Kysucký informačník
február 2012 - máj 2012
3.
T
A
M
číslo
N
E
S
M
I
E
M
CH
Ý
B
A
T
ˇ
9.-11.
marca
2012
!
KONTAKT
Informačník Kontakt je určený
pre vedúcich a členov spoločenstiev,
hnutí alebo farností Kysúc. Kontakt
bude vychádzať podľa potreby
ako občasník, pravdepodobne 4x
do roka. Distribúciu má na starosti
Mládežnícke centrum Čadca, ktoré
ho bude doručovať bezplatne. Naším
hlavným cieľom je sprostredkovať
v tomto časopise informácie o akciách,
stretnutiach a podujatiach, ktoré sa
v našich farnostiach pripravujú, resp.,
ktoré sa už uskutočnili. Prispievať
môže ktokoľvek, kto chce uverejniť
nejakú informáciu, oznam, udalosť,
odozvu, alebo prispieť do niektorej
z rubrík. Informačník sa vydáva pod
záštitou dekanského úradu Čadca,
ThDr. Emilom Florišom, PhD.
RUBRIKY:
INFOBLOK
V tejto rubrike budú uverejnené
informácie o akciách, stretnutiach
a podujatiach, ktoré sa pripravujú,
ktorých sa ľudia môžu zúčastniť,
ale aj o akciách, ktoré sa už konali,
aby si tak čitateľ vedel vytvoriť
dobrý prehľad o tom, čo sa v jeho
farnosti, ale aj širšom okolí deje, čo
sa pre neho chystá, na čo sa môže
tešiť. Svoje oznamy a informácie
môžete posielať na mailovú adresu:
[email protected]
(redaktor: Ľudmila Krkošková)
PREDSTAVENIE FARNOSTÍ
V každom čísle sa nám predstaví
jedna
farnosť,
ktorá
prezradí
čo-to zo svojho života, s dôrazom
na
predstavenie
spoločenstiev
a stretiek, ktoré vo farnosti fungujú.
Cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi
2
spoločenstvami na Kysuciach, ako
aj pozvať nových ľudí do našich
spoločenstiev.
(redaktor: Mária Talapková)
HUDOBNÝ KÚTIK
V každom čísle predstavíme jednu
gospelovú hudobnú skupinu z Kysúc,
ktorá bude mať možnosť prezentovať
svoju tvorbu, koncerty, vydané albumy
a podobne.
(redaktor: Ľuboš Jopčík)
NA ZAMYSLENIE
Táto rubrika bude obsahovať
rôzne zamyslenia, príbehy, svedectvá,
aby časopis nebol len informačný, ale
aj formačný. Kto by chcel do tejto
rubriky vložiť svoj príspevok, môže
tak urobiť. (redaktor: Róbert Roman)
ZÁBAVA
Tento priestor bude slúžiť pre
spestrenie informačníka - vtipy, hry,
myšlienky, anekdoty.
(redaktor: Peter Masaryk, Martina
Mackovčáková)
Z VLASTNEJ TVORBY
Ak poznáte niekoho vo svojom okolí,
kto rád píše básne, krátke príbehy
a pod., a chcel by ich zverejniť, radi
mu to v tejto rubrike umožníme.
(redaktor: Ľudmila Krkošková)
Redakčná
rada
pozostáva
so zástupcov farností, hnutí a
spoločenstiev Kysúc.
Všetky vaše príspevky, oznamy,
informácie a otázky posielajte na mail:
[email protected] Uzávierku
pre najbližie číslo máme 10.5.2011.
REDAKCIA
SLOVO DEKANA
Milí čitatelia!
Jarné prázdniny sa nám opäť blížia
a to je príležitosť pre našu staronovú
pastoračnú aktivitu SPK, na ktorú by
som Vás rád osobne pozval.
V spolupráci s mestom Čadca,
FÚ Bytča a CVČ sv. Jakuba v
KNM pripravujeme už 17. ročník
festivalu SPK 2012, ktorý sa bude
niesť v duchu motta „Svedectvom
Proti Klamstvu“. Verím, že toto
ThDr. Emil Floriš, PhD.
stretnutie nám prinesie do života nové
spektrá pravdy a lásky, ktoré nám pomôžu demaskovať klamstvo
ovplyvňujúce myslenie súčasného človeka. SPK vnímam ako jednu z
dobrých príležitostí duchovnej obnovy detí, mládeže, ale aj dospelých na
Kysuciach. Pre každého kresťana je dôležité, aby svoju vieru nežil len
v súkromí, ale aby sa o ňu mohol deliť aj s inými, a tak verejne svedčiť
svojím životom o hodnotách, ktoré mu prináša kresťanstvo v duchu výzvy
Svätého Písma 1Pt 3,15 buďte pripravení zdôvodniť nádej, ktorá
je vo vás. Je potrebné, aby každý veriaci v Krista neustále rástol vo viere,
prijímal nové podnety, a tak nanovo zažíval svoj vzťah s Bohom.
Tiež Vás prosím o Vaše modlitby za toto veľké podujatie, aby ho Pán
požehnal a odstránil každú nejednotu a akékoľvek vplyvy zla, ktoré by
tento festival chceli narušiť. Na tento úmysel sa budeme duchovne spájať
každú stredu od 18:00 do 20:00 hod. až do času SPK. Ktorým sa dá, môžte
prísť na modlitby do Mládežníckeho centra v Čadci, ktoré sa práve v tomto
čase budú konať. Neostáva mi nič iné, len vyjadriť, že sa teším na stretnutie
s vami a taktiež chcem poďakovať všetkým, ktorí sa ochotne zapojíte do
pripravovaného podujatia.
ThDr. Emil Floriš, PhD.
ThDr. Emil Floriš, PhD.
3
NAŠE FARNOSTI
V treťom čísle Kontaktu vám
chceme predstaviť ďalšiu kysuckú
farnosť - Neslušu. Fotky a článok
o tejto farnosti vám pripravil Tomáš
Chovaňák, s ktorým, ako členom
hudobnej Skupiny Song in The
night, vám prinášame aj rozhovor v
pravidelnej rubrike Hudobný kútik.
História farnosti
Farnosť v Nesluši vznikla v roku
l788. Predtým Nesluša patrila ako
filiálka do farnosti Kysucké Nové
Mesto. Pred rokom l788, teda ešte
pred vznikom farnosti, postavili
veriaci v obci drevený kostolík, časom
schátral a nedali sa v ňom už
vykonávať bohoslužby. Veriaci ľud sa
spolu s kňazom rozhodli postaviť nový
kostol. Rozhodnutie o stavbe kostola
a farskej budovy sa uskutočnilo
roku l8l3 v Budapešti na zasadaní
Kráľovskej miestodržiteľskej rady.
Práce na kostole boli dokončené v roku
1816. Farský kostol je zasvätený sv.
Jánovi Nepomuckemu.
Najdlhšie bol správcom farnosti
v Nesluši pán dekan Ján Tarábek,
ktorý tu pôsobil 42 rokov a ktorého
si tí skôr narodení ešte pamätajú. Od
roku 2007 je správcom farnosti Ivan
Pšenák.
Ako to u nás vyzerá?
Je pre nás všetkých veľkým Božím
darom, že máme vlastnú farnosť
a kňaza. Že sa aj v našej farnosti
každý deň vzdáva chvála a vďaka
Bohu pri svätých omšiach. Že sú nám
sprostredkované sviatosti Cirkvi.
Počas veľkých sviatkov v roku
sa silno prejavuje ochota farníkov,
ktorí praktickou i duchovnou ochotou
prispievajú k tomu, že sa liturgia slávi
s veľkou dôstojnosťou.
Ja osobne sa na obrady Veľkej
Noci, či eucharistické sprievody,
krížove cesty, modlitby, adorácie
a iné veľké udalosti u nás vždy veľmi
teším. To je krásny priestor prehĺbiť
vzťah s Kristom.
Výlet detí do prírody
4
NESLUŠA
NAŠE FARNOSTI
Okrem týchto udalostí, ktoré
niektorí už neprávom pokladajú za
akúsi samozrejmosť, sa aspoň raz za
rok u nás organizuje nejaká farská
púť. Napríklad to bola púť do Svätej
Zeme. Zhruba pred rokom sme mali
tiež tú milosť, že sa u nás konali
Misie, kde sme určite mohli načerpať
veľa požehnania...
Viacero krát sa konali sväté omše
v prírode v niektorých osadách na
Neslušských vrchoch, výlety do
prírody a opekačky...
Mladí z našej farnosti v spolupráci
s pánom farárom taktiež zorganizovali
pre deti najmä počas leta jeden
výnimočný deň, ktorý sa začal
sv. omšou pri kríži na Černikovej
a pokračoval rôznymi zábavnými
súťažami, futbalom , opekačkou
a inými zábavnými aktivitami.
Ďalej sa u nás už pravidelne
organizuje Dobrá Novina, vďaka
štedrosti darcov, môžeme tak aj my
pomáhať chudobným ľudom v Afrike.
Svätá omša
Miništranti
zas
nezaháľajú
a
pestujú
športového
ducha.
Najčastejšie hrávajú futbal alebo
hokejbal, často sa k ním pripojí aj pán
farár a vtedy hre nie je konca kraja :-)
Ako každá rodina
má aj naša farnosť
množstvo rozličných
vzťahov, ľudských
osudov... lásky, ale
aj nespravodlivosti,
nepochopenia,
hriešnosti...
Tí,
ktorí
chcete,
môžete na našu
farnosť myslieť v
modlitbe...
Autor: Tomáš Chovaňák
Foto: Tomáš Chovaňák
Kostol sv. Jána Nepomuckeho
NESLUŠA
5
INFOBLOK
Magnificat
Festival duchovnej piesne mládeže
Kysúc slávil svoj osemnásty ročník
26. novembra 2011. Predpoludním sa
pred porotou prezentovali spevácke
zbory, skupiny, detské spevácke
zbory a jednotlivci a tí najlepší z nich
vystúpili večer pred verejnosťou.
Večerný program moderovali vdp.
Peter Holbička a vdp. Marek Mucha
a niektorí účinkujúci si odniesli pekné
a hodnotné ceny.
Štefanský ples
Dotvoriť
vianočnú
atmosféru
pomohol aj tradičný ples v Kultúrnom
dome v Čadci. Okrem hudby, ktorou
do tanca vyzývala skupina MAT sa
o program postarali mladí z farnosti
Čadca – mesto svojim originálnym
tancom a spevom. Účastníci sa
mohli zapojiť aj do tomboly, kde
bol okrem mnohých zaujímavých aj
LCD televízor, ktorý venoval Marek
Dudiak, KDH - kandidát do Národnej
rady SR.
Karmel a J´Dancers Show
Posledná
januárová
sobota
potešila najmä milovníkov gospelu.
Mládežníci zo Zákopčia a Krásna nad
Kysucou spojili svoje sily a vytvorili
hudobno-tanečný program. Takmer
trojhodinová akcia bola určená pre
tých, ktorí milujú hudbu, tanec a nie
je im cudzia viera a život s Kristom.
Vystúpenie obohatili speváčky Nataly
Way a Simona Martausová, tanečník
Michal Krajňák a zábavu zakončil DJ
Mates.
6
Jasličková pobožnosť
Sviatok troch kráľov mohli veriaci
prežiť duchovne – pri jasličkách
- v športovej hale v Čadci. Bohatý
popoludňajší
divadelný
program
sprevádzali folklórne súbory Račan,
Oščadnička, Dedovanka a mužská
spevácka skupina z Oščadnice a už
tradičný Živý betlehem.
eRko ples
Už po druhý krát si všetci eRkári
spoločne zatancovali. Druhú januárovú
sobotu si aj takýmto spôsobom
upevnili medziľudské vzťahy, ako to
hlása jeden z ich symbolov – motýľ.
Plesu sa zúčastnilo asi šesťdesiat
tanečníkov a zábava trvala takmer do
polnoci.
Dobrá novina
Tohtoročné
vianočné
sviatky
sú späté so šestnástym ročníkom
finančnej
zbierky
pre
Afriku.
Dobrovoľníci
s
pokladničkami
koledovali aj vo viacerých farnostiach
čadčianskeho dekanátu a pomohli tak
vyzbierať prostriedky, ktoré budú
použité na zriadenie nového detského
oddelenia v nemocnici Marial Lou
v Južnom Sudáne.
ČO BOLO?
INFOBLOK
Modlitby chvál
v Čadci
Pozývame vás na modlitbové
stretnutia, každú stredu o 18:00 hod.
v Mládežníckom centre „Domček“ v
Čadci. Prvé stretnutie bude v stredu
8.2.2012, záverečné 7.3.2012. Budeme
sa modliť za pripravovane duchovné
podujatie s názvom SPK 2012,aby
to bol požehnaný nastroj duchovnej
obnovy na Kysuciach. O SPK sa môžete
dozvedieť viac v ďalších článkoch
tohto vydania. Na stretnutia každého
srdečne pozývame !
Oblastné stretnutie zástupcov
Najbližšie oblastné stretnutie
zástupcov farností Kysúc - OSZ sa
uskutoční v poslednú májovú nedeľu,
teda 27.5. 2012 v Mládežníckom centre
Domček v Čadci. Začiatok stretnutia
bude ako zvyčajne o 15:00 hod.
Kurz ALFA
Od 21.3.2012 otvárame v Čadci
ďalší kurz Alfa pre dospelých,
ktorý bude bývať každú stredu v
Mládežníckom centre „Domček“ v
čase od 18:00 do 20:00 hod. Každé
stretnutie začína večerou, pokračuje
spoločnou
modlitbou,
zaujímavou
témou a končí diskusiou v skupinkách.
Všetkých dopselých na tento kurz
srdečne pozývame!
OBJEDNÁVKA KONTAKTU
Kto má záujem objednať si
informačník Kontakt, môže tak urobiť
zaslaním svojej adresy na redakčný
mail: [email protected] alebo
sms správy na 0907 264 433.
ČO BUDE?
ER KO AKCIE
Marec - eRko volejbal
V marci 2012 budú mať vedúci
detských spoločenstiev v Krásne
nad Kysucou možnosť stretnúť sa,
porozprávať a hlavne zašportovať si
- zahrať si spolu volejbal.
Apríl - kurz Kompas
Kurz kompas je určený pre
vedúcich detských spoločenstiev,
ktorí majú chuť vybrať sa kráčať
tým správnym smerom - cestou k
Bohu. Kurz sa uskutoční v pastoračom
centre na Zákopčí.
Máj - Deň života
V máji čaká eRkárov Deň života
- deň plný eRko tancov, hier, súťaží,
zábavných úloh a radosti. Všetky
deti, spolu s ich vedúcimi, srdečne
pozývame!
C V Č s v. J a k u b a K N M
pripravuje
Február - Duchovná obnova pre
detský zbor Pramienok,
Maškarný ples pre deti,
Farský ples rodín,
Alfa deň pre birmovancov
Marec - Jarný tábor,
Víkendovka pre dievčatá
ŽIVČÁKFEST 2012
- bude 26.5.2012 na pútnickom
mieste Živčáková. Spevácke zbory,
ktoré majú záujem vystúpiť, nech sa
obrátia na CCVČ Bytča.
7
INFOBLOK
SPK 2012
Na konci jarných prázdnin, 9.-11.
marca 2012, vás všetkých opäť srdečne pozývame na už 17-ty ročník
festivalu SPK, ktorý bude prebiehať
v Mestskej športovej hale v Čadci.
Program podujatia je opäť rozdelený
do troch dní. Prvý deň, teda piatok,
bude určený pre deti. V sobotu, 10.
marca, si prídu na svoje hlavne mladí, no a celá akcia sa zavŕši nedeľným
programom pre dospelých.
Detský deň - 9. marca
9:00 koncert pre deti plný veselých
piesní, ukazovačiek a tanca s
hudobnou skupinou EMAUZ
9:30
pásmo vystúpení detí z
jednotlivých farností, ktoré si
pripravia pútavé scénky približujúce
udalosti zo Starého zákona
(Animátori skupiniek detí, ktorí majú
záujem nacvičiť s deťmi niektorú zo
scénok a vystúpiť v programe, nech
sa prihlásia najneskôr do 26.2.2012
na tel č. 0907 264 433)
12:30 obedná prestávka
13:30 detská sv. omša
14:30 vyhodnotenie súťaže VYROB
HRAČKU (Všetky potrebné informácie
o tejto súťaži ponúkame v priloženom
plagáte na str. 10)
- vyhodnotenie súťaže Plagát farnosti
(každá farnosť si môže vyrobiť
plagát zobrazujúci život vo farnosti.
Viac informácií na tel. č. 0907 264
433)
15:00 záver
8
Na detskom dni radi privítame
skupinky detí so svojimi animátormi,
ako aj rodičov spolu s ich ratolesťami.
Počas celého dňa bude pre všetkých
zabezpečený pitný režim. Cez obednú
prestávku bude možnosť naobedovať
sa z vlastných zásob.
Deň pre mládež - 10. marca
13:00 koncert
14:30 hudobno-tanečné
predstavenie
16:00 svätá omša
17:30 koncert
19:30 záver
Na mládežníckom dni veľmi radi
privítame všetkých mladých. Čaká
ich veľmi bohatý a pestrý program.
Osobitne
pozývame
všetkých
birmovancov, pre ktorých je to výborná
príležitosť
zažiť
spoločenstvo
mladých ľudí oslavujúcich Boha.
Na www,youtube.com je pod
názvom „SPK 2012 Čadca“ zavesená
upútavka, v ktorej si môžete pozrieť
zostrih toho, ako to vyzeralo na
mládežníckom dni minulý rok.
Pre návštevníkov bude v tento deň
pripravená aj tombola, takže niektorí
môžu domov odísť s peknou vecnou
cenou. Presnejší program tohto
dňa budete môcť zistiť na stránke
www.emauz.sk alebo na plagátoch.
SPK
INFOBLOK
Deň pre dospelých - 11. marca
12:30 modlitby chvál
13:00 svätá omša
14:30 program
15:00 prednáška l.
17:00 prednáška ll.
18:00 záver
V tretí deň bude duchovná
obnova určená najmä pre dospelých
návštevníkov, ktorí môžu počas
programu
načerpať
množstvo
informácií,
zážitkov
a
najmä
duchovných síl a povzbudenia.
Návštevníci budú mať tiež možnosť
zakúpiť si hračky, ktoré vyrobili deti.
Finančný výťažok z predaja bude
venovaný deťom na Kysuciach, ktoré
potrebujú finančnú pomoc.
Podrobnejšie
informácie
o
programe jednotlivých dní budete
môcť priebežne sledovať na webovej
stránke www.emauz.sk v sekcii SPK
2012, alebo na plagátoch a letákoch,
ktoré vám budú k dispozícii začiatkom
februára.
Ak by ste mali čas a záujem
pomôcť organizátorom pri príprave a
realizácii tejto akcie, za čo by sme
vám boli veľmi vďační, môžete sa
prihlásiť na tel. č. 0907 264 433.
Taktiež prosíme o vaše modlitby
za túto akciu, za jej požehnanie a
Božiu pomoc pri jej realizácii. Za
všetky vaše modlitby vám vyslovujeme
srdečne Pán Boh zaplať!
Hlavnými organizátormi SPK 2012
sú: FÚ Čadca mesto, FÚ Bytča, CVČ
sv. Jakuba Kysucké Nové Mesto,
Mestský úrad Čadca.
Takto to vyzeralo na SPK 2011 na detskom dni
SPK
9
INFOBLOK
Ü
Do tejto súťaže sa môžeš zapojiť ak si vo veku od 6 – 14 rokov
Ü
Súťažiť sa bude o NAJ vlastnoručne vyrobenú hračku z textilu a iných
materiálov
Ü
Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách:
·A. od 6 – 9 rokov
·B. od 10 – 14 rokov
Ü
Vyrobenú hračku prines priamo na stretnutie do Športovej haly dňa
9.3.2012, no ak na stretnutie nepôjdeš, svoju hračku môžeš odovzdať
niekomu, kto na stretnutie pôjde, alebo ju môžeš priamo poslať na adresu
do 5.3.2012:
Mládežnícke centrum
Kukučínova 1647
022 01 Čadca
Ü
Nezabudni napísať svoje meno, adresu, vek a meno svojej hračky
Ü
Sedem NAJ hračiek bude na SPK odmenených! J
Ü
Chudobným deťom ktoré sú odkázané
na charitatívnu pomoc
Ü
11.3.2012 bude v Športovej hale v Čadci
duchovná obnova pre dospelých, kde si účastníci môžu tieto hračku za
dobrovoľný príspevok kúpiť a tak finančne podporiť chudobné deti, ktoré
potrebujú finančnú pomoc J
10
SPK
INFOBLOK
Termíny začiatkov a záverov
programov sme sa snažili prispôsobiť
aj pre návštevníkov z okolitých
farností. V nasledujúcich tabuľkách
uvádzame
niektoré
vlakové
a
autobusové spojenia, ktoré môžu
návštevníci
SPK
2012
využiť.
V ľavej časti sú uvedené termíny
odchodov vlakov a autobusov z
vybratých zastávok smerom do
Čadce, v pravej časti tabuliek sú
uvedené termíny odchodov z Čadce do
uvedených obcí. Pre istotu odporúčame
termíny spojov ešte si overiť.
Detský deň - 9. marca 2012
príchody na SPK
Makov, centrum
7:43
7:47
bus
bus
Skalité, žel. st.
8:16
bus
N. Bystrica, Škorvaga
7:18
8:06
bus
bus
Oščadnica, nám.
8:00
bus
KNM, aut. st.
7:48
8:08
bus
bus
Klokočov, OcÚ
7:54
bus
S
P
K
09:00 - 15:00
odchody z SPK
15:28
CA, zast.
vlak
15:35
15:37
CA, žel. st.
CA, štát. m.
vlak
bus
15:15
15:40
CA, aut. st.
CA, aut. st.
bus
bus
15:40
CA, aut. st.
bus
15:29
15:45
CA, žel. st.
CA, aut. st.
vlak
bus
15:39
CA, štát. m.
bus
Mládežnícky deň - 10. marca 2012
príchody na SPK
Makov
11:35
vlak
Skalité, žel. st.
11:42
bus
N. Bystrica, Škorvaga
11:20
bus
Oščadnica, nám.
11:55
bus
KNM
11:55
vlak
S
P
K
13:00 - 19:30
odchody z SPK
19:44
CA, zastáv.
vlak
19:50
CA, aut. st.
bus
20:40
CA, aut. st.
bus
20:30
CA, aut. st.
bus
20:29
CA, žel. st.
vlak
Deň pre dospelých - 11. marca 2012
príchody na SPK
Makov
11:35
vlak
Skalité, žel. st.
11:42
bus
N. Bystrica, Škorvaga
11:30
bus
Oščadnica, nám.
11:55
bus
KNM
11:55
vlak
Klokočov, OcÚ
12:40
bus
SPK
S
P
K
12:30 - 18:00
odchody z SPK
18:10
CA, aut. st.
bus
18:23
CA, aut. st.
bus
18:25
CA, aut. st.
bus
18:40
CA, aut. st.
bus
18:29
CA, žel. st.
vlak
18:32
CA, štát. m.
bus
11
HUDOBNÝ KÚTIK
V treťom čísle Kontaktu vám chceme
predstaviť gospelovú hudobnú skupinu
z Nesluše, ktorá má názov Song in The
Night. Porozprávali sme sa s klavíristom
skupiny - Tomášom Chovaňákom.
Koľko členov má vaša skupina? Skús
ich v krátkosti predstaviť, prípadne na
aký hudobný nástroj hrajú jednotliví
členovia?
Sme štvorčlenná skupina, pričom
traja z nás pochádzajú z kysuckej
dediny Nesluša a jeden zo Žiliny.
Inštrumentálne zloženie našej kapely
je takéto :
Jakub (Kepi) Kaprál - bicie;
Branislav Král – basová gitara;
Peter
Chovaňák
–
elektrická
a akustická gitara, spev;
Tomáš Chovaňák – klavír a klávesové
nástroje;
Kedy vznikla vaša skupina a kedy vlastne
padol nápad, že ideme založiť kapelu?
Dá sa povedať, že to, čo nás
zjednotilo, bola túžba tvoriť a hrať
hudbu, ktorá bude obrazom krásy
Boha... Rozhodnutie venovať sa kapele
Song in The Night v jej terajšom
štvorčlennom zložení padlo na jar
2010. U každého jedného z nás hrala
aj predtým hudba rolu nástroja,
ktorým sme vyjadrovali náš pohľad na
život okolo nás, a na to, čo prežívame
vo svojom vnútri. O to radostnejšie
bolo, keď sme z toho mohli začať
tvoriť niečo spoločné a väčšie, čo
už presahovalo dvere našej izby a
prenieslo sa do skúšobne (ktorá je
mimochodom v izbe jedného z nás:)
Čo pre teba hudba znamená?
Hudba je pre mňa hlavne Božie
12
stvorenie... takisto ako človek,
príroda, a celý vesmír, aj hudba je
pre mňa zachytený kus Božej krásy...
A myslím, že môže odhaliť tak veľmi
veľa, veď keď chceme vyjadriť
vznešenosť krásy Boha, hovoríme, že
mu spieva celý zbor anjelov... A ako
kapela by sme chceli povzbudiť ľudí k
žitiu krásy s Bohom na tomto svete aj
prostredníctvom našej hudby.
Prečo ste si vybrali práve gospelovú
hudbu?
Ak je Boh v nás, tak už niet väčšej
inšpirácie... A to sa musí odraziť vo
všetkom, aj v hudbe, ktorú tvoríme...
Našou inšpiráciou je On a jeho vzťah
s nami...
Ako je na tom gospelová hudba na
Slovensku a zvlášť na Kysuciach?
Podľa môjho názoru sa úroveň
kresťanskej hudby na Slovensku
za posledné roky zdvihla, je
inšpiratívnejšia,
kvalitnejšia.
Slovensko má kvalitné evanjelizačné
a chválové kapely ako sú eSPé, Tretí
deň, Timothy. Z iných žánrov je to
však „slabé“ a kapely, ktoré sa snažia
tvoriť hudbu aj pestrejších žánrov, je
možno nazvať priekopníkmi slovenskej
kresťanskej hudby. Tak ako zjavenie
Boha v Biblii je odrazené v rôznych
literárnych štýloch, tak aj zjavenie
Boha v hudbe je pestré a musíme sa
naučiť ho viac odhaľovať... Dúfam, že
sa bude čoraz viac kapiel na Slovensku
a zvlášť aj u nás na Kysuciach, stávať
takými priekopníkmi.
Spolupracujete aj s inými kapelami?
Máme
viacero
priateľov
kresťanských aj iných kapiel
SONG IN THE NIGHT
z
na
HUDOBNÝ KÚTIK
Slovensku, ktorých sme spoznali
na festivaloch alebo iných akciách.
Spolupracovali sme raz s kapelou The
River zo Žiliny, keď sme organizovali
spoločný koncert v jednom klube
v Žiline. Okrem toho sa snažíme
vypočuť si iné kapely a diskutovať
o hudbe, prijímať a odovzdávať rady
a postrehy iným kapelám....
Máte
aj
vlastnú
tvorbu, či
sú piesne
prerobené
od
iných
kapiel?
Song
O
d
svojho
vzniku až
poteraz
sme zložili
dokopy deväť vlastných piesní,
ktoré hrávame aj na koncertoch
a momentálne vznikajú ďalšie, ale
pokiaľ je nejaká iná príležitosť a je
treba zahrať niečo, čo ľudia poznajú,
tak máme v repertoári niekoľko
známych kresťanských piesní...
Nahrali ste už nejaké vlastné CD alebo
nejaké piesne? Ak áno, tak kde a kedy?
Ešte sme nenahrali CD, ale dúfame,
že to bude skoro... Chceme sa na prvé
nahrávanie hlavne dobre pripraviť.
Kde vás môžu naši čitatelia vidieť,
prípadne počuť?
Určite si môžete pozrieť našu
stránku www.songinthenight.sk, kde
priebežne informujeme o koncertoch
a iných udalostiach. Momentálne
nemáme v pláne žiadny koncert, takže
SONG IN THE NIGHT
ak nás zavoláte, budeme radi.
Ste mladá kapela a určite máte smelé
plány do budúcnosti. Môžete nám nejaké
prezradiť? Začínajúce skupiny majú
zväčša aj svoj vzor a chcú sa podobať
nejakej slávnej skupine. Máte aj vy
taký?
O vzoroch
in The Night asi
hovoriť
nebudem, lebo
každý z nás je
v tomto trochu
iný a má iné
hudobné vzory.
Snažíme
sa
byť trpezliví
a v hudbe sa
posúvať
aj
štúdiom
na
umeleckých
školách,
či
samoštúdiom doma... Naším plánom je
čo najviac hrať, na pódiách, v skúšobni
a doma... A ako som už spomenul, radi
by sme naše piesne nahrali na CD.
Zažili ste spoločne také vystúpenie,
ktoré si do konca života zapamätáte a je
to pre vás zatiaľ najväčší úspech?
Pre mňa osobne bolo najväčším
úspechom zatiaľ to, keď po koncerte
ľudia hovorili o tom, že sa mohli pri
našej hudbe modliť alebo rozmýšľať
viac o Bohu...
Máte spoločne nejaký cieľ, kde by ste
chceli vystupovať?
Všade, kde nám to čas a život
dovolí... Autor: Ľuboš Jopčík
Foto: Zdroj: Internet
13
NA ZAMYSLENIE
SEMINÁR PÁTRA ELIASA VELLU - RAST
V SPOLČENSTVE (POZNÁMKY)
DYNAMIKA MODLITEBNÝCH SKUPÍN
(Pokračovanie z pred. čísla)
V mnohých modlitebných skupinách
často chýba niektorá zo štyroch
základných vecí: buď chýba Duch
Svätý, obnova, vízia alebo prejavy
chariziem. Bez tohto nemožno hovoriť
o skutočnej modlitebnej skupine. Ak
je skupina založená na charizmatickej
špiritualite, tak tieto štyri veci tvoria
jej úplný základ.
V charizmatickej modlitebnej
skupinke
nesmie
byť
len
štruktúrovanosť, ale aj spontánnosť.
Členovia musia byť na ceste obnovy.
Ak sú členmi len kvôli tomu, aby slúžili
a nie kvôli tomu, aby kráčali k zrelosti,
tak v skupinke chýba podstatná vec.
Skupinka musí mať takisto víziu.
Víziou môže byť obnova farnosti,
alebo obnova rodín, mladých ľudí,
alebo príhovorná skupinka, uzdravenia
a oslobodenia a pod. Vízia musí byť
jasná.
Veľmi dôležitý text je vo Svätom
Písme Sk 10, 10-48. „Keď vyhladol,
chcel jesť. Kým mu pripravovali,
padol do vytrženia. Videl otvorené
nebo a zostupovať akúsi nádobu,
ako veľké prestieradlo, spúšťané za
štyri rohy na zem. Boli v nej všetky
druhy štvornožcov, zemeplazov a
nebeské vtáctvo. I zaznel mu hlas:
„Peter, vstaň, zabíjaj a jedz!” Ale
Peter povedal: „Nijakým činom,
Pane, veď som nikdy nejedol nič
14
poškvrnené a nečisté.” Ale hlas sa
mu ozval znova, druhý raz: „Čo Boh
očistil, ty nenazývaj poškvrneným.”
Toto sa opakovalo tri razy a hneď
bola nádoba vzatá do neba.“ (Sk 10,
10-16)
Prečo je tento text taký dôležitý?
Peter bol vo vytržení - v mystickom
stave. Konkrétne tu zasiahol Duch a
povedal mu: „Jedz“ a pre Petra to bolo
niečo skutočne veľmi mimoriadne.
Máme tu charizmatickú Cirkev. A je tu
vízia, ktorú vidí iba Peter. Ide to poza
všetky štruktúry a zákony, pretože
teraz Duch hovorí iba k nemu. Ďalej
za ním prichádza Kornélius - pohan, a
pozýva ho, aby šiel za ním a vstúpil do
jeho domu. Peter, ako Žid, by sa nemal
stretávať s pohanmi. On napriek tomu
šiel, a tým vlastne porušil židovské
zvyklosti a zákony. V Kornéliovom
dome Peter videl niečo, čo ho
prekvapilo. Títo ľudia boli pokrstení
v Duchu Svätom. Pravdepodobne
hovorili v jazykoch a prorokovali. A na
základe toho ich pokrstil.
Rozoberme si teraz dva aspekty
Cirkvi. Ohnisko a oheň. Inštitucionálna
Cirkev a charizmatická Cirkev - Cirkev
Turíc. Aká Cirkev pochádza z Turíc?
Je to taká, ktorá má tieto dva aspekty:
je hierarchická a charizmatická. Ak
by bola iba hierarchická, bola by len
ohniskom bez ohňa. Ak by bola iba
charizmatická, bola by ohňom mimo
ohniska. Skupinka, ktorá by bola
oddelená od cirkevnej hierarchie,
napriek tomu, že by bola plná
chariziem, mala by problém, že jej
charizmy nie sú skúmané Cirkvou.
Spomeňme, že diabol má veľmi veľa
chariziem a kdekoľvek sú charizmy,
PÁTER ELIAS VELLA
NA ZAMYSLENIE
všade tam diabol strká svoj prst,
aby človek túžil po moci, akoby on
bol ten jediný, alebo aby spôsoboval
nejednotu, veď „ja chem veci
robiť podľa seba a nie v jednote s
ostatnými“, a tak tento oheň, aj keď
je pravým ohňom, môže viesť k skaze
a ničeniu namiesto toho, aby viedol k
budovaniu Cirkvi.
Pravá charizmatická modlitebná
skupinka musí byť vedená Duchom
Svätým! Keď kráčame za Ježišom,
sme na ceste, na ktorej
nás
sprevádza
Duch
Svätý.
Charizmatická
modlitebná skupina má
byť
vedená
Duchom
Svätým, ale nie tak, že
jeden
chce
spievať,
druhý tancovať, tretí
uctievať, čo by spôsobilo
obrovský chaos. Keby
každý v skupinke otváral
Sväté Písmo, nakoniec by
si nikto nič nepamätal,
pretože by počul prílíš
veľa textov a informácií.
Preto v skupinke nesmie
chýbať poriadok, vodcovstvo, pravidlá,
a v každej chvíli treba nechať Ducha
Svätého, aby nás viedol. Byť vedený
Duchom Svätým znamená dovoliť mu,
aby vial tam, kam on chce vanúť. On
dáva charizmy tomu, komu on sám
chce. Každého vedie originálnym
spôsobom. Jedna modlitebná skupinka
nesmie kopírovať druhú.
Skupina, ktorá je vedená Duchom
Svätým, musí byť vedená múdrosťou.
Veď múdrosť je jeden zo siedmych
darov Ducha Svätého. Je to však tiež
dar, ktorý veľmi často nevyužívame.
PÁTER ELIAS VELLA
Spomeňme na Šalamúna, ktorý pýtal
od Boha práve múdrosť a nič iné.
Povdal: Pane môj, bez tvojej múdrosti
neviem rozlíšiť, čo je tvoja vôľa. Bez
tvojej múdrosti ani pomaly nevidím, čo
je pod mojím nosom. Tak si ani neviem
predstaviť, že by som mohol spoznať,
čo je Božia vôľa...
Bez múdrosti môže mať človek
„krásnu zmes“ toho, čo chce, toho, čo
si myslí, a toho, čo chce Duch Svätý. Je
veľmi ľahké povedať: Boh mi hovorí,
alebo Boh ti hovorí... v
charizmatickej obnove
je to veľmi nebezpečné
vyjadrenie, lebo vo
väčšine prípadov to nie
je to, čo hovorí Duch
Svätý. Je to ľudská
fantázia,
psychické
nastavenie,
ľudské
potreby človeka, ktoré
prenáša na iných ľudí a
mnohokrát tým môže
vyrušiť - ovplyvniť
mnoho ľudí. Rozlíšiť,
čo pochádza od Ducha
Svätého, a čo vychádza
len z mojej ľudskej prirodzenosti, je
častokrát veľmi ťažké a vyžaduje to
veľkú múdrosť. Častokrát to môžeme
rozlišovať podľa ovocia. Lebo ovocie
Ducha Svätého nám vie veľmi presne
povedať, či veci pochádzajú od Boha,
alebo nie.
Ďalšia veľmi dôležitá vec je naša
vlastná duchovná obnova. Hovorím
o charizmatickej obnove a nie o
charizmatickom hnutí. Ide o obnovu
skrze charizmy. Dôraz je na obnove
a nie na charizmách. Niekedy môžete
stretúť človeka plného chariziem,
15
NA ZAMYSLENIE
ale neskôr zistíte, že nie je schopný
odpustiť. Alebo stretnete veľmi
charizmatického človeka, ale bez
dôvernej blízkosti k Bohu, ktorý
stále žiarli na charizmy druhých,
stále vytvára nejednotu. V týchto
prípadoch
vidíme,
že
samotné
charizmy nepomáhajú človeku, aby
rástol. Chýba obnova, ktorá je pre
človeka podstatnejšia viac, než
charizmy samotné. Ak charizmy
človeku nepomáhajú byť dôverne
blízky s Ježišom, tak mu niečo chýba
- samotné jadro
obnovy.
Existujú
skupiny,
ktoré
sa
zameriavajú
na charizmy, ale
nezameriavajú
sa
na obnovu. Tieto
skupiny bažia po
moci, bojujú medzi
sebou o vodcovstvo,
sú neposlušné voči
Cirkvi, medzi ich
členmi je nejednota,
a tak nemôžeme povedať, že sú to
silné modlitebné skupinky, hoci ich
charizmy môžu byť silné. Členovia
charizmatickej modlitebnej skupinky
musia neustále kráčať k Ježišovi a
musia chodiť na stretnutia pripravení.
Pripravení skrze ich každodenný čas
stíšenia venovaný modlitbe. Mnohí
ľudia sa snažia rásť skrze modlitebnú
skupinku, aj keď tá je len jedným z
momentov ich obnovy. Človek predsa
nemôže rásť iba počas hodiny či
dvoch týždenne, kedy sa modlitebná
skupinka stretáva. Rast musí byť
ustavičný. Rast neprichádza skrze
rastúce charizmy, ale skrze rastúcu
dôveru a blízkosť s Ježišom.
16
Skupinka by sa mala krok za
krokom stávať zrelšia a zbehlejšia v
Písme. Lebo Biblia sa musí pre členov
modlitebnej skupinky stať živým
slovom. Preto ju treba používať aj
v rámci modlitebných skupiniek, aj v
osobných chvíľach, keď človek hľadá
Božiu vôľu.
Jedna z najdôležitejších vecí, o
ktorú by sa mala modlitebná skupinka
snažiť, je stať sa svetlom lásky.
Bez lásky a jednoty je skupinka len
lampou, ktorá nesvieti.
Lampa bez svetla plní
v tme taký istý účel,
akoby tam ani nebola.
Reálne
umiestnenie
modlitebnej skupinky
je v prostredí, v
ktorom sa nachádza
nenávisť a súťaživosť.
Modlitebná skupinka
má
do
tohto
prostredia,
svojho
okolia,
kričať:
láska je možná, láska sa dá žiť!
Dnes nikto nikomu neverí - v
práci, niekedy sa nedá veriť ani
členom vlastnej rodiny. V modlitebnej
skupinke musí byť taká vzájomná
dôvera medzi členmi, aby si každý
mohol povedať: tu je môj domov. Tu
môžem veriť všetkým. Tu sa cítim
v poriadku. Bez tohto je skupinka
vypnutou lampou a nemôže naplniť ten
pravý cieľ, pre ktorý existuje. Nesmie
v nej chýbať vzájomná pomoc, či už
psychická, duchovná alebo materiálna,
lebo všetky charizmy slúžia tomuto
účelu.
Vrcholom modlitebného života je
to, aby modlitebná skupinka viedla
PÁTER ELIAS VELLA
NA ZAMYSLENIE
človeka k sviatostnému životu. Je
veľmi zvláštne, keď ľudia, ktorí chodia
na modlitebnú skupinku, nechodia
na svätú omšu, nemodlia sa ruženec,
oddeili sa úplne od liturgického života.
Namiesto toho, aby oni oživovali
sviatostný život vo farnosti, oddelia
sa od neho, a tak sa táto skupinka
stáva sektou v rámci Cirkvi. Napriek
tomu, že všetky aktivity skupinky
sú dobré, problémom ostáva, že nie
je nasmerovaná v rámci všeobecnej
Cirkvi, čo má byť cieľom takejto
supinky.
Veľmi dôležitá je vízia. Existuje
všeobecná vízia, ktorá sa týka
všetkých skupín. Napr. obnoviť sa,
svedčiť o Bohu a jeho láske, rásť
v modlitbe... V živote nemožno
robiť všetko, preto ďalšou otázkou
je, kam chceme smerovať, kam sa
chceme dostať? Nemožno pracovať
aj s narkomanmi, aj s väzňami, aj s
chorými v nemocniciach, jednoducho
sme obmedzení, preto sa musíme
rozhodovať, čo si vyberieme. Táto
voľba však nemá vychádzať z našich
záujmov, ale z Božej vôle. Môže
ísť napr. o skupinku zameranú
na obnovu farnosti, pôsobiacu v
rámci farnosti, ale aj skupinku
nadfarnostnú, v ktorej sa stretávajú
ľudia z viacerých farností, a slúžia
daným farnostiam podľa svojich
možností. Ďalšia skupinka môže byť
založená na príhovorných modlitbách,
ozdraveniach, modlitbách za ĺudí a
pod. Modlitebné skupinky môžu mať
rôzne vízie, to najdôležitejšie je, aby
každá skupinka túto víziu mala.
Štvrtým znakom sú prejavy Ducha
Svätého. Mnohé modlitebné skupinky
PÁTER ELIAS VELLA
sú vyschnuté. Často len plnia stanovené
úlohy, ale nenájdete v nich proroctvo,
modlitbu v jazykoch, uzdravovanie...
Neznamená to však, že v každej
skupinke musia byť tie isté charizmy.
Duch Svätý má nespočetné množstvo
chariziem. Ak sa Duch neprejavuje
v skupinke, existuje niečo, čo mu
vytvára prekážku. Úlohou takejto
skupinky je prísť na to, čo mu prekáža
a odstrániť to. Sv. Ján hovorí: To,
čo sme videli svojimi očami, počuli
svojimi ušami a čo sme cítili vo svojich
srdciach, čoho sme sa dotýkali svojimi
rukami, toto vám zvestujeme. Teda
hovorí: píšem vám zo svojej vlastnej
skúsenosti. Nepíšem vám o Ježišovi,
ale o tom, čo Ježiš vykonal v mojom
živote.
Zrelá skupinka je vedená k tomu,
aby vytvorila istú formu komunity.
Jedným z nebezpečenstiev skupiniek
je to, keď sa skupina stane skupinkou
s turniketovými dverami, ktorými ľudia
slobodne vchádzajú a vychádzajú, keď
v nej chýba stabilita. Členovia majú
rutinu, stále ten istý program, stále
to isté vyučovanie a preto skupinky
nerastú. S novými členmi predsa
nemožno robiť náročnejšie aktivity
a činnosti, ktoré vyžadujú zrelosť,
nemôžno ísť do hĺbky. Ľudia, ktorí
chcú ďalej rásť, musia si vytvoriť
istú formu komunity.
Ďakujme Pánovi, že nám dáva
príležitosi, aby sme ho lepšie spoznali
skrze tieto nové štruktúry a prosme
Ducha, aby nás stále viac a viac
obnovoval, aj tým, že sa bude v našom
živote prejavovať stále viac a viac.
Amen.
Autor: Róbert Roman
17
ZÁBAVA
V televízii ukazujú ryby. Ozve sa manžel:
- Mala by si si zobrať príklad z rýb a mlčať.
- Aj ty by si si mal zobrať príklad z rýb a piť iba vodu!
Príde babka
k doktorovi a
doktor sa jej
pýta:
- Čo sa vám stalo
s rukou?
- Kopol ma
elektrický prúd.
- A s nohou sa
vám čo stalo?
- No, ja som mu to
vrátila.
Malý Jožko dostal poznámku.
- Váš syn nevedel, kto rozbil atóm.
Otec rozčúlený dopísal:
- Kto ho rozbil, ten ho rozbil, ale ja to
platiť nebudem!
- Kedy mám užiť tento liek,
pán doktor? – pýta sa pacient.
- Vždy hodinu predtým,
ako vás začne bolieť hlava.
V rádiu hlásia:
- Pozor! Na D1 ide jedno
auto v protismere.
Blondínka:
- Keby jedno, všetky!
18
FTÍPKY
ZÁBAVA
Príde mladík
na Valentína do
cukrárne a pýta
sa predavačky:
- Máte perníkové
srdce s nápisom
SI MOJA JEDINÁ?
- Áno, máme.
- Tak si vezmem 5
kusov.
Máš chybu v počítači, bocian.
Ja som už 25 rokov na dôchodku.
- Vieš, čo
ti odpovie
blondínka, keď
jej povieš, že
má v hlave
vákuum?
- Lepšie ako
nič.
Manžel sa pýta urazenej ženy:
- Ako môžeš tvrdiť, že som prišiel
domov opitý?
- Pretože si nútil nášho kanárika, aby
spieval dueto s kukučkou v hodinách!
- Čo majú spoločné
Slovenský hokejis� s
Titanicom?
- Všetko je v
pohode, dokiaľ
nenabehnú na ľad...
Nápis v ordinácii:
‚Dezerty a kvety
nepijem.‘
Autor:
M. Mackovčákova
FTÍPKY
19
INFOBLOK
Download

kYSUCKY INFORMAčNIK KONTAKT 3...................Info o