MĚSTSKÝ ÚŘAD BECHYNĚ
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
nám. T.G.Masaryka 2, 391 65 Bechyně
TEL. 381 477 010, fax 381 477 049
E-MAIL: [email protected]
WEB: www.mestobechyne.cz
IČO: 00252069 DIČ: CZ00252069
BANK. SPOJENÍ: Č.spořitelna Bechyně
PŘÍJMOVÝ ÚČET: 19-0701467359/0800
VÝDAJOVÝ ÚČET: 27-0701467359/0800
_____________________________________________________________________________
Spis. zn. :
Č.j. :
Oprávněná úřední osoba :
Telefonní číslo:
E-mail:
Bechyně
BE-06654/2014/VaŽP/Ku
BE-07840/2014
ing. Kukrálová Jarmila
381 477 043
[email protected]
dne 19.9.2014
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Odbor výstavby a ŽP Městského úřadu Bechyně, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále
jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání
rozhodnutí o dělení pozemků, kterou dne 12.8.2014 podalo
Město Bechyně, IČO 252069, nám. T. G. Masaryka č.p. 2, 391 65 Bechyně
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o dělení pozemků
parc. č. 2656/13 (ostatní plocha) v katastrálním území Hvožďany u Bechyně, z důvodu převodu:
Dělení pozemku parc.č. 2656/13 v k.ú. Hvožďany u Bechyně
Bechyně, Hvožďany
(dále jen "dělení pozemků").
Určení nových hranic pozemků s vyznačením přístupu z veřejně přístupné pozemní komunikace ke
každému pozemku:
• podle geometrického plánu č. 39-551/2014 pro rozdělení pozemku, který ověřil úředně oprávněný
zeměměřický inženýr Ing. František Zeman dne 28.4.2014 pod č. 44/2014; souhlas Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor, byl vydán dne 16.5.2014 pod č. 679/14.
II. Stanoví podmínky pro dělení pozemků:
1.
Dělení pozemků bude provedeno v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje GP č.
39-551/2014 s vyznačením nových hranic pozemků a přístupu z veřejně přístupné pozemní
komunikace a pozemků parc.č. 2656/13, 2656/52 a 2656/53 na každý nově vytvořený pozemek.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Město Bechyně, nám. T. G. Masaryka č.p. 2, 391 65 Bechyně
Č.j. BE-07840/2014
str. 2
Odůvodnění:
Dne 12.8.2014 podal žadatel, vlastník pozemku parc.č. 2656/13 v katastrálním území Hvožďany u
Bechyně tj. Město Bechyně, žádost o vydání rozhodnutí o dělení pozemku parc.č. 2656/13 za účelem
prodeje nově vzniklých pozemků včetně zajištění přístupu k jednotlivým chatám.
Návrh je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Území je zařazeno do ploch
s funkčním využitím pro bydlení rekreační. Jednotlivé chatky bývalého rekreačního střediska včetně
zastavěných pozemků byly rozprodány soukromým subjektům.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení opatřením ze dne 13.8.2014
veřejnou vyhláškou z důvodu velkého počtu účastníků řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní
jednání na den 19.9.2041, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad upustil od místního šetření
vzhledem k tomu, že s poměry v území se dostatečně seznámil na místě při pořizování geometrického
plánu.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Stavební úřad se dále zabýval okruhem účastníků řízení a s ohledem na charakter projednávané věci
stanovil okruh účastníků územního řízení o dělení pozemku parc.č. 2656/13 v k.ú. Hvožďany takto:
-
přiznal postavení účastníka řízení Městu Bechyně, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písm. a)
žadateli a současně též podle písm. b) jako obci, na jejímž území se má požadovaný záměr uskutečnit
-
přiznal postavení účastníka územního řízení osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, tj. Městu Bechyně a vlastníkům sousedních pozemků a chatek na nich:
Zbyněk Růžička, Milan Šedivý, Zdeněk Beránek, Vlasta Hanzlíková, Jiří Horáček, Terézia
Horáčková, Miroslav Šilhán, Petr Kameník, Monika Růžičková, Jaroslav Štěpánek, Stanislav Uhlíř,
Markéta Uhlířová, František Trobl, Irena Troblová, Pavel Kalenda, Monika Kalendová, Libor
Klapka, Zdeněk Brůžek, Olga Brůžková, Blanka Řenčová, Roman Bílek, Arnaut Simon Pérard, Lada
Dobešová, Lukáš N ěmec, Petr Vavroušek, Stanislava Komžáková, Jan Pavelka, Jitka Pavelková,
Lwakila Kumba, Adam Kovařík, Petr Majer, Marie Majerová, Jan Řežáb.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Bez připomínek.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem.
Jan Švejda
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Č.j. BE-07840/2014
str. 3
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Město Bechyně, nám. T. G. Masaryka č.p. 2, 391 65 Bechyně
účastník územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Město Bechyně, nám. T. G. Masaryka č.p. 2, 391 65 Bechyně
ostatní účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (oznámení veřejnou vyhláškou)
Město Bechyně, nám. T. G. Masaryka č.p. 2, 391 65 Bechyně
Zbyněk Růžička, Karla Majera č.p. 94, 252 31 Všenory
Milan Šedivý, Vysoká Pec č.p. 204, 262 41 Bohutín
Zdeněk Beránek, Sekaninova č.p. 1087/32, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28
Vlasta Hanzlíková, Sekaninova č.p. 1087/32, Praha 2-Nusle, 128 00 Praha 28
Jiří Horáček, Pohraniční stráže č.p. 338/27, 358 01 Kraslice
Terézia Horáčková, Pohraniční stráže č.p. 338/27, 358 01 Kraslice
Miroslav Šilhán, Pobřežní č.p. 3899/11, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Petr Kameník, Komenského č.p. 694, Koloděje nad Lužnicí, 375 01 Týn nad Vltavou
Monika Růžičková, Komenského č.p. 694, Koloděje nad Lužnicí, 375 01 Týn nad Vltavou 1
Jaroslav Štěpánek, U družstva Ideál č.p. 1134/21, 140 00 Praha 4-Nusle
Stanislav Uhlíř, Chlumec č.p. 75, 373 41 Olešník
Markéta Uhlířová, Nám. Přemysla Otakara II. č.p. 2/2, 370 01 České Budějovice 1
František Trobl, J. Opletala č.p. 824/71, České Budějovice 5, 370 05 České Budějovice 1
Irena Troblová, J. Opletala č.p. 824/71, 370 05 České Budějovice 5
Pavel Kalenda, Vinohrady č.p. 75/2, Praha 16-Radotín, 153 00 Praha 512
Monika Kalendová, Vinohrady č.p. 75/2, Praha 16-Radotín, 153 00 Praha 512
Libor Klapka, Nechvílova č.p. 1843/5, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
Zdeněk Brůžek, Luční č.p. 685, 398 11 Protivín
Olga Brůžková, Luční č.p. 685, 398 11 Protivín
Blanka Řenčová, IDDS: 828jvwf
Roman Bílek, Boženy Němcové č.p. 4195/25, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 4
Arnaut Simon Pérard, 6 Rue Jean Stephan, 56100 Lorient, France
Lada Dobešová, Chelčického č.p. 2179, 252 63 Roztoky u Prahy
Lukáš Němec, Ak. Bydžovského č.p. 467, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí 1
Petr Vavroušek, Chomutovská č.p. 1240, 432 01 Kadaň 1
Stanislava Komžáková, Janovská č.p. 374, Praha 10-Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111
Jan Pavelka, Havlíčkova č.p. 557, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou 1
Jitka Pavelková, Havlíčkova č.p. 557, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou 1
Lwakila Kumba, 16120 80 Ave, Surrey BC, V4n Ox4, Kanada
Adam Kovařík, Nové Město č.p. 431, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Petr Majer, Záblatí č.p. 9, Dříteň, 373 48 Dívčice
Marie Majerová, Keplerstrasse č.p. 8, 4040 Linz, Rakouská republika
Jan Řežáb, Netolická č.p. 1174/16, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
dotčené orgány:
Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, IDDS: 5zrb8iz
Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Bechyně po dobu nejméně 15 dnů a
dále zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup
Vyvěšeno dne …………….
Sejmuto dne ……………..
Č.j. BE-07840/2014
str. 4
Download

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o dělení pozemků