INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ TÁBOR, občanské sdružení
INFOLISTY „ ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ ”.
www.icmcr.cz
Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí v zahraničí a v Jihočeském kraji - 8.týden 2014
Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: + 420 381 252 416, + 420 381 218 217, + 420 607 036 121, www.icmtabor.cz
15
1.2.1999
1.2.2014
ŠPANĚLSKO
ITÁLIE
NĚMECKO
ANIMÁTOR/KA
vyplácané raz do týždňa, cca 2. 000,- €
ní a pokroků dětí • případná konzultace a
Čo robia animátori? Pracujú pre 4-5* hotelové spolupráce s odborníky z oblasti medicíny,
/mesačne, netto, Nemecký jazyk:
komunikatívna úroveň, ubytovanie:
rezorty v ktorých je medzinárodná klientela a or- psychologie a terapie. Požadavky: •
zabezpečené, 10 min. od práce, 190 - 240,- €
ganizujú program pre hotelových hostí. spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost • VŠ
Napríklad : - hrajú s nimi športové a plážové vzdělání II.stupně •znalost německého jazyka mesačne,
Hosteska - Mzda: 10 € /denne, fix + provízia z prehry, - robia promotion alebo reklamu na večerný na úrovni B2 podmínkou. Nabízíme: •
program - uvádzajú bingo, karaoke - pracujú v profesionální zabezpečení všech dokumentů a daja alkoholových testerov, jeden stojí 2,50 €/ z
posilňovni - predcvičujú aerobik, zumbu, pilate- povolení, které jsou pro tuto pozici potřebné • každého provízia 0,50 €, Pracovná doba: od
21,30 - 04,30 hod, Nemecký jazyk: základy,
s, jogu, .. - organizujú hodiny tanca - hrajú s hos- najít vhodné ubytování pro Vás a pro Vaši
ťami hotela biliard, stolný tenis - učia tancovať rodinu • Plat : 2300€ - 2500€ / mesíc. V případě Anglický jazyk: základy, Ubytovanie: zabezpedeti a zabávajú sa s nimi na mini diskotéke - ve- zájmu mi prosím zašlete Vaše CV v českém a čené,10 min. od práce, 200 - 300,- € mesačne,
Tanečnica - Mzda: od 40 - 60,- € /deň,
nujú sa deťom v miniklube - DJ práca … A mno- německém jazyce a motivační dopis v
Ubytovanie a strava: ubytovanie je zabezpečehé ďalšie činnosti. Pohovor priamo so zamest- německém jazyce.
návateľom v Trenčíne už 14.03.2014. - Predošlá Pro našeho zahraničního klienta v Německu hle- né, hradené zamestnávateľom, 100 m od pláže,
prax nie je potrebná - - Vybraní uchádzači budú d á m e v h o d n é k a n d i d á t y n a p o z i c i konzumné na jedlo a pitie zadarmo, Pracovná
mať možnosť zúčastniť sa týždenného pobytu Ošetřovatele(ky) do domova důchodců/stacio- doba: dievčatá sú rozdelené do 2 skupín, každá
v prekrásnom hoteli pri jazere Lago Di Garda nářů/ambulantních zařízení či do domácí péče. tancuje 3hod/denne, po 8 dňoch – 1 deň voľno,
ZDARMA - Práca v lukratívnych strediskách a 4 - Zadavatel Smart Choice Management Consulting zmluva sa uzatvára na dobu min.1 mesiac,
5* hotelových rezortoch - Ubytovanie a strava Group s.r.o., Martina Táborská, Rumunská Casting sa uskutoční v Bratislave, dňa 24. 3.
2014 - hotel ABBA - LOFT, od 13 - 18 hod.
ZDARMA - Overený zamestnávateľ, ktorý už 1720/12, 12000 Praha - Nové Město,
Doneste si so sebou topánky na strednom opätšiestu sezónu v spolupráci s nami, zabezpečí
NIZOZEMSKO
ku a tanečný kostým.
prácu stovkám animátorom po celom
Zadavatel Partners Agency, Farská 27, 01001 ŽiliStredomorí - Spokojní animátori z minulých POMOCNÉ PRÁCE V POTRAVINÁRSKYCH
na, Ing. Zuzana Pialová, Tel.: 0948200971, E-mail:
rokov - Asistencia počas Vášho celého pobytu v ZÁVODOCH
z a h r a n i č í . P O Ž A D O VA N É J A Z Y K O V É Ponúkame voľné miesta najmä do mäso- [email protected], www.partnersagency.sk.
ZNALOSTI : znalosť anglického A nemeckého ja- závodov, kde sa spracováva bravčové mäso. V
ŠVÝCARSKO
prípade potreby Vám zamestnávateľ môže pon- OPATROVATEĽKA
zyka ALEBO anglického A talianskeho jazyka
ALEBO nemeckého A talianskeho jazyka + výho- úknuť miesto aj v pekárni, baliarni vajíčok alebo Náplň práce, právomoci a zodpovednosti * stamraziarni. Náplňou práce sú rôzne pomocné rostlivosť o 3 deti - 5 ročné, 1,5 ročné a 3 mesačdou je znalosť poľštiny alebo ruštiny.
Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo ná- práce pri: - spracovaní mäsa, - na expedícii, - né * výpomoc v domácnosti * denná komunikámestie 18, 911 01 Trenčín, Tel.: 00421 32 7440174, balenie a etiketovanie výrobkov, - prípadne rôz- cia v ruskom a anglickom jazyku. Jazykové znane skladové práce podľa potrieb zamestnáva- losti: Ruský jazyk - aktívne a Anglický jazyk - akE-mail: [email protected]
teľa. - pred odchodom Vám poskytneme všetky tívne. Vodičský preukaz B.
http://www.universalconsulting.sk
informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli za- Zadavatel Universal Media Corporation /Slovakia/
NĚMECKO
čať pracovať v Nizozemsku. Mzda od 670-900 s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 16, 915 01 Nové Mesto
PEČOVATELKA DO BAVORSKA
EUR v čistom – už po odrátaní ubytovania. +
60,-EUR/den/netto, spěchá. Hledáme pečova- nadčasy platené extra + 13-ty plat + 24 dní pla- nad Váhom, Ing. Patrik Palkech, Tel.: 032/774
7166, http://www.umc-slovakia.sk
telku k panu a paní Arndt. Ročník 1922,paní tenej dovolenky + vrátenie daní po príchode.
1925. Pán částečná demence,paní dobrý zdra- Zadavatel Universal Consulting s.r.o., Štúrovo
VELKÁ BRITÁNIE
votní stav. Nutná dobrá znalost němčiny+zku- námestie 18, 911 01 Trenčín, Ing. Barbora
GENERAL ASISTENT - Cumbria.
šenosti. Ubytování+strava zdarma,cestovné Kolodziej, Tel.: 0327440174, Fax: 0327432460
Hledáme šikovnou slečnu na poziti General as130,-EUR každá cesta, střídání po měsíci. E-mail: [email protected]
sistant do menšího rodinného podniku v lokaliPouze pro seriozní zájemkyně.
tě Cumbria - severní Anglie. General Assistants
http://www.universalconsulting.sk
Zadavatel Agentura Jana
to work in housekeeping and restaurant. ŘECKO
Mgr.Jana Provazníková, Praha, 296 572 225
Dates: April 1st - October minimum. - Must be feTANEČNÍ ANIMÁTOR
[email protected]
male as shared accommodation. - £6.31 an
Z D R AV O T N Á S E S T R A / Z D R AV O T N Ý / Á Casting animátorů do Řecka (Kos a Rhodos)
hour. - Preferable with hospitality experience
Datum: 1.3.2014, Začátek: 12.00 hod., Místo: but must have very good English. - Small family
ASISTENT/KA
Firma Nurse care s.r.o sprostredkuje prácu do J.A.M. CAFE, Národní 25 (Palác Metro), Praha 1. run inn in Cumbria, North England - a jiné nabídNemecka pre nemeckého partnera Pflegedienst Požadujeme - plynulá angličtina - délka pobytu ky. Informace a náklady zde:http://www.cooJansen. http://www.nurse-care.eu. Jedná sa o 6 měsíců a déle (nástup na pozici v dubnu a květ- lagent.cz/cz/2859-gb-cool-hospitality.html.
prácu pre zdravotné sestry , zdravotných asis- nu 2014) - taneční zkušenosti a schopnost rych- Zadavatel Euro Pair s.r.o. (COOLAGENT),
tentov s nástupom február /marec 2014. Sú to le se učit nové taneční pohyby. Nabízíme - mě- Jaroslava Dudíková, Brno, Praha, 420777124368
12hodinové zmeny. Jedná sa o starostlivosť v síční příjem: 500 - 900 EUR netto (závisí na dél- [email protected]
domácnosti pacienta s intenzívnou starostli- ce pobytu a tanečních zkušenostech) - strava ŠTUDIJNO - PRACOVNÝ POBYT
vosťou. Zárobok 90,00 eur /deň + 15,00 eur diéty zdarma (plná penze + nealko nápoje) - ubytova- Práca v hoteloch a reštauráciách + štúdium angna stravu. Turnusy sú rôzne 2 až 4 týždne. ní zdarma (v hotelu nebo apartmánech mimo ho- lického jazyka. Nástup možný už od apríla 2014.
Jazykové znalosti: Nemecký jazyk - mierne po- tel) - bonus na letenku 200,-EUR.Vaší účast na Barman, Čašník, Chyžná, Kuchár, Recepčný +
castingu, prosíme, potvrďte na náš email.
kročilý. Osobnostné predpoklady a zručnosti
štúdium anglického jazyka ,prípadne alternatíPodmienky: -komunikatívna nemčina - Zadavatel Rilife animation s.r.o., Richard Ballek
va najskôr štúdium anglického jazyka (min.1 týžvzdelanie v zdravotníctve, ukončené maturitou Husitská 502/36, Praha 3, +420 775 189 826
deň). Tento program je vhodný pre ľudí, ktorí
alebo diplomom -skúsenosti s pacientmi v in- [email protected]
majú záujem pracovať v prímorskom meste
tenzivnej starostlivosti -slovenská živnosť, česBournemouth a zároveň si želajú zvýšiť svoju
ŠPANĚLSKO
ka živnosť.
kvalifikáciu v oblasti gastronómie. Počas špeciLETNÁ PRÁCA BRIGÁDA PRE BARMANKY, alizovaného kurzu v rozsahu 5 hod/týždeň štuZadavatel Nurse Care, Štefana Kukuru 12,
SERVÍRKY,
HOSTESKY,
TANEČNICe
Mallorca
071 01 Michalovce, Mgr. Adriana Feher, Tel.: 0917
dujete v hotelovom sektore v tomto kozmopolitBarmanka Mzda: 5,- € /hodina+ sprepitné 30 - nom meste, ktoré sa pýši povesťou jedného z
944 079, E-mail: [email protected]
60,- € vyplácané denne + % z predaja alkoholu, / najkrajších britských prímorských letovísk. Pre
VYCHOVATEL(KA) / ZDRAVOTNÍ SESTRA
Pro našeho zahraničního klienta v Německu hle- cca 2.000,- € netto/mesačne/, Pracovná doba: jazykovo menej zdatných uchádzačov je vhoddáme vhodné kandidáty na pozici vychovate- od 20,00 - 06,30 hod, pracuje sa každý deň, 10 nejšia však alternatíva, kde uchádzač najskôr
le(ky) do mateřské školy. Náplň práce: • hodín denne, v júli alebo v septembri má absolvuje štúdium anglického jazyka(4-8 týždzodpovědnost za svěřené děti • tvorba soutěží a barmanka možnosť si vybrať týždeň voľna, ňov intenzívny kurz -20hod./týždeň.
her s matematickou a přírodovědnou tématikou Nemecký jazyk: komunikatívna úroveň, Zadavatel MOBILE COLLEGE, Jánošíkova 15A,
• organizování dětských oslav a událostí • Anglický jazyk: komunikatívna úroveň, 0 1 0 0 1 Ž i l i n a , J a r o s l a v Ď u r a n a , Te l . :
vedení dětí k tvořivým činnostem (kreslení...) • Španielsky jazyk: základy, stačí jeden z týchto 0903199901,0944087044, http://www.mobilecollevýchova a opatrování svěřených dětí • asisten- jazykov aspoň lepšie základy, Ubytovanie: ge.sk
ce dětem při oblékání a hygienických úkonech zabezpečené,10 min. od práce, 190 - 240,- €
• provádění motoricko-funkčních cviků s posti- mesačne.
EVROPSKÝ PORTÁL PRACOVNÍ MOBILITY
ženými dětmi • dokumentace docházky, chová - Servírka - Mzda: 1417,- € mesačne + sprepitné /
http://ec.europa.eu/eures
Zpracovalo a distribuuje Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení,
certifikovaný člen Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice.
15
7.9.1999
7.9.2014
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ TÁBOR, občanské sdružení
INFOLISTY „ ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ ”.
www.icmcr.cz
Informační nabídka zadavatelů krátkodobých pracovních příležitostí v zahraničí a v Jihočeském kraji - 8 .týden 2014
Farského 887, 390 02 Tábor, tel.: + 420 381 252 416, + 420 381 218 217, + 420 607 036 121, www.icmtabor.cz
TÁBORSKO
TÁBOR - PRODAVAČKA
Prodej kojeneckého a dětského textilu v podnikové prodejně v areálu družstva, práce na dohodu o provedení práce - pouze sobotní prodej od
8:00 do 12:00 hod., vhodné i jako studentská brigáda (od 18 let), nástup dle dohody, výhodou je
praxe v prodeji, životopis zasílejte na adresu firmy nebo e-mail. adresu. Nástupní mzda:
60 Kč/hod.
Zadavatel Dita v.d., Stránského 2510, 390 34
Tábor, Renata Bočanová, [email protected], www.dita.cz
ČESKOBUDĚJOVICKO
ČESKÉ BUDĚJOVICE - LEKTOR/KA
OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Požadujeme: - absolvent/-ka nebo student/-ka
posledních ročníků vysokých škol - vynikající
orientace v problematice OSP Scio - schopnost
předávat informace a učit druhé; zkušenost s
lektorskou činností značnou výhodou - vstřícnost, spolehlivost, flexibilita - otevřenost vůči
moderním výukovým metodám - časové možnosti: soboty, 1x14 dní. Nabízíme: - zajímavé finanční ohodnocení 200 - 240 Kč / 60 min - samostatnou práci s mladými lidmi - získání praxe v
perspektivním oboru vzdělávání - zázemí stabilní společnosti - možnost dlouhodobé spolupráce. Pokud Vás tato pracovní nabídka zaujala, zašlete prosím svůj strukturovaný životopis na
email [email protected], do předmětu zprávy uveďte „OSP ČB“.
Zadavatel Tutor, s.r.o., Kamila Šedivá, U půjčovny
952/2, 11000 Praha - Nové Město, 277 007 800
ČESKÉ BUDĚJOVICE - BARMAN/BARMANKA
CLUB B-26 přijme na brigádu barmany či barmanky. Hledáme spolehlivé mladé lidi, příjemné
vystupování a ochota učit se novým věcem. Věk
min.18 let. V případě zájmu zasílejte své životopisy včetně fotografie na email.
Zadavatel CLUB B-26, Lexa Aleš, [email protected]
ČESKĚ BUDĚJOVICE - DĚLNIK/ICE DO LESNÍ
ŠKOLKY
Do lesní školky v Českých Budějovicích hledáme na brigádu manuálně zručné dělníky/ice.
Popis práce: -vyzvedávání a třídění sazenic
Požadujeme: -praxe s manuální činností výhodou - manuální zručnost, flexibilitu, spolehlivost - vhodné oblečení i za nepříznivého počasí
Nabízíme: -brigáda na měsíc BŘEZEN -65kč
/hod. čistého -DPP. Pracovní doba: 7-15 hod.
Zadavatel Good worker, Vildová Veronika, 721 723
422, [email protected]
ČESKĚ BUDĚJOVICE - BARMAN/BARMANKA
Jako Barman/ka, jste zodpovědný/á za přijímání
a zpracování objednávek, přípravu koktejlů, nápojů, poskytovat našim hostům služby na vysoké úrovni. Barman/ka má také rovněž povinnost
zajistit čistotu a pořádek na pracovišti.
Pracovní doba: Pátek, Sobota - od 18:00 do
03:00 hod. Úspěšný kandidát musí splňovat následující kritéria: - Předchozí praxe v baru min. 1
rok (zkušenost ze zahraničí vítána) - Znalost anglického a českého jazyka - Výborné vystupování - Velmi dobré komunikační dovednosti Schopnost pracovat samostatně i v týmu Schopnost dodržovat vysoké standardy čistoty
na pracovišti.
Zadavatel 10BEL s.r.o., Vítězslav Bäuml
[email protected]
ČESKĚ BUDĚJOVICE - UKLÍZEČKA - prostory
hudebního klubu
Úúklid prostor hudebního klubu v čase 14:00 18:00 hodin (po domluvě je možné i v jiný čas)
• práce probíhá pouze ve dnech: Čtvrtek, Pátek,
Sobota • samostatně vykonává úklidové a jiné
práce v určených prostorách (tj. zametání, utírání prachu, vytírání podlah, mytí oken a ostatní
úklidová činnost. Požadujeme: • pečlivost •
15
1.2.1999
1.2.2014
ČESKOBUDĚJOVICKO
předchozí praxi s úklidem • spolehlivost • flexibilitu • odpovědnost • příjemné vystupování .
Životopisy posílejte na email uvedený níže.
Zadavatel 10BEL s.r.o., Vítězslav Bäuml
[email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE - DOUČOVÁNÍ
Angličtina. Jsem středně pokročilá a mám
zájem o pravidelné týdenní doučování
angličtiny, abych se dostala na vyšší úroveň.
Ideálně doučovat u mne v Mladém nebo v
nejbližším okolí. Zašlete mi představovanou
cenu prosím.
Zadavatel Kukrálová, [email protected]
EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
jste již psali, ať máme představu o vašem
slohu. Odměna 150 Kč/hodina.
Zadavatel RoyalReport, Miroslav Oplt
[email protected]
TAZATEL
Pro realizaci rozsáhlého projektu hledáme nové
uchazeče na pozici tazatele z celé České republiky, VYBAVENÉ NOTEBOOKEM S MOBILNÍM
PŘIPOJENÍM K INTERNETU. Projekt bude realizován on-line zadáváním dotazníků. Náplň práce: - dotazování ve firmách - zapisování získaných informací do dotazníku Nabízíme: - podrobné zaškolení na projekt. Požadujeme: - věk
18 let - komunikativnost - příjemné vystupování
ČESKOKRUMLOVSKO
- samostatnost, pečlivost, spolehlivost - zodpoČESKÝ KRUMLOV - POKOJSKÁ
vědnost k odvedení práce - flexibilita - pozitivní
Požadujeme pečlivost, čistotnost, spolehlivost, přístup - aktivní práce s počítačem.
samostatnost, časovou flexibilitu a zodpověd- Zadavatel Datamar Ostrava, Renáta Šmatelková
nost za odvedenou práci, ochotu učit se a zkou- 28.října 168, Ostrava - Mar. Hory
šet nové věci, čistý trestní rejstřík, hmotná zod- [email protected]
povědnost. Pracovní poměr na dobu určitou (6 ANIMÁTOR - obsluha nafukovacích atrakcí
měsíců) s možností prodloužení, pracovní doba přijmeme brigádníky na pozici animátor – obturnusová, ubytování přímo na hotelu, závodní sluha nafukovacích atrakcí. Jedná se o nárazostravování 3x denně, pojištění zodpovědnosti vé brigády s možností trvalejší spolupráce.
za škody, sleva na ubytování pro rodinné pří- Práce od jara do podzimu, převážně soboty a neslušníky. Nástup dle dohody. Mzda 9.500,- Kč děle. Náplní práce je dozor nad dětmi u atrakcí,
hrubého + pohyblivá složka.
manipulace s atrakcí před a po skončení akce,
Zadavatel Michal Janošec,
vytváření zábavy. Fyzicky náročná práce, spíše
[email protected]
pro kluky. Dále hledáme slečny na pozici malířka -malování na obličej (Facepainting).
JINDŘICHOHRADECKO
Požadujeme vztah k dětem. Plat 80,-Kč na hod.,
DAČICE - ZAHRADNÍK
místo konání Praha (i mimo Prahu). Prosím o
Pracovní poměr na dobu určitou 8 měsíců;
krátké info + fotografii. Za Vaše reakce předem
pracovní doba 7,00 - 15,30 hod. úprava
děkujeme.
pracovní doby možná, práce o víkendech na
Zadavatel www.atrakce365.cz, Ondřej Kabrna
základě domluvy; znalost vázání květin;
znalost údržby keřů a stromů; výpis z rejstříku [email protected]
BRIGÁDA - ČLEN OKRSKOVÉ VOLEBNÍ
trestů; řidičský průkaz sk. B výhodou.
KOMISE
Nástupní mzda:10500 Kč
Česká pirátská strana nabízí všem občanům
Zadavatel Národní památkový ústav,
EU, starším 18 let, možnost být delegován za čleMgr. Jan Mikeš, 384 420 246,606 795 806,
ny okrskových volebních komisí ve volbách do
[email protected]
Evropského parlamentu, které se budou konat v
EXTERNÍ SPOLUPRÁCE
termínu 23. a 24. 05. 2014. V případě Vašeho
zájmu zašlete na sebe kontakt prostřednictvím
UČENÍ NÁS BAVÍ - HLEDÁME LEKTORY
Pro náš nový portál UČENÍ NÁS BAVÍ hledáme e-mailu. Po oficiálním vyhlášení voleb prezidennové lektory, absolventy SŠ a VŠ. Zaregistrujte tem ČR Vás budeme kontaktovat a zašleme rese sami zdarma na www.uceninasbavi.cz. gistrační formulář. Do e-mailu neuvádějte žádDoučování v různých školních předmětech, hud- ná svá citlivá data. Odměna 1300,- až 1600,- jedbě nebo sportu probíhá na základě Vaší komuni- norázově.
kace s klientem (rodičem). Cenu, čas a místo si Zadavatel Česká pirátská strana; www.pirati.cz
určujete Vy po vzájemné dohodě. Více informa- Patrik Koranda, Dalimilova 6, 130 00 Praha 3
cí a registrační formulář najdete na www.uceni- [email protected]
ANDROID, IOS REDAKTOR NA WEBU - psaní
nasbavi.cz.
Zadavatel Věda nás baví o.p.s.,Velkopřevorské článků
Hledáme nové posily do mladého týmu redaktonám. 629/7, 11800 Praha - Malá Strana,
rů na rozvíjejícím se webu zaměřeném přede+420 602 609 084
vším na Android a iOS. Baví tě testovat aplikace
IT - PROGRAMÁTOR
Hledáme nejlépe studenta pro naprogramování nebo hry pro telefony a tablety? Rád zkoušíš noinzertního webového portálu - projekt cca na 1 vé verze systémů a alternativních vychytávek?
měsíc práce.. podrobnosti osobně, dlouhodo- Jsi nadšenec pro tuto problematiku a nemáš
bější spolupráce možná. Prosím, pošlete struč- problém se na tyto témata rozepsat? Pak jsi
ný přehled znalostí na mail. Odměna dohodou, přesně ten typ člověka, kterého hledáme. Plat:
500 - 1000 Kč/jednorázově.
dle rozsahu práce. Odpovíme všem.
Zadavatel ELITE SERVICES EU s.r.o., Kateřina Če- Zadavatel Macek, [email protected]
HLEDÁME EXTERNÍHO
churová, [email protected]
PROGRAMÁTORA/ADMINISTRÁTORA
REDAKTOR
Hledáme externí redaktory pro psaní několika Hledáme externího programátora/administrárubrik na portál royalreport.cz. Potřebujeme, tora: na dokončení vývoje, rozvoj a adminisabyste uměli najít takové informace a novinky traci nové webové aplikace, společně s adminebo trendy, o kterých dosud nikdo neslyšel. nistrací současně využívané webové aplikace.
Předpokladem je dokonalá angličtina, umění za- Požadavky na odborné znalosti: Stávající sysujmout svým textem a jasně dokonalá gramati- tém: Apache, Resin, Java, Postgresql (exka. Prosím o info jaký obor vás baví a víte o něm tensivni SQL dotazy). Nový vyvíjený systém:
všechno. Jsme širokospektrální portál a zajímá Tomcat, Java, Spring MVC, Hibernate, Spring
nás všechno, co je spojeno s užíváním si života, flows, Dojo, Postgre-sql, GWT, JSP.
ať se jedná o módu, jídlo, sporty nebo extrémní Zadavatel Progress Trade - Leoš Tichý, Tichý
adrenalin. Do mailu nám prosím napište něco o Leoš, +420 608 634 463
[email protected]
vás, co vás zajímá a taky několik článků, které
Zpracovalo a distribuuje Informační centrum pro mládež Tábor, občanské sdružení,
certifikovaný člen Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice.
15
77.9.1999
.9.1999
7.9.2014
7.9.2014
Download

21.02.2014 ta brigady 0814 - ICM