Región
KYSUCE
č. 24/15. jún 2011
11
spolok priateľov turzovky informuje
Ročník XIII.
č. 6 (147)
Na tejto stránke sme už predstavili viaceré významné osobnosti
i jednoduchých Turzovčanov. Dnešný medailón bude patriť jednému z predstaviteľov miestnej inteligencie počas I. polovice minulého
storočia. V rokoch 1924-1940 pôsobil v Turzovke ako súkromný lekár,
žilinský rodák MUDr. František Ring.
Na konto novej publikácie TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ
prispeli (a tým si ju predplatili)
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56 57
(Pre nedostatok miesta pôvodný článok autora uvádzame v skrátenej verzii)
DOKTOR
ĽUDOMIL
Narodil 11. júla 1893 v Žiline v židovskej rodine Mórica a Anny rod.
Kohnovej. Stredoškolské štúdia absolvoval v rodnej Žiline, pokračoval
na Lekárskej fakulte na univerzite
v Budapešti. Štúdium medicíny ukončil v Bratislave. Oženil sa s Elzou
Grossmanovou, dcérou Jozefa a Rózy
rod. Lanzerovej. 5. novembra 1925 sa
im v Sliezskej Ostrave narodila dcéra
Anna. V období prvej svetovej vojny
bol zdravotníkom, od roku 1923 pôsobil
ako praktický lekár v Krásne nad Kysucou. Do Turzovky prišiel koncom júla
1924 a súkromnú lekársku prax začal
vykonávať v septembri toho istého
roku. Dr. Ring býval niekde v miestach,
kde dnes stojí gymnázium, pretože pred
stavbou štátnej meštianskej školy (dnes
gymnázia) v roku 1936 pozemok pod
túto stavbu predal obci. V čase jeho
príchodu do Turzovky tu bol len jeden
lekár - MUDr. Adolf Staneček, rodák
z Místku, ktorý sa na horné Kysuce
prisťahoval v roku 1920. Zo spisov sa
dozvedáme, že MUDr. Ring medzi
rokmi 1927 – 1929 pôsobil aj vo Vysokej nad Kysucou. Na začiatku 30-tych
rokov minulého storočia napomáhal
pri výstavbe sociálneho domu, (Útulňa sv. Jozefa), pôvodne nazývaného aj
Sociálny dom Stolárikov (Stolárik na
jeho stavbu prispel pomerne slušnou
sumou). Na ustanovujúcej schôdzi správy sociálneho domu 20. januára 1935
bol ustanovený za jeho lekára. Pôsobil
aj ako jednateľ, či kurátor sociálneho
domu. Bol osobným lekárom dekana
Karola Točíka. Hoci bol židovského vierovyznania vo viacerých jeho článkoch
nájdeme narážky skôr na kresťanstvo,
modlitbu, návštevu kostola a pod.
V roku 1932 bol členom okresného
komitétu pre liečebnú starostlivosť, ako
zástupca obvodného lekára. Okresné
komitéty poskytovali bezplatnú lekársku starostlivosť nezamestnaným a ich
rodinným príslušníkom.
MUDr. Ring bol svedomitým,
obľúbeným a mimoriadne sociálne cítiacim lekárom, ktorý na
prvé miesto kládol svoju službu
ostatným ľuďom. Na administratívne záležitosti týkajúce sa jeho
práce, zrejme, veľmi nedbal. Keď
sa uskutočnila v novembri 1933
prehliadka čadčianskeho okresu po
zdravotnej stránke, hlavný zdravotný
radca a krajinsky zdravotný inšpektor
Dr. Ján Kohút poznamenal, že Dr. Ring
má určité nedostatky vo vedení svojich
písomností a boli mu dané pokyny, aby
tieto do nového roka odstránil. Dr. Ring
mal zrejme ambíciu stať sa štátnym obvodným lekárom, ale chýbala mu jedna
skúška, čo mu inšpektor taktiež vytkol
slovami „ nemá ešte fysikátnej skúška
a teda nemôže byť ustanovený definitívne za štátneho obvodného lekára, lebo čo
aká lidumilná literárna práca ho nemôže
robiť kvalifikovaným na miesto, kde je
predpísaná skúška.“ Na druhej strane
ocenil Ringovu literárnu činnosť keď
napísal: „pod pseudonymom Dr. Ľudomil napísal po tieto časy príručnú knihu
o vojne s jedovatými plynmi vo vydaní
Sv. Vojtešského spolku v Trnave. Je vôbec
literárne činný a vydal už viac knižiek
určených pre ľud.“
František Ring skutočne napísal niekoľko príručiek, ako boli Prvá pomoc
pri nehodách (1929) (fotografiami sa
na nej podieľal Jozef Vávra z Turzovky),
Naše zdravie (1931), obsahujúca jeho
ľudovýchovné prednášky, Vojna s jedovatými plynmi (1933), Matka a dieťa
(1934), Starostlivosť o zdravie dieťaťa
(1940). Rôznymi článkami prispieval aj
do časopisu Caritas, kde predstavoval
najmä činnosť turzovskej odbočky
Karity a akcií, ktoré pre rôznych núdznych organizovali v sociálnom dome.
Pri publikovaní používal pseudonymy
František Ľudomil alebo Dr. Fr. Ľudo-
BLAHOŽELÁME
V tomto mesiaci oslávia polookrúhle životné jubileá členovia nášho Spolku
Mgr. IVANA DLHOPOLČEKOVÁ
Olomouc, ČR
Ing. RUDOLF MASARIK
Turzovka
Želáme im všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a v ďalších rokoch života veľa šťastia,
úspechov a rodinnej pohody.
Pripravil Ivan GAJDIČIAR
mil. Nevedno,
či ho tak nazývali ľudia a on si
z prezývky utvoril pseudonym,
alebo si ho vymyslel
sám. Príbuzný dekana
Točíka, MUDr. Viliam Točík s úsmevom spomína, že ho zvykli prezývať aj
„Dr. Hlísta“. Vraj preto, že v mnohých
prípadoch u detí diagnostikoval práve
tohto parazita. Zo slov samotného
Ringa vyplýva, že pri nedostatočnej
hygiene išlo naozaj o rozšírené ochorenie. „Na tomto mieste upozorniť musíme
ešte na u nás veľmi rozšírenú hlístovu
chorobu. Však táto vyskytuje sa najmä
po dedinách. Jej príčiny sú nečistota
v dome, v šatení a nečistota pri jedení.
Hlavne ale zaviňuje ju nečistá voda,
ktorá obsahuje okom neviditeľné vajíčka
hlístové, z ktorých sa potom v ľudskom
tele asi za 28 dní vyvinie hlísta. Dnešné
veľké rozšírenie hlístovej choroby na
Kysuciach vysvetliť si môžeme i veľkou
biedou a nedostatkom, ktoré zaľahly dnes
na každého Kysučana.“
V Turzovke prežil Dr. Ring viac ako
pol druhej dekády svojho plodného
života a za ten čas neustále usilovne
pracoval na poli zdravotnej starostlivosti a sociálno-charitatívnej činnosti.
V roku 1940 odišiel do rodnej Žiliny.
Na jeho spätosť s Kysucami poukazuje
aj príhoda z roku 1942, kedy obce
Staškov, Olešná a Podvysoká žiadali
kvôli rastúcemu počtu obyvateľstva,
aby im bol pridelený nejaký lekár.
Okresný náčelník žiadosť nevybavil a
svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že
„niet žiadnych dôvodov, aby bol do obce
Staškov pridelený nejaký lekár, tým viac
židovský, lebo tunajší lekári úplne stačia
vykonávať zdravotnú službu, ktorú vykonávajú vzorne a niet potreby, aby našim
lekárom prišiel pomáhať lekár - Žid
a tzv. ľudomil.“ Niet pochýb, že tu išlo
o možný návrat Dr. Ringa na Kysuce.
Zo Žiliny sa v roku 1945 vysťahoval do
Schenectady v štáte New York v USA,
kde nakoniec v roku 1970 zomrel.
Za svoju neúnavnú, obetavú prácu
v prospech iných by si od Turzovčanov
rozhodne bol zaslúžil oveľa viac, ako len
suché konštatovanie v obecnej kronike
v roku 1940 – Dr. Franišek Ring bol
služby pozbavený, lebo bol Žid a potom
odišiel do Žiliny.
Obdobie krátko pred vypuknutím II.
svetovej vojny i nasledujúce roky boli,
žiaľ, ako je všeobecne známe, pre Židov
tragické. Preto musel z Turzovky odísť
aj Doktor Ľudomil.
Mgr. DRAHOMÍR VELIČKA, PhD.
STAVOSPOL, spol. s r.o., Ing. M. Suhrada, Ing. V. Križek, T-ka
MUDr. Jozef Bajcar, Turzovka
Zuzana Bajcarová, Turzovka
Dr. Ľubomír Dorociak, Bratislava
Rudolf Židek, Turzovka Peter Červenec a Milka Červencová, Turzovka
POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO vlastníkov lesa „STRED“ Tka
Ing. Anna Šobichová - Georeal, Turzovka
Ing. Emil Korduliak, Valašská Bystřice, ČR
ECOTHERM, s r.o., Ing. Miloš Zimka, Turzovka
Jozef Vyrobík, Korňa
Ing. Ľudovít Štefák a Ing. Veronika Štefáková, Čadca
Mgr. Peter Bojda, Turzovka
Mária Bojdová, Turzovka
Miroslav Rejda, primátor mesta Turzovka
Stanislav Horský, Turzovka
Ján Staník, Turzovka HERAKLES – Ing. Miroslav Sebechlebský, Turzovka
Daniela Gajdošová, Turzovka
Juraj Žiačik, Martin
200 €
30 €
30 €
20 €
20 €
40 €
100 €
20 €
20 €
200 €
20 €
20 €
20 €
20 €
30 €
20 €
20 €
60 €
20 €
20 €
Poukázaním vyššej čiastky dobrovoľného členského príspevku na r. 2011
vydanie publikácie podporili:
Ján Mudrík, Turzovka
JUDr. Pavol Polka, Žilina
Ing. Pavol Štefanka, Turzovka
Marián Štefanka, Turzovka
ĎAKUJEME
Ak ste si, vážení čitatelia, položili otázku, ako je možné ešte prispieť a zapísať sa
do zoznamu darcov a predplatiteľov, tu je odpoveď: Zaplatením minimálnej čiastky
20 € u fyzických a 40 € u právnických osôb a podnikateľských subjektov formou
daru na účet Spolku č. 0310340326/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., alebo
poštovým peňažným poukazom, ktorý dostanete na požiadanie v Medzinárodnom informačnom centre v Turzovke (Dom kultúry RJ), alebo v kancelárii Spolku
(Konzerváreň), kde môžete svoj dar zložiť aj v hotovosti oproti pokladničnému
dokladu. Zaplatená suma Vás po vydaní knihy oprávňuje prevziať si ju v počte,
určenej násobkami stanovenej čiastky.
Uverejnenie v zozname darcov priamo v knihe bude možné iba u tých predplatiteľov, ktorí svoj príspevok poukážu do konca mesiaca jún 2011.
POTEŠILO NÁS
- že aj tohtoročná slávnosť „váľania mája“
v Turzovke bola peknou ukážkou toho,
ako si Turzovčania zachovávajú a ctia
svoje tradície
- že naše mesto opäť zdobí pekná kvetinová výzdoba a upravené trávnaté plochy
- že sa už naplno rozbehli práce na prípravách podujatí TURZOVSKÉHO LETA
2011, a že sa na nich podieľa aj náš Spolok
- že počet IP adries, z ktorých sú navštevované naše webové stránky už prekročil
číslo 6000 a počet štátov sveta, kde nás pozerali stúpol už na 47
- že práce na príprave vydania novej publikácie TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ
pokračujú podľa harmonogramu a že budeme môcť jej vydaním pozdraviť
jubilejné 40. Beskydské slávnosti
- že organizátori 25. ročníka turistického pochodu UHORČÍKOVÝM CHODNÍKOM sa chystajú zachytiť jeho históriu v podobe samostatnej publikácie
PRIPOMÍNAME SI
V pondelok 6. júna uplynulo 85 rokov od času, čo sa v susednej Dlhej nad
Kysucou narodil vysokoškolský učiteľ,
vedec, Prof. Ing. HRIVÍK ALEXANDER, CSc. Jeho otcom bol Ignác Hrivík,
matkou Anna, rodená Mešťanová. Manželka Jolana, inžinierka chémie, docentka na HTF SVŠT, 2 synovia – Alexander
je lekár, Martin ekonomický inžinier.
Od roku1952 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre plastických látok
a kaučuku, od 1965 docent, od r. 1991
profesor. Je autorom učebných textov,
bol oponentom výskumných správ,
dizertačných a doktorských prác, členom vysokoškolských vedeckých rád,
predsedom polymérnej rady. Venoval
sa výskumu polymérnej chémie.
V pondelok 13. júna uplynulo 115
rokov od času, keď v srbskom Erde-
viku zomrel pedagóg a prekladateľ
FRANTIŠEK MACVEJDA. Narodil sa
11.8.1860 v Turzovke, jeho otcom bol
Jozef Macvejda, matkou Dorota, rodená
Svojárová. Mal pedagogické vzdelanie,
bol ženatý a mal deti. Do roku 1888 bol
učiteľom v Bytči, potom v Smolinskom.
Od roku 1890 bol účtovníkom Vzájomnej pomocnice v Petrovci, učiteľom
v Malom Alvare a po konvertovaní na
evanjelickú vieru, prvým riadnym učiteľom v Erdeviku. Vynikol ako teoretik
a praktik v pedagogike, bol autorom
učebnice Čítanka malých, ktorou posunul vývoj slovenského šlabikára – odstránil zastaraný spôsob mechanického
čítania, názorné obrázky zameral na
cvičenie akustickej a grafickej pamäti
a obsah prispôsobil mentálnej vyspelosti žiakov. V pedagogickej praxi kládol
dôraz na hru a pri cvičení reči a pamäti
na využívanie ľudovej slovesnosti.
Aktuálne informácie o činnosti nášho Spolku nájdete na webových stránkach
www.spolokpriatelovturzovky.sk
Download

č.6 - Spolok priateľov Turzovky