18/2014
Aktuálně
z radnice
Rada města Sušice byla
na svém jednání 6. října seznámena s peticí Svazu měst
a obcí České republiky. Obsahem petice je žádost vládě
a Parlamentu České republiky o rychlé a efektivní řešení
dlouhodobě neřešených otázek jako např. vymahatelnost
práva, drogová problematika,
zákon o odpadech (podmínky
výkupu kovů), úhrada nákladů
na sociální bydlení, rozdělování sociálních dávek, politika
zaměstnanosti (znovuzavedení
veřejné služby).
V rámci zadaného výběrového řízení na zhotovitele
akce Domov pro seniory –
stavební úpravy č. p. 131 (rekonstrukce přízemí a 2. patra
bývalého katastrálního úřadu)
budou dne 15. října hodnotící
komisí otevřeny obálky s nabídkou oslovených firem.
Rekonstrukce
Havlíčkovy ulice
Vzhledem k tomu, že vítězný uchazeč SILNICE NEPOMUK s. r. o. odstoupil těsně
před podpisem smlouvy z výběrového řízení, posouvá se
zahájení rekonstrukce na začátek listopadu 2014.
K podpisu smlouvy byl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyzvaný uchazeč, který
se umístil jako druhý v pořadí,
tj. Silnice Klatovy a. s.
10. říjen 2014
25. ročník
Cena 7,00 Kč
Svátek seniorů se v Sušici slavil dva dny
V rámci Mezinárodního dne seniorů uspořádaly Sociální služby
města Sušice se Sušickým kulturním centrem a Oblastní charitou
Sušice dvoudenní oslavy na počest starších a starých lidí. 1. října
se odpoledne v Domě s pečovatelskou službou uskutečnila přednáška
Mgr. Miroslava Buršíka o historii
Sušicka s promítáním dobových fotografií včetně nejnovějšího rozvoje
města. Po té vystoupil s harmonikou Jan Vondrášek a v zaplněném
sále došlo i na tanec. Druhý den se
pak na sušickém náměstí od 9 do 12
hodin odehrával hlavní program
a od 17 hodin bylo možné zhlédnout
v kině film Babovřesky 2.
Stáří přináší různé problémy.
Vyspělé státy zajišťují seniorům
pomoc a podporu. V Sušici poskytují nepostradatelnou každodenní
péči sociální služby města a charita.
Oslavy se již osmým rokem snaží
seniory potěšit kulturním programem a představit nabídku pomoci,
kterou mohou využít. V neposlední řadě se veřejnost může seznámit
se záslužnou prací „pomáhajících“
organizací a také s problémy, se kterými se senioři potýkají.
Druhé říjnové ráno slunce rozehnalo mlhu, dětský orchestr ze
strakonické umělecké školy vystřihl
známou melodii a moderátor Karel
Sedlecký uvedl v prostoru ohraničeném informačními panely, stánky
a kašnou hlavní program. Nejprve
promluvil starosta města Petr Mottl.
Poděkoval všem, kteří se o seniory
starají. Zdůraznil, že si váží životní
moudrosti starých lidí, město považuje jejich osudy za důležité a popřál
všem hodně zdraví. Dále vystoupila ředitelka Sociálních služeb města
Sušice Renata Vácová. Za obětavou
práci poděkovala všem svým spolupracovníkům a vyslovila přání,
aby se starým lidem dařilo zajišťovat pomoc, i pokud chtějí žít doma.
K tomu by také měla přispět připravovaná tísňová linka. Po té se slova
ujala ředitelka Oblastní charity Sušice Marie Hrečínová-Prodanová. Připomněla, že pracovníci charity jezdí
pomáhat potřebným lidem z celého
Sušicka (ORP Sušice) a informovala
o akci Sušicí pěšky pro druhé, která představí i nové středisko charity
Uvnitř čísla
najdete
Seznamovací kurzy žáků sušických škol proběhly opět
v Mokrosukách – str. 2
Siláky, zumbu a sportování
nabídla SOŠ a SOU Sušice
ve svém areálu – str. 2
V nemocnici bylo otevřeno
nové zázemí Zdravotnické
záchranné služby – str. 3
Na vernisáži výstavy Židovské komunity na Sušicku v Podmoklech se probíral i budoucí osud jedinečné
tamní synagogy – str. 4
v Havlíčkově ulici. Pak se před seniory ukázaly hříbky a muchomůrky
červené – tedy děti z MŠ Smetanova v kostýmech a předváděly veselé
tanečky. Dále vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Sušice Miroslava Šafaříková přítomné
vyzvala: „Přijďte nám říct, co vám
chybí. Sestavujeme nový komunitní plán, do kterého můžeme vaše
připomínky zapracovat“. Také informovala o možnosti získat Euroklíč (na vybraná soc. zařízení v EU)
a připomněla, že ve svůj svátek mohou senioři navštívit sušické muzeum zdarma.
Přímo na místě byla možnost
zúčastnit se soutěží v kuželkách
a kruzích, přidat jízdou na rotopedu společné kilometry a u stánků se
seznámit s možnostmi pomoci i přímo s různými pomůckami: Tyfloservis představil nabídku slabozrakým a nevidomým. Firma Anticer
zase různé pomůcky pro nedoslýchavé. Bohušovická mlékárna nabízela tekutou výživu pro nemocné
a firma DMA různé zdravotnické
pomůcky od podavače předmětů
až po elektrický vozík. Se svými
možnostmi seznamoval úřad práce.
V přízemí radnice si zájemci mohli nechat změřit tlak a cukr od studentek klatovské zdravotní školy.
Zároveň tam tyto pomůcky a další
zdravotnický materiál nabízela firma Zelená hvězda. Fyzioterapeutka Dita Purschová radila ohledně
správné rehabilitace.
Po vystoupení dětí k přítomným promluvil duchovní místní
farnosti P. Václav Hes. „Děti a staří
lidé k sobě patří“, prohlásil a uvedl příklad souznění těchto vzdálených generací. To ostatně potvrdil
i potlesk během celého programu
– následovaly písničky a recitace žáků ZŠ T. G. Masaryka, přičemž žáci ZŠ Lerchova seniorům
předali své výrobky jako dárečky.
Mc Vítek zase pro oslavence zajistil občerstvení. Dále se slova ujala
MUDr. Kateřina Nová, která pravidelně dochází do Domova pro seniory a vyzdvihla přednosti tamní
péče. Krásné taneční vystoupení
předvedli malí členové Tanečního
klubu Fialka a na závěr byly vyhlášeny výsledky soutěží a výherci
byli obdarováni.
text a foto Eduard Lískovec
Možnosti služeb pro seniory
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SUŠICE nabízejí:
Domov pro seniory (nábřeží Jana Seitze 155): Je určen pro seniory, kteří již nejsou schopni žít doma, potřebují nepřetržitou odbornou
péči, jakou jim ani osoby blízké nejsou schopny zajistit. O klienty se
stará fyzioterapeutka a tým proškolených pracovníků Bazální stimulace. Odlehčovací službu: V Domově pro seniory je zajištěno jedno
místo, vyskytne-li se krátkodobý důvod – nemoc, dovolená atp. pečující osoby z rodiny. Pečovatelskou službu (Pod Svatoborem 56): Je
poskytována v Sušici a přilehlých obcích každý den od 7.00 do 21.30,
včetně víkendů a svátků, včetně rozvážení obědů z vlastní kuchyně
s jídelnou. Sociální poradnu v Domě s pečovatelskou službou: Pomáhá zdarma v orientaci sociálních dávek, sociálních služeb a zapůjčuje
i kompenzační pomůcky – postele, chodítka, aj. Sociálně aktivizační
služby v Domě s pečovatelskou službou: Rukodělné práce, trénování
paměti, výuka na počítači, výuka s mobilním telefonem a dále zpoplatněná Virtuální univerzita třetího věku. Od roku 2015 bude zavedena Tísňová linka, kdy postiženému bude stačit stisknout tlačítko
mobilu a pomoc po ověření žádosti okamžitě vyrazí.
OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE nabízí:
Pečovatelskou službu v domácnosti: Pracovníci nejčastěji pomáhají při zajištění nákupů, osobní hygieny, oblékání, přípravě a podávání
jídla, při úklidu, dováží obědy a doprovází např. k lékaři. Odlehčovací
službu v dojednaném čase: Zajištění osobních potřeb i chodu domácnosti během nepřítomnosti pečujících osob. Osobní asistenci: Umožňuje osobám se zdravotním postižením žít obvyklým způsobem života
ve svém přirozeném prostředí. S pomocí osobního asistenta je možné
zvládat běžné denní činnosti, udržovat a rozvíjet sociální kontakty.
Odborné sociální poradenství v nové sociální poradně (přestěhované z „Letiště“ do ul Havlíčkova 110): Pro lidi, kteří se vyrovnávají
s obtížnými situacemi – nepříznivý zdravotní stav, ztráta blízké osoby, živelná událost, vysoká zadluženost, ztráta bydlení či zaměstnání. Též zapůjčujeme kompenzační pomůcky - invalidní vozíky atp.
Aktivizační služby pro seniory: Programy podporující aktivní styl
života seniorů a Charitní noclehárnu ve Volšovech, která umožňuje
osobám bez přístřeší přespání a hygienický servis.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU V SUŠICI nabízí:
Odborné poradenství pro osoby, které se dostaly do tíživé sociální situace ze zdravotních či ekonomických důvodů, které představuje pomoc s orientací v sociálním dávkovém systému, v nabízených terénních a pobytových sociálních službách (v regionu Sušicka
i v celém Plzeňském kraji) a pomoc s vyplněním žádostí. V případě,
že si senior netroufá nebo není schopen navázat kontakt či vyjednávat s pracovníky jiné organizace nebo úřadu, sociální pracovník mu
může poskytnout asistenci při jednání s danou organizací. K dispozici
jsou také katalogy nabízených sociálních služeb.
V. K. Tomáško je stále Toulavej bard bez auta – str. 4
Divizní fotbalové mužstvo
potěšilo domácí fanoušky
parádní výhrou – str. 8
Jan Vastl pokořil 20 let starý rekord v MTB časovce
na Svatobor – str. 8
Marie Malá končí svůj seriál
dílem Hadí stezkou na Svatobor – str. 11
Ivana Šafránková nás seznamuje s vyprávěním
svého otce Karla Polaty
o přípravě Žichovických
půlpánů – str. 11
Představujeme města DOUZELAGE – 19. je portugalská Sesimbra – str. 12
Sušický dětský sbor slavil
45 let trvání pátečním koncertem ve Smetanově sále
a sobotním představením
v sokolovně – str. 12
MOBIL
NOVÉ
!
VOLÁNÍ
PRO
CELOU
RODINU
od
1,30
Kč/min.
Bezplatná infolinka:
800 100 600
www.fixnet.cz
18
9 771213 355003
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Kaleidoskop
strana 2
Sportovní den v SOŠ a SOU Sušice Dva skvělé dny v Mokrosukách
V pátek 26. 9. 2014 se ve sporVěříme, že si mladí sportovci se těšit na další sportovní či jiné
-PH-, foto ED
tovním areálu Střední odborné užili den plný zábavy a budeme setkání.
školy a Středního odborného učiliště Sušice konal sportovní den.
Pozvání přijalo celkem 273 žáků
základních škol. Zúčastnili se žáci
8. a 9. tříd ze ZŠ TGM Sušice a žáci
9. tříd ze ZŠ Sušice, Lerchova ulice,
ZŠ Kašperské Hory, ZŠ Nalžovské
Hory a ZŠ Kolinec.
Bohatý program byl zahájen
ukázkami extrémních silových
disciplín šumavského siláka a zakladatele strongman sportu na Šumavě, Jiřího Vytisky.
Děvčata cvičila zumbu a piloxing pod vedením instruktorky
Kateřiny Macháčkové a Lenky
Blažkové. Motivací k maximálnímu výkonu byla soutěž mezi jednotlivými družstvy. Odměnou za
1. místo byly poukazy do kadeřnictví SOŠ a SOU Sušice a to na komplexní kadeřnické služby.
Pro chlapce byla připravena celá
řada sportovních disciplin. Jednalo
se o penaltové rozstřely, basketbal,
silový víceboj, skok daleký z místa
a hru ringo. Vítězství v jednotlivých
kategoriích bylo oceněno medailemi. Celá akce byla zpestřena ukázkami capoeiry a boxu.
Vážení čtenáři,
určitě jste alespoň jednou v životě
zažili seznamovací kurz. A pokud
ne, tak se na něj těšte! Třetí týden
v září jsme totiž na „seznamováku“
byli my! 6. A a 6.B ze ZŠ Lerchova.
V pondělí a v úterý odjela do školy
v přírodě v Mokrosukách 6.A s paní
učitelkou J. Polákovou, ve středu
a ve čtvrtek je následovala 6.B
s paní učitelkou A. Zelenkovou.
Všechny 4 dny tam pak strávila
i školní metodička prevence paní
učitelka D. Smolová.
A jak jsme se měli? První den
jsme se hned po příjezdu vlakem
museli ubytovat v chatkách a pak
už jsme se jen „seznamovali“
– hráli jsme skvělé hry (třeba
„toaleťák“), byli jsme na pěším
výletě v Lešišově, kde jsme hledali
(a našli) kešku. Večer jsme pekli
buřtíky a pořádně jsme si to užili
v chatkách. 6.A dokonce vyráběla
vlastní trička, která se jim moc
povedla! Druhý den jsme měli
ranní rozcvičku a zase jsme si celé
dopoledne hráli.
A víte, co bylo úplně nejlepší?
Jídlo! Vařili nám neskutečně
dobře! Kromě řízku jsme měli
i třeba lívance! Jen škoda, že to
tak rychle uteklo!
T. Roučková, 6.A,
V. Jůnová 6.A, F. Weiss 6.B
Na Sedlečko přijel svatý Václav
Indiáni ve školní družině
V ŠD II. během celého září
probíhal „indiánský měsíc“, kdy
jsme četli indiánské pohádky
a příběhy, prohlíželi encyklopedie,
vyráběli indiánské puzzle, soutěžili
jsme v jejich skládání, učili jsme se
zpívat a tančit indiánské písně, měli
jsme fůru indiánských omalovánek
i spojovaček, vymýšleli jsme
si jména, dělali jsme zábavné
kvízy… plnili jsme každý den
nějaký indiánský úkol a podle
počtu splněných úkolů získaly děti
žlutá peříčka na svou vlastnoručně
vyrobenou čelenku.
V úterý 23. 9. vše vyvrcholilo
indiánskou výpravou, které se
účastnila i ŠD I. a ŠD III.
Po vyučování se všichni oblékli
do indiánských oděvů, nasadili
čelenky a vypravili se do jídelny,
pak jsme se nalíčili, zapěli
a zatančili v hale naší modré školy
a šlo se za pokladem...
Cestu lesem jsme hledali
podle fáborků a plnili jsme úkoly
na indiánských zprávách. Nakonec
jsme úspěšně našli i poklad, v němž
byly indiánské medaile a plno
sladkostí...
Po návratu k „Lerchovce“
na děti čekali rodiče s dobrotami
na ohýnek... Vřelý dík patří
šikovným maminkám, jež přinesly
i štrůdlíky, muffinky, chlebíčky
a jiná pečená kouzla, takže jsme
nakonec měli u táboráku i piknik
:-) Velké uznání patří také
hlavnímu „zálesákovi“, bez něhož
by indiánský oheň asi nevzplál☺.
Kdo tam byl, neprohloupil…
Všichni jsme si pochvalovali,
jak nám vše chutná, jaká je skvělá
nálada, jak nakonec přece jen
vyšlo počasí... atd. a malí indiáni
si mezitím opékali a pak běhali,
schovávali se a hráli si ... než jsme
se spokojeně rozešli k domovům...
Moc děkuji za hojnou účast
a těšíme se s ostatními vychovatelkami na příští setkání…
Náčelnice Ohnivá orlice – hpt
Velký statek Sedlečko ležící
u rybníka při silnici z Nalžovských
Hor do Sušice patří k dnes již
známému jezdeckému areálu
Dvora Krutěnice.
Nový majitel zbavil statek
nánosu minulého chátrajícího
režimu, zrekonstr uoval hospodářské i obytné budovy,
dominant ní sý pk u upravil
v původním duchu na společenský
prostor s občerstvením a při první
pouti nechal vysvětit obnovenou
kapličku sv. Václava.
Letos se zde na svatého Václava
v neděli 28. září konala již čtvrtá
pouť. A zaplněné prostranství
před sýpkou opravdu připomínalo
dávnou slávu venkovských
poutí (celkový dobový dojem
narušovaly jen dlouhé řady
aut na krajích silnice). Několik
stovek návštěvníků přihlíželo mši,
kterou sloužil zbynický farář Jan
Wirth, nakupovalo v tradičních
řemeslných stáncích, tleskalo
vystoupení klatovských mažoretek,
stálo frontu na grilované jehněčí
zdarma, nebo nechalo povozit
své ratolesti na ušlechtilých
ořích. Moderátor Jarda Hlaváč
pak ohlásil příjezd svatováclavské
jízdy. Do areálu důstojně vkráčela
královská družina z nedalekého
krutěnického dvora. V čele
průvodu, jel na bílém koni svatý
Václav s kopím a za ním se před
diváky seřadilo všech osm členů
jízdy. V tu chvíli návštěvníky
přivítala majitelka areálu Libuše
Poskočilová a popřála všem
dobrou zábavu. Jízda odcválala, ale
hřejivé slunce zůstalo k všeobecné
spokojenosti až do pozdního
odpoledne.
text a foto ED
Mokrosuky – seznamovací kurz Základní školy T. G. Masaryka
Ve dnech 8. až 9. září jsme jeli
se třídou 6.A do Mokrosuk na seznamovací kurz. Přijeli jsme asi
okolo půl jedné a hned jsme šli
na oběd. Vařili tam
dobře. Po každém jídle byla vždy chvilku pauza v chatkách.
Chat y byly velice
pěkné, byly po šesti
postelích. Odpoledne
jsme batikovali trička a potom jsme měli
možnost se vykoupat
v zahradním bazénu. Večer jsme hráli
stopovanou, kdy hol-
ky připravovaly úkoly a kluci je zpět do Sušice. Mně se tam moc
Seznamovací kurz se konal byla velká legrace. Ráno po sní- ce. Byl to moc hezký seznamovací
hledali a plnili. Cestou jsme našli líbilo. Dal bych 4 hvězdičky z 5, 9. až 10. září. Školu jsme měli dani jsme si rozdělili trička a pak kurz a chtěl bych tam znovu.
dvě velké bedly. Po večerce jsme protože to bylo moc krátké.
do dvanácti a potom jsme jeli au- jsme jeli zase autobusem do SušiMatouš Herman, 6.B
šli spát. Druhý den jsme odjížděli
Tomáš Prokop, 6. A tobusem do Mokrosuk. Po příjezdu jsme šli na oběd, který byl moc
dobrý. Po obědě nám byly přiděleny chatky. Poté jsme šli hrát fotbal.
Bylo to zábavné, protože jsem poznal nové lidi při hře. Pak jsme batikovali trička, na výběr byly dvě
techniky – savování a sypaná batika. Po batikování byla možnost
se jít vykoupat do bazénu, ale já
jsem nešel, šel jsem znovu na fotbal. Když se začalo smrákat, vyrazili jsme na stopovačku. Po návratu jsme zůstali v chatkách, kde
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Zasedání rady města
Usnesení ze zasedání rady města ze dne 8. září 2014
•
Rada města schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování „Lesní hospodářské osnovy pro Lesní hospodářský celek Sušice, zařizovací
obvod Železná Ruda 2“ s platností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2023 se společností LESPROJEKT Stará Boleslav s. r. o., Šarochova 1328, 250 02
Stará Boleslav, IČ 25065602. Rada města pověřila starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
•
Rada města schválila zadání výběrového řízení na zhotovitele
akce „Domov pro seniory – stavební úpravy čp. 131“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení podle přílohy a firmy, které budou vyzvány k podání nabídky: Stavební firma RENO CZ, s. r. o., Otavská 1266, 342 01 Sušice, Sušická stavební s. r. o., Tichá 873, 342 01 Sušice, Stavební firma
– AKOSTAV, spol. s r. o., Nádražní 248, 342 01 Sušice, ALDAST spol.
s r. o., Heydukova 152, 3 86 01 Strakonice, BIS, a. s., Havířská 1117/5,
301 00 Plzeň, PROTOM Strakonice, s. r. o., Písecká 290, 386 01 Strakonice, Miroslav Šperl, Divišov 26, 342 01 Sušice.
•
Rada města schválila členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku
„Domov pro seniory – stavební úpravy čp. 131“, která bude zároveň plnit
funkci komise pro otevírání obálek a hodnocení kvalifikace, ve složení
(v závorce je uveden náhradník): Bc. Petr Mottl (Ing. Věra Marešová),
Ing. Kateřina Ronová (Lenka Jandová), Bc. Jarmila Dolejšová (Bc. Jitka
Kozlová) – Sociální služby města Sušice, Ing. Vladimír Marek (Ing. Josef
Čuba), Ing. Zdeněk Zezula (p. Vladislav Moureček) – kontrolní výbor.
•
Rada města vzala na vědomí oznámení vybraného uchazeče o veřejnou zakázku „Havlíčkova ulice, SO 01 – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů“, firmy Silnice Nepomuk s.r.o., U Pošty 513, 335 01
Nepomuk, o odstoupení ze soutěže.
•
Rada města schválila v rámci veřejné zakázky „Havlíčkova ulice,
SO 01 – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a povrchů“ uzavření smlouvy o dílo s uchazečem, který se umístil jako druhý v pořadí – s firmou
Silnice Klatovy a. s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy s nabídkovou cenou
4 985 913,83 Kč bez DPH (6 032 956,11 Kč včetně DPH) a pověřila starostu města jejím podpisem.
•
Rada města rozhodla o akceptaci cenové nabídky č. NN201412553 na dodávku elektrické energie pro rok 2015 od stávajícího dodavatele
energie firmy Centropol Energy a. s.
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
strana 3
Nemocnice zlepšila
záchrance zázemí
Ve středu 1. října se v sušické nemocnici uskutečnilo slavnostní otevření provozu nově zrekonstruovaného zázemí zdravotnické záchranné
služby v prostorách ubytovny nemocnice.
Posádka záchranky musí být neustále připravena do dvou minut vyrazit na pomoc k záchraně lidského života. Záchranáři doposud trávili
tyto mnohdy 24 hodinové pohotovostní služby
ve stísněných podmínkách staré ubytovací jednotky. Dnes byly slavnostně otevřeny dvě zrekonstruované samostatné dvoupokojové buňky
s vlastním sociálním zařízením, jedna pro lékaře
a druhá pro střední zdravotnický personál. Město financovalo kompletní výměnu sociálního
zařízení, podlahových krytin, obkladů atp. (400
tisíc Kč). Okna byla vyměněna v celém objektu
v rámci jiného programu a nemocnice prostory
vybavila novým nábytkem a předměty denní po- Ředitel nemocnice
Vladimír Sloup
třeby (120 000 Kč).
Na úvod slavnostního otevření promluvil ředitel nemocnice Ing. Vladimír Sloup a zdůraznil důležitost optimálních podmínek pro celý výkon pohotovostní služby. Dále rekonstrukci ocenil starosta města Bc. Petr Mottl
a vedoucí lékař zdravotnické záchranné služby v Sušici prim. MUDr. Jiří
Choc přítomné seznámil s historií provozu sušické záchranky a poděkoval
městu i nemocnici za nové důstojné zázemí. Otevření se také zúčastnila
staniční sestra záchranky Bc. Bronislava Naušová, vrchní sestra Dana
Kosinová a Gabriela Tomanová ze sekretariátu nemocnice. Zázemí bude
využívat 21 záchranářů, z toho osm lékařů. Součástí prostor je i školící
místnost, kde každý týden probíhá trénink s moderními pomůckami, které jsou schopny simulovat různé stavy pacientů v ohrožení života. Tyto
pomůcky jsou také využívány záchranáři k proškolování hasičů, personálu nemocnice, dětí základních škol a nově také plavčíků sušického bazénu. Výjezdové stanoviště disponuje třemi vozy. V lednu příštího roku
bude zprovozněno další stanoviště na Modravě. Pro toto stanoviště bude
potřeba přijmout a proškolit dalších deset záchranářů.
Při této příležitosti Vladimír Sloup také zmínil přípravu kalendáře
o sušické záchrance s názvem Běžný den záchranáře, který nafotil zrakově hendikepovaný fotograf Martin Kramer: „Momentálně autor shání
prostředky na uhrazení výrobních nákladů, výtěžek z jeho prodeje bude
Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 17. září 2014
následně darován ve prospěch dětského oddělení naší nemocnice. Pokud
•
Zastupitelstvo města schválilo revidovanou výchozí kalkulaci by některý z čtenářů, firem, chtěl touto cestou například věnovat finanční
a výpočet ceny a pevné složky pro dvousložkovou formu ceny vodného prostředky na dobročinné účely, nebo by se třeba ujal vytištění kalendáře,
a stočného na rok 2015 společností ČEVAK a. s. České Budějovice podle tak se s ním rádi domluvíme, jak to zrealizovat“, dodává ředitel Sloup.
text a foto Eduard Lískovec
následující tabulky (uvedené ceny jsou bez DPH):
Zasedání zastupitelstva města
Pevná složka stočného z jiných zdrojů: 1,44 Kč/m3.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 29 za účelem provedení opravy školního hřiště Lerchovy školy, kterým se převedou finanční prostředky z organizace 98 – konečný zůstatek minulých let do nové organizace 1431 – hřiště Lerchova škola v celkové výši
3 mil Kč.
•
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace Ministerstva kultury
ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a měst- MUDr. Jiří Choc seznámil přítomné s historií i s plány sušické záchranky.
ských památkových zón na rok 2014 ve výši 600 000 Kč a schválilo
rozpočtové opatření č. 34, kterým se povýší org. 350, kap. 95 – příjmy
a zároveň org. 350, kap. 95 – výdaje o částku 600 000 Kč.
•
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 36, kterým
vyhlašuje výběrové řízení na pozici
se org. 250 – SSMS-příspěvek na provoz- sníží o 3 mil. Kč a org. 1420
SPRÁVCE SPORTOVNÍHO AREÁLU
Domov důchodců – stavební úpravy 2. část se zvýší o 3 mil. Kč.
•
Zastupitelstvo města schválilo uzavření kupní smlouvy včetPOŽADAVKY: řidičský průkaz „B“
ně příloh na převzetí 137 nádob pro tříděný sběr papíru, plastu a skla
manuální zručnost (vyučení v technickém oboru výhodou)
za nabídkovou cenu 504 064,00 Kč a dohody o spolupráci a společném
časová flexibilita, samostatné rozhodování,
postupu při realizaci obnovy a rozšíření sběrné sítě se společností EKOpracovitost, aktivita, komunikativnost
KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 a pověřuje starostu
PŘIHLÁŠKY: Přihlášky a stručný životopis s dosavadní praxí zaměsta podpisem kupní smlouvy a dohody.
sílejte na adresu: TJ SUŠICE, Volšovská 42, 342 01 Sušice, nebo
•
Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemkoosobně na stadion TJ Sušice – p. Staněk
vých parcel č. 1340/3, 2316/1, 2319/1 a 2319/3 (ostatní komunikace)
TERMÍN: termín pro podání do 20. 10. 2014
o celkové výměře 8664 m2, vše k.ú. Sušice nad Otavou, z majetku ČR
INFORMACE: p. Staněk, tel.: 606 751 639
– Ministerstva obrany ČR do majetku města Sušice a pověřuje starosNÁSTUP: předpokládaný nástup 2. 1. 2015
tu města podpisem smlouvy.
výbor TJ Sušice
•
Zastupitelstvo města rozhodlo o odkoupení nemovitostí – stavební parcely č. 2769 o výměře 1639 m2, včetně stavby čp. 119, Sušice II
(občanské vybavenosti), která je její součástí, a p.p.č. 318/58 o výměře
54 m2, vše k. ú. Sušice nad Otavou, od TJ Sušice, z. s., IČ: 43313647,
do majetku města Sušice za kupní cenu 2 500 tis. Kč a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
•
Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5) písm. a) stavebZ důvodu ukončení aplikace „Výdejové změnové seznamy“
ního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Ministerstvem vnitra ČR od května 2014, není již možné získat
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení kompletní informace o nově narozených dětech a jejich rodičích
§ 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona s trvalým pobytem v Sušici. Proto tímto žádám, aby se rodiče, kteří
č. 500/2004 Sb., správní řád, § 14 a přílohy č. 7 vyhlášky 500/2006 Sb., chtějí být se svými miminky pozváni na „Vítání občánků“, přišli
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci domluvit na matriční úřad.
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s § 188 odst.
Zároveň žádám pozůstalé zemřelých mimo Sušici, pokud
4 stavebního zákona souhlasilo s vydáním opatření obecné povahy, je- chtějí, aby jejich zemřelý příbuzný byl včas uveřejněn v SN,
hož předmětem je územní plán Sušice podle předloženého návrhu.
nahlašte toto na matriční úřad. Informace o změnách jsou nyní
Kompletní zápis z jednání rady města najdete na www.mestosusice.cz
importovány se zpožděním.
Alice Primasová, matrikářka
TJ SUŠICE
Žádost o spolupráci rodičů
při přípravě “Vítání občánků”
Výzva k podání nabídky na pronájem
městského bytu velikosti 4+1
Byt č. 9, velikost 4+1 (dříve označován jako byt I. kat.),
ul. Villaniho, čp. 713, Sušice.
Byt se nachází v šestém nadzemním podlaží domu. V bytě jsou plastová
okna. Rozměry jednotlivých místností: kuchyň 9,30 m2, 1. pokoj 20,18 m2,
2. pokoj 12,16 m2, 3. pokoj 12,16 m2, 4. pokoj 9,21 m2, předsíň 12,84 m2,
2 x WC 1,03 m2, koupelna 2,88 m2, balkon 4,39 m2, sklep 2,65 m2.
Celková rozloha bytu 87,83 m2.
Datum prohlídky bytu: 23. 10. 2014 od 9.00 do 9.10 hod.
Žadatel musí splnit tyto podmínky:
– musí být zletilý a plně způsobilý k právním úkonům
– nesmí být dlužníkem města
– nesmí protiprávně užívat byt či nebytový prostor k bydlení
– během posledních 3 let neodmítl uzavřít nájemní smlouvu na byt,
který mu byl městem nabídnut k nájmu
– uplynula již lhůta, na kterou byla žádost ze seznamu žadatelů vyřazena (týká se pouze žadatele, kterému byla žádost o pronájem
bytu vyřazena)
– musí řádně a pravdivě vyplnit předepsaný formulář žádosti
– musí uvést výši navrhovaného nájemného za m2/měsíc (minimální
výše nájemného: 44,91 Kč/m2/měsíc)
Nabídka musí být podána nejpozději: 31. 10. 2014 v zalepené obálce
s nápisem „neotvírat – nabídka na pronájem bytu“ + označení požadovaného bytu + adresa odesílatele
Kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky:
Rada města při výběru nejvhodnější nabídky přihlédne především
k sociální a bytové situaci žadatele a k výši jím navrhovaného
nájemného za m2/měsíc.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let.
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výzvy k podání nabídky
na pronájem bytu, případně nevybrání žádného z uchazečů, a to
i bez udání důvodů.
Bližší informace a formuláře žádostí budou podány všem zájemcům
na Městském úřadě v Sušici, odbor majetku a rozvoje města, 4. patro,
č. dveří 410, popřípadě telefonicky na čísle 376 540 141.
Sportovní areál rozšiřuje
opět nabídku služeb
Přes prázdniny se činnost sportovního areálu orientovala především
na bazén. Vystřídalo se v něm téměř 33 tis. návštěvníků. Ačkoliv se
se začátkem školního roku snížila průměrná návštěvnost veřejného
plavání, daří se postupně otevírat a naplňovat kapacity dalších aktivit, které
v rámci Sportovního areálu probíhají, aby se docílilo, co nejefektivnějšího
ekonomického využití všech prostor nového objektu. V dopoledních
hodinách běží nejen podzimní kurzy baby-plavání, ale především se
na postupně rozjíždí plavání škol a školek. V bazénu probíhá pravidelně
celkem 19 plaveckých kurzů pro děti a dospěláky. Od tohoto týdne je nově
otevřen také kurz plavání pro těhotné, a to každé úterý od 15.00 hod. pod
vedením paní Dagmar Krejčové.
V odpoledních hodinách byla posílena především nabídka fitness
části areálu. V současné době nabízí areál asi 30 lekcí nejrůznějších
druhů skupinových cvičení týdně. Nabídka je opravdu bohatá. Vybrat si může opravdu každý od malých dětí po seniory. Pro děti jsou
pravidelně připraveny lekce cvičení pro nejmenší s Ivou (čtvrtek
od 17.00 hod.), pohybové hry s Hankou (pátek od 15.45 hod.) a cvičení
rodičů s dětmi s Hankou (úterý od 17.00 hod.).
Od září byly nově otevřeny hodiny Powerjógy s Lenkou (čtvrtek
od 19.30 hod.), Piloxingu s Katkou (úterý od 18.15 hod.), Bodystylingu s Katkou (úterý od 19.30 hod.) a Twerku s Verčou (pátek od 18.15
hod.). Dále pravidelně běží kondiční a kruhové tréninky, které měly
úspěch už v minulé sezoně. Všechna tato cvičení probíhají v Zrcadlovém sále nad bazénem a přihlásit se na ně můžete kdykoliv
na http://sportoviste-susice.isportsystem.cz/ nebo přímo na recepci
bazénu (tel.: 376 555 240)
Stejně jako před prázdninami se znovu rozjíždějí pravidelné lekce
spinningu. Tým instruktorů byl posílen o dva „nováčky“. V dopoledních hodinách si můžete nově zajezdit s Radůzou a každou středu
a neděli od 19.30 se Zdeňkem (sedminásobný mistr ČR v rychlobruslení a sparingpartner Martiny Sáblíkové). Spinning probíhá v Malém
sále nad bazénem.
V relaxační části bazénu se od poloviny října rozjíždí speciální
saunovací hodiny, které si naši návštěvníci mohli vyzkoušet v rámci
večerního plavání na konci prázdnin.
Protože se blíží podzimní prázdniny, upravili jsme otevírací
dobu v úterý 28. 10. a ve středu 29. 10. Otevřeno bude výjimečně
již od 10.00 hod. Neseďte tedy o prázdninách doma a přijďte se
vykoupat.
Nedílnou součástí areálu je také zimní stadion, kde v pondělí
13. 10. 2014 začíná zimní sezona. Veřejnost může poprvé zkusit led
už v úterý od 15.00 hod. Podrobné rozpisy veřejného bruslení i bruslení s hrazdičkami pro rodiny s dětmi najdete na webu www.sportoviste-susice.cz, v Sušických novinách a na plakátech.
Vstup na zimní stadion je nově před recepcí bazénu.
- DJ-
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA SUŠICE
se uskuteční v pátek 10. října od 14 do 22 hodin
a v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin
v určených okrscích a místnostech.
(viz. SN č. 17/2014)
Vojta K. Tomáško je pořád Toulavej
V sále sušického kina je dobrá
akustika. Pokud tam vystoupí
muzikant s mírně nazvučenou
španělkou (klasickou kytarou), lze
si vychutnat každičký tón. A právě
to byl případ pátečního koncertu
trampského a folkového písničkáře
Vojty Kiďáka Tomáška. V pátek
26. září představil vnímavým
posluchačům průřez svojí
celoživotní tvorbou. Od písniček
inspirovaných prvními láskami
přecházel k současnému repertoáru
a zahrál i úplné novinky. Na řadu
se kromě zajímavého vyprávění
dostala i veselá povídka. Obecenstvo
nebylo početné, ale množství
nahradilo souznění, znalost
a zaujetí. Jedinečná atmosféra
gradovala ve chvílích, kdy
Kiďák zařadil své již dávno
zlidovělé skladby (Toulavej,
Česačů bavlny bál) a zpěvem
se přidala většina posluchačů.
Několikrát zněl společný zpěv
i při interpretaci novějších
písní a v závěru si diváci
opakovaným potleskem
vyžádali mnohonásobný
přídavek. Taková odezva
potvrzuje, že i téměř
po padesáti letech hraní
a skládání má Vojta Tomáško
posluchačům stále co říct.
A střípky ze své dlouhé
muzikantsko-trampské
kariéry poodhaluje v krátkém
rozhovoru pro Sušické
noviny.
Vím, že jezdíte rád
na Šumavu, přitom pocházíte
z Lokte nad Ohří a to je kousek
do Krušných hor. Máte jako tramp
nějaké srovnání našich pohoří?
Mojí velikou láskou jsou
Jeseníky. Tam jsem s partou kluků
jezdíval čundrovat už od čtrnácti
let. Na Šumavu mě to zavedlo
daleko později, ale díky přátelům,
které mám na Srní, jsem také mohl
poznat alespoň některá její krásná
místa. Nepřipadá mi ale, že bych
mohl naše pohoří srovnávat. Pro
mě jsou tam vždy nejpodstatnější
lidé: Když mám někde dobré přátele,
vracím se rád k nim a získávám tak
kladný vztah i k té krajině. Takže
díky přátelství se v penzionu
u Bendů vždy sešla bezvadná
parta muzikantů a dokonce se tam
svého času pořádal takový menší,
ale o to hezčí folkový festiválek.
Kolikrát jsme tam vyhrávali až
do rána. Šumava je krásná, i když
se třeba zrovna nepovede počasí.
Už se těším, až se budu mít možnost
opět courat třeba v okolí Starého
Srní, nebo se dívat do čisté vody
v Křemelné, nebo navštívit Prášilské
jezero...
Vzpomínáte si ještě, jak jste hrál
na Folkovém létě v Sušici?
Vždycky to tady bylo pěkné,
vzpomínám na dlouhé večery
plné zpívání. Scházelo se tu hodně
dobrých muzikantů z naší branže,
napadá mi třeba Michal Tučný,
Vlasta Redl, Nezmaři, Žalman
a spousta dalších. Škoda, že to
skončilo. Od té doby jsem tu nikdy
nehrál, povedlo se to až dnes. Proto
se na koncert moc těším a doufám, že
to bude vydařený večer a posluchači
budou spokojeni.
Čím je pan Tomáško, když není
Kiďák – máte ještě kromě muziky
nějakou profesi?
Já jsem vystudovaný chemik,
ale přímo v tomto odvětví jsem
naštěstí nepracoval. Dělal jsem
třeba na čerpací stanici užitkové
vody pro kombinát Vřesová. Dnes
už si užívám důchodu – tedy –
stále hraji a skládám. Když je
člověk skromný a nemá přehnané
nároky, tak si vystačí i s málem.
Na koncerty jezdím zásadně
autobusem, nebo vlakem, jelikož
auto a ani řidičák nemám. O to
jsem svobodnější.
Zůstalo vám tedy asi
trampské srdce a jak jste
přišel ke své přezdívce?
To už je hrozně dávno –
když jsme jako kluci začínali
trampovat, tak každý měl
nějakou přezdívku. Čára,
Prcek, Joe, Jim, no a já si
začal říkat Kid. Podle jakési
dobrodružné knížky. Časem
se z toho stal „Kiďák“ a už
mě to tak zůstalo. Žádná
sláva, ale co nadělám, že?
Vzpomínáte na nějaký
obzvláště povedený
a výjimečný koncert?
Zažil jsem moře
nádherných koncertů, ale
asi pro každého muzikanta,
který tehdy v roce 88 hrál
v Plzni na Lochotíně, musela
být toto nezapomenutelná
a výjimečná událost. Skoro
třicet tisíc lidí a všichni
poslouchali. Brali si nás do srdcí
a my cítili tu nádheru té vzájemné
pospolitosti. Já bych ten zážitek
nevyměnil za nic na světě. To bylo
štěstí mého života, že jsem u toho
mohl být. Tehdy se lámal chleba
a my jsme alespoň trochu mohli
přispět k pádu totality. Ale i dneska
jsou koncerty, kde se tou nádherou
na chvíli zastaví čas. Tak ať je jich
co nejvíc. To přeji posluchačům
i muzikantům.
Děkuji za rozhovor.
text a foto ED
Tip na knihu: Karel Klostermann, VZPOMÍNKY NA ŠUMAVU
Loni v létě vyšel druhý díl z edice neznámých či nevydávaných prací
K. Klostermanna, na němž se edičně podíleli prof. Jaroslava Janáčková, Ondřej Fibich a Petr Šimák.
Posledně jmenovaný v předmluvě
k této knize napsal: „Právě literatura má tu jedinečnou moc donutit
nás, abychom se na věci podívali
jinak, ukázat nám svět v jeho jiné
podobě, než jak ji potkáváme každý
den. Nový prostor, který nám otevírá ve chvílích čtení, nás vytrhuje
z reality, kterou žijeme, a dává nám
prožít něco nového.“
Tento pocit jsem zažíval při četbě této, svým způsobem výjimečné
vzpomínkové knihy, jejíž první díl
vyšel již roku 2007. V něm jsou zachyceny spisovatelovy vzpomínky
na kraj (Písecko, Strakonicko, Sušicko i centrální Šumava), s nímž je
spojen celý jeho život. Je třeba připomenout, že tato kniha by asi těžko vznikla, nebýt Klostermannova
gymnaziálního kolegy Maxe Regala, který po jeho smrti editorsky
uspořádal k vydání Klostermannovu pozůstalost.
Sluší se připomenout, že Maxmilián Regal (vlastní jméno) se narodil v roce 1874 v Domažlicích.
S vyznamenáním vystudoval zdejší gymnázium a ve studiích pokračoval na univerzitě v Praze v oborech
čeština, němčina a francouzština.
Po profesorských štacích v Lounech
a v Rakovníku zakotvil v Plzni, kde
učil až do roku 1933. Z jeho prací
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Kulturní aktuality
strana 4
bych jmenoval alespoň O básnickém
díle Svatopluka Čecha nebo Život
a dílo Karla Klostermanna.
Nová kniha je rozdělena na dvě
části. V první z nich, nazvané Rozptýlené paměti, najdeme fragmenty z Klostermannova vlastního životopisu (kupř. o tom, jak se dostal
na Šumavu či několik vzpomínek
na dětství a mládí). Zaujmou nás
přesně vykreslené typy ze šumavského podlesí, stejně jako skutečnost, že první povídka vyšla Klostermannovi až ve dvaačtyřiceti (!)
letech a první román ještě o rok
později. Druhá část knihy, nazvaná Prázdniny na Šumavě byla
celá z němčiny přeložena právě
M. Regalem.Ten z prací K. K. přeložil kupříkladu Ze Šumavy a Pošumaví, Z mého revíru, Na horké
půdě a také články z Českého deníku nebo Vzletu. Každá z povídek je
věnována určitému místu. Tak například Déšť šumavský Klatovům,
kde studoval tři roky na gymnáziu,
Věneček v Sušici městu na Otavě,
Robinsonáda Horažďovicím, Nepřítel vzduchu Štěkni, kde trávil svůj
podzim života. Mohl bych samozřejmě pokračovat výčtem dalších
zajímavých míst, ale vybral jsem
za všechny malou ukázku z povídky Na Javorník.
„Kdo zná vrchol Javorníka? Zajisté málo lidí, kteří nejsou zblízka.
A přece odtud se otvírá nejskvělejší
vyhlídka na celé Šumavě. Celé centrální i jižní horstvo leží před námi,
hřbet na hřbetu, kupa na kupě, ustrnulé vlny mohutného moře zahalené
modrým vzduchem, oblévané modrými parami, koupající se ve svitu
slunečním, nádherné a vznešené,
že srdce v těle skáče.“ Pokud se vám
Vzpomínky na Šumavu budou líbit,
máte možnost zakoupit si letos jejich
další pokračování nazvané V hájemství starých časů.
Ivan Nikl
Putovní výstava probudila synagogu
Tolik hostů, kolik vstoupilo
v úterý 23. září do starobylé bývalé
židovské synagogy v Podmoklech,
budova nepřivítala možná více jak
sto let. Tehdy sloužila svému poslání židovské modlitebny téměř
už dvě stě let a týden co týden tam
docházelo k setkávání židovských
obyvatel z přilehlých domů i širšího okolí. Ve dvacátém století společenský život v domě utichal, budova
sloužila různým účelům a holocaust
učinil za podmokelskou židovskou
komunitou definitivní tečku. Synagoga však v téměř nezměněné
podobě přetrvala až do současnosti a právě v den vernisáže putovní výstavy Židovské komunity
na Sušicku probíhající v kulturním
domě naproti, do ní vstoupilo mnoho návštěvníků.
Toho odpoledne se na výstavu
sjeli významní hosté. Byla přítomna ředitelka Muzea Šumavy v Sušici Mgr. Zdeňka Řezníčková, erudovaný historik PhDr. Jan Lhoták,
ředitel Sušického kulturního centra Ing. Karel Sedlecký, ředitelka
Synagogy ve Čkyni Jindra Bromová a PhDr. Ing. Václav Chvátal
z Muzea Českého lesa v Tachově.
Ti všichni přijeli podpořit záchranu této ojedinělé památky západních Čech. Program zahájil starosta
obce Petr Pavlíček a o práci prezentované na 25 přehledných panelech
promluvil před zaplněným sálem
její autor Mgr. Michal Chmelenský, který s významem podmokelské synagogy seznamuje i čtenáře
Sušických novin:
Podmokelská synagoga, o které existují první zmínky zřejmě již
z konce roku 1723, představuje jeden ze základních typů synagog
stavěných v prostředí drobnějších
židovských komunit českého venkova. Zatímco první patro bylo vždy
vyhrazeno liturgii, přízemí sloužilo
jako byt kantorů, popř. učitelů a nezřídka kdy byly některé přízemní
prostory využívány také k účelům
hospodářským. Do prvního patra se
s největší pravděpodobností původně vstupovalo z venkovní pavlače,
kryté převislou střechou při západní části objektu. Obdobné členění je
možné předpokládat rovněž u dnes
již zaniklé synagogy v Dlouhé Vsi
a shodné rysy nesla také synagoga
kolinecká. Podmokelská synagoga
je jednou z mála dochovaných ryze
venkovských synagog v Pošumaví,
která přetrvala až do současnosti
v téměř nezměněné podobě z 80.
let 19. století. Celkovou hodnotu
stavby zvyšuje její začlenění do jed-
Ochotníci ze Žihobec
uvedou hru Pýcha a předsudek
Ve čtvrtek 23. 10. 2014 od 19.30
hodin uvede Žihobecké divadlo
J. K. Tyla v budově sušického
kina hru anglické autorky Jane
Austenové – Pýcha a předsudek.
Je to román z rodinného života,
který s ironickým podtextem líčí
prostředí anglického venkova,
tamní rodinné vztahy a snahy
matek najít pro své dcery vhodné
ženichy.
Hlavními postavami románu
jsou slečna Elizabeth Bennetová
(patrně zosobnění autorky) a pan
Darcy.
Pod vedením režiséra pana
Stanislava Šmucra za asistence
paní Jany Hájkové se představí
Romana Krásná, Luboš Sechter, Jan
Fux, Libuše Chalupková, Monika
Valentová, Eva Kvapilová, Michaela
Valešová, Kateřina Valešová, Alena
Klečková, Lenka Tremlová, Jitka
Šroubová, Anastázie Panská, Petr
Panský, Jan Rejšek, Karel Baumruk,
Josef Fiala a Stanislav Šmucr.
Srdečně zveme všechny
příznivce ochotnického divadla
na Pýchu a předsudek ve čtvrtek
23. 10. 2014 v 19.30 hodin
do sušického kina.
Jana Hájková
Výstavu v kulturním domě představil její autor Michal Chmelenský,
vedoucí Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni.
notného urbanistického celku bývalého židovského sídelního okrsku (tzv. „Židoven“), vystavěného
nákladem majitele zdejšího statku
po roce 1782. Díky téměř původní
urbanistické kompozici se podmokelský židovský sídelní okrsek spolu
se synagogou řadí k unikátním dokladům života židovských obyvatel
českého venkova, který nemá v západních Čechách obdobu.
V současné době je objekt
v soukromém vlastnictví, je ale
na prodej. V diskuzi se pak probíraly možnosti odkupu, rekonstrukce a využití budovy. Opravdu pěkným příkladem je nádherně
zrekonstruovaná synagoga ve Čkyni, která slouží jako multikulturní
stánek. Odbornou garanci nad případnou náplní plánované muzejní /
galerijní expozice v objektu přislíbilo zajistit Západočeské muzeum
v Plzni, p. o. ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici, p. o. V přípa-
dě vhodného projektu by bylo možné získat i dotaci na opravu, ale
nejprve je třeba objekt odkoupit.
V současné době však obec Podmokly na takovou investici prostředky uvolnit nemůže, a tak se
snaží najít partnera k financování
případného nákupu objektu. Pokud
by měl někdo zájem pomoci se záchranou synagogy, nechť se obrátí
na obec Podmokly.
Účastníci vernisáže se pak přesunuli před synagogu, kde do rezervoáru vytéká silný pramen. Zde si
vyslechli Pověst o podmokelském
prameni z brožury Čtení o Podmoklech od Milana Pokorného. Pověst
vypráví o příchodu židů do Podmokel. Po té si všichni prohlédli autentické prostory domu setkávání
dávno zaniklé židovské komunity
a mohli se seznámit se svébytnými prvky architektonického řešení
synagogy.
text a foto Eduard Lískovec
U pramene před synagogou chlapec přečetl pověst o příchodu Židů
do Podmokel, která úzce souvisí právě s tímto vodním zdrojem.
Říjnové Škrtněte si se nekoná
Říjnová talk show Radka Nakládala Škrtněte si, prosím s hostem
Zbygniewem Cziedlikem se bohužel neuskuteční ze zdravotních
důvodů. Zbygniev ale slíbil, že do Sušice přijede a vše vynahradí.
Další pořad se ale připravuje na 11. listopadu v 19 hodin, ve kterém tvůrce
slibuje jedinečný jazzový večer s vínem a Ivanem Myslikovianem.
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Sušice
10. října od 20 hod. – kino Sušice
Přehled akcí
17. října od 17 hod. – Husův sál sokolovny
Krejčík, švec a Kašpárek
loutkové divadlo – více na str. 6
18. října od 8 hod. – náměstí Svobody
Farmářské trhy se Solovačkou - více na str. 1
strana 5
KD Sokolovna, T. G. Masaryka 120, Sušice
správa budov
376 521 682
kulturní akce, kurzy, výlety,
předprodej vstupenek
376 528 686
redakce SN
376 555 070
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
čtvrtek, pátek
7.30–11.30, 12.30–13.00 hod.
19. října od 19.30 hod. – KD Sokolovna
Byt na inzerát – divadlo – předplatné skupiny S/1
Komedie o tom, že zdaleka nestačí podat si inzerát Městská knihovna Sušice
a přijít na správnou adresu. Hrají: Adéla Gondíková, Iva- komunitní centrum, ul. Klostermannova čp. 1330
na Andrlová, Martin Zounar, Martin Sobotka a další. tel. 376 526 531, www.mksusice.cz
[email protected], provoz oddělení pro
dospělé a čítárna po, st, pá 8–12 a 13–17 hod.
20. října od 18 hod. – kino Sušice
veřejný internet
út, čt 8–12 hod.
Kuba – cestovatelská přednáška
po, st, pá 13–17 hod.
Další cestovatelská přednáška tentokrát o Kubě. oddělení pro mládež
Přednáší Martin Urbánek a Jan Rajčok.
Muzeum Šumavy Sušice
náměstí Svobody 40, tel., fax 376 528 850
21. října od 17 hod. – galerie Sirkus
po: zavřeno, út–so: 9–12, 12.45–17, ne: 9–12 hod.
Beseda o pěstounské péči
Přijďte si poslechnout, co pěstounská péče obnáší. www.muzeum.sumava.net,
e-mail: [email protected]
do 31. října – Zpátky do pohádky
21. října od 19.30 hod. – kino Sušice
Výstava kostýmů a rekvizit z českých pohádek.
Kašperské Hory
Městské kulturní a info. středisko
po–pá 9–12 hod. a 13–16 hod., tel. 376 503 412
Muzeum Šumavy – galerie
úterý–sobota
10–12, 13–16 hod.
Výstava Netopýrů
Výstava – Příroda Šumavy objektivem zoologa
kurátor výstavy a autor fotografií Mgr. Ivan Lukeš
Výstava Gotika v jihozápadních Čechách
do 31. října – Výstavní místnost na radnici
Byli jsme a budem... – výstava o Rakousko-Uhersku
a vzniku České republiky ve fotografiích, modelech,
doplněna dobovými předměty – do 31. října
Žihobce
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA
www.zihobce.eu, tel. 724 895 012
po–pá: 9–16 hod., so, ne: 10–15 hod.
Prohlídkové okruhy – denně
Naučná stezka „Netopýřím parkem“.
Fotovýstava hub Václava Burleho
Výstava obrazů a kreseb Miloslava Čelakovského
Městské informační centrum – budova radnice
tel.: 376 540 214, www.mestosusice.cz/icsusice
e-mail: [email protected]
otevřeno po–pá 9–16.00, přestávka 12.30–13.00
16. října od 18 hod. – Muzeum Žihobce
Radnice Sušice – 6. patro – po–pá: 9–16 hod.
P. Večeřa – Chráněná květena Šumavy a Pošumaví Na kole napříč Amerikou
Vypráví František Šesták.
11. října od 14 hod. – ostrov Santos
GALERIE NETOPÝR
Výstava Les a jeho fauna a flóra v dílech
malířů 19. a 20. století
Kulturní centrum Finska STELLA POLARIS
Prezentace finské kultury ve fotografiích,
předmětech a v akvarelech Pekka Vehviläinena.
Dlouhá Ves
Od 18.30 hod. hraje na Santosu SIRKYSKON
11. října od 20 hod. – KD Sokolovna
18. října od 18 hod. – kino
Přijde letos Ježíšek? – česká romantická komedie
Galerie Branka
23. října od 19.30 hod. – kino Sušice
do 31. října – Olga Havlová a výbor dobré vůle
Pýcha a předsudek – divadlo Žihobce
výstava fotografií se sociální tematikou
Pýcha a předsudek je nejznámější román anglické
spisovatelky Jane Austenové – více na str. 4
PŘIPRAVUJEME:
9. listopadu od 14 hod. – KD Sokolovna
26. října od 14 hod. – KD Sokolovna
4. Sušické setkání harmonikářů
Posezení s písničkou Karla Polaty – více na str. 4 Rezervace a předprodej v KD Sokolovna od 22. 10.
27. října od 21 hod. – KD Sokolovna
Horažďovice
14. října od 19.30 – KD Horažďovice
O sexu převážně nevážně
Zábavný pořad „PŘI SVÍČKÁCH“ s doktorem Radimem Uzlem. Večerem provází písničkář J. Štross.
18. října od 9 hod. – Zámecké nádvoří
15. listopadu od 20 hod. – KD Sokolovna
13. října od 14 hod. – Dům s pečovatelskou službou
Jak se bránit nevybraným praktikám prodejců
více na str. 6
Region
16. října od 9 hod. – kinokavárna Sirkus
Šaškoviny aneb malý program pro malé dětičky
Tanečky, pohádky, výtvarné dílničky
Hartmanice
16. října od 19.30 hod – klášterní kostel sv. Felixe
Sušické kulturní centrum, p. o.
SIRKUS, Příkopy 178, Sušice:
po–pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
ředitel
724 047 325
kino – pokladna
376 521 680
předprodej vstupenek
376 523 360
pondělí, středa
7.30–11.30, 12.30–15.30 hod.
úterý, čtvrtek
7.30–11.30, 12.30–16.30 hod.
pátek
7.30–11.30, 12.30–13.30 hod.
HORSKÁ SYNAGOGA Hartmanice
otevřeno denně mimo pondělí 9 hod.–18 hod.
www.hartmanice.cz, tel.: 732 631 176, 371 343 357
do 12. října – Výstava Židovské stopy v bavorsko20. října v 19.30 – KD Horažďovice
české příhraniční oblasti
Byt na inzerát – divadelní představení
DOBRÁ VODA u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
kromě po – 9–12 a 12.30–17 hod. tel. 376 593 412
Expozice kultury a tradic židovské menšiny
RABÍ – tel. 376 596 235,
12. října od 11.30 hod. – kostel sv. Vintíře
[email protected], www.hradrabi.eu
11. října od 18 hod.
Patrocinium sv. Vintíře
Strašidlo cantervillské – divadelní představení
11. října od 19 hod. – slavnostní nešpory
12. října od 11 hod. – Česko-německá poutní mše sv.
KAŠPERK – tel. 376 582 324
od 15 hod. – Mše sv. pěších poutníků ze Sušice
[email protected], www.kasperk.cz
Hrady
POKLADNA kina otevřena denně, vždy 1 hodinu
před promítáním filmu
KAFE SIRKUS, Příkopy 178, Sušice
pondělí–neděle
13–20 hod
25. října od 18 hod – zámek Hrádek u Sušice
GALERIE SIRKUS
Magda Rezková & Kvartet Jazz bez hranic
po - pá 8–16 hod., so–ne 13–20 hod.
17.–31. října – Posel podzimu – sochy M. Doubravy tradiční koncert v rámci festivalu Jazz bez hranic
Hrádek
VELHARTICE – tel. 376 583 315
[email protected], www.hradvelhartice.cz
25. října od 13.30 hod.
Zamykání hradu Velhartice
XVI. ročník „Běhu o hradní klíč“
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Společenská kronika
strana 6
Blahopřání
Vzpomínky
Pojeďte s námi...
Dne 17. 10. 2014 oslaví ZLATOU SVATBU manželé
Dne 11. října uplyne 28 let od úmrtí pana
Marie a Ladislav Ptáčkovi
Václava Prunera
Ještě mnoho let prožitých ve zdraví a lásce spolu i s námi
přejí děti Martina a Ladislav s rodinami.
Blahopřejeme.
pokrývače z Kolince. Vzpomínají manželka, synové
a dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Poděkování
Tvé zlaté srdce, tatínku, zůstane navždy s námi,
bude nám žehnat na cestu, kterou teď půjdeme sami.
...na výlet
18. října
JEN POČKEJ, ZAJÍCÍ – SHOW NA LEDĚ
objednané vstupenky si vyzvedávejte v kanceláři KD Sokolovna
6. prosince
VÁNOČNÍ VÍDEŇ – OBSAZENO
procházka centrem překrásně vyzdobené rakouské metropole,
načerpání sváteční atmosféry s možností nákupů na vánočních trzích.
Chtěli bychom poděkovat provozovateli Penzionu Volšovka panu
Romanu Koubovi za nadstandardní péči při našem rodinném srazu.
Bylo nám u vás dobře na těle i na duši.
Rodina Krůsova
Dne 13. října tomu bude 5 let, co nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček pan
Petr Duda
ze Sušice. S láskou vzpomínají manželka Mária,
syn Petr a dcery Marika, Zuzana a Gabriela a vnoučata.
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát.
Dne 14. října uplyne 10 let od úmrtí pana
Stanislava Vážana.
Chtěla bych tímto poděkovat oddělení následné péče v nemocnici
v Sušici, které vede MUDr. Petra Maříková, jakožto i celému týmu
zdravotních sestřiček a bratrů a taktéž rehabilitačním sestřičkám Petře
Kremlíkové a Bc. Janě Kovařičové za velice profesionální, ale lidský
přístup při mé následné lůžkové rehabilitaci po totální endoprotéze
kolena. Za milá slova a zlaté ruce ještě jednou VELKÉ DÍKY.
Oudesová Br.
Vítáme nové občánky
Jana Hrachová, Gabriela Veithová, Lukáš Potužník.
Stále vzpomíná celá jeho rodina.
Kdo Tě znal, v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
R EDAKCE SUŠICK ÝCH NOVIN A PŘ EDPRODEJ
VSTUPENEK NA KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE,
KURZY A VÝLETY SÍDLÍ V SOKOLOVNĚ na adrese:
T. G. Masaryka 120, 342 01 Sušice.
Své příspěvky, názory, vzpomínky, poděkování, blahopřání
a inzeráty přijímáme v kanceláři v 1. patře.
Předprodej: 376 528 686, redakce: 376 555 070
Termíny vydání Sušických novin do konce roku 2014
uzávěrka
datum vydání
č. 19
16. října
24. října
č. 20
30. října
7. listopadu
č. 21
13. listopadu
21. listopadu
č. 22
27. listopadu
5. prosince.
č. 23
11. prosince
19. prosince
Sušické kulturní centrum
nabízí dárkové poukazy
Dne 16. října uplyne 35 let od úmrtí paní
Anny Čáchové
ze Sušice. Stále vzpomínají dcery Anna a Marie
s rodinami a ostatní příbuzní.
Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké, máme pro vás tip – kupte
jim dárkový poukaz na kulturní akce pořádané Sušickým kulturním
centrem SIRKUS (koncerty, kino, divadla, přednášky, plesy, atd.).
Poukaz lze zakoupit v libovolné hodnotě v kanceláři kina, lze z něj
jednotlivé akce dle výše vstupného odepisovat a jeho platnost je 6
měsíců. Poukaz je nevratný a neslouží k výměně za hotovost.
Dne 16. října uplyne sedm let od úmrtí pana
Josefa Zahálky
ze Sušice.
S láskou vzpomíná rodina.
Dne 18. října by se dožil 100 let pan
Karel Dunovský
ze Sušice. Stále vzpomínají dcery Věra a Marie,
vnoučata a ostatní příbuzní.
Loutkové divadlo v Sušici
PODZIM 2014
Opustili nás...
Úřad práce, kontaktní pracoviště v Sušici
Marie Machová r. 1956, František Svoboda r. 1944, Jan Koura r. 1947,
Bohumil Mach r. 1923, Jana Kaderová r. 1951, Jaroslav Kalný r. 1935.
že dne 22. 10. 2014 v době od 13.00 do 16.00 hodin,
se v rámci služeb EURES, bude konat v budově úřadu práce v Nádražní
ulici konzultační a poradenský den, za přítomnosti pracovníka úřadu
práce v Deggendorfu a bude možné /v německém jazyce/ získat informace
o situaci na trhu práce a možnosti uplatnění v sousedním Bavorsku.
oznamuje,
Bohoslužby církve bratrské v Sušici:
Církev bratrská, Studentská 506, Sušice
každou neděli
každé úterý
každý pátek
bohoslužba
Biblická hodina
Dětský klub YMCA „Stonožka“
9–11 hod.
17–18 hod.
18–20 hod.
Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Sušice oznamuje
SVÁTEK SVATÉHO VINTÍŘE
NA DOBRÉ VODĚ U HARTMANIC
MOŠTOVÁNÍ OVOCE
Farnost Dobrá Voda u Hartmanic bude 12. 10. 2014 slavit svátek
svatého Vintíře. Dobrá Voda je místem, kde světec, poustevník a diplomat
sv. Vintíř zemřel 9. 10. 1045 v přítomnosti knížete Břetislava a biskupa
Šebíře. Oslava začíná v sobotu 11. 10. v 18.00 h slavnostními nešporami
(večerními chválami) za účasti generálního vikáře Mons. Pintíře.
Při nešporách přednese schóla zpěvy Orlanda di Lassa a Lodovica
da Viadany. Slavnostní česko-německá mše svatá začíná v neděli
v 11.00 h. Liturgii bude slavit P. Tomas van Zavrel spolu s farářem
Klausem Öhrleinem a dalšími kněžími. Poutní den uzavře mše svatá
sušických pěších poutníků v 15.00 h. Po bohoslužbách se nabízí možnost
společného posezení v Domě sv. Vintíře.
-GI-
v sobotu dne 11. října 2014 od 8.00 do 12.00 hodin
Moštovat se bude každou sobotu do 25. října 2014
(tedy 11., 18. a 25. 10. 2014)
17. října
24. října
31. října
7. listopadu
14. listopadu
21. listopadu
28. listopadu
5. prosince
12. prosince
19. prosince
Krejčík, švec a Kašpárek
Kašpárek nocuje u Ježibaby
Potopený zvon
Zakletý princ
Jak švec čerta ošidil
Strašidlo s kozou
Princezna Rozmařila
Honza-kovář a čert
Krakonošova nadílka
Betlémská hvězda - premiéra
Pátek v 17 hodin Sokolovna Sušice
Jednotné vstupné 10 Kč
Informace: výtěžnost moštu je 60–70% z množství ovoce.
Cena za moštování: 5 Kč za 1 kg ovoce.
Každý si vylisovaný mošt dává do vlastních nádob.
Středisko volného času při ZŠ Lerchova, Sušice pořádá
Výlet na krokodýlí farmu
Dne 27. 10. 2014 od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Co nás čeká: návštěva u krokodýlů,
prohlídka města Protivína
Cena: 300 Kč (vstupné + doprava)
Závazné přihlášky k vyzvednutí v SVČ do 17. 10. 2014
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Kultura
strana 7
Nové KINO slouží už dva roky
Během posledního zářijového víkendu oslavilo kino Sušice své
druhé narozeniny a to je vhodný čas na krátké zhodnocení. Především se zvedl zájem o kino a o prostory, které nabízí. Díky své
akustice a příjemnému prostředí, včetně hlediště, ze kterého má divák možnost nerušeného výhledu na pódium, se neustále zvyšuje
zájem aktérů zde vystupovat. A to ať se jedná o divadla, dětské sbory či spolky, hudební nebo i taneční vystoupení. Celkem se v kině
za tento rok uskutečnilo téměř 60 takových akcí a navštívilo je více
než 3 000 diváků.
Filmy promítané od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 navštívilo 18 100
diváků. To je přibližně o 1 500 diváků více, než předchozí rok. Průměr na jedno představení narostl z 28 na 32 diváků. To nás jako kino
řadí na 99. místo z téměř dvou set digitálních kin v ČR, včetně multiplexů. Držíme však jedno prvenství a to je návštěvnost na projektu
Filmový klub. Ze všech zúčastněných kin jsme vzhledem k velikosti
města na prvním místě. Z výsledků jasně vyplývá, že rekonstruované
kino dobře slouží veřejnosti a podstatnou měrou přispívá do pestré
kulturní mozaiky města.
-PV-
Knihovna
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – 2. ÚKOL
Ahoj děti,
jak se vám líbí nářečí? Věděly jste co znamená slovo drkačka?
Sledoval jsem, jak zkoušíte napsat věty ve spisovné češtině – a někteří
to zvládli přímo bravurně. Naši předkové byli velmi šikovní, stejně jako
vy. Druhý úkol pro vás jistě bude hračka.
Mladší věková kategorie (6 –10 let)
Stejně jako v prvním kole na vás čeká „záhadná“ řeč v nářečí. Jak ji
vyluštit, to už víte. Slovo, které používali naši předkové, najdete v knize Děti z Bullerbynu. Nápovědou pro zjištění slova vám mohou být obrázky, které najdete ve žlutých regálcích. Pozorně hledejte, jsou dobře
schované.
Starší věková kategorie (11…let)
„Záhadná“ řeč není pro vás novinkou. Až ji vyluštíte, vydejte se po stopách modrých vod. Kdesi v hlubinách krásné modré barvy ukrývá se
v listech slovo napsané jen pro vás. V knize Modré jezero je dnes zelené
od Jutty Treiberové naleznete slovo našich předků + text.
Rovněž můžete hledat v knize Přísloví napoví od Františka Ladislava Čelakovského nebo v Tajné knize Šerosvitu. Text si pozorně přečtěte
a zkuste uhodnout, vypátrat – co asi naši předkové mohli nosit.
VYHODNOCENÍ LETNÍ
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE
Letní fotografická soutěž pořádaná Městskou knihovnou dospěla
19. září 2014 do svého závěru.
Mezi nejzdařilejší byly vybrány fotografie od těchto autorů:
Hany Sallerové, Hany Habartové, Kateřiny Forejtové, Michaely Sallerové, Sylvy Horové, Petra Čejky, Lenky Divišové, Heleny Šperlové,
Sebastiana Hory, Petra Punčocháře, Terezy Jínové, Gabriely Dudové,
Františka Pšeida.
Všem oceněným srdečně gratulujeme. Výherci si mohou ceny vyzvednout osobně v Městské knihovně v Sušici. Děkujeme sponzorům,
kteří se rozhodli naši soutěž podpořit. Věcné dary věnovali: LIC technika
s. r. o. Klatovy a Zahradnictví Přemysl Písař (pobočka Sušice). -mk-
OKÉNKO POMOCI
10. 10.–24. 10.
20.00
Koruna Himaláje
– Radek Jaroš
pátek
10
sobota
11
neděle
12
(Přednáška + promítání)
100 min., 150 Kč předprodej/200 Kč na místě
17.00
Dřív, než půjdu spát
20.00
Equalizer
USA/GBR/FRA/SWE,
92 min., 110 Kč, titulky
USA, 132 min., 120 Kč, titulky
14.00
Dům Kouzel (3D)
17.00
7 trpaslíků
BLG, 85 min., 130 Kč, dab.
SRN, 88 min., 110 Kč, dab.
20.00
Andělé všedního dne
ČR, 97 min., 120 Kč
20.00
Annabelle
pondělí
13
USA, 95 min., 100 Kč, titulky
19.00
Škrtněte si, prosím
úterý
14
120 min., 100 Kč
20.00
Equalizer
středa
15
čtvrtek
16
USA, 132 min., 120 Kč, titulky
10.00
20.15
Pásmo krátkých pohádek Manon
– Za kamarády z TV VII.
Královský balet v Londýně,
ČR, 50 min. 40 Kč
pátek
20.00
Equalizer
17
sobota
18
neděle
19
přímý přenos, 155 min.,
250 Kč
USA, 132 min., 120 Kč, titulky
17.00
Andělé všedního dne
20.00
Annabelle
ČR, 97 min., 120 Kč
USA, 95 min., 100 Kč, titulky
14.00
Dům Kouzel
17.00
7 trpaslíků (3D)
BLG, 85 min., 100 Kč, dab.
SRN, 88 min., 140 Kč, dab.
20.00
Místa
ČR, 108 min., 110 Kč
pondělí
20
18.00
20.00
Cyklus cestovatelských V oku tornáda
přednášek – Kuba
USA, 90 min., 80 Kč, titulky
90 min., 50 Kč
úterý
21
středa
22
čtvrtek
23
19.30
Pagannini – muzikál
ČR, 120 min., 190 Kč předprodej/220 Kč na místě
20.00
Dřív, než půjdu spát
USA/GBR/FRA/SWE,
92 min., 100 Kč, titulky
19.30
Pýcha a předsudek –
ochotnické divadlo
J. K. Tyla Žihobce
120 min., 80 Kč předprodej/100 Kč na místě
pátek
24
20.00
Intimity
ČR, 104 min., 110 Kč
Dětská představení – Nedělní odpoledne věnujeme dětem, pásma pohádek,
či celovečerní filmy současné i ověřené kvality. Rodiče mohou sledovat film se
svými potomky či si dopřát chvilku na baru s připojením na Wi-Fi.
Filmový klub – Každý týden svátek pro cinefily, výběr toho nejlepšího ze světové
i české kinematografie, pro členy klubu zlevněné vstupenky.
Dokumentární film
Představení v 3D
Seniorská projekce
Do 15 let nepřístupné
Do 12 let nevhodné
Cestovatelské
přednášky
Vzdělávací pořady
Divadelní a umělecká představení
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupitna stránkách www.kinosusice.cz nebo v pokladně kina na tel. 376 521 680. Pokladna otevřena vždy hodinu před představením.
Změna programu vyhrazena.
OTEVÍRACÍ DOBA
předprodej vstupenek:
Po 7.30–11.30 12.30–15.30
Út 7.30–11.30 12.30–16.30
St 7.30–11.30 12.30–15.30
Čt 7.30–11.30 12.30–16.30
Pá 7.30–11.30 12.30–13.30
pokladna kina:
denně vždy jednu hodinu před promítáním filmu
Rezervace je nutné vyzvednout nejdéle
30 minut před začátkem představení.
Poté budou zrušeny!
www.kinosusice.cz
Příkopy 178, 342 01 Sušice
[email protected]
376 523 360
376 521 680 – pokladna kina
(otevřena hodinu před začátkem představení)
Koruna Himaláje – Radek Jaroš 3ŐHGQiäNDSURPtWiQt
Velmi zajímavá beseda s naším předním horolezcem, kterému se letos
jako jedinému Čechovi podařilo zdolat všechny osmitisícovky. Přijďte se
podívat, kam až jdou posunout hranice lidských možností.
Dřív, než půjdu spát 5RZDQ-RIIH
Vzpomínky: právě ty definují, kým jsme. Bez paměti člověk přestává
existovat. A právě takto žije Christine (Nicole Kidman), která po autonehodě ztrácí paměť pokaždé, když večer usne. Každý nový den je tak pro
ni první a zároveň poslední. Její manžel Ben (Colin Firth) jí každé ráno
trpělivě vypráví její vlastní život a obětavě se o ni stará. Stejně tak psychiatr doktor Nash s jehož asistencí si Christine natáčí videodeník a snaží
se vzpomenout na události, které předcházely jejímu zranění. Tyto záznamy však Christine jednoho dne prozradí: Nikomu nevěř! Ale lze se však
vůbec dopátrat pravdy o minulosti, když jediné, co znáte, je dnešek?
Equalizer $QWRLQH)XTXD
Ve snímku The Equalizer představuje Denzel Washington bývalého člena
elitní tajné vojenské jednotky McCalla, který předstíral svou smrt, aby
mohl začít žít poklidný život v Bostonu. Když kvůli záchraně života mladé
dívky Teri (Chloe Grace Moretz) musí svůj dobrovolný odpočinek ukončit,
ocitá se tváří v tvář extrémně násilným ruským gangsterům. Během tohoto zúčtování se v McCallovi znovu probudí touha po konání spravedlnosti.
Pokud se tedy ocitnete v nesnázích s mizivou šancí na záchranu, a nemáte se na koho obrátit, McCall vám pomůže. Je tím jediným, kdo dokáže
vaše problémy vyřešit jednou provždy. Je to Equalizer.
Dům Kouzel -HUHP\'HJUXVRQ%HQ6WDVVHQ
Opuštěný kocourek Bouřka se jednoho deštivého dne ukryje v tajuplném
domě starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada nevšedních bytostí ze
světa fantazie. Ale ne každý je nadšený příchodem nečekaného hosta.
Králík Jack spolu s myškou Maggie udělají všechno pro to, aby kocourka
vyhnali. Situace se ještě zhorší, když kouzelník skončí v nemocnici a jeho
chamtivý synovec využije šanci, aby dům prodal. Kocourek se nevzdává
a rozhodne se spolu s novými kamarády společný kouzelný dům zachránit.
Annabelle -RKQ5/HRQHWWL
John Form našel pro svou nastávající manželku Miu dokonalý dárek –
krásnou starou klasikou panenku oděnou do sněhobílých svatebních
šatů. Ale Miina radost z Annabelle nemá dlouhého trvání. Jedné hrůzné
noci vtrhnou do jejich domu vyznavači satanského kultu a brutálně
napadnou mladý pár. Prolitá krev a hrůza nejsou to jediné, co za sebou
nechávají. Vyznavači Satana vyvolali bytost tak zlovolnou, že nic z toho,
co udělali, nelze ani zdaleka srovnávat se zlem, kterým je nyní posedlá
Annabelle.
Pásmo krátkých pohádek – Za kamarády z TV VII.
Další příhody Maxipsa Fíka, Rumcajse i Rákosníčka. I tentokrát je pro
děti připravený zábavný program se šaškem, a to od 9:00 hod.
Baletní sezóna 2014 -2014 (přímé přenosy)
Manon %DUU\:RUGVZRUWKFKRUHRJUDÀH
Přímý přenos z Královského baletu v Londýně. Manon Lescaut je krásná
mladá žena, která se stane obětí morálně zkorumpované Paříže 18. století. Prostřednictvím baletu oživuje Kenneth MacMillan Manonin příběh,
brutalitu a úpadek, jak jsou vylíčeny v proslulé novele Abbé Prévosta,
Manonin charakter, potácející se mezi láskou k básníku Des Grieuxovi
a touhou po penězích a obdivu. V obsazení najdeme složité charaktery
včetně bezcitného monsieura GM, nadutého Jailera, Manonina rozpustilého bratra Lescauta a jeho koketní milenky, avšak v centru baletu stojí
v MacMillanově choreografii scény Manon a Des Grieuxe, vyjadřující
silnou emocionální intenzitu a erotičnost.
Místa 5DGLPãSDÿHN
Příběh o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům Adamovi (Vladimír Polívka) a Markovi (Jan Cina) je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa
vstupuje dcera místního prominenta Anna (Johana Matoušková) a vnáší
do něj tajemství, napětí a touhu.
Cyklus cestovatelských přednášek – Kuba
Nefalšovaná atmosféra, doutníky, rum, neobyčejně přátelští lidé, bílé
pláže, neskutečná krajina, to je Kuba. A Vy tam s námi můžete zajet
20. 10. a přesvědčit se o tom. P. S.: sraz v 18.00 v kině.
V oku tornáda 6WHYHQ4XDOH
Přírodu nelze podmanit. Jen ji lépe poznat. A pokud poznáváte dynamiku
vzniku tornád, tak musíte počítat s tím, že se jednou nestačíte včas
schovat.
Pagannini – muzikál 0LODQãHEHOtN
Muzikál vykresluje životní příběh Nicola Paganiniho, největšího italského
virtuosa, ve kterém hlavní roli hraje milovaná víla Claire, boj se svými
špatnými stránkami a hlavně jeho genialita, která se pro něj stala osudným. Jedná se o první hraný muzikál v sušickém kině.
Pýcha a předsudek ²RFKRWQLFNpGLYDGOR-.7\ODåLKREFH
Divadelní zpracování klasického příběhu Jane Austenové o složitosti
lásky, zkostnatělosti britské morálky vyšších společenských vrstev v Anglii na přelomu 18. a 19. století, v podání ochotnického divadla J. K. Tyla
ze Žihobec.
Intimity ,YR0DFKiÿHN
Romantický film vyprávějící sedm příběhů o lásce, které se vzájemně
prolínají. V každém příběhu začínáme sledovat dvojici ve chvíli, kdy řeší
určitý citový milostný problém úměrný jejich věku – romantická láska
teenagerů, mladí umělci čelí úspěchu a slávě, jež zasáhla do jejich
soukromí, sebedestruktivní bohém se setkává s čistou a věřící bytostí,
nevěrný manžel se musí osudově rozhodnout, lenivý cynikk se nečekaně
zamiluje, sebestřední senioři s neúspěšnou minulostí se pokusí o lepší
budoucnost a láska nevynechá ani svět placené privátní prostituce...
7 trpaslíků %RULV$OMLQRYLF+DUDOG6LHSHUPDQ
7 trpaslíků, 18. narozeniny, 2 draci, polibek nebo 100 let spánku... a pohádka může začít... Princezna Rose je na oslavě svých 18. narozenin
zakleta zlou čarodějnicí Dellamortou do ledového spánku. A s ní i celý
zámek. Jen trpaslíci vědí jak ji probudit... přeci polibkem z pravé lásky.
Andělé všedního dne $OLFH1HOOLV
Podle mimořádného románu Michala Viewegha Andělé všedního dne
natočila režisérka Alice Nellis originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, Eliška Křenková a Vladimír
Javorský. Tihle čtyři se snaží provést své lidské svěřence jejich nejtěžším
dnem. Učitel autoškoly Karel (Bolek Polívka) se souží v citově prázdném
manželství s Marií (Zuzana Bydžovská), které si kompenzuje sny o své
studentce Ester (Klára Melíšková). Ta však právě pohřbila manžela
a zatím není připravená na nové vztahové dobrodružství. Zdeněk (Václav
Neužil) se chce dneska večer zabít, protože mu jeho kamarád Filip (Ondřej Sokol) přebral ženu.
Na Svatoboru padl letitý rekord
Ski Club Sušice uspořádal v sobotu 27. září již 24. ročník závodu na horu Svatobor. Tato sportovní akce byla zároveň 5. ročníkem
memoriálu Josefa Křivance, dlouholetého předsedy klubu a spoluzakladatele závodu. Závod přišlo
podpořit i počasí – ranní nízkou oblačnost vystřídal slunečný teplý den
a všem zúčastněným zpříjemnil odpolední pobyt na vrcholu hory.
Svatobor Tour je nejstarším MTB
závodem v regionu a má za sebou
bohatou historii: Ze skromných začátků na počátku devadesátých let
se na přelomu století stala prestižní
akce s více než stovkou účastníků.
V dalších letech závodníků ubývalo, ale letošní Svatobor Tour, která
je zároveň 13. ročníkem běhu do vrchu a 3. ročníkem štafetového závodu pro rodiny s dětmi, přilákala opět
velké množství cyklistů a běžců,
přitom drtivá většina byla ze Sušice.
Startovní pole čítající 95 závodníků
ozdobil svojí účastí reprezentant ČR
(aktuálně 4. muž v kategorii do 23
let na mistrovství světa v crosscountry) a domácí jezdec Jan Vastl, který na vlhké a kluzké trati (délka 5,1 km, převýšení 380 m) dosáhl
Emil Kintzl
nejlepšího času všech dob
– 17 min. 26 sec. a překonal tak téměř o minutu dvacet let starý rekord
Karla Camrdy.
V dalších cyklistických kategoriích zvítězili Jitka Freundová.
mezi ženami, Petr Soukup do 50 let, Josef Pajer
do 60 let a Josef Hanzík
nad 60 let. Ve společné kategorii mládeže
do patnácti let kraloval
Miroslav Štádler. S velkým potěšením jsme přivítali letos již osmdesátiletého Emila Kintzla,
který se startovním číslem 1 závod (podle jeho
slov) naposledy absolvoval jako závodník a rozloučil se s početným
publikem pro něho typickým způsobem – upravenou písní Lásko, mě
ubývá sil.
Z běžců byl nejrychlejší Daniel Šmídl z kategorie do 50 let, Martin
Kopačka vyhrál kategorii do 40 let a Rudolf Dolejš ovládl kategorii do 60
let.
Odpoledne i podvečer
byly ve znamení dobrého jídla a pití o které se
postaral „Svatobor team“ Zleva: Jiří Martinec (Bike Racing), - 2. místo
v čele s Tomášem Hánou, (19:30), vítěz Jan Vastl (17:26), Michal Janeček
hudba a ozvučení byly (JIKO Čácha) - 3. místo (19:32)
v režii našeho klubu.
Chtěli bychom poděkovat
Velký dík patří především
za podporu, kterou našemu závo- Sušičanům, kteří přišli a tento
du již léta poskytuje město Sušice závod absolvovali a cestovním
a firmám, Kovaltos s. r. o., Koramex kancelářím Tempo Tours Sušia. s. Sušická stavební, Luboš Rada ce a Praha.
– servis kotlů, Otherm CB s. r. o.,
Věříme, že se za rok tj. v soPekařství Rendl a Sules.
botu 26. září 2015 ještě ve větším
Celá akce by neproběhla bez po- počtu při jubilejním 25. ročníku
moci městské policie, materiálové na vrcholu „Svatého boru„ opět
a dopravní pomoci firmy Provos sejdeme.
a počítačového zázemí, které traSKI Club,
dičně zajišťují manželé Švelchovi.
foto: Michal Fišer
2. ročník Kašperské 10 patřil Lukáši Pomeznému
Lukáš Pomezný ze sportovního klubu Atletika Písek zvítězil
v hlavním závodě na 10 km s časem rovných 38:00. V druhém ročníku běžeckého trailu K10 vyrazilo
na trať celkem sedm desítek běžců
ve všech kategoriích.
Lukáš Pomezný doběhl s předstihem 3 minut před druhým mužem Davidem Špindlerem z AK
Mariánské Lázně. Nejrychlejší
žena na 10 km byla Petra Wienerová s časem 54:18. Vyhrála suverénním způsobem s náskokem bezmála pěti minut na druhou ženu
Andreu Výbornou. Součástí druhého ročníku byl také dětský závod,
který se běžel ve dvou kategoriích
dětí od 5 do 8 let (250m trať) a od 8
do 12 let (500m trať).
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Sport
strana 8
„Pro letošní ročník jsme se snažili přinést závodníkům lepší zázemí pro větší pohodlí,“ uvádí ředitel
závodu Jakub Frenzl. „K dispozici byla pro tento rok navíc převlékárna a hudební doprovod celé
akce. Ve druhém ročníku
se nám vrátilo mnoho závodníků z loňského roku,
věřím tedy, že je pro ně závod zajímavým zpestřením
sportovního dění v západních Čechách“, doplňuje
Frenzl.
Závod Kašperská 10
byl v letošním roce čtvrtým a posledním závodem
sportovní ligy ŠUMAVA
GO Tour. ŠUMAVA GO
Tour zažila svůj druhý
ročník a jenom pro připomenutí, její součástí jsou
závody: Kašperská 30
(v současnosti třetí závod
série SKI TOUR, největší
seriál v běžeckém lyžování), AUTHOR Král Šumavy (jeden
z největších českých MTB maratonů), Kašperská 66 (závod v silniční cyklistice) a Kašperská 10.
V tomto roce prošlo závody ŠUMAVA GO Tour na 2 500 závodníků. „Očekávali jsme pro tento rok
více účastníků“, uvádí Adam Hejtmánek za organizátora ligy, společnost GO Česká republika s. r. o.
„S ohledem na špatnou zimu a zrušení závodu Kašperská 30 jsme ale
už v průběhu roku věděli, že naše
očekávání nebudou naplněna. Nic-
méně, s ohledem na fakt, že liga
vstoupila teprve do svého druhého
roku fungování, je pro nás výsledek
více než uspokojivý. Závodníci začínají navštěvovat více závodů série
a doufám, že naše snaha o kvalitní
zázemí a poskytnutí maximálního
sportovního zážitku bude přivádět
do budoucna více sportovců“, dodává Hejtmánek.
-tz-
Fotbalisté slaví první výhru!
Tři body proti Chebu trefil Linhart
Dočkali se. Sušičtí fotbalisté dokázali v probíhající sezoně poprvé
zvítězit za tři body, když na domácí
půdě zdolali Hvězdu Cheb 1:0. Vyrovnaný duel rozhodla parádní trefa
Tomáše Linharta, který ve druhém
poločase rozjásal publikum. Důležité body znamenají v divizní tabulce odpoutání ode dna tabulky,
Sušice přeskočila Milevsko a s šesti
body patnáctá. (Na 9. Cheb ztrácí
6 bodů.)
Čekali pořádně dlouho. Přesně
devět zápasů, víc než čtvrtinu soutěže. V některých zápasech scházela lepší koncovka, jindy zase chybovala obrana. Sušickým fotbalistům
se konečně podařilo uhrát potěšující výsledek až v duelu s Chebem.
V neděli 5. října přineslo pošmourné počasí první velké úsměvy
na tvářích domácích hráčů. Na sušickém stadionu se hrál vyrovnaný
fotbal, byť Cheb patřící do první
poloviny tabulky přijel do Sušice
jako mírný favorit.
Domácí se museli srovnat se
ztrátou několika hráčů sestavy. Jen
na tribuně sledovali utkání kapitán
Hrach s krajním obráncem Kysilkou, k dispozici nebyl ani útočník
Budil.
V prvním poločase se hrál opatrný fotbal, na kopačkách domácích borců se projevovala nervozita
a nejistota z toho, že čekání na prv-
ní body trvá tak dlouho. V několika momentech po zaváhání domácí defenzivy tým podržel výtečně
chytající Gill. Jeho zákroky přispěly k tomu, že do kabin se odcházelo
za bezbrankového stavu.
Po přestávce se herní projev domácího týmu přece jen zlepšil. Sušičtí hráči zpřesnili rozehrávku, začali si vytvářet územní převahu.
Zlomový moment přišel čtvrt hodiny před koncem zápasu. Krajní
obránce Skrbek rychle hozeným
autem poslal do úniku rozběhlého Linharta. Nejlepší hráč domácího týmu se z pravé strany dostal
za obranu Chebu a na hranici vápna práskl do balonu. Křižnou střelou na vzdálenější tyč mířil přesně,
hostující brankář neměl šanci.
Parádní gól, obrovská euforie.
Přesně takové pocity se daly vyčíst z tváří všech hráčů v modrých
dresech, když se seběhli k hrdinovi utkání. Sušice už ve zbytku času
kontrolovala hru a ubránila těsnou
výhru.
V dalším kole (neděle 12. října,
10.15 hodin) jede Sušice na hřiště Táborska B, aktuálně druhého
týmu soutěže. O týden později (neděle 19. října, 15.30 hodin) přijede
do Sušice poslední Milevsko.
TJ Sušice – Hvězda Cheb 1:0
(0:0). Branka: 75. Linhart.
Sestava Sušice: Gill – Skrbek,
Kodýdek, Melka, Fusch – Krejčí, Skála – Vrhel, Linhart, Szedmák – Kočí.
-jon-, foto ED
U míče stoper Melka, vpravo záložník Krejčí a vše jistí brankář Gill.
Sušická volejbalová soutěž
V sobotu 20. září 2014 pokračovala dlouhodobá volejbalová liga
„Sušická volejbalová soutěž“ druhým kolem. Do tohoto kola se přihlásili nově pouze Trilobiti Sušice,
takže se soutěže zúčastnilo celkem
10 družstev. Bylo pěkné volejbalové počasí a nic nebránilo tomu,
aby mohlo být zahájeno volejbalové
klání o co nejlepší umístění do závěrečného třetího kola.
Druhé lize dominovali Trilobiti, kteří vyhráli všechny zápasy a přitom neztratili jediný set.
Druhé místo obsadili Mlaďoši se
čtyřmi body, když pasivně remizovali s Malými Tygry, ale hlavně
porazili Untrvasrmany. Třetí místo si vybojovali Untrvasrmani,
když porazili Malé Tygry na které
zbylo čtvrté místo.
V první lize zvítězili Dřevaři
Sušice s osmi body, když prohráli jeden set s družstvem Klíšťata
Velhartice. Ti uhájili druhé místo.
Třetí místo vybojovalo družstvo
Kankrteam Lazna, které s jednou porážkou a dvěmi aktivními
remízami získalo 3 body. Ďáblíkům Dlouhá Ves se podařila jedna pasivní remíza, která stačila
na čtvrté místo.
V baráži o postup do I. ligy nebo
sestup do II. ligy se nejdříve utkali
Mlaďoši Sušice s Ďáblíkama Dlouhá Ves. Ďáblíci si vedli skvěle a přesvědčivě uhájili I. ligu. Ve druhém
zápase nastoupilo družstvo Untr-
vasrmanů proti Kanrteamu. I tady
se prosadila zkušenost a Kankrteam Lazna zůstává v I. lize.
Celý turnaj probíhal ve velmi
dobré a přátelské atmosféře, jako
kdyby nebyl nikdo proti nikomu. To
bylo ale jenom mimo kurty. Na těch
se odehrávaly lité boje. Začátkem
listopadu proběhne třetí závěrečné kolo, kde se dozvíme vítěze XI.
ročníku dlouhodobého turnaje.
Sportu zdar a volejbalu obzvlášť.
text a foto -it-
Tenis – Sušice open 2014 – čtyřhry
16. 8. 2014 proběhl na tenisových kurtech LTC další ročník
Sušice open 2014. Bohužel ženy
opět chyběly a tak proběhl turnaj
pouze v kategorii mužů. Zúčastnilo se celkem 8 dvojic. Do závěrečného finále se probojovala dvo-
jice František Párecký + Martin Vítěz I. ligy – Dřevaři Sušice
Vospěl, kteří podlehli ve třísetové
bitvě 6:4, 2:6, 3:6 vítězné dvojici
David Rebstöck + Tomáš Nachtigall. Třetí místo získala dvojice
otec+syn Koppovi.
LTC
Vítěz II. ligy – Trilobiti Sušice
Pořadí na dalších místech:
I. liga
II. liga
2. místo Klíšťata Velhartice 5 bodů
Mlaďoši Sušice 4 body
Untrvasrmani Sušice 3 body
Stupně vítězů zleva – Martin Vospěl, František Párecký, Tomáš 3. místo Kankrteam Lazna 4 body
4. místo Ďáblíci Dlouhá Ves 1 bod
Malí Tygři Sušice 2 body
Nachtigall, Bohouš Kopp se synem
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Sport/Inzerce
strana 9
Sušičtí středoškoláci
soutěžili v atletice
Studenti SOŠ a SOU Sušice
a Gymnázia Sušice se zúčastnili v Klatovech letošního ročníku
Corny atletického poháru. V nabité konkurenci soutěžila dívčí
i chlapecká družstva proti družstvům z klatovských středních
škol.
Z výsledků soutěží děvčat:
Skok vysoký: 6. místo: Radka Hambergerová gym. – 133 cm.
Skok daleký: 1. místo: Michaela
Rovňanová gym. – 420 cm, 3. místo: Inna Vycpálková gym. – 402 cm,
4. místo: Lucie Plojharová soš. 400 cm. Vrh koulí: 1. místo: Radka Hambergerová gym. – 11,76 m,
3. místo: Kateřina Skýpalová gym.
– 9,54 m, 6. místo: Martina Prokešová soš. – 8,69 m.
Z výsledků soutěže chlapců:
100 m: 4. místo: Josef Kubovec soš.
– 12,0 s, 5. místo: Tomáš Nový gym.
– 12,0 s. 400 m: 5. místo: Dominik
Tesař gym. – 59,2 s, 1500 m: 3. místo: Jan Skála gym. – 4:34,0. Skok
daleký: 1. místo: Michal Marek soš.
– 589 cm, 2. místo: Nikita Rudenka
soš. – 574 cm, 6. místo: Tomáš Nový
gym. – 530 cm. Vrh koulí: 5. místo:
Michal Marek soš. - 10,87 m. Štafeta 400–300–200–100 m: 3. mís-
to: SOŠ a SOU (Rudenka, Goby,
Chudý, Kubovec) – 2:16,8, 4. místo:
Gymnázium (Skála, Tesař, Nový,
Krulec) – 2:20,2
Celkové pořadí družstev:
Dívky: 4. místo: gymnázium –
5135 bodů, 6. místo: SOŠ a SOU –
3116 bodů. Chlapci: 3. místo: gymnázium – 7084 bodů, 5. místo: SOŠ
a SOU – 5858 bodů.
Proč jsme napsali článek za obě
školy společně? Díky podpoře ze
strany pánů ředitelů ze SOŠ a SOU
Ing. Jaromíra Koláře a Mgr. Ivana
Kratochvíla z gymnázia jsme mohli absolvovat cestu do Klatov i zpět
busem firmy VichrTour a nemuseli
jsme se stresovat z toho, zda linkový autobus při zpáteční cestě stihneme a zda nás v padesáti lidech
vůbec pobere.
Radost z dosažených výkonů
měli též tělocvikáři z gymnázia
Mgr. Richard Synek a Mgr. Jaroslav Babka a Mgr. Jaromír Potužák
ze SOŠ a SOU, i když se nakonec
nepodařilo postoupit ani jednomu
ze čtyř družstev do krajského klání
v Domažlicích.
Bára Dušková, 2. CR, SOŠ
a SOU Sušice a Míra Potužák,
septima A, Gymnázium Sušice
PILATES
Odstraní boles zad * Zpevňuje a formuje celé tělo
Nezatěžuje klouby * Vhodné pro všechny věkové kategorie
Čtvrtek: 19.00 hod.
Komunitní centrum „Káčko“ – 2. patro (velký sál)
NÁBYTEK HOLÍK
www.nabytekholik.cz
t prodáváme kuchyně, ložnice, postele, sedací soupravy,
židle, stoly, křesla, dětské pokoje, předsíňové stěny,
bytové doplňky, PC stoly, matrace, rošty…
t vyrábíme nábytek na zakázku z lamina, dřeva a jiných
materiálů ( zaměření a cenová kalkulace vždy zcela
zdarma ), zboží zavážíme, rádi poradíme s jeho výběrem
t celoroční AKCE za zlevněné ceny v mnoha katalozích!
t máme několik desítek stálých dodavatelů s obrovským
sortimentem zboží, ze kterého si jistě vybere každý
Prodejna po rekonstrukci
tel. 376 528 015
SUŠICE , Mariánská 14, k nemocnici, směr Kašperské Hory
SOŠ a SOU Sušice
Gymnázium Sušice
Úspěch mladších žáků ve finále Mistrovství
družstev Plzeňského a Karlovarského kraje
Dne 27. září se konalo ve Stříbře finále soutěže družstev v atletice,
kam jsme se probojovali po několika letech. Jeli jsme do známého prostředí, ale v malém počtu – jmenovitě – David Šarina, Milda Prášek,
Michal Krouský, Šimon Svoboda,
Vojta Spěváček, Jakub Heberlein
a Jan Panenka.
Ačkoliv ostatní družstva měla
více závodníků, sušických sedm statečných podalo excelentní výkony
a v konkurenci 9 družstev skončilo
na 5 místě. Všichni kluci ve finále závodili na hranici svých osobních rekordů a někde si je i vytvořili, což znamená, že v krajských
tabulkách je: na 60 m hladkých
Milda Prášek na 1. místě (7,89 s) –
7. místo v ČR, na 60 m Míša
Krouský na 6. místě (8,63 s),
na 150 m Milda Prášek na 2. místě
(19,63 s), na 1500 m Míša Krouský
na 3. místě (5:11,43 min). Výsledky
v krajských tabulkách z předchozích závodů: na 600 m Míša
Krouský na 1. místě (1:51,16
min), v dálce Milda Prášek na
3. místě (500 cm), Honza Tomas
ve výšce na 5. místě (133 cm),
Míša Krouský na 1000 m na
5. místě (3:21,90 min), Honza Tomas v dálce na 6. místě
(444 cm) a David Šarina v kouli na 6. místě (8,82 m).
-PK-
ROZPIS VEŘEJNÉHO BRUSLENÍ
14. října 15–16.30 hod. – veřejné bruslení
15. října 17–18 h.– bruslení pro rodiny s dětmi (půjčují se hrazdičky)
17. října 15–16 hod. – bruslení pro rodiny s dětmi (+ hrazdičky)
16.30–18 hod. – veřejné bruslení
18. října 14.30–16 hod. – veřejné bruslení
16.30–17.30 – bruslení pro rodiny s dětmi (+ hrazdičky)
21. října 15–16.30 hod. – veřejné bruslení
22. října 17–18 hod. – bruslení pro rodiny s dětmi (+ hrazdičky)
24. října 14.30–16 hod. – bruslení pro rodiny s dětmi (+ hrazdičky)
!Vstup na zimní stadion je nově před recepcí bazénu!
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Inzerce
strana 10
BAZAR DUHA Rabí
Řádková inzerce
NÁBYTEK
Nabízí k prodeji velké množství nábytku, sedací soupravy, skříně,
postele, letiště, stoly, židle, rohové lavice, malovaný nábytek,
bytové doplňky, obrazy, sklo, porcelán za přijatelné ceny.
Kontakt – paní Tučková, tel.: 777 601 831, Náměstí Rabí.
Otevírací doba: po–pá 10.00–16.00, so 9.00–12.00
po telefonické domluvě i v jiném čase.
Těšíme se na vaši návštěvu
PRODEJ
Prodám jablka bez chemického nánosu.
Idaret, Sparťany aj. Tel. 606 633 919
Prodám štěňata zlatého kokršpaněla
narozená 24. 6. 2014, jsou odčervená,
očkovaná, možný odběr ihned. Cena
3.500 Kč. Tel. 737 849 234
Prodám funkční kamna Petry za 1000 Kč.
Tel. 732 930 360. Zn. Hartmanice.
Prodám velmi málo používané ribstole, výška 230 cm, šířka 80 cm, bočnice
smrkové dřevo, příčky bukové dřevo,
osobní odběr, cena 800 Kč. Tel. pouze
večer 776 676 414
Prodám mladé andulky korely, dále
králíky, malé berany váha 3,8 německé obrovské strakáče váha 5–6 kg. Vše
tetováno, očkováno a oceněno. Tel.
776 664 135
Prodám 1,5 roku starou kozičku, hnědá,
vhodná k připuštění. Dále prodám jehňata na maso – 35 Kč – živá váha. Na přání
zabiju. Sušice. Tel. 728 078 133
Prodám kadečku nazelí 30 l bílá, keramická, zánovní cena 800 Kč a demižony – 15 l za 120 Kč, 10 l za 100 Kč a 2x
5l za 100Kč.. Tel. 774 831 227
Prodám velké květiny do zimní zahrady. Palma yucca, agáve, tch. jazyk,
bambus, pryšec, kovbojský kaktus. Výška květin 100–130 cm. Vše levně. Tel.
605 507 801
Prodám Dacia LOGAN MCV- kombi
1,6 MPI/ 64 kW, r. 08/2010, červená,
v dobrém stavu. ABS, posilovač řízení,
el. okna, centrální zamykání, radio.Pěkné a prostorné auto. Nebourané. Najeto
135 000 km.Cena 125 000 Kč. Dohoda
možná.Tel. 775 601 680
Pro sběratele – prodám: gramorádio
EUROPHON RDG 6000. Retro rádio ze 70. let 20. stol. – plně funkční.
Vhodné i k běžnému užívání. Špičkové gramo své doby. Cena 3 500 Kč. Tel.
605 507 801
Prodám pojízdnou kazatelnu (posed
na podvozku za traktor, dřevěná nástavba zateplená, vyložená kobercem,
podrobnosti na tel. 608 612 220 nebo
na e-mail. Cena 15 000 Kč, dohoda.
Prodám plochý elektrický radiátor
vhodný na chatu nabo chalupu – dohoda. Tel. 720 627 882
Prodám nákl. přívěs na malých kolech,
rozměr korby 130×150×32 cm, nosnost
270 kg. Cena 4 500 Kč, dohoda na tel.
608 612 220
Prodám čtyři palety broušených cihelných bloků THERMOPOR šíře 36,5 cm,
cena 25 Kč za kus, pětikomorovou poly-
DOPLA PAP a.s.,
Pod Svatoborem 41,
342 59 Sušice
hledá pracovníka do směnného provozu na pozici
elektrikář
Podmínkou je výuční list
znalost vyhlášky č. 50 § 6, praxe v oboru.
Své žádosti vč. dosavadní praxe zasílejte
na adresu společnosti:
DOPLA PAP a.s.,
Pod Svatoborem 41, 342 59 Sušice,
nebo na adresu
[email protected]
tel. 376 534 221
Irena Krákorová
Prodej a pronájem
domů, bytů a pozemků
Zajistíme pro Vás:
služby hypotečního makléře,
odhad nemovitosti,
bezpečný převod peněz,
daňové přiznání,
pojištění nemovitosti
Individuální přístup
a konzultace ZDARMA
Náměstí Svobody 169, Sušice
(vchod přes kavárnu Koruna - Illy)
tel.: 606 205 803
[email protected]
karbonátovou desku 2,1 x 2,2 m, žulové
velké žlaby – 4ks, přípojné dětské kolo.
Tel. 737 760 283
Prodám orig. truhlářskou hoblici z masiv. dřeva, nikdy nepoužitou, rozměry
130 × 86 × 60, 2× svěrka, odkládací
plocha, běžná cena 10–13 000 Kč, moje
cena 7500 Kč. Dovoz po Sušici a v okolí
zajištěn. Tel. 605 337 650.
Prodám novou nevyužitou koupelnovou vanu, český výrobce RYHO-LYRA,
prov. pravá bílá, 140/90 cm, vana vč.
ocel. montážní sady. Vana je zalepena
do fólie, dovoz Sušice a okolí zajištěn.
Původní cena 9240 Kč, nyní 5500 Kč.
Tel. 605 337 650.
Nabízím k prodeji kozí mléko z domácího, pastevního chovu, bez zápachu, vyzkoušené. Po domluvě pravidelný dovoz
za 20Kč/1litr. Sušice. Tel. 602 621 435
Prodej: stavební materiál (chata);
plynový kotel (Vailland-nový). Tel.
607 111 021
Prodám vlašské ořechy „PAPÍRÁKY“.
Tel. 723 148 126
KOUPĚ
Koupím zánovní popelnici (plechovou). Sušice a okolí. Přijedu. Tel.
606 633 919
Koupím levně, rozkládací sedací soupravu, zachovalou, ne rohovou. Děkuji.
Tel.728 067 868, 728 041 136
Koupím vzduchovku české nebo německé výroby i poškozenou. Tel.
777 308 319
Koupím frézu MF70 s lištou nebo malotraktor či Zetor 3011-4011, dále koupím pilu na dřevo s podavačem fabrickou a ještě koupím hliníkový žebřík
výsuvný. Tel. 723 231 730
Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, reklamní plechové a smaltové cedule, staré zápalkové nálepky a krabičky.
Přijedu! Tel. 606 494 996
Koupím starý nábytek, obrazy, šperky,
hodiny a jiné staré věci z pozůstalosti
i poškozené. Tel. 603 907 027
Koupím větší obytný přívěs, starší i bez
SPZ. Sušicko. Tel. 606 406 010
Koupím auto k ekologické likvidaci,
bourané, nepojízdné, na stavu nezáleží.
Případnou ekologickou likvidaci a odhlášení z provozu zajistím. Nabídněte
na tel. 774 674 588
BYTY – NEMOVITOSTI
Prodám byt 1+3 v osobním vlastnictví
v Sušici. Informace na tel. 721 552 492.
Cena dohodou. RK nevolat.
Pronajmu rodinný dům se zahradou
vhodný pro velkou rodinu. Jedná se
o dva kompletně zařízené byty, každý
o rozloze cca 70 m 2. Cena za každý byt
5000 Kč měsíčně + energie + kauce.
Dům je vytápěn vlastním plynovým
kotlem s možností parkování uvnitř objektu. Informace na tel. 608 626 252
Pronájem: nový moderně zrekonstruovaný nebytový prostor – 72 m 2 – v historickém centru Sušice. Nájem: 9000 Kč/
měs. Tel. 606 633 919
Pronajmu byt 1+1 s příslušenstvím
od září - října 2014 50 m od centra. Tel.
723 229 608
Nabízím k pronájmu hostinec v Žihobcích od 1. 10. 2014. Informace tel.
723 703 440
Oceňování nemovitostí – pro prodej,
darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,
hypotéku, účetnictví apod. – kvalitně
a rychle. I. Drábková – Herzová, Sušice. Tel. 608 117 789.
RŮZNÉ
Koťátka hledají nový domov! Dvě pěkné zdravé kočičky od „venkovní kočky“ (mourovatá a tříbarevná), stáří 10
týdnů – hodí se i ven k domu. Dvě koťátka od „vnitřní kočky“ (zrzavobílý
koucourek a bílá kočička s černými flíčky) velmi přítulná, čistotná a mazlivá –
hodí se spíše do bytu nebo domu. Stáří
6 týdnů. Za symbolickou cenu 200 Kč
(1 nebo 2). Bydlíme 10 km od Sušice.
Tel. 731 107 640
Muž 55/172/98 toho času ve VT klidné povahy, kuchař, dom. typ, abstinent
hledá baculku s vlastním zázemím bezdětnou není podmínkou, upřímnou se
srdíčkem věk 50–70 let odepíši všem.
Zn. naděje-jaro.
Hledám zbývající muzikanty do hudební party nebo bandu postrádající
kytaristu. Věk cca 14–20 let. Signály
na tel. 721 912 124
Doučování matematiky a českého jazyka. Příprava na přijímací a opravné zkoušky. Individuální přístup pro
děti s poruchami učení a ADHD. Opakování a prohlubování učiva. Tel.
604 430 156
Daruji mourovanou kočičku narozenou 20. 7. Živější, hravá, hodná. Pouze
do dobrých podmínek. Dále dva kocourky brášky – nejlépe spolu, naroz. 20. 6.
černý + rezavobílý. Pouze hodným lidem. Tel. 702 865 239
Nabízím celoroční údržbu vašeho hrobu – Sušice. Tel. 601 368 331
Důchodce hledá přivýdělek podzim zima. Tel. 606 406 010
Vyměním mag. rotoped ,,KELLER
KMO 411“ Manuál k motoru zobrazuje 5 funkcí. Za cyklistické válce, upínání za přední vidlici. Podle stavu válců,
přidám 2 zapletená kola včetně galusek.
Klatovy, tel. 732 228 696
Zadám provedení dlažby v kuchyni 16 m2.
Zájemci, volejte na tel. 721 216 369
Stěhování a kompletně zednické práce,
vše za rozumnou cenu, kvalitně. Tel.
702 812 923
Zahrad n ické pr á ce – celoroční údržba vaší zahrady – sekání trávy, výsadba, realizace, prostřih ovocných stromů apod. R. Žák, Sušice.
Tel. 777 714 474.
Provedu opravy střech, komínů, natěračské a drobné zednické práce. Sušice
a okolí. Tel. 721 484 172
Najdou se hodní lidé, kteří nám občas, když musíme k lékaři, pohlídají
dva jorkšírky? Domluvíme se na tel.
774 831 227
Daruji koťátka do dobrých rukou. Tel.
739 570 075
Uzávěrka
příštího vydání
Sušických novin bude
16. října 2014 ve 12 hod.
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Příspěvky dopisovatelů
strana 11
Sušicko pohledem Marie Malé – HADÍ STEZKOU NA SVATOBOR
Vážení čtenáři, výšlapem na Sva- hrad Kašperk, Huťskou horu a za ní
tobor po Hadí stezce se s vámi roz- vystrkuje svoji špičku vrch Antýgl
loučím. Tento výlet by měl být ta- (Sokol) Na tomto místě sedávám
kovou „třešničkou na dortu“. Nejen vždy delší dobu – přemýšlím, kolik
tím, že Svatobor je opředen mnoha tato vyvýšeninka už viděla přeměn
bájemi, ale také proto, že jeho roz- našeho města. Už to pozoruji přes
hledna vám poskytne nezapomenu- padesát let, nikdo by nevěřil kolik
telné výhledy na Sušici, okolní ves- změn se zde uskutečnilo. Nejraděničky a na nejvzdálenější vrcholy ji tu sedávám sama, můj pohled se
naší krásné Šumavy. Pouhým pohle- stočí ke Kašperku, pak mi sklouzdem si připomenete všechna místa, ne k Antýglu, kde jsem v okolí strákterá jste se mnou procházeli.
vila své dětství a je mi tak nějak
Výchozím bodem je ulice Pod sladkobolno!
Svatoborem, u kapličky sv. AntoOranžové pavučinky vás mírnína. Půjdete po první Sušické pa- ným stoupáním přivedou na rovinvučině, ta má barvu oranžovou. Už ku, tam je vlevo, u cesty mohutný
od kapličky začíná prudké stoupání, kámen ve tvaru trojúhelníku. Sem
nemusíte spěchat, vždy se po ně- jsem vodila skupinky dětí, opékakolika metrech otočte, abyste se li jsme si tu na kraji louky buřtíky
podívali na Sušici seshora, kaž- a když se setmělo, děti se vydávaly
dým krokem se vynořují její uli- k tomuto kameni a vyzkoušely si
ce a když dojdete na rovinku, tam „bobříka odvahy“ a „bobříka mlčeuž vidíte své město v plné kráse. ní“. Bývaly to krásné chvíle, dnes
Zjara a na podzim bývá prošláp- jsou z těchto dětí už padesátníci!
nuta pěšinka od kapličky vzhůru po louce, tam
jsou pohledy ještě půvabnější. Po zdolání výstupu
dojdete na odpočinkové
místo – je to přístřešek
doplněný stolkem a masivními lavičkami, zde
si můžete odpočinout
a rozhlížet se po krajině.
Vpravo od hlavní cesty
vás upoutají novostavby
„Na Okrouhlé“, je tam
vidět část Sušice, směrem k nádraží, vrch Stráž
s kaplí Andělů Strážných,
v pozadí se vypíná vrch
Kalovy, je vidět i část
Prácheňska. Z druhé strany uvidíte bílou stavbičku
vodojemu, mnozí výletníci si ji pletou s kapličkou. Odtud je také překrásný výhled na celé
město. V dálce objevíte Hadi stezkou na Svatobor
Po několika metrech se objevuje
Scheinostovo zátiší. Je to zastřešený
altánek, který byl postaven v roce
1927 podnikem SOLO na památku
továrníka Scheinosta. Lesem seshora protéká potůček, jehož pramen je
zastřešený. Vede tudy strmá pěšinka, došli byste po ní ke staré vodárně a dál na zatravněnou cestu, spojnici k Hadí stezce.
Od Scheinostova zátiší dojdete
k prameni vody, vyvěrající z útrob
Svatoboru. Toto místo dostalo před
několika lety nový vzhled. U pramene byla zřízena lavička na kamenných základech, proud vody byl
zregulován – je tu hezké místečko
k odpočinku a k občerstvení přírodní vodou. Sušičtí sem chodí s lahvemi pro tuto vodu, prý se z ní vaří
dobrá káva. Já ji domů netahám, piji
ji „syrovou“ z dlaní.
Od pramene začíná cesta mírně stoupat, všimněte si vlevo pod
cestou malé chatičky.
Ta kdysi sloužila sušickým lyžařům. Býval tu
skokanský můstek, jehož pozůstatky můžete
ještě objevit. Doskočiště
bývalo dole, na Rathovic louce. Pokračujte
dál, na rovince je odbočka doprava, je u ní
informační tabule a tam
začíná znovuobnovená
Hadí stezka. Vydejte se
po ní – čím dále budete stoupat, tím krásnější
pohledy se vám naskytnou. Stezka je zpevněna
kamennými teráskami,
vysypaná udusanou bílou šotolinou a plazí se
líně vzhůru až k bývalé
„útulně“, dnes startovací plocha paraglidistů.
V několika zatáčkách
jsou lavičky, odkud
jsou nejkrásnější výhledy na Sušici. Najdete tam i několik infotabulí
s popisem místa a různými hádankami pro návštěvníky. Na příklad:
Kolikrát musíte vyjít na Svatobor,
abyste dosáhli Mount Everestu? Je
třeba otázkám na panelech věnovat pozornost, jednotlivě na sebe
navazují. Od infotabule, pod stříškou u odpočinkového místa překročíte travnatou cestu a stále pokračujete po těch bílých klikatinkách
až se dostanete k bývalé „útulně“.
Tato část je nejatraktivnější. V okolí stezky roste množství vysokých
jedlí, každá obrostlá jmelím. Už při
stoupání uslyšíte vrzání vzduchového vaku, ukazatele směru větru.
V místech, kde přetíná stezku širší
cesta, tam byste našli tu polokruhovou kamennou zídku, kterou jsem
před léty objevila. U bývalé útulny
Hadí stezka končí, zde navazuje
na lesní pěšinu a pak na hlavní cestu k rozhledně. Po bývalé „útulně“,
která vyhořela v roce 1905 zbylo jen
kousek zdiva a zbytek sklepa nebo
stáje. Několik stromů třešní a keře
rybízu naznačují, že tu musel v minulosti někdo bydlet. Správcem této
útulny býval Adolf Blahut, dědeček
Květy Anýžové, mé kámošky. Prý
tam míval i kousek louky a choval
tam kravičku.
Na tomto místě se zdržíte déle.
Naskytne se vám moc hezký výhled
na Sušici a okolní vesničky, uvidíte v dálce šumavské vrcholy, také
rozhlednu na Javorníku. Dojděte
lesní pěšinou na hlavní silničku,
vedoucí od Vodolenky – odtud už
vidíte rozhlednu s turistickou chatou. Nevadí, že tam dorazíte s „jazykem na vestě“, můžete si okamžitě dát vychlazené pivčo, sednout
si chvilku ke stolkům před chatou
a rozhlížet se po krajině než vystoupáte po 182 schodech na vrchol rozhledny. Až se dost vynadíváte na tu
Svatobor – rozhledna
Sheinostovo zátiší
Tímto článkem skončilo pukrásnou krajinu, sestupte a zajděte
do restaurace a dejte si tam nějakou tování po Sušicku a okolí. Pře„prima baštu“. Restauraci šéfuje ji vám, abyste si z těchto výletů
Tomáš Hána, je to nejlepší šéf za ce- odnesli ty nejkrásnější zážitky,
které vás budou nutit, abyste se
lou dobu trvání restaurace!
Na Svatobor se můžete vydat na objevená místa opět vraceli
i starou cestou, má také své kouzlo, a nacházeli další „poklady“, které Sušicko nabízí.
ale Hadí stezka to není!
Tentokrát jste se mnou, milí
Poděkování patří panu Vladičtenáři, navštívili dominantní vrch míru Vlkovi – ten se postaral o fotSvatobor, který je obestřen mno- ky z popisovaných míst. Poděkohými pověstmi. Na úpatí Svato- vání patří i vám, čtenářům, že jste
boru se našly stopy zahloubené mne často oslovovali a tvrdili, že
kamenné chaty ze střední doby jste na mnohých místech ještě nikamenné. Bylo tu nalezeno něko- kdy nebyli. Tak to napravte, stojí
lik štípaných kamenných nástro- to za to!
Ráda vás tímto krajem
jů. Panuje zde mýtus pravěkého
hradiště a obětiště. Pod Svatoboprovázela Marie Malá.
rem, nad Papem se
prý nacházelo pohřebiště slovanské osady,
byl tu nalezen denár
z doby 1061 – 1092
za panování Vratislava I. Koluje pověst
o panně Vodolence, ta
by měla podle pověsti
být pohřbena blízko
Vodolenky. V útrobách Svatoboru se prý
nachází veliké jezero.
To mi připadá nejvíc
pravděpodobné, poněvadž z bájného Svatoboru vytéká množství
pramenů a nachází se
tu mnoho studánek.
Hezké putování přejí Marie Malá a Vladimír Vlk
Návrat Žichovických půlpánů
Žichovičtí půlpáni – známý román Karla Klostermanna, jehož
romantická zápletka se stala předlohou pro stejnojmennou operetu.
Autorem libreta byl dr. Josef Koenigsmark z Plzně a autorem hudby
Karel Polata ze Sušice. Ten si zapsal o vzniku a uvedení této operety následující:
„V roce 1955, v měsíci červenci
přijel do Sušice dr. Koenigsmark
a jeho kolega z Krajského domu
osvěty v Plzni, aby provedli revizi
agendy a činnosti okresní poradny
pro lidovou uměleckou tvořivost, jejímž vedoucím jsem byl tehdy shodou okolností já.
Když revize skončila, pustili jsme se spolu do debaty a brzy
jsme se dostali také na divadlo. Jen
tak mezi řečí jsem se zeptal, z jakých důvodů je teď zakázáno provozování oblíbené operety Z českých mlýnů, ale celkem nic jsem
se nedověděl, protože jinak vždycky dobře informovaný Koenigsmark mi na tuhle otázku neuměl
odpovědět.
Odbočili jsme pak trochu jiným
směrem, ale u divadla jsme už zůstali. V další diskusi jsme se oba
shodli na tom, že současné české
divadlo velmi nutně potřebuje jednoduchou lidovou hru se zpěvy, kterou by mohl snadno a bez problémů
provádět každý venkovský ochotnický soubor.
Koenigsmark přitom mimochodem podotkl, že k takové hře by rád
napsal libreto. Už prý o tom uvažoval a má k tomuto účelu vyhlédnutý román Karla Klostermanna Ži-
chovičtí půlpáni. Je přesvědčený,
že román obsahuje skvělou operetní zápletku, a nechal by se, samozřejmě s patřičnou úpravou, dobře
zdramatizovat.
Jeho nápad mě, hlavně co se
Klostermannova námětu týče, okamžitě zaujal, a tak jsem neuváženě
prohlásil: „Když napíšeš libreto,
jsem ochotný napsat k němu hudbu
v šumavském stylu. Napsal bych ji
pro malou dechovku.“ Nato Koenigsmark vstal, naklonil se ke mně
přes stůl, podal mi ruku a řekl: „
Tak dobře. Beru tě za slovo, platí!
Zkusíme to a uvidíme, to nás přece
nic stát nebude!“
Večer doma jsem si tu dohodu
ještě připomněl, ale druhý den jsem
ji už pustil z hlavy, protože jsem
měl jiné, důležitější starosti. Asi tři
týdny nato mi přišla poštou velká
a objemná obálka. Byla z Plzně,
odesilatelem byl dr. Koenigsmark
a obsahovala slíbené libreto. Začal
jsem ho po chvilkách mezi prací
pročítat a líbilo se mi. Texty písní byly vtipné, jednoduché a dobře
srozumitelné a při jejich čtení se mi
na některých místech rovnou vybavovaly útržky melodií. Asi bych se
byl z toho měl radovat, ale já jsem
si té chvíli spíš uvědomil, co na mě
v podobě těch textů čeká, protože napsat operetu bude veliká práce, jakou jsem ještě nikdy nedělal
a u které asi hodně dlouho „neuvidím na konec“.
Přesto jsem se do té práce pustil,
a to hned druhého dne, za polední přestávky, kdy se mi podařilo
napsat „Otavěnku“. Následovala
„Zhrzená láska“ a potom rychle
za sebou další melodie. Nejvíce ze
všeho mě potrápil refrén ústřední
písně „Žichovičtí půlpáni“, na který jsem měl sice několik návrhů,
ale žádný z nich se mi pořád dostatečně nezamlouval. Přemýšlel jsem o něm ještě příští sobotu,
když jsme jeli se souborem na zájezd do Hlinska. Předzpěvoval
jsem své nápady kolegům muzikantům skoro celou cestu a nedal
jsem pokoj tak dlouho, dokud jsme
společně nenašli melodii, která mi
konečně vyhovovala.
Napsání všech osmnácti písní
mi trvalo přesně 6 dnů. To už se
Koenigsmark hlásil telefonem a dotazoval se, jak jsem s prací daleko.
Když jsem mu řekl, že mně chybí už jen zpracování písně „Seladon“, nechtěl tomu věřit a řekl, že
hned druhého dne za mnou přijede do Sušice, aby to viděl a slyšel
na vlastní oči a uši.
Přijel i se svou manželkou a já
jsem si k té přehrávce přizval ještě sušické herce-ochotníky: Josefa
Seitze, Františka Holého, Richarda
Žaloudka, Jana Kučeru, Kristu Cihlářovou, její snachu Hanu a Annu
Kučerovou.
Zahrál jsem úvodní píseň a pak
jsem zpíval „Útrapy kancelářské“.
Tato píseň všechny nadchla, zvláště
Koenigsmarkovu manželku a František Holý, který měl hrát panského písaře Kazdu, si ji hned zpíval
a přitom si pochvaloval, že daný
rozsah jeho hlasu dobře vyhovuje. Potom jsem zpíval „Žichovické
půlpány“ a přehrávku jsem zakončil
písní „Domovina“. Tu jsem musel
několikrát opakovat kolem dokola,
a to tak dlouho, až si ji nakonec se
mnou zpívali všichni.
Holému se jímavá „Domovina“
zalíbila natolik, že se kvůli tomu,
aby ji mohl zpívat, vzdával úlohy
Kazdy a chtěl hrát méně významnou úlohu Jaška, pro kterého byla
píseň napsána. Protože jsme ale jiného, tak dobrého herce jako byl on,
pro postavu Kazdy neměli, role mu
nakonec zůstala.
„Domovina“ pro mne byla
vůbec tvrdým oříškem – začínal
jsem ji komponovat nejméně de-
začal jsem počátkem září psát klavírní part.
V této době už jsem nacvičoval
zpěvy. Měl jsem tehdy při domě
osvěty zřízený asi dvanáctičlenný
ženský sbor. Do toho jsem přibral
ještě čtyři muže a společně jsme pak
připravovali sbor z prvého a čtvrtého jednání. Zároveň jsem podle potřeby korepetitoval i s herci,
kteří při představení skoro všichni zpívají.
Také zkoušky na mluvené slovo
probíhaly dobře, i když pro režiséra znamenaly hodně práce, protože
udělat z dosud neznámé „mrtvé li-
Josef Koenigsmark a Karel Polata
setkrát. Mám tu naši milou, věč- tery“ divadlo, které by obecenstvo
ně zasněnou Šumavu odjakživa zaujalo, je vždycky náročné. Při
upřímně rád, a když jsem pro- zkoušení se navíc ukázalo, že text
čítal Koenigsmarkův vlastenec- je na některých místech zbytečně
ký text a hledal k němu melodii, rozvláčný, a tak začal Eman Kříž
musel jsem práci kvůli dojetí ně- hned od začátku provádět v libretu
kolikrát odložit.
potřebné škrty.
Potom jsem ještě přemýšDlouho nám chyběl představilel o předehrách, a když jsem to tel pro úlohu převozníka Jaška, až
všechno šťastně zvládl a udělal, ho nakonec objevil sám dr. Koe-
nigsmark. Potkal náhodou na sušickém náměstí svého dávného
přítele z Plzně, primáře sušické
ortopedie MUDr. Zdeňka Peška.
Vzpomněl si, že se Pešek kdysi dávno ve studentských letech mnohokrát osvědčil jako nadaný ochotník,
a tak ho hned začal přemlouvat, aby
si Jaška zahrál. Představitel Jaška
měl být vysoké, plné postavy s pěkným obličejem a hlasem a tomu
MUDr. Pešek plně odpovídal. Zajel jsem za ním s Josefem Seitzem
do jeho bytu na ortopedii, vysvětlili jsme mu, o co se jedná, a primář
nám účinkování přislíbil, přestože
se vzhledem ke svým náročným
povinnostem nemohl z nemocnice
na dlouhou dobu vzdalovat.
A blížil se 10. prosinec, na který
byla stanovena premiéra. Měl jsem
mnoho práce s psaním jednotlivých
partů, rozepisoval jsem je každý večer po celý měsíc, ale přes opravdu
velkou časovou tíseň jsem tuto práci
v posledním týdnu před premiérou
včas dokončil.“
V letošním roce Polatových jubileí se hudby a zpěvů ze Žichovických půlpánů ujal sušický Svatobor
pod vedením sbormistra pana Josefa Baierla. Účinkující sólisté i sbor
vystupují v dobových kostýmech
a představení je doplněno ukázkami
starých šumavských tanců.
V této nové podobě byla hudební
čísla z operety úspěšně provedena
už čtyřikrát. V každém případě to
bude pěkná a zajímavá podívaná,
a tak prosím nezapomeňte: 26. října
ve 14 hodin v sušické sokolovně.
Ivana Šafránková
SESIMBRA – PERLA
IBERSKÉHO POLOOSTROVA
Sesimbra je okresní město v Portugalsku, které se rozkládá na břehu moře, na nejzápadnějším konci
Iberského poloostrova, 40 km od Lisabonu. Je výjimečné svou krásou
plnou kontrastních barev. Pyšní se
několika přírodními úkazy – útesy
v Cabo Espichel, třemi místy, kde
byli nalezeni dinosauři, písčitými
plážemi na západě a jezerem Albufeira. Obdivuhodné je i kulturní
dědictví. Z majestátního hradu z 12.
století, který se vypíná nad městem,
je nádherná vyhlídka na Sesimb-
SDS slavil písněmi, Svatobor se přidal operou
Mnoho lidí přichází do tohoto
místa, aby zde strávilo svou dovolenou. Jsou přitahováni kvalitou pláží
a možností provozovat tu různé aktivity, jako např. potápění, plachtění, různé adrenalinové sporty, pozorovat ptáky nebo hrát golf. Léta
jsou tu horká a suchá, zimy mírné a deštivé, zvláště v prosinci. Již
v dubnu začnou teploty stoupat až
k 22 °C a od července do září se
Broučci, diriguje Milena Naglmüllerová
drží kolem 26 °C. Přesto vám není
horko, protože tu stále vane svěží
větřík. V každém koutu tu cítíte pří-
Sluníčka, diriguje Jan Pelech
ru i mořskou hladinu. Dále musíme zmínit architektonické sbírky
svatyně v Cabo Espichel z 15.–18.
století nebo kapli Svatého ducha,
ve které je umístěna výstava náboženského umění z 15.–18. století.
Za zmínku stojí i budova původní
nemocnice Společenství Svatého
ducha z 15. století. Ale i procházka městem na vás udělá nezapomenutelný dojem. Zvláštní atmosférou na vás dýchnou úzké uličky
s domky, které mají místo omítky
různobarevné kachlíky.
Sušické noviny 18/2014
10. října 2014
Zajímavosti
strana 12
tomnost moře. Totéž platí i o gastronomii. Toto staré rybářské město
oplývá rybami a korýši. Dostanete tu speciality ze sépií, chobotnic,
sardinek a dalších ryb. Světoznámý
je mečoun v cibulové omáčce. Sesimbra je bohatá na tradice. Nabízí
dychtivým návštěvníkům možnost
objevovat minulost, ale hlavně poznávat přítomnost.
Mgr. Věra Svobodová
Zpívající Sušice zněl název sobotního (4. 10.) slavnostního koncertu při příležitosti 45 let trvání
Sušického dětského sboru. A opravdu, tolik sušických zpěváků a muzikantů na jednom místě město vítá
jen při sborových oslavách. Zakladatelem a hlavním hybatelem činnosti dětského sboru je Josef Baierl a zejména jeho působením je
Sušice sborovým zpěvem známá
po celé republice.
Letošní oslavy byly opět velkolepé. Nejprve za město pogratulovala sbormistrovi Baierlovi
místostarostka Věra Marešová.
Pak vystoupila jednotlivá přípravná sborová oddělení, jako obvykle
v pořadí podle věku: Broučci, Sluníčka a Včelky. Na závěr 1. části
zaplnili jeviště aktivní bývalí členové sboru tzv. Bejvaláci a ukázali, že společné písně stále dobře ovládají. Prostřední část patřila
hlavnímu sboru SDS: Nejprve se
několika povedenými kusy vytáhli
Chlapi a výběrem z cyklu P. Ebena
za doprovodu orchestru žáků, uči-
telů a kamarádů pak pohladil Dívčí
sbor. Na závěr se obě skupiny spojily a jejich zpěv burácel Tyršovým
sálem sokolovny jako za starých
dobrých časů. Koncert zaznamenávala regionální televize.
Poslední část patřila zkrácené opeře A. Dvořáka Jakobín. K hlavnímu sboru SDS a orchestru se přidal sbor Svatobor,
aby doprovodily hlavní postavy:
K. Sedleckého, T. Kotala, J. Tatouška, A. Skočilovou-Lučanskou, M. Houškovou, J. Nussbauera, Š. Mráze a T. Nového. Režii a výpravu obstaraly M. Naglmüllerová a B. Skrbková. Dirigoval J. Baierl. Opera, ve které se zpívá: Z hloubi duše zapěli jsme sobě
českou píseň a z duše chmury zmizely, ze srdce prchla tíseň, přesně
zapadla do radostné povznášející atmosféry večera. Za potlesku
sálu vestoje přijímal Josef Baierl
gratulace od kolegů a představili
se všichni, kdo se na tvorbě sboru podílejí.
text a foto: Eduard Lískovec
Bejvaláci, diriguje Josef Baierl
Včelky, řídí Jan Pelech
Máme se všichni rádi, ať nám to trvá věčně, uzavírá koncert J. Baierl.
Smíšený sbor SDS, orchestr žáků, učitelů a kamarádů, sbor Svatobor Sbormistři a hudební doprovod SDS – zleva: M. Naglmüllerová, J. Hanusová, A. Sušilová, L. Rebstöcková, J. Pelech, J. Zdeněk, D. Čámský
uvedly pod taktovkou Josefa Baierla zkrácenou operu Jakobín.
Na oslavách se sklízelo ovoce SDS
L. Valčová (obor klavír na AMU) a A. Skočilová-Lučanská Projekt sbor České Budějovice (část býv. členů SDS) pěli repertoár SDS. Zakladateli
(zpěv – ext. člen opery Divadla J. K. Tyla v Plzni), poté hrály a sbormistry jsou T. Kotal a J. Ptáček (s D. Nakládalem a L. Žežulkou tvoří též UG StrýčMemento Sušice je zavedená kapela, která se zabývá folkem, duchovní sestry Matoušovy (housle a klavír) a Z. Navrátilová s Š. Vítov- kovu zahrádku). DOLE: Sbor Nimbostratus založil před lety D. Čámský právě z bývalých
členů SDS. Psal pro něj vlastní skladby a aranže. Dnes sbor vystupuje jen příležitostně.
a lidovou písní i rockem. Aktuální obsazení na koncertě: D. Nakládal, covou (flétny) a L. Rebstöckovou (klavír – 30 let s SDS).
Z. Nováková, M. Dolanská, A. Šmídlová, M. Nová, J. Nový, T. Bulín.
V rámci oslav 45. výročí Sušického dětského sboru (SDS) se
v pátek 3. října ve Smetanově sále
sušického gymnázia uskutečnil
koncert hudebních souborů a sólistů, v drtivé většině bývalých
členů SDS. Už 45 let kultivuje Josef Baierl sborový zpěv v Sušici
a přítomní se mohli potěšit alespoň částí rozmanitých plodů, které tato vytrvalá činnost přinesla.
Blíže o tom v textech pod fotograVšichni pánové, kteří tak skvěle odehráli Raye Charlese, jsou býva- fiemi informuje jedna z organizálými, nebo současnými členy SDS: T. Baierl, Š. Potužák, J. Baierl, torek večera Milena NaglmülleroJ. Tatoušek, Z. Straka, Č. Kříž, M. Fišer.
vá (viz. podfota) a dodává: „Pro
mě to byly se sobotním koncertem
dva úžasné dny. Jsem vděčná, že
se Pepík před těmi neskutečnými 45 lety rozhodl zůstat v Sušici.
jako pravidelný čtrnáctideník vydává Sušické kulturní centrum
A z toho, kolik lidí se oslav zúčastSIRKUS, Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČ 00 368 512. Sídlo redakce:
nilo, kolik lidí se rádo ke sboru
KD Sokolovna, ul. T. G. Masaryka 120, Sušice, tel.: 376 555 070,
724 981 554, e-mail: [email protected],www.kulturasusice.cz
vrací, kolik lidí se muzice věnuje
Odpovědný redaktor Ing. Karel Sedlecký. Tiskne SAMAB PRESS GROUP a. s.
i nadále si troufnu říci, že je nás
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory
vděčných hodně. Člověk si najeda postoje pisatelů. Za věcnou správnost textů odpovídají autoři. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel.
nou uvědomí, že je to práce, která
Cena 7 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/92 0340472/92, MK ČR E 181 00.
Faux pas – ženský sbor, který je složen pouze z bývalých členek SDS. Sbor má smysl“.
Uzávěrka příštího vydání Sušických novin bude 16. října 2014 ve 12.00 hod.
vede Andrea Sušilová (s Josefem Baierlem vede též Hlavní sbor SDS).
úvod a foto ED
Download

Ke stažení - sušické noviny