Ročník XVIII. Číslo 2‑3/2013 www.jds.sk
✝
✶
26
24 . 3. . 8 19
. 2 40
01
3
RNDr. Kamil Vajnorský
Lúčime sa s hlbokou úctou a zármutkom.
Ďakujeme
OBSAH/ÚVODNÍK
OBSAH
Úvodník
SMÚTOČNÉ ROZLÚČKOVÉ
PRÍHOVORY
3
ROZHOVOR
8
AKTUÁLNA TÉMA
10
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
RADÍ
12
RADÍME VÁM
13
Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
18
INZERCIA
43
Našim čitateľom
do pozornosti
Náš časopis postupne prechádza úpravami a zmenami.
Z technických dôvodov budeme môcť prijímať a uverejňovať
rukou a strojom písané texty len
v obmedzenej miere. Z uvedeného dôvodu preto prosíme zasielať príspevky elektronickou
formou na emailovú adresu
[email protected]
Na spestrenie obsahu budeme uverejňovať podľa možností aj vami spracované krížovky, hádanky, vtipné eseje,
prípadne recepty pre seniorov.
Upozorňujeme, že príspevky
tohto charakteru nemôžu byť
prebrané z iných časopisov
a denníkov.
ffredakcia
2
Vážení čitatelia!
Život nám neprináša len veselé správy. Smutnou
správou pre nás bola smrť pána Kamila Vajnorského,
čestného predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku,
s ktorým sme sa nedávno navždy rozlúčili. Hold na po­
slednej ceste mu vzdali zástupcovia organizácií JDS
z celého Slovenska a mnohí ďalší. Kamil Vajnorský
mnoho rokov úspešne viedol našu organizáciu a zane­
chal po sebe nezmazateľnú stopu v seniorskom hnutí.
Ukázal nám smerovanie našich aktivít pri ochrane práv seniorov a výrazne
prispel k rozvoju činnosti vo vzdelávacej, kultúrno–záujmovej a športovo­
turistickej činnosti našich kolektívov.
A opäť tu máme október – mesiac úcty k starším! Už vlani sme vyslovili
želanie, aby sa úcta k šedinám neprejavovala len v tomto mesiaci, ale aby
to platilo celý rok. Myslím, že sme určitý pokrok aj v tomto zaznamenali.
Vláda, samospráva i médiá venujú našim problémom čoraz väčšiu pozor­
nosť, a sú nápomocní pri ich riešení. Bude však záležať len na nás, či svojou
aktivitou získame priazeň a ústretovosť kompetentných orgánov a predsta­
viteľov samosprávy. Očakávam, že predsedovia našich základných organi­
zácií budú starostkám a starostom trpezlivo vysvetľovať naše zámery, budú
ich informovať o svojich aktivitách a výstižne formulovať, v čom potrebujeme
konkrétnu pomoc.
Úspešne sme prezentovali svoju aktivitu a talent na športových hrách na
prekrásnom Liptove, spevácke a hudobné umenie v európskom hlavnom
meste kultúry. V polovici októbra budeme v Bratislave prezentovať ukážky
výsledkov šikovných rúk seniorov.
Aj nedávno na stretnutí s predsedami základných organizácií v okrese
Komárno som sa opätovne presvedčil, akých schopných, obetavých a tvori­
vých ľudí máme na postoch predsedov našich základných kolektívov. Tí ve­
nujú veľkú pozornosť získavaniu seniorov do našich radov, organizujú zau­
jímavé podujatia a prikladajú mimoriadny význam každodennej spolupráci
so starostami. Stretnutie potvrdilo, že činnosť Jednoty dôchodcov významne
prispieva k dobrému spolunažívaniu občanov na zmiešanom území.
Našou prioritou je aj pestovanie zdravého životného štýlu seniorov. Ob­
raciam sa aj touto cestou na predsedov ZO JDS, aby sa venovali realizácii
nášho spoločného projektu s Ministerstvom zdravotníctva SR Pýtajte sa le­
kára! Táto problematika bude predmetom našej činnosti na jeseň.
Milí čitatelia, budeme pokračovať v snahe, aby časopis Tretí vek bol boha­
tý na informácie, aby reálne odzrkadľoval život seniorov. Očakávam, že nám
budete posielať vaše postrehy a poznatky, doplnené aj o zaujímavé fotografie
z vašej činnosti. Tým sa vlastne stanete spolutvorcami jeho obsahu.
Želám vám všetkým, aby ste mesiac úcty k starším prežili v zdraví a po­
hode.
ffJán Lipiansky, predseda JDS
Vydáva: ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Redakčná rada: Ján
Lipiansky – predseda, Členovia: Igor Fabián, Anna Hromníková, Anton
Jašica, Miroslav Ješík, František Lesanský. Grafická úprava, redakčné a technické
spracovanie: Monitor Promotion, s.r.o. Tlač: Ultra Print, s.r.o. Bratislava
Rozširuje: JDS poštou a vlastnou distribúciou. Nepredajné. EV 644/08 ISSN
1336-0833
Lúčime sa s hlbokou úctou a zármutkom – ďakujeme
RNDr. Kamil Vajnorský
✶ 26. 3. 1940
✝ 24. 8. 2013
– absolvent Prírodovedeckej fakulty UK,
stredoškolský pedagóg,
predseda
Odborového
zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku, poradca ministra MPSVaR SR.
Kamil Vajnorský vo viacročnom pôsobení ako
stredoškolský učiteľ po nežnej revolúcii začiatkom
90. rokov prijal výzvu, aby sa stal predsedom slobodných demokratických školských odborov na
Slovensku. So svojimi spolupracovníkmi sa mu postupne po ôsmich rokoch usilovnej činnosti podarilo vytvoriť akceptovanú odborovú organizáciu, a to
tak medzi učiteľmi, školskými pracovníkmi i v spoločnosti. Členská základňa OZ PŠaV na Slovensku
za jeho pôsobnosti postupne narástla na vyše 80–
tisíc členov. Bola prijatá aj za člena Európskej odborovej školskej centrály Education international.
Jeho práca ako predsedu zväzu aj ako viceprezidenta KOZ SR zanechala základy, na ktorých sa pokračuje aj v súčasnosti.
Po odchode do dôchodku sa Kamil Vajnorský aktivizoval v Jednote dôchodcov na Slovensku. V roku
2001 bol zvolený za jeho predsedu. Od uvedeného obdobia táto organizácia dostáva nový impulz.
Postupne sa jej členská základňa rozrástla takmer
na 76–tisíc členov z radov seniorov. V štruktúre
zahrňuje 8 krajských, 68 okresných a okolo tisícky
základných organizácií po celom Slovensku. Patrí
medzi najväčšie občianske združenia na Slovensku. Je partnerskou organizáciou pre štátne orgány
v procese prípravy a tvorby legislatívy a zákonov
týka­júcich sa seniorov najmä z oblasti sociálnych
vecí a zdravotníctva. Aj zásluhou predsedu K. Vajnorského sa v čase jeho pôsobenia podarilo presadiť, resp. udržať legislatívu, ktorá pomohla pri
úprave vdovských a vdoveckých dôchodkov, vianočných príspevkov a ďalších benefitov slúžiacich
na udržanie prijateľnej sociálnej úrovne dôchodcov.
So svojimi spolupracovníkmi a v spolupráci s partnerskými ministerstvami sa mu podarilo z eurofondov zabezpečiť finančné prostriedky na preškolenie
funkcionárov v elektronickej gramotnosti a značné
materiálne vybavenie pre túto oblasť. Svojimi podnetmi, námetmi a ich realizáciou sa podarilo medzi
seniormi zabezpečiť bezproblémový prechod z Sk
na euro, čo u dôchodcov nebola ľahká úloha. Túto
skutočnosť ocenila aj vláda SR. V týchto a ďalších
činnostiach z kultúrnej, športovej i spoločenskej
oblasti JDS výrazne napomohla spolupráca so starostami, s primátormi, ministerstvami a z informačného hľadiska pomohol časopis JDS Tretí vek,
ktorý sa K. Vajnorskému podarilo udržať aj v časoch ekonomickej krízy. Okrem toho pôsobil ako
podpredseda výboru pre seniorov pri Rade vlády
SR pre ľudské práva, pôsobil v medzinárodných seniorských organizáciách EURAG a v Európskej seniorskej organizácii, v ktorej bol viceprezidentom.
Inicioval úzku spoluprácu s rovnakými partnerskými organizáciami v ČR a v Maďarsku. Významným
ocenením bolo jeho vymenovanie za ambasádora
Európskeho roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity roku 2012. Pri tejto príležitosti v JDS prišiel s iniciatívou stretávania sa staršej
generácie s mladými najmä na pôde základných
a stredných škôl.
Zámerom týchto podujatí bolo stierať trecie plochy medzi staršími, starými a mladými a nájsť vzájomné pochopenie a úctu.
Za svojho pôsobenia predsedu ochotne a nezištne pomáhal aj individuálne členom i nečlenom
prekonávať rôzne problémy a prekážky pri ich sociálnom zabezpečení. Cenné boli jeho stanoviská
a odpovede k sociálnym témam prostredníctvom
médií. Jeho odpovede boli stručné, vyčerpávajúce
a obhajujúce práva a záujmy staršej generácie.
Počas jeho kariéry okrem vysokého uznania, menovaním za ambasádora Európskeho roku aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity bola
jeho nezištná obetavá a dobrovoľná práca na čele
JDS odmenená Cenou primátora hlavného mesta
Slovenska, najvyšším vyznamenaním MPSVaR SR.
Za významné a vysoké ocenenie treba považovať,
že na sklonku kariéry bol pre svoju profesionalitu
a odbornosť v sociálnej oblasti menovaný do zboru
poradcov ministra MPSVaR SR.
Pred IX. snemom JDS sa K. Vajnorský prostredníctvom časopisu Tretí vek prihovoril čitateľom
a členskej základni aj týmito slovami:
pokračovanie na strane 4
3
dokončenie zo strany 3
„Dovoľte aj určité osobné vyznanie. Našej
organizácii som vo funkcii predsedu venoval
takmer 11 rokov s plným nasadením. Vek a zdra­
vie som už aj ja pocítil aj z tej nepriaznivej strán­
ky, a preto som sa po dôkladnom zvážení roz­
hodol nekandidovať ďalej na funkciu predsedu.
Ďakujem všetkým mojim priateľom, spolupra­
covníkom, funkcionárom i radovým členom za
pomoc a vyjadrenie priateľstva ku mne.“
Ján Lipiansky, predseda JDS, s mikrofónom v strede, blahoželá K. Vajnorskému k zvoleniu do funkcie čestného predsedu JDS.
24. augusta 2013 v Bratislave RNDr. Kamil VajnorNa spomínanom IX. sneme JDS bol RNDr. Ka- ský zosnul vo veku 73 rokov.
Jeho osobnosť, celoživotné úsilie a práca si zaslumil Vajnorský zvolený za čestného predsedu Jednohujú našu hlbokú úctu a uznanie.
ty dôchodcov na Slovensku.
Česť jeho pamiatke!
S hlbokým zármutkom sme nedávno prijali
smutnú správu, že po dlhšej a ťažkej chorobe dňa ffVedenie JDS a redakcia časopisu
Ilustračné snímky zo života a pôsobenia RNDr. Kamila Vajnorského
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy M. Ftáčnik pri udeľovaní Ceny
primátora K. Vajnorskému.
Na snímke vpravo K. Blecha, bývalý dlhoročný prezident Európskej seniorskej organizácie, a predseda zväzu dôchodcov
Rakúska, s K. Vajnorským v strede.
Kamil Vajnorský ako študent
3. ročníka Prírodovedeckej fakulty UK, rok 1959 pred Redutou
v Bratislave (prvý sprava).
K. Vajnorský medzi členkami seniorského súboru
„EVA-bend“.
Podpredsedníčka KO JDS Nitra E. Kmeťová
a predsedníčka O. Csákyová odovzdávajú kyticu
K. Vajnorskému.
4
K. Vajnorský s europoslankyňami A. Záborskou, vľavo
a K Nevedalovou, vpravo.
ffFoto: J. Gallo + archív
Kondolenčný list prezidenta SR
5
Smútočný rozlúčkový príhovor
ministra MPSVaR Jána Richtera
Úprimne sa priznávam, že mi je ťažké hovoriť vo chvíli, keď sa máme rozlúčiť s priateľom RNDr.
Kamilom Vajnorským. Chcem najskôr vyjadriť úprimnú sústrasť pani manželke, dcéram, vnúčatám a ostatnej rodine nad stratou ich najbližšieho.
Smrť si nemilosrdne zobrala vzácneho človeka, ktorý po celý život šíril okolo seba úsmev, dobrú
náladu a optimizmus. Strácame dobrého, veľmi srdečného, zodpovedného a obetavého spolupracovníka, kolegu a najmä priateľa. Vďaka svojej inteligencii, múdrosti a taktu, charizme a priro­
dzenej autorite sa stal pre mnohých ľudí veľmi obľúbeným nielen pracovným, ale i spoločenským
a ľudským partnerom.
Doktora Vajnorského sme poznali ako človeka s celoživotnými odborárskymi skúsenosťami, dlhé
roky viedol Jednotu dôchodcov na Slovensku a bojoval za to, aby život ľudí v seniorskom veku bol
pestrejší a hodnotnejší. Jednoducho, aby na Slovensku fungovala medzigeneračná solidarita. Ako
predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku prezentoval názory veľkej skupiny ľudí na riešenie ich
potrieb – potrieb seniorov a tlmočil ich aj nám v strane Smer - sociálna demokracia. Pozorne sme
ho počúvali.
Bol to proste človek vysokých morálnych kvalít, ochotný a pripravený poradiť, rozdávať svoje životom nadobudnuté vedomosti. Aj preto som ho oslovil s ponukou byť mojím poradcom najmä pre
oblasť skvalitňovania života seniorov. Ďakujem za seba i v mene kolegov, spolupracovníkov a pria­
teľov z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, že sme mohli spolupracovať s človekom,
ktorý mal otvorené srdce pre všetkých.
V poslednom období sme s pánom RNDr. Vajnorským venovali úsilie smerujúce k príprave vytvorenia poradného orgánu vlády SR, Rady vlády SR pre seniorov. Kamil, sľubujem Ti, že náš spoločný návrh, po konzultácii s Tvojimi nástupcami v JDS, čoskoro predložím na rokovanie vlády SR.
Doktor Vajnorský bol človek pracovitý, usilovný, s pevnými zásadami a so silným sociálnym cítením. Aj preto som sa vo februári t. r. rozhodol oceniť ho najvyšším rezortným vyznamenaním
MPSVR SR – zlatou medailou. Netušil som však, že to bude ocenenie jeho celoživotnej práce.
Dnes, keď sa s ním máme rozlúčiť, si tieto skutočnosti o to viac uvedomujeme, o akého človeka
sme prišli. Dobrý a láskavý, taký navždy zostane doktor Kamil Vajnorský v našich srdciach.
Kamil, som nesmierne vďačný za možnosť poznať Ťa a stráviť časť života s takým skvelým človekom.
Česť Tvojej pamiatke!
6
Smútočný rozlúčkový príhovor
predsedu JDS Jána Lipianskeho
Zákon času, zákon života a majestát smrti. Sprevádzajú nás, vieme o nich a rešpektujeme ich definitívnosť.
Tešíme sa zo zrodu nového života, chápeme, hľadáme cesty a odpovede na životné výzvy, ale učíme
sa prijímať i rozlúčky a straty.
Ako však prijať rozlúčku, čo sa nás bytostne dotýka? Spätú s človekom, ktorého dôverne poznáme,
vážime si ho a máme radi. Človeka, s ktorým sme mali spoločné ciele a plodnú dlhoročnú úspešnú
spoluprácu.
Ťažko sa hľadajú slová, milý Kamil, bránime sa krutej pravde. Perón, z ktorého odchádzaš, už nedáva možnosť návratu. Máš v rukách len jednosmerný lístok do večného pokoja.
Útechou, hoci len malou, nám môže byť v tejto chvíli krátky, letmý pohľad do zrkadla minulosti.
Uzrieme v ňom prácou a láskou naplnený život nášho drahého zosnulého. A napriek bôľu a žiaľu
pociťujeme hrdosť, že bol súčasťou nášho života. Bol s nami ako vzácny, múdry a chápavý kolega.
Priateľ, ale aj výnimočný, láskavý manžel a otec, pedagóg i mimoriadne obetavý funkcionár. Bolestivo dnes vnímame všetky nitky a putá, ktoré nás vzájomne spájali – ale budeme spomínať na
spoločné úspechy a tvoje múdre rady.
Lúčime sa naposledy s človekom, osobnosťou, mužom požívajúcim úctu tisícok ľudí v celej našej
vlasti. Vedel im načúvať a riadiť ich. Vyberať a definovať ciele a ísť za nimi napriek veľkým prekážkam. Vedel sa zasadzovať za správnu vec a získavať pre ňu ďalších.
Argumentoval, žiadal a konal podľa hlbokého presvedčenia o potrebe dôslednej sociálnej práce
v prospech širokého občianskeho spektra, najmä seniorov. S rešpektom si pripomíname Tvoje inšpirujúce stretnutia v základných organizáciách našej Jednoty i na rôznych podujatiach po celom
Slovensku.
Lúčia sa s Tebou aj seniori z Českej republiky. Oceňujú Tvoj prínos k rozvoju vzájomných vzťahov.
Vážený čestný predseda JDS, drahý Kamil, milý priateľ!
Mal si ešte veľa plánov, predsavzatí i cieľov. Zostali však na Tvojom pracovnom stole iba s nedopitou šálkou čaju. Neúprosná choroba uzavrela Tvoju úspešnú životnú cestu. Jedna z ľudových
múdrostí hovorí, že človek definitívne zomiera až vtedy, keď odíde posledný z ľudí, čo ho mali radi.
Lúčim sa s Tebou, drahý Kamil, menom JDS i menom širokej seniorskej verejnosti. Mali sme Ťa
a máme naďalej radi. Budeš s nami v našich srdciach, mysliach a spomienkach.
Česť Tvojej pamiatke!
Smútočné rozlúčkové príhovory boli prednesené pri pohrebnom obrade RNDr. Kamila Vajnorského na Ružinovskom cintoríne.
7
ROZHOVOR 
Rozhovor so štátnou tajomníčkou Ministerstva
spravodlivosti SR Monikou Jankovskou
na vážny spoločenský problém a ukazuje sa, že sú
to práve nebankové spoločnosti, ktoré nám nielen
príjmovo, ale aj sociálne a dokonca existenčne doslova ničia populáciu v dôchodkovom veku. Z tohto dôvodu by si dôchodcovia mali dávať pozor naj­
mä na pôžičky od nebankoviek.
Aké sú vaše skúsenosti s prípadmi porušovania práv
spotrebiteľov dôchodcov? Máte veľa podnetov na prak‑
tiky zneužívania dôchodcov?
Početní dôchodcovia dnes zápasia s exekúciami a sta‑
la sa z nich často zneužívaná skupina spotrebiteľov.
Na čo si majú dôchodcovia dávať pozor?
Podľa najnovšej štatistiky Európskeho štatistického úradu (Eurostatu) na hranici chudoby
žije približne každý piaty Slovák, dohromady ich
je 1,1 milióna. Osobitne zraniteľnou kategóriou
obyvateľov sú pritom dôchodcovia. V súčasnosti je
viac ako 30–tisíc dôchodcov priamo postihnutých
exekúciou zrážkami z dôchodkov. Listom som
oslovila riaditeľa Sociálnej poisťovne a požiadala
o poskytnutie bližších informácií o prebiehajúcich
exekúciách na dôchodky občanov. Bola som zdesená zaslanou štatistikou, keďže v prípade viac ako
25 700 exekúcií je dôchodcom zrážané v prospech
nebankových spoločností. Tieto údaje poukazujú
8
Početné množstvo podnetov, ktoré evidujeme
v našej komisii na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách sa týka práve dôchodcov.
Veľa poškodených sa sťažuje na praktiky nebankových spoločností a exekúcie. Z podnetov sme zistili viaceré zneužívajúce praktiky nebankoviek voči
dôchodcom, ktoré vedú k tomu, že dôchodca ani
nevie, ako sa ocitne v exekúcii. Z praxe sme zistili, že niektoré nebankové spoločnosti dokonca aj
dôchodcom poskytujú úvery a v zmluvách im vyznačujú, že účelom úveru je povolanie alebo podnikanie. Robia tak preto, aby spotrebiteľom odňali
zákonnú ochranu a mohli tak rýchlejšie siahnuť na
ich majetok pri čo i len malom omeškaní so splácaním úveru. Mali sme prípad, keď úver na podnikanie dostala dôchodkyňa bývajúca v zariadení pre
dôchodcov. Panej sme u nás poradili, ako sa brániť, a exekúcia bola voči nej zastavená, aktuálne
sa súdi s nebankovou spoločnosťou aj o náhradu
ujmy, ktorú jej spôsobila nemorálnym konaním.
Ďalší prípad, ktorý mám čerstvo v pamäti, je prípad dôchodcu, ktorému sme za pomoci združenia
na ochranu spotrebiteľov zachránili dva rodinné
domy pred dražbou. Za pôžičku 2 000 eur mal protiprávne prísť o strechu nad hlavou. Spotrebiteľ
nakoniec vyhral súdny spor proti nebankovke a tá
sa zľakla a ešte počas konania mu zrušila záložné
právo na jeho nehnuteľnosti.
 ROZHOVOR
Ako sa možno brániť, ak sú dôchodcovi vykonávané Ako sa môžu dôchodcovia v týchto prípadoch brániť?
zrážky z dôchodku, a ten má pocit, že ide o neopráv‑ Čo by ste im odporúčali?
nenú exekúciu?
Dôležité je, za žiadnych okolností nestratiť záujem o ochranu svojich práv. Ak je voči dôchodcovi
vykonávaná exekúcia, odporúčam podať námietky proti exekúcii, prípadne návrh na odklad a zastavenie exekúcie. Dôchodcom radi pomôžeme
a poradíme u nás v komisii na posudzovanie pod­
mienok v spotrebiteľských zmluvách, prípadne
sa môžu obrátiť aj na niektorú z kancelárií centra
právnej pomoci v regiónoch. Musí platiť aj druhá
cesta pomoci, a to je ochrana priamo zo strany
súdu v rámci prebiehajúcej exekúcie. Platí, že ak
súd počas exekúcie zistí, že je neoprávnená, musí
prebiehajúcu exekúciu zastaviť z úradnej povinnosti. Na tento účel aktuálne s kolegami na Ministerstve spravodlivosti SR preverujeme jednotlivé
exekúcie vedené na majetok dôchodcov.
Zaznamenali ste aktuálne aj nejaké ďalšie poško­
dzujúce praktiky zamerané osobitne na kategóriu
dôchodcov?
Áno. Z najnovších podnetov od občanov zisťujeme, že sa rozmáha ďalšia vlna praktík spoločností
organizujúcich rôzne uzavreté predajné akcie, kde
sa spotrebiteľom ponúkajú neraz predražené a nekvalitné výrobky. Spotrebiteľov nalákajú na darčeky, kačacie hody, večeru, výlet a podobne a potom
nasleduje predvádzacia alebo výherná akcia, neraz
sprevádzaná nátlakom alebo zavádzaním. Na konci predajnej akcie sú podpísané zmluvy a úver na 2,
3 alebo 4 roky. Píšu nám dôchodcovia, ktorí si pod
nátlakom okolností zakúpili štyri výrobky v hodnote 500 eur, zaplatili však za ne 1 800 eur, a to formou
úveru od nebankovej spoločnosti poskytujúcej tzv.
splátkový predaj. Naša komisia aktuálne preveruje,
či neboli zmluvy na predajných akciách uzavreté za
použitia nekalých obchodných praktík.
Ak už spotrebiteľ na predajnej akcii podpísal, či
už kúpnu, alebo úverovú zmluvu pod tlakom okolností, odporúčam, aby okamžite odstúpil od uzavretých zmlúv. Od úverovej zmluvy môže spotrebiteľ odstúpiť do 14 dní od jej uzavretia a od kúpnej
alebo inej zmluvy uzavretej mimo prevádzky môže
odstúpiť v lehote 7 pracovných dní od ich uzavretia. Postačí, ak písomné odstúpenie od zmluvy
spotrebiteľ v posledný deň lehoty odošle doporučene poštou na adresu predávajúceho uvedenú
v zmluve. Po odstúpení od zmluvy sa zmluva zruší
od začiatku a predávajúci je spotrebiteľovi povinný
vrátiť kúpnu cenu a spotrebiteľ predaný tovar. Problémom nie je ani neexistujúce sídlo spoločnosti.
V tomto prípade odporúčam, aby spotrebiteľ vyzval predávajúceho, aby mu oznámil, kam – na akú
adresu – má tovar vrátiť, prípadne ho vyzval, aby
si tovar vyzdvihol sám. Ak nebude spotrebiteľovi
umožnené vrátenie tovaru z viny predávajúceho,
nebude v omeškaní spotrebiteľ, ale práve predávajúci. V prípadoch, keď spotrebitelia nestihnú odstúpiť od uzavretých zmlúv v uvedených lehotách,
majú právo odstúpiť od zmluvy podľa § 49 Občianskeho zákonníka, ak zmluvy boli uzavreté v tiesni
a za nápadne nevýhodných zmluvných podmienok. Spotrebitelia sa môžu domáhať aj neplatnosti
uzavretých zmlúv z dôvodu, že nemali skutočnú,
slobodnú a vážnu vôľu zmluvy uzavrieť a uzavretie
zmlúv bolo dosiahnuté použitím agresívnych, nekalých obchodných praktík. Pri konkrétnej obrane
spotrebiteľom radi pomôžeme – môžu sa obrátiť
hoci aj obyčajným jednoduchým listom alebo telefonicky na komisiu:
Komisia na posudzovanie podmienok v spo‑
trebiteľských zmluvách
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava
Tel.: 02/593 53 189, 593 53 399
Fax: 02/593 53 606
9
AKTUÁLNA TÉMA
Previesť bezcenné akcie na štát možno len do konca roku
Ak ešte vlastníte akcie, ktoré ste získali v privatizácii, a zistili ste, že nemajú žiadnu reálnu hodnotu (zistiť
ju môžete v tlači, v banke obchodníka s cennými papiermi alebo na tel. linke 0800 124 784) neplaťte zbytočne za vedenie účtu CDCP.
Cenné papiere
môžete previesť
na FNM. Keďže
na spoločnosti
RM-S market
ich už nemožno
previesť, tieto
služby poskytuje
175 pôšt na celom Slovensku. Na prevod treba priniesť so sebou:
»» občiansky preukaz
»» výpis z účtu zo SCP spolu s fak‑
túrou za vedenie účtu CDCP
Kto prevedie všetky CP na FNM,
tomu fond vráti poplatok za vedenie účtu za tento kalendárny rok aj
za predchádzajúce 2 roky.
Od 1. novembra 2013 budú
mať starobní dôchodcovia pri
exekúcii na účte viac.
Od 1. júla 2013 je výška životného minima 198,09 €. Ak
Ak však zistíte, že CP majú reálnu sa starobný dôchodca dostane
hodnotu, tie si ponechajte alebo ich do exekúcie, môže mu Sociálpredajte na Burze CP v Bratislave, a. s. na poisťovňa na základe zákona
strhnúť z dôchodku len do výšVysoká 17, 811 06 Bratislava.
ky životného minima, t. j. musí
Na prevod, resp. predaj môžete mu z dôchodku zostať najmenej
niekoho splnomocniť. Splnomoc- 198,09 €.
nenie musí osobne overiť notár.
Možnosť previesť CP na štát sa ffJUDr. Anna Hromníková,
podpredsedníčka JDS
skončí 31. decembra 2013.
Zastaví praktiky „šmejdov“ prísnejšia novela zákona?
V septembri 2013 by sa mali
poslanci NR SR zaoberať bezohľadnými praktikami predajcov na
predvádzacích akciách a prerokovať
návrh novely zákona 108/2000 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, ktorá by po schválení
mala platiť ešte do konca roku 2013.
Hlavné ochranné prvky predloženého návrhu novely sú:
»» ak bude chcieť podnikateľ zorga‑
nizovať prezentačnú akciu, bude ju
musieť 20 dní vopred ohlásiť SOI
»» SOI bude musieť predložiť aj ná‑
vrhy zmlúv a ceny tovarov, ktoré
bude ponúkať
»» na akcii budú musieť predajcovia
upozorniť účastníkov na ich práva
»» odstúpiť od kúpnej zmluvy bude
možné nie do 7 dní, ale 15 dní
Ak bude spotrebiteľ chcieť od
zmluvy odstúpiť, bude stačiť písomné odstúpenie od zmluvy, ktoré pošle doporučene na pošte. Ak si firma
list nepreberie, bude právo na strane
10
spotrebiteľa. Novela zakáže firmám
vyberať peniaze ako časť ceny vopred.
Nové pravidlá by mali platiť aj pre
zmluvy, ktoré podvodnícke firmy
uzatvorili v zahraničí.
Kým však predloženú novelu poslanci NR SR schvália, je na všetkých našich senioroch byť ostražití
a nezúčastňovať sa na podvodných
ak­ciách usporiadaných „šmejdmi“.
Aký vianočný príspevok čaká dôchod‑
cov v roku 2013.
Tento rok v decembri bude najvyšší možný vianočný príspevok
66,39 €. Dostanú ho dôchodcovia,
ktorí poberajú dôchodok do výšky 198,09 €. Maximálna možná
hranica dôchodku, pri ktorej môže
dôchodca dostať vianočný príspevok, je 483 eur. Ak majú dôchodcovia dôchodok v rozmedzí od 198,09
eura do 483 eur, dostanú pomernú
čiastku príspevku. Na vianočný príspevok majú nárok poberatelia sta-
robného, predčasného, invalidného,
vdovského, vdoveckého, sirotského
i sociálneho dôchodku.
ffJUDr. Anna Hromníková,
podprededníčka JDS
%€
 AKTUÁLNA TÉMA
Postavenie seniorov v súčasnej sociálnej politike na Slovensku
V súčasnosti sa v celo­­spolo­čenskom rozsahu spracováva návrh
strategického dokumentu „Národný pro­gram aktívneho starnutia
na roky 2014 – 2020“.
Dokument sa
zameriava na
hlavné oblasti, ktoré sú pre
každodenný
život seniorov prioritné
a dôležité. Ide
hlavne o zamestnanosť a zamestnateľnosť starších ľudí, o ich nezávislý, bezpečný
a kvalitný život. V rámci navrhovaného programu ide najmä o riešenie otázok týkajúcich sa zdravotnej
starostlivosti, bývania, dôchodkového systému, sociálnych služieb,
zosúladenie práce a starostlivosti
o odkázaného člena rodiny, skvalitňovanie života starších ľudí, cenovo dostupnú dopravu, dostupnosť
kultúry, bezpečnosť a kvalitu potravín a životného prostredia, právnu
ochranu seniorov a ich voľno – časové aktivity.
Zdravotný stav značnej časti seniorov, žiaľ, z objektívnych príčin, už
nie je taký, aby im umožňoval využívať všetky navrhované aktivity, najmä pokračovať v zamestnaní, res­
pektíve sa zamestnať v primeranom
zamestnaní. Mnohí sú preto uznaní
na základe lekárskeho posudku za
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Oprávnené potreby a nároky
na dávky a služby sociálnej starostlivosti takýchto seniorov sú zakotvené
v príslušných ustanoveniach zákona
č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia a zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
Ide o kompenzáciu sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, týkajúcu sa najmä oblasti
zvýšených výdavkov. Formou pe-
ňažných príspevkov seniorom ťažko
zdravotne postihnutým sa poskytujú
najmä príspevky na zvýšené výdavky:
• súvisiace s hygienou alebo opotre‑
bovaním šatstva, obuvi a bytového
zariadenia,
• na diétne stravovanie,
• na prevádzku osobného motorové‑
ho vozidla,
• na úpravu bytu, rodinného domu
alebo garáže,
• na opatrovanie, resp. na osobnú
asistenciu.
Pri uvedených kompenzáciách je
potrebné, aby žiadateľ o konkrétnu
dávku spĺňal z lekársko-posudkového hľadiska podmienky uvedené
v jednotlivých prílohách citovanej
právnej normy. Posudkoví lekári
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo svojich posudkoch vypracovaných na účely kompenzácií
ťažkého zdravotného postihnutia
vychádzajú predovšetkým z predložených lekárskych správ a nálezov.
Z dlhodobej praktickej skúsenosti
je však všeobecne známe, že predložené lekárske správy sú neúplné,
nedostatočné, a preto, žiaľ, na škodu
občanov, neumožňujú posudkovým
lekárom spracovať správne lekársky
posudok s odporúčaním jednotlivých kompenzácií.
Z personálnych dôvodov (nedostatok posudkových lekárov pre ich
nízke finančné ohodnotenie, veľké
množstvo podaných žiadostí) nemajú možnosť pracovníci jednotlivých
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny objektivizovať a skompletizovať
posudky priamo predvolaním občana a jeho vyšetrením posudkovým
lekárom. To má v niektorých prípa­
doch za následok, že aj oprávnené
žiadosti seniorov o kompenzácie bývajú zamietnuté.
Kvôli náprave situácie v posudzovaní občanov bola už v roku 2008
vytvorená na MPSVaR pracovná skupina z posudkových lekárov, ktorá vypracovala legislatívny zámer zjednotenia lekárskej a sociálnej posudkovej
činnosti s cieľom zlepšiť posudzovanie vo všetkých oblastiach posudkovej činnosti. Ide najmä o zjednodušenie a uľahčenie postupu žiadateľov
o sociálne dávky a služby a predchádzanie ich zbytočnému chodeniu po
viacerých inštitúciách, čo mnohým
pripadá až ako šikanovanie. Napriek
uvedenej snahe posudkových lekárov
zámer doposiaľ nebol realizovaný.
Na uľahčenie situácie seniorom,
ktorí sú odkázaní na poskytovanie sociálnych služieb, je pripravený vládny
návrh novely zákona o sociálnych
službách. Hlavným cieľom pripravovanej novely je zlepšiť kvalitu sociálnych služieb, vytvoriť priaznivejšie podmienky na ich financovanie.
Zámerom viacerých navrhovaných
zmien je aj úprava týkajúca sa zavedenia spolufinancovania sociálnych
služieb zo štátneho rozpočtu aj na
regionálnej úrovni a poskytovanie finančného prostriedku podľa stupňa
odkázanosti seniora na pomoc inej
osoby, a to aj pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti, a tým vytvoriť pre
regionálnu samosprávu podmienky
na podporu a rozvoj ich sociálnych
služieb, pretože v súčasnosti sa im
nevenuje dostatočná pozornosť.
Členovia zdravotnej komisie ústredia Jednoty dôchodcov na Slovensku
vítajú pripravované legislatívne zmeny a dúfajú, že ich uplatnením v praxi
sa dosiahne zlepšenie sociálnej situácie pre všetkých seniorov na Slovensku.
ffMUDr. Jozefína Dudášková, členka
ZK ústredia Jednoty dôchodcov na
Slovensku
11
SOCIÁLNA POISŤOVŇA RADÍ 
Predčasný starobný dôchodok
Priznanie nároku a podmienky
Kedy vzniká nárok na predčasný sta‑
robný dôchodok?
Poistenec má nárok na predčasný
starobný dôchodok, ak ku dňu, od
ktorého žiada o jeho priznanie, bol
dôchodkovo poistený najmenej 15
rokov, chýbajú mu najviac dva roky
do dovŕšenia dôchodkového veku
a suma predčasného starobného
dôchodku je vyššia ako 1,2-násobok
sumy životného minima pre jednu
plnoletú fyzickú osobu.
Poistenec, ktorý je sporiteľ v II.
pilieri, má nárok na predčasný starobný dôchodok aj vtedy, ak ku dňu,
od ktorého žiada o jeho priznanie,
bol dôchodkovo poistený najmenej
15 rokov, získal obdobie starobného
dôchodkového sporenia najmenej
päť rokov, chýbajú mu najviac dva
roky do dovŕšenia dôchodkového
veku a suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 0,6-násobok sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu.
Od 1. júla 2013 môže teda So­
ciálna poisťovňa priznať predčasný
starobný dôchodok len tým poistencom, u ktorých suma tohto dôchodku predstavuje najmenej 237,80
eura mesačne (je vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu), resp.
u sporiteľov v II. pilieri dôchodkového sporenia je najmenej 118,90 eura
mesačne (0,6-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu).
Suma životného minima, ktorá
má vplyv na vznik nároku na predčasný starobný dôchodok sa každo-
12
ročne mení opatrením Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Nárok na predčasný starobný
dôchodok vzniká najskôr odo dňa
podania žiadosti o predčasný starobný dôchodok. Ku dňu spísania žia­
dosti nesmie byť poistenec povinne
dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba. Žiadosť o predčasný
starobný dôchodok môže poistenec
v kalendárnom roku podať najviac
dvakrát.
Poberateľ predčasného starobného
dôchodku
Poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorý je povinne
dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo
činná osoba, nemá nárok na výplatu
dôchodku. Po ukončení povinného
dôchodkového poistenia môže písomne požiadať Sociálnu poisťovňu
o uvoľnenie výplaty dôchodku a zároveň o jeho zvýšenie za obdobie
dôchodkového poistenia získané po
priznaní predčasného starobného
dôchodku.
Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku, ktorému bola
zastavená jeho výplata, dovŕši
dôchodkový vek, môže písomne
požiadať o uvoľnenie výplaty starobného dôchodku a zároveň o nové
určenie sumy starobného dôchodku.
O zvýšenie dôchodku však v tomto prípade bude môcť požiadať až
po zániku dôchodkového poistenia. Poberateľ predčasného starob-
ného dôchodku nemôže požiadať
o starobný dôchodok. Dovŕšením
dôchodkového veku sa predčasný
starobný dôchodok stáva starobným
dôchodkom. Ak dôchodcovi bol priznaný predčasný starobný dôchodok, nemá nárok na invalidný
dôchodok.
Nezabúdajte Sociálnej poisťovni na‑
hlásiť zmeny osobných údajov!
Sociálna poisťovňa upozorňuje
dôchodcov, aby pri zmenách svojich osobných údajov nezabúdali na
povinnosti voči Sociálnej poisťovni.
Každý dôchodca je povinný písomne
oznámiť zmenu mena a priezviska,
zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava,
a v písomnom styku uviesť rodné číslo.
Ďalšie povinnosti poberateľa
dôchodku závisia od toho, aký
dôchodok poberá. Ak poberá predčasný starobný dôchodok, má povinnosť oznámiť vznik povinného
dôchodkového poistenia alebo
ukončenie jeho prerušenia, aj keď
takéto poistenie vznikne v zahraničí.
Ak poberá vdovský alebo vdovecký
dôchodok, je potrebné, aby Sociálnej poisťovni oznámil zmenu stavu
(opätovné uzavretie manželstva)
a ukončenie starostlivosti o neza­
opatrené dieťa. Poistenec, ktorý
poberá sirotský dôchodok, má povinnosť oznámiť ukončenie alebo
prerušenie štúdia na strednej škole
alebo na vysokej škole.
Všetky tieto informácie je poberateľ dôchodku povinný oznámiť So­
ciálnej poisťovni v lehote ôsmich dní.
V prípade nejasností alebo ďalších
otázok sa môže kedykoľvek kontaktovať s Informačno-poradenským
centrom Sociálnej poisťovne prostredníctvom kontaktného formulára
na webovej stránke www.socpoist.sk
(odpoveď dostane e-mailom) alebo
môže využiť bezplatné telefónne číslo
0800 123 123 v pracovných dňoch od
8.00 do 16.00 h.
 RADÍME VÁM
Svetový deň proti týraniu,
zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov
V súvislosti so Svetovým dňom proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov uskutočnili policajní preventisti v týždni od 10. do 17. júna 2013 na celom Slovensku
stretnutia so seniormi. Ich cieľom bolo informovať seniorov o rizikách a nástrahách, ktoré im hrozia predovšetkým,
ako jednej z najrizikovejších skupín v súvislosti s páchaním
trestnej činnosti.
V roku 2012 sa stalo obeťami trestných činov 1 653 osôb
vo veku nad 60 rokov, z čoho bolo 754 mužov a 899 žien.
Stali sa obeťami predovšetkým majetkovej a násilnej kriminality. V 36 prípadoch polícia riešila aj trestné skutky týrania blízkej a zverenej osoby.
Aj z tohto dôvodu polícia venovala a venuje seniorom
zvýšenú pozornosť pri plnení svojich úloh a realizuje viacero preventívnych projektov a aktivít pre seniorov. Koncom
roku 2012 začali policajní preventisti realizovať celoslovenský preventívny project pod názvom Bezpečná jeseň života. Projekt ponúka konkrétne cesty k základným návykom
bezpečného správania, aby se­niori poznali spôsob, ako sa
nestať obeťou trestného činu.
ffmjr. Mgr. M. Paulíková, odd. komunikácie, Prezídium
Policajného zboru Bratislava
A aké sú základné rady, ako sa nestať obeťou trest‑
ného činu?
Nechodiť po uliciach mesta či obce v neskorých nočných hodinách, nedávať sa do reči
s cudzími ľuďmi a nerozprávať im o svojom
súkromí, byť opatrný pri rôznych cenovo „výhodných“ ponukách neznámych občanov, nepodpisovať nič, čo ste si neprečítali, prípadne
čomu nerozumiete, využiť všetky dostupné
bezpečnostné prvky na zabezpečenie svojho
obydlia, ako napríklad retiazky na dverách,
kľúče v zámke, elektronické zabezpečovacie
zariadenia, bezpečnostné fólie na sklenenej
výplni okna či dverí alebo kovové mreže na
vyvýšených prízemiach, kde je ľahký prístup
páchateľa z ulice, s neznámymi osobami, ktoré
zazvonia pri dverách, komunikovať len cez pootvorené dvere zabezpečené retiazkou; ak je to
možné, pri komunikácii s cudzími ľuďmi nebyť
sám, nehanbiť sa požiadať o pomoc, ak si myslíte, že ju potrebujete.
13
RADÍME VÁM 
Nie je zdravie to najcennejšie, čo máme? Starajme sa oň!
Preventívne prehliadky dospelej po‑ ventívnu prehliadku u všeobecné­ tením vybraných parametrov (mepulácie
ho lekára, resp. pediatra, stoma­ tabolizmus tukov a cukrov v krvi
a orien­tačné vyšetrenie moču) sa
Súčasná medicína má úžasné tológa, gynekológa a urológa.
možnosti, ale je finančne veľmi nákladná. Ak bude menej chorých,
zostanú ekonomické a ľudské zdroje
na pomoc tým, ktorí svojim chorobám z rôznych dôvodov predchádzať
nemôžu. Je dokázané, že počet ochorení s preventabilnými rizikovými
faktormi možno znížiť. To umožňuje
systematická a dôkladná primárna
prevencia, kam patrí aj vykonávanie
preventívnych prehlia­dok a očkovania s účasťou a aktívnym prístupom
jednotlivca i populácie starších osôb
a seniorov.
Veľká časť starších ľudí trpí na
viacnásobné chronické ochorenia,
ako sú kardiovaskulárne, onkologické, metabolické, respiračné, poruchy hybnosti, pribúda chorých s demenciou. To všetko zhoršuje kvalitu
života, ktorú si starší ľudia nevedia
prinavrátiť vlastnými silami. Mala
by pomôcť spoločnosť, a to poskytovaním dlhodobej starostlivosti. Je
preto nutné mať adekvátnu dostupnosť zdravotníckych služieb v prípade choroby a tak dosiahnuť a udržať
stav telesnej, duševnej a sociálnej
pohody počas celého života systematickým ovplyvňovaním všetkých
determinantov, ktoré pôsobia na
proces starnutia a zdravia tak u jednotlivca, ako aj populácie. Podiel
jednotlivcov na „zveľaďovaní“ vlastného zdravia a zdravia jeho rodiny je
však najdôležitejší.
Adekvátne vykonávané preventívne prehliadky majú význam pri
odhaľovaní rizikových faktorov
mnohých chronických chorôb, resp.
počiatočných štádií chorôb. Preto
ich rozsah a obsah sú legislatívne
zakotvené. Napriek tomu účasť obyvateľstva na nich je nedostatočná.
Dôvodom takejto nízkej návštevnosti je najčastejšie zaneprázdnenosť a nižšie povedomie o prevencii
rizikových faktorov a hlavne pocit,
že ak nemám bolesti, tak som zdravý.
Zo zákona má každý občan
Slovenskej republiky právo na pre­
14
Preventívna prehliadka u všeobecné‑
ho lekára pre dospelých
Preventívnu prehliadku dospelých vykonáva všeobecný lekár pre
dospelých, s ktorým poistenec alebo jeho zákonný zástupca uzatvoril
dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti. Právo na preventívnu
prehliadku má každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov raz
za dva roky, alebo raz ročne pokiaľ
je evidovaný darca krvi alebo zdravotne postihnutý. Na preventívnej
prehliadke poistenec u všeobecného
lekára získa prehľad o svojom zdravotnom stave, o možných rizikách
vyplývajúcich z rodinnej i osobnej
anamnézy.
Preventívna prehliadka by mala
trvať dlhšie ako 30 minút. Lekár začne prehliadku pohovorom, v ktorom sa sústredí na riziká vyplývajúce
z rodinnej anamnézy, pracovnej záťaže a zo životného štýlu, skontroluje stav očkovania (napr. tetanus
a pod.). Nasleduje komplexné vy­
šetrenie celého tela od hlavy po päty,
skontroluje pulz a tlak krvi. Súčasťou prevencie je aj prehliadka zameraná na kardiovaskulárne choroby.
V rámci preventívnej prehliadky pacient absolvuje aj odbery na hematologické a biochemické vyšetrenia
(moč chemicky, močový sediment,
glykémia, krvný obraz vrátane trombocytov), vyšetrenie cholesterolu,
triacylglycerolov a hladiny cukru
v krvi. Súčasťou vyšetrenia u poistencov nad 40 rokov je aj EKG záznam činnosti srdca.
Pacientom nad 50 rokov alebo
s pozitívnou rodinnou anamnézou
karcinómu hrubého čreva a konečníka sa vyšetruje aj prítomnosť krvi
v stolici. Týmto vyšetrením sa dá odhaliť rakovina hrubého čreva a konečníka vo veľmi skorých štádiách,
dokonca ešte v predrakovinových
stupňoch ochorenia. Takéto štá­
dium ochorenia sa ľahšie a rýchlejšie
lieči, má dobrú prognózu vyliečenia.
Podrobným vyšetrením a zhodno-
dajú objektívne stanoviť riziká vzniku tzv. civilizačných ochorení.
Akékoľvek podozrenie na vyššie
riziko je dôvodom na ďalšiu diagnostiku a následnú liečbu. Neoddeliteľnou súčasťou preventívnej prehliadky je aj poradenstvo o zdravom
spôsobe života. Dozviete sa, ako
predchádzať vzniku ochorení, ktoré
vás môžu ohrozovať, a ako si máte
chrániť svoje zdravie. Spolu s lekárom nájdete možné príčiny chorôb
a určíte spôsob, ako ich odstrániť.
Preventívna prehliadka u gynekológa
Preventívna gynekologická pre­
hliadka je komplexné gynekologické
vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských
pohlavných orgánov. Na preventívnu prehliadku má nárok každá
žena raz počas kalendárneho roka
po dovŕšení 18. roku života alebo
od prvého tehotenstva. Preventívnu
prehliadku vykonáva lekár so špe­
cializáciou v odbore gynekológia
a pôrodníctvo.
Náplňou preventívnej prehliadky
je dôkladná anamnéza a odborné
poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných
ochorení, poučenie o zvýšenom
riziku gynekologických malignít
v súvislosti s pozitívnou rodinnou
anamnézou, prítomnosťou ďalších
rizikových faktorov u ženy.
Dôležitou súčasťou gynekologickej preventívnej prehliadky je
skríning rakoviny krčka maternice
a prsníka. Je zameraný na aktívne
a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka.
Skríning rakoviny krčka maternice
sa realizuje u žien vo veku 23 – 64
rokov, prvé dva odbery cytológie sa
robia v ročnom intervale. Skríning
sa ukončí vo veku 64 rokov, ak budú
posledné 3 cytologické nálezy negatívne. Druhým, nie menej dôležitým
preventívnym vyšetrením je skríning
rakoviny prsníka raz za 2 roky u žien
vo veku 40 – 69 rokov.
 RADÍME VÁM
Preventívna prehliadka u urológa
Preventívnu prehliadku u mužov nad 50 rokov života vykonáva
raz za tri roky lekár so špecializáciou v odbore urológia. Prehliadka
sa zameriava hlavne na vyšetrenie
prevencie nádorov prostaty.
Preventívna prehliadka u stomato‑
lóga (zubára)
Preventívna prehliadka u zubára zahŕňa vyšetrenie stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí
a ústnej dutiny, kontrolu zubných
náhrad, zubnej hygieny, hygienických návykov, určenie indexov
KPE a PBI. V prípade potreby stomatológ súčasne odstráni povlak,
zubný kameň, ošetrí zubný kaz.
Ak má poistenec absolvované preventívne prehliadky, odstránenie
zubného kazu mu hradí zdravotná
poisťovňa.
Ostatné preventívne prehliadky
Podľa zákona uhrádzame preventívnu prehliadku konečníka
a hrubého čreva u poistencov vo
veku nad 50 rokov raz za 10 rokov a u poistencov so zvýšeným
rizikom ochorenia na rakovinu
hrubého čreva a konečníka raz za
5 rokov. Preventívnu prehliadku
vykonáva gastroenterológ alebo
lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia.
Nečakajte na pozvanie od lekára, ale sami sa iniciatívne informujte o možnosti absolvovania
preventívnej prehliadky. Termín
prehliadky si vopred dohodnite
so svojím lekárom. Mnohí lekári
majú na preventívnu starostlivosť
vyčlenené osobitné ordinačné hodiny, nezabúdajte však, že aj počas nich majú prednosť pacienti
s akút­nym ochorením.
Na prehliadku príďte nalačno,
nezabudnite si preukaz poistenca! Po absolvovaní prehliadky sa
v dohodnutom termíne informujte
o presných výsledkoch laboratórnych vyšetrení. Preventívne pre­
hliadky splnia svoj účel len vtedy,
keď budete dodržiavať následné
rady a odporúčania svojho lekára.
ffMUDr. Věra Dobiášová, PhD.,
MPH, RÚVZ so sídlom v Trenčíne
Chráňte si svoje zdravie
– dajte sa zaočkovať!
V zmysle našej platnej legislatívy sa u seniorov vykonáva povinné
pravidelné očkovanie proti tetanu
a záškrtu s preočkovaním každých
15 rokov. Ďalej povinné očkovanie
osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybranej nákazy – ide o očkovanie proti chrípke
u osôb umiestnených v liečebniach
pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a zariadeniach sociálnych služieb a s chronickými ochoreniami.
Okrem uvedeného je vhodné
a potrebné seniorov nespomínaných vyššie očkovať proti zápalu
pľúc, kde etiologickým agensom je
Streptococcus pneumoniae, pneumokokovou vakcínou.
V staršej populácii existuje
mnoho predsudkov týkajúcich
sa očkovania proti chrípke. Najčastejšie, že vakcinácia nezabráni
chrípke alebo že chrípka nie je smrteľné ochorenie.
Táto mystifikácia je výsledkom
veľkého počtu iných respiračných
ochorení v populácii, ktoré majú
ľahký priebeh a sú vyvolané inými typmi vírusov, keď ani samotní
zdravotníci nevedia rozlíšiť daný
stav ochorenia bez pomoci laboratórnych vyšetrení.
Napriek tomu z hľadiska prevencie zostáva tetanus pre svoju vysokú
úmrtnosť, všadeprítomnosť pôvodcu nákazy v životnom prostredí,
rozmach cestovania, turistiky i agroturistiky do mnohých kútov sveta
stále závažnou infek­ciou, pri ktorej
je potrebné dôsledne dodržiavať
princípy dohľadu s dôrazom na
populáciu v riziku, ktorou je i populácia seniorov.
Od populácie seniorov nie je možné očakávať aktívny prístup k očkovaniu, ako je to napríklad v ekonomicky aktívnych skupinách, preto si
populácia seniorov vyžaduje aktívny prístup zo strany zdravotníckeho
systému v tejto problematike. Každoročnou úlohou verejného zdravotníctva a lekárov prvého kontaktu
by mala byť správne načasovaná
vzdelávacia kampaň o význame
očkovania proti chrípke a pneumokokovým infekciám zameraná
na zraniteľné skupiny obyvateľstva,
predovšetkým na seniorov a pacientov s chronickými ochoreniami.
Je známe, že imunologická odpoveď u seniorov je všeobecne znížená
a zhoršujú ju aj mnohé komorbitity.
Napriek tomu má očkovanie proti
chrípke u starších ľudí význam, pretože indukuje dostatočnú protektívnu imunitu. V očkovanej populácii
nad 65 rokov významne klesá počet ťažkých infekcií, sekundárnych
komplikácií a úmrtí. Súčasné podávanie pneumokokovej vakcíny
podľa niektorých zahraničných
štúdií sa podieľa na poklese celkovej
úmrtnosti na všetky príčiny smrti,
ako aj na poklese mortality na pneumokokové pneumónie a na chrípku.
Milí seniori, nezabúdajte preto
na účasť na preventívnych prehliadkach, žiadajte ich kvalitné vykonanie tak, ako to deklaruje legislatíva.
Nezabúdajte na očkovanie – i tak
predchádzate mnohým ochoreniam
alebo zmierňujete ich priebeh v prípade, že už nejakým chronickým
ochorením trpíte.
ffMUDr. Věra Dobiášová, PhD., MPH
RÚVZ so sídlom v Trenčíne
15
RADÍME VÁM 
Za únavou a vyčerpanosťou môže byť nevyvážená strava
Na únavu a vyčerpanosť sa
v dnešnej hektickej dobe sťažuje čoraz viac ľudí. Málokto
však vie, že takéto pocity môžu
byť aj dôsledkom nevyváženej stravy. Je potrebné, aby
v našom organizme bola stále
vyrovnaná glykémia (hodnota
krvného cukru či hladina cukru
v krvi.
„V prípade, že sa stravujeme nepravidelne, napríklad ak neraňajkujeme, ráno je znížená hladina cukru
v krvi a preto sa cítime unavení, ale
najmä nás prepadáva tzv. vlčí hlad,
keď sme schopní a pripravení zjesť
všetky zásoby jedla v chladničke,
keď sa do nej dostaneme,“ uviedla
Martina Šintálová, riaditeľka centra
Arcadia Medica.
Prevenciou takýchto stavov je
pravidelný príjem potravín. Znamená to, že človek by mal jesť minimálne päťkrát denne. „Každý by mal
klásť dôraz na raňajky. Ťažiskom by
mal byť obed. Na desiatu a olovrant
by sme si mali zvoliť niečo ľahšie.
Na večeru je ideálne konzumovať
zeleninu, nízkotučné mäso či syry,“
vysvetlila odborníčka.
Dôležité však je, aby mal organizmus vždy dôvod vydávať energiu. „Práve dôvod, prečo sa niektorým ľuďom ukladajú tukové zásoby
a niektorí ich spália, súvisí s bazálnym metabolizmom,“ vysvetlila
M. Šintálová. Bazálny metabolizmus je množstvo energie, ktoré organizmus potrebuje minúť na to, aby
základné životné funkcie a pochody
v organizme fungovali aj počas úplného telesného aj duševného pokoja, aj keď človek spí.
„Je to do značnej miery podmienené geneticky, ale veľký vplyv má
na to zloženie nášho tela, aj pomer
svalov a tukov v ňom,“ skonštatovala M. Šintálová. Preto napríklad
športovci, ktorí majú veľa svalovej
hmoty, si môžu dovoliť viac jesť.
Ich organizmus lepšie či rýchlejšie
metabolizuje prijaté látky v potrave,
pretože ich svalové bunky majú väčší
nárok na energiu než tukové bunky,
ktoré majú, naopak, minimálne nároky na energiu. A preto ľudia, ktorí
majú veľa tukovej hmoty a málo svalovej, hovoria, že priberajú aj z vody.
Je to skutočne tak, pretože ich bazálny metabolizmus je nízky, dodala
ďalej odborníčka.
Pravidelná strava, fyzická aktivita, dobrý bazálny metabolizmus
a dobré spaľovanie a energetický
výdaj stoja za úspechom ľudí, ktorí
problém s nadbytočnou hmot­nosťou
nemajú. Kým za dôvodmi, prečo sa
niektorým darí udržiavať primeranú
a optimálnu hmotnosť, stojí viacero
faktorov, energiu a vitalitu zo stravy môže získať každý z nás. V strave
by sme mali uprednostniť potraviny
s nízkou energetickou hodnotou,
ale zároveň také, ktoré obsahujú
potrebné vitamíny, minerálne látky
a antioxidanty. Práve tie potrebuje
náš organizmus na to, aby bol vitálny a plný energie. „Aby sme neboli
unavení, napríklad po zimných mesiacoch,“ dodala M. Šintálová.
ffZdroj: sop vs TASR
Sedem najčastejších chýb pri stravovaní
Nadváha je ťažký problém
Nadváha a obezita sú najčastejším metabolickým
ochorením. Odhaduje sa, že viac ako polovica
dospelej populácie v Európe vo veku 35 – 65 rokov má nadváhu, čo je dokopy 147 miliónov ľudí.
Obéznych je 66 miliónov Európanov. Slovensko
za týmito číslami nezaostáva: každý piaty Slovák
je obézny, každý druhý má nadváhu. Málokto si
uvedomuje, že riziko zdravotných komplikácií
stúpa už aj pri nadváhe. Ženy s nadváhou mávajú
problémy s menštruačným cyklom, mykózami, aj
s otehotnením. Riziko úmrtia na ischemickú chorobu sa u nich zvyšuje dva až trikrát a u mužov
1,7-krát.
16
Držím sa predpísaného jedálneho lístka
Striktné dodržiavanie predpísaného jedálneho lístka
bez pochopenia princípov zdravého stravovania nevedie
k požadovanému cieľu – schudnutiu. (Kalorická hodnota šišky a hrsti orieškov je približne rovnaká, napriek
tomu sú oriešky zdravšie, na rozdiel od šišiek obsahujú
vitamíny C a E.)
Jem výrobky light a dia
Diavýrobky sú určené pre diabetikov a nie na redukčnú diétu. Keďže sú určené na diabetickú diétu, dajú sa
označiť ako diétne výrobky, ale nie redukujúce hmotnosť. Je potrebné prečítať si energetický obsah výrobku
a porovnať ho s energetickou tabuľkou.
 RADÍME VÁM
Keď nebudem piť, schudnem
Toto tvrdenie neplatí, obmedzením prísunu tekutín
telo odvodníte a môže dôjsť ku kolapsu. Denne má človek vypiť minimálne dva litre tekutín a pri diéte to platí
dvojnásobne. Pite hlavne čistú vodu bez bubliniek, ovocné či bylinkové čaje, riedené šťavy, tabu sú všetky sladené a alkoholické nápoje.
Čím menej budem jesť, tým viac schudnem
Obmedzením prísunu potravy dosiahnete, že organizmus, ktorý nedostane svoju pravidelnú dávku živín,
si začne z každého jedla ukladať zásoby tukov na „horšie
časy“. Preto počas dňa nevynechávajte žiadne jedlo, naopak, snažte sa stravovať päťkrát denne a zvýšte mierne
obsah bielkovín, znížte množstvo tuku a pridajte kvantum zeleniny a začnete chudnúť napriek tomu, že ste
zjedli väčší objem stravy.
Pri diéte je skvelé piť 100‑percentné šťavy
Stopercentné šťavy sú zdravé, plné vitamínov, ale tiež
obsahujú veľké množstvo cukru.
Nie je preto vhodné piť ich pri diéte vo veľkom množstve a v neriedenom stave. Rovnaké kalorické nebezpečie je aj pri sušenom ovocí, pretože sušením sa z neho iba
stráca voda, sacharidy v ovocí zostávajú.
Pri chudnutí nesmiem piť kávu
Káva má pri chudnutí pozitívny účinok. Obsahuje
mnoho antioxidantov, ktoré pomáhajú pri likvidácii
voľných radikálov v organizme. Kofeín stimuluje – síce
málo, ale predsa – výdaj energie formou tepla, mierne
tak zvýši energetický obrat. Káva má tiež odvodňujúci
efekt, a preto k nej vždy patrí veľký pohár vody.
Čokoláda, ktorá obsahuje pohár mlieka, je zdravá
Kvalita čokolády sa určuje podľa podielu kakaa. Čokoláda má obsahovať 25 % kakaa. Čokoláda, ktorá
údajne obsahuje pohár mlieka, má len pätnásť percent
kakaa, takže to je iba pochutina s kakaom. Vápnik je do
nej dodávaný umelo a sladkosť obsahuje veľké množstvo
tuku. Ak máte chuť na čokoládu, vyberte si z tých, ktoré
obsahujú 70 a viac percent kakaa. Môžete vyskúšať rôzne príchute, napríklad s mätou alebo s čili papričkami.
Malý štvorček kvalitnej čokolády, ktorý sa pomaly rozplynie na jazyku, uspokojí chuťové bunky a pohladí dušičku. Mlieko je lepšie konzumovať v zakysaných mliečnych výrobkoch.
Ako si sami zistíte, či máte nadváhu?
Na stanovenie stupňa nadváhy či obezity sa používa
najčastejšie tzv. index telesnej hmotnosti a obvod pása –
BMI (body mass index).
hodnota BMI
hmotnosť
zdravotné riziko
nižšia ako 18,5
nedostatočná
podvýživa
18,5 – 25
normálna
minimálne
25 – 30
nadváha
nízke až ľahko zvýšené
30 – 40
obezita
vysoké
väčší ako 40
ťažká obezita
veľmi vysoké
Index telesnej hmotnosti sa vypočíta delením hmotnosti
v kilogramoch druhou mocninou výšky postavy v metroch.
BMI = hmotnosť v kg/(výška v m)2
Napríklad osoba vážiaca 100 kg a vysoká 1,71m má
BMI = 100/1,712 = 34
Nadváha a obezita sa klasifikuje podľa hodnoty BMI.
So stúpajúcou hodnotou BMI stúpa i zdravotné riziko.
Rozloženie telesného tuku
Z hľadiska zdravotného rizika je dôležité nielen množstvo, ale predovšetkým i rozloženie tuku v tele. Jednoduchým ukazovateľom rozloženia telesného tuku je obvod
pása. Nasledujúca tabuľka uvádza hodnoty obvodu
pása, ktoré predstavujú zvýšené alebo vysoké zdravotné
riziko.
Obvod pása:
zvýšené riziko
vysoké riziko
ženy
väčší ako 80 cm
väčší ako 88 cm
muži
väčší ako 94 cm
väčší ako 102 cm
Ženy majú tuk často nahromadený na stehnách a bokoch a tvar ich tela pripomína hrušku. Preto sa tento typ
obezity nazýva typ hruška (gynoidný).
U obéznych mužov býva tuk nahromadený najmä
v oblasti hrudníka a brucha. Tvar tela pripomína jablko,
a preto hovoríme o obezite typu jablka (androidný). Tvar
jablka signalizuje vyššie riziko chorôb srdca, vysokého
krvného tlaku, cukrovky a mozgových príhod.
Pri sledovaní svojich úspechov pri chudnutí berte do úvahy nielen absolútny hmotnostný úbytok, ale
predovšetkým úbytok tuku. Preto je dôležité porovnávať v priebehu redukčného programu nielen úbytok na
váhe, ale aj svoje miery, napr. obvod pása.
ff(re)
17
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Historické pamiatky si musíme chrániť
Dňa 23. 6. 2013 sa u nás v obci
Dolná Lehota, okres Brezno, konala milá slávnosť pri príležitosti
posvätenia Kaplnky Najsvätejšej
Trojice, ktorá sa začala za zvukov
prekrásnej ľudovej piesne v podaní speváckeho súboru Chlapi
z Dolnej Lehoty.
Ide o kultúrnu pamiatku, ktorá je jednou z najstarších v našej obci. Bola postavená v roku
1818 a zub času túto malú stav-
bu poriadne nahlodal. Na výročnej členskej schôdzi ZO JDS
sme odsúhlasili obnovu kaplnky
a po troch mesiacoch sa plány
premenili na skutočnosť, a to
vďaka iniciatíve Ing. Milana Šlucha, predsedu ZO JDS, ktorý
celú akciu koordinoval, staral sa
o zabezpečenie materiálu a všetkých prác, samozrejme, za pomoci členov ZO JDS, obecného
úradu a sponzorov.
Všetky práce boli
vykonané tak, aby sa
zachovala historická
podoba kaplnky. Vynovená kaplnka s obrazom
Najsvätejšej
Trojice bude slúžiť naďalej a budú ju môcť
obdivovať aj generácie,
ktoré prídu po nás a to
všetko vďaka iniciatíve
a práci našich dôchodcov.
Slávnostného aktu
sa ujal pán farár Gregor Škapura za prítomnosti
starostky
OÚ Viery Hudíkovej,
podpredsedu OO JDS
Zoltána Sojaka a občanov našej
obce.
Mnohonásobná srdečná vďaka
patrí tým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na úspešnom priebehu práce a… nech sa
nám darí robota a Lehota nech
prekvitá, tá naša Lehota nech
prekvitá.
ffAnna Kánová
členka ZO JDS Dolná Lehota
ffFoto: Filip Majerčík
Dňa 1. septembra 2013 navždy odišla z našich radov Alžbeta Filičková,
bývalá predsedníčka OO JDS v Starej Ľubovni, ktorá až do roku 2012 vykonávala funkciu tajomníčky okresnej organizácie po tom, čo sa zo zdravotných dôvodov vzdala funkcie predsedníčky.
S úctou na ňu spomínajú členovia mestskej a okresnej organizácie.
18
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Hodnotenie XVI. celoslovenských športových hier
a turistiky JDS Liptovský Mikuláš (19. – 21. 8. 2013)
Pôvodným zámerom bolo uskutočniť CSŠHaT vo
Vojenskej akadémii M. R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši. Keďže sme sa tu stretli s nepochopením,
riešili sme núdzové priestory v Strednej polytechnickej škole a Obchodnej akadémii. Po počiatočných rozpakoch sme postupne všetko vybavili tak,
aby sa športovci a turisti cítili v Liptovskom Mikuláši čo najlepšie.
Boli vypracované propozície a spresnenie propozícíi, tie vniesli do súťažných a vekových kategórií
jasno. Ak budeme hodnotiť celý priebeh od podania
prihlášok po odovzdanie medailí a výsledkových
listín, stanovené úlohy boli plnené včas. Slávnostné
otvorenie športových hier prebehlo podľa programu, pozitívne možno hodnotiť, že na otvorení sa
Stolný tenis
Budúci usporiadateľ – Košický kraj
19
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
zúčastnil primátor mesta L. Mikuláš – MUDr. Alexander Slafkovský. Medzi čestnými hosťami bol aj
člen zastupiteľstva VÚC a mestského zastupiteľstva
Ing. Ján Blcháč, PhD., predseda Zväzu dôchodcov ČR Ing. Oldřich Pospíšil, riaditeľka kultúrneho a osvetového centra LM Mgr. Mirka Palanová.
Preteky otvoril predseda JDS Ing. Ján Lipiansky,
PhD., sľub rozhodcov predniesol hlavný rozhodca
Vladimír Lahoda a sľub pretekára predniesol Ing.
Ladislav Golian. Veľmi pozitívne hodnotím osobnú
účasť všetkých predsedov KO JDS a podpredsedov
ústredia JDS.
Asi najväčším problémom bolo stanoviť reálny
rozpočet finančných prostriedkov na CSŠHaT, preVýsledky jednotlivcov muži
Kategória I. do 65 r.
Ing. Jozef Solčanský
Trenčín
Kategória II. 65 – 69 r.
Rudolf Mikovíny
Žilina
Kategória III. 70 a nad 70 r.
Ľubomír Valárik
PETANQ
20
Žilina
to navrhujem na ďalšie roky stanoviť vyššie štartovné za pretekárov. Ďalej pokrytie nákladov spojených so získavaním sponzorov priamo na finančné
krytie.
Celkovo súťažili: Muži s vekovými kategóriami:
beh na 60 a 300 m, vrh guľou (do 70 rokov 4 kg a nad
70 rokov 3 kg), hod granátom na cieľ, hod granátom do diaľky, streľba zo vzduchovky a stolný tenis.
Muži bez vekovej kategórie: šach a petang jednotlivci. Ženy s vekovými kategó­riami: 50 a 200 m,
hod váľkom do diaľky, hod granátom do diaľky,
hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovej pušky,
stolný tenis. Ženy bez vekovej kategórie: petang
jednotlivci. Zrušený bol šach ženy pre nedostatok
Výsledky jednotlivcov ženy
1. miesto
2. miesto
2
1
1. miesto
2. miesto
3. miesto
3. miesto
2
body
Kategória I. do 65 r.
13
Oľga Chrzánová
body
10
1. miesto
2. miesto
2
1
3. miesto
body
13
Žilina
Kategória II. 65 – 69 r.
Anna Drozdiková
B. Bystrica
Kategória III. 70 a nad 70 r.
Mgr. Alžbeta Oreská
Žilina
1. miesto
2. miesto
2
1
1. miesto
2. miesto
3. miesto
body
13
3. miesto
2
body
10
1. miesto
2. miesto
2
1
3. miesto
body
13
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Štart beh muži
Celkové umiestnenia krajov podľa dosiahnutých bodov pri hodnotení 10 najúspešnejších pretekárov:
Poradie
Kraj
Body
1.
Žilina
81 bodov
2.
Banská Bystrica
78 bodov
3.
Trenčín
66 bodov
4.
Nitra
44 bodov
5
Bratislava
41 bodov
6
Trnava
36 bodov
7.
Košice
19 bodov
8.
Prešov
16 bodov
Riaditeľ pretekov: Predseda organizačného výboru: Ing. Ján Lipiansky, PhD.
Dr. Michal Kotian
21
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
prihlásených. Vekové kategórie do 65 rokov, 65 –
70 rokov a nad 70 rokov. Pripomienky boli k stanoveniu dolnej hranice veku pretekára.
Z krajov bolo na XVI. CSŠHaT prihlásených 103
pretekárov, prihlášky boli poslané včas aj štartovné
za pretekárov vo výške 21 €. Nedostatkom bolo, že
niektoré kraje pri odosielaní finančných prostriedkov neuviedli názov kraja.
Niečo k priebehu súťaží. Prvý deň boli na programe tie­to disciplíny: streľba zo vzduchovky, šach,
stolný tenis, hod granátom na cieľ. Večer bolo posedenie pri táboráku s harmonikami a opekaním.
Druhý deň boli na programe tieto disciplíny: behy,
vrh guľou a petang. Výsledky boli zverejňované
hneď po ukončení športovej disciplíny na tabuli pri
recepcii. Celkovo športové hry boli vyhodnotené
večer na druhý deň konania XVI. CSŠHaT. Boli tu
odovzdané medaily a diplomy podľa umiestnenia
pretekárov. Slávnostný večer bol spojený s kultúrnym programom a so zábavou zúčastnených so živou hudbou z Liptovského Jána.
Tretí deň mal byť výstup na Chopok a turistika
okolo Vrbického plesa po náučnom turistickom
chodníku. Pre nepriazeň počasia bola uskutočnená
návšteva Demänovských jaskýň a posedenie v horskom hoteli.
Celkovo možno hodnotiť, že ubytovanie a strava
boli na dobrej úrovni a XVI. CSŠHaT splnili úlohy,
ktoré sa od nich očakávali. Organizácia pretekov
bola na veľmi dobrej úrovni.
Prezident SOV František Chmelár, predseda JDS, predseda KO JDS Žilina
ffPredseda krajskej organizácie JDS Žilina Dr. Michal
Kotian
ffAutor foto: Mária Žideková
Predseda víťazného kraja – Žilina
KO JDS Žilina I. miesto
22
Dobrá nálada
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Pripomenutie cyrilometodských osláv v mestskej organizácii
Jednoty dôchodcov na Slovensku
vyzvala prítomných, aby prijali kultúrny program,
ako vyjadrenie našej úcty k vierozvestcom.
Po skončení kultúrneho programu prítomných 278
členov MsO JDS v Aule prof. Čabelku na Mate­riálno–
technologickej fakulte STU dlhotrvajúcim potleskom
odmenilo prednášateľa a účinkujúcich.
V duši všetkých zúčastnených na slávnostnej členskej schôdzi MsO JDS zostal pocit, že si ani neuvedomujeme, kto všetko pomohol nám, že môžeme žiť
v našej krásnej vlasti.
Ďakujeme.
ffIng. Igor Fabián,
predseda MsO JDS
Členovia MsO JDS, na slávnostnej členskej
schôdzi 17. 6. 2013 si uctili pamiatku 1 150
výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie kultúrnym programom.
Scenár tohto vystúpenia, ktorého dramaturgiu pripravila Margita Fabiánová, dal na úvod
slovo historikovi Dr. Petrovi Horváthovi.
Dr. Horváth vo svojej prednáške na tému
„Duchovný a kultúrny odkaz misie solúnskych
bratov Cyrila a Metoda pre dnešok“ upriamil
pozornosť najmä na doteraz málo publikované
informácie a na vedecké dokumenty objavené
v súčasnosti.
Pani Fabiánová, ktorá moderovala ďalší
program, uviedla že misia znamenala mať odvahu ísť do krajiny ešte len budujúcej svoju
podstatu, ktorá nebola porovnateľná s krajinou ich dovtedajšieho života.
Aj ich zásluhou sme vytvorili krásnu krajinu, naše Slovensko. Ak im chceme i dnes poďakovať, tak istotne najkrajšie by prijali od nás
dar našej ľudskosti, priateľstva a pohostinnosti.
Členovia speváckeho súboru Jesienka,
zriadeného pri MsO JDS, zaspievali oslavné
a hymnické piesne pod vedením Evy Novákovej a harmonikára p. Šikulu. Odborný dozor
hudobnej časti mal Mgr. Ervín Blažek.
Piesne boli doplnené básňou M. Rúfusa Modlitba za Slovensko, ktorú predniesla
p. Nováková, a vstupom p. Fabiánovej, ktorá
23
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Zlaté ruky čoskoro v Justiho sieni
Justiho sieň Primaciálneho paláca v Bratislave sa stane v dňoch
14. a 15. októbra t. r. dejiskom celoslovenskej prehliadky ručných
prác a drobnej umeleckej i remeselnej tvorby našich dôchodcov.
Vedenie JDS hodlá aj touto formou
akcentovať a podporiť úsilie miestnych, okresných i krajských organizácií JDS o udržiavanie a ďalšie
rozvíjanie ľudových tradícií jednotlivých regiónov Slovenska.
Výšivky, čipky, drobné umelecké i úžitkové artefakty zo šúpolia,
z drôtu či dreva vytvoria určite
príťažlivú náplň výstavy pod názvom Zlaté ruky a budú aj zdro­
jom vzájomnej podnetnej inšpirácie k činnosti našich základných
organizácií.
Realizáciou tohto výnimočného celoslovenského podujatia poverila republiková rada JDS svoju
komisiu kultúry v spolupráci
s bratislavskou krajskou organizáciou JDS. Tie budú o podrobnostiach a podmienkach uskutočnenia
výstavy
informovať
v dohľadnom čase ostatné krajské
organizácie.
Ručné práce našich seniorov na výstave vo Frýdku-Místku!
V dňoch 21. – 28. apríla 2013
naši českí priatelia vo Frýdku-Místku usporiadali výstavu ručných prác
svojich seniorov. Boli vyzvaní i seniori našej OO – JDS KNM, aby sa
popýšili svojimi ručnými prácami.
A tak sme sa zorganizovali a pridelené panely vo FM sme vyzdobili
našimi krásnymi výšivkami, háčkovanými dečkami, nechýbali ručne
vyrobené šperky ani drôtené výrobky.
Naša slovenská vlajka na podstavci umocňovala krásu a zručnosť
rúk našich kysuckých žien. Konkurovali sme krásnym výtvarným prácam českých seniorov, ktorí vystavovali svoje maľované obrazy, rôzne
ikebany zo sušených kvetín, glazúrovanú keramiku, práce z patch­
worku, rôzne módne oblečenie pre
bábiky a naj­mä Barbie, rôzne vzory
vyšívania, háčkovania, pletenia.
Zaují­mavosťou domácich bol aj zrenovovaný nábytok, ktorý sa našiel
pri kontajneroch ako nepotrebný,
ale vďaka šikovným rukám sa stal
atraktívnym a mohli ho dať do dražby. Naše práce návštevníci taktiež
obdivovali. Niekoľko kusov odkúpili
a niekoľko sme darovali hostiteľom
na vydraženie.
24
Bolo čo obdivovať, veď svoje práce vystavovalo 30 českých seniorov
a zisk z vydraženia predstavoval viac
ako 1 500 KČ. Výstavu navštívilo
350 záujemcov, z ktorých mnohí svoj
obdiv vyjadrili v kronike aj písomne,
ako napr.: „Výstava je nádherná, obdivujeme šikovné ruce všech česko­
slovenských žen.“ Podobných blahoželaní sa napísalo až 6 strán.
Slovenskú expozíciu obohatili svojimi prekrásnymi prácami
i ženy zo Živeny Žilina, kde boli ob-
divované okrem iného najmä rôzne
techniky ozdôb kraslíc a drôtikové
obrazy.
Ďakujem Mgr. Margite Andelovej, Vierke Šupolovej, Emílii
Svrčkovej, Terézii Svrčkovej zo
ZO – JDS Radoľa, ako i Terke Staníkovej, Pavle Lackovej a Milanovi
Palčiskovi ml. zo ZO – JDS KNM,
ktorí sa so mnou podieľali na tomto
našom úspechu.
ffNadežda Behúňová, OO – JDS KNM
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Stretnutie na hranici – Skalité
Šťastie je, keď stretneš priateľa.
Dňa 10. augusta 2013 sa v Skalitom pri Čadci uskutočnilo stretnutie
cca 800 priateľov s medzinárodnou
účasťou z Českej republiky – Moravskosliezskeho kraja, Poľskej republiky – oblasť Rajcze a Gliwic, a hlavne
seniorov členov Jednoty dôchodcov
na Slovensku – krajskej organizácie
JDS Žilina. Podujatie bolo organizované s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja a obce
Skalité. Záštitu nad podujatím prevzali predseda ŽSK Juraj Blanár
a starostka obce Skalité Andrea Šimurdová, poslankyňa VÚC ŽSK.
Pomocnú ruku podalo tiež mesto
Čadca a Obvodný úrad Čadca. Národnými piesňami začala stretnutie
spevácka skupina ZO – JDS z Krásna nad Kysucou pod vedením Margity Ďurišovej, predsedníčky okresnej
organizácie – JDS Čadca, ktorá bola
aj hlavnou organizátorkou akcie.
Moderátorka Michaela Mužíková predstavila a privítala vzácnych
hostí. Europoslankyňu Katarínu
Neveďalovú, ktorá podujatie podporila vo svojom príhovore a vyzdvihla cezhraničnú účasť na stretnutí.
Predsedu JDS Jána Lipianskeho,
ktorý sa zúčastnil pred sobotňajším stretnutím na hranici s členmi
okresnej organizácie Čadca na pracovne priateľskom rokovaní. Priateľov z Českej republiky – pod vedením predsedu Rady seniorov ČR
Oldřichom Pospíšilom. Predsedníčku krajskej rady – Zväzu dôchodcov
Moravskosliezskeho kraja Zlatušu
Paršovú a Dalibora Kališa, predsedu
MO SD Frýdek–Místek. Poľských
seniorov pod vedením p. Fibica a tlmočníka p. Čalu. Seniori z Rajcze
boli hosťami obce Skalité. Predsedu krajskej organizácie JDS Žilina
Michala Kotiana, ktorý bol zároveň
spoluorganizátorom podujatia. Viceprimátora mesta Čadca p. Prívaru.
Starostka obce Skalité si zaslúžila
obdiv všetkých účastníkov za svoju
pomoc a organizačné schopnosti pri
zabezpečení tohto podujatia. Po celotýždňovom peknom počasí sa obcou Skalité v piatok v noci pred podujatím prehnala silná búrka, ktorej
blesky zásahom do trafostanice celú
obec odpojili od elektrickej energie.
Nezaváhala a zariadila všetko potrebné. Patrí jej naša úprimná vďaka.
Veď bez ozvučenia a jej mladých kolegov, ktorí nám veľmi pomáhali
s technikou a organizáciou vystúpenia, by sme celú akciu ťažko zvládali.
Po krátkych príhovoroch hostí
vystúpila spevácka skupina základnej organizácie JDS Skalité, ktorú
predstavila ich členka, druhá moderátorka Mária Papíková s vnučkou.
Moderátorky predstavili postupne
zaujímavé historické perličky zúčastnených okresných miest ŽSK
aj hostí z Moravy a Poľska. Spevácke a tanečné skupiny prezentovali
svojím vystúpením aktivity členov
základných organizácií – JDS v KO
– Žilina.
Ráno nás v Skalitom vítal mierny dážď, potom sa však počasie nad
nami zľutovalo a prestalo pršať.
Mierne ochladenie neodobralo chuť
účastníkom a svojím potleskom
ohodnotili jednotlivé súbory. Spolu vystúpilo v rámci dobrovoľníctva
17 súborov. Jedinou odmenou im
bol neutíchajúci potlesk seniorov
dôchodcov. Hra na heligónke a spev
v podaní Milana Kubačka s vnukom
25
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Reném Čiernym z Párnice zdvihli zo
sedadiel viacero seniorov, aby sa tancom rozhýbali a zohriali. Prekvapením podujatia bola rodáčka zo Skalitého mladá talentovaná speváčka
a heligónkarka Vlasta Mudríková,
ktorá si svojím vystúpením získala
srdcia všetkých účastníkov.
Svoju snahu predviedol aj súbor
Lúčanka z Lietavskej Lúčky, Bytčické speváčky, tanečná country
skupina RUTY–ŠUTY zo Žiliny,
spevácka skupina Slnečnice z Čad-
ce, spevácka skupina Súľovčanka zo
Súľova, tanečná skupina Kysucké
Margarétky a mužská spevácka skupina Kysuckí Junáci z Kysuckého
Nového Mesta, spevácka skupina
Lúč z Martina, spevácka skupina
zo Slovenského Pravna, spevácka
skupina Salatín – Liptovské Sliače,
spevácka skupina Kriváň z Východnej, ktorá svojím vtipným podaním
rozohriala potleskom všetkých. Za
priateľov z Českej republiky vystúpili Novobielske babičky a tanečníci
z Oprechtíc. Za priateľov z Poľskej
republiky sa predstavila vtipným vystúpením babička s vnučkou.
Na záver vystúpenia sa obcou
Skalité niesla pieseň Na Kráľovej
holi…, ktorú si spoločne zaspieval
cca 800 členný zbor seniorov – priateľov Českej, Poľskej a Slovenskej
republiky. Predsedovia okresných
organizácií v krajskej organizácii –
JDS Žilina mohli byť právom hrdí
na činnosť členov v základných organizáciách. Veď svojou aktivitou
vytvorili obdivuhodné podujatie,
ktoré venovali sebe, a vytvorili tak
úžasnú atmosféru, o ktorej priatelia z Poľskej republiky prostredníctvom tlmočníka p. Čalu informovali
v poľskom rozhlase. Priatelia z Českej republiky svoj obdiv vyjadrili
hneď po skončení podujatia.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa podieľali na podujatí finančne, organizačne, ale aj samotnou prezentáciou svojej činnosti. Takto možno
plniť myšlienku JDS, aby nikto nebol sám. Hovorí sa, že: „Hora s horou sa nemôže stretnúť, iba priatelia
sa môžu stretnúť.“ Preto sa stretá­
vajme, pokiaľ je to možné. Hranice
nie sú prekážkou. O tom sme sa presvedčili na stretnutí v Skalitom.
Stretnúť priateľa je šťastím a je
jedno, na ktorej strane hranice. Dovidenia o rok, priatelia.
ffMária Žideková, tajomníčka KO –
JDS Žilina
ffFoto: Mária Žideková
26
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Seniori zo Sučian vo Fulneku
Dňa 22. júna 2013 navštívili seniori ZO JDS v Sučanoch družobné mesto Fulnek na základe pozvania starostky mesta pri príležitosti 20. výročia dňa mesta Fulnek.
Oficiálne privítanie sa uskutočnilo v zasadačke radnice za prítomnosti predstaviteľov mesta, starostu obce
Sučany a seniorov mesta Fulnek. V družobnej atmosfére štedrých hostiteľov a po stručných príhovoroch zaspievali členovia skupiny Sučianka pár piesní a po hromadnom fotografovaní na námestí sme sa presunuli na
miesto osláv.
Prajné počasie bez dažďa spríjemnilo atmosféru osláv
a po výbornom obede a následnej korunovácii novej
princeznej Terezky z Fulneku vystúpila na pódiu v záhrade, okrem iných skupín a hudobných telies, aj naša
hudobná skupina Sučianka, ktorá rozveselila našimi
pesničkami domáce publikum.
Počas celého dňa vyhrávala hudba rôznych žánrov,
stánky s občerstvením ponúkali všeliaké dobroty a partia sučianskych seniorov sa bavila spoločne s obyvateľmi
mesta Fulnek. Mnohí naši seniori nadviazali už v minulosti družobné kontakty aj s rodinami občanov mesta,
takže všetci priatelia mali možnosť stretnúť sa spoločne
aj v ich rodinách, čo družobné stretnutia čoraz viac
umocňujú.
Rozpačité určovanie a dohadovanie o hodine odchodu však ovplyvnila záverečná atmosfére pred mestským
kultúrnym centrom pri reprodukovanej hudbe zloženej
zo šlágrov a česko-slovenských hitov 50. – 80. rokov. Spoločná zábava, spev a hromadný tanec nakoniec rozhodli
o tom, že odjazd autobusu sa uskutočnil až po 21. hod.
Barometrom stupňa spokojnosti väčšiny účastníkov
sa stala cesta domov, počas ktorej dvaja harmonikári
určovali náladu a ostatní sa jej úplne podriadili takým
spôsobom, že zborový spev až do zastavenia autobusu
v obci Sučany neutíchol.
ffText : Viliam Kúdelka
ffFoto : Tibor Pročka
Seniori zo Sučian na „cibuľovej slávnosti“
v Maduniciach 17. 8. 2013
Tento krásny letný deň v Maduniciach sa niesol
v duchu osláv zeleniny, ktorá v žiadnej kuchyni nesmie chýbať a je to cibuľa. Osemnásty ročník predstavuje už vek dospelosti aj v podujatiach podobného
druhu. V dopoludňajších hodinách sa v miestnom
amfiteátri všetko pripravovalo, najmä vytvorenie slovenského cibuľového rekordu – najväčšia „900-vka“,
program potom pokračoval pred obecným úradom
v strede obce „mastným cibuľovým privítaním pri
fontáne“, čo v skutočnosti bol chlieb omastený a posypaný cibuľou, po ktorom nasledoval CIBUĽOVÝ
SPRIEVOD na čele s rodinou Cibuliakovou, Kozou,
Prasaťom a bubeníkmi Campana Batucada. Po príchode do amfiteátra nasledoval GALAPROGRAM,
kde účinkovala aj Sučianka a ďalšie skupiny z okolia,
vyvrcholením bolo vystúpenie Nely Pociskovej. Ok-
rem kultúrneho zážitku si seniori odniesli aj v Maduniciach pestovanú (na 14 hektároch) CIBUĽU.
ffText: Ján Šteuček
ffFoto: Tibor Pročka
27
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Regionálna prehliadka speváckych súborov
seniorov v kultúrnom dome v Tomášovciach
Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku z Lučenca v posledný aprílový deň
(30. 4. 2013) zorganizovala veľkolepú prehliadku speváckych súborov seniorov v Kultúrnom dome
v Tomášovciach.
Na prehliadke sa zúčastnil a prihovoril sa účinkujúcim aj Ing.
František Šušlík, predseda krajskej
organizácie JDS Banskobystrického kraja. Prítomných členov speváckych súborov a ostatných hostí
privítala Ing. Zuzana Loštáková,
predsedníčka okresnej organizácie
JDS v Lučenci.
Svoje spevácke umenie predviedlo 13 súborov, z toho 1 bol hosťujúci
z Detvy. Prehliadku začali 3 domáce
súbory z Lučenca, ktoré pracujú pri
kluboch záujmovej činnosti. Na poslucháčov veľmi dojímavo pôsobili
piesne napr. zo súborov miestnej
organizácie JDS, Vidinský kostolík, Cigán zahraj, všetky boli krásne
a s citom zaspievané.
Z okresu Rimavská Sobota vystúpili tiež 3 súbory, a to z Hrachova,
z Hnúšte a z Rimavskej Soboty.
Na vysokej profesionálnej úrovni
zažiaril, tak ako už tradične každoročne pod vedením Vierky Slatinskej
(umeleckej vedúcej súboru) súbor
DÚHA z Rimavskej Soboty.
Atmosféru celého podujatia, ktorá bola výnimočná aj vďaka starostlivosti celého tímu OO JDS v Lučenci,
podčiarklo vystúpenie Janka Brezovického, ktorý svojou pamäťou exceloval pri prednese poézie.
Smrť Jánošíkova od Jána Bottu
v jeho podaní bola oživujúca v spomienkach na Jánošíka pri príležitosti jeho 300. výročia úmrtia. Pokiaľ
máme v radoch seniorov takýchto
hrdých Slovákov, naša činnosť nie je
márna.
Aj hosťujúci súbor z Detvy nás
prekrásnou piesňou o Slovensku tak
rozcitlivel, že máloktoré oko ostalo
suché.
Na záver prehliadky prišiel aj starosta Tomášoviec Ing. Ján Mičuda,
ktorý nám všetkým poďakoval za
účasť, odovzdal ďakovné listy vedúcim súborov a prejavil radosť nad
tým, že toto podujatie sa konalo v ich
obci.
Prehliadka splnila svoj účel, naše
slovenské ľudové piesne nás rozveselili dodali ďalšiu energiu do života. Na záver sme si všetci zaspievali
našu dôchodcovskú hymnu Zahučali hory, zahučali lesy, ktorou sme
oficiálne akciu ukončili.
Z vďaky všetkým organizátorom
ffEva Chovancová, okresná
tajomníčka JDS z Rimavskej
Soboty
28
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Nevšedné jubileum
ZO JDS v Háji zorganizovala v spolupráci so starostkou obce Irenou Gajdošovou
oslavy 60. výročia sobáša manželov Júliusa Kalásza a Terézie, rod. Bérešovej v klube dôchodcov dňa 16. júna 2013.
Po privítaní oslávencov a prítomných
predsedníčkou ZO JDS, pozdravila jubilantov aj starostka a odovzdala im darčekový kôš od obecného úradu. Vo svojom
príhovore milými slovami vyzdvihla ich
spoločnú cestu k diamantovej svadbe,
ktorá bola plná starostí, ťažkostí a bôľu,
ale ja radostí z úspechov dosiahnutých
na ceste spoločného života. Ich prvé
dve deti zomreli hneď po narodení,
potom vychovali dvoch synov, pričom
pani Terézia pracovala v Jednotnom
roľníckom družstve, potom v cemen­
tárni a prežila aj ťažký úraz. Pán Július
až do odchodu do dôchodku pracoval
ako opravár strojov na strojovej a traktorovej stanici. Boli medzi prvými zakladateľmi ZO JDS v Háji.
V kultúrnom programe odzneli krásne
básne v podaní Ireny Stupákovej, Aniko
Kalászovej, Kataríny Bartovej a Ruženy
Farkašovej.
Zápis do pamätnej knihy JDS bude
pripomínať generáciám idúcim po nás súdržnosť, ktorou členovia klubu dôchodcov
a obecný úrad spomenú na svojich jubilantov.
ffRužena Farkašová, predsedníčka ZO JDS
29
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Gbelskí seniori priniesli osem medailových ocenení
Gbelskí duchom mladí a fyzicky svieži dôchodcovia nás v dňoch 27. a 28. augusta 2013 reprezentovali
na Župnej olympiáde v Dunajskej Strede. Šesť členov
Jednoty dôchodcov Slovenska – Gbely bojovalo za
Skalický okres v rôznych disciplínach spolu s kolegami z ďalších siedmich okresov. Po športovom zápolení
prvé miesto obsadil okres Trnava, druhé miesto okres
Skalica (za silnej asistencie našich zástupcov) a na
treťom mieste skončil okres Senica.
Tri ženy a dvaja muži vybojovali tieto medaily:
»» Anna Zajíčková priniesla dve zlaté medaily, jednu
za hod granátom na cieľ a ďalšiu za hod do koša;
»» Helena Nemcová si hrdo zavesila na hruď zlatú me‑
dailu za hod do koša a striebornú medailu za streľbu
zo vzduchovky;
30
»» Jozefa Jurigová – naša predsedníčka – priniesla
striebro za hod valčekom do diaľky a bronz za hod
granátom na cieľ;
»» Marián Kondla má dobrý odhad, hodil cielene a zís‑
kal striebornú medailu za hod granátom na cieľ;
»» Ferdinand Nemec tiež hádzal presne a priniesol si
bronz za hod granátom na cieľ.
Funkcie organizátora a rozhodcu spolu s inými
zástupcami zúčastnených okresov sa so cťou zhostil
Ing. Jozef Morbacher – predseda okresnej Jednoty
dôchodcov Slovenska.
Naši seniori nás milo prekvapili a potešili, srdečne
im blahoželáme, želáme pevné zdravie a veľa entuziazmu do ďalšieho športového zápolenia za pomoci
ich doterajšieho trénera p. Ferdinanda Nemca.
ffMgr. Mária Cvečková, PhD., členka výboru JDS Gbely
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Memorandum o spolupráci VUC Trnava s KO JDS Trnava
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku (KO JDS)
v Trnave Margita Fabiánová podpí-
torom Jozef Behúl. Obe strany sa
dohodli, že snahou a záujmom partnerských strán je využívať skúsenosti a poznatky seniorov na poskytovanie kvalitnejších služieb v sociálnej
a zdravotnej oblasti v regióne
a vytváranie podmienok na kultúrne a spoločenské
aktivity.
Partneri budú
presadzovať nové
poznatky a skúsenosti zo života
spoločnosti, pod­
porovať informovaT. Mikuš, predseda VÚC TSK a M. Fabiánová, prednosť a vzdelávacie
sedníčka KO JDS
programy v rámci
sali spoločné memorandum. Cieľom
memoranda je napĺňanie kvality
a dôstojnosti každodenného života
seniorov, žijúcich na území Trnavského samosprávneho kraja. Za
JDS sa na akte zúčastnil predseda
Okresnej organizácie JDS v Trnave
a člen predsedníctva KO JDS Trnava
Jozef Štefánek a predseda OO JDS
v Hlohovci a člen predsedníctva KO
JDS Augustín Ukropec. Za Trnavský samosprávny kraj bol prítomný
aj podpredseda TTSK Zdenko Čambal, hlavný kontrolór TTSK Ľudovít
Daučo a asistent predsedu TTSK
poverený spoluprácou s tretím sek-
celoživotného vzdelávania, vytvárať
podmienky na celkové zlepšenie kvality života občanov v regióne Trnavského samosprávneho kraja.
TTSK a JDS budú ďalej podporovať aktivity a iniciatívy seniorov smerujúce k udržiavaniu a zachovávaniu
tradícií a zvyklostí našich predkov
vo folklórnej oblasti, v oblasti tradičných remesiel, krojov, piesní a tancov. Budú podporovať vzdelávacie
aktivity starších spoluobčanov tak,
aby sa i v dôchodkovom veku mohli
vzdelávať a získavať nové poznatky vo svojej kvalifikácii. Obe strany
zhodnotili doterajšie obdobie, keď
vznikli nové podujatia ako napr.
Župná olympiáda seniorov.
Predseda TTSK Tibor Mikuš
ponúkol seniorom priestory úradu a zriaďovateľských organizácií,
poradenstvo a pomoc odborníkov
úradu. Margita Fabiánová prišla na
rokovanie s ponukou vytvoriť poradný orgán TTSK, ktorý by tvorili výlučne seniori, a mohli tak využiť svoje
životné skúsenosti pri riešení úloh
a kompetencií TTSK. Predstavený
by bol na Dni TTSK v októbri, me­
siaci úcty k starším. Memorandum
sa uzatvorilo na obdobie piatich
rokov a je pokračovaním doterajšej
úspešnej päťročnej spolupráce.
ffIvan Krajčovič,
pracovník VÚC Trnava
31
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Hubinská kašša
V tomto roku si pripomenula Hubina 660. výročie prvej písomnej
zmienky o svojej obci, nachádzajúcej sa v okrese Piešťany. Na počesť
týchto osláv Obecný úrad v Hubine a obecné zastupiteľstvo 4. mája
2013 usporiadali majáles, ktorý bol
spojený s rôznymi kultúrnymi podujatiami. Program sa odohrával
v uliciach obce, na návestí pri starej
zvonici, kde hrala muzika a v Doline
na futbalovom štadióne, tu bolo vyvrcholenie slávnostného programu
s hudbou, premietaním filmu a tancovačkou. Do týchto aktivít sa nadšene pridali i hubinskí dôchodcovia.
Už v apríli sa zaviazali, že k tomuto sviatku urobia niečo užitočné.
A podarilo sa im to. Pri skrášľovaní obce vyčistili prístupovú cestu
k starému cintorínu a bezprostredné okolie. 13. apríla 2013 sa zišlo
pri cintoríne skoro 20 dôchodcov,
a v poobedňajších hodinách cesta
k cintorínu vyzerala tak, ako sa také
miesto patrí.
Organizácia hubinských dôchodcov pripravila i stretnutie dôchodcov
z obcí piešťanského regiónu v rekreačnom stredisku vo Výtokoch.
Toto stretnutie malo veľký
úspech a nesmiernu pochvalu si vyslúžil výbor JD.
Treba v takýchto aktivitách
pokračovať, hovoril každý,
kto sa na tomto stretnutí zúčastnil. V prekrásnej
hubinskej prírode sa všetci
cítili výborne.
Na oslave 660. výročia
prvej zmienky o Hubine sa
dôchodcovia tiež zúčastnili. Pred sálou kultúrneho
domu sa varil guláš a na
futbalovom štadióne sa
opäť varilo. Tu sa však súťažne pripravovala hubinská kašša – typické jedlo
našich starých mám, ktorá
sa varila prakticky v každej
domácnosti. Samozrejme,
prvé dve miesta obsadili tí
starší a lepší kuchári a kuchárky. Dôchodcovia si
za výbornú pochutinu odniesli i diplomy.
Poslednou akciou v júli,
ktorú zorganizovali hubinskí dôchodcovia, bolo
varenie guláša, v hornom
hubinskom šenku. Akcia
sa tiež vydarila a hoci bol
nesmierne horúci deň,
všetci si pochvaľovali a zakončili zábavu v neskorých
večerných hodinách.
ff(jrj + jac)
32
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Spoločné stretnutie seniorov Bánovského okresu v Ruskovciach
Viete, že vo vašom živote sú dva
dni, v ktorých môžete nič nerobiť? Ten prvý je včera a druhý
zajtra. Iba dnes môžeme žiť,
dnes môžeme milovať, snívať,
pracovať, radovať sa a oslavovať.
Seniori bánovského okresu sa
v sobotu 31. augusta 2013 v Ruskovciach spoločne radovali, zabávali
a oslavovali.
ZO JDS Ruskovce, OO JDS Bánovce nad Bebravou, a starosta obce
Ruskovce Bc. Jaroslav Mlynek pripravili tohtoročné šieste stretnutie
členov ZO bánovského okresu pod
názvom SAMI – SEBE.
Konalo sa v neobvyklom čase, ale
v ničom za tými predchádzajúcimi
nezaostalo.
Účastníkov stretnutia privítal slnkom osvietený a vyhriaty vyzdobený
kultúrny dom.
Po zápise do pamätnej knihy
obce, dostal každý prichádzajúci
krásny, ručne vyrobený upomienkový darček. Pod javiskom na dvoch
dlhých stoloch bola pripravená bohatá tombola, do ktorej prispeli okrem členov aj niektorí naši priatelia
sponzori a medzi seniormi bol o ňu
veľký záujem.
Stretnutie sme začali krátkou
piet­nou spomienkou na dlhoročného predsedu JDS RNDr. Kamila
Vajnorského.
Po krátkom privítaní hostí a účastníkov sa začal program, o ktorý sa
postarali spevácke súbory seniorov
z Ruskoviec, Timoradze, Krásnej
Vsi, Podlužian, Dežeríc a z Dvorca.
Spoločné stretnutie prišla pozdraviť
spevácka skupina seniorov Nádej
z Topoľčian.
Všetkým účinkujúcim sa za pekné
vystúpenie ušiel veľký potlesk.
Na stoloch sa zrazu objavil voňavý
guláš, výborné domáce koláče, káva
a ostatné tekutiny potrebné pre pitný režim. Dobrá nálada sa ešte zlepšila, hlavne, keď sa pridala hudobná
skupina seniorov z Dubodiela. Radosť z dobrej zábavy v príjemnom
prostredí a medzi milými ľuďmi mal
aj najstarší občan Ruskoviec Viktor
Tupý, ktorý v dobrej kondícii oslávil
93 rokov.
Bavili sa a spokojní boli aj naši
milí hostia:
Mgr. Anna Prokešová, preds. KO
JDS Trenčín, primátor mesta Bánovce n/ B. Marián Chovanec, zástup-
kyňa primátora Ing. Mária Hajšová,
poslanec NR Slovenska Ľubomír
Želiezka, Mgr. Ivan Prokeš, starostovia obcí Podlužany – Ing. Pavol
Miksa, Dežerice – Ladislav Chudoba, Timoradza – Iveta Šebeňová,
Dvorec – Ing. Eva Srncová.
Na záver poďakoval starosta obce
Bc. Jaroslav Mlynek všetkým prítomným za účasť, priateľom a známym za pomoc a podporu, všetkým
tým, ktorí pripravili celé spoločné
podujatie seniorov.
Veľké seniorské ďakujem patrí starostom obcí, ktorí podporujú svojich
seniorov v ich aktivitách a pomáhajú
im,všetkým priateľom, sponzorom
a podnikateľom.
ffSokolíková, preds. OO JDS Bánovce
nad Bebravou
33
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Sami sebe v Čachticiach
Niektorí začali podnikať, všetko
okolo nás sa menilo a ľudia hľadali spôsob, ako ďalej žiť. V posledných rokoch sa však ľudia nasýtili
všetkých noviniek a tým citlivejším
začalo niečo chýbať – normálny
ľudský kontakt. Ľudia začali znova
pociťovať potrebu byť spolu. Život,
hoci je v ňom mnoho strastí, predsa
poskytuje mnohé radosti, tak i 14.
ročník vystúpenia Sami sebe, ktorý
sa mohol uskutočniť vďaka predstaviteľom obce na čele so starostkou
obce Annou Ištokovou, pracovníčky
kultúrneho strediska Aleny Novotnej a sponzorom.
Čachtickí umelci stavili aj v štr­
nástom ročníku obľúbeného vlastného hudobno–zábavného programu
Sami – Sebe na úsmev a pobavenie
diváka. Alena Novotná tvorí texty
pre svoje scénky počas celého roka.
Chýr o akcii sa rozniesol do dedín
v celom regióne a o priazeň diváka
Čachtičania núdzu nemajú.
Je to spoločenstvo ľudí, ktorí
trávia kus zo svojho voľného času
učením textov, študovaním postáv
a prezentovaním vlastného názoru
na to, ako by to všetko okolo malo
fungovať.
Kolektív je zložený z detí, žien,
mužov, členov JDS, ktorí majú jedno spoločné – zmysel pre humor,
dobrú náladu a chuť zabávať iných
ľudí. Takmer v trojhodinovom predstavení sa predviedli účinkujúci vo
veku 7 až 75 rokov. Scénky a spevácke vstupy, ktoré sú naplnené humorom, rozprávajú o témach zo života
a každodenných vzťahoch. Piesne sú
zo súčasnosti, alebo z rokov minulých, ako bol rok 1961, keď Čachtice
zažili filmovanie Bathoryčky. Vo svojom vystúpení nezabudli divákom
pripomenúť Deň matiek a zároveň
piesňou vyjadrili vďačnosť matkám
za ich starostlivosť a ochotu vždy pomôcť, keď je to potrebné.
Počas dvoch víkendov za sebou
(celkove 6 vystúpení) zaplnené
hľadisko svojím potleskom počas
predstavenia dávalo najavo, že sa
im program páčil. Na vystúpenie sa
prišli pozrieť i členovia z družobnej
organizácie klubu dôchodcov Brno-
‑Tuřany. Pekným ukončením programu bolo uvedenie do Čachtickej
siene slávy členky súboru a bývalej
učiteľky ZŠ v Čachticiach Helenky
Šimovej, ktorá svojím prístupom
k postave Báthoryčky je vzorom
pre občanov. Na záver vystúpenia
starostka obce Anna Ištoková poďakovala účinkujúcim za ich ochotu
a snahu pobaviť občanov z Čachtíc
ako i z okolia.
Doma počúvame hudbu, pozeráme televíziu, ale zážitok zo živého
vystúpenia je predsa len mocnejší,
preto by nemali zaniknúť takéto snahy o priblíženie humoru a zábavy
občanom.
Účinkujúci v Sami sebe sa nemajú teda za čo hanbiť.
ffČlenka JDS v Čachticiach
34
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Dôležitá akcia našej organizácie je za nami
Na deň 22. 8. 2013 bude naša
organizácia JDS dlho spomínať. V tento deň sa v našej obci
Horná Lehota zišli členovia jednotlivých organizácií z okresu
Brezno na 13. ročník okresného
zrazu turistov seniorov.
V tento deň sa v našej kultúrno-spoločenskej hale stretlo
celkovo 337 členov z 15 organizácií, členovia okresnej organizácie JDS, členovia organizačného výboru a čestný predseda
OO JDS v Brezne pán Tibor Gilla.
Akciu začala predsedníčka
MO JDS v Hornej Lehote pani
Edita Štrbová, účastníkov akcie
pozdravila predsedníčka OO
JDS v Brezne Viera Pernischová.
K prítomným prehovorili aj
starostovia z pozvaných obcí.
Srdečný príhovor mal k svojim (skôr narodeným) starším
občanom starosta obce Vladimír
Bušniak.
Po príhovoroch nasledoval
krátky program žiakov ZŠ básňou VALIBUK, ktorou sme si
pripomenuli nášho rodáka básnika Sama Chalupku.
Po krátkom programe nasledovala športová časť - turistická
vychádzka do prírody. Pre zdatnejších štvorkilometrová trasa
turistického pochodu, pre menej
zdatných dvojkilometrová trasa
chotárom obce Horná Lehota.
Turistickú vychádzku začali
účastníci položením kytice k pomníku padlým vo svetovej vojne
1914 – 1918 a bojovníkom padlým v SNP. Počas vychádzky trasa viedla miestom, kde sa konala
prvá spartakiáda FRTJ v roku
1922, pokračovalo sa návštevou
miesta posledného odpočinku
Sama Chalupku, jeho pamätnej
izby, pamätnej izby našej obce
a evanjelického kostola.
Účastníci s veľkým uznaním
zhodnotili vybudované trasy
s osadenými lavičkami na oddych.
Po športovej časti nasledovalo občerstvenie, dobrý guľáš pri
disko hudbe.
Na záver predsedníčka OO
v Brezne spolu s predsedníčkou
MO JDS v Hornej Lehote odovzdali predsedom MO ďakovné
listy za účasť na zraze turistov
seniorov v Hornej Lehote.
ffVýbor miestnej organizácie JDS
Horná Lehota
35
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Členovia JDS Oščadnica opäť v Liptovskom Jáne
Ako po minulé roky, tak i tento rok sme sa zúčastnili
na relaxačno–rekondičnom pobyte v krásnom prostredí
Liptova v hoteli Avena v Liptovskom Jáne.
Keďže každý z nás si potreboval oddýchnuť a načerpať nové sily, túto možnosť sme mali práve na tomto po-
byte. Hotel Avena je vybavený mnohými rekondičnými
za­riadeniami a každý z nás mal možnosť vybrať si procedúry podľa svojej potreby. Mnohí sme využívali liečivý
prírodný prameň tzv. kaďa a bazény s liečivou vodou pri
hoteli Horec.
Voľné chvíle sme si vypĺňali vychádzkami do krásnej
prírody a spoločnými posedeniami, spestrenými rôznymi príhodami zo života.
Obohatení príjemnými zážitkami a pookriati na tele
i na duši sme sa vracali ku každodenným povinnostiam
domov.
Za túto možnosť každoročného oddychu patrí veľké
ďakujem nášmu obetavému a starostlivému predsedovi
Jozefovi Krivánkovi, ktorému veľmi záleží na spestrení
života našich seniorov.
ffZa účastníkov pobytu tajomníčka JDS Oščadnica
Bzdiliková Marta
Telesne postihnutí v Oščadnici oslávili Deň matiek a Deň otcov
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
v Oščadnici usporiadali v nedeľu
5. mája v Penzióne Trojička kultúrne podujatie pri príležitosti
osláv Dňa matiek a Dňa otcov.
V úvode kultúrneho programu
zarecitovali poéziu a prózu k mamičkám a oteckom žiačky ZŠ
ústredie Slavomíra Šimaliaková
a Nikola Kozová. Predseda našej
organizácie privítal predsedníčku Okresnej organizácie Jednoty
dôchodcov Slovenska Margitu
Ďurišovú, kaplána farnosti Pe-
36
tra Marejka a prislušníkov OR
v Čadci, ktorí nám prišli vysvetliť
ako sa bezpečne správať v cestnej premávke. Po ich prednáške
všetci prítomní dostali reflexné
pásky, ktoré našej organizácii venoval minister vnútra SR Robert
Kaliňák, za čo mu touto cestou
ďakujeme. Margita Ďurišová informovala o liečebných pobytoch
a o ďalších aktuálnych otázkach.
Jozef Krivánek potom predniesol
správu o činnosti od poslednej
členskej schôdze (február) hlavne, vybudovanie klubu dôchodcov po 15 ročnej činnosti, účasť
na okresnej prehliadke folklórnych speváckych súborov. Pripravujeme už 7. ročník benefičného
koncertu Od srdca k srdcu 20.
októbra 2013, z ktorého výťažok
venujeme sirotám a polosirotám
z obce. V rámci koncertu usporiadame aj výstavu ručných prác členov. Z ďalších plánovaných akcii
Jozef Křivánek spomenul rekondičný pobyt v Liptovskom Jáne
16.-21. júna, okresné športové
hry v Čadci, brigádu na oprave lavičiek a čakárni, ktoré máme pod
patronátom, púť pre telesne postihnutých Svätý Hostín 15. júna
a ďalšie podujatia. Po chutnom
obede sa konalo tradičné žrebovanie tomboly s množstvom cien,
členovia výboru rozdali všetkým
členom kvet a sladkú odmenu
a potom už začal kultúrny program, v ktorom na heligónky zahrali a zaspievali Mária Glettová,
Karol Časnocha a Dana Bartošová. V závere stretnutia predseda
poďakoval všetkým prítomným
s vierou, že ešte žijú medzi nami
ľudia, ktorím nie je ľahostajní život nás telesne postihnutých nielen v našej obci Oščadnica ale aj
v celej Slovenskej republike.
ffZO JDS Oščadnica
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Nepripustíme, aby aj náš duch odišiel do dôchodku
Mladosť a staroba tvoria rub a líce
jednej mince, jedného ľudského života. Hoci je táto doba očarená mladosťou, drietomskí seniori dokazujú, že aj seniorský vek sa dá napĺňať
zážitkami. Nechcú seniorský vek len
prežiť, ale si ho aj užiť.
Mesiac apríl patril medzi ich
najaktívnejšie mesiace. Spoločne
navštívili divadelné predstavenie
Radošinského naivného divadla v
Trenčíne, naučili sa pliesť košíky
z papiera a šuľať gágoríky na brde.
Pri príležitosti Dňa Zeme vyčistili pridelený úsek obce. 27. apríla
2013 usporiadali zájazd do Zlatých
kúpeľov Turčianske Teplice a vykúpali sa v akvaparku. Relax spojili
s poznávaním našich miest a histórie, navštívili Národný cintorín
v Martine a prezreli si miesta posledného odpočinku mnohých slovenských osobností. Zaujímavá bola
i návšteva Slovenského národného
múzea v Martine, kde sa niektorí
vrátili do rokov svojho detstva a pomáhali sprievodkyni pomenúvať
mnohé exponáty.
V dňoch 6. a 7. mája 20 členov
JDS Drietoma absolvovalo výlet na
Kysuce, kde ich fundovane sprevádzal MUDr. Jakuš, ktorý 35 rokov
pôsobil ako obvodný lekár na Kysuciach a bol by veľkou konkurenciou
i pre profesionálnych sprievodcov.
Spoznávanie Kysúc sa začalo
v Krásne nad Kysucou. V budove
kultúrneho domu je zriadená prírodovedná expozícia. Stála expozícia prezentuje faunu a flóru severozápadného Slovenska. Hlavnou
atrakciou je replika mamutej samice
v životnej veľkosti.
Stála expozícia Kysuce v minulosti je
venovaná prierezu
histórie, etnografie a
archeológie regiónu.
Výlet pokračoval
prehliadkou Múzea
kysuckej dediny Vychylovka, kde si pozreli expozíciu obytných, hospodárskych
a
spoločenských
stavieb v prírode
a povozili sa vláčikom po skanzene
lesnou úvraťovou železnicou. Obdivovali orloj v Starej Bystrici, prezreli
si rodný dom herca Jozefa Kronera
v Staškove a prvý deň ukončili v Sudoparku v Klokočove. Večer v dobrej
nálade vyvrcholil kúpaním v sudoch
s horúcou vodou.
Na druhý deň výlet pokračoval,
prezreli si ropný prameň v Korni,
navštívili pútnické miesto v Turzovke a nakúpili ovčie výrobky na salaši
v Korni.
Zážitky z výletu znásobila nádherná jarná kysucká príroda, pekne
upravené domy a záhrady, dobré počasie a najmä dobrá nálada.
ffZO JDS Drietoma
37
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Športové a kultúrne aktivity OO JDS Martin
Tohto roku sa 8. júna opäť zišli seniori v Dražkovciach, aby si zmerali
svoje sily v športovom zápolení. Zišlo sa ich neúrekom až 220. Výsledky
v jednotlivých vekových kategóriách
a v disciplínach na prvých miestach
boli následovné: (kategórie do 65 r.,
65 – 70 r., nad 70 r.)
Ženy – kriketová lopta do diaľky:
va Kocholová, Turany
E
Vlasta Lacková, Záturčie
Zuzana Filcová, Martin II.
Ženy – kriketová lopta na cieľ:
ľga Lysičanová, Vrútky
O
Anna Kľúčiarová, Kláštor
pod Znievom
Júlia Krajňáková, Záturčie
Ženy – hod váľkom do diaľky:
iera Ďurigová, Vrícko
V
Vlasta Lacková, Záturčie
Zuzana Filcová, Martin II.
Ženy – streľba zo vzduchovky: (Bez
rozdielu kategórií)
Margita Betínska, Martin II.
Muži – hod granátom do diaľky
gr. Peter Bražina, Martin-ľadoveň
M
Viliam Chovan
Muži – hod granátom na cieľ:
I ng. Peter Bliska, Belá-Dulice
Július Hlaváč, Martin-stred
Muži – vrh guľou (3 kg):
I ng. Jozef Surman, Martin-vojsko
Jaroslav Hrivnák, Martin-stred
Ing. Anton Bielčík, Turč. Teplice
Muži – streľba zo vzduchovky:
Gabriel Žibrita, Vrícko
38
Okrem uvedených disciplín boli
vyhlásené i disciplíny v behu, kde
počet súťažiacich bol pomerne nižší,
lebo STOP BEHU zavelili kĺby.
Všetkým úspešným športovcom
na prvých troch miestach predseda
okresnej organizácie Ing. Miroslav
Pazdziurko odovzdal diplomy. Víťazi
jednotlivých kategórií sa zúčastnia
na krajských športových hrách se­
nio­rov v Kysuckom Novom Meste.
Za uskutočnenie športových hier
patrí veľké poďakovanie starostke
Dražkoviec pani Šalagovej, primátorovi mesta Martin Andrejovi
Hrnčiarovi za sponzorstvo a, samozrejme, všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do zabezpečenia hier.
Jarná aktivita seniorov okresu
Martin vyvrcholila 29. júna v Sučanoch, kde v záhrade denného centra
(klubu dôchodcov) sa seniori zišli
na IX. ročníku Dní Milana Hodžu,
pozostávajúceho z literárnych súťaží žiakov základných a stredných
škôl, vedeckej konferencie o osob­
nostiach slovenskej politiky a slávnostných služieb božích v evanjelickom kostole. Súčasťou osláv bol
aj IX. ročník prehliadky súborov
se­niorov Turca, na ktorom sa zúčastnili okrem seniorov aj zástupcovia Agrárnej strany vi­dieka ako
hlavný sponzor podujatia. Delegácia zúčastnených v rámci pietneho
aktu položila k hrobu Milana Hodžu
na Národnom cintoríne v Martine
veniec. V rámci prehliadky vystúpili súbory: Sučianka, Priekopčanka,
Turčianka, Severanka, Vrútočanka,
Seniori spod Lysca, Turianka, LÚČ,
tanečná skupina COUNTRY, spe-
vácke DUO a Bohuslav Figura. Po
občerstvení chutným gulášom a pivom sa prítomní zabávali pri hudbe
do neskorých popoludňajších hodín.
Všetkým organizátorom a sponzorom tohto vydareného podujatia patrí poďakovanie, a to najmä, Obecnému úradu v Sučanoch, základnej
organizácii v Sučanoch, Agrárnej
strane vidieka na Slovensku.
ffAutori: Magda Hríbová, Ján
Šteuček
ffFoto: Ján Šteuček, Tibor Pročka
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
6. ročník krajských športových hier seniorov bol úspešný!
Pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja a primátora mesta Kysucké Nové Mesto, sa
dňa 11. júla 2013 na štadione MŠK
v našom meste, uskutočnil 6. ročník
športových hier seniorov Žilinského
kraja.
Túto veľkú akciu poriada krajská
organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku, a preto v tomto roku organizovaním bola poverená OO JDS
Kysucké Nové Mesto.
Už v mesiaci februári 2013 sa začali predbežné rozhovory o dôstojnom zabezpečení tejto náročnej
úlohy. Vytvoril sa organizačno–pracovný tím, ktorý predovšetkým hľadal finančné možnosti. Musím pochváliť spoluprácu riaditeľa MKŠS
Bc. Čierňavu a najmä gestorku
Denného centra 75 PhDr. Taranovú,
ktorí od samého začiatku sa aktívne
angažovali na organizovaní tohto
dňa.
V stanovený deň sme sa nezobudili do pekného počasia. Chmáry
na oblohe spustili veľký dážď práve
vtedy, keď seniori z ôsmich okresov
Žilinského kraja hľadali cestu na štadión. Chmáry boli i na tvárach organizátorov - čo teraz! Nepoddali sme
sa vplyvu počasia, lebo sme verili,
že na slávnostnom otvorení bude
už dobre. A tak sa i stalo. Na trávnatej ploche nastúpení za tabuľkami
označených okresov: Čadca, Dolný
Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin,
Ružomberok, Trstená, Žilina a, samozrejme, Kysucké Nové Mesto,
sme s potleskom privítali prvých
hostí, a to primátora mesta Ing. Jána
Hartela, prednostu MÚ JUDr. Ľubomíra Ježu, prednostu obv. úradu
ZA a nášho poslanca za VÚC Ing.
Vladimíra Macáška a, samozrejme,
i nášho krajského predsedu JDS
Dr. Kotiana, ako i PhDr. Lenku Taranovú, gestorku Denného centra
75, ktorá úzko spolupracuje so se­
niormi. Očakávali sme už iba najvzácnejšieho hosťa, a to predsedu
ŽSK Ing. Juraja Blanára, ktorý pri­
šiel taktiež na naše pozvanie.
Ceremoniál začali Kysucké margaréty, ktoré svojím tancom vylúdili
úsmevy na tvárach všetkých prítom-
ných a svedectvom toho, že sa ich
vystúpenie páčilo, bol veľký potlesk.
Predsedníčka OO JDS Kysucké
Nové Mesto Nadežda Behúňová
všetkých srdečne pritítala a vyjadrila
svoj názor, že športujúci seniori prišli k nám prezentovať svoj elán, silu
a chuť žiť.
Náš primátor Ing. Ján Hartel vo
svojom príhovore oboznámil prítomných s históriou nášho mesta,
vyjadril svoj obdiv k nášmu veku
a poprial veľa športových výsledkov.
Predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár
zasa vo svojom príhovore vyzdvihol
naše seniorské aktivity, vyslovil svoju podporu a tým, že nás nazval dievčatá a chlapci, dodal nám ešte viac
životnej energie.
I ďalší hostia, ako prednosta MÚ
JUDr. Ľubomír Ježo a náš poslanec
Ms zastupiteľstva a zároveň poslanec VÚC Ing. Vladimír Macášek
vyjadrili svoj obdiv našim aktivitám
a popriali šťastlivý priebeh tomuto
športovému dňu.
Predseda KO JDS Žilina Dr. Michal Kotian vo svojom mene privítal všetkých zúčastnených na tomto
slávnostnom otvorení a dal pokyn na
ďalší priebeh.
Sľub športovcov predniesol Emil
Čečko a sľub rozhodcov zasa Ján
Švábik. S organizačnými pokynmi
priebehu jednotlivých športových
disciplín nás oboznámila gestorka
Denného centra 75, PhDr. Lenka
Taranová, ktorá predstavila jednotlivých rozhodcov:
Mgr. Milan Slivka, Michal Vlček,
Ing. Igor Behúň, Milan Bíleš, Mgr.
Jozef Ondruš, Mgr. Alena Kavacká,
Mgr. Mária Vlčáková, Mgr. Igor Ševec, Ján Švábik, Rudolf Židek.
39
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Súťažilo sa v troch vekových kategóriach, a to: do 65 rokov, do 70
rokov a nad 70 rokov.
Športové disciplíny boli nasledovné:
»» muži beh na 60 a 300 m
»» ženy beh na 50 a 200 m
»» muži hod granátom do diaľky, ženy
hod granátom do diaľky
»» muži hod granátom na cieľ, ženy
hod granátom na cieľ
»» muži hod guľou, ženy hod váľkom
»» muži streľba zo vzduchovky, ženy
streľba zo vduchovky
»» muži stolný tenis, ženy stolný tenis
»» muži šach, petang
Seniori prekvapili vysokým nasadením, humorom a odviazanou náladou počas presunov na jednotlivé
športové stanovištia. Spievali piesne
s harmonikou, občerstvovali sa. Jeden z účastníkov nám prezradil svoje
pocity z aktívne prežitého športového dňa: „Som veľmi rád a oceňujem
myšlienku usporiadania športových
hier aj pre nás skôr narodených.
Človek hľadá sám seba, hľadá svoje miesto na svete. Vždy príde nová
generácia a tá predošlá musí odísť,
taký je zákon prírody, len jedna vec
je veľmi dôležitá, aby to prebehlo
dôstojne a s úctou.“ Je to naozaj kus
životnej pravdy.
Po skončení všetkých športových
disciplín sa uskutočnil spoločný
obed, ktorý si všetci pochvaľovali.
A opäť prišli na scénu Kysucké
margarétky, aby svojim hudobno–tanečným vystúpením všetkých
upokojili a navodili tú správnu atmosféru na záverečný akt rozdania
diplomov.
Zo 153 všetkých prítomných
členov JDS sa do športovej súťaže
prihlásilo 112 športovcov.
Slávnostne bolo odovzdaných
v troch vekových kategóriách 102
diplomov, za ktorých zhotovenie
chcem poďakovať Bc. Renáte Kovačikovej a za zhotovenie medailí Oľge
Anteckej. Vďaka patrí i nášmu poslancovi Ms zastupiteľstva a zároveň
poslancovi VÚC Dušanovi Mičianovi, ktorý sponzorsky prispel k občerstveniu všetkých prítomných.
Odovzdávanie diplomov, ako
i medailí bolo sprevádzané veľkým
potleskom a veľkou radosťou najmä
tých okresov, ktorých sa medaile týkali.
Výsledky týchto športových hier
budú viesť pre reprezentáciu Žilinského kraja na Celoslovenských
športových hrách seniorov. Prekvapením pre všetkých bolo, že náš primátor Ing. Ján Hartel ocenil praktickým darčekom aj dvoch najstarších
účastníkov športového dňa vo veku
79 rokov, a to Júliusa Holáňa z MT
a Ing. Milana Németha z DK. Zhodnotenia dňa a slávnostného ukončenie sa ujal krajský predseda JDS
Dr. Kotian, ktorý srdečne poďakoval
usporiadateľom a najmä primátorovi mesta za dôstojný priebeh týchto
športových hier seniorov, ktoré vyšli
nad očakávanie.
Predsedníčka OO JDS Kysucké
Nové Mesto Nadežda Behúňová
poďakovala všetkým hosťom, rozhodcom a inštruktorom športových
disciplín a ich asistentom. Poďakovala gestorke a Denného centra 75
PhDr. Lenke Taranovej za mimoriadnu, všestrannú pomoc pri celkovej organizačnej práci. A nakoniec popriala všetkým veľa zdravia
a šťastnú cestu domov. Potom sme si
spoločne zaspievali našu pieseň Kysuca, Kysuca…
Vďaka patrí i pani Behúňovej
z CVČ, ktorá nám zapožičala všetko
potrebné na streľbu a tiež granáty
s guľou.
K zdarnému priebehu tohto náročného dňa prispeli svojou pomocou pracovníci štadióna pod
vedením Tibora Nekoranca, ďalej
pracovníci MsKŠS ako Peter Sobol,
Antónia Vnuková, Margaréta Bestvinová, Mgr. Zdenka Bajsová a pracovníci MsÚ ako Ing. Peter Smieško,
Lucia Moravčíková, Štefan Kultan.
ffNadežda Behúňová, predsedníčka
OO JDS Kysucké Nové Mesto
40
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Jubilejný X. festival speváckych zborov a skupín seniorov
V sobotu 20. júla 2013 okresná organizácia JDS v Trnave pripravila v spolupráci s OcÚ a ZO JDS v Jaslovských Bohuniciach X. festival speváckych zborov a skupín. Niesol sa v duchu 20. výročia založenia JDS na
Slovensku. Teda aj piesňou sme chceli osláviť túto hlavne pre seniorov významnú udalosť.
„Každá pesnička kúzlo má, len keď
sa s láskou spieva, na bolesť dá ti
zabudnúť, pri nej sa krásne sníva...“
Na festival bolo pozvaných 11
súborov a skupín, zúčastnilo sa na
ňom 10. Bol to súbor Blavanka z J.
Bohuníc, Jesienka z Trnavy, Relax
z Križovian, Rozmarín zo Šintavy,
Prameň z Voderád, DFS Špačinčanka zo Špačiniec, Hrnčarovan z Hrnčiaroviec, Seniorka z Brestovian,
Kátlovani z Kátloviec a Malženičan
z Malženíc.
Skôr než zazneli prvé melódie
a slová piesní, ktoré seniori tak
radi spievajú, a tým si pripomínajú svoju mladosť, festival otvoril
slávnostným príhovorom predseda
OO JDS v Trnave Jozef Štefánek.
Privítal vzácnych hostí – podpredsedu ústredia JDS na Slovensku
Ing. Igora Fabiána, Ing. Vladimíra
Krátkeho, prednostu ObvÚ Trnava,
PhDr Ľubicu Malú z VÚC Trnava,
predsedníčku KO JDS Trnava Mar-
gitu Fabiánovú, starostku obce J.
Bohunice Krajčovičovú, prítomných
starostov obcí a predsedov ZO JDS
a v neposlednom rade všetkých členov speváckych súborov.
Potom sa ujala slova Alena Lastovičková, ktorá milým slovom predstavila všetky účinkujúce súbory.
Festival bol rozdelený do dvoch častí. Predpoludním sa svojím programom predstavili členovia 5 súborov
a po občerstvení a dobrom obede
vystúpili členovia ostávajúcich 5
súborov. Je obdivuhodné, s akou
chuťou a nadšením dokázali se­niori
všetkých súborov zaspievať svoje
pripravené piesne.
Smelo môžeme konštatovať,
že úroveň ich speváckych výkonov z roka na rok stúpa. Vo svojich
piesňach vyjadrili lásku k slovenskej
ľudovej piesni, lásku k vlasti i národu. Mimoriadne bolo vystúpenie
Súboru Jesienka, zriadeného pri
MsO Trnava, ktorej vystúpenie bolo
zamerané na uctenie si pamiatky
1 150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie.
V závere festivalu nastúpili na javisko členovia všetkých účinkujúcich
pokračovanie na strane 42
41
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS
dokončenie zo strany 41
Odvážni dôchodcovia si vyskúšali
plavbu na plti
„Tam okolo Strečna cesta nebezpečná, pod zámkom sa skryli v bielych
plachtách víly,“ spieva sa v starej pltníckej piesni.
súborov a spoločne zaspievali
záverečnú pieseň, v ktorej vyjadrili lásku k našej krásnej ľubozvučnej slovenčine. Vedúci súborov prevzali diplomy za účasť
a kyticu kvetov, ako veľké poďakovanie im, aj členom súborov
za ich obetavosť a za to, s akým
zanietením a radosťou dokážu
zaspievať krásne piesne.
Predseda OO JDS J. Štefánek
slávnostne odovzdal ďakovný
list starostke obce pani Krajčovičovej a predsedovi ZO JDS J.
Bohunice pánovi Ryškovi za výbornú organizáciu a spoluprácu
pri prípravách tohto náročného,
ale milého podujatia.
Taktiež Ing. Fabián vo svojom príhovore veľmi ocenil
a pochválil prácu súborov, ich
vedúcich a vysoko ocenil prácu
členov OO JDS v Trnave. M. Fabiánová úprimnými slovami
poďakovala všetkým za dobre
pripravenú akciu a pekný umelecký zážitok. Pri tejto príležitosti odovzdala vyznamenanie
II. stupňa Okresnej organizácii JDS v Trnave a ďakovný list
predsedovi Jozefovi Štefánkovi.
Čo dodať na záver? Atmosféra tohto jubilejného festivalu
zanechala u každého zo zúčastnených pekné dojmy a zároveň
priniesla nové priateľstvá. Už
teraz sa tešíme na ďalší ročník
festivalu, kde sa opäť stretneme.
ffMgr. Helena Císarová,
umelecká vedúca festivalu,
členka predsedníctva OO JDS
Trnava
42
Zvedaví a plní očakávania sme
sa tí odvážnejší vybrali v sobotu
24. 8. 2013 do Strečna, aby sme si
vyskúšali plavbu na osobnej plti. Veď
Strečnianska úžina bola pre pltníkov, ktorí sa v minulosti, a to už v 11.
storočí, po rieke plavili z Liptova,
naj­dobrodružnejšou, ale zároveň aj
najobávanejšou časťou plavby. Ak
vraj šťastlivo preplávali ten, pltníci
sa plavili dolu Váhom do Komárna, potom po Dunaji až k Čiernemu
moru. Pred legendárnym úsekom so
skalnými bralami Margita a Besná
nás naši pltníci upokojili, že ich nebezpečné časti boli v minulosti odstrelené a kameň bol použitý pri výstavbe železničnej trate.
Počas vyše hodinovej plavby sme
prešli okolo skál Besná, Margita,
kaprovej skaly, dvoch hradov, v jednom mieste pltníci našu plť otočili o 360 stupňov, vraj je to jediné
miesto na Slovensku, odkiaľ naraz
vidno dva stredoveké hrady – Starý
hrad a hrad Strečno. Plavili sme sa
popod železničné mosty, druhé naj­
dlhšie previsy elektrického vedenia
na Slovensku, videli sme historický
nivelačný bod, vrch Polom, ďalej
sme z plte videli biely monument –
pamätník venovaný francúzskym
partizánom na vrchu Zvonica. Naša
plavba sa končila pri kompe, ktorá práve prevážala osobné autá na
druhú stranu Váhu.
Z plte boli pohľady na tieto miesta
iné a nové, ako sme zvyknutí z cesty autom, či autobusom. Plavba cez
Domašínsky meander, cez kaskády
až do cieľovej stanice bol úchvatný.
Pokochali sme sa krásou prírody
Malej Fatry, obdivovali sme nemé
pamätníky našej histórie, vdychovali
sme vôňu vody Váhu.
Vyskúšali sme si plavbu na plti
osobne a zažili sme jeden veľmi
pekný letný výlet. Chceme sa i touto cestou poďakovať predsedovi Žilinského samosprávneho kraja Ing.
Jurajovi Blanárovi, že podporil náš
projekt „Zdokonaľujeme sa v histórii a objavujeme krásy Slovenska“,
ktorého spoluorganizátormi sú Žilinský samosprávny kraj spolu so
ZO JDS Žilina.
ffAlžbeta Vítová, predsedníčka ZO
JDS Žilina
 INZERCIA
Ako si uložiť našetrené peniaze?
My Slováci sme v šetrení naozaj disciplinovaní a predbiehame v tom aj našich západných susedov.
Na ukladanie svojich prostriedkov najčastejšie využívame termínované vklady. Obľubujeme ich preto,
lebo ide o bezpečnú formu zhodnocovania peňazí. Úrok je zaručený počas celej doby viazanosti a vo väčšine bánk pri predčasnom zrušení klient nestráca nič z vložených peňazí. Ak sa má však termínovaný
vklad naozaj oplatiť, je potrebné, aby sme si vybrali tú najlepšiu ponuku na trhu.
Čo je termínovaný vklad?
Ide o jednorazový vklad na bankový účet, na ktorom
sa počas stanovenej doby tieto peniaze úročia
príslušnou sadzbou. Termínovaný vklad si môže
založiť každý a dĺžku viazanosti si môžete vybrať
podľa svojich potrieb. Jeho výhoda spočíva v tom,
že poskytuje zaujímavú úrokovú sadzbu, a teda ponúka možnosť zhodnotenia peňazí, ktoré by ste si
chceli odložiť.
Ako si vybrať správny termínovaný vklad?
Predtým, než si založíte termínovaný vklad, mali by
ste si urobiť krátky prieskum trhu a vybrať si banku
s najvýhodnejšími podmienkami. Pre ľahšie rozhodovanie vám prinášame prehľad základných parametrov piatich bánk s najväčším objemom vkladov
klientov.
Úročenie termínovaných vkladov v piatich bankách s najväčším objemom vkladov klientov:
Parameter
Úrok pri viazanosti
12 mesiacov*
Úrok pri viazanosti
24 mesiacov*
Úrok pri viazanosti
36 mesiacov*
Poštová banka
1,70 % p. a.
2,10 % p. a.
2,20 % p. a.
Slovenská sporiteľňa
0,40 % p. a.
0,60 % p. a.
0,80 % p. a.
VÚB banka
0,60 % p. a.
0,80 % p. a.
0,90 % p. a.
Tatra banka
0,60 % p. a.
0,80 % p. a.
1,00 % p. a.
ČSOB
0,70 % p. a.
0,80 % p. a.
1,00 % p. a.
* Úroková sadzba pre termínovaný vklad v EUR pre občanov vo výške 3 000 € bez vlastníctva bežného
účtu podľa internetových stránok bánk k 5. 9. 2013.
Z tohto porovnania vyplýva, že najvyššie sadzby termínovaných vkladov ponúka Poštová banka. Okrem
najlepších úrokov poskytuje aj bezplatné zriadenie a vedenie vkladu. Poštová banka navyše ako jediná dáva
možnosť založiť termínovaný vklad nielen vo svojich pobočkách, ale aj na každej pošte.
43
OBSAH/ÚVODNÍK
Otvorte si dobrýúčet Ł, postará sa
o vás a vašich blízkych
n
najčastejšie používané bankové služby pre seniorov
za zvýhodnený mesačný poplatok
n z platby kartou vrátime 0,5 % vám alebo vášmu
blízkemu na účet vedený v Poštovej banke
Nám nie je jedno, aké výhody účet ponúka seniorom
44
Informujte sa osobne: na viac ako 1 500 poštách a pobočkách | telefonicky: 0850 111 666 | elektronicky: www.postovabanka.sk
Download

Číslo 2‑3 - Jednota dôchodcov na Slovensku