Číslo 2
marec - apríl 2014
Noviny zamestnancov
PPS Group a.s.
3. ročník
(vychádzajú od roku 1955)
Naše
ďalšie víťazstvo
Opäť sme si raz overili hranice našich možností.
Vyrobili sme doteraz náš najdlhší výložník
a najdlhšie rameno! Sú súčasťou manipulátorov
cargo handler na kolesovom podvozku
a používajú sa aj na prekladanie materiálu
v prístavoch.
Darovali sme krv
Prvý raz sme sa podujali darovať krv, priamo v PPS-ke, kde
Národná transfúzna služba zriadila mobilné miesto
odberu. Položili sme tak základný kameň ušľachtilej
tradície, v ktorej chceme pokračovať.
Najnovšie
Na Úseku nákupu a logistiky sa dejú veľké zmeny.
Svojich dodávateľov si
chceme vyberať
prehľadnejšie a cieľom je
tiež šetriť.
Po podpísaní rámcovej
zmluvy so svetovým
hráčom v spracovaní
plastov Krauss Maffei
budeme pre túto
spoločnosť vyrábať časti
vstrekovacích lisov.
Zoznámte sa s tromi
členmi vrcholového
manažmentu, ktorí
nastúpili do PPS-ky po
zmenách vo vedení.
Aktuality
Ján Ľalík pri 15 metrov dlhom výložníku pre manipulátor cargo handler.
Je to zatiaľ najdlhší výložník, ktorý sme doteraz vyrobili.
NOVINKY S OPTIMISTICKÝM VÝHĽADOM
foto: Unio Solutions
Vyrobili sme zatiaľ
náš najdlhší výložník a rameno!
Naozaj hrdí sme na prototyp doteraz
najdlhšieho výložníka a ramena, ktoré sa
nám podarilo vyrobiť. Sú súčasťou manipulátorov cargo handler na kolesovom
podvozku a používajú sa aj v prístavoch na
prekládku materiálu (napríklad dreva) z lodí
na kamióny.
Rameno aj výložník majú úctyhodné rozmery.
Výložník meria 15 metrov a váži 9 ton, rameno s dĺžkou 11,3 metra má 3 tony. Súčasťou
dodávky je aj rám – komponenty vyrábame
cez TSP pre firmu MultiDocker. „Všetky prototypy sme zvládli vyrobiť za osem týždňov.
Overili sme si hranice našich možností,“
konštatuje key account manager Ján Ľalík.
Dopĺňa, že sme pomohli pri dolaďovaní výkresovej dokumentácie pre sériovú výrobu.
„A pri samotnej výrobe sme navyše mohli
použiť našu výrobnú technológiu, čím sme
dosiahli vyššiu kvalitu, než aká bola očakávaná,“ upresňuje Ján Ľalík.
Rám pre manipulátor cargo handler.
2
Vyhliadky sú optimistické: v dlhodobejšom
horizonte by sme v PPS-ke mohli vyrábať
15 až 20 kusov týchto komponentov ročne.
Aktuality
So svetovým hráčom vo výrobe
vstrekolisov
V našej firme sa v súvislosti s novými
výrobami denno-denne „skloňuje“ meno
nového zákazníka Krauss Maffei. V PPS-ke
by sme mali pre tohto zákazníka vyrábať
časti vstrekolisov - výrobných zariadení,
v ktorých sa spracúvajú plasty pre široký
okruh trhu: napríklad aj pre automobilový
priemysel či zdravotníctvo. Vo výrobe sa tak
dostávame aj do iných oblastí, ako to bolo
doteraz a snažíme sa byť na trhu stabilnejší.
Zmluva s Krauss Maffei má trvať do konca
roka 2016 (s možnosťou opcie na ďalšie
roky) a ako už v tomto časopise spomíname, predpokladaný ročný objem výroby
má rozmedzie od 3,5 mil. do 5 milióna eur.
„Rámcová zmluva by mohla byť podpísaná
do konca mája a vtedy by nábeh výroby
prichádzal do úvahy v druhej polovici roka,“
informuje Róbert Léko, manažér Úseku
rozvoja obchodných činností. Zároveň však
treba investovať do vytvorení pracovísk a tiež
do materiálu - prípravkov.
Pracoviská pre Krauss Maffei budú rozmiestnené buď v Hale 3 alebo Hale 9. Kde presne,
o tom sa ešte stále rozhoduje. Zatiaľ slovami
Róberta Léka prevažuje názor zriadiť ich
v Hale 3, („devina“ by si vyžiadala vyššie
náklady na vytvorenie plnohodnotných
pracovísk).
„Vytvoriť pracoviská a vyrobiť prípravky by
sme zvládli približne do troch mesiacov od
podpísania zmluvy. Potom sa môže začať
sériová výroba, ktorá bude nabiehať postupne. Budeme potrebovať doplniť 20 až 25
pracovníkov, väčšinou skúsených, ktorí budú
zrejme presunutí z iných projektov.
K nim pravdepodobne pribudnú aj noví
ľudia,“ upresňuje Róbert Léko.
Vlani sme v PPS-ke vyrobili tri prototypy
rámu vstrekovacieho lisu pre spoločnosť
Krauss Maffei a rovnako tri pre jej 100%
dcérsku firmu Netstal. Všetky prototypy si zákazníci prebrali, schválili ich aj zaplatili. Teraz
dokončievame ďalšie prototypy, na máj si ich
Krauss Maffei objednal ďalších päť.
foto: Unio Solutions
Poďakovanie
Vážené kolegyne a kolegovia!
Keď som po zmenách vo vedení spoločnosti
v decembri minulého roka nastúpil ako poverený generálny riaditeľ, všetkých som vás
požiadal, aby ste dôverovali týmto zmenám,
hoci krátkodobým.
Začiatok roka 2014 a úspešný nábeh výroby
vo mne vyvolávali optimizmus, preto som
vyjadril nádej, že zlepšíme výkonnosť výroby a v precíznosti dodávok sa priblížime
k magickým 100%.
V tejto chvíli vám ďakujem, že ste vo svojej
práci nepoľavili, naopak, zmobilizovali ste
svoje sily a schopnosti, čoho dôkazom sú jasné čísla: v januári tohto roku sme splnili plán
výroby, čo v minulosti nebývalo bežné a
v januári a vo februári sme naplnili aj plán
predaja. Stručne a jasne povedané: všetko,
čo sme naplánovali vyrobiť a predať, sme aj
vyrobili a predali. Naša firma je v súčasnosti
zastabilizovaná a nemeškáme s dodávkou ani
jediného komponentu! Dosiahli sme teda
spomínanú magickú 100%-nú presnosť dodávok – a to pri všetkých komponentoch.
Pri pohľade na vývoj zákaziek a na prognózy
výroby môžem skonštatovať, že do leta teda
nie je dôvod meniť počet zamestnancov
v PPS-ke. Naopak, čaká nás nábeh nových,
veľmi dobre rozbehnutých výrob. Nesmieme
však zabúdať na to, že razantné zlepšenie
produktivity práce, ktoré sa od nás očakáva,
dosiahneme iba vtedy, ak s terajším počtom
pracovníkov dokážeme vyrobiť viac.
Tu by som chcel upriamiť pozornosť najmä
na zákazníka Krauss Maffei. V posledný marcový týždeň prebehlo záverečné preberanie
prototypov, po ktorom nasleduje rokovanie
o podrobnostiach rámcovej zmluvy na 3 roky
s objemom výroby 5 miliónov eur ročne.
Fakt, že sa staneme jediným dodávateľom
rámov, ktorý budeme pre tohto partnera
vyrábať, je pre nás veľmi zaväzujúci.
Zároveň by sme po lete mali nabehnúť na
nultú sériu výroby pre tohto zákazníka, čo
musíme zvládnuť nielen pokiaľ ide o dostatočný počet pracovníkov, ale títo pracovníci
budú musieť byť aj na primeranej kvalitatívnej úrovni.
Pokiaľ ide o 3. a 4. kvartál roka, vieme, že
býva slabší z pohľadu objednávok i objemov
výroby. Ako sa situácia bude vyvíjať, závisí aj
od toho, akú víziu a stratégiu bude mať nový
zahraničný manažment, ktorý do PPS-ky
prichádza od 1. apríla.
V predchádzajúcich troch mesiacoch sme
si všetci nielen uvedomili, že sme na jednej
lodi, ale sme tak aj konali. Verím, že to tak
bude aj naďalej.
Ing. Zdenko Lančarič,
poverený generálny riaditeľ
číslo 2 / číslo
marec
2014
1 -/apríl
marec
2013
3
Radoslav Prímus:
foto na strane: Unio Solutions
„Prvoradé boli pre mňa včas
vyplatené mzdy a uhradené
odvody“
Od januára do marca 2014
bol povereným riaditeľom
finančného úseku v PPS-ke
Radoslav Prímus.
Svoje pôsobenie v skratke zhŕňa: „Ponuku
na pôsobenie v PPS-ke počas takejto krátkej
doby beriem ako vyjadrenie dôvery akcionárov, ktorí ma do tejto pozície presadili, voči
mne.
S pôsobením v tíme, ktorý riadi aj väčšie
spoločnosti má Radoslav Prímus svoje
skúsenosti, a preto sa neobával túto ponuku
prijať. „Musím zdôrazniť, že od začiatku bolo
pre mňa prvoradé, aby mali zamestnanci vyplatené svoje mzdy a aby boli splnené všetky
odvodové povinnosti voči štátu riadne a včas
tak, aby spoločnosť zbytočne nevyhadzovala
peňažné prostriedky na pokuty a penále.“
Ako sám Radoslav Prímus hovorí, pozícia
v našej spoločnosti ho vrátila do prostredia
väčšieho kolektívu, čo vždy prináša prácu
s ľudmi a budovanie najmä korektných medziľudských vzťahov. „Beriem to hlavne ako
pomoc akcionárom firmy, ale aj ako ďalšiu
skvelú skúsenosť, spoznávanie nového prostredia a takisto nových, mnohokrát skvelých
a vzdelaných ľudí.“
Krátke pôsobenie v tejto pozícii, a nie práve
jednoduchá finančná situácia spoločnosti nevytvorili priestor pre rozhodovanie a prijatie
dlhodobých cieľov v tejto oblasti. R. Prímus
konštatuje: „Toto obdobie vnímam skôr ako
rozhodovanie o denno-dennom operatívnom riadení finančného toku vo firme, aby
nedošlo ku kritickým situáciám pri dodávke
tovarov, materiálu a služieb a nebola ohrozená samotná činnosť spoločnosti.“
„Ale aj napriek tomu, že z PPS-ky v krátkom
uplynulom období odišla veľká časť vrcholového manažmentu, nenastala situácia,
aby firma nemala víziu a nevedela, čo chce
v najbližšom čase urobiť,“ dopĺňa Radoslav
Prímus.
Ing. Radoslav Prímus – je absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave – odbor
vnútorný obchod. Po absolvovaní základnej
vojenskej služby pracoval na Daňovom úrade
vo Zvolene, kde počas 5 rokov pôsobil na
viacerých pozíciách u rôznych druhov daní.
Po skončení pôsobenia na Daňovom úrade
založil vlastnú konzultačnú a účtovnú firmu,
ktorá úspešne funguje od roku 1998 až
doteraz. Jeho firma poskytovala a poskytuje
služby pre známe slovenské spoločnosti, ale
aj pre viacero zahraničných firiem. Najzaujímavejším, ale aj najzložitejším obdobím bolo
pôsobenie v tíme, ktorý riadil viac ako
5 rokov Nemocnicu vo Zvolene.
Momentálne sa firma venuje etablovaniu
a uvedeniu do života nových a pokrokových
technológií v oblasti odpadov na európskom
trhu.
CORPORIS spol. s.r.o., Poprad a od 1. marca
2014 túto činnosť prevzala spoločnosť
CBS-BOS s.r.o., Hradište.
Máme novú SBS-ku
aj informácie
V PPS-ke sme zmenili firmu, ktorá zabezpečovala ochranu majetku našej spoločnosti.
Ukončili sme spoluprácu so spoločnosťou
4
S nástupom novej súkromnej bezpečnostnej
služby nám pribudli aj iné novinky – momentálne je tou najväčšou nová informačná kancelária v administratívnej budove pri Hale 5.
V informačnej kancelárii pracuje od 6. hodiny
rannej až do 18. hodiny večer pracovník SBS,
ktorý informuje a poradí každému, kto do
administratívnej budovy vstupuje.
Počas našej návštevy tu mala službu
pracovníčka SBS Lucie Čierna (na snímke),
ktorá nám povedala: „Každého, kto nie je
zamestnaný priamo v tejto budove ohlásime
zamestnancovi,
za ktorým ide a ten si po návštevu príde.“
Takto vie nielen SBS-ka, ale aj každý zamestnanec administratívnej budovy, kto za ním
ide a návštevy nemusia blúdiť po chodbách
a kanceláriách.
foto: Unio Solutions
Peter Bojtoš:
„Oblasť nákupu nie je pre
mňa pole neorané“
Od 1.februára 2014 je novým riaditeľom
Úseku nákupu a logistiky Peter Bojtoš. „Je
to veľká výzva, ktorou mi vedenie firmy
zároveň vyslovilo dôveru. Oblasť nákupu
nie je pre mňa, ako sa hovorí, pole neorané,
pracoval som v nej päť rokov v predošlom
zamestnaní, aj na riadiacej pozícii ako
zástupca vedúceho nákupu,“ hovorí.
P. Bojtoš presadzuje na svojom úseku podstatné zmeny. V prvom rade sa zameral na
to, aby bol výber dodávateľov pre PPS-ku
prehľadnejší. Preto so svojim tímom upravili
pravidlá výberu dodávateľov a zaradili ich
do organizačných smerníc s platnosťou
od 1. marca 2014.
NÁKUP
Či už pôjde o nákup materiálu, náradia alebo
externých kooperácií, v PPS-ke budeme
hľadať dodávateľa po novom.
Z ponúk dodávateľov spracovanej referentom nákupu výberová komisia odporučí na
schválenie toho dodávateľa, ktorý ponúkne
najvýhodnejšie cenové, dodacie a platobné
podmienky. Riaditeľ úseku nákupu a logistiky
odporúčanie predloží na konečné schválenie
generálnemu riaditeľovi a dvom členom
predstavenstva.
Takýto postup bude platiť, aby výber nebol
v budúcnosti napadnuteľný. Napríklad hlavne pri „veľkých“ nákupoch, ktoré vplývajú
na celkový ročný nákup alebo „citlivých“ komoditách, výber ktorých by teoreticky mohol
neskôr vyvolať pochybnosti.
Pre ešte väčšie sprehľadnenie dostane viac
priestoru spôsob výberu dodávateľa, ktorý
je populárny napríklad v mestách a obciach,
teda elektronické aukcie. „Určité skúsenosti
s nimi tu už boli, v budúcnosti ich chceme
realizovať vo väčšej miere,“ hovorí P. Bojtoš.
Ďalšou zmenou je zjednotenie systému hod-
notenia dodávateľov, ktoré sa tu už predtým
robilo. Každý referent si vo svojej štatistike
bude pravidelne mesačne robiť bodové hodnotenie podľa jednotných kritérií a z týchto
záznamov vznikne raz ročne vyhodnotenie
dodávateľov.
Posudzovať ich budeme napríklad podľa
presnosti dodávok, kvality, platobných podmienok, vybavovania reklamácií, ale aj toho,
či sú držiteľmi certfikátu kvality a životného
prostredia... P. Bojtoš vysvetľuje: „Chceme
v prvom rade pracovať s certifikovanými
firmami, veď tieto certifikáty sú dnes už
nevyhnutnosťou.“
A keďže medzi dodávateľom a odberateľom
musí byť obojstranná spokojnosť, aby všetko
fungovalo, budeme si naďalej preverovať
svojich dodávateľov cez audity. Príslušnú
smernicu upravil Vladimír Ľalík, riaditeľ
úseku kvality.
Komisia zložená z našich kvalitárov bude
podľa podkladu z oddelenia nákupu robiť
audity aj u našich dodávateľov materiálu,
zatiaľ čo doteraz to bolo iba pri dodávateľoch
kooperácií.
„Takto zistíme, ako náš dodávateľ na tom je
a či má šancu naďalej zostať ako preferovaný.
Ak prídeme na závažné nedostatky, bude
ich musieť do určitej doby odstrániť, čo si
znovu skontrolujeme opakovaným auditom,“
upresňuje P. Bojtoš.
Preverovania dodávateľov určite napomôžu
aj ďalšiemu zámeru P. Bojtoša - znížiť zbytočne veľký počet dodávateľov pre PPS-ku.
Pokiaľ ide o znižovanie, šetriť sa má aj v
rámci Plánu úspor na rok 2014. „Za nákup
materiálu i náradia sme si dali ciele, ktoré
sú vyslovene orientované na redukciu stavu
nadbytočného materiálu, redukciu a možný
odpredaj nepotrebného náradia, vytvorenie
konsignačných skladov,“ konštatuje riaditeľ
úseku.
LOGISTIKA
„Preprava medzi halami bola v roku 2013
prehodnotená a s nástupom pána Kováčika
do tímu sa výrazne zmenila k lepšiemu,“
hodnotí P. Bojtoš.
Preprava výrobkov medzi halami bude
programovo ošetrená aj v systéme QAD.
Napríklad: tovar je odvedený z Haly 6 zvarovne, je naložený na auto a prepravujú
ho do Haly 9, kde bude na pieskovači ďalej
upravovaný. Operácia prepravy bude v systéme zaznamenaná ako samostatná operácia
medzi odvádzacou a prijímacou bunkou.
Ing. Peter Bojtoš, PhD.– má 40 rokov, je
vyštudovaný strojár (Žilinská univerzita v
Žiline). Jeho doterajší pracovný život sa niesol v znamení zastávania pozícií na oddelení
predaja a nákupu.
Do PPS-ky nastúpil v roku 2010 na oddelenie
obchodu ako koordinátor projektu Siemens,
po jeho ukončení zastával až do januára 2014
pozíciu key account manager na projekte
Volvo. Tu sa počas jeho pôsobenia v marci
2012 začal na žiadosť tohto nášho zákazníka
zavádzať nástroj Volvo Production System
(VPS). Peter Bojtoš sa pre jeho účinnejšie
a rýchlejšie zavádzanie zúčastnil na pracovnej návšteve v závode Volvo CE v nemeckom meste Konz, pre ktorý PPS-ka dodáva
výrobky.
„Verím, že moje pôsobenie vo funkcii nového
riaditeľa bude pre PPS-ku prínosom a že
svoje doterajšie skúsenosti - z predošlých
zamestnaní, ale i z doterajšieho pôsobenia
v PPS-ke zúročím v prospech úspešného
napredovania oddelenia nákupu a logistiky
ako aj celej spoločnosti PPS Group a.s.,“
dodáva Peter Bojtoš.
číslo 2 / číslo
marec
2014
1 -/apríl
marec
2013
5
foto: Unio Solutions
Udržať zamestnanosť, viac
sa venovať bezpečnosti
práce
V januári tohto roku nastúpil
v PPS Group a. s. do funkcie
riaditeľa Úseku ľudských
zdrojov Ing. Pavel Dudáč.
Jeho profesionálna kariéra je
tridsať rokov spojená s personálnou prácou vo vrcholových vedeniach spoločností,
v ktorých pôsobil. Posledná
pracovná pozícia ekonomicko-personálneho riaditeľa
bola v strojárenskej firme
v zahraničí.
Čo presnejšie nás čaká na ceste zvyšovania
kvality personálnej práce v krátkom časovom horizonte?
Dajme slovo samotnému personálnemu riaditeľovi. „Mám bohaté skúsenosti s riadením
veľkých a rôznorodých pracovných tímov,
s definovaním, rozpracovaním a implementáciou stratégie riadenia ľudských zdrojov
„Nechcem predbiehať, ale určite by malo byť
prijaté vo vrcholovom vedení
PPS Group a. s. zásadné rozhodnutie, aký
prístup budeme uplatňovať v riadení ľudských zdrojov (operatívny alebo systémový)
a od toho sa dá odvodiť buď zvýšenie kvality,
do praxe, s projektovým riadením, reštrukturalizáciou spoločnosti, krízovým manažmentom, zakladaním, nových spoločností, atď.“
Aké sú priority v riadení ľudských zdrojov
v najbližšom období?
„Udržať zamestnanosť, korektne ukončiť kolektívne vyjednávanie, vypracovať a obhájiť
systémový prístup v riadení ľudských zdrojov,
zvýšenú pozornosť venovať otázkam BOZP, a
podobne.“
alebo udržanie súčasného stavu.“
Čo budete odporúčať a presadzovať vo
vedení spoločnosti?
„Ak sme stotožnení s tým, že kvalita ľudských
zdrojov je základným predpokladom dlhodobej úspešnosti firmy a že kvalitu ľudských
zdrojov nemožno dosiahnuť len na báze
operatívnej formy riadenia zo dňa na deň,
tak stojíme pred akútnym problémom vypracovania konkrétneho a efektívneho nástroja
strategického riadenia ľudských zdrojov
a tým je personálna stratégia, s ktorou ruka
v ruke kráča firemná kultúra. Dominantným
cieľom personálnej stratégie je zabezpečiť
potrebnú štruktúru a kvalitu ľudských zdrojov firmy, ako aj vysokú úroveň pracovnej výkonnosti a produktivity práce zamestnancov
v priamom vzťahu s obchodnou stratégiou.
Hlavným cieľom firemnej kultúry by malo byť
dosiahnutie harmonickej väzby medzi firmou
- zamestnancom - zákazníkmi.“
Si taký, ako zaparkuješ?
Keby existovalo prirovnanie „ako zaparkuješ, toľkokrát si človekom“,
hodilo by sa práve na túto situáciu. Niektorí vodiči parkujúci
pred PPS-kou najnovšie riešia nedostatok parkovacích miest naozaj
svojským a vynaliezavým spôsobom. Nielen, že prekážajú ostatným
parkujúcim vodičom – dokonca už obmedzujú aj hromadnú dopravu
tak, že sa strčia do priestoru medzi dve stojiská pre autobusy!
Na takéto obmedzovanie autobusov PPS-ku upozornili už aj pracovníci
Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen.
foto: archiv PPS Group a. s.
6
Preto si skúsme vzájomne neprekážať, veď nie každý sa môže
do práce voziť autom. Buďme k sebe ohľaduplní.
Kde sa zídu pohodoví ľudia,
tam je vždy zábava
Novučičké osobné auto Kia Picanto bolo pre
zváračov v súťaži veľkým lákadlom a mnohí
tajne dúfali, že sa azda pošťastí vyhrať ho
práve im. Ale málokto vie, že mnohí z nich
prežívali aj stres z toho, aký výkon podajú.
Nebolo jednoduché zvárať pod drobnohľadom obecenstva i odbornej poroty, s kropajami potu na čele od tepla, ale i sústredenia.
Súťažiaci museli zvládnuť viacero druhov
zvarov (vrátane tupého zvaru nad hlavou –
jedného z najťažších), navyše na zváračkách
požičaných od sponzora, s ktorými sa zoznámili len tesne pred súťažou. Ešteže mnohých
prišli povzbudiť príbuzní a kamaráti...
Viacerí sa neskôr priznali, že k dobrému
výsledku bolo treba nielen zručnosť, ale aj
kus šťastia. To sa však už nedržalo mladého
víťaza Detvianskeho zvaru z roku 2012 Jána
Vajsa. Napriek tomu, že už jedno auto mal,
prihlásil sa aj na zvar 2013, no víťazstvo
neobhájil.
Z tejto súťaže však vyšiel víťazne iný mladý
zvárač pracujúci v našej PPS–ke: Dušan
Hronec z Detvy. Ako skromne povedal, za
najviac skúseností vďačí svojmu otcovi, tiež
zváračovi. No a výhru - auto - už na zvare
prisľúbil priateľke...
Nuž a názvu druhého dňa Detvianskeho
zvaru – Zabávame Podpoľanie, nezostali jeho
obyvatelia nič dlžní. Podpoľanie sa zabávalo
ako sa patrí. Vďaka gulášu či pečeným klobáskam nezostali prázdne žalúdky, o suchoty
v krkoch sa postarali osviežujúce nápoje a
o kultúrne a športové vyžitie zase vystúpenia
miestnych umelcov, kolektívov, talentovaných detí... Mimochodom - deti tu mali
naozaj raj - a rodičia radosť, že majú bohato
vyplnený čas na čerstvom vzduchu.
Ale pozerať sa bolo na čo i pri športových
výkonoch v rôznych disciplínach, vrátane
netradičných i zábavných. Zapojili sa do nich
mnohí naši kolegovia, manažéri i riaditelia.
Čerešničkou na torte tohto celodenného
podujatia bolo vystúpenie skupiny Drišľak
a tombola: z pekných a užitočných cien
sa úprimne tešila väčšina vyžrebovaných
šťastlivcov.
Minulý ročník sme si užili a tešíme sa aj
na nadchádzajúci Detviansky zvar 2014. Aj
keď bude vzhľadom na finančnú situáciu a
potrebu šetriť o niečo skromnejší, myslíme
si, že usporadúvať ho je stále veľmi fajn vec.
Neoficiálne sa zísť a porozprávať o všetkom
možnom čo život prináša. Takéto podujatia
k PPS-ke a do Detvy jednoducho patria. Veď
Podpoľanie sa zabáva rado – a kde sa zídu
pohodoví ľudia, tam nikdy zábava nechýba.
Takže zvaru zdar!
číslo 2 / číslo
marec
2014
1 -/apríl
marec
2013
foto: Unio Solutions
Veru tak – Detviansky zvar si získal obľubu
nielen v PPS-ke, ale dovolíme si povedať,
že aj v samotnej Detve a okolí. Vlani to
dosvedčil nielen úctyhodný počet zváračov
zapojených do súťaže, bolo ich 22, ale aj
plná tribúna ľudí počas športovo – kultúrneho dňa nazvaného Zabávame Podpoľanie.
Nuž, o zábavu určite núdza nebola. A ak by
aj nálada začala mierne klesať, moderátorský uragán Jožo Pročko by ju nepochybne
vzápätí „ľavou zadnou“ naštartoval...
7
Detviansky zvar 2014
je váš deň, režírujte ho!
Podobne ako to bolo aj v minulých rokoch, aj v roku 2014 pripravujeme Detviansky zvar. V nedeľu 1. júna 2014 (ktorý je aj Medzinárodným dňom detí) bude na Futbalovom štadióne v Detve športovo
- kultúrny deň. Opäť na vás a vaše rodiny čaká veľa zábavy, súťaží,
dobrého jedla a pitia.
POZOR! Keďže je Detviansky zvar váš deň, režírujte ho! Povedzte si,
ako by mal vyzerať. Radi by sme poznali váš názor na to, v akých športových disciplínach by ste radi súťažili!
Vlani sme mali tieto športové disciplíny:
1. beh na 60m
2. beh na 1500m
3. hod váľkom
4. hod valaškou
5. preteky vo fúrikoch
6. rúbanie dreva
7. futbalový turnaj
Navrhujeme pridať tieto:
tenisový turnaj
silová súťaž o „železného muža“
foto na strane: Unio Solutions
8
Opýtali sme sa
ANKETA
Sú naši riaditelia športové typy?
Do akých disciplín by sa zapojili na Detvianskom
zvare?
Na predchádzajúcej strane sme vás vyzvali, aby ste nám napísali, aké športové disciplíny by ste chceli mať počas
Detvianskeho zvaru. Ak by vás fantázia obchádzala, inšpirujte sa odpoveďami a návrhmi našich riaditeľov jednotlivých
úsekov v PPS-ke. Zaspomínali si na vlaňajší zvar a na svoje výkony, ale opísali nám aj svoje športové schopnosti. No a
dozviete sa aj to, ako si beztrestne môžete kopnúť do riaditeľa, alebo aj viacerých riaditeľov!
Možno v disciplíne byť hodinu ticho alebo
možno aj s kolkami by mohla byť „sranda“
a zvládol by som to (smiech).
Ja si myslím, že možno okrem futbalu, ktorý
je naozaj populárny, by mohlo byť viac
disciplín v rámci siláckej súťaže: napríklad
nosenie nejakej záťaže ako vriec s pieskom,
prehadzovanie pneumatík alebo ťahanie
reťaze... a podobne.
Zdenko Lančarič, poverený generálny riaditeľ a riaditeľ Úseku rozvoja obchodných
činností:
Vlani som na Detvianskom zvare bol aj s
rodinou a rovnako plánujeme ísť aj tento rok.
Určite tieto aktivity podporím. Minulý rok
som hral futbal a zahrám si ho zase. Okrem
toho sa rád zúčastním na vytváraní futbalového tímu.
Vyzývam aj vás, zapojte sa do futbalového
turnaja! Veď kde inde by ste dostali šancu,
len tak si kopnúť do riaditeľa? (smiech)
disciplín, lebo som mal na starosti organizáciu. Najväčší záujem bol o futbal. Za mňa si
ho minulý rok zahral môj syn. Mne už určité
športy (konkrétne aj futbal) manželka zakázala, lebo ma už dvakrát zašívali. Takže už iba
ak by som si zahral stolný futbal. Ale v zime
stále lyžujem a v lete bicyklujem.
Pavel Dudáč, riaditeľ Úseku ľudských
zdrojov:
Jednoznačne odporúčam organizovať mimopracovné aktivity, ktoré výraznou mierou
ovplyvňujú spokojnosť a oddanosť zamestnancov k firemnej značke.
Tradície by sa mali zachovávať, aj keď možno
v skromnejšej podobe, pretože peniaze sú
limitným faktorom.
Teším sa a rád sa zúčastním na akejkoľvek
korektnej mimopracovnej aktivite, na ktorej
budem môcť lepšie spoznať spolupracovníkov a ich rodinných príslušníkov a oni mňa.
Patrím k univerzálnym ľuďom – okrem rodiny
a roboty mám rád zábavu, súťaže, hudbu
a hlavne šport. Pokiaľ mi to zdravie dovolí,
určite si rád zahrám napríklad tenis.
Ladislav Takáč, riaditeľ Úseku technického
rozvoja:
Peter Štupák, riaditeľ Úseku výroby:
Minulý rok som bol na športovo-kultúrnom
dni aj s rodinou. Mám športovo založenú
rodinu, sme športovci duchom aj telom.
Vlani nás zaujala súťaž na fúrikoch, manželka
si vyskúšala hod valčekom – aj sa umiestnila
medzi víťazmi a deti prešli všetky stanoviská,
ktoré boli pre ne pripravené. Určite sa chystáme aj tento rok.
Ja sám som si vyskúšal kálanie dreva (pán
riaditeľ tiež skončil medzi víťazmi – poznámka redakcie) a podľa mňa sú silové disciplíny
ako rúbanie alebo nosenie niečoho ťažkého
pre chlapov zaujímavejšie ako napríklad
behanie. Lebo málokto má výdrž a kondíciu.
Ale možno by som zvládol aj šach či kolky
(smiech).
Minulý rok sme s manželkou boli na kultúrnej časti zvaru a vychutnali sme si to. Aj
tento rok pôjdeme, ale pokiaľ ide o športovú
časť, zostaneme radšej pozorovateľmi. Neviem, či by som nebol iba do počtu a okrem
toho nemám takú vysokú životnú poistku,
aby som to riskoval (smiech).
Vladimír Ľalík, riaditeľ Úseku kvality:
V ktorej disciplíne by som mohol vyniknúť?
Vlani som sa nezapojil do športových
číslo 2 / číslo
marec
2014
1 -/apríl
marec
2013
9
Opýtali sme sa
športových disciplín, ktoré tam budú.
Aj keď na druhej strane stále neviem, v
ktorej disciplíne by som mohol „excelovať“.
Možno v niektorej zo silových disciplín
(smiech).
Radoslav Prímus, poverený finančný riaditeľ:
Osobne si myslím, že takéto akcie sú veľmi
dobré. Nerád na to používam to anglické
slovo teambuilding, veď je to jednoducho
stretávanie sa ľudí a nadväzovanie kontaktov.
Ľudia by sa mali stretávať a povedať si mnoho vecí, ktoré nestihnú, keď sa stretnú iba
v robote - na chodbe alebo v jedálni.
Úrazy „priťahovala“
Hala 6
Medzi zraneniami bolo najviac zlomenín
a zväčša boli zasiahnuté ruky a nohy. Pracovné úrazy sa najčastejšie stávali po odpracovaní približne štyroch hodín a 25 minút od začiatku pracovnej zmeny. Že by sa po takomto
čase oslabovala naša obozretnosť? V každom
prípade, keď už tento „zradný“ čas poznáme,
prečo si práve vtedy nedať ešte väčší pozor?
Rovnako to platí pre stredu, počas ktorej sa
v týždni stalo najviac úrazov v PPS-ke.
Ako je to v PPS-ke s úrazovosťou? Pribúda
nám z roka na rok úrazov, alebo ubúda? Čísla
neklamú: v roku 2013 ich bolo oproti roku
2012 o niečo viac. Vlani sa do našich štatistík
zapísalo 14 registrovaných pracovných
Zaujímavé tiež je, že najviac pracovných úrazov utrpeli zamestnanci, ktorí pracujú v našej
spoločnosti 3 až 4 roky. „Je to pravdepodobne spôsobené rutinnou prácou,“ domnieva
sa I. Turčanová.
úrazov. Tiež sme zaznamenali 23 drobných
poranení (incidentov), ktoré si, našťastie,
nevyžiadali žiadnu dobu liečenia.
Pravdou je, že ak niekoľko rokov vykonávame denne tú istú prácu, máme pocit, že
už sme vypracovaní a že nás už nič nemôže
prekvapiť a ohroziť. Lenže z prehľadu úrazov
je jasné, že to nie je celkom tak. Preto je
namieste byť obozretní – a ako vidíme, zíde
sa to nielen akčným hrdinom...
Keďže som veľmi otvorený človek, je pre
mňa príjemné takto upevňovať súdržnosť
a tým pádom aj normálny chod firmy. Ak mi
dáte vedieť, istotne prídem aj s celou rodinou, aj keď už externe. My sme taká športová, pohyblivá rodina, nemáme problém
s nadväzovaním kontaktov, ani rozhovorov
na rôzne témy... Ja sám, hoci nie som v žiadnom športe profesionál, sa nehanbím za nič
z toho čo robím. Behám, plávam, bicyklujem,
šplhám, zahrám si futbal.
Z disciplín si viem predstaviť všetko... okrem
tenisu. Napriek tomu, že môj otec sa mu
venoval profesionálne. Je to zvláštne, však?
(úsmev)
Peter Bojtoš, riaditeľ Úseku nákupu a
logistiky:
Vlani som sa zúčastnil na Detvianskom
zvare na nedeľňajšom programe a chcel by
som ísť aj tento rok. Zoberiem aj priateľku
a trojročného synčeka. Hoci nie sme veľmi
športovo založená rodinka - minulý rok som
sa nezapojil do športového diania, myslím, že
by som si možno vedel vybrať nejakú z tých
10
„Najkritickejším mesiacom pre vznik pracovných úrazov bol marec a najčastejšie
postihnutí úrazmi boli zamestnanci pracujúci
na pracoviskách zvarovne Atlas Copco v Hale
6,“ upresňuje Ivana Turčanová, manažérka
BOZP a PO.
Prežili sme
Nechýbalo veľa a z detvianskych strojární
by sa stal skanzen zašlej strojárskej výroby.
Podobný osud postihol niekoľko podobných
podnikov. Našťastie nie PPS-ku, ktorá začala
v roku 2003 písať svoju novodobú históriu.
Prežila konkurz i odpredaj novým majiteľom,
no zamestnanci museli roky bojovať o svoje
nevyplatené mzdy.
Dlhé obdobie po konkurze strojární boli
poznačené súdnymi konaniami. V podstate
sa odvíjali ešte od žaloby v roku 2001, ktorú
podal správca konkurznej podstaty tzv. materskej spoločnosti Podpolianske strojárne a. s.,
v likvidácii a konkurze.
Počas nasledujúcich rokov súdneho „ping-pongu“ prebehlo viacero súdov medzi
správcami konkurzných podstát materskej
spoločnosti a dcérskej spoločnosti PPS Detva
Holding a. s. Predseda ZO OZ KOVO Stanislav
Ľupták bol pri tom: „Súdili sa o výťažok
150 miliónov Sk za predaj strojární. V princípe
išlo o to, či sa časť tejto sumy rozdelí aj medzi
zamestnancov alebo budú obídení.“
Vidina poctivo odrobených peňazí v nedohľadne
Vidina vyplatenia poctivo odpracovaných
peňazí pre zamestnancov a ich bývalých kolegov bola v nedohľadne aj v druhý rok po odpredaji strojární, teda v roku 2005. Nezmenila
sa ani po proteste pred sídlom vtedajšieho
rezortného ministra Ľudovíta Kaníka proti
tomu, aby sa spomínaných 150 miliónov Sk
rozdeľovalo v konkurze materskej spoločnosti,
kde zamestnanci a ich bývalí kolegovia nemali
prihlásené pohľadávky. Hrozilo totiž, že by
o svoje peniaze mohli prísť navždy.
Hoci minister Kaník prisľúbil pomoc, veritelia
vraj svoj prístup nezmenili. Zakrátko sa navy-
še minister vzdal svojej funkcie.
Jeden mieni, život mení...
Presnejšie, voľby zmenia. Ako to už na Slovensku chodí, po voľbách sa mení „obsadenie stoličiek“, často to bývajú až čistky. Po
parlamentných voľbách v roku 2006 sa však,
našťastie pre Detvancov, vymenili predstavitelia najväčších veriteľov. Zástupcovia
odborov s nimi viackrát rokovali a prístup
veriteľov sa jasne menil.
Dôkazom bol rok 2007. Veriteľský výbor,
ktorému predsedala Sociálna poisťovňa (ako
najväčší veriteľ) odporučil správcovi konkurznej podstaty požiadať súd o udelenie súhlasu
na úplné uspokojenie pracovno-právnych
nárokov zamestnancov.
Zmeny k lepšiemu aj kus šťastia
Potom sa však zas na takmer dva roky rozbehol súdny kolotoč. Celá vec sa dovedna tri
razy ocitla aj na Najvyššom súde, kým zaznel
verdikt: peniaze sa majú rozdeliť veriteľom
z PPS Detva Holding a. s.
„Na 36,6 milióna korún v nevyplatených
mzdách sme čakali do roku 2009. Štátne
inštitúcie v dvoch konkurzoch viedli medzi
sebou súdne spory 9 rokov. Napriek tomu
sa to skončilo na slovenské pomery naozaj výnimočne, lebo zamestnanci a bývalí
zamestnanci dostali všetky svoje peniaze, aj
keď neskôr. Nedostali akurát úroky z omeškania, no v konkurze sa pohľadávky neúročia,“
rozpráva Stanislav Ľupták, s dovetkom, že im
pri tom všetkom určite nakoniec nechýbal
ani ten potrebný kus šťastia.
V každom prípade, toto dianie v PPS-ke určite poznačilo celý podpoliansky región.
Vytrvalí do poslednej chvíle
Dokonca aj po tom, ako už tretí raz Najvyšší
súd SR rozhodol, že výťažok z predaja strojární sa má rozdeliť holdingu, teda dcérskej
spoločnosti, správca konkurznej podstaty
materskej spoločnosti sa s tým akosi odmietal zmieriť. Opäť sa obrátil na súd. Vtedy
odborári dokázali nazbierať tri autobusy
ľudí, doviezť sa pred jeho kanceláriu, ale aj
súkromný byt v Dolnom Kubíne a pýtať sa
ho, prečo im robí zle.
foto: archív PPS Group a. s.
Ako sa z PPS-ky nestal skanzen
4. časť
To svedčí o nekonečnej vytrvalosti a viere
tých ľudí, ktorí celé roky nestrácali nádej.
„Od roku 2002 bolo niečo neskutočné stále
vlievať dôveru ľuďom, dokonca celým rodinám, ktoré tu pracovali, že sa podarí získať
pre nich nevyplatené odstupné či niekoľkomesačné mzdy. Mnohí v to veriť prestali,
no časť ľudí sme v tej viere dokázali udržať,“
vracia sa do minulosti predseda odborov
v PPS-ke.
Zápas o záchranu sa nezačal „na kolenách“
Možno si niekto položí otázku, či k tomuto
všetkému muselo dôjsť. Stanislav Ľupták
rozhodne konštatuje: „Naša snaha o záchranu PPS-ky sa nezačala až vtedy, keď už bolo
neskoro a firma bola na kolenách. Bolo to
dávno predtým, v podstate počas celého
obdobia 90. rokov. Tak, ako naši kolegovia
v Martine a Dubnici nad Váhom, aj my sme
sa snažili mnohými rokovaniami a protestmi
zabrániť kolapsu jednej z najväčších zbrojoviek, ktorý naštartovalo politické rozhodnutie
o takzvanej konverzii špeciálnej výroby.“
Má zmysel bojovať za svoje práva
A záver? Ako tvrdí Stanislav Ľupták, má
zmysel, keď sa ľudia dokážu postaviť za svoje
práva. A tiež je dôležité, aby boli vytrvalí.
Veď aj vďaka tomu dokázali obetovať veľa
vecí, aby udržali počas konkurzu firmu
v prevádzke a aby svoj boj dokázali doviesť
až do šťastného konca.
foto: archív -sl-
Stanislav Ľupták, predseda ZO OZ KOVO
číslo 2 / číslo
marec
2014
1 -/apríl
marec
2013
11
Novinky z pracovísk
V PPS-ke tiekla krv
V tomto roku sme v PPS Group a. s. zaviedli pekné pravidlo. Vždy na sviatok sv. Valentína budeme darovať krv pre tých, ktorí ju potrebujú.
V tomto roku sme darovanie krvi zorganizovali s Národnou transfúznou službou, ktorá priamo u nás v PPS-ke zriadila mobilné pracovisko.
V rámci našej darcovskej premiéry sa nás dovedna zapojilo 23, a tak možno povedať, že v PPS-ke tiekla krv... Pevne veríme, že táto ušľachtilá
myšlienka si časom získa ešte väčšiu popularitu.
Veď to poznáte – kvapka ku kvapke a spolu dokážeme veľké veci.
foto na strane: archiv PPS Group a. s.
BLAHOŽELÁME!
Väčšina našich kolegov oslavujúcich v prvých troch mesiacoch tohto roka 50, 55 a 60 rokov, sa 27. marca
zišla na malom slávnostnom posedení. Vedenie PPS-ky zastupovali riaditeľ Úseku ľudských zdrojov Pavel
Dudáč a riaditeľ Úseku kvality Vladimír Ľalík.
Pekné darčeky a malé občerstvenie boli pripravené pre týchto jubilantov: Ľubica Drdolová, Ľubomír Karásek, Štefan Vaculčiak, Elena Melichová, Vladimír Dobák, Emil Karásek, Anna Smutná, Jaroslav Kmeť, Peter
Farbiak, Vlastimil Kočvara, Ján Melicherčík, Erika Kučerová, Vlastimil Melicherčík, Elena Matúšková, Jozef
Lalík, Ľudovít Čapucha, Ing. Jozef Budáč, Božena Helienková, Ján Šufliarsky, Ondrej Vrťo, Ján Kašša, Milan
Hanuska, Milan Valocka, Jozef Kružliak, Milan Krnáč, Valéria Zbončáková, Ladislav Šimo.
Pracovnou jubilantkou v apríli je: Elena Malachová.
Životných jubileí 50 rokov, 55 rokov a 60 rokov sa v apríli dožívajú:
Imrich Lapin, Věra Golianová, Ľubica Tkáčová, Nataša Jablonková, Jaroslav Čeman, Ing. Július Jakubove,
Jozef Bystriansky, Jozef Fekiač, Štefan Gonda, Milan Gombašan, Elena Mrenicová, Milan Peknušiak.
12
Ľudia ľuďom
vydávačiek náradia (...)
Nemali do čoho „pichnúť“ – nezarábali
My, vŕtači obrobne I, už viac ako týždeň nemáme dostatok práce. Taká je situácia teraz
i u vŕtačov v obrobni II. Márne si pýtame
prácu od plánovača súdruha Obrta a dielovedúceho súdruha Rybára i našich majstrov. I
my sa chceme pripojiť k výzve ZV ROH a plniť
naše úlohy a tým zvýšiť i naše zárobky. Za
minulý týždeň si zarobili vŕtači súdruh Koštek
50 Kčs, súdruh Petrinec 60 Kčs, súdruh Lakota 100 Kčs a ostatní vŕtači ešte menej. Kto
nám zabezpečí dostatok práce?
Voláme Hriňovú
Naši spolupracovníci na cechu v Hriňovej
majú podľa toho, že nevyužívajú strán závodného časopisu asi všetko v poriadku. (...)
NÁVRATY DO
ARCHÍVU
Máme tu ďalšie číslo Podpolianskeho strojára z roku 1957. Keďže sa v poslednej dobe
v PPS-ke veľa hovorí aj o čistote
a poriadku na pracoviskách, dozviete sa, čo
o tomto probléme napísali vtedy. Rovnako
už aj v tých časoch strašil počas pracovnej
doby alkohol a rôzne boli aj medziľudské
vzťahy. Niektorí zamestnanci sa sťažovali
na nedostatok roboty alebo peňazí. Či
chceme, či nie, v dnešnom svete nájdeme
podobnosti s minulosťou...
Nedeľné kontroly čistoty strojov
Iste každý z nás sa už pozastavil nad neporiadkom, ktorý obklopuje stroje v našich
obrobniach. Oceľové triesky, rozliaty hydról
a rozhádzané dielce, to je obrázok pracoviska
viacerých súdruhov v našom závode. Je možné toto i naďalej trpieť? (...) Tu vidíme, kto
je lajdák, kto si nepokladá za povinnosť po
skončení smeny venovať desať alebo pätnásť
minút čisteniu svojho stroja a pracoviska. Domnievam sa, že keď sa čisteniu a starostlivosti o svoj stroj vedia venovať starší súdruhovia
a dobrí pracovníci, ako napríklad súdruhovia
Jančík, Pavlík, Matušovová, Mičuda, Šperka,
Chamula, Paška, Nosál a Nôžka, tak by to nemalo byť ľahostajné ani ostatným súdruhom
či už na obrobni I alebo na obrobni II.
Nie je vám, súdruhovia, ľúto nových strojov,
keď vidíte, v akom sú stave? Ako si kto svoj
stroj váži a ako sa oň stará, to sa ukáže najmä
v nedeľu pri kontrole čistoty. Vieme všetci
veľmi dobre, že pre zlepšenie čistoty a poriadku okolo strojov uvoľnilo vedenie cechu
za týmto účelom každú sobotu jednu hodinu
pracovného času, ktorá je hradená
v réžii. (...)
Súdruhovia z Hriňovej! Chyba je však tá, že
máte viac nedostatkov ako dobrých výsledkov a o týchto v závodnom časopise mlčíte.
Uvediem len malý príklad, ktorý potrebuje
nápravu: V siedmom pracovnom týždni išlo
z Hriňovej do Detvy nákladné auto, ktoré
viedol Alojz Spodniak. Nakoľko šiel sám, bolo
v aute miesto aj pre tých, ktorí chceli vybaviť
na cechu v Detve veci, týkajúce sa výroby.
Súdruh Alojz Spodniak ich žiadosť odoprel,
nakoľko už mal „pasažérov“ nepracujúcich
v našom podniku. (...)
Jozefovia chceli pašovať do fabriky alkohol
Poniektorí Jozefovia, majitelia fliaš naplnených alkoholom, sa ich snažili v deň ich menín, 19. marca, priniesť na svoje pracoviská
a pohárikom sa odmieňať svojim spolupracovníkom za blahoželanie k meninám. Avšak
vďaka ostražitosti členov závodnej stráže sa
im to nepodarilo.
Možno, že alkohol z týchto fliaš mohol by byť
spolu i s jeho majiteľom príčinou ťažkého
úrazu, ba i smrti niektorého z našich spolupracovníkov. (...) (Arzenál fliaš vidíte
na dobovej fotografii - pozn. redakcie.)
Na fotografii pracovný kolektív súdruha Ignáca
Chamulu plnením svojho socialistického záväzku
pozdravuje 1. máj – sviatok pracujúcich.
Nadávali im vydávačky náradia?
Súdružky a súdruhovia! Blíži sa nám najhistorickejší deň, ktorý je v histórii zapísaný krvou
pracujúceho ľudu. (...) My všetci pracujúci
v Podpolianskych strojárňach ukážeme
vernosť a oddanosť tým, keď sa všetci do
jedného zúčastníme prvomájových osláv
vo Zvolene, keď splníme náš záväzok, ktorý
máme vytýčený, splniť plán v mesiaci apríli
aspoň na 100 percent. (...)
Už v minulom čísle závodného časopisu sme
písali o tom, že polovicu stratového času
v našich obrobniach zapríčiňuje práve nedostatok náradia a jeho poškodzovanie. Tak napríklad na obrobni I činili v januári prestoje
zavinené čakaním na náradie asi 150 hodín,
čím táto obrobňa stratila takmer 1000 Kčs.
Okrem toho súdruhovia z obrobní sa nám
sťažujú na nedostatky a hrubé správanie sa
Keď sa blížil 1. máj 1957...
číslo 2 / číslo
marec
2014
1 -/ apríl
marec
2013
13
Užitočné info / Zábava
HOROSKOP
APRÍL - MÁJ 2014
Baran (21.3. - 20.4)
Slnko prináša baranom novú
energiu, a preto je ideálny čas
začať nejaký nový projekt. Je
dosť pravdepodobné, že sa objavia ľudia z
minulosti, ktorí baranom prinesú dobré veci
do budúcnosti. Treba zachovať rozvahu pri
podpisovaní zmlúv a projektov. Luna priaznivo pomôže vyriešiť vaše nevyjasnené vzťahy.
Býk (21.4. - 21.5.)
Venujte zvýšenú pozornosť svojmu zdraviu, prevencii proti prechladnutiu, lebo teraz ste veľmi
citliví na vírusové ochorenia a nič neodkladajte. Pôsobenie Saturnu prinesie menšie
búrky a preverí vaše lásky, vzťahy, majetky.
Nastolí hľadanie nových ideálov. Pripravte sa
na úradné záležitosti alebo súdne procesy.
Blíženci (22.5. - 21.6.)
Merkúr ako planéta komunikácie
je pod vplyvom Rýb, čo Blížencom otvára záujem o ezoteriku,
vzdelávanie, umenie a prílev informácií.
Vo vašom živote sa objaví niekto skutočne
dôležitý. Je potrebné hovoriť o svojich snoch,
predstavách, urobiť si plány a podniknúť aj
jednotlivé kroky na ich realizáciu.
Rak (22.6. - 22.7.)
Prichádza šanca na nové zamestnanie a úspech či povýšenie,
ktoré je na dosah. Luna sa bude
príjemne usmievať na vaše vzťahy a Pluto
pomôže vyriešiť viaceré karmické záležitosti,
čo zharmonizuje partnerské väzby. Určite
zažiarite aj v spoločnosti. Je dosť pravdepodobné, že si nájdete rovnocenného partnera.
Lev (23.7. – 23.8)
Slnko pod vplyvom ohnivého
barana prinesie dostatok energie
aj všetkým levom. Najlepšie
bude využiť ju na cestovanie, komunikáciu,
prednášky, kurzy a vzdelávanie. Dariť sa bude
aj spisovateľom a novinárom, ktorí dostanú
množstvo inšpirácie. Pripravte sa aj na riešenie dôležitých úradných záležitostí.
Panna (24.8. – 23.9.)
Je potrebné zapracovať na
vlastnej zodpovednosti a snažiť
sa vždy dodržať dané slovo.
Dajte si pozor, aby ste nezačali žiť vo svojom
vysnívanom svete fantázie, lebo by ste mohli
stratiť kontakt s realitou. Neptún v konjunkcii
s Merkúrom otvára rovinu vízie, preto vám
uľahčí nejedno dôležité rozhodnutie.
14
Územie
Záhradkárov
Detvianska heligónka
Už po šiesty rok sa v Kultúrnom centre A.
Sládkoviča v Detve 10. mája stretnú v súťaži
heligonkári, speváci a skupiny. Prihlášky
treba posielať do 30. apríla do kultúrneho
centra, na adresu Obrancov mieru 871/1,
962 12 Detva. E-mail: kcdetva@kcdetva.sk
.Tel.: 045/5455581, 0915 975 708.
Zelené hnojenie
Zelené hnojenie je výborný spôsob, ako v záhrade nahradiť maštaľný hnoj. „Naštartuje“
pôdne organizmy, ktoré všestranne zvyšujú
kvalitu pôdy. Rastliny na zelené hnojenie
sejeme prevažne na jar alebo na jeseň. Pred
výsevom pôdu urovnáme, zasejeme a len
čo rastliny začnú kvitnúť, pokosíme ich a zapracujeme do pôdy. Korene rastlín na zelené
hnojenie zostávajú v pôde, kde zotlejú.
V rámci Detvianskej heligónky sa uskutoční
aj krajská súťažná prehliadka sólistov, tanečníkov - Šaffova ostroha. Viac informácií
na www.osvetazvolen.sk .
Ktoré rastliny používať na zelené hnojenie?
Klasickými rastlinami na to sú fazuľa, hrach,
lupina a ďatelina. Počas rastu zásobujú pôdu
dusíkom, ktorý vyrábajú baktérie žijúce
na ich koreňoch. Pri rozkladaní koreňov sa
dusík uvoľňuje do pôdy pre ďalšie rastliny.
Hnojenie pozemku takýmito rastlinami dodá
do pôdy toľko živín ako štandardné hnojenie
priemyselnými hnojivami, ale v prijateľnej
forme.
Amatérski výtvarníci aj fotografi
Do 30. apríla vystavujú svoju tvorbu neprofesionálni výtvarníci v POS Zvolen v rámci
regionálneho kola súťaže Výtvarné spektrum
2014. V rovnakom čase a na rovnakom
mieste si môžete pozrieť tvorbu neprofesionálnych fotografov súťažiacich v regionálnom
kole súťaže AMFO 2014.
Hlavné výhody zeleného hnojenia:
- zlepšuje pôdu jednoduchšie a účinnejšie
ako rôzne prípravky na zlepšenie pôdy, napr.
rašelina a iné výrobky obsahujúce humus.
Zapracovanie zelenej masy do pôdy podporuje tvorbu humusu
- korene rastlín hlboko prenikajúce cez pôdu
prevzdušňujú vrstvy pôdy, zlepšuje sa aj
vodný režim
- prenikajúce korene odčerpávajú živiny
zo spodných vrstiev pôdy a po zotlení rastlín
zostávajú tieto živiny v ornici.
-jl-
Tajomstvá zdravého života
Ak sa chcete dozvedieť o týchto tajomstvách,
príďte na prednášku na túto tému do Podpolianskeho osvetového strediska 24. apríla
o 18. hodine.
Karikatúry a grafický dizajn
Ján Fiťma, karikaturista a grafický dizajnér sa
prezentuje na Mestskom úrade vo Zvolene
do 30. apríla.
Veľkonočné dielne
Remeselné dielne pre verejnosť sa konajú
v POS Zvolen 9. 4. o 16. h (výroba veľkonočných vajíčok) a 11. 4. o 15. h (Natur trh)
vo Zvolene na Tehelnej ulici.
Detský hudobný festival
Ak obdivujete malých folkloristov, 12. apríla
o 14. h v Kultúrnom dome v Dobrej Nive si
môžete vychutnať regionálnu prehliadku sólistov, spevákov a inštrumentalistov detských
speváckych skupín a ľudových hudieb.
Pozvánky
Divadelné dni Podpoľania a Hontu
KC A. Sládkoviča v Detve a Podpolianske
osvetové stredisko (POS) vo Zvolene vás
v sobotu 5. apríla pozývajú na regionálnu
súťažnú prehliadku divadelných ochotníckych súborov okresu Detva, Krupina a Zvolen. Koná sa v Dome kultúry A. Sládkoviča
v Detve. Prehliadka amatérskeho divadla
má tri kategórie: činoherné divadlo, divadlo
mladých, divadlo dospelých hrajúcich pre
deti.
Užitočné informácie
Pohotovosť lekární v Detve
6. - 7. apríl: Lekáreň Sv. Antona, Nám. SNP 5,
Detva – Stará Detva
13. - 14. apríl: Lekáreň Camilca, Kpt.Nálepku
10, Detva, LDCH - bývalá pôrodnica
20. - 21. apríl: Lekáreň Schneider, Štúrova
3216, Detva, Hypermarket Tesco Detva
27. - 28. apríl: Lekáreň Opál, Záhradná ul. 5,
zdravotné stredisko
Užitočné info / Zábava
1. máj: Lekáreň U Galena, Tajovského 5,
Detva - poliklinika
4. - 5. máj: Lekáreň Centrum, Štefánikova ul.,
nový polyfunkčný dom
8. máj: Lekáreň Pri Sironi, Obrancov mieru,
bývalá škola umenia
11. - 12. máj: Lekáreň Sv. Antona, Nám. SNP
5, Detva – Stará Detva
Zdroj: www.bbsk.sk
Nediétny sviatočný závin
Najskôr si pripravíme:
1 lístkové cesto (urobíme 2 záviny)
Váhy (24.9. – 23.10)
Každý deň s dobrou náladou
Pred saunou vo vrecku zaveseného županu
zazvoní telefón. Zo sauny vychádza starší pán
a zdvihne ho.
- Áno, to som ja miláčik.
Po chvíli odpovedá:
A koľko stojí ten kožuch? Pätnásť tisíc? Jasné,
že si ho môžeš kúpiť.
Ako? Náhrdelník pre mamu za tri tisíc?
Pravdaže, že jej ho môžeš kúpiť, bez problémov.
Potom vypne mobil, vojde späť do sauny a
opýta sa:
- Chlapi, koho je tento mobil?
Potom si nachystáme mäsovú plnku:
900 g údeného mäsa (chudého údeného
bôčika alebo pliecka) pomelieme, pridáme
5 ks v mlieku namočených žemlí – nakrájaných na malé kocky a doružova opečených,
100 g postrúhaného syra, 1 pór, 3 strúčiky
cesnaku, 1 cibuľu, petržlenovú vňať, pažítku,
vegetu, korenie, 3 vajcia vyšľahané na penu.
-Mami, prečo sa musím učiť po anglicky?
-Lebo po anglicky hovorí polovica sveta,
Móricko.
-Mami, a to nestačí?
Postup:
Cesto si rozdelíme na 2 kusy, rozvaľkáme
na obdĺžnik, potrieme maslom, vysypeme
strúhankou. Oba dlhšie kraje cesta narežeme
na pásiky, do stredu dáme mäsovú plnku,
poukladáme uvarené vajcia, červenú kapiu,
sterilizované uhorky. Nakrájané pásiky úhľadne na vrch zapletieme. Potrieme žĺtkom,
do ktorého pridáme 1 rozotrený strúčik cesnaku, posypeme rascou a pečieme.
Sedia dvaja šachisti nehybne pri stole nad
rozohranou partiou.
Konečne sa jeden ozve:
-Si na ťahu!
A druhý na to:
-To si mi nemohol povedať už včera?
Veľkonočný baranček
Potrebujeme:
100 g Hery, 200 g polohrubej múky, 3 vajcia,
90 g cukru, 1 PL citrónovej šťavy, 150 g
mletých orechov, 1 prášok do pečiva, 5 PL
mlieka, 1 balík hrozienok, trochu soli.
Postup:
Heru vyšľaháme s cukrom a citrónovou
šťavou do peny. Postupne pridávame vajcia
a šľaháme. Po lyžiciach pridávame múku,
premiešanú s práškom do pečiva, pridáme
mleté orechy, hrozienka, mlieko. Pečieme
v dobre vymastenej a vysypanej forme.
Upečeného barančeka pocukrujeme, oči
urobíme z hrozienok, polejeme čokoládou,
ozdobíme bielym krémom - jednoducho
ozdobíme podľa vlastnej vôle. Môžeme mu
na krk uviazať mašľu.
Nápis na hrobe:
-Keby si nebol toľko pil a fajčil, mohol si tu s
nami piť a fajčiť.
Sherlock Holmes a Dr. Watson sa vybrali
stanovať. Rozložili stan a išli spať. O niekoľko
hodín budí Holmes svojho kamaráta:
-Drahý Watson, pozrite sa na oblohu a povedzte mi, čo vidíte.
-Vidím milióny hviezd, odpovedá Watson.
-A čo vám to hovorí? pýta sa Sherlock.
Watson sa zamyslí a povie:
-Z astronomického hľadiska by som povedal,
že existujú milióny galaxií a miliardy planét. Z
astrologického pohľadu vidím, že Saturn je v
znamení Leva. Pokiaľ ide o čas, odhadujem,
že sú tri hodiny 15 minút. Z teologického
pohľadu sa ukazuje, že Boh je všemohúci a
my sme malí a nepodstatní. Meteorológ by
predpovedal na zajtra slnečné počasie.
A čo hovorí obloha vám, priateľu?
Holmes potrasie hlavou a hovorí:
-Watson, niekto nám ukradol stan.
Zdroj: internet, Funny.sk
Čaká vás pomerne rušné obdobie,
kedy budete riešiť všetko, čo sa
týka partnerstva, nového zamestnania či zmlúv ohľadne financií, majetku,
tiež úradných záležitostí alebo dedičstva. Ale
pri patričnej opatrnosti a rozvahe by sa mali
všetky veci s podporou planét a aktívneho
Slnka vyvíjať podľa vašich túžob.
Škorpión (24.10. – 22.11.)
Je čas dobiť si baterky, lebo vaša
energia bude na bode mrazu.
Planéta Mars je v spätnom chode,
preto Škorpióni budú prehodnocovať veci,
ľudí, aj udalosti okolo seba, budú žiť v minulosti a spomínať. V máji vás čaká najdôležitejší spln v tomto roku, máte možnosť veľa
získať či stretnúť svoj ideál.
Strelec (23.11. – 21.12.)
Vaše udalosti budú počas týchto
dvoch mesiacov nevyspytateľné
ako aprílové počasie. Nudiť sa
rozhodnete nebudete a pripravte sa naozaj
na všetko. Jupiter vás však môže aj príjemne
prekvapiť, ak dobre otvoríte oči i svoju myseľ. Máte ideálne obdobie urovnať si vzťahy
a ukončiť nefunkčné priateľstvá.
Kozorožec (22.12. – 20.1.)
Prísny Saturn teraz bude v priaznivom postavení k Venuši, ako planéte lásky a duchovných hodnôt.
Svoju energiu teda zamerajte na partnerstvo,
vernosť a hlbšie city, ale aj oddanosť, zodpovednosť a úctu k starším ľuďom. Mali by ste
tiež zapracovať na kvalite bývania a neobávať
sa žiadnej zmeny.
Vodnár (21.1. – 19.2.)
Aprílové postavenie planét prináša Vodnárom túžbu po cestovaní,
dobrodružstve a spoločenskom
živote. Budete riešiť majetok, hodnoty a financie a tiež preberať minulosť a spomienky.
Mnohým situáciám sa budete musieť hrdo
postaviť zoči – voči a vyriešiť ich v zmysle
hesla „čo človeka nezabije, to ho posilní“.
Ryby (20.2. – 20.3.)
Vaše znamenie bude riešiť financie a namieste je skutočne veľká
opatrnosť, lebo by hrozili straty
na majetku alebo rodinné spory. Neptún je
v priaznivom postavení k Jupiterovi a táto
konštelácia rozvíja duchovné, liečiteľské
schopnosti a predovšetkým intuíciu, ktorá
pomáha správne sa rozhodovať.
Inka Newella GROFČÍKOVÁ
číslo 2 / číslo
marec
2014
1 -/apríl
marec
2013
15
LÚŠTITE A VYHRAJTE
Korbáč, vodu,
kraslíc moc,...
(odpoveď je v tajničke)
foto: shutterstock
Tajničku tejto krížovky nám pošlite do 25. apríla e-mailom (strojar@ppsgroup.sk) alebo na lístku vhoďte do schránky na osobnej či nákladnej vrátnici.
Troch výhercov odmeníme poukážkami na nákup tovaru, každá má hodnotu 20 eur.
Tajnička krížovky z minulého čísla znie: Rok 2014 – rok zmien. Z tých, ktorí ste ju správne vylúštili, sme vyžrebovali Lenku Samekovú, Ladislava Sováka a
Marianu Beňovú. Gratulujeme! Každý získava 20-eurovú poukážku na nákup tovaru.
Sudoku
ľahká
stredne ťažká
Podpoliansky strojár.
Štvrťročník pre firemnú komunikáciu. Nepredajné.
Vydáva PPS Group a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva.
Redakcia: Unio Solutions, s. r. o. Kontakt: casopis@unio.sk .
ťažká
Download

pps strojar