Spravodajca mesta/2014/ročník XVI/január/číslo 1
Turzovka
Šťastný
nový rok
2014
Príhovor šéfredaktora na začiatok nového roka
VÁŽENÍ TURZOVČANIA,
MILÍ ČITATELIA
Kalendár s magickou trinástkou sme zatvorili
a začíname listovať v novom kalendári. Na prelome rokov si zvykneme želať rôzne želania
a možno si aj trochu viac uvedomujeme ako sa
svet okolo nás zrýchľuje. Alebo sú to len okolnosti s množstvom informácií, vďaka ktorým postupne vo virtuálnej rýchlosti megabajtov
e-mailov a esemesiek, prestávame vnímať dni
a týždne? Žijeme intenzívnejšie, no paradoxne
nám často uniká hĺbka, podstata či súvislosti.
Ak chceme byť „in“, pri tom, čo sa deje, posudzujeme všetko a všetkých, snažíme sa zareagovať
na to, čo vidíme a počujeme... v rýchlosti, v nalinkovaných smeroch, možno povrchne. Čím rýchlejšie žijeme, tým sme nespokojnejší a s touto
vidinou nevyhnutného „zabezpečovania vlastnej
pohody“ nestihneme pritom ani spozorovať, ako
okolo seba strácame priateľov a blízkych.
Cez koniec jedného a začiatok druhého roka
sme sa preniesli väčšinou tradične. Zábavou,
oslavou, niektorí možno i spomínaním a zamyslením. V rytme povinností však prelom rokov
odíde tak rýchlo ako sa nám v priebehu 365 dní
aj priblížil. Novodobí proroci – prognostici a
ekonómovia, nás aj teraz varujú – podľa nich
bude tento rok ťažký. Ktorý však bol ľahký?
mieť a byť porozumený. Aj vďaka tomu sa samospráva nášho mesta dokázala zatiaľ úspešne vysporiadať s dopadmi celosvetovej ekonomickej
krízy, pokračujú rozbehnuté projekty a investície
do infraštruktúry, skrášľovania mesta, i v neinvestičných zámeroch v rozvoji školstva, kultúry,
bezpečnosti a ostatných spoločenských oblastí.
Nový rok prináša so sebou aj nové výzvy,
nové možnosti ako ísť cestou pravdy (aj keď
môže mať občas trpkú príchuť), pochopenia,
slušnosti, reálnej spoluzodpovednosti. A ak je to
možné, i s úsmevom na perách a s nádejou proti
stupňujúcej sa virtuálnej beznádeji.
VEĎ NAKONIEC KRÁSU A HODNOTU
ŽIVOTA DOKÁŽEME POSÚDIŤ IBA VTEDY,
AK SA NÁS NIEČÍM DOTKNE.
Nejde preto o ľahkosť bytia bez premýšľania,
skôr naopak, o odkrytie životných rozmanitostí
a vzťahy, ktoré sú nimi naplnené. V tomto kontexte nie je prvoradá ekonomická situácia, vierovyznanie, farba pleti, ani vek, či politici. Oveľa
dôležitejšie sú vzťahy medzi ľuďmi vytvárajúce
atmosféru doby a spoločnosti, a to na báze dôvery, úcty a podanej ruky. Ide o slušnosť a spolupatričnosť, o vedomie spoločnej cesty. Čím
lepšia je atmosféra spoluzodpovednosti, čím viac
sa uplatňuje slušnosť a ochota pomôcť, tým väčší
je predpoklad fungovania ekonomiky i dobrého
vedenia politiky.
S touto myšlienkou vstupujú do roku 2014
spoločne so samosprávou mesta aj naše noviny,
Spravodajca mesta Turzovka. Máme za sebou 15
rokov fungovania. Boli to roky, ktoré nám pomohli vyrásť, stať sa pravidelným periodikom
a neodmysliteľnou súčasťou Turzovčanov, nášho
mesta i celých Kysúc. Pestré stránky mestských
novín sú dôkazom kvalitnej a obsahom bohatej
práce samosprávy, vedenia mesta, Mestského
úradu i ostatných mestských organizácií. Vzťahy
a komunikácia s občanmi sú súčasťou moderného komunálneho štandardu a smelo môžeme
Dovoľte mi všetkým čitateľom v mene redakčného kolektívu a ostatných spolupracovníkov vysloviť poďakovanie za doterajšiu
dôveru a vyjadriť presvedčenie, že Spravodajca sa zo stránok našich regionálnych týždenníkov v budúcnosti nestratí, a že budete s
našimi službami aj naďalej spokojní. Tešíme
sa na Vašu priazeň a do nového roku Vám želáme pevné zdravie a šťastie, elán do kolotoča
bežných dní a povinností, a múdrosť vo svojich
rozhodnutiach po celý rok 2014.
povedať, že naše mesto Turzovka je v tomto
smere lídrom. Žijeme ekonomicky neľahkú
dobu, no berieme ju ako výzvu uspieť. Uspieť
svojou kvalitou, otvorenosťou, snahou porozu-
MGR. KAMIL KOBOLKA
VICEPRIMÁTOR MESTA
ČO SA NÁM V TURZOVKE PODARILO V ROKU 2013 (výber)
J A N U Á R
vo veci vysporiadania majetkových vzťahov turzovskej polikliniky. Snahou mesta je získať objekty dnes už bývalej polikliniky (vybudované
pade poplatkov za odpad sme zaviedli motiobčanmi v akcii „Z“) do vlastníctva a zabezpečiť
vačnú zľavu za separovanie.
občanom riadnu a komplexnú zdravotnú sta Začali sme s realizáciou projektu „Rekonštrukcia
rostlivosť.
verejného osvetlenia“ v objeme vyše 249 tisíc €.
 Prezentovali sme Turzovku na medzinárodných  Vyhrali sme úvodný druholigový nohejbalový
veľtrhoch cestovného ruchu v Bratislave a v Brne.
zápas konaný v telocvični ZŠ – súperom bola
Bratislava, nad ktorou sme zvíťazili 5:3.
F E B R U Á R
 V Šarkparku sme tradične na konci apríla postavili Máj.
 Začalo sa s odstraňovaním škôd na plochej streche pavilónu B na základnej škole spôsobených
M Á J
silnými mrazmi striedajúcimi sa s nárazovým
oteplením a snežením. Akútny stav by spôsobil  Priaznivý ohlas stoviek divákov malo predstavezatvorenie hneď niekoľkých tried.
nie na pešej zóne, ktorý predviedli mažoretky a
roztlieskávačky na prvomájovej nesúťažnej pre 8. februára sme mali v meste na novej pešej zóne
hliadke.
a v upravenom Šarkparku veľký fašiangový sprievod, zakončený „pochovaním basy“, ktorý si po-  Na hudobný festival Turzovský vrabčiak sa prizrelo rekordný počet divákov.
hlásil rekordný počet účinkujúcich skupín.
 Otvorili sme medzinárodnú spoluprácu s maďar-  Slávnostne sme do užívania odovzdali stavbu
ským mestom Gyorújbarát.
pod názvom ,,Výstavba a rekonštrukcia občianskej infraštruktúry v skľudnenej zóne centra
M A R E C
mesta Turzovky“ v objeme viac ako 1,2 milióna €.
V rámci projektu sa vytvorilo 201 parkovacích
 Bol schválený doplnok Územného plánu mesta,
miest, zrekonštruovalo 6 ulíc, 1,3 km miestnych
ktorý rieši časť Turzovka – Bukovina. Vytvorila sa
komunikácií, vybudovalo a zrekonštruovalo sa
možnosť pre výstavbu až 150 nových rodinných
80 svietidiel verejného osvetlenia a viac než 4000
domov.
m2 chodníkov.
 V celoslovenskej konkurencii v súťaži Slovenská
kronika 2012 sme získali dve dôležité ocenenia:  V celoslovenskej súťaži školských knižníc sme zí1. miesto s publikáciou Beskyd Rallye Turzovka a
skali 3. miesto.
2. miesto s knihou Beskydské slávnosti (každá vo  Turzovská televízia premiérovo odvysielala 250.
svojej kategórii).
spravodajstvo.
 Obetavú a náročnú prácu turzovských učiteľov
J Ú N
sme ocenili pri príležitosti Dňa učiteľov.
 Účtovný rok 2012 sme uzavreli s prebytkom vo  Boli odovzdané do užívania detské atrakcie v
výške 255 tisíc € – a to aj napriek pretrvávajúcej
Areáli športu a oddychu v Závodí pri príležitosti
hospodárskej kríze.
10. výročia existencie fondu „Otváraj sa brána“.
 Získali sme v rámci projektu SPPoločne Slovensko
A P R Í L
finančnú dotáciu 8 tisíc € na dovybavenie športového ihriska NDC Dúha na Vyšnom konci.
 Mesto Turzovka sa aktívne pripojilo k výzve na
ochranu životného prostredia „Aby Kysuca bola  Veľkú návštevnosť malo už tradičné podujatie
naozaj strieborná“.
„Hurá prázdniny – Balónom do sveta“ pre deti aj
rodičov na začiatku letných prázdnin.
 Okresný súd v Čadci začal úvodné pojednávanie
 V roku 2013 sme nezvýšili miestne dane, v prí-
Vianoce na pešej zóne
Beskydský drevený betlehem
J Ú L
vstupná brána do amfiteátra vítala návštevníkov už 9. ročníka čoraz obľúbenejšieho
festivalu Drotária. Aj v roku 2013 mal vynikajúce
obsadenie a nesklamalo ani počasie.
 Do súťaže vo varení guláša sa prihlásila a súťažilo
rekordných dvadsať tímov.
 Bol dokončený Beskydský drevený betlehem, vytvorený v rámci letného rezbárskeho plenéru
Drevené tajomstvá. Betlehem je už súčasťou Turzovských Vianoc na pešej zóne.
 Prehliadka autoveteránov Beskyd Rallye nechýbala v Turzovke ani v roku 2013. Veteráni a ich
posádky vytvorili v meste neopakovateľnú atmosféru.
 Nová
NDC Dúha. Partneri projektu: Nadácia SPP a Ekofond.
 Pre našich seniorov sme pripravili bohatú ponuku podujatí v rámci Mesiaca úcty k starším.
 Rozšírili sme ulice Školská a Cintorínska. V tomto
roku je naplánované dobudovanie chodníkov.
 Začali sme s výstavbou nových priechodov pre
chodcov do mestských častí Závodie a Hlinené.
N O V E M B E R
 Valné zhromaždenie spoločnosti Energetika Tur-
zovka, s.r.o., ktorá zabezpečuje výrobu a dodávku tepla v CZT Šarky, rozhodlo o znížení ceny
tepla pre rok 2014 o 7% vďaka zníženým fixným
a variabilným nákladom.
 MZ schválilo Územný plán zóny pre lokalitu IBV
A U G U S T
Bukovina, vďaka ktorému vznikne nová moderná časť mesta s komplexnou občianskou vy Začalo sa s nadstavbou pavilónu B základnej
bavenosťou.
školy.
 V amfiteátri sa konal už 16. ročník hudobného  Spustili sme portál „odkazprestarostu.sk“.
festivalu Rock Beskyd.
 ZŠ Turzovka sa dostala do národného projektu
na podporu profesijnej orientácie žiakov
 Beskydské slávnosti 2013 boli symbolicky venoprostredníctvom rozvoja polytechnickej vývané turzovskému rodákovi Tomášovi Uhorčíchovy.
kovi. Odhalili sme jeho pamätník a vyrazili spolu
rekordných 2013 pamätných mincí. Nový turzov-  Obmedzili sme nákladnú dopravu v mestských
ský rekord sa zapíše do Guinnessovej knihy rečastiach kvôli ochrane mestských komunikácií
kordov.
pred neúmerným preťažovaním.
 Turzovské mažoretky získali na Majstrovstvách
D E C E M B E R
Európy dve strieborné medaily.
 MZ schválilo nový rozpočet pre rok 2014 bez
S E P T E M B E R
zvyšovania daní pre obyvateľov.
 Bola odovzdaná do užívania vynovená budova  Usporiadali sme mnoho podujatí, väčšinou s viazákladnej školy – nadstavba pavilónu B a zatenočnou tematikou. Sme radi, že si ľudia obľúbili
plenie budovy. Škola získala 7 nových učební.
vianočné trhy a podujatia organizované na novej
pešej zóne, čo prispieva k čarovnej atmosfére
 Získali sme podporu na projekt digitalizácie kina
Vianoc. Vianoce 2013 boli v Turzovke nielen
v sume takmer 20 tisíc €.
krásne, ale aj chutné a voňavé.
 Naši žiaci získali v mimoškolských charitatívnych
podujatiach Výprava nádeje v rôznych disciplí-  23. decembra si primátor mesta od skautov prenach popredné umiestnenia.
vzal betlehemské svetlo.
 Oslávili sme príchod nového roku nádherným
O K T Ó B E R
ohňostrojom – za účasti veľkého počtu Turzovčanov.
 Odovzdali sme spoločne s fondom Otváraj sa
brána nové detské ihrisko na Vyšnom konci pri
Beskyd Rallye a jeho filmová atmosféra
Nová budova základnej školy
ZRKADLO NÁZOROV
10. zimný
Trojkráľový výstup
na Kamenité
Prechod do nového roku je určite výnimočným obdobím a
býva spojený s rôznymi tradíciami, povinnosťami či radosťami.
Väčšina z nás si dáva novoročné predsavzatia a snáď každý si
od toho nového roka niečo sľubuje, alebo želá sebe i najbližším.
Niekedy sú to tajné a nevyslovené túžby a navonok veci bežnejšie. Na prvom mieste to býva väčšinou zdravie, niekto túži aj po
láske a pochopení, iní zas po úspechu, peniazoch a rôznych materiálnych veciach. Tak, či onak, či sa naše priania vyplnia závisí
nielen na šťastí a pozitívnych zhodách okolností, ale v mnohých
prípadoch najmä od ľudí samotných - od ich osobného prístupu
a snaženia. My sme sa vybrali do ulíc, aby sme sa opýtali na názory našich občanov.
Marta
„Ja si prajem do nového roka hlavne zdravie
a takú všeobecnú spokojnosť či už v rodine ako aj
v celej spoločnosti. Aby sme boli k sebe lepší.“
Eva
„V prvom rade je to určite zdravie, to je nadovšetko. Potom pohodu, vzájomnú ústretovosť, lásku
medzi ľuďmi, ktorá sa vytráca a možno aj nejakú tú
‘korunku’.“
Emília
„No, čo už si my dôchodcovia môžeme priať.
Hlavne to zdravie, aby sa nás držalo a nepustilo. Nič
iné už nepotrebujem.“
Tohtoročný jubilejný 10. zimný výstup k
rozhľadni na Kamenitom vôbec nepripomínal zimu. Keď začali turisti na Troch kráľov
vystupovať z vlaku v Turzovke, vítalo ich
hmlisté neutešené ráno a ľudoprázdne ulice.
Takmer stovka peších turistov po registrácii
rázne vykročila ulicami Turzovky a náhodní
okoloidúci sa len nechápavo pozerali, kde sa
toľko „národa“ vybralo. Trasa bola štandardná - cez mestskú časť Vŕšok, osady Valčuhovci a Taranovci až na vrchol Kamenitého
834 m.n.m., kde mali všetci (aj neregistrovaní) zraz pri Mikovčákovej rozhľadni.
Na vrchole nechýbali dvaja zanietení
turzovskí turisti a zároveň spolustavitelia
kamennej časti rozhľadne, Ján Chromík
a Vlado Pekár, ktorý je zároveň otcom myšlienky organizovať počas sviatku Troch
kráľov túto nenáročnú, no čím ďalej tým
viac obľúbenú a navštevovanú turistickú
vychádzku. V prvých rokoch tu bolo len
pár nadšencov, ktorých počet z roka na rok
rástol až na dnešných rekordných 192 turistov (skutočný počet bol omnoho vyšší,
no niektorí si na formality nepotrpeli a nepripojili svoj podpis do štartovacej listiny,
čo je na škodu veci). Jubilejný ročník výstupu bol výnimočný nielen účasťou, ale aj
netypickým skôr jarným alebo jesenným
počasím s príjemnou plusovou teplotou a
úplne bez snehu.
Ďalšie „nóvum“ na pochode bola aj účasť
niekoľkých cykloturistov, čo sa v histórii pochodu ešte nestalo. Počasie sa turistom po
dorazení na vrchol odmenilo aj nádhernými
výhľadmi za takmer bezoblačnej oblohy. Na
rozhľadňu po príchode na Kamenité turisti
zo Svederníka umiestnili veľký ruženec,
ktorý bude slúžiť na ochranu turistov prechádzajúcich
hrebeňom
Javorníkov.
K 10. výročiu pochodu bola vydaná tiež vydarená magnetka s motívom Kamenitého,
ktorá sa stala vzácnym suvenírom v rukách
zberateľov. Organizátori na vrchole pri vyhodnotení rozdávali aj ocenenia - najmladší
účastníci boli vyhodnotení trojroční Maťko
Fonš zo Skalitého a Romanko Hesko z Turzovky, najstarším účastníkom bol 72 ročný
Adalbert Uherkovich zo Žiliny, najvzdialenejšia účastníčka bola Bibiána Roháčová
z Prešova. Najväčšia skupina turistov prišla
z KNM, ale len „o chlp“ pred Svederníkom,
Dlhým Poľom a Žilinou, ktorí prišli taktiež
vo veľkom počte a dobre naladení. Najväčšia rodina prišla z obce Skalité a boli to dlhoroční turisti Taranovci. Ceny venovalo Mesto
Turzovka, ktoré je zároveň spolu s Turistickým klubom Turzovka spoluorganizátorom
pochodu.
Všetkým, ktorí sa podieľali či už organizáciou alebo účasťou na tomto úspešnom
podujatí patrí veľké poďakovanie.
Rodičia a predškoláci, je tu čas na zápis do 1. ročníka základnej školy
Od polovici januára prichádza pre mnohých predškolákov túžobne očakávaná
chvíľa - v základných školách sa naplno rozbehnú zápisy prvákov. Každá škola alebo jej
zriaďovateľ si majú právo určiť termín a spôsob zápisu. Budúcim prváčikom sa individuálne povenujú učiteľky 1. stupňa, ktoré
hravou formou zistia školskú zrelosť dieťaťa
a doporučia jeho prijatie alebo odročenie.
V Turzovke sa zápis do 1. ročníka uskutoční v B pavilóne ZŠ v dňoch 30. 1. 2014
(štvrtok) v čase od 13,00 do 17,00 a 31. 1.
2014 (piatok) v čase od 12,30 do 16,00. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa,
ktoré dovŕši k 31.augustu kalendárneho
roka 6 rokov na povinnú školskú dochádzku v obvode školy, kde má trvalý pobyt.
K zápisu si zákonný zástupca prinesie:
– rodný list dieťaťa
– platný občiansky preukaz
– v prípade potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa
Pri zápise škola ponúka centrálne zakúpenie školských potrieb a prvej knihy, v takomto prípade je záruka, že všetci žiaci
budú mať rovnaké pomôcky včas a v dostatočnom množstve, čo uľahčuje prácu žiakom i učiteľom.
Čo by dieťa by pri zápise do školy
malo vedieť? Najmä správne vyslovovať
všetky hlásky, spočítať predmety do päť,
poznať základné farby, orientovať sa v priestore (čo je to vpredu, vzadu, hore, dole,
vľavo, vpravo), nakresliť správne postavu
so základnými znakmi, ako sú hlava, krk,
trup, ramená a pod., vedieť naspamäť
krátku básničku alebo pesničku, samostatne sa obliecť a obuť, najesť, obslúžiť sa
na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.
Ak rodič zvažuje odklad nástupu dieťaťa do školy, treba rešpektovať názory
odborníkov. Ak je dieťa neposedné, hravé,
má problémy so sústredením, výslovnosťou, nemá osvojené samoobslužné činnosti, nemá záujem o učenie, nevie sa
orientovať v čase a priestore, je lepšie odložiť jeho nástup do povinnej školskej dochádzky a nechať mu dostatok času na
prípravu do školy. Dieťa, a v neposlednom
rade i rodič, sa vyhne neskorším problémom so zvládaním školských povinností.
Ďalšie informácie o zápise prvákov získate aj na tel. č.: 041/43 52 502, 0918
536 228 alebo webstránke ZŠ:
www.zsturzovka.edupage.org
Rok 2013 pohľadom matrikárskych štatistík
V SPOLOČENSKOM KLUBE DK R. JAŠÍKA
Večerom vás bude sprevádzať
Hudobná skupina Domino Band
a Ľudová hudba Capkovci
čaká na vás čaša vína, pestré švédske stolovanie,
nealko nápoje, polnočná kulinárska špecialita.
Predpredaj vstupeniek od 15. januára 2014,
bližšie informácie v Mestskej knižnici v Turzovke
alebo na tel. čísle 041/43 52 308.
V demografii sme zaznamenali vyššiu
pôrodnosť, ostatné čísla dvíhajú varovný
prst. Počet obyvateľov k 31. 12. 2012 bol
7.597 (muži 3.759, ženy 3.838), k 31. 12.
2013 7.530 (muži 3.729, ženy 3.801).
V roku 2013 sa narodilo 73 detí, z toho
42 chlapcov a 31 dievčat – je to o 13 viac
než v roku 2012 (narodilo sa 60 detí) a o 6
viac než v roku 2011(narodilo sa 65 detí),
avšak viac ľudí aj zomrelo – 84 občanov,
z toho 49 mužov a 35 žien (26 zomrelo
v Turzovke, ostatní mimo mesta, priemerný vek zomretých bol 70 ). Pre porovnanie v roku 2012 zomrelo 62 občanov
(priemerný vek 72), a v roku 2011 to bolo
74 občanov (priemerný vek 73).
K trvalému pobytu sa v meste prihlásilo 70, odhlásilo sa 100 občanov – čo je
porovnateľné s minulými rokmi – 2012
(+73 / - 111) a 2011 (+63 / - 116). Turzovka
je mladé mesto - priemerný vek obyvateľov mesta bol v uplynulom roku 38
rokov. Najsilnejším ročníkom sú narodení
v roku 1977 - 154 občanov, čo predstavuje
2% občanov.
Najstarším občanom mesta je Ján Holaza, ktorý sa dožil v r. 2013 úctyhodných
94 rokov. Ďalší deväťdesiatnici sú: Frýbort
Rastislav a Bačkorová Anna - 93 rokov,
Kudláčová Štefánia a Ondrejková Otília - 92
rokov, Hrušková Mária, Chromíková Irena,
Kašík Pavol a Marčišová Anna - 91 rokov,
Cisáriková Emília, Dorociaková Anna, Filová Žofia, Holenová Jozefína, Malicherová
Mária, Marejka Jozef – 90 rokov.
V meste bolo v r. 2013 uzavretých 30
manželstiev - z toho 24 cirkevnou formou, 6
na Mestskom úrade a ďalších 17 občanov
Turzovky uzavrelo manželstvo mimo mesta.
V minulých obdobiach to bolo – 34 manželstiev (2012) a 41 (2011). Do matričných kníh
bolo zapísaných 20 rozvodov, čo je ďalšie
nelichotivé číslo v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami - v roku 2012 (11 rozvodov) a v roku 2011 (10 rozvodov).
Prvým občanom narodeným v r. 2014
je Soňa Masnicová (3200 g, 51 cm), ktorá
sa narodila 10. januára o 11:54 hod. rodičom
Marcele a Ľubošovi z Turzovky-Závodia.
Spracoval: Drahoš Bernát, matrikár
Ján
„Prianie do nového roka? Určite zdravie. Je pre
človeka najdôležitejšie, keď majú ľudia pevné zdravie
tak majú aj chuť do života i do práce ...“
Spoločenská kronika
december 2013
VITAJ DIEŤA
Tomáš Maléř
Katarína Čeganová
Matteo Maslík
Adam Kobolka
Lukáš Papík
Želáme veľa šťastia!
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Marian Horeličan – 57 r.
Ján Mravec – 78 r.
Anna Baričáková – 77 r.
Ladislav Dlhopolček – 73 r.
Odpočívajte v pokoji!
JUBILANTI
Anna Dyčková – 60 r.
Ladislav Fulier – 60 r.
Štefan Gajdičiar – 60 r.
Magdaléna Kandová – 60 r.
Jozef Korený – 60 r.
Jozef Kupšo – 60 r.
Štefan Lučan – 60 r.
Jozef Stopka – 60 r.
Mária Šusteková – 60 r.
Rudolf Veselka – 60 r.
Štefan Zavičár – 60 r.
Mária Grežďová – 70 r.
Ján Malicher – 70 r.
Ján Staník – 70 r.
Terézia Kopičárová – 80 r.
Jozefína Holenová – 90 r.
Srdečne blahoželáme!
SILOČIARY MESTA TURZOVKA
január
1. 1.
1849
1963
1968
2. 1.
1773
18. 1.
1933
1971
29. 1.
1998
1999
Cisárske vojská opúšťajú Turzovku a cez Dlhú a Neslušu prechádzajú do Kysuckého Nového Mesta, kde
sa spájajú s hlavným prúdom habsburských vojsk
V obci je zriadená poliklinika (s výstavbou jej novej
účelovej budovy sa začalo v roku 1977 v rámci tzv.
akcie Z, skolaudovaná bola v auguste 1985)
Turzovka je povýšená na mesto, do používania sa
uvádza erb mesta – v štíte pod nápisom Turzovka vyrastajú zo štylizovaného vrchu tri bližšie neidentifikovateľné stromy, pod ním je vatra sprevádzaná
z oboch strán jednou ružou
Mária Terézia ruší dedičné richtárstvo a na právne
postavenie šoltýsov vzťahuje zásady, ktorými sa pri
regulácii presadzujú zmluvné pomery (vtedajším turzovským richtárom bol Jozef Rudinský – Jerglík)
Z Turzovky do Čadce sa vydávajú účastníci hladového pochodu, aby pred budovou okresného úradu,
kde sa zhromaždilo okolo 500 protestujúcich demonštrovali svoju nespokojnosť s vtedajšími spoločenskými a ekonomickými pomermi
V Turzovke otvorili prvú samoobslužnú Obuv v republike
Vlajka mesta zaviala na najvyššom vrchole amerického kontinentu - ACONCAGUA – Argentína (6.959
m.n.m.) – členom expedície bol Ján Staník z Turzovky
Okresný úrad Čadca zaregistroval mestské noviny
Spravodajca mesta Turzovka pod číslom 1/1999 ako
mesačník samosprávy (prvé číslo vyšlo následne po
obdržaní rozhodnutia vo februári t.r.)
Spravodajca mesta/2014/ročník XVI/január/číslo 1
Turzovka
Spravodajcu mesta Turzovka vydáva Mesto Turzovka
ako nedeliteľnú prílohu Týždenníka Kysuce. Vychádza dvakrát za mesiac.
Registrácia Okresný úrad, odbor školstva a kultúry Čadca, č. 1/1999.
Šéfredaktor: Mgr. Kamil Kobolka. Redakčná rada: Agáta Machovčáková, Jana Rudinská,
Emília Škorníková, Rudolf Šobich. Grafická úprava: Mária Ščuryová, Magma
Download

č.1 - Mesto Turzovka