Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí
International job opportunities fair
Mezinárodní jazykový a vzdělávací veletrh
international language and education fair
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2013
FINAL REPORT 2013
2013
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VELETRzích
BASIC INFORMATION ABOUT THE FAIRS
NÁZEV
JOBS EXPO 2013 - 3. Mezinárodní veletrh
pracovních příležitostí
TITLE
JOBS EXPO 2013 - 3rd International fair
of job opportunities
LINGUA SHOW 2013 - 2. Mezinárodní
jazykový a vzdělávací veletrh
LINGUA SHOW 2013 - 2nd international
language and education fair
termín KONÁNÍ
14. – 15. 3. 2013
DATES
March 14 - 15, 2013
MÍSTO KONÁNÍPrůmyslový palác - Pravé křídlo,
Výstaviště Praha - Holešovice
VENUEIndustrial Palace - Right wing,
Prague Exhibition Grounds
ORGANIZÁTOR
ORGANIZER
INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 90 Praha 7
INCHEBA PRAHA spol. s r.o.
Areál Výstaviště 67
170 90 Praha 7
POČET VYSTAVOVATELŮ
NUMBER OF EXHIBITORS 91
91
zastoupené zeměAustrálie, Belgie, Bulharsko, Česká republika,
Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Maďarsko,
Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Slovensko,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie
countries Represented Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic,
Finland, France, Italy, Luxembourg, Hungary,
Germany, Netherlands, Poland, Slovakia, Spain,
Sweden, Switzerland, USA, Great Britain
VÝSTAVNÍ PLOCHA
3 669 m2
EXHIBITION AREA
3 669 m2
POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ
13 707
NUMBER OF VISITORS
13 707
Termín konání 2014 13. - 14. 3. 2014
dates 2014 March 13 - 14, 2014
ZÁŠTITA JOBS EXPO
UNDER THE PATRONAGE OF JOBS EXPO
ZÁŠTITA LINGUA SHOW
UNDER THE PATRONAGE OF LINGUA SHOW
HLAVNÍ PARTNEŘI JOBS EXPO
MAIN PARTNERS JOBS EXPO
PARTNEŘI LINGUA SHOW
PARTNERS LINGUA SHOW
ODBORNÝ GARANT
PARTNER
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MAIN MEDIA PARTNER
2013
3. ročník mezinárodního veletrhu pracovních příležitostí JOBS EXPO proběhl
společně s 2. ročníkem mezinárodního jazykového a vzdělávacího veletrhu
LINGUA SHOW. Záštitu nad veletrhem převzalo Ministerstvo práce a sociálních
věcí ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Veletrhy JOBS EXPO
a LINGUA SHOW jsou jedny z nejvýznamnějších akcí svého oboru o čem
svědčí vysoká návštěvnost, počet vystavovatelů, počet zastoupených zemí
a počet přednášek a workshopů.
The third year of the JOBS EXPO international fair of job opportunities took
place together with the sekond year of the LINGUA SHOW international
langure and education fair. The fairs were held under the auspices of the
Ministry of Labour and Social Affairs and the Ministry of Education, Youth
and Sports. The JOBS EXPO and LINGUA SHOW fairs are among the most
important events in their field. This confirms the number of direct exhibitors,
leased exhibition space, number of lectures and workshops as well as
the number of visitors.
doprovodné akce
accompanying events
Rozsáhlý doprovodný program s více jak 100 přednáškami a workshopy
představil novinky ze světa celoživotního a jazykového vzdělávání či kariérního
poradenství a individuálních konzultací pro zájemce o práci.
The extensive accompanying program with over than 100 lectures and
workshops, presented news and innovations from the world of lifelong and
language education as well as career counseling and individual counseling for
persons interested in finding work.
JOBS EXPO
Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů personálních služeb proběhl dvoudenní
program o personalistice a způsobu hledání práce, kariérním poradenství,
individuálních konzultací pro uchazeče o zaměstnání a prezentace: Jak se
v dnešní době správně připravit na pracovní pohovor?
EURES poradci nabídli prezentace k životním a pracovním podmínkám
z Belgie, Bulharska, Česka, Finska, Francie, Itálie, Německa, Nizozemí, Polska,
Rakouska, Slovenska, Švédska a Velké Británie.
EURES-T Bayern-Tschechien pomáhá hledat zaměstnání s budoucností
v sousedních státech. Pro studenty pomáhá EURES-T získávat uznávané
kvalifikace v Evropě.
Na společné expozici EURES se mimo jiné představili i zástupci zaměstnavatelů
z Německa a Nizozemí a zájemci měli možnost absolvovat přijímací pohovor
přímo na veletrhu.
LINGUA SHOW
Pořadatelé LINGUA SHOW připravili mimořádně bohatý doprovodný program,
semináře a workshopy předních jazykových a vzdělávacích profesionálů,
bezplatné jazykové minilekce s interaktivní výukou přímo na veletrhu,
jazykové testy a zkoušky zdarma, přednášky o studiu a práci v zahraničí nebo
představení rozmanitých jazyků a kultur.
Ve spolupráci s Fulbrightovou komisí a Americkým centrem Velvyslanectví
USA proběhl samostatný blok o studiu, stipendiích a stážích v USA.
V testovacím centru Channel Crossings měli návštěvníci možnost ověřit si
svoji úroveň komunikačních dovedností v cizím jazyce. Testování proběhlo
v pěti jazycích: angličtině, němčině, španělštině, italštině a francouzštině. Na
programu byla také inovativní multimediální výuka angličtiny s interaktivní
tabulí.
Kromě testování proběhli série ukázkových minilekcí z angličtiny, němčiny,
francouzštiny, španělštiny, ruštiny, italštiny, portugalštiny a holandštiny a také
z exotických jazyků jako arabština, japonština a čínština.
Pod názvem EDUCA EXPO veletrh nabídl také doprovodný program věnovaný
problematice celoživotního vzdělávání dospělých. Blok přednášek z oblasti
rekvalifikačních programů a profesních kurzů, vzdělávání managementu
firem, komunikačních dovedností aj. proběhl ve spolupráci s Asociací institucí
vzdělávání dospělých.
JOBS EXPO
In cooperation with the Association of Personnel Services Providers, a two-day
program was held on the topics of personnel services and ways of job seeking,
career counseling, individual consultations for job candidates and included a:
How to properly prepare for a job interview today?
presentation.
EURES consultants offered presentations on living and working conditions
in the Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Finland, France, Germany, Italy,
Netherlands, Poland, Austria, Slovakia, Sweden and Great Britain.
EURES-T Bayern-Tschechien helps to the job seeking people in neighbouring
countries. For students is getting acknowledged qualifications in Europe.
On the EURES stand were presented employers from Germany and Netherlands
providing interviews for their potential future colleagues.
LINGUA SHOW
The organizers of the LINGUA SHOW fair prepared an exceptionally rich
accompanying program, seminars and workshops by the leading langure and
education professionals, free language mini-lessons with interactive teaching
right at the fair, free language tests and exams, and presentations
about studying and working abroad as well as about various languages
and cultures.
An independent segment on studies, scholarships and internships in the USA
was held in cooperation with the Fullbright Commission and the American
Center of the US Embassy.
At the Channel Crossings testing center visitors had the opportunity to test
their level of foreign language communication skills. Tests were held in five
languages: English, German, Spanish, Italian and French. The program also
included innovative multimedia teaching of English using an interactive
board.
In addition to the tests, there was also a series of demonstration mini-lessons
of English, German, French, Spanish, Russian, Italian, Portuguese and Dutch,
as well as of exotic languages such as Arabic, Japanese and Chinese.
Under the name of EDUCA EXPO presented the fair also accompanying
programe dedicated to lifelong learning of adults. The block of lectures on
retrainig programs and vocational qualification, management education,
communication skills etc. took place in collaboration with Association of
Adult Education Institutions in the Czech Republic.
2013
Seznam zúčastněných firem
List of participating companies
• AIESEC ČESKÁ REPUBLIKA • AJŠA ASOCIACE JAZYKOVÝCH ŠKOL A AGENTUR ČR • ALCALINGUA - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ • AMERICKÉ CENTRUM • ANNONCE
• APPS - ASOCIACE POSKYTOVATELŮ PERSONÁLNÍCH SLUŽEB • ASIANA - STUDY INTERNATIONAL • ASOCIACE CERTIFIKOVANÝCH JAZYKOVÝCH ŠKOL • ASOCIACE
INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH ČR • AUSTRALIAN TRADE COMMISSION • AV CARE • AVJS GRUPPE • CITY & GUILDS • CK INTACT - STUDIUM V ZAHRANIČÍ
• COMMERZBANK • CONTINENTAL AUTOMOTIVE CZECH REPUBLIC • DPFA AKADEMIE GRUPPE • DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŽEB MŠMT • EDUMENU.cz • ENVIROTECH
INSTITUTE OF EDUCATION • EPSO • EURES BELGIE • EURES BULHARSKO • EURES ČESKÁ REPUBLIKA • EURES FINSKO • EURES FRANCIE • EURES ITÁLIE
• EURES NĚMECKO • EURES NIZOZEMÍ • EURES POLSKO • EURES RAKOUSKO • EURES SLOVENSKO • EURES ŠVÉDSKO • EURES VELKÁ BRITÁNIE • EURES-T
BAYERN-TSCHECHIEN • EUROPASS • EVROPSKÁ KOMISE • EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR • FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ • FRANCOUZSKÝ INSTITUT V PRAZE
• FRIDAYEUROTECH • GOETHE INSTITUT PRAG • GRIFFITH UNIVERSITY • HETZNER ONLINE • HTMI HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUTE • HYPERMÉDIA, a.s.
• HYPERPRÁCE.CZ • CHANNEL CROSSINGS • INDEX NOSLUŠ • JIPKA - VZDĚLÁVÁNÍ • KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA • KOMISE J.W. FULBRIGHTA • LÉKAŘI BEZ
HRANIC • LIDL ČESKÁ REPUBLIKA • LITIOM SERVICES • LUTO GERMANY • MANAGEMENT2000 • MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ • MINISTERSTVO
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY • NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VZDĚLÁVÁNÍ • ONLINE JAZYKY - ANGLIČTINA ONLINE PRO SAMOUKY • OPTIMAL • ORANGE TREE •
PARTNERS FINANCIAL SERVICES • RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA • RANDSTAD • RBC ENGINEERING • ROZVOJ KARIÉRY • RUSKÉ STŘEDISKO VĚDY A KULTURY
• SAP BUSINESS SERVICES CENTRE EUROPE • SEZNAM.CZ • SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DE TURISMO DE VALLADOLID • SOCIETA DANTE
ALIGHIERI • SPOLEČNOST PRO STUDIJNÍ CESTY A SEMINÁŘE • SPRÁCE.CZ • START PEOPLE INTERNATIONAL RECRUITMENT • STONE & BELTER • STUDENT AGENCY
• TLS TRANSPORT-LOGISTIK-SYSTEME • TRENKWALDER • TRIREGIO • TYRKYS.CZ • U.S. EMBASSY • ÚŘAD PRÁCE ČŘ • VAŠE EVROPA PORADENSTVÍ • VLASTA
REMIŠOVÁ - MARY KAY • WALL STREET INSTITUTE • WWW.SCIO.CZ • ZÁPADOČESKÁ UNIVERSITA V PLZNI, ÚSTAV JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY • ZÁPADOČESKÁ
UNIVERZITA V PLZNI, MEZINÁRODNÍ LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA • ZASTOUPENÍ EVROPSKÉ KOMISE V ČR
Petr Kutnohorský T +420 220 103 496 M +420 724 183 014
E [email protected] W www.jobsexpo.cz
Lubor Dvořák
T +420 220 103 208 M +420 724 589 260
E [email protected]
W www.linguashow.cz
Download

lingua-show-2013_zaverecna