Magazín
http://sk.tiens.com
tel.: +421 2 4363 1977
SLOVAKIA
VYDANIE
5
December 2014
Sponzorované Obchodným oddelením Globálneho priameho predaja
Obchodné stretnutie
TIENS Európa
Nové produkty TIENS
Kvalifikovaní v Super Star
Vianoce,
čas nákupov
Ibrahim K. Asante
opäť na Slovensku!
Obsah
2
3
4-5 6-10 11 12 13 14 15 16 Úspechy TIENS Európa a potenciál pre rok 2015 – Vivienne Lee, prezidentka Regiónu TIENS Európa k európskym distribútorom,
Príhovor - Ing. Katarína Špirková
Ibrahim K. Asante opäť na Slovensku!
Obchodné stretnutie TIENS Európa
TIENS Matrac pre zdravý spánok
a TIENS Energetické náramky
Super Star – príbehy úspešných
Distribútori TIENS o produktoch TIENS
Úspešní distribútori v motivačných
programoch Super Star a Šťastná hviezda
Nové kvalifikácie
Vianoce, čas nákupov
Vivienne Lee
PREZIDENTKA REGIÓNU
TIENS EURÓPA
Drahí kolegovia a obchodní partneri
z TIENS Európa!
Ako ten čas letí! Ako by to bolo iba včera,
kedy sme sa zišli, diskutovali a plánovali nadchádzajúci rok. Ten tohtoročný sa už chýli ku koncu, ale bol to rok skutočne pozoruhodný!
Najskôr by som každému z vás chcela poďakovať za vašu lojalitu,
vytrvalosť, dôveru a tvrdú prácu, s ktorou budujete svoje podnikanie
TIENS. I keď to bola cesta plná obáv i odmien, pamätajme si, že staviame
základy pre ešte lepšiu budúcnosť, pre nás i pre ďalšie generácie.
Som veľmi hrdá, že sa s vami môžem podeliť o nasledujúce úspechy,
ktoré sme v roku 2014 v TIENS Európa spoločne dosiahli:
a. Etablovali sme ako krátkodobé, tak dlhodobé produktové portfólio
a slávnostne sme uviedli tri nové produkty pre zdravie, dva produkty
starostlivosti o pleť a dva prístroje TIENS, a to konkrétne: TIENS Flexi,
TIENS Vision, TIENS Fizzy, APROTIE CIRCE Intenzívne sérum na zjemnenie pleti a Pleťový krém s liftingovým účinkom, TIENS Energetické
náramky a TIENS Matrac pre zdravý spánok.
b. Úspešne sme zostavili Regionálnu Radu lídrov, tvorenú úspešnými,
lojálnymi a expandujúcimi lídrami, ktorej členmi sú menovite pani
Iliana Kamenarova (Bulharsko), pani Naďa Galjanič (Chorvátsko),
pani Ilona Chromcová (Česká republika), pani Iryna Limarova
(Nemecko), pán Gábor Hajdu (Maďarsko), pani Dalia Prizgintiene
(Litva), pán Jirij Redkovas (Poľsko), pán Ovidiu Racz (Rumunsko)
pani Alexandra Findrová (Slovensko), pán Ibrahim Asante (Veľká Británia). A takisto boli zostavené Rady lídrov v jednotlivých krajinách.
Tieto tímy nám budú pomáhať zlepšovať komunikáciu a spoluprácu
medzi firmou a všetkými distribútormi a podporovať tak záujmy
všetkých zúčastnených.
c. Uskutočnilo sa úspešné Obchodné stretnutie TIENS Európa za účasti
viac ako 750 distribútorov zo 14 krajín a zástupcov najvyššieho
2
managementu z Číny, vrátane prezidentky TIENS Divízie priameho
predaja, pani Bai Ping; viceprezidenta TIENS, pána Bai Fenga; a pána
Li Pinga, generálneho manažéra TIENS Divízie priameho predaja.
Súčasťou stretnutia boli taktiež produktové workshopy, strategické
obchodné meetingy a uvedenie niekoľkých nových výrobkov, vďaka
čomu sme počas jediného dňa dosiahli viac ako 8% z celkového
mesačného predaja.
d.Dokončili sme Vzdelávací a školiaci program TIENS, ktorý spustíme
v roku 2015. V medziobdobí budeme uskutočňovať školenia TTT
(Train the Trainer), kde sa budú školiť a rozvíjať svoje schopnosti noví
prednášajúci, aby sme zabezpečili udržiavanie štandardov a vysokej
kvality. V súčasnej dobe máme dvoch oficiálne uznaných prednášajúcich/školiteľov pre ich krajiny, teda tzv. „Country Speakers”,
konkrétne pani Eszter Komondy z Maďarska a slečnu Petyu Tsanevu
z Bulharska, a sedem oficiálne uznaných prednášajúcich/školiteľov
pre ich mestá, teda tzv. „City Speakers”, konkrétne pani Ilonu
Chromcovú (ČR), pani Danušu Rajdlovú (ČR), pani Alenu Suchánkovú
(ČR), pani Daliu Prizgintiene (Litva), pani Ausru Rackeviciene (Litva),
pani Dašu Broskovú (Slovensko), pani Mariyku Marinovu Ivanovu
(Veľká Británia) a pani Bibiane Chimpampwe (Veľká Británia).
e. V júli 2014 sme predstavili nové motivačné programy Šťastná
hviezda a Super Star a spoločne so Systémom duplikácie úspechu
sa vďaka nim kvalifikovalo 249 nových distribútorov 5*, 58 nových
distribútorov 6*, 15 nových distribútorov 7* a 3 noví distribútori
8* (údaje k októbru 2014). Celkovo od októbra 2014 viac než 45%
našich nových distribútorov zadáva objednávky v hodnote presahujúcej 300 PV.
f. Taktiež sme dokončili plány pre nové obchodné stratégie na rok
2015 a ja osobne sa ich už nemôžem dočkať. Ako malé poodhalenie
môžem prezradiť, že v roku 2015 nás čaká predstavenie nového
radu výrobkov, vrátane Krilového oleja s rakytníkom rešetliakovým,
Aprotie Organic starostlivosti o pleť a krému na ruky, CordyCafe
a ďalších. Okrem toho nás čaká uvedenie druhej vlny obchodných
motivačných programov, ktoré našim distribútorom umožnia získať
autá, jachty a ďalšie atraktívne odmeny. To všetko naviac k lukratívnym bonusom, ktoré už ponúka náš Kompenzačný plán.
Mám veľkú radosť z vývoja, ktorý doteraz počas roka 2014 pozorujeme
a s nadšením očakávam, čo prinesie rok 2015. TIENS Európa má obrovský potenciál a ja som presvedčená, že spoločne, ako tím, prekonáme
akékoľvek výzvy a prekážky, s ktorými sa na našej ceste stretneme.
Členovia nášho vedenia a distribútori v Európe sú jednoducho skvelí
a ja verím, že jednoznačne prekročíme všetky očakávania a zvíťazíme vo
veľkom štýle!
Poďme sa do toho spolu oprieť a zakončiť tento rok veľkolepo a položiť
tak základy ešte lepšiemu, väčšiemu, zdravšiemu a viac naplňujúcemu
roku 2015!
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok všetkým
kolegom a obchodným
partnerom v Európe i po
celom svete! Nech sa vám
splnia všetky vaše sny
a nech sme tak dobrí, ako
len môžeme byť!
TIENS, do toho!
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
Vydavateľ: TIENS SLOVAKIA, s.r.o.
Mierová 85, 821 05 Bratislava
Grafický dizajn: Logotomia
Autor textu: spoločnosť TIENS
Autorské práva: Obsah časopisu je
chránený autorskými právami.
Všetky práva vyhradené TIENS
Európa.
|
č. 5
|
http://sk.tiens.com
TIENS SLOVENSKO
Ing. Katarína
Špirková
v roku 2015 na celosvetové podujatia TIENS, a to všetko iba za Vaše
pravidelné mesačné nákupy za min. 100 PV.
Aj v tomto roku sa mnohí naši distribútori zúčastnili významných akcií,
akými boli oslavy 19. výročia Tiens Group v auguste v Moskve, a ná-
Operations Manager
TIENS SLOVAKIA
sledne v septembri sme vo Varšave, na Obchodnom stretnutí TIENS
Európa, privítali VIP hostí priamo z Číny, na čele s prezidentkou Tiens
Group, pani Bai Ping a prezidentkou TIENS Európa, pani Vivienne Lee.
Milí distribútori a priatelia TIENS,
rok 2014 sa nám pomaly ale isto blíži ku koncu. Posledný mesiac roka
Boli to spoločné oslavy úspechov doplnené neopakovateľnou sviatoč-
je vždy ten najkrajší, blížia sa sviatky Vianoc. Celý rok už máme skoro
nou atmosférou, na ktorých by žiaden člen rodiny TIENS nemal chýbať.
za sebou a tak sa už vieme spätne pozrieť a zhodnotiť ho. Musím
TIENS je o rovnováhe medzi prácou i oslavou dosiahnutých úspe-
povedať, že tento rok bol pozoruhodný a výnimočný udalosťami,
chov. Úspechy by neboli bez práce a práca by nebola bez unikát-
cestami, motivačnými programami.
nych produktov TIENS. Sme veľmi potešení, že i tento rok sme opäť
Začiatkom roka sme pre vás pripravili zaujímavý motivačný program
mohli rozšíriť ponuku nášho produktového portfólia a to o 7 nových
Odmeny pre hviezdy zameraný na sponzorovanie, zvýšenie počtu dis-
doplnkov výživy, 2 produkty starostlivosti o pleť a 2 unikátne prístroje
tribútorov s 3* a tým aj podporu sietí nových 4*, 5* a 6* distribúto-
- elegantné a funkčné TIENS Energetické náramky pre ženy a pre
rov. Vďaka tomuto programu sme za šesť mesiacov trvania programu
mužov a jedinečný TIENS Matrac pre zdravý spánok.
získali 159 nových 3* distribútorov a vyplatili sme 8200 USD na
TIENS nie sú len produkty, ale, samozrejme, dušou TIENS ste Vy,
mesačných odmenách.
distribútori. Tí najnovší, až po tých, ktorí už dosiahli významné úspechy
Hneď začiatkom januára sme vyhlásili aj Globálnu súťaž OPP pre-
a ocenenia doma, i v zahraničí. Z nich sme zostavili novú národnú
zentácií, ktorej sa zo Slovenska zúčastnilo a kvalifikačné podmienky
Radu lídrov, ktorá bola slávnostne predstavená v septembri vo Varšave
úspešne splnilo 9 súťažiacich. Slávnostné vyhlásenie a dekorovanie
a následne na Výročnej konferencii TIENS SLOVAKIA, ktorá sa konala
Národného víťaza a štyroch Národných hviezd tejto súťaže bolo
tohto roku v novembri v Bratislave a okrem iného sme v rámci tejto
súčasťou ďalšej výnimočnej akcie tohto roka - dvojdňového produkto-
akcie spustili prvé kolo žrebovania v rámci motivačného programu
vého a obchodného školenia významného medzinárodného školiteľa
Šťastná hviezda. Členka národnej rady lídrov na najvyššej pozícii na
z Veľkej Británie, pána Ibrahima K. Asante, Zlatého Leva 1*, ktoré sa
Slovensku, Zlatý lev, pani Alexandra Findrová, bola vo Varšave predsta-
konalo začiatkom júna v Banskej Bystrici.
vená aj ako člen európskej Rady lídrov.
Nemôžem nespomenúť prítomnosť ďalšej skvelej medzinárodnej
Spoločne s Radou lídrov pracujeme na nových iniciatívach pre Vás, no-
hovorkyne a prednášateľky, pani Xiaoxia Liu, Zlatého Leva 3*, ktorá
vých programoch, akciách, jej členovia sú Vašimi očami i ušami a tlmo-
nás poctila svojou návštevou koncom marca. Kým pán Asante sa za-
čia nám všetky Vaše potreby, požiadavky a otázky, vďaka čomu vieme
meral najmä na budovanie podnikania s TIENS a lídrov, pani Liu nám
vždy prinášať to najlepšie a najpotrebnejšie pre Vás a Vašu prácu.
poskytla počas dvojdňového školenia neoceniteľné rady o produktoch
Teším sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu s Vami aj v roku 2015,
TIENS. Prítomní si mohli prehĺbiť svoje znalosti nielen o výživových
na naše spoločné výzvy a ich zdolávanie, na dosahovanie nových
doplnkoch, prístrojoch, ale aj o reflexnej terapii a o tradičnej
vytýčených cieľov i na ich spoločnú oslavu, teším sa na neustále
čínskej medicíne.
rozširovanie našej rodiny TIENS i na udržiavanie rodinného kozubu
Koncom júna pre Vás TIENS pripravila dva jedinečné motivačné
porozumenia a lásky.
programy. SUPER STAR je špeciálne zostavený program s mnohými
Prajem Vám krásne a pokojné vianočné sviatky prežité v kruhu
veľmi lukratívnymi peňažnými odmenami pri dosiahnutí a aj udržaní
Vašich najbližších, veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom živote
si vyššej kvalifikačnej úrovne. A vďaka programu Šťastná hviezdmô-
i s TIENS v novom roku 2015!
žete byť jedným zo šťastných výhercov cesty do Nice alebo do Číny
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
h t t p : / / s k . t i e n s . c o m 3
TIENS SLOVENSKO
Renomovaný medzinárodný
školiteľ Ibrahim Kwame
Asante opäť na Slovensku!
Zakladateľ „Významných
medzinárodných vzdelávacích
systémov“ (SITS), Veľká Británia
TIENS Zlatý Lev s 1 hviezdou
Kongresová sála hotela Dixon v Banskej Bystrici bola
v júni tohto roka opäť svedkom výnimočnej a prestížnej
udalosti, dvojdňového produktového a obchodného školenia
významného medzinárodného školiteľa z Veľkej Británie,
pána Ibrahima K. Asanteho.
Ibrahim Kwame Asante je jedným z popredných trénerov,
ktorý uchvátil medzinárodné publikum i mimo Tiens Group,
spolupracuje s TIENS od roku 2005 a školil už tisíce distribútorov
4
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
http://sk.tiens.com
TIENS SLOVENSKO
TIENS na celom svete. V roku 2006 si prevzal v Číne z rúk
prezidenta Tiens Group, pána Li Jinyuana, ocenenie Luxusný
automobil za jeho vynikajúci výkon v oblasti líderstva,
školenia a predaja.
Pán Asante svoje prezentácie zameriava vždy na potreby
distribútorov a lídrov daného trhu. Jeho obchodné školenie
u nás bolo nabité dôležitými informáciami o kľúčových aspektoch
úspešného podnikania TIENS. Prítomní distribútori, ostrieľaní
Tianshi-sti, i noví nadšenci TIENS, dostali cenné rady, ako skĺbiť
svoje vedomosti o produktoch TIENS so sponzorovaním, ako
ich aktívne a užitočne zapojiť do predajného cyklu, ako účinne
zdravia“, ktorú mnohí z prítomných následne ihneď úspešne
zakomponovali do svojich stretnutí, seminárov a OPP.
Súčasťou programu bolo aj vyhodnotenie národných víťazov
tohtoročnej 2. Globálnej súťaže OPP Prezentácií, ako ocenenie
ich svedomitej a systematickej práce. Pre ostatných sú vzorom
a symbolom spojenia vytrvalosti, pozitívneho myslenia so
zaslúženým úspechom. Ako povedal Ibrahim Asante:
„Úspešní ľudia sa nikdy nesťažujú!“
Toto mimoriadne úspešné stretnutie bolo zakončené
identifikovať potreby svojich klientov a úspešne uzatvoriť obchod.
prívalom otázok a neutíchajúcim potleskom pre p. Asanteho,
Predstavil taktiež Teóriu Ibrahima K. Asanteho o výnimočnosti
a v neposlednom rade spoločným fotografovaním. Boli to dva
a jeho Plán špičkových predajných výkonov.
dni, ktoré opäť dokázali, aké je dôležité zdieľať informácie
V ďalšej časti workshopu „Výnimočné vodcovstvo – líder 21.
a skúsenosti s tými najlepšími lídrami a školiteľmi z Európy
Storočia“ sa zameral na líderské stratégie, ktoré sú dôležité
či z celého sveta.
pre rozvoj vodcovských schopností lídrov, konkretizoval úlohy
úspešného biznis lídra, ktoré následne formou interaktívnej
diskusie s prítomnými doslova „rozmenil na drobné“. Každý
z prítomných mal možnosť dozvedieť sa práve tú informáciu, ktorá
chýbala jemu do jeho skladačky úspešného a rozvíjajúceho sa
podnikania. Jeho prezentácie boli doplnené inšpirujúcimi videami,
názornými ukážkami či scénkami, kde si účastníci mali možnosť na
vlastnej koži vyskúšať určité modelové situácie, precvičiť si svoje
prezentačné a argumentačné schopnosti. Ako sa vraví, stokrát
prečítaš, desaťkrát počuješ, ale raz vyskúšaš a už nezabudneš.
Veľký úspech mala aj jeho prezentácia „Šesť základných pilierov
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
h t t p : / / s k . t i e n s . c o m 5
TIENS EURÓPA
Obchodné stretnutie TIENS Európa –
ocenenie distribútorov a nové
perspektívy pre región
Viac ako 700 distribútorov TIENS
z 15 európskych krajín, špeciálni VIP
hostia z Číny, členovia európskeho
managementu, 112 distribútorov
ocenených na pódiu za skvelé
dosiahnuté úspechy, uvedenie piatich
nových produktov TIENS.
6
27. septembra bol varšavský hotel Hilton a jeho kongresové
centrum svedkom výnimočnej slávnostnej udalosti, ktorým bolo
Obchodné stretnutie TIENS Európa vo Varšave. Zúčastnilo sa ho
viac ako 700 distribútorov z 15 európskych krajín. Svojou návštevou nás taktiež poctili špeciálni VIP hostia na čele s prezidentkou
Globálnej obchodnej divízie priameho predaja, pani Bai Ping,
viceprezidentom Globálnej obchodnej divízie priameho predaja,
pánom Bai Feng, generálnym riaditeľom Globálneho centra
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
http://sk.tiens.com
TIENS EURÓPA
obchodnej dívizie priameho predaja, pánom Li Ping,
prezidentkou regiónu TIENS Európa, pani Vivenne Lee a viceprezidentom pre predaj a marketing regiónu TIENS Európa, pánom
Marekom Sodolskim.
Naši VIP hostia sa s distribútormi TIENS podelili o veľa inšpiratívnych prejavov a tipov na lepšie budovanie svojho podnikania.
Pani Vivienne Lee všetkým predstavila plány pre región TIENS
Európa, poodhalila nové produkty, ktoré budú čoskoro uvedené
na náš trh, nové komunikačné materiály, vrátane novej webovej
výrobkov pre zdravie a, samozrejme, i fakt, že toto je spoločnosť,
vďaka ktorej si môžeme plniť naše sny.
Pán Bai Feng a pán Li Ping ukázali distribútorom TIENS výhody motivačných programov vytvorených špeciálne pre región
TIENS Európa a príležitosti a možnosti úspechu, ktoré môžu ich
podnikaniu priniesť. Podelili sa i o cenné tipy a taktiky pre každodennú prácu a pre ešte úspešnejšie budovanie tohto podnikania
a jednoduchšiu duplikáciu.
stránky a Štartovacej súpravy a školiacich programov, na ktoré sa
už čoskoro v Európe môžeme tešiť.
Pani Bai Ping nám pripomenula výhody podnikania TIENS: naša
kultúra, poslanie, jedinečnosť nášho obchodného modelu a výhody, ktoré TIENS distribútorom prináša, výrobky založené na múdrosti Orientu a vyrábané s pomocou najmodernejších technológií,
našu spoločenskú zodpovednosť, vďaka ktorej je Tiens Group tak
priateľskou a štedrou spoločnosťou, množstvo oblastí, v ktorých
je Tiens Group aktívna, jej vedúca pozícia na globálnom trhu
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
h t t p : / / s k . t i e n s . c o m 7
TIENS EURÓPA
Vynikajúci zrak, zdravé kĺby
a maximum energie
tri nové výživové doplnky TIENS
Distribútori TIENS mali príležitosť dozvedieť
sa všetko o vlastnostiach a výhodách našich
nových exkluzívnych výživových doplnkov od
pani Xun Yukai, Čestného riaditeľa s piatimi
hviezdami. Tieto nové výrobky sa v Európe
určite zaradia medzi najlepšie predávané,
pretože výborne zosobňujú myšlienku
„prevencia je lepšia ako liečba“ a sú v súlade
s trendami európskeho trhu.
8
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
http://sk.tiens.com
TIENS EURÓPA
Krása
z Japonska
Región Európa taktiež uviedol
v septembri dva nové kozmetické
prípravky proti starnutiu z Japonska. Túto
časť produktového školenia viedla pani
Kumiko Morohashi, skúsená kozmetická
školiteľka z TIENS Japonsko. Kozmetické
výrobky radu TIENS APROTIE CIRCE
obnovujú mladosť, krásu a vitalitu a sú
odporúčané všetkým, ktorí si chcú dlhšie
udržať mladistvý vzhľad.
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
h t t p : / / s k . t i e n s . c o m 9
TIENS EURÓPA
Všetci máme radi, ak nás niekto ocení
Najradostnejšou časťou všetkých stretnutí TIENS je slávnostné odovzdávanie ocenení za dosiahnuté
úspechy. Na pódiu sa zišlo 112 distribútorov z celej Európy, aby prevzali svoje odmeny, diplomy, kvety
a srdečné blahoželania. Duch celej akcie, prítomnosť mnohých dôležitých osobností našej spoločnosti
a stoviek nadšených, šťastných a tlieskajúcich distribútorov TIENS, to všetko nám v mysli zanechalo
nezmazateľné spomienky. Celé stretnutie bolo nielen skvelou motiváciou do budúcna, ale taktiež
inšpiráciou pre našu každodennú prácu na naplnenie a prekročenie hraníc našich snov.
Šťastní výhercovia cesty do Číny v roku 2015
Růžena Mičánková
Małgorzata Lipiec
Bronzový lev, Česká republika
Distribútor 5*, Poľsko
Spolupracuje s TIENS od roku 2004
Spolupracuje s TIENS od roku 2011
Bola som prekvapená, keď som na obrazovke uvidela vstu-
27. september 2014 bol tým dňom, ktorý zmenil moju
penku so svojím menom. Nemohla som tomu uveriť! Bola
definíciu šťastia. Vedela som, že sa bude losovať letenka
som nesmierne šťastná, že som vyhrala bezplatnú cestu na
na konferenciu v Číne, ale nikdy sa mi ani nesnívalo, že by
konferenciu v Číne. A bolo úžasné môcť tento skvelý okamih
som ju mohla vyhrať ja. Nikdy v živote som nič nevyhrala!
zdieľať nielen s distribútormi z mojej štruktúry a z českého
Ale nakoniec to tak bolo! Vyhrala som! Najprv som uvidela
trhu, ale osláviť ho i s distribútormi z celého európskeho
svoje meno na obrazovke a potom ma pozvali na pódium. To
regiónu. Uvidíme sa všetci v Číne v roku 2015!
šťastie, keď som bola na pódiu spolu so všetkými TIENS VIP
hosťami, ma úplne dostalo. Zázraky sa dejú! Dejú sa v TIENS!
10
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
http://sk.tiens.com
NOVÉ PRODUKTY
Lepší spánok a viac pohodlia
s novými produktami TIENS
TIENS Matrac pre ZDRAVÝ SPÁNOK
TIENS Energetické náramky
TIENS Matrac pre zdravý spánok bol vyvinutý spojením učenia
TIENS Energetické náramky obsahujú titán kombinovaný s mag-
5 000 rokov starej tradičnej čínskej medicíny a vedomostí o tom,
netmi a predstavujú jedinečný spôsob, ako vyvážiť magnetické
ako energia prúdi meridiánmi tela. Vďaka patentovanej technoló-
pole a kladné a záporné ióny v ľudskom tele. Dokážu účinne uľaviť
gii, akou je TIENS Energy Star (TIENS Energetické hviezdy), TIENS
od rôznych nepríjemných fyzických pocitov, podporujú krvný obeh
Matrac pre zdravý spánok uvoľňuje prospešné anióny a vytvára vo
a účinne bránia proti žiareniu z okolitého prostredia.
svojom okolí magnetické pole s ďalekým infračerveným žiarením,
TIENS Energetické náramky sú prospešné pre ľudí, ktorí tráva dlhé
čím zlepšuje kvalitu vzduchu, ktorý pri spánku dýchame, a taktiež
hodiny za stolom a sú vystavení žiareniu počítačov a mobilných
mierne magnetizuje naše bunky, čím podporuje krvný obeh, zmier-
telefónov, a pre tých, ktorí cítia napätie vo svaloch. Sú prospešné
ňuje únavu a navracia rovnováhu našim telesným systémom. Na-
i tým ľuďom, ktorí sú unavení a prepracovaní a výsledkom sú ich
viac, jeho jedinečné ľahké prenosné balenie umožňuje jednoduchú
problémy so spánkom.
manipuláciu a je ideálny na použitie ako doma, tak i pri cestovaní,
a to najmä pre tých, ktorým záleží na vyššej kvalite ich života. TIENS
Matrac pre zdravý spánok je skutočne vaším ideálnym spoločníkom na cesty, ktorý vášmu telu umožňuje dobiť baterky a doplniť
energiu, spoločníkom, ktorý kedykoľvek a kdekoľvek podporuje váš
kľudnejší a pokojný spánok.
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
h t t p : / / s k . t i e n s . c o m 11
tiens SLOVENSKO PRÍBEHY DISTRIBÚTOROV
Motivačný program SUPER STAR
Výhercovia Odmeny za dosiahnutie
vyššej kvalifikačnej úrovne
Jaroslav Stenchlák,
Pavol Grech,
nový distribútor 5*
nový distribútor 6*
Chcel by som sa aj ja podeliť nielen o skúsenosť, ale aj šťastie, že
Vždy som sa orientoval na prírodu, bylinky, na všetky svoje
som sa stretol s firmou TIENS. Moja dcéra bola veľmi chorá a trápilo
problémy i na problémy mojich priateľov, ktoré som sa snažil riešiť
ma, keď som videl, ako chodí od jedného lekára k druhému a jej
prírodnou cestou. Žijem so svojou rodinou v krásnom prostredí vo
zdravotný stav sa jej stále nezlepšoval. Videl som, ako stráca na váhe,
Vyšných Ružbachoch, kde je naozaj krásna príroda. Rád chodím na
je stále unavená a že už nemôže skoro nič jesť. Každý si vie predstaviť
ryby, hríby a, samozrejme, zbožňujem turistiku.
ten pocit, aké to je, keď vlastný rodič nevie pomôcť svojmu dieťaťu.
Mám dvoch synov, ktorých som od malička brával so sebou na
Bola už dospelá, ale bolo to ťažké obdobie pre nás všetkých. Hľadala
turistiku a učil ich nažívať v symbióze s prírodou. Sú vysokoškolsky
a skúšala rôzne lieky a metódy, no nič nepomáhalo. Raz prišla domov
vzdelaní, zaoberajú sa manažmentom obchodu, odišli za prácou
s produktami TIENS a natešená mi ukazovala DVD o firme TIENS.
do Írska, ale aj napriek tej veľkej vzdialenosti užívajú pravidelne
Videl som, koľko má energie a ako sa jej zdravotný stav zo dňa na
produkty TIENS. Ja som zamestnaný ako vodič z povolania.
deň veľmi zlepšuje. Ja, ako človek na dôchodku, som mal tiež rôzne
Aj napriek tomu, že som sa zaoberal prírodou už dlhší čas, prišiel
problémy, ako bolesti kĺbov, problémy s pokožkou, s ktorými si lekári
deň „D“ a ja som sa dozvedel o firme TIENS aj z inej stránky, a síce
niekoľko rokov nevedeli dať rady. Začal som aj ja užívať produkty
to, že je tu možnosť si privyrobiť a zároveň pomáhať ostatným
TIENS, a to: Antilipidový čaj, Biokalcium, Kordyceps, Biozinok. Všetko
ľuďom. Či už po zdravotnej, alebo po finančnej stránke. Veď človek
sú to úžasné produkty, ktoré vyliečili aj moje choroby. Neviem si
keď chce, tak dokáže aj nemožné! Hoci som zamestnaný na plný
predstaviť, ako by všetko dopadlo, keby sa vtedy dcéra nezjavila u nás
úväzok, no ako vieme, peňazí nikdy nie je dosť. Moja vrchná spon-
doma s produktami TIENS, od toho času ich celá rodina užívame
zorka Helena Slivková mi porozprávala o tom, ako využiť príležitosť,
preventívne a verte mi, odvtedy nebol v našej rodine nikto chorý.
ktorú nám firma TIENS ponúkla (veď ju určite všetci dobre poznáte),
Aké sú moje ďalšie plány s TIENS? Viem, že to bude môj spoločník
ako zarobiť trošku viac vo forme odmeny za vykonanú prácu. Tak
po celý život. Cítim sa zdravo, mám energiu, nič ma nebolí, výsledky
som neváhal a pustil sa do toho a výsledok sa dostavil. Posunul
u lekárov máme spolu s manželkou výborné.
som sa na vyššiu pozíciu a odmena prišla. Každý z nás potrebuje
Či mám recept na úspech v TIENS? Netreba mať recepty na úspech.
ako zdravie, tak aj financie. Veď popri svojom zamestnaní a prácou
Keď sa ma ľudia pýtajú, ako je možné, že vyzeráš tak mlado, ako to, že
v TIENS si staviam krásny domček. Preto VŠETKÝM odkazujem: vy-
ťa v takom veku nebolia kolená, že nebývaš chorý...? Stačí sa len po-
stúpte so svojej zóny komfortu a začnite pomáhať sebe aj ostatným!
chváliť tým, čo užívam a podeliť o pozitívnu skúsenosť. Je na každom
Ja dnes s hrdosťou môžem vysloviť svoju vďaku za to, že som dostal
z nás, akou cestou sa vyberieme. Ja som sa rozhodol pre TIENS.
možnosť spoznať spoločnosť TIENS a jej skvelé produkty.
Som nesmierne rád, keď môžem niekomu poradiť a vidím, že aj moji
Prajem vám všetkým veľa úspechov a pevného zdravia.
známi sa majú lepšie, keď užívajú produkty TIENS.
Pavol Grech
Vďaka ti TIENS!
12
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
http://sk.tiens.com
tiens SLOVENSKO PRÍBEHY DISTRIBÚTOROV
SKÚSENOSTI
S NOVÝMI PRODUKTAMI TIENS
Veronika Hamšíková,
Marta Mikleová,
distribútor 7*
distribútor 4*
Skúsenosti s TIENS Vision
a TIENS Biokalcium
Veľmi som sa potešila, keď som
zistila, aké skvelé výživové doplnky pre nás TIENS opäť pripravila. Tieto informácie som si, samozrejme, nenechala pre seba,
ale podelila som sa s nimi, okrem iného, aj s mojou priateľkou.
Táto moja priateľka má 51 rokov (podotýkam, že na svoj vek
perfektne vyzerá, minimálne o 10 rokov mladšie) a nosí okuliare
s dioptriami 1,5 – 2. S produktami TIENS sa už mala možnosť
zoznámiť, užívala už aj Biokalcium a Biokalcium pre zlepšenie
mozgovej činnosti a je s nimi nadmieru spokojná. Preto, keď
som jej, ako účtovníčke, ktorá trávi väčšinu času za počítačom,
ponúkla nové TIENS Vision, vôbec neváhala. Po využívaní zhruba
jeden a pol dávky TIENS Vision zistila, že keď si raz zabudla
doma okuliare, v práci si uvedomila, že ich už v podstate ani
nepotrebuje. Zistila, že má jasnejšie videnie a sama povedala,
že je to ešte krátka doba a preto chce v užívaní pokračovať
aj naďalej. A hoci spomínam nové produkty TIENS, nedá mi
nespomenúť pekný výsledok deväťročného chlapca,
ktorý má problém s rastom. Už niekoľko rokov berie
injekcie na podporu rastu, ale zatiaľ bez želaného
výsledku. Pred tromi mesiacmi začal užívať Biokalcium, Biokalcium pre zlepšenie mozgovej činnosti
a Kordyceps, a po pravidelnej kontrole v Bratislave,
kam chodia každé tri mesiace, mamina natešene
vraví, že podrástol 1,7 cm, a je pevne presvedčená,
že to je práve vďaka produktom TIENS. Samozrejme, pre syna už objednáva ďalšiu kúru!
Toto je dôkaz, že produkty TIENS sú vynikajúce pre
všetky vekové kategórie!
Skúsenosti s užívaním
APROTIE CIRCE Intenzívneho séra na zjemnenie pleti
a Pleťového krému s liftingovým účinkom.
Od istej doby som v rámci celej našej rodiny prijala veľmi
radikálne kroky ohľadom prírodnej starostlivosti o telo, a to
zvnútra i zvonku. V záujme toho som sa rozhodla, že vyskúšam
i novú pleťovú kozmetiku, ktorá bola uvedená na konferencii vo
Varšave v septembri 2014, i keď, úprimne povedané, myslela
som si, že moje prírodné rastlinné a éterické oleje sú to naj!
V starostlivosti o pleť som veľmi precízna, preto som dodržiavala všetky inštrukcie, po vyčistení pleti som si každé ráno a večer
dekolt, krk a tvár natierala najprv sérom, následne krémom
APROTIE CIRCE. Už po prvej aplikácii som pocítila, že toto veru
bude „iná káva“. Pleť je od prvého použitia viditeľne hladšia,
jemnejšia a žiarivejšia. Po mesiaci používania viditeľne ubudli
farebné nerovnosti na mojej pleti, rôzne začervenania, alebo
hnedé fliačiky (pozostatky pigmentu z leta, drobné jazvičky).
Pleť je čoraz viac „porcelánovejšia“. Okolie,
samozrejme, nevie tieto zmeny tak presne
pomenovať, stretávam sa však s reakciami,
že som omladla, že vyzerám oddýchnuto,
pokojne. Každému človeku odporúčam
vyskúšať túto kozmetiku doslova na vlastnej
koži :-) (aj tým skeptickejším, ako som bola
ja) a som presvedčená, že rozdiel pocítite
okamžite a pri pravidelnom zodpovednom
používaní sa dostavia výrazné výsledky.
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
h t t p : / / s k . t i e n s . c o m 13
tiens SLOVENSKO
ÚSPEŠNÍ DISTRIBÚTORI MOTIVAČNÝCH PROGRAMOV
Super Star
Zuzana
CERVENAKOVA
Odmena 300 USD za postup na 5*
Milan BAKSA
Anna
PETRNAKOVA
Lubomir BALOGH
Zuzana CERVENAKOVA
Jaroslav
Stenchlak
Roman GRECH
Viera HANKOVA
Leos CHOCHOL
Michaela KOCISOVA
Emilia
SALAMUNOVA
Juraj MILKO
Anna PETRNAKOVA
Lubomir
BALOGH
Viera
HANKOVA
Slavka RANDLISEKOVA
Jaroslav STENCHLAK
Pavol
GRECH
Michaela
KOCISOVA
Odmena 800 USD za postup na 6*
Miroslav DRUGA
Pavol GRECH
Roman
GRECH
Emilia SALAMUNOVA
Slavka
RANDLISEKOVA
ÚSPEŠNÍ DISTRIBÚTORI MOTIVAČNÝCH PROGRAMOV
ŠŤASTNÁ HVIEZDA
14
Výherca cesty do Číny
Výhercovia cesty do Francúzska, Nice
Peter JANOSKA
Juraj BOCZ – 2x
Andrea MACHAVOVA
Mikulas FEDORONKO
Andrea NOVOTOVA
Silvia FEHEROVA
Viera SOJKOVA
Jana KRIVANOVA
Viera TESSIKOVA
Jozef LABUDA
Peter TOKAR
Iveta PARSOVA
Anna ZELENAKOVA
Stefan PETRAS
Magdalena ZSILINSKA
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
http://sk.tiens.com
NOVÉ KVALIFIKÁCIE
KRALOVICOVA JANKA
KUNDLAK MILOSLAV
KUSPALOVA MARTA
PACHER ROMAN
PIACKOVA MARIA
RUMANOVSKA DANA
SRAMEK PAVOL
VASKOVA KATARINA
ZIARNA ZUZANA
MÁJ 2014
6*
BLANAROVA DARINA
5*
BOLOSOVA VIERA
HRONCOVA ZUZANA
JANU HELENA
OKTÓBER 2014
CIFROVA MARIA
FIBIKOVA LENKA
6*
FIOVA ZDENA
DRUGA MIROSLAV
KLIMO LUBOMIR
SALAMUNOVA EMILIA
KOLLAROVA DENISA
KOVACOVA ALOJZIA
5*
POCAROVA EVA
BACHULAK VASIL
PONDELIK JOZEF
BAKSA MILAN
SPILAK ROBERT
CULAKOVA HELENA
SUJOVA VIERA
DRGONOVA VERONIKA
SUMICHRASTOVA JANKA
CHOCHOL LEOS
VIREC PETER
KOCISOVA MICHAELA
VRABLOVA NATALIA
PETRNAKOVA ANNA
RANDLISEKOVA SLAVKA
SEPTEMBER 2014
JÚL 2014
4*
GOCALOVA ZUZANA
6*
GODRIOVA MARTA
GRECH PAVOL
HAASOVA DENISA
CHLEBO BLAZEJ
5*
KLENIAR KAMIL
BENKOVA IVANA
4*
KUCEJOVA HILDA
5*
GRECH ROMAN
BALGA JOZEF
MASNA LIVIA
BALOGH LUBOMIR
HANKOVA VIERA
BONEVA NIKOLINA
MATULOVA RENATA
DEMCAKOVA ROZALIA
MILKO JURAJ
BRITKOVA DIANA
NOCIAROVA ANDREA
KORCAKOVA HELENA
DURICOVA PETRA
PACHER LUKAS
STENCHLAK JAROSLAV
4*
ESTOKOVA LUCIA
SIMANOVA HELENA
BENKOVA PETRA 4*
FISCHER PETER
SKYBOVA JANKA
CZILLIOVA KLARA BARANOVA SVATOSLAVA
FRISTACKY JURAJ
SLAVICEK MILAN
HAJDUK JAN
FUJERIKOVA GABRIELA
STEISOVA ZUZANA
BELCAKOVA JANA
JARKOVSKY ZDENKO
GEMBECOVA VLASTA
VESELOVSKA MAGDALENA
DEMJANCIKOVA BEATA
JOHANIDESOVA ZITA EL ASELY VALJENTOVA DANA
GIERTL JAN
VLACIKY ANDREJ
KARTIKOVA VIERA FRISTACKY PAVOL
HAJKOVA DANA
ZACHAR DUSAN
KAVALEKOVA JANA JANU MARTIN
HOIS STEFAN
KOSARISTAN PETER
HORAKOVA JANKA
JÚN 2014
KACUROVA ZUZANA
KREHLIK MILAN
HRONCOVA EVA
KAPECOVA MARIA
KRIZOVA MARIA
JACKULIAKOVA EDITA
7*
KASIK PETER
MAGYAR JAN
JORDAN DANIEL
KOVACOVA JARMILA
KERTESZOVA EVA
MICHALIK JOZEF
KLIMENTOVA DANICA
KESELICOVA SVETLANA
PONDELIKOVA MARIA
KOCPRDOVA KATARINA
5*
KIMLICKOVA BOZENA
POPADAK JAN
KOTLASOVA AGATA
BRITKOVA MARTA
KUKURDIZOVA ZLATICA
SUPOLIKOVA ZUZANA
KUSNIROVA AGATA
NECPAL IGOR
LISTVANOVA MARIA
TOMASOVA BOZENA
LIPOVSKY ALAN
OPRCHALOVA DANA
MASNY JAN
MIKLEOVA MARTA
PACHEROVA HELENA
MIKLASOVA SONA
AUGUST 2014
PETRNAK ONDREJ
MIKULAKOVA KATARINA
PISAR STANISLAV
4*
MOCILENKOVA ZUZANA
5*
POTANOVICOVA MARIANA
BABIKOVA MARIANA
PEKARIKOVA IRENA
SPILAKOVA SLAVOMIRA
RANDLISEKOVA MICHAELA
BRECKA ROBERT
POLIAK STANISLAV
REZDOVICOVA ANGELIKA
BRITKA ERIK
PRINGEROVA GABRIELA
4*
SMOLENOVA AGNESA
BRITKA JAROSLAV
SATKOVA MARTA
ASZODIOVA ANNA SKINTIKOVA ZUZANA
SUCHOVA KOVACOVA JANETTE
BRITKOVA DIANA
BACMANAKOVA IVONA SLUKOVA ADRIANA
DZURENDA ANDREJ
BOHACIKOVA EMILIA SZABO LADISLAV
KOJSOVA MARGITA
BUDINSKA LUCIA
KOLEK BOHUSLAV
ZAPALACOVA DASA
MAGAZÍN TIENS SLOVAKIA
|
DECEMBER 2014
|
č. 5
|
h t t p : / / s k . t i e n s . c o m 15
Produkty TIENS sú dokonalým vianočným
darčekom pre každého: pre mužov, ženy
i deti – sú skvelé pre celú rodinu!
Na Vianoce 2014 zostavila TIENS špeciálny rad
darčekových sád pre všetkých distribútorov a ich
blízkych, aby mali výnimočne krásne sviatky.
Veselé Vianoce!
Viac nájdete na http://sk.tiens.com
Download

Magazín - UniFlip