Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach
na Evanjelickom lýceu
za školský rok 2011/2012
Predkladá: Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka Evanjelického lýcea
Prerokované na zasadnutiach pedagogickej rady školy dňa 2. júla 2012 a Rady školy pri EL
dňa 19. novembra 2012.
Stanovisko Rady Evanjelického lýcea: Rada EL odporúča zriaďovateľovi – Západnému dištriktu
ECAV na Slovensku schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2011/2012.
JUDr. Eva Červeňanská
Predseda Rady Evanjelického lýcea
„Na Tvoju milosť myslíme, ó, Bože, uprostred Tvojho chrámu.“ Slovami 48. žalmu
privítala Mgr. Eva Kolesárová, duchovná správkyňa Evanjelického lýcea, slávnostné zhromaždenie
pri príležitosti otvorenia šk. roka 2011/2012 na Evanjelickom lýceu a Evanjelickej základnej škole v
Bratislave.
Do Veľkého evanjelického kostola v Bratislave prišli žiaci, absolventi, pedagógovia,
predstavitelia ECAV a tí, ktorí prispeli akoukoľvek formou k rozvoju lýcea, aby si zároveň
pripomenuli 20 rokov od znovuotvorenia Evanjelického lýcea a otvorenia Evanjelickej
základnej školy. Na slávnostných službách Božích zneli vďaky za Božie požehnanie a svedectvá o
tom, ako odvaha a ochota veriacich ľudí v čase veľkých zmien umožnila vznik a rozvoj školy.
Na úvod sa slávnostnému zhromaždeniu prihovoril Ing. Roman Žilinčík, tajomník pre
cirkevné školy, ktorý odovzdal pozdravy od predsedníctva Západného dištriktu ECAV.
Liturgiou poslúžili senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina, dekan EBF UK Ľubomír
Batka, brat farár Ján Hroboň a duchovné správkyne oboch škôl. Slávnostným kazateľom bol prof.
ThDr. Igor Kišš, ktorý bol v čase znovuotvorenia Evanjelického lýcea a založenia Evanjelickej
základnej školy predsedom Školského výboru ECAV. Zaslúžil sa o vznik evanjelického cirkevného
školstva na Slovensku a presadil myšlienku bilingválnej formy vzdelávania. Profesor Kišš v kázni
slova Božieho povzbudil študentov k vytrvalosti a túžbe niesť Kristovu zvesť lásky do celého sveta.
Na službách Božích zaspieval Spevokol Evanjelického lýcea pod vedením Ivany Sabanošovej,
M.M., a program hudobne obohatili aj žiaci základnej školy spolu s učiteľkou Mgr. Martou
Páleníkovou.
Prítomní ďakovali Pánu Bohu i ochotným ľuďom za pomoc a podporu a súčasne spomínali
na obdobie začiatkov. Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril bývalý generálny dozorca ECAV
Ing. Ján Holčík, CSc., a prvý riaditeľ Evanjelického lýcea RNDr. Ľudovít Kuruc, CSc. Pozdravný
list generálneho biskupa Miloša Klátika prečítala tajomníčka pre vzdelávanie a náboženskú
výchovu GBÚ ECAV Mgr. Daniela Veselá. Prihovorila sa aj zástupkyňa absolventov Mgr. Jana
Bruncková. Všetkým študentom, pedagógom, ale zvlášť vedeniu školy popriali trpezlivosť,
múdrosť a Božie požehnanie.
Za Evanjelickú luteránsku cirkev v Amerike, ktorá spolupracuje s Evanjelickým lýceom od
jeho znovuotvorenia, sa prihovoril Rev. Dr. Arden Haug, koordinátor cirkevných pracovníkov v
Európe. Pán farár predstavil nových lektorov a zaželal všetkým študentom a profesorom, aby radosť
a nadšenie boli súčasťou každého dňa v škole.
Svojou účasťou na slávnostných Službách Božích poctil školu poslanec NRSR a predseda
Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., a ďalší významní
hostia.
V závere slávnostných služieb Božích sa riaditeľka Evanjelického lýcea a Evanjelickej
základnej školy Ing. Edita Prostredníková poďakovala všetkým za ich účasť na rozvoji školy.
Vyjadrila nádej, že Evanjelické lýceum bude aj naďalej školou, ktorá formuje osobnosti a svedectvo
o Božej láske.
Evanjelické lýceum a Evanjelická základná škola v Bratislave si pripomenuli 20. výročie aj
slávnostnou Akadémiou v novembri.
„Poďte a viďte skutky Hospodinove! Úžasné veci spôsobil na zemi!“ Slovami zo 46.
žalmu možno opísať výnimočný novembrový večer Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej
školy v Bratislave. 15. novembra 2011 sa v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj konala
Slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia znovuotvorenia Evanjelického lýcea a otvorenia
Evanjelickej základnej školy. Na slávnosť prišli žiaci, absolventi, súčasní i bývalí zamestnanci,
predstavitelia Evanjelickej cirkvi na Slovensku a v USA, významní hostia a priatelia škôl. Ďakujúc
Pánu Bohu za jeho požehnanie a ochranu, spomínali počas večera na uplynulé roky. Žiaci
a absolventi pod vedením pedagógov z oboch škôl pripravili program, ktorý charakterizoval spev,
tanec, divadlo a poézia. Bolo to živé svedectvo Božieho požehnania a toho, aké úžasné veci
Hospodin pôsobí na zemi.
V úvode večerného programu zazneli slová z 23. žalmu. Nad obsahom žalmu sa spolu
s prítomnými zamýšľal dištriktuálny biskup ZD Mgr. Milan Krivda, ktorý poukázal na to, že
milujúci Hospodin sa svojich verných nevzdáva, ale ich vedie ako dobrý Pastier aj tam, kde sa
človeka zmocňuje strach a obavy.
Hosťom Slávnostnej akadémie sa prihovorila riaditeľka EL a EZŠ Ing. Edita Prostredníková.
Zdôraznila, že „svoj život vo viere vnímame ako dar, ktorý nám zveril Boh. Nechceme si ho
sebecky privlastniť. Chceme sa oň deliť s inými. Iných chceme obohacovať tým, čím nás
obohatil vo svojej milosti náš Stvoriteľ. To je princíp, ktorým sa ako veriaci riadime pri
výchove a vzdelávaní mladých ľudí.“ Zároveň ocenila tých, ktorí svojou obetavou prácou
prispeli k rozvoju školy a vyzdvihla ich prínos a námahu. Ocenení boli: RNDr. Ľudovít Kuruc,
Csc., Mgr. Ján Juríček, Mgr. Jarmila Mandlová, Mgr. Oľga Hederová, Mgr. Viera Gregorová a Ing.
Danica Kuciaňová.
Bývalý riaditeľ oboch škôl a správca Nadácie Mateja Bela RNDr. Ľudovít Kuruc, CSc.,
priblížil obdobie začiatkov spred 20. rokov. Vo svojom príhovore ďakoval všetkým, ktorí v čase
znovuotvorenia lýcea a
otvárania základnej školy pomáhali s legislatívou, materiálnym
zabezpečením a boli mu oporou v tomto kritickom čase.
Za rodičov žiakov, ktorí študovali na Evanjelickom lýceu vystúpil bývalý predseda Rady
rodičov prof. Ján Vladimír Michalko ArtD. Zdôraznil, že je pre rozvoj školy ako aj celej
spoločnosti dôležité pravidelne prehodnocovať prácu a mať víziu, ktorá sa pretavuje do
každodenných prác.
Za Evanjelickú luteránsku cirkev v USA, ktorá spolupracuje s Evanjelickým lýceom od jeho
znovuotvorenia, sa prihovoril Rev. Dr. Arden Haug, koordinátor cirkevných pracovníkov v
Európe. Poďakoval vedeniu cirkvi a Evanjelického lýcea za spoluprácu, ktorá je veľkým
obohatením a požehnaním aj pre cirkev v Spojených štátoch amerických. Na základe slov: Sviecou
mojím nohám je Tvoje slovo a svetlo mojím chodníkom vyjadril túžbu, aby bola škola aj naďalej
spoločenstvom tých, ktorých vedie Božie Slovo a sú svedkami o Božom konaní v celej spoločnosti.
Svojou účasťou na Slávnostnej akadémii poctil školu poslanec NR SR a predseda Výboru
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. a ďalší významní hostia
politického a spoločenského života. V príhovore vyjadril radosť nad tým, že cirkevné školy majú
talentovaných študentov a pomáhajú rozvíjať ich talent a tak boli prínosom pre celú spoločnosť
a Európu.
Slávnostná akadémia Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy sa skončila
neformálnymi rozhovormi. Hostia počas celého večera spomínali na uplynulé roky. Súčasne bola
slávnosť povzbudením do ďalších rokov a desaťročí. Evanjelické lýceum a Evanjelická základná
škola chce byť aj naďalej svedectvom o tom, aké úžasné veci pôsobí Hospodin na zemi.
A) Základné identifikačné údaje o škole
Názov školy:
Evanjelické lýceum
Adresa školy:
sídlo - Vranovská 2, 851 02 Bratislava, pracovisko - Palisády 57,
811 06 Bratislava
Telefónne a faxové čísla:
02 63 83 84 88, 0911 956 170
Internetová a elektronická adresa školy:
[email protected]
Zriaďovateľ školy:
www.evlyceum.sk
Západný dištrikt ECAV na Slovensku
Nám. SNP 5
960 66 Zvolen
Vedúci zamestnanci školy:
Ing. Edita Prostredníková, riaditeľka školy
RNDr. Jana Griačová, zástupkyňa riaditeľa pre bilingválne vyučovanie –
pracovisko Vranovská
Mgr. Viera Pohoriljaková, zástupkyňa riaditeľa – pracovisko Vranovská
Mgr. Eva Kolesárová, duchovný správca – pracovisko Vranovská
Mgr. Karolína Konopeusová, duchovný správca - pracovisko Palisády
Ing. Danica Kuciaňová, vedúca ekonomického oddelenia
Poradné orgány školy:
Rada školy – v zmysle nového školského zákona č. 245/2008 Z. z. bola Rada Evanjelického
lýcea konštituovaná na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 24. novembra 2009. Za predsedu rady
školy bola zvolená JUDr. Eva Červeňanská.
V školskom roku 2011/2012 pracovala pri Evanjelickom lýceu Rada školy v zložení:
 zástupcovia pedagogických zamestnancov: Ivana Sabanošová, MM., Mgr. A. Žitňan, PhD
 zástupca nepedagogických zamestnancov: Ing. Ľudmila Budajová
 zástupca žiakov: Zuzana Prostredníková
 zástupcovia rodičov: Ing. Beáta Červenáková, JUDr. Eva Červeňanská, Ing. Radovan
Grohoľ
 zástupcovia zriaďovateľa: PaedDr. Vladimír Daniš, Mgr. Ján Kolesár, Mgr. Samuel Mišiak,
Mgr. Boris Mišina
Pedagogická rada – je zložená z pedagógov Evanjelického lýcea.
Rada rodičov – je zložená z triednych dôverníkov z jednotlivých tried Evanjelického lýcea.
Predsedom rady rodičov bola Mgr. Zora Grohoľová (zástupca III.B).
B) Počet žiakov školy
Stav k 15. 9. 2011
Stav k 31. 8. 2012
Stav k 15. 9. 2011
Stav k 31. 8. 2012
Ročník Osemročné štúdium
celkový počet / z toho v zahraničí
Päťročné bilingválne štúdium
prvý
26 / 0
26 / 0
60 / 0
59 / 0
druhý
23 / 0
22 / 1
60 / 0
60 / 0
tretí
-
-
60 / 11
61 / 4
štvrtý
51 / 2
51 / 2
69 / 2
69 / 2
piaty
27 / 2
27 / 2
83 / 1
0/0
šiesty
26 / 2
26 / 2
-
-
siedmy 11 (3)
11 (0)
-
-
ôsmy
25 / 0
1 (0)
-
-
spolu
189 / 9
165 / 7
332 / 14
249 / 6
EL spolu
521 / 23
celkový počet / z toho v zahraničí
414 / 13
C) Počet prijatých žiakov do 1. ročníka bilingválneho gymnázia a osemročného
gymnázia
Do 1. ročníka bilingválnej sekcie Evanjelického lýcea bolo prihlásených 120 žiakov.
Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 112 žiakov, 8 žiaci neprišli bez ospravedlnenia. Úspešne prijímacie
skúšky absolvovalo 102 žiakov, prijatých a zapísaných bolo 60 žiakov.
Vzhľadom na zmenu legislatívy od 1. 9. 2012, ktorá umožňuje navýšenie počtu žiakov v
triedach, po prerokovaní v Rade školy, boli prijatí ďalší 12 uchádzači, ktorí sa proti rozhodnutiu o
neprijatí odvolali. Spolu bolo prijatých 72 žiakov.
Z 51 žiakov kvarty EL sa na bilingválne štúdium na EL prihlásilo 43 žiakov. Z nich bolo 32
prijatých do bilingválnej sekcie. Neprijatí žiaci pokračujú v kvinte osemročného gymnázia,
prípadne prestúpili na iné stredné školy.
Do 1. ročníka osemročného programu Evanjelického lýcea bolo prihlásených 50 žiakov, z
toho 36 z Evanjelickej základnej školy. Prijímacích skúšok sa zúčastnilo 50 žiakov. Úspešne
prijímacie skúšky absolvovalo 47 žiakov, prijatých a zapísaných bolo 28 žiakov, z toho 22 z
Evanjelickej základnej školy. Neprijatí žiaci pokračujú v 6. triede Evanjelickej základnej školy.
D) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov
PRIEMERY PODĽA PREDMETOV A TRIED – 5 - ROČNÉ ŠTÚDIUM slovensko - anglické
Trieda / správ EVB SJL
predmet anie
ANJ
RSQ UAL ANG
RVB AAA
NEJ DEJ
NAS MAT INF
OBN
FYZ
CHE BIO
I.A
1,00
1,00
1,67
1,47
1,47
1,63
2,17
1,77
-
-
2,00
1,00
-
-
-
I.B
1,00
1,00
2,14
1,52
1,48
1,52
2,14
1,76
-
-
1,93
1,00
-
-
-
II.A
1,00
1,00
1,30
1,27
1,33
1,40
-
1,37
1,03
-
2,13
1,23
1,83
1,43
1,30
II.B
1,03
1,00
1,67
1,47
1,20
1,33
-
1,57
1,03
-
1,80
1,17
2,03
1,40
1,43
III.A
1,10
1,10
1,85
1,60
-
-
-
2,20
1,40
1,55
2,20
1,85
2,90
1,80
1,90
III.B
1,00
1,00
1,52
1,26
-
-
-
1,70
1,37
1,25
2,00
1,78
2,74
1,67
1,70
IV.A
1,00
1,15
1,70
1,39
-
-
-
1,97
1,52
1,39
2,24
-
1,61
1,79
1,64
IV.B
1,06
1,21
2,15
1,58
-
-
-
2,24
1,39
1,42
2,15
-
1,76
1,33
1,79
V.A
1,19
1,17
2,28
1,86
-
-
-
2,31
-
1,53
2,25
-
3,19
-
2,06
V.B
1,33
1,29
2,46
2,06
-
-
-
2,03
-
2,57
2,71
-
3,00
-
1,97
priemer 1,07
1,09
1,87
1,55
1,37
1,47
2,16
1,89
1,29
1,62
2,14
1,34
2,38
1,57
1,72
PRIEMERY PODĽA PREDMETOV A TRIED – 5 - ROČNÉ ŠTÚDIUM slovensko - nemecké
V.C
1,09
1,00
2,27
1,82
-
-
-
2,18
-
1,91
2,82
-
2,91
-
2,00
1,09
1,00
2,27
1,82
-
-
-
2,18
-
1,91
2,82
-
2,91
-
2,00
PRIEMERY PODĽA PREDMETOV A TRIED – 5 - ROČNÉ ŠTÚDIUM slovensko - anglické
Trieda / GEG TEV UKL KAJ KNJ SNS SED DUS
predmet
SEM SEB
SEG
SEC
SEN
SEF
SSJ
prie
mer
I.A
-
1,04 1,13 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,49
I.B
-
1,00 1,41 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,54
II.A
1,80
1,00 1,00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,36
II.B
2,03
1,00 1,00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,41
III.A
2,00
1,11 1,00 1,10 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,71
III.B
2,07
1,04 1,07 1,19 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,56
IV.A
1,97
1,00 1,53 1,27 1,40 1,13 1,23
1,71
2,11 1,88
1,25
1,83
1,50
2,25 -
1,57
IV.B
2,09
1,00 1,79 1,48 2,00 1,33 1,58
2,18
2,15 1,82
-
1,33
2,00
2,00 -
1,69
V.A
1,53
1,11 -
2,17 2,22 1,72 1,50
2,60
2,45 1,67
3,0
2,5
1,0
1,86 2,57 1,99
V.B
1,54
1,25 -
1,80 1,29 2,17 2,60
2,56
2,91 2,10
-
2,38
-
3,00 2,49 2,15
1,06 1,24 1,50 1,73 1,59 1,73
2,26
2,41 1,87
2,13
2,01
1,50
2,28 2,53 1,65
priemer 1,88
PRIEMERY PODĽA PREDMETOV A TRIED – 5 - ROČNÉ ŠTÚDIUM slovensko - nemecké
V.C
1,64
1,00 -
3,33 1,45 2,00 1,00
2,00
3,67 2,80
priemer 1,64
1,00 -
3,33 1,45 2,00 1,00
2,00
3,67 2,80
-
3,00
-
-
2,64 2,07
3,00
-
-
2,64 1,82
PRIEMERY PODĽA PREDMETOV A TRIED – 8 - ROČNÉ ŠTÚDIUM
Trieda / správ EVB SJL
predmet anie
ANJ
NEJ DEJ
NAS MAT INF
OBN
FYZ
CHE BIO
GEG TEV VUM
I.OA
1,00
1,00
1,68
1,69
1,58
1,50
1,04
1,31
1,19
1,31
1,15
1,50
1,58
1,12
-
II.OA
1,00
1,00
1,30
1,35
1,17
1,22
1,00
1,30
1,00
1,13
1,04
1,22
1,22
1,09
-
IV.OA
1,08
1,40
2,12
2,24
2,64
2,28
1,32
2,28
1,12
2,28
2,24
2,36
2,08
1,16
-
IV.OB
1,00
1,13
1,33
1,38
2,04
1,88
1,38
1,96
1,08
1,83
1,83
1,54
1,50
1,17
-
V.OA
1,12
1,56
2,88
3,20
2,68
2,56
-
3,36
-
4,24
3,24
3,04
3,20
1,00
-
VI.OA
1,04
1,92
2,46
3,00
2,75
2,21
2,50
2,88
2,08
3,63
3,08
2,79
-
1,00
-
VII.OA
1,25
1,88
3,38
3,75
3,75
3,00
3,50
3,13
2,88
2,50
3,13
2,88
1,00
-
VIII.OA 1,24
1,36
3,24
3,76
2,92
-
3,24
3,52
-
-
-
-
2,40
1,00
-
priemer
1,41
2,30
2,55
2,44
2,10
2,00
2,47
1,30
2,47
2,15
2,23
2,12
1,07
-
1,09
PRIEMERY PODĽA PREDMETOV A TRIED – 8 - ROČNÉ ŠTÚDIUM
Trieda / TOF
predmet
THD
VYV HUV KAJ KNJ SNS SED DUS SEM SEB SEC SEN SEG SSJ
CAJ
Pr.
triedy
I.OA
-
-
1,00
1,08
1,12 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,30
II.OA
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,11
IV.OA
-
-
-
-
2,32 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,99
IV.OB
-
-
-
-
1,38 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,53
V.OA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,82
VI.OA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,53
VII.OA
-
-
-
-
-
-
1,80 3,00 -
1,00
3,00 1,00 2,50 3,00 -
2,83
VIII.OA -
-
-
-
3,61 2,43
3,00 3,20 3,86 3,00
3,75 3,00 2,83 3,00 3,52 2,90
priemer
1,00
1,00
1,04
1,46 2,43
2,40 3,10 3,86 2,00
3,38 2,00 2,67 3,00 3,52 2,13
1,00
VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY – EXTERNÁ ČASŤ
PREDMET
PERCENTÁ
Ev.
národný
lýceum priemer
PERCENTIL ROZDIEL PORADIE v
oproti NP rámci gymnázií
v BA kraji
školy
štátne
súkr.
cirkevné
SLOVENSKÝ
JAZYK
68,9
59,1
59,1
54,2
65,4
81,4
+ 9,8
21 (41)
ANGLICKÝ JAZYK
B2
68,6
55,4
55,5
54,7
54,7
84,3
+ 13,2
6 (40)
NEMECKÝ
B2
53,9
44,7
46,6
32,9
40,3
75,2
+ 30,5
14 (32)
44,6
50,8
50,6
49,7
53,2
61,3
- 6,2
27 (37)
JAZYK
MATEMATIKA
VÝSLEDKY MATURITNEJ SKÚŠKY – INTERNÁ ČASŤ
EVB
SJL
ANJ 2
NEJ
DEJ
NAS
MAT
INF
CHE
BIO
DEU
GEG
1,43
2,27
1,93
1,94
2,46
1,86
2,84
2,00
1,84
2,22
1,95
2,80
POROVNANIE VÝSLEDKOV EXTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY MEDZI
ŠKOLAMI V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI EV. A. V. CIRKVI
Škola / predmet
SJL
ANJ B2
Priem.
Úspešn.
Percentil
školy
Rozdiel
Priem.
oproti NP Úspešn.
Evanjelické
lýceum Bratislava
68,9
81,4
9,8
Ev.
gymnázium
Tisovec
69,0
81,5
Ev. gymnázium B.
Bystrica
69,9
Ev.
gymnázium
Lipt. Mikuláš
NEJ B2
Percentil
školy
Rozdiel
oproti NP
Priem.
Úspešn.
Percentil
školy
68,6
84,3
13,2
9,9
66,8
79,2
11,4
Percenti
l školy
Rozdiel
oproti NP
30,5
44,6 42,6
- 6,2
-
-
54,0 68,1
3,2
83,3
10,8
43,3
8,8
-
0,1
58,3 75,2
7,5
75,0
94,8
15,9
66,5
77,3
11,1
-
-
46,3 45,4
- 4,5
Ev.
kolegiálne
gymnázium Prešov
67,9
78,2
8,8
46,1
15,7
- 9,3 37,9 37,4
Ev.
gymnázium
Košice
76,3
96,3
17,2
75,8
91,9
20,4
53,9 75,2
-
- 12,1 44,8
-
-
MAT
-
Rozdiel
Priem.
oproti NP Úspešn.
-6,8
-
36,2 23,5 - 14,6
69,1 92,6
18,3
Porovnanie vychádza z údajov zverejnených na stránke Národného ústavu certifikovaných
meraní www.nucem.sk/sk/maturita#715,o761. Z porovnania vyplýva, že Evanjelické lýceum sa v
rámci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti ECAV umiestnilo porovnateľne horšie oproti
predchádzajúcim školským rokom. Tento stav bol spôsobený nízkym záujmom časti daného ročníka
o štúdium ako také, čo sa prejavovalo počas celého päťročného a osemročného štúdia.
V školskom roku 2011/2012 malo možnosť absolvovať ústnu maturitnú skúšku v riadnom
termíne 21 z 25 študentov osemročného programu (4 neprospeli, z nich 2 prestúpili na inú školu,
1 študentka neurobila opravné skúšky a 1 študent úspešne vykonal maturitnú skúšku po opravných
skúškach). Z 21 študentov 5 študentov neprospelo a v septembrovom opravnom termíne prospeli 4
študenti. 1 študentka má možnosť vykonať druhú opravnú skúšku vo februárovom termíne.
Zo študentov slovensko-anglického bilingválneho programu malo v riadnom termíne
možnosť maturovať všetkých 72 prihlásených študentov. 1 študentka, študujúca v zahraničí sa
ospravedlnila, 6 z nich v riadnom termíne neuspelo, v opravnom septembrovom termíne uspeli
všetci.
Všetkých 11 študentov slovensko-nemeckého bilingválneho programu zmaturovalo v
riadnom termíne.
Dôvodom v niektorých prípadoch nízkej úrovne výkonov počas maturitnej skúšky bola
nedostatočná pripravenosť študentov, ktorá bola v mnohých prípadoch spôsobená nedbalou
dochádzkou do školy a slabým záujmom žiakov maturitného ročníka o štúdium.
E) Zoznam študijných odborov a učebných odborov
790 25 74
-
gymnázium – 5 - ročné bilingválne štúdium
790 25 73
-
osemročné gymnázium - cudzie jazyky (štvrtý až ôsmy ročník)
790 25
-
osemročné gymnázium (prvý až štvrtý ročník)
F) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
K 30. 6. 2012 bol počet všetkých zamestnancov školy 74, z toho bolo pedagogických 63
a 11 nepedagogických zamestnancov. Kvalifikovaných pedagogických zamestnancov bolo 63,
nekvalifikovaných 0.
G) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov
Priebežné vzdelávanie: kurzov a školení v rámci Metodicko - pedagogického centra sa
zúčastňujú učitelia za každú predmetovú komisiu. Za EL je to spolu 33 pedagogických
pracovníkov.
K 30. 6. 2012 sa dvaja vedúci pracovníci zúčastňujú funkčného vzdelávania, zo 7
pracovníkov, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu v programe Modernizácia vzdelávacieho procesu ho
ukončili 3, ďalší 4 ho ukončia do decembra 2012. 1 pracovníčka ukončila kurz „Vzdelávanie detí
cudzincov“, 1 pracovník si rozšíril kvalifikáciu v predmete dejepis, 1 pracovníčka ukončila
rozširujúce štúdium informatiky. Na štátnicu z anglického jazyka sa pripravovali na Štátnej
jazykovej škole 3 pedagógovia.
H) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
Úroveň výchovno–vzdelávacieho procesu sleduje a pravidelne kontroluje vedenie školy za
pomoci svojich poradných orgánov – predmetových komisií a metodického združenia. Vo všetkých
ročníkoch robia žiaci výstupné previerky zo slovenského jazyka, matematiky, v prvom až štvrtom
ročníku aj z anglického jazyka.
So vzdelávacím snažením celého pedagogického kolektívu sú v centre našej pozornosti aj
otázky výchovného pôsobenia na našich žiakov. V tomto smere rozhodujúcu úlohu zohrávajú
výchovné predmety a to náboženská výchova, občianska náuka, hudobná výchova, výtvarná
výchova, ale aj humanitné predmety.
Výsledky práce školy boli pravidelne zviditeľňované aj účasťou našich žiakov na množstve
súťaží a olympiád vo všetkých oblastiach. Na mnohých z nich sme dosiahli výrazné úspechy.
K tomu nepochybne prispeli svojou každodennou starostlivosťou o nadaných a talentovaných
žiakov pedagógovia školy okrem iného aj zorganizovaním množstva školských súťaží a olympiád,
ktoré po obsahovej i organizačnej stránke boli zvládnuté na veľmi dobrej úrovni.
Boli to napr. súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, Pytagoriáda,
Matematická olympiáda, Olympiáda v anglickom jazyku, Olympiáda v slovenskom jazyku,
Geografická olympiáda, Biblická olympiáda, športové súťaže. Študenti a žiaci reprezentovali školu
v okresnom kole Pytagoriády, matematickej olympiády, fyzikálnej olympiády, geografickej
olympiády, olympiády v anglickom jazyku, na krajskej súťaži v prednese náboženskej poézie
a prózy ... A Slovo bolo u Boha, na speváckych, výtvarných a športových súťažiach, v celoštátnom
kole Olympiády v anglickom jazyku a biblickej olympiáde.
VZDELÁVACIA OBLASŤ - JAZYK A KOMUNIKÁCIA
PK SLOVENSKÝ JAZYK / UMENIE A KULTÚRA
Učiteľky slovenského jazyka a spoločenskovedných predmetov na pracovisku Palisády
zorganizovali viaceré akcie - exkurzie a besedy.
Žiaci prímy sa zúčastnili exkurzie do Múzea M. R. Štefánika na Košariskách, na Mohylu na
Bradle a do výrobne ručného papiera v Prietrži. Navštívili aj expozíciu venovanú rímskemu táboru
v Gerulate v Rusovciach.
Žiaci sekundy sa zúčastnili exkurzie do Dolnej Krupej a Trnavy. Navštívili Hudobné
múzeum a pamätný domček Ludwiga van Beethovena, V Trnave si žiaci prezreli Hudobné múzeum
Mikuláša Schneidera-Trnavského, navštívili Technické múzeum a vianočné dielne v Starej radnici.
Žiaci sekundy sa zúčastnili aj programu v Múzeu mesta Bratislavy o Márii Terézii a korunováciách
v Bratislave.
Žiaci kvárt sa zúčastnili vzdelávacieho programu v Slovenskej národnej galérii, ktorý bol
súčasťou výstavy Nové Slovensko, rovnako aj Literárno-geografickej exkurzie do Martina
a Dolného Kubína - navštívili Etnografické múzeum a Národný cintorín v Martine a prezreli si
Múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a exkurzie do Rakúska do čokoládovne
a oboznámili sa s fungovaním veterných mlynov. Kvarta A absolvovala trojdňovú dejepisno-
geografickú exkurziu do Prahy.
Žiaci mali možnosť diskutovať na viacerých besedách - so spisovateľom Jurajom
Šebestom (riaditeľom mestskej knižnice), s pánom Tomášom Franklom, synom maliara Adolfa
Frankla, ktorý prežil holocaust, vypočuli si prednášku s prezentáciou o holokauste a židovskom gete
Terezín.
Žiaci sa zúčastnili aj divadelných predstavení - Čarodejník v krajine Ozz, Lakomec.
Žiaci z vyšších ročníkov (Vranovská) sa pravidelne zúčastňovali divadelných predstavení v rámci práce divadelného krúžku (p. Pišiaková). V čase písomných maturitných skúšok, sa všetci
študenti školy zúčastnili divadelného predstavenia I. S. Turgenev: Mesiac na dedine.
Žiaci sa zúčastnili viacerých súťaží:
− Olympiáda v slovenskom jazyku – Samuel Gabura (KV B) – 4. miesto v okresnom kole
− Hviezdoslavov Kubín – Anna Čajánková (KV B) a Katarína Janotová (KV A) – 3. miesto v
okresnom kole, Kamila Šebestová (II.A) – 1. miesto v okresnom kole a Michaela Čavargová
(II.B) – 3. miesto v krajskom kole
− Európa v škole – Ján Krčmář (KV B) – 2. miesto v okresnom kole, Marianna Pittnerová
(SEK) – 3. miesto v okresnom kole
− Bratislava, moje mesto – Samuel Gabura (KV B) – čestné uznanie
Okrem spomínaných súťaží zaslali naši žiaci svoje práce aj do ďalších literárnych súťaží:
Rozprávková Žilina, Súťaž Pitná voda, Bratislava, moje mesto, Mladá slovenská poviedka 2011.
V rámci dejín umenia študenti absolvovali návštevu Slovenskej národnej galérie a exkurziu
Viedne: Kunsthistorisches Museum a expozície Michelangelo a Pablo Picasso v galérii Albertina.
Profesorka Psotová zorganizovala fotografickú súťaž s témou priateľstvo, ocenení boli
Marek Ševc z OK, Marta Kalabová z II.A a Noemi Šajbanová zo SE.
Vybrané práce študentov (M. Potúčková, K. Kopcová, S. Olejárová II.B, V. Kráľová IV.A)
(zamyslenia na tému Ako kresťanstvo zmenilo svet) boli uverejnené v decembrovom čísle časopisu
Evanjelická Bratislava.
Študentky Michaela Čavargová I.A a Michaela Slobodová III.B sa recitáciou autorkiných
básní zúčastnili Večera duchovnej tvorby Evy Bachletovej, Večerná ruža.
Predmetová komisia má na starosti fungovanie slovenskej knižnice, žiaci si požičiavali
najmä beletriu (povinné čítanie), ale aj knižné publikácie a odbornú literatúru.
PK ANGLICKÝ JAZYK
V súlade s novým školským zákonom, ktorý zdôrazňuje posilnenie komunikačných
kompetencií v anglickom jazyku sme sa rozhodli pre zmenu učebníc anglického jazyka nielen
v príme, ale aj v sekundách a terciách. Nové učebnice sú svojím zameraním síce náročnejšie, ale
obsahovo pre žiakov zaujímavé a blízke súčasnosti. Pri vhodnom zostavení tematických plánov
dávajú priestor aj na tvorbu projektov a precvičovanie situačnej komunikácie.
Vysokú úroveň anglického jazyka na našej škole už tradične potvrdzujú výsledky
prijímacích skúšok na bilingválne gymnázium i úspechy našich žiakov v anglickej olympiáde
v okresnom a krajskom kole, či výsledky maturitných skúšok. Školského kola Olympiády
v anglickom jazyku sa zúčastnilo 61 žiakov v šiestich kategóriách. Víťazi školského kola kategórie
A1 Daniel Križan (sekunda), B1 Daniel Bdžoch (kvarta B) a C1 Hannah Brighton (príma) sa
zúčastnili okresného kola, kde Daniel Križan získal 1. miesto, Daniel Bdžoch a Hannah Brighton
postúpili do krajského kola. V školskom kole vyšších kategórií sa umiesnili na 1. mieste Lukáš
Vician (V.B) 2C2, v okresnom kole 2. miesto a Martin Mikloš (IV.B) 2C1, v krajskom kole 5.
miesto.
Tak ako kažký rok i v šk. roku 2011/2012 sa škola zapojila do súťaže v písaní esejí English
Essay Competition, organizovanej Nadáciou otvorenej spoločnosti. 37 študentov písalo prvý
decembrový týždeň esej na zvolenú tému. 10 najlepších esejí postúpilo do celoslovenského kola.
Do užšieho výberu postúpila esej Michaely Besedovej (IV.B).
Vo februári sme sa zúčastnili celoslovenskej Súťaže v prednese prejavu (Speaker's
Corner) na danú tému v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 5 študentov.
Predmetová komisia pripravila v januári pre študentov vyšších ročníkov 2. ročník Speech
Festival ako prípravu pre ďalšie súťaže. Prípravu žiakov viedli americkí lektori William Fredell a
Katherine Fredell. V júni sa študenti zúčastnili Speech Festival – Bratislava, organizovaného školou
QSI Bratislava. Naši študenti vyhrali 4 zo šiestich kategórií.
Žiaci prvých ročníkov bilingválneho programu sa zúčastnili divadelného predstavenia
David Copperfield.
Tak ako po minulé roky zorganizovali vyučujúci (W. Fredell, K. Fredell) v tretích ročníkoch
tvorbu vlastných filmov, vychádzajúcich z učiva, preberaného na hodinách americkej literatúry –
Film Festival. Žiaci mali možnosť prezentovať svoju predstavivosť a prezentačné zručnosti.
Vyučujúci vyzdvihli veľmi dobrú úroveň prezentácie a vyhotovenia.
Rovnako sa žiaci štvrtého ročníka zapojili do projektu divadelných predstavení založených
na prebratom učive z britskej literatúry – Drama Festival. Predstavenia sa konali v Dome kultúry
Zrkadlový háj, čo bezpochyby zvýšilo úroveň naštudovaných prezentácií. Zodpovední vyučujúci
boli Paula Stensvaag, Alice Kapka a Margaret Williams.
Budovať rozhľadenosť našich žiakov pomáha aj možnosť zúčastňovať sa pravidelných
panelových diskusií organizovaných Americkou ambasádou a Nadáciou otvorenej spoločnosti.
Študenti 4. ročníka bilingválneho programu sa pravidelne zúčastňovali Modelových
zasadnutí Organizácie spojených národov (-MUN). Bratislava MUN (8 študentov), Budapešť
MUN (5 študentov), Milano MUN (3 študenti), Žilina MUN (4 študenti), Szeged MUN (Veronika
Červenáková). Študentov viedli William Fredell a Katherine Fredell.
V rámci práce krúžkov, vedených americkými lektormi sa uskutočnili viaceré diskusie na
pôde školy: s pánom Karolom Farkašovským (moderátor TV Markíza) o práci novinára, s pánom
Rasťom Kulichom (manažér Google Slovensko) o fungovaní Google a s pánom Jaroslavom
Ninchuckom o fungovaní obchodnej spoločnosti.
Pod vedením pána Jamesa Stensvaaga fungovala anglická knižnica veľmi dobre, boli
objednané nové knihy a materiály. Vďaka spolupráci s Veľvyslanectvom USA sme získali ďalšie
knihy do zbierky. Paul Stensvaag zorganizoval 2-krát “Book Sale” – predaj nadbytočných kníh
z knižnice – na podporu rozšírenia práce anglickej knižnice (počas DOD a na konci šk. roka).
Úroveň ovládania anglického jazyka u žiakov nám pomáha zvyšovať aj možnosť absolvovať
študijno–vzdelávací pobyt vo Veľkej Británii. Aj v školskom roku 2011/2012 sa nám podarilo
zorganizovať študijno-poznávací pobyt vo Worthing, v južnom Anglicku, pre mladších žiakov
(prevažne z prímy, spolu so žiakmi EZŠ) a pre starších žiakov študijno-poznávací pobyt v Škótsku.
Aj keď sa môže zdať, že 8 -10 dní pobytu vo Veľkej Británii je veľmi krátky čas, zistili sme, že
naši žiaci nielen veľa videli, ale aj sociálne vyspeli, pretože pobyt v škole a v rodinách ich prinútil
začať aktívne komunikovať v anglickom jazyku a už sa cudzí jazyk neučia ako niečo teoretické, ale
je to praktická pomoc na prežitie. Taktiež historické pamiatky a geografia krajiny, o ktorých sa
doteraz učili z kníh, sú odteraz miesta, kde osobne boli, Tower of London, Buckingham Palace,
Stonehenge, Big Ben, či samotný Londýn. Tento rok sa pobytov zúčastnilo 32 žiakov a 3
pedagógovia.
Ďalšiu možnosť využitia cudzích jazykov mali účastníci zahraničných výmenných
pobytov v holandskej partnerskej škole v Hoogeween. Uskutočnili sa obojstranne v septembri a
máji (p. Žitňan, p. Vaľušová).
Rozvoj jazykových zručností podporuje aj dobre vybavená anglická knižnica, kde si môžu
žiaci bezplatne požičať jednak knihy potrebné na vyučovanie, jednak knihy a časopisy podľa
vlastného výberu. Knižný fond anglickej knižnice je zaobstarávaný predovšetkým z darov
amerických cirkevných zborov a z darov rodičov. Pracovník knižnice, pán James Stensvaag
zorganizoval dvakrát výpredaj kníh z knižnice.
Žiaci anglickej bilingválnej sekcie mali aj v tomto školskom roku možnosť prihlásiť sa na
štátnu jazykovú skúšku prostredníctvom 1. Štátnej jazykovej školy v Bratislave. Na základnú
skúšku (úroveň B2) sa prihlásilo 45 študentov, uspelo 38, na odbornú (úroveň C1) sa prihlásilo 10
študentov, uspelo 7.
PK NEMECKÝ JAZYK
Školské kolá Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnili v novembri 2011. Zúčastnili
sa ho mladší aj starší žiaci v 4 kategóriách. V kategórii 2E postúpila do krajského kola Milota
Hrebíčková (KVB), kde získala 10. miesto, v kategórii 2A získal Michal Melicherčík (SE) 1. miesto
v obvodnom kole a 5. miesto v krajskom kole. V kategórii 2C bilingválnych študentov získala v
krajskom kole Lívia Čelovská (V.C) 5. miesto.
Predmetová komisia nemeckého jazyka pravidelne organizuje návštevu adventnej Viedne.
1. 12. 2011 zorganizovala Advent vo Viedni pre žiakov nižších ročníkov (38 žiakov) a 12.12.2011
zorganizovala pod vedením p. Filipovej exkurziu do Viedne, na ktorej sa zúčastnili všetky vyššie
ročníky okrem prvákov a kvintánov, dovedna 88 žiakov. Žiaci si prezreli historickú časť Viedne
(spolu s výkladom), Prírodovedné múzeum a vianočné trhy.
Aj v školskom roku 2011/2012 pomáhal vyučujúcej nemeckého jazyka v slovenskonemeckej bilingválnej sekcii nemecký asistent (Nikolas Holt), ktorého škole zabezpečuje
spolupráca s Ekumenickou radou cirkví na Slovensku.
Študenti štvrtých a piatych ročníkov sa zúčastňovali na podujatiach usporiadaných
Goetheho Inštitútom – predovšetkým literárnych večerov a tematických výstav maliarov
a grafikov.
VZDELÁVACIA OBLASŤ - ČLOVEK A PRÍRODA
PK FYZIKA / INFORMATIKA
Vo výchovno – vzdelávacom procese boli v jednotlivých predmetoch žiaci vedení k tomu,
aby si osvojovali metódy individuálneho štúdia, efektívneho využívania Internetu v domácej
príprave, ďalej boli usmerňovaní k samostatnosti, zodpovednosti a sebahodnoteniu.
Žiaci vytvárali projekty, ktoré boli umiestňované v priestoroch školy, či prezentácie na CD
nosičoch. Na hodinách Fyziky vytvorili veľký projekt s témou „Optika nášho videnia a ochrana
zraku“, ktorý je umiestnený na nástenkách pri vstupe do školy (Palisády).
Do súťaže „iBobor“, ktorá prebehla cez Internet sa zapojilo 70 žiakov nižších a 23 žiakov
vyšších ročníkov. Úspešných riešiteľov bolo 35.
V programátorskej súťaži „LOGO CUP“ Martin Pavelka (kvarta A) postúpil do
celoslovenského kola a skončil ako úspešný riešiteľ.
Celoslovenskej súťaže „Expert Geniality Show“ sa zúčastnilo 22 žiakov, z nich Natália
Dobrocká (SEK) získala 12. miesto, ďalší traja žiaci sa umiestnili v prvej stovke úspešných
riešiteľov.
Do súťaže FyziQ sa zapojilo 6 žiakov, z nich Juraj Rojko (kvarta A) obsadil krásne 1. miesto
v celoslovenskom kole.
Predmetová komisia informatiky / fyziky sa zapojila aj do rôznych debát a exkurzií:

dňa otvorených dverí na FMFI

dňa otvorených dverí na FIIT

prednášky nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Douglasa Osheroffa

prednášky o slnečnej sústave
V rámci týždňa vedy a techniky mali žiaci možnosť zúčastniť sa “ Noci výskumníkov“
v Avione a Akadémie trojstenu.
Žiaci kvarty A a kvarty B navštívili veterné elektrárne v Rakúsku a oboznámili sa s
ekologickým využitím zdrojov energie.
V rámci environmentálnej výchovy sa žiaci nižších ročníkov zapojili do zberu bateriek –
skončili 3. v rámci Slovenskej republiky (nazbierali 11 904 kusov).
PK GEOGRAFIA / BIOLÓGIA / CHÉMIA
Na pracovisku Palisády treba uznanie vysloviť Mgr. Holickej, ktorá úspešne pripravila
žiakov na obvodné a krajské kolo geografickej olympiády. V obvodnom kole získali v troch
kategóriách 1. miesto Júlia Bachárová (príma) a Martin Vician (sekunda) a Daniel Bdžoch (kvarta
B), v krajskom kole získala Júlia Bachárová 3. miesto.
Na pracovisku Vranovská pod vedením Mgr. Alexyovej získala Pavla Štefkovičová (IV.A) 1.
miesto v krajskom kole geografickej olympiády a v celoslovenskom kole sa stala úspešnou
riešiteľkou.
Ocenením a dôkazom odbornej fundovanosti našich zamestnancov je menovanie Mgr.
Holickej do funkcie predsedkyne okresného kola Geografickej olympiády.
V snahe skvalitniť vyučovanie a prehĺbiť záujem žiakov o preberané učivo sme využívali
mnohé aktivity – exkurzie, vychádzky, učenie v múzeu:
 Žiaci prímy navštívili výstavu organizovanú Ministerstvom životného prostredia
Vtáctvo lužných lesov, zameranú na poznávanie chránených prírodných oblastí.
 Žiaci kvárt sa zúčastnili literárno – geografickej exkurzie v Martine, Dolnom Kubíne
a Jasenovej, ktorá bola zameraná na spoznávanie krajiny.
 Žiaci kvarty A sa zúčastnili historicko-geografickej exkurzie v Prahe zameranej na
poznávanie hlavného mesta ČR.
Žiaci vyšších ročníkov na Vranovskej sa zúčastnili viacerých jednodňových exkurzií a
prednášok:
 Žiaci seminára biológie v 4. ročníku – sa zúčastnili Dňa otvorených dverí Ústavu SAV
v Ivanke pri Dunaji a projektu „vedecká dielňa - onkológia“, ktorý zastrešuje ÚEO
SAV a Nadácia Výskum rakoviny.
 V mesiaci apríl organizovala na škole p. Krajčírovičová informačnú akciu pre 3. 4. a 5.
ročníky na tému „Sociálne aspekty neplánovaného rodičovstva“.
 Pre dievčatá z 3. ročníkov a sexty MUDr. Sládičeková pripravila gynekologickú
prednášku.
Aj v tomto školskom roku sme venovali pozornosť environmentálnej výchove na
Evanjelickom lýceu. Vyučujúce geografie a biológie robili so žiakmi rôzne ekoprojekty, ktoré
prezentovali v priestoroch školy. Celý školský rok prebiehal na škole zber papiera a na jar p.
Holická zorganizovala súťaž medzi triedami v zbere. Je potešiteľné, že sa zapojili skoro všetky
triedy, aj keď sa vyzbieralo menej papiera ako vlani. Rovnako prebiehal aj zber použitých bateriek.
Opäť študenti pod vedením Mareka Žaškovského a Jakuba Zmeka zo IV.B zorganizovali pri
príležitosti Dňa Zeme, dňa 24. apríla 2012, akciu, v ktorej podľa časového harmonogramu na
hodinách biológie, náboženstva a telesnej výchovy upratovali triedy a okolie školy. Do svojho
projektu zapojili aj okolité stredné školy.
Z prierezových tém absolvovali jednotlivé ročníky nasledovné programy:
 Prierezová téma pre druhý ročník - výučbové programy v Bratislavskej ZOO
s environmentálnou tematikou „Primáty, Ekológia – ochrana ohrozených druhov“ sa
stretla s dobrým ohlasom u žiakov a pedagógov.
 Prierezová téma pre druhý ročník - návšteva filmového festivalu : Život v ohrození aplikácia a prepojenie poznatkov o Ekológii, Ochrane území a poznávanie rôznych
problémov biómov Zeme,
 Prierezová téma pre štvrtý ročník - návšteva filmového festivalu: Život v ohrození
Globálne problémy ľudstva vzhľadom na ich zdravie, pomoc pri epidémiách,
pandémiách, práca rôznych ľudí v rámci celosvetového boja proti ochoreniam, záchrana
života,
 Prierezová téma pre štvrtý ročník - Návšteva policajnej akadémie v Pezinku –
legislatívne a organizačné zabezpečenie ochrany života a zdravia občanov.
 Prierezová téma pre štvrtý ročník - Kurz zásad poskytovania prvej pomoci
VZDELÁVACIA OBLASŤ - ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
PK DEJEPIS / NÁUKA O SPOLOČNOSTI / OBČIANSKA NÁUKA
Dejepisnej olympiády v okresnom kole sa zúčastnili žiaci osemročného gymnázia v troch
kategóriách. Matúš Juran (kvarta A) sa umiestnil na 1. mieste, Igor Bélay (kvarta A) na 2. mieste a
Samuel Kucharík (sekunda) na 3. mieste V krajskom kole sa Matúš Juran umiestnil na 2. mieste a
Igor Bélai na 5. mieste. Žiakov pripravila p. Šallingová.
Zo žiakov z Vranovskej sa pod vedením p. Synakovej umiestnil Martin Mikloš v krajskom
kole na 2. mieste a v celoslovenskom získal ocenenie úspešného riešiteľa.
Žiaci z Palisád sa zúčastnili aj projektovej dejepisnej súťaže o slovensko-tureckých
vzťahoch, kde získali 3. miesto.
Žiaci z vyšších ročníkov pracoviska na Vranovskej sa zúčastnili olympiády ľudských práv
a z krajského kola postúpili Michaela Besedová a Filip Fabián (IV.A) do celoslovenského, kde
získala Michaela Besedová 2. miesto a Filip Fabián čestné uznanie.
V ekonomicko-manažérskej olympiáde postúpil Martin Mikloš do finále, kde získal 14.
miesto a štipendium na Fakulte ekonómie a manažmentu v Zlíne.
V rámci práce predmetovej komisie dejepis / občianska náuka sa žiaci zúčastňovali
viacerých exkurzií a návštev múzeí, ktoré prispeli k prehĺbeniu a rozšíreniu vedomostí.
Na pracovisku Palisády stojí za zmienku: návšteva výstavy Nové Slovensko v Slovenskej
národnej galérii, dejepisná vychádzka na Mohylu M. R. Štefánika na Bradle a návšteva jeho
rodného domu v Košariskách a Múzea SNR na Myjave, exkurzia spojená s poznávaním
historického centra Viedne, návšteva Gerulaty v Rusovciach.
Na spestrenie vyučovania dejepisu pokračuje spolupráca s múzeom mesta Bratislava, kde
žiaci navštívili výstavy spojené s interaktívnymi hrami a premietaním filmov, napríklad týkajúcu sa
panovania Márie Terézie a korunovania uhorských panovníkov.
Ďalej sa žiaci kvárt zúčastnili návštevy Etnografického múzea a Národného cintorína v
Martine. Na cintoríne prezentovali pripravené referáty o niektorých významných slovenských
dejateľoch (Kukučín, Jesenský, Smrek, Plicka, Kráľ, J. C. Hronský).
Žiaci z Vranovskej sa zúčastnili viacerých konferencií a exkurzií:
19. novembra 2011 zorganizovali študenti 4. ročníka besedu s verejným ochrancom práv
p. Kandráčom k 17. novembru.
Žiaci seminárov z NAS mali možnosť spoznať históriu NRSR a naživo si priblížiť jej prácu
a fungovanie počas exkurzie v NRSR (december 2011).
K výročiu Novembra sa žiaci zúčastnili Festivalu slobody, medzinárodnej filmovej
prehliadky v kine Lumiére a diskusie k Novembru 1989.
Žiaci 3. ročníka mali možnosť prakticky uplatniť vedomosti z občianskeho práva a ľudských
práv počas Exkurzie do Knižnice v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva.
Študenti 4. ročníka sa zúčastnili seminára o Holokauste, kde sa prostredníctvom naratívnej
histórie, osobných skúseností oboznámili s obeťami pokusov na ľuďoch počas Holokaustu.
V apríli sa uskutočnila beseda s europoslancom JUDr. Eduardom Kukanom (SDKÚ),
cieľom ktorej bolo praktické oboznámenie sa s prácou europoslanca a problematikou prístupových
rokovaní balkánskych krajín.
V máji mali žiaci možnosť zúčastniť sa besedy s europoslancom MUDr. Miroslavom
Mikolášikom na tému ochrany ľudských práv.
Vybraní žiaci, ktorí majú v budúcnosti záujem pracovať v Slovenskej debatnej asociácii sa
zúčastnili Finále debaty SDA v NRSR.
V máji sa žiaci 4. ročníkov zúčastnili exkurzie na Okresnom súde. Žiaci sa zúčastnili
pojednávaní rodinného, trestného a občianskeho práva. Exkurzia sa uskutočnila z iniciatívy JUDr.
Roštárovej. Exkurziu pripravila Mgr. Viera Synaková.
Žiaci I.B a III.B sa v júni zúčastnili Projektu Euroscola a návštevy Európskeho
parlamentu v Štrasburgu. Cieľom bolo praktické uplatnenie vedomostí z politológie a práva
a ukážka práce poslancov v Európskom parlamente.
VZDELÁVACIA OBLASŤ - ČLOVEK A HODNOTY
PK NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
Členovia PK Evanjelické a.v. náboženstvo počas celého školského roka postupovali podľa
tematických výchovno-vzdelávacích plánov a viedli žiakov v duchu kresťanskej – evanjelickej
výchovy. Každý deň sa začínal Božím slovom a modlitbou na prvej vyučovacej hodine a aj
modlitbou končil. Počas školského roka sa žiaci zúčastnili 8 školských slávnostných služieb
Božích, do ktorých sa zapájali deti a aj učitelia čítaním biblického textu, spevom, či vlastným
programom. Na pracovisku Vranovská sa žiaci zúčastňovali stredtýždňových „Chapel“, ktoré s
pomocou faráriek školy aj pripravovali.
Duchovného vzdelávania sa zúčastňovali aj učitelia na Biblických hodinách, ktoré mávali
na začiatku každej pracovnej porady v danom mesiaci.
Činnosť predmetovej komisie sa zamerala predovšetkým na skvalitnenie vyučovania. Do
učebného procesu sme sa snažili integrovať učebné pomôcky, hlavne multimediálneho charakteru
(dataprojektor, projekcia videa). Na hodinách náboženstva žiaci využívali časopis Dúha,
interaktívne DVD: Kreslené biblické príbehy, ktoré sme zakúpili z peňazí vyzbieraných na
„Vianočnom bazáre.“ Na hodinách sa používali Biblie, biblické atlasy, prehrávače a syntetizér.
K nedeliteľnej činnosti PK EVB patrí aj pastorálna pomoc a poradenstvo. Všetci členovia
PK boli ochotní poskytnúť túto formu duchovnej pomoci žiakom, študentom, ale aj kolegom
učiteľom. Pevne veríme, že práve toto jadro činnosti PK sa nikdy nevytratí a skôr naopak, bude sa
ešte prehlbovať.
Z iniciatívy žiakov sme vytvorili priestor pre modlitebné chvíľky počas vyučovania. Žiaci
mali možnosť stretávať sa 4 krát do týždňa.
Vypracovali sme nové otázky na prijímacie pohovory na EL, ktoré sa odlišovali od
predchádzajúcich v tom, že sme zaradili do propozícií k príprave aj knihu prof. Karola Gábriša
„Svetlo - Biblické histórie“, aby sme otestovali aj biblické vedomosti uchádzačov.
Oproti minulému roku boli uchádzači úspešnejší, predsa však dvaja nesplnili 30-percentný
limit potrebný na prijatie na EL.
Ďalší dôvod pre tvorbu náročnejších testov predstavovalo zrušenie 20-percentného cenzu
pre inoveriacich. Vyvstala teda potreba kvalitnejšie preskúšať uchádzačov, čo sa týka ich znalostí
Biblie, ale aj cirkvi a jej života. Našou nádejou je, že takáto forma testov pomôže reálnejšie
odzrkadliť postoj a pomer uchádzačov k otázkam kresťanstva a cirkvi, hoci je zrejmé, že skutočnú
vieru nie je nikdy a nijakým spôsobom zmerať.
Biblická olympiáda. Celoslovenské kolo biblickej olympiády sa uskutočnilo 4. mája 2012.
Súťaž pripravilo Misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku a organizačne ho
zabezpečila Evanjelická spojená škola v Liptovskom Mikuláši. Vedomosti z ev. a. v. náboženstva
si prišli preveriť víťazi seniorátnych a školských kôl z celého Slovenska.
Umiestnenie študentov Evanjelického lýcea:
 I. kategória: Bohdan Horňan – 1. miesto (I.A)
 II. kategória: Judita Horňanová – 3. miesto (príma)
 III. kategória: Natália Dobrocká - úspešná riešiteľka - 6. miesto (sekunda)
Zúčastnili sme sa na súťaži duchovnej literárnej tvorby mladých autorov VIVAT
GEORGIUS TRANOSCIUS (Liptovský Mikuláš) – 3. miesto získala Aneta Zahradníková (kvarta
A), čestné uznanie Zuzana Pekařová (kvarta A).
Uplynulý šk. rok sa PK EVB zapojila do nasledujúcich aktivít:
 21. 9. 2011 – Biela pastelka – zbierka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 október 2011 - Žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia sa zúčastnili exkurzie v
Leštinách
 12. – 13. 10. 2011 – Dni nezábudiek – zbierka Ligy za duševné zdravie
 7. a 8.11.2011 - Nájdi sa (dánska biblická škola Mariage Hojskole) – program venovaný
sebapoznávaniu
 11. 11. 2011 – Uličnica – zbierka Hodiny deťom
 12.12. 2011 – žiaci Palisád sa zúčastnili vianočného koncertu duchovnej piesne v podaní súboru
Ďatelinky z Dudiniec
 25. 1. 2012 – Ekumenické služby Božie stredných škôl Bratislavského kraja v Kostole sv.
Štefana v Bratislave v rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Študenti EL prispeli dvoma
piesňami a osobným svedectvom (Veronika Drábiková).
 26. 1. 2012 – beseda s ThDr. Borisom Rakovským na tému „vplyv a nebezpečenstvo siekt a
nových náboženstiev“
 4. 2. 2012 – Večerná ruža - Predstavenie duchovnej tvorby Evy Bachletovej, ktorú prednášali
študentky EL (Michaela Čavargová, I.A a Michaela Slobodová, III.B)
 17. - 18. 4. 2012 - Účasť na dvojdňovom seminári na Evanjelickom gymnáziu v Košiciach;
študenti prezentovali vlastné príspevky na tému „Pokusy na ľuďoch počas holokaustu“
 8. - 10. 6. 2012 – študenti I.A sa zúčastnili exkurzie na Liptov, navštívili Múzeum Janka Kráľa,
synagógu a starú faru v Liptovskom Mikuláši
Výzdoba školy v tomto školskom roku bola vedená v súlade s aktuálnymi obdobiami
cirkevného roka, pamätnými dňami, sviatkami a inými významnými udalosťami. Taktiež žiaci
prezentovali na nástenkách školy svoje projekty vypracované na hodinách náboženstva na zadané
témy vyplývajúce z tematických plánov: Cirkevný rok, 10 Božích prikázaní, Svetové náboženstvá.
V koordinácii s predmetom Výtvarná výchova sme práce žiakov vystavili aj vo vestibule Malého
kostola na Panenskej ulici spolu s citátmi z knihy Deti píšu Bohu, čo malo pozitívnu odozvu zo
strany vedenia Ev. a. v. CZ Bratislava – Staré mesto (máj 2012).
VZDELÁVACIA OBLASŤ - MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
PK MATEMATIKA
Najviac žiakov sa zapája do matematických súťaží, ktoré prebiehajú počas celého roka.
V matematike sa uskutočnilo niekoľko súťaží, žiaci z pracoviska Palisády sa zapojili do
nasledovných:
Matematická olympiáda: Dominik Hudec (sekunda) – úspešný riešiteľ v obvodnom kole,
Matúš Juran (kvarta A) – úspešný riešiteľ krajského kola
MAKS, korešpondenčný seminár: 12 žiakov sekundy a prímy bolo odmenených diplomom
Klokan: žiaci prímy, sekundy a kvárt boli zaradení medzi 20% najúspešnejších riešiteľov.
Pytagoriáda: Júlia Bachárová a Juraj Klepoch boli úspešní riešitelia okresného kola.
Na pracovisku Vranovská sa 135 žiakov EL tento rok zapojilo do celoeurópskej
matematickej olympiády PANGEA, úspešnými riešiteľmi boli Ľudovít Kuruc (I.A), Matúš
Petrovský (II.A) a Lívia Bolyósová (III.A).
Umiestnenia žiakov svedčia nielen o nadaní, talente a schopnostiach našich žiakov, ale
odrážajú systematickú a trpezlivú prácu pedagógov našej školy.
Seminaristi z matematiky 4. a 5. ročníka sa zúčastnili prednášok v rámci Akadémie
Trojstenu.
VZDELÁVACIA OBLASŤ - TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
PK TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA
Telesná a športová výchova je nezastupiteľnou súčasťou systému výchovy a vzdelávania
detí a dospievajúcej mládeže. Rastie jej význam a funkcia pri pôsobení na všestranný rozvoj
osobnosti a na upevňovanie zdravia.
Pozoruhodné sú aj mnohé úspechy žiakov v športových súťažiach i napriek tomu, že
podmienky na vyučovanie telesnej výchovy sú obmedzené (predovšetkým na Palisádach). O to viac
treba vyzdvihnúť trpezlivú a náročnú prácu Mgr. Kovačikovej, učiteľky telesnej výchovy, ktorá
žiakov priviedla k úspešnému umiestneniu:
 v cezpoľnom behu v okresnom kole získala Katarína Janotová (kvarta A) 4. miesto, Martin
Vician (sekunda) 2. miesto
 v okresnom kole vo florbale mladších žiakov sa títo umiestnili na 1. mieste, v krajskom
kole na 4. mieste
 v okresnom kole vo futbale mladších žiakov sa umiestnili na 2. mieste
 v Behu o pohár starostky BA1 sa mladší žiaci umiestnili na popredných miestach – Andrej
Kocák (sekunda) 1. miesto, Samuel Bernát (príma) 2. miesto, Katarína Janotová (kvarta A)
3. miesto, Katarína Hanzelyová (sekunda) 4. miesto.
 V okresnom kole v ľahkej atletike sa Evanjelické lýceum v celkovom hodnotení umiestnilo
na 2. mieste. Žiaci, ktorí sa v jednotlivých disciplínach o to pričinili sú: Ján Sipos (I.A),
Daniel Bdžoch (kvarta B), Martin Vician (sekunda), Jakub Ivančík (kvinta)
V súťažiach starších žiakov a žiačok sa chlapci umiestnili na 1. a 2. mieste v cezpoľnom
behu v obvodnom kole a postúpili do krajského kola (Ondrej Lenár – I.A, Martin Brogyányi -
oktáva), dievčatá na 2. a 5. mieste (Petra Tardíková – IV.B, Simona Tardíková – III.B).
V obvodnom kole vo florbale sa chlapci umiestnili na 2. mieste a dievčatá na 1. mieste s
postupom do krajského kola, kde opäť získali 1. miesto a postúpili do celoslovenského kola, kde
získali krásne 3. miesto.
Vo volejbale dievčat sa v obvodnom kole umiestnili staršie žiačky na 1. mieste a postúpili
na krajské kolo, kde sa umiestnili na 2. mieste, starší žiaci sa v obvodnom kole umiestnili na 3.
mieste.
V obvodnom kole v basketbale sa starší žiaci a staršie žiačky na 3. mieste.
V obvodnom kole v ľahkej atletike získala Petra Urbanová (I.A) 1. miesto v skoku do
výšky, Ján Sipos (I.A) 2. miesto v behu na 60 metrov, Sabína Lipková (I.A) 3. miesto vo vrhu guľou
a v hode kriketovou loptičkou a Ondrej Lenár (I.A) 3. miesto v behu na 100 metrov.
V januári a marci 2012 sa uskutočnili aj lyžiarske výcvikové kurz pod vedením Mgr.
Bridovej a Mgr. Kovačikovej v Mýte pod Ďumbierom a v Jasnej.
Pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám sa darilo rozvíjať aj prostredníctvom
medzitriednych turnajov vo futbale a zmiešanom volejbale. Turnaje sa konali v decembri, januári
a júni. Najlepšie sa umiestnili nasledovné triedne kolektívy:
 volejbalový turnaj (1. miesto – II.A, 2. miesto I.A, 3. miesto – 3.B) a
 futbalová liga (1. miesto – oktáva, 2. miesto – II.B, 3. miesto – 4.B).
Žiaci Evanjelického lýcea dosahujú veľmi dobré výsledky aj v športových aktivitách,
ktorým sa venujú prostredníctvom športových klubov:

džudo starší žiaci - Ján Šípoš – 1. miesto MSR

jachting – OPTIMIST Linda Manková – 1. miesto MSR – 2011
nominovaná na športovec roka – kategória junior v Bratislavskom
samosprávnom kraji,

moderná gymnastika - Sára Olejárová- 4. miesto majstrovstvá Európy, - 1.
miesto Slovenský pohár

synchronizované plávanie – Karolína Bieliková - 1. miesto majstrovstvá SR Open

disco - dance, - Nikola Jaslovská – 1. miesto majstrovstvá SR, 3. miesto, svetový
pohár
Aj v školskom roku 2011/2012 pomáhali žiaci EL pri organizovaní turnaja telesne
postihnutých športovcov – tentoraz šlo o stolnotenisový turnaj SLOVAKIA OPEN na
štadióne
Ondreja Nepelu, ktorý sa konal pod záštitou Veľvyslanectva Veľkej Británie. Zapojili sa triedy: I.A,
I.B, II.A, II.B (najviac študentov), IV.A, IV.B, kvinta, sexta, septima.
VÝCHOVNÉ PÔSOBENIE
Samozrejme, ruka v ruke so vzdelávacím snažením celého pedagogického kolektívu, sú
v centre našej pozornosti aj otázky výchovného pôsobenia na našich žiakov. V tomto smere
rozhodujúcu úlohu zohrávajú výchovné predmety, a to náboženská výchova, občianska náuka,
hudobná výchova, výtvarná výchova, ale aj humanitné predmety. Je veľmi dobré, že na hodinách
náboženskej výchovy sa venuje dostatok priestoru mnohým problémom, ktoré trápia nielen
spoločnosť, ale aj mladých ľudí. Niekedy učitelia nahrádzajú zaneprázdnených rodičov, diskutujú,
vysvetľujú a učia vidieť a chápať širšie súvislosti. Ide hlavne o prevenciu protispoločenských javov,
kriminality a drogovej závislosti, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, ktoré celkom prirodzene
študentov a žiakov zaujímajú a oni potrebujú vhodné a správne usmernenie i vytváranie
dostatočného priestoru na diskusiu a výmenu názorov so svojimi pedagógmi.
K téme „Prevencie šikany a negatívnych javov“ sa v kvartách uskutočnila beseda s npor.
Bc. Sylviou Brliťovou, ktorá nielen poučila žiakov o trestnoprávnej zodpovednosti v ich veku, ale
im aj na príkladoch ukázala ako dnešná veda a technika môže odhaľovať kriminalitu v oblasti
výpočtovej techniky, či mobilných telefónov a žiaci mali možnosť sa pýtať na všetko, čo ich
zaujímalo.
V snahe pomôcť žiakom s výchovnými problémami alebo s poruchami učenia sme aj
v tomto školskom roku využívali služby - Centier pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie (ďalej – CPPPaP) pre Bratislavu I a Bratislavu V.
V starostlivosti psychológov PhDr. Edity Popperovej a Mgr. Michala Lazarova boli 3 triedy
EL, príma, sekunda a kvarta A. Niektoré problémy konzultovali rodičia osobne v CPPPaP na
Brnianskej ulici. Iné, zistené počas práce psychológov boli konzultované priamo s konkrétnymi
triednymi a vyučujúcimi. Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia sme postupovali podľa
„Metodických pokynov pre hodnotenie žiakov so špeciálnymi potrebami“.
Na pracovisku Vranovská spolupracujeme s pani psychologičkou PhDr. Kornéliou
Kurilovou v oblasti proforientácie, informáciií o možnosti štúdia na vysokých školách.
PhDr. Kornélia Kurilová spolupracovala so školou formou pravidelných návštev školy keď
študenti tretích ročníkov a sexty absolvovali 66 psychologických vyšetrení za účelom voľby štúdia
a posúdenia adekvátnosti výberu povinne voliteľných seminárov. O výsledkoch vyšetrenia boli
študenti informovaní formou individuálnych konzultácií v budove školy, resp. na pracovisku pani
psychologičky.
Okrem toho pani psychologička na požiadanie poskytuje konzultácie aj študentom
s ťažkosťami (v správaní, učení, špecifických poruchách učenia,...).
Výchovná poradkyňa pravidelne konzultuje s pani psychologičkou problémy, ktoré sa vo
výchovno-vzdelávacom procese vyskytli.
Mravné aspekty medziľudských vzťahov sme rozvíjali v duchu výchovy v evanjelickej
viere, Dohovoru o právach dieťaťa, Deklarácie práv dieťaťa a ďalších dokumentov. Myšlienky
týchto dokumentov sa prelínali celým výchovno-vzdelávacím procesom. Osobitnú úlohu tu zohrali
predovšetkým humanitné a výchovné predmety.
Práca so študentmi maturitných ročníkov
Študenti maturitných ročníkov boli informovaní o možnosti štúdia na vysokých
školách,o dôležitých termínoch a informáciách, ktoré si majú všímať pri výbere vysokých škôl.
Informácie dostávali počas triednických hodín.
Počas školského roka prebehlo niekoľko prezentácií: napr. zástupcovia Bratislavskej
medzinárodnej školy liberálnych štúdií, agentúry Interstudy, Ekonomickej univerzity, Vysokej školy
manažmentu, Paneurópskej vysokej školy práva, Slovenského inštitútu vzdelávania, ...
4. až 6. októbra 2011 sa uskutočnil Veľtrh vysokých škôl Akadémia&Vapac, študenti
maturitných a 4. ročníkov sa ho pod dozorom vyučujúcich zúčastnili.
Študenti boli priebežne informovaní o dňoch otvorených dverí na vysokých školách,
študenti sa ich zúčastňovali individuálne alebo spolu s vyučujúcimi odborných predmetov.
Informácie o vyplňovaní prihlášok na vysokoškolské štúdium podala výchovná poradkyňa
na triednických hodinách. Výchovná poradkyňa sa venovala problémom maturantov aj
individuálne.
MEDZINÁRODNÉ MERANIA
Študenti 1. a 2. ročníka bilingválneho programu a kvinty a sexty sa v máji 2012 zúčastnili
Testovania čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti 15-ročných, PISA.
Výsledky merania sú len predbežné, podliehajú utajeniu, preto ich škola nemôže zverejniť.
(Evanjelické lýceum sa vo všetkých kategóriách umiestnilo nad národným priemerom.)
PRÁCA DUCHOVNÝCH SPRÁVCOV
Podrobné správy o činnosti duchovných správcov na pracovisku Palisády a Vranovská sú v
prílohe č. 1 a 2.
PRÁCA ŽIACKEJ RADY ŠKOLY
Žiacka rada školy pri Evanjelickom lýceu je zoskupenie zástupcov žiakov našej školy, ktorí
prezentujú názory žiakov a predkladajú návrhy vedeniu školy na zlepšenie chodu EL, či už ide
o organizáciu vyučovacieho procesu a pobytu v priestoroch školy počas vyučovania, alebo sa jedná
o mimoškolské aktivity.
Žiacka rada školy už po štvrtý rok úspešne organizovala mimoškolský život a aktivity pre
žiakov Evanjelického lýcea.
Zámerom ŽRŠ je zlepšiť vzťahy medzi žiakmi, podporovať spoluprácu v kolektíve, ako aj
poskytnúť mladým ľuďom možnosť rozvoja vlastnej osobnosti, zodpovednosti, kreatívneho
myslenia, ale aj organizačných schopností a komunikácie s dospelými. ŽRŠ je poradným organom
vedenia EL (zatiaľ len neoficiálne).
Aktivity ŽRŠ v školskom roku 2011/2012:
 Movie Night - 3 podujatia strávené sledovaním 2-3 filmov v priestoroch EL (17.00-20.00h)
 Turkey Party - Oslava Dňa vďakyvzdania, posedenie s profesormi a americkými lektormi pri
tradičnom americkom sviatočnom jedle - moriak, krátky program z histórie sviatku a zo
súčastnosti
 Adventné vence – medzitriedna súťaž v tvorbe adventných vencov – najkrajšie vence boli
darované bratislavským zborovým miestnostiam
 Deň otvorených dverí - členovia ŽRŠ pomohli organizovať akciu a sprevádzali potenciálnych
záujemcov o štúdium na EL - spojené s adventným bazárom
 Mikuláš - deň svätého Mikuláša, rozdávanie sladkostí
 4. ples Evanjelického lýcea – 17. februára 2012 - stretnutie žiakov, absolventov, rodičov
a profesorov v priestoroch hotela Holiday Inn. Program plesu pozostával z vystúpení
talentovaných tanečných súborov (členmi sú aj študenti EL), školskej kapely, Denisa Lachu
 Darovanie krvi - Mobilná transfúzna jednotka - 2 krát (pri každom bolo zapojených do 40
študentov a profesorov)
 Deň učiteľov - program pre učiteľov a profesorov v priestoroch EL, v spolupráci s EZŠ
 ŽRŠ vytvorila a dala zhotoviť školské polokošele pre žiakov a profesorov v záujme lepšej
reprezentácie školy na verejnosti
MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY PODPORUJÚCE VÝCHOVNÉ CIELE ŠKOLY
Na vytvorenie lepších podmienok na mimoškolskú činnosť žiakov sme aj tento rok využili
vzdelávacie poukazy, ktoré poskytli rodičia škole na záujmovú činnosť svojich detí. Tak sme mohli
otvoriť päť krúžkov (pracovisko Palisády) podľa záujmu žiakov: ruský jazyk, jazykové cvičenia zo
slovenského jazyka, čítanie po anglicky, čitateľský krúžok, flórbalový.
Rovnako i na Vranovskej pracovali žiaci v mnohých záujmových krúžkoch: Spevokol,
Gospel, Dramatický krúžok, Matematický krúžok, Žurnalistický krúžok, Florbal, Volejbal, Sports,
Speech and debate, Stitch and Kitchen, Spanish and Culture.
Pri príležitosti Dňa Zeme sa zúčastnili naši žiaci prezentácií a vyhlásenia výsledkov súťaže
„Veľvyslanec mladých“. Ich projekty boli zamerané na zlepšenie a skvalitnenie života v metropole
Slovenska i v ostatných mestách.
PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA PROSTREDNÍCTVOM ZBIEROK
Žiaci mali možnosť zapojiť sa do viacerých charitatívnych zbierok organizovaných rôznymi
neziskovými organizáciami:

september – Biela pastelka – zbierka organizovaná Slovenskou úniou nevidiacich

október – Dni nezábudiek – zbierka organizovaná Ligou za duševné zdravie

november – zbierka šatstva pre deti z detského domova

november – Uličnica – zbierka Hodiny deťom

november - Slovenský Paraolympijský výbor - prezentáciou paraolympionikov a zbierka

december a máj – darovanie krvi - Mobilná transfúzna jednotka

december – Slovenská humanitná rada - zbierka pre deti zo znevýhodnených rodín

december – Hodina deťom

apríl – Deň narcisov – zbierka organizovaná Ligou boja proti rakovine

jún – Slovakia Open – pomoc telesne postihnutým športovcom – zbieranie loptičiek pri
stolnotenisovom turnaji
Veľmi nás teší, že naši študenti sa ochotne zapájajú do takejto charitatívnej činnosti – bez
nároku na odmenu, a preto im patrí náš obdiv a poďakovanie.
SPEVOKOL EVANJELICKÉHO LÝCEA
Spevokol Evanjelického lýcea pracuje pod vedením p. Sabanošovej. Hoci nie počtom veľký,
jeho prezentácia vždy obohatí podujatie, na ktorom vystúpi.
V školskom roku 2011/2012 vystúpil Spevokol EL na nasledovných podujatiach:

september – slávnostné otvorenie školského roka - 20. výročie

november – slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia znovuotvorenia Evanjelického
lýcea

december – účinkovanie na Lessons and Carols v Bratislavskom medzinárodnom zbore

január – večerné služby Božie k Zjaveniu - Malý kostol
ONKOLOGICKÁ VÝCHOVA
Aj v školskom roku 2011/2012 sa na škole vyučoval nepovinný predmet Onkologická
výchova pod vedením Mgr. Jany Alexyovej. Pod záštitou onkologickej výchovy je na škole pre
študentov 3. ročníkov pripravený nepovinný predmet Prevencia drogovej závislosti u stredoškolskej
mládeže. Vybrali sme ho v súvislosti s bezprostrednou spätosťou závislostí s rakovinovými
ochoreniami. Hlavné zameranie je však na fajčenie a alkoholizmus ako závislosti, ktoré môžu
vyústiť do rakovinového ochorenia. Na hodinách okrem vyučovania si študenti pripravujú
prezentácie na hlavnú akciu – Onkologický seminár, ktorý každý rok predstavuje vyvrcholenie
onkologickej výchovy na škole.
Aktivity, ktoré sa realizovali v rámci predmetu:

V rámci aktivity LPR „týždeň proti rakovine“
študentky 3. ročníkov pripravili
nástenky a rozdávali letáčiky v triedach, ostatné sme nechali na reprezentačnom paneli študentom
k dispozícii.

11. 10. a 12. 10. 2011 sa študenti III.B (6) a IV.A (6) zúčastnili zbierky „Dni
Nezábudiek“, organizovaných Ligou za duševné zdravie.

17. 10. – 21. 10. sa konal filmový festival „Ekotopfilm“ na ktorom pôsobili študenti
3., 4. a 5. ročníkov ako uvádzači, hostesky a tlmočníci.

8. 2. 2012 sa zrealizoval seminár pre študentov SEB v 4. ročníku, v rámci projektu
„vedecká dielňa - onkológia“, ktorý zastrešuje ÚEO SAV a Nadácia Výskum rakoviny a stretol sa
s veľkým pozitívnym ohlasom u študentov.

13. 4. 2012 sa žiaci zúčastnili zbierky „Deň narcisov“: 15 študentov 2., 3. a 4.
ročníkov našej školy rozdávalo v okolí školy narcisy a pomáhali šíriť myšlienky spolupatričnosti
a pomoci ľuďom s onkologickým ochorením. Spolu vyzbierali 1208 EUR a z toho naša škola (žiaci
a učitelia) prispela sumou 207 EUR.

„TESCO – beh pre život“- tejto zbierky sa študenti zúčastnili v dvoch termínoch :
26. apríla 2012 sa študenti 2. 3. a 4. ročníkov (13 žiakov) a 3. mája 2012 sa tejto istej zbierky ale
v Národnej Rade SR zúčastnilo 6 žiakov z II.B a IV.A. Svojou aktívnou účasťou prispeli
k získaniu ďalších finančných prostriedkov pre zakúpenie dôležitého diagnostického prístroja pre
Výskumný ústav rakoviny SAV.
Všetky spomínané podujatia organizované školou ako aj účasť našich žiakov na súťažiach
boli okrem iného aj naším konkrétnym vkladom v prevencii drogových závislostí. Práve tieto
podujatia sú najlepším prostriedkom na rozvoj pozitívnych záujmov našich žiakov a študentov
a tým aj prostriedkom na aktívne odbúravanie negatívnych vplyvov na mladú generáciu.
ŠKOLSKÉ PARTNERSTVÁ A PROJEKTY ŠKOLY
Spolupráca so školami
Od roku 2007 trvá partnerská výmena študentov medzi Evanjelickým lýceom a školami v
holandskom Leeuwarden a Hoogewen. V školskom roku 2011/2012 sa výmenných pobytov
zúčastnila jedna skupina 20 študentov z EL, ktorá strávila týždeň v Holandsku, v škole a v rodine a
recipročne v máji prišli holandskí študenti na EL. Každý rok sa venuje inej tematike, ku ktorej si
študenti pripravia prezentácie. V šk. roku 2011/2012 bola témou „Zmeny v Európe za posledných
60 rokov“. Okrem aktivít v škole žiaci pravidelne navštívia Amsterdam a Dom Anny Frankovej,
kde si pripomenú zločiny holokaustu. Súčasťou cesty do Holandska je aj zastávka na hrade
Wartburg. Pri návšteve holandských študentov na Slovensku majú naši študenti možnosť
predstaviť krásy Slovenska a slovenskú kultúru.
Spolupráca s Ligou proti rakovine
Jedným z dôležitých projektom, do ktorého je naša škola aktívne zapojená je Onkologická
výchova a spolupráca s Ligou proti rakovine. Už niekoľko rokov v tejto oblasti dosahujeme
pozoruhodné
výsledky.
Správa
o výsledkoch
v minulom
školskom
roku
je
uvedená
v predchádzajúcom bode.
Spolupráca s Ekotopfilmom
Už dvanásty rok pomáhajú študenti lýcea pri organizačnom zabezpečení medzinárodnej prehliadky
filmov s tematikou trvale udržateľného rozvoja, pričom využívajú dobrú znalosť anglického jazyka.
Spolupráca so Zväzom telesne postihnutých športovcov
Stalo sa už tradíciou, že žiaci nášho Evanjelického lýcea a Evanjelickej základnej školy sa
každoročne zúčastňujú ako zberači loptičiek Tenisového turnaja pre telesne postihnutých
športovcov: „Slovakia Open“. Organizátor kladne hodnotí dlhodobú spoluprácu našej školy so
Zväzom telesne postihnutých športovcov pri tejto akcii a vyzdvihuje hlavne zodpovedný prístup
vedenia školy pri výbere žiakov, ich jazykové schopnosti, ako aj slušné správanie a taktné
vystupovanie.
Spolupráca s Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK Bratislava
Úspešná spolupráca s EBF UK prebehla aj v tomto školskom roku. Študenti teológie vyučovali
v blokoch v piatky podľa rozvrhu u vyučujúcich Mgr. Jagošovej a Mgr. Žitňanovej. Úroveň
vyučovacích hodín bola primeraná skúsenostiam a vedomostiam študentov a ich príprave. Počas
týchto hodín sa žiaci správali slušne a aktívne sa zapájali do vyučovacieho procesu.
Spolupráca so strediskom Evanjelickej diakonie Krok
Mnohí žiaci našej školy individuálne po vyučovaní navštevujú Stredisko Krok, kde sa stretávajú
a navzájom duchovne obohacujú, budujú nové kamarátstva v bezpečnom prostredí pod dohľadom
pracovníkov Evanjelickej diakonie. Považujeme to za veľkú pomoc pre pracujúcich rodičov, ktorí
vychovávajú teenagerov a môžu mať istotu, že ich deti svoj čas trávia zmysluplne v prostredí
ECAV.
Spolupráca s Evanjelickou luteránskou cirkvou v USA (ELCA)
Od roku 1991, kedy bola medzi partnerskými cirkvami (ECAV a ELCA) podpísaná zmluva o
spolupráci, prichádzajú na Evanjelické lýceum americkí lektori. V posledných rokoch je to v
priemere 9 lektorov ročne. Práca lektorov predstavuje pre lýceum pridanú hodnotu, prostredníctvom
ktorej získavajú študenti množstvo poznatkov podávaných v anglickom jazyku a rovnako aj skvelé
jazykové vybavenie pre svoje ďalšie štúdium.
ŠTIPENDIJNÉ POBYTY
Prostredníctvom Nadácie Otvorenej spoločnosti sa konal konkurz o štipendijný pobyt
v anglicky hovoriacich krajinách. Do konkurzu sa zapojilo 20 žiakov. Pre školský rok 2012/2013
získali štipendium na štúdium na strednej škole v USA v plnej výške dvaja žiaci – Matúš Petrovský
II.A a Kristína Mojžišová II.A.
SPOLUPRÁCA S CIRKEVNÝM ZBOROM
Spolupráca s cirkevným zborom v Bratislave sa naďalej prehlbuje, vyučujúce náboženstva
pripravili so žiakmi program na rodinné bohoslužby v Malom kostole na Panenskej ulici, ktoré sa
konali pravidelne raz do mesiaca. Našou snahou je priviesť do kostola aj rodičov, ktorí nie sú
častými návštevníkmi evanjelických bohoslužieb.
Veľký význam vo výchovnom pôsobení na žiakov a študentov mala aj ich aktívna účasť na
službách Božích, konaných pri významných príležitostiach cirkevného roka a školy. Aj pri týchto
príležitostiach sme mali možnosť vidieť výsledky nášho výchovného pôsobenia. Pri príležitosti
Bohoslužieb vystúpili žiaci s programom.
I) Výsledky inšpekčnej činnosti
Komplexná inšpekcia po roku 2000 nebola vykonaná.
V novembri 2011 prebehla finančná inšpekcia Ministerstva školstva. Inšpekcia konštatovala,
že preverované podklady boli bez závažných zistení.
V marci 2012 počas písomných maturitných skúšok prebehla inšpekcia týkajúca sa ich
priebehu. Inšpekcia konštatovala, že priebeh písomných maturitných skúšok bol bezproblémový a
bez zistenia nedostatkov.
J) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Evanjelické lýceum sídli v dvoch budovách, v budove na Vranovskej ulici 2 a na Palisádach
57. Na Palisádach sú umiestnené prvé štyri ročníky osemročného gymnázia, na Vranovskej sú
ročníky bilingválneho gymnázia a vyššie ročníky osemročného gymnázia – od kvinty po oktávu.
Obidve budovy má škola v prenájme.
Budova na Palisádach je majetkom Cirkevného zboru ECAV v Bratislave. Nájomná zmluva
je uzatvorená do 30. júna 2016. Budovu sme mali od r. 1993 poskytnutú bezodplatne, od roku 2005
je stanovené nájomné – započítavanie investovaných prostriedkov do rekonštrukcie jedálne.
Budova na Vranovskej je majetkom VÚC Bratislava. S Domovom mládeže, Vranovská 2,
ktorý má budovu v správe, má Evanjelické lýceum uzatvorenú zmluvu o nájme na 10 rokov – do
30. júna 2013. Škola platí nájomné 1,-€ /rok, ale na druhej strane je povinná zabezpečovať nielen
údržbu, ale aj akékoľvek opravy.
Na dobrej úrovni má škola vybavené 3 počítačové učebne a dve knižnice anglického jazyka.
Knižnicu vybudovali americkí lektori. Väčšina titulov kníh, novín a časopisov bola darovaná
lektormi, alebo cirkevnými zbormi v USA, odkiaľ naši lektori prichádzajú. Ďalšia časť bola
nadobudnutá z darov od sponzorov.
Od šk. roku 2009/2010 pracujeme na budovaní nemeckej knižnice pre slovensko-nemeckú
bilingválnu sekciu. Podarilo sa zakúpiť sady literatúry z viacerých období, dokúpiť pomôcky na
vyučovanie nemčiny a darom z nemeckej evanjelickej cirkvi sme dostali učebnice náboženstva pre
tri ročníky.
Knižnica slovenského jazyka na oboch pracoviskách poskytuje študentom základnú
literatúru na povinné čítanie.
Budova na Palisádach nemá svoju vlastnú telocvičňu. Žiaci používajú telocvičňu v bývalej
škole úžitkového výtvarníctva, Palisády 51, ktorej vlastníkom je cirkevný zbor ECAV v Bratislave.
Telocvičňu nám v plnom rozsahu prenajímal bez nároku na úhradu.
K) Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
Prikladáme výkaz k správe o hospodárení za kalendárny rok 2011 za Evanjelické lýceum.
Výkazy sú samostatnou prílohou tejto správy (č. 3)
L) Cieľ určený v koncepčnom zámere a jeho plnenie
Škola svojou úrovňou patrí medzi školy, ktoré nemajú problémy so záujmom o štúdium v
nej, z toho možno usúdiť, že svojou úrovňou i napriek mnohým priestorovým problémom napĺňa
požiadavky rodičov. Napriek problémom s klesajúcou úrovňou vedomostí žiakov zo základných
škôl, Evanjelické lýceum aj z dôvodov, že je oň neustály záujem, má možnosť výberu a tým si svoju
úroveň neustále zlepšuje.
V koncepčnom zámere školy bolo cieľom naďalej zvyšovať vedomostnú úroveň a aj
duchovnú stránku života študentov, reprezentovať školu na rôznych akciách a aktivity školy
rozvíjať nielen na pôde školy ale aj v rámci Slovenskej republiky a zahraničia, zvyšovať aj
materiálnu a technickú úroveň školy.
Opäť, ako už veľakrát predtým, sme prežili náročný, rušný a hektický školský rok. Úlohy
stanovené plánom práce sa nám vďaka snaženiu celého pedagogického kolektívu vo všetkých
hlavných smeroch podarilo splniť. Aj v novom školskom roku bude potrebné vychádzať
z dosiahnutých výsledkov, predovšetkým ďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a vytvárať
k tomu podľa možností aj adekvátne zázemie a aj finančné ohodnotenie.
V školskom roku 2012/20123budeme vyučovací proces realizovať nasledovne:
 v príme až kvinte 8- ročného gymnázia v zmysle nového školského zákona
 v 1. až 5. ročníku bilingválneho programu v zmysle nového školského zákona
 v sexte až oktáve 8- ročného gymnázia – učebný plán 79-02 5-73 s triedami
zameranými na cudzie jazyky
Z ďalších úloh sa musíme zamerať na:
 tvorbu nových učebných plánov v zmysle nového Školského zákona
 prepracovanie učebných osnov anglického jazyka v bilingválnej sekcii a cielenú
prípravu žiakov na maturitnú skúšku na úrovni C1
 predmetové olympiády a školské športové súťaže, ktoré budú aj v budúcom
školskom roku integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu
 organizovanie školských kôl súťaží a olympiád a prípravu žiakov na reprezentáciu
školy na vyšších kolách týchto súťaží,
 vytváranie podmienok na zapojenie sa žiakov do celoslovenskej súťaže v
umeleckom prednese kresťanskej poézie a prózy a zapájanie sa do súťaží
organizovaných časopisom „Dúha“; do súťaže „Európa v škole“
 zapájanie žiakov do matematickej korešpondenčnej súťaže organizovanej EXAM–
om, PIKOMAT-om a fyziku aplikovať cez FYZIQ;
 venovanie pozornosti problematike diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie a všetkým otázkam týkajúcim sa ľudských práv;
 prehlbovanie poznatkov a právneho vedomia žiakov ale aj pedagógov, v rámci
pedagogických rád, pracovných porád a
triednických hodín a na hodinách
občianskej náuky
 prehlbovaniu poznatkov o ľudských hodnotách, ktoré sú zahrnuté vo Všeobecnej
deklarácii ľudských práv a Dohovore o právach dieťaťa
 sústredenie pozornosti na hodnotovú orientáciu mladých ľudí, výchovné princípy
náboženskej výchovy previazať s osnovami náuky o spoločnosti, občianskej náuky
a všetkých predmetov, problematike hodnotovej orientácie mladých ľudí venovať
mimoriadnu pozornosť aj na triednických hodinách;
 postupné skvalitňovanie obsahovej náplne triednických hodín, aby sme dôsledne
predchádzali rôznym skrytým formám šikanovania, či intolerancie a dokázali viesť
žiakov k správnej hodnotovej orientácii
 ďalšie výchovné pôsobenie na žiakov a venovanie pozornosti realizácii osnov
Výchovy k manželstvu a rodičovstvu a prevencii drogových závislostí
 na dôsledné využívanie schválených vzdelávacích štandardov ako základných
pedagogických dokumentov pre osemročné gymnázium a bilingválnu sekciu
Evanjelického lýcea pri vypracovaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov;
 vytváranie vhodného materiálno-technického zázemia, smerujúceho ku kvalitnej
realizácii celého výchovno-vzdelávacieho procesu;
 pokračovanie spolupráce s Centrom voľného času a ďalšími aj mimovládnymi
organizáciami;
 výraznejšiu propagáciu výsledkov práce celého pedagogického kolektívu v cirkevnej
i ostatnej odbornej tlači.
M) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých vidí
nedostatky (SWOT analýza)
Škola dosahuje dobré vzdelávacie výsledky, o čom svedčí aj stály záujem hlavne o
bilingválnu sekciu. Zásluhu na tom má aj skutočnosť, že na škole pôsobia americkí lektori v dobrej
symbióze so slovenskými učiteľmi. Dôkazom dobrej úrovne je aj to, že takmer všetci študenti
bilingválnej sekcie získali štátnicu z anglického jazyka prostredníctvom Štátnej jazykovej školy.
Medzi nedostatky patrí priestorové vybavenie hlavne v budove na Palisádach, kde chýba
telocvičňa, ale i školský dvor pre popoludňajšie aktivity. Na Vranovskej ulici chýbajú väčšie
priestory, aby bolo možné vybudovať ďalšie špeciálne učebne a priestor pre záujmové krúžky
študentov, rovnako tu chýba aj školský dvor.
SILNÉ STRÁNKY:
 duchovný rozmer školy, pôsobenie práce duchovného správcu
 bilingválna výučba (úroveň C1 spoločného Európskeho, kvalitná jazyková príprava
v druhom vyučovacom jazyku ale aj v cudzom jazyku)
 pôsobenie lektorov z Evanjelickej luteránskej cirkvi v USA
 možnosť získať spolu s maturitou aj štátnu jazykovú skúšku
 vysoký záujem žiakov o štúdium na škole
 škola so širokou regionálnou pôsobnosťou
 možnosť pre žiakov absolvovať rok štúdia v zahraničí na škole obdobného typu
 vysoká kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov, zvyšovanie ich jazykových
zručností
 postupné vzdelávanie pedagógov v oblasti používania moderných informačných
technológií vo vyučovacom procese (7 učiteľov absolvovalo tento kurz)
 modernizácia vyučovacieho procesu, využívanie IKT technológií
 zapojenosť žiakov do súťaží a projektov
 prístup žiakov a učiteľov k internetu – pevné pripojenie každej učebne a kabinetu,
wifi sieľ
 široká ponuka mimoškolskej záujmovej činnosti
 spolupráca
psychológ
s
Centrom
pedagogicko-psychologického
poradenstva,
školský
SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY:
 škola sídli v prenajatých priestoroch, v budove na Vranovskej je spoločný vstup pre
školu aj internát, ktorý je v správe VÚC Bratislava
 škola nemôže ďalej prenajímať priestory vo večerných hodinách
 nedostatok finančného zabezpečenia na vyučovanie v malých skupinách
 nedostatok priestorov na vybudovanie špecializovaných učební, čitárne, študovne,
priestorov pre nácvik spevokolu a školskej kapely, priestorov pre špecializovanú
krúžkovú činnosť
 nedostatočné zastúpenie mužov v pedagogickom zbore
 chýbajúca zborovňa
 v budove na Palisádach telocvičňa mimo objektu školy
 nedostatok učebníc pre bilingválne vzdelávanie
 nedostatok financií na rekonštrukciu budovy na Palisádach
 škola sídli v Bratislavskom samosprávnom kraji – obmedzená možnosť podávať
žiadosti na granty z EÚ
 rozdelenosť Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea na dva subjekty
PRÍLEŽITOSTI:
 umiestnenie školy do vlastnej budovy a spojenie rozdeleného osemročného
programu a nižšieho sekundárneho vzdelávania EZŠ v jednej budove – spojená
škola so zachovaním historického názvu Evanjelického lýcea
 ďalšie vzdelávanie učiteľov
 vytvorenie vlastného školského vzdelávacieho programu v rámci možností školskej
reformy
 zvyšovanie vybavenia školy modernou didaktickou technikou
 zvyšovanie informovanosti o škole v rámci cirkevných zborov západného Slovenska
 zlepšenie spolupráce s ostatnými cirkevnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti
ECAV
OHROZENIA:
 vplyv nepriaznivého demografického vývoja na Slovensku
 znižovanie povoleného počtu tried a žiakov na triedu v osemročných gymnáziách
 malé počty žiakov vo vyšších triedach osemročného gymnázia (od šk. roka
2014/2015 bude po prijímacích pohovoroch na bilingválnu sekciu EL ostávať v
kvintách len veľmi málo žiakov, pretože je otvorená len 1 trieda 8-ročného
programu)
 malé počty žiakov v triedach nemeckej bilingválnej sekcie
 znižovanie financií pre neštátne školy
 nedostatočné finančné ohodnotenie kvalifikovaných pedagogických pracovníkov v
spoločnosti
 vysoké pracovné zaťaženie učiteľov
N) Výsledky úspešnosti školy – štúdium na vysokých školách, uplatnenie na trhu
práce
Absolventi našej školy úspešne pokračujú v štúdiu na vysokých školách u nás aj v zahraničí.
V školskom roku 2011/2012 maturovalo v bilingválnej anglicko-slovenskej sekcii 71
študentov, z nich na vysokých školách študuje xx , v bilingválnej nemecko-slovenskej sekcii 11
študentov, 9 študujú na vysokých školách. Program osemročného štúdia ukončilo 21 študentov, 17
pokračujú ďalej v štúdiu na vysokých školách na Slovensku.
Aj študenti, ktorí nepokračujú v štúdiu na vysokej škole, nachádzajú dobré uplatnenie na
trhu práce práve vďaka dobrej znalosti cudzích jazykov a štátnici z anglického jazyka.
PREHĽAD UPLATNENIA ABSOLVENTOV V ŠK. ROKU 2011/2012
Ukončený študijný odbor
spolu
7902 5 74 bilingválne štúdium
36
+35
+11
7902 5 73 rozšírené vyučovanie CJ
21
SPOLU
104
SPOLU ABSOLVENTOV
Žiaci študujúci na VŠ / z toho v Zamestnan zaevidov Nadstav
í žiaci
aní
na bové
zahraničí
úrade
práce
štúdium
x+x+2
-
-
17 (2)
2
1
1
89 (17)
2
-
-
V. A
V. B
V.C
36 (10)
35 (4)
9 (2)
104, z toho na VŠ 89 = 97,8%
ZÁVER:
Podrobnejší výpočet cieľov a úloh, spôsob ich realizácie sa nachádza v správach
jednotlivých predmetových komisií, v správe výchovného poradcu a koordinátora prevencie
sociálno – patologických javov.
V Bratislave, 30. októbra 2012
Ing. Edita Prostredníková
riaditeľka Evanjelického lýcea
Download

Správa o činnosti EL za 2011-2012.pdf