Ročník XVIII. Číslo 1/2013 www.jds.sk
Príhovor ministerky zdravotníctva SR
Zuzany Zvolenskej
Prognóza vývoja obyvateľstva
SR do roku 2060
Exekúcie dôchodcov
OBSAH/ÚVODNÍK
OBSAH
Košice – európske hlavné
mesto seniorov
AKTUÁLNA TÉMA
3
PODUJATIA JDS
6
SOCIÁLNA POISŤOVŇA
RADÍ
7
JDS INFORMUJE
8
STRIEBORNÁ GALÉRIA
12
RADÍME VÁM
14
NOVINKY V JDS
16
Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
18
AKTUALITY
30
Našim čitateľom
do pozornosti
Náš časopis postupne prechádza úpravami a zmenami.
Z technických dôvodov budeme môcť prijímať a uverejňovať
rukou a strojom písané texty len
v obmedzenej miere. Z uvedeného dôvodu preto prosíme zasielať príspevky elektronickou
formou na emailovú adresu
[email protected]
Na spestrenie obsahu budeme uverejňovať podľa možností aj vami spracované krížovky, hádanky, vtipné eseje,
prípadne recepty pre seniorov.
Upozorňujeme, že príspevky
tohto charakteru nemôžu byť
prebrané z iných časopisov
a denníkov.
 redakcia
2
Síce len jeden deň, ale predsa! Vyvrcholením bo­
hatej aktivity desiatok našich speváckych súborov
zo všetkých krajov bude práve jeden deň a to 19. sep­
tember 2013, keď sa v Košiciach uskutoční ich celo­
slovenská prehliadka. Nádherné vystúpenia súborov
v okresoch a krajoch (naposledy z Nitrianskeho kraja
v Komárne) boli ukážkami svedomitej práce a rados­
ti zo života. Tieto podujatia naplnené ľubozvučným
ženským i mužským spevom a prekrásnymi tónmi
harmoník nás, aspoň na chvíľu, preniesli do príjemného sveta pohody
a spomienok. Chcem oceniť tie okresné a krajské organizácie JDS, ktoré
v tomto roku na vysokej organizačnej úrovni tieto vystúpenia pripravili.
Vážení čitatelia, dostávate do rúk prvé číslo Tretieho veku v tomto roku.
Bolo treba vyriešiť veľa otázok, vyvinúť veľké úsilie – ale nakoniec výsledok
je tu. Aj za účinnej pomoci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
môžeme sa opäť vzájomne informovať o našich problémoch i úspechoch.
Teraz nám pôjde o to, aby sa časopis Tretí vek skutočne dostal ku každé­
mu nášmu členovi a aby bol popularizovaný aj medzi ostatnými seniormi,
a nielen medzi nimi. Kolektív pripravujúci jednotlivé čísla sa bude snažiť
o to, aby obsah každého čísla odzrkadľoval reálny život v našej Jednote
a získal si vašu pozitívnu reakciu.
S hrdosťou môžem konštatovať, že naše základné organizácie žijú bo­
hatým a rozmanitým životom. Čoraz viac členov i sympatizantov sa zú­
častňuje na podujatiach, ktoré so zanietením pripravujú výbory základ­
ných organizácií. Naša činnosť bude ešte bohatšia, keď aj ďalší členovia
pomôžu pri organizovaní činnosti naším výborom.
Nežijeme v ľahkých časoch. Aktívne sa zúčastňujeme na celospoločen­
skom sociálnom dialógu. Úspešne sme odvrátili hrozbu použitia dôchod­
kového veku ako dôvod na prepustenie z práce, obhájili sme potrebu
zachovať pôvodný balík finančných prostriedkov na budúcu valorizáciu
dôchodkov, aj keď plne chápeme potrebu šetrenia v spoločnosti. Podporu­
jeme prácu odbornej komisie pri Ministerstve spravodlivosti SR, ktorá už
v nejednom prípade pomohla seniorom v exekúcii a pomáhame zlepšovať
podmienky na prežitie tým, ktorí sú pod exekúciou pretože im musí zostať
z dôchodku aspoň suma životného minima.
Myslíme aj na budúcnosť. Intenzívne rokujeme s Ministerstvom prá­
ce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako pomôcť tým, ktorí majú veľmi nízke
penzie, či ako zlepšiť úroveň sociálnych služieb. Dokončievajú sa práce na
Národnom programe aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020.
Verím, že ste pohodovo prežili obdobie horúcich letných mesiacov,
a spoločne sa tešíme na naše spoločné stretnutia na rôznych podujatiach.
 Ján Lipiansky, predseda JDS
Vydáva: ústredie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Redakčná rada: Ján
Lipiansky – predseda, Členovia: Igor Fabián, Anna Hromníková, Anton
Jašica, Miroslav Ješík, František Lesanský. Grafická úprava, redakčné a technické
spracovanie: Monitor Promotion, s.r.o. Tlač: Ultra Print, s.r.o. Bratislava
Rozširuje: nJDS poštou a vlastnou distribúciou. Nepredajné. EV 644/08 ISSN
1336-0833
 AKTUÁLNA TÉMA
Ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská
Milí naši seniori,
leto sa prehuplo do svojej druhej časti, slnečné
lúče si ešte hádam vychutnáme, a to je fajn. Veď
energiu potrebujeme všetci. Aby sme sa mohli stretávať, spoznávať, zhovárať, ale napríklad aj prekonávať zdravotné ťažkosti… Lebo, či sa nám to páči,
alebo nie, aj tie patria k životu. A je našou povinnosťou dbať o to, aby ste žili pokojný a plnohodnotný
život, aby ste mali sociálne aj zdravotné zabezpečenie, účinné lieky, ktoré vám pomáhajú, aby ste za ne
veľa neplatili, aby ste mali vždy dostupnú zdravotnú
starostlivosť. Možno ste si všimli, že mnohé nemocnice sú už oveľa krajšie, modernejšie, so špičkovými
medicínskymi prístrojmi, zrekonštruované v novom šate… A to je dobrá správa! Možno viete, možno nie, že napríklad v prvom kvartáli tohto roka naši
pacienti ušetrili na doplatkoch za lieky viac ako 2,6
milióna eur. Tento údaj je výsledkom nášho nastavenia liekovej politiky, údaje sú pozitívne a robíme
všetko pre to, aby sa ceny liekov znižovali, rovnako
aj doplatky za lieky. Ale prvoradé je, aby ste mali
najkvalitnejšie a najbezpečnejšie lieky, s minimom
nežiaducich účinkov. Veľkým prínosom je najmä
zmena tzv. referencovania cien liekov. Táto novinka
je mimoriadne efektívna, znížila ceny pri viac ako
1 220 liekoch, čo je ročná úspora na úrovni 70 – 76
mil. eur. Stále platí zásada, že na každé chronické
ochorenie existuje liek bez doplatku, prípadne so
sociálne únosným doplatkom do jedného eura.
No a keďže sa nazdávame, že najlepší je informovaný pacient, teda pacient, ktorý má k dispozícii
všetky potrebné informácie a údaje, v júli sme začali
novú kampaň – Pýtajte sa lekára. Áno, neváhajte
a pýtajte sa na všetko, čo súvisí s vaším zdravotným
stavom, liečbou, diagnostikou. Pýtajte sa na prevenciu, na lieky, na liečbu. Inšpirovať vás možno
budú plagáty, ktoré nájdete aj v kluboch dôchodcov
či v niektorých nemocniciach. Ak ste sa už „skamarátili“ s počítačom – cenné rady sú aj na webovej
stránke ministerstva zdravotníctva. Naše skúsenosti naznačujú, že pacienti často tápu a hľadajú
informácie, chcú vedieť viac, preto vám podávame
pomocnú ruku.
Dovoľte spomenúť ešte jeden dôležitý okruh tém:
preventívne prehliadky, ktoré prepláca zdravotná
poisťovňa svojim poistencom. Napriek tomuto plusu Slováci prevenciu obchádzajú a zanedbávajú.
Pritom každý, kto prehliadku absolvuje, sa dozvie
aktuálne informácie o svojom zdravotnom stave.
Napríklad na preventívnu prehliadku k všeobecnému lekárovi chodí len každý piaty dospelý Slovák!
A to je žalostne málo. Seniori majú na tento typ
prehliadky nárok každé dva roky, ale v ponuke sú
aj ďalšie: urologická, gynekologická, gastroenterologická, stomatologická. Osobne vôbec nepovažujem za prehnané vyjadrenie o tom, že prevencia
zachraňuje život. Okrem tejto veľkej devízy prináša
aj ekonomické úspory a vďaka nim môže zdravotná
poisťovňa investovať ušetrené finančné prostriedky
do liečby pacientov.
Milí naši seniori, dovoľte, aby som vám zaželala
príjemné a zdravé letné dni, dostatok energie, veľa
otázok pre vašich lekárov, ktorí vám poradia a poskytnú kvalifikované rady. Aby vaše aktivity aj naďalej obohacovali naše dni, lebo verte, že majú zmysel,
a to v každom veku. Veď napríklad výtvarník Pablo
Picasso tvoril aj po deväťdesiatke, francúzsky sochár Auguste Rodin vytvoril známeho Kráčajúceho
muža už po sedemdesiatke, nuž a naša skvelá umelkyňa pani Mária Kráľovičová ešte stále účinkuje
na doskách Slovenského národného divadla… No
povedzte, nie je aj to vhodná inšpirácia na nový začiatok?
3
AKTUÁLNA TÉMA
Dôstojnému starnutiu pomôže spolupráca
rezortov zdravotníctva a sociálnych vecí
Niet pochýb o tom, že zabezpečenie adekvátnej starostlivosti pre
seniorov je pre súčasné vedenie
ministerstva zdravotníctva jednou
z priorít. Tento cieľ do veľkej miery
ovplyvňuje aj fakt, že na Slovensku z celkového počtu obyvateľstva
takmer 5,5 milióna tvoria približne
12 % práve obyvatelia nad 65 rokov.
Odhady svetových organizácií však
hovoria jasne, počet seniorov sa do
roku 2050 môže až zdvojnásobiť. Je
prirodzené, že ministerstvo zdravotníctva venuje danej problematike,
a to starostlivosti práve o túto skupinu obyvateľov, veľkú pozornosť.
Neodškriepiteľným faktom ostáva, že s pribúdajúcim vekom rastie
aj počet ochorení, na ktoré sa pacienti liečia. Okruh týchto ochorení
je naozaj široký, najčastejšie však
ide o kardiovaskulárne ochorenia,
ochorenia pohybového aparátu, onkologické ochorenia, postihnutia
sluchu, reči či mentálne ochorenia.
Aj preto je pre pacientov vo veku nad
65 rokov dôležité najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V našich zdravotníckych zariadeniach
postupne pribúdajú moderné diagnostické a terapeutické
prístroje, technika prináša novú kvalitu, zdokonaľujú sa zdravotnícke
pomôcky, k dispozícii sú
nové, účinné lieky.
V posledných rokoch má
však svoje opodstatnené
zastúpenie v rámci starostlivosti o seniorov aj sociálna
starostlivosť. V našich zdravotníckych zariadeniach sa s potrebami sociálnej starostlivosti stretávame najmä na oddeleniach pre
dlhodobo chorých, geriatrických
či psychiatrických oddeleniach.
Zmena výnosu MZ SR z konca
4
minulého roka zaviedla napríklad
povinnosť zamestnávať sociálnych pracovníkov u poskytovateľov
ústavnej zdravotnej starostlivosti,
teda v nemocniciach, ktoré majú
gynekologické, geriatrické, doliečovacie a psychiatrické oddelenie.
Sme presvedčení, že takýto pracovník má aj v zdravotníckom zariadení
svoje opodstatnenie a najmä dokáže
byť veľkým prínosom pre pacientov.
Všetkým je totiž jasné, že každý pobyt na nemocničnom lôžku sa prekoná ľahšie, ak sa má kto s pacientom
porozprávať, pomôcť mu či poradiť.
Starostlivosť o seniorov má svoje
nezastupiteľné miesto aj medzi úlohami štátu. Aj preto je snaha štátu
transformovať nevyužité lôžka na
sociálne lôžka opodstatnená. Práve takýmto spôsobom by mohla byť
seniorom poskytovaná adekvátna
starostlivosť (sociálna aj zdravotná).
Uvedomujeme si však, že bez spolupráce a kompromisu najmä
s ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny sa k zmenám
k lepšiemu
lepšiemu dopracujeme s veľkými
ťažkosťami, prípadne vôbec. Aj
preto sa už od júla
minulého roka
pracov-
níci sekcie zdravia na ministerstve
zdravotníctva aktívne stretávajú
so zástupcami ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny. Cieľom
týchto stretnutí je riešenie spoločnej
problematiky prepojenia sociálnej
a zdravotnej starostlivosti. Oba tieto
rezorty totiž čelia spoločnému, a to
doteraz pomerne nezadefinovanému problému. Ako výsledok týchto
rokovaní dokonca vznikla aj dohoda
o vypracovaní novely zákona s návrhom určenia tých výkonov, ktoré vykonávajú sestry v domovoch sociálnych služieb na základe odporúčaní
a indikácie všeobecného lekára.
Zároveň od nového roka pôsobí
na našom ministerstve aj pracovná
skupina, ktorá spolupracuje na príprave novely zákona o sociálnych
službách.
 MUDr. Mario Mikloši, generálny
riaditeľ sekcie zdravia MZ SR
 AKTUÁLNA TÉMA
Využite výhody nášho šetrenia na maximum
26 miliónov eur – o takúto sumu zaplatili pacienti na doplatkoch
liekov menej v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Práve aj v tejto sume sa odzrkadlila jedna z priorít súčasného vedenia
ministerstva zdravotníctva, a to sociálne únosná lieková politika. Sme
si vedomí toho, že mnohí z vás denne užívajú niekoľko druhov liekov
a doplatky za recepty sú jednou zo záťaží vašich peňaženiek.
Máte však ešte stále pocit, že táto niekoľkomiliónová úspora sa
neprejavila vo vašich peňaženkách? Aj na základe vašich podnetov
sme zozbierali niekoľko dôležitých otázok, na ktoré by mal poznať
odpoveď každý pacient, ktorý užíva predpisové lieky. V tejto oblasti
občanov totiž trápi ihneď niekoľko otázok: doplatky za lieky, možnosť
užívania lacnejších liekov, správne užívanie liekov či samotná ich
dostupnosť. Nemali by sme však zabúdať, že stále platí pravidlo: Na
každé chronické ochorenie existuje liek bez doplatku, prípadne so
sociálne únosným doplatkom do 1 eura.
Čo môžem urobiť preto, aby som za
lieky doplácal menej?
V prvom rade je veľmi dôležité pýtať sa, a to nielen svojho lekára, ale
aj lekárnika. Práve oni sú tými najerudovanejšími pracovníkmi, ktorí
majú prehľad o doplatkoch za lieky. Oni sú tie správne osoby, ktoré
vám aj vzhľadom na váš zdravotný
stav dokážu odporučiť liečbu iným,
často lacnejším liekom. Lacnejšie
náhrady nájdete napríklad v skupine antibiotík, liekov na srdce, tlak či
cholesterol a dokonca aj pri liekoch
pôsobiacich na tráviaci trakt i antidepresívach.
Sú tieto náhradné lieky dobré?
Nemusíte sa ničoho obávať, generiká sú bezpečné lieky, ktoré v mnohých prípadoch „vychytali muchy“
originálnych liekov a môžu byť dokonca efektívnejšie i bezpečnejšie.
Predpisovanie týchto liekov je bežná
prax nielen v krajinách západnej Európy, ale aj celosvetovo.
Čo však v prípade, že už mám predpí­
saný recept a v zátvorke je názov dra­
hého lieku?
Základom je pýtať sa a zistiť výšku
doplatku u svojho lekára. Ak sa však
stane, že sa zabudnete ohľadne doplatku informovať už v ambulancii
a na recepte máte liek s vyšším doplatkom, pokojne na to upozornite
lekárnika. Ten vám musí ponúknuť
liek s nižším doplatkom, ale stále
rovnako účinný na vaše ochorenie.
Na koho sa môžem obrátiť s otázkami
týkajúcimi sa liekov? Kto mi vie pora­
diť?
Ak máte otázky ohľadne liekov,
užívania liekov, doplatkov a iné,
nezabúdajte sa pýtať svojho lekára,
prípadne lekárnika. Samozrejme, ak máte akékoľvek otázky týkajúce
sa liekov, k dispozícii je
pre vás aj linka ministerstva zdravotníctva
02/59 37 31 16. Pacienti majú právo získať
odpovede aj na otázky
správneho užívania lieku: Pred jedlom alebo
po ňom? Je 10 tabletiek ráno veľa? Môžem
tabletku zapiť ovocným
džúsom?
V médiách sa často spomína slovo in­
terakcia liekov. O čo vlastne ide?
Ak pacienti užívajú viac liekov
súčasne, môžu vzájomne pôsobiť.
Väčšinou však ide o negatívne pôsobenie, tzn. že jeden liek tlmí účinky
toho druhého. Preto je veľmi dôležité
informovať svojho lekára a lekárnika
o všetkých predpisových aj voľnopredajných liekoch, ktoré pacient
užíva.
 generalny riaditeľ sekcie liekovej
politiky Adam Hlôška
5
PODUJATIA JDS 
Milí priatelia!
„Keď mi srdce choré, keď ma hlávka temer všetkých zdravotníckych za- ekonomickí bossovia. Čo tí majú so
zdravotníctvom spoločné? Ich zaujíbolí, zájdem si ja pod večierkom do riadení.
zelenej hory…“
Ľudské vzťahy bez ohľadu na zdra- ma len čo najväčší zisk, kdeže zdraPesnička stará, ako sme my seniori, riešenie pochopiteľne mám.
Som nový predseda zdravotnej
komisie pri ústredí JDS. Čo by som
rád urobil? Nemám ilúzie, viem, že
môžeme urobiť dosť i málo. Minimálne by to mal byť štandard pre generáciu, ktorá kládla základné tehly
votnícku etiku nie sú ideálne. Lenže
chceme ešte žiť. Veď prečo nie. Zdravo! Za pomoci lekárov, zdravotných
sestier, sociálnych inštitúcií.
Zdravotná komisia pri ÚJDS je tu
na to, aby tomu pomáhala. Zdravotná komisia pod mojím vedením je na
to pripravená.
Nechceme viac, len to, čo nám
patrí, slušnú úroveň, úctu, nevydieranie, korektný vzťah medzi nami
pacientmi a lekármi.
Je tu však more problémov.
Ekonomický status štátu nám
ponúka drahé lieky. Farmaceuti akoby sa odtrhli z reťaze, akoby už vôbec
nepatrili do zdravotníctva. Správajú
sa ako „kofy“ na trhu, len aby si čo
najviac utrhli. Veď toto ich nútia ich
silní väčšinoví šéfovia, samozrejme,
vie ekonomicky slabých.
Poďme teda do lesa zbierať liečivé rastlinky, pripraviť si čajíky aj na
zimu. Liečivo od zelinkárky je cennejšie ako zisk v eurách. Veď posledný medicínsky mysliaci človek bol
akademik Matejiček. Ostatní boli
len slabý balast ešte slabšieho medika. Po ňom ich bola asi desiatka.
Predstavte si, že by sa tak často
menil Otčenáš. No zbohom. Ostalo
by už len amen. Dnes sme v zdravotníctve tesne pred ním.
Radšej skončím s pesimizmom.
Do skorého nasledovania na pokračovanie.
 MUDr. Ján Krekáň CSc., predseda
Zdravotnej komisie pri ÚJDS
Ilustračné snímky z činnosti JDS
6
 SOCIÁLNA POISŤOVŇA RADÍ
Strážte si svoje príjmy a predchádzajte exekúciám
V uplynulom období zaznamenala Sociálna poisťovňa rastúci počet exekučných konaní voči poberateľom
starobných dôchodkov. Za posledné štyri roky sa počet exekvovaných dôchodcov zvýšil až o 140 percent
na vyše 40-tisíc dôchodcov. Sociálna poisťovňa preto upozorňuje poberateľov starobných dôchodkov, aby
si lepšie strážili svoje príjmy a výdavky a nedostali sa do problémov spojených s exekúciou. Dôležité je nepodľahnúť najmä lákavým reklamám zo strany nebankových subjektov sľubujúcich takzvané lacné pôžičky
za niekoľkoeurový mesačný poplatok. Ak sa však už dôchodca do tejto situácie dostal, mal by vedieť, že základná suma, ktorá mu musí od 1. 7. 2013 pri exekučných zrážkach zostať, je 118,85 eura mesačne (60 %
zo sumy životného minima 198,09 eura). Suma sa zvyšuje na každú ďalšiu osobu, ktorej poskytuje výživné,
o 25 % sumy životného minima, čiže o 49,52 eura mesačne. Vláda SR však v júli 2013 schválila návrh,
ktorým by sa mala zmeniť legislatíva tak, aby dôchodcovi zostalo 100 % životného minima. Návrhom sa
bude zaoberať NR SR – sledujte si túto zmenu.
Najčastejšie
otázky
a odpovede
Ako možno predísť exekúcii?
Ak povinný chce uhrádzať svoje
podlžnosti, avšak jeho finančná situácia mu to nedovoľuje, mal by sa
čo najskôr skontaktovať s veriteľom
a požiadať ho napríklad o odklad,
splátkový kalendár alebo zníženie
splátky dlžnej sumy. Ak si povinný
neuvedomuje svoje záväzky alebo
trvá na tom, že neexistujú, v prípade začatia exekučného konania má
možnosť v zákonnej lehote vzniesť
námietky alebo podať odvolanie. Povinného musí o začatí exekučného
konania informovať orgán, ktorý nariaďuje výkon rozhodnutia. Sociálna poisťovňa nie je v postavení, aby
mohla takto vzniknuté situácie riešiť
za povinného.
Často sa stáva, že účet, na ktorý cho­
dí dôchodcovi dôchodok, exekútor
zablokuje a dôchodca si myslí, že
účet zablokovala Sociálna poisťovňa.
Dôchodca tak ostane bez akýchkoľvek
prostriedkov. Má v takomto prípade
nejakú možnosť dostať sa k svojmu
dôchodku? Ako má postupovať, aby
sa dostal aspoň k základnej sume po­
trebnej na živobytie?
Dôchodca má vždy možnosť vybrať
si spôsob poukazovania dôchodku.
Jedným z nich je posielanie dôchodku na jeho osobný účet v banke. Sociálna poisťovňa neblokuje ani nemá
možnosť blokovať účet dôchodcu.
V prípade, že dôchodca nie je spokojný s poukazovaním dôchodku na
jeho osobný účet, má možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu o poukazovanie dôchodku prostredníctvom
pošty v mieste bydliska. Sociálna
poisťovňa vykoná zmenu v spôsobe
poukazovania dôchodku najneskôr
do troch mesiacov od požiadavky. So
žiadosťami o zastavenie vykonávania
zrážok je bezpredmetné obracať sa
na Sociálnu poisťovňu, pretože takýmto žiadostiam nemôže vyhovieť.
Je možné zníženie, resp. zvýšenie me­
sačnej sumy zrážky z dôchodku?
Exekučný poriadok pripúšťa možnosť zrážok z dôchodku v nižšej
sume, než je suma určená postupom
uvedeným v tomto zákone. Ide o situáciu, keď sa oprávnený s povinným dohodne na tom, že sa uspokojí
so zrážkami v nižšej sume. Uzatvorenie dohody o uspokojení so zrážkami v nižšej sume musí povinný
aj oprávnený oznámiť exekútorovi.
Následne exekútor vyzve Sociálnu
poisťovňu, aby zrážala z dôchodku
povinného mesačne len sumu, s ktorou sa oprávnený uspokojí.
Príkaz exekútora na nižšie zrážky
stráca účinnosť dňom, keď sa Sociál-
nej poisťovni doručí ďalší príkaz na
začatie exekúcie, resp. upovedomenie exekútora o tom, že oprávnený
odvolal svoj súhlas s nižšími zrážkami.
Prečo naďalej zrážky pokračujú, hoci
povinný oznámil Sociálnej poisťovni,
že už dlžnú sumu poukázal oprávne­
nému?
Sociálna poisťovňa po nariadení
exekúcie zrážkami z dôchodkovej
dávky môže prestať so zrážkami skôr
len na základe oznámenia, že pohľadávka oprávneného s príslušenstvom je uhradená, resp. oznámenia
o zastavení exekúcie z iného dôvodu,
orgánom, ktorý exekúciu nariadil.
Prestať zrážať z dôchodkovej dávky
výlučne na základe oznámenia povinného o uhradení pohľadávky nie
je možné.
Prečo pokračujú zrážky, keď suma po­
hľadávky je už uhradená?
Pohľadávka vymáhaná v exekučnom konaní je vždy zvýšená o príslušenstvo pohľadávky a o náhradu trov
exekučného konania. Sumy príslušenstva pohľadávky a náhrady trov
exekučného konania určuje orgán,
ktorý zrážky nariadil. Sociálna poisťovňa je povinná zrážky vykonávať
nielen do výšky pohľadávky, ale aj
do výšky jej príslušenstva a náhrady
trov exekučného konania.
7
JDS INFORMUJE 
Ciele sociálnej komisie ústredia
Ciele sociálnej komisie pre
najbližšie obdobie. Sociálna
komisia Jednoty dôchodcov na
Slovensku si na obdobie medzi
najbližšími snemami dala dve
základné úlohy:
1. Spolupracovať s ministerstvom
práce na takej valorizácii dôchodkov, aby mala zo strany jednotlivých
dôchodcov čo najmenej sťažností
a pripomienok. Preto sme sa zhodli,
že i pre budúcnosť pri rokovaniach
s ministerstvom práce budeme požadovať zachovanie tzv. švajčiarskeho
modelu najmä vo vzťahu štátny rozpočet – globál dôchodkov. Vo vzťahu
k jednotlivým dôchodcom by sme
pro futuro chceli, aby sa pevnou sumou sa zohľadňovala výška inflácie,
tá sa totiž jednotlivých dôchodcov
týka bez ohľadu na tzv. zásluhovosť,
ale časť týkajúca sa priemerného rastu miezd by už zásluhovosť mala zohľadňovať, a teda by sa stanovovala
percentuálnou sadzbou. Náš návrh
sa opiera o predpoklad, že skôr alebo neskôr sa dnešná tzv. kríza skončí
(osobne som toho názoru, že pravdu
v tridsiatych rokoch minulého storočia povedal Tomáš Baťa, keď skonštatoval, že žiadna hospodárska kríza
neexistuje a že je to len kríza morálky
a myslenia) a postupne sa obnoví rast
celosvetového hospodárstva a teda aj
rast priemerných zárobkov, a to by sa
malo odraziť aj v dôchodkoch. Sme si
vedomí toho, že absolutne spravodlivé dôchodky sú naozaj len utópiou
a budeme radi, keď od jednotlivých
základných organizácií dostaneme
návrhy a predstavy o tom, ako by sa
vývoj valorizácie v budúcnosti mal
uberať.
2. Riešiť problém tzv. starodôchodcov. Aj keď tento problém sa vďaka zásahom Najvyššieho postupne predsa len rieši, k 31. 12. 2012 bolo ešte
670-tisíc dôchodcov, ktorí „žijú“
z toho, čo im v roku 2004 prisúdil
„Veľkomožný pán Nácko zo Štiavnice“, keď ministroval na ministerstve
práce. Vďaka nemu a „odborníkom“,
ktorí sa vtedy na tejto lúpeži voči
dôchodcom podieľali, má dôchodok
nižší ako 300 eur cca 40 % dôchodcov
z celkového počtu 957 000 dôchodcov, pričom najnižší dôchodok predstavuje 175 eur. Bol by som veľmi rád,
keby bývalý vysokovážený pán minister osobne predviedol, ako sa z takého, prepytujem, dôchodku dá dôstojne žiť. Preto v prvom kole rokovaní
s ministerskými úradníkmi by sme
chceli dosiahnuť sociálny systémový
príspevok aspoň pre tých dôchodcov, ktorí majú dôchodok nižší ako
300 eur a odpracovali maximálne 30
rokov. Samozrejme, že aj v tomto prípade privítame návrhy a možné riešenia zo strany jednotlivých základných
organizácií. Nechceme sa dotknúť
súčasných vianočných príspevkov,
o ktorých si myslíme, že postupne
by sa mali pretransformovať na 13.
dôchodok pre všetkých dôchodcov.
 Ing. Jozef Rakús, predseda sociálnej
komisie JDS
Riešenie sociálnej situácie v niektorých krajinách EU
Vo svojom príspevku vás chcem
aspoň v hrubých rysoch oboznámiť
s tým, ako riešia sociálnu situáciu
seniorov niektoré európske krajiny. Na základe prehľadu ešte z roku
2010 (hodnotilo sa 30 európskych
štátov) sa Slovensko umiestnilo
na 21. mieste, za nami sa umiestnili pobaltské krajiny, Bulharsko,
Rumunsko a na poslednom mieste
Albánsko. Aby nám trochu stúplo
sebavedomie, tak v tejto krajine je
priemerný dôchodok 6x nižší ako
náš. Porovnávanie je však veľmi
problematické, lebo postavenie
jednotlivých krajín a ich dôchodková prax sú veľmi odlišné. Napr.
v Česku je iba základný dôchodok
(náš I. pilier) a potom dôchodkové
pripoistenie. Dôchodok pozostáva
za základnej výmery 2 170 Kč, čo
je cca 84 eur a z percentuálnej výmery, ktorá činí 1,5 % za každý celý
rok poistenia. Maďari uplatňujú až
trojpilierový dôchodkový systém,
a povinnú sociálnu, dôchodkovú
schému, súkromnú fondovú, tzv.
kapitalizačnú schému a dobrovoľné dôchodkove fondy. Zamestnanec prispieva 8 % a dobrovoľne
môže ísť až do výšky 10 %, zamestnávateľ prispieva 22 %. Vláda
každý rok stanovuje minimálny
dôchodok. Valorizácia dôchodkov
sa odvíja od priemernej mzdy.
Podobný trojpilierový systém
používajú aj v Poľsku s tým, že do
kapitalizačných fondov prispieva-
jú len jednotliví občania, nie zamestnávatelia.Minimálny starobný dôchodok predstavuje cca 28 %
priemernej mzdy.
V Rakúsku, kde žijú 3 milióny
dôchodcov (36 % z celého obyvateľstva) sú dôchodky z 80 % kryté
z príspevkov ekonomicky činného
obyvateľstva a 20 % z daňových
príjmov štátu. Dôchodok sa stanovuje z príjmu za posledných 20
rokov, max. však zo sumy 55 020
eur/rok. Valorizuje sa každý druhý rok tak, že najnižšie dôchodky
sa valorizujú o 3,3 % a postupne
až tie najvyššie o 1,5 %. Podľa názorov z odbornej literatúry najzaujímavejší dôchodkový systém
je v Dánsku, kde občania s nižšími
pokračovanie na strane 8
8
 JDS
INFORMUJE
pokračovanie zo strany 8
príjmami majú percentuálne
vyšší dôchodok v porovnaní so
mzdou pred dôchodkom. Platí to, samozrejme, pre verejný
dôchodkový systém, pre ostatné
dôchodkové dávky, ako zamestnanecký systém, vlastné sporenie, príjem z penzijných fondov,
platí zásada, že čím vyšší príjem
tým vyšší dôchodok.
Sociálna komisia sa problematike dôchodkov aj naďalej
bude prednostne venovať, a to
napriek tomu, že v komisii sme
si vedomí toho, že absolútne
spravodlivý systém sa ťažko dá
vytvoriť. Zvlášť sa chceme venovať filozofii minimálneho
dôchodku a radi by sme dosiahli, aby bol vypracovaný dlhodobý program dôchodkového systému, ktorý by bol v parlamente
prijatý ústavnou väčšinou, aby
sa nemenil vždy pri zmene
vládnucej garnitúry. Chceme
podrobne analyzovať niektoré
zaujímavé prvky z iných európskych systémov a ak sa ukáže
ich výhodnosť, na rokovaniach
ministerstva práce ich chceme presadzovať, aby sa aj život
slovenských dôchodcov začal
približovať európskym štandardom. Tu len pripomeniem
nedávne vyhlásenie EK, že minimálny dôchodok na dôstojné
prežívanie občana dôchodcu
EÚ by mal byť 500 eur/mesiac.
Myslím si, že je o čo s ministerstvom práce diskutovať. Preto
zo základných organizácií radi
prijmeme a privítame akúkoľvek
pripomienku a argument, ktorý
pomôže vylepšiť zložitú situáciu dôchodcov, menovite starodôchodcov (čo do dôchodku
odišli pred 1. 1. 2004) prípadne
vylepší súčasne platný systém
výpočtu nových dôchodkov.
 Ing. Jozef Rakús, predseda
sociálnej komisie JDS
Prognóza vývoja obyvateľstva
v SR do roku 2060
Výskumné demografické centrum
Infostatu SR publikovalo koncom
roka 2012 aktualizovanú prognózu
vývoja obyvateľstva v SR do roku
2060. Spracovaná bola na základe
prognózy vývoja plodnosti, úmrtnosti a medzištátnej migrácie.
V rámci daného horizontu (rok
2060) – do roku 2030 sa predpokladá rast ročných prírastkov obyvateľstva od 1 do 11-tis. osôb. V tom
prirodzený prírastok sa kvantifikoval len do roku 2020, a to na počty
1 až 7-tis. osôb. Pre roky 2025 a 2030
prirodzený prírastok bude záporný
(6 až 12-tis.). Migračné saldá budú
v rokoch 2015 až 2030 medzi 4 až
13-tis. osôb.
V období 2030 – 2060 sa predpokladá, že prirodzený úbytok obyvateľstva bude od 12 do 29-tis. osôb.
Nebude to stačiť vyrovnávať zahraničná migrácia. A tak v nadväznosti
na to vzniknú celkové úbytky obyvateľstva – postupne medzi 3-tis. osôb
v roku 2035 na 16-tis. v roku 2060.
Z tabuľky vidieť, že počet obyvateľov v SR by sa mal približne za
50 rokov znížiť v SR o 90-tis. osôb.
Pritom priemerný vek obyvateľov
by sa mal zvýšiť z 38,7 roka v roku
2010 na 49,2 roka v roku 2060. Ide
o rast približne o 10 rokov, resp.
25 %. Bude to dôsledok predpokladaného rastu počtu obyvateľov vo
veku 65 rokov a viac. Index starnutia
sa oproti roku 2011 zvýši o 160 %.
Kým v roku 2011 pripadalo na 100
obyvateľov v predproduktívnom
veku (0 – 14 rokov) necelých 83 obyvateľov v poproduktívnom veku (65
a viac rokov) v roku 2060 to už zrejme bude až 216. Z hľadiska tvorby
zdrojov na dôchodky je však dôležitý
pomer staršieho obyvateľstva k počtu obyvateľov v produktívnom veku
a počtu pracujúcich. Tento pomer sa
príliš dramaticky nemení.
Prameň: Prognóza obyvateľstva
SR do roku 2060, Infostat, Výskumné demografické centrum, Bratislava, november 2012
Bratislava 24. 6. 2013
 Ing. Michal Majtán, PhD., člen
sociálnej komisie JDS
Prognózovaný vývoj obyvateľstva v SR podľa stredného variantu z roku 2012
Rok
Celkový počet obyvateľov
(tis. osôb koncom roka)
Priemerný vek
(roky)
1990
5 311
33,6
2000
5 403
36,0
2010
5 435
38,7
2015
5 448
40,0
2020
5 503
41,2
2025
5 543
42,6
2030
5 558
44,0
2035
5 550
45,3
2040
5 532
46,4
2045
5 507
47,2
2050
5 470
47,9
2055
5 418
48,6
2060
5 345
49,2
9
JDS INFORMUJE 
Vzdelávacia činnosť v JDS
Starší občania sú dnes
neodmysliteľnou súčasťou
spoločnosti,
nositeľmi skúseností, zručností, životnej múdrosti,
tradícií, sú aj
tvorcami našej histórie i súčasnosti
a predstavujú prínos pre celú spoločnosť.
K najvýznamnejším faktorom
starnutia patrí nesporne životný štýl.
Veľmi vhodné pre aktívny život
starnúcich sú vzdelávacie aktivity.
Tie vychádzajú zo skutočnosti, že aj
vo vyššom veku je človek schopný
osvojovať si nové vedomosti. Tempo
výučby má byť pomalšie a individuálne prispôsobené veku, zdravotnému stavu, schopnostiam a doterajším vedomostiam.
Vďaka týmto aktivitám sa človek
naladí pozitívne, udržiava sa fyzicky
i psychicky v dobrom stave. Vzdelávanie je prostriedkom, ako možno
spomaliť starnutie, trénovať pamäť,
byť komunikatívny, kreatívny a vitálny. Naučiť sa „kráčať s dobou“
a pochopiť, že jeho nový životný program má zmysel.
Potrebu vzdelávania nám ukladá
aj základný dokument JDS – jej stanovy.
Zmyslom štúdia by malo byť
vnútorné obohatenie poslucháčov,
schopnosť sebarealizácie, rozvoj
osobnostnej kreativity, a to vzhľadom na všetky možnosti, ktoré nám
tretí vek ešte ponúka.
Predpokladom toho, aby sa starší
človek mohol učiť, je náležité uspôsobenie vnímania, pozornosti, myslenia a pamäti. Starší človek môže
aktívnymi zásahmi do svojho životného štýlu aj v pokročilom veku vnášať psychickú vyrovnanosť a spokojnosť.
Vzdelávacie programy seniorov
sa realizujú prevažne týmito
formami:
• UNIVERZITY TRETIEHO
VEKU
• AKADÉMIE TRETIEHO VEKU
• VZDELÁVACIE SENIORSKÉ
CENTRÁ
Univerzity tretieho veku (UTV)
Prvá Univerzita tretieho veku bola
založená v roku 1973 vo Francúzsku
v Toulouse, odkiaľ sa táto myšlienka postupne dostala takmer do celej Európy. Už v roku 1975 vznikla
Medzinárodná asociácia Univerzít
tretieho veku.
Tak ako v zahraničí, i na Slovensku
získali veľkú obľubu. Univerzity tretieho veku možno charakterizovať
ako vzdelávacie inštitúcie pre seniorov, ktoré pôsobia pri najvyšších
stupňoch výchovno-vzdelávacej sústavy – na vysokých školách.
Dňa 15. 10. 1990 sa začal prvý
cyklus seniorského vzdelávania na
UK v Bratislave a postupne sa rozšíril takmer na všetky vysoké školy
v SR. Dnes sú združené do Asociácie
univerzít tretieho veku (ASUTV) na
Slovensku, ktorá vznikla v r. 1994.
Prehľad členov ASUTV:
• UTV CĎV pri UK v Bratislave
• UTV pri STU v Bratislave
• UTV pri UMB v Banskej Bystrici
• UTV pri ŽU v Žiline
• UTV v Košiciach
• UTV pri AOS, Liptovský Mikuláš
• UKF v Nitre
• TU v Trnave
• TnUAD v Trenčíne
• SPU v Nitre
• TU vo Zvolene
• Katolícka univerzita v Ružomberku
• Prešovská univerzita v Prešove
• UTV PEVŠ v Bratislave
• Dubnický technologický inštitút
v Dubnici nad Váhom
Bližšie informácie o ASUTV môžeme získať na www.uniba.sk
Zodpovedne budované zázemie
umožňuje organizovať pestrú ponuku vzdelávacích cyklov, ktoré trvajú obvykle 4 – 6 semestrov, a to na
úrovni práce vysokej školy. Štúdium
je zakončené absolventskou prácou
a slávnostnou promóciou, kde absolventovi odovzdajú diplom.
V súčasnosti je evidovaných viac
ako 7 000 seniorov. Dostupnosť poslucháčov na jednotlivé UTV nie je
problematická, i keď často dochádzajú 2× mesačne i desiatky kilometrov.
Nie je výnimkou, že po ukončení 3-ročného cyklu sa seniori opäť
prihlásia do ďalšieho aj v inom meste. Po konzultáciách s predsedami
KO JDS môžeme konštatovať, že
všetky kraje poskytujú na svojich vysokých školách dostatočné možnosti
záujemcom o toto štúdium.
Dňa 13. 6. 2013 som sa zúčastnila
na slávnostnom krste Zborníka prác
študentov UTV Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
Doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor univerzity, predstavil víziu, ako
v ďalších rokoch bude napredovať
vzdelávanie na tejto univerzite.
Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka sa zapojila do výzvy „Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov“.
Projekt sa začne na jeseň 2013 a pre
študentov to bude ďalšie skvalitnenie vzdelávania a nová dimenzia
zmyslu života seniorov.
Akadémie tretieho veku (ATV)
Je to ďalšia z dostupných foriem
vzdelávania seniorov.
pokračovanie na strane 11
10
 JDS
INFORMUJE
pokračovanie zo strany 10
Cykly sú obyčajne jednoročné, rozdelené na 10 stretnutí. Vychádzajú
z potrieb a zo záujmov účastníkov.
Sú organizované na rôznych stupňoch JDS v spolupráci s inštitúciami
zaoberajúcimi sa osvetou v rôznych
oblastiach života. Prednášateľmi sú
kvalifikovaní a fundovaní odborníci
vo svojich profesiách.
Forma prednášok je prístupná pre
všetkých účastníkov bez rozdielu
veku a úrovne vzdelania.
Súčasťou týchto stretnutí sú aj
diskusie, kde poslucháči dostávajú
odpovede na otázky k prednášanej
problematike. Aj táto forma vzdelávania býva ukončená slávnostne
a účastníci, ktorí splnili vopred stanovené podmienky, dostanú osvedčenia.
ATV v Trenčíne si v školskom roku
2011/2012 pripomenula 25. výročie
založenia. Na štartovej čiare tejto
formy vzdelávania bola MUDr. Ruth
Kratinová – primárka geriatrického
oddelenia nemocnice v Trenčíne,
ktorá bola i predsedníčkou KO JDS
a OO JDS v Trenčíne. Následne
v tejto činnosti pokračoval Ing. Jozef
Mikloš, predseda KO JDS Trenčín.
Táto forma vzdelávania prebieha aj
naďalej a je začlenená pod vzdelávacie činnosti KO JDS Trenčín. V septembri pokračuje 27. ročník.
V Novej Dubnici pre OO JDS Ilava
organizujeme vzdelávanie pod názvom Akadémia strieborného veku.
Za 10 rokov túto formu vzdelávania
absolvovalo takmer 600 seniorov.
Na slávnostnom ukončení ročníka
absolventi dostávajú certifikát.
Vzdelávacie seniorské centrá
Vznikajú na úrovni miest a obcí
v spolupráci s rôznymi seniorskými organizáciami – najmä JDS. Ich
úlohou je v kratších cykloch aj jednotlivých aktivitách poskytnúť starším občanom dostatok informácií
na zlepšenie ich života. Najčastejšie
témy sú:
ochrana zdravia
sociálna starostlivosť
bezpečnosť a ochrana majetku
kultúrne a poznávacie aktivity
počítačové kurzy
Tieto programy sa uskutočňujú
formou organizovaného vzdelávania
v kultúrno-osvetových zariadeniach,
v centrách voľného času, v kluboch
aktívnej staroby, v denných centrách
seniorov, na školách a pod.
Dobré skúsenosti máme so spoluprácou s regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva, Centrom
Memory i jednotlivými pracovníkmi z oblasti zdravotníctva, so sociálnymi pracovníkmi na úrovni
miest a obcí, s bezpečnostnými zložkami, bankami a poisťovňami, kultúrnymi centrami, knižnicami, CVČ
a so školami.
Súčasťou týchto aktivít sú návštevy divadelných predstavení, koncertov, folklórnych slávností, kultúrno-rekreačných aktivít, športových
podujatí, náučno-turistických zrazov.
Širokú škálu našich činností
a zručností prezentujeme na celoslovenských aj medzinárodných fórach.
Rozsah týchto aktivít sa snažíme
stále rozširovať a skvalitňovať, tak
aby sa čo najviac seniorov dokázalo
čo najlepšie orientovať vo všetkých
sférach života, s ktorými sa stretávajú.
 Mgr. Anna Prokešová,
predsedníčka KO JDS Trenčín
11
Strieborná galéria
Zita Furková – herečka, režisérka – 6. 3. 1940,
Hradište pod Vrátnom
Pani Zita Furková sa prvýkrát objavila na divadelných doskách ešte v predškolskom veku vďaka svojim
rodičom, ktorí boli ochotníci. V roku 1962 ukončila štúdium herectva na VŠMU v Bratislave.
Po skončení školy pôsobila v divadlách vo Zvolene, vTrnave a Nitre. Od roku 1972 pôsobila celých osemnásť rokov v divadle Nová scéna. Má za sebou množstvo divadelných, televíznych a filmových postáv. Okrem
herectva sa venuje aj réžii a písaniu. Napísala scenáre k rôznym televíznym inscenáciám.
Po revolúcii sa stala zakladateľkou divadla Astorka Korzo ’90. Je majiteľkou dabingového štúdia ATIZ a ARTEFAKT a videoštúdia ARTKREA. Okrem svojich umeleckých aktivít stála aj pri zrode neformálneho ženského hnutia Urobme to!
V roku 2012 ju odbor ľudských práv a menšín Úradu vlády SR menoval za ambasádorku Európskeho roka
aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.
Čo pre mňa znamenalo byť ambasá­ Veľmi zaujímavé, poučné rozhovory z dôvodov veku na pracovnom trhu
dorkou.
boli po divadelnom predstavení Čer- a taktiež smernice o RODOVEJ
Ponuku stať sa ambasádorkou
som prijala s úmyslom pomôcť šíriť
poslanie a odkaz Európskeho roka
aktívneho starnutia a solidarity
medzi generáciami 2012. Zároveň
som sa chcela podeliť so svojimi skúsenosťami z oblasti kultúry a podnikania. Verila som, že sa mi podarí
motivovať, potešiť starnúcich, ale
aj mladšiu generáciu, ktorej treba
pripomínať, že aj oni, ak sa dožijú,
budú raz starší. Bolo to pekné poslanie, najmä v takýchto komplikovaných časoch.
Poslanie a odkaz Európskeho roka ak­
tívneho starnutia a medzigeneračnej
solidarity sú aj v súčasnosti aktuálne
a potrebne
Pre funkciu ambasádorky ma oslovil Úrad vlády SR – odbor ľudských
práv a menšín. Bolo pre mňa cťou
prijať túto šľachetnú úlohu. Mala
som však obavu, pretože nie som ani
politička, ani sociologička, ani novinárka. Som herečka a herectvo spočíva v empatii a pochopení toho druhého. Mojím poslaním v priebehu
roka bolo zúčastňovať sa na rôznych
podujatiach, diskutovať so seniormi, ale aj s najmladšou generáciou.
12
venej princeznej a Tichom dome, na
ktoré som seniorov pozvala do divadla Astorka Korza 90. Európsky rok
nám všetkým poskytuje príležitosť
zamyslieť sa nad tým, ako sa aktívne
starnutie môže stať realitou. V súčasnosti, je zložitý, veľký problém
sociálne zabezpečenie seniorov. Je
dôležité, že sa o tom hovorí, informuje. Cieľom Európskeho roku bolo
zvýšiť povedomie o tejto problematike, podnietiť vládu a politikov, aby
prijali opatrenia, aby konali a nielen
diskutovali.
Stretávala som aktívnych seniorov
plných energie, ale aj takých, ktorí
potrebujú podporu, motiváciu, ktorým energia vyprchala a sú si toho
vedomí. Je to veľmi zložitý proces.
Nie každý má silu a podmienky realizovať sa. Dôležité je, aby človek nestratil dôstojnosť, kontakt a dokázal
sa zapájať do spoločenského diania.
Nečinnosť privedie človeka k samote, osamoteniu, depresii. Šťastný
je človek, keď má činnosť, ktorá ho
baví. Zámerne nehovorím o práci,
pretože téma nezamestnanosti zakrýva solidaritu medzi generáciami.
Veľmi zaujímavá je smernica NEDISKRIMINÁCIE ako legislatívny
akt EÚ, odstránenie diskriminácie
NEROVNOSTI, v dôsledku ktorej
majú ženy v starobe nižší dôchodok.
Veľmi hodnotná bola konferencia za
účasti zahraničných hostí, kde som
vo svojom príspevku hovorila o nízkom počte žien vo vyššom veku, ktoré pôsobia v médiách, a upozornila
som na skutočnosť, že je všeobecne
nevyužitý potenciál starších žien.
Úsmevné bolo stretnutie s mladými
ľuďmi na Gymnáziu Juraja Hronca
v Bratislave. Dievčatá boli aktívnejšie, kládli otázky, či láska je aj v starobe a chlapci boli prozaickejší. Jeden zo študentov definoval starobu
ako čakanie na smrť zo skúsenosti
svojej babky, ktorá iba sedela, do
okna hľadela a čakala, kedy príde jej
koniec. Nezaujímala ju nijaká činnosť. Pripomenula som, že poznám
mladých ľudí, ktorí nečinnosťou sú
už starcami.
Preto posielam odkaz mladým,
starým a sebe: Sme takí mladí, ako
myslíme a ako cítime. Sme silní, ako
sa sami hodnotíme. Sme takí užitoční, ako sme o svojej užitočnosti
presvedčení. Sme takí mladí ako náš
spôsob myslenia.
 Vaša Zita Furková
 INZERCIA
Dobrý účet je len jeden
Ak už z času na čas potrebujete niečo v banke vybaviť, iste radi uvítate, ak je to jednoduché a zrozumiteľné.
Asi nikto nemá chuť študovať komplikované ponuky, v ktorých sa miestami nevyzná a potrebuje veľa času,
kým sa v nich aspoň trochu zorientuje. Poštová banka by svojim klientom rada zjednodušila život, a preto
sme pripravili účet, v ktorom nájdete všetko, čo potrebujete. S Dobrým účtom sa o svoje peniaze postaráte
jednoducho a bez obmedzení.
Prečo si vybrať Dobrý účet
od Poštovej banky?
Dobrý účet je balík všetkých najčastejšie využívaných
služieb k účtu. Za jednu cenu tak môžete využívať
všetko, čo potrebujete na pohodlné spravovanie svojich financií. K dispozícii máte napr. platobnú kartu,
neobmedzené množstvo prijatých platieb, trvalých
príkazov, inkás, platieb kartou, platieb zadaných
elektronicky cez Internet banking, výberov z našich
bankomatov a POŠTOMATov. Navyše už viac nemusíte premýšľať o tom, aký je zostatok na vašom účte.
S Dobrým účtom získate aj službu zasielania SMS
správ o pohyboch a zostatkoch. Vďaka tomu máte
dokonalý prehľad o tom, čo sa na vašom účte deje.
Pre tých, ktorí už majú v Poštovej banke zriadený
účet, ale mali by záujem o nový Dobrý účet, ponúkame rýchle riešenie. Stačí zájsť do ktorejkoľvek
pobočky Poštovej banky alebo na obchodné miesto
Slovenskej pošty a my vám zrealizujeme zmenu účtu
jednoducho a bezplatne.
poštová banka?
Dobrý účet je naozaj dobrý
Využívajte naplno všetko, čo vám Dobrý účet ponúka:
elektronické bankovníctvo pre pohodlný
A navyše, iba Poštová banka svojim klientom – seniorom zabezpečuje pohodlné doručenie dôchodku až
domov prostredníctvom poštového doručovateľa. Aj
túto službu máte v Dobrom účte zahrnutú, stačí o ňu
požiadať pri jeho založení.
prístup k účtu
SMS správy pre dokonalý prehľad
o zostatku na účte
platobnú kartu
neobmedzený počet:
Dobrý účet je pre seniora dokonca ešte výhodnejší.
prijatých platieb
Všetko, čo obsahuje, získate za jedinečnú cenu iba
2 € mesačne.
bankovníctvo
Vy platíte a my vás odmeníme!
prevodných príkazov cez elektronické
trvalých príkazov a inkás
platieb platobnou kartou u obchodníka
Dobrý účet je jedinečný aj vďaka zaujímavému bene-
výberov hotovosti z bankomatov
fitnému programu, s ktorým vy platíte a my vás odmeňujeme. Stačí platiť kartou a my vás za túto platbu odmeníme. Z každej platby kartou vám vrátime
0,5 % na váš účet alebo účet vášho blízkeho vedený
u nás. Navyše, ak má aj on Dobrý účet, môže využiť
rovnakú možnosť a odmenu za platbu kartou dať
pripísať vám. Pomôžeme tak vašim blízkym, aby sa
o vás mohli postarať. Všetko je to veľmi jednoduché.
Stačí povedať, komu chcete prispievať a všetko ostatné už vybavíme my.
Poštovej banky a cez POŠTOMATy
na poštách
rýchlu rezervu vďaka povolenému prečerpaniu
Viac informácií o Dobrom účte vám radi poskytneme na niektorom z viac ako 1 500 obchodných miest na poštách alebo v pobočkách
Poštovej banky.
13
RADÍME VÁM 
Obávate sa exekúcie? Čo urobiť, aby k nej nedošlo?
Pôžičky a úvery sú súčasťou rozpočtu mnohých domácností, seniorov
nevynímajúc, pretože seniori patria k finančne najmenej zabezpečenej skupine obyvateľov. Keď nutne chýba hotovosť či ochotní príbuzní,
inú možnosť ako požičať si, nemajú. V banke však seniori po dosiahnutí veku 65 rokov však určite nepochodia a keďže peniaze potrebujú,
obrátia sa na niektorú z úverových spoločností.
Zaujal vás inzerát, ktorý sľubuje peniaze
pre každého bez
toho, aby o vás
veriteľ chcel niečo vedieť? Je to
podozrivé. Len
veriteľ, ktorému
záleží na tom, aby ste mu požičané
peniaze vrátili, je bezpečný. Overte
si firmu, od ktorej si chcete požičať, aké má sídlo, ako dlho pôsobí
na trhu a aké informácie sú o nej
dostupné.
V neserióznej spoločnosti vám
však ponúknu čo najviac, čím vás
zámerne dostanú do problémov. Je
síce lákavé požičať si o niekoľko stoviek viac, ale budete schopní pôžičku
splácať? Premyslite si, koľko naozaj
nevyhnutne potrebujete, aby ste sa
do problémov skutočne nedostali.
Skôr ako zmluvu podpíšete, pozorne si ju prečítajte. Pokojne si ju
vezmite domov a venujte jej dostatok času. Ak niečomu nerozumiete, pýtajte sa aj dva-trikrát. Ak vám
niekto bude tvrdiť, že zmluvu musíte podpísať hneď, lebo ponuka
už nebude platiť, neverte mu a poobzerajte sa po serióznejšej spoločnosti. Aj pri dôkladnom zvážení
pôžičky sa môžu vyskytnúť nepredvídané okolnosti a vy sa dostanete do
platobnej neschopnosti. Nečakajte
na exekútora, komunikujte so spoločnosťou, od ktorej ste si požičali,
žiadajte odloženie splátok, prípadne splátkový kalendár so zmenou
výšky splátok. Ak sa so spoločnosťou nedohodnete a splácať jednoducho bez ohlásenia prestanete, čaká
vás exekúcia.
14
Pokiaľ ste podpísali zmluvu s nebankovým subjektom v núdzi a poriadne ste si zmluvu neprečítali, je
ešte možné pokúsiť sa o zastavenie
exekúcie tým, že podáte v 14-dňovej lehote námietky voči exekúcii,
prípadne žiadosť o odklad exekúcie.
Svoj dlh však skôr či neskôr splatiť
musíte. Preto vždy veľmi dobre zvažujte, akú sumu si požičiate a či je
pôžička nevyhnutná.
Iná je situácia, ak ste podpísali zmluvu na predajných akciách. Tam vás pod
nátlakom nalákajú na nákup mimoriadne predražených vecí, ktoré často
ani nepotrebujete. Ak spotrebiteľ pod
tlakom uzavrie zmluvu, okamžite sa
treba poradiť s blízkymi, s právnikom alebo na komisii na ministerstve
spravodlivosti a zvážiť hneď zaslanie
písomnej zmluvy o odstúpení a ak
bola uzavretá aj zmluva o pôžičke,
odstúpenie od oboch zmlúv na adresu nebankového subjektu a veriteľa.
Tovar, ktorý vám na základe zmluvy
nebankový subjekt doručil domov,
je potrebné vrátiť do 7 dní, úverovú
zmluvu je treba zrušiť s veriteľom do
14 dní. Ak túto situáciu nevyriešite do
uvedených termínov, čaká vás nekonečné splácanie nepotrebného tovaru,
resp. pri nesplácaní exekúcia.
Čo urobiť, aby k takýmto situáciám
nedochádzalo?
• Vyhýbať sa predajným akciám
neznámych spoločností, najmä
akciám zájazdového typu, kde je
spotrebiteľ úplne závislý od predávajúceho, najmä dopravou.
• Ak sa spotrebiteľ na predajnej
akcii zúčastní, zvážiť akékoľvek
podpisovanie zmlúv.
• Odmietnuť vyvíjanie nátlaku,
prehnané propagovanie výrobku
a výčitky za darčeky.
• Ak spotrebiteľ cíti na predajnej
akcii neprimeraný tlak, má právo
kedykoľvek odísť.
• Ak spotrebiteľ neodolá nátlaku,
žiadať vždy dostatočný čas na
preštudovanie zmluvy.
• Ak spotrebiteľovi po odstúpení od
zmluvy predávajúci nechce vrátiť
zaplatenú kúpnu cenu, prípadne
je spotrebiteľ žalovaný, alebo dokonca exekvovaný titulom prijatej
pôžičky, nikdy nerezignovať zo
svojich práv a aktívnej obrany
a vyhľadať konkrétnu právnu
pomoc.
Nájdete ju v centrách právnej pomoci vo všetkých regiónoch a na Ministerstve spravodlivosti SR.
Adresu majú všetci predsedovia KO
JDS.
 JUDr. Anna Hromníková,
podpredsedníčka
%€
 RADÍME VÁM
Predavači zastrašovali kupujúcich
Nevydávanie bločkov, zastrašovanie a nátlak na občanov. Takéto skutočnosti zistili kontrolóri finančnej správy počas kontrol „predvádzacích akcií“. Kontroly sa uskutočnili na základe anonymných podnetov
od občanov.
Pracovníci finančnej správy sa
počas uplynulého mesiaca zamerali
na kontrolu predvádzacích akcií. Na
ich konanie upozornili FS občania.
Porušenie zákona o elektronickej
registračnej pokladnici – teda nevydanie bločku za prijatú hotovosť
zaznamenali vo všetkých prípadoch.
Porušenie zákona momentálne riešia príslušné daňové úrady formou
pokuty pre podnikateľa.
Okrem porušenia zákona o ERP
zaznamenali aj neprimerané správanie zo strany organizátorov. Tí sa
k účastníkom väčšinou správali arogantne, rozprávali zvýšeným hlasom
a vyvíjali psychický nátlak. Keďže
účastníkmi akcií boli prevažne starší ľudia (väčšinou ženy), po takomto druhu nátlaku podpísali kúpne
zmluvy na predvádzané kuchynské
potreby.
Finančná správa upozorňuje občanov, že za každý nákup tovaru
v hotovosti musí občan podľa zákona č. 289/2008 Zbierky zákonov dostať pokladničný blok. Podnikateľ je
povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Ak tak
neurobí, kontrolóri finančnej správy
môžu podnikateľovi uložiť pokutu vo
výške od 30 do 6 600 eur.
V prípade, že by sa občania stretli s podobnými praktikami môžu to
ohlásiť na emailovej adrese [email protected] a telefonicky na čísle 02/48 27 31 60 alebo
na poštovej adrese:
Finančné riaditeľstvo
Mierová 23
Bratislava 815 11
Heslo „pokladnica“
Pri všetkých podnetoch, ktoré od
občanov dostávame, zostávajú nahlasovatelia v anonymite.
Podľa zákona o elektronických registračných pokladniach má pokladničný blok obsahovať DKP (daňový
kód pokladnice), číslo pokladničného bločka a logo MF.
 Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa
Finančnej správy
Dátum vystavenia
logo Ministerstva financií
Daňový kód pokladnice
Do pozornosti dôchodcom
pracujúcim na dohodu
Od 1. januára 2013 je každý starobný alebo predčasný dôchodca,
ktorý pracuje aspoň jeden deň na
dohodu, dôchodkovo poistený.
Na základe uvedeného môže
každý dôchodca, ktorý pracuje na
dohodu, po ukončení dohody požiadať o prepočítanie dôchodku,
t. j. zvýšenie pôvodného rozhodnutia o priznaní dôchodku.
Sociálna poisťovňa pracujúcim dôchodcom nezvýši ich
penziu automaticky, dôchodcovia musia o prepočítanie penzie
požiadať.
O zvýšenie dôchodku sa žiada
neformálnou žiadosťou, v ktorej
penzista uvedie svoje identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné
číslo a adresu), o čo žiada a odkedy.
Žiadosť musí vlastnoručne podpísať a poslať na adresu ústredia
Sociálnej poisťovne:
29. augusta 8, 813 63 Bratislava
K žiadosti sa neprikladajú žiadne potvrdenia ani doklady. Všetky
potrebné údaje, z ktorých sa vypočíta nárast penzie, by mal Sociálnej
poisťovni poslať zamestnávateľ.
Dôchodca môže žiadať o prepočítanie dôchodku len raz
v roku, aj keď pracoval na dohodu u viacerých zamestnávateľov)
napr. u jedného do konca júna,
dôchodkové poistenie pri zmene
zamestnávateľa zaniká a vznikne
až u nového zamestnávateľa napr.
od júna do decembra toho istého
roka u iného zamestnávateľa.
Keďže dôchodcom pracujúcim
na dohodu vzniklo dôchodkové poistenie až 1. januára 2013,
Sociálna poisťovňa pri výpočte
nového dôchodku berie do úvahy
len príjem, ktorý dosiahli od 1. januára 2013.
 JUDr. Anna Hromníková,
podpredseda
15
NOVINKY V JDS 
Informačný systém JDS – Tretí vek, webová stránka
Príspevok k diskusii na konferencii 19. 6. 2013
Dobrý informačný systém
je
základom
bezporuchovej
realizácie úloh
každej organizácie. Informačný
systém JDS bol
jednou z tém
rokovania Republikovej rady v decembri 2012, ktorá uložila zabezpečiť spracovanie a realizáciu úlohy
„Prehĺbenie toku informácií z ÚJDS
až na ZO JDS a naopak“.
V súčasnosti hlavnými nosnými
prvkami informácií z ústredia JDS
až na ZO JDS sú:
» ústne prenosy informácií od členov
predsedníctva JDS cez funkcioná­
rov OO JDS a ZO JDS
» vydávanie časopisu Tretí vek
» webová stránka www.jds.sk
Kvalita ústnych prenosov je závislá od schopností a momentálnej
dispozície funkcionára, ide o informáciu poznačenú subjektívnym podaním a niekedy aj v časovom sklze.
Preto v súčasnosti je najdôležitejšie
vydávanie časopisu Tretí vek a webová stránka.
Tretí vek bol a je veľmi obľúbeným
sprostredkovateľom
informácií.
V tohtoročných vydaniach je však
nutné zvýrazniť tieto témy:
» prenos informácií o aktivitách
ÚJDS pri presadzovaní sociálnych
záujmov seniorov pri rokovaniach
s ústrednými orgánmi a partnermi
» informácie o práci a prijatých sta­
noviskách sociálnej a zdravotnej
komisie
» ÚJDS
16
» informácie o stanoviskách ÚJDS
k legislatívnym materiálom týka­
júcim sa dôchodcov a o výsledkoch
rokovaní s ich garantmi v exekutí­
ve, prípadne zákonodarnom orgá­
ne
» informácie o programoch a výsled­
koch rokovaní poradného orgánu
Rady vlády pre ľudské práva, na­
rodnostné menšiny a rodovú rov­
nosť SR zriadeného na riešenie
otázok života seniorov – Výbor pre
seniorov Rady vlády.
Je samozrejmé, že musí zostať
priestor pre dopisovateľov z radov
členov.
V období rozmachu výpočtovej
techniky je významným nosičom
informácií webová stránka JDS.
Stránka www.jds.sk prešla úpravou,
jej formálna stránka je na veľmi dobrej úrovni. Vyžaduje si však obsahové rozšírenie a častejšiu, najmä kvalitnejšiu aktualizáciu.
Je správne, že na stránke sú zverejnené základné dokumenty JDS,
aktuality.
Bolo by vhodné umožniť prezentovať na stránke aj správy o aktivitách
aj nižších organizačných stupňov.
V zložke „o nás“ by bolo potrebné
vytvoriť zložky pre všetky KO JDS.
V zložkách pre kraje vytvoriť zložky
pre všetky OO JDS. Do zložiek OO
JDS by mohli uverejňovať správy
o svojich aktivitách aj ZO JDS. Je
nutné, aby tieto správy boli odsúhlasené ÚJDS a vkladať na web by ich
mohol iba funkcionár zodpovedný
za správu stránky.
V zložke „aktuality“ by boli iba
správy a oznamy ústredia a predsedníctva JDS.
V Trnave 17. 6. 2013
 Margita Fabiánová, predsedníčka
KO JDS Trnava
– oznam
Vláda SR dňa 10.7.2013
schválila zmenu nariadenia
o rozsahu zrážok zo mzdy či
penzie
po rozhodnutí súdu
o exekúcii. Exekútori im budú
musieť ponechať na účte sumu,
ktorá sa rovná životnému minimu, teda 198 eur. V súčasnosti
dosahuje základná suma, ktorá sa nesmie zraziť dlžníkovi
z jeho mesačnej mzdy vrátane
dôchodcov iba 60 % zo životného minima. Nová úprava bude
platiť od novembra t.r.
 INZERCIA
Rekondično­integračné pobyty v Dudinciach
Už tretí rok JDS organizuje
pre seniorov veľmi obľúbené
rekondično-integračné pobyty.
Jedným zo zariadení, ktoré
ich realizujú, je aj hotel
Prameň v Dudinciach. Ako
prebiehajú tieto pobyty, sme
sa spýtali riaditeľky hotela
Slávky Bocianovej.
Ako ste sa dostali k takýmto senior­
ským pobytom?
Náš hotel mal dlhoročné skúsenosti so staršou, hlavne zahraničnou klientelou. Keď v roku 2010 JDS
vyhlásila verejné obstarávanie na
spomínané pobyty, ponúkli sme aj
my naše služby. Boli sme veľmi radi,
keď sme uspeli. Keďže značná časť
seniorov má zdravotné problémy,
zameriavame sa hlavne na liečebno-rehabilitačnú stránku pobytov.
Rekonštrukcie a dostavba hotela
nám umožnili všetky hotelové služby vrátane procedúr poskytovať pod
jednou strechou.
tuje kolektív zdravotníckych pracovníkov pod vedením veľmi skúsenej
lekárky s dlhoročnou praxou MUDr.
Anny Bachratej. Procedúry sú poskytované na základe lekárskej prehliadky podľa stavu pacienta. Poskytujeme ich v novom Relax Centre.
Okrem rehabilitačných priestorov
sa v ňom nachádza moderný krytý
bazén s masážnymi tryskami a protiprúdom a tiež veľká vírivka s hydromasážou a perličkovým kúpeľom.
Bazén a vírivku môžu naši hostia
využívať zdarma celý deň počas otváracích hodín.
Aký program majú seniori počas po­
bytu?
Prevažnú časť dňa trávia na procedúrach alebo v bazéne. V lete je
to jednoduché – Dudince ponúkajú
veľmi príjemné prechádzky, cyklotúry, tanečné zábavy a rôzne letné
spoločensko-kultúrne
podujatia.
Obľúbené je slnenie na peknej terase
s možnosťou občerstvenia alebo trávia voľný čas v nádhernej kvetinovej
záhrade, ktorou je náš hotel veľmi
známy.
Nudiť sa však naši hostia nemusia ani mimo sezóny. V hoteli máme
krásnu zimnú záhradu, kde si môžu
zahrať biliard, rôzne spoločenské hry, prípadne si niečo prečítať.
Ponúkame kadernícke služby, fitnes,
tanečnú zábavu a celoročne viacero
zaujímavých výletov do okolia.
Zvlášť dobre sa u nás cítia rôzne
seniorské kolektívy, ktoré svojou
spontánnosťou vytvárajú naozaj
príjemnú a veselú atmosféru. Vieme
poskytnúť priestory na rôzne nácviky a posedenia. Ceny pobytov mimo
sezóny sú oveľa nižšie a pri skupinových pobytoch poskytujeme ešte
ďalšie zľavy.
Dotované seniorské rekreácie exis­
tujú už dlhé roky. Čo nové prinášajú
rekondično­integračné pobyty orga­
nizované Jednotou dôchodcov?
A čo ostatné služby, ktoré ponúkate?
Vďaka bývalému predsedovi JDS
p. RNDr. Vajnorskému a jeho podpredsedovi Ing. Fabiánovi boli pobyty organizované JDS obohatené
práve o liečebno-rehabilitačné procedúry. Okrem oddychu a rekondície tak môžu seniori niečo urobiť aj
pre svoje zdravie. V hoteli Prameň
Dudince medicínske služby posky-
výhľadom do záhrady. Môžu si pochutiť na dobrej kávičke, ku ktorej
už tradične podávame zdarma vždy
čerstvý domáci zákusok z hotelovej
kuchyne.
Ochotný a milý personál a hlavne príjemná rodinná atmosféra
spôsobujú, že hostia sa u nás cítia
skutočne ako doma a veľká väčšina
z nich sa k nám opäť vracia. A to je
pre nás to najväčšie ocenenie. Veríme, že táto spolupráca s JDS bude
pokračovať aj v budúcich rokoch.
Dôležitou súčasťou každého pobytu je dobrá kuchyňa. Preferujeme
chutnú domácu stravu, na ktorú sú
seniori zvyknutí. Raňajky podávame
formou bohatého bufetu. Na obed
a večeru je možnosť výberu z viacerých jedál.
Seniori si tiež radi posedia v príjemnom dennom bare s krásnym
Špeciálna akcia pre seniorov!
6-dňový pobyt s polpenziou
(Nedeľa – Piatok)
144,- € / osoba
november, december 2013
január, február 2014
V cene je zahrnuté:
· 5× prenocovanie v dvojlôžkovej izbe, polpenzia, vstupná lekárska prehliadka
· 10 liečebných procedúr
· neobmedzený vstup do krytého bazéna a vírivky s hydromasážou a perličkami
· tanečný večer
víkendové pobyty už
od 99€ pre dve osoby
Hotel Prameň, 962 71 Dudince
045/52 44 100, 0915 532 513
[email protected]
www.dudincepramen.sk
17
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Radi sa stretávame
Vo svojej činnosti sa riadime heslom, že „dôchodcovský vek možno
prežiť aktívne“. Každý rok rozširujeme podujatia, aby sme vyhoveli čo
najväčšiemu počtu našich členov.
V minulom roku sme oslávili 10.
výročie založenia staroľubovnianskej organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku.
Zo 40 členov pri založení organizácie sme sa rozrástli na 260 členov.
Hlásia sa nám ďalší striebrovlasí –
dôvod je pestrosť našich podujatí.
V roku usporiadame dve členské
schôdze s občerstvením, v mesiaci
marec si pripomenieme MDŽ a v októbri Mesiac úcty k starším.
Osvedčili sa nám podujatia, ktoré takmer každý rok opakujeme:
kúpanie v termálnej vode vo Vyšných Ružbachoch, organizujeme
zájazdy po Slovensku a Poľsku, posedenie v prírode pri guláši, splav
po Dunajci. Navštevujeme divadelne predstavenia v DJZ v Prešove. 35 našich členov absolvovalo
kurz práce s PC. Zúčastňujeme sa
na brigádach pri jarnom upratovaní. Zapájame sa do súťažných
okresných športových hier. Posielame členov na rekondičné liečebné pobyty.
V roku 2013 sme zatiaľ usporiadali fašiangové posedenie s hudbou a tombolou, (na ktorú sa nám
prihlásilo 50 % členov). Pripravíme
ženy do súťaže Babička roka.
Takmer každý mesiac je nejaké podujatie. Kladie to značné požiadavky
na aktivitu členov výboru, ktorí navštevujú jednotlivých členov, informujú ich o činnosti a inkasujú (členské, cestovné a na občerstvenie).
Naši členovia sa radi stretávajú,
spomínajú na zážitky a príbehy zo
života. Snažia sa starnúť aktívne.
Po vydarených podujatiach cestou domov si v autobuse zaspievajú,
zavtipkujú, zhodnotia akciu. Dobre
naladení sa rozchádzajú a tešia sa na
ďalšie stretnutia.
 Výbor MO JDS Stará Ľubovňa
Regionálna prehliadka speváckych súborov
seniorov v Kultúrnom dome v Tomášovciach
Okresná organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku z Lučenca v posledný aprílový deň
(30. 4. 2013) zorganizovala veľkolepú prehliadku speváckych súborov seniorov v Kultúrnom dome
v Tomášovciach.
Na prehliadke sa zúčastnil a prihovoril sa účinkujúcim aj pán Ing.
František Šušlík, predseda krajskej
organizácie JDS Banskobystrického kraja. Prítomných členov speváckych súborov a ostatných hostí
privítala pani Ing. Zuzana Loštáková, predsedníčka okresnej organizácie JDS v Lučenci.
Svoje spevácke umenie predviedlo 13 súborov, z toho 1 bol hosťujúci
z Detvy. Prehliadku začali domáce
3 súbory z Lučenca, ktoré pracujú
pri kluboch záujmovej činnosti. Na
poslucháčov veľmi dojímavo pôsobili piesne napr. súborov miestnej
organizácie JDS, Vidinský kostolík,
18
Cigán zahraj, ale všetky boli krásne
a s citom zaspievané.
Z okresu Rimavská Sobota vystúpili tiež 3 súbory, a to z Hrachova, z Hnúšte a z Rimavskej Soboty.
Na vysokej profesionálnej úrovni
zažiaril, tak ako už tradične každoročne, pod vedením pani Vierky
Slatinskej (umeleckej vedúcej súboru) súbor DÚHA z Rimavskej
Soboty.
Atmosféru celého podujatia, ktorá bola výnimočná aj vďaka starostlivosti celého tímu OO JDS v Lučenci podčiarklo vystúpenie pána
Janka Brezovického, ktorý svojou
pamäťou exceloval pri prednese
poézie.
Smrť Jánošíkova od Jána Bottu
v jeho podaní oživovala spomienky
na Jánošíka pri príležitosti 300. výročia jeho úmrtia. Pokiaľ v radoch
seniorov máme takýchto hrdých
Slovákov, naša činnosť nie je márna.
Aj hosťujúci súbor z Detvy nás
prekrásnou piesňou o Slovensku tak
rozcitlivel, že máloktoré oko ostalo
suché.
Na záver podujatia prišiel aj starosta Tomášoviec pán Ing. Ján Mičuda, ktorý nám všetkým poďakoval za účasť, odovzdal ďakovné listy
vedúcim súborov a prejavil radosť
nad tým, že toto podujatie sa konalo
v ich obci.
Prehliadka splnila svoj účel naše
slovenské ľudové piesne nás rozveselili dodali ďalšiu energiu do života. Na záver sme si všetci zaspievali
našu dôchodcovskú hymnu Zahučali hory, zahučali lesy, ktorou sme
podujatie oficiálne ukočili.
Z vďaky všetkým organizátorom
 Eva Chovancová, okresná
tajomníčka JDS z Rimavskej
Soboty
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Pozdišovskí dôchodcovia bilancovali
Uplynul rok a funkcionári ZO
JDS v Pozdišovciach bilancovali.
Zhodnotili výsledky práce a skladali účty svojim členom na hodnotiacej členskej schôdzi, ktorá sa konala 7. 2. 2013 v kultúrnom dome.
Na schôdzi sa zúčastnilo 67 členov
z celkového počtu 97.
Okrem členov ZO JDS privítala
predsedníčka D. Lukáčová aj hostí Ing. Jána Čižmárika, starostu
obce Pozdišovce, Ing. Vasiľa Čuvana, predsedu OO JDS Michalovce,
a Miroslava Čeperu, podpredsedu
OO JDS Michalovce.
Hlavným bodom programu členskej schôdze bolo zhodnotenie činnosti za uplynulý rok 2012. Správu
o tom podal prítomným podpredseda ZO JD Michal Ščerbák. Výbor
ZO JD organizoval činnosť podľa
do Poľska na nákupy a spoznávanie
kultúrnych pamiatok.
V ZO JD sa pravidelne organizuje stretnutie jubilujúcich
členov. V uplynulom roku sa na
stretnutí zúčastnilo 11 jubilantov,
ktorí sa dožili 60, 70, 80 a 85 rokov. Jubilujúci prišli aj so svojimi
rodinnými príslušníkmi. Bola to
pekná akcia, na ktorej im zaspieval detský folklórny súbor Harčarik pod vedením O. Nováka. Spolu
s deťmi si zaspievali aj jubilujúci
dôchodcovia.
Výbor ZO JDS sa zúčastňuje
aj na rozlúčke svojich členov pri
úmrtí. Taktiež navštevuje členov
JD, ktorí sú zdravotne postihnutí
alebo majú také zdravotné problémy, že sa nemôžu zúčastniť na žiadnych akciách.
plánu práce a uznesenia výročnej
členskej schôdze. V priebehu hodnoteného obdobia výbor rokoval
osemkrát. Na rokovaniach riešil
otázky týkajúce sa požiadaviek členov a úloh zahrnutých v uzneseniach. Pre členov ZO JD zorganizoval
2 zájazdy. V júni na termálne kúpalisko v Maďarsku a v októbri zájazd
V ďalšej časti správy výbor
upriamil pozornosť na úlohy, ktoré chce ZO zabezpečovať v roku
2013. Pokračovať pri organizovaní akcií ako v roku 2012 a doplniť
ich o úlohy vyplývajúce z uznesení
vyšších orgánov.
Podľa schváleného programu
nasledovala správa o hospodárení
ZO a správa revíznej komisie, ktoré
predniesli M. Drábik a P. Paľo.
V diskusii vystúpil aj predseda
OO JDS Ing. Vasiľ Čuvan. V úvode pozdravil prítomných, potom
priblížil členom prácu okresného výboru, stav členskej základne
a počet ZO v okrese Michalovce.
Pripomenul, že aj v tomto roku sa
organizujú rekondično-rehabilitačné pobyty v kúpeľných mestách Slovenska. Ak základné organizácie
o pobyty prejavia záujem, budú rozdelené podľa kľúča na počet členov.
V uznesení členská schôdza
schválila predložené správy a úlohy, ktoré výbor bude postupne realizovať. Po schválení uznesenia
predsedníčka ZO JDS Dáša Lukáčová, ktorá rokovanie schôdze viedla, pracovnú časť schôdze ukončila.
Poďakovala členom výboru za to, že
v priebehu roka sa snažili zabezpečovať úlohy ZO. Zvlášť poďakovala
starostovi obce, že im vytvára podmienky na ich činnosť a sponzoruje
ich.
Výbor ZO JDS po pracovnej časti schôdze pripravil pre prítomných tombolu a malé občerstvenie.
Seniori si medzi sebou odovzdávali zážitky, skúsenosti a radosť zo
spoločného posedenia. Tešili sa na
ďalšie spoločné aktivity, ktoré budú
organizovať v budúcom roku.
V závere je nutné pripomenúť, že
ZO JDS úzko spolupracuje s okresným výborom JDS, ako aj so starostom obce a s obecným úradom.
Pri organizovaní kultúrno-spoločenských akcií aj so ZŠ a s folklórnym súborom Harčarik a so speváckou zložkou Harčarky a Harčare.
 Michal Drábik
 foto Marta Pavlikánová, členovia
ZO JDS
19
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Športový deň seniorov v okrese Gelnica.
Dňa 20. júna 2013 sa na štadióne Lokomotívy Margecany uskutočnil okresný športový deň seniorov – členov
JDS z okresu Gelnica. Zúčastnilo sa na ňom 79 členov
z Prakoviec, Gelnice a Margecian. Za krásneho letného
počasia pozdravili účastníkov aj starostovia obcí Prakovce a Margecany. Spolu s primátorkou Gelnice prispeli na túto akciu aj určitou finančnou čiastkou, za čo
im v mene okresného aj organizačného výboru srdečne
ďakujem. Na športovom dni bol tiež predseda KO v Košiciach Ján Matúško.
Streľba zo vzduchovky – muži
do 65 rokov: (10)
1.
2.
Jozef Zahornacký
Ján Matúško
M
P
47
45
50
50
3.
Jozef Štefáňák
GL
41
50
P
M
GL
47
45
43
50
50
50
nad 65 rokov: (15)
1.
2.
3.
Pavol Šimko
Milan Fabián
František Saxa
Streľba zo vzduchovky – ženy
do 65 rokov: (10)
1.
2.
3.
Danuša Vargová
Mária Pavlovová
Alžbeta Fričová
P
P
GL
44
41
40
50
50
50
M
M
M
42
42
41
50
50
50
nad 65 rokov: (8)
1.
2.
3.
20
Mária Safková
Marta Zahornacká
Mgr. Mária Uličná
Seniori súťažili v troch disciplínach a v dvoch vekových kategóriách. Aj keď bolo 30 °C v tieni, ich výkony
boli perfektné.
Blahoželáme!
 Predsedníčka organizačného výboru OŠD,
Mgr. Mária Fonferová
Hod granátom na cieľ – ženy
do 65 rokov: (17)
Anna Tokarčíková
P
1.
Helena Libová
P
2.
Alžbeta
Fričová
GL
3.
nad 65 rokov: (13)
Mgr. Mária Fonferová
1.
M
Božena Gordanová
P
2.
Anna Iwaniecová
M
3.
Hod granátom na cieľ – muži
do 65 rokov: (8)
Jozef Zahornacký
M
1.
Ján Matúško
P
2.
Pavol Farbár
P
3.
nad 65 rokov: (13)
Mgr. Mária Fonferová
1.
M
Božena Gordanová
M
2.
Anna
Iwaniecová
P
3.
Kop loptou do brány – muži
do 65 rokov: (8)
Ján Matúško
P
1.
Karol Farbár
P
2.
Imrich
Hudák
M
3.
nad 65 rokov: (16)
Ladislav Pacholský
1.
M
Juraj Tremko
M
2.
Ing. Štefan Riedl
GL
3.
Kop loptou do brány – ženy
do 65 rokov: (17)
Barbora Vaščáková
1.
Alžbeta Fričová
2.
Gabriela Farbárová
3.
nad 65 rokov: (20)
Mgr. Mária Fonferová
1.
Anna Kuchárová
2.
Anna Marušková
3.
M
GL
P
M
P
M
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Seniori Prešovského kraja si zmerali svoje sily
Je sobota 22. júna 2013. Okolie Základnej školy na Komenského
ulici ožíva trošku staršími ľuďmi, ako sú tam deti cez týždeň. Podľa
prípravy ihriska budú sa tu konať Krajské športové hry seniorov
Prešovského kraja. Organizovaním týchto hier bola poverená OO JDS
v Bardejove. Na príprave a priebeh týchto hier vynaložil organizačný
štáb mnoho úsilia.
Po skúsenostiach z organizovania
celoslovenských športových hier
v roku 2008 sme sa opäť rozhodli pre
ZŠ na Komenského ulici v Bardejove.
Naše kroky viedli predovšetkým
za riaditeľom školy Mgr. Štefanom
Kučom, ktorý po vypočutí našej
prosby bol veľmi ochotný. Potom
nasledovala obhliadka areálu a rozhodnutie bolo na svete. Je pravda, že
jeden z členov organizačného štábu
pred odchodom do dôchodku pôsobil v tejto škole ako telocvikár. Bolo
potrebné zabezpečiť stravovanie
športovcov a tu nám veľmi ochotne
vyšla v ústrety vedúca jedálne p. Janka Adamíková. Spracovali sme organizačné pokyny, ktoré sme doručili všetkým OO JDS v Prešovskom
kraji.
OO JDS poslali postupne písomné prihlášky. Mrzí nás, že to neboli
všetky okresy, kde sú založené OO
JDS. Napriek tomu, že termín konania krajských športových hier bol
známy viac ako pol roka, našiel sa
aj taký okres, ktorý práve na tento
termín zorganizoval svoje okresné
športové hry, čo podľa nás nebolo
správne, ale…
Svoje osemčlenné družstvá prihlásili
tieto OO JDS:
• 2 družstvá OO JDS Prešov
• 2 družstvá OO JDS Bardejov
• 1 družstvo OO JDS Svidník
• 1 družstvo OO JDS Sabinov
• 1 družstvo OO JDS Humenné
• 1 družstvo OO JDS Snina
• 1 družstvo OO JDS Stará Ľubovňa
Družstvá súťažili v týchto disciplí­
nach:
• beh muži (60 m)
• beh ženy (50 m)
• streľba zo vzduchovky muži a ženy
• kop lopty do malej bránky (muži
aj ženy)
• hod granátom na cieľ (muži a ženy)
• vrh guľou (muži)
• hod valčekom (ženy)
Hlavným rozhodcom bol Mgr.
Ivan Dzuriš, pomocní JUDr. M.
Rompala, Ing. J. Dubinský, RNDr.
Imrich Novák a Jozef Cebuľák pomáhal aj pán Vanta. Pri ďalších disciplínach pomáhali opäť mladí ľudia,
ktorých sme spomínali pri organizovaní OŠH. Všetky disciplíny prebiehali podľa rozpisu, plynule.
V priebehu jednotlivých disciplín
naše predsedníčky ZO JDS ponúkali
prítomným koláče, ktoré samy napiekli. Veľmi dobre padol všetkým
chlieb s bravčovou masťou a cibuľou. Každý sa mohol občerstviť
kávou a minerálkou.
Otvorenie sa konalo na schodisku pred vstupom do budovy školy.
Úvodnou básňou Ó, šport! sa začal
slávnostný ceremoniál. Túto báseň
predniesol riaditeľ HOS Mgr. Juraj
Bochňa, ktorý bol aj spoluorganizátorom KŠH.
Potom to bola naša dôchodcovská
hymna, nasledovalo privítanie hostí.
Naše pozvanie prijali:
• poslanec NR SR Ing. Viliam
Holeva
• primátor mesta MUDr. Boris
Hanuščak – poslanec VÚC
• Ďalší poslanci VÚC MUDr. Andrej Havrilla, Pavol Ceľuch
• Poslanci MsZ Mgr. Eva Kučová
predsedníčka – OO ÚŽS
• Poslanec MsZ Mgr. Ján Mika
• Riaditeľ LD Družba Bardejovské
Kúpele MUDr. Martin Tarcala
• Vedúci kancelárie primátora mesta Bc. Jozef Guliga
• Vedúca oddelenia sociálnych vecí
a rodiny MÚ Dr. Tatiana Fedáková
• Riaditeľ BTV Bardejov Štefan Hij
• predseda KO JDS p. Pavel Guman
• tajomník KO JDS p. Jozef Chalupa
• a predsedovia OO JDS z Prešovského kraja.
Celkovo bolo 153 účastníkov. Počasie nám prialo, všetko prebiehalo
podľa programu. Žiaľ, okolo 14. hodiny, tesne pred vyhlásením výsledkov, niekoľkokrát zahrmelo, a tak
záverečné vyhodnotenie sa muselo
urýchliť, lebo už začalo popŕchať.
Na prvom mieste sa umiestnilo
družstvo Bardejov I.
Na druhom mieste sa umiestnilo
družstvo Prešov I.
Na treťom mieste sa umiestnili
dve družstvá, a to Svidník a Bardejov II.
pokračovanie na strane 22
21
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
pokračovanie zo strany 21
Vyhodnotili sme najúspešnejšie
ženy:
1. Mária Osifová – Svidník
2. Veronika Kubačková – Bardejov
3. Alena Kmecová – Svidník
Vyhodnotili sme aj najúspešnej­
ších mužov:
1. Jozef Bľanda – Bardejov
Anton Kunec – Bardejov
2. Jozef Sobek-Foľta – Bardejov
3. Ján Borč – Humenné
Víťazi boli odmenení medailami, diplomami a vecnými cenami.
Každé družstvo dostalo diplom aj
za účasť.
Všetkým, ktorí zvíťazili, srdečne
blahoželáme a iste nás budú vzorne reprezentovať na Celoslovenských športových hrách v Liptovskom Mikuláši.
Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí
nám pomohli najmä propagačnými materiálmi, aby sme dôstojne
reprezentovali naše krásne mesto.
Zvlášť ďakujeme vedeniu školy:
Mgr. Štefanovi Kučovi, vedúcej
jedálni p. Adamikovej s celým kolektívom školskej kuchyne, Mgr.
Jánovi Mikovi, poslancovi MsZ
v Bardejove za výborné ozvučenie
a spestrenie príjemnou hudbou,
ostatným telocvikárom, predsedníčkam ZO JDS za výborné
koláče, všetkým členom organizačného štábu, rozhodcom a nakoniec aj pánu školníkovi Belejčákovi a jeho manželke, ktorí nám
boli neustále k dispozícii.
Dobrá vec sa iste vydarila. Podľa
názoru zúčastnených športové hry
mali vysokú úroveň a splnili svoje
poslanie.
 Jozef Cebulák, člen
predsedníctva JDS
22
Športový deň seniorov
Dňa 29. mája 2013 sa zišli za
krásneho slnečného počasia seniori zo základných organizácií
Jednoty dôchodcov na Slovensku
v okrese Čadca na svojích športových hrách na futbalovom štadióne v Čadci. Súťažiaci seniori
reprezentovali svoje základné organizácie z Oščadnice, Skalité,
Čierne, Krásna nad Kysucou,Čadce, Dunajova a Rakova. Zúčastnilo sa ho viac ako 80 členov. Na
úvod pretekov sme privítali medzi
sebou vzácneho hosťa Mgr. Jaroslava Klusa, predsedu olympijského klubu – KYSUCE, ktoré vo
svojom príhovore privítal účastníkov pretekov a vyzdvihol význam športovej činnosti seniorov
a olympijského klubu KYSUCE.
Preteky otvorila predsedníčka OV
JDS v Čadci pani Margita Ďurišová a s pravidlami súťaže oboznámila hlavná rozhodkyňa pani Jolana Labákova. Súťažilo sa: ženy v 4
disciplínach a muži v 5 disciplínach a všetci sme sa snažili súťažiť
s heslom „Nie je dôležité zvíťaziť,
ale zúčastniť sa“.
Výsledky ŽENY:
Beh na 50 m
1. Anna Kolembusová – Krásno
nad Kysucou
2. Oľga Blahutová – Krásno nad
Kysucou
3. Katka Lahutová – Krásno nad
Kysucou
Hod granátom na cieľ
1. Helena Kultanová – Čadca
2. Miroslava Mináriková – Čadca
3. Zlatica Korhelíková – Oščadnica
Hod granátom na diaľku
1. Anna Kontríková – Čadca
2. Helena Kultánová – Čadca
3. Emília Barancová – Čadca
Hod váľkom na diaľku
1. Emília Barancová – Čadca
2. Pavla Remšáková – Skalité
3. Miroslava Mináriková – Čadca
Výsledky MUŽI:
Hod granátom do diaľky
1. Ferdinand Papík – Skalité
2. Milan Vojtuš – Krásno nad Kysucou
3. Ján Kontrík – Čadca
Hod granátom na cieľ
1. Jozef Krivánek – Oščadnica
2. Miroslav Minárik – Čadca
3. Milan Vojtuš – Krásno nad Kysucou
Beh na 300 metrov
1. Miroslav Novák – Čadca
2. Jozef Maják – Oščadnica
3. Jozef Griga – Oščadnica
Beh na 300 metrov
1. Štefan Špalek – Oščadnica
2. vzdali sa
Vrh guľou
3. Ján Kontrík – Čadca
4. Ferdinand Papík – Skalité
5. Jozef Krivánek – Oščadnica
Víťazi na 1. – 3. mieste boli odmenení diplomom OV JDS a títo pretekári nás budú reprezentovať dňa
11. júla na krajských športových
hrách seniorov, ktoré sa budú konať
v KNM, kde pribudnú ďalšie disciplíny – šach, streľba zo vzduchovky,
stolný tenis a petang… Možno konštatovať, že okresnému výboru JDS
pod vedením predsedníčky Margity
Ďurišovej sa opäť podarila pekná akcia. Pevne veríme, že o rok sa stretneme znova, ale ešte na vydarenejšej akcii, pretože latka je nastavená
veľmi vysoko.Takí sme my seniori
z Kysúc.
 Jozef Krivánek, predseda ZO JDS
Oščadnica
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Pod horúcim kobylským slnkom
Jednou z hlavných úloh posledného snemu Jednoty dôchodcov,
okrem iného, je podporovať pohybovú aktivitu ľudí skôr narodených.
Tento cieľ sleduje aj organizovanie športových hier seniorov, ktoré prebiehajú na miestnej úrovni, to znamená v ZO JDS, nasledujú
okresné, krajské a potom celoslovenské športové hry spojené s turistickým zrazom. Vždy sa to odohráva v niektorom meste na Slovensku.
V tomto roku to bude Liptovský Mikuláš.
Sme nesmierne vďační starostom
obcí v našom okrese, že sú ochotní
zobrať na seba časť zodpovednosti
a tak prispieť k zdarnému priebehu
tohto sviatku športu seniorov nášho
okresu. Bolo to už v obci Malcov (starosta p. Bľanda), obec Kružlov, (starosta Ing. Jozef Kmec), starosta obce
Šiba (p. Stanislav Baláž), minulý rok
to bol starosta obce Sveržov a poslanec za VÚC (pán Pavol Ceľuch).
Tento rok sa okresné športové hry
konali pod záštitou primátora mesta
Bardejov a starostu obce Ing. Jozefa
Šoltysa v Kobylách. Postoj starostu
a nesmierne zanietenie organizovať
podujatie pre seniorov sú obdivuhodné, veď je to človek, ktorý má do
dôchodku ešte ďaleko.
V ranných hodinách miestny p.
farár Stanislav Takáč odslúžil svätú
omšu za nás seniorov s prosbou, aby
sa nám nič zle nestalo. Vyslovujeme
mu vďaku.
Na okresné športové hry sa prihlásilo 25 päťčlenných družstiev, 36 jednotlivcov na streľbu zo vzduchovky
a 37 žien na hod gumenou čižmou.
Taktovku v rukách pri organizovaní
jednotlivých disciplín mal hlavný rozhodca Mgr. Ivan Dzuriš za asistencie
Ing. Štefana Ellera.
Ako rozhodcovia nám účinne pomohli mladí členovia strany Smer
– SD na čele s Martinom Jutkom
a medzi nimi nechýbal ani asistent
poslanca NR SR p. Holevu Ing. Alexander Šoth. Ďalej to boli aj členky
dobrovoľného Hasičského zboru
p. M. Rojková a G. Švárna. Streľbu zo
vzduchovky rozhodovali RNDr. Imrich Novák a Jozef Cebuľák. Účinne
pomohli aj mladí ľudia z Kobýl. Aby
toto podujatie malo takú dobrú úroveň, ako malo, prispel aj organizačný
štáb OO JDS, ZO JDS v Kobylách.
Touto cestou im všetkým vyjadrujeme srdečnú a úprimnú vďačnosť.
Takú rozsiahlu akciu by sme nedokázali zorganizovať bez pomoci sponzorov p. primátora MUDr.
B. Hanuščaka, p. Guliga, p. Kažimíra, Farmy Agrodružstva Kobyly, p.
Krupu, no najväčšiu záťaž mal starosta obce Ing. Jozef Šoltys, pracovníčky Obecného úradu z Kobýl a ešte
ďalší. Srdečne im ďakujeme a veľmi si
to vážime.
Na tomto krásnom podujatí bolo
odhadom vyše 300 prítomných. Areál
ihriska okolo miestnej školy bol plný.
Všetci športovci pred konaním ŠH
usilovne trénovali a výsledky sa dostavili. Vyhrali všetci tí, ktorí sa vrátili
domov zdraví a urobili niečo viac pre
svoje zdravie.
Na prvom mieste sa opäť umiestnilo družstvo ZO JDS Tročany a tým
získalo putovný pohár predsedníčky
OO JDS už po druhýkrát. Srdečne
im blahoželáme. Na druhom mieste
sa umiestnilo družstvo miestnej ZO
JDS Kobyly (teda usporiadatelia), na
treťom mieste ZO JDS Malcov.
Hodnotili sme najúspešnejšie ženy:
1. Anna Nováková – Kobyly
2. Mária Foľtová – Sveržov
3. Alžbeta Stachová – Marhaň
Najúspešnejší muži:
1. miesto Jozef Kočiško – Bardejov
Ján Glovňa – Malcov
2. Milan Vojtek – Rešov
3. Jozef Sobek-Foľta – Richvald
V streľbe zo vzduchovky:
1. Juraj Balaščák – Tvarožec
2. Ján Chovanec – Sveržov
3. Jozef Špirko – Kurov
V hode gumenou čižmou:
1. Veronika Kubačková – Bardejov
2. Anna Peregrimová – Stebník
3. Mária Džundová – Malcov
Po absolvovaní športových disciplín dostali účastníci občerstvenie,
výborné koláče, ktoré napiekli členky ZO JDS Kobyly, a výborný guláš,
ktorý nachystali majitelia Gazdovskej
jedálne.
Počas hodnotenia výsledkov zabávala prítomných spevácka skupina
zo Zlatého a Lukavice a nakoniec hudobná skupina z Kobýl, ktorá hrala
do tanca tým, ktorí mali záujem.
Keď sa väčšina účastníkov rozišla
do svojich domovov, na oblohe sa objavili mraky, ktoré napokon polievali
udupaný trávnik na ihrisku. Podujatie na jednotku. Na budúci rok sa
podľa želania starostu obce Marhaň
p. J. Kuziaka budú konať ŠH pravdepodobne v Marhani.
 Anna Petričová
23
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Dôchodcovia v Uníne bilancovali
Dňa 10. marca 2013 sa v Kultúrnom dome v Uníne uskutočnila
členská schôdza ZO-JDS. Schôdza sa začala kultúrnym programom,
ktorý pripravili žiaci ZŠ a spevácky súbor ÚSMEV.
Predsedníčka pani Jurigová privítala hostí, medzi ktorých zavítal starosta obce Štefan Andel, podpredseda
Trnavského kraja Dr. Zdenko Čambal, okresný riaditeľ JDS Ing. Jozef
Morbacher a predsedníčky ZO JDS
zo susedných obcí. Predsedníčka organizácie zhodnotila celoročnú prácu
za rok 2012. A veru bolo čo hodnotiť.
Veď seniori v Uníne v rámci dobrej
spolupráce s ostatnými organizáciami, v ktorých sú zároveň členmi, sa
zúčastňujú na všetkých podujatiach
v obci. Každý rok odmeňujeme jubilantov 70-, 75-, 80-, 85-ročných
a odovzdávame malý darček. Počas
roka usporiadame 2 výstavky, a tak sa
stalo, že nedeľné popoludnie 10. marca pripravil výbor JD výstavku KUFRE – KABELKY – PEŇAŽENKY.
Prispeli k tomu i žiaci MŠ a ZŠ. Výbor
JD ďakuje všetkým, ktorí prispeli na
výstavu aj všetkým tým, ktorí výstavu
navštívili a ocenili tak prácu organizácie. Činnosť JD je počas roka veľmi bohatá na rôzne aktivity a zároveň veľmi
náročná na čas. Pri snahe a zapojení
sa do činností spoločne dosiahneme
veľa. Vzájomným porozumením prispejeme k celkovej dobrej atmosfére
v našej peknej dedinke Unín.
 Štefana Jurigová, predsedníčka
ZO JDS
Chceme aktívne žiť
Podvečer 12. marca sa stretlo 164
členov Mestskej organizácie Jednoty
dôchodcov Stará Ľubovňa v reštaurácii U Jeleňa na členskej schôdzi,
aby zhodnotili bohatú kultúrnu
a spoločenskú činnosť, ako aj finančné hospodárenie za uplynulý rok. Na
tejto schôdzi sme si určili priority,
ciele a plán podujatí na rok 2013.
Členská schôdza sa začala kultúrnym vystúpením žiakov zo Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča,
aj za prítomnosti Ľubovnianskej
televízie. Bol to silný umelecký zážitok, odmenený veľkým potleskom.
Na túto schôdzu prijal pozvanie primátor mesta PaedDr. Michal Biganič, ktorý nás oboznámil, čo všetko
sa urobí pre obyvateľov mesta aj pre
seniorov v priebehu roka 2013. Veľmi kladne zhodnotil pomoc dôchodcov pri jarnom upratovaní a pri tejto
príležitosti spomenul, že na tento
rok nám bola poskytnutá najvyššia účelová dotácia za posledných
osem rokov na zlepšenie kvality života seniorov v zdravotnej, kultúrnej
24
a sociálnej oblasti. Touto formou srdečne ďakujeme primátorovi aj poslancom mestského zastupiteľstva
za poskytnutú dotáciu 2 700 eur,
lebo majú silné sociálne cítenie pre
ľudí tretieho veku.
Na uvedenej členskej schôdzi sme
zdôraznili, že starnutie je prirodzená
etapa v ľudskom živote, ktorá prináša so sebou veľké zdravotné problémy. Ale starnutie má aj pozitívne
zážitky, lebo dôchodcovia majú dosť
času stretávať sa v kolektíve na kultúrnych a spoločenských podujatiach. Pestrou komunikáciou dostávajú nové podnety, necítia sa osamelí
a pritom sa psychicky vyrovnávajú
s ich bytím.
Takmer každý mesiac máme nejaké kultúrne podujatie, pričom sa
nám osvedčili akcie, ktoré opakujeme každý rok pre veľký záujem členov, a to: kúpanie, organizujeme zájazdy do kráľovských a historických
miest za účelom spoznávať krásne
kultúrne pamiatky, posedenie v prírode pri guláši, splav po Dunajci,
divadelné predstavenie, Mesiac úcty
k starším ľuďom. Tento rok sme urobili fašiangovú zábavu a na konci
roka možno aj katarínsku zábavu.
Sme špecifická organizácia, lebo
máme členov z Forbás, Haligoviec,
Hromoša, Chmeľnice, Novej Ľubovne a mesta Spišská Belá, radi k nám
ľudia prichádzajú pre veľmi dobré
kultúrne a spoločenské podujatia
a je nás už viac ako 260 členov.
Naši členovia sa radi stretávajú,
spomínajú na zážitky a príbehy zo
života. Snažia sa aktívne starnúť, čo
sa im darí. Starnutie je krásne, len
ho treba vedieť žiť. Nakoniec som
zaželal prítomným dobré zdravie,
šťastia dosť, veľa priateľov, žiadnu
zlosť, málo smútku, len radosť. Ak
dá človek viac, ako v sebe skrýva, keď
každý má pár prívetivých viet, nič
krajšieho na tom svete niet. Takými
myšlienkami sa riadime v našom seniorskom živote.
 Ing. Mikuláš Jura, predseda
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Výjazdové zasadnutie OO JDS Zlaté Moravce
Každoročne organizuje predseda OO JDS Ing. Peter Lisý so svojimi
predsedníčkami a predsedami MO JDS v rámci okresu Zlaté Moravce
výjazdové pracovné zasadnutie, ktoré pokračuje kultúrnymi, spoločenskými a zdravotnými aktivitami.
Tak to bolo aj tohto roku. Navštívili sme Patince, kde sme sa okúpali, a tým zdravotne pookriali. Nasledovala cesta do Komárna na
obhliadku komárňanskej hradnej
pevnosti. Hrad bol hlavným obranným opevnením proti nájazdom
Turkov, Tatárov a iných povstaleckých hnutí z meruôsmych rokov.
Táto pevnosť bola najväčšia strednej Európe. K najzaujímavejším
atrakciám Komárna patrí Nádvorie
Európy, ktoré tvorí komplex stavieb s charakteristickými prvkami
architektúry 47 európskych regiónov, ktoré žijú pestrým kultúrnym
životom. Celou prehliadkou nás
sprevádzala kolegyňa z nášho OO
JDS, okresná predsedníčka Komárna pani Magdaléna Krausová. Na
Dunaji v reštaurácii na lodi sme sa
občerstvili.
Obohatení krásnymi zážitkami,
okúpaní, nasýtení sme so spevom
a s dobrou náladou cestovali autobusom domov.
Na zájazd boli pozvaní aj manželia
Andorovci z organizácie zdravotne
postihnutých, ktorí boli milo prekvapení naším programom a poďakovali za srdečné pozvanie, že sa mohli
s nami zúčastniť na výlete a obohatiť
o nové milé zážitky.
Sú to hodnotné výjazdy. Touto cestou ďakujeme Ing. Petrovi Lisému
OO JDS Zlaté Moravce, že každoročne mení program a prekvapuje
nás vždy novými zážitkami a prostredím.
 Ing. Vlasta Lisá
OO JDS Zlaté Moravce
Seniori v Zlatých Moravciach sa zabávali
Každý rok sa tešíme na Katarínu a zároveň prejavíme úctu k starším.
Zábavu zorganizoval predseda okresnej organizácie JDS Ing. Peter
Lisý so svojím predsedníckym tímom s pani Ďurišovou, Pitnerovou,
Minárovou, Šabovou, Paulisovou a Horňáčekovou. Pani Ďurišová pri
príprave zamestnala celú svoju rodinu – syna, vnučku, pravnučku
a priateľky z Trenčína, za čo im tiež patrí vďaka.
Zábavu začal a hostí privítal predseda OO JDS. Manželka predsedu sa zhostila úlohy moderátorky
večera a oboznámila prítomných
s organizáciou a programom. Poďakovala sponzorom, ktorí prispeli na
tombolu a ktorí sa radi zúčastňujú aj
osobne, ak im to pracovné aj osobné
povinnosti dovolia. Patrí medzi nich
primátor mesta Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc., Ing. Orovnický, Paluška,
Ondrejka, Ing. Dobiš, Dr. Vicianová, Ing. Kazík, Ing. Valent, Rajtar,
Pániková.
Zároveň sa chceme poďakovať aj
Dr. Husárovi, ktorý nám na podujatia poskytuje priestory školy, ktorej
je riaditeľom. Aj on chodí medzi nás
spolu so svojou manželkou.
Nasledoval kultúrny program
a následne vytúžená zábava. Už aj to
nasvedčuje tomu, že záujem o naše
stretnutia sa zvyšuje, pretože sála
bola preplnená a museli sa dokladať
tri stoly. Avšak na tancovaní a dobrej
nálade to neubralo.
Hudba Formát pod vedením primáša pána Kukučku bola vynikajúca, hrala do tanca aj na počúvanie.
O polnoci bola tombola, ktorá tiež
spríjemnila našu zábavu. Spevom
a tancom sa ozývala sála do rána
a rozlúčka znela, aby sme sa čo najskôr znova stretli v takej pohode
a výbornej nálade.
 Ing. Vlasta Lisá, OO JDS Zlaté
Moravce
25
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Výročná členská schôdza MO JDS Tekovské Nemce
V priestoroch Obecného úradu v Tekovských Nemciach sa 12. 2. 2013 stretli seniori, aby bilancovali svoju
činnosť za rok 2012. Príjemná atmosféra predurčovala, že schôdza bude obsahovo bohatá a zároveň aj dobrá, ako to už býva v tejto obci. Úvodnú reč predniesol predseda Ing. Štefan Janček, ktorý privítal prítomných
hostí, predsedu OO JDS Ing. Petra Lisého zastupujúceho pani starostku, jej manžela Ing. Valkoviča, ktorý za
neprítomnosť pre chorobu ospravedlnil manželku, dôstojného pána farára Ištoka, celý výbor a, samozrejme,
všetkých prítomných seniorov.
Predniesol program a činnosť za
rok 2012, potom nasledovalo oboznámenie s hospodárskou a kontrolnou činnosťou organizácie a plánom práce na rok 2013. V diskusii sa
prihlásil o slovo OO JDS Ing. Peter
Lisý, ktorý pozdravil ich rokovanie,
zároveň poďakoval výboru a celej organizácii za bohatú a príkladnú činnosť. Informoval prítomných o celoslovenskom sneme a jeho priebehu,
napr. o dôchodkoch, ich zmenách,
domácich a zahraničných rekreáciách, plánovaných prehliadkach
spevokolov, okresných, krajských
a celoslovenských športových hrách,
o bezplatnej zdravotnej prehliadke
a pod. Taktiež zodpovedal na rôzne
otázky seniorov. V závere im poprial
hlavne veľa zdravia, rodinnej pohody, úspech ich plánovanej činnosti
na rok 2013.
Táto organizácia je vekovo mladá,
no na činnosť, ktorú vykonáva počas
celého roka, bohatá. Spomenieme
aspoň niektoré z nich: 11. júla sa
u nich zrealizovali okresné športové
hry, ktoré boli zodpovedne pripravené, za čo im srdečne ďakujeme.
Súťaž vo varení gulášu, kde získali
26
1. miesto seniori,
obecná zabíjačka,
páranie peria, fašiangy, pochovávanie basy, posedenie pri jedličke
a mnoho iných.
Celkovo môžeme
povedať, že zrealizovali rôzne kultúrne,
športové
a spoločenské podujatia. Sú v obci
príkladom mládeže, ale zároveň
svojou činnosťou
reprezentujú svoju obec. Starostka
Ing. Vlkovičová je
na nich hrdá, pretože žiadna činnosť, ktorá sa v obci
organizuje, nie je bez toho, aby do
nej neboli zapojení aj seniori. A to
je pekný príklad vo vzájomnej spolupráci obec a seniori. Vždy im podá
pomocnú ruku, ale aj finančnú odmenu, ktorú si podľa jej slov právom
zaslúžia. Je radosť s nimi pracovať,
pretože si vzájomne rozumejú, pomáhajú, ale sa aj dobre zabávajú.
Majú spevokol s bohatým repertoárom
krásnych ľudových
piesní.
Okrem
toho majú hudobnú skupinu, ktorej
primášom je predseda MO JDS. Ich
úroveň
môžeme
hodnotiť,
hrajú
na profesionálnej
úrovni. Pri hraní nie
je možné nespievať a netancovať, tak
to bolo aj tentoraz. Príjemné posedenie, hudba, tanec boli obohatené
rôznymi dobrotami, ktoré pripravili
šikovné ruky seniorov, za čo im všetkým patrí veľké ďakujem.
 Ing. Vlasta Lisá, Za OO JDS Zlaté
Moravce
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku v Pravenci
Je zaužívané, že na záver roka alebo po uplynutí volebného obdobia
sa hodnotia výsledky práce za uplynulé obdobie a dávajú sa nové
ciele na ďalšie obdobie. Dňa 18. marca 2013 sa v Kultúrno-spoločenskom stredisku v Pravenci zišli členovia ZO JDS, aby zhodnotili
činnosť organizácie za uplynulý rok. Pozvanie prijali aj vzácni hostia
– Ing. Ján Lipiansky, predseda JDS, Ing. Miroslav Kmeť, predseda OO
JDS v Prievidzi, a Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce.
Na úvod členky spevokolu za
sprievodu harmonikára zaspievali
niekoľko ľudových piesní. Po kultúrnom programe si účastníci vypočuli
správu o činnosti ZO JDS, ktorú
predložil predseda ZO – o hospodárení, revíznu správu a plán na
nastávajúce obdobie. V hodnotiacej správe p. Hranai uviedol, ako
sa členovia ZO aktívne podieľali na
rôznych podujatiach, ktoré s konali
v obci, či už v kultúrnej, brigádnickej, alebo verejnoprospešnej práci.
Poukázal na pretrvávajúci problém
získavania nových, mladých seniorov, vzhľadom k tomu, že členovia
ZO sú v prestarnutom veku. V nastávajúcom období bude preto ZO
hľadať spôsob, ako získať nových
členov na udržanie tejto organizácie. Ing. Ján Lipiansky v diskusii
oboznámil členskú základňu, akou
formou pomáha predsedníctvo JDS
pri riešení problémov seniorov a pri
zlepšení ich potrieb vo všetkých oblastiach. Zdôraznil, aby členovia ZO
JDS využívali zdravotnú starost-
livosť o dôchodcov, a to hlavne pri
preventívnych prehliadkach. Diskusný príspevok p. Imricha Hranaia
sa týkal ďalšieho pôsobenia ZO JDS,
denných centier a klubov dôchodcov. K uvedenej problematike sa
zástupca vedenia JDS vyjadril v tom
smere, aby tieto organizácie navzájom spolupracovali na dosiahli tak
ešte lepšie životné podmienky pre
dôchodcov seniorov. Ing. Miroslav
Kmeť, predseda OO JDS, kladne
zhodnotil priebeh VČS a zdôraznil,
aby výbory ZO venovaly dostatočnú pozornosť členským základniam
v ZO JDS. Starosta obce Ing. Róbert
Mikulášik kladne hodnotil spoluprácu medzi ZO JDS a orgánmi obce.
Poznamenal, že vedenie obce má evidentný záujem o občanov v dôchodkovom veku, tak ako ukladá zákon.
Predsedajúci, Ing. Marián Vaculík,
po ukončení tejto členskej schôdze
poďakoval prítomným za účasť a poprial všetkým pevné zdravie, ktoré
je také potrebné v pokročilom veku,
šťastie, ale aj vzájomné ľudské porozumenie na ďalších stretnutiach.
 Predseda ZO JDS, Imrich Hranai
27
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIE JDS 
Život seniorov v ZO JDS Martin­Priekopa
Členská základňa ZO JDS Martin, mestská časť Priekopa, sa každý rok rozširuje. Keď v r. 2010 nás bolo 62
členov, k 1. 1. 2013 sme mali 100 a k dnešnému dňu sa počet členov zvýšil o ďalších 7 seniorov. Na každom
stretnutí sa snažíme oslovovať seniorov nežným slovom, navodiť krásu jesene, nielen ako nám ju ukazuje
príroda, ale sám život. I keď roky staroby sú ako list na strome, majú svoju krásu a hlboký zmysel, a naraz
príde vánok, odveje nás a zostanú len spomienky. Nič na tom zmeniť nemôžeme. A preto si uvedomujeme, že
by sme mali starobu prežívať plnými dúškami a nehnevať sa, že už tak nevládzeme, že máme šedivé vlasy
alebo vrásky na tvári. Veď milý úsmev robí peknú tvár aj u staršieho človeka.
A tak my v ZO JDS Priekopa sa
radi sa stretávame na spoločných
stretnutiach, na výletoch, kultúrnych vystúpeniach či divadelných
predstaveniach a športových podujatiach. V roku 2006 sme si vytvorili
spevácku skupinu, ktorú sme nazvali PRIEKOPČANKA. Odvtedy
naši speváci úspešne reprezentujú
našu organizáciu a šíria dobré meno
Martinu a Priekope v okrese i za jeho
hranicami, v r. 2011 boli dokonca
v Srbsku. V r. 2012 vytvorili DVD,
ktoré medzi priaznivcami Priekopčanky malo dobrý ohlas. V januári
t. r. spevácka skupina pripravila pre
širokú verejnosť v Martine-Priekope
novoročný koncert. Udial sa pod zá-
štitou martinského primátora a do
programu prispeli aj hostia – známi
speváci z Martina a Vrútok, členovia
literárnych klubov Duria z Martina
a Hany Zelinovej z Vrútok prednesom básní z vlastnej tvorby.
I keď sme rok čo rok starší a zdravie sa akosi vytráca do nenávratna,
chuť spievať našim spevákom zostáva stále a každý úspech, i malý, ich
nevýslovne hreje pri srdci. Je nám
ľúto, že 8. februára jeden z našich
spevákov – aktívny člen, ktorý sa zaslúžil o to, aby sa novoročný koncert
konal, z našich radov náhle a nečakane odišiel.
Naše rady sa stále rozrastajú, preto možno konštatovať, že seniori
členovia sa tešia na spoločné stretnutia na rôznych akciách a my, členovia výboru sa snažíme, aby dlho
rezonovali naše slová i tóny piesní
vo všetkých srdciach po spoločných
stretnutiach, ktoré si nezabúdame
zaznamenať ani na stránkach kroniky.
Okrem spevákov máme členku,
ktorá dotvára nežnosť stretnutí svojimi slovami formovanými do básní,
ako napr.
 M. Hríbová, predsedníčka ZO JDS
Zostarli sme
Na svieže tváre padol chlad z vesmíra,
stratila sa mladosť, s ňou všetka nádhera,
zmizol zhon všedných dní, i radosť z nedele,
zostali len dni pokojne zvlnené.
Paličky klopkajú, cesta je rozbitá,
len čriepky zbierame v zákutiach života.
V pamäti hľadáme spomienky zaviate –
ktože ich pozliepa v temnote prekliatej!
Zostali len rany a mnohé otázky.
Bez slov a za ticha miznú staré lásky.
28
 Z ČINNOSTI
ORGANIZÁCIE JDS
Stretnutie po rokoch
Písal sa rok 1956. Pre nás, vtedy
žiakov 8. ročníka Základnej školy v obci Zubné, to bol prelomový
rok. Po ukončení základnej školy sa
naše cesty rozišli. Spolu 21 chlapcov a dievčat pokračovalo v štúdiu
na rôznych stredných školách a odborných učilištiach. Každý z nás
si vybral profesiu, ktorá by ho
v budúcnosti napĺňala a bola zmyslom jeho života. Krásne detské priateľstvá sa skončili.
Roky plynuli a zo štrnásťročných
žiakov vyrástli dospelí ľudia. Ľudia
skúsenejší, múdrejší, osudom skúšaní. Mladosť je dávno preč. Sily
ubúdajú, pribúdajú choroby, jeseň
života prežíva každý z nás po svojom. Spomíname na tie najkrajšie
momenty svojho života, aj keď niektorým z nás osud nadelil aj trpké
a bolestivé chvíle. Taký je život. Radovali sme sa i plakali. Potkýnali sa,
vstali a ďalej kráčali.
Často som, najmä v posledných
rokoch, spomínala na svojich spolužiakov a premýšľala, kde a hlavne ako žijú. Mojím veľkým prianím
bolo stretnúť sa s nimi. Nasledovalo
vybavovanie mnohých telefonátov,
hľadania kontaktov. Podarilo sa.
Pozvanie na úžasné stretnutie po
dlhých 57 rokoch prijalo 13 spolužiakov, ktorí prišli z rôznych kútov
Slovenska. Uskutočnilo sa 1. júna
2013 v Zubnom. Neprišli všetci.
Niektorí už, žiaľ, nie sú medzi nami,
iným nedovolil ich zdravotný stav
a jedného spolužiaka sa nám nepodarilo „vypátrať“. Toto stretnutie po
rokoch bolo veľmi príjemné a dojímavé. Dominovalo hovorené slovo,
každý z nás prelistoval svoju knihu
života, pospomínali sme, samozrejme, aj na veselé školské časy v jednej
triede. Nechýbalo ani chutné jedlo
a dobrá zábava, ku ktorej nemalou
mierou prispelo aj folklórne trio
Dúha zo Sniny. Na tieto krásne chvíle budem ešte dlho spomínať.
Ďakujem vám, milí moji spolužiaci, za neopakovateľnú atmosféru,
za jeden nádherne prežitý júnový
deň. Želám vám aj prostredníctvom
tohto časopisu najmä dobré zdravie, hojnosť Božej milosti a ešte veľa
krásnych slnečných dní v živote.
 Anna Ocetníková, Kalná Roztoka
29
AKTUALITY
Košice – seniorské
európske mesto kultúry
Na snímke Zita Furková, ambasádorka Európskeho roka aktívneho star­
nutia a medzigeneračnej solidarity roka 2012, a Ján Lipiansky, predseda
Jednoty dôchodcov Slovenska. (foto: J. Gallo)
Spevácke umenie našich
dôchodcov preverí už XIV. celoslovenská prehliadka speváckych súborov seniorov zo
všetkých regiónov našej krajiny. Trvalým cieľom miestnych,
okresných a krajských prehliadok, vrátane tejto je celoslovensky rozvíjať tvorivosť, spevácke
a hudobné umenie našej generácie a týmto ušľachtilým spôsobom posilňovať aj európsku
myšlienku aktívneho starnutia
a spolupatričnosti medzi generáciami.
Nad podujatím, ktoré sa
uskutoční 19. septembra 2013
v Európskom hlavnom meste
kultúry v Košiciach, prevzal
záštitu minister kultúry SR
Marek Maďarič.
 (FL)
Ukáž, čo vieš a nauč nás v Lubeníku 30. 4. 2012
V kultúrnom dome v Lubeníku
sa zišlo 221 seniorov a pozvaných
hostí, aby sa zúčastnili na okresnej
akcii „Ukáž, čo vieš a nauč nás“.
Podujatie otvorila privítaním prítomných a hostí predsedníčka OO
JDS Zuzana Homoliaková. S históriou obce Lubeník oboznámil
starosta Ľubomír Kisel a poprial
prítomným pekný zážitok a pohodu.
Seniorov prišla pozdraviť MVDr.
Eva Cireňová, primátorka mesta Revúca, predsedníčka ZMOS
stredného Gemera a poslankyňa
BBSK, a MVDr. Ján Šeševička, poslanec BBSK, ktorí schválenie projektu na BBSK podporili.
Z celkového počtu 49 seniorov
prezentovalo výrobky rôzneho druhu a zároveň predvádzali zhotovovanie výrobkov, čo všetci prítomní
ocenili a mnohí sa snažili aj niektoré postupy naučiť.
30
Videli sme postup pri háčkovaní
dečiek, opletaní demižónov, pletenie ponožiek, maľovanie, vyrezávanie, opletanie vajíčok, pletenie
moderných šálov, vyrábanie úžitkových vecí z papiera, vyšívanie
obrazov, krásne vyrezávané palice
od Pavla Ferdinandyho, prezreli
sme si krásne súpravy náhrdelníkov, prácu s drevom, vyrezávanie
lyžíc, pletenie košíkov i predvádzanie kozmetického líčenia. Nevedeli
sme, čo skôr obdivovať a čo sa učiť
vyrábať.
Dopoludnie rýchlo ubehlo a už
bol pripravený chutný guláš, ktorý
varili v jedálni SMZ a.s., v Jelšave,
a zákusky, ktoré napiekli členky zo
ZO JDS Hucín, Kameňany, Jelšava, Magnezitovce a Lubeník.
Posedenie pokračovalo kultúrnym programom, ktorý uvádzala
Mgr. M. Mladšia. Vystúpili žiaci ŽŠ
Lubeník, spevokol Úsvit zo ZO JDS
Revúca – zmiešaná skupina, zbor
mužov a DUO E. Sendrei a R. Hyžnai, Poľan zo ZO JDS Muránska,
Dlhá Lúka, Revúška z Revúčky, Levenda zo ZO JDS Muráň a cirkevný
súbor z Chyžného. Piesne spievali
nielen spevácke skupiny, ale rozospievali i všetkých prítomných.
Na záver všetkým prezentujúcim
a vedúcim speváckych skupín odovzdali ďakovné listy za účasť na podujatí a kytičky.
Na podujatí sa zúčastnili primátori miest, starostovia obcí, zástupcovia sponzorov a zástupcovia spoločenských organizácií. Všetci boli
milo prekvapení množstvom, krásou a užitočnosťou výrobkov.
Na záver sa predsedníčka OO
JDS poďakovala všetkým prítomným za účasť a sponzorom za pomoc pri organizovaní podujatia.
 Zuzana Homoliaková
 OBSAH/ÚVODNÍK
PÝTAJTE SA LEKÁRA
Má môj liek doplatok? Viete mi predpísať liek bez doplatku?
Aká je doba platnosti receptu?
Ako mám tieto lieky užívať?
S jedlom? Pred jedlom? Ráno? Večer?
Dá sa očkovaním predísť chrípke?
Pomôžu mi generiká rovnako ako originálne lieky?
Kedy mám nárok na preventívnu prehliadku?
Ako často mám chodiť na kontrolu ku svojmu gynekológovi?
Čo mám robiť, ak som liek zabudla užiť?
NEBOJTE SA, PÝTAJTE SA!
ODPOVEĎ NA VAŠU OTÁZKU MÔŽE CHRÁNIŤ VAŠE ZDRAVIE
www.health.gov.sk/PytajteSaLekara
31
OBSAH/ÚVODNÍK
PÝTAJTE SA LEKÁRA
Viete mi predpísať lacnejší liek?
Neužívam veľa liekov?
Ako dlho mám predpísaný liek užívať?
Dá sa toto ochorenie vyliečiť?
Môže mi liek aj ublížiť?
Čo mám urobiť so starými liekmi?
Kde môžem lieky skladovať? Nemusia byť v chladničke?
Kedy mám nárok na preventívnu prehliadku u urológa?
Čo mám urobiť, ak sa po užití lieku cítim zle?
NEBOJTE SA, PÝTAJTE SA!
ODPOVEĎ NA VAŠU OTÁZKU MÔŽE CHRÁNIŤ VAŠE ZDRAVIE
32
www.health.gov.sk/PytajteSaLekara
Download

Číslo 1 - Jednota dôchodcov na Slovensku