Ročník VIII, Číslo 7 | 6. september 2013
Vzdelávanie tím lídrov začalo
V MATADOR Automotive Vráble, a.s. začala jedna z dôležitých fáz projektu TEAM.
Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov je
jednou z dôležitých fáz projektu TEAM
v MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Jeho súčasťou bude nielen odborné
vzdelávanie, ale aj rozvoj tzv. soft skills u
majstrov a tím lídrov.
„Vedenie a rola tím lídra – dávanie spätnej väzby“ je názov prvého školenia tím
lídrov. Mnohí z nich sa s takýmto obsahom vzdelávania stretávajú po prvýkrát.
Do svojich funkcií sa dostali len nedávno a sami si uvedomujú, že bez teoretic-
kých základov ich nebudú môcť kvalitne bez vzdelávania a rozvoja zamestnanvykonávať. V tomto roku ich ešte čaká cov na nižších riadiacich pozíciách nie
„Asertivita a riešenie konfliktov“.
je možné dosiahnuť zlepšenie v oblasti
Pre majstrov je najbližšie pripravené riadiacich kompetencií, v komunikácii
školenie „Vedenie a rola majstra ako tím so zamestnancami, či v hodnotení pracovníkov a v organizácii práce.
lídra“.
PH
Účasť časti zamestnancov
na vzdelávacích podujatiach
zvyšuje nároky na organizáciu práce. Riadiaci pracovníci
MAV sú si však vedomí, že
DVADSAŤROČNICA ZAP SR
Pri príležitosti 20. výročia ZAP SR prácu a prínos pre rozvoj automobilovéocenený aj MATADOR
ho priemyslu.
Zväz automobilového priemyslu v Slo- Za MATADOR HOLDING, najväčšieho
venskej republike oslávil v júni 2013 domáceho priameho dodávateľa do ausvoje dvadsiate výročie fungovania, po tomobilového priemyslu na Slovensku,
osamostatnení od Československého
s hrdosťou prevzal čestnú plaketu prezizväzu automobilového priemyslu, podpisom zakladateľskej zmluvy 14-timi za- dent skupiny MATADOR Štefan Rosina.
kladajúcimi organizáciami v Bánovciach „Je pre nás česť, byť medzi najlepšími, je
to výsledok tímovej práce a radosť nám
nad Bebravou.
okrem tohto ocenenia robí aj uznanie saPri príležitosti jubilea zorganizovali
predstavitelia ZAP SR slávnostný gala- motných zákazníkov, či už Suzuki alebo
večer. Súčasťou tejto významnej udalosti Volkswagenu, u ktorých sme tiež v ich
bolo ocenenie významných členov a spo- kvalitatívnych hodnoteniach dodávatelupracovníkov, ako i prejav vďaky za ich ľov v tomto roku bodovali.“
Na fotografii zľava : Ing. Jozef Uhrík, CSc. - Čestný prezident ZAP SR,
Ing. Jaroslav Holeček, - Prezident ZAP SR,
Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD. – Prezident skupiny Matador
Viete, do akej
generácie patríte?
Počuli ste už o generáciách X,Y,Z a viete do ktorej patríte?
Preskúmanie správania ľudí z pohľadu
generácií a rozdielov medzi nimi sa začalo už v minulosti najmä v západných
krajinách. Najviac úsilia bolo venované
v oblasti marketingu a obchodu za účelom prieskumu správania spotrebiteľov a
ich potrieb. Cieľom bolo zmapovať príčiny, dôvody a faktory, ktoré správanie
sa týchto skupín ovplyvnilo. Uvedenú
tému skúmali odborníci aj pri pozorovaní správania zamestnancov v pracovnom prostredí a spôsobov ich riadenia,
či motivácie.
Na základe pozorovania rozdelili
generácie nasledovne:
Generácia „Baby boomers“ – povojnová
generácia ( narodení 1948 – 1963)
Generácia X (1964 – 1978)
Generácia Y (1979 – 1990)
Generácia Z – „Millennials“ (1991 – 2005)
Prečo sa vôbec zaoberať nejakým
rozdelením generácií vo firme?
Dnes ľudia venujú veľa pozornosti tomu,
ako správne a presvedčivo komunikovať, ale menej často si uvedomujú, že pre
správne nastavenie a zacielenie komunikácie, je dôležité najskôr rozumieť tým
druhým. Pre firmy je veľmi užitočné poznať akú majú štruktúru zamestnancov,
aké generácie im prevládajú a podľa toho
nastaviť pracovné prostredie, procesy a
benefity. Vďaka tomu vieme nastaviť tiež
podporujúcu firemnú kultúru a spôsob
riadenia zamestnancov. Na základe rešpektovania potrieb a talentov generácií,
je možné zvýšiť výkonnosť firmy a zároveň si získať vyššiu motiváciu zamestnancov, či predchádzať konfliktom.
Najzákladnejšie charakteristiky
jednotlivých skupín:
Generácia „Baby boomers“ sa dnes už
pomaly celá nachádza v dôchodkovom
veku. Charakteristické bolo pre ňu, že
dávali dôraz na to mať prácu - akúkoľvek
a zostávali v jednom zamestnaní niekedy celý život, prípadne zmeny nerobili
často. Boli menej nároční na pracovné
prostredie, či očakávanie motivácie zo
strany zamestnávateľa. Dôraz sa kládol
na rešpekt a autoritu.
Čo je charakteristické pre generáciu X ( cca 35-45 roční)?
Generácia X neznáša byrokraciu a pravidlá, ktoré vládnu v korporáciách. Chcú
mať možnosť niečo zmeniť, nie len slepo
plniť príkazy, vypĺňať reporty a pridržiavať sa na každom kroku „príručky pre
zamestnancov“.
Generácia X nie je taká dravá a bojovná ako súčasná generácia Y. Predbehnúť
všetkých kolegov a získať „titul zamestnanec mesiaca“ nie je pre nich tak dôležité, ako príjemné pracovné prostredie a
ľudský prístup. Nespokojnosť prejavujú v
pozadí a často ju nekomunikujú priamo.
Peniaze nie sú všetko. Pre generáciu X
nie sú peniaze na prvom mieste. Ide im
skôr o možnosť realizovať sa, možnosť
zúčastňovať sa diskusie o závažných skutočnostiach a prinášať vlastné nápady.
Potrebujú najmä vedomie, že si ich firma
váži.
Neuznávajú zisk za každú cenu. Neetické jednanie s partnermi, prehliadanie
práv zamestnancov, či zavádzanie zákazníkov patria medzi významné dôvody
na odchod z firmy. Generácia X je zásadovejšia a konzervatívnejšia ako „baby
boomers“ a generácia Y. Firmy, ktoré sa
snažia o zvyšovanie zisku aj „cez mŕtvoly“ často opúšťajú.
Generácia X sa cíti prehliadaná (a čiastočne aj podvedená). Na začiatku kariéry
ich starší kolegovia nebrali vážne a teraz,
keď sa po kariérnom rebríčku krok sa
krokom dostali tam, kde sú, prichádza na
scénu generácia Y –naučená vyhrávať a
dostať všetko na počkanie. Pre generáciu
X je to úder pod pás. „Ako môže niekto,
kto práve skončil školu robiť tú istú prácu
ako ja, s 10 rokmi skúseností?“ hovoria
si mnohí.
pokračovanie na ďalšej strane...
100 rokov značky MATADOR
Po roku 2000 sa usiloval Matador o výrobu pneumatík v juhovýchodnej Afrike.
Ponuky boli výhodné z niekoľkých afrických štátov, voľba nakoniec padla na
Etiópiu. Matador sa rozhodol pre vstup
do spoločného podniku, ktorý dostal názov MATADOR – ATC, a.s. Do etiópskej
spoločnosti vložil Matador okrem financií aj nové výrobné zariadenia a technológie. Produkcia pneumatík sa v novom závode začala už štyri mesiace
po podpísaní zakladateľskej zmluvy.
Ďalšie obchodné aktivity spoločnosti smerovali na Ďaleký východ.
Rýchlo rozvíjajúca sa ekonomika
Číny ponúkla nové možnosti zahraničným investorom a dodávateľským
subjektom. Dcérska spoločnosť MATADOR MACHINERY, a.s., ktorá
bola v Dubnici nad Váhom založená
v r. 1995, začala od r. 1997 dodávať
do Číny technologické zariadenia pre
gumárenskú výrobu. Po niekoľkých
zmenách názvu spoločnosti, spoločnosť nesie súčasný názov Matador
Industries, a.s.
Vstupom Slovenskej republiky do
Európskej únie v r. 2004, sa zmenilo podnikateľské prostredie aj pre
MATADOR. Na domácom trhu sme
museli čeliť zvýšenému tlaku konkurencie. Nové podmienky nastali aj na
trhoch strednej Európy. Bolo potrebné udržať si svoje doterajšie pozície,
zlepšovať služby pre zákazníkov, prehlbovať a rozširovať medzinárodnú
kooperáciu. V novej stratégii rozvoja bolo rozhodnuté aj o rozšírení
podnikateľských aktivít o produkciu
automobilových komponentov pre
automobilky na území Slovenska a
okolitých štátov. Od zámerov nebolo ďaleko k činom a spoločnosť v r. 2004 zakúpila väčšinový podiel akcií spoločnosti
Pal–Inalfa, a.s. MATADOR tak začal v
Slovenskej republike s výrobou komponentov pre podvozok a karosériu osobných automobilov. Výrobné prevádzky
novej dcérskej spoločnosti MATADOR
INALFA, a.s. sa nachádzali vo Vrábľoch,
v Nitre a Bratislave. V roku 2005 sa zme- rané na strojársku výrobu. Patrí medzi ne
nil názov spoločnosti na MATADOR napríklad spoločnosť AUFEER DESIGN,
Automotive Vráble, a.s.
s.r.o. sídliaca v Mladej Boleslavi, ktorá
Na predaj svojej pneumatikárskej pro- sa špecializuje na poskytovanie dizajdukcie vytvoril MATADOR v Slovenskej nérskych, vývojových, konštrukčných a
republike podnikovú sieť predajní, ktoré výpočtových produktov pre automobiboli v r. 2004 sústredené do novozalože- lových výrobcov a ich dodávateľov. Sponej obchodnej spoločnosti MATADOR ločnosť je členom skupiny od roku 2006.
SLOVENSKO, s.r.o. V tom istom roku v V roku 2009 vznikla spoločnosť MIA Engineering, s.r.o., ktorá sa zaoberá konštrukčnými prácami v strojárenstve a s
tým súvisiacim poradenstvom, ako aj
vývojom a výskumom v oblasti prírodných a technických vied. Od roku 2011
produkuje svoje výrobky spoločnosť
M. Investment Limited s.r.o., ktorá sídli v Liberci. Jej produkcia je zameraná
na dodávanie zváraných komponentov
pre automobilový priemysel. Najmladším členom skupiny, ktorý sa zaoberá
strojárskou výrobou, je spoločnosť
MATADOR Automotive Rus, LLC,
sídliaca v Nižnom Novgorode v Ruskej
federácii. S výrobou zváraných dielov
pre automobilový priemysel začne už v
najbližších týždňoch.
susednej Českej republike odkúpil 100%
podiel akcií v spoločnosti Obnova Brno.
Firma tak získala 43 predajní a pneuservisov.
Už v 90-tych rokoch minulého storočia došlo k rozhodnutiu diverzifikovať
podnikanie skupiny MATADOR, z toho
dôvodu, okrem už spomínaných spoločností, pribudli do skupiny aj ďalšie, zame-
Značka MATADOR má viac ako 100
rokov a MATADOR už nie je priemyselným podnikom. Dnes predstavuje určitú filozofiu podnikania,
ktorá prestupuje všetkými zložkami
skupiny. Investuje najmä do obrovského potenciálu ľudí a preto je venovaná vysoká pozornosť systematickému
vzdelávaniu, ktoré otvára brány ľudskej tvorivosti. MATADOR je zároveň
spoločnosťou, ktorá je úzko previazaná s regiónmi, v ktorých podniká.
Pretože nie je možné sa uzatvárať pred
miestami, kde žijú zamestnanci skupiny.
To je tá zmysluplnosť práce. Ak sa darí
podniku, darí sa aj ľuďom a miestam v
ktorých žijú. Preto aj heslo zakladateľa
spoločnosti MATADOR Júliusa Marburga – Pracujeme pre našu budúcnosť – je
aj po viac ako 100 rokoch aktuálne.
Zdroj : 100 rokov Matadoru
Súťažná otázka č. 6 :
V ktorom roku bol založený spoločný podnik MATADOR – OMSKŠINA, a.s. v Rusku ?
02
Matador EXPRES
Viete, do akej generácie patríte?
... dokončenie z prvej strany
Korporácie im neponúkajú dosť možností. Aj tu zohráva úlohu túžba po sebarealizácii. Korporácie, ktoré nevedia
využiť potenciál svojich zamestnancov,
neumožňujú im prispieť k vývoju firmy
a nenapredujú, o svojich zamestnancov
skôr či neskôr prídu. Generácia X nebude svoje nápady nikomu vnucovať, keď
má alternatívu v podobe vlastného podnikania.
Nástup Ypsilonov. Čím sa vyznačujú?
Je technologicky vyspelá - generácia Y
je dobre vzdelaná, vedomá si súčasných
technických výdobytkov a dokonale ich
ovláda. Počítače a všetky možné technické hračky sú pre nich absolútnou samozrejmosťou.
Je veľmi rozdielna - sociálne vzťahy tejto
generácie sú najrozmanitejšie. Nehľadá
rozdiely medzi náboženstvami a rasami,
čo je prínos pre začlenenie sa do pracovného prostredia v multikultúrnych
firmách.
Má globálnu skúsenosť - žijú v globálnej
komunite, kde udržujú kontakty s celou
planétou. Či ide o školské vzťahy, sociálne siete, nakupovanie, browsovanie multijazyčného webu – generácia Y s tým
skutočne nemá problém.
Je nezávislá a sebavedomá - ich rodičia im darovali veľkú slobodu. Začalo to
možnosťou výberu jedla alebo oblečenia,
Pracovníci údržby odviedli počas celozávodnej
dovolenky kus poctivej práce. Najviac pracovali na
„Ťažkej lisovni“.
Vedúceho strediska údržby Imricha
Miklu, sme sa spýtali, aké opravy
boli v priebehu celozávodnej dovolenky realizované a ktorá z nich bola,
podľa jeho názoru, najzložitejšia? Tu
je jeho odpoveď: „Pracovníci údržby
pracovali takmer nepretržite počas
celozávodnej dovolenky. Sústredili
sa najmä na práce, ktoré nie je možné realizovať za plnej prevádzky výroby, alebo len veľmi ťažko. Opravy
prebiehali v najväčšej miere na lisoch Edimc č. 5, 6, 7. Na lise č. 5 sa
vymieňali dva pomocné valce a na
lise č. 6 bol vymieňaný hlavný valec.
Za účasti externej firmy sa vymieňali
hydraulické ventily na lisoch č. 5 a
6, zvárali sa tlmiče na lisoch č. 5, 6,
7. Na robote automatizácie Edimc sa
vymieňalo oko s ložiskom a na pracovisku Seitenteil sa vymieňal otočný stôl č. 2. Za najzložitejšiu prácu
považujem výmenu hlavného valca
na lise č. 6, pretože konštrukcia starého valca bola iná, ako konštrukcia
nového, čo nám skomplikovalo jeho
výmenu.“
Organizáciu práce na údržbe čakajú
v blízkej budúcnosti výrazné zmeny,
k čomu má napomôcť aj prebiehajúci projekt MEX. Jeho zámerom je
posilnenie plánovania preventívnej
údržby, zmena organizácie práce
údržby, s cieľom posilnenia rannej
zmeny a rozvoj a správne využitie
potenciálu pracovníkov údržby.
Na fotografii zľava prevádzkový zámočník J. Vrana a
koordinátor údržby M. Sojka
PH
Predstavujeme...
Martin Pitr pracuje ve společnosti AUFEER DESIGN od 1. 2. 2011. V současné době vede oddělení přípravků, které se zabývá návrhem a realizací
svařovacích linek.
Pochádza z Novej Dubnice,
pracuje na úseku Nákupu
v MATADOR Industries,
a.s., a jeho najväčšou
záľubou je spev, vystupovanie pred ľuďmi. Reč je
o Lukášovi Cucíkovi, ktorý
nám ochotne porozprával
o svojej záľube.
spolehnout a věřit jim. Důvěra v kolegy,
kteří se na projektu podílí, jejich důslednost a pečlivost je pro mě velmi důležitá. V neposlední řadě je to schopnost si
správně zorganizovat práci.
4. Ak by ste si v dejinách ľudstva
1. Čo vás najpozitívnejšie ovplyv- Vzhledem k tomu, že úspěch práce naše- mali vybrať, s kým by ste šli rád na
nilo pri výbere kariéry alebo v ži- ho oddělení je závislý na spoustě lídí, tak večeru a prečo?
potřebuji mít jistotu, že se na ně mohu
vote?
Odpovědět na tuto otázku bylo pro
Můj směr určovali lidé, se kterými
mě asi nejsložitější. Rád bych povejsem měl možnost spolupracovat.
čeřel s někým, kdo by mi poradil,
Protože jsem na ně měl celkem
jestli to, co dělám, dělám správně a
štěstí, tak to jde vše tak nějak samo.
co bych mohl zlepšit nebo co vykonat jinak. Určitě by mě také zajíma2. Spĺňa dnešná pozícia vašu
lo, bude-li mít moje práce v budopredstavu z mladosti o tom,
ucnosti nějaký smysl .
čím ste chceli byť?
Můj tatínek pracoval jako nástrojař ve ŠKODA AUTO. Od malička
jsem ho měl za vzor, a proto jsem
k oboru uplatnitelném v automobilovému průmyslu také směřoval.
Přes nástrojařinu jsem se dostal až k
vedení projektů a vedení oddělení.
Možná se ale k soustruhu zase vrátím, mám za sebou pracovně velmi
náročný rok a moje manželka mi
často říká, že by byla raději, pokud
bych pracoval na soustruhu a trávil
více času s ní a dětmi.
3. Aké vlastnosti sú pre
úspech v práci podľa vás najdôležitejšie?
5. Máte nejaké hobby, záľubu,
ktorá vás napĺňa v súkromí?
V posledním kalendářním roce
jsem se věnoval pouze práci – i ta
je svým způsobem mým koníčkem.
Většinu volného času se snažím věnovat rodině, zejména svým dětem,
mojí vášní jsou ale hlavně zábavní
parky s „houpačkami a kolotoči“
a pokud mohu cestu trávit na motorce, pak takto strávený čas nemá
chybu.
6. Čo je pre vás v živote najväčším zážitkom?
Zábavní parky, konkrétně:
http://www.mirabilandia.it/#/mozzafiato/.
V Liberci úspešne prebehol audit
systému kvality
Audit ISO/TS 16 949/2009 zamestnanci v MIL
Liberec úspešne zvládli.
Zamestnanci M. Investment Limited
CR, s.r.o. úspešne zvládli recertifikačný audit systému kvality podľa
ISO/TS 16 949 : 2009. Predchádzala
tomu zodpovedná príprava za metodickej pomoci pracovníkov z Vrábľov.
Audit bol realizovaný spoločnosťou
TUV SÜD Bratislava auditormi Pavlom Horníkom a Pavlom Chovancom v dňoch 27. – 28.8.2013. Jeho
cieľom bolo overiť správnosť nastavenia a činnosti systému kvality, ako
spoločnosť deklarovala pri certifikačnom audite pred rokom.
Neustále zlepšovanie výrobnej činnosti pomocou systémov kvality je
jednou z požiadaviek automobilového priemyslu. Uvedomujú si to aj
zamestnanci v Liberci, ktorých hlavnými odberateľmi sú Škoda Auto a
Magna Bohemia.
SP
Na fotografií: Pavol Chovanec ( druhý zľava ) v sprievode interného
auditora MAV Júliusa Šranku ( prvý zľava ), riaditeľa MIL Jozefa Madolu ( tretí zľava ) a inžiniera kvality MIL Miroslava Greguša .
k
í
c
u
C
š
á
k
Lu
Čo ste možno nevedeli o ...
Každá generácia má svoj prínos a vyznačuje sa kvalitami, ktoré tá druhá
nemá tak dobre rozvinuté. Samozrejme nemôžeme všetkých zaškatuľkovať, nakoľko každý jednotlivec je
jedinečná ľudská bytosť. Avšak vplyv
hlavne z internetu a čo najľahšou cestou.
historických udalostí, vývoj technológií
Majú odlišné vnímanie komunikácie a rozvoj osobnosti sa dnes premieta do
a reality, spôsob vytvárania priateľstiev, toho, čo náš život ovplyvňuje a ako si s
ktoré je často virtuálne.
ním poradíme, či už ako jednotlivec, firNebudú z nich workoholici. Príliš veľa ma alebo spoločnosť.
chcú mať, navyše bez veľkej námahy a čo
Mgr. Dagmar Sliacka
najskôr.
Developing Support
Dôraz na hedonizmus – potrebujú, aby Ťažšie sa vyjadrujú, využívajú skratky, Uvedené znaky, správanie a charakteris- Poradca, lektor, sprievodca, hodnotiteľ v
práca bola hrou, či bola zameraná pre jazyk zjednodušujú, používajú slang, tiky možno už pozorovať u absolventov oblasti rozvoja ľudských zdrojov a osobblaho iných, mala zmysel. Dôraz kladú vlastný jazyk. Informácie získavajú a súčasných tínedžerov. Spoločnosť si nostného potenciálu
Údržbári v MAV sa cez
celozávodnú dovolenku
„zapotili“
V čase, keď je väčšina zamestnancov
podniku na zaslúženej celozávodnej
dovolenke, aby načerpali nových síl,
pracovníkov strediska údržby spravidla čaká najväčší kus práce v rámci
roka. Nebolo tomu inak ani v tomto
roku, kedy sa vrábeľskí údržbári v
spolupráci s externými firmami museli „popasovať“ s náročnými údržbárskymi prácami najmä na „Ťažkej
lisovni“.
zatiaľ nevie na nich zvyknúť a často
s nimi bojuje v školách, v práci, či v
systéme starostlivosti zo strany štátu.
Firmy, ktoré pochopili ako pracovať
s prichádzajúcou generáciou, začali
pre mladých vytvárať motivujúce,
neštandardné, tvorivé a stále sa meniace prostredie. V ňom sa cítia ako
ryby vo vode a využívajú svoje talenty. Preto sa umiestňujú dnes medzi
najatraktívnejšími zamestnávateľmi
a sú najpopulárnejší medzi nastupujúcou generáciou. Vo firmách sú
dnes najviac zastúpené generácia X a
už aj generácia Y, čo sú 30 - 40tnici.
Keď odíde „poslušná“ generácia X,
budú musieť firmy a aj spoločnosť
zvoliť iný prístup a spôsob práce,
motivácie, či komunikácie s ľuďmi.
Tí, ktorí to budú ignorovať, sa môžu
dostať do problémov a konkurenčnej
nevýhody.
na neformálne vzťahy na pracovisku.
Budujú si sociálnu sieť priamo v zamestnaní. Kolegovia sa stretávajú aj
ďalej voľného výberu školy či partnera po práci, trávia spolu voľný čas.
až po samostatný život na vlastných no- Budúcnosť nám prinášajú „Zhách. Veria si, že dokážu čokoľvek si za- -tkári“. Sú na to firmy naozaj
umienia. Táto tvrdohlavosť je v určitých pripravené?
medziach prínosom pre prácu.
Internet je ich život, priťahuje ich
Majú ambície a cítia sa bezpečne - aj web, sociálne siete a blogy.
keď im rodičia dali veľa voľnosti, stále cítia, že sa majú na koho obrátiť v prípade Sú „chirurgicky pripútaní“ k mobilpotreby. Menej sa boja skúšať nové veci a nému telefónu.
veľa sa pýtať.
Nedokážu sa dlho sústrediť na jednu
Zameranie na nové technológie - noví vec.
pracovníci prichádzajú s lepšími zna- Nezostanú dlho pri jednom zamestlosťami, ako majú ich šéfovia či spolu- naní, budú cestovať za prácou a žiť
pracovníci. Hoci Generácia Y prináša tam, kde sa uplatnia.
znalosti, avšak nemá ešte dostatok žiSú „Google-boti“, ktorí vyrástli na
votných skúseností a znalostí, ako svoje
internetovom vyhľadávaní. Patria k
vedomosti aplikovať.
šikovným on-line spotrebiteľom, ktoJe veľmi ovplyvnená vzťahmi v rodi- rí si dokážu nájsť najlepšiu ponuku.
nách – museli sa vysporiadať s rozvodmi
Fascinuje ich video, hudba a interakalebo úspešní zaneprázdnení rodičia, ich
cia v reálnom čase.
finančne dobre zabezpečovali, čo zapríčinilo väčšiu orientácia na materializmus. Dokážu robiť viacero vecí naraz
(počúvať TV, chatovať, smskovať, byť
Prístup k PC, internet vyrastanie na
na iPode....)
TV a reklamách – spôsobili, že lepšie
rozumejú komunikácii vizuálnej a inte- Sú presvedčení, že internet sa dá použiť
na všetko. V práci chcú využívať sociálraktívnej.
ne siete, instant messaging a surfovať po
Uprednostňujú - možnosť rozvoja, mawebe. Aj v práci chcú mať zábavu.
nažérskeho štýlu, slobodu, flexibilitu v
práci spoločné aktivity s kolegami. V Od zamestnávateľa očakávajú dokonapráci hľadajú aj zábavu, už nestačí, že ich lejšie technologické prostredie, často sú
s ním nespokojní.
uživí.
03
Matador EXPRES
Začiatky
Ako dieťa som mal pomerne blízko
k hudbe a najmä k spevu. Počas mojich mladších čias som sa zúčastňoval
rôznych súťaží a podujatí, či už ako
súťažiaci alebo divák. Zvláštne je, že
v rodine viem spievať iba ja a moja
mama, otcovi a mojim trom bratom
akosi tam zhora niekto zabudol nadeliť hudobný sluch, čo je možno aj
dobre, nakoľko v rodine nemám konkurenta. Spolu so spievaním a cestovaním som sa zároveň dostal aj ku koníčku, ktorý si ale našiel mňa a nie ja
jeho. Ide o moderovanie. Pamätám si,
keď som sa na jednej akcii len tak náhodou dostal k mikrofónu, mal som
16 rokov a vzápätí prišiel za mnou
jeden pán a oslovil ma s možnosťou
vyskúšať si moderovanie inej akcie.
Slovo dalo slovo a spolu s pribúdajúcim vekom som mal možnosť zúčastniť sa takto čoraz vyberanejších akcií.
Najkrajšie boli tieto časy samozrejme
počas školy, ale ako to už býva, pri
pracovnej vyťaženosti človek musí
veľa vecí nechať bokom a tak dnes
moderujem už iba niektoré akcie,
ktoré mi prirástli k srdcu. Samozrejme na oddych si treba nájsť
vždy čas. Mojím najlepším relaxom
je športové rybárstvo, ktorému sa
venujem od malička. Mnohí si povedia „tichý blázon“, ale
kto má pozná, vie, že ja
nie som z tých tichých
a keď to situácia vyžaduje, porozprávam sa aj
s rybami či labuťami. Dá
sa povedať, že moderovanie a športové rybárstvo ma najviac sprevádzalo počas mojej rannej
mladosti a tak trochu ma
formovalo a to na pozadí
umenia spevu. Ako malý
chlapec som často obdivoval kapely a známych
spevákov a speváčky, sály
plné ľudí stojacich s potleskom, uprostred veľké
pódium a na ňom človek
v žiari reflektorov. Toto
bol a je môj sen, pomaly
ale isto sa plniaci. To, či
ho zvládnem naplniť až
do konca, je niekde vo
hviezdach. No spievaním
v kapele sa mi už jeho
podstatná časť splnila,
vrátane potlesku od divákov a žiary farieb osvetlenia.
Vznik kapely
Ak by som chcel pozrieť na začiatky vzniku kapely Noozzle, musím sa
vrátiť v čase a to do obdobia mojich
15-tich rokov. Vtedy som spolu s niektorými ďalšími ľuďmi spolupracoval
so Saleziánskym strediskom v Novej
Dubnici, kde som dostával priestor na
realizáciu svojich snov a najmä spevu.
Už v tomto veku sme zorganizovali
zbor spievajúcich detí s počtom mladých (cca 35) a takto sme sprevádzali
rôzne podujatia. Postupom času sme
zredukovali objem a neskôr sme sa
zúžili úplne na kapelu. A ako to však
v živote chodí, naše cesty sa postupne
začali rozchádzať, či už pre školu, rodinu. Niečo sa končilo, niečo nové sa
mohlo začať a tu prišiel nápad s kapelou, ktorá bude
vedieť okrem vlastných vecí zahrať aj
prebrané. A tak sa napokon stalo. Kapela v zložení bicie, dve gitary, basa
a spev sa stala postupne ozdobou rôznych akcií a podujatí. Z času na čas
nám vypomôžu husle, či niekto ďalší
z inej kapely, aby samotné vystúpenie
upútalo vždy viac a viac. Naše hudobné zameranie sa pohybuje niekde na
hrane pop-rock a vlastne hráme podľa
potreby a charakteru akcie, takže nie je
vylúčený žiadny iný žáner.
Vystúpenia
Jednou vlastnosťou, ktorú si na našej
kapele vážim je fakt, že nehráme spôsobom vyberania si akcií z našej strany. Sme kapelou, ktorá hrá výlučne na
pozvanie. To znamená, my sami sa do
vystupovania nasilu netlačíme, ale ľudia si pozývajú nás napríklad na základe už videného vystúpenia.
V našom okolí, ste sa mohli s nami
stretnúť v bare Kruháč, či v Kine Panorex alebo na Silvestra v Novej Dubnici.
Pred pár rokmi taktiež v obchodnom
centre Laugaricio počas vianočných
sviatkov.
Taktiež sme pozývaní na svadby ako
hostia, kde odohráme spravidla hodinu a následne pridávame a pridávame
až kým ľudia vládzu. Pravdou je, že
mnohé akcie sú obmedzené vstupom,
alebo sú iba na pozvanie a preto je
veľmi ťažko povedať, kde sa môžeme
stretnúť verejne.
Spev ako liek
Už v minulosti, napríklad v starovekom Egypte, vedeli vtedajší obyvatelia využívať a narábať s rôznymi
nástrojmi, ktoré pri údere vydávali
zvuky. Postupne prišli na to, že jemné
opracovanie dreva v kombinácii s rôznymi doplnkami dokáže vytvoriť ľu-
bozvučné tóny, ktoré boli pre ucho
akýmsi medom. Keď postupne pridali
spev, uvedomili si, aký úžasný účinok
môže mať toto spojenie na duchovnú
ale aj fyzickú stránku človeka. Postupne sa nástroje a spev stali módnym doplnkom všakovakých akcií
a podujatí. V podstate ja sám nemám
človeka, pre ktorého rád vystupujem
alebo spievam. Podľa môjho gusta sú
najkrajším zážitkom sály plné nadšených ľudí, poprípade kluby, kde nie je
núdza o zábavu. O to radšej vystupujem pred ľuďmi, čo sa neboja odviazať
a zaspievať si spolu s našou kapelou.
Vtedy celé vystúpenie naberá úplne
iných rozmerov a človek stojaci na pódiu má presne opačný pocit, teda nie
že on vystupuje a ľudia sa pozerajú, ale
skôr ľudia vystupujú a ja sa pozerám.
Preto si myslím, že hudba ako taká,
patrí k najstarším a najmä neškodným
spôsobom liečenia. Človek tvoriaci
v takejto oblasti, musí byť stotožnený
s tým, čo robí a najmä nemôže spievať
sám pre seba, ale pre ostatných. To je
základ toho, čo by mal znamenať spev
a hudba pre hudobníka.
N. Backová
04
Matador EXPRES
Šunka a niečo o nej...
Poznáte dobrú šunku? Viete si ju doma pripraviť?
Aké druhy šunky poznáme?
Podľa spôsobu výroby rozlišujeme
šunku:
Varenú
Údenú
Sušenú
Tieto spôsoby sa samozrejme aj kombinujú.
Pri výbere sa riaďte obsahom svalovej
bielkoviny, ktorý je najdôležitejšou
známkou kvality vý-
chodoch, na moju radosť, sa už pomaly začína objavovať.
Údené mäso – na slávnostný stôl
Údenie je starý spôsob, ako predĺžiť
trvanlivosť surovín. Údi sa bravčové,
hovädzie aj hydinové mäso a výrobky
z nich. Proces môže prebiehať teplou
cestou, teda horúcim dymom pri teplote nad 70 stupňov Celzia. Takto sa
upravuje napríklad aj známa pražská šunka. Údenie
studeným dymom do 18
stupňov Celzia je veľmi
podobné sušeniu a trvá
až tri mesiace. Miernym
údením prechádza nielen
surové mäso, ale aj väčšina nakladaných a varených šuniek.
Urobte
šunku
robku. Na porovnanie, čistá svalovina má 20 percent
bielkoviny.
Sušená je najtrvanlivejšia, vyrábajú
ju takmer všetky prímorské krajiny v
mnohých obmenách. Jedno však majú
spoločné, je to sušené bravčové stehno, ktoré najprv niekoľko týždňov,
až mesiacov leží naložené v soli a potom sa ďalšie mesiace, až roky suší na
dobre vetranom mieste. Najčastejšie
sa nakladajú celé stehná, ale môžu to
byť aj väčšie kusy mäsa.
V Taliansku sa volá: Prosciutto, či
Parmská šunka
Najslávnejšie je talianske Prosciutto
de Parma,
Španieli majú:Serrano alebo Ibérico.
Iberská šunka je jedna z najdrahších,
kilogram stojí až sto eur!
Známe sú aj nemecké
„prošutá“, napríklad
schwarzwaldská, westfálska alebo holštýnska šunka, ktorá patrí
k najväčším a váži až
17 kilogramov.
Chorváti túto šunku
volajú Pršut, čo je
odvodené od Talianskeho slova Prosciutto.
Na Slovensku v minulosti tento typ
šunky volali - „ŠOUDRA“ dnes v ob-
si
domácu
Pomeľte 1 kg hydinového mäsa v mlynčeku,
2 kg bravčovho stehna nakrájajte na
väčšie kúsky. Pridajte 100 ml mlieka,
50 ml vody, 50 g soli a 1 lyžicu cukru.
Zmes asi polhodinu miešajte, poriadne natlačte do vrecúška na tlačenku a
pevne zviažte. Nechajte 48 hodín odležať v chladničke. Potom varte asi 4
hodiny pri teplote 70 stupňov Celzia.
Nechajte vychladnúť a uchovávajte v
chladničke, ale pozor, nemá dlhú trvanlivosť, ale chutí fantasticky !
S čím ju kombinovať?
tIZEJOPWÞTBOBOÈTPN
tCSBWʊPWÞTVIPSLPVBQBSBEBKLPV
tIPWÊE[JVTVÝFOÞTGJHBNJ
tCSBWʊPWÞTVÝFOÞTPäMUâNNFMØOPN
tÞEFOÏ NÊTP TP ÝUJQʠBWPV QBQSJLPV B
s chrenom
Podiel svalovej bielkoviny v šunkách:
Konzumná
7%
Štandardná
10 %
mäsa, priveľa vody a množstvo
pridaných chemických látok. VýVýberová
13 %
robcovia totiž znižujú cenu rôzNajvyššej kvality 16 %
nymi nekvalitnými surovinami,
napríklad kožou, zemiakovým
Aké sú kalorické? (Vyjadrené 100 g škrobom, vlákninou, rastlinnýkJ/kcal)
mi bielkovinami a takzvaným
separátom. To sú zvyšky, ktoré
Bravčová šunka štandard 437/104
sa rozdrvia, prepasírujú a poDebrecínska pečienka
535/127
tom používajú na výrobu mäkHydinová prsná šunka
448/106
kých mäsových výrobkov. SeDelikatesná varená šunka 451/107
parát nie je v zásade zdraviu
Dusená šunka výberová 436/110
škodlivý, ale od šunky má
Kuracia šunka fitnes
325/77
ďaleko.
Bravčová šunka fitnes
357/85
Parmská sušená šunka 1 018/243
Recepty z pražskej šunSchwarzwaldská šunka 940/223
ky
1. Šunka na studeno, tipy čo k
Varená šunka - na každý deň
nej
Je to asi najbežnejší a najobľúbenejší 2. Šunkový zvitok, vložka do polievky
mäsový výrobok vôbec. Varená či du- 3. Šunka s topinaburami na škorici a
sená šunka je šťavnatá a jemná. Býva pomaranči
iba ľahko naložená, varí sa pri teplo- 4. Šunka s hlivou ustricovou a novými
te okolo 70 stupňov Celzia. Do tejto zemiakmi
skupiny patrí aj hovädzia alebo hydinová šunka. Niektoré druhy sa dávajú Šunka na studeno, tipy čo k nej
aj vyúdiť, napríklad rolovaná šunka. keď príde návšteva
Vyrába sa z vykosteného bravčového t
5ZʊJOLPWâ[FMFS
stehna alebo pliecka, ktoré sa pred t
ɇFSWFOÈQBQSJLBʊFSTUWÈ
vyúdením pevne zvinie do valčeka a t
"OBOÈT
zviaže. Nemá kožu a obsahuje najme- t
.SLWB
nej tuku.
t
.FMØO
t
.BSIVʠBCSPTLZʥB
Pražská šunka - ako to s ňou
naozaj je
Šunkový zvitok / vložka do poVznikla v polovici 19. storočia. Pražlievky - vývaru
ský mäsiar František Zvěřina zmenil
výrobu šunky tak že mäso ponechal s Suroviny: 4 porcie
10 g masti, 3 vajcia, štipka muškákosťou.
Následne Pražský mäsiar Antonín tového kvetu, soľ, 100 g polohrubej
Chmel v svojom mäsiarskom závode múky, 50 g šunky
„Zvonařka“ začal s výrobou v roku
1878. Solili a nakladal bravčové steh- Postup: Vajcia sa vyklepnú a žĺtky sa
ná z mladých prasiatok (8-10 kg). oddelia od bielkov. Žĺtky sa dobre vyStehná stáli v „páci“, ktorý sa skladal miešajú, okorenia muškátovým kves cukru, soli a dusičnanu sodného. Po tom, mierne osolia, zľahka sa
2 týždňoch sa mäso prekladalo a znozamieša tuhý sneh vyšľahaný
va zalialo a po ďalšom týždni sa mäso
z bielkov s múkou a šunkou
vybralo, osušilo a vyúdilo.
nakrájanou na drobné kocky.
Zvitková hmota sa vyleje na
Ako vyberať čo je na šunke zlé:
Pozor na výrazné tóny ružovej farby, vymastený, múkou vysypaný
znamená to, že je v nej veľa ché- plech, zľahka sa rozotrie a
mie – umelých farbív. Nemala by pečie sa v mierne vyhriatej
byť lesklá od vody, mať gumovú rúre dozlata. Upečený, čiasštruktúru, či silný lesk.
točne vychladnutý zvitok sa
zoberie z plechu a pokrája
Pozor na náhrady šunky!
na malé rovnomerné kocky
Ako rozoznáte šunku od šunkovej salámy? Predovšetkým podľa alebo iné tvary.
množstva vody. Aj kvalitný výrobok obsahuje 10 až 20 percent
vody, inak by vám šunka nechutila.
No mnohé výrobky sa iba „tvária“
ako šunka. Sú to prefabrikované
zmesi, ktoré obsahujú minimum
Matador GT Racing weekend na Slovakia Ringu, v rámci ktorého sa išlo
4. kolo série FIA GT, nedopadol pre nášho najúspešnejšieho automobilového pretekára Štefana Rosinu podľa jeho predstáv. V hlavných pretekoch víkendu namiesto boja o stupne víťazov skončil jeho tím už v 1.
kole.
0,5 kg zemiakov (resp. bataty, topinambury), ½ čl mletej škorice, 2 ks pomarančov
Postup: Na rozpustenom masle opečieme uvarené, na kolieska nakrájané
topinanbury. Posypeme ich škoricou a
pridáme šunku, potom pokvapkáme
šťavou z pomarančov. Prehriate zemiaky a šunku poukladáme na tanier,
kde sme si už vyložili pomarančové
filety.
Kvalifikačné preteky dokončilo Lamborghini s číslom 24 pod vlajkou
nemeckého tímu Lamborghini Blancpain Reiter na výbornom 3. mieste.
Štofi Rosina spolu s rýchlym a skúseným Holanďanom Petrom Koxom
odviedli skvelý
Šunka s hlivou ustricovou a novými zemiakmi
Suroviny: 4 porcie
200 g šunky, 100 g masla, 100 g cibuľky, 0,5 kg nových zemiakov, čerstvá
petržlenová vňať ½ zväzku, soľ 1/2 čl
Postup: Na masle zarestujeme na
drobno nakrájanú cibuľku, pridáme
hlivu - väčšie kúsky, restujeme do
zlata a následne pridáme šunku na rezance. Podávame s novými zemiakmi.
Pripravil : V. Morochovič
Executive chef Sodexo
Šunka s batátmi na
škorici a pomarančoch
Suroviny: 4 porcie
200 g šunky, 100 g masla,
Guláš pááááárty
wPre prihlásenie súťažného tímu je podmienkou priniesť štartovné 0,5 l domácej pálenky alebo 2,0 l vína;
wTím tvorí 3 až 5 členné družstvo zamestnancov (kmeňoví resp. externí);
wKaždý tím si prinesie svoj vlastný „vercajch“ /kotlinu, kotlík, drevo, suroviny potrebné na prípravu guláša);
wMAV zabezpečí 3kg bravčového mäsa pre každé súťažné družstvo;
wSuroviny nesmú byť vopred pripravené;
wSúťažné družstvá sa môžu prihlásiť u S. Mikleovej a P. Havettu, rovnako ako i ostatní zamestnanci, ktorí sa chcú zúčastniť ako diváci.
Termín súťaže:
Matador GT Racing weekend na Slovakia Ringu
ŠTEFAN „ŠTOFI“ ROSINA: „Ešte sa musím vrátiť...“
0. ročník súťaže vo varení gulášu MAV
Podmienky súťaže:
05
Matador EXPRES
14.09.2013 začiatok o 9:00 hod. na Mašekovom mlyne – Horný Ohaj
Priebeh súťaže:
Každý súťažný tím musí v čase od 09:00 do 13:00 hod. uvariť „svoj víťazný guláš“(min množstvo 5l), do 14:00 hod. degustačná komisia odoberie vzorky od všetkých tímov a vyhodnotí prvé až tretie miesto. O 14:00 hod. sa uskutoční vyhodnotenie 0. Ročníka Guláš pááááárty.
Pre našich najmenších bude pripravená opekačka, no a nám ostatným nezostáva nič iné ako vychutnávať guláš a príjemne sa zabaviť v
spoločnosti kolegov a priateľov. Doprava je individuálna.
váš personálny úsek MAV
výkon a v hlavných pretekoch chceli
získať čo najviac bodov do celkového
hodnotenia. Vyše 20 tisíc fanúšikov
však zmrazila už v prvej zákrute 1.
kola navonok drobná kolízia, ktorá
v š a k vyradila z pretekov tri autá,
medzi nimi aj hviezdneho
Sébastiena Loeba. Nanešťastie zamieril Peter
Kox do boxov už po prvom kole a pokračovať
sa nedalo, pretože auto
malo poškodené zavesenie ľavého predného kolesa. Štofi Rosina sa len
sklamane pozeral na
červené Lambo, takto
si ohlásený záver profesionálnej kariéry na
Slovakia Ringu veru nepredstavoval: „To teda nie, chcel Foto: Jozef Pisch
som to úplne inak. Ale toto
sa v motoršporte stáva, kontakty k tomu patria. Boli sme
v tom úplne nevinne,“ smutne skonštatoval 26-ročný Púchovčan v boxoch. „Ale nevydarená rozlúčka je pre mňa
silnou motiváciou. Ja sa sem
ešte musím vrátiť, toto nemôžem nechať takto. Ja na tomto
okruhu jednoducho musím
vyhrať veľké preteky. Moji fanúšikovia, ktorým sa aj takto
chcem veľmi pekne poďakovať
za skvelú a hlasnú podporu, si
to jednoducho zaslúžia.“
Foto: Jozef Pisch
Matadoráci podporili Štefana Rosinu na FIA GT Series
Tretí augustový víkend patril Slovakia Ringu v Orechovej Potôni, kde sa
vybrali (nielen) zamestnanci skupiny MATADOR Group podporiť jediného
slovenského zástupcu na okruhu – Štefana „Štofi“ Rosinu.
Nedeľňajšia dvojica pretekov FIA
GT Series na Slovakia Ringu priniesla veľa drámy a nečakané výsledky. Ráno boli na programe
hodinové kvalifikačné preteky. V
nich fantasticky odštartoval Alvaro Parente (Sébastien Loeb Racing, McLaren MP4-12C), ktorý sa
z ôsmeho miesta prepracoval hneď
v prvom kole na druhé. Po výmene jazdcov a po kontaktoch áut na
popredných priečkach sa Sébastien
Loeb prepracoval z druhého na prvé
miesto, ktoré si udržal až do konca.
Druhý skončil vedúci pretekár šampionátu Stéphane Ortelli s Laurensom Vanthoorom (WRT, Audi R8
LMS) a tretí skončili náš
Štefan Rosina s Petrom
Koxom (Lamborghini
Blancpain Reiter, Lamborghini
LP560-4).
Finálové preteky však
Štofi nakoniec bohužiaľ nemohol absolvovať. Za volant Lamborhini LP560-4 sa totiž
najskôr posadil Rosinov
spolujazdec Holanďan Peter Knox. Tesne po štarte sa
však ocitol v hromadnej kolízii, ktorú zapríčinili vedúci jazdec série Francúz Stéphane Ortelli a jeho krajan
Sébastiene Loeb.
Knox ešte dokončil prvý
okruh, s autom sa dostal do boxov, ale holandsko-slovenská
dvojica už po 1. kole v pretekoch
pre poruchu automobilu ďalej
nemohla pokračovať. Víťazom
4. pretekov šesťdielnej FIA GT
Series na 5922 m dlhom okruhu Slovakia Ring v Orechovej
Potôni sa tak stala posádka
Andreas Simonsen a Sergej
Afanasiev na Mercedes SLS
AMG GT3.
Enormný záujem o lístky,
obsadené tribúny a všadeprítomné tričká s nápisom „Fandíme Štofimu“ však rozhodne
svedčí o tom, že Štefan Rosina má doma naozaj obrovskú
podporu fanúšikov. My mu za
zastúpenie nielen našej spoločnosti, ale i krajiny na tomto
preteku ĎAKUJEME!
06
Matador EXPRES
Spoločná dovolenka MID v Taliansku
Pracovné
a životné
jubileá
Pracovné jubileá
v MATADOR Holding
Irena Vanková, Ing.
25 rokov
Pracovné jubileá MAV
Peter Kentoš
Jozefína Zuzulová
Štefan Gatyáš
Július Solčiansky
10 rokov
35 rokov
35 rokov
35 rokov
Juraj Belenčík
40 rokov
Životné jubileá MAV
Jozef Brunclík, Ing.
Jozef Gál
Jozef Kuruc
Vojtech Somor
50 rokov
50 rokov
60 rokov
60 rokov
Voľné pracovné
miesta v MID
CNC frézar
(FS100, FRFQ 250 )
Kontrolór montáže
Vývojový konštruktér - elektro
Brusič na plocho
Programátor PLC
Zámočník - palič
Lean/ CIP Manager
Kontakt:
Ing. Zuzana Rusnáková
Tel: 042 / 3810 212, Mob: 0917 911 399
[email protected]
Voľné pracovné
miesta v MAV
Procesný technológ zvárania
Procesný technológ lisovania
Technológ - kalkulant
Kontakt:
Bc.Lucia Švecová - personalista
Tel.: 0905 724 154 Fax: 037 / 7833 294
[email protected]
Leto – čas dovoleniek, oddychu od práce a
povinností. Kto
by sa netešil, že
aspoň na krátky
čas zabudne na
množstvo nevybavených úloh,
kopu papierov na
stole a aspoň pár
dní si odpočinie
od večne otravných kolegov. Lyžovačka v Oščadnici, bowlingové
posedenia či futbalové turnaje,
pálenie
Ďura,
spoločne trávené
chvíle na festivaloch, úspešný
Matador Day a mnoho iných spoločných podujatí však svedčí o
tom, že naši Dubnickí kolegovia
sa radi stretávajú nielen v práci,
ale i mimo nej. V dňoch 12.7. – 21.7.
si zamestnanci MID spoločne
užívali teplé slnečné lúče, piesočnaté pláže a vôňu mora v obľúbenej talianskej destinácií - Lignano Sabbiadoro.
ostrovčekov s vlastnými chatrčami so
slamenými strechami – dýchala z nich
čarovná atmosféra.
Samotné
centrum
mestečka je tvorené
typickými
malebnými námestiami a
úzkymi uličkami. Do
centra zasahuje aj
kanál, ktorý lemuje
množstvo plachetníc
a lodí kotviacich priamo v centre“. (Naďa
Backová) „Výlet bol
príjemným spestrením dovolenky. Dostali sme možnosť
naplno si vychutnať pohodlnú plavbu
loďou na pozadí pobrežia Lignano. Samotné mestečko Grado spočiatku vyznievalo ako mestečko duchov, nakoľko
na uliciach na nás „zízal“, prázdne stoly
povedľa reštaurácií, čo pôsobilo miestami strašidelne. Za tým všetkým ale stála
obedná siesta Talianov, ktorí takto bezprostredne a nerušene oddychujú počas
najväčších páľav. Mesto má čo ukázať
turistom, keďže sa v ňom nachádzajú
rôzne starodávne pamiatky, od kostolov, cez hradby a zrúcaniny, až po torzá
stroskotaných lodí. Príjemne som bol
prekvapený nielen zo samotného mesta, ale aj pokoja vládnuceho všade navôkol. Nuž darmo je opisovať prostredie
aké sme zažili, odporúčam spoznať toto
mesto osobne“. (Lukáš Cucík)
aj ozajstní gurmáni. V stredu večer sa
konalo v jednom z penziónov spoločné posedenie a zábava spojená so živou
hudbou, vlastným programom a občerstvením. Spev, tanec a hudba sa ozývali
talianskymi uličkami až do polnoci.
Cesta trvala približne 2 hodiny a bola
veľmi veselá. Ľudia spievali, posádka
ponúkala na občerstvenie chladené vínko. V Marane sme zakotvili až za tmy.
Spravili sme menšiu exkurziu mestečkom, navštívili miestny kostolík. Všetko
bolo krásne nasvietené. Zaujímavosťou
bolo, že pri prehliadke mestečka sme
stretli asi 90 ročnú Slovenku, rodáčku z
Nočná plavba loďou do Marana:
Trenčína, ktorá tam žije so svojou dcé„Loď vyplávala z prístavu Lignano za rou.“ (Peter Václav).
západu slnka. Najprv sme sa kochali
V sobotu ráno dorazili do cieľovej des- pohľadom na luxusné lode, ktoré kotvitinácie tri autobusy s našimi kolegami,
ich priateľmi, rodinnými príslušníkmi a
známymi, ktorí sa následne ubytovali v
troch penziónoch – Yachting neďaleko
prístavu, Julia a Liana, vzdialených len
niekoľko metrov od centra, kde sa nachádza hlavná nákupná trieda cez pešiu
zónu. V deň príchodu čakala na účastníkov krátka informatívna prechádzka
Výlet do Benátok:
po okolí a zoznámenie sa s prostredím a
ponúkaným programom počas pobytu.
„V Benátkach som nikdy predtým nebol, potešila ma možnosť navštíviť
toto miesto. Pozitívne hodnotím služProgram
by sprievodcu, vďaka ktorým som sa
o Benátkach dozvedel veľa nových,
Voľné chvíle trávili naši kolegovia podzaujímavých informácií. Kto sa chce
ľa svojich možností a chutí. Volejbal
dostať do Benátok nemusí si zmáčať
na pláži, stavanie hradu z piesku, preani nohu, lebo sú spojené s pevninou
chádzky večernými uličkami, návšteva
úzkou lagúnou, a v samotných Bepamiatok, miestnych barov či reštauránátkach je našťastie všetko blízko. V
cií, beach party, či večerné posedenia
centre rozhodne nepočuť zvuk žiadna pláži pri západe slnka. V ponuke boli
neho automobilu. Namiesto širokých
aj fakultatívne výlety loďou do Benátok,
ulíc toto mesto križujú vodné kanály,
možnosť navštíviť Mušličkový ostrov,
plné motorových člnov a gondol. DoZoo, Aquasplash, Gulliverlandiu, trhy, li v prístave. Spravili sme menšiu ob- Ostrov Grado:
prava teda patrí lodiam a vlastným
výlety loďou po rieke Stella, výlet loďou hliadku pláží v Lignane a potom sme
na ostrov Grado a mnoho iného. Tým, sa vydali do rybárskeho mesta Marano. „Popoludní sme sadli na loď smerujú- nohám. Je fajn prejsť Námestím sv.
ktorí sa chceli oddávať oddychu, boli k Spolu so susednou Lagúnou di Grado cu na ostrov Grado, ktorý je známy ako Marka, dať si kávu v jednej z najstarších
dispozícií krásne piesočnaté pláže roz- sú na brehoch ramien medzi mnohými mesto poskytujúce dovolenkové poby- kaviarní, či z výšky 99 metrovej zvonidelené do niekoľkých častí. V meste je ostrovčekmi postavené typické rybár- ty pre turistov z celej Európy a sveta. ce baziliky sv. Marka prehliadnuť všetveľa fontán a námestí. Nachádzajú sa tu ske chatrče, niektoré ostrovy sú aj trvalo Plavba trvala asi hodinu, počasie bolo ko z vtáčej perspektívy. Mesto vie jedkaviarne a bary, kde si prídu na svoje obývané. Na pobreží je zaujímavá sta- perfektné, takže aj viditeľnosť bola dob- noznačne nadchnúť.“ (Martin Lipták)
rá rybárska dedina Marano Lagunare. rá. Počas plavby sme videli množstvo
Naše fotosúťaže
Už l e n d o ko nca septembra m á te š a n c u vyh rať zau jí m avé ce ny v prebieh ajú c i ch foto sú ťažiach „Môj
m i l á č i k “ a „ Fotografia z
dovo l e n k y 20 13 . “ Sú ťaže
s a m ôžu zú č ast niť všetci za m e st n a n ci Matador
Gro u p. Sta č í len poslať
sú ťa ž n ú foto grafiu na adresu re d a kc i e . A nezabu dn ite uv i e sť a j svoj e konta kt n é ú d a j e . A ké pekné
zá b e r y n á m p rich ádzaj ú
m ôže te v i d i e ť na ďalších
foto g ra f i á ch .
redakcia
Dorka N. Backovej
Dorka N. Backovej
D orka N. B
E sterka K. M
ackovej
P. Šmatlá k - Tour de France
Ang ie T. Pau lovej
M. Mar uniaková -
Vlnka v Bibione
2013
E sterka K.
Malého
Osk ar
S. Mik
le ovej
alého
Download

generácie patríte? generácie patríte?