26.5.2014
Por.č.
1
Názov profesie
CNC obrábač
Evidované voľné pracovné miesta na ÚPSVaR Prešov 22.týždeň
Poč.
VPM
10
Zamestnávateľ
DANOX HOLDING
s. r. o.
Adresa
pracoviska
Levočská 11,
Prešov, 08001
Popis miesta
Dátum
nahlásenia
Ponúkame stabilnú prácu v ČR pre
CNC obrábačov. Ide o pracovné
miesto na stroj CNC frézka 5-osá
DMU 60 a CNC frézka 3-osá a
konvenčná brúska BUA 25 alebo
CNC brúska OKAMOTO, riadiaci
systém Grind-X Okamoto ver.1.0-02.
Tri samostatné pozície. Pracovník
musí byť vyučený v strojárenskom
odbore a musí vedieť ovládať riadiaci 21.5.2014 0:00:00
systém HEIDENHAIN. Obrába sa
podľa vopred pripravených
programov, ktoré vytvorí programátor
z firmy, ide o prácu s presnosťou na
stotinky. Mzda 115,- KČ/hod.,
ubytovanie zdarma. Prax min. 2 roky.
Monika Matiková (tel.:
+421908385835, e-mail: [email protected])
2
CNC sústružník
10
DANOX HOLDING
s. r. o.
3
chemik - laborant technológ
1
IMUNA PHARM,
a.s.
4
frézar, sústružník
2
KOVO-FINIŠ, s.r.o.
Ponúkame stabilnú prácu v ČR pre
CNC strojárov. Obrábač kovov, alebo
vyučený strojár, ktorý je vyučený na
CNC zariadenia. Jedná sa o stroje
CNC sústruh CTX 310 alebo CTX
420 v riadiacom systéme SIEMENS.
Ide o pozíciu, kde uchádzač musí
ovládať toto centrum - čítať
Levočská 11,
výkresovú dokumentáciu, musí si do 21.5.2014 0:00:00
Prešov, 08001
systému nastaviť maximálne
obrábanie, max. dĺžku, hmotnosť
obrobku, rozsah otáčok, riadiaci
systém. Mzda 130,- KČ/hod.,
ubytovanie zdarma. Prax min. 2 roky.
Monika Matiková (tel.:
+421908385835, e-mail: [email protected])
Navažovanie chemikálií a príprava
dialyzačných roztokov. Podmienkou
Jarková 269/17,
prijatia je úplné stredné odborné
Šarišské
vzdelanie so zameraním na chémiu, 19.5.2014 0:00:00
Michaľany, 08222 resp. gymnázium. Ľudmila Takáčová
(tel.: +421902895715, e-mail:
[email protected])
Jesenná 1,
Prešov, 08001
Frézovanie, sústruženie. Martina
Jakšová (tel.: +4210917666927, email: [email protected]).
Prax min. 3 roky.
5.5.2014 0:00:00
5
majster v
stavebnej výrobe
1
Lechstav, s. r. o.
Majster na stavbe. JUDr. Mária
Dorková PhD. (tel.: +421915858033,
Vajanského 63/A,
13.5.2014 0:00:00
e-mail:
Prešov, 08001
[email protected]). Pra
xmin. 6 rokov.
Riadenie úseku výroby v
stavebníctve: plánovanie,
koordinovanie a nastavovanie
výrobných procesov a kapacít,
hodnotenie výkonu pracovníkov,
motivovanie a vedenie porád,
zabezpečenie plynulého chodu
výrobného procesu a odstraňovanie 5.5.2014 0:00:00
nedostatkov, spracovanie reportov,
prezentácia výsledkov úseku výroby.
Martina Lešová (tel.:
+421514892511, mobil: neuviedol,
fax: 0514525192, e-mail:
[email protected]). Prax min 6
rokov. Vzdelanie VŠ.
6
manažér výroby v
stavebníctve
1
REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30 30,
Sabinov, 08301
7
murár
5
Lechstav, s. r. o.
Ing. Stanislav Lech (e-mail:
Vajanského 63/A,
[email protected]). Prax min. 3
Prešov, 08001
roky.
22.5.2014 0:00:00
8
operátor výroby lisár
9
operátor
zváracieho robota
10
pomocník na
stavbe
11
pracovník
obsluhy
zváracieho robota
- Lipany
20
1
4
1
DANOX HOLDING
s. r. o.
Levočská 11,
Prešov, 08001
TEAM
Kpt. Nálepku 2 2,
INDUSTRIES, s.r.o. Lipany, 08271
Lechstav, s. r. o.
LUTO Automotive
s.r.o.
Výroba tepelnej a zvukovej izolácie
pre interiéry motorových vozidiel.
Fyzicky náročná práca v stoji,
požadujeme dobrý zdravotný stav.
Práca na trojzmennú prevádzku v
ČR, HPP. Ubytovanie zdarma. Po
odpracovaní 80 hod. poskytujeme
zálohy. Uchádzači pred nástupom
musia prejsť školením BOZP. Prax
min. 1 rok.
Obsluha zváracieho robota - riadiaci
systém Fanuc Kontrola dielcov. Prax
min. 1 rok. Mgr. Ľudmila Rimská (tel.: 13.5.2014 0:00:00
+421918423991, e-mail:
[email protected])
Ing. Stanislav Lech (tel.:
Vajanského 63/A,
+421915838033, e-mail:
Prešov, 08001
[email protected]).
Lipany 1, Lipany,
08271
14.5.2014 0:00:00
Obsluha zváracieho automatu,
strojové zváranie komponentov v
strojárskej spoločnosti, práca so
systémom Fanuc, pomocné
manipulačné práce, práca v 2-3
zmennej prevádzke. Mgr. Anna
Šimová (tel.: +421902918363, email:
[email protected])
22.5.2014 0:00:00
15.5.2014 0:00:00
12
13
14
15
predajca
nahradných
dielov v
autoservise
recepčný/á
redaktor
riadiaci pracovník
vo výrobe
1
Marek Verešpej AUTOSERVIS
Ľutinská 732,
Pečovská Nová
Ves, 08256
Objednávanie náhradných dielov,
výdaj tovaru zo skladu, príjem a
fakturovanie zákaziek, vybavovanie
telefonátov, e-mailov a zákazníkov.
Marek Verešpej (tel.:
+421915971388, e-mail:
[email protected])
13.5.2014 0:00:00
Evidencia objednávok, komunikácia
s klientom, obsluha registračnej
pokladne. Ing. Ján Zvolenský (tel.:
+421905743031, e-mail:
[email protected])
23.5.2014 0:00:00
2
Relax-fit Gold, spol. Plzeňská 2,
s r.o.
Prešov, 08001
1
Redaktorské práce: zalomenie,
úprava a písanie textov do časopisu,
Námestie
Michal Vaško úprava fotografií, uskutočňovanie
5.5.2014 0:00:00
Kráľovnej pokoja 3
VYDAVATEĽSTVO
rozhovorov, atď. Tatiana Prusáková
3, Prešov, 08001
(tel.: +421905976742, e-mail:
[email protected])
1
ZTS Sabinov, a. s.
Holleho 27,
Sabinov, 08330
Plánovanie výroby, kapacít,
kooperácia. Mgr. Peter Gabrik (tel.:
0514561221, e-mail:
[email protected]). VŠ
vzdelanie.
7.3.2014 0:00:00
16
rozpočtár,
kalkulant stavieb
1
REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30 30,
Sabinov, 08301
17
skladník
1
ROKO, s.r.o.
Strojnícka 18,
Prešov, 08001
Preverovanie vstupných údajov pre
tvorbu nákladových rozpočtov.
Zisťovanie fixných a variabilných
položiek pre stanovovanie ceny.
Vypracovávanie rozpočtov a
cenových kalkulácií – cenotvorba.
Sledovanie nárastov cien produktov,
prirážok a vyjednávanie bonusov a
zliav. Vykonávanie kontroly nákladov
5.5.2014 0:00:00
pred, počas a po realizácii projektov
a následné reportovanie a
vyhodnocovanie výstupov.
Komunikácia s dodávateľmi a
vyjednávanie najvýhodnejších
dodacích podmienok. Martina
Lešová (tel.: +421514892511, e-mail:
[email protected]). Prax min.
5 rokov.
Príjem a umiestnenie prijatých
zásob, vyskladňovanie tovaru,
manipulácia s paletovými vozíkmi,
kontrola stavu zásob, záručných
23.5.2014 0:00:00
lehôt, ďalšie práce spojené s daným
zaradením. Ing. Mária Lukáčová (tel.:
+421917466580, e-mail:
[email protected])
18
19
skladník
strojmajster linky zoraďovač
10
1
DANOX HOLDING
s. r. o.
Levočská 11,
Prešov, 08001
POLYGRAF PRINT Čapajevova 44,
spol. s r.o.
Prešov, 08001
Ponúkame stabilnú prácu v ČR na
HPP pre zodpovedných a
spoľahlivých ľudí s platným
oprávnením na VZV – W1 a praxou.
Nepretržitá trojzmenná prevádzka,
19.5.2014 0:00:00
mzda 80,- KČ/hod., po odpracovaní
80 hod. poskytujeme zálohy,
ubytovanie zdarma. Monika Matiková
(tel.: +421908385835, e-mail: [email protected]). Prax min. 1 rok.
Nastavovanie a obsluha knihárskej
linky, čistenie, ošetrovanie a bežná
údržba prideleného technického
zariadenia, kontrola pracovného
procesu a výsledkov práce, kontrola
kvality vyrábaného produktu,
13.5.2014 0:00:00
operatívne riešenie vzniknutých
technických problémov,
zaznamenávanie technických údajov
a výsledkov práce. Ing. Iveta
Benčičová (tel.: +421517713286, email: [email protected]).
Prax min. 2 roky.
20
vedúci výroby
1
KOVO-FINIŠ, s.r.o.
Jesenná 1,
Prešov, 08001
21
vodič - skladník
1
PetrovanyČEROZ
Vysielač 573,
SLOVENSKO s.r.o.
Prešov, 08253
22
vodič nákladného
auta
2
VSM-TRANS s. r. o.
24
zámočník mostár
10
DANOX HOLDING
s. r. o.
Mlynská 7, Veľký
Šariš, 08221
Levočská 11,
Prešov, 08001
Programovanie CNC. Martina
Jakšová (tel.: +421917666927, email: [email protected]).
Prax min. 2 roky.
5.5.2014 0:00:00
Rozvoz tovaru, vychystavanie tovaru
na základe objednávok od
19.5.2014 0:00:00
zákazníka. Ing. Ján Kolár (tel.:
+421517582186, e-mail:
[email protected])
Rozvoz tovaru v rámci SR. Vadimír
Smorada (tel.: +421905639634, e20.5.2014 0:00:00
mail: [email protected]). Prax
min. 2 roky.
Ponúkame prácu v ČR na HPP pre
zámočníka – mostára, výroba a
zváranie ťažkých konštrukcií,
doplnkové práce: obsluha žeriavu
káblovým ovládaním zo zeme,
viazanie bremien. Potrebný
zváračský preukaz CO2, prax 5
rokov, čítanie výkresov. Nutný dobrý 20.5.2014 0:00:00
zdravotný stav, lekárska prehliadka –
zdravotné riziká : hluk, vibrácie,
práce v noci – 2.kat. Ubytovanie
zdarma. Monika Matiková (tel.:
+421908385835, e-mail: [email protected]). Prax min. 5
rokov.
25
26
27
advokátsky
koncipient
ambulantný
predaj textilu
asistent zubného
lekára
1
1
1
Jarková 63,
Prešov 1, 08001
VŠ - právo, evidencia na ÚP znevýhodnený uchádzač. Životopis,
7.5.2014 0:00:00
motivačný list, foto zaslať mailom na:
[email protected]
Jozef Mekk
Nezabudova 31 ,
Sabinov, 08301
Predaj pánskej a dámskej konfekcie.
VP sk. B. Kontaktovať sa telefonicky
17.4.2014 0:00:00
na t.č. 0903 604 439 - p. Mekk, alebo
osobne.
MUDr. Ľubomír
Bujňák, s.r.o.
Hlásiť sa na t.č. 0915762762, MUDr.
Námestie slobody Bujňák. Vzdelanie - zdravotnícky
22.5.2014 0:00:00
50, Sabinov,
asistent. Asistencia v zubnej
08301
ambulancii, práca s PC, starostlivosť
o chod ambulancie.
SB,Komenského
39, 08301
Kišeľak Lukáš
JUDr., advokát
28
cukrár/ka
1
Miroslav Tuleja
29
elektrikár silnoprúd
1
EkoArt-SK, s.r.o.
30
elektromontér
sieťového
rozvodu
1
SEAK, s.r.o.
Vyučená v odbore cukrár. Pečenie
14.5.2014 0:00:00
zákuskov, tôrt. Prax min. 2 roky.
Kontakt: 0905 287 588, Tuleja.
Životopis zaslať mailom na:
Vyšná Šebastová [email protected] Min. učňovské
86, Prešov 6,
vzdelanie - odbor silnoprúd, VP sk. 16.5.2014 0:00:00
08006
B,C. VZV výhodou. Znevýhodnený
uchádzač - § 50.
Životopis zaslať mailom na:
[email protected] Min.
stredoškolské vzdelanie, VP sk.B,
Odborárska 22,
znalosť práce s PC, odborná
19.5.2014 0:00:00
Prešov, 08001
spôsobilosť § 22. Inštalácia
osvetľovacej techniky, výroba a
úprava rozvádzačov pre priemyselné
haly.
31
frézar
1
OSDM Production,
s.r.o.
32
inštalatér
vodovodov
1
EkoArt-SK, s.r.o.
33
klampiar
4
L-servis, s. r. o.
34
kombajnista
2
STROJPOL - M, s.
r. o.
35
krajčír/rka
Hlásiť sa na t.č. 0911663223, p.
Budovateľská 48,
Hvizdoš. Evidencia na ÚP nad 3
Prešov, 08001
mesiace - NP XXI.
Životopis zaslať mailom na:
Vyšná Šebastová
[email protected] Min. učňovské
86, Prešov 6,
vzdelanie - vodoinštalatér.
08006
Znevýhodnený uchádzač - § 50.
Práca na stavbách striech. Výkon
práce: Nemecko, ubytovanie
T.Ševčenka 2/A ,
zabezpečené. Prax min. 2 roky.
Prešov, 08001
Nemecký jazyk, výhodou. Kontakt:
0911671004, Bortňáková.
Kurz na obsluhu kombajnu
Kendice 148 ,
podmienkou prijatia. VP sk. C
Kendice, 08201
výhodou. Kontakt: 0903905811,
Miko. Výkon práce: SR.
10
L-servis, s. r. o.
Masarykova 22 ,
Prešov, 08001
Hlavná 111,
Prešov 1, 08001
36
kuchár
1
BABYLON Prešov,
s.r.o.
37
kuchár
1
Peter Goliáš SERVICE GOTEX
38
kuchár
1
VEMI, s.r.o.
29.4.2014 0:00:00
16.5.2014 0:00:00
16.5.2014 0:00:00
28.4.2014 0:00:00
Šitie pracovných odevov, odevov na
voľný čas. Prax min. 1 rok. Kontakt:
19.5.2014 0:00:00
0911671004, Bortňáková, zaslať
životopis na [email protected]
Vyučenie a prax v odbore min. 2 roky
23.4.2014 0:00:00
podmienkou. Hlásiť sa na t.č.
0905290144, p. Prokeš.
Kontakt osobne na prevádzke, po Sabinov,Komensk
pia, od 9.00 - 14. 00 hod., p. Goliáš. 2.5.2014 0:00:00
ého 14, 08301
Reštaurácia u bažanta.
Námestie
Prax min. 10 rokov. Kontakt:
legionárov 4 ,
0911475045, Pekár (volať od 8.00 - 15.4.2014 0:00:00
Prešov, 08001
16.00 hod., po-pia)
39
kuchár tureckej
kuchyne
1
MERY- B, sro
40
kuchár/ka
1
NÁDEJ, n.o.
41
kuchár/ka
1
SOJKA, s.r.o.
42
obchodný
zástupca
1
APEKA, s. r. o.
Hlavná 44 ,
Prešov, 08001
Hlásiť sa na t.č. 0911440002, p.
Ivanková. Stredoškolské vzdelanie,
certifikát na turecké špeciality.
Vyučený/á v odbore kuchár,
Sládkovičova 14, znevýhodnený uchádzač, § 50.
Prešov, 08001
Kontakt osobne na prevádzke od
7.00 - 15.00 hod.
Duchnovičovo
Hlásiť sa na t.č. 0905536267, p.
nám. 1, Prešov 1, Semanová. Vyučenie v odbore a
08001
prax potrebná.
12.3.2014 0:00:00
16.5.2014 0:00:00
21.5.2014 0:00:00
Zastupovanie spoločnosti pri predaji
produktov, vyhľadávanie
odberateľov, starostlivosť o
aktuálnych partnerov, prijímanie
objednávok, riešenie reklamácií.
Budovateľská 63 ,
28.4.2014 0:00:00
Realizácia marketingových aktivít,
Prešov, 08001
monitorovanie konkurencie,
sledovanie a urgencia pohľadávok,
prezentácia výrobkov. Zaslať
životopis na
[email protected]
43
oprava a obsluha
poľnohospodársk
ych strojov
1
44
pomocná
kuchárka
1
45
pomocná sila v
pekárni
2
46
pomocná sila,
upratovačka
1
47
pracovník
rýchleho
občerstvenia
2
Oprava a údržba strojov, obsluha
poľnohospodárskych strojov (traktor,
kombajn), práca so závesným
náradím, poľné práce (sejba,
Výskumnohnojenie, ošetrovanie a zber poľných
Malý Šariš 221,
šľachtiteľská stanica
plodín). VP sk. A, B, C, T. Vítaná je:
08001
Malý Šariš
prax s kombajnom, zváračský
preukaz, obsluha VZV.
Zodpovednosť, flexibilita, tímová
práca. Kontakt: Ing. Lichvárová,
051/7711760, [email protected]
Duchnovičovo
Hlásiť sa na t.č. 0905536267, p.
SOJKA, s.r.o.
nám. 1, Prešov 1, Semanová. Vyučenie v odbore a
08001
prax potrebná.
Výberové konanie dňa 30.5.2014 o
9.00 hod. na ÚPSVaR Prešov, č.dv.
Justičná , Prešov,
FRAPEK, s.r.o.
102. Doniesť životopis. Ochota
08001
absolvovať zácvik na prevádzke v
okr. Vranov n/T.
Kontakt osobne na prevádzke, po Peter Goliáš Sabinov,Komensk
pia, od 9.00 - 14. 00 hod., p. Goliáš.
SERVICE GOTEX ého 14, 08301
Reštaurácia u bažanta.
MERY- B, sro
Hlavná 44 ,
Prešov, 08001
15.4.2014 0:00:00
21.5.2014 0:00:00
30.4.2014 0:00:00
2.5.2014 0:00:00
Výberové konanie u zamestnávateľa
na adrese Prešov, Hlavná 44 v
pracovných dňoch od 23.-30.5.2014
v čase od 9.00 - 12.00 hod. Doneste
7.5.2014 0:00:00
si životopis. Príprava a predaj
rýchleho občerstvenia (Kebab).
Stredoškolské vzdelanie, evidencia
na ÚP - znevýhodnený uchádzač.
48
predavačka v
kvetinárstve
49
programátor v
odbore výpočtová
technika
50
prípravár stavebný
rozpočtár
51
skladník
1
2
1
10
Vyučenie v odbore alebo prax v
odbore potrebná. Výkon práce: Veľký
M.R. Štefánika 4 , Šariš. Prac. doba: 9.00- 18.00 hod.
Mgr.Daniel Chudý Veľký Šariš,
Zaslať životopis na [email protected] 2.4.2014 0:00:00
Agentúra Danys
08221
VPM na § 50, znevýhodnený UoZ,
min. 3 mesiace evidencie na ÚP
podmienkou.
Odborárska 22,
Prešov, 08001
Životopis zaslať mailom na:
[email protected] Vysokoškolské
vzdelanie, programovanie v jazyku C,
19.5.2014 0:00:00
samostatnosť, flexibilita. Vývoj
softvéru pre mikroprocesory v jazyku
C.
DÚHA, a.s.
Čapajevova 29,
Prešov, 08001
Žiadosť, životopis a motivačný list
zaslať na email: [email protected]
19.5.2014 0:00:00
Vzdelanie: VŠ: pozemné stavby, min.
2 roky prax. Výkon práce: SR.
GAZU s.r.o.
Výkon práce: ČR, Kralupy nad
Vltavou. Príspevok na dopravu,
ubytovanie, zaistená doprava.
Družstevná 38,
Výberové konanie 29.5.2014 na
Nižná Šebastová, ÚPSVaR Prešov, č.d. 79, priniesť
08006
životopis. Osvedčenie na VZV,
potravinársky preukaz. Kontakt:
[email protected] alebo
[email protected]
SEAK, s.r.o.
21.5.2014 0:00:00
52
53
54
stavbyvedúci na
cestné stavby
technický
pracovník v
poľnohospodárst
ve
technik elektronik
1
1
2
Čapajevova 29,
Prešov, 08001
Žiadosť, životopis a motivačný list
zaslať na email: [email protected]
Vzdelanie: VŠ: pozemné
19.5.2014 0:00:00
stavby,cestné stavby, min. 2 roky
prax. Výkon práce: SR. Podmienkou
priajatia je certifikát na cestné
stavby.
VýskumnoMalý Šariš 221,
šľachtiteľská stanica
08001
Malý Šariš
Odborná technická práca pri
zakladaní, ošetrovaní a hodnotení
poľných pokusov
poľnohospodárskych plodín, odborná
rutinná práca v teréne s pokusníckou
technikou a so špeciálnymi prístrojmi
15.4.2014 0:00:00
podľa zaužívaných metodických
postupov. Vzdelanie: technik
rastlinej výroby resp. mechanizátor.
Prax min. 2 roky. Kontakt: Ing.
Lichvárová, 051/7711760,
[email protected]
DÚHA, a.s.
SEAK, s.r.o.
Odborárska 22,
Prešov, 08001
Životopis zaslať mailom na:
[email protected] Vysokoškolské
6.5.2014 0:00:00
vzdelanie - technický smer. Vývoj
softvéru pre mikroprocesory v jazyku
C.
55
56
57
vedúca predajne
vedúca zmeny v
pekárni
vodič - strojník
1
1
1
Min. 5 rokov praxe ako vedúca
predajne. Riadenie a organizovanie
práce na predajni, preberanie tovaru
od dodávateľov, práca s PC, práca s
COOP Jednota
Konštantínova 3 , pokladňou, administratíva, predaj
21.5.2014 0:00:00
Slovensko,
Prešov, 08001
tovaru. Zaslať životopis na
spotrebné družstvo
[email protected]
Kontaktovať bude zamestnávateľ len
vybraných uchádzačov. Výkon práce:
M. Nešpora, Prešov.
FRAPEK, s.r.o.
Výberové konanie dňa 30.5.2014 o
9.00 hod. na ÚPSVaR Prešov, č.dv.
Justičná , Prešov, 102. Doniesť životopis. Ochota
08001
absolvovať zácvik na prevádzke v
okr. Vranov n/T. Vyučenie v odbore
pekár, alebo cukrár výhodou.
30.4.2014 0:00:00
EBA s.r.o.
Podmienkou je: VP sk. C+E,
strojnícky preukaz sk. 9, ADR
preukaz, preukaz na prácu vo
Košická 1, Prešov,
výškach, preukaz na obsluhu
08001
zdvíhacích zariadení, karta vodiča,
karta do digitálneho tachografu.
Kontakt na t.č. 0918734985.
24.4.2014 0:00:00
58
59
60
61
všeobecný
administratívny
pracovník
zámočník - zvárač
plastov
údržbár lisov
čašník, servírka
1
1
10
1
APEKA, s. r. o.
Fakturácia a administratívne práce,
vystavovanie dokladov,
zabezpečovanie logistiky,
Budovateľská 63 ,
objednávanie dopravy, komunikácia
Prešov, 08001
so špeditármi, evidencia skladových
kariet. Zaslať životopis na
[email protected]
EkoArt-SK, s.r.o.
Životopis zaslať mailom na:
Vyšná Šebastová [email protected] Min. učňovské
16.5.2014 0:00:00
86, Prešov 6,
vzdelanie - zámočník, zváranie
08006
plastov. Znevýhodnený uchádzač - §
50.
DANOX HOLDING
s. r. o.
Dávid Iliaš
28.4.2014 0:00:00
Levočská 11,
Prešov, 08001
Ponúkame prácu v ČR na HPP pre
šikovných pracovníkov na opravy a
údržbu lisov. Požadované vzdelanie
– SOU technického smeru,
manuálna zručnosť, zámočnícke
20.5.2014 0:00:00
práce, prax v obrábaní – sústruh,
fréza, zváračský preukaz, prax na
VZV. Práca na dve 8-hodinové
zmeny, týždeň denná, týždeň nočná,
mzda 85,- KČ, ubytovanie zdarma.
Demjata 99,
Demjata, 08213
Výkon práce: Demjata. Vyučený/á v
odbore alebo s praxou. Kontakt:
0905280139, Iliášová. VPM na § 50, 21.5.2014 0:00:00
zenvýhodnený UoZ. Min. 3 mesiace
v evidencii ÚP podmienkou.
62
63
64
65
66
čašník, servírka
čašník, servírka
šič/ka
šička
šička
Kontakt osobne na prevádzke, po Sabinov,Komensk
pia, od 9.00 - 14. 00 hod., p. Goliáš.
ého 14, 08301
Reštaurácia u bažanta.
1
Peter Goliáš SERVICE GOTEX
2
Výkon práce: Lemešany. Dohodnúť
Lemešany 85 ,
stretnutie: 0905361135, Karabinoš.
25.3.2014 0:00:00
Karabinoš František
Lemešany, 08203 VPM vytvorené na NP XXI, min. 3
mesiace v evidencii ÚP podmienkou.
50
Šitie komponentov do interiéru
automobilov. Predvýber 28.5.2014 o
19.5.2014 0:00:00
13. 00 hod., a 15.00, č.d. 79,
ÚPSVaR Prešov.
2
4
JOBELSA
Rozvojová 2,
SLOVENSKO, s.r.o. Košice, 04011
EGOTEX, s.r.o.
HINRICHS, s.r.o.
2.5.2014 0:00:00
Šitie odevnej konfekcie. Prac. doba:
Masarykova 22/A, jednozmenná, 6.00- 14.30 hod. Prax
17.3.2014 0:00:00
Prešov, 08001
min. 1 rok. Kontakt: 051/7560138,
Ilčinová.
Za potokom 17,
Ľubotice, 08006
Vyučenie v odbore podmienkou.
Kontakt osobne na prevádzke od
7.00 -14.00 hod. alebo tel. kontakt:
0903369611, Marcinčin. Štitie
pánskych a dámskych nohavíc.
14.5.2014 0:00:00
Download

26.5.2014 Evidované voľné pracovné miesta na