Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety,
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Zdravotnícky asistent
v službe životu
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Študijný odbor: 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT
Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania:
ISCED 3A
OBSAH
1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
4 ............................................. CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.
2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA NA SZŠ SV. ALŽBETY
DEFINOVANÁ.
3
7 ................... CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE
VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY .................................................................................................................... 9
3.1
VEĽKOSŤ A VYBAVENIE ŠKOLY ....................................................................................................................... 11
3.2
CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU ..................................................................................................... 14
3. 3 KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV ........................................................... 15
3. 4 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY...................................................................... 15
3. 5
SPOLUPRÁCA S PARTNERMI .......................................................................................................................... 16
4 PROFIL ABSOLVENTA .................................................................................................................................. 18
4. 1 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA ............................................................................................................ 18
4. 2 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE ................................................................................................................................... 19
4. 3 ODBORNÉ KOMPETENCIE.................................................................................................................................. 22
5
CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU .............................................................. 28
5. 1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE STUPEŇ: ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE - 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT ..................... 29
5. 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE POMATURITNÉ KVALIFIKAČNÉ ŠTÚDIUM, STUPEŇ: ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE - 5356 N
ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT ......................................................................................................................................... 30
5. 3 ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRE NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM, STUPEŇ: ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE - 5356 L ZDRAVOTNÍCKY
ASISTENT .............................................................................................................................................................. 30
5. 4 POŽIADAVKY ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA UCHÁDZAČA ....................................................................................... 31
4.5
POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A HYGIENU ....................................................................................................... 32
6
UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT ............................................. 34
6. 2 UČEBNÝ PLÁN PRE DENNÚ FORMU ŠTÚDIA ........................................................................................................... 34
RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN: ........................................................................................ CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.
6. 2. 1 Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP: ........................................ 36
6. 2. 2 Učebný plán ŠkVP SZŠ sv. Alžbety ...................................................................................................... 40
Spolu ............................................................................................................................................................. 41
6. 3 UČEBNÝ PLÁN PRE VEČERNÉ FORMY ŠTÚDIA......................................................................................................... 43
6. 3. 1
Učebný plán pre trojročné večerné štúdium ................................................................................. 43
RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN A UČEBNÝ PLÁN PRE ODBORNÚ ZLOŽKU VZDELÁVANIA: ................................................................. 43
6. 3. 2 Tabuľka prevodu učebného plánu č. 19472-3/2005-ORZV na učebný plán ŠkVP Chyba! Záložka nie je
definovaná.
6. 3. 3 Učebný plán ŠkVP SZŠ sv. Alžbety ...................................................................................................... 43
Spolu ............................................................................................................................................................. 45
6. 4
UČEBNÝ PLÁN PRE DVOJROČNÉ VEČERNÉ ŠTÚDIUM ........................................................................................... 46
RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN A UČEBNÝ PLÁN PRE ODBORNÚ ZLOŽKU VZDELÁVANIA: ................. CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ.
6. 4. 1 Tabuľka prevodu učebného plánu č. 18019/2007-OZdV na učebný plán ŠkVP... Chyba! Záložka nie je
definovaná.
6. 4. 2 Učebný plán ŠkVP SZŠ sv. Alžbety ...................................................Chyba! Záložka nie je definovaná.
Spolu ............................................................................................................................................................. 47
7
VZDELÁVACIE ŠTANDARDY A UČEBNÉ OSNOVY ...................................................................................... 48
7. 1
VZDELÁVACIE ŠTANDARDY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ...................................................................................... 48
PREHĽAD VZDELÁVACÍCH OBLASTÍ: ............................................................................................................................ 48
VZDELÁVACÍ ŠTANDARD SA SKLADÁ Z DVOCH ČASTÍ: - OBSAHOVÝ ŠTANDARD ............................................ 48
UČEBNÉ OSNOVY ................................................................................................................................................... 49
7.2 UČEBNÉ OSNOVY VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV ....................................................................................... 49
8 ZÁKLADNÉ PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKVP .......................................................................................... 52
8. 1 MATERIÁLNE PODMIENKY ............................................................................................................................... 52
8. 2 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ........................................................................................ 53
8. 3 UČEBNÉ ZDROJE ............................................................................................................................................. 55
8. 3. 1 ODBORNÁ LITERATÚRA ................................................................................................................................ 55
8. 3. 2 Didaktická technika ............................................................................................................................ 56
8. 3. 3 Materiálne výučbové prostriedky ....................................................................................................... 56
8.4 MATERIÁLNO TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ ZABEZPEČENIE ODBORNÉHO....................................................................... 58
VZDELÁVANIA ........................................................................................................................................................ 58
UČEBŇA PRE ZÁKLADY OŠETROVANIA A ASISTENCIE: .................................................................................... 58
8. 5
8.6
9
PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ............................................................................ 61
ORGANIZAČNÉ PODMIENKY ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ..................................................................................... 62
VYUŽITIE ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE VZDELÁVANIE DOSPELÝCH ............................. 63
10
PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍMI POTREBAMI
V ŠTUDIJNOM ODBORE ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT 5356 6 ............................................................................ 65
11
VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV ................................................................. 66
12
MATURITNÁ SKÚŠKA .......................................................................................................................... 70
12. 1
12. 2
12. 3
12.4
12. 5
TÉMY MATURITNEJ SKÚŠKY ...................................................................................................................... 71
HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV ZALOŽENÉ NA VÝKONOVÝCH KRITÉRIÁCH .............................................. 73
CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA MATURITNÚ SKÚŠKU ............................................................................................. 75
KRITÉRIÁ HODNOTENIA VZDELÁVACÍCH VÝSTUPOV ........................................................................................ 75
MATERIÁLNE A PRIESTOROVÉ PODMIENKY PRE VYKONANIE MATURITNEJ SKÚŠKY ................................................. 76
1
Úvodné identifikačné údaje
Stredná zdravotnícvka škola sv. Alžbety
Názov a adresa školy
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov
vzdelávacieho Zdravotnícky asistent v službe životu
školského
programu
Kód a názov študijného odboru
5356 M zdravotnícky asistent
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka a forma studia
4 roky – denná forma
2 roky – večerná forma
(pomaturitné kvalifikačné štúdium)
3 roky - večerná forma (nadstavbové štúdium)
Vyučovací jazyk
slovenský
Druh školy
cirkevná
Identifikčné číslo organizácie (IČO)
000 618 233
Dátum schválenia ŠkVP
28. august 2013
Miesto vydania
SZŠ sv. Alžbety, Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Platnosť ŠkVP
01. september 2013 začínajúc prvým ročníkom
Personálne obsadenie:
Riaditeľ školy a štatutárny zástupca:
PhDr. Eva Lakatošová
Vedúca odbornej klinickej praxe
Mgr. Mária Lacková
a koordinátor odboru:
Ekonómka školy:
Mgr. Alena Seligová
Hospodárka školy:
Mgr. Dana Bérešová
Vedúca školskej jedálne:
Martina Kasterková
Vedúca školského internátu:
Mgr. Monika Rigasová, s. Edita
Výchovný
poradca
a
protidrogovej prevencie:
koordinátor PhDr. Anna Popovcová
Kontakty pre komunikáciu so školou:
+421 (0)55 7298668 (riaditeľňa)
+421 (0)55 6226202 (ekonomický úsek)
0944 453 011 (zborovňa)
Telefónne kontakty:
0911 342 454 (vedúca odbornej klinickej praxe)
0911 400 452 (školská jedáleň – vedúca ŠJ)
0907 669 416 (školský internát)
E – mail:
[email protected]
Web:
www.szssvalzbety.sk
Zriaďovateľ:
Rímskokatolícka cirkev
Arcibiskupstvo Košice
Hlavná 28, 040 01 Košice
Košice, 28.august.2013
PhDr. Eva Lakatošová
riaditeľka školy
(podpis a pečiatka školy)
Stredná zdravotnícvka škola sv. Alžbety
Názov a adresa školy
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov
školského
vzdelávacieho Zdravotnícky asistent v službe životu
programu
Kód a názov študijného odboru
5356 M zdravotnícky asistent
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka a forma studia
4 roky – denná forma
2 roky – večerná forma
(pomaturitné kvalifikačné štúdium)
3 roky - večerná forma (nadstavbové štúdium)
Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:
Platnosť ŠkVP
Revidovanie ŠkVP
Dátum
Dátum
p
Zaznamenaie inovácie, úpravy a pod.
Stredná zdravotnícvka škola sv. Alžbety
Názov a adresa školy
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov
školského
vzdelávacieho Zdravotnícky asistent v službe životu
programu
Kód a názov študijného odboru
5356 M zdravotnícky asistent
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka a forma studia
4 roky – denná forma
2 roky – večerná forma
(pomaturitné kvalifikačné štúdium)
3 roky - večerná forma (nadstavbové štúdium)
2
Poslanie a ciele výchovy a vzdelávania na SZŠ sv. Alžbety
Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi v súlade so v Zákonom o výchove
a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP):
a) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí
a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie
v štátnom jazyku a cudzom jazyku, finančnej gramotnosti a kompetencie v oblasti prírodných
vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie,
podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie,
b) ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať,
c) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť
ich riešiť,
d) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne
poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na
trhu práce,
e) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a
tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej
vlastnej kultúre,
f) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd,
g) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a
znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými
skupinami náboženskej tolerancie,
h) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v
skupine a preberať na seba zodpovednosť,
i) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie
vrátane zdravej výživy a životného prostredia a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
j) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.
Dôležitým poslaním školy je formovať hodnotovú orientáciu žiakov. Pri príprave na
budúce povolanie je úcta k životu od počatia po prirodzenú smrť dôležitou dimenziou žiakov
ako
budúcich zdravotníckych pracovníkov. Táto úcta sa má premietať do všetkých
medziľudských vzťahov a tiež do láskyplnej starostlivosti o chorého človeka. Snahou
učiteľov je rovnovážna starostlivosť o zdravie, telesný vývin, rozumové vzdelávanie
a formovanie zrelej osobnosti, jej citov, vôle, charakterových a mravných vlastností. Cieľom
výchovy a vzdelávania na cirkevnej škole je
výchova vzdelanej, zdravej, mravnej
a slobodnej osobnosti.
Škola má požiadavky na výber učiteľov, ktorí v súlade s dokumentmi diecéznej
synody, konanej v roku 2006, okrem odbornej a pedagogickej
svojho života
spôsobilosti svedectvom
podľa Evanjelia sú príkladom pre žiakov. Osobný príklad každého
pedagogického zamestnanca sa prejavuje v každej zložke jeho činnosti, v plnení si
povinností, dôslednosťou a náročnosťou voči sebe, zodpovedným prístupom a v disciplíne.
Žiaci (aj ich rodičia) sú akceptovaní
ako partneri v dialógu s učiteľmi a
zamestnancami školy. Vytvárajú spoločenstvo vzájomnej podpory, pomoci a porozumenia.
Škola spolupracuje s rodičmi, uznáva ich prvotné a nezastupiteľné právo na výchovu svojich
detí, chce im pomáhať pri ich výchove. Prostredníctvom rodičovského spoločenstva zapája
rodičov do života školy a prostredníctvom najmä triednych učiteľov má s nimi aj osobný
kontakt.
Súčasťou školy sú aj školské zariadenia: školský internát a školská jedáleň.
Vlastný program školy: má tri úrovne
 úroveň vzdelávania - úroveň vyučovania a mimoškolského vzdelávania,
 úroveň formovania osobnostných, mravných a charakterových vlastností - duchovná
formácia, duchovný rast, osvojenie si kresťanskej morálky, učenia Cirkvi
živote
a hodnotovej orientácie,
 úroveň spoločenstva školy, vytváranie vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, pacientmi.
Všetky tri úrovne sa navzájom prelínajú, aj keď každá činnosť má svoj vyhradený čas
a priestor.
Požiadavky školy:
 dôsledne dbať na dochádzku žiakov do školy, zodpovedne spolupracovať s rodičmi
v tejto oblasti, dbať na zdravie a zdravý telesný a duševný vývin žiakov,
 starostlivosť o spoločný majetok školy, estetiku a čistotu prostredia,
 starostlivosť o bezpečnosť, dodržiavanie hygienických zásad, ochranu životného
prostredia,
 vytváranie spoločenstva školy založeného na dôvere, úprimnosti a záujme jeden
o druhého,
 vytváranie pedagogického spoločenstva rozvíjajúc odbornú, duchovnú, mravnú a ľudskú
úroveň, cítiť sa ako v dobrej rodine,
 podporovať kontinuálne vzdelávanie učiteľov najmä v oblastiach, ktoré sú pre školu
prínosné,
 zveľaďovať materiálne vybavenie školy a tým zvyšovať odbornosť a kvalitu vyučovania,
 spolupracovať s miestnou cirkvou, byť jej stredom, mať účasť na jej aktivitách a živote.
3
Vlastné zameranie školy
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach pôsobí od 1. septembra 1991 a jej
zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice.
Škola bola zriadená ako cirkevná stredná odborná škola pre študijný odbor 5301 6
zdravotná sestra, od roku 1996 sa zmenil názov odboru na všeobecná sestra. V roku 2004
nastali vážne zmeny vo vzdelávaní sestier s požiadavkou vysokoškolského vzdelávania a z
toho dôvodu sa zaviedol študijný odbor
5356 6 zdravotnícky asistent, od 1.9.2012 so
zmeneným kódom 5356 M. Okrem tohto odboru realizuje aj vyššie odborné štúdium diplomovaná všeobecná sestra, v ktorom absolventi z odboru zdravotnícky asistent môžu
pokračovať v štúdiu. Základné určenie školy je dané jej odborným zameraním. Je to stredná
odborná
škola
zdravotnícka
zameraná
na
výchovu
a vzdelávanie
zdravotníckych
pracovníkov, ktorých požiadavky na vzdelanie sú stanovené Nariadením vlády SR č.
742/2004 o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení 324/2006 Z.z.
a Nariadenie vlády 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov. Na základe týchto záväzných
noriem ministerstvo zdravotníctva určuje
a schvaľuje študijné odbory podľa potrieb praxe pre jednotlivé zdravotnícke školy, teda naša
škola je odborne riadená cez tento rezort a štátny vzdelávací program je pre nás výsostne
záväzný, pretože nami pripravený zdravotnícky pracovník musí spĺňať rovnaké kritériá
odbornej prípravy pre prácu v zdravotníctve v celej Európskej únii. Študijné odbory
zodpovedajú pracovným zaradeniam v zdravotníckych zariadeniach.
Výchovno-vzdelávací proces je zameraný na:
a) zaradenie a aplikáciu najnovších poznatkov vedy, poznania a techniky vo všetkých
vyučovaných predmetoch,
b) aplikáciu takých metód vyučovania a odbornej praxe, ktoré rozvíjajú tvorivé schopnosti
žiakov a ich aktívnosť a samostatnosť,
c) modernizáciu učebných pomôcok, didaktickú techniku a výpočtovú techniku,
d) využívanie všetkých foriem výchovy a vzdelávania, praktických cvičení, exkurzií,
mimoškolských činností,
e) prehĺbenie a vytváranie úprimného vlasteneckého cítenia,
f) estetiku a kultúru prostredia školy, kultúru vzťahov, vyjadrovania a spoločenských
noriem slušnosti,
g) vedenie žiakov k efektívnemu využívaniu voľného času,
h) vedenie žiakov k zodpovednosti za svoje vlastné zdravie, vytváranie zdravého životného
štýlu, predchádzanie a prevenciu toxikománie (fajčenie, alkohol, drogy),
i) výchovu k zodpovednosti za osobný ale i spoločný majetok, životné prostredie,
bezpečnosť iných a pod.,
j) výchovu k šetrnému hospodáreniu s energiami, papierom a inými surovinami, učebnicami
a školským majetkom.
3. 1
Veľkosť a vybavenie školy
Budova školy patrí reholi Rádu sv. Uršule a je najstaršou školskou budovou v meste.
Patrí k pamiatkovo chráneným budovám, bola prestavaná v roku 1898 v neobarokovom slohu
a aj súčasné prestavby a rekonštrukcie musia rešpektovať požiadavky Pamiatkového úradu.
Budova sídli v centre mesta, v jej vnútornom priestore sú dva dvory, ktoré oddeľujú priestor
školy a priestor internátu. Jeden dvor ponúka možnosti aj na športové využitie, na pobyt
vonku k príprave na vyučovanie a podobné činnosti. Budova je blízko železničnej
a autobusovej stanice a neďaleko sú aj nemocničné zariadenia pre odbornú prax. Nevýhodou
budovy sú hrubé múry a užšie chodby, než majú novšie školské budovy, menej priestorov na
kabinety pre učiteľov. Triedy sú veľké a vysoké, vzdušné, svetelne dobre zabezpečené
prirodzeným svetlom.
Priestory na vyučovanie:
Kmeňové triedy
6
Odborné učebne pre predmet základy ošetrovania a asistencie
3
Učebňa informatiky, administratívy a dokumentácie
1
Jazykové učebne
2
Učebňa prvej pomoci
1
Učebňa pre humanitné predmety
1
Učebňa anatómie a fyziológie (audiovizuálna učebňa)
1
Študovňa odbornej literatúry
1
Telocvičňa
1
Na SZŠ sv. Alžbety sú schválené nasledovné študijné odbory :

diplomovaná všeobecná sestra - pomaturitné vyššie odborné štúdium

zdravotnícky asistent - stredné odborné štúdium ISCED 3A
a učebný odbor :

sanitár - odborné vzdelanie ISCED 3C
Príprava
žiakov si vyžaduje aj vysoké nároky na odbornú prípravu učiteľov
v odbore ošetrovateľstvo a v lekárskych odboroch, ako aj vo všeobecnovzdelávacích
predmetoch. S náročnou prípravou súvisí aj materiálno-technické vybavenie školy, jej
odborných učební, knižnice a klinických pracovísk pre realizáciu odbornej praxe priamo
v zdravotníckych zariadeniach.
SWOT ANALÝZA ŠKOLY
Silné stránky školy:
 lokalita školy v centre mesta (dostupnosť klinických pracovísk, blízkosť kultúrnych
inštitúcií - divadlá, galérie, knižnice, historické pamiatky, cirkevných inštitúcií, kostoly),
 škola v blízkosti autobusovej a vlakovej stanice,
 vlastná školská jedáleň,
 vlastný školský internát pre ubytovanie všetkých žiakov v priestoroch vedľa školy,
 dobrá uplatniteľnosť absolventov na trhu práce,
 kvalifikovanosť všetkých učiteľov a aktívne využívanie ďalšieho vzdelávania,
 duchovná formácia učiteľov a žiakov,
 výchova a rozvíjanie osobnosti učiteľa a žiaka, hodnotová výchova,
 pozitívne medziľudské vzťahy, klíma školy,
 vyše 20 ročná tradícia vzdelávania,
 inovované odborné učebne,
 postupná rekonštrukcia budovy.
Slabé stránky školy:
 nedostatočné ocenenie zdravotníkov spoločnosťou, slabšia atraktívnosť zdravotníckych
povolaní,
 menšia možnosť výberu žiakov podľa ich intelektuálnych schopností (slabší záujem o
odbor zo strany žiakov 9. ročníka ZŠ),
 absencia žiakov pre ochorenia a aj pre nedostatočnú spoluprácu rodičov s triednou
učiteľkou,
 väčší počet žiakov so sociálne slabších rodín, čo limituje účasť žiakov na podujatiach,
ktoré sú finančne náročnejšie (lyžiarsky výcvik, výlety, exkurzie v zahraničí,...),
 narastajúci počet žiakov z neúplných rodín, kde je nedostatočná spolupráca s rodičmi
a nižšia starostlivosť o dochádzku do školy zo strany rodičov,
 slabá možnosť získavať finančné prostriedky na rozvoj školy z iných zdrojov napr. aj
z Európskych fondov,
 Staršia budova vyžadujúca si zvýšenú starostlivosť.
Ohrozenia školy:
 klesajúci trend populačných ročníkov,
 veľká konkurencia stredných škôl v krajskom meste,
 obmedzenie počtu prijatých žiakov zo strany odboru školstva pri VUC,
 zrušenie vyššieho odborného štúdia v odbore DVS zo strany MZ SR
 nedostatok finančných zdrojov na generálnu prestavbu budovy,
 liberalizmus a jeho moderné formy, ktoré ohrozujú záujem o cirkevnú školu.
Príležitosti školy:
 ochota učiteľov a vychovávateľov venovať sa žiakom po každej stránke v škole
a v mimoškolskom čase,
 vytváranie krúžkov záujmovej činnosti,
 príprava žiakov na súťaže a ich aktívna účasť,
 organizovanie vlastných súťaží, odborných a kultúrnospoločenských podujatí pre svojich
žiakov, ale aj pre iné školy a verejnosť,
 spolupráca s inými zdravotníckymi školami, najmä cirkevnými,
 spolupráca so zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami v regióne,
 členstvo v asociácii stredných zdravotníckych škôl a možnosť účasti na odborných
podujatiach organizovaných a spoluorganizovaných asociáciou SZŠ (ASZŠ),
 spolupráca so združením katolíckych škôl Slovenska,
 možnosti spolupráce so stavovskými organizáciami (komora MTP, komora sestier),
 vytváranie partnerstiev s vysokými školami (Katolícka univerzita v Ružomberku),
 zapájanie sa do rôznych projektov v rámci Slovenska aj nadnárodných,
 spolupráca s charitatívnymi a humanitnými organizáciami (Červený kríž),
 podpora rozvoja talentovaných žiakov aj prostredníctvom Fondu sv. Alžbety,
 spolupráca s mestom a jeho inštitúciami (knižnice, divadlá, CVČ),
 spolupráca s farnosťou a s UPC v oblasti duchovných a formačných podujatí,
 možnosť
medzinárodných partnerstiev so strednými zdravotníckymi školami
prostredníctvom e-twinningu,
 medzinárodné charitatívne diela (adopcia detí z Haiti, tehlička pre Južný Sudán).
3. 2
Charakteristika pedagogického zboru
Zloženie pedagogického zboru na strednej zdravotníckej škole je špecifické. Stály
pedagogický zbor má vrátane vychovávateľov v školskom internáte priemerne 33 členov.
Vyučujúcich všeobecnovzdelávacích predmetov je 30% z celkového počtu učiteľov. Učitelia
pre odborné predmety majú vyšší vekový priemer, pretože podmienkou ich odbornej
spôsobilosti je absolvovaná prax v zdravotníckom zariadení. Všetci majú ukončené
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo. Takmer 70% učiteľov
odborných predmetov má prax vyššiu ako 10 rokov, čo je pre vyučovanie odbornej praxe
veľkým prínosom.
Všetci učitelia sú plne kvalifikovaní pre vyučovanie odborných a všeobecných
predmetov. Priemerné vekové zloženie celého zboru je 38 rokov.
Pedagogickí zamestnanci sa usilujú o ustavičné vzdelávanie a napredovanie vo
svojom odbore, zúčastňujú sa odborných podujatí organizovaných Slovenskou komorou
sestier, vysokými školami s ošetrovateľským zameraním, asociáciou SZŠ, zdravotníckymi
zariadeniami najmä v územnej pôsobnosti mesta a ďalšími vzdelávacími inštitúciami.
Okrem interných zamestnancov tvoria pedagogický zbor aj externí vyučujúci, ktorých je
v priemere 20. Sú to najmä lekári, ktorí popri svojej lekárskej praxi vyučujú odborné
predmety podľa svojej odbornej spôsobilosti. Zapojenie externých učiteľov, ktorí sú
zamestnancami zdravotníckych zariadení a aktívne pracujú v daných odboroch je veľkým
prínosom pre zabezpečenie odbornosti výučby.
Aj títo učitelia sa aktívne zapájajú do
činnosti školy a je s nimi dobrá spolupráca.
Učitelia svojím každodenným pôsobením vplývajú na charakter školy, na jej
atmosféru a na vnútorné vzťahy v škole: medzi učiteľmi a žiakmi a medzi učiteľmi
samotnými a ostatnými zamestnancami. V každom vyučovanom predmete je možnosť klásť
otázky a dostať na ne odpovede aj v širšej miere, než je predpísané učivo. Výchovný vplyv
školy je v našej škole dominantný, výchova k zodpovednosti za vlastné zdravie, za svoje
správanie, ale aj k dôležitým črtám charakterného a obetavého zdravotníckeho pracovníka
V tomto smere učiteľ musí byť vzorom pre žiakov. Vo výchove sa využívajú aj iné vzory,
vzory svätých ľudí a významných osobností: našej patrónky sv. Alžbety, obetavých žien
z charitatívnej činnosti - Matky Terézie z Kalkaty, bl. Jána Pavla II., bl. sestry Zdenky
Schelingovej, sv. Pátra Pia, Florence Nightingaelovej, Janky Hrebendovej, Fides Dermekovej
a iných. V škole sa pestuje duch vzájomnej znášanlivosti, úcty a tolerancie.
Každý učiteľ na katolíckej škole musí mať aj kanonický súhlas zriaďovateľa školy, to
znamená, že musí spĺňať požiadavky mravne bezúhonného života, života
podľa viery
a osobného svedectva viery žiakom. Aj túto požiadavku všetci učitelia spĺňajú.
3. 3
Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov
V súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a Vyhláškou
č. 317/2009 MŠ SR o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov sa učitelia
zúčastňujú vzdelávacích aktivít podľa osobných plánov kontinuálneho vzdelávania formou:
a) uvádzania začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe (adaptačné vzdelávanie),
b) rozširovaním odbornej spôsobilosti o ďalší odbor,
c) zvyšovaním jazykových a IKT kompetencií,
d) vykonaním 1.a 2. atestačnej skúšky,
e) absolvovanie manažérskych stupňov vzdelania pre učiteľov,
f) absolvovanie priebežného vzdelávania cez metodicko-pedagogické centrá (Košice,
Prešov, Bratislava), Slovenskú zdravotnícku univerzitu, vysoké školy,...
g) funkčné vzdelávanie,
h) aktívna a pasívna účasť na odborných seminároch, kongresoch organizovaných UNLP
Košice, Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek alebo inými inštitúciami,
i) semináre zamerané na vzdelávanie členov skúšobných komisií a tvorbu školských
vzdelávacích programov a ich súčastí,
j) príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny
učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie,
k) sebavzdelávanie,
l) účasť na prednáškových podujatiach v meste, kraji, v zahraničí podľa vlastného záujmu.
3. 4
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
Škola využíva štandardné spôsoby hodnotenia a kontroly zamestnancov: formatívne
a sumatívne. Formatívnymi sa sleduje zvyšovanie kvality práce výchovy a vzdelávania,
sumatívne sa využíva v procese rozhodovania. Každý rok máme vypracovaný harmonogram
vnútro školskej kontroly a
hodnotenia zamestnancov, ktorý ich zároveň motivuje
k zvyšovaniu vlastnej angažovanosti. Zameriava sa na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej
činnosti, na inováciu osnov predmetov v školských vzdelávacích programoch, na plnenie
plánov a na spoluprácu v PK, na zabezpečovanie a využívanie didaktickej techniky
a modernizácie vyučovania, zaraďovanie aktivizujúcich vyučovacích metód vo výučbe, na
výsledky práce so žiakmi (prospech, dochádzka, komunikácia s rodičmi), mimoškolské
aktivity (činnosť krúžkov, zapojenosť do súťaží, olympiád, projektov) a tvorivosť,
iniciatívnosť v úlohách nad rámec vyučovacej povinnosti.
Na zabezpečenie kontroly sa využívajú tieto metódy:
a) hospitácie vedenia školy,
b) vzájomné hospitácie,
c) výsledky žiakov,
d) výsledky v súťažiach a mimoškolských aktivitách,
e) postup žiakov na vysoké školy a iné formy vyššieho štúdia,
f) uplatniteľnosť absolventov na trhu práce, spätná väzba manažmentu zdravotníckych
zariadení o ich kvalite práce,
g) tvorba učebných textov, učebných pomôcok, násteniek a pod.,
h) hodnotenie pedagogických zamestnancov manažmentom školy.
3. 5
Spolupráca s partnermi
Škola úzko spolupracuje s viacerými partnermi: Patria k nim v prvom rade rodičia, cirkev,
štátne, samosprávne orgány, zmluvné pracoviská odbornej klinickej praxe, stredné
zdravotnícke školy na Slovensku, cirkevné školy Košickej arcidiecézy, sociálne zariadenia a
iné. V podstate je partnerom školy každá inštitúcia a aj jednotlivci, ktorí zdieľajú naše
poslanie a záujmy.
Rodičia:
 Rodičovské spoločenstvo pri SZŠ sv. Alžbety,
 Rodičovská rada (3 členovia z rady sú členovia RADY školy za rodičov).
Cirkev:
 Zriaďovateľ: Rímsko-katolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice,
 Diecéza: Rímsko-katolícke biskupstvo,
 Arcidiecézny školský úrad.
Štátne orgány:
 Odbor školstva obvodného úradu,
 Košický samosprávny kraj.
Iné:
 cirkevné školy (materské, základné stredné) najmä v regióne,
 Metodicko - pedagogické centrum v Prešove a Bratislave,
 Katolícke katecheticko-metodické centrum Spišská Nová Ves,
 Krajská pedagogická a psychologická poradňa,
 Vysoké školy: UPJŠ v Košiciach, KU v Ružomberku,
 Univerzitné pastoračné centrum sv. Košických mučeníkov v Košiciach,
 Deti sv. Alžbety, Kováčska 48, Košice,
 územný spolok Červeného kríža Košice - mesto,
 Falck, záchranná služba a.s.
Zdravotnícke a sociálne zariadenia:
 UNLP L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice a Tr. SNP č. 1, Košice
 Detská fakultná nemocnica, Trieda SNP č.1, Košice
 Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša, Košice
 Domov dôchodcov, Garbiarska ul. Košice
 Letecká vojenská nemocnica, Murgašova č.1, Košice,
 Detský domov, Poľná 1, Košice,
 Hospic, Strojárenská č. 3, Košice,
 Arcidiecézna Charita Košice, Hlavná 28, Košice.
Centrá kultúrnej spolupráce:
 Centrum voľného času, Popradská ul. Košice,
 Košické osvetové stredisko, Hviezdoslavova 7, Košice,
 Miestny odbor Matice slovenskej, Hlavná 68, Košice,
 Štátne divadlo Košice
4
Profil absolventa
4. 1
Celková charakteristika absolventa
Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú
spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v
preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych
zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb. Náročnosť zdravotníckeho povolania si
vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné a praktické zručnosti, osobnú
zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný
aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné
aktivity a vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú
jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z
ošetrovateľskej starostlivosti, sociálnej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej
dokumentácie a z oblasti bezpečnosti práce. V správaní absolventa dominuje tolerancia,
empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo
samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v
nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy.
Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má
predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i
prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v
danej profesii. Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné
všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne
adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti
pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne
komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať,
ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a
zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a
štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je
pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má
predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i
prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v
danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade
s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie.
Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe
získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je
zameraná aj na pomaturitné,vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.
Absolvent študijného odboru je pripravený:
 realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach
ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb
chorého, v rámci svojich kompetencií,
 spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a
špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
 podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 poskytovať odbornú prvú pomoc,
 vykonávať
administratívne
práce
a
pracovať
s
informačným
systémom
zdravotníckeho zariadenia.
Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, kde
pracuje v ošetrovateľskom tíme. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje
kvalifikáciu.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami.
4. 2
Kľúčové kompetencie
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania
smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady.
Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej
orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné
uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby
mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho
života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia
buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. V súlade so
Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie ŠVP
vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote.
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a
hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné
riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si
potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu,
práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám,
robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko
späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.
Absolvent má:
 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,
morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,
 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,
 definovať svoje ciele a prognózy,
 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj,
 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku.
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti
založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života,
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a
učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne
jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje
efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a
matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.
Absolvent má:
 správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 kriticky hodnotiť získané informácie,
 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
 overovať a interpretovať získané údaje,
 pracovať s elektronickou poštou,
 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách.
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov
spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení
problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní
učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to
teda
schopnosti,
ktoré
na
základe
získaných
vedomostí,
sociálnych
zručnosti,
interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť
jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky
využívať v osobnom živote a povolaní.
Absolvent má byť schopný:
 prejaviť empatiu a sebareflexiu,
 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
 pozitívne motivovať seba a druhých,
 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),
 stanoviť priority cieľov,
 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre
ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní
určené kompetencie zvládnuť,
 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
 konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať
druhých,
 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,
 uzatvárať jasné dohody,
 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
 analyzovať hranice problému,
 identifikovať oblasť dohody a rozporu,
 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v
danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného
optimálneho riešenia,
 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
 samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a
osobnostnom raste,
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti
posudzovať návrhy druhých,
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.
4. 3
Odborné kompetencie
a) Požadované vedomosti.
Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí (má poznať):
 základy latinčiny a medicínskej terminológie,
 základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, prostredníctvom ktorých pochopí
stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme
 základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví
i v chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí,
 organizáciu a právne aspekty starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a
zariadeniach sociálnych služieb,
 účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život,
 osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie a
konanie, poznať seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na
človeka,
 zásady profesijnej komunikácie,
 základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu
vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej
starostlivosti,
 základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a
obnovovania, a faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
 základné poznatky o systémových ochoreniach,
 základné princípy zdravotníckej etiky a etiky sociálnych služieb,
 bio-psycho-sociálne potreby a spôsob ich uspokojovania, základné metódy
pozorovania a zbierania informácií o pacientovi v zdravotníckych zariadeniach a
zariadeniach sociálnych služieb,
 základy správnej výživy zdravého a chorého človeka,
 základné teoretické vedomosti o ošetrovateľských postupoch v starostlivosti o
chorého,
 základné teoretické vedomosti o diagnostických a liečebných postupoch v zdravotnej
starostlivosti o chorého,
 základné teoretické vedomosti o úprave prostredia a starostlivosti o pomôcky v
zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,
 spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vedenie
dokumentácie v zdravotníctve.
b) Požadované zručnosti.
Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):
 aktívne sa zapájať do organizácie práce na pracovisku praktického vyučovania,
 dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 zabezpečovať dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu
intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
 poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu
odbornú pomoc.
Obväzový materiál a obväzová technika
 pripravovať pomôcky z obväzového materiálu,
 zhotovovať obväzy jednotlivých častí tela,
 zhotovovať bandáž dolných a horných končatín,
 spolupracovať s lekárom pri fixácií zlomenín.
Starostlivosť o pomôcky
 vykonávať mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, prístrojov,
nástrojov a zariadení,
 pripravovať dezinfekčné roztoky,
 správne manipulovať so sterilným materiálom,
 zabezpečovať hygienu prostredia.
Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta
 realizovať starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta,
 realizovať úpravu postele s pacientom, bez pacienta,
 manipulovať s pomôckami doplňujúcimi posteľ,
 zabezpečovať starostlivosť o posteľnú bielizeň,
 uložiť pacienta do požadovanej polohy,
 zabezpečovať prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním, nácvikom sedu,
stoja a chôdze a používaním antidekubitových pomôcok.
Podávanie jedla pacientom
 podávať jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
 sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín,
 zabezpečovať
dodržiavanie pitného režimu pacientov
vrátane
detí, okrem
novorodencov,
 pripravovať a podávať liečebné čaje,
 spolupracovať so sestrou pri alternatívnych spôsoboch výživy.
Hygienická starostlivosť o chorého.
 zabezpečovať hygienickú starostlivosť o dospelého pacienta a dieťa, okrem
novorodenca,
 vykonávať rannú a večernú toaletu a celkový kúpeľ,
 zabezpečovať umývanie vlasov, odvšivenie,
 zabezpečovať starostlivosť o dutinu ústnu, vrátane osobitnej starostlivosti,
 zabezpečovať starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta
 zabezpečovať špecifickú hygienickú starostlivosť o čiastočne a úplne imobilného
pacienta,
 pripravovať operačné pole.
Vyprázdňovanie chorých
 zabezpečovať vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane
detí, okrem novorodencov,
 aplikovať klystír,
 zabezpečovať starostlivosť o kolostómie – výmenu/vyprázdnenie zberného vrecka
alebo očistenie zhojenej - staršej kolostómie od stolice,
 zabezpečovať starostlivosť o permanentný močový katéter,
 spolupracovať so sestrou pri cievkovaní.
Sledovanie a záznam fyziologických funkcií
 merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
 merať a zaznamenávať dych,
 merať a zaznamenávať pulz,
 merať a zaznamenávať tlak krvi,
 merať výšku a hmotnosť dospelého a dieťaťa, merať obvod hlavy a hrudníka u
dieťaťa,
 sledovať a zaznamenávať vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra okrem
novorodencov,
 spolupracovať so sestrou pri zhotovovaní EKG záznamu.
Odber biologického materiálu na vyšetrenie
 realizovať odber moču na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetrovať moč
vrátane kvantitatívnych vyšetrení,
 realizovať odber stolice na biochemické, parazitologické a bakteriologické vyšetrenie,
 realizovať odber kapilárnej krvi na glykémiu,
 realizovať odber venóznej krvi,
 spolupracovať so sestrou pri odbere výterov z rán a z telových dutín,
 spolupracovať so sestrou pri odbere spúta.
Podávanie liečiv per os dospelým a deťom
 zabezpečiť užitie liekov per os, ktoré pripravila sestra.
Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín
 aplikovať lieky na kožu a do telových dutín.
Aplikácia tepla a chladu
 aplikovať teplé a studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele,
 aplikovať liečivé sedacie kúpele.
Aplikácia injekcií
 aplikovať inzulín a nízkomolekulárny heparín subkutánne,
 aplikovať intramuskulárnu injekciu,
 spolupracovať so sestrou pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií.
Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty
 zabezpečovať inhaláciu,
 spolupracovať so sestrou pri aplikácii kyslíka.
Preväzy rán
 vykonávať ošetrenie kože, okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré si vyžadujú
zásah sestry,
 realizovať preväz aseptickej rany,
 spolupracovať so sestrou pri preväze septickej rany,
 spolupracovať so sestrou v zabezpečovaní starostlivosti o drény a drenážne systémy
 zabezpečovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo,
 spolupracovať so sestrou pri vizite.
Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti
 preukázať zručnosti v základných technikách pozorovania a zbere informácií o
potrebách
pacienta
a
zaznamenávať
pozorované
javy
do
ošetrovateľskej
dokumentácie,
 používať profesijnú komunikáciu.
 preukázať zručnosti v základných technikách zdravotno-výchovnej činnosti
primerane veku a zdravotnému stavu pacienta.
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
 aktívne spolupracovať a podieľať sa na vedení dokumentácie: spojenej s príjmom,
preložením a prepustením pacienta, s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia
(indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie a
zakladanie výsledkov vyšetrení a iné),
 zaznamenávať realizované výkony do dokumentácie,
 pracovať s informačným systémom pracoviska.
Absolvent pri ošetrovaní pacienta s vybraným ochorením má splniť tieto výkonové
štandardy zručností (musí byť schopný):
 zisťovať mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pacientovi vo vykonávaní
sebaobslužných činností a aktivít denného života,
 zabezpečovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti,
 zaznamenávať odchýlky v potrebách do dokumentácie pacienta, navrhovať riešenia a
ich realizáciu,
 spolupracovať so sestrou na lekárskom diagnostickom pláne špecifickom pre
jednotlivé oddelenia, v rozsahu jeho kompetencií,
 spolupracovať so sestrou na liečebnom procese špecifickom pre jednotlivé oddelenia,
v rozsahu jeho kompetencií,
 zabezpečovať zdravotno-výchovnú činnosť, zabezpečiť poučenie pacienta o základnej
starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb.
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
 morálno-etickým a humánnym prístupom k ľuďom, najmä k chorým, starým, telesne
a psychicky postihnutým, vychádzajúc z lásky k človeku a snahy pomáhať mu,
dokázať ho akceptovať a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť,
účasť na nej, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť ho, prejaviť mu úctu,
empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť,
 trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou,
 komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním,
 spoľahlivosťou, presnosťou,
 primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou,
 emocionálnou stabilitou,
 diskrétnosťou a zodpovednosťou,
 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou, tvorivosťou,
 asertívnosťou, altruizmom (mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným
ľuďom, v ochote obetovať pre ich dobro osobné záujmy),
 zvládaním záťažových životných situácií,
 schopnosťou pracovať v tíme i samostatne.
5
Charakteristika školského vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je určený pre študijný odbor zdravotnícky asistent. Vzdelávací
program a príprava žiakov má široký záber. Široké profilovanie absolventov so zameraním na
kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie odborných
problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v nových
podmienkach (v závislosti od trhu práce), pre uplatňovanie nových koncepcií, metód, foriem,
postupov, činností. Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou
prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať ošetrovateľské, asistentské a
administratívne činnosti v preventívnom, diagnostickoma liečebnom režime zdravotnej
starostlivosti.
Obsah vzdelania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky a
zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie úplného všeobecného
vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky asistent.
Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane klinickej praxe.
Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania,
najmä základy ošetrovania a asistencie, anatómia a fyziológia, prvá pomoc, pedagogika,
psychológia a profesijná komunikácia, zdravotnícka etika a odborná klinická prax. Tieto
predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si
profesionálnych zručností.
V teoreticko-praktickej príprave v triedach, laboratóriách, špecializovaných odborných
učebniach žiaci získajú základné poznatky, vždy však v súvislosti s ich praktickou aplikáciou
a praktickým využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní slúžia
predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov. Na odbornej klinickej praxi
sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod
priamym vedením odborných učiteľov alebo odborníkov z praxe s príslušnou odbornou
spôsobilosťou podľa osobitného predpisu. Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie
odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách.
Vzdelávanie uskutočňuje ako:
 denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy,
 večerné trojročné nadstavbové štúdium pre absolventov strednej zdravotníckej
školy s ukončeným vzdelaním v študijnom odbore 5371 3 sanitár, 53-05-3 zubná
inštrumentárka, 53-01-3 ošetrovateľka a 53-02-3 pestúnka,
 večerné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej
školy s maturitou.
Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.
Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú úplné stredné odborné vzdelanie.
Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o maturitnej skúške.
Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone zdravotníckeho povolania: zdravotnícky
asistent.
5. 1
Základné údaje pre stupeň: úplné stredné odborné vzdelanie
5356 M zdravotnícky asistent
Študijný odbor:
Forma štúdia:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Nevyhnutné vstupné
požiadavky na štúdium:
Podmienky na prijatie do
študijného odboru:
Spôsob ukončenia štúdia:
Doklad o získanom stupni
vzdelania a o získanej
kvalifikácii:
Poskytnutý stupeň
vzdelania:
Možnosti pracovného
uplatnenia absolventa:
Možnosti ďalšieho štúdia:
5356 M zdravotnícky asitent
Denné štúdium pre absolventov základnej školy
4 roky
Štátny jazyk
Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho
konania.
Do študijného odboru zdravotnícky asistent môžu byť prijatí
žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť na prácu v odbore.
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť
pripojené k prihláške.
Profilové predmety na prijímacie skúšky:
- slovenský jazyk a literatúra,
- prírodopis / biológia.
Maturitná skúška.
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Absolvent v zmysle nariadenia vlády č. 513/ 2011 Z. z. o
používaní profesijných titulov a ich skratiek viažúcich sa na
odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania je
oprávnený používať profesijný titul "zdravotnícky asistent",
ktorý používa osoba odborne spôsobilá na výkon odborných
činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent.
Úplné stredné odborné vzdelanie.
Zdravotnícky asistent je zdravotnícky pracovník, ktorý sa
uplatní v zariadeniach zdravotnej starostllivosti a v zariadeniach
sociálnych služieb.
Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského štúdia.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa platnej
legislatívy MZ SR.
5. 2
Základné údaje pre pomaturitné kvalifikačné štúdium
Študijný odbor:
Forma štúdia:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Nevyhnutné vstupné
požiadavky na štúdium:
Podmienky na prijatie do
študijného odboru:
Spôsob ukončenia štúdia:
Doklad o získanom stupni
vzdelania a o získanej
kvalifikácii
Poskytnutý stupeň
vzdelania
Možnosti pracovného
uplatnenia absolventa:
Možnosti ďalšieho štúdia:
5. 3
5356 M zdravotnícky asistent
Externé - večerné štúdium pre absolventov strednej školy
2 roky
Štátny jazyk
Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné
vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania.
Do študijného odboru zdravotnícky asistent môžu byť prijatí
žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť na prácu v odbore.
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť
pripojené k prihláške.
Profilové predmety na prijímacie skúšky:
- slovenský jazyk a literatúra,
- prírodopis/biológia.
Maturitná skúška
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Absolvent v zmysle nariadenia vlády č. 513/ 2011 Z. z. o
používaní profesijných titulov a ich skratiek viažúcich sa na
odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania je
oprávnený používať profesijný titul "zdravotnícky asistent",
ktorý používa osoba odborne spôsobilá na výkon odborných
činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent.
Úplné stredné odborné vzdelanie
Zdravotnícky asistent je zdravotnícky pracovník, ktorý sa
uplatní v zariadeniach zdravotnej starostllivosti a v zariadeniach
sociálnych služieb.
Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského štúdia.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa paltnej
legislatívy MZ SR
Základné údaje pre nadstavbové štúdium
Študijný odbor:
Forma štúdia:
Dĺžka štúdia:
Vyučovací jazyk:
Nevyhnutné vstupné
požiadavky na štúdium:
Podmienky na prijatie do
študijného odboru:
53 56 M zdravotnícky asistent
večerné nadstavbové štúdium
3 roky
Štátny jazyk
Stredné odborné vzdelanie (absolvent SZŠ v študijnom odbore
53 71 3 sanitár, 53-05-3 zubná inštrumentárka, 53-01-3
ošetrovateľka a 53-02-3 pestúnka) a splnenie podmienok
prijímacieho konania
Do študijného odboru zdravotnícky asistent môžu byť prijatí
žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť na prácu v odbore.
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť
pripojené k prihláške.
Profilové predmety na prijímacie skúšky:
Spôsob ukončenia štúdia:
Doklad o získanom stupni
vzdelania a o získanej
kvalifikácii
Poskytnutý stupeň
vzdelania
Možnosti pracovného
uplatnenia absolventa:
Možnosti ďalšieho štúdia:
- slovenský jazyk a literatúra
- prírodopis / biológia
Maturitná skúška
Vysvedčenie o maturitnej skúške
Absolvent v zmysle nariadenia vlády č. 513/ 2011 Z. z. o
používaní profesijných titulov a ich skratiek viažúcich sa na
odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania je
oprávnený používať profesijný titul "zdravotnícky asistent",
ktorý používa osoba odborne spôsobilá na výkon odborných
činností v zdravotníckom povolaní zdravotnícky asistent.
Úplné stredné odborné vzdelanie
Zdravotnícky asistent je zdravotnícky pracovník, ktorý sa
uplatní v zariadeniach zdravotnej starostllivosti a v zariadeniach
sociálnych služieb.
Vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského štúdia.
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa paltnej
legislatívy MZ SR
5. 4 Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača
Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav
posúdil a na prihláške potvrdil pediater poskytujúci všeobecnú starostlivosť o deti a dorast
alebo všeobecný lekár pre dospelých pre večernú formu vzdelávania. Do študijného odboru
zdravotnícky asistent môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu
zdravotníckeho povolania vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky
závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR (podľa §1 Vyhlášky MZ SR č. 364/2009 sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na 5 m, centrálna zraková ostrosť do diaľky
s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou JČ2, pričom zorné pole na
lepšom oku nie je zúžené pod 45 stupňov vo všetkých smeroch).
Do študijného odboru zdravotnícky asistent nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú
mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie,
majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa,
autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.
Vyučovanie v študijnom odbore 5356 M zdravotnícky asistent v dennej forme štúdia sa
realizuje ako teoretické vyučovanie (všeobecné vzdelávanie a odborné vzdelávanie teoretické odborné vzdelávanie a praktická príprava) v priestoroch školy v kmeňových
triedach a v odborných učebniach a ako praktické vyučovanie (odborná klinická prax)
v prirodzených podmienkach zdravotníckych a sociálnych zariadení.
Výchovno-vzdelávací proces v rámci teoretického vyučovania prebieha v priestoroch
školy. Jednotlivé predmety sa vyučujú v kmeňových učebniach a v odborných učebniach
(odborná učebňa ZOA cv., učebňa INF a AZD, multimediálna jazyková učebňa, učebňa PRP
a audiovizuálna učebňa). Vyučovanie telesnej výchovy sa realizuje v telocvični. Kvalita
vyučovacieho procesu je materiálne zabezpečená aj dostupnosťou modernej didaktickej
techniky (notebook, dataprojektor, spätný projektor, video, interaktívna tabuľa, magnetofón,
CD a DVD prehrávač).
Odborná klinická prax sa realizuje v prirodzených podmienkach zdravotníckych
a sociálnych zariadení na základe zmluvy o odbornej praxi vo Fakultnej nemocnici L.
Pasteura v Košiciach a vo Vysokošpecializovanom odbornom ústave geriatrickom sv. Lukáša
v Košiciach. Okrem toho sa praktické vyučovanie realizuje aj v sociálnych zariadeniach
(domovy dôchodcov, detský domov a iné).
5. 5
Požiadavky na bezpečnosť a hygienu
Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrane pred požiarom je
neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania, praktickej prípravy a odbornej klinickej
praxe. Požiadavky vyplývajú z §152 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008, zo
všeobecne platných predpisov, nariadení a vyhlášok a vnútorného školského poriadku.
V priestoroch určených na vyučovanie žiakov sú vytvorené podmienky na zaistenie
bezpečnosti a hygieny práce. Žiaci sú poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a dbáme o dodržiavanie príslušných predpisov.
V priestoroch určených na praktickú prípravu sú vytvorené podľa platných
technických predpisov podmienky na bezpečnú prácu, žiaci sú dôkladne a preukázateľne
každoročne
oboznámení
s predpismi
o bezpečnosti
a ochrane
zdravia
pri
práci,
s hygienickými predpismi, s technickými predpismi a technickými normami, s predpísanými
technologickými
postupmi,
s pravidlami
bezpečnej
obsluhy technických
zariadení,
používaním osobných ochranných prostriedkov a dodržiavanie týchto predpisov je
kontrolované.
Pracovná činnosť v študijnom odbore si vyžaduje stále a priame vedenie odborného
učiteľa alebo odborného pracovníka povereného vedením nácviku a upevňovania odborných
činností. V procese priebehu praktických činností sa musia používať predpísané ochranné
pracovné prostriedky a pomôcky, technika a prístroje v bezchybnom stave. Klinická prax
v zdravotníckych, sociálnych a ďalších zariadeniach prebieha v záujme bezpečnosti
a ochrany zdravia žiakov rovnako ako aj z hľadiska zdravotníckej etiky, ochrany zdravia
pacientov a hygieny v skupinách s počtom žiakov maximálne 6 podľa charakteru činnosti.
6
Učebný plán študijného odboru 5356 M zdravotnícky asistent
Učebný plán vymedzuje sumár vzdelávacích predmetov a počet vyučovacích hodín
z jednotlivých predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia. Počty vyučovacích hodín pre
jednotlivé vyučovacie predmety predstavujú nevyhnutné minimum.
Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania vymedzuje minimálny rozsah odborného
vzdelávania v jednotlivých učebných predmetoch. Počty vyučovacích hodín pre odborné
predmety a odbornú klinickú prax sú povinné a predstavujú nevyhnutné minimum.
6. 1 Rámcový učebný plán pre dennú formu štúdia
Cieľové zložky vzdelávania
Počet
týždenných Celkový
vyučovacích
hodín
vo počet hodín
vzdelávacom programe
1
za štúdium
Všeobecné vzdelávanie
48
1536
Disponibilné hodiny vo všeobecnom vzdelávaní
16
512
Odborné vzdelávanie
68
2176
CELKOM
132
4224
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí
Minimálny
počet Celkový
týždenných
vyučovacích počet hodín
hodín
vzdelávacom za štúdium
vo
programe
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
48
1536
24
768
2
64
5
160
Slovenský jazyk a literatúra
prvý cudzí jazyk
Človek a hodnoty
etická výchova/náboženská výchova
Človek a spoločnosť
dejepis
náuka o spoločnosti
1
Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)
Človek a príroda
3
96
6
192
8
256
Disponibilné hodiny
16
512
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
68
2176
SPOLU
132
4224
fyzika
chémia
biológia
geografia
Matematika a práca s informáciami
matematika
informatika
Zdravie a pohyb
telesná a šporotvá výchova
Účelové kurzy/učivo
Ochrana života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz
Maturitná skúška
Učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania:
POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA:
ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE
KLASIFIKÁCIA STUPŇOV VZDELANIA PODĽA: ISCED –
3A
ŠTUDIJNÝ ODBOR:
5356 M ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT
ODBORNÉ ZAMERANIA:
––––
FORMA, SPÔSOB A ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA:
DENNÉ ŠTÚDIUM PRE ABSOLVENTOV ZÁKLADNEJ
ŠKOLY
KATEGÓRIE
A
NÁZVY
VZDELÁVACÍCH
OBLASTÍ
MINIMÁLNY POČET TÝŽDENNÝCH VYUČOVACÍCH HODÍN VO
VZDELÁVACOM PROGRAME V ROČNÍKU
1.
2.
3.
4.
SPOLU
7(3)
13 (4)
10 (3)
6 (1)
36 (11)
LATINSKÝ JAZYK
1(1)
-
-
-
1(1)
ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA
2
2
PATOLÓGIA
-
1
TEORETICKÉ VZDELÁVANIE A PRAKTICKÁ
PRÍPRAVA
4
-
-
1
PREVENTÍVNE LEKÁRSTVO
-
-
1
-
1
ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA
-
-
1
-
1
PRVÁ POMOC
-
2(1)
-
-
2(1)
-
1
2(1)
1 (1)
4(2)
ZDRAVOTNÍCKA ETIKA
-
1
-
-
1
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ
-
-
-
1
1
ZDRAVIE A KLINIKA CHORÔB
1
2
2
2
7
ZÁKLADY OŠETROVANIA A ASISTENCIE
3(2)
3(2)
3(2)
2
11(6)
ADMINISTRATÍVA A ZDRAVOTNÍCKA
-
1(1)
1
-
2(1)
14(14)
18(18)
32(32)
24
24
68
PSYCHOLÓGIA,
PEDAGOGIKA
A
PROFESIJNÁ KOMUNIKÁCIA
DOKUMENTÁCIA
ODBORNÁ KLINICKÁ PRAX
OŠETROVANIE, ASISTENCIA,
ADMINISTRATÍVA A ZDRAVOTNÍCKA
DOKUMENTÁCIA
SPOLU
7
13
6. 2 Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán
ŠkVP:
Škola (názov, adresa)
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety, Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov ŠkVP
Zdravotnícky asistent v službe životu
Kód a názov učebného odboru
5356 M zdravotnícky asistent
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná
Vyučovací jazyk
slovenský
Štátny vzdelávací program
Školský vzdelávací program
Vyučovací predmet
Počet
týž.
Vzdelávacie oblasti
Minimálny
Obsahové štandardy
počet
vyučovacích
týždenných
hodín
vyučovacích
celkom
hodín celkom
Disponibilné
hodiny
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
60
Jazyk a komunikácia
34
Všeobecné zdelávanie
64
4
34
3
– povinné predmety
Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti
Komunikácia a slohová výchova
Slovenský jazyk
12
a literatúra
12
12/10
Prvý cudzí jazyk
12/10
Práca s textom a získavanie informácií
Rečové zručnosti
Jazykové prostriedky
Komunikačné situácie
(povinný)
Poznatky o krajinách študovaného jazyka
Rečové zručnosti
Jazykové prostriedky
10/12
Komunikačné situácie
Druhý cudzí jazyk
10/12
(nepovinný)
Poznatky o krajinách študovaného jazyka
Človek, hodnoty a spoločnosť
3
Etická výchova/Náboženská výchova
1
Katolícke náboženstvo
2
1
Človek a história
1
Dejepis
2
1
Mediálna výchova
1
1
Náuka o spoločnosti
1
Človek a médiá
6
Človek v ľudskom spoločenstve
Človek ako občan
1
Človek a právo
Človek a ekonomika
Človek a príroda
7
7
Biologické a ekologické vzdelávanie
Základy ekológie
Biológia
2
Fyzika
2
Chémia
3
Človek a životné prostredie
Základy biológie
Mechanika
Termika
Elektrina a magnetizmus
Vlnenie a optika
Fyzika atómu
Vesmír
Všeobecná chémia
Anorganická chémia
Organická chémia
Biochémia
Matematika a práca s informáciami
Operácie s reálnymi číslami
8
8
Výrazy a ich úprava
Riešenie rovníc a nerovníc
6
Matematika
6
2
Aplikovaná
2
Funkcie
Výpočet povrchov a objemov telies
Štatistika
Práca s informáciami
Práca s textom
informatika
Práca s multimédiami
Práca s internetom
Zdravie a pohyb
8
8
Zdravie, telo a poruchy zdravia
Zdravý životný štýl
8
Telesná výchova
8
68
Odborné vzdelávanie –
68
Pohybová výkonnosť a zdatnosť
Športové činnosti pohybového režimu
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
povinné predmety
Teoretické
vzdelávanie
a praktická
36
36
príprava
1 (1)
Latinský jazyk
4
Anatómia a fyziológia
2
Patológia
2
1
Preventívne lekárstvo
1
Organizácia
1
1
2 (1)
4(2)
1 (1)
4
zdravotníctva
Prvá pomoc
2 (1)
Psychológia,
4 (2)
pedagogika
a profesijná
komunikácia
1
Zdravotnícka etika
1
1
Sociálna starostlivosť
1
Zdravie
7
7
11(6)
a klinika
chorôb
Základy ošetrovania a
11(6)
asistencie
2(1)
Administratíva
2(1)
a zdravotnícka
dokumentácia
Odborná klinická prax
32(32)
32 (32)
Ošetrovanie, asistencia,
32(32)
administratíva
a zdravotnícka
32(32)
dokumentácia
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
Jazyk a komunikácia
34
Všeobecné vzdelávanie
– voliteľné predmety
Konverzácia v cudzom
1
1
132
4
jazyku
CELKOM
132
Ochrana života a zdravia
Účelové cvičenia
Účelové
cvičenia
24 hodín
1. a 2. ročník
Kurz ochrany života a zdravia
Teoretická príprava
3 hodiny
Praktický výcvik
18 hodín
Mimovyučovacia
4 týždne
záujmová
činnosť
žiakov
Telovýchovno-výcvikový kurz
Lyžiarsky výcvik
Lyžovanie
1 týždeň
6. 3
Učebný plán ŠkVP pre dennú formu na SZŠ sv. Alžbety
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Vzdelávacie oblasti
Názvy
vyučovacích 1.
2.
3.
4.
Spolu
19
11
11
67
predmetov
Vśeobecné
vzdelávanie
– 26
povinné predmety
Jazyk a komunikácia
11
9
6/6
6/6
32
Slovenský jazyk a literatúra
3
3
3
3
12
Prvý cudzí jazyk a)
5/3
3/3
3/-
3/-
14/6
Druhý cudzí jazyk a)
3/5
3/3
-/3
-/3
6/14
Človek, hodnoty a spoločnosť 6
3
2
2
13
Katolícke náboženstvo b)
2
2
2
2
8
Dejepis c)
2
1
-
-
3
Mediálna výchova d)
1
-
-
-
1
Náuka o spoločnosti
1
-
-
-
1
Človek a príroda
4
3
-
-
7
Biológia
1
1
-
-
2
Fyzika
1
1
-
-
2
Chémia
2
1
-
-
3
Matematika a práca
3
2
1
1
8
Matematika
2
1
1
1
4
Aplikovaná informatika
1
1
-
-
2
Zdravie a pohyb
2
2
2
2
8
Telesná výchova
2
2
2
2
8
s informáciami
–
7
12
25
24
68
7
12
11
6
36
1(1)
-
-
-
1 (1)
Anatómia a fyziológia
2
2
-
-
3
Patológia
-
1
-
-
1
Preventívne lekárstvo
-
-
1
-
1
Organizácia zdravotníctva
-
-
1
-
1
Prvá pomoc
-
2(1)
-
-
2(1)
Odborné
vzdelávanie
povinné predmety
Teoretické
vzdelávanie
a praktická príprava e)
Latinský jazyk
Psychológia,
pedagogika
-
1
2(1)
1(1)
Zdravotnícka etika
-
-
1
-
1
Sociálna starostlivosť
-
-
-
1
1
Zdravie a klinika chorôb
1
2
2
2
7
3(2)
3(2)
3(2)
2
11(6)
-
1(1)
1
-
2(1)
a profesijná komunikácia
Základy
ošetrovania
a
asistencie
Administratíva
a zdravotnícka dokumentácia
4(2)
-
-
14
18
32
-
-
14(14)
18(18)
32(32)
- -
-
-
1
1
-
-
-
1
1
Konverzácia v cudzom jazyku -
-
-
1
1
35
33
35
35
138
12
12
21
-
45
Odborná klinická prax f)
Ošetrovanie,
asistencia,
administratíva
a zdravotnícka dokumentácia
Všeobecné
vzdelávanie
voliteľné predmety
Jazyk a komunikácia
g)
Spolu
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia h)
4 týždne
4 týždne
Telovýchovno-výcvikový kurz 1 týždeň
1 týždeň
i)
Poznámky k učebnému plánu:
a) Trieda sa delí na skupiny podľa súčasne platnej legislatíivy. Vyučujú sa 2 cudzie jazyky,
z toho prvý cudzí jazyk povinne a v I. ročníku s väčšou dotáciou. Druhý cudzí jazyk je
nepovinný. Avšak po II. ročníku sa žiak rozhoduje už iba pre jeden cudzí jazyk. Obidva
cudzie jazyky sa v 1. a 2. ročníku vyučujú, podľa záujmu v rozsahu 3 hodiny týždenne,
v 3. a 4. roč. sa vyučuje iba maturitný jazyk, ktorý si žiak na začiatku 3. ročník vyberá
vyučuje v rozsahu 3 hodiny a nematuritný jazyk sa už nevučuje.
b)
Predmet katolícke náboženstvo sa vyučuje v skupinách najviac 20 žiakov. ŠVP
predpokladá vyučovanie predmetu minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny
v 1. ročníku. Vzhľadom na charakter školy je katolícke náboženstvo povinný predmet,
ktorý je klasifikovaný. V prvom ročníku je na pokrytie 2 vyučovacích hodín využitá 1
disponibilná hodina. V ostatných ročníkách sa predmet vyučuje taktiež po 2 hodiny
týždenne v zmysle dokumentov diecéznej synody čl. 45 Deklarácie o katolíckom
školstve, ktorý je záväzný pre cirkevné školy.
c)
ŠVP predpokládá vyučovanie dejepisu minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej
hodiny. predmet sa vyučuje v 1. a 2. ročníku v počte 1 hodina týždenne, pričom je
využitá disponibilná hodina.
d)
S využitím disponibilnej hodiny sa vyučuje predmet mediálna výchova, ktorá bola
zaradená do vyučovacieho procesu vrámci výchovy k mediálnej gramotnosti.
e)
Riaditeľ
školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci
hodinovej dotácie v učebných osnovách predmetov teoretickej odbornej zložky
vzdelávania a praktickej prípravy , ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu,
až 30% úpravy učebného obsahu na inováciu a na zabezpečenie regionálnych
a aktuálnych potrieb. Na cvičenia sa žiaci delia do skupín, v odbornej učebni môže byť
maximálne 10 žiakov na jedného odborného učiteľa.
f)
Rozdelenie žiakov do skupín na odbornej klinickej praxi sa realizuje podľa Vyhlášky
MŠ SR č. 282/2009 o stredných školách, pričom v skupine je najviac 6 žiakov na
jedného odborného učiteľa. V treťom ročníku sa realizuje súvislá 4 týždňová odborná
klinická prax.
g)
Žiaci si majú možnosť vo 4. ročníku zvoliť predmet Konverzácia v cudzom jazyku
z maturitného jazyka v počte 1 hodina týždenne. Na pokrytie dotácie je využitá
disponibilná hodina.
h)
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov študijného odboru je vzdelávacia
oblasť „Ochrana žiovota a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami
a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2.
ročníku priamo v teréne v počte 12 hodín/rok. Samostatný kurz je organizovaný v 3.
Ročníku v rozsahu 3 dní po 7 hodín výcviku a je súčasťou plánu práce školy. Účasť
žiakov na kurze je povinná. Témy vzdelávacej oblasti sú obsiahnuté aj
v mimovyučovacej činnosti žiakov v rozsahu 4 týždne.
i)
V 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelový
kurzy sa realizuje v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku.
Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) .
Poznámka:
-
žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške
v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90% praktickej prípravy
a 90% klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania.
-
maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.
6. 3 Učebný plán pre večerné formy štúdia
6. 3.
Učebný plán pre trojročné večerné štúdium
Rámcový učebný plán a učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania:
Pre danú formu štúdia nebol v ŠVP vypracovaný rámcový učebný plán a učebný plán
pre odbornú zložku. Táto forma štúdia sa riadi Učebným plánom vydaným MZ SR pod
číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013.
Učebný plán ŠkVP SZŠ sv. Alžbety
Stredná zdravotnícvka škola sv. Alžbety
Názov a adresa školy
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov
školského
vzdelávacieho
Zdravotnícky asistent v službe životu
programu
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma štúdia
večerná
Vzdelávacie oblasti
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Názvy vyučovacích predmetov
1.
2.
3..
Spolu
Všeobecné vzdelávanie – povinné 12
10
7
29
predmety
Jazyk a komunikácia
4
4
6
14
Slovenský jazyk a literatúra
2
2
3
7
Cudzí jazyk a)
2
2
3
7
Človek, hodnoty a spoločnosť
3
2
1
6
Katolícke náboženstvo b)
1
1
1
3
Dejepis
1
-
-
1
Mediálna výchova c)
1
-
-
1
Náuka o spoločnosti
-
1
-
1
Človek a príroda
3
2
-
5
Biológia
1
-
-
1
Fyzika
1
1
-
2
Chémia
1
1
-
2
Matematika a práca
2
2
-
4
Matematika
1
1
-
2
Aplikovaná informatika
1
1
-
2
Odborné vzdelávanie – povinné 5
7
10
22
5
7
10
22
Anatómia a fyziológia
3
-
-
3
Patológia
-
1
-
1
Preventívne lekárstvo
-
-
1
1
-
-
1
1
-
-
1(1)
1 (1)
1
1(1)
2(1)
s informáciami
Zdravie a pohyb d)
predmety
Teoretické vzdelávanie a praktická
príprava e)
Organizácia
zdravotníctva
a sociálnej starostlivosti
Prvá pomoc
Psychológia,
pedagogika
a profesijná komunikácia
Zdravotnícka etika
-
-
1
1
Sociálna starostlivosť
-
-
1
1
Zdravie a klinika chorôb
-
2
2
4
Základy ošetrovania a asistencie
1
2(1)
1(1)
4(2)
1(1)
1(1)
1(1)
3(3)
Administratíva
a zdravotnícka
dokumentácia
1000 hodín
1000
a zdravotnícka 1000 hodín
1000
Odborná klinická prax f)
Ošetrovanie,
administratíva
asistencia,
dokumentácia
Odborné vzdelávanie – voliteľné 1
predmety
-
-
1
Teoretické vzdelávanie a praktická
1
-
-
1
Latinský jazyk g)
1
-
-
1
Spolu
18
17
17
52
príprava
Poznámky k učebnému plánu:
a) Trieda sa delí na skupiny podľa súčasne platnej legislatíivy. Vyučuje sa 1 cudzí jazyk –
nemecký alebo ruský.
b) Predmet katolícke náboženstvo sa v učebnom pláne nevyskytuje, ale vzhľadom na
charakter školy je katolícke náboženstvo povinný predmet, ktorý vo večernej forme nie
je klasifikovaný.
Vyučuje sa v každom ročníku 1 hodina v zmysle
diecéznej synody čl. 45
dokumentov
Deklarácie o katolíckom školstve, ktorý je záväzná pre
cirkevné školy.
c) Predmet mediálna výchova, bola zaradená do vyučovacieho procesu vrámci výchovy
k mediálnej gramotnosti namiesto predmetu estetická výchova.
d) Vo večernej forme štúdia nie je zaradený předmět telesná výchova, ktorá je v ŠVP
súčasťou vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb.
e) Riaditeľ
školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci
hodinovej dotácie v učebných osnovách predmetov teoretickej odbornej zložky
vzdelávania a praktickej prípravy , ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu,
až 30% úpravy učebného obsahu na inováciu a na zabezpečenie regionálnych
a aktuálnych potrieb. Na cvičenia sa žiaci delia do skupín, v odbornej učebni môže byť
maximálne 10 žiakov na jedného odborného učiteľa.
f) Vo večernej forme štúdia sú žiaci povinný absolvovať počas štúdia 1000 hodín odbornej
klinickej praxe v zdravotníckom zariadení na pracoviskách: interné, chirurgické,
pediatrické, gynekologicko-pôrodnícke oddelenia a v sodiálnom zariadení. O
absolvovaní praxe predložia vedeniu SZŠ potvrdenie vedúcehpo oddelenia.
g) Žiaci majú ako voliteľný predmet latinský jazyk.
Poznámka: žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej
skúške v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90% praktickej prípravy
a 90% klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania. Maturitná skúška sa organizuje podľa
súčasne platnej školskej legislatívy.
6. 4
Učebný plán pre dvojročné večerné štúdium
Pre danú formu štúdia nebol v ŠVP vypracovaný rámcový učebný plán a učebný plán
pre odbornú zložku. Táto forma štúdia sa riadi Učebným plánom vydaným MZ SR pod
číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013.
Stredná zdravotnícvka škola sv. Alžbety
Názov a adresa školy
Mäsiarska 25, 040 01 Košice
Názov školského vzdelávacieho programu
Zdravotnícky asistent v službe životu
Kód a názov ŠVP
53 Zdravotníctvo
Kód a názov študijného odboru
5356 M zdravotnícky asistent
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia
2 roky
Forma štúdia
večerná
Vzdelávacie oblasti
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Názvy vyučovacích predmetov
1.
2.
Spolu
povinné 1
1
2
Človek, hodnoty a spoločnosť
1
1
2
Katolícke náboženstvo a)
1
1
2
Odborné vzdelávanie – povinné predmety
12
16
28
12
16
28
Latinský jazyk
1(1)
-
1
Anatómia a fyziológia
2
2
4
Patológia
-
1
1
Preventívne lekárstvo
1
-
1
1
-
1
-
1(1)
1 (1)
-
2(1)
2(1)
Zdravotnícka etika
-
1
1
Sociálna starostlivosť
-
2
2
Zdravie a klinika chorôb
3
3
6
Základy ošetrovania a asistencie
3(2)
3(2)
6(4)
Všeobecné
vzdelávanie
–
predmety
Teoretické
vzdelávanie
a praktická
príprava b)
Organizácia
zdravotníctva
a sociálnej
starostlivosti
Prvá pomoc
Psychológia,
pedagogika
a profesijná
komunikácia
Administratíva
a zdravotnícka
dokumentácia
Odborná klinická prax c)
Ošetrovanie,
asistencia,
administratíva
a zdravotnícka dokumentácia
Spolu
1(1)
1(1)
2(2)
2
2
4
2(2)
2(2)
4(4)
15
17
34
Poznámky k učebnému plánu:
a) Predmet katolícke náboženstvo sa v učebnom pláne nevyskytuje, ale vzhľadom na
charakter školy je katolícke náboženstvo povinný predmet, ktorý vo večernej forme nie
je klasifikovaný.
Vyučuje sa v každom ročníku 1 hodina v zmysle
diecéznej synody čl. 45
dokumentov
Deklarácie o katolíckom školstve, ktorý je záväzná pre
cirkevné školy.
b) Riaditeľ
školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci
hodinovej dotácie v učebných osnovách predmetov teoretickej odbornej zložky
vzdelávania a praktickej prípravy , ktoré sú súčasťou štátneho vzdelávacieho programu,
až 30% úpravy učebného obsahu na inováciu a na zabezpečenie regionálnych
a aktuálnych potrieb. Na cvičenia sa žiaci delia do skupín, v odbornej učebni môže byť
maximálne 10 žiakov na jedného odborného učiteľa.
c) Rozdelenie žiakov do skupín na odbornej klinickej praxi sa realizuje podľa Vyhlášky MŠ
SR č. 282/2009 o stredných školách, pričom v skupine je najviac 6 žiakov na jedného
odborného učiteľa.
Poznámka:
-
žiak môže postúpiť do vyššieho ročníka a pristúpiť k praktickej maturitnej skúške
v odbornej zložke vzdelávania, ak absolvoval minimálne 90% praktickej prípravy
a 90% klinickej praxe v odbornej zložke vzdelávania.
-
maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.
7
Vzdelávacie štandardy a učebné osnovy
7. 1
Vzdelávacie štandardy odborného vzdelávania
Prehľad vzdelávacích oblastí:
1.) Teoretické vzdelávanie a praktická príprava
2.) Odborná klinická prax
Jednou z výrazných zmien vo vzdelávacom systéme je dôslednejšie zameranie na výstup
zo vzdelávania. Musí byť jasne sformulovaný a zdôvodnené zaradenie obsahu
vzdelávania. Je to štruktúrovaný popis spôsobilostí. Vzdelávanie je vtedy úspešné, ak
máme presne stanovené ciele a spôsobilosti, ktoré má žiak pri výstupe zvládnuť.
Vzdelávací štandard sa skladá z dvoch častí: - obsahový štandard
- výkonný štandard
Obsahový štandard určuje minimálny obsah vzdelávania. Jeho hlavným cieľom je
zjednocovať a zabezpečovať kompatibilitu minimálneho obsahu vzdelávania na všetkých
školách. Obsahovú časť tvorí učivo, ktoré je formulované v štyroch kategóriách: - -
faktuálne poznatky - základné prvky (fakty) poznania, ktoré žiaci musia vedieť, aby
boli oboznámení s určitou disciplínou poznania alebo aby v nej mohli riešiť vedné
problémy
-
konceptuálne poznatky - vzájomné vzťahy medzi poznatkami,
-
procedurálne poznatky ako niečo urobiť, metódy skúmania
-
metakognitívne poznatky - poznatky spojené s vcítením sa do problému a jeho
riešenia
Výkonný štandard je formulácia výkonov, ktorá určuje na akej úrovni má žiak dané
minimálne učivo ovládať a čo má vykonať. Výkonný štandard je formulovaný v podobe
operacionalizovaných
cieľov, to znamená je uvádzaný aktívnymi slovesami, ktoré
zároveň vyjadrujú úroveň osvojenia. Jednotlivé úrovne výstupov sú zamerané na
kompetencie - to znamená kombináciu vedomostí, zručností a schopností. Jednotlivé
úrovne sledujú rozvíjanie poznávacích schopností: spoznať alebo znovu vybaviť si
informácie z dlhhodobej pamäte, porozumieť a konštruovať, aplikovať, analyzovať,
vyhodnocovať a schopnosť tvoriť.
Výkonný štandard je požiadavkou na výstup zo
vzdelania a zároveň požiadavkou na vstup pri ďalšom stupni vzdelania. Popisuje produkt
výučby, nie proces. Obsah a požiadavky na výstup zo vzdelania nie sú postačujúce na
maturitnú skúšku. Požiadavky na maturitnú skúšku sú uvedené v Katalógu cieľových
požiadaviek.
Učebné osnovy
Učebné osnovy predmetov vymedzujú záväzný minimálny obsahový štandard
a minimálny výkonný štandard vedomostí, zručností a schopností žiaka v jednotlivých
vyučovacích predmetoch potrebných pre prípravu žiakov na výkon zdravotníckeho
povolania. Obsah učebných osnov je záväzný pre všetky formy vzdelávania v danom
študijnom odbore.
Riaditeľ školy na základe odporúčania predmetovej komisie schvaľuje v rámci
hodinovej dotácie v učebných osnovách až 30% úpravu učebného obsahu na inováciu
a na zabezpečenie regionálnych a aktuálnych potrieb.
7.2 Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov
Príloha A: Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov – denná forma
Katolícke náboženstvo
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Občianska náuka
Dejepis
Mediálna výchova
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Informatika
Telesná výchova
7.2.2 Učebné osnovy odborných predmetov – denná forma
Príloha B: Učebné osnovy odborných predmetov – denná forma
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Preventívne lekárstvo
Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Zdravotnícka etika
Sociálna starostlivosť
Zdravie a klinika chorôb
Základy ošetrovania a asistencie
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Odborná klinická prax
7.2.3 Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov – večerná forma
Príloha C: Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov – večerná forma
Katolícke náboženstvo
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Občianska náuka
Dejepis
Mediálna výchova
Matematika
Fyzika
Chémia
Biológia
Informatika
7.2.4 Učebné osnovy odborných predmetov – večerná forma
Príloha D: Učebné osnovy odborných predmetov – večerná forma
Latinský jazyk
Anatómia a fyziológia
Patológia
Preventívne lekárstvo
Organizácia zdravotníctva
Prvá pomoc
Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia
Zdravotnícka etika
Sociálna starostlivosť
Zdravie a klinika chorôb
Základy ošetrovania a asistencie
Administratíva a zdravotnícka dokumentácia
Odborná klinická prax
8
Základné podmienky na realizáciu ŠkVP
8. 1 Materiálne podmienky
a) Kapacita školy
1. Školský manažment:
Má k dispozícii tieto miestnosti:
-
kancelária riaditeľa školy a zástupcov riaditeľa školy,
-
kancelária pre ekonomický úsek,
-
príručný sklad s odkladacím priestorom (archív),
-
sociálne zariadenie
2. Pedagogickí zamestnanci školy:
-
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady
-
kabinety cudzích jazykov
-
prírodovedné kabinety
-
kabinety pre odborné predmety a praktické vyučovanie.
3. Nepedagogickí zamestnanci školy:
- priestory pre obslužný personál (údržba, upratovanie,
príručný sklad s odkladacím
priestorom)
4. Hygienické priestory, sociálne zariadenia:
-
šatne (nevyhovujúce - pred rekonštrukciou a nevýhodne situované, najmä v zimnom
období prechod cez pavlače)
5. Sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky:
-
pri odborných učebniach
6. Odborná knižnica:
-
v priestoroch zborovne - pre učiteľov
-
v študovni pre žiakov
7. Priestory pre záujmovú a spoločenskú činnosť:
-
priestory pre vyučovanie
-
telocvičňa (slúži aj ako sála pre rôzne spoločenské podujatia, súťaže a pod. nakoľko
nemáme spoločenskú miestnosť).
b)
Makrointeriéry
1. V budobe sídla sa nachádza škola, školský internát, školská jedáleň a telocvičňa.
2. Budova školy je rozdelená dvomi školskými dvormi. Jeden slúži aj ako športové
ihrisko na športové hry a na voľné posedenie počas prestávok alebo na somoštúdium
v letnom období pre žiačky ubytované v školskom internáte.
3. Internát je v časti budovy, ktorá je na Hlavnej ulici č. 66, vnútorná časť internátu je
do dvora.
4. Školská jedáleň a kuchyňa je v časti budovy, ktorá je na Uršulínskej ul., vnútorná časť ŠJ
je do dvora.
c) Vyučovacie interiéry
1. Klasické triedy (6) - učebne pre teoretické vyučovanie vybavené didaktickou technikou.
2. Odborné učebne pre teoretické a praktické vyučovanie vybavené podľa normatívu
v počte (8).
8. 2 Personálne zabezpečenie odborného vzdelávania
Personálne podmienky
1. Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program sú v súlade
so Zákonom 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, v
súlade s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými
predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činnosti podľa platných
predpisov.
2. Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích
predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací program je v súlade so Zákonom 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Všetky učiteľky všeobecnovzdelávacích a prírodovedných
predmetov spĺňajú kritériá
odbornej a pedagogickej spôsobilosti, väčšina z nich si zvýšila kvalifikáciu vykonaním I.
atestačnej skúšky alebo jej náhrady a získali titul PhDr. alebo titul PaedDr.
Plnenie
ďalších
kvalifikačných
predpokladov
potrebných
pre
výkon
zložitejších,
zodpovednejších a náročnejších pedagogických činností sa riadi platnými predpismi.
Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností
s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím
programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované
po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov a zahrnuté vo vnútornom
poriadku školy. Niektoré učiteľky si rozširujú vzdelanie o tretí aprobačný predmet.
3. Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov,
ktorí realizujú školský vzdelávací program musí byť v súlade so Zákonom 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Všetky učiteľky odborných
predmetov a klinickej praxe spĺňajú kritériá odbornej a pedagogickej spôsobilosti, väčšina
z nich si zvýšila kvalifikáciu vykonaním I. atestačnej skúšky alebo jej náhrady a získali titul
PhDr. alebo titul PaedDr.
Pedagogickí zamestnanci musia zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných
činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím
programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované
po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov a zahrnuté vo vnútornom
poriadku školy.
4. Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (ekonóm, správca, školník,
upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je
v súlade s platnými predpismi. Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú
zabezpečené a naplňované po dobu ich činnosti v rámci platných predpisov a zahrnuté vo
vnútornom poriadku školy.
5. Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy,
rámcového učebného plánu a učebného plánu pre odbornú zložku vzdelávania štátneho
vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania je východiskom pre
tvorbu učebných plánov v školských vzdelávacích programoch. Stanovené vzdelávacie
oblasti a ich minimálne počty hodín sú záväzné, ich dodržanie v školskom vzdelávacom
programe je preukázateľné.
6. Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca
je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej a
pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu
výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické a psychologické centrá. Práca
výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov v oblasti
výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti riaditeľa školy.
Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy
(pracovný poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).
8. 3
Učebné zdroje
8. 3. 1
ŠTUDIJNÝ
Odborná literatúra
VYUČOVACÍ PREDMET
NÁZOV UČEBNICE
AUTOR
ROK VYDANIA
Anatómia a fyziológia
Somatológia I., II.
Dylevský, Trojan
Osveta 2003
Patológia
Patológia
Křejčí, J., Dvořáček,
Osveta 1991
ODBOR
ZDRAVOTNÍCKY
Č.
Organizácia zdravotníctva
Organizácia
a sociálnej starostlivosti
zdravotníctva
Prvá pomoc
Prvá pomoc
Slugeň
Osveta 1998
Šagát, T. a kol.
Osveta 2003
Hrabovský,
J.,
Osveta 1991
Dvořáček, I.
ASISTENT
Preventívne lekárstvo
Preventívne lekárstvo
Psychológia a pedagogika
Psychológia
Zdravotnícka etika
a
Rovný, I. a kol.
Osveta 1994
Šútovec.J. a kol.
Osveta 1993
pedagogika
Štefanovič,
Psychológia
Greisinger, J.
Zdravotnícka etika
Kopecká,
J.,
Osveta 1986
K.,
Osveta 2008
Korcová, M. a kol.
Sociálna starostlivosť
Sociálna
starostlivosť
Draganová,
H.
Osveta 2006
K.,
Osveta 2003
Ľ.,
Osveta 2006
a kol.
Zdravie a klinika chorôb
Zdravie
a
klinika
chorôb
Základy ošetrovania a asistencie
Základy
Kopecká,
Kopecký,
ošetrovania
a asistencie
Kontrová,
Kristová, j. a kol.
Sládečková,
Základy
ošetrovania
R.
a kol.
Osveta 2008
a asistencie II.
Administratíva a zdravotnícka
Administratíva
Garová,
M.,
Osveta 2003
dokumentácia
Latinský jazyk
a zdravotnícka
Valentová, I., Gara,
dokumentácia
K.
písanie na stroji
Garová, M.,
Latinský jazyk
Kábrt,J.,
Osveta 1991
Kucharský,P.
Stručný
lekársky
Kábrt,J., Valach,V.
Osveta 1992
slovník
8. 3. 2 Didaktická technika
Škola je vybavená nasledujúcou didaktickou technikou:
1. Osobné počítače – 46 ks.
2. Notebook, laptop, PC tablet – 11 ks.
3. Tlačiarne – 11 ks.
4. Interaktívne tabule – 3- ks.
5. Dataprojektory – 7 ks.
6. Skenery – 3 ks.
7. Prenosný spätný projektor – 8 ks.
8. Kopírovacie stroje - 4 ks.
9. Filmový projektor – ks.
10. Video a DVD prehrávače – 4 ks.
11. Projekčné plátno – 3 ks.
12. Televízny prijímač – 4 ks.
13. Magnetofóny – 6 ks.
8. 3. 3 Materiálne výučbové prostriedky
1. Výučbové CD a DVD, video – 118 ks.
2. Softwerové programy určené pre prácu v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú priebežne
aktualizované – 3 ks.
3. Obrazy, tabule, mapy a schémy – 80 ks.
4. Odborná a krásna literatúra – knižničné dokumenty – 2 655 ks.
5. Anatomicko-fyziologické a iné modely – 43 ks.
6.
Vybavenie odborných učební podľa normatívu podľa ŠVP pre odbor zdravotnícky
asistent.
6. Spotrebný zdravotnícky a iný materiál.
8. 4 Materiálno technické a priestorové zabezpečenie odborného
vzdelávania
Normatív materiálno – technické vybavenia minimálne dvoch odborných učební pre
praktické vyučovanie.
Učebňa pre základy ošetrovania a asistencie:
Počet
Počet
VYBAVENIE
ks
POMÔCKY NA VYPRÁZDŇOVANIE
ks
štandardná posteľ
2
podložná misa
3
špeciálna posteľ
1
močová flaše
3
nočný stolík
2
klystírová súprava
1
detská posteľ
1
vedrá
3
prebaľovací stôl
1
striekačka
2
dojčenecké váhy
1
Janettova striekačka
Vanička
1
modely dieťaťa
6
POMÔCKY NA MERANIE FF
modely dospelého
3
tlakomer
6
skrinka na lieky
1
fonendoskop
6
skriňa na nástroje
1
teplomery (všetky druhy)
6
skriňa na pomôcky
2
stopky
1
ekologická tabuľa
1
Lavice
4
POMÔCKY NA PODÁVANIE LIEČIV
Stoličky
12
inhalátor - elektrický
2
katedra + stolička
1/1
inhalátor - ručný
2
stolíky na pomôcky
2
tvárová maska
2
preväzový stolík
1
kyslíková fľaša - stojan
1
stolík s čistiacimi prostriedkami
1
dávkovač liečiv
3
závesný sušič
1
ukážky liečiv všetkých foriem
pomôcok
1
ukážky všetkých druhov striekačiek a ihiel
jedálenský stolík
2
solux, horské slnko
1
Zástena
2
chladiace a ohrievacie kompresné bandáže
3
schodíky k posteli
3
Stolička
3
ĆISTENIE POMÔCOK
Antidekubitor
1
dezinfekčné pomôcky
umývadlo na pomôcky
1
čiastiace prostriedky
umývadlo na ruky
1
kefy, špongie, handry
podnos
na
odkvapávanie
umytých
skrinka na tlačivá a zdravotnícku dok.
1
rukavice
á žiak
sušička na ruky
1
rúška na tvár
á žiak
emitné misky
10
Počet
POMÔCKY NA PREVAZOVANIE DEKU-
Počet
ks
BITOV A POLOHOVANIE CHORÝCH
ks
Plachty
12
ovčie rúno
3
Návlečky
6
podložné kolesá
3
Vankúše
6
venčeky
12
Gumovka
6
valec pod kolená
3
nočné košele
6
debničky
3
plachta na detskú posteľ
2
rebríček
3
Gumovka
2
hrazdička
3
detská bielizeň na dojča - komplexne
12
uzdička
3
hyg. starostlivosť - uteráky
12
Tričká
6
POMÔCKY NA REHABILITÁCIU
Umývadlo
6
G aparát
1
umývacie lôžko
3
chodítka
1
súprava na umývanie vlasov
3
barle pazuchové
1 pár
toaletný košík
3
barle francúzske
1
sušič na vlasy
3
palica
1
Rukavice
á žiak
loptička masážna do ruky
6
rehabilitačná lopta
2
POMÔCKY NA ÚPRAVU POSTELE
POMÔCKY NA ODBER BIOLOGICKÉHO
MATERIÁLU
močový pohár
3
POMÔCKY NA KŔMENIE
Džbán
3
jedálenská súprava
3
Urometer
3
plátená predložka na šaty pri kŕmení
3
diagnostické indikátory
1 bal.
špeciálne poháre a pomôcky na pitie
3
kompletná sada na kŕmenie dojčiat
6
špeciálne odberovky na odber moču, krvi,
stolice, výtery
seňoransovo čerpadlo
2
sušené mlieko
kassmaulova sonda
2
ohrievač dojčeneckých fliaš
einhornova sonda
2
súprava na výplach žalúdka
2
ĎALŠIE POMÔCKY
gumová zástera
2
- pomôcky na sterilizáciu
kazety
1
2
bubny
SPOTREBNÝ MATERIÁL
2
na obväzovú techniku
lukasterilové vrecká
Komplexne
á žiak
ukážky dláh
1
- pomôcky na obliekanie k operácii
6
Počet
Vybavenie
Učebňa prvej pomoci
1
resuscitačný model - dospelý
1x
resuscitačný model - dieťa
1x
Deky
2x
Nosidlá
1x
resuscitačné pomôcky
1x
Kufor Multihelp (ústny vzduchovod, laryngoskop, endotracheálne kanyly – rôzne
veľkosti, odsávače, jednorázová striekačka, peán, Magilove kliešte, ústny rozverač,
zavádzač do kanyly, Lidocain spray)
Amburak – RK 34
1 ks
odsávačka šlapacia
1 ks
obväzový materiál – elastické a mulové (všetky druhy)
dlahy – všetky druhy
trojrohé šatky
lekárnička – kompletná výbava
1x
pomôcky na realistické znázornenie rán
1x
dezinfekčné pomôcky
resuscitačné rúšky
30 ks
tabuľa magnetická
didaktická technika
video televízor
počítač a dataprojektor
tabuľa interaktívna
Počet
Vybavenie
Učebňa administratívy a zdravotníckej dokumentácie
1
počítače, notebook
15 ks + 1 ks
Dataprojektor
1 ks
interaktívna tabuľa
1 ks
Meotar
1 ks
Programy:
po jednom
software na strojopis, na účtovníctvo, mzdový program, personalistika,
ambulancia všeobecného lekára
vzory dokumentácie
všetky druhy obálok
podací denník – skartačný protokol
prijímový pokladničný doklad
výdavkový pokladničný doklad
poštový peňažný preukaz (rôzne typy)
príkaz na úhradu – všetky druhy
Telegram
Objednávky
dodací list
faktúra, likvidačný list faktúry
žiadanky na vyšetrenia a prepravu biologického materiálu na rtg, sono, ct..
zdravotnícka
dokumentácia
(chorobopis,
dekurz,
teplotná
tabuľka,
ošetrovateľská dokumentácia, hlásenia, pn, prijímací lístok, faktúra vyhlásenia,
preukaz na dopravu osoby zo zdravotných dôvodov, predpis stravy pre
oddelenie)
tlačivá týkajúce sa chorôb podliehajúcich povinnému hláseniu (tlačivá
k úmrtiu, list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí)
tlačivá týkajúce sa chorôb z povolania
kniha index
kniha príchodov a odchodov
žiadanka o dovolenke
osobný dotazník
pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce
evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
štatistika hlásenia požadované matrikou a poisťovňou
štatistické výkazy – rôzne druhy
tlačivá k evidencii, inventárna kniha
peňažný denník
príjemky, výdajky
8. 5
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
Vytváranie podmienok bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého
vyučovacieho procesu, osobitne praktickej prípravy a klinickej praxe. Postupuje sa podľa
platných predpisov a vnútorného školského poriadku.
Vedúca odbornej praxe spolu s učiteľkami odbornej praxe každý rok realizujú
školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pre všetkých žiakov, ktorí v danom školskom roku
absolvujú odbornú klinickú prax. Osobitne sú poučení pre jednotlivé klinické pracoviská
a zvlášť ešte pri nástupe na súvislú odbornú prax.
Podmienky
na
zaistenie
bezpečnosti
a ochrany
zdravia,
ich
zabezpečenie
a uplatňovanie, resp. sankcie pri nedodržiavaní, sú aj obsahom Dohody o určení výučbového
zdravotníckeho zariadenia s jednotlivými zdravotníckymi a sociálnymi zariadeniami, ktoré
má škola dohodnuté písomnou formou.
Žiaci, ktorí vykonávajú odbornú klinickú prax sú povinne očkovaní proti vírusovej
hepatitíde B, hlásenie o očkovaní každoročne vykazujeme Regionálnemu ústavu verejného
zdravotníctva v Košiciach.
8. 6
Organizačné podmienky odborného vzdelávania
Organizačné podmienky sa riadia ustanoveniami Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008
Z.z. (školský zákon) a Štátnym vzdelávacím progrmom pre odborné vzdelávanie na
stredných školách v študijnom odbore 5356 6 zdravotnícky asistent.
1. Požiadavky školskej legislatívy: plnenie školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a
priebeh ŠVP vo väzbe na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Pre realizáciu ŠVP
platí školský zákon.
2. Požiadavky na praktickú prípravu a klinickú
prax: praktická príprava v rozsahu
stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva v škole v laboratórnych podmienkach odborných
učební a klinická
prax na predpísaných pracoviskách u poskytovateľov zdravotnej
starostlivosti na základe uzatvorenia zmlúv. Výučbové pracovisko klinickej praxe musí
zabezpečiť také materiálne podmienky, aby sa mohol realizovať obsah učiva. Praktická
príprava a klinická prax nadväzuje na teoretické vyučovanie.
3. Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky: sa riadi platným legislatívnym
predpisom. Úspešní absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške.
4. Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci 7 týždňov školského roka. Kurz na
života a zdravia sa organizuje priebežne 2 krát počas roka skupinovou formou v 6
hodinových celkoch v 1. a 2. ročníku, v 3. ročníku formou 3 dňového kurzu. Škola realizuje
lyžiarsky kurz podľa podmienok skupinovou formou, v 1. ročníku. Organizácia exkurzií:
Exkurzie sú súčasťou praktického a teoretického vyučovania. Konajú sa v 1. – 3. ročníku 1 –
2 dni (6 – 14 hodín) s pedagogickým dozorom. Odborný obsah exkurzií vyplýva z obsahu
učebných osnov odboru štúdia a plánuje sa v ročných plánoch práce školy.
5. Organizácia spolupráce s rodičmi, sociálnymi partnermi a verejnosťou: Spolupráca s
rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov, výchovných
poradcov, manažmentu školy a jednotlivých vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a
odborných predmetov, osobnou komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami
rodičov. Sú to pravidelné, plánované zasadnutia Rady rodičov a zasadnutia Rady školy.
Obsahom týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie
problémových
výchovných
situácií,
organizovanie
spoločenských,
duchovných,
vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií.
6. Organizácia odborných súťaží: Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v
odbore na školskej úrovni sa organizuje formou stredoškolskej odbornej činnosti. Žiaci svoje
práce prezentujú v rámci školskej prehliadky SOČ a najlepší z každého odboru postupujú do
regionálneho kola, do krajského a celoslovenského súťažného kola. Žiaci sa zúčastňujú aj na
iných súťažiach a prezentáciách vo svojom odbore na národnej a medzinárodnej úrovni,
podľa ponúk, ktoré do školy v priebehu roka prídu.
9
Využitie štátneho vzdelávacieho programu pre vzdelávanie
dospelých
Vzdelávanie dospelých je v súčasnej dobe stále viac ovplyvňované koncepciou
celoživotného vzdelávania, ktorá predstavuje zásadnú zmenu v poňatí celého vzdelávacieho
systému. Systém celoživotného vzdelávania, ktorý sa postupne začína vytvárať a realizovať,
umožní plynulý prechod, spoluprácu a prekrývanie medzi jednotlivými oblasťami
vzdelávania, zamestnania a podnikania.
Zmeny v odvetvovej štruktúre našej ekonomiky si vyžadujú vyššiu úroveň
kvalifikovanosti dospelých. Dôraz sa kladie tak na všeobecné, ako aj na odborné kvalifikácie.
Koncepcia štátnych vzdelávacích programov je zameraná predovšetkým na populáciu
mladých ľudí, a to hlavne z hľadiska všeobecných cieľov vzdelávania. Denná forma štúdia
pre študijné odbory je pre dospelú populáciu výnimočná. SZŠ sv. Alžbety ponúka
vzdelávanie dospelých vo večernej forma štúdia v jednoročnom, dvojročnom a trojročnom
štúdiu.
Pri koncipovaní vzdelávania dospelých podľa ŠVP sú zohľadnené špecifické črty tejto
kategórie dospelých žiakov:
• špecifiká funkcie a cieľov vzdelávania dospelých – vzdelávanie dospelých plní nielen
funkciu kvalifikačnú, pri ktorej získavajú absolventi počiatočnú kvalifikáciu na úrovni
ISCED 3A ale tiež funkciu zvýšenia kvalifikácie v danom odbore štúdia na úrovni ISCED 4.
Ide o typ štúdia, ktorý vedie k získaniu vyššieho stupňa vzdelania potrebného pre prístup k
ďalšiemu vzdelávaniu na vyššej úrovni ISCED 5. Vzdelávanie dospelých na stupni ISCED
4A sa realizuje formou pomaturitného špecializačného alebo kvalifikačného štúdia, ktoré je
súčasťou štátnych vzdelávacích programov na úrovni ISCED 4. Podmienky vstupu do týchto
vzdelávacích programov sú stanovené štátnym vzdelávacím programom
Základnou črtou učiteľa dospelých žiakov je veľmi taktný záujem o žiaka spojený so snahou
pochopiť jeho ťažkosti a zábrany súvisiace s výučbou a učením. Podmienkou práce učiteľa je
úcta k dospelému žiakovi pri rešpektovaní jeho osobnosti, záujmu, schopnosti, ale i vlastných
predstáv o sebe samom. So žiakom ho spája spoločný cieľ, ktorý by mal byť realizovaný na
základe partnerstva a spolupráce. Preto učiteľ prispôsobuje svoju rolu v triede, ale aj postupy
práce pri vyučovaní. Neexistuje optimálna didaktická metóda, ktorá má svoje výhody
a nevýhody. Oblasť vzdelávania dospelých je prienikom klasických školských metód a
vhodne zvolených ďalších metód, ktoré sa ukázali ako najefektívnejšie pre ďalšie odborné
vzdelávanie. Veľká pozornosť sa venuje aj samo-štúdiu žiakov a teda metódam učenia sa.
10
Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v študijnom odbore zdravotnícky asistent
Platná legislatíva označuje termínom žiak so ŠVVP žiaka s mentálnym, zmyslovým
alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabeným alebo chorým, s narušenou komunikačnou
schopnosťou, autizmom, so špecifickými poruchami učenia a s poruchou psychického
a sociálneho vývinu.
V odbore zdravotnícky asistent sú podmienky vzdelávania určené §1 Vyhlášky MZ
SR č. 364/2009 (sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na 5 m, centrálna zraková
ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou JČ2,
pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45 stupňov vo všetkých smeroch.)
V študijnom odbore 53 56 6 zdravotnícky asistent sa neodporúča vzdelávať žiakov,
ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie
(astma bronchiale, epilepsia, vážne poškodenia chrbtice), ktorí majú narušenú komunikačnú
schopnosť, špecifické poruchy učenia (dislexie, disgrafie) v miere vyššej ako I. stupeň alebo
správania sa podľa posúdenia pedagogicko-psychologickej poradne, autistický syndróm,
poruchy psychického vývinu.
Do 1. ročníka daného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil
a na prihláške potvrdil všeobecný lekár a spĺňajú zdravotné kritériá na prácu v odbore,
vrátane kritérií pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť.
Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave uchádzača musí byť pripojené. Toto vyjadrenie lekára
obsahuje:
Potvrdzujem, že uchádzač netrpí:
-
mentálnym postihnutím
-
zmyslovým postihnutím
-
telesným postihnutím
-
narušenou komunikačnou schopnosťou
-
špecifickou poruchou učenia
-
špecifickou poruchou správania
-
autistickým syndrómom
-
poruchou psychického vývinu
V prípade, že sa nejaká porucha učenia vyskytne v priebehu štúdia na škole, rodič
v spolupráci s výchovným poradcom zabezpečí odborné vyšetrenie v poradenskom zariadení
a podľa stanovenej diagnózy sa zváži, či žiak môže byť integrovaný a umožní sa mu
ukončenie vzdelania.
Na záver treba osobitne zdôrazniť význam cielenej prevencie pred vznikom sociálnopatologických javov (agresivita, kriminalita, drogové závislosti), nakoľko žiaci sú v dnešnej
dobe zvýšene ohrození. Je tu potrebný dostatočný špeciálno-pedagogický a psychologický
servis (výchovný poradca, školský psychológ), doplňujúca odborná príprava učiteľov školy
a spolupráca s rodičmi a duchovným vedením školy, ako aj zabezpečiť intenzívnu spoluprácu
so špecializovanými odbornými pracoviskami (špeciálno-pedagogická poradňa, pedagogickopsychologická poradňa) a pod.
11
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
Vnútorný systém hodnotenia a kontroly sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní č.
245/2008 Z.z. (školský zákon) a metodickým pokynom č. 8/2009-R na hodnotenie
a kladsifikáciu žiakov stredných škôl. Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností
kontroly vyučovacieho procesu, ktorou sa zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania. Musí
spĺňať tieto funkcie:
• diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich nedostatkov,
• prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti a potreby ďalšieho
vývoja žiakov,
• motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov,
• výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov,
• informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania,
rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov,
• spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie procesu výučby.
ŠkVP v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu akceptuje tieto funkcie a na
základe nižšie uvedených kritérií využíva nasledovné formy hodnotenia:
1) podľa výkonu žiaka
a) výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov,
b) hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného
kritéria (norma, štandard),
c) individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka s jeho
predchádzajúcim výkonom.
2) podľa cieľa vzdelávania
a) sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách pri ukončení štúdia
(maturitná skúška),
b) formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom.
3) podľa času
a) priebežné hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia,
b) záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho
obdobia.
4) podľa informovanosti
a) formálne hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň
pripraviť,
b) neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom
procese.
5) podľa činnosti
a) hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod.,
b) hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod.
6) podľa prostredia
a) interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi,
b) externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z
praxe, inšpektor a pod.
Hodnotenie v OVP je založené na hodnotiacom štandarde. Je to súbor kritérií,
organizačných a metodických postupov na overovanie vzdelávacích výkonov – výkonových
štandardov. Zisťuje, či žiak predpísaný vzdelávací výstup zvládol.
Hodnotiaci štandard zahŕňa:
• Kritériá hodnotenia zisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, ako stanoviť
dôkaz o tom, že učenie bolo ukončené a preukázané pre požadovaný výkonový štandard. Je
dôležité aby kritériá hodnotenia boli definované na jeden výkon, aby boli konkrétne, jasné,
stručné, zamerané buď na proces (činnosť) alebo na výsledok činnosti.
Spôsoby a postupy hodnotenia môžu byť rôzne. Pre OVP odporúčame rozdeliť ich podľa
nasledovných kritérií:
a) podľa počtu skúšaných žiakov
 individuálne
 skupinovo
 frontálne
b) podľa časového zaradenia
 priebežné skúšanie (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín),
 súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné
obdobie),
 záverečné skúšanie (maturitné alebo opravné skúšky).
c) podľa spôsobu vyjadrovania sa
 ústne hodnotenie (otázka – odpoveď),
 písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie (určenie niečoho),
prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.),
 praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.).
d) podľa vzdelávacích výstupov sa hodnotia kognitívne (rozumové) kompetencie napr.
pamäťové alebo aktuálne činnosti a praktické kompetencie (výrobok, proces, postup). Žiak
má tzv. „Portfólio“ ako súbor dokumentov o rôznych aktivitách žiaka a jeho výsledkoch, ako
aj o oblastiach jeho aktivít, činností a miery ich praktického zvládnutia. Je to súbor dôkazov,
ktoré umožňujú hodnotiť rozvoj kompetencií za určité obdobie. Pri hodnotení praktických
kompetencií sa veľmi osvedčilo hodnotenie na základe „Referencií“ kompetentných osôb,
odborníkov alebo organizácií, ktoré vypovedajú o kvalite vedomostí, zručností a postojoch.
Rôzne metódy hodnotenia praktických a kognitívnych kompetencií ukazuje nasledovná
tabuľka.
Zoznam štandardných nástrojov hodnotenia
ODBORNÉ KOMPETENCIE
KOGNITÍVNE KOMPETENCIE
Praktické cvičenia
Ústna odpoveď (krátke, svislé
Simulované situácie
a obmedzené odpovede, doplnenia)
Úloha hrou
Písomné odpovede (testy)
Ústne odpovede
Projekt
Projekt
Zistenie
Zistenie
Stanovenie (niečo určiť)
Stanovenie (niečo určiť)
Porovnanie
Prípadová studia
Prípadová studia
Zapisovanie do pracovnej knihy
Školská práca
Protokoly
Úlohy a cvičenia
Správy
Osobný rozhovor
Dotazník
Pri rozhodovaní o využití uvedených postupov platia tieto zásady:
praktické, ústne a písomné overovanie by sa malo používať vtedy, ak je možné overiť
kompetencie na základe kritérií v určitom stanovenom čase,
 písomné overovanie by sa malo použiť tam, kde sa dá predložiť vopred pripravený
písomný materiál,
 portfólio by sa malo použiť vtedy, keď ide o priebežné hodnotenie a nie je možné hodnotiť
kompetencie podľa kritérií v stanovenom čase.
Organizačné a metodické pokyny sa týkajú platných predpisov, dokumentácie a pravidiel
pre maturitnú skúšku. (Vyhláška MŠ SR 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných
školách, Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z.)
V oblasti OVP ja zavedené systematické hodnotenie žiakov v kombinácií ústnej a písomnej
formy, v praktickej príprave je pestrá škála praktických úloh a riešenie odborných
problémových situácií.
12
Maturitná skúška
Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania na úrovni ISCED 3Aje
absolvovanie maturitnej skúšky v študijných odboroch stredných odborných škôl v zmysle
platných predpisov, ktoré upravujú spôsob ukončovania štúdia na stredných školách
(Vyhláška MŠ SR 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách, Zákon o výchove
a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z.)
Cieľom maturitnej skúšky (ďalej len „MS“) je overenie vedomostí a zručností žiakov v
rozsahu učiva určeného učebnými plánmi, učebnými osnovami a vzdelávacími štandardmi
Štátneho vzdelávacieho programu a úroveň pripravenosti absolventov na ich uplatnenie sa v
povolaní a pre uchádzanie sa o ďalšie vzdelávanie. Predmetom MS je preukázať schopnosti
žiakov ako:
a) začleniť nadobudnuté poznatky do systému teoretických a praktických vedomostí,
zručností a kompetencií
b) ovládať kompetencie vyplývajúce z výkonových štandardov a schopnosti ich realizovať v
pracovnom a mimopracovnom živote,
c) aplikovať a tvorivo využívať nadobudnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie pri
komplexnom riešení úloh a problémov vo vybranej oblasti,
d) komunikovať v slovenskom a vyučovacom jazyku ako podmienky ďalšej študijnej a
pracovnej mobility,
e) aktívne používať súčasné komunikačné a informačné technológie a získané informácie
vedieť spracovať a použiť.
Maturitná skúška v 4-ročnom študijnom odbore a v 3-ročnej večernej forme štúdia sa skladá
zo 4 predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, teoretická časť odbornej zložky,
praktická časť odbornej zložky.
V teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa ústne overujú vedomosti žiaka v
tomto súbore, prípadne aj vo vzťahu k praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.
V praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sa overujú zručnosti žiaka v tomto
súbore.
MS pozostáva z týchto častí:
• Teoretická časť
• Praktická časť
Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je celoodborová, komplexná, nie
predmetová a jej cieľom je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky overuje úroveň osvojených zručností
žiakov a ich schopnosť aplikovať teoretické poznatky pri riešení konkrétnych praktických
úloh komplexného charakteru.
12. 1 Témy maturitnej skúšky
MS pozostáva z komplexných tém vytvorených z cieľových požiadaviek
vychádzajúcich zo štátneho vzdelávacieho programu je zásadným vzdelávacím výstupom
absolventov odboru, ktorí vykonaním maturitnej skúšky získajú na jednej strane hlavne
odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na
druhej strane možnosť ďalšieho vzdelávania. Získané maturitné vysvedčenie potvrdzuje
v plnom rozsahu ich dosiahnuté kompetencie.
Pri teoretickej a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky má žiak využívať a
aplikovať vedomosti a schopnosti z rôznych odborných predmetov komplexne, uplatňovať
rôzne matematické a prírodovedné hľadiská. Pri skúške sa sleduje nielen jeho schopnosť
využívať integrované a aplikačné medzipredmetové vzťahy v oblasti všeobecnej a odbornej
zložky vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovednej stránky a
správneho uplatňovania odbornej terminológie na základne kriteriálneho hodnotenia
výkonov.
Štátny vzdelávací program je jedinečným vzdelávacím štandardom, ktorý určuje súbor
požiadaviek na žiaka vymedzujúcich stupeň dosiahnutých vedomostí, zručností, postojov a
hodnotovej orientácie a špecifikuje to, čo by mal žiak vedieť, dosiahnuť, vykonať a
preukázať, aby získal certifikát – maturitné vysvedčenie, požadovanú kvalifikáciu alebo
postúpil na vyšší stupeň vzdelania. Vzdelávacie štandardy zahŕňajú výkonové a obsahové
štandardy.
Výkonový štandard je svojím zameraním cieľovou požiadavkou. Je zároveň vstupným
a výstupným štandardom (vstupné a výstupné požiadavky). Identifikuje merateľnosť
vyučovacieho procesu. Popisuje produkt výučby, nie jej proces. Dôkazom dosiahnutia tohto
štandardu je objektívne, validné a reliabilné sumatívne hodnotenie na základe spoľahlivých
meracích prostriedkov, ktorými sa overí dosiahnutie cieľa. Je základňou pre stanovenie
maturitných tém ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu. Skompletizovanie maturitných tém
teda znamená identifikáciu sumatívneho vzdelávacieho výstupu.
Pri tvorbe maturitných tém pre teoretickú a praktickú časť odbornej zložky maturitnej
skúšky by sa mali osvojiť a utvrdiť vzťahy medzi štandardmi a kompetenciami. Maturitná
téma je konkrétny odborný problém alebo problémová situácia komplexného charakteru,
ktorý má žiak v priebehu maturitnej skúšky riešiť. V odbornej zložke maturitnej skúšky by
mala smerovať k napodobeniu určitých odborných úloh, činností alebo situácii, ktoré sa
uplatňujú na pracovisku v rámci povolania, pre ktoré sa žiaci pripravujú. Maturitná téma je
integratívna. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Preto sa skladá z podtém. Ich obsahová
skladba je koncipovaná tak, aby absolvent mal možnosť preukázať naplnenie všetkých
výkonových kritérií v danom študijnom odbore. Zásadná profilová časť sa orientuje na
stanovenie prioritných výkonov odvodených od vzťahov a súvislostí k profilovým
predmetom. V ďalších častiach – aplikačná oblasť – sa uvádzajú všetky dôležité väzby a
súvislosti doplňujúce profilovú časť podtém tak, aby maturitná téma bola komplexná.
Každá téma:
• vychádza z výkonových štandardov pre odborné vzdelávanie (hodnotenie absolútneho
výkonu na základe kritérií) a zabezpečiuje, aby výkonové štandardy uvedené v profile
absolventa komplexne pokryli všetky témy MS,
• uplatňuje hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo
príbuzných
• vychádza z rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov
(komplexnosť odborného vzdelávania na základe obsahových štandardov),
• umožňuje a podporuje využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné
materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,
• umožňuje preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti
získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme
MS,
• dodržiava pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť,
vecný a časový rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom
stupni vzdelania.
12. 2 Hodnotenie vzdelávacích výstupov založené na výkonových
kritériách
Hodnotenie MS ako sumatívneho vzdelávacieho výstupu je proces skompletizovania a
interpretovania údajov a dôkazov o výkone žiakov. Špecifikuje, aké dôkazy o výkone žiaka
sa majú vytvoriť, ako majú byť interpretované výstupné informácie a akým spôsobom sa
majú zaznamenať. Je konečným rozhodnutím o výkone žiaka a ich cieľom je certifikácia.
Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vzdelávania, ktorou sa zisťujú a
posudzujú výsledky vzdelávania.
Vzdelávacie výstupy
Predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí žiaka.
Vzdelávacie výstupy
• odpovedajú na otázku čo sa od žiaka očakáva, aby preukázal svoju kompetenciu a úspešne
ukončil svoje štúdium,
• odpovedajú na otázku, ako má žiak vzdelávací výstup zvládnuť. Podtémy pomáhajú
usporiadať zásadné informácie vo forme výkonov v logickej sekvencii v rámci danej
maturitnej témy,
• sú pre žiakov jasné a konzistentné,
• majú odsúhlasenú štruktúru,
• majú vlastné učebné zdroje (pomôcky, prístroje, modely, odborné tabuľky, vlastné práce,
atď.),
• predstavujú základ pre kriteriálne hodnotenie vedomostí, zručnosti a kompetencie žiaka.
Presnosť a precíznosť
Hoci poznáme pestrú paletu metód hodnotenia, ktoré sa používajú na meranie vedomostí,
základným bodom je fakt, že každé vykonané meranie musí byť presné a precízne. Používa
sa bez ohľadu na to, aby sa výsledky vytvorili ako základ pre proces ich zaznamenania alebo
pre certifikáciu vedomostí. Aby boli presné a precízne, merania musia priniesť platné a
spoľahlivé informácie.
Platnosť – validita
Je miera na meranie každého hodnotenia, ktoré má zmysel merať. Kontrola platnosti je
zase proces, ktorý je kompetentným orgánom schválený a ktorý sa realizuje v inštitúcii
zodpovednej za tvorbu vzdelávacích programov. Každý systém hodnotenia je platný v
rozsahu, v ktorom sa meria to, čo si vyžaduje byť zmerané. Za účelom zabezpečiť platnosť
hodnotenia je preto nevyhnutné :
• jasne definovať, čo sa má skúšať,
• vybrať prijateľné metódy na meranie vedomosti.
Spoľahlivosť
Je miera dôslednosti a zásadovosti, s ktorou sú výsledky akéhokoľvek hodnotenia
vysvetlené a popísané. Je rovnako dôležité pre účinné hodnotenie.
Reliabilita metód hodnotenia má zabezpečiť, aby:
• všetci žiaci jasne pochopili, čo sa od nich vyžaduje,
• podmienky hodnotenia boli známe a dodržiavali sa,
• všetky výsledky boli založené na odsúhlasených vyznačených schémach a postupoch,
• hodnotenie zaručovalo obmedzenie účinku pravdepodobných chýb/nepresnosti.
Spravodlivosť
Učitelia a žiaci musia považovať hodnotiaci systém za primeraný cieľom vzdelávania,
prístupu vzdelávania a učebnému plánu. To značí, že systém bude otvorený, ak žiaci budú
plne informovaní o cieľoch vzdelávania a prípravy, výkonových kritériách a podmienkach
hodnotenia.
Praktickosť
Systém hodnotenia musí byť tesne previazaný na podstatné kvalifikačné štandardy,
ktoré zabezpečia najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov. Ďalšie praktické hľadiská
zahŕňajú podiel času hodnotenia na celkovom vzdelávacom čase, ľahké použitie,
administratívnu účinnosť a faktory nákladov/výhod.
12. 3 Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku
Cieľom je preveriť dosiahnuté výsledky podľa výkonových štandardov – profilu absolventa.
12.4 Kritériá hodnotenia vzdelávacích výstupov
Rozsah a obsah úloh maturitnej skúšky zahŕňa komplexný učebný obsah teoretického
vyučovania a praktickej prípravy. V rámci ŠkVP budú tieto kritériá špecifikované v závislostí
na orientácii konkrétneho študijného odboru a v súlade s určenou maturitnou témou alebo
formou praktickej MS. Odporúčame využiť nasledujúce všeobecné kritériá pri hodnotení
výkonu žiaka.
Kritériá pre teoretickú časť odbornej zložky MS
1. porozumenie téme,
2. správne používanie odbornej terminológie v materinskom a cudzom jazyku,
3. schopnosť správne analyzovať tému,
4. vecnosť, správnosť a komplexnosť odpovede,
5. schopnosť praktickej aplikácie poznatkov,
6. prezentácia samostatnej, komplexnej a správnej odpovede,
7. výraznosť a istota prezentácie,
8. rutinné zmysluplné využívanie nevyhnutných pomôcok a prostriedkov pri odpovedi,
9. dôslednosť a zodpovednosť pri vypracovaní témy,
10. istota pri riešení problémových situácií, javov a problémov,
11. schopnosť predniesť vlastné riešenie.
Kritériá pre praktickú časť odbornej zložky MS
1. pochopenie úlohy,
2. správne analyzovaná téma,
3. správne používanie odbornej terminológie,
4. schopnosť teoretickej aplikácie pri praktickom predvedení úlohy,
5. samostatnosť pri práci,
6. správna a efektívna voľba metód pri postupe práce,
7. správny výber náradia, prístrojov, strojov, zariadení, materiálov, a pod.,
8. efektívna organizácii práce na pracovisku,
9. dodržiavanie noriem, hygieny a pravidiel bezpečnosti práce,
10. uplatňovanie zásad ochrany životného prostredia,
11. dodržanie bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych opatrení,
12. výsledok práce.
12. 5 Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej
skúšky
Priestory nevyhnutné na realizáciu MS (vo všeobecnosti)
1. odborné učebne,
2. učebne,
3. pracoviská klinickej praxe (podľa konkrétneho študijného odboru),
5. špeciálne zariadenia,
6. ostatné priestory podľa potrieb a orientácie študijného odboru.
Povolené pomôcky pri priebehu MS (vo všeobecnosti):
1. počítač s nutným aplikačným softwarom, prístup na internet, dátové súbory na
elektronických nosičoch,
2. spätný projektor, skener, tlačiareň, elektronické média podľa potreby,
3. modely, priesvitky, obrazy,
4. kalkulačka,
5. odborná literatúra, publikácie, príručky, právne normy a predpisy, dokumenty textového a
grafického charakteru v tlačenej a elektronickej podobe,
6. vlastné písomné práce vypracované počas štúdia (ich použitie je podľa rozhodnutia
komisie),
7. nástroje, prístroje, stroje, zariadenia, materiál
8. ochranné pomôcky.
Download

Zdravotnícky asistent v službe životu ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ