Zvesti
časopis slovenského červeného kríža / leto 2013 / nepredajné
SÚŤaŽ Prvej Pomoci / 150 rokov ČK / AJ málo je veľa / svetový deŇ čkČp
chorým, opusteným.
„Áno, veľa sa zmenilo, ale ľudia zostali rovnakí, lenže teraz lepšie vieme,
kto je kto. Kto je slušný, bol slušný vždy, kto bol verný, je verný i teraz. Kto
sa točí s vetrom, točil sa s vetrom i prv. Nikto sa nestáva prebehlíkom, kto
ním nebol vždy, kto mení vieru, nemal žiadnu, človeka neprerobíš, iba sa
ti vyfarbí. Kto nenávidí, mal v sebe nenávisť vždy. Kto slúžil, bude slúžiť
ďalej, kto chcel dobro, bude zas chcieť dobro. Ani vôľa sa nemení. Nepozeraj
do tváre, ktorá sa zmenila, nikto sa nestane krajším tým, že zmenil tvár.
Tvrdá skúška je i tvrdým poznaním.“ Karel Čapek
Ctení priatelia, písala som, aby ste poznali moje názory, usilovala som sa
vkladať do mojich slov uznanie, lásku, ktorú k Vám cítim. Snažila som
sa zo všetkých síl, viedla ma k tomu viera v človeka, presvedčenie, že tak
je to jedine správne. Ak sa Vám moje niektoré kroky nepáčili, prosím o
prepáčenie a porozumenie.
S úctou
Helena Kobzová
prezidentka Slovenského Červeného kríža
Obsah
02
Príhovor prezidentky SČK
16
17
Aj málo je veľa – osvetová výstava SČK
Svetový deň Červeného kríža
a Červeného polmesiaca + Fotoreportáž
03
150 rokov humanitárnej činnosti
04
Bezpríspevkové darcovstvo krvi
Valentínska kvapka krvi
20
Krizový manažment a humanitárna pomoc
Spomíname
05
Svetový deň darcov krvi
21
Sociálna činnosť
08
Prvá pomoc a zdravotná výchova
22
11
Splnený sen v Košiciach
CESTA územného spolku Košice
- mesto úspešne pokračuje
12
23
Mládež SČK
Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka
v Košiciach - Fotoreportáž
27
Medzinárodný kemp v Langenlois
14
150 rokov – plagát
Milí priatelia,
vážení členovia veľkej rodiny dobrej vôle – dobrovoľníci, funkcionári,
profesionálni pracovníci SČK!
Osem rokov som sa k Vám prihovárala aj prostredníctvom našich Zvestí
Slovenského Červeného kríža. K Vám, ktorých som osobne poznala
zo vzácnych stretnutí s Vami pri rôznych príležitostiach, ale aj k Vám,
ktorým som takto vyjadrovala úctu a poďakovanie za Váš životný postoj
prejavovaný skutkami lásky, empatie a milosrdenstva k tým, čo vo Vašej
blízkosti trpeli duševnou alebo materiálnou núdzou.
Boli to pre mňa neopakovateľné mesiace, týždne, hodiny, v ktorých som sa
tešila z toho, že napriek nemalým problémom, napriek častému nepochopeniu
zo strany „úspešných“ a „zabezpečených“ ľudí, napriek nevďaku okolia
a nie náležitej podpory zo strany predstaviteľov svetskej moci nepohaslo v nás
svetlo, ktoré z Božej vôle zapálil ten, s ktorého nezabudnuteľným
a nezničiteľným menom sa spája dôstojnosť ľudskej bytosti.
Som nesmierne hrdá a šťastná, že som mohla s Vami žiť osem rokov, s Vami
pracovať, s Vami sa radovať z víťazstiev, s Vami znášať sklamania a bôľ. Žijeme
v spoločnosti, ktorá nám umožňuje prejaviť svoj názor, ukázať, ako myslíme,
cítime a v zhode s tým konáme. Každý z nás sa rozhoduje, čo bude v sebe
živiť. Aj keď zaznievajú varovné signály, zatiaľ ich málo vnímame. Život nie je
len o mladosti, zdraví, kráse a pozemskom bohatstve. Život stojí na empatii,
spoluúčasti, dôstojnosti človeka trpiaceho a odkázaného na pomoc blížnych.
Pre niektorých sú takéto slová utópiou, príležitosťou pousmiať sa nad naivitou
tých, čo stavajú na ľudskom dobre. Áno, SČK je budovaný z ľudského dobra,
zo šľachetných skutkov dobrých ľudí, ktorí neočakávajú odmenu za každý
čin. Sme si vedomí, že vplyvom objektívnych ale aj subjektívnych príčin znížil
sa počet našich členov. Dovoľte mi však vyjadriť presvedčenie, že je potrebné
obracať sa na mladých ľudí, na pozitívnych seniorov, propagovať naše aktivity,
ktoré v každom mikroprostredí nachádzajú odozvu, pomáhajú osamoteným,
S láskou Vám posielam
najkrajšie prianie Milan
a Rúfusa
Čo budeš ďalej, Bo
že, ro bi ť
s mláďa ta m i nie
už Tvojej do by?
Podr žíš ruku na d
nim i?
Ne do voľ blúdiace
m u ča su,
ab y ich ob ral o ich
krás u
a pr es tali by ť šť as
tn ým i.
Ab y im vz al ich m
elódiu
a tráv il st ud ne, z
ktor ýc h pijú
a pu stošil ich srdi
ečka .
Červený kríž je organizácia, ktorá už
150 rokov pomáha ľuďom na celom svete.
Ako samostatná národná spoločnosť na
Slovensku pôsobí už 20 rokov.
Voda, čo nikdy ne
za mŕz a,
tá najsvät ejšia vo
da – slz a,
im nesm ie pa dať
spod vie čk a.
Bez podpory verejnosti by bola činnosť
Slovenského Červeného kríža a jeho
existencia ohrozená. Slovenský Červený
kríž preto aj tento rok zorganizoval verejnú
zbierku, ktorá trvala od 1. mája do 30. júna.
Aj vďaka vášmu dobrovoľnému príspevku
na našu činnosť dokážeme pomáhať
ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú.
Spolu sa nám podarilo vyzbierať sumu
20 973,50 €. Celý výnos zbierky bude
použitý na rozvoj prvej pomoci, zdravotnej
výchovy a sociálnej činnosti.
Ďakujeme!
Niekedy stačí málo,
aby veľké veci fungovali.
Ro b vš et ko, čo len
m ôž eš ro bi ť,
ab y si de ti ch or ej
do by
uc hrán il, Bože, od
zlé ho.
Pod týmito sloganmi bola Slovensku
predstavená kampaň, ktorú pre SČK
kreatívne pripravila agentúra 2create
s podporou renomovaného slovenského
fotografa Martina Črepa. (Viac na str. 16)
Os ta ň ich ch rá ni ť
pr i kolís ke .
A ne ch aj čis tý m,
čo je čis té .
Zom reli by sm e be
z ne ho.
Zvesti Slovenského Červeného kríža. Časopis o aktivitách SČK / Ročník: XVI. / Vydáva: Slovenský Červený kríž / Adresa vydavateľa: Grösslingová 24,
814 46 Bratislava / Telefón: 02-571 023 21 / E-mail: [email protected] / redakcia: Ing. silvia kostelná / Grafická úprava a tlač: 2create, s. r. o.
Náklad: 2 500 ks / Elektronická verzia: http://www.redcross.sk/kto-sme/casopis-zvesti / FOTOGRAFIE: Titulná strana: Natália Vesma,
Zadná strana: Ján Števonka
2 / zvesti sčk / leto 2013
leto 2013 / zvesti sčk / 3
Kvapka krvi na Žilinskej univerzite
Valentinska kvapka krvi vo
Svidniku, Snine a Trebisove
Dialo sa to 23. apríla 2013 v študentských internátoch
na Hlinách. Riaditeľka Slovenského Červeného
kríža, územný spolok Žilina Mgr. Katarína Bučeková
v spolupráci s Martinom Králechom, predsedom Rady
ubytovaných študentov, zorganizovali v skromných
priestoroch oných komnát odber krvi. Samozrejme,
dobrovoľný odber. Každý, kto sa na to cítil, mohol prísť
ponúknuť šťavičku života zo žíl výmenou za dobrý
pocit, ospravedlnenku a nejaké to občerstvenie.
bezpríspevkové darcovstvo krvi
Valentinska kvapka krvi
Martin Kráchel, predseda RUŠ-ky krv daroval po
prvýkrát. Nechal tam 400 mililitrov a už teraz statočne
priznal, že príde darovať znovu. Čo hovorí na samotný
odber? „Najskôr mi spravili krvný obraz, či môžem
alebo nemôžem krv darovať, potom krátky rozhovor
s doktorkou a samotný odber.
Lásku máme v krvi. Dokáž to aj ty! bol slogan 18. ročníka
kampane Slovenského Červeného kríža pod názvom
Valentínska kvapka krvi. Začala presne na Valentína a trvala
do prvého jarného dňa - 21. marca.
Dôkaz o tom, že lásku v krvi majú, dalo
počas kampane takmer tridsaťtisíc ľudí,
ktorí počas jej trvania krv darovali, či už
na špeciálne zorganizovaných mobilných odberoch alebo na odberových
miestach Národnej transfúznej služby
SR (NTS SR) a hematologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc (HTO). Krv
nakoniec darovalo vyše 26-tisíc darcov
krvi, z toho bolo takmer 5,5 tisíca prvodarcov.
Územné spolky Slovenského Červeného kríža zorganizovali počas kampane 142 mobilných výjazdových
odberov, najmä na stredných a vysokých školách. Pred samotnými odbermi krvi organizovali aj náborové
workshopy, ktorých sa v rámci celého
Slovenska uskutočnilo 65. Pre mladých ľudí, ktorí darovať krv ešte nemôžu, no zaujíma ich, ako to funguje,
bolo zorganizovaných 16 simulovaných odberov krvi. Aj tento rok sa do
4 / zvesti sčk / leto 2013
K
eď sme sa dopočuli, že žilinským
študentom niekto vyciciava
krv, okamžite sme, samozrejme
pobúrení, museli konať a zistiť, kto
nabral tú drzosť. Poctiví študenti zo
Žiliny si predsa nezaslúžia, aby im niekto
pil krv, či inak ich vytáčal, ešte k tomu
krátko pred skúškami. Zakročili sme.
Vtrhli sme na miesto, kde sa údajne tí
neprajníci zhromažďovali a boli sme milo
prekvapení, keď sme zistili, že ide
o neškodný odber krvi.
Celé to trvá 15 - 18 minút.“ Tiež priznal, že mu bolo
trochu zle. Ostatne, nebol jediný, ktorý atmosféru plnú
ihiel, hadičiek a odberových vakov neznášal najlepšie.
Svojím peklom si prešiel aj náš nemenovaný fotograf.
Kým to predýchaval, zisťovali sme, čo s tým, keď má
niekto strach a bruchabôľ. „Netreba sa báť“, tvrdil
s úsmevom Martin. Dodávame, že treba tiež počúvať
pokyny sestričiek. Organizačne bol Martin spokojný
„Neboli žiadne problémy, všetci pomohli.“
My sme sa ešte votreli ku prekvapivo mladej MUDr.
Lenke Zábojníkovej z Národnej transfúznej služby
(NTS SR) Žilina, ktorá nám dala informácie o dnešnom
odbere. Prišlo 64 ľudí, z toho do 20 prvodarcov a štrnásti
boli vyradení. Prečo nemohli darovať krv? Zväčša
z dôvodu nízkeho hemoglobínu v krvi. „Pri nízkom
hemoglobíne v krvi treba upraviť stravu, spestriť ju,
nepúšťať sa do redukčných diét, dodržiavať odstup
medzi jednotlivými darovaniami krvi a ideálne je mať
2 dni pred darovaním krvi pokojnejší režim, čo sa týka
hlavne športovcov“, poučila nás pani doktorka.
Za krátke 4 hodiny vytiahol Slovenský Červený kríž
v Žiline z našich študentov vyše 20 litrov krvi, ktoré ďalej
poputujú do Banskej Bystrice do spracovateľského
centra NTS SR.
O vtipné zážitky z odberu krvi sme obohatení
neboli, ak nerátame slečnu, ktorej nebolo možné
nájsť žily v tele (čo potom prekonzultovala
s maminkou cez telefón) a pohľad na nášho takmer
umierajúceho fotografa. A ďalší odber krvi?
Už 7. mája na internátoch Veľký Diel, Žilina-Vlčince
v priestoroch Študentského informačného centra.
A my tam určite budeme tiež.
Ján Novodomský, Žilina
Svetový deň
darcov krvi 2013
prípravy kampane zapojili študenti
Vysokej školy múzických umení, ktorí
pripravili originálny vizuál.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na dôkaze
lásky podieľali!
Silvia Kostelná, Bratislava
T
ento rok sme si 14. júna už
po desiaty raz pripomenuli
Svetový deň darcov
krvi, ktorého cieľom je zvyšovať
povedomie o potrebe bezpečnej
krvi a krvných produktov a zároveň
poďakovať všetkým dobrovoľným
darcom krvi.
Kampaň v Bratislave na Valentína
odštartoval odber krvi v Slovenskej
národnej galérii (SNG). Pre všetkých,
ktorí prišli darovať krv práve sem,
bola už od rána zadarmo sprístupnená aktuálne prebiehajúca výstava
SNG pod názvom KRV. Nepriaznivé
počasie ľudí od tohto, pre galériu
netradičného podujatia, neodradilo,
naopak, prilákalo až 66 záujemcov,
z ktorých krv nakoniec darovalo až
53 ľudí.
Tohtoročný slogan Daruj dar života: daruj krv
opäť upriamil pozornosť na hodnotu darovanej
krvi pre každého človeka, ktorá je nielen v tom,
že mu zachraňuje život, ale mu tiež pomáha žiť
dlhšie a produktívnejšie.
Slovenský Červený kríž a jeho územné spolky
pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi ako
každý rok zorganizoval oceňovania darcov krvi
za mnohonásobné darovanie krvi. Pripravené
boli tiež prednášky na tému darovania
krvi, besedy, lokálne mediálne kampane,
nábory darcov krvi. V spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR a hematologickotransfúznymi oddeleniami nemocníc sa
uskutočnili aj hromadné odbery krvi.
.
Silvia Kostelná, Bratislava
foto: Martin Dokereš, SNG
leto 2013 / zvesti sčk / 5
Darcov krvi odmenili
na slávnostnom posedení
M
iestny spolok Slovenského
Červeného kríža bol v Novej
Ľubovni založený pred viac ako
päťdesiatimi rokmi. Zakladajúcim predsedom bol Matej Folvarčík. Počas piatich
desaťročí prechádzal spolok mnohými
organizačnými zmenami. Od začiatku však
zabezpečoval odbery krvi cez pojazdné odberové autobusy, školenie dobrovoľných
opatrovateliek a zdravotníckych družín. Teraz sa jeho členovia zúčastňujú lesníckych
brigád, pomáhajú pri povodniach a naďalej
spolupracujú so staroľubovnianskou transfúznou stanicou. Slovenský Červený kríž
v Novej Ľubovni evidoval ku koncu roka
2012 až 240 členov, čím si udržuje svoje
stále prvenstvo v Staroľubovnianskom
okrese.
nici nám povedali, že by bolo dobré krv darovať a tak som
zohnal kamarátov a začali sme na odber chodiť spolu,“ informoval Peter Repka, 70-násobný darca krvi. Prezradil, že
plánuje darovať krv, kým nedosiahne 100 odberov.
Šesťdesiatnásobným darcom sa stal Ján Konkoľ. K darcovstvu ho motivovali rodičia. „Moji rodičia darovali krv
už dlho a keď som dovŕšil 18 rokov, šiel som aj ja. Práve
keď som bol prvýkrát na odbere, priviezli do nemocnice
mladú dievčinu, ktorá na prežitie potrebovala súrne krv.
Odvtedy chodím darovať pravidelne, aby som aspoň
takto mohol pomôcť ľuďom.“ Dodal tiež, že k darovaniu
motivuje aj svoje deti a ak bude zdravý, chcel by darovať
krv minimálne do osemdesiatich odberov.
S darovaním krvi začali niektorí ľudia aj trochu netradične. Ján Compeľ bol vo svojich dvadsiatich rokoch
na vojne, no chcel sa uliať z kasární, a preto šiel darovať krv. „Najprv som nechápal poslanie darovania, ale
asi po štyroch odberoch som pochopil, že to je dobrá
vec a odvtedy darujem pravidelne. Keď som zdravý,
idem na odber a nezaoberám sa tým, či to mám alebo
nemám robiť. Moja manželka daruje krv tiež a spoločne k tomu chceme priviesť aj naše deti“, informoval
50-násobný darca.
V Novej Ľubovni si ľudia uvedomujú, akú vzácnu životodarnú tekutinu majú vo svojom tele, preto ju chodia pravidelne darovať. Týmto nezištným spôsobom
pomáhajú chorým a raneným a zachraňujú mnohé
ľudské životy. Darovanie krvi nie je len ich prejavom
ľudskosti, ale stalo sa to pre nich ich bežnou súčasťou
života.
Lucia Repková, Nová Ľubovňa
Moja krvná skupina bola
K tradícii Novoľubovnianskych darcov patria spoločné
schôdze, ktoré sú už tradične spojené so slávnostným
večerom, kultúrnym programom a odovzdávaním cien
mnohonásobným darcom.
Mnohí členovia spolku darujú krv už niekoľko rokov. Spolok každoročne odmeňuje tých, ktorí sa v predchádzajúcom roku stali mnohonásobnými darcami. Väčšinu z nich
k darovaniu krvi priviedli ich rodičia, niektorých k tomu dostali kamaráti alebo potreba pomôcť rodine. „Keď sa nám
narodila dcéra, museli jej kompletne meniť krv. V nemoc-
v „Pohode“
Projekt zdravotnej poisťovne Dôvera v spolupráci so Slovenským Červeným krížom úspešne oslovuje ďalších ľudí na
Slovensku. Moja krvná skupina prezentovala svoje aktivity aj
na festivale Pohoda.
Mobilný odber krvi v Slovanoch aj so škôlkarmi
V
máji sa uskutočnil prvý mobilný
odber krvi v sále kultúrneho domu
v Slovanoch. Odber zrealizovali
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
a Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Kláštor
pod Znievom. Náš miestny spolok oslovil
farského administrátora Mgr. Štefana Hýrošša,
ktorý aktivitu okamžite podporil. Začali sme
oslovovať ľudí v obci mesiac pred termínom
dohodnutým s pani primárkou NTS Martin
MUDr. Máriou Pietrzykovou, ktorá nám tiež
vyšla v ústrety.
Mobilný odber krvi navštívili aj deti z miestnej
materskej školy. Hravou formou a kreslením sa pripravili
na samotný deň odberu, nikto sa nebál, nebola ani
jedna slza, len úsmevy a nedočkavé očakávanie
6 / zvesti sčk / leto 2013
detí. Príkladom im bola aj ich pani učiteľka, Miriam
Országhová, ktorá sa odhodlala po prvýkrát darovať
krv. Deti ju prišli podporiť a s úžasom sledovali, ako
hadičkami pomaly preteká vzácna červená tekutina do
odberového vaku. Na množstvo zaujímavých otázok
malých škôlkarov odpovedala riaditeľka územného
spolku v Martine Bc. Anna Franeková.
Deti už teraz vedia, že darovať krv
je veľmi dôležité a nemajú strach z ihiel
Stan mojakrvnaskupina.sk sa stretol s veľkým záujmom a pozitívnymi ohlasmi, počas
festivalu si viac než 1 200 jeho účastníkov mohlo nie len orientačne zistiť svoju krvnú
skupinu a nechať spraviť komplexnú analýzu svojho tela, no zároveň viac ako dvesto
z nich si s doborovoľníkmi Slovenského Červeného kríža aj otestovali svoje znalosti
a zručnosti pri poskytovaní prvej pomoci.
Podobné podujatia sa uskutočnili aj počas festivalu Grape v Piešťanoch,
na Agrokomplexe v Nitre a chystajú sa tiež počas Leteckých dní na Sliači a vo Zvolene.
Silvia Kostelná, Bratislava
Foto: SČK a Dôvera
Náš prvý odber sa konal práve v tom roku, v ktorom si
pripomíname 90 rokov od prvej úspešnej transfúzie
krvi na Slovensku, uskutočnenej profesorom MUDr.
Jánom Kňazovickým. Veľmi nás potešilo, že na tento
odber prišlo až 43 darcov krvi, z toho 19 z nich darovalo
krv po prvý raz v živote. Každý z nich dostal na záver
malý darček od martinského územného spolku.
Michal Straka, Slovany
leto 2013 / zvesti sčk / 7
PRVÁ POMOC
A ZDRAVOTNÁ
VÝCHOVA
Mesto zdravia 2013
a „Záchrana života“ v Žiline
U
nikátny projekt Mesto zdravia
2013 tento rok zavítal aj do Žiliny,
kde záštitu nad ním prevzal primátor mesta Igor Choma, personálne a
odborne ju podporilo vedenie Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Žilina, no celkovú
organizáciu a financovanie zabezpečila
farmaceutická spoločnosť Gedeon Richter.
Ponuku zúčastniť sa projektu neodmietol ani SČK, územný spolok Žilina a s chuťou sme sa pustili do spolupráce
s organizátormi. Námestie A. Hlinku v Žiline sa 17. mája 2013
v čase od 11hod. do 19hod. premenilo na mobilné lekárske
ambulancie (onkológia, osteoporóza, gynekológia, pediatria, zdravá výživa, srdcovo-cievne, fyzioterapia) zamerané
na poradenstvo, ktorých súčasťou bola aj naša mobilná
ambulancia s názvom „Záchrana života“.
Dostali sme priestor verejnosti ukázať kvality Slovenského Červeného kríža, priblížiť ľuďom prácu
a aktivity, ktoré SČK, územný spolok v Žiline ponúka a zabezpečuje. Prostredníctvom našich erudovaných školiteľov sme vytvorili podmienky všetkým záujemcom, ktorý
mali záujem získať užitočné rady a vedomosti v oblasti poskytovania predlekárskej prvej pomoci a tieto si následne
vyskúšať priamo na výučbových modeloch.
Rôznorodosť vekových kategórií, preklenutie osobného
strachu, nedostatok či oživenie si starých vedomostí, no
na druhej strane veľký záujem o naše stanovisko a získanie čo najviac informácií nám len ukázalo a potvrdilo
Oslavy Cyrila a Metoda v Nitre
O slavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda
v Nitre sa pripravovali niekoľko mesiacov dopredu.
Sme radi, že SČK, územný spolok v Nitre sa na týchto
oslavách tiež aktívne zúčastnil, nielen zabezpečovaním
zdravotníckeho dozoru, ale aj s ukážkami PP.
Celkovo išlo o 45 hodín, ktoré zabezpečovali 15 mladí
zdravotníci. Odozva od účastníkov osláv bola dobrá,
páčilo sa im, že si mohli vyskúšať KPR na figurínach
alebo jednoduché obväzové techniky pri bežných
poraneniach.
dôležitosť šírenia osvety s cieľom zvýšiť frekvenciu realizácie ukážkových cvičení v poskytovaní predlekárskej
prvej pomoci. Verejnosti sme predstavili modely, na
ktorých si účastníci mohli vyskúšať resuscitáciu dospelej
osoby a dieťaťa do veku jedného roka, ako aj cvičný model v prípade vdýchnutia cudzieho predmetu. Predstavili sme aj automatický externý defibrilátor (AED), ktorý
nie je verejnosti príliš známy, no zároveň by mal byť už
súčasťou každého priestoru, kde sa kumuluje veľký počet ľudí (napr. obchodné nákupné centrá, letiská, a iné).
Záujem o naše prezentácie prejavili aj samotní lekári
a zdravotné sestry z chirurgického oddelenia, ARO, pediatrie, ako aj zahraniční účastníci. Celé podujatie malo
preventívny a podporný charakter, a pri tejto príležitosti
sme si dovolili využiť priestor, čas a dobrovoľníkov a zrealizovali sme aj zbierku SČK, ktorá v tom čase prebiehala
po celom Slovensku pri príležitosti 150. výročia humanitárnej činnosti Červeného kríža a 20. výročia vzniku
Slovenského Červeného kríža.
Preventívno - výchovný program
pre matky s deťmi do 3 mesiacov
v osade Podskalka
N
a letné obdobie sme si naplánovali
novú aktivitu – spolu s našimi
dobrovoľníkmi v spolupráci s
terénnymi sociálnymi pracovníkmi sme
v rómskej osade Podskalka začali
preventívno - výchovný program zameraný
na získavanie každodenných hygienických
návykov už v rannom veku dieťaťa,
asistentke, Mgr. Milke Harmaňošovej - lektorke
prvej pomoci a Mládeži SČK za čas strávený v osade
Podskalka a že sa do projektu tak ochotne zapojili.
Nie je jednoduché isť medzi Rómov, no ešte ťažšie
odpovedať na komentáre ľudí, ktorí sa na tento
problém pozerajú zvonka a svojsky. Vďaka patrí aj
našej fotografke Natálii Vesma, ktorá opäť zachytila
našu prácu a terénnym pracovníkom v osade, za
hladký priebeh akcie.
praktické zručnosti v starostlivosti o celé telo
a o zdravie, poskytovanie prvej pomoci, vedenie
domácnosti, či starostlivosť o zdravé i choré
dieťa. Veríme, že sa nám podarilo upozorniť na
túto problematiku, pretože ju treba podchytiť už
malička.
Jeden letný deň sme sa v Podskalke venovali aj
deťom do 7 rokov, naši dobrovoľníci im vysvetľovali
základné zásady poskytovania prvej pomoci.
Boli zlaté a učenia chtivé – všetka česť ľuďom,
ktorí im venujú svoju každodennú prácu!
Ďakujeme naším dobrovoľníčkam - MUDr. Márií
Onuškovej, Gabike Dolobačovej - pôrodnej
Silvia Knapiková, Humenné
Katarína Bučeková, Žilina
Prvá
pomoc na
Bambuskách
9. augusta 2013 v spolupráci so zariadením
núdzového bývania a nízkoprahového denného
centra Slniečko predviedli na Bambuskách
pracovníci a dobrovoľníci SČK z územného spolku
Martin ukážky a nácvik prvej pomoci. Akcie sa
zúčastnilo 45 detí spolu s rodičmi. Zúčastnení si
vypočuli prednášku a následne si mohli vyskúšať
oživovanie na figuríne, ošetrenie zlomeniny
a ošetrenie cudzieho telesa v rane. Na záver
najaktívnejší „ošetrovatelia“ dostali tričko.
Adriana Bartoneková, Martin
Viera Kazimírová, Nitra
8 / zvesti sčk / leto 2013
leto 2013 / zvesti sčk / 9
KAR
NE
VAL
S
polupráca integrovaného záchranného systému sa dá priblížiť tým najmenším aj hravou formou.
Dôkazom toho bola účasť mladých zdravotníkov SČK
Nitra, študentov urgentnej medicíny Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a príslušníkov Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Nitre na karnevale, ktorý
zorganizovali pedagógovia zo Základnej školy sv. Marka
dozvedeli aj niečo o histórii kultúrnych pamiatok Košíc.
Podvečer pri vyhodnotení súťaže sa nám riadne roztĺkli
srdcia, keď sme počuli názov nášho tímu pri vyhlásení
prvého miesta. Dokázali sme to priatelia, splnil sa nám
nie jeden sen, ale rovno dva, vyhrali sme „Harineka“
a ideme na FACE!
Splnený sen v Košiciach
S
v Nitre. Pani učiteľky zahrali scénku o neposlušných
deťoch, ktoré spôsobili menšiu dopravnú nehodu na
ulici. Mladí zdravotníci začali poskytovať predlekársku prvú pomoc, volali na tiesňovú linku a na miesto
dopravnej nehody prišlo sanitné vozidlo s profesionálnymi zdravotníkmi, ktorí sa ďalej o zranených postarali a prišli aj príslušníci PZ. Po celkovom ošetrení
zranených a zabezpečení plynulej cestnej premávky
sa prítomným deťom vysvetlila potreba dodržiavať
bezpečnosť na cestách a prečo je dôležité vedieť poskytnúť prvú pomoc. Deti zo základnej školy sa podelili o svoje zážitky a niektorí sa mohli aj pochváliť,
že vedia ako majú ošetriť jednoduchšie poranenia.
Pre všetkých prítomných to bolo príjemné posedenie
a deťom sa naše spoločné podujatie veľmi páčilo.
Viera Kazimírová, Nitra
Bezpečnosť
na cestách
pomínam si, ako som si robil v lete
roku 2010 tridsaťtrihodinový kurz
prvej pomoci na územnom spolku
Bratislava – mesto. Lektor Radko Vengrin
nám vtedy vravel, že na opačnom konci
republiky – v Prešove práve vybojovalo družstvo Zuzky Markusekovej prvé
miesto na celoslovenskej súťaži v prvej
pomoci – memoriáli MUDr. Harineka.
Veľmi som ich obdivoval. Postupne som sa zapájal do
aktivít Slovenského Červeného kríža a spoznával množstvo vynikajúcich ľudí. Začali sme sa pravidelne stretávať a precvičovať poskytovanie prvej pomoci.
Najskôr len tak, ako príprava na zdravotné dozory
a ukážky prvej pomoci, neskôr sme začali uvažovať
o našej účasti na „dni“ všetkých červenokrižiackych záchranárov – memoriáli MUDr. Harineka, ktorý sa konal
pri Oravskej priehrade. Spoznal som aj jedného človeka
s veľkým srdcom – vynikajúceho záchranára a pedagóga Doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD., ktorý pripravoval
naše tímy na súťaž.
Na Orave sme
v zložení Viktor Vidiščák
– kapitán a záchranári Lenka Andrésová,
Ivanka Švitlerová, Diana Sušková, Ján Kobliška a ja, dosiahli krásne
tretie miesto. To bolo radosti! Súťaž som si veľmi užíval.
Často som ale rozmýšľal nad tým, že to musí byť úžasný
pocit držať ten putovný pohár, byť prvý na Slovensku
a za odmenu postúpiť na európsku súťaž FACE. Bol to
taký náš sen vyhrať jedného dňa túto súťaž.
ci, ktoré sa medzitým stali neodmysliteľnou súčasťou
každého piatkového popoludnia. Spoločne sme nacvičovali aj s družstvom, ktoré sa pripravovalo na FACE
2012. Následne som odišiel za štúdiom do Nitry, čo mi
znemožnilo účasť na našich nácvikoch. Nedal som si
však prvú pomoc vziať a zlanáril som partiu spolužiakov,
s ktorými sme sa na územnom spolku v Nitre začali každý týždeň stretávať a precvičovať poskytovanie prvej
pomoci. Za krátky čas založili miestny spolok pod vedením PhDr. Andrejky Bratovej, PhD. a zúčastnili sa svojej
prvej súťaže v Košiciach, kde obsadili ôsme miesto. Klobúk dolu dámy a páni, urobili ste dobrú robotu!
Náš bratislavský tím štartoval na tohoročnom memoriáli MUDr. Vladimíra Harineka v Košiciach so štartovným
číslom 9, s názvom Bratislava II a v zložení Viktor Vidiščák
– kapitán, záchranári – Lenka Andrésová, Ing. Ján Kobliška, Michal Vitáloš, Viktor Korba a ja. Súťaž bola veľmi
kvalitne zorganizovaná, jednotlivé stanoviská boli pôsobivo zakomponované do reálneho prostredia a my sme
sa od jedného k druhému posúvali a užívali sme si to.
Nejeden raz sa mi stalo, že ma nejaká okoloidúca pani
oslovila, že čo sa to stalo a čo sa deje a že či to je naozaj,
alebo len cvičenie – nedalo sa jej neodpovedať. No
mňa to stálo
čas, ktorý som
mohol venovať situácii. Potom som si ale vravel, že to nie je na škodu,
pretože v reálnej situácii by to bolo presne rovnaké a začal som sa na tieto ruchy okolia pozerať ináč.
Aj okoloidúcim, ktorí si len tak prisadli na blízku lavičku,
sa občas ušlo druhotné vyšetrenie, čo sme sa po súťaži
dozvedeli od ďalších tímov a dobre sme sa na tom zasmiali.
Je to veľká výzva a veľká zodpovednosť. Vlastne splnil sa
nám aj tretí sen, prežili sme krásny deň v dobrej partii, zužitkovali sme všetko, čo sme sa naučili a naučili niečo, čo
sme nevedeli – toto sme si vždy všetci priali. Čaká nás teraz
kus roboty, čas ubehne veľmi rýchlo, takže začneme s prípravou už teraz. Večer, keď sme si unavení ľahli do postele,
vravím nášmu kapitánovi Viktorovi: „Dobrú noc, víťaz Harinekovho memoriálu.“ Ja som si spomenul na ten deň - na
mojom kurze, keď som sa dopočul, že Zuzkine družstvo
vyhralo v Prešove, spomenul som si aj na všetkých našich
priateľov, ktorí nám počas príprav odovzdávali svoje cenné
vedomosti a venovali svoj čas, ktorý mohli stráviť so svojimi
rodinami a oni ho venovali nám!
Radko Vengrin, Miška Pechová, Jakub Hamšík, Sáška
Wiedemann, Maťko Zelenka - Ďakujeme vám! Osobitné
Ďakujeme patrí aj nášmu červenokrižiackemu otcovi,
ktorý nám pred súťažou dal na čelo krížik – požehnanie,
aké dáva otec dieťaťu a ktorý s nami neúnavne nacvičoval prvú pomoc - Doc. MUDr. Viliamovi Dobiášovi, PhD.
Spomenul som si aj na človeka, ktorý už nie je medzi
nami a podľa ktorého sa táto súťaž volá - MUDr. Vladimíra Harineka. Nikdy som ho žiaľ nestretol, z rozprávania
ale viem, že to bol človek s veľkým srdcom. Pred rokom
som sa zastavil pri jeho pomníku. Nachádza sa v obci
Podzámčok na kopci nad hlavnou cestou. Tu pán doktor
Harinek tragicky zahynul pri záchrane ľudského života.
Česť jeho pamiatke!
Martin Nýdr, Bratislava
Zužitkovali sme všetko, čo sme sa
naučili a naučili niečo, čo sme nevedeli
– toto sme si vždy všetci priali.
Aj tento rok v rámci Národného plánu Slovenskej
republiky (SR) pre BECEP „Stratégia zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020“ boli počas letnej turistickej sezóny
vykonávané preventívne kontroly vodičov v súčinnosti
Policajného zboru SR so Slovenským Červeným krížom.
Kontroly sa v týždni od 8. do 12. júla vo všetkých
slovenských okresoch zamerali na lekárničky pre cestnú
dopravu a poskytovanie prvej pomoci.
10 / zvesti sčk / leto 2013
Oslovených bolo takmer 2 800 vodičov, tri štvrtiny
z nich mali autolekárničku vybavenú kompletne,
u takmer piatich percent lekárnička vo vozidle
absentovala úplne.
Z 2 055 vodičov, ktorých SČK preveril zo základných znalostí poskytnutia prvej pomoci, ju
správne poskytnúť vedela sotva polovica z nich.
Marián Záhorec, Bratislava
SČK, územný spolok Nitra
na celoslovenskej konferencii
sestier pracujúcich v zubnom
lekárstve
SČK predstavil svoje aktivity na území SR
a zdôraznil potrebu spolupráce s profesionálnymi
zdravotníkmi, ktorá má hlboké korene.
Nasledujúci rok sa ale súťaž konala v Bratislave a ako
organizujúci územný spolok sme do súťaže zapojení
neboli. Nepoľavili sme však v nácvikoch prvej pomo-
Dobre nám padlo aj občerstvenie na zmrzline, kofole,
či podebatovanie pri pagáčikoch a s deťmi, radi sme sa
leto 2013 / zvesti sčk / 11
a
r
í
m
i
d
a
l
V
.
r
MUD
l
á
i
r
o
m
e
M
KOŠICIACH
V
a
k
e
n
i
r
a
h
kej súťaže SČK
s
n
e
v
o
l
s
o
l
e
c
a
k
í
n
oč
R
I.
X
X
z
ž
á
t
r
o
p
e
r
foto
i
c
o
m
o
p
j
e
v
r
p
í
n
a
v poskytov
Nehoda matky
s dieťaťom
na prechádzke
oidúci často
Súťažiaci aj okol
skutočnosť a čo
nevedeli, čo je
cky znázornesti
ali
iba veľmi re
cia
ná krízová situá
rebríka
Pád údržbára z
ou pílou
ov
or
ot
m
az
úr
a
ýšený nápor
Košice boli na zv
ov pripravené
červenokrižiak
ácii,
Panika v reštaur
ina
ičt
gl
an
a
e
duseni
h
Zabáva mladýc
sti
v parku a násilno
olu
oh
alk
om
lyv
pod vp
nika otestoVýpočtová tech
kých členov
et
vala zručnosť vš
kardiopulv
ov
tím
h
súťažnýc
itácii
sc
su
re
monálnej
chode z koncer
Hystéria pri od
ie
ón
rm
tu Košickej filha
ykla Nehoda motoc
odníku
ch
na
ci
zrazení chod
enie v múzeu,
Požiar a zadym
mi
sť
súčinno s hasič
odca
Cyklista zrazil ch
ne
zó
j
še
pe
na
FOTO:
Marek Jasovský, Zdenka Alföldiová
12 / zvesti sčk / leto 2013
leto 2013 / zvesti sčk / 13
1949
1864
1862
1863
Henry Dunant
publikuje svoju knihu
Spomienky na
Solferino
Diplomatická
konferencia - 12
štátov podpisuje
dohodu o neutralite
zranených vojakov
a ošetrovateľského
personálu – zrod
Medzinárodného
humanitárneho
práva v podobe
prvého Ženevského
dohovoru
1914
1901
1876
Prvýkrát sa používa
emblém Červeného
polmesiaca
Dunant dostáva historicky prvú
Nobelovu cenu
mieru
1. svetová vojna Červený kríž pracuje
a zasahuje v oveľa
väčšom meradle ako
kedykoľvek predtým
1919
1929
Zakladá sa Liga
spoločností Červeného kríža, neskôr
už známa pod názvom Medzinárodná
federácia spoločností Červeného
kríža a Červeného
polmesiaca
Revidovanie a ďalší
vývoj Ženevských
dohovorov z roku
1906. Oficiálne uznanie emblému Červeného polmesiaca.
Prijatie dohody o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami
Ženevské dohovory
sa znova rozširujú
a revidujú
I. O zlepšení osudu
ranených a chorých
príslušníkov ozbrojených síl v poli
II. O zlepšení osudu
ranených, chorých
a stroskotancov ozbrojených síl na mori
III. O zaobchádzaní
s vojnovými zajatcami
IV. O ochrane civilných
osôb počas vojny
1993
1963
Medzinárodný výbor Červeného kríža
a Medzinárodná
federácia získavajú
Nobelovu cenu mieru k 100. výročiu
Medzinárodného
hnutia
1977
Vznikajú dva dodatkové protokoly
k Ženevským dohovorom z roku 1949
V súvislosti so
zánikom československej federácie
došlo k zmene
i v Československom
červenom kríži od
1. januára 1993
sa ČsČK rozdelil
a v máji 1993 sa jeho
časť na území SR
transformovala na
Slovenský Červený
kríž.
2007
1997
Hnutie vyhlasuje
globálnu kampaň
na zákaz protipechotných mín
V januári vstúpil
do platnosti Tretí
dodatkový protokol
k Ženevským dohodám z roku 1949,
čo uzavrelo proces
vytvorenia dodatočného emblému, ktorý
bude používaný
vládami signatárskych
krajín a Medzinárodným hnutím ČK a ČP.
1859
1863
1867
1899
1906
1917
1919
1944
1961
1965
1986
1994
2005
Bitka pri
Solferine
Vznikajú Medzinárodný výbor pomoci
raneným (od roku
1879 Medzinárodný
výbor Červeného
kríža), Medzinárodná
konferencia, Národné
spoločnosti pomoci
raneným
Prvá Medzinárodná
konferencia Červeného kríža
Prispôsobenie základných ustanovení
Ženevského dohovoru z roku 1864
vojne na mori
Revidovanie a ďalší
vývoj Ženevských
dohovorov z roku
1864, prispôsobenie základných
ustanovení Ženevských dohovorov
podmienkam vojny
na mori
Medzinárodný
výbor Červeného
kríža získava Nobelove ceny mieru za
svoju humanitárnu
činnosť počas prvej
svetovej vojny
6. február - vznik
Československého
Červeného kríža,
ktorého predsedníčkou sa stala Alica G.
Masaryková, dcéra
československého
prezidenta Tomáša
Garrigua Masaryka
(TGM bol čestným
prezidentom ČsČK)
Medzinárodný výbor Červeného kríža
získava Nobelove
ceny mieru za svoju
humanitárnu činnosť počas druhej
svetovej vojny
Spúšťa sa celosvetový plán na podporu a posilnenie
postavenia nových
národných spoločností Červeného
kríža a Červeného
polmesiaca
Vyhlásenie základných princípov
Červeného kríža
Prijatý nový názov:
Medzinárodné
hnutie Červeného
kríža a Červeného
polmesiaca
Medzinárodný výbor Červeného kríža
a Medzinárodná
federácia získavajú
štatút pozorovateľa pri Valnom
zhromaždení OSN
Medzinárodná konferencia Červeného
kríža a Červeného
polmesiaca prijíma
emblém Červeného kryštálu
2013
Niekedy stačí málo,
aby veľké veci fungovali
P
od týmito sloganmi bola Slovensku predstavená kampaň, ktorú
pre SČK kreatívne pripravila agentúra 2create s podporou renomovaného
slovenského fotografa Martina Črepa.
Jeden z najlepších fotografov na Slovensku nezaváhal
ani minútu a podieľal sa na tvorbe konceptu kampane,
ktorá podporila verejnú zbierku Slovenského Červeného kríža a do povedomia slovenskej verejnosti priniesla významné výročie oslavujúce humanitu. Martin
Črep zachytil neuveriteľné momenty ľudí, ktorým SČK
pomáha - v reálnom prostredí nafotil pracovníkov
a dobrovoľníkov SČK pri ich každodennej práci.
Fotografie Martina Črepa, ako aj obrázky z minulosti
a súčasnosti Červeného kríža sú súčasťou putovnej
osvetovej výstavy, ktorá zachytáva široké spektrum
činností Slovenského Červeného kríža ako aj pohľad
do 150-ročnej histórie medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca.
Návštevníci si môžu pozrieť autentické zábery zo života SČK doplnené o fotografie renomovaného slovenského fotografa. Výstava odštartovala v máji v galérii
Eurovea v Bratislave, následne expozícia putovala do
Žiliny, Nitry, Zlatých Moraviec a pokračuje do ďalších
slovenských miest.
Ing. Martin Porada, Managing Director 2CREATE,
s.r.o.: „V 2CREATE dlhodobo podporujeme projekty,
ktoré problémy riešia koncepčne. Odporúčal by som
každému, aby strávil aspoň jeden deň s dobrovoľníkmi z SČK a zažil na vlastnej koži, čo znamená ťažký
život a čo všetko pre tých, ktorí pomoc skutočne potrebujú, robia títo úžasní a obetaví ľudia. Pevne verím,
že s pomocou mediálnych partnerov pomôžeme zviditeľniť výsledky ich práce a dokážeme v ľuďoch vzbudiť záujem o činnosť SČK.“
Ku kampani a zbierke bola vytvorená aj špeciálna webová stránka www.ajmalojevela.sk, kde si okrem iného
môžete prečítať aj zaujímavé príbehy ľudí, ktorým Slovenský Červený kríž pomohol, keď to potrebovali.
Silvia Kostelná, Bratislava
Svetový deň Červeného kríža
a Červeného polmesiaca
K
aždoročne 8. mája si Slovenský Červený kríž spolu s celým
Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca
pripomína Svetový deň Červeného kríža
a Červeného polmesiaca. V tento deň si
zároveň pripomíname výročie narodenia
Henryho Dunanta – zakladateľa Červeného kríža a prvého nositeľa Nobelovej
ceny za mier.
Tohtoročné oslavy Svetového dňa sa konali 7. mája
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.
Záštitu nad oslavami aj v tomto roku prevzal predseda
vlády SR Robert Fico.
Vyznamenanie SČK "Za humanitu,
obetavosť a dobrovoľnú službu"
I. stupňa si prevzali: Do Knihy cti Slovenského
Červeného kríža boli zapísaní:
Viera Sabová, Valéria Kubíková, Ján Valluš, MUDr. Eva
Königsmarková, PhDr. Zuzana Kršková, Marta Cabajová, Ing. Elena Ursínyová, Mária Petraničová, Mgr. Elena
Vargová, Elena Jackulíková
Vyznamenanie "Pamätná plaketa
doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc.
za rozvoj darcovstva krvi" získali:
Mgr. Peter Benček, Štefan Grach, PaedDr. Josef Gomolčák, Milan Kelčík, doc. Dr. Vladimír Strečko, CSc.
16 / zvesti sčk / leto 2013
Slovenský Červený kríž v roku 2013 udelil vyznamenania 33 výnimočným ľuďom, firmám a organizáciám, ktoré svojou prácou a životným postojom
prispievajú k šíreniu humanity. Ocenení boli bezpríspevkoví darcovia krvi, dobrovoľné ošetrovateľky,
MUDr. Jozef Sládek, MPH.; Ing. Tatiana Nesvadbová,
Helena Bögiová; MUDr. Biserka Kupčová; PhDr. Emília
Potúčková
Vyznamenanie "Dobrovoľná
opatrovateľka SČK" obdržali:
Helena Poláková, Katarína Egyenes - Pörsök
dobrovoľníci SČK, dlhoročných partneri, spolupracovníci, ale aj profesionálni zamestnanci a významné
slovenské osobnosti.
Súčasťou slávnostného programu bolo už tradične aj
prijatie ocenených v Prezidentskom paláci.
Silvia Kostelná, Bratislava
foto: Vladimír Hindra
Najvyšším vyznamenaním
Slovenského Červeného kríža
je Čestná medaila Henryho
Dunanta. Tento rok ju Prezídium
SČK udelilo štyrom výnimočným
ľuďom: Oľga Szalmová
MUDr. Michal Hudák, MPH
Dr. h.c. Anton Srholec
MUDr. Eva Siracká, DrSc.
Ďakovný list od Prezídia SČK prevzali::
Zdenka Lacková, Mária Matulová, Daniela
Magyarová, Mesto HUMENNÉ, Carrefour Slovensko,
Henkel, Ing. Renáta Dundová, NTS SR
leto 2013 / zvesti sčk / 17
Svetový deň
Červeného kríža
a Červeného polmesiaca
fotoreportáž
Krízový manažment
a humanitárna pomoc
SČK pomáhal pri evakuácii v Juri nad Hronom
4.
februára okolo poludnia došlo na
vjazde do obce Jur nad Hronom
v smere od Levíc k dopravnej
nehode nákladného cisternového vozidla
na prevoz skvapalneného propán-butánu
Bolo vykonané meranie prítomnosti nebezpečnej
látky, vymedzené nebezpečné pásmo a vozovka bola
uzatvorená v oboch smeroch. Na základe situácie veliteľ zásahu rozhodol o vykonaní evakuácie obyvateľov
v oblasti možného ohrozenia.
V obci zasadol krízový štáb a bola vyhlásená mimoriadna situácia, do ktorej boli nasadené všetky zložky
Integrovaného záchranného systému spolu so SČK.
Evakuácia sa týkala dvoch bytových a dvanástich
rodinných domov, spolu asi päťdesiatky obyvateľov.
Zabezpečené bolo dočasné umiestnenie evakuovaných osôb v kultúrnom dome, kde im boli poskytnuté nápoje a strava. Krízový štáb požiadal SČK
o vykonanie prieskumu a zabezpečenie zdravotnej
služby pre občanov počas celého priebehu evakuácie.
Pre nepriaznivé počasie a zimu SČK zabezpečoval aj
občerstvenie pre zasahujúce zložky. SČK sa postaral aj
o čiastočnú psychosociálnu podporu evakuovaných
v kultúrnom dome.
Povodne a bahno
O
bec Terany zasiahla 4. mája búrka,
pri ktorej sa z polí zliali nánosy
bahna do 42 domov. Zabahnené
boli cesty, záhrady a pivničné aj obytné
priestory.
Bolo potrebné vynášať nahromadené bahno lopatami
a fúrikmi, pretože v pivničných priestoroch sa iná technika použiť nedala. Znečistené boli aj niektoré studne,
ktoré však nie sú napojené na verejný vodovod. O pomoc sme požiadali aj Slovenskú katolícku charitu. Dorazili s plným autom vysúšačov, lopát, metiel, vedier,
rukavíc a dezinfekčných a čistiacich prostriedkov.
Pomáhali sme aj v Dudinciach, kde boli zabahnené
ďalšie rodinné domy i jeden kúpeľný dom. Do pozemných priestorov sa valila dvojmetrová vlna bahna, ktorá zaliala kúpeľný bazén, autá v garáži, chladiace boxy,
výťah a napáchala množstvo ďalších škôd. SČK zapožičal svoje vysúšače.
20 / zvesti sčk / leto 2013
SČK, územný spolok Levice poskytol dve vozidlá na
podpornú prepravu ťažšie mobilných osôb, invalidný vozík, deky a veľkú prenosnú lekárničku. Do
zásahu sa zapojilo päť pracovníkov a členov Humanitárnej jednotky SČK. Zásah sa úspešne ukončil
v ten istý deň vo večerných hodinách.
Oľga Szalmová, Levice
SPOMÍNAME
28. júla 2013 po ťažkej
chorobe vo veku 35
rokov navždy odišla
naša dlhoročná kolegyňa a priateľka
Sonička Sládečeková.
Viac ako desaťročie
venovala svoj čas
a svoje srdce práci
v Červenom kríži. Poznali ju mládežníci,
darcovia krvi a dobrovoľníci - práve týmto
témam sa naplno venovala, jej šikovnosť
však ďaleko presahovala tieto oblasti. Vďaka
svojmu rozhľadu sa už dlhé roky venovala
aj koncepčnej práci a neustále prichádzala
s novými nápadmi, ako prácu SČK posúvať
ďalej. Bola oporou nielen kolegom na ústredí SČK v Bratislave, no často aj akýmsi mentorom pre mnohých novších, ale aj služobne
starších kolegov.
V jej slovníku nebolo slovné spojenie „nedá sa“,
čo inšpirovalo a zároveň motivovalo mnohých
z nás. Jej temperament, dobrá nálada a smiech
boli nákazlivé, o to bolestnejšie a hlasnejšie je
ticho, ktoré po nej zostalo.
Poznámka:
Jur nad Hronom je jedna z obcí, ktorá má od roku
2004 vyškolenú podpornú dobrovoľnú jednotku
(programová spolupráca SČK, OR HaZZ, Dobrovoľnej požiarnej ochrany a ObÚ Odbor CO).
V obci je aj fungujúci Miestny spolok SČK.
Na jej nástenke stále zostáva jej obľúbené motto „Nikdy neplač za slnkom, ktoré práve zapadá, pretože pre slzy neuvidíš krásu hviezd.“
Sonička, ďakujeme Ti za všetko, budeme na
Teba všetci vždy s láskou spomínať.
Mimoriadna situácia bola vyhlásená aj v Šahách, kde
5. mája zasadal krízový štáb, na ktorý sme boli ako členovia okresnej povodňovej komisie prizvaní. Postarali sme sa o 13 evakuovaných ľudí z bytového domu,
na ktorý sa tiež valila vlna bahna z blízkeho poľa.
V deň evakuácie sme im poskytli lôžka, deky, vankúše,
jedlo, hrnce na varenie a ďalší drobný inventár.
Nebolo nám všetko jedno, keď sme videli tú spúšť, čo
bahno vie napáchať. Ľudia často plakali od zúfalstva.
Privítali našu pomoc a povzbudenie.
7. augusta 2013
nás
náhle
vo
veku 62 rokov navždy opustil pán
Ing. Karol Kalinák,
riaditeľ územného spolku SČK vo
Svidníku. Táto ďalšia smutná správa
nás všetkých hlboko zasiahla.
Oľga Szalmová, Levice
S veľkým zármutkom sa prostredníctvom
týchto riadkov lúčime s kolegom - človekom,
ktorý bol plný optimizmu, dobrosrdečnosti
a lásky voči druhému človeku. Červený kríž
nepoznal len z pohľadu zamestnanca, ale
venoval mu svoje skúsenosti a schopnosti
i ako dobrovoľný funkcionár. Odišiel veľmi
nečakane a prázdne miesto, ktoré po sebe
zanechal, bude veľmi ťažké zaplniť.
SOCIÁLNA ČINNOSŤ
Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít Zariadenia
opatrovateľskej služby Prameň nádeje
D
om SČK Prameň nádeje v Trebišove dáva šancu starším ľuďom
prežiť dôstojnú starobu v kruhu
červenokrížskych spolupracovníkov.
Je to zariadenie opatrovateľskej služby vybudované
na báze rodinného typu. V rokoch 2011 – 2012 bola
vykonaná celková rekonštrukcia zariadenia za účelom rozšírenia kapacity na 37 lôžok a vybudovanie
vlastnej kotolne, práčovne i kuchyne. Rekonštrukcia
bola zabezpečovaná z Európskych fondov v hodnote
616-tisíc eur.
Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov
Libuša Babuľáková, Trebišov
Foto: Vlado Majcher
Nové požičovne
zdravotníckych pomôcok
V apríli 2013 sme prostredníctvom Rádu
maltézskych rytierov dostali zo Švajčiarska
darom použité elektrické polohovateľné
postele, invalidné vozíky a rolátory.
Keďže nemáme vlastné sociálne zariadenie, rozhodli
sme sa zriadiť požičovne zdravotníckych pomôcok
podľa zákona o sociálnych službách 448/2008 § 47,
pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
a fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom
odkázaným na pomôcku v domácom prostredí.
Oslovili sme starostov obcí, kde pôsobia naše
miestne spolky - potrebovali sme pomoc najmä s
Čest´ ich pamiatke.
sa konalo 14. júna 2013 za prítomnosti hostí z SČK,
ministerstiev, samosprávy a médií.
Celé zariadenie je bezbariérové, o klientov sa nepretržite starajú zdravotné sestry a opatrovateľky. Klientov
pravidelne navštevuje rehabilitačná sestra i kňaz, ktorý sa stará o duchovnú stránku klientov.
Zariadenie bude slúžiť seniorom z celého Košického kraja. Záujem o pobyt v tomto zariadení je veľký,
o čom svedčí jeho neustála 100%-ná obsadenosť.
priestorovým zabezpečením
pred umiestnením pomôcky
do domácnosti prijímateľa
našej pomoci. A tak sa začalo
s prípravou jednej požičovne
za druhou. Od jari sa nám už
podarilo zriadiť ich v meste
Humenné, v Lackovciach,
Hažíne nad Cirochou, Kamenici
nad Cirochou, Jasenove pri
Humennom a Košarovciach.
Postupne pribúdajú ďalšie.
osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do
zabezpečenia pomôcky na základe verejného
zdravotného poistenia.
Pomôcky z nášho ÚzS sa budú požičiavať fyzickým
Silvia Knapiková, Humenné
leto 2013 / zvesti sčk / 21
CESTA
územného spolku Košice mesto úspešne pokračuje
P
o viac ako roku implementácie
projektu „CESTA pre postihnuté
deti a mladistvých: Domov
sociálnych služieb ako CEntrum
komplexných služieb STArostlivosti“
v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej
spolupráce sme 23. apríla 2013 privítali
návštevu zástupcov Švajčiarskej konfederácie a Úradu vlády SR. Stretnutie a závery
diskusií nás utvrdili v tom, že ideme správnou CESTOU.
pektovanie ľudskej dôstojnosti klienta či definovanie
úloh a možností zapojenia dobrovoľníkov. Tieto odborné podujatia majú ambíciu vytvoriť trvalý priestor na
diskusiu, zdieľanie vedomostí a skúseností a spoluprácu tak v rámci, ale najmä medzi rôznorodými špecializáciami spojenými so starostlivosťou o týchto klientov.
Cieľom je hľadať medzi nimi prieniky a nadväznosti,
a poskytnúť tak komplexnejší a multidimenzionálny
pohľad túto problematiku s cieľom zlepšiť kvalitu života klientov.
Navštívila nás delegácia tvorená Ulrichom Stuerzingerom, Antonom Hagenom,
Ralphom
Friedlaenderom,
Barbarou Hell a Lajosom Szabom, zastupujúcich Švajčiarsku konfederáciu, a Ivanom
Ivančinom,
zastupujúcom
Úrad vlády SR. Projektový tím
im prezentoval najdôležitejšie
doteraz zrealizované aktivity
a výstupy projektu. Súčasťou
bola prehliadka staveniska
a návšteva klientov v zariadení
DSS, či diskusia o plánoch na najbližšie obdobie.
Zlepšujeme priestorové
podmienky a kvalitu služieb
Od marca už u nás panuje aj stavebný ruch. Stavebné
práce sú zamerané na rozšírenie kapacity zariadenia
DSS a skvalitnenie technických a priestorových možností pre poskytovanie služieb klientom – zlepšenie
usporiadania zariadenia, modernizáciu či zvýšenie
energetickej efektívnosti objektov. Vynovené, bezbariérové a z hľadiska prístupu bezpečné priestory nám
umožnia rozšíriť rozsah a kvalitu poskytovaných terapií
a zlepšia podmienky pre individuálnu prácu s klientom.
Ukončenie prác je plánované na jar budúceho roka.
Socializujeme našich klientov
Naučiť deti zvládať stres z pobytu mimo ich rutinne
známeho prostredia, vzájomne spolupracovať či adaptovať sa na nové podnety a podmienky je hlavným
dôvodom realizácie socializačných aktivít. V rámci
nich pravidelne navštevujeme bábkové
divadlo, planetárium či kino, pripravujeme karnevaly, vystúpenia a súťaže.
Klienti sa tak stretávajú s novými ľuďmi
a situáciami, na ktoré sa učia reagovať. Zrealizovali sme už 12 takýchto,
u klientov veľmi obľúbených, aktivít.
Myslíme aj na
rodinných Príslušníkov
Série diskusných
seminárov začali
Za uplynulé obdobie sa nám ako
výsledok niekoľkomesačnej práce
tímu 24 expertov - odborníkov zo zariadení a inštitúcií zaoberajúcich sa vzdelávaním, zdravotníckou starostlivosťou a poskytovaním sociálnych služieb ťažko
zdravotne postihnutým deťom a mladistvým, podarilo
pripraviť série diskusných seminárov pre odborných
pracovníkov DSS a študentov a dobrovoľníkov. Každý
seminár sa nesie v duchu špecifickej témy, začínajúc
od úlohy denného centra v starostlivosti o túto cieľovú
skupinu, cez štandardy kvality sociálnych služieb, reš-
MLádež sčk
a dobrovoľníkov. Sú otvorené pre účasť záujemcov
– odborných pracovníkov z obdobných zariadení.
V prípade vášho záujmu nás kontaktujte prostredníctvom emailu uvedeného nižšie.
Prvé z ôsmych podujatí pre pracovníkov DSS sa
konalo 26. marca 2013. Ďalšie prebiehali následne
v približne 3 – týždňovom intervale. Semináre budú
s letnou prestávkou pokračovať aj na jeseň, kedy začne
aj séria štyroch obdobných podujatí pre študentov
Viac informácií o aktivitách projektu
nájdete na projektovej web stránke
http://cervenykriz-ke.sk/index.php?page=26
V zrekonštruovaných priestoroch
bude v rámci plánovaných aktivít
pre rodičov zriadené Kontaktné
a poradenské miesto. Poskytovaním poradenstva a konzultácií
chceme napomôcť ich psychickej
pohode, odbornej pripravenosti
a schopnosti odborne správne postupy aplikovať v bežných ako aj
krízových situáciách v starostlivosti
o ich dieťa v domácom prostredí.
Vytvárané budú aj možnosti pre neformálne stretnutia, vzájomnú pomoc a výmenu skúseností či zdieľanie
úspešných prístupov medzi rodičmi. Rovnako ako pre
odborných pracovníkov DSS, študentov a dobrovoľníkov aj pre túto cieľovú skupinu plánujeme pripraviť
a zrealizovať sériu odborných podujatí, začínajúc od
jesene tohto roka.
Tím projektu,
[email protected]
Konferencia o medzinárodnom
humanitárnom práve
20. marca 2013 sa v priestoroch Amfiteátra Právnickej fakulty Univerzity Komenského (PF UK) v Bratislave uskutočnila konferencia o medzinárodnom
humanitárnom práve (MHP) pre širokú verejnosť.
Konferenciu pripravila lokálna skupina organizácie
študentov práva ELSA Bratislava v spolupráci so
Slovenským Červeným krížom a Mládežou Slovenského Červeného kríža.
O MHP z pohľadu Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí a o pôsobení Výboru pre MHP hovoril zástupca MZVaEZ SR JUDr.
Peter KLANDUCH, PhD., postavenie MHP v systéme
medzinárodného práva predstavil JUDr. Radoslav
SEMAN, PhD. z Právnickej fakulty UK v Bratislave.
Zástupcovia SČK Bc. Tibor Vyslocký a Róbert Zsembera priblížili zúčastneným myšlienku založenia,
začiatky a uplatnenie MHP v jeho kolíske a predstavili Medzinárodný výbor Červeného kríža.
Róbert Zsembera, Bratislava
Návrh Stratégie mládeže Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca
Mládež Slovenského Červeného kríža sa prostredníctvom
koordinátorky pre programy Mládeže SČK Mgr. Alföldiovej zapojila
do online diskusie o návrhu Stratégie mládeže Medzinárodnej
federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MFČK /ČP),
Nové pracovné skupiny Mládeže SČK
ktorú viedol Milan Mirkovic, člen Komisie mládeže MFČK /ČP. Zapojili
sa do nej predstavitelia mnohých národných spoločností. Finálny
návrh stratégie bude predložený na schválenie na rokovaní Valného
zhromaždenia MFČK /ČP v novembri 2013 v Sydney.
Na základe svojho rozhodnutia Prezídium Mládeže SČK v januári
Zasadnutie Rady Mládeže SČK
tohto roku rozpustilo všetky svoje pracovné skupiny a vytvorilo
Na svojom aprílovom zasadnutí Rada Mládeže SČK
nové poradné orgány na čele s ich novými a staronovými predsedami:
•
schválila Správu o hospodárení Mládeže SČK za rok 2012,
Projekt Evička a deti (EDI): Peter Roland Klein
•
schválila Správu o činnosti Mládeže SČK za obdobie
Projekt HIV/AIDS prevencia (HAP): Bc. Tibor Vyslocký
od 1. januára 2009 do 31. decembra 2012,
Projekt prvej pomoci (3P): MUDr. Matúš Baran
•
prijala Stratégiu činnosti a hlavné úlohy na obdobie
Tento Švajčiarsko-Slovenský projekt je podporovaný
Na projekte sa finančne spolupodieľajú Švajčiarska
Projekt vedúcich skupín (LTC) a projekt Medzinárodné
od 1. januára 2014 do 31. decembra 2017
prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej
konfederácia a Slovenská republika a Územný spolok
humanitárne právo (MHP): Matej Belan
•
schválila návrh kandidáta na funkciu prezidenta SČK
spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
SČK Košice – mesto. www.swiss-contribution.sk
Príprava a realizácia Prázdnin s Mládežou SČK: Ivana Bátovská
doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD.,
Rozvoj nových programov Mládeže SČK: Mgr. Zdenka Alföldiová
•
schválila reorganizáciu programov a kampaní Mládeže SČK
22 / zvesti sčk / leto 2013
leto 2013 / zvesti sčk / 23
Víkend
Mládež SČK podporená
Nadáciou pre deti Slovenska
a zdravotnou poisťovňou Dôvera
prvej pomoci
S
O
lovenský Červený kríž získal finančný
príspevok od Nadácie pre deti
Slovenska a zdravotnej poisťovne
Dôvera pre dve oblasti, ktorých realizáciu
zabezpečuje Mládež SČK.
finančný príspevok na podporu územných
spolkov na činnosť vyškolených mladých ľudí
pri šírení vedomostí pre verejnosť a školy
a v téme prvá pomoc.
finančný príspevok na podporu a propagáciu
bezpríspevkového darcovstva krvi, osvetu
v oblasti darovania krvi, prípravu na odber krvi
a darovanie počas ďalšieho života, propagáciu
oceňovania darcov krvi.
Mládež SČK vyhlásila na tento príspevok minigrantový program pre oblasť prvej pomoci.
V termíne od 23. mája do 5. júna 2013 bolo možné
zasielať žiadosti o poskytnutie financií na realizáciu
lokálnych aktivít organizovaných Mládežou SČK.
Prezídium Mládeže SČK po predložení všetkých
žiadostí rozhodlo o podpore siedmych projektov
celkovou sumou vo výške 800 €. Všetkým
predkladateľom, ktorí splnili grantové podmienky
a zaslali žiadosť o grant touto cestou ďakujeme.
Finančný príspevok pre oblasť bezpríspevkového
darcovstva krvi bude možné čerpať na jeseň tohto
roku. Bližšie informácie a podmienky budú včas
zverejnené.
Zdenka Alföldiová, Bratislava
Maďarskí
kolegovia
na okresnej súťaži
v poskytovaní
prvej pomoci
d 24. do 27. júna 2013 sa
v Štúrove v hoteli Zahovay
uskutočnil tretí ročník akcie
Víkend prvej pomoci. Tohtoročná
realizácia projektu znova prebiehala
v duchu medzispolkovej spolupráce,
avšak s dlhším a pestrejším programom
zameraným na správne poskytnutie prvej
pomoci. Je to jedna z mála akcií, ktorá
bola pripravená nielen pre mládežníkov
z Nových Zámkov a Šurian, ale taktiež pre
mládežníkov zo Spišskej Novej Vsi
a Zvolena.
Pod jednou strechou sa stretlo 25 mladých
červenokrižiakov. Účastníci absolvovali kurz
prvej pomoci v trvaní 33 hodín s možnosťou
získania európskeho certifikátu prvej pomoci.
Počas týchto dní prezentovali svoju techniku
a schopnosti pri poskytovaní bezodkladnej
prvej pomoci i profesionáli - príslušníci Hasičskej a záchrannej služby v Štúrove i posádka
štúrovskej záchranky.
Máme veľmi dobrý pocit z toho, že sa nám podarilo zorganizovať Víkend prvej pomoci, aj
keď trošku netradične počas pracovného týždňa. Vzhľadom na to, že táto aktivita oslavuje
už tretie narodeniny, rozhodli sme sa ho zrealizovať v dlhšom trvaní a s väčším časom na
aktivity praktickej časti kurzu. Stále je to len
dieťa, a preto vždy je čo zlepšovať. Celý organizačný tím - Dávid Toma, Viktória Šutová, Tomáš
Guliš, Zuzana Vrabcová a Jessica Baloghová sa
veľmi tešíme z obrovského úspechu a z množstva pozitívnych ohlasov zo strany účastníkov.
Je to pre nás obrovské zadosťučinenie.
Aj keď každým rokom si nasadíme latku vyššie
a vyššie, pevne veríme, že sa to podarí v rovnakom smere udržať. Veľká vďaka patrí nielen
účastníkom Víkendu prvej pomoci, ktorí perfektne spolupracovali na praktických častiach aj
v skorých ranných hodinách, ale aj sponzorom,
vďaka ktorým sme aktivitu mohli realizovať.
Ďakujeme spoločnostiam GlaxoSmithKline
Slovensko, Nadácii pre deti Slovenska a zdravotnej poisťovni Dôvera, ktorí svojím sponzorským darom značne prispeli k naplneniu vytýčených cieľov aktivity. Veľká vďaka patrí i pani
Mgr. Marte Klobučníkovej, inštruktorke prvej
pomoci SČK, ktorá taktiež spestrila prednášky
a výklady svojimi skúsenosťami a cennými radami v poskytovaní prvej pomoci.
Marek Hamran, Nové Zámky
14. mája sme v Nových Zámkoch privítali
delegáciu Mládeže Maďarského Červeného
kríža na čele s členkou prezídia Csillou Pospischek z územia Komárom - Esztergom.
Delegácia sa stretla s prezidentom Mládeže
SČK, Róbertom Zsemberom a členmi mládeže. Taktiež sa delegácia zúčastnila i územnej
súťaže v poskytovaní prvej pomoci.
Témou spoločného stretnutia bola aj medzinárodná spolupráca a jej nasledujúci
vývoj. Na základe dohody sa delegácia
Mládeže SČK zúčastnila 17. mája obvodnej súťaže v poskytovaní prvej pomoci
v Tatabányi.
Dávid Toma, Nové Zámky
Hodina o Červenom kríži 2013
Mládež SČK už po piatykrát realizovala kampaň Hodina
o Červenom kríži. Kampaň sa upriamuje na žiakov
základných škôl a študentov stredných i vysokých škôl
s cieľom informovať ich o aktivitách Červeného kríža
vo svete i na Slovensku, podporovať humanitárne
cítenie mladých ľudí a motivovať ich, aby sa zapojili do
aktivít Slovenského Červeného kríža. Do tohtoročnej
kampane, ktorá sa realizovala od 21. januára do 18.
24 / zvesti sčk / leto 2011
2013
februára 2013, sa zapojilo vyše sto dobrovoľníkov
a členov Mládeže SČK a priamo ňou oslovili vyše 2 100
ľudí.
Územné spolky SČK Poprad, Levice, Rožňava, Košice
- mesto, Topoľčany, Svidník, Martin, Zvolen, Senica,
Bratislava - mesto, Humenné, Žiar nad Hronom a ďalšie
sa do kampane zapojili rôznymi aktivitami: besedy
a diskusie, výtvarná súťaž, nástenky na školách, články
v školských časopisoch, informácie v školskom rozhlase,
hry pre mladšie deti, kvíz, informácie v tlačových aj
audiovizuálnych médiách. Tento rok sme pre kampaň
pripravili i hru Základné princípy Medzinárodného
hnutia ČK/ČP, ktorej používanie pri aktivitách ku
kampani sa veľmi osvedčilo.
Všetkým realizátorom i zúčastneným na kampani či už
priamo, alebo nepriamo -prostredníctvom sociálnej
siete, lokálnych médií a tlače - úprimne ďakujeme!
Zdenka Alföldiová, Bratislava
leto 2011 / zvesti sčk / 25
S Evičkou na námestí
M
ládež SČK v Žiari nad Hronom v spolupráci s Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiari nad Hronom a príslušníkmi
Hasičského a záchranného zboru zorganizovala 15. mája 2013 na
námestí Matice Slovenskej akciu pre všetky predškolské triedy materských
škôl v meste. Námestie ožilo jasotom a usmievavými detskými tvárami.
Takmer 300 detičiek tu našlo 8 stanovíšť – nie len zábavných, ale aj poučných.
Podnetom k tejto akcii bol národný projekt Mládeže
SČK s názvom Evička a deti. Projekt Evička a deti sa
v období september 2012 – jún 2013 realizoval
vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.
Projekt je zameraný na psychosociálny tréning detí
a pestovanie si návykov k ochrane zdravia, ale aj na
praktickú prípravu detí. Na prakticko-náučných stanovištiach si preverili svoje vedomosti, ale aj doplnili
informácie o tom, čo robiť, keď ich uštipne včela, rozbijú si koleno, zlomia ruku, ale aj to,
ako zavolať záchranné zložky. Na
oddychovo - zábavných stanovištiach upevňovali kolektív, vyskúšali
hasičskú techniku, či sa hravou formou dozvedeli informácie o zdravom
životnom štýle od pracovníčok RÚVZ.
Medzinárodný kemp
v Langenlois
V
Po absolvovaní tohto náročného dopoludnia dostala každá materská škola diplom a odmenu v podobe
spoločnej hračky pre každú triedu.
Vidíme, že takéto akcie majú význam pre nás všetkých,
preto ich chceme naďalej organizovať.
Na organizácii sa podieľali mladí ľudia z radov Mládeže
SČK, ktorí detičkám pripravili krásne a veselé dopoludnie a aj oni sami sa takto mohli vrátiť v spomienkach
do čias svojho detstva. Táto akcia sa uskutočnila vďaka
nášmu sponzorovi - Inštitútu jazykov a vzdelávania,
ktorý nás finančne podporil.
Martina Lovčičanová,
Žiar nad Hronom
duchu dodržiavania už takmer
každoročnej
tradície
sme
sa 8. júla spoločne s Jarkou
Hrinkovou zo Svidníka vybrali na cestu
do rakúskeho Langenloisu - na 58. ročník
medzinárodného
kempu
Mládeže
Rakúskeho Červeného kríža. Už na letisku
Schwechat sme sa začali zoznamovať
s ostatnými účastníkmi a veľmi ochotným
organizačným tímom.
Prívlastok medzinárodný si tento kemp prisvojuje
oprávnene - zúčastnilo sa ho 50 účastníkov z 25
rôznych krajín z celého sveta. Bola to teda jedinečná
možnosť spoznať rôznych ľudí, rôzne krajiny, ich
zvyklosti a kultúru.
Slogan tohtoročného kempu bol #Dare2Share Youth acting on conflict by overcoming social
barriers, čo by sa voľne dalo preložiť ako Mládež v akcii
v krízových situáciách - prekonávanie spoločenských
prekážok.
Hneď v prvý večer sme mali možnosť lepšie spoznať
ostatných účastníkov a organizačný tím, ktorý pre nás
každý večer pripravil oslavu - párty.
Na druhý deň sa na radnici v Langenlois konalo
slávnostné otvorenie, na ktorom nás privítal starosta
a zástupcovia Rakúskeho Červeného kríža. Následne
sme boli pozvaní na ochutnávku miestnych vín
a pečiva. Večer každá delegácia mala možnosť
predstaviť svoju krajinu aj národnú spoločnosť.
Program každého dňa bol rozdelený na niekoľko
blokov: blok aktivít - kde sme mali možnosť
formou hier a rôznych aktivít
spoznať a rozšíriť svoje vedomosti o fungovaní
medzinárodného hnutia či debatovať na tému
kempu, informačný blok - alebo aj prednášky vedené
externými prednášateľmi. V priebehu kempu sme
si všetci zvolili tzv. špeciálnu záujmovú skupinu –
v týchto skupinkách sme pracovali na príprave
Festivalu národností.
Postupne sme si začali zvykať na dennú rutinu, ktorá
začínala budíčkom a končila rozprávkou na dobrú
noc. No hneď prvá exkurzia rutinu zmenila – boli sme
na exkurzii v koncentračnom tábore Mauthausen.
Večer predtým sme mali možnosť diskutovať o
podmienkach v tábore s pánom Feingoldom človekom, ktorý pobyt v tomto tábore prežil. Následne
sme mali možnosť navštíviť tradičné rakúske mestečko
Melk a na záver dňa sme sa zúčastnili degustácie vína v
rodinnom vinárskom podniku.
Neskôr sme sa zúčastnili
ešte ďalších dvoch exkurzií – vo Viedni,
kde sme zorganizovali vlastnú verejnú aktivitu pre jej
obyvateľov, tzv. flashmob a navštívili sme mestečko
Horn, kde sa konal kemp pre deti s mentálnym
a fyzickým postihnutím.
V snahe odovzdať mierový odkaz sme si pripravili
mierový pochod s fakľami cez celé mesto až na
ihrisko, kde sme svojimi fakľami zapálili veľkú vatru
a neskôr sme v kruhu pri ohni hrali na gitare a spievali
so všetkými, ktorí sa k nám pripojili.
Dni plné zážitkov, skúsenosti a kamarátstiev sa zavŕšili
Festivalom národností, na ktorý sa prišlo pozrieť asi 80
hostí z Rakúskeho Červeného kríža, vlády a bývalých
účastníkov. Každá delegácia mala dve minúty na
svoju prezentáciu na pódiu, ktoré sme my využili na
ľudový tanec. Následne si mali hostia možnosť prejsť
prezentačné stánky krajín a ochutnať lokálne jedlo,
či získať nejaké upomienkové predmety. Celý večer bol
zavŕšený veľkou párty, ktorá trvala až do 4. hodiny rána.
Dva týždne strávene v Rakúsku v nás všetkých
zanechali mnoho spomienok, zážitkov, skúseností
a kamarátstiev. 22. júl bol pre všetkých dňom
rozlúčkovým, no spomienky
nám budú stále
pripomínať naše zapálenie a odhodlanosť pre
prácu v národných spoločnostiach Červeného kríža
a Červeného polmesiaca.
Daniel Ondra, Košice
26 / zvesti sčk / leto 2013
leto 2013 / zvesti sčk / 27
Slovenský Červený kríž
ústredný sekretariát
Grösslingová 24
814 46 Bratislava
www.redcross.sk
[email protected]
Download

Zvesti - leto 2013 - Slovenský Červený kríž