MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
INTERNATIONAL JOB OPPORTUNITIES FAIR
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH
INTERNATIONAL LANGUAGE AND EDUCATION FAIR
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014
FINAL REPORT 2014
2014
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRZÍCH
BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIRS
NÁZEV
JOBS EXPO 2014 - 4. MEZINÁRODNÍ VELETRH
PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
TITLE
JOBS EXPO 2014 - 4th INTERNATIONAL FAIR
OF JOB OPPORTUNITIES
LINGUA SHOW 2014 - 3. MEZINÁRODNÍ
JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH
LINGUA SHOW 2014 - 3rd INTERNATIONAL
LANGUAGE AND EDUCATION FAIR
TERMÍN KONÁNÍ
27. – 28. 3. 2014
DATES
March 27 - 28, 2014
MÍSTO KONÁNÍ
Průmyslový palác - Pravé křídlo,
Výstaviště Praha - Holešovice
VENUE
Industrial Palace - Right wing,
Prague Exhibition Grounds
ORGANIZÁTOR
ORGANIZER
INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 90 Praha 7
POČET VYSTAVOVATELŮ
91
NUMBER OF EXHIBITORS 91
ZASTOUPENÉ ZEMĚ
Belgie, Brazílie, Česká republika, Čína,
Francie, Japonsko, Korea, Německo,
Polsko, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, USA,
Velká Británie
COUNTRIES REPRESENTED Austria, Belgium, Brazil, Czech Republic, China, France, Germany, Great Britain, Japan, Korea
Poland, Slovakia, Switzerland, USA
VÝSTAVNÍ PLOCHA
3 550 m
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ
13 200
TERMÍN KONÁNÍ 2015 12. - 13. 3. 2015
ZÁŠTITA JOBS EXPO
ZÁŠTITA LINGUA SHOW
2
INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 90 Prague, Czech Republic
EXHIBITION AREA
3 550 m2
NUMBER OF VISITORS
13 200
DATES 2015 March 12 - 13, 2015
UNDER THE PATRONAGE OF JOBS EXPO
UNDER THE PATRONAGE OF LINGUA SHOW
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
MAIN MEDIA PARTNERS
ODBORNÍ PARTNEŘI
PARTNERS
2014
4. ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO 2014
proběhl společně s 3. ročníkem mezinárodního jazykového a vzdělávacího
veletrhu LINGUA SHOW 2014. Záštity nad veletrhy převzali Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Veletrhy
JOBS EXPO a LINGUA SHOW jsou jedny z nejvýznamnějších akcí svého oboru
o čem svědčí vysoká návštěvnost, počet vystavovatelů, počet přednášek
a workshopů… a další.
The fourth year of the JOBS EXPO 2014 International Job Opportunities Fair
took place together with the third year of the LINGUA SHOW 2014 International
Language and Education Fair. The Fairs were held under the auspices of the
Ministry of Labor and Social Affairs and the Ministry of Education, Youth and
Sports. The JOBS EXPO and LINGUA SHOW fairs are among the most important
events in their field. This confirms the number of direct exhibitors, number
of lectures and workshops as well as the high number of visitors… and more.
DOPROVODNÉ AKCE
ACCOMPANYING EVENTS
Rozsáhlý doprovodný program s více jak 100 přednáškami a workshopy
představil novinky ze světa celoživotního a jazykového vzdělávání či kariérního
poradenství a individuálních konzultací pro zájemce o práci.
The extensive accompanying program with over than 100 lectures
and workshops, presented news and innovations from the world of lifelong
and language education as well as career counseling and individual counseling
for persons interested in finding work.
JOBS EXPO
Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů personálních služeb proběhl
dvoudenní program o personalistice a způsobu hledání práce, kariérním
poradenství, individuálních konzultací pro uchazeče o zaměstnání
a prezentace: jak se v dnešní době správně připravit na pracovní pohovor?
…a další.
JOBS EXPO
In cooperation with the association of personnel services providers, a two-day
program was held on the topics of personnel services and ways of job seeking,
career counseling, individual consultations for job candidates and included
a: how to properly prepare for a job interview today?…and more.
ÚŘAD PRÁCE ČR, EURES ČR, EURES TriRegio nabídli a pomohli návštěvníkům
hledat zaměstnání po celé České republice, ale také v sousedních státech. Pro
studenty EURES-t pomáhá hledat zaměstnání a získávat uznávané kvalifikace
v Evropě.
LABOUR OFFICE Czech Republic, EURES Czech Republic, EURES TriRegio
consultants have offered and help visitors search for employment throughout
the Czech Republic but also in neighboring states. For students EURES-t helps
to look for the job and gaining recognized qualifications in Europe.
LINGUA SHOW
Pořadatelé LINGUA SHOW ve spolupráci s odborníky připravili mimořádně
bohatý doprovodný program, semináře a workshopy předních jazykových
a vzdělávacích profesionálů, bezplatné jazykové minilekce s interaktivní
výukou přímo na veletrhu, jazykové testy a zkoušky zdarma, přednášky
o studiu a práci v zahraničí nebo představení rozmanitých jazyků a kultur.
LINGUA SHOW
The organizers of the LINGUA SHOW fair prepared an exceptionally rich
accompanying program, seminars and workshops by the leading langue and
education professionals, free language mini-lessons with interactive teaching
right at the fair, free language tests and exams and presentations about
studying and working abroad as well as about various languages and cultures.
Ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a Americkým centrem Velvyslanectví
USA proběhl samostatný blok o studiu, stipendiích a stážích v USA.
An independent segment on studies, scholarships and internships in the USA
was held in cooperation with the Fulbright Commission and the American
Center of the US Embassy.
I letos měli návštěvníci možnost v testovacím centru Channel Crossings ověřit
si svoji úroveň komunikačních dovedností v cizím jazyce. Testování proběhlo
v pěti jazycích: angličtině, němčině, španělštině, italštině a francouzštině.
Na programu byla také inovativní ultimediální výuka angličtiny s interaktivní
tabulí.
In the Test Center Channel Crossings also this year visitors had the opportunity
to test their level of foreign language communication skills. Tests were held in
five languages: English, German, Spanish, Italian and French. The program also
included innovative multimedia teaching of English using an interactive board.
Kromě testování proběhli série ukázkových minilekcí z angličtiny, němčiny,
francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny a holandštiny a také
z exotických jazyků jako arabština, japonština a čínština.
In addition to the tests, there was also a series of demonstration mini-lessons
of English, German, French, Spanish, Russian, Italian, Portuguese and Dutch,
as well as of exotic languages such as Arabic, Japanese and Chinese.
V sekci EDUCA veletrh nabídl také doprovodný program věnovaný
problematice celoživotního vzdělávání dospělých. Blok přednášek z oblasti
rekvalifikačních programů a profesních kurzů, vzdělávání managementu
firem, komunikačních dovedností aj. proběhl ve spolupráci s Asociací institucí
vzdělávání dospělých.
In the section EDUCA fair offered also accompanying program dedicated to
lifelong learning of adults. The block of lectures on retraining programs and
vocational qualification, management education, communication skills etc.
took place in collaboration with Association of adult education institutions
in the Czech Republic.
2014
SEZNAM ZÚČASTNĚNÝCH FIREM
LIST OF PARTICIPATING COMPANIES
• ACADEMIA EDUCATIVA INTERNATIONAL, Španělsko/ Spain • AFS Mezikulturní programy, o.p.s. • AIESEC ČESKÁ REPUBLIKA • AIESEC Praha • AJŠA ASOCIACE
JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR • AMATE COMPANY s.r.o. - LINGUAMAT • AMERICKÉ CENTRUM • ANNONCE a.s. • ASOCIACE CERTIFIKOVANÝCH JAZYKOVÝCH
ŠKOL o.s. • ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR • ASOCIACE POSKYTOVATELŮ PERSONÁLNÍCH SLUŽEB - APPS • BRITISH COUNCIL • BRITISH CHAMBER
OF COMMERCE • BRITSKÉ VELVYSLANECTVÍ V PRAZE /BRITISH EMBASSY PRAGUE • CAMBRIDGE ENGLISH, Velká Británie/ Great Britain • CENTRUM PODPORY PODNIKÁNÍ
PRAHA • CEO Easy Media • CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC s.r.o. • DANOX HOLDING s.r.o. • EASY MAGAZINE • EDUCATION, s.r.o. • EDUMENU.CZ
• EF EDUCATION FIRST s.r.o. • EMPLOYMENT AGENCY - Jiří Macháček • ERWIN JUNKER GRINDING TECHNOLOGY a.s. • EURES ČESKÁ REPUBLIKA • EURES TriRegio
• EUROPA WORKINTENSE spol.s r.o. • EVROPSKÁ KOMISE – GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PŘEKLADY • EVROPSKÝ DŮM • EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR • FOND
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, MPSV • FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE • GOETHE-INSTITUT • HELIOT applications s.r.o. • HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY • HTMi
Hotel and Tourism Management Institute, Švýcarsko/ Switzerland • HyperMedia, a.s. • HYPERPRÁCE.CZ • CHANNEL CROSSINGS s.r.o. • IAESTE České republiky • IBM
Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o. • INET-SERVIS.CZ • INTERSTUDY CONSULTING s.r.o. • IVECO CZECH REPUBLIC, a.s. • KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA
• KOMISE J. W. FULBRIGHTA • KOUČINK ATELIÉR • LIDL ČESKÁ REPUBLIKA • MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA • MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
• MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVYCHOVY • MODRÁ PYRAMIDA STAVEBNÍ SPOŘITELNA, a.s. • NÁRODNÍ CENTRUM EUROPASS ČR • NÁRODNÍ INFORMAČNÍ
CENTRUM PRO MLÁDEŽ • NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ • NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉ PORADENSKÉ ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ • OPEN AGENCY s.r.o. • OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, MŠMT • OVB Allfinanz a.s.
- Ing. Hana POKORNÁ • PARK LANE INTERNATIONAL SCHOOL, a.s. • PRAGUE COLLEGE • ROZVOJ KARIÉRY - Mgr. Veronika Motlová • RUSKÉ STŘEDISKO VĚDY A KULTURY
• RYXOO UNIVERSAL s.r.o. • SCIO s.r.o. • SEZNAM.CZ, a.s. • STRATEGIC CONSULTING s.r.o. • STUDENT AGENCY • TIROLER ZUKUNFTSSTIFTUNG, Rakousko/ Austria
• travelojobs.com, s.r.o. • TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu s.r.o. • UNIVERSITY OF BRADFORD, Velká Británie/ Great Britain • UNIVERSITY OF HULL,
Velká Británie/ Great Britain • UNIVERSITY OF KENT, Velká Británie/ Great Britain • UNIVERSITY OF LINCOLN, Velká Británie/ Great Britain • UNIVERSITY OF NEW YORK
IN PRAGUE, s.r.o. • UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. • UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, Filozofická fakulta • ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY
• ÚSTAV JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI • VAŠE EVROPA PORADENSTVÍ • VELVYSLANECTVÍ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH - U.S. EMBASSY
• VOLNAMISTA.CZ • WINCOTT PEOPLE, a.s. • ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI • ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČESKÉ REPUBLICE
Pavla BUBENÍKOVÁ T +420 220 103 304 W www.jobsexpo.cz, www.linguashow.cz
M +420 725 733 481
E [email protected] MEZINÁRODNÍ VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÝ A VZDĚLÁVACÍ VELETRH
12. - 13. 3. 2015
Výstaviště Praha - Holešovice
www.jobsexpo.cz, www.linguashow.cz
Download

jobs-expo-lingua-show-2014_zaverecna