažujeme ako o systémovom druhu
školenia, ktoré by bolo zahrnuté
v ponuke vzdelávacích akcií aj
pre ďalšie profesionálne skupiny
našich zamestnancov.
Jozef Kapec, úsek RĽZ
Continental Matador Rubber
rovnaký, ale o šesť menej v porovnaní od začiatku roka.
V dôsledku pracovných úrazov bolo v júli vymeškaných 62
kalendárnych dní, čo je o 31
menej v porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roka.
Ing. Pavol Bednár
Continental Matador Rubber
Blíži sa uzávierka
letnej fotosúťaže
Ako sme už informovali,
opäť bola vyhlásená fotosúťaž, ktorej sa môžu zúčastniť
zamestnanci obidvoch našich
spoločností – CMR i CMTT.
Pripomíname, že jej uzávierka
je 17. septembra a prihlásiť do
nej môžete svoje fotografie nielen s dovolenkovou tematikou
(ako tomu bolo v doterajších
ročníkoch), ale organizátori
súťaže tentokrát nechali pri ich
výbere voľnú ruku samotným
autorom. O tých najlepších rozhodnú poroty každého podniku
- CMR i CMTT- samostatne.
Hodnotnými cenami budú odmenení autori najlepšej fotografie z CMR i CMTT.
Fotografie možno posielať
elektronicky na e-mail: info.
[email protected] alebo
ich priniesť do kancelárie 407
na 4. poschodí v novej administratívnej budove CMR. Pracovníci Continental Matador
Truck Tires môžu fotografie
odovzdať priamo na personálnom oddelení Ing. Ivete Gabčanovej alebo poslať na e-mail:
[email protected] Nezabudnite k fotografii napísať
krátky popis a kontakt na seba.
Multifunkčná
HD pneumatika
V nasledujúcich piatich rokoch
Continental očakáva zmeny v dopyte po nákladných pneumatikách, hlavne v oblasti prepravy
tovaru. Nový trend by mala spĺňať pneumatika HD- HYBRID
Biznis tím dokončovne
Poznáme svoje plusy i rezervy
Dokončovňa, aj keď
nepridáva výrobkom
hodnotu, je rovnako
dôležitým článkom
výroby, ako všetky ostatné
prevádzky výroby.
J
ej hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby sa k zákazníkovi
dostal iba výrobok, ktorý zodpovedá požiadavkám stanoveným
pre kvalitu 1A. Nemenej dôležitou úlohou je včasné odhalenie
chybných výrobkov a podanie
okamžitej informácie na príslušnú prevádzku, aby sa zabránilo
opakovaniu určitých chýb a tak sa
znižovali náklady na nekvalitu.
Pri zabezpečovaní výroby
a plnení stanovených cieľov významnú úlohu zohráva biznis
tím dokončovne, ktorý pracuje
v zložení: Jozef Záborský (ved.
BT), Andrej Jancík (QM), Ladislav Málik (QM), Ing. Ivana Pastorková (PI), Peter Ľachký (TS),
Biznis tím prevádzky dokončovňa.
Ing. Jozef Strapko, Pavol Hachran
(TI), Ivan Gabriš (PO) a vedúci
zmien Marian Holúbek, Vladimír Mikovec, Radovan Slováček
a Jaroslav Sluštík. Významný
podiel na plnení úloh BT majú aj
pracovníci Ing. Z. Šmigura z IT
a M. Kučík z TI – technická príprava výroby.
Výsledky dosiahnuté v prvom
polroku ukazujú, že stanovené
ciele plníme v priepustnosti výstupnej kontroly, v pláne a sorPokračovanie na str. 4
Výmena počítačov v Continental Matador Truck Tires
Projekt DS rollout 2
Výmena počítačov
v CMTT bola súčasťou
celokoncernového projektu
DS Client Replacement 2.
Cieľom projektu je náhrada
počítačov vo všetkých
lokalitách, ktoré spĺňajú
stanovené kritéria pre
výmenu.
V
na riadenú nápravu. Pneumatika
je vhodná na regionálnu aj diaľkovú dopravu. Už teraz musia byť
dopravcovia oveľa flexibilneší ako
v minulosti a kamióny vyhradené
výlučne pre jeden typ dopravy pomaly prestávajú existovať. Nová
pneumatika by mala mať ešte lepšie jazdné vlastnosti ako súčasné
HDR2 a HDL2. Očakáva sa, že
HD HYBRID bude najpredávanejším výrobkom na riadenú nápravu, kde teraz prevláda HDR2.
(prekl. z ang. –im-)
tomto roku sa vymieňajú počítače, výmena
ktorých bola naplánovaná v roku
2009 a počítače, ktoré nespĺňajú
požadované technické parametre (majú menej ako 1 GB RAM ).
Výmena počítačov je synchronizovaná s rolloutom DS klienta
(DS - distributed systems). Tento
nový klient vznikol integráciou
najlepších vlastností nám známeho DE klienta a CAT klienta
využívaného v rámci Siemens
VDO. Operačný systém zostáva
naďalej aj na nových počítačoch
MS Windows XP SP3. Užívatelia,
ktorí majú vymenené počítače,
mohli zaznamenať drobné zmeny v porovnaní s DE klientom
(napr. zmena v menu Štart, iný
archivačný program - iZarch,
nová verzia Adobe Reader 9,
CMI tool pre administráciu, ...).
Oveľa významnejšie zmeny však
nový DS klient prináša pre správu systému – obsahuje služby
a prostriedky, ktoré umožňujú
efektívnejšiu a jednoduchšiu
administráciu počítačov. Z pohľadu užívateľov asi najvýraznejšia zmena je nová verzia klienta
emailového systému - Lotus
Notes 8.5.
Projekt DS Rollout 2 začal
v spoločnosti Continental Matador Truck Tires kick-off mítingom v novembri minulého
roka. Do apríla 2010 trvala tzv.
pilotná fáza projektu, ktorá spočívala vo vývoji a testovaní nového DS klienta centrálnym IT.
V nadväznosti na tento proces
prebiehalo testovanie inštalácie
pilotných počítačov s novým
imidžom u prvých užívateľov
v jednotlivých lokalitách, testovanie a odstraňovanie problémov
po inštalácii lokálnych aplikácií
v novom prostredí.
Pôvodne mali byť pre rollout
použité počítače Lenovo. V máji
sa však situácia zmenila a dostali sme možnosť objednať opäť
počítače od spoločnosti Hewlett
Packard - laptopy HP Compaq
6530b a desktopy HP Compaq
6000 Pro MT.
Dodávka hardvéru sa uskutočnila v prvej polovici júna a následne začala distribúcia počítačov užívateľom. V rámci projektu
bolo vymenených 150 počítačov.
Aj napriek miernemu oneskoreniu, spôsobenému rozhodovaním o dodávateľovi, proces
výmeny bol ukončený v prvej
polovici augusta, v súlade s pôvodným plánom .
Rada by som vyslovila poďakovanie nášmu „rollout tímu“
tvorenému pracovníkmi DE
oddelenia pod vedením Milana
Melišíka, ktorí svojou kvalitne
odvedenou prácou podstatnou
mierou prispeli k úspešnému
priebehu rolloutu. Tiež by som
chcela poďakovať všetkým užívateľom za spoluprácu a trpezlivosť
pri riešení drobných problémov,
ktoré pri tomto nie jednoduchom
procese vznikali.
Daniela Jancíková
Local IT manager
Program ENERGIA 200X má už desiate výročie
Lídrom v efektívnosti využívania energií
V spoločnosti Continental AG Hannover sú suroviny
nakupované centrálne pre jednotlivé závody, čo znamená, že
materiálové náklady v jednotlivých závodoch sú v podstate
rovnaké. Rozličná je však úroveň procesných a konverzných
nákladov, keďže ich výšku ovplyvňujú lokálne podmienky
jednotlivých závodov.
D
o procesných nákladov
patria personálne náklady, náklady na energie, na
opravu a údržbu, náklady na
režijný materiál. Na celkových
procesných nákladoch v našom
závode majú náklady na nákup
strana 3
energetika IT technológie
Continental Matador Truck Tires
energií významný podiel, preto
sa ich efektívnemu využívaniu
venuje veľká pozornosť.
Po prvom roku existencie
nášho závodu v roku 2000 sme
vykonali porovnanie nášho závodu s ostatnými gumárenskými
závodmi patriacimi do skupiny
Continental AG z pohľadu efektívneho nakladania s energiou.
Toto porovnanie nebolo pre nás
veľmi lichotivé. Len v spotrebe
tepla sme mali energetickú náročnosť v technických jednotkách cca 2,5-krát vyššiu, ako
bol priemer závodov a oproti
najlepším sme mali energetickú
náročnosť vyššiu viac ako 4-krát.
Tieto nepriaznivé čísla predstavovali značný potenciál v znižovaní energetických nákladov. Zo
1 438 námetov na zlepšenie
Dokončenie zo str. 1
finančných odmien a odmien
v jednotlivých kolách Súťaže ZH
26 649 eur. Popri tom elektronický systém pridelil zlepšovateľom
1148 bodov v hodnote 2 euro, za
ktoré si môžu vybrať suvenír z katalógu pre rok 2010.
Aj v tomto roku prebiehajú už
štandardné súťaže, zamerané na
zlepšovanie.
V súťaži jednotlivcov majú zatiaľ dominantné postavenie zamestnanci príprav y polotovarov 1
- Daniel Brezničan so 61 návrhmi, Zdeno Vraník s 39 návrhmi
a Martin Faturík s 36 návrhmi.
V súťaži samostatných výrobných tímov za prvý polrok
vedie tím obsluhy vytlačovacích
liniek 4,5 a veľkej združovačky
na zmene A s 15 zlepšeniami na
člena tímu, na druhom mieste je
tím obsluhy malej združovacej
linky zmena B s 10,78 zlepšenia
na člena a na treťom tím malej
združovacej linky zmena A s 9,54
zlepšenia na člena. Všetky tímy sú
z prípravy polotovarov 1.
V súťaži servisných tímov
patrí prvé miesto tímu prípravy polotovarov 2 s 3,77 zlepšenia
na člena tímu, druhé tímu rannej
zmeny údržby energetiky s 3,17
zlepšenia na člena a na treťom
mieste je tím rannej zmeny údržby prípravy polotovarov s 2,81
zlepšenia na člena.
Z tohto prehľadu výsledkov je
zrejmé, že prvý polrok bol v oblasti zlepšovateľského hnutia
veľmi úspešný a že pokračujeme
v pozitívnom trende z predchádzajúceho roku. Prajem všetkým
kolegom, ktorí aktívne pracujú
v tejto oblasti – a to od zlepšovateľov, posudzovateľov až po samotných realizátorov, aby si teraz
v letnom období oddýchli, načerpali nových síl a aby im ani v druhom polroku nechýbala tvorivá
invencia a dobré nápady.
M. Koyš, div. Ľudské zdroje
horúca linka
s Ing. Milanom Rosinom,
riaditeľom divízie KVALITA
Continental Matador Truck Tires
- Vývoj hlavných ukazovateľov kvality SCRAP I. – V. v prvom štvťroku tohto roka dával
predpoklady, že v tejto oblasti
to bude veľmi úspešný rok. Potom však nastal určitý zlom...
„Ten sme zaznamenali v druhom štvrťroku, kedy sa začal postupne zhoršovať vývoj SCRAPu IV. – V. (vylisované plášte).
Reakcia musela byť okamžitá.
Definovali sme pareto hlavných
chýb, ktoré najviac ovplyvňovali kvalitu hotových plášťov, a to
povolený spoj vnútornej gumy,
povolený spoj kostry a všeobecné chyby lisovne. Pod vedením
pracovníkov kvality boli zvolané
mini workshopy, ktoré sa zaoberali konkrétnou chybou. Každá
chyba prešla dôkladnou analýzou všetkých možných vplyvov
- od vstupných materiálov cez
technológiu, proces, až po ľudí.
Výsledkom bol celý rad opatrení, ktoré sa postupne realizovali
a realizujú.
V prípade „povoleného spoja
vnútornej gumy“ hlavný vplyv
mali zmeny v receptúre zmesi
a nástup extrémnych denných
teplôt vo výrobnej hale. Bolo
rozhodnuté, že na určenú dobu
sa vrátime k pôvodnej receptúre a medzitým budeme hľadať
ďalšie možnosti v úprave vlastností zmesi, ktoré zvýšia lepivosť a spracovateľské vlastnosti.
Môžeme konštatovať, že výskyt
chyby sa znížil, hoci sa prejavili
ďalšie vplyvy, pod ktoré sa podpísal fakt, že noví pracovníci na
konfekcii ešte nemajú potrebnú
zručnosť pri spájaní vnútornej gumy, a hlavne pri spájaní
kostry.
„Spoj kostry“ bola ďalšia vada,
ktorá významne ovplyvnila ukazovatele kvality. Tu sa zásadne
prejavili malé skúsenosti nových
pracovníkov. Bol navrhnutý
a zrealizovaný postup, ako maximálne urýchliť nadobudnutie
a zafixovanie si zručností pri
spájaní kostry. Využíva sa na to
osobitný trenažér, kde si noví
konfekcionári precvičujú spájanie kostry.
Pokračovanie na str. 4
dy gumárenskej technológie, aj
technologické zariadenia, technologické postupy a procesy využívané pri výrobe autoplášťov,
aby dokázali tento potenciál špe-
cifikovať. Realizácia programu
Energie 2000 začala až v 2. polroku 2000, a mala veľký úspech,
pretože v tomto roku, napriek
Pokračovanie na str. 4
strany menežmentu bola preto
uplatnená požiadavka znižovať
tieto náklady realizáciou nízkonákladových opatrení, s krátkou
dobou návratnosti investícií.
ENERGIA 200x – viac
ako úspešný štart
Keďže vo výrobných divíziách
predstavuje spotreba viac ako
90% všetkej nakupovanej energie, je tam aj najväčší potenciál
úspor. Pracovníci energetiky
preto museli zvládnuť aj zákla-
K investičným akciám v rámci programu ENERGIA 2010 patrí
aj regenerácia dusíka z vulkanizačných lisov NRM.
Foto: I. Mikušová
kronika spektrum šport
horúca
linka
Dokončenie zo str. 3
Nezabudli sme ani na motiváciu ostatných pracovníkov.
Je vyhlásená súťaž kvality, kedy
pracovník, ktorý celý mesiac
pracuje bez chýb, získa určitý
počet bodov, ktoré si môže po
vyhodnotení mesiaca vymeniť
za drobný upomienkový predmet z katalógu ZN. Tento mesiac
ukazuje, že spomínané opatrenia
začínajú účinkovať a kvalita sa
postupne stabilizuje.
V prípade „všeobecných chýb
lisovne“ analýza potvrdila, že
spoločenská
kronika
l So slobodou sa rozlúčili:
Continental Matador
Rubber: Milan Dedič z výroby polotovarov.
Continental Matador
Truck Tires: Ľudka Frí-
valdská - Baculíková a Martin
Baculík.
l Detičky privítali vo svojich rodinách pracovníci:
Continental Matador Rubber: Peter Majdan
veľký vplyv na zhoršenie situácie
malo maximálne využitie kapacít lisovne, keď sa do procesu lisovania zapojili všetky typy lisov.
Na mini workshopoch definovali
celý rad okamžitých aj dlhodobých opatrení na zlepšenie. Ich
realizáciou v priebehu dvoch mesiacov dokázali redukovať chyby
z lisovne na prijateľnú úroveň.
Pevne verím, že obdobie, kedy
sa nám nedarilo podľa našich
predstáv, je už za nami. Čaká nás
však ešte veľa práce - ciele v kvalite sú veľmi ambiciózne a ja som
presvedčený, že vďaka zapojeniu
sa všetkých pracovníkov CMTT
ich splníme.“
z opravy a údržby lisovanie
- dcéru Liu, Radovan Lazor
z testov finalizácie - dcéru
Radku, Marián Tomáš z vulkanizácie - syna Mariána, Michal Surjan z miešarne - dcéru
Ninu.
Continental Matador
Truck Tires: Mário Klobučník z konfekcie – syna Filipa,
Roman Vojtek z dokončovne
– dcéru Timeu, Daniel Urban
z energetiky – syna Tomáša.
Všetkým kolegom srdečne
blahoželáme.
Pracovné výročia
Pracovné výročia si v júli pripomenuli pracovníci:
Continental Matador Rubber:
 dvadsať rokov: Ing. Sochová Viera z energetiky, Sviečková
Gabriela z odd. účtovníctva, Ing. Schügerl Tomáš z úseku predaja,
Gamboš Ivan z konfekcie, Jakúbek Jozef z lisovne, Ing. Červeň
Ľubomír a Ing. Červeňová Dagmar.
 dvadsaťpäť rokov: Krajči Stanislav z Technologického centra,
Ing. Solíková Marcela z controllingu, Pišková Jarmila z treasury.
 tridsať rokov: Helík Ľubomír z úseku kvality, Štefánik Miroslav
z údržby prípravy polotovarov, Čimbora Milan z údržby konfekcia,
Marušík Jaroslav a Faktor Miroslav z energetiky, Hyžáková
Janka z predaja, Bc. Potočný Milan z od. ochrany život. prostredia,
Blašková Viera z prípravy polotovarov, Medňanská Jozefína
a Budayová Františka z konfekcie, Kačenka Vladimír a Vavarítek
Zdeno z montáže a demontáže foriem.
 tridsaťpäť rokov: Urbanová Mária z odd. účtovníctvo, Ing.
Panáček Peter z dopravných pásov, Ing. Urban Miroslav z projekt.
inžinieringu, Pastorek Peter z energetiky, Pagáč Jozef z výroby
membrán, Ježo Vendelín z prípravy polotovarov, Brezničan Daniel
z miešania zmesí, Hamšíková Blažena z laboratória zmesí.
 štyridsať rokov: Plevák Jozef z odd. opravy a údržby prípravy
polotovarov, Ďurovec Pavol, Kováč Stanislav a Prekop František
z energetiky, Gáborková Emília z výroby membrán, Cekul Milan
z plánovania a Martiš Peter z konfekcie pneu.
Pracovné výročia v auguste si pripomenuli pracovníci:
Continental Matador Rubber:
 dvadsať rokov: Ing. Žiačik Pavol, PhD., z Technologického
centra, Ing. Crkoňová Jana z predaja, Krpelan Anton z lisovne.
 dvadsaťpäť rokov: Ing. Kotlas Ján z Technologického centra,
Ing. Luhový Štefan z dopravných pásov, Mrník Anton z konfekcie,
RNDr. Jakubíková Eva z Vipotestu.
 tridsať rokov: Češko Miroslav z Dopravných pásov.
 tridsaťpäť rokov: Ing. Šedík Ján z projektového inžinieringu,
Ing. Orávik Pavol z energetiky.
Continental Matador Truck Tires:
 dvadsať rokov: Ing. Ladislav Rosina, generálny riaditeľ CMTT.
 dvadsaťpäť rokov: Ing. Miroslav Hyžák, technická príprava.
 tridsaťpäť rokov: Ľudmila Jantošová – miešareň, Štefan
Moravčík – údržba (lisovňa).
Jubilujúcim pracovníkom, ako aj pracovníkom, ktorí odišli do
dôchodku, želáme do ďalších rokov pevné zdravie, veľa úspechov
v pracovnom i osobnom živote.
strana 4
ContiTeamCup – blíži sa finále v Hannoveri
Čaká nás obhajoba titulu
Po neľahkej, ale úspešnej
kvalifikácii, keď sme
postupne zdolali kolegov zo
Zvolena a Dolných Vesteníc,
a v druhej fáze „región“ aj
maďarský Szeged a české
Otrokovice, po štyroch
rokoch sa nám otvorila
cesta k obhajobe titulu
majstrov Conti-sveta.
S
amozrejme, každá obhajoba je ťažšia, ako získanie prvého titulu. Preto všetko podriadime tomu, aby sme sa počas
dvojdňového turnaja v Hannoveri prebojovali zo skupiny a „pobili sa“ o medailové umiestnenie.
Finálové zápasy sa odohrajú
v dňoch 18. – 19. septembra t.r.
V týchto dňoch trénujeme
každú stredu na štadióne v Dolných Kočkovciach a odohráme
aj niekoľko prípravných zápasov,
aby sme videli, ako sme na tom
Záber zo zápasu s Otrokovicami – foto I. Mikušová
a doladili otázne miesta v zostave. V príprave je momentálne
20 hráčov, ktorí sú odhodlaní
aj s trénerom Ivanom Vráblom
pokračovať vo víťaznom ťažení
a úspešne reprezentovať „náš
dvor“ a mesto Púchov.
Ešte stále nie je známe kompletné zloženie záverečného turnaja. Veľký rešpekt budí Brazília,
ktorá v roku 2006 absentovala
a bude pre nás veľkou neznámou.
Chlapi z kolísky futbalu určite
budú tvrdým orieškom, ktorý sa
samozrejme pokúsime rozlúsknuť. Vždy treba byť však pri zemi
a ísť od zápasu k zápasu – pretože
nechceme sklamať všetkých, ktorí nám držia palce.
Veľké poďakovanie patrí vedeniu CMTT a CMR za vytvorené podmienky a podporu tímu.
Každý chce vyhrať, ale na to
treba odviesť ešte veľmi veľa roboty a mať pritom aj povestnú
dávku šťastia. Veríme, že sa od
Program ENERGIA 200X má už...
Dokončenie zo str. 3
navýšeniu výroby tovaru o 15%
oproti roku 1999, celková spotreba všetkých energetických
médií, s výnimkou elektrickej
energie, v absolútnych hodnotách poklesla. Preto bolo prijaté rozhodnutie vytvoriť z tohto
programu nástroj na trvalé efektívne znižovanie energetických
nákladov. Nechýbala významná
podpora menežmentu, čo bolo
pre dlhodobý úspech programu
rozhodujúce. Vďaka efektívnosti
navrhovaných racionalizačných
akcií sa nám darilo získať na ich
realizáciu potrebné investičné prostriedky. Tento program
prispel k tomu, že závod CMTT
v Púchove sa stal lídrom v oblasti
efektívnosti využívania energií
v rámci gumárenských závodov
spoločnosti Continental AG
Hannover.
V tomto roku
- 15 investičných akcií
Možno teda povedať, že rok
2010 je vlastne okrúhlym desaťročným výročím programu
ENERGIA 200X, ktorý sa tak
zaradil k programom znižovania
nákladov s najdlhším trvaním.
V tomto jubilejnom roku pripravil útvar energetiky k realizácii
v rámci programu ENERGIA
2010 celkom 15 investičných akcií, ktorých ročný prínos v znižovaní energetických nákladov
je na úrovni 507 tisíc euro ročne,
pri investičných nákladoch 1 230
000 euro. Teší nás, že napriek
kríze, aj keď neskôr ako sme pôvodne plánovali, boli na realizáciu
týchto akcií uvoľnené investičné
prostriedky.
V súčasnosti sa realizujú štyri
akcie, ďalšie sú v štádiu výberu
dodávateľov, pre ostatné sa pripravujú projektové dokumentácie.
Poznáme svoje plusy...
Dokončenie zo str. 3
timente výroby, plníme aj plán
TPM a preventívnej údržby. A tak
ako v predchádzajúcich rokoch,
i teraz máme najnižšiu nemocnosť a mieru absencie vymeškanej pre pracovné úrazy v rámci
Výroby 2. Čo sa nám zatiaľ nedarí plniť, sú procesné náklady
– tu trochu zaostávame, je však
predpoklad, že v druhom polroku by sme mali tento cieľ dosiahnuť. Výkonnosť opráv – tu bolo
neplnenie ovplyvnené zníženou
výrobou na začiatku roku. Opatreniami v obsadzovaní zmien sa
však podarilo už v mesiacoch máj
a jún tento rest eliminovať a je
predpoklad, že tomu tak bude aj
v ďalších mesiacoch.
Rezervy však zatiaľ máme
v oblasti zlepšovania. Podávanie
zlepšovacích návrhov bolo problémom v dokončovni aj v predchádzajúcich rokoch, aj keď podmienky pre tieto aktivity sú rovnaké, ako v iných prevádzkach.
V tomto roku má každý samostatný výrobný tím vo svojich cieľoch podať jeden ZN na člena - to
sa zatiaľ podarilo dosiahnuť tímom opravárov D2C, D2B, D2A,
D2D a tímu kontroly D1D. A tak
aj keď plnenie tohto cieľa je lepšie
ako v minulom roku, s touto úlohou sa úspešne vysporiadame len
keď „zaberú“ aj tímy D1A, D1B,
D1C, ktoré zatiaľ podali spolu iba
dva zlepšovacie návrhy.
Po minuloročnom útlme vý-
Je predpoklad, že 14 akcií bude
ukončených v tomto roku, ukončenie jednej akcie je plánované na
prvý štvrťrok 2011. Z veľkých akcií
možno spomenúť napríklad regeneráciu dusíka z vulkanizačných
lisov NRM a Herstal, optimalizáciu spotreby stlačeného vzduchu
a demivody v lisovni, menežérsky
energetický systém MESSDAS,
rekonštrukciu tepelných štítov
vulkanizačných lisov POMINI,
ROTAVA, SMZ, inštaláciu frekvenčných meničov na čerpadlá
horúcovodných staníc. Úspory
z týchto akcií sú premietnuté do
pripravovaného plánu energetických nákladov na rok 2011.
V rámci prípravy tohto plánu sa vedú súčasne diskusie už
aj o návrhoch racionalizačných
akcií v oblasti spotreby energie pre
program ENERGIA 2011.
Ing. Stanislav Hlúbik
TI - Energetika
roby nákladných autoplášťov sa
postupne od začiatku tohto roku
začala výroba zvyšovať. V druhom polroku by sme mali dosiahnuť úroveň roku 2008, preto bolo
nevyhnutné pripraviť sa na tento
nárast aj v našej prevádzke. V prvom rade sme museli riešiť personálnu otázku - prijali a zaučili
sme potrebný počet pracovníkov
a v tomto období ukončujeme
certifikáciu.
Výsledky, ktoré sme dosiahli
v prvom polroku, sú predpokladom pre splnenie celoročných
cieľov. Preto chcem touto cestou
poďakovať členom nášho biznis
tímu, samostatným výrobným
tímom, ako aj útvarom, ktoré
s nami spolupracujú.
Jozef Záborský
ved. BT dokončovne
Continental Matador Truck Tires
Noviny zamestnancov spoločností Continental Matador Rubber, s.r.o. a Continental Matador Truck Tires, s.r.o. Zodpovedná redaktorka Mgr. Zdena
Justusová, e-mail: [email protected] Kontaktné adresy: Ing. Ivona Mikušová (Continental Matador Truck Tires, Púchov, tel. 461 2580,
e-mail: [email protected]), Mgr. Miroslav Žiačik (Continental Matador Rubber, Púchov, tel. 461 3382, e-mail: [email protected]).
Vychádza mesačne, tlač a distribúcia: Púchovská tlačiareň ASSA, spol. s.r.o., Púchov.
nás neodvráti a zostane pri nás
počas turnaja a šťastného návratu domov.
Tímy, ktoré sa kvalifikovali
na finálové zápasy v Hannoveri:
Ženy: Čína, Taliansko, Mexiko, Belgicko/Nemecko.
Muži: Brazília, Čína, Nemecko, Japonsko, Malajzia, Rumunsko, Slovensko, Belgicko/Portugalsko.
Milan Sviečka
TS miešatreň, CMTT
Letné športové hry
energetikov a chemikov
V dňoch 2. – 4. septembra
t.r. sa uskutočnia v Liptovskom
Mikuláši 15. Letné športové
hry energetikov a chemikov.
Súťaž bude prebiehať v dvoch
samostatných skupinách – energetika a chémia, v každej skupine bude 6 súťažných družstiev.
Víťazi skupín sa stretnú v súboji
o celkové víťazstvo.
Súťažiť sa bude v piatich hlavných športových disciplínach:
– minifutbal, nohejbal, stolný
tenis, streľba zo vzduchovky
a volejbal. Dodatková disciplína
– preťahovanie lanom.
1.Minifutbal - počet 5 + 1, hrá
sa na šírku futbalového ihriska.
2.Nohejbal - trojčlenné družstvo, hrá sa bez strát na dva
dotyky so zemou.
3.Stolný tenis – muž + žena
- dve dvojhry (muž a žena)
a zmiešaná štvorhra.
4.Streľ ba zo vzduchovky –
muž a žena – strieľa sa na 10 m
3 nástrelné rany + 10 rán súťažných.
5.Volejbal – zmiešané družstvo
4 muži + 2 ženy – hrá sa na 2
sety do 15 bodov.
Každé súťažné družstvo
môže mať maximálne 25 osôb.
Členovia odborov, ktorí majú
záujem o účasť na Letných športových hrách, dostanú bližšie
informácie u predsedu športovej
komisie Miroslava Sobeka, č. t.
2227, mobil 0905 163296, do 25.
augusta 2010.
-MS-
inzercia
l Predám manželskú posteľ
s úložným priestorom za 100
EUR a sedaciu súpravu 3+2 za
60 EUR (prípadne dohoda). Tel.
0904 944 778
Download

08. - Matador