SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.
Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management
Studijní obor:
Účetnictví a finanční řízení podniku
Majetková struktura podniku Bellinda Česká
republika, s. r. o.
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Autor:
Michaela ROSŮLKOVÁ
Vedoucí bakalářské práce:
Ing. František KALOUDA, MBA, CSc.
Znojmo, 2010
Prohlášení:
Prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Majetková struktura podniku Bellinda Česká
republika, s. r. o. jsem vypracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další
prameny jsem řádně označila a uvedla v seznamu použitých zdrojů.
Ve Znojmě dne 18. dubna 2010
Michaela ROSŮLKOVÁ
Poděkování
Děkuji Ing. Františku Kaloudovi Csc. MBA za cenné rady a připomínky při tvorbě této
práce. Dále děkuji své rodině za morální a finanční podporu a svým spolužákům za
podnětné rady.
Ve Znojmě dne 18.dubna 2010
Michaela ROSŮLKOVÁ
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.
Akademický rok: 2009/2010
ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Autor
Michaela ROSŮLKOVÁ
Bakalářský studijní program
Ekonomika a management
Obor
Účetnictví a finanční řízení podniku
Název tématu:
Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika,
s. r. o.
Zásady pro vypracování:
1. Popis základních pojmů týkajících se majetkové struktury a majetku.
2. Vysvětlení metodiky použité pro analýzu souboru dat vybraného podniku.
3. Charakteristika podniku.
4. Aplikace vybrané metodiky.
5. Vyhodnocení získaných výsledků.
Abstrakt
V teoretické části své práce se zaměřuji na popis základních pojmů týkajících se majetkové
struktury a majetku, jeho ocenění a vykazování. Dále popisuji rozdíl mezi daňovými a
účetními odpisy a tvorbou daňových a účetních opravných položek k pohledávkám a
zásobám. V této části dále popisuji vzorce, které jsou použity v praktické části.
V praktické části nejdříve popisuji podnik Bellinda Česká republika, s.r.o. Z dat tohoto
podniku provádím následně analýzu majetkové struktury. Nejdříve z neupravených účetních
dat a poté s daty upravenými o rozdíly mezi účetními a daňových odpisy, o výši daňové
opravné položky k pohledávkám a zásobám.
Klíčová slova: majetek, majetková struktura, ocenění majetku, analýza majetku, oběžný
majetek, dlouhodobý majetek, rozvaha.
Abstract
In the theoretical part of my essay I focus on the describtion of basic terms
concerning¨property structure and property, its evaluation and documentation. I also describe
the difference between tax and accounting
deductions and creating tax and accounting
amendatory items to claims and stocks. I describe here patterns used in the practical part as
well.
In the practical part I describe the company Bellinda Česká republika, ltd. Subsequently I
make analysis of property structure at first from accounting data that haven´t been adjusted
and afterwards from data adjusted with the differences between accounting and tax
deductions, with the amount of tax amendatory items to claims and stocks.
Key words: property, property structure, property evaluation, property analysis, floating
property, long-term property, balance.
Obsah:
Úvod........................................................................................................................................... 9
Cíle práce a metodika ............................................................................................................ 10
1 Teoretická část..................................................................................................................... 12
1.1
Majetková struktura.................................................................................................. 12
1.1.1
1.2
Vymezení pojmu majetek......................................................................................... 13
1.2.1
Dlouhodobý majetek ........................................................................................ 13
1.2.2
Oběžný majetek................................................................................................ 15
1.3
Ocenění majetku....................................................................................................... 17
1.3.1
Ocenění dlouhodobého majetku (dále DM) ..................................................... 18
1.3.2
Oceňování oběžného majetku (dále OM)......................................................... 22
1.4
Rozvaha.................................................................................................................... 25
1.4.1
Struktura rozvahy ............................................................................................. 26
1.4.2
Druhy rozvah.................................................................................................... 27
1.5
2
Faktory ovlivňující majetkovou strukturu........................................................ 12
Analýza majetkové struktury ................................................................................... 27
1.5.1
Analýza absolutních ukazatelů......................................................................... 28
1.5.2
Analýza poměrovými ukazateli........................................................................ 28
1.5.3
Analýza rozdílových ukazatelů ........................................................................ 31
1.5.4
Doplňující ukazatel .......................................................................................... 32
Praktická část ................................................................................................................. 33
2.1
Informace o podniku ................................................................................................ 33
2.1.1
Základní údaje o podniku ................................................................................. 33
2.1.2
Přejmenování společnosti................................................................................. 34
2.1.3
Historie společnosti .......................................................................................... 34
2.1.4
Prodejní místa společnosti................................................................................ 35
2.1.5
Organizační struktura společnosti .................................................................... 35
2.2
Majetek podniku....................................................................................................... 38
2.2.1
Účetní postupy týkající se majetku společnosti ............................................... 38
2.2.2
Analýza majetku společnosti............................................................................ 41
2.2.3
Vyčíslení rozdílu u vypočtených ukazatelů ..................................................... 63
Závěr........................................................................................................................................ 64
Použitá literatura: .................................................................................................................. 66
Internetové zdroje: ................................................................................................................. 67
Seznam tabulek: ..................................................................................................................... 68
Seznam grafů:......................................................................................................................... 69
Seznam obrázků: .................................................................................................................... 69
Seznam příloh:........................................................................................................................ 69
Úvod
Základní jednotkou, v níž je provozována podnikatelská činnost, nazýváme podnik. Každá
literatura definuje tento pojem odlišně. Např. podle obchodního zákoníku v oddíle II., § 5
odst. 1 je tento pojem vymezen takto: „Podnikem se pro účely zákona rozumí soubor
hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva
a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo
vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.“1
Již z této definice vyplývá, že stavební jednotkou každého podniku je jeho majetek. Každý
podniku má jinou skladbu majetku, která je závislá na různých faktorech, např. na druhu
podnikání, právní formě.... Tuto skladbu budu pro účely této práce nazývat majetkovou
strukturou. V ní je obsažen jak oběžný, tak i dlouhodobý majetek neboli aktivum, v účetní
terminologii, a další jejich podskupiny. V další části popíši faktory, které ovlivňují jeho
výši.
Vzhledem k jeho důležitosti v podniku se ve své práci dále zaměřím na jeho definici. Dále
pak na podrobnější členění a popis. Na konci teoretické části vysvětlím vzorce a metody
použité při analýze v praktické části.
V praktické části budu tyto poznatky popsané v teoretické části aplikovat na vybraný
podnik. Pro tyto účely jsem si zvolila podnik Bellinda Česká republika, s. r. o., který
se zabývá nákupem a prodejem zboží.
V první části provedu základní seznámení s podnikem např. s jeho právní formou,
způsobem a předmětem podnikání, organizační strukturou podniku. Dále popisuji účetní
postupy při klasifikaci a ocenění majetku.
V další části se zaměřím na analýzu rozvahy v původním znění a na analýzu dat při zvolení
tvorby daňových opravných položek k pohledávkám a zásobám a daňových odpisů na
místo účetních . Na závěr provedu zhodnocení výsledků a rozdílů.
1
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s.
ISBN 978-80-247-1992-4. str.20
9
Cíle práce a metodika
Cílem této bakalářské práce je:
v rámci teoretické části seznámit čtenáře s jednotlivými druhy majetku, s jejich
účetní klasifikací a s postupy, kterými je možno analyzovat majetkovou strukturu
daného podniku
aplikovat teoretické poznatky v praxi. S využitím materiálů společnosti Bellinda
Česká republika, s.r.o., v nichž následně provedu změny v účetních postupech při
tvorbě opravných položek k zásobám, pohledávkám a změny sazeb odpisů
z účetních na daňové, porovnat hodnoty vypočtené z upravených a neupravených
dat pomocí ukazatelů finanční analýzy.
V teoretické části jsem popsala na základě dostupné literatury pojmy týkající se daného
tématu.
V teoretické části ocenění majetku, v části daňové opravné položky k pohledávkám a
daňové odpisy je za výchozí rok považován rok 2006, což koresponduje i s praktickou
části, ve které analyzuji výkazy za roky 2006, 2007 a 2008. Změny platné od roku 2007 a
změny platné až od 1.1.2008 jsou v textu vyznačeny potržením.
Na začátku praktické části seznámím čtenáře s podnikem Bellinda Česká republika, s.r.o.
Informace pro tuto část jsem získala prostřednictvím internetových stránek společnosti,
Výročních zpráv a výpisu z obchodního rejstříku.
V další praktické části popíši účetní postupy vykazování a oceňování v daném podniku, dle
informací čerpaných z Výročních zpráv společnosti. V této části budou také novější data
označena pro přehlednost podtržením. V sekci analýzy podniku, u položek rozvahy, které
se změnily o proti předchozí neupravené rozvaze je označím kurzívou.
K porovnání změn jsem si vybrala ukazatele finanční analýzy, ze kterých jsem se rozhodla
použít horizontální a vertikální analýzu, ukazatele aktivity, likvidity, čistého pracovního
kapitálu a ukazatel ROA.
10
Většinu mé práce tvoří nepřímé citace, z toho důvodu, že se snažím danou problematiku
podat čtenáři vlastními slovy. U ukazatelů, které považuji z hlediska vypočtených hodnot
za zajímavé uvádím i grafické zobrazení těchto hodnot.
Pro přehlednost a snadnější srovnání jsou údaje v některých tabulkách uvedeny ve velikosti
menší než-li je předepsaná velikost 12.
11
1 Teoretická část
1.1 Majetková struktura
P. Růčková v knize Finanční analýza z roku 2008 (str.24) vymezuje tento pojem takto:
„Majetková struktura podniku představuje podrobnou strukturu aktiv v podniku.“ 2
Jako další vysvětlení tohoto pojmu uvádím od M. Synka z knihy Manažerská ekonomika
z roku 2007 (str.46) toto vymezení, které je podle mne výstižnější: „Majetkovou strukturou
podniku se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot,
které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání.“3
Dle Obchodního zákoníku § 6 díl I Úvodní ustanovení je obchodním majetkem
podnikatele, který je fyzickou osobou, majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi
ocenitelné jiné hodnoty), které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho
podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí
veškerý jeho majetek.4
1.1.1 Faktory ovlivňující majetkovou strukturu
technická náročnost výroby – může být definována nepřímo ukazatelem provozní
páky s následujícím rozdělením firem na kapitálově lehkou nebo těžkou. Pan Synek
v knize Manažerské finance z roku 2007 (str.49) nazývá tyto dvě skupiny podniky
investičně intenzivními, někdy také investičně náročné výroby, a provozně
intenzivními.
vzorec provozní páky:
provozní páka = fixní majetek/oběžný majetek
2
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 120 s.
ISBN 978-80-247-2481-2. str.24
3
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s.
ISBN 978-80-247-1992-4. str. 46
4
Obchodní zákoník Hlava I základní ustanovení [online]. [aktualizováno: 23. 3. 2010], [čerpáno: 2010-3-24
]. Dostupné z: <http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-513-1991-sb-obchodni-zakonik/cast-prvni-hlavai/>.
12
rozvinutost kapitálového a peněžního trhu – rozmanitější nabídka produktů na
těchto trzích poskytuje prostor pro: - zvýšení podílu finančního majetku,
- růst finančních investic,
- rozmanitější portfolio finančního majetku.
hospodářská situace země a firmy a jejich hospodářská politika – tyto faktory
pozitivně ovlivňují:
- růst rentability cestou:
o snižováním nákladů pomocí technické inovace
o zvyšováním obratu vloženého majetku vycházející ze
vzorce :
obrat aktiv = tržby/celková aktiva
- růst podílu oběžného majetku v bilanci firmy např.
prostřednictvím zrychleného odepisování, pronájmu fixního
majetku apod. a růstu významu oběžného majetku ve
finančním řízení podniku5
1.2 Vymezení pojmu majetek
Majetkem, neboli aktivem, se rozumí takový majetek, u kterého se předpokládá
ekonomický přínos v důsledku užívání pro podnik v budoucnu.
Dle doby použitelnosti se majetek člení na dlouhodobý, kde je doba použitelnosti delší než
jeden rok, a oběžný s dobou použitelnosti kratší než jeden rok.6
1.2.1 Dlouhodobý majetek
se člení na:
dlouhodobý hmotný majetek (zkratka DHM)
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek
5
KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 978-807380-174-8.
str.79,80
6
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 120 s.
ISBN 978-80-247-2481-2. str.24, 25.
13
Dlouhodobý hmotný majetek (dále DHM)
Do této skupiny zahrnujeme majetek, který má hmotnou podobu a jeho doba použitelnosti
je určena minimálně na dobu jednoho roku.
patří jsem zejména:
pozemky, stavby (včetně budov), bez ohledu na výši jejich ocenění
samostatné věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, a jejichž ocenění je vyšší
než limit stanovený účetní jednotkou ve vnitřní směrnici (nejčastěji je tato hranice
nad 40 000 Kč, z důvodu daňové uznatelnosti tohoto nákladu)
pěstitelské celky trvalých travních porostů (např. sady, chmelnice)
dospělá zvířata a jejich skupiny (např. stáda, hejna) s dobou životnosti delší než
jeden rok, od výše ocenění určené účetní jednotkou
U samostatných movitých věcí, které splňují podmínky dlouhodobosti, ale u kterých je
ocenění nižší než stanovený limit (tzv. drobný hmotný majetek) se může účetní jednotka
rozhodnou zda ho povede jako dlouhodobý majetek nebo jej bude klasifikovat jako
materiál.
DHM se stávají věci uvedené do užívání, což se provede např. vystavením protokolu
o uvedení do užívání nebo jiným obdobným dokladem.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Tento majetek nemá materiální povahu, tzn. jde o majetek, který nelze v podstatě uchopit.
Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují majetkové položky s dobou použitelnosti
delší než jeden rok v ocenění stanoveném účetní jednotkou. Většinou se zvolí limit od
60 000 Kč z důvodu uznatelnosti v ZDP ( v základu pro daň z příjmů).
Mezi dlouhodobý majetek nehmotný patří:
předměty z práv průmyslového vlastnictví např. ochranné známky
projekty, pokud nejsou součástí DHM
software
technicky a hospodářsky využitelné znalosti např. know- how nebo licence
14
Do tohoto druhu majetku zařazujeme také zřizovací výdaje (výdaje, které jsou spojené se
založením podniku, ještě před jeho právním vznikem např. poplatek za zápis do
Obchodního rejstříku) .
Dlouhodobý finanční majetek (dále DFM)
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetek, který má účetní jednotka v úmyslu
držet déle než jeden rok. Dále musí být splněna podmínka, že se jedná o majetek finanční
povahy.
Důvody vytvoření DFM:
snaha podniku zhodnotit své volné peněžní prostředky, pro které nemá v danou
dobu vhodné a výnosné příležitosti v rámci svého podniku, jedná se např. o úroky
z poskytnuté půjčky
podnik chce získat vliv v podniku, do kterého své prostředky investuje, s cílem
získat ekonomický přínos
Do dlouhodobého finančního majetku zahrneme:
cenné papíry a podíly- to jsou majetkové účasti v jiných podnicích s podstatným
nebo rozhodujícím vlivem
dlouhodobě poskytnuté půjčky- jedná se o půjčky poskytnuté v rámci skupiny
podniků i o půjčky ostatní s dobou splatnost nad jeden rok
ostatní dlouhodobý finanční majetek7
1.2.2 Oběžný majetek
Oběžná aktiva představují majetek, který podnik při své hospodářské činnosti spotřebuje
najednou a doba jeho přeměny je kratší než jeden rok.
7
ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2008. 9. upravené vydání podle právního stavu k 1.1.2008. Znojmo : Ing.
Pavel Štohl, 2008. 201 s. ISBN 978-80-87237-02-1. str.46,47,72
15
Obrázek 1: Produkční cyklus - koloběh oběžných aktiv
inkaso
pohledávek
peněžní
prostředky
zásobování
pohledávky
materiál
hotové
výrobky
prodej
výroba
Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing, 2005. 228 s. ISBN 80-247-11958. str.20
Z hlediska účetnictví je třeba si uvědomit, že se v podniku nachází oběžná aktiva souběžně
v různých formách, a že charakter hospodářského cyklu je závislý na povaze činnosti
podniku. Samozřejmě bude průběh a doba produkčního cyklu jiná v obchodní společnosti,
která nakoupí zboží a v té samé podobě jej prodá, a u podniku výrobního, který nakoupí
materiál, vyrobí výrobky a ty následně prodá.8
Členění oběžného majetku:
zásoby
finanční majetek
pohledávky (krátkodobé a dlouhodobé)
8
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s.
ISBN 978-80-247-1992-4. str. 20,21
16
Zásoby
Mezi zásoby patří:
- materiál
- nedokončené výrobky a polotovary vlastní výroby
- výrobky
- zvířata
- zboží
- poskytnuté zálohy na zásoby
Finanční majetek
Mezi finanční majetek zahrnujeme:
- hotovostní peníze
- peníze v bankách
- krátkodobý finanční majetek
- nedokončený krátkodobý finanční majetek
Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky
Představují
odložené
platby
s dobou
splatnosti
do
jednoho
roku,
mluvíme-li
o krátkodobých pohledávkách, a se splatností nad jeden rok, jedná-li se o dlouhodobé
pohledávky.
Ostatní aktiva
- přechodná aktiva- přechodné účty aktiv
- dohadné účty aktivní9
1.3 Ocenění majetku
Zaměřím se pouze na ocenění majetku, které umožňuje česká legislativa. Ocenění, jenž se
v českém účetnictví nepožívají, nejsou pro mou další práci důležitá, proto se jimi nebudu
zabývat.
9
KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 978-80-7380-174-8. st.17
17
Podle všeobecných účetních zásad se aktiva oceňují historickými cenami. Obecně platí, že
se jednotlivé položky aktiv oceňují individuálně, takže celková suma aktiv se zjistí
součtem jednotlivých položek. 10
1.3.1 Ocenění dlouhodobého majetku (dále DM)
V souladu se zákonem o účetnictví se dlouhodobý majetek oceňuje těmito způsoby:
pořizovací cenou = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady
cena pořízení - cena za níž byl majetek pořízen
vedlejší pořizovací náklady - všechny náklady související s pořízením, např.
doprava, montáž, clo, projektové práce u staveb.
vlastními náklady - pro majetek vytvořený vlastní činností, jsou to veškeré
přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku.
reprodukční pořizovací cenou - což je cena, za kterou byl majetek pořízen
v době zachycení v účetnictví př. u majetku nabytého darováním, u nově
zjištěného majetku, který nebyl v účetnictví zachycen.11
Dlouhodobý majetek se v rozvaze uvádí ve třech položkách v brutto=v pořizovací ceně
nebo
v reprodukční
ceně
a v netto=zůstatková cena.
nebo
ve
vlastních
nákladech,
korekce=oprávky
12
Technické zhodnocení zvyšuje hodnotu dlouhodobého majetku. Podle Ing. Štohla z knihy
Učebnice účetnictví z roku 2008 (str.52): „Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na
dokončené stavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku,
pokud převýšily u jednotlivého hmotného (resp. nehmotného) majetku v úhrnu ve
zdaňovacím období částku 40 000 Kč.“
Odpisy dlouhodobého majetku mají představovat fyzické a morální opotřebení majetku.
Na základě toho si volí účetní jednotka způsob výpočtu a provádění odpisů, které zachytí
do odpisového plánu majetku. Takto vypočtené odpisy nazýváme odpisy účetní.
10
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s.
ISBN 978-80-247-1992-4. str.60,61
11
ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2008. 9. upravené vydání podle právního stavu k 1.1.2008. Znojmo: Ing.
Pavel Štohl, 2008. 201 s. ISBN 978-80-87237-02-1. str.50, 51
12
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s.
ISBN 978-80-247-1992-4. str.61
18
Sazby pro výpočet účetních odpisů si účetní jednotka volí sama, např. podle předpokládané
doby použitelnosti majetku nebo podle objemu výkonů např. u dopravních prostředků
z celkového počtu předpokládaných ujetých kilometrů za dobu životnosti automobilu.13
Daňové odpisy tj. stanovení částek odpisů, které může podnik zahrnout do nákladů pro
stanovení základu daně, musí podnik použít způsob výpočtu odpisů stanovených
v Daňovém zákoně.14
U dlouhodobého hmotného majetku, který je možné dle Daňového zákona odepisovat, si
může poplatník zvolit u jednotlivého druhu daňové odpisy buď lineární nebo zrychlené.
Každý druh majetku je zařazen do příslušné odpisové skupiny, pro každou skupinu je
stanovena doba odepisování a maximální roční odpisová sazba u lineárních odpisů
a koeficienty pro zrychlené odepisování u odpisů zrychlených.
Tabulka 1: Doba odepisování hmotného majetku podle §30/1 DZ
Odpisová skupina
Doba odepisování
1
3 roky
1a
4 roky (zrušeno od 1.1.2008)
2
5 let
3
10 let
4
20 let
5
30 let
6
50 let
Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing a.s., 192 s.
ISBN 978-80-247-2087-6. str.36
Stanovení výše odpisů při rovnoměrném odpisování
13
ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2008. 9. upravené vydání podle právního stavu k 1.1.2008. Znojmo: Ing.
Pavel Štohl, 2008. 201 s. ISBN 978-80-87237-02-1. str. 52, 55,56
14
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s.
ISBN 978-80-247-1992-4. str.61
19
Upraveno §31/7 Daňového zákona . Odpisy hmotného majetku za dané zdaňovací období
jsou ve výši jedné setiny součinu jeho vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby. 15
Tabulka 2: Maximální sazby při rovnoměrném odpisování hmotného majetku §31
Roční odpisová sazba podle §31/1a Daňového zákona (dále DZ) pro hmotný majetek
neodpisovaný v b až d.
Odpisová skupina
V prvním roce
V dalších letech
Pro zvýšenou
odpisování
odpisování
vstupní cenu
1
20
40
33,3
1a
14,2
28,6
25
(zrušeno
od
1.1.2008)
2
11
22,25
20
3
5,5
10,5
10
4
2,15
5,15
5
5
1,4
3,4
3,4
6
1,02
2,02
2
Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing a.s., 192 s.
ISBN 978-80-247-2087-6. str.36
Stanovení výše odpisů při zrychleném odpisování §32/2 a,b DZ
V prvním roce odepisování je to podíl vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro
zrychlené odpisování.
V dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny a rozdílu mezi
přiřazeným koeficientem pro zrychlené odpisování a počtem let, po které byl majetek již
odpisován.16
Při zrychleném odepisování hmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny tyto
koeficienty podle §32/1.
Tabulka 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování
15
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN
978-80-247-2087-6. str.34
16
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN
978-80-247-2087-6. str.34
20
Odpisová skupina
V prvním roce
V dalších letech
Pro zvýšenou
odpisování
odpisování
zůstatkovou cenu
1
3
4
3
1a
4
5
4 (zrušeno od 1.1
2008)
2
5
6
5
3
10
11
10
4
20
21
20
5
30
31
30
6
50
51
50
Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing a.s., 192 s.
ISBN 978-80-247-2087-6. str.37
Poznámka: Zvýšenou vstupní cenou se podle Daňového zákona rozumí cena navýšená o
technické zhodnocení.
Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud jej zákon nevylučuje z odepisování) podle §32a se
odepisuje rovnoměrně bez přerušení s přesností na měsíce, počínaje následujícím měsícem
po dni, ve kterém byly splněny podmínky pro odepisování.17
Tabulka 4: Odpisy nehmotného majetku
Druh majetku
Doba odpisování
Audiovizuální dílo
18 měsíců
Software a nehmotné výsledky výzkumu a 36 měsíců
vývoje
Zřizovací výdaje
60 měsíců
Ostatní nehmotný majetek
72 měsíců
Zdroj: MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing a.s., 192 s.
ISBN 978-80-247-2087-6. str.38
17
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN
978-80-247-2087-6. str.37
21
1.3.2 Oceňování oběžného majetku (dále OM)
Zásoby se dle zákona o účetnictví oceňují při nákupu buď pořizovací cenou, v případě
nákupu, nebo ve vlastních nákladech, v případě, že si je účetní jednotka vyrobí sama.
Zásoby se při vyskladnění oceňují:
v pořizovací ceně, ale jen pokud víme, ze kterého přírůstku zásob došlo k výdeji.
v cenách zjištěných váženým aritmetickým průměrem. Buď budeme zásoby
oceňovat váženým aritmetickým průměrem proměnlivým tj. po každém novém
přírůstku určitého druhu např. druhu materiálu zjišťujeme i nový průměr a nebo
váženým průměrem periodickým. Tento průměr se nepočítá při každém novém
přírůstku, ale vypočítá se jeden průměr za určité období, ne delší jak jeden měsíc,
a tímto průměrem se oceňuje výdej např. jednoho druhu materiálu v následujícím
období.
oceňování pomocí metody FIFO tj. first in, first out. Touto metodou se oceňují
jednotlivé výdaje určitého druhu zásoby v pořadí, v jakém do skladu přišly od
nejstarší zásoby k nejnovější.18
K zásobám není možné tvořit daňovou opravnou položku, účetní jednotka tvoří pouze
opravnou položku účetní při snížení hodnoty zásob.
Krátkodobý finanční majetek se oceňuje:
v nominální hodnotě se vždy oceňují ceniny a peněžní prostředky
veškeré cenné papíry a podíly se oceňují při pořízení pořizovací cenou19
„Pohledávky se oceňují v nominální hodnotě tj. v historické ceně.“ Nedobytné
pohledávky a pohledávky po lhůtě splatnosti znehodnocují majetek podniku. Aby hodnota
těchto pohledávek byla věrně zobrazena, vytváříme k ním opravné položky, pomocí
kterých snížíme jejich nominální hodnotu dle platné legislativy.20
18
ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2008. 9. upravené vydání podle právního stavu k 1.1.2008. Znojmo: Ing.
Pavel Štohl, 2008. 201 s. ISBN 978-80-87237-02-1. str. 14, 15, 16
19
ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2008. 9. upravené vydání podle právního stavu k 1.1.2008. Znojmo: Ing.
Pavel Štohl, 2008. 201 s. ISBN 978-80-87237-02-1. str.78
20
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s.
ISBN 978-80-247-1992-4. str.62
22
U České republice upravuje tvorbu daňových opravnách položek Zákon o rezervách (dále
ZoR).
Ve své další práci v praktické části budu používat daňové opravné položky k pohledávkám
za účetní období 2006 až 2008. Pro své výpočty jsem nečerpala údaje z aktuální
legislativy, platné v této době, ale z té, která byla platná v účetním období za roky 2006,
2007 a 2008.
Opravnou položku lze tvořit k pohledávkám podle §2/2 ZoR, které jsou:
splatné od 1.1.1995
nepromlčené tj. staré maximálně 4 roky dle Obchodního zákoníku
bylo o nich účtováno ve výnosech, které byly zdaněny daní z příjmů
evidovány v účetnictví
Jednorázová tvorba opravných položek
Opravné položky k pohledávkám §8 ZoR za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení
mohou vytvořit poplatníci až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek
přihlášených u soudů ve lhůtě stanovené usnesením soudů o vyhlášení konkurzu nebo
povolení vyrovnání a na pohledávky vyloučené §2 odst. 2, a to v období, ve kterém se
podává daňové přiznání a v němž byly pohledávky přihlášeny. 21 Platné do 31.12.2007.
Nahrazeno od 1.1.2008. Lze tvořit za dlužníky v insolvenčním řízení dle §8 ZoR až do
výše rozvahové hodnoty u nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu ve lhůtě
stanovené rozhodnutím soudu o úpadku.22
K pohledávkám do 30 000 Kč dle §8c ZoR u kterých není podmínka vymáhání v rámci
soudního řízení. U těchto pohledávek může ve zdaňovacím období, dodatek od 1.1.200823,
poplatník vytvořit opravnou položku ve výši 100% její neuhrazené hodnoty. A to za
předpokladu, že:
poplatník netvoří k této pohledávce opravné položky podle §8a
nesmí se jednat o pohledávku popsanou v §8a/3 ZoR
21
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN
978-80-247-2087-6. str.71
22
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2008. úplná znění k 1.1.2008. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 208 s.
ISBN 978-80-247-2385-3. str.71
23
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2008. úplná znění k 1.1.2008. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 208 s.
ISBN 978-80-247-2385-3. str.72
23
rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nesmí
přesáhnout hodnotu 30 000 Kč
od konce sjednané doby splatnosti uplynulo alespoň 12 měsíců
„ke dni tvorby opravné položky nepřesahuje u poplatníka celková hodnota
pohledávek bez příslušenství, vzniklých vůči témuž dlužníkovi
částku 30 000
24
Kč “
Od 1.1 2008 nahrazeno tímto ustanovením: celková hodnota pohledávek bez
příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u kterých se tvoří opravná položka ve
znění tohoto ustanovení, nesmí přesáhnout za zdaňovací období částku 30 000 Kč. 25
Postupná tvorba zákonných opravných položek k pohledávkám
Podle §8a/1:
pokud nebylo u dlužníka zahájeno soudní řízení a
od konce splatnosti uplynulo více než 6 měsíců
pokud se k těmto pohledávkám nevytvářejí opravné položky a rezervy podle §5a
rozvahová hodnota pohledávky nepřesáhla částku 200 000 Kč platí až od 1.1.2008
potom je možné k takové pohledávce vytvořit opravnou položku do výše 20 % neuhrazené
hodnoty.26
Vyšší opravné položky podle §8a/2, než je uvedeno v §8a/1, lze vytvářet ke zde uvedeným
pohledávkám jen v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení,
soudní nebo správní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně a včas
činí úkony k uplatnění jeho práva. Za podmínky, že od konce sjednané lhůty splatnosti
uplynulo více než:
12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky27
24
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN
978-80-247-2087-6. str.71
25
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2008. úplná znění k 1.1.2008. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 208 s.
ISBN 978-80-247-2385-3. str.72
26
ŠTOHL, P. Daně výklad a praktické příklady. první vydání. Znojmo: Soukromá vysoká ekonomická škola
Znojmo, 148 s. ISBN 978-80-87314-01-2. str.82, 83
24
Platné od 1.1.2008. Podle §8a/3 lze tvořit u pohledávek, kde rozvahová hodnota
pohledávky přesáhne částku 200 000 Kč a nejsou k ní tvořeny opravné položky podle § 5
a 5a mohou u období, za které se podává daňové přiznání, poplatníci daně z příjmů tvořit
opravné položky, jen v případě, že bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí
řízení, soudní nebo správní řízení, jehož se poplatník daně z příjmů řádně účastní a řádně
a včas činí úkony k uplatnění jeho práva. Za podmínky, že od konce sjednané lhůty
splatnosti uplynulo více než:
6 měsíců, až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
12 měsíců, až do výše 33 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
24 měsíců, až do výše 66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
30 měsíců, až do výše 80 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky
36 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky28
Dále popíši nejdůležitější dokument ze kterého budu čerpat data pro své výpočty
v praktické části mé práce.
1.4 Rozvaha
Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a kapitálu k určitému časovému okamžiku. Základem
rozvahy je bilanční rovnost vyjadřující rovnováhu aktiv a pasiv.
AKTIVA = PASIVA
Každý podnikatel je povinen ke dni zahájení své obchodní činnosti a ke každému
následujícímu rozvahovému dni sestavit rozvahu.
27
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing a.s., 192 s. ISBN
978-80-247-2087-6. str.71
27
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2008. úplná znění k 1.1.2008. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 208 s.
ISBN 978-80-247-2385-3. str.71
28
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2008. úplná znění k 1.1.2008. Praha: Grada Publishing a.s., 2008. 208 s.
ISBN 978-80-247-2385-3. str.71
25
Rozvaha poskytuje věrný obraz o:
majetkové situaci podniku - v jakých podobách jsou aktiva vázána a jak jsou
oceněna, nakolik jsou opotřebena, jak rychle se obrací, ....
kapitálu z něhož byla aktiva pořízena – o výši vlastního i cizího kapitálu a jeho
podrobné struktuře, o dlouhodobých a krátkodobých půjčkách a úvěrech, zda je
podnik opatrný a vytváří si rezervy na případná rizika a ztráty,....
finanční situaci podniku – jakého zisku podnik dosáhl v daném období, jak ho
rozdělil popř. jak velké ztráty dosáhl zda a jak ji uhradil, .....
1.4.1 Struktura rozvahy
Uspořádání a obsah všech položek rozvahy je stanoven vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tímto zákonem jsou
povinni se řídit účetní jednotky, které jsou podnikateli a vedou účetnictví.
Obrázek 2: Zjednodušená struktura rozvahy
Rozvaha
Aktiva
Pasiva
1. Dlouhodobý majetek
1. Vlastní kapitál
- dlouhodobý nehmotný majetek
- základní kapitál
- dlouhodobý hmotný majetek
- kapitálové fondy
- dlouhodobý finanční majetek
- fondy ze zisku
- výsledek hospodaření (zisk)
2. Oběžný majetek
2. Cizí zdroje
- zásoby
- rezervy
- krátkodobé pohledávky
- krátkodobé závazky
- dlouhodobé pohledávky
- dlouhodobé závazky
- finanční majetek
- bankovní úvěry
3. Ostatní aktiva
3. Ostatní pasiva
Celkem aktiva
Celkem pasiva
Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing, 2005. 228 s. ISBN 80-247-11958. str.34
26
1.4.2 Druhy rozvah
Podle okamžiku sestavení rozlišujeme rozvahu:
zahajovací - sestavuje se v den vzniku společnosti a obsahuje vklady společníků
i odpovídající zdroje
počáteční - sestavuje se na počátku účetního období a podle zásady bilanční
kontinuity přejímá data i strukturu konečné rozvahy
konečnou - sestavuje se k poslednímu dni účetního období, nejčastěji k 31.
prosinci, a při ukončení činnosti firmy
mimořádnou - sestavuje se v průběhu účetního období, nepravidelně, při
výjimečných situacích např. v den účinnosti prohlášení konkurzu, ke dni skončení
likvidace nebo zrušení konkurzu
Konečná a mimořádná rozvaha se sestavuje k tzv. rozvahovému dni, v den uzavírání
účetních knih. Pokud podnik sestaví rozvahu k jinému datu, než ke konci rozvahového dne,
pak se tato rozvaha nazývá mezitímní.29
1.5 Analýza majetkové struktury
V této části popíši vybrané ukazatele finanční analýzy, které jsem zvolila pro analýzu dat
v rozvaze společnosti Bellinda Česká rebublika.
Finanční analýza slouží k hlubšímu zpracování účetních dat, zveřejňovaných ve výročních
zprávách nebo účetních závěrkách.
Metody analýz nejvíce uplatňované v praxi jsou:
analýza absolutních ukazatelů
analýza rozdílových ukazatelů
analýza poměrových ukazatelů
soustavy ukazatelů30
29
SEDLÁČEK, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing, 2005. 228 s. ISBN 80-247-1195-8. str.
33, 34
30
SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-80-251-1830-6.
str.171, 173
27
1.5.1 Analýza absolutních ukazatelů
Horizontální analýza (analýza trendů)
Tato analýza porovnává změny ukazatelů v časové řadě zpětně za 5 až 10 let. Bere v úvahu
jak změny absolutních hodnot, tak i procentní změny u jednotlivých položek ve výkazech,
po řádcích, nebo-li horizontálně. Právě proto ji nazýváme analýzou horizontální.
Vertikální analýza (procentní analýza komponent)
Při vertikální analýze se posuzují jednotlivé komponenty majetku a kapitálu, jedná se
o tzv.strukturu aktiv a pasiv.
Praktický postup se provádí tak, že se jednotlivé komponenty účetních výkazů vyjadřují
jako podíly jedné z těchto komponent. Postupujeme v jednotlivých letech od shora dolů,
nebo-li vertikálně. Proto se tato analýza nazývá vertikální.
Jako základ se bere obvykle suma aktiv v rozvaze.
Výhodou této analýzy je, že hodnoty nejsou ovlivněny meziroční inflací a umožňuje tedy
srovnatelnost výsledků jednotlivých let, srovnávání vývojových trendů za více let i
srovnání různých podniků.31
1.5.2 Analýza poměrovými ukazateli
Likvidita
Definice pojmu likvidita podle Martina Landa z knihy Finanční plánování a likvidita
z roku 2007 ze (str. 3) zní takto: „Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své splatné
závazky.“ 32
Podstatou likvidity je vzájemný vztah mezi složkami oběžného majetku a krátkodobými
závazky. Každý podnik si tedy musí položit otázku zdali má ve správném čase
31
SEDLÁČEK, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing, 2005. 228 s. ISBN80-247-1195-8.
LANDA, M. Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, 2007. 180 s. ISBN 978-80-251-14926. str.3
32
28
a v odpovídající podobě (tj. na správném místě) dostatek finančních prostředků k úhradě
svých splatných závazků. 33
Ukazatele likvidity poměřují to, čím je možno platit v čitateli a tím co je nutno zaplatit ve
jmenovateli.
Teď si uvedeme výpočet jednotlivých druhů likvidity.
Běžná likvidita udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Ukazatel je
měřítkem budoucí solventnosti a je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5.
Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky
Pohotová likvidita vylučuje z oběžného majetku zásoby, u kterých je problematické
správné (reálné) ocenění vzhledem k jejich prodejnosti. V čitateli tedy zůstanou peněžní
prostředky (v hotovosti a na účtu v bance), krátkodobé cenné papíry a krátkodobé
pohledávky (snížené o těžko vymahatelné a pochybné, protože by neoprávněné zlepšovaly
hodnotu ukazatele). Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 1.
Pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby/krátkodobé závazky
Okamžitá likvidita určuje schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do čitatele
dosazuji hodnotu peněz na běžných účtech a v pokladně a jejich ekvivalenty (krátkodobé
CP, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky). Postačí hodnota ukazatele 0,2.
Okamžitá likvidita = peněžní prostředky + ekvivalenty/okamžitě
splatné závazky34
33
LANDA, M. Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, 2007. 180 s. ISBN 978-80-251-14926. str.4
34
SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 978-80-251-1830-6.
str. 66, 67.
29
Vybrané ukazatele aktivity (ukazatelé využití aktiv)
Ukazatelé hodnotí, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Má-li jich více než je
třeba, vznikají mu nadbytečné náklady a tím si snižuje zisk. Má-li jich méně, přichází
o tržby, které by mohl získat.
Ukazatelé se počítají pro jednotlivé skupiny majetku: zásoby, pohledávky, stálá aktiva
(dlouhodobý majetek) a pro celková aktiva.
obrat zásob = tržby(náklady)/průměrná zásoba
Tento ukazatel udává počet obrátek zásob za sledované období, nejčastěji za jeden rok.
Podnik má zájem na zvyšování počtu obrátek tj. na zkracování doby obratu, což vede
obvykle ke snižování potřebného kapitálu při dosažení stejného zisku. Protože zásoby jsou
obvykle oceněny v nákladech, je žádoucí v čitateli místo tržeb (jsou v tržních cenách)
použít náklady na jejich pořízení „náklady na prodané zboží.“ Průměrný stav zásob
vypočteme jako průměrný stav počáteční a konečné zásoby. U nás se označují názvem
„ukazatele rychlosti zásob.“
Obrat je nutno srovnat s odvětvovým průměrem.
průměrná doba inkasa = pohledávky/jednodenní tržby = pohledávky/roční tržby/360
Ukazuje průměrnou dobu obratu pohledávek tzn. jak dlouho musí podnik čekat než
dostane zaplaceno za prodané zboží. Zájem je aby tato doba byla co nejkratší. Jeho výše
závisí na úvěrové politice konkrétního podniku. Higgins uvádí standardní hodnotu doby
obratu 48 dní.
Podobným způsobem spočítáme i dobu obratu závazků.
Doba obratu závazků = závazky z obchodního styku/roční tržby/360
Rozdíl ukazatelů průměrné doby inkasa a doby obratu závazků označujeme jako obchodní
deficit.
30
obrat stálých aktiv = tržby/stálá aktiva v zůstatkových cenách
Měří, jak efektivně podnik využívá budov, strojů a jiných stálých aktiv. Udává, kolikrát se
stálá, neboli dlouhodobá aktiva obrátí za rok. Hodnoty jsou stanoveny odvětvovými
průměry. Higgins udává hodnotu 5,1.
obrat celkových aktiv = tržby (výnosy)/celková aktiva
Jeho hodnota je určována odvětvovým průměrem.35
1.5.3 Analýza rozdílových ukazatelů
Čistý pracovní kapitál (ČPK)
Čistý pracovní kapitál je dán rozdílem sumy oběžných aktiv a sumy krátkodobých
závazků.
čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva- krátkodobá pasiva
Pro výpočet toho ukazatele lze také použít vzorec: čistý pracovní kapitál = dlouhodobý
kapitál (což je vlastní kapitál + dlouhodobý cizí kapitál) – stálá aktiva, který na
doporučení Ing. F. Kaloudy, CSc., MBA použiji ve své analýze.
Část oběžných aktiv je v podniku trvale vázána, např. pojistné zásoby, a další část je
vázána po kratší dobu tj. přechodně např. sezónní zboží. Úkolem finančního manažera je
v rámci řízení pracovního kapitálu rozhodnout, jak kterou složku oběžného majetku
financovat.
Přístupy k financování oběžného majetku:
umírněný přístup – trvalá aktiva jsou financována dlouhodobými zdroji př.
vlastním kapitálem, dlouhodobým úvěrem,... a kolísající aktiva krátkodobými
závazky.
35
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s.
ISBN 978-80-247-1992-4. str. 344, 345
31
agresivní přístup – k financování trvalých složek oběžných aktiv využíváme
krátkodobý kapitál, např. krátkodobý úvěr. Jelikož je tento kapitál levnější než
kapitál dlouhodobý, je toto financování levnější, avšak podstatně rizikovější,
zvláště jsou-li krátkodobými zdroji kryta i fixní aktiva.
konzervativní přístup – využívá dlouhodobý kapitál nejen k financování trvalých
aktiv tj. fixních a trvale vázaných oběžných aktiv, ale i pro dočasná (sezónní)
aktiva. Tento způsob financování je dražší, ale nejméně rizikový. 36
1.5.4 Doplňující ukazatel
Výpočet pomocí ukazatele ROA
Tento ukazatel udává rentabilitu vložených prostředků (Return on Assets). Tento ukazatel
je
považován za klíčový při hodnocení rentability, jelikož se v něm poměřuje zisk
s celkovými aktivy investovanými do podnikání, bez ohledu na to z jakých zdrojů jsou
pořízeny. Výpočet tohoto ukazatele zní:
ROA = čistý zisk/ celková aktiva
Zajímavou vlastností tohoto ukazatele je jeho růst i při nezměněném objemu zisku, který je
způsoben tím, že v českém účetnictví se eviduje majetek v zůstatkových cenách.37
36
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s.
ISBN 978-80-247-1992-4. str.324, 330
37
Ukazatele rentability [online]. [ citováno:2010-04-17] Dostupné z : <http://bankovnictvifinance.studentske.eu/2008/05/ukazatele-rentability-profitability.html>.
32
2 Praktická část
Svoje teoretické poznatky jsou se rozhodla aplikovat na společnost Bellinda Česká
republika, s.r.o, která se až do 29. března 2006 jmenovala SARA LEE APPAREL Česká
republika,s. r.o.
2.1 Informace o podniku
2.1.1 Základní údaje o podniku
Podle platného výpisu z OR byla společnost založena 29. listopadu 1991 se sídlem
v Dolních Ředicích, K Třešňovce 247, PSČ 533 75 s IČ 442 64 238.
Předmětem podnikání jsou služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, zastupování v celním řízení,
velkoobchod, specializovaný maloobchod, vedení účetnictví a daňové evidence.
Statutárním orgánem jsou jednatelé:
Ing. Karel Kieslich, adresa bydliště: Psáry 301, okres Praha – západ, PSČ 252 44,
den vzniku funkce 29. listopadu 1991
Ing. Milan Orendáč, adresa bydliště: Podvinný Mlýn 2358/50, Praha 9 Libeň, den
vzniku funkce 20. července 1999
Thomas Scheuermann, adresa bydliště: Merschfeld 30, 494 97 Mettingen,
Spolková republika Německo
Zastupování společnosti: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému,
otištěnému nebo napsanému dokumentu připojí svůj podpis současně dva jednatelé.
Majetková účast ve společnosti: Společnost je vlastněna 100% podílem společností NUR
DIE GmbH 484 Rheine ze Spolkové republiky Německo. Na základě fúze převzala
33
společnost NUR DIE GmbH majetek společnosti Tricotbest GmbH a stala se jejím
právním nástupcem.
Základní kapitál společnosti činní 179 008 000 Kč a je ve 100 % výši splacen.38
2.1.2 Přejmenování společnosti
Nejvyšší podnik v konsolidaci, Sara Lee International Corporation, Chicago, USA prodal
dne 3.února 2006 divizi Sara Lee Apparel Europe společnosti Sun Capital Partners, se
sídlem na Bocaraton, Florida, USA. Tato změna se majetkově projevuje jen na nejvyšší
úrovni konsolidace - na majetkovou strukturu společnosti, t.j. Tricotbest GmbH Rheine,
nemá vliv. Praktickým důsledkem je změna názvu společnosti, která byla k 29. březnu
2006 zapsána v obchodním rejstříku jako Bellinda Česká republika, s. r. o.39
2.1.3 Historie společnosti
„Firmu Bellinda založili v roce 1950 Fred Vatter a Dr. Otto Palme jako značku pro
punčochové zboží. Název Bellinda pochází z výrazu „Bella Linda”, což je latinský překlad
názvu severočeského města Krásná Lípa, kde Josef Heinrich Vatter založil již v roce 1882
závod na výrobu punčochového zboží.
Od roku 1991 je Bellinda také ve střední a východní Evropě. Nejdůležitějšími trhy jsou
Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Jak již bylo zmíněno, Bellinda byla
uvedena na trh jako značka punčochového a ponožkového zboží. Dnes však nabízí kromě
punčochového a ponožkového zboží i širokou kolekci dámského a pánského spodního
38
Výpis z obchodního rejstříku [online]. aktualizace dne: 2010-02-01. [citováno: 2010-02-01] Dostupné z:
<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=28096&sysinf.vypis.rozsah=aktualni&sysi
nf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHTML&sysinf.vypis.klic=f125904b03f8f
662a504d334e3b61697&sysinf.spis.@oddil=C&sysinf.spis.@vlozka=17620&sysinf.spis.@soud=Krajsk%F
Dm%20soudem%20v%20Hradci%20Kr%E1lov%E9&sysinf.platnost=01.02.2010>.
39
BELLINDA ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. Výroční zpráva 2005. str.11
34
prádla. První kolekce spodního prádla byla představena v roce 2000 a velice rychle se stala
nedílnou součástí nabídky značky Bellinda.“40
Obrázek 3: Logo společnosti platné od roku 2009
Zdroj: http://www.bellinda.cz
2.1.4 Prodejní místa společnosti
Tyto informace jsou čerpány z webových stránek společnosti http://www.bellinda.cz.
Největší sortiment zboží značky Bellinda je dodáván do všech prodejen hypermarketů
Globus, Albert hypermarket, Albert supermarket, Interspar, Makro (pouze ponožkové
zboží), Tesco .
Nejprodávanější artikly z každé sortimentní řady najdete i v drogistických řetězcích DM,
Schlecker, Rossmann.
Ponožkové a punčochové artikly můžete koupit i v supermarketech a obchodech s obuví,
Albert, Baťa a Billa. 41
2.1.5 Organizační struktura společnosti
Data k popisu organizační struktury jsou čerpána z ústního pohovoru s paní Kameníkovou,
hlavní účetní společnosti.
Distribuční centrum společnosti sídlí v hlavním sídle společnosti tj. v Dolních Ředicích
ve Východních Čechách. Jeho úkolem je vedení veškeré administrativy týkajících se
skladů, zboží, přípravy a prodeje zboží do zemí EU, do třetích zemí i v rámci České
republiky.
40
Historie společnosti. [online]. [citováno: 2010-02-20] Dostupné z:< http://www.bellinda.cz>.
Prodejní místa Česká republika.[ online] [citováno: 2010-02-20] Dostupné z:
<http://www.bellinda.cz/sl/jnp/cz/company/shops/czech_republic.html>.
41
35
Tuzemský obchod, oblast 200, do této kategorie společnost zahrnuje prodej obchodním
domům, především Tescu a prodej v patnácti vlastních obchodech „shopech“ po celé
České republice.
Obrázek 4: Organizační struktura společnosti
Generální
ředitel
Distribuční
centrum
Obchod
tuzemský
Obchod
zahraniční
Klíčoví zákazníci
a vlastní shopy
Oblast 200
Marketing
Finance
účtárna
controllin
Klíčoví zákazníci
EDP
Oblast 500
nákup a
logistika
Klíčoví zákazníci
Oblast 700
DIM
Bellinda
Zdroj: Čerpáno z Výroční zprávy společnosti za rok 2008 ze str. 2. Upraveno autorem podle aktuálního
stavu.
Tuzemský obchod, klíčoví zákazníci oblast 500, do této kategorie patří prodeje
společnostem, kterými jsou společnostem Kaufland, Makro, Billa, Droxi, Rossmann, DM
drogerie.
Do kategorie tuzemský obchod, klíčový zákazníci 700 patří odběratelé Ahold, Spar.
36
Do oddělení tuzemský obchod Dim a Bellinda se zařazují ostatní drobní odběratelé, kteří
nakupují od společnosti značkové zboží Bellinda a DIM.
Zahraniční obchod, tento úsek společnosti sídlí v Dolních Ředicích a vyřizuje zakázky
zákazníků, kteří nepatří do koncernu. Pro společnost nejsou objemově významní jedná se
především o odběratele z pobaltských zemí a z Balkánu.
Zaměstnanci spadající do kategorie marketing sídlí v Praze a mají v náplni práce výběry
kolekcí, promo akce, navrhování letáků a dalších reklamních předmětů, pořádání módních
přehlídek,....
Oblast finance sídlí v Dolních Ředicích. Do této oblasti spadá účtárna, kontroling, EDP,
což představuje ITC a nákup a logistika, kteří mají na starosti objednávání a dovoz zboří
do Dolních Ředic.
V této části práce se budu zabývat způsoby ocenění a způsoby vykazování jednotlivých
druhů majetků ve společnosti Bellinda Česká rebublika,s.r.o., které přímo ovlivňují
hodnoty uvedené ve výkazech a následně i hodnoty vypočtené pomocí analýz použitých
dále. 42
42
Informace jsou čerpány z ústní rozhovor s paní Kameníkovou
37
2.2 Majetek podniku
2.2.1 Účetní postupy týkající se majetku společnosti
Účetní závěrka je sestavena v historických cenách v souladu s platnou legislativou v ČR.
Dlouhodobý majetek
Ocenění
DHM a DNM je vykazován v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a vedlejší
pořizovací náklady.
Odepisování
DHM a DNM je odepisován rovnoměrnými odpisy na základě předpokládané doby
životnosti majetku. Společnost uplatňuje odlišné odpisové sazby pro daňové a účetní
odpisy tj. společnost vypočítává a účtuje o odložené dani.43
Tabulka 5: Odpisový plán společnosti
Název
Doba odepisování v letech
Software a drobný dlouhodobý hmotný majetek
2
Technické zhodnocení pronajatých budov
10
Dopravníky
10
Vysokozdvižné vozíky
5
Klimatizační zařízení
10
Generátory
10
Ostatní stroje
7
Kancelářský nábytek
8
Audiovizuální technika
5
Kancelářská technika
5
Počítače
5
Automobily
5
Regály
8
Zdroj: Tyto informace jsou čerpány z vnitřní směrnice společnosti.
43
BELLINDA ČESKÁ REBUBLKA, S.R.O. Výroční zprávy za rok 2008. str.4
38
Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu,
je jeho ZC snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky.
Náklady na opravu a údržbu DHM a DNM se účtují přímo do nákladů. Technické
hodnocení dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno.
Klasifikace majetku
Dlouhodobý nehmotný majetek
DNM, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena nepřevyšuje 60 000 Kč
za položku, je účtován do nákladů jako nakoupené služby tj. na straně aktiv se jeho
hodnota neobjeví v položce dlouhodobý nehmotný majetek.
Dlouhodobý hmotný majetek
DHM, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena nepřesahuje 40 000 Kč
za položku, je považována za zásoby a účtována do nákladů při spotřebě tj. cena se
nepřipočte do hodnoty dlouhodobého hmotného majetku.
Drobný majetek neuvedený v rozvaze, který byl účtován do nákladů při spotřebě je veden
v podrozvahové evidenci.44
Oběžný majetek
Zásoby
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou s níženou o opravnou položku.
Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady, spojené s pořízením těchto zásob. Pro veškeré
úbytky těchto nakoupených zásob společnost používá metodu „první do skladu - první
ze skladu“.
Opravná položka k málo obrátkovým a zastaralým zásobám je vytvořena na základě
analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob.
44
BELLINDA ČESKÁ REBUBLKA, S.R.O. Výroční zprávy za rok 2008. str.3,4
39
Pohledávky
Jsou vykazovány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným
pohledávkám. Opravná položka k pohledávkám je tvořena na základě věkové struktury
pohledávek a individuálním posouzením bonity klienta.45
Tabulka 6: Opravné položky k pohledávkám
Doba splatnosti
% výše opravné položky
Před splatností
0
1-30 dní
5
31-60 dní
10
61-90 dní
15
91-180 dní
25
181-360 dní
50
361-1080 dní
75
Bad Debts tj. nedobytné
100
Zdroj: Vnitřní směrnice pro odpis pohledávek.
Vysvětlivky: Toto je výše opravných položek účetních, které si účetní jednotka sestavuje
podle své vnitřní směrnice. Tyto položky nemusí odpovídat daňovým pravidlům tj. Zákonu
o rezervách, proto jsou nedaňové a při výpočtu základu daně se přepočítává rozdíl mezi
daňovou a účetní opravnou položkou k daňovému základu.
Peníze a peněžní ekvivalenty
Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově
převést na předem známou částku v hotovosti.46
Přepočet cizích měn
Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zúčtovány devizovým kurzem
platným v den operace.
45
46
BELLINDA ČESKÁ REBUBLKA, S.R.O. Výroční zprávy za rok 2006. str.5
BELLINDA ČESKÁ REBUBLKA, S.R.O. Výroční zprávy za rok 2008. str.4
40
Všechny zůstatky aktiv pohledávek a závazků v cizí měně byly přepočteny devizovým
kurzem České národní banky k datu účetní závěrky.
Odložená daň
Vykazuje se u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku
v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud
je pravděpodobné, že ji bude možné v budoucnu uplatnit.47
2.2.2 Analýza majetku společnosti
Výchozí data
Při této analýze budu používat nejdříve rozvahu a výkaz zisku a ztráty společnosti, ve
kterém jsem upravila pouze kontrolní součty, které byly v původním výkazu špatně
sečteny.
Dále budu v následujících analýzách ze stejných výchozích dat, upravených o změny mezi
účetními a daňovými odpisy, změnou opravných položek u pohledávek a zásob z účetních
na daňové. Samozřejmě tato změna ovlivní v aktivech i výši odložené daňové pohledávky
a následně i všechny součty, kde se s těmito hodnotami počítá. V pasivech se úprava
promítne do změny hospodářského výsledku běžného období. Ve výkazu zisku a ztráty
dojde ke změně v položce výše rezerv a opravných položek, odpisy dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku, výsledku hospodaření a následně i ve všech kontrolních
součtech.
47
BELLINDA ČESKÁ REBUBLKA, S.R.O. Výroční zprávy za rok 2008. str.4,5,6
41
Tabulka 7: Změny v rozvaze v roce 2006
Položka výkazu
Původní hodnota
Změna korekce
Nová hodnota
netto
Software
818
5033-5022 =11
829
Stavby
4765
6189-5496-= 693
5458
Samostatné movité
4283
16474-16131=343
4626
Zboží
128718
4923
133641
Pohledávky
111861
9522-2740=6782
118643
3708
3303
7011
254153
16055
270208
10000
16055
26055
věci
z obchodních vztahů
Odložená daňová
pohledávky
Změny v aktivech
celkem
Hospodářský
výsledek běžného
období
Zdroj: Vlastní práce z dat čerpaných z výkazů společnosti
Poznámka: Z daňového hlediska tj. dle Zákona o rezervách nelze tvořit k zásobám daňové
opravné položky, proto je jejich celková výše nedaňová a jsou tudíž přičteny k zůstatkové
hodnotě zásob.
Jelikož v daném roce netvoříme účetní odpisy, ale pouze odpisy daňové, nevzniká nám
odložená daňová pohledávka, proto o ni neúčtujeme, tudíž ji ani nevykazujeme a hodnota
odložené daňové pohledávky se v daném roce nezvyšuje ani nesnižuje o proti roku
předchozímu.
Rozdíl odpisů je zjištěn, tak že výše účetního odpisu odečte od výše daňového odpisu
a o tento rozdíl je následně upravena netto hodnota majetku.
Všechny hodnoty v celé další práci jsou uvedeny v celých tisících.
Samozřejmě, že změny v rozvaze v aktivech ovlivní i stranu pasiv, kde dojde ke změně
v položce výsledek hospodaření za běžné účetní období. Následně ve výkazu zisku a ztráty
v položkách odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, změnu v položce
snížení rezerv a opravných položek v provozní oblasti, dále v položce daň za běžnou
činnost odložená, což má dopad do výsledku hospodaření společnosti. Hodnoty čerpané
42
z účetních výkazů, u kterých došlo ke změně v důsledku, mnou předem nadefinovaných
úprav, budou v dalších výpočtech označeny kurzívou.
Tabulka 8: Změny v rozvaze v roce 2007
Položka výkazu
Původní hodnota
Změna korekce
Nová hodnota netto
netto
Software
584
5535-5341=194
778
Stavby
7024
7357 -6641=716
7740
Samostatné movité věci
5376
17147-17147=0
5376
Zboží
137344
4614
141958
Pohledávky z obchodních
101871
6653-938=5715
107586
3379
3379-3708=-329
3708
Změny v aktivech celkem
255578
11568
267146
Hospodářský výsledek
988
11568
12556
vztahů
Odložená daňová
pohledávky
běžného období
Zdroj: Vlastní práce z dat čerpaných z výkazů společnosti
Tabulka 9: Změny v rozvaze v roce 2008
Položka výkazu
Původní hodnota
Změna korekce
Nová hodnota
netto
Software
508
192
700
Stavby
5768
932
6700
Samostatné movité věci
4705
88
4793
Zboží
130611
9427
140038
Pohledávky z obchodních
80556
946-447=499
81003
3415
3415-2501= 914
2501
225563
10172
235735
3576
10172
13748
vztahů
Odložená daňová
pohledávky
Celková hodnota změny
aktiv
Hospodářský výsledek
běžného období
Zdroj: Vlastní práce z dat čerpaných z výkazů společnosti
43
Tabulka 10: Horizontální analýzy neupravené rozvahy roku 2007 oproti roku 2006
AKTIVA
31.12.2007 31.12.2006
Netto
Netto
v Kč
změna
v%
AKTIVA CELKEM
272 137
261 970
10 167
4
Dlouhodobý majetek
14 163
9 873
4 290
43
1 055
818
237
29
Software
584
818
234
-28,61
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
471
0
471
13 108
9 055
4 053
44,76
Stavby
7 024
4 765
2 259
47,41
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
5 376
4 283
1 093
25,52
708
7
701
10014,29
257 974
137 344
137 344
252 097
128 718
128 718
5 877
8 626
8 626
2,33
6,70
6,70
Dlouhodobé pohledávky
5 224
5 552
328
-5,91
Dlouhodobě poskytnuté
zálohy
1 845
1 844
1
0,05
Odložená daňová pohledávka
3 379
3 708
329
-8,87
Krátkodobé pohledávky
103 272
112 806
- 9 534
-8,45
Pohledávky z obchodních
vztahů
101 871
111 861
- 9 990
-8,93
1 384
933
451
48,34
17
12
5
41,67
11 328
4 871
6 457
132,56
487
10 841
123
4 748
364
6 093
295,93
128,33
Ostatní aktiva - přechodné
účty aktiv
806
150
656
437,33
Časové rozlišení
806
150
656
437,33
Náklady příštích období
780
120
660
550,00
26
30
4
-13,33
Dlouhodobý nehmotný
majetek
Dlouhodobý hmotný
majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Zboží
Krátkodobé poskytnuté
zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční
majetek
Peníze
Účty v bankách
Příjmy příštích období
Zdroj: Vlastní práce z dat čerpaných z výkazů společnosti
44
-
-
-
-
Tabulka 11: Horizontální analýzy neupravené rozvahy roku 2008 oproti 2007
AKTIVA
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný
majetek
Software
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný
majetek
Stavby
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
31.12.2008 31.12.2007 změna
Netto
Netto
v Kč
v%
245 801
272 137
- 26 336
-9,68
10 997
14 163
- 3 166
-22,35
517
1 055
- 538
-51,00
508
584
- 76
-13,01
9
471
- 462
-98,09
10 480
13 108
- 2 628
-20,05
5 768
7 024
- 1 256
-17,88
4 705
5 376
- 671
-12,48
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Zboží
7
708
- 701
-99,01
234 804
130 611
130 611
257 974
137 344
137 344
- 23 170
- 6 733
- 6 733
- 9
- 5
-4,90
Dlouhodobé pohledávky
5 141
5 224
-
Dlouhodobě poskytnuté
zálohy
1 726
1 845
- 119
-6,45
Odložená daňová pohledávka
3 415
3 379
36
1,07
Krátkodobé pohledávky
81 987
103 272
- 21 285
-
Pohledávky z obchodních
vztahů
80 556
101 871
- 21 315
-20,92
Stát - daňové pohledávky
2
0
2
Krátkodobé poskytnuté
zálohy
556
1 384
- 828
Dohadné účty aktivní
814
0
814
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční
majetek
Peníze
Účty v bankách
59
17
42
247,06
15 592
11 328
4 264
37,64
248
15 344
487
10 841
- 239
4 503
-49,08
41,54
Ostatní aktiva - přechodné
účty aktiv
1 473
806
667
82,75
Časové rozlišení
1 473
806
667
82,75
Náklady příštích období
1 458
780
678
86,92
15
26
- 11
-42,31
Příjmy příštích období
Zdroj: Vlastní práce z dat čerpaných z výkazů společnosti
45
83
-
2
21
-59,83
Tabulka 12: Horizontální analýza upravené rozvahy 2007 oproti 2006
AKTIVA
31.12.2007 31.12.2006
Netto
Netto
změna
v Kč
v%
AKTIVA CELKEM
283 705
278 025
5 680
2
Dlouhodobý majetek
15 073
10 920
4 153
38
1 249
829
420
51
Software
778
829
51
-6,15
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
471
Dlouhodobý nehmotný
majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
-
471
0
13 824
10 091
3 733
36,99
Stavby
7 740
5 458
2 282
41,81
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
5 376
4 626
750
16,21
708
7
701
10014,29
Oběžná aktiva
268 632
267 105
1 527
0,57
Zásoby
141 958
133 641
8 317
6,22
Zboží
141 958
133 641
8 317
6,22
Dlouhodobé pohledávky
5 553
8 855
- 3 302
-37,29
Dlouhodobě poskytnuté
zálohy
1 845
1 844
1
0,05
Odložená daňová pohledávka
3 708
7 011
- 3 303
-47,11
Krátkodobé pohledávky
108 987
119 588
- 10 601
-8,86
Pohledávky z obchodních
vztahů
107 586
118 643
- 11 057
-9,32
1 384
933
451
48,34
17
12
5
41,67
11 328
4 871
6 457
132,56
487
123
364
295,93
10 841
4 748
6 093
128,33
Ostatní aktiva - přechodné
účty aktiv
806
150
656
437,33
Časové rozlišení
806
150
656
437,33
Náklady příštích období
780
120
660
550,00
4
-13,33
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Krátkodobé poskytnuté
zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční
majetek
Peníze
Účty v bankách
Příjmy příštích období
26
30
Zdroj: Vlastní práce z dat čerpaných z výkazů společnosti
46
-
Tabulka 13: Horizontální analýza upravené rozvahy 2008 oproti 2007
AKTIVA
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
31.12.2008 31.12.2007 změna
Netto
Netto
v Kč
v%
255 973
283 705
- 27 732
-9,77
12 209
15 073
- 2 864
-19,00
709
1 249
- 540
-43,23
700
778
- 78
-10,03
9
471
- 462
-98,09
11 500
13 824
- 2 324
-16,81
Stavby
6 700
7 740
- 1 040
-13,44
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
4 793
5 376
- 583
-10,84
7
708
- 701
-99,01
Oběžná aktiva
242 291
268 632
- 26 341
Zásoby
Zboží
140 038
140 038
141 958
141 958
- 1 920
- 1 920
- 1
-1,35
Dlouhodobé pohledávky
4 227
5 553
- 1 326
-
Dlouhodobě poskytnuté
zálohy
1 726
1 845
- 119
-6,45
Odložená daňová pohledávka
2 501
3 708
- 1 207
-32,55
Krátkodobé pohledávky
82 434
108 987
- 26 553
-
Pohledávky z obchodních
vztahů
81 003
107 586
- 26 583
-24,71
Stát - daňové pohledávky
2
0
2
Krátkodobé poskytnuté
zálohy
556
1 384
- 828
Dohadné účty aktivní
814
0
814
59
17
42
247,06
15 592
11 328
4 264
37,64
248
487
- 239
-49,08
15 344
10 841
4 503
41,54
Ostatní aktiva - přechodné
účty aktiv
1 473
806
667
82,75
Časové rozlišení
1 473
806
667
82,75
Náklady příštích období
1 458
780
678
86,92
15
26
- 11
-42,31
Dlouhodobý nehmotný
majetek
Software
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční
majetek
Peníze
Účty v bankách
Příjmy příštích období
Zdroj: Vlastní práce z dat čerpaných z výkazů společnosti
47
-
10
24
24
-59,83
Hodnocení horizontálních analýz:
V roce 2007 oproti roku 2006 se celková hodnota aktiv v neupravené rozvaze zvýšila o 4%
tj. o 10 167 tis. zatímco v upravené rozvaze pouze o 2 % tj. o 5 680 tis. Kč Ani v položce
dlouhodobý majetek jsem nezjistila významnou změnu v neupravené a upravené rozvaze.
V neupravené rozvaze se hodnota zvýšila o 43 %, a v rozvaze upravené o 38 %, což činí
rozdíl přibližně 137 tis. V položce oběžná aktiva celkem byl též rozdíl minimální, což činní
přibližně změnu o 1,76 % dat neupravených proti datům upraveným. To znamená změnu
4 350 tis. Kč. Nejvyšší navýšení v % v obou rozvahách zaznamenala položka nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek plus 10 014,29 %. Zato největší pokles připadl v neupravené
rozvaze na položku software -28,61 % a v upravené rozvaze na položku odložená daňová
pohledávka -47,11 %.
Při analýze dat let 2008 oproti 2007 se aktiva celkem změnila o přibližně stejnou hodnotu
v obou rozvahách o - 9,7 %. Dlouhodobý majetek klesl v neupravené rozvaze o 22,35 %
a v upravené rozvaze o 19 %. V položce oběžná aktiva celkem došlo též k poklesu
u neupravené rozvahy o 9 % a v rozvaze upravené o 10 %, což je rozdíl o 1 %, vyčísleno
v penězích se jedná o rozdíl 3 171 tis. Kč. Největší rozdíl v % do plusu v obou rozvahách
zaznamenala položka jiné pohledávky +247,06 %. Největší procentní pokles zaznamenala
v obou rozvahách položka nedokončený dlouhodobý hmotný majetek -99,1 %.
48
Tabulka 14: Vertikální analýza neupravené rozvahy
AKTIVA
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný
majetek
Software
2006
Netto
v%
261 970 100,000
9 873
3,769
2007
Netto
272 137
14 163
v%
100,000
5,204
2008
Netto
245 801
10 997
v%
100,000
4,474
818
0,312
1 055
0,388
517
0,210
818
0,312
584
0,215
508
0,207
0
0,000
471
0,173
9
0,004
9 055
3,457
13 108
4,817
10 480
4,264
4 765
1,819
7 024
2,581
5 768
2,347
4 283
1,635
5 376
1,975
4 705
1,914
7
0,003
708
0,260
7
0,003
252 097
128 718
128 718
5 552
96,231
49,135
49,135
2,119
257 974
137 344
137 344
5 224
94,796
50,469
50,469
1,920
234 804
130 611
130 611
5 141
95,526
53,137
53,137
2,092
1 844
0,704
1 845
0,678
1 726
0,702
3 708
1,415
3 379
1,242
3 415
1,389
Krátkodobé pohledávky
112 806 43,061
103 272
Pohledávky z obchodních
111 861 42,700
101 871
vztahů
Stát - daňové pohledávky
0
0,000
0
Krátkodobé poskytnuté
933
0,356
1 384
zálohy
Dohadné účty aktivní
0
0,000
0
Jiné pohledávky
12
0,005
17
Krátkodobý finanční
4 871
1,859
11 328
majetek
Peníze
123
0,047
487
Účty v bankách
4 748
1,812
10 841
Ostatní aktiva - přechodné
150
0,057
806
účty aktiv
Časové rozlišení
150
0,057
806
Náklady příštích období
120
0,046
780
Příjmy příštích období
30
0,011
26
Zdroj: Vlastní práce z dat čerpaných z výkazů společnosti
37,949
81 987
33,355
37,434
80 556
32,773
0,000
2
0,001
0,509
556
0,226
0,000
0,006
814
59
0,331
0,024
4,163
15 592
6,343
0,179
3,984
248
15 344
0,101
6,242
0,296
1 473
0,599
0,296
0,287
0,010
1 473
1 458
15
0,599
0,593
0,006
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný
majetek
Stavby
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Zboží
Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobě poskytnuté
zálohy
Odložená daňová pohledávka
49
Tabulka 15: Vertikální analýza upravené rozvahy
AKTIVA
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
2006
Netto
v%
278 025 100,000
2007
Netto
283 705
v%
100,000
2008
Netto
255 973
v%
100,000
10 920
3,928
15 073
5,313
12 209
4,770
Dlouhodobý nehmotný
majetek
829
0,298
1 249
0,440
709
0,277
Software
829
0,298
778
0,274
700
0,273
0
0,000
471
0,166
9
0,004
10 091
3,630
13 824
4,873
11 500
4,493
Stavby
5 458
1,963
7 740
2,728
6 700
2,617
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
4 626
1,664
5 376
1,895
4 793
1,872
7
0,003
708
0,250
7
0,003
Oběžná aktiva
267 105
96,072
268 632
94,687
242 291
94,655
Zásoby
Zboží
133 641
133 641
48,068
48,068
141 958
141 958
50,037
50,037
140 038
140 038
54,708
54,708
Dlouhodobé pohledávky
8 855
3,185
5 553
1,957
4 227
1,651
Dlouhodobě poskytnuté
zálohy
1 844
0,663
1 845
0,650
1 726
0,674
Odložená daňová pohledávka
7 011
2,522
3 708
1,307
2 501
0,977
Krátkodobé pohledávky
119 588
43,013
108 987
38,416
82 434
32,204
Pohledávky z obchodních
vztahů
118 643
42,674
107 586
37,922
81 003
31,645
Stát - daňové pohledávky
0
0,000
0
0,000
2
0,001
933
0,336
1 384
0,488
556
0,217
0
0,000
0,000
814
0,318
12
0,004
17
0,006
59
0,023
4 871
1,752
11 328
3,993
15 592
6,091
123
0,044
487
0,172
248
0,097
4 748
1,708
10 841
3,821
15 344
5,994
Ostatní aktiva - přechodné
účty aktiv
150
0,054
806
0,284
1 473
0,575
Časové rozlišení
150
0,054
806
0,284
1 473
0,575
Náklady příštích období
120
0,043
780
0,275
1 458
0,570
26
0,009
15
0,006
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Krátkodobé poskytnuté
zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční
majetek
Peníze
Účty v bankách
Příjmy příštích období
30
0,011
Zdroj: Vlastní práce z dat čerpaných z výkazů společnosti
50
Hodnocení vertikálních analýz:
Hodnocení výsledků za rok 2006 ukázalo v grafické podobě toto: poměrové zastoupení
jednotlivých složek majetku k celkovému majetku se výrazně nezměnilo v porovnání
upravených a neupravených dat.
Graf č.1
Přehled majetku z neupravených dat za rok 2006
Krátkodobý finanční
majetek; 1,859
Dlouhodobý
nehmotný majetek;
0,312
Časové rozlišení;
0,057
Dlouhodobý hmotný
majetek; 3,457
Krátkodobé
pohledávky; 43,061
Zásoby; 49,135
Dlouhodobé
pohledávky; 2,119
Zdroj: Vlastní práce
Graf č.2
Přehled struktury majetku z upravených dat v roce 2006
Krátkodobý finanční
majetek; 1,752
Časové rozlišení;
Dlouhodobý
0,054
nehmotný majetek;
0,298
Dlouhodobý hmotný
majetek; 3,630
Krátkodobé
pohledávky; 43,013
Zásoby; 48,068
Dlouhodobé
pohledávky; 3,185
Zdroj: Vlastní práce
Hodnocení majetku pomocí vertikální analýzy znázorněné v grafu za rok 2007 ukázalo, že
se struktura majetku v upravené a neupravené rozvaze výrazně neliší. Zhruba 50 % aktiv
v obou případech tvoří zásoby, přibližně 38 % tvoří krátkodobé pohledávky a pouhých
4,8 % z celkové hodnoty majetku tvoří majetek dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
v průměru zanedbatelných 0,4 % z celkové hodnoty majetku.
51
Graf č.3
Přehled majetku z neupravených dat za rok 2007
Dlouhodobý
nehmotný majetek;
0,388
Časové rozlišení;
0,296
Dlouhodobý hmotný
majetek; 4,817
Krátkodobý finanční
majetek; 4,163
Krátkodobé
pohledávky; 37,949
Zásoby; 50,469
Dlouhodobé
pohledávky; 1,920
Zdroj: Vlastní práce
Graf č.4
Přehled struktury majetku z upravených dat v roce 2007
Dlouhodobý
Časové rozlišení; nehmotný majetek;
0,440
0,284
Dlouhodobý hmotný
majetek; 4,873
Krátkodobý finanční
majetek; 3,993
Krátkodobé
pohledávky; 38,416
Zásoby; 50,037
Dlouhodobé
pohledávky; 1,957
Zdroj: Vlastní práce
Hodnocení poměru majetku v roce 2008 odhalilo, že se struktura majetku významným
způsobem nezměnila ani při změně účetních postupů a zůstává v podstatě stejná v obou
případech. Zásoby tvoří největší podíl na celkové hodnotě aktiv. V obou případech
přibližně 54 %. Nejmenší podíl na celkové hodnotě majetku tvoří dlouhodobý nehmotný
majetek. V neupravené rozvaze pouhých 0,21 % a v upravené rozvaze jeho hodnota činí
jen 0,277%.
52
Graf č.5
Přehled majetku z neupravených dat za rok 2008
Krátkodobý finanční
majetek; 6,343
Časové rozlišení;
0,599
Dlouhodobý
nehmotný majetek;
0,210
Dlouhodobý hmotný
majetek; 4,264
Krátkodobé
pohledávky; 33,355
Zásoby; 53,137
Dlouhodobé
pohledávky; 2,092
Zdroj: Vlastní práce
Graf č.6
Přehled sruktury majetku z upravených dat v roce 2008
Krátkodobý finanční
majetek; 6,091
Časové rozlišení;
0,575
Dlouhodobý
nehmotný majetek;
0,277
Dlouhodobý hmotný
majetek; 4,493
Krátkodobé
pohledávky; 32,204
Zásoby; 54,708
Dlouhodobé
pohledávky; 1,651
Zdroj: Vlastní práce
Výpočet likvidity
Tabulka 16: Vstupní data neupravená pro hodnocení likvidity:
Položky
Oběžná aktiva
Krátkodobé
závazky
Zásoby
Peněžní
prostředky
2006
252 097
2007
257974
2008
234804
100028
128718
98826
137344
73956
130611
4871
11328
15592
Zdroj: Data čerpaná z výkazů společnosti graficky upraveno autorem
53
Tabulka 17: Vstupní data upravená pro hodnocení likvidity:
Položky
Oběžná aktiva
Krátkodobé
závazky
Zásoby
Peněžní
prostředky
2006
2007
2008
267 105 268 632 242 291
100 028 98 826 73 956
133 641 141 958 140 038
4 871
11 328
15 592
Zdroj: Data čerpaná z upravených výkazů společnosti graficky upraveno autorem
Vzorec: Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky
Tabulka 18: Běžná likvidita výpočet z neupravených dat:
2006
2007
2008
2,520
2,610
3,175
Zdroj: Vlastní práce
Tabulka 19: Běžná likvidita výpočet z upravených dat:
2006
2007
2008
2,670
2,718
3,276
Zdroj: Vlastní práce
Hodnocení:
Podle Petry Růčkové, z knihy Finanční analýza z roku 2008 ze str.50, je uvedena pro
běžnou likviditu doporučená hodnota v rozmezí 1,5 až 2,5. Hodnoty čerpané z obou rozvah
daná kritéria splňují. U běžné likvidity čerpané z upravených dat jsou hodnoty vyšší hlavně
díky netvoření opravné položky k zásobám a tím nesnížení jejich hodnoty, která přechází
následně do hodnoty oběžného majetku. V roce 2008 došlo k výraznému překročení
doporučených hodnot, v tomto případě je již zbytečné držení tak velkého množství
oběžného majetku, pokud k tomuto kroku nemá společnost zvláštní důvod, a je vhodnější
tyto přebytečné prostředky investovat.
54
Vzorec: Pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby/krátkodobé závazky
Tabulka 20: Pohotová likvidita výpočet z neupravených dat:
2006
1,233
2007
1,221
2008
1,409
Zdroj: Vlastní práce
Tabulka 21: Pohotová likvidita výpočet z upravených dat:
2006
2007
2008
1,334
1,282
1,383
Zdroj: Vlastní práce
Graf 7:
Vývoj pohotové likvidity
1,45
1,4
hodnoty
1,35
1,3
1,25
neupravená data
1,2
upravená data
1,15
1,1
2006
2007
2008
roky
Zdroj: Vlastní práce
Hodnocení: Pro pohotovou likviditu by hodnota neměly klesnou pod hodnotu 1. Petra
Růčková ve své knize Finanční analýza z roku 2008 ze str.50 uvádí doporučenou hodnotu
mezi 1 a 1,5. V obou případech společnost splňuje doporučené hodnoty.
Vzorec: Okamžitá likvidita = peněžní prostředky + ekvivalenty/(okamžitě) splatné
závazky
Tabulka 22: Okamžitá likvidita výpočet z upravených dat:
2006
2007
2008
0,049
0,115
0,211
Zdroj: Vlastní práce
55
Tabulka 23: Okamžitá likvidita výpočet z upravených dat:
2006
2007
2008
0,049
0,115
0,211
Zdroj: Vlastní práce
Poznámka: Jelikož nemám k dispozici hodnotu okamžitě splatných závazků dosadila jsem
za položku okamžitě splatné závazky celkové krátkodobé závazky vykazované společností
v rozvaze.
Hodnocení likvidit:
U okamžité likvidity postačí výše 0,2. Podle autorky Petry Růčkové z knihy Finanční
analýza z roku 2008 ze str.49 jsou udávány hodnoty ukazatele mezi 0,9 až 1,1 s úpravou
dolní meze pro Českou republiku na hodnotu 0,6. Jelikož daná firma v roce 2006 a 2007
danou, ani tu nejnižší dolní hranici nedodržela, může tato skutečnost znamenat v dané
společnosti případné finanční problémy. V roce 2008 se hodnoty dané společnosti zlepšily
a společnost předepsanou hodnotu dolní meze splnila. Z důvodu výrazného snížení
závazků ve jmenovateli a navýšení peněžních prostředků v čitateli.
Výpočet aktivity
Tabulka 24: Vstupní data neupravená´pro hodnocení aktivity:
Položka
Tržby z prodeje zboží
Tržby z prodeje vlastních výrobků a
služeb
2006
445393
2007
430 966
2008
407 556
9307
10899
9858
369
6
136
Tržby celkem
455 069
441 871
417550
Krátkodobé pohledávky z obchodních
vztahů
111 861
101 871
80 556
78 504
9873
128718
261970
67 487
14163
137344
272137
49 114
10997
130611
245801
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a
materiálu
Krátkodobé závazky z obchodních
vztahů
Stálá aktiva
Zásoby
Celková aktiva
Zdroj: Data čerpaná z výkazů společnosti graficky upraveno autorem
56
Tabulka 25: Vstupní data upravená pro hodnocení aktivity:
Položka
Tržby z prodeje zboží
Tržby z prodeje vlastních výrobků a
služeb
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a
materiálu
Tržby celkem
Pohledávky z obchodních vztahů
Závazky z obchodních vztahů
Stálá aktiva
Zásoby
Celková aktiva
2006
445393
2007
430966
2008
407556
9307
10899
9858
369
455069
6
441871
136
417550
118 643
78 504
10920
133641
278 025
107 586
67 487
15073
141958
283705
81 003
49 114
12209
140038
255973
Zdroj: Data čerpaná z upravených výkazů společnosti graficky upraveno autorem
Vzorec: obrat zásob = tržby(náklady)/průměrná zásoba/
Tabulka 26: Výpočet obratu zásob z neupravených dat:
2006
7,07
2007
2008
6,43
6,39
Zdroj: Vlastní práce
Tabulka 27: Výpočet obratu zásob z upravených dat:
2006
2007
2008
6,81
6,23
5,96
Zdroj: Vlastní práce
Poznámka: Na základě doporučení od Ing. F. Kaloudy budu při výpočtu průměrné zásoby
konečnou zásobu dělit dvěmi.
Vzorec: průměrná doba inkasa = pohledávky z obchodních vztahů/jednodenní tržby =
pohledávky z obchodních vztahů/roční tržby/360
Tabulka 28: Výpočet průměrné doby inkasa z neupravených dat:
2006
2007
88,49
83,00
2008
69,45
Zdroj: Vlastní práce
57
Tabulka 29: Výpočet průměrné doby inkasa z upravených dat:
2006
93,86
2007
2008
87,65
69,84
Zdroj: Vlastní práce
Vzorec: Doba obratu závazků = závazky z obchodního styku/roční tržby/360
Tabulka 30: Výpočet doby obratu závazků z neupravených dat:
2006
2007
2008
62,10
54,98
42,34
Zdroj: Vlastní práce
Tabulka 31: Výpočet doby obratu závazků z upravených dat:
2006
2007
2008
62,10
54,98
42,34
Zdroj: Vlastní práce
Graf č.8:
Srovnání doby inkasa pohledávek obratu závazků
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
hodnota doby inkasa
pohledávek z neupravených dat
hodnota doby inkasa
pohledávek z upravených dat
hodnota doby obratu závazků
2006
2007
2008
Zdroj: Vlastní práce
Poznámka: Hodnota doby obratu závazů vypočtená z upravených a neupravených dat je
shodná, proto je v grafu zobrazena v jednom sloupci.
58
Vzorec: obrat stálých aktiv = tržby/stálá aktiva v zůstatkových cenách
Tabulka 32: Výpočet obratu stálých aktiv z neupravených dat:
2006
2007
2008
46,09
31,20
37,97
Zdroj: Vlastní práce
Tabulka 33: Výpočet obratu stálých aktiv z upravených dat:
2006
2007
2008
41,67
29,32
34,20
Zdroj: Vlastní práce
Hodnocení:
Tato hodnota je velmi vysoká, ale s přihlédnutím k faktu, že daný podnik nevlastní
skladovací, prodejní ani administrativní budovy, které má dlouhodobě v pronájmu je tato
hodnota odpovídající. Daný podnik vede jako dlouhodobý majetek především vybavení
kanceláří, osobní automobily a další drobnou techniku potřebnou pro manipulaci zboží ve
skladech. Tyto hodnoty vypovídají např. o tom, že se v tomto podniku dlouhodobý majetek
v tržbách vrátí v roce 2006 přibližně 46krát a 41krát, podle hodnoty z upravených dat.
V tomto případě nemá hodnota pana Higginse 5,148 pro tento podnik žádnou vypovídací
schopnost.
Vzorec: obrat celkových aktiv = tržby (výnosy)/celková aktiva
Tabulka 34: Výpočet obratu celkových aktiv z neupravených dat:
2006 1,7371
2007 1,62371
2008 1,69873
Zdroj: Vlastní práce
Tabulka 35: Výpočet obratu celkových aktiv z upravených dat:
2006 1,63679
2007 1,5575
2008 1,63123
Zdroj: Vlastní práce
48
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 464 s.
ISBN 978-80-247-1992-4. str.345
59
Hodnocení:
Tato veličina ukazuje, že se v daném podniku v tržbách vrátí např. v roce 2006 1,7krát a
1,6krát, u dat upravených, hodnota celkových aktiv. V hodnotách celkových aktiv, ve
jmenovateli, v jednotlivých letech nejsou příliš velké rozdíly, proto se i vypočtené
ukazatele od sebe výrazně neliší.
Výpočet čistého pracovního kapitálu
Tabulka 36: Vstupní data neupravená pro hodnocení čistého pracovního kapitálu
Položka
Stálá aktiva
Vlastní kapitál
Dlouhodobý cizí kapitál ( v tomto
případě pouze ostatní rezervy)
Dlouhodobý kapitál
2006
9873
147 722
2007
14163
148 710
2008
10997
151 409
2 977
150 699
3 611
152 321
3 617
155 026
Zdroj: Data čerpaná z upravených výkazů společnosti graficky upraveno autorem
Tabulka 37: Vstupní data upravená pro hodnocení čistého pracovního kapitálu
Položka
Stálá aktiva
Vlastní kapitál
Dlouhodobý cizí kapitál (ostatní
rezervy)
Dlouhodobý kapitál
2006
10 920
163 777
2007
15 073
160 278
2008
12 209
161 581
2 977
166 754
3 611
163 889
3 617
165 198
Zdroj: Data čerpaná z upravených výkazů společnosti graficky upraveno autorem
Vzorec: čistý pracovní kapitál = dlouhodobý kapitál (což je vlastní kapitál + dlouhodobý
cizí kapitál) – stálá aktiva
Tabulka 38: Výpočet čistého pracovního kapitálu z neupravených dat:
2006 140 826
2007 138 158
2008 144 029
Zdroj: Vlastní práce
Tabulka 39: Výpočet čistého pracovního kapitálu z upravených dat:
2006 167 077
2007 169806
2008 168335
Zdroj: Vlastní práce
60
Graf č.9:
Hodnoty čistého pracovního kapitálu
160 000
155 000
150 000
145 000
hodnoty vypočtené z
neupravených dat
140 000
hodnoty vypočtené z
upravených dat
135 000
130 000
125 000
2006
2007
2008
Zdroj: Vlastní práce
Hodnocení pomocí ukazatele ROA
Vzorec: ROA = čistý zisk/aktiva celkem
Tabulka 40: Vstupní neupravená data pro ukazatel ROA
Položka
2006
2007
2008
Výsledek hospodaření před
14 614
5 459
5771
zdaněním
Daň z příjmů za běžnou činnost
4 614
4471
2 195
Čistý zisk
10 000
988
3 576
Aktiva celkem
261970 272137
245801
Zdroj: Vlastní práce
Tabulka 41: Vstupní data upravená pro ukazatel ROA
Položka
2006
2007
Výsledek hospodaření před
zdaněním
27 366
16 698
Daň z příjmů za běžnou činnost
1 311
4 142
Čistý zisk
26 055
12 556
278 025 283705
Aktiva celkem
Zdroj: Vlastní práce
Tabulka 42: Výpočet ukazatele ROA z neupravených dat:
2006 0,03817
2007 0,00363
2008 0,01455
Zdroj: Vlastní práce
61
2008
16 857
3 109
13 748
255973
Tabulka 43: Výpočet ukazatele ROA z upravených dat:
2006 0,09371
2007 0,04426
2008 0,05371
Zdroj: Vlastní práce
Graf 10:
Změna ukazatele ROA v letech
0,1000
0,0900
0,0800
0,0700
0,0600
0,0500
0,0400
0,0300
0,0200
0,0100
0,0000
vypočteno z neupravených dat
vypočteno z upravených dat
2006
2007
2008
Zdroj: Vlastní práce
62
2.2.3 Vyčíslení rozdílu u vypočtených ukazatelů
Tabulka 44: Vyčíslení rozdílů ukazatelů
Rok
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
Hodnoty ukazatelů vypočtených z:
Vyčíslení rozdílu upravených
dat oproti neupraveným
z neupravených dat z pravených dat
běžná likvidita
absolutní
v%
2,52
2,67
0,150
5,952
2,61
2,718
0,108
4,138
3,175
3,276
0,101
3,181
pohotová likvidita
1,233
1,334
0,101
8,191
1,221
1,282
0,061
4,996
1,409
1,383
-0,026
-1,845
okamžitá likvidita
0,049
0,049
0,000
0,000
0,115
0,115
0,000
0,000
0,211
0,211
0,000
0,000
výpočet obratu zásob
7,07
6,81
-0,260
-3,684
6,43
6,23
-0,209
-3,250
6,39
5,96
-0,430
-6,732
výpočet průměrné doby inkasa pohledávek
88,49
93,86
5,365
6,063
83,00
87,65
4,656
5,610
69,45
69,84
0,385
0,555
výpočet doby obratu závazků
62,10
62,10
0,000
0,000
54,98
54,98
0,000
0,000
42,34
42,34
0,000
0,000
výpočet obratu stálých aktiv
46,09
41,67
-4,420
-9,590
31,2
29,32
-1,880
-6,026
37,97
34,2
-3,770
-9,929
výpočet obratu celkových aktiv
1,74
1,64
-0,100
-5,775
1,62
1,56
-0,066
-4,078
1,70
1,63
-0,068
-3,974
výpočet čistého pracovního kapitálu
140 826
155 834
15008
10,657
138 158
148 816
10658
7,714
144 029
152 989
8960
6,221
výpočet ukazatele ROA
0,0382
0,0937
0,0555
145,504
0,0036
0,0443
0,0406
1119,032
0,0145
0,0537
0,0392
269,174
Zdroj: Vlastní práce s daty vypočtenými z účetních výkazů společnost
63
Závěr
Při hodnocení pomocí horizontální analýzy dat vyplynulo, že podnik v roce 2007 oproti
roku 2006 navýšil svůj dlouhodobý majetek o 43 %, podle dat z neupravené rozvahy
a o 38 %, podle dat z rozvahy upravené. I u oběžných aktiv v roce 2007 oproti roku 2006
došlo k jejich navýšení o 2,3 %, podle dat z neupravené rozvahy, a o 0,6 %. největší podíl
na tomto zvýšení měly položky časového rozlišení a dále výrazné navýšení v položce
krátkodobého finančního majetku. Z dalších dvou porovnávaných let roku 2008 o proti
roku 2007 došlo k 19 % poklesu, kde došlo k výraznému poklesu v položkách
nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dlouhodobého majetku a o poklesu
22 % u neupravených dat. U oběžných aktiv došlo též k poklesu proti předcházejícímu
roku o 10 %, podle upravených dat rozvahy a o pokles 9 % u neupravených dat.
Z vertikální analýzy vyplynulo, že zásoby v podniku tvoří přibližně 50 % z hodnoty
celkových.ve všech třech sledovaných obdobích a v obou typech rozvah. Dále jsem zjistila,
že dlouhodobý majetek společnosti tvoří, v datech obou srovnávaných rozvah, v roce 2006
přibližně 4 % z celkové sumy aktiv a letech 2007 a 2008 5 % z celkové hodnoty aktiv.
Při hodnocení likvidit společnosti se vypočtená data při výpočtu běžné a pohotové likvidity
z obou typů rozvah příliš nelišila. V roce 2006 a 2007 společnost splnila doporučené
hodnoty a v roce 2008 tyto hodnoty výrazně překročila, což připisuji krizi, o které se
společnost zmiňuje ve Výroční zprávě za rok 2008. Při výpočtu okamžité likvidity byly
hodnoty vypočtené z upravené a neupravené rozvahy shodné. V roce 2006 ani v roce 2007
společnost nedosahovala doporučených hodnot pro okamžitou likviditu, ale v roce 2007
došlo k výraznému zlepšení. V roce 2008 se jí povedlo tuto hodnotu zlepšit až na hodnotu
doporučenou.
Při výpočtu aktivity u průměrné doby inkasa vyšla hodnota ukazatele v roce 2006 nejvyšší
94 dní, u upravené rozvahy, a 88 dní, u rozvahy neupravené. V dalších letech se situace
postupně zlepšovala. Pří výpočtu obratu stálých aktiv jsem dostala v roce 2006 hodnotu 46,
neupravených dat, a hodnotu 42, z dat upravených, což koresponduje se strukturou majetku
společnosti. V dalších letech došlo k mírnému snížení těchto hodnot. V roce 2006 pří
výpočtu celkové hodnoty obratu aktiv vztaženo k poměru tržby děleno celková aktiva jsem
64
vypočetla hodnotu 1,7 z dat neupravených, a hodnotu 1,6 z dat upravených. I v dalších
letech se hodnota tohoto ukazatele pohybovala kolem těchto hodnot.
U výpočtu čistého pracovního kapitálu došlo v roce 2007 o proti roku 2006 k poklesu
hodnot pracovního kapitálu, jak při výpočtu z dat upravených, tak také při výpočtu z dat
neupravených. V roce 2008 došlo k růstu hodnot, při výpočtu z upravených i neupravených
dat, o proti roku 2007.
Výpočty podle ukazatele ROA ukázaly, že podnik si lépe vedl při výpočtu z upravených
dat oproti datům neupraveným.
Na konci své práce uvádím srovnání vypočtených ukazatelů, z upravených a neupravených
dat, a vyčísluji zde absolutní a procentní rozdíl jednotlivých změn, aby každý čtenář mohl
sám posoudit dopad změn na hodnotu jednotlivých ukazatelů.
65
Použitá literatura:
BELLINDA ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. Výroční zpráva 2005.
BELLINDA ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. Výroční zpráva 2006.
BELLINDA ČESKÁ REPUBLIKA, S.R.O. Výroční zpráva 2008.
KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 279 s. ISBN 978-807380-174-8.
LANDA, M. Finanční plánování a likvidita. Brno: Computer Press, 2007. 180 s. ISBN
978-80-251-1492-6.
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2007. úplná znění k 1.1.2007. Praha: Grada Publishing
a.s., 192 s. ISBN 978-80-247-2087-6.
MARKOVÁ, H. Daňové zákony 2008. úplná znění k 1.1.2008. Praha: Grada Publishing
a.s., 2008. 208 s. ISBN 978-80-247-2385-3.
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, a.s.,
2005. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2.
SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku. Brno: Computer Press, 2007. 154 s. ISBN 97880-251-1830-6.
SEDLÁČEK, J. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing, 2005. 228 s. ISBN 80247-1195-8.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované vydaní. Praha: Grada Publishing,
a.s., 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4.
ŠTOHL, P. Daně výklad a praktické příklady. první vydání. Znojmo: Soukromá vysoká
ekonomická škola Znojmo, 148 s. ISBN 978-80-87314-01-2.
66
ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví 2008. 9. upravené vydání podle právního stavu k 1.1.2008.
Znojmo: Ing. Pavel Štohl, 2008. 201 s. ISBN 978-80-87237-02-1.
Internetové zdroje:
Historie společnosti, Prodejní místa Česká republika [online]. [citováno: 2010-02-20]
Dostupné z: <http://www.bellinda.cz>.
Obchodní zákoník Hlava I základní ustanovení [online]. [aktualizováno: 23. 3. 2010],
[čerpáno: 2010-3-24 ]. Dostupné z: <http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-513-1991sb-obchodni-zakonik/cast-prvni-hlava-i/>.
Ukazatele rentability [online]. [ citováno:2010-04-17]. Dostupné z: <http://bankovnictvifinance.studentske.eu/2008/05/ukazatele-rentability-profitability.html>.
Výpis z obchodního rejstříku [online]. [aktualizace dne: 2010-02-01], [citováno: 2010-0201].
Dostupné
z:
<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=28096&sysinf.vypis.roz
sah=aktualni&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHT
ML&sysinf.vypis.klic=f125904b03f8f662a504d334e3b61697&sysinf.spis.@oddil=C&sysi
nf.spis.@vlozka=17620&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Hradci%
20Kr%E1lov%E9&sysinf.platnost=01.02.2010>.
67
Seznam tabulek:
Tabulka 1: Doba odepisování hmotného majetku podle §30/1 DZ
19
Tabulka 2: Maximální sazby při rovnoměrném odpisování hmotného majetku §31 20
Tabulka 3: Koeficienty pro zrychlené odpisování
21
Tabulka 4: Odpisy nehmotného majetku
21
Tabulka 5: Odpisový plán společnosti
38
Tabulka 6: Opravné položky k pohledávkám
40
Tabulka 7: Změny v rozvaze v roce 2006
42
Tabulka 8: Změny v rozvaze v roce 2007
43
Tabulka 9: Změny v rozvaze v roce 2008
43
Tabulka 10: Horizontální analýzy neupravené rozvahy roku 2007 oproti roku 2006
44
Tabulka 11: Horizontální analýzy neupravené rozvahy roku 2008 oproti 2007
45
Tabulka 12: Horizontální analýza upravené rozvahy 2007 oproti 2006
46
Tabulka 13: Horizontální analýza upravené rozvahy 2008 oproti 2007
47
Tabulka 14: Vertikální analýza neupravené rozvahy
49
Tabulka 15: Vertikální analýza upravené rozvahy
50
Tabulka 16: Vstupní data neupravená pro hodnocení likvidity
53
Tabulka 17: Vstupní data upravená pro hodnocení likvidity
54
Tabulka 18: Běžná likvidita výpočet z neupravených dat
54
Tabulka 19: Běžná likvidita výpočet z upravených dat
54
Tabulka 20: Pohotová likvidita výpočet z neupravených dat
55
Tabulka 21: Pohotová likvidita výpočet z upravených dat
55
Tabulka22: Okamžitá likvidita výpočet z upravených dat
55
Tabulka 23: Okamžitá likvidita výpočet z upravených dat
56
Tabulka 24: Vstupní data neupravená pro hodnocení aktivity
56
Tabulka 25: Vstupní data upravená pro hodnocení aktivity
57
Tabulka 26: Výpočet obratu zásob z neupravených dat
57
Tabulka 27: Výpočet obratu zásob z upravených dat
57
Tabulka 28: Výpočet průměrné doby inkasa z neupravených dat
57
Tabulka 29: Výpočet průměrné doby inkasa z upravených dat
58
Tabulka 30: Výpočet doby obratu závazků z neupravených dat
58
Tabulka 31: Výpočet doby obratu závazků z upravených dat
58
Tabulka 32: Výpočet obratu stálých aktiv z neupravených dat
59
68
Tabulka 33: Výpočet obratu stálých aktiv z upravených dat
59
Tabulka 34: Výpočet obratu celkových aktiv z neupravených dat
59
Tabulka 35: Výpočet obratu celkových aktiv z upravených dat
59
Tabulka 36: Vstupní data neupravená pro hodnocení čistého pracovního kapitálu
60
Tabulka 37: Vstupní data upravená pro hodnocení čistého pracovního kapitálu
60
Tabulka 38: Výpočet čistého pracovního kapitálu z neupravených dat
60
Tabulka 39: Výpočet čistého pracovního kapitálu z upravených dat
60
Tabulka 40: Vstupní neupravená data pro ukazatel ROA
61
Tabulka 41: Vstupní data upravená pro ukazatel ROA
61
Tabulka 42: Výpočet ukazatele ROA z neupravených dat
61
Tabulka 43: Výpočet ukazatele ROA z upravených dat
62
Tabulka 44: Vyčíslení rozdílů ukazatelů
63
Seznam grafů:
Graf č.1 Přehled majetku z neupravených dat za rok 2006
51
Graf č.2 Přehled struktury majetku z upravených dat za rok 2006
51
Graf č.3 Přehled majetku z neupravených dat za rok 2007
52
Graf č.4 Přehled struktury majetku z upravených dat za rok 2007
52
Graf č.5 Přehled majetku z neupravených dat za rok 2008
53
Graf č.6 Přehled struktury majetku z upravených dat za rok 2007
53
Graf 7: Vývoj pohotové likvidity
55
Graf č.8: Srovnání doby inkasa pohledávek a doby obratu závazků
58
Graf č.9: Hodnoty čistého pracovního kapitálu
61
Graf č. 10: Změna ukazatele ROA v letech
62
Seznam obrázků:
Obrázek 1: Produkční cyklus - koloběh oběžných aktiv
16
Obrázek 2: Zjednodušená struktura rozvahy
26
Obrázek 3: Logo společnosti platné od roku 2009
35
Obrázek 4: Organizační struktura společnosti
36
Seznam příloh:
Příloha 1: Platný výpis z OR
Příloha 2: Vývoj loga
69
Příloha 3: Rozvaha za rok 2006 s původními daty – Aktiva
Příloha 4: Rozvaha 2006 s původními daty– Pasiva
Příloha 5: Výkaz zisku a ztráty 2006 s původními daty
Příloha 6: Rozvaha 2007 s původními daty - Aktiva
Příloha 7: Rozvaha 2007 s původními daty – Pasiva
Příloha 8: Výkaz zisku a ztráty 2007 s původními daty
Příloha 9: Rozvaha 2008 s původními daty - Aktiva
Příloha 10: Rozvaha 2008 s původními daty - Pasiva
Příloha 11: Výkaz zisku a ztráty 2008 s původními daty
Příloha 12: Rozvaha 2006 s upravenými daty - Aktiva
Příloha 13: Rozvaha 2006 s upravenými daty - Pasiva
Příloha 14: Výkaz zisku a ztráty 2006 s upravenými daty
Příloha 15: Rozvaha 2007 s upravenými daty - Aktiva
Příloha 16: Rozvaha 2007 s upravenými daty – Pasiva
Příloha 17: Výkaz zisku a ztráty 2007 s upravenými daty
Příloha 18: Rozvaha 2008 s upravenými daty – Aktiva
Příloha 19: Rozvaha 2008 s upravenými daty – Pasiva
Příloha 20: Výkaz zisku a ztráty 2008 s upravenými daty
Příloha 21: Opravné položky za rok 2OO6
Příloha 22: Daňové opravné položky za rok 2007
Příloha 23: Daňové opravné položky za rok 2008
Příloha 24: Odpisy rok 2006
Příloha 25: Odpisy rok 2007
Příloha 26: Odpisy rok 2008
Příloha 27: Vizuály Bellinda podzim zima 2009
Příloha 28: Vizuály Bellinda podzim zima 2009
70
Příloha 1: Platný výpis z OR
29.listopadu 1991
Obchodní firma:
Bellinda Česká republika, s.r.o.
Sídlo:
Dolní Ředice, K Třešňovce 247, PSČ 533 75
Identifikační číslo:
442 64 283
Právní forma:
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
- Zastupování v celním řízení
- Velkoobchod
- Specializovaný maloobchod
- Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Statutární orgán:
Jednatel:
Ing. Karel Kieslich, r.č. 611020/0173
Psáry 301, okres Praha-západ, PSČ 252 44
den vzniku funkce: 29.listopadu 1991
Jednatel:
Ing. Milan Orendáč, r.č. 681115/1259
Praha 9, Libeň, Podvinný Mlýn 2358/50
den vzniku funkce: 20.července 1999
Jednatel:
Thomas Scheuermann, dat. nar. 18.04.1963
494 97 Mettingen, Merschfeld 30
Spolková republika Německo
den vzniku funkce: 16.července 2008
Zastupování společnosti :
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné
nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis současně dva
jednatelé.
Společníci:
NUR DIE GmbH
484 32 Rheine
Spolková republika Německo
Vklad: 179 008 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 100%
Na základě fúze převzetím společnost NUR DIE GmbH převzala majetek společnosti
Tricotbest GmbH a stala se jejím právním nástupcem.
Základní kapitál:
179 008 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:
- Notářský zápis sepsán: 25.10.1991
Zdroj: Výpis z obchodního rejstříku. [online]. [cit. 2010-02-2010] Dostupné z:
<http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/report?sysinf.vypis.CEK=28096&sysinf.vypis.roz
sah=aktualni&sysinf.@typ=transformace&sysinf.@strana=report&sysinf.vypis.typ=XHT
ML&sysinf.vypis.klic=f125904b03f8f662a504d334e3b61697&sysinf.spis.@oddil=C&sysi
nf.spis.@vlozka=17620&sysinf.spis.@soud=Krajsk%FDm%20soudem%20v%20Hradci%
20Kr%E1lov%E9&sysinf.platnost=01.02.2010>.
Příloha 2: Vývoj loga
„1. Od roku 1950
2. Od roku 1991, kdy se Bellinda poprvé objevila ve střední a východní Evropě
3. Od roku 2000, kdy byla punčochová a ponožková kolekce značky Bellinda rozšířena i o
dámské a pánské spodní prádlo
4. Od roku 2009
„
Zdroj: Historie značky [online]. [cit. 2010-02-20]
Dostupné z: <http://www.bellinda.cz/sl/jnp/cz/features/history/index.html>.
Příloha 3: Rozvaha za rok 2006 s původními daty - Aktiva
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2006
Datum sestavení účetní závěrky: 4. června 2007
ROZVAHA
(v celých tisících Kč)
Označení
AKTIVA
a
b
AKTIVA CELKEM
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
B. I.
1. Software
B. II.
B. II.
C. I.
C. I.
Dlouhodobý hmotný majetek
1. Stavby
31.12.2006
Korekce
2
Brutto
1
Netto
3
304 111
- 42 141
261 970
37 569
- 27 696
9 873
5 851
- 5 033
818
5 851
- 5 033
818
31 718
- 22 663
9 055
10 954
- 6 189
4 765
2.
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
20 757
- 16 474
4 283
3.
Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
7
0
7
Oběžná aktiva
266 542
- 14 445
252 097
Zásoby
133 641
- 14 445
128 718
133 641
- 4 923
128 718
1. Zboží
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
5 552
0
5 552
C. II.
1. Dlouhodobě poskytnuté zálohy
1 844
0
1 844
2. Odložená daňová pohledávka
3 708
0
3 708
122 328
- 9 522
112 806
121 383
- 9 522
111 861
933
0
933
12
0
12
4 871
0
4 871
123
0
123
4 748
0
4 748
150
0
150
120
0
120
30
0
30
C. III.
C. III.
Krátkodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodních vztahů
2. Krátkodobé poskytnuté zálohy
3. Jiné pohledávky
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
C. IV. 1. Peníze
2. Účty v bankách
D. I.
D. I.
Časové rozlišení
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
Zdroj: Interní data společnosti
Příloha 4: Rozvaha 2006 s původními daty– Pasiva
Označení
PASIVA
31.12.2006
a
b
6
A.
A.
I.
A.
I.
A.
II.
A.
II.
A.
III.
A.
III.
PASIVA CELKEM
261 970
Vlastní kapitál
147 722
Základní kapitál
179 008
1. Základní kapitál
Kapitálové fondy
1. Ostatní kapitálové fondy
Rezervní fond a ostatní fondy
ze zisku
179 008
69
69
999
1. Zákonný rezervní fond
626
2. Statutární a ostatní fondy
373
Výsledek hospodaření
minulých let
A.
IV.
A.
IV.
A.
V.
B.
B.
I.
Cizí zdroje
Rezervy
B.
I.
1. Ostatní rezervy
B.
I.
B.
I.
1. Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)
Krátkodobé závazky
1. Závazky z obchodních vztahů
2.
Závazky - ovládající a řídící
osoba
- 42 354
- 42 354
10 000
114 248
2 977
2 977
100 028
78 504
0
3. Závazky k zaměstnancům
2 467
Závazky ze sociálního
4. zabezpečení a zdravotního
pojištění
1 500
5. Stát - daňové závazky a dotace
4 865
6. Dohadné účty pasivní
7. Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
12 588
104
B.
IV.
B.
IV.
C.
I.
Časové rozlišení
6 753
C.
I.
1. Výdaje příštích období
6 753
1. Krátkodobé bankovní úvěry
Zdroj: Interní data společnosti
4 490
4 490
Příloha 5: Výkaz zisku a ztráty 2006 s původními daty
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2006
Datum sestavení účetní závěrky: 4. června 2007
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
Označení
a
I.
A.
+
II.
II.
B.
B.
1.
1.
2.
+
C.
C.
1.
TEXT
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
3. Sociální náklady
Daně a poplatky
D.
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
III.
F.
F.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a
materiálu
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
*
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
IX.
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
G.
IV.
H.
X.
Výnosové úroky
Nákladové úroky
XI.
Ostatní finanční výnosy
O.
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.
1. - splatná
2. - odložená
N.
Skutečnost v
účetním období
2006
1
445 393
312 539
132 854
9 307
9 307
63 676
12 559
51 117
78 485
58 676
42 556
14 690
1 430
121
3 268
369
369
0
0
1 038
1 808
3 811
- 64 737
0
203
369
7 110
6 078
866
4 614
1 311
3 303
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
10 000
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
10 000
***
Výsledek hospodaření před zdaněním
14 614
Zdroj: Interní data společnosti
Příloha 6: Rozvaha 2007 s původními daty - Aktiva
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2007
Datum sestavení účetní závěrky:
ROZVAHA
(v celých tisících Kč)
Označení
AKTIVA
Brutto
1
313 443
44 202
31.12.2007
Korekce
2
- 41 306
- 30 039
Netto
3
272 137
14 163
a
0 0
B. 0
b
0 AKTIVA CELKEM
0 Dlouhodobý majetek
B. I.
0 Dlouhodobý nehmotný majetek
6 590
- 5 535
1 055
B. I.
6 119
- 5 535
584
471
0
471
B. II.
1. Software
Nedokončený dlouhodobý nehmotný
2.
majetek
0 Dlouhodobý hmotný majetek
37 612
- 24 504
13 108
B. II.
1. Stavby
14 381
- 7 357
7 024
22 523
- 17 147
5 376
0
0
0
0
0
0
0
0
C. I.
C. I.
C. II.
C. II.
0
0
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný
3.
majetek
0 Oběžná aktiva
0 Zásoby
708
0
708
269 241
141 958
- 11 267
- 4 614
257 974
137 344
1. Zboží
141 958
- 4 614
137 344
0 Dlouhodobé pohledávky
5 224
0
5 224
1. Dlouhodobě poskytnuté zálohy
1 845
0
1 845
2. Odložená daňová pohledávka
3 379
0
3 379
109 925
- 6 653
103 272
108 524
- 6 653
101 871
1 384
0
1 384
17
0
17
11 328
0
11 328
487
0
487
10 841
0
10 841
806
0
806
806
780
26
0
0
0
806
780
26
2.
C. III. 0 Krátkodobé pohledávky
C. III.
0
0
0
0
1. Pohledávky z obchodních vztahů
2. Krátkodobé poskytnuté zálohy
3. Jiné pohledávky
C. IV. 0 Krátkodobý finanční majetek
C. IV. 1. Peníze
0
0
D.
0
D.
I.
D. I.
0 0
2. Účty v bankách
Ostatní aktiva - přechodné účty
aktiv
0 Časové rozlišení
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
0
Zdroj: Interní data společnosti
Příloha 7: Rozvaha 2007 s původními daty – Pasiva
Označení
PASIVA
31.12.2007
a
b
6
0
A.
0
0
PASIVA CELKEM
272 137
0
0
Vlastní kapitál
148 710
0
Základní kapitál
179 008
Základní kapitál
179 008
A.
I.
A.
I.
A.
II.
A.
II.
A.
III.
A.
III.
0
1.
0
1.
0
A.
IV.
A.
IV.
A.
V.
B.
0
I.
B.
I.
B.
I.
B.
I.
69
Ostatní kapitálové fondy
Rezervní fond a ostatní fondy
ze zisku
69
Zákonný rezervní fond
626
2.
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření
minulých let
373
0
1.
Neuhrazená ztráta minulých let
0
Rezervy
3 611
Ostatní rezervy
3 611
0
1.
Závazky z obchodních vztahů
67 487
Závazky - ovládající a řídící
osoba
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního
zabezpečení a zdravotního
pojištění
2.
0
0
3.
0
0
4.
0
0
5.
Stát - daňové závazky a dotace
0
0
6.
Krátkodobé přijaté zálohy
0
0
7.
Dohadné účty pasivní
0
0
8.
Jiné závazky
IV.
C.
1.
0
C.
I.
C.
I.
123 427
98 826
0
0
988
Krátkodobé závazky
0
B.
- 32 354
0
1.
IV.
- 32 354
Výsledek hospodaření
běžného účetního období (+/-)
Cizí zdroje
0
B.
999
1.
0
B.
Kapitálové fondy
7 986
3 056
1 716
5 635
250
12 575
121
Bankovní úvěry a výpomoci
16 309
Krátkodobé bankovní úvěry
16 309
0
Časové rozlišení
4 681
0
Časové rozlišení
4 681
Výdaje příštích období
4 681
1.
Zdroj: Interní data společnosti
Příloha 8: Výkaz zisku a ztráty 2007 s původními daty
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2007
Datum sestavení účetní závěrky:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
Označení
a
0 I.
A.
0
0 +
0 II.
0 II.
B.
0
B.
0
0
0 +
C.
0
C.
0
TEXT
b
0
0
0
0
1.
0
1.
2.
0
0
1.
D.
0 2.
0 3.
0 0
E.
0
0
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
0 III. 0 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
0 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Změna stavu rezerv a opravných položek v
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích
G.
0 0 období
0 IV. 0 Ostatní provozní výnosy
H.
0 0 Ostatní provozní náklady
0 *
0 Provozní výsledek hospodaření
0 X.
0 Výnosové úroky
N.
0 0 Nákladové úroky
0 XI. 0 Ostatní finanční výnosy
O.
0 0 Ostatní finanční náklady
0 *
0 Finanční výsledek hospodaření
Q.
0 0 Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.
0 1. - splatná
0
0 2. - odložená
0 ** 0 Výsledek hospodaření za běžnou činnost
0 *** 0 Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
*** 0 Výsledek hospodaření před zdaněním
Zdroj: Interní data společnosti
Skutečnost v
účetním období
2007
1
430 966
285 970
144 996
10 899
10 899
74 869
13 593
61 276
81 026
64 547
46 825
16 231
1 491
167
3 443
6
6
- 2 544
1 285
10 390
- 74 712
184
662
8 217
8 594
- 855
4 471
4 142
329
988
988
5 459
Příloha 9: Rozvaha 2008 s původními daty - Aktiva
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2008
Datum sestavení účetní závěrky: 9. června 2009
ROZVAHA
(v celých tisících Kč)
Označe
ní
a
B
B I.
B I.
1.
2.
B II.
B II. 1
2.
3.
C
C I.
C I. 1.
C
II.
.
C II. 1.
2.
C III
C III 1.
2.
3.
4.
5.
C I
V
I
C
1.
V
2.
D
D I.
D I.
AKTIVA
31.12.2008
Brutto
1
288 897
43 720
7 026
7 017
Korekce
2
- 43 096
- 32 723
- 6 509
- 6 509
Netto
3
245 801
10 997
517
508
9
0
9
36 694
14 578
- 26 214
- 8 810
10 480
5 768
22 109
- 17 404
4 705
7
0
7
245 177
140 038
140 038
- 10 373
- 9 427
- 9 427
234 804
130 611
130 611
Dlouhodobé pohledávky
5 141
0
5 141
Dlouhodobě poskytnuté zálohy
Odložená daňová pohledávka
Krátkodobé pohledávky
1 726
3 415
0
0
1 726
3 415
Pohledávky z obchodních vztahů
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
82 933
81 502
2
556
814
59
- 946
- 946
0
0
0
0
81 987
80 556
2
556
814
59
Krátkodobý finanční majetek
15 592
0
15 592
248
0
248
15 344
0
15 344
1 473
0
1 473
1 473
1 458
15
0
0
0
1 473
1 458
15
b
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Software
Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Zboží
Peníze
Účty v bankách
Ostatní aktiva - přechodné účty
aktiv
Časové rozlišení
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
Zdroj: Interní data společnosti
Příloha 10: Rozvaha 2008 s původními daty - Pasiva
Označení
a
A.
A.
A.
A.
A.
A.
A.
PASIVA
b
A.
A.
I.
I. 1.
II.
II. 1.
III.
III. 1.
2.
IV.
IV. 1.
A.
V.
B.
B.
B.
B.
B.
I.
I. 1.
III.
III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
B.
B.
C.
C.
C.
IV.
IV. 1.
I.
`
1.
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/)
Cizí zdroje
Rezervy
Ostatní rezervy
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky - ovládající a řídící osoba
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního
pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Krátkodobé bankovní úvěry
Časové rozlišení
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Zdroj: Interní data společnosti
31.12.2008
6
245 801
151 409
179 008
179 008
69
69
1 005
632
373
- 32 249
- 32 249
3 576
94 392
3 617
3 617
73 956
49 114
8 079
3 246
1 354
2 958
250
8 565
390
12 542
12 542
4 277
4 277
4 277
Příloha 11: Výkaz zisku a ztráty 2008 s původními daty
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2008
Datum sestavení účetní závěrky: 9. června 2009
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
Označení
TEXT
a
I.
b
+
II.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
II.
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
A.
B.
B.
+
C.
C.
E.
III.
G.
2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15 270
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Snížení rezerv a opravných položek v provozní oblasti
IV.
H.
*
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.
**
***
***
9 858
73 460
14 728
58 732
86 877
66 045
49 367
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.
2008
1
407 556
257 077
150 479
9 858
Výkonová spotřeba
1. Spotřeba materiálu a energie
2. Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
1. Mzdové náklady
3. Sociální náklady
Daně a poplatky
D.
Skutečnost v
účetním období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
1. - splatná
2. - odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období
Výsledek hospodaření před zdaněním
Zdroj: Interní data společnosti
1 408
249
4 246
136
136
- 888
1 632
9 277
- 77 161
185
1 639
15 864
18 355
- 3 945
2 195
3 109
- 914
3 576
3 576
5 771
Příloha 12: Rozvaha 2006 s upravenými daty - Aktiva
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2006
Datum sestavení účetní závěrky: 4. června 2007
ROZVAHA
(v celých tisících Kč)
Označení
a
AKTIVA
b
AKTIVA CELKEM
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný
majetek
B. I.
C. I.
C. I.
31.12.2006
Korekce
2
- 29 389
Netto
3
278 025
37 569
- 26 649
10 920
5 851
- 5 022
829
5 851
- 5 022
829
31 718
- 21 627
10 091
10 954
- 5 496
5 458
1. Software
B. II.
B. II.
Brutto
1
307 414
Dlouhodobý hmotný majetek
1. Stavby
2.
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
20 757
- 16 131
4 626
3.
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
7
0
7
269 845
133 641
133 641
- 2 740
0
0
267 105
133 641
133 641
Oběžná aktiva
Zásoby
1. Zboží
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
8 855
0
8 855
C. II.
1. Dlouhodobě poskytnuté zálohy
1 844
0
1 844
2. Odložená daňová pohledávka
7 011
0
7 011
122 328
- 2 740
119 588
121 383
- 2 740
118 643
933
0
933
12
0
12
4 871
0
4 871
123
4 748
150
0
0
0
123
4 748
150
120
0
120
30
0
30
C. III.
Krátkodobé pohledávky
C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů
2. Krátkodobé poskytnuté zálohy
3. Jiné pohledávky
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
C. IV. 1. Peníze
2. Účty v bankách
D. I.
Časové rozlišení
D. I.
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
Zdroj: Interní data společnosti – upraveno autorem
Příloha 13: Rozvaha 2006 s upravenými daty - Pasiva
Označení
PASIVA
31.12.2006
a
b
6
A.
A.
A.
A.
I.
I.
II.
1.
A.
II.
1.
A.
III.
A.
III.
A.
IV.
A.
IV.
A.
V.
B.
B.
B.
I.
I.
B.
I.
B.
I.
B.
IV.
B.
IV.
C.
I.
C.
I.
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
278 025
163 777
179 008
179 008
69
69
Rezervní fond a ostatní fondy ze zisku
999
1.
Zákonný rezervní fond
626
2.
Statutární a ostatní fondy
373
1.
Výsledek hospodaření minulých let
- 42 354
Neuhrazená ztráta minulých let
- 42 354
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)
1.
26 055
Cizí zdroje
Rezervy
Ostatní rezervy
114 248
2 977
2 977
Krátkodobé závazky
100 028
1.
Závazky z obchodních vztahů
2.
Závazky - ovládající a řídící osoba
3.
Závazky k zaměstnancům
2 467
4.
Závazky ze sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění
1 500
5.
Stát - daňové závazky a dotace
4 865
6.
Dohadné účty pasivní
7.
Jiné závazky
1.
1.
78 504
0
12 588
104
Bankovní úvěry a výpomoci
4 490
Krátkodobé bankovní úvěry
4 490
Časové rozlišení
6 753
Výdaje příštích období
6 753
Zdroj: Interní data společnosti – upraveno autorem
Příloha 14: Výkaz zisku a ztráty 2006 s upravenými daty
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2006
Datum sestavení účetní závěrky: 4. června 2007
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
Označení
TEXT
a
I.
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Změna stavu rezerv a opravných položek v
provozní oblasti
a komplexních nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním
A.
+
II.
II.
B.
B.
1.
1.
2.
+
C.
C.
1.
2.
3.
D.
E.
III.
III. 1.
F.
F.
1.
G.
IV.
H.
*
IX.
X.
N.
XI.
O.
*
Q.
Q.
1.
2.
**
***
***
Zdroj: Interní data společnosti – upraveno autorem
Skutečnost v účetním
období
2006
1
445 393
312 539
132 854
9 307
9 307
63 676
12 559
51 117
78 485
58 676
42 556
14 690
1 430
121
2 221
369
369
0
0
- 10 667
1 808
3 811
- 51 985
0
203
369
7 110
6 078
866
1 311
1 311
0
26 055
26 055
27 366
Příloha 15: Rozvaha 2007 s upravenými daty - Aktiva
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2007
Datum sestavení účetní závěrky:
ROZVAHA
(v celých tisících Kč)
Označení
0
B.
a
0
0
B.
B.
I.
I.
0
0
B.
B.
II.
II.
0
0
0
0
C.
C.
0
0
I.
I.
C.
II.
C.
II.
0
0
C.
III.
C.
III.
0
0
0
0
C.
C.
0
IV.
IV.
0
D.
D.
0
I.
D.
I.
0
0
AKTIVA
0
0
0
1.
2.
0
1.
2.
3.
0
0
1.
0
1.
2.
0
1.
2.
3.
0
1.
2.
0
0
1.
2.
b
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý
nehmotný majetek
Software
Nedokončený
dlouhodobý nehmotný
majetek
Dlouhodobý hmotný
majetek
Stavby
Samostatné movité
věci a soubory
movitých věcí
Nedokončený
dlouhodobý hmotný
majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Zboží
Dlouhodobé
pohledávky
Dlouhodobě
poskytnuté zálohy
Odložená daňová
pohledávka
Krátkodobé
pohledávky
Pohledávky z
obchodních vztahů
Krátkodobé poskytnuté
zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční
majetek
Peníze
Účty v bankách
Ostatní aktiva přechodné účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích
období
Příjmy příštích období
Brutto
1
313 772
44 202
31.12.2007
Korekce
2
- 30 067
- 29 129
Netto
3
283 705
15 073
6 590
- 5 341
1 249
6 119
- 5 341
778
471
0
471
37 612
- 23 788
13 824
14 381
- 6 641
7 740
22 523
- 17 147
5 376
708
0
708
938
0
0
268 632
141 958
141 958
5 553
0
5 553
1 845
0
1 845
3 708
0
3 708
269 570
141 958
141 958
-
109 925
-
938
108 987
108 524
-
938
107 586
1 384
0
1 384
17
0
17
11 328
0
11 328
487
10 841
0
0
487
10 841
806
0
806
806
0
806
780
0
780
26
0
26
Zdroj: Interní data společnosti – upraveno autorem
Příloha 16: Rozvaha 2007 s upravenými daty – Pasiva
Označení
a
0
0
0
A.
A.
A.
A.
A.
I.
I.
II.
II.
A.
III.
A.
0
0
0
0
1.
0
1.
III.
0
0
1.
2.
A.
IV.
0
A.
IV.
A.
V.
B.
B.
B.
B.
I.
I.
I.
1.
B.
I.
1.
1.
0
0
0
0
0
0
0
2.
0
0
3.
0
0
4.
0
0
5.
0
0
0
0
0
0
6.
7.
8.
B.
IV.
B.
C.
C.
C.
IV.
0
I.
I.
0
1.
0
0
1.
PASIVA
31.12.2007
b
PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
Rezervní fond a ostatní
fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond
Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření
minulých let
Neuhrazená ztráta
minulých let
Výsledek hospodaření
běžného účetního období
(+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
Ostatní rezervy
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních
vztahů
Závazky - ovládající a řídící
osoba
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního
zabezpečení a zdravotního
pojištění
Stát - daňové závazky a
dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a
výpomoci
Krátkodobé bankovní úvěry
Časové rozlišení
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
6
Zdroj: Interní data společnosti – upraveno autorem
283 705
160 278
179 008
179 008
69
69
999
626
373
- 32 354
- 32 354
12 556
123 427
3 611
3 611
98 826
67 487
7 986
3 056
1 716
5 635
250
12 575
121
16 309
16 309
4 681
4 681
4 681
Příloha 17 : Výkaz zisku a ztráty 2007 s upravenými daty
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2007
Datum sestavení účetní závěrky:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
Označení
TEXT
a
b
0 I.
0 Tržby za prodej zboží
A.
0 0 Náklady vynaložené na prodané zboží
0 +
0 Obchodní marže
0 II. 0 Výkony
0 II.
B.
0
B.
0
0
0 +
C. 0
C. 0
1.
0
1.
2.
0
0
1.
D.
0 2.
0 3.
0 0
E.
0 0
0 III.
0
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a
hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a
materiálu
0 III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Změna stavu rezerv a opravných položek v
provozní oblasti a komplexních nákladů
G. 0 0 příštích období
0 IV. 0 Ostatní provozní výnosy
H. 0 0 Ostatní provozní náklady
0 *
0 Provozní výsledek hospodaření
0 X. 0 Výnosové úroky
N. 0 0 Nákladové úroky
0 XI. 0 Ostatní finanční výnosy
O. 0 0 Ostatní finanční náklady
0 *
0 Finanční výsledek hospodaření
Q. 0 0 Daň z příjmů za běžnou činnost
Q. 0 1. - splatná
0 0 2. - odložená
0 **
0 ***
***
0 Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Výsledek hospodaření za účetní období
0 (+/-)
0 Výsledek hospodaření před zdaněním
Zdroj: Interní data společnosti – upraveno autorem
Skutečnost v účetním období
2007
1
430 966
285 970
144 996
10 899
10 899
74 869
13 593
61 276
81 026
64 547
46 825
16 231
1 491
167
2 533
6
6
- 12 873
1 285
10 390
- 63 473
184
662
8 217
8 594
- 855
4 142
4 142
0
12 556
12 556
16 698
Příloha 18: Rozvaha 2008 s upravenými daty – Aktiva
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2008
Datum sestavení účetní závěrky: 9. června 2009
ROZVAHA
(v celých tisících Kč)
Označení
a
B.
B. I.
B. I.
1.
2.
B. II.
B. II.
1.
2.
3.
C.
C. I.
C. I.
C. II.
C. II.
1.
1.
2.
C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
C. IV.
C. IV. 1.
2.
D.
D. I.
D. I.
1.
2.
AKTIVA
b
AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný
majetek
Software
Nedokončený dlouhodobý
nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný
majetek
Stavby
Samostatné movité věci a
soubory movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Zboží
Dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobě poskytnuté
zálohy
Odložená daňová
pohledávka
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodních
vztahů
Stát - daňové pohledávky
Krátkodobé poskytnuté
zálohy
Dohadné účty aktivní
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční
majetek
Peníze
Účty v bankách
Ostatní aktiva - přechodné
účty aktiv
Časové rozlišení
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Brutto
1
287 983
43 720
31.12.2008
Korekce
2
32 010
31 511
Netto
3
255 973
12 209
7 026
6 317
709
7 017
6 317
700
9
0
9
36 694
25 194
11 500
14 578
7 878
6 700
22 109
17 316
4 793
7
0
7
242 790
140 038
140 038
4 227
499
0
0
0
242 291
140 038
140 038
4 227
1 726
0
1 726
2 501
0
2 501
82 933
499
82 434
81 502
499
81 003
2
0
2
556
0
556
814
59
0
0
814
59
15 592
0
15 592
248
15 344
0
0
248
15 344
1 473
0
1 473
1 473
1 458
15
0
0
1 473
1 458
15
Zdroj: Interní data společnosti – upraveno autorem
Příloha 19: Rozvaha 2008 s upravenými daty – Pasiva
Označení
a
A.
PASIVA
31.12.2008
b
6
PASIVA CELKEM
255 973
Vlastní kapitál
161 581
Základní kapitál
179 008
A.
I.
A.
A.
I.
II.
1. Základní kapitál
Kapitálové fondy
A.
II.
A.
III.
1. Ostatní kapitálové fondy
Rezervní fond a ostatní fondy ze
zisku
A.
III.
A.
IV.
A.
IV.
A.
V.
B.
B.
B.
I.
I.
B.
III.
B.
III.
2. Statutární a ostatní fondy
373
Výsledek hospodaření minulých let
1. Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy
1. Ostatní rezervy
Krátkodobé závazky
1. Závazky z obchodních vztahů
13 748
94 392
3 617
3 617
73 956
49 114
3. Závazky k zaměstnancům
3 246
Závazky ze sociálního zabezpečení a
zdravotního pojištění
8. Jiné závazky
C.
- 32 249
8 079
7. Dohadné účty pasivní
IV.
- 32 249
2. Závazky - ovládající a řídící osoba
6. Krátkodobé přijaté zálohy
B.
1 005
632
5. Stát - daňové závazky a dotace
IV.
69
1. Zákonný rezervní fond
4.
B.
179 008
69
Bankovní úvěry a výpomoci
1. Krátkodobé bankovní úvěry
1 354
2 958
250
8 565
390
12 542
12 542
Časové rozlišení
4 277
C.
I.
Časové rozlišení
4 277
C.
`
1. Výdaje příštích období
4 277
Zdroj: Interní data společnosti – upraveno autorem
Příloha 20 : Výkaz zisku a ztráty 2008 s upravenými daty
Firma: Bellinda Česká republika, s.r.o.
Identifikační číslo: 44264283
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: velkoobchod a specializovaný maloobchod
Rozvahový den: 31. prosince 2008
Datum sestavení účetní závěrky: 9. června 2009
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v celých tisících Kč)
Označení
a
I.
A.
+
II.
II.
B.
TEXT
b
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
257 077
Obchodní marže
Výkony
150 479
9 858
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Výkonová spotřeba
B.
1. Spotřeba materiálu a energie
2. Služby
Přidaná hodnota
C.
Osobní náklady
C.
1. Mzdové náklady
Náklady na sociální zabezpečení a
2.
zdravotní pojištění
3. Sociální náklady
D.
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a
E.
hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a
III.
materiálu
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Snížení rezerv a opravných položek v
G.
provozní oblasti
+
IV.
Ostatní provozní výnosy
*
X.
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření
Výnosové úroky
Nákladové úroky
XI.
Ostatní finanční výnosy
H.
N.
Skutečnost v účetním období
2008
1
407 556
O.
Ostatní finanční náklady
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
Q.
Q.
1. - splatná
2. - odložená
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
***
Výsledek hospodaření za účetní období
***
Výsledek hospodaření před zdaněním
*
Zdroj: Interní data společnosti – upraveno autorem
9 858
73 460
14 728
58 732
86 877
66 045
49 367
15 270
1 408
249
3 034
136
136
- 10 762
1 632
9 277
- 66 075
185
1 639
15 864
18 355
- 3 945
3 109
3 109
13 748
13 748
16 857
Příloha 21: Opravné položky za rok 2006
Zdroj. Data společnosti
Příloha 22: Daňové opravné položky za rok 2007
opravná
položka
851
080,20
851 080,20 100,00%
311 celkem
z toho tvorba OP
dle § 8
(konkurz)
(starší než 12
z toho tvorba OP měsíců,do 30 tis.
dle § 8c
Kč)
z toho tvorba OP dle § 8a,
odst.2
169 314,30 100,00%
114 521,50 100,00%
49 862,70
Pohledávky starší než 6 měsíců
celkem
z toho tvorba OP dle § 8a,
odst.1
sazba
80,00%
66,00%
50,00%
33,00%
169
314,30
114
521,50
39
890,16
1 798 864,98
614 086,28
20,00%
122
817,26
Zdroj: Data společnosti
Příloha 23: Daňové opravné položky za rok 2008
tvorba OP dle § 8 (konkurz)
tvorba OP dle § 8c (starší než 12 měsíců,do 30 tis. Kč)
tvorba OP dle § 8a, odst.2
tvorba OP dle § 8a, odst.1
Pohledávky starší než 6 měsíců celkem
Zdroj: Data společnosti
311 celkem sazba opravná položka
349 849,40 100,00% 349 849,40
115 064,00 100,00% 115 064,00
47 306,50 100,00% 47 306,50
80,00%
0,00
36 987,10 66,00% 24 411,49
50,00%
0,00
33,00%
0,00
84 293,60
71 717,99
261 283,69 20,00% 52 256,74
810 490,69
Příloha 24: Odpisy rok 2006
PC
SW
I. - vyřazený
majetek
5 851 134,69
10 761 207,31
I.celkem
16 612 342,00
III.
III. - vyřazený
majetek
III. celkem
V.
VI.
10 778,32
487 866,27
879 485,70
535 646,93
343 838,77
879 485,70
535 646,93
343 838,77
5 210,00
5 470,50
-260,50
68 014,00
2 267,16
7 477,16
4 554,50
10 025,00
-2 287,34
-2 547,84
587
190,15
892 437,40
180 421,64
3 226
668,07
307 573,78
72 410,64
1 704
636,25
584 863,62
108 011,00
1 522
031,82
0,00
8 924 373,96
2 029 846,35
37 562
384,05
37 916,67
778 979,90
519 176,15
68 014,00
odpisy HNIM
48 694,99
rozdíl
461 818,01
52 100,00
52 100,00
daňové
741 063,23
9 943 721,74
9 943 721,74
účetní
15 269,94
1 202
881,24
1 266
846,17
519 176,15
I.
II.
II. - vyřazený
majetek
II. celkem
PC
vyřazeného
majetku
15 269,94
1 522 031,82
ZC vyřazeného
majetku
ZC prodaného
majetku
ZC celkem
41 373,64
27 326,98
14 046,66
41 373,64
27 326,98
0,00
14 046,66
14 046,66
Rozdíl celkem
3 268
041,71
1 731
963,23
1 536
078,48
1 536 078,48
Zdroj: Data společnosti
Příloha 25: Odpisy rok 2007
PC
SW
I. - vyřazený
majetek
I.
I.celkem
II.
II. - vyřazený
majetek
II. celkem
III.
III. - vyřazený
majetek
III. celkem
0,00
0,00
0,00
V.
VI.
odpisy HNIM
0,00
PC
vyřazeného
majetku
účetní
daňové
rozdíl
501 784,15
307 942,30
193 841,85
83 116,30
896 841,36
0,00 1 481 741,81
7 598,14
610 969,55
926 509,99
75 518,16
285 871,81
555 231,82
721 972,32
718 787,05
3 185,27
721 972,32
718 787,05
3 185,27
7 502,66
10 055,79
-2 553,13
7 502,66
10 055,79
0,00
-2 553,13
892 437,40
275 667,03
307 247,40
145 342,62
0,00 3 379 321,22
2 107 942,85
0,00
0,00
585 190,00
130 324,41
1 271
378,37
1 271 378,37
ZC vyřazeného
majetku
ZC prodaného
majetku
ZC celkem
63 634,39
15 196,27
48 438,12
63 634,39
15 196,27
0,00
48 438,12
48 438,12
Rozdíl celkem
3 442 955,61
2 123 139,12
1 319
816,49
1 319 816,49
Zdroj: Data společnosti
Příloha 26: Odpisy rok 2008
PC
PC
vyřazeného
majetku
SW
I. - vyřazený majetek
I.
I.celkem
0,00
II.
II. - vyřazený majetek
II. celkem
III.
III. - vyřazený majetek
III. celkem
0,00
0,00
0,00
daňové
rozdíl
974 013,64
782 194,67
708 497,43
0,00
674 218,06
1 648
231,70
191 818,97
0,00
-34 279,37
1 490 692,10
157 539,60
0,00
956 287,27
21 824,75
978 112,02
864 063,01
17 459,81
881 522,82
92 224,26
4 364,94
96 589,20
9 795,29
13 724,03
0,00
9 795,29
13 724,03
-3 928,74
0,00
-3 928,74
306 921,02
213 445,01
585 516,38
346 967,82
0,00
892 437,40
560 412,83
4 088
989,24
2 906 304,98
1 182 684,26
V.
VI.
odpisy HNIM
účetní
1 182 684,26
ZC vyřazeného
majetku
ZC prodaného
majetku
ZC celkem
156 932,70
37 381,23
119 551,47
156 932,70
37 381,23
0,00
119 551,47
119 551,47
Rozdíl celkem
4 245
921,94
2 943 686,21
1 302 235,73
1 302 235,73
Zdroj: Data
společnosti
Příloha 27: Vizuály Bellinda podzim zima 2009
Zdroj: Vizuály Bellinda podzim / zima 09. [online]. [cit. 2010-02-20].
Dostupné z: <http://www.bellinda.cz/sl/jnp/cz/features/visuals/index.html>.
Příloha 28: Vizuály Bellinda podzim zima 2009
Zdroj: Vizuály Bellinda podzim / zima 09. [online]. [cit. 2010-02-20].
Dostupné z: <http://www.bellinda.cz/sl/jnp/cz/features/visuals/index.html>.
Download

Majetková struktura podniku Bellinda Česká republika, sro