PLÁN ČINNOSTI 2014
Metodické centrum konzervace
Technického muzea v Brně
Cíle MCK jsou zaměřeny na oblast výzkumu a vývoje, realizaci konkrétních konzervátorskorestaurátorských zásahů, prezentaci výsledků a šíření informací formou webového portálu,
vzdělávacích a publikačních aktivit. Veškerá činnost je směřována k naplňování hlavního
poslání centra - zvyšování kvality péče o muzejní sbírky v ČR. Dílčí plánované aktivity jsou
v souladu s Koncepcí činnosti MCK na r. 2012 - 2016 a Střednědobou koncepcí TMB na
r. 2014 - 2020.
1. Výzkum a vývoj
a. Projekty hrazené z účelových prostředků programů výzkumu a vývoje
• Testování aparatury pro plazmochemické ošetření železných archeologických nálezů
v rámci spolupráce při projektu FCH VUT v Brně z programu NAKI: Plazmochemické
procesy a technologie pro konzervaci kovových archeologických předmětů,
identifikační kód: DF11P01OVV004
•
Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy - optimalizace podmínek s cílem
dosažení dlouhodobé udržitelnosti
Identifikační kód projektu: DF13P01OVV016
Realizace 2. etapy projektu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
a Moravskou galerií v Brně, koordinace projektu.
•
Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů
Spolupráce v rámci projektu NPÚ, identifikační kód: VG3VS/256
Tvorba a zkvalitnění technologií prevence protipožární ochrany a krizového
managementu
•
Zpracování přihlášky projektu "Tavící zařízení k výrobě speciálních odlitků
z barevných a drahých kovů" z programu Norských fondů, CZ 09 Česko-norský
výzkumný program ve spolupráci s norskou univerzitou - Stiftlesen for Industriell OG
Teknisk Forskning.
b. Interní výzkumné projekty
• plánovaný projekt "Inovační metody konzervace železných předmětů kulturního
dědictví se zaměřením na stabilizaci korozních vrstev" z programu NAKI 2013 nebyl
MK ČR schválen; v návaznosti na toto téma jsou budou průběžně řešeny pouze dílčí
úkoly v rámci interních výzkumných projektů:
− Stabilizace rzi prostředky na bázi taninů II
Studie různých receptur roztoků taninu a podmínek jejich aplikace na železné
zkorodované předměty c cílem zpracování metodiky postupu.
1
−
Hodnocení účinku desalinačních metod pomocí Soxhletova přístroje
Testování účinnosti metody odsolování kovových předmětů a možnosti aplikace
v běžné konzervátorské praxi.
•
Archeometrický průzkum a konzervace vybraných nálezů z langobardského
pohřebiště - lokalita Kyjov: ve spolupráci s Masarykovým muzeem v Hodoníně budou
analyzovány a konzervovány vybrané předměty dané lokality.
•
Zkvalitňování
metodiky
preventivní
konzervace
v
oblasti
monitoringu
a vyhodnocování škodlivých polutantů vyskytujících se v muzejním prostředí
Studium čistoty prostředí v muzejních depozitářích, expozicích a jiných prostorách
používaných pro dlouhodobé ukládání sbírkových předmětů. Možnosti detekce
a vyhodnocování zatížení prachem a polutantů.
•
Tvorba webové databáze výsledků analytických metod
Úprava a naplňování databáze výsledků materiálových analýz v oblasti kulturního
dědictví. Vzniklá databáze bude prezentovat výsledky dosažené při průzkumu
materiálů, zároveň sloužit jako jejich databanka a jako informační zdroj pro širokou
obec konzervátorů-restaurátorů a dalších pracovníků.
•
Moderní materiály – plasty
Průzkum stavu poškození polymerních materiálů obsažených v muzejních sbírkách
a testování metod jejich stabilizace a dlouhodobé ochrany.
•
Průzkum a konzervace slitin olova
Materiálová analýza liteřiny konce 16. stol. a aplikace elektrolytické redukce v rámci
stabilizace literek ze sbírky Moravského zemského muzea.
•
Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním
muzeem při záchraně sbírkových předmětů poškozeným požárem na hradě Krásna
Hôrka
Průzkum a konzervování-restaurování souboru militarií Múzea Betliar. Analýza
strukturních změn železných slitin a výzdobných technik, stabilizace poškození a
restaurování vybraných předmětů.
•
Konzervace a uložení papírových záznamů mechanických hudebních nástrojů
Průzkum stavu papírových hudebních záznamů ke Kino-orchestrionu Philips Pianela
Pagannini z 19. stol., stanovení vhodného způsobu ošetření a uložení.
•
Tryskání suchým ledem
Testování metody čištění povrchu kovových předmětů v interiéru i exteriéru;
vyhodnocení zkušeností a možnosti aplikace v rámci běžné konzervátorské praxe.
•
Studie korozních procesů na stříbrných mincích
Studie má za úlohu přiblížit korozní procesy na povrchu stříbrných mincí zejména
s ohledem analýzy ryzosti mincí. Studie je zaměřena na mapování a sledování vlastností
těchto vrstev s ohledem na přirozenou korozi a technologické postupy povrchové úpravy
mincí včetně konzervátorských zásahů.
•
Identifikace a poznávání technologie výroby středověkých mincovních falz
Ve spolupráci s archeologickým oddělením Východočeského muzea v Pardubicích byl
zahájen projekt mapující technologie středověkých penězokazeckých dílen na příkladu
2
materiálu z hradu Žampach (okr. Ústí nad Orlicí).
•
konzervace moderních hliníkových slitin - pozornost bude zaměřena zejména na
spolupráci při vhodném uložení letounu L-200 Morava ze sbírky TMB a vyhodnocení
způsobu jeho ošetření
2. Konzervování-restaurování
• Péče o sbírkový fond a technické památky TMB se zřetelem na vybrané předměty
• Ošetření předmětů kulturní povahy na zakázku dle požadavků externích žadatelů
• Vypracování odborných posouzení, zpráv, poskytování teoretické i praktické pomoci
v souvislosti s plněním specifických úkolů v oboru konzervování-restaurování
• Zpracovávání konzervátorsko-restaurátorské dokumentace a její zpřístupnění
badatelům v knihovně TMB.
• Prezentace konzervátorsko-restaurátorských zásahů na konferencích, workshopech
a seminářích.
3. Metodika, vzdělávání, informační a publikační servis
• Systematické naplňování webového portálu MCK výstupy činnosti:
o metodické návody, ko-re zprávy, materiálové průzkumy
o příprava on-line databáze konzervátorsko-restaurátorské literatury z knihovny
TMB
o databáze příspěvků z Konferencí konzervátorů-restaurátorů, aktuální přírůstky
o příprava dvojjazyčného česko-anglického slovníku pojmů z oboru konzervovánírestaurování
o informace ze zahraničí - konference, aktuální projekty
•
Vzdělávací činnost:
o Workshop "Výzdobné techniky kovových předmětů ", ve spolupráci
s pracovní skupinou Kovy Komise KR AMG, Technické muzeum v Brně, květen
2014.
o Seminář "Langobardská pohřebiště ve spektru přírodovědných metod", Technické
muzeum v Brně, duben 2014.
o Konference konzervátorů-restaurátorů, ve spolupráci s Muzeem města Ústí n.
Labem a Komisí KR AMG, Ústí n. Labem 2014.
o Spolupráce při zajištění mezinárodní konference IAQ 2014 (Indoor Air Quality),
13. - 16. 4. v Praze
o Seminář "Bezpečnost a ochrana kulturního dědictví", ve spolupráci s Komisí pro
bezpečnost sbírek AMG, Technické muzeum v Brně, listopad 2014.
o Praxe a stáže studentů oborů muzeologie, konzervování- restaurování (PřF MU,
FF MU, VŠCHT, VOŠ Turnov a další).
o Péče o kulturní dědictví - prezentace aktivit MCK laické a odborné veřejnosti: den
otevřených dveří, zapojení se do projektů "Den otevřených dveří v BrněŘečkovicích", "Noc vědců" , "Týden vědy" a "Muzejní noc".
3
•
Publikační činnost:
o Příprava a vydání Fóra pro konzervátory-restaurátory 2014, odborného
recenzovaného periodika pro oblast ochrany kulturního dědictví: činnost redakční
rady, oponentské řízení k příspěvkům, rozhovory a aktuální témata; září 2014
o Příprava a vydání odborné kolektivní monografie Výzdobné techniky kovových
předmětů, listopad 2014
4. Spolupráce s partnery a jinými subjekty
• MK ČR - prezentace aktivit MCK, zpracování žádosti o dotaci z Kulturních aktivit 2014
• AMG ČR - zpracování žádosti o dotaci na konferenci konzervátorů-restaurátorů,
informace o aktivitách MCK ve Věstníku
• Komise konzervátorů-restaurátorů AMG - aktivní členství, spolupráce při řešení
stanovených úkolů (konference konzervátor-restaurátorů)
• E.C.C.O. - European Confederation of Conservator-Restorers´Organisation, aktivní
členství, výměna informací
• Český výbor ICOM - zpracování žádosti o dotaci na vydání časopisu Fórum pro
konzervátory-restaurátory
• Národní památkový ústav, ú. o. p. Brno - řešení projektu z programu NAKI 2013
• Moravská galerie v Brně, řešení projektu z programu NAKI 2013
• Masarykovo muzeum v Hodoníně - řešení výzkumného projektu langobardského
pohřebiště
• Muzeum města Ústí n. Labem - příprava konference konzervátorů-restaurátorů
• Národní ústav lidové kultury ve Strážnici - spolupráce v rámci projektu NAKI 2011
(konzervování-restaurování vybraných sbírkových předmětů)
• Slovenské národní muzeum - ošetření sbírek z hradu Krásna Hôrka
• partnerské sbírkotvorné instituce (muzea, galerie) - spolupráce v rámci externích
zakázek konzervátorských prací
• Muzejní centra MK ČR - výměna informací a podpora dílčích projektů
• Přírodovědecká fakulta MU, Ústav Chemie, studijní obor Chemie konzervovánírestaurování - výuka studentů, spolupráce v rámci materiálových průzkumů
• Filosofická fakulta MU, Ústav archeologie a muzeologie - výuka studentů, spolupráce
v rámci archeometrie
• Fakulta chemická VUT v Brně - spolupráce při řešení projektu NAKI 2011
• Střední průmyslová škola a VOŚ technická v Brně - výuka studentů
Zpracovala:
V Brně, 8. 1. 2014
Ing. Alena Selucká
náměstkyně pro Metodické centrum konzervace
Technického muzea v Brně
4
Download

Plán činnosti MCK 2014 - Metodické centrum konzervace