Předběžná konfigurace
ovladačů HP
Průvodce
Průvodce předběžnou konfigurací
ovladačů HP
Autorské právo a licence
Informace o ochranných známkách
© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Microsoft® a Windows® jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti Microsoft
Corporation v USA.
Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez
předchozího písemného souhlasu zakázány
kromě případů, kdy to povoluje autorský
zákon.
Uvedené informace mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Jediné záruky pro produkty a služby HP jsou
výslovně uvedeny v prohlášeních o
zárukách, které jsou dodávány současně s
těmito produkty a službami. Žádný obsah
nelze vykládat jako poskytnutí dodatečné
záruky. Společnost HP nenese
zodpovědnost za technické nebo textové
chyby obsažené v tomto dokumentu.
Edition 4, 04/2008
Windows Vista™ je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation v USA a dalších
zemích/oblastech.
Obsah
1 Úvod
2 Přehled předběžné konfigurace ovladačů HP
Získání ovladače .................................................................................................................................. 3
Předběžná konfigurace ovladače ......................................................................................................... 3
Instalace a zavedení ovladače ............................................................................................................. 4
Dostupnost produktu pro různé ovladače ............................................................................................. 5
3 Podpora různých tiskových prostředí
Přímá instalace do pracovních stanic nebo tiskových serverů se systémem Windows ....................... 6
Tisk pouhým zaměřením v systému Windows ..................................................................................... 6
Tisk pouhým zaměřením v prostředí Novell ......................................................................................... 7
Tisk pouhým zaměřením ze serveru HP Printer Server Appliance ...................................................... 7
Terminálový server Windows Terminal Server ..................................................................................... 7
Terminálový server Windows Terminal Server (funkce Printer Auto-Create na serveru Citrix
Metaframe) ........................................................................................................................................... 7
Clusterový server Windows Cluster Server .......................................................................................... 8
4 Nástroje
Editor konfigurace ovladačů HP ........................................................................................................... 9
Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 ........................................ 15
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci ............................... 21
Nástroj pro zavádění ovladačů HP ..................................................................................................... 45
5 Tisková fronta a správa tiskových ovladačů prostřednictvím nástroje Web Jetadmin V10.0
Úvod ................................................................................................................................................... 54
Přehled ............................................................................................................................................... 54
Požadavky podpory ............................................................................................................................ 54
Vytvoření tiskové fronty ...................................................................................................................... 55
Hromadná správa tiskových front ....................................................................................................... 58
Úprava tiskové fronty .......................................................................................................................... 59
Odstranění tiskové fronty ................................................................................................................... 60
Správa ovladačů ................................................................................................................................. 60
CSWW
iii
iv
CSWW
1
Úvod
Průvodce předběžnou konfigurací ovladačů HP popisuje předběžnou konfiguraci ovladačů od
společnosti Hewlett-Packard, nástroje sloužící k jejímu využití a tisková prostředí, ve kterých je lze
použít. Obsahuje podrobný popis čtyř nástrojů pro použití předběžné konfigurace ovladačů od
společnosti HP:
●
editor konfigurace ovladačů HP,
●
modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1,
●
nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení a tichou instalaci,
●
nástroj pro zavádění ovladačů HP.
Předběžná konfigurace ovladačů HP je řešení založené na softwarové architektuře a sadě nástrojů,
které mohou správci informačních technologií (IT) ve firmách používat k předběžné konfiguraci
nastavení tisku a zařízení v ovladačích tiskáren Hewlett-Packard před instalací ovladačů do síťového
prostředí.
To je možné například v situaci, kdy si určitá společnost zakoupila několik tiskáren HP Color LaserJet,
které má sdílet několik pracovních skupin. Vedení firmy si za účelem snížení nákladů na tisk přeje, aby
byl výchozím nastavením pro všechny tiskové fronty oboustranný (duplexní) tisk. Další úspory nákladů
chce dosáhnout tím, že některé skupiny uživatelů budou mít omezené možnosti barevného tisku. Díky
tomu se sníží spotřeba toneru. V síti je zapojeno několik různých tiskových serverů a každý z nich má
k dispozici jednu nebo více tiskových front k novým zařízením. Někteří uživatelé mohou tisknout na
nových tiskárnách přímo ze sítě, ale oddělení IT chce na tyto tiskové fronty uplatnit stejnou konfiguraci
ovladačů.
Dříve by bylo nutné takovéto tiskárny nainstalovat na každý tiskový server a pak je ručně nakonfigurovat
na požadované nastavení. Tiskárny by také musely být ručně nakonfigurovány pro každou pracovní
stanici s přímým tiskem podle požadovaného nastavení. Díky technologii předběžné konfigurace od
společnosti Hewlett-Packard lze tento proces značně zjednodušit. Následující příklady vysvětlují, jak
mohou být nástroje předběžné konfigurace využity v různých firemních prostředích:
CSWW
●
Pokud firma používá aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 nebo V10.0, mohou být její funkce pro správu
tiskových front využity k předběžné konfiguraci a vytvoření tiskové fronty na každém tiskovém
serveru systému Windows v jediném kroku. Konfiguraci lze uložit a použít při pozdějším zavádění
stejného produktu (bez ohledu na to, jaký konkrétní ovladač bude pro tento produkt použit). Každý
tiskový server pak může poskytovat správně nakonfigurované ovladače všem klientům se
systémem Windows. Aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 lze také nainstalovat přímo do pracovních
stanic.
●
Pokud si firma vyvinula vlastní proces zavádění tiskáren a ovladačů, je možné sadu pro
předběžnou konfiguraci ovladačů využít ke správnému nastavení ovladače ještě dříve, než se
ovladač do tohoto procesu zapojí. Po konfiguraci ovladače bude každé další zavádění ovladače
prováděno podle stejného nastavení.
●
Pokud firma používá tiskové servery od společností Novell nebo Hewlett-Packard, může
předběžnou konfiguraci ovladačů HP použít ještě před nahráním ovladačů na servery. Tím zajistí,
aby klienti při připojování ke sdíleným tiskovým frontám používali správně nakonfigurované
ovladače.
1
2
●
Pokud si firma přeje tichý spustitelný soubor, který mohou uživatelé spustit pro vytvoření tiskáren
na svých pracovních stanicích, je možné využít nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení a s jeho
pomocí vytvořit tichý spustitelný soubor obsahující předběžně konfigurované ovladače.
●
Když firma používá tiskové servery nebo pracovní stanice se systémem Windows, může být k
předběžné konfiguraci nainstalovaných ovladačů použit kterýkoli ze čtyř nástrojů. Aplikace Web
Jetadmin V8.1 nebo V10.0 i nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení mají schopnost tiskárny
nakonfigurovat i nainstalovat. Editor konfigurace ovladačů HP může pouze upravit ovladač tak,
aby při instalaci (jakoukoli metodou) obsahoval specifikované nastavení.
Kapitola 1 Úvod
CSWW
2
Přehled předběžné konfigurace
ovladačů HP
Správci sítě mohou řešení předběžné konfigurace ovladačů HP využít k předběžné instalaci ovladače
tiskárny před tím, než jej zavedou a nainstalují do provozního prostředí. Tento postup je velmi přínosný
při konfiguraci ovladačů tiskáren pro větší počet pracovních stanic nebo tiskových serverů, jejichž
tiskové fronty mají stejnou konfiguraci. Lze nakonfigurovat dva typy funkcí: doplňky tiskáren a nastavení
funkcí ovladače. Konfigurace ovladače bude přizpůsobena hardwaru tiskárny, takže ovladač umožní
správný přístup ke všem doplňkům tiskárny (například k duplexním jednotkám, doplňkovým vstupním
či výstupním zásobníkům tiskárny). Lze také upravit nastavení většiny funkcí ovladače.
Proces předběžné konfigurace se skládá ze tří kroků:
●
získání ovladače,
●
předběžná konfigurace ovladače,
●
instalace a zavedení ovladače.
Tyto kroky lze provést různými způsoby v závislosti na nástroji, který je použit k nadefinování
konfigurace.
Získání ovladače
Způsoby, jimiž lze software získat:
●
získání samotných ovladačů z disku CD-ROM dodaného společně s tiskárnou,
●
stažení ovladačů z webové stránky společnosti Hewlett-Packard,
●
použití ovladačů, které má již organizace k dispozici (například ovladač, který byl v interním
testování certifikován pro použití v určité firmě).
Předběžná konfigurace ovladače
Proces konfigurace ovladačů a jiného softwaru se provádí před samotnou instalací. Díky tomu stačí
ovladač nakonfigurovat pouze jednou a pak jej lze nainstalovat na jakýkoli počet serverů nebo
klientských zařízení.
Formát souborů
Informace o konfiguraci ovladačů jsou uloženy v malém konfiguračním souboru. Tento soubor je
oddělen od standardních souborů ovladače (knihovny DLL, sloužící k vytvoření a zobrazení
uživatelského rozhraní). Informace o konfiguraci ovladačů jsou sice uchovány v samostatném souboru,
avšak tento soubor je obsažen v balíčku ovladače a je na něj odkazováno v souboru .INF ovladače. Do
procesu konfigurace patří i přečtení informací o výchozím nastavení v tomto souboru. Správce pak může
zvolit nové výchozí nastavení existujících funkcí. Soubor je poté uložen a použit při instalaci příslušného
ovladače.
Konfigurační soubor je ve formátu XML. Tento soubor obsahuje seznam funkcí a dostupných možností
pro určitý produkt. Soubor má specifickou strukturu a jedním z úkolů předběžné konfigurace ovladačů
HP je tuto strukturu udržovat. Předběžná konfigurace ovladačů HP udržuje konzistenci konfiguračního
CSWW
Získání ovladače
3
souboru pomocí dynamické kontroly omezení. Před nastavením určité hodnoty program určí, zda je
navrhované nastavení platné v rámci předem určených omezení, která byla stanovena při výrobě
daného zařízení. Díky zachování správné struktury konfiguračního souboru také program zajistí
konzistenci. Zařízení, které informace o konfiguraci používá, tuto strukturu předpokládá, a proto je třeba
ji přesně dodržovat.
Konfigurační soubor má příponu .CFG. Většinou se nachází ve zkomprimované podobě v balíčku
ovladače dodaném společně s ovladačem, takže není možné jej upravit jinak, než pomocí speciálně
vytvořeného nástroje. Když se k provedení předběžné konfigurace ovladače použije některý z nástrojů
HP, upraví se obsah souboru .CFG tak, aby odrážel zvolené nastavení. Toto nastavení pak bude
výchozím nastavením pro všechny tiskárny používající předem nakonfigurovaný ovladač.
Uzamykatelné funkce
Vývojáři každého produktu určují skupinu funkcí, kterou lze konfigurovat, ale obecně platí, že jsou
podporovány všechny funkce ovladače. To znamená, že před provedením instalace lze upravit
nastavení zařízení (například volba zdroje papíru nebo jednotka pro oboustranný tisk) i předvolby tisku
(například výchozí zdroj papíru a výchozí výstupní zásobník). Pokud si správce IT přeje mít větší
kontrolu nad způsobem používání kompatibilních zařízení, může také nastavení mnohých funkcí
uzamknout v určitém stavu. Tato nastavení jsou „uzamykatelná“:
●
Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk)
●
Print in Grayscale (Černobílý tisk)
●
Media Type (Typ média)
●
Paper Source (Zdroj papíru)
●
Output Bin (Výstupní zásobník)
Omezení
Soubor .CFG zabrání použití neplatné konfigurace při instalaci ovladače tím, že určí platný vztah mezi
jednotlivými nastaveními obsaženými v tomto souboru. Soubor .CFG například zakáže nastavení typu
média na hodnotu Transparency (Fólie), když je zvolena hodnota Print on Both Sides (Oboustranný
tisk). Tento zákaz poskytuje jistotu, že když je ovladač nainstalován, dokáže úspěšně začlenit tato
nastavení do svého vnitřního formátu nastavení.
Použití konfigurace
Při instalaci předem nakonfigurovaného ovladače se nastavení obsažená v upraveném souboru .CFG
použijí ve vlastním vnitřním formátu nastavení ovladače. Po dokončení instalace je výchozí nastavení
tiskárny stejné jako nastavení zvolené v souboru .CFG. Od této chvíle se tiskárna i ovladač dají
nastavovat stejně jako v případě jakékoli jiné tiskárny. Uživatelé mohou upravovat nastavení tiskárny
ve složce Tiskárny a upravovat tiskové úlohy v různých aplikacích. Pokud správce IT vytvoří a
nainstaluje dva balíčky ovladače s odlišnou konfigurací, může pak instalovat libovolný počet tiskáren
za použití různě nakonfigurovaných verzí téhož ovladače.
Instalace a zavedení ovladače
Proces zavedení a instalace softwaru ovladače se v různých organizacích liší. Některé společnosti
konfiguraci softwaru klientských zařízení a serverů pečlivě kontrolují, v jiných je však distribuční síť
softwaru méně formální a neřídí ji centralizované oddělení IT. Předběžná konfigurace ovladačů HP však
má být použitelná v mnoha různých výpočetních prostředích, a proto je třeba, aby byla v souladu se
standardními metodami zavádění a instalace, které firmy používají. To znamená, že řešení předběžné
konfigurace ovladačů HP musí být kompatibilní se všemi instalačními procesy, které využívají aplikační
programová rozhraní (rozhraní API) určená společností Microsoft pro instalaci ovladačů a tiskáren.
4
Kapitola 2 Přehled předběžné konfigurace ovladačů HP
CSWW
Dostupnost produktu pro různé ovladače
Funkce předběžné konfigurace ovladače je dostupná pro všechny tiskárny HP LaserJet a Business
InkJet na trhu.
Ovladače PCL5, PCL6, samostatný ovladač PS a ovladače UPD jsou kompatibilní s operačními systémy
Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista.
CSWW
Dostupnost produktu pro různé ovladače
5
3
Podpora různých tiskových prostředí
Společnost Hewlett-Packard podnikla mnohá opatření pro zajištění kompatibility konfigurace ovladačů
s nejběžnějšími tiskovými prostředími ve firmách. Tato kapitola obsahuje podrobné informace o
konkrétních požadavcích na pracovní procesy, které tato prostředí kladou, a také o různých omezeních
předběžné konfigurace, která mohou z těchto požadavků vyplývat.
Přímá instalace do pracovních stanic nebo tiskových
serverů se systémem Windows
Přímá instalace se běžně používá při přidávání tiskárny do pracovní stanice nebo tiskového serveru se
systémem Windows. Lze při ní použít téměř jakoukoli metodu instalace (například Průvodce přidáním
tiskárny, nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení, aplikace HP Web Jetadmin V8.1 nebo V10.0 nebo
jiné standardní instalační programy). Jestliže byl ovladač instalované tiskárny předběžně
nakonfigurován pomocí jednoho z nástrojů popsaných v tomto dokumentu a metoda instalace odpovídá
standardnímu procesu přidání tiskárny určenému společností Microsoft, bude tiskárna po dokončení
instalace obsahovat určené nastavení.
Tisk pouhým zaměřením v systému Windows
Pravé připojení
V prostředí systému Windows jsou po instalaci předem nakonfigurovaného ovladače na straně serveru
uložena nastavení tak, aby je všechna klientská zařízení obdržela, jakmile se k serveru připojí. Všechna
nastavení na straně serveru jsou klientským zařízením dodávána.
Scénáře konfigurace tisku pouhým zaměřením v prostředí Windows
Následující tabulka obsahuje různé scénáře konfigurace mezi klientem a serverem pro prostředí tisku
pouhým zaměřením v systému Windows.
Tabulka 3-1 Prostředí s pravým a nepravým připojením
Server
Klient
Windows 2000
Windows 2000
Ano
Ano
Windows XP
Ano
Ano
Windows 2000
Ano
Ano
Windows XP
Ano
Ano
Windows 2000
Ano
Ano
Windows XP
Ano
Ano
Windows 2000
Ano
Ano
Windows XP
Ano
Ano
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Vista
6
Kapitola 3 Podpora různých tiskových prostředí
Konfigurace vlastností
tiskárny
Konfigurace předvoleb
tiskárny
CSWW
Tisk pouhým zaměřením v prostředí Novell
V prostředí Novell existují tři hlavní kategorie předběžné konfigurace:
●
služby NetWare Directory Services (NDS),
●
řešení ZenWorks,
●
služby Novell Distributed Print Services (NDPS).
V případě služeb NDS a řešení ZenWorks je pro každý produkt k dispozici nejvýše jedna definice
předběžné konfigurace (tedy jedna definice předběžné konfigurace pro každý model tiskárny HP). Je
tomu tak proto, že systém Novell ukládá všechny dodávané ovladače tiskáren do jednoho fyzického
adresáře na serveru. Při předběžné konfiguraci ovladače se informace o konfiguraci všech ovladačů
daného produktu ukládají do souboru s jedním názvem, takže je tento soubor přenosný a konzistentní
pro všechny ovladače daného produktu. Z toho důvodu je možné uložit najednou pouze jednu
konfiguraci.
V případě tiskáren se službami NDPS může být na serveru uloženo několik variant stejného ovladače
s různými údaji o předběžné konfiguraci. Tyto zdroje se pak mohou spojit s příslušnými tiskovými
frontami NDPS a mohou být dodány příslušným klientským zařízením pro tisk. Pokud je nutné na serveru
uložit více konfigurací stejného modelu ovladače (například ovladače HP LaserJet 4200 PCL6 pro
systém Windows 2000), nástroj Novell Resource Manager opatří nové varianty ovladače různými názvy.
Podrobné pokyny pro přidávání ovladačů tímto způsobem najdete v dokumentaci společnosti Novell.
Bez ohledu na typ tiskové fronty jsou při používání konfigurací nastavených na serveru podporovány
všechny klientské platformy systému Windows.
Tisk pouhým zaměřením ze serveru HP Printer Server
Appliance
Server HP Printer Server Appliance (PSA) poskytuje pouze neúplnou podporu předběžně
nakonfigurovaných ovladačů. Zařízení PSA se omezuje pouze na případy, kdy se jediná verze ovladače
a s ní související informace o nastavení nachází na serveru v jakémkoli okamžiku. To znamená, že pro
každý ovladač je možné uložit pouze jednu předběžnou konfiguraci.
Terminálový server Windows Terminal Server
Předběžná konfigurace ovladačů je podporována v prostředí Windows Terminal Server pro operační
systémy Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista.
Po instalaci předem nakonfigurovaného ovladače na server obdrží tuto konfiguraci všechna klientská
zařízení, jakmile se k serveru připojí. Jedinou nevýhodou tohoto scénáře je skutečnost, že v průběhu
přidávání dalších tiskáren musí správce serveru pracovat přímo na serveru, nikoli v terminálové relaci.
Příčinou je infrastruktura modelu DCOM (Distributed Component Object Model) v prostředí serveru
Windows Terminal Server.
Terminálový server Windows Terminal Server (funkce
Printer Auto-Create na serveru Citrix Metaframe)
Server Citrix Metaframe umožní pracovní stanici, na níž je spuštěn terminálový klient serveru,
nainstalovat místní tiskárnu a získat k ní přístup v rámci terminálové relace. Díky tomu mohou uživatelé
terminálu používat místně definované tiskárny, i když pracují v terminálové relaci. Tato funkce se nazývá
Printer Auto-Create, protože prostředí Citrix vytvoří pro tiskárny, které jsou dynamicky nainstalovány na
terminálové pracovní stanici, tiskárnu na straně serveru (tehdy, když se uživatel během terminálové
CSWW
Tisk pouhým zaměřením v prostředí Novell
7
relace přihlásí k serveru). Klientská pracovní stanice i server musí mít pro tiskárnu na straně klienta
nainstalován stejný ovladač.
Pokud je ovladač nainstalovaný do klientské pracovní stanice předběžně nakonfigurován, jeho
nastavení bude při spuštění terminálové relace použito pro tiskárnu na straně serveru.
POZNÁMKA: Tuto funkci umožňují pouze servery Metaframe 1.8 a novější, spuštěné v prostředí
Windows 2000, Windows 2003, Windows 2008, Windows Vista a Windows XP Terminal Server.
Clusterový server Windows Cluster Server
Prostředí serverů Windows Cluster Server nepodporuje předběžnou konfiguraci ovladačů.
8
Kapitola 3 Podpora různých tiskových prostředí
CSWW
4
Nástroje
Proces předběžné konfigurace ovladačů je prováděn pomocí čtyř softwarových aplikací. Všechny čtyři
aplikace používají při práci se souborem .CFG stejné základní ovládací prvky uživatelského rozhraní,
ale každá je jinak uzpůsobena. Buď podporuje stanovené procesy při instalaci tiskárny, nebo nechává
zavedení a instalaci ovladače zcela na rozhodnutí uživatele. Těmito softwarovými aplikacemi jsou:
●
editor konfigurace ovladačů HP, samostatný nástroj pro prostředí s operačním systémem
Windows,
●
modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 (webový nástroj),
●
nástroj instalátoru HP pro přizpůsobení a tichou instalaci,
●
nástroj pro zavádění ovladačů HP.
POZNÁMKA: Soubory .CFG by se měly upravovat pouze pomocí dodaných nástrojů pro úpravu.
Ruční úprava kódu XML může mít za následek vytvoření neplatného kódu XML nebo nekompatibilní
nastavení v rámci souboru.
Editor konfigurace ovladačů HP
Popis
Editor konfigurace ovladačů HP je malá aplikace systému Windows, která slouží k úpravě
konfiguračního souboru určitého ovladače. Konfigurační soubor řídí nastavení ovladače a uplatní se při
instalaci ovladače.
Editor konfigurace ovladačů HP neřídí žádnou fázi zavádění nebo instalace ovladače. Provádí pouze
úpravy a opětovné uložení konfiguračního souboru do stejného adresáře ovladače, v němž byl soubor
otevřen. Editor konfigurace ovladačů HP je určen pro použití v prostředích, která mají stanovený proces
zavádění ovladačů nebo kde není základem serverové platformy systém Windows. Představuje
nejvhodnější řešení předběžné konfigurace tisku pouhým zaměřením v prostředích Novell či PSA.
Přístup a instalace
Editor konfigurace ovladačů HP lze stáhnout z webových stránek hp.com na následující adrese URL:
http://www.hp.com/go/hpdpc_sw
Zkomprimovaný balíček lze po stažení rozbalit v místním či síťovém adresáři. Není nutné provádět
žádný formální instalační proces. Jakmile se balíček rozbalí, může se ihned spustit. Aplikaci lze spustit
poklepáním na soubor HPBCFGAP.EXE v cílovém adresáři.
Tato aplikace sdílí funkce a uživatelské rozhraní s nástrojem pro přizpůsobení a webovými verzemi
řešení předběžné konfigurace ovladačů HP.
Postup
Chcete-li použít editor konfigurace ovladačů HP, konfigurovaný ovladač (ovladače) se musí nalézat ve
standardním balíčku s ovladači se souborem .INF od společnosti HP (dodaném na disku CD-ROM
společně s produktem nebo staženém z webové stránky společnosti HP). Ovladač (ovladače) musí být
uložen v umístění, kam má uživatel nástroje povolení zapisovat. Ovladač také musí podporovat funkci
CSWW
Editor konfigurace ovladačů HP
9
předběžné konfigurace ovladače. Pokud nástroj prochází adresář ovladače, v němž se nenachází žádný
soubor s příponou .CFG nebo .CFM, nelze provést předběžnou konfiguraci ovladače.
1.
Spusťte soubor HPBCFGAP.EXE v adresáři pro stahování
Editor konfigurace ovladačů HP lze spustit poklepáním na soubor HPBCFGAP.EXE.
10
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
2.
Zobrazí se dialogové okno Information (Informace).
Obrázek 4-1 Dialogové okno Information (Informace)
Toto dialogové okno varuje uživatele, že v závislosti na způsobu instalace ovladače se může
zobrazit upozornění týkající se digitálního podpisu od laboratoří Windows Hardware Quality Labs
(WHQL).
Soubor .CFG dodávaný společně s ovladači tvoří součást balíčku se souborem .INF (a je v
souboru .INF zaznamenán jako závislý soubor ovladače), a jeho úprava tedy způsobí neplatnost
digitálního podpisu, který společnost Microsoft připojuje po certifikaci ovladače laboratořemi
WHQL.
POZNÁMKA: Zobrazení upozornění od laboratoří WHQL týkajícího se digitálního podpisu lze
zamezit tím, že se konfigurační soubor ovladače uloží ve formátu Modified Config File (.CFM) do
stejného adresáře jako soubory ovladače.
Upozornění od společnosti Microsoft, které se objeví v průběhu instalace, se zobrazí v dialogovém
okně Digital Signature Not Found (Digitální podpis nenalezen).
Obrázek 4-2 Dialogové okno Digital Signature Not Found (Digitální podpis nenalezen)
CSWW
Editor konfigurace ovladačů HP
11
3.
Otevřete konfigurační soubor a upravte jej dle svých požadavků. Konfigurační soubor může mít
příponu .CFG nebo .CFM. Soubor .CFG je standardní konfigurační soubor, který tvoří součást
instalačního balíčku ovladače. Soubor .CFM je zvláštní soubor, který lze použít při konfiguraci
ovladače, aniž by se zobrazilo upozornění od laboratoří WHQL týkající se digitálního podpisu.
Soubor .CFM není součástí ovladače a nemůže být nainstalován jako součást standardní síťové
instalace.
Uživatelské rozhraní se skládá ze dvou karet: Device Settings (Nastavení zařízení) a Printing
Preferences (Předvolby tisku).
Karta Device Settings (Nastavení zařízení)
Možnosti nastavení na kartě Device Settings (Nastavení zařízení) (Obrázek 4-3 Karta Device
Settings (Nastavení zařízení) na stránce 12) se vztahují k nainstalovanému hardwarovému
zařízení. Použití některých funkcí na kartě Printing Preferences (Předvolby tisku) závisí na
nainstalovaném hardwarovém příslušenství.
Bundle Selection (Výběr balíčku)
V poli Bundle Selection (Výběr balíčku) se zobrazuje seznam různých hardwarových sestav
dostupných pro určitý produkt. Při provedení změn se nastavení jednotlivých položek změní tak,
aby odpovídalo obsahu sestavy.
Obrázek 4-3 Karta Device Settings (Nastavení zařízení)
Karta Printing Preferences (Předvolby tisku)
12
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
Možnosti nastavení na kartě Printing Preferences (Předvolby tisku) se vztahují ke skutečnému
formátování dokumentů připravených k tisku. Úprava nastavení funkcí bude mít za následek
změnu výchozího chování ovladače. Pokud se například možnost Media Type (Typ média) nastaví
na hodnotu Letterhead (Hlavičkový papír), bude výchozím nastavením každé tiskové úlohy tisk
na hlavičkový papír. Uživatelé mohou toto nastavení měnit při tisku jednotlivých dokumentů nebo
pro jednotlivé tiskárny.
Obrázek 4-4 Karta Printing Preferences (Předvolby tisku)
Uzamknutí funkcí
Řešení předběžné konfigurace ovladačů HP nabízí možnost uzamknout nastavení pěti funkcí:
●
Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk)
●
Print in Grayscale (Černobílý tisk)
●
Media Type (Typ média)
●
Paper Source (Zdroj papíru)
●
Output Bin (Výstupní zásobník)
Když je určitá funkce uzamčena, mohou uživatelé použít pouze vybranou výchozí možnost. Na
výše uvedeném obrázku (Obrázek 4-4 Karta Printing Preferences (Předvolby tisku)
na stránce 13) je nastavení funkce Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk) uzamčeno
na hodnotě True (Pravda). V uživatelském rozhraní se vedle nastavení funkce zobrazí ikona
zámku. Uzamknutí funkce způsobí, že uživatelé nebudou moci z tohoto ovladače tisknout pouze
CSWW
Editor konfigurace ovladačů HP
13
jednostranně. Pokud je ovladač nainstalován na serveru, klientské počítače připojující se k této
tiskárně také nebudou moci používat jednostranný tisk.
Omezení
Soubor s příponou .CFG nebo .CFM obsahuje stejná omezení jako ovladač. Pokud se uživatel
editoru konfigurace ovladačů HP pokusí nastavit funkce na neplatnou kombinaci, zobrazí se
dialogové okno s upozorněním a funkce, jejíž úprava měla za následek zobrazení upozornění, se
navrátí do původního stavu. Když se například možnost Media Type (Typ média) nastaví na
hodnotu Transparency (Fólie) a zároveň je u funkce Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný
tisk) vybrána hodnota True (Pravda), zobrazí se dialogové okno Invalid Selection (Neplatný
výběr).
Obrázek 4-5 Invalid Selection (Neplatný výběr) – oboustranný tisk na fólie
4.
Uložte změněný konfigurační soubor a umístěte jej zpět do adresáře ovladače.
●
Pokud byl soubor otevřen z adresáře ovladače, stačí jen klepnout na možnost
File (Soubor) > Save (Uložit).
●
V opačném případě klepněte na možnost File (Soubor) > Save As (Uložit jako) a v adresáři
ovladače najděte umístění, kam soubor uložíte.
●
Zobrazení upozornění od laboratoří WHQL týkajícího se digitálního podpisu během instalace
lze zamezit tím, že se konfigurační soubor ovladače uloží ve formátu .CFM klepnutím na
možnost File (Soubor) > Save As (Uložit jako) CFM. Soubor .CFM se vytvoří ve stejném
adresáři jako původní konfigurační soubor (.CFG).
POZNÁMKA: Pokud vytvoříte soubor .CFM, je třeba jej ručně zkopírovat do instalačního
adresáře ovladače. Při normální instalaci ovladače se tento soubor nezavádí.
Po uložení souboru je balíček ovladače připraven k instalaci s novým nastavením.
5.
Nainstalujte ovladač a libovolným způsobem vytvořte tiskárnu.
Předběžná konfigurace ovladače s použitím upraveného souboru .CFG je kompatibilní s jakoukoli
metodou instalace, která vychází z postupů při instalaci tiskárny zveřejněných společností
Microsoft. Podrobnosti o zveřejněných metodách jsou k dispozici v dokumentaci na webových
stránkách Microsoft Developer Network. Všechny komerčně dostupné metody instalace, včetně
dodávání ovladačů ze serverů Novell a Samba, se těmito pokyny řídí. Další informace najdete na
webových stránkách Microsoft Developer Network na adrese http://msdn.microsoft.com/
default.asp
Předběžná konfigurace ovladačů s použitím souboru .CFM není kompatibilní s žádnou metodou
vzdálené instalace. Soubor .CFM je třeba ručně zkopírovat do instalačního adresáře ovladače na
místním zařízení, aby se změny projevily.
POZNÁMKA: Pokud se v instalačním adresáři ovladače nachází soubor .CFG i .CFM,
soubor .CFM má při instalaci ovladače tiskárny přednost.
14
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
6.
Zavřete editor konfigurace ovladačů HP.
7.
Nainstalujte ovladač na server nebo pracovní stanici.
V této chvíli lze ovladač nainstalovat na pracovní stanici se systémem Windows nebo na server
pro tisk pouhým zaměřením (servery Windows, Novell nebo HP Printer Server Appliance). Výchozí
nastavení všech tiskových front se změní na nastavení zvolené v aplikaci pro úpravu konfigurace
ovladače. Všechny uzamknuté funkce budou všem uživatelům uzamčeny, bez ohledu na to, jak
tito uživatelé získávají k ovladači přístup (prostřednictvím serveru nebo klienta).
Kopírování souboru .CFM do adresáře ovladače
Než bude možné soubor .CFM používat, je třeba jej zkopírovat do adresáře ovladače tiskárny v systému
Windows místního zařízení. Soubor lze zkopírovat ručně nebo prostřednictvím nástroje copyconfig.exe.
V 32bitových systémech Windows 2000, Windows XP a Windows 2003 Server se adresář ovladače
nachází v tomto umístění:
%systemroot%\system32\spool\drivers\w32x86\3
V 64bitových systémech Intel a AMD se adresář ovladače nachází v tomto umístění:
%systemroot%\system32\spool\drivers\x64\3
1.
Najděte soubor copyconfig.exe v adresáři, kde se nachází aplikace editor konfigurace ovladačů,
a poklepejte na něj.
2.
Klepněte na možnost Browse (Procházet) a najděte soubor .CFM.
3.
Klepněte na tlačítko Copy (Kopírovat). Soubor se zkopíruje do adresáře ovladače tiskárny
v systému Windows.
4.
Pro zkopírování všech požadovaných souborů .CFM opakujte kroky 2 a 3.
Soubor .CFM lze do instalačního adresáře ovladače zkopírovat před instalací ovladače i po ní. Po
zkopírování souboru .CFM má tento soubor přednost před jakýmkoli jiným souborem .CFG příslušného
ovladače. Při provádění úprav v konfiguraci ovladače se ujistěte, že upravujete soubor .CFM, nikoli
soubor .CFG.
Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web
Jetadmin V8.1
HP Web Jetadmin V8.1 je aplikace pro tvorbu tiskových front, kterou lze využít pro vytváření tiskáren
na jakémkoli serveru či pracovní stanici s operačním systémem Windows 2000, Windows 2003 nebo
Windows XP. Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů přidá do stávajícího procesu tvorby tiskových front
v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 několik oken. Ovladače, které se k frontám instalují, lze během tohoto
procesu přizpůsobit.
Správci IT také mohou tento modul plug-in využít ke správě konfigurací jednotlivých tiskových front, díky
němu je totiž možné tyto konfigurace uložit pod určitým názvem a použít je při dalších instalacích.
Některé funkce modulu plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 používají
technologii ActiveX (digitálně podepsané a certifikované ovládací prvky ActiveX). Je proto nutné, aby
zabezpečení prohlížeče v klientském zařízení povolovalo příjem obsahu ActiveX od třetích stran.
Tento modul plug-in lze použít pouze v prohlížečích Internet Explorer.
Přístup a instalace
Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 je součástí aktualizace
produktu Web Jetadmin –> dialogové okno Průvodce instalací. Po vybrání modulu plug-in pro
CSWW
Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1
15
konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1 a potvrzení instalace aplikace Web Jetadmin
V8.1 automaticky provede instalaci.
Modul plug-in lze používat pouze tehdy, když je dodržen postup pro vytváření front v aplikaci Web
Jetadmin V8.1 a je nainstalován ovladač, který lze předběžně nakonfigurovat.
16
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
Postup
1.
Otevřete okno pro vytváření front v aplikaci Web Jetadmin V8.1.
Řiďte se procesem vytváření front v aplikaci Web Jetadmin V8.1, popsaným v oknech pro výběr
ovladače. Po dokončení výběru ovladače pokračujte stisknutím tlačítka Skip (Přeskočit). Pokud je
vybrán více než jeden ovladač a všechny vybrané ovladače nabízejí možnost předběžné
konfigurace, budou v průběhu následujícího procesu nakonfigurovány všechny stejným
způsobem.
Obrázek 4-6 Výběr ovladače
V této fázi modul plug-in pro konfiguraci ovladačů zjistí, zda vybrané ovladače nabízejí možnost
předběžné konfigurace. Pokud ji nenabízejí, bude proces vytváření front v aplikaci Web Jetadmin
V8.1 pokračovat stejně, jako kdyby nebyl modul plug-in pro konfiguraci ovladačů nainstalován.
Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – možnosti konfigurace
Nabízí-li ovladače možnost předběžné konfigurace, spustí se modul plug-in pro konfiguraci
ovladačů. Na první straně se zobrazí seznam vybraných ovladačů, které lze konfigurovat. Uživatel
se může rozhodnout, zda si přeje ovladače předběžně nakonfigurovat.
Obrázek 4-7 Ovladače s možností konfigurace
2.
CSWW
Vyberte požadovanou konfiguraci.
Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1
17
Na této straně se zobrazí seznam vybraných ovladačů podporujících předběžnou konfiguraci.
Některé typy ovladačů vybraných k instalaci nemusí podporovat předběžnou konfiguraci (obzvláště
ovladače PostScript [PS] pro systémy Windows NT 4.0, Windows 95, Windows 98 a Windows ME).
Uživatel má na výběr mezi dvěma nebo třemi možnostmi konfigurace. Pokud byl modul plug-in pro
konfiguraci ovladačů použit pro stejný produkt již dříve a vytvořená konfigurace byla uložena, bude
mít uživatel následující možnosti:
3.
●
Yes - Create a New Configuration (Ano – vytvořit novou konfiguraci);
●
Yes - Use an Existing Configuration (Ano – použít existující konfiguraci) – tato možnost se
zobrazí pouze tehdy, pokud byla již dříve uložena nějaká konfigurace;
●
No - Continue Creating Print Queue (Ne – pokračovat ve vytváření tiskové fronty) – výběrem
této možnosti lze přeskočit konfiguraci ovladačů.
Pokud jsou pro instalovaný produkt k dispozici již existující konfigurace a uživatele vybere možnost
Use an Existing Configuration (Použít existující konfiguraci), zobrazí se dialogové okno
(Obrázek 4-8 Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Select an Existing Configuration
(Vybrat existující konfiguraci) na stránce 18).
Když uživatel vybere existující konfiguraci, příslušný konfigurační soubor se načte do okna pro
úpravu konfigurace. Pak lze provádět v této konfiguraci změny, ale není to nutné.
Když je vybrána existující konfigurace, zobrazí se konfigurační stránka. Zbytek procesu je stejný
jako při vytváření nové konfigurace.
Obrázek 4-8 Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Select an Existing
Configuration (Vybrat existující konfiguraci)
4.
Pokud uživatel vybere možnost Yes – Create a New Configuration (Ano – vytvořit novou
konfiguraci), zobrazí se dialogové okno Driver Configuration (Konfigurace ovladačů).
Zobrazené uživatelské rozhraní se skládá ze dvou různých karet: Device Settings (Nastavení
zařízení), (viz Obrázek 4-9 Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Device Settings
(Nastavení zařízení) na stránce 19) a Printing Preferences (Předvolby tisku), (viz Obrázek
4-10 Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Printing Preferences (Předvolby tisku)
na stránce 19).
18
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Device Settings (Nastavení zařízení)
Obrázek 4-9 Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Device Settings (Nastavení
zařízení)
Možnosti nastavení na kartě Device Settings (Nastavení zařízení) se vztahují k nainstalovanému
hardwarovému zařízení. Použití některých funkcí na kartě Printing Preferences (Předvolby tisku)
závisí na nainstalovaném hardwarovém příslušenství.
Obrázek 4-10 Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Printing Preferences (Předvolby
tisku)
Možnosti nastavení na kartě Printing Preferences (Předvolby tisku) se vztahují ke skutečnému
formátování dokumentů připravených k tisku. Úprava nastavení funkcí bude mít za následek
změnu výchozího chování ovladače. Pokud se například možnost Media Type (Typ média) nastaví
na hodnotu Letterhead (Hlavičkový papír), bude výchozím nastavením každé tiskové úlohy tisk
na hlavičkový papír. Uživatelé mohou toto nastavení měnit při tisku jednotlivých dokumentů nebo
pro jednotlivé tiskárny.
CSWW
Modul plug-in pro konfiguraci ovladačů v aplikaci HP Web Jetadmin V8.1
19
Uzamknutí funkcí
Řešení předběžné konfigurace ovladačů HP nabízí možnost uzamknout nastavení pěti funkcí:
●
Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk)
●
Print in Grayscale (Černobílý tisk)
●
Media Type (Typ média)
●
Paper Source (Zdroj papíru)
●
Output Bin (Výstupní zásobník)
Když je určitá funkce uzamčena, mohou uživatelé použít pouze vybranou výchozí možnost. Na
obrázku Obrázek 4-10 Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Printing Preferences
(Předvolby tisku) na stránce 19 je například nastavení funkce Print on Both Sides (Duplex)
(Oboustranný tisk) uzamčeno na hodnotě True (Pravda). Uzamknutí funkce způsobí, že uživatelé
nebudou moci z tohoto ovladače tisknout pouze jednostranně. Pokud je ovladač nainstalován na
serveru, klientské počítače připojující se k této tiskárně také nebudou moci používat jednostranný
tisk.
Omezení
Soubor s příponou .CFG obsahuje stejná omezení jako ovladač. Pokud se tedy uživatel editoru
konfigurace ovladačů HP pokusí nastavit funkce na neplatnou kombinaci, zobrazí se dialogové
okno s upozorněním a funkce, jejíž úprava měla za následek zobrazení upozornění, se navrátí do
původního stavu. Když se například možnost Media Type (Typ média) nastaví na hodnotu
Transparency (Fólie) a zároveň je u funkce Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk)
vybrána hodnota True (Pravda), zobrazí se dialogové okno Invalid Selection (Neplatný výběr)
jako na obrázku Obrázek 4-11 Invalid Selection (Neplatný výběr) – oboustranný tisk na fólie
na stránce 20.
Obrázek 4-11 Invalid Selection (Neplatný výběr) – oboustranný tisk na fólie
20
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
5.
Uložte konfiguraci.
Zákazníci mají často pro určitý produkt několik standardních konfigurací. Modul plug-in pro
konfiguraci ovladačů umožní uložení těchto konfigurací do aplikace HP Web Jetadmin V8.1 pro
další použití.
Konfigurace jsou ukládány pro každý produkt zvlášť. Například konfigurace uložená pro tiskárnu
HP Color LaserJet 5500 je tak k dispozici pouze tehdy, když se při vytváření fronty instaluje ovladač
k tiskárně HP Color LaserJet 5500.
Každá konfigurace se ukládá pod zvláštním jménem. Pokud je použito již existující jméno, dojde
k nahrazení staré konfigurace.
Zobrazí se dialogové okno (Obrázek 4-12 Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Replace
an Existing Configuration (Nahradit existující konfiguraci) na stránce 21) s otázkou, zda se má
konfigurace uložit nebo nahradit pro další použití.
Obrázek 4-12 Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Replace an Existing
Configuration (Nahradit existující konfiguraci)
6.
Dokončete vytváření fronty.
Po provedení úpravy konfigurace se lze stisknutím tlačítka Next (Další) v aplikaci Web Jetadmin
V8.1 přesunout k souhrnné obrazovce pro vytvářenou frontu (fronty). Od tohoto bodu pokračuje
proces vytváření fronty v aplikaci Web Jetadmin V8.1 stejně, jako kdyby nebyl nainstalován modul
plug-in pro konfiguraci ovladačů. Podrobné informace o procesu vytváření front naleznete v
dokumentaci k aplikaci Web Jetadmin V8.1 na této webové stránce:
http://hp.com/go/webjetadmin
Instalační software k produktům HP – nástroj pro
přizpůsobení/tichou instalaci
Nástroj pro přizpůsobení obsahuje funkci režimu času instalace řešení předběžné konfigurace ovladačů
HP. Správci IT mohou tento nástroj využít k předběžné konfiguraci ovladačů před instalací ovladačů
tiskového systému na tichou instalaci.
Popis
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
21
Pomocí softwaru tiskáren HP LaserJet lze vytvořit nástroj pro tichou instalaci, který spustí program
SETUP.EXE bez nutnosti zásahu uživatele. Tato metoda instalace je užitečná tehdy, když se může
použít výchozí nastavení nabízené instalačním nástrojem nebo když se má instalace spustit
automaticky. Existuje také možnost vytvořit vlastní obraz disku obsahujícího specifické ovladače a
nástroje, což uživatelům umožní spouštět instalaci bez dalšího zásahu.
Instalace
Tichou instalaci lze provést některým z těchto způsobů:
●
vlastní nástroj pro tichou instalaci,
●
nástroj pro tichou instalaci z příkazového řádku.
Vlastní nástroj pro tichou instalaci
Vlastní nástroj pro tichou instalaci lze využít k výběru komponent systému pro tisk, které má tichá
instalace zahrnovat. Je možné vybrat operační systém, jazyk, modely tiskáren, ovladače, nástroje a
dokumentaci k instalaci.
Nástroj pro tichou instalaci z příkazového řádku
Tichou instalaci z příkazového řádku nelze nijak přizpůsobovat. Nainstalují se pouze ty komponenty
systému pro tisk, které jsou zahrnuty v možnosti Typická instalace.
Hodnoty následující po znaménku rovnosti ( = ) v příkazovém řádku nesmí obsahovat mezery.
Metoda 1: příkazový řádek
Napište do příkazového řádku tento příkaz (bez uvozovek na začátku a na konci):
„<CD-ROM-ROOT>/SETUP/SETUP.EXE /U /PORT=XXXX /PRINTER=N /PD=N“
Metoda 2: SETUP.LST
Ke specifikaci argumentů příkazového řádku pro instalační nástroj v případě neobsluhované instalace
použijte soubor SETUP.LST. Argumenty příkazového řádku je možné zasílat některým z těchto
způsobů:
●
zaslání příkazu přímo nástroji pro instalaci,
●
zaslání příkazu pomocí souboru SETUP.LST v adresáři instalačního programu,
●
kombinace těchto dvou metod.
Tento soubor například obsahuje dvě možnosti, /port a /printer. Instalační program pracuje jako
obvykle, protože nebyla upřesněna možnost /u. Pokud se pro instalační program použije
možnost /u, bude program pracovat v režimu bez obsluhy a bude využívat dvě hodnoty, které jsou
upřesněny v části s výchozím nastavením v souboru SETUP.LST. Pokud se například pro
instalační program tiskárny HP Color LaserJet 5500 použije možnost /u /printer=4, program bude
pracovat v režimu bez obsluhy a vybere možnost HP LaserJet 5500hdn. Možnost uvedená
v příkazovém řádku má přednost před možnostmi uvedenými v souboru SETUP.LST.
22
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
Mezi dostupnými možnostmi může být také možnost /u. Když se tato možnost použije, instalační
program bude vždy pracovat bez obsluhy. Vysvětlení dostupných možností:
●
◦
Možnost /u instalačnímu programu přikazuje, aby použil port a tiskárnu uvedené v příkazovém
řádku (nebo v tomto souboru) a řídil se všemi výchozími možnostmi. Instalace pak probíhá
bez nutnosti zásahu uživatele.
◦
Možnost /port=xxxx se používá pro upřesnění výchozího portu při provádění instalace bez
obsluhy. Hodnota xxxx musí označovat platný port a nesmí obsahovat mezery (například
LPT1).
◦
Možnost /printer=n se používá pro upřesnění výchozí tiskárny při provádění instalace bez
obsluhy. Hodnota n je celé číslo označující seznam dostupných tiskáren. Při instalaci tiskáren
řady HP Color LaserJet 5500 jsou například k dispozici tyto tiskárny:
◦
0 = tiskárna HP LaserJet 5500
◦
1 = tiskárna HP LaserJet 5500dn
◦
2 = tiskárna HP LaserJet 5500dtn
◦
3 = tiskárna HP LaserJet 5500
◦
4 = tiskárna HP LaserJet 5500hdn
◦
5 = tiskárna HP LaserJet 5500n
Možnost /pd=n se používá pro upřesnění, zda je vybraná tiskárna výchozí tiskárnou, pokud je k síti
připojeno více tiskáren. Hodnota n je celé číslo (tedy 0 nebo 1). Hodnota 1 (jedna) v tomto
argumentu znamená, že vybraná tiskárna je výchozí tiskárnou. Hodnota 0 (nula) nebo žádná
hodnota znamená, že vybraná tiskárna není výchozí tiskárnou.
Tyto možnosti lze přednastavit v souboru SETUP.LST v kořenovém adresáři disku CD-ROM
se softwarem k tiskárnám HP LaserJet. Do části s výchozím nastavením je třeba přidat následující
syntaxi:
[Defaults]
Options= /port=<hodnota> /printer=<číslo> /pd=<číslo>
Například <hodnota> = LPT1
Postup
Tento postup se používá u všech produktů Hewlett-Packard uvedených na tomto seznamu. Pokud se
váš produkt HP na tomto seznamu nenachází, použijte instalační postup popsaný v části Metoda 2
na stránce 36.
POZNÁMKA: Je možné, že starší produkty HP, které se nenachází na tomto seznamu, nepodporují
předběžnou konfiguraci ovladačů HP.
Tabulka 4-1 Tiskárny podporující předběžnou konfiguraci ovladačů HP
CSWW
Tiskárna HP LaserJet 1010
Tiskárna HP LaserJet 1012
Tiskárna HP LaserJet 1015
Tiskárna HP LaserJet 1020
Tiskárna HP LaserJet 1022
Tiskárna HP LaserJet 1150
Tiskárna HP LaserJet 1160
Tiskárna HP LaserJet 1300
Tiskárna HP LaserJet 1320
Tiskárna HP LaserJet 2280
Tiskárna HP LaserJet 2300
Tiskárna HP LaserJet 2400
Tiskárna HP LaserJet 3000
Tiskárna HP LaserJet 3015
Tiskárna HP LaserJet 3020
Tiskárna HP LaserJet 3380
Tiskárna HP LaserJet 3500
Tiskárna HP LaserJet 3550
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
23
Tabulka 4-1 Tiskárny podporující předběžnou konfiguraci ovladačů HP (pokračování)
Tiskárna HP LaserJet 3700
Tiskárna HP LaserJet 4100
Tiskárna HP LaserJet 4200
Tiskárna HP LaserJet 4200L
Tiskárna HP LaserJet 4250
Tiskárna HP LaserJet 4300
Tiskárna HP LaserJet 4345
Tiskárna HP LaserJet 4350
Tiskárna HP LaserJet 4600
Tiskárna HP LaserJet 4600n
Tiskárna HP LaserJet 4610n
Tiskárna HP LaserJet 4650
Tiskárna HP LaserJet 5500
Tiskárna HP LaserJet 5550
Tiskárna HP LaserJet 8150
Tiskárna HP LaserJet 9000
Tiskárna HP LaserJet 9000L
Tiskárna HP LaserJet 9040
Tiskárna HP LaserJet 9050
Tiskárna HP LaserJet 9055
Tiskárna HP LaserJet 9065
Tiskárna HP LaserJet 9085
Tiskárna HP LaserJet 9200
Tiskárna HP LaserJet 9500
Tiskárna HP LaserJet 9500mfp
Chcete-li povolit předběžnou konfiguraci ovladačů HP, použijte při instalaci jednu z těchto metod:
Metoda 1
1.
Na obrazovce CD Browser (Prohlížeč disku CD) klepněte na možnost Installer Customization
Wizard (Průvodce přizpůsobením instalačního programu).
Obrázek 4-13 Okno CD Browser (Prohlížeč disku CD)
24
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
2.
V dialogovém okně Language Selection (Výběr jazyka) vyberte jazyk a poté klepněte na tlačítko
OK.
Obrázek 4-14 Dialogové okno Language Selection (Výběr jazyka)
3.
V dialogovém okně HP Installer Customization Utility (Nástroj pro přizpůsobení instalačního
programu) – Welcome (Úvod) klepněte na tlačítko Next (Další) pro spuštění instalace.
Obrázek 4-15 HP Installer Customization Utility (Nástroj pro přizpůsobení instalačního
programu) – dialogové okno Welcome (Úvod)
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
25
4.
V dialogovém okně Software License Agreement (Licenční smlouva k softwaru) vyberte možnost
I agree (Souhlasím) a poté klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-16 Software License Agreement (Licenční smlouva k softwaru)
26
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
5.
V dialogovém okně Language (Jazyk) vyberte jazyk a poté klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-17 Dialogové okno Language (Jazyk)
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
27
6.
V dialogovém okně Printer Port (Port tiskárny) vyberte port tiskárny a poté klepněte na tlačítko
Next (Další).
Obrázek 4-18 Dialogové okno Printer Port (Port tiskárny)
28
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
7.
V dialogovém okně Drivers (Ovladače) vyberte ovladače tiskárny, které chcete nainstalovat, a poté
klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-19 Dialogové okno Drivers (Ovladače)
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
29
8.
V dialogovém okně Additional Software (Dodatečný software) vyberte další software, který
chcete nainstalovat, a poté klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-20 Dialogové okno Additional Software (Dodatečný software)
30
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
9.
V dialogovém okně Custom Installer Location (Umístění přizpůsobeného instalačního programu)
vyberte umístění, kam chcete uložit přizpůsobený instalační program, a poté klepněte na tlačítko
Next (Další) pro přechod k další fázi instalace.
Obrázek 4-21 Dialogové okno Custom Installer Location (Umístění přizpůsobeného
instalačního programu)
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
31
10. V dialogovém okně Ready to Create Installer (Vytvoření instalačního programu) můžete upravit
vlastnosti tiskárny klepnutím na možnost Printer Properties (Vlastnosti tiskárny). Zobrazí se
dialogové okno Printer Properties (Vlastnosti tiskárny).
Obrázek 4-22 Dialogové okno Ready to Create Installer (Vytvoření instalačního programu)
32
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
11. Do dialogového okna Printer Properties (Vlastnosti tiskárny) můžete napsat název a umístění
tiskárny a komentář. Poté klepněte na tlačítko Next (Další) pro návrat do dialogového okna Ready
to Create Installer (Vytvoření instalačního programu).
Obrázek 4-23 Dialogové okno Printer Properties (Vlastnosti tiskárny) – karta General (Obecné)
12. V dialogovém okně Ready to Create Installer (Vytvoření instalačního programu) klepněte na
tlačítko Next (Další) pro přechod k další fázi instalace.
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
33
13. Zobrazí se dialogové okno HP Color LaserJet Custom Installer (Přizpůsobený instalační
program tiskárny HP Color LaserJet), které ukazuje průběh instalace.
Obrázek 4-24 Průběh instalace v okně HP Color LaserJet Custom Installer (Přizpůsobený
instalační program tiskárny HP Color LaserJet)
34
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
14. Zobrazí se dialogové okno HP Color LaserJet Setup (Instalace tiskárny HP Color LaserJet) –
Finish (Dokončit), které oznamuje úspěšné dokončení instalace. Klepněte na tlačítko Finish
(Dokončit).
Obrázek 4-25 Dialogové okno HP Color LaserJet Setup (Instalace tiskárny HP Color LaserJet)
– Finish (Dokončit)
Software vytvoří přizpůsobený instalační soubor.
Instalační soubor lze nyní použít při instalaci pomocí programu pro tichou instalaci. Chcete-li
nainstalovat ovladač, otevřete adresář s instalačním souborem, klepněte na soubor SETUP.EXE
a proveďte instalaci.
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
35
Metoda 2
1.
Na obrazovce CD Browser (Prohlížeč disku CD) klepněte na možnost Customization Utility
(Nástroj pro přizpůsobení).
Obrázek 4-26 Okno CD Browser (Prohlížeč disku CD)
2.
V dialogovém okně Choose Setup Language (Výběr jazyka instalace) vyberte jazyk a poté
klepněte na tlačítko OK.
Obrázek 4-27 Dialogové okno Choose Setup Language (Výběr jazyka instalace)
36
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
3.
V dialogovém okně Option (Druh přizpůsobení) vyberte možnost Create Customized Installer
(Vytvořit přizpůsobený instalační program) a poté klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-28 Dialogové okno Option (Druh přizpůsobení) – Create Customized Installer
(Vytvořit přizpůsobený instalační program)
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
37
4.
V dialogovém okně Installer Type (Typ instalačního programu) vyberte možnost Silent Installer
(Program pro tichou instalaci).
Obrázek 4-29 Dialogové okno Installer Type (Typ instalačního programu) – Silent Installer
(Program pro tichou instalaci)
5.
V dialogovém okně Language and Operating System(s) (Jazyk a operační systém) vyberte jazyk
a operační systém (systémy) a poté klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-30 Dialogové okno Language and Operating System(s) (Jazyk a operační systém)
38
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
6.
V dialogovém okně Printer Model(s) (Model tiskárny) vyberte model (modely) tiskárny, které
chcete zahrnout, a poté klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-31 Dialogové okno Printer Model(s) (Model tiskárny)
7.
V dialogovém okně Components (Komponenty) vyberte komponenty, které chcete nainstalovat,
a poté klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-32 Dialogové okno Components (Komponenty)
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
39
8.
V dialogovém okně Port (Výběr portu) vyberte port tiskárny a poté klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-33 Dialogové okno Port (Výběr portu)
9.
V dialogovém okně Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) vyberte možnost Yes, allow me
to configure the drivers (Ano, povolit možnost konfigurace ovladačů) a klepněte na tlačítko
Next (Další) pro přechod k další fázi instalace.
Obrázek 4-34 Dialogové okno Driver Configuration (Konfigurace ovladačů)
40
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
10. V dialogovém okně Configuration (Konfigurace) klepněte na kartu Printing Preferences
(Předvolby tisku). Posouváním v seznamu vyberte požadované nastavení.
Obrázek 4-35 Dialogové okno Configuration (Konfigurace) – karta Printing Preferences
(Předvolby tisku)
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
41
11. Klepněte na kartu Device Settings (Nastavení zařízení). Posouváním v seznamu vyberte
požadované funkce. Po dokončení klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-36 Dialogové okno Configuration (Konfigurace) – karta Device Settings (Nastavení
zařízení)
Uzamknutí funkcí
Řešení předběžné konfigurace ovladačů HP nabízí možnost uzamknout nastavení pěti funkcí:
●
Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk)
●
Print in Grayscale (Černobílý tisk)
●
Media Type (Typ média)
●
Paper Source (Zdroj papíru)
●
Output Bin (Výstupní zásobník)
Když je určitá funkce uzamčena, mohou uživatelé použít pouze vybranou výchozí možnost.
V dialogovém okně Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) – Printing Preferences
(Předvolby tisku) je například nastavení funkce Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk)
uzamčeno na hodnotě True (Pravda). V uživatelském rozhraní se vedle nastavení funkce zobrazí
ikona zámku. Uzamknutí funkce způsobí, že uživatelé nebudou moci z tohoto ovladače tisknout
pouze jednostranně. Pokud je ovladač nainstalován na serveru, klientské počítače připojující se
k této tiskárně také nebudou moci používat jednostranný tisk.
Omezení
Soubor s příponou .CFG obsahuje stejná omezení jako ovladač. Pokud se tedy uživatel pokusí
nastavit funkce na neplatnou kombinaci, zobrazí se dialogové okno s upozorněním a funkce, jejíž
úprava měla za následek zobrazení upozornění, se navrátí do původního stavu. Když se například
možnost Media Type (Typ média) nastaví na hodnotu Transparency (Fólie) a zároveň je u funkce
Print on Both Sides (Duplex) (Oboustranný tisk) vybrána hodnota True (Pravda), zobrazí se
42
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
dialogové okno Invalid Selection (Neplatný výběr) jako na obrázku Obrázek 4-37 Dialogové okno
Invalid Selection (Neplatný výběr) na stránce 43.
Obrázek 4-37 Dialogové okno Invalid Selection (Neplatný výběr)
12. Do dialogového okna Printer Name (Název tiskárny) zadejte název tiskárny (nebo použijte výchozí
název) a klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-38 Dialogové okno Printer Name (Název tiskárny)
CSWW
Instalační software k produktům HP – nástroj pro přizpůsobení/tichou instalaci
43
13. V dialogovém okně Destination Path (Cílová cesta) vyberte cílovou cestu (nebo použijte výchozí
cestu) a klepněte na tlačítko Next (Další).
Obrázek 4-39 Dialogové okno Destination Path (Cílová cesta)
44
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
14. V dialogovém okně Support Summary (Informace o podpoře) zkontrolujte zadané informace.
Pokud jsou informace nesprávné, pomocí tlačítek Back (Zpět) je možné se vrátit na obrazovky,
kde lze vybrat správné možnosti, a poté pokračovat v instalaci. Jsou-li informace správné, klepněte
na tlačítko Next (Další).
POZNÁMKA: Zobrazené informace se liší v závislosti na vybraném jazyce, operačním systému
a funkcích.
Obrázek 4-40 Dialogové okno Support Summary (Informace o podpoře)
Software vytvoří přizpůsobený instalační soubor. Poznamenejte si umístění souboru.
15. Klepněte na tlačítko Finish (Dokončit).
Instalační soubor lze nyní použít při instalaci pomocí programu pro tichou instalaci. Chcete-li
nainstalovat ovladač, otevřete adresář s instalačním souborem, klepněte na soubor SETUP.EXE
a proveďte instalaci.
Nástroj pro zavádění ovladačů HP
Nástroj pro zavádění ovladačů HP (Driver Deployment Utility, DDU) slouží ke zjednodušení zavádění
ovladačů k tiskárnám na klientské počítače. Tento jednoduchý nástroj zabalí soubory ovladače a kód
potřebný pro jejich zavedení do dvou souborů s příponou .EXE a .CAB. Tyto soubory při spuštění na
klientském počítači zkopírují soubory ovladače do úložiště ovladačů v systému Windows a v případě
síťových balíčků nainstalují tiskárnu.
Nástroj DDU se používá při práci s ovladači tiskáren, které lze nainstalovat pomocí souboru .INF. Je
určen pro práci s ovladači tiskáren s jednou strukturou adresářů. Jedná se o obecný nástroj, který nemá
informace o zabalení jednotlivých ovladačů. Zabalí všechny soubory v adresáři (a podadresářích), kde
byl nalezen soubor .INF ovladače. Ovladač je třeba rozbalit, aby mohl nástroj DDU zpracovat
soubory .INF. Pokud se společně se soubory ovladače stáhne i soubor .EXE, bude třeba jej pro
rozbalení všech souborů nejdříve spustit. Pak spusťte nástroj DDU a soubor .EXE zabalte, aby mohl
být zaveden do klientského počítače.
CSWW
Nástroj pro zavádění ovladačů HP
45
Je-li třeba při zavádění ovladače konfigurovat jednotlivá nastavení, bude vhodnější pro instalaci zvolit
instalační program pro univerzální ovladače tiskáren (ovladače UPD). Instalační program pro ovladače
UPD umožňuje konfiguraci nastavení z příkazového řádku.
Nástroj DDU lze v rámci instalačního programu pro ovladače UPD použít, ale nebude přístupný
příkazový řádek ovladačů UPD. Nástroj DDU je určen k zabalení a instalaci ovladačů tiskáren.
Nastavení jednotlivých ovladačů, které se zobrazí v instalačním programu pro ovladače UPD, není
nástrojem DDU podporováno.
Příklady využití nástroje DDU se vztahují na případy, kdy je třeba zavést přímo připojený ovladač
v běžném režimu nebo síťový ovladač v běžném režimu.
POZNÁMKA: Uživatel provádějící instalaci do klientského počítače musí mít oprávnění správce. Při
přímém připojení je oprávnění správce nutné pouze pro spuštění balíčku .EXE. Pak může uživatel
připojit tiskárnu i bez oprávnění správce. Při síťovém připojení balíček .EXE zkopíruje soubory do
úložiště ovladačů, vytvoří port, nainstaluje ovladač a nakonec vytvoří objekt tiskárny.
Podporované operační systémy
●
Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4
●
Microsoft Windows XP
●
Microsoft Windows XP (64bitová verze)
●
Microsoft Windows Server 2003
●
Microsoft Windows Server 2003 (64bitová verze)
●
Microsoft Windows Vista
●
Microsoft Windows Vista (64bitová verze)
Instalace a spuštění nástroje DDU
Instalace nástroje DDU
Zkopírujte soubory do správcovského počítače. Používáte-li samorozbalující soubor .EXE, stačí jej
pouze zkopírovat do správcovského počítače a poté na něj poklepat. Soubor rozbalí soubory se
správnou strukturou adresářů.
Nástroj DDU nevyžaduje instalační program. Všechny soubory se nacházejí v adresáři „Driver
Deployment Utility“. Nástroj DDU nevyžaduje žádné položky registru.
Spuštění nástroje DDU
1.
Vytvořte balíček ovladačů tiskáren, které se mají pomocí aplikace DDU zavést. Aplikaci lze spustit
poklepáním na soubor HPDDU.EXE v kořenovém adresáři „Driver Deployment Utility“. Tento
nástroj zabalí ovladač a kód potřebný pro jeho zavedení do dvou souborů s příponou .EXE a .CAB.
Vytvoří se také informační soubor .XML, který lze využít k určení vybraných možností balíčku.
2.
Spusťte nový balíček ovladačů (vytvořený v kroku 1) na klientském počítači. Můžete jej buď
zkopírovat na klientský počítač a poklepáním jej spustit, nebo jej spustit ze serveru poklepáním.
Balíček lze také spustit jako dávkový soubor.
V případě balíčku pro přímé připojení nástroj DDU tiše zkopíruje soubory ovladače do úložiště ovladačů
systému Windows a ukončí se. Před ukončením se může zobrazit volitelný dialog, který uživatele po
zkopírování souborů vyzve k připojení tiskárny. Když je spouštění balíčku dokončeno, operační systém
při připojení tiskárny k počítači nainstaluje tiskárnu pomocí softwaru typu Plug and Play.
POZNÁMKA: Dokud se tiskárna nepřipojí k počítači, nebude nainstalována.
46
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
V případě balíčků pro síťové připojení nástroj DDU tiše zkopíruje soubory ovladače do úložiště ovladačů
systému Windows a nainstaluje tiskárnu s použitím informací o síti zadané správcem.
Používání nástroje DDU
Uživatelské rozhraní nástroje DDU je rozděleno do tří částí:
●
Část Package Source (Zdroj balíčku) popisuje typ balíčku a umístění ovladače, který má být
vytvořen.
●
V části Package Target (Cíl balíčku) je uveden název a umístění instalačního balíčku.
●
V části Create Package (Vytvoření balíčku) lze zahájit proces vytváření balíčku.
Obrázek 4-41 Hlavní obrazovka nástroje DDU
Package Source (Zdroj balíčku)
Driver Directory (Adresář ovladače) – stiskněte tlačítko Select Driver (Výběr ovladače) a zadejte
název adresáře, v němž se nachází ovladač, nebo procházejte počítač a najděte jej. V tomto adresáři
by měl být pouze jeden balíček ovladače, protože nástroj zabalí všechny soubory nalezené v tomto
CSWW
Nástroj pro zavádění ovladačů HP
47
adresáři (a jeho podadresářích) do spustitelného balíčku. Pokud je balíček ovladače zkomprimován, je
třeba jej před použitím nástroje DDU rozbalit.
Někdy se může v adresáři nacházet více souborů .INF ovladače (jeden může být pro barevné tiskárny,
druhý pro černobílé). V takovém případě se zobrazí další dialogové okno pro výběr ovladače, který má
být zabalen.
Pokud je adresář příliš velký, zobrazí se upozornění. Toto opatření pomáhá zabránit nechtěnému
zabalení více než jednoho ovladače. Od tohoto upozornění je možné pokračovat dále, nebo se vrátit.
Když je vybrán adresář ovladače a byl nalezen jeden ovladač, pod polem pro výběr adresáře se zobrazí
informace o ovladači.
Jestliže ovladač podporuje předběžnou konfiguraci, zaškrtávací políčko pod ním bude aktivní. Pokud
je zaškrtnete, po stisknutí tlačítka Create Package (Vytvoření balíčku) se spustí konfigurační dialogové
okno.
Možnost Install Type—Silently preload the driver (Typ instalace – Tiché načtení ovladače) by měli
zvolit uživatelé s přímým připojením, například prostřednictvím kabelu USB. Pro úplnou instalaci
ovladače bude v budoucnosti nezbytné připojit zařízení typu Plug and Play, avšak balíček již nyní
nainstaluje všechny soubory do úložiště ovladačů v systému Windows pro budoucí použití.
Výchozím nastavením je tiché spuštění balíčku. Má-li se koncovému uživateli po dokončení instalace
zobrazit výzva, aby připojil tiskárnu, je třeba zaškrtnout políčko Show a prompt to connect the
printer (Zobrazit výzvu k připojení tiskárny).
Pokud tiskárny využívají síťové připojení, je třeba vybrat možnost Silently create the network port
and install driver (Tiché vytvoření síťového portu a instalace ovladače). Aktivuje se tlačítko Network
Settings (Nastavení sítě) a po klepnutí na něj lze zadat požadované nastavení sítě.
POZNÁMKA: Pokud nebyl vybrán žádný ovladač, zobrazí se chybový dialog. Nejdříve je třeba vybrat
ovladač, název tiskárny se totiž odvozuje od názvu ovladače.
Network Settings (Nastavení sítě)
48
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
Obrázek 4-42 Network Settings (Nastavení sítě) v aplikaci DDU
Síťovou tiskárnu je nutno identifikovat jedním z následujících způsobů. Aplikace nezjišťuje platnost
nastavení pomocí komunikace se zařízením, avšak provádí kontrolu syntaxe. Správce musí provést
identifikaci tiskárny podle správné adresy IP, hardwarové adresy nebo názvu hostitele.
●
IP Address (Adresa IP) – zadejte adresu IPv4 nebo IPv6 tiskárny.
●
Hardware Address (Hardwarová adresa) – zadejte hardwarovou adresu tiskárny.
●
Hostname (Název hostitele) – zadejte název hostitele tiskárny.
Následující nastavení sítě jsou dodatečná. Lze přijmout zadané výchozí hodnoty nebo jakoukoli z nich
změnit.
CSWW
●
Port Name (Název portu) – název síťového portu, který bude vytvořen. Pokud již název existuje,
bude k němu připojeno číslo.
●
Printer Name (Název tiskárny) – název tiskárny, který se zobrazí v adresáři tiskáren. Pokud již
název existuje, bude k němu připojeno číslo.
Nástroj pro zavádění ovladačů HP
49
●
Set this printer as default (Nastavit tiskárnu jako výchozí):
◦
Yes (Ano) – tiskárna bude při tisku z jiných aplikací nastavena jako výchozí.
◦
No (Ne) – bude zachováno stávající výchozí nastavení, pokud není nainstalována pouze tato
tiskárna.
●
Share this printer (Sdílet tiskárnu) – Yes (Ano) – umožní ostatním uživatelům používat tuto
tiskárnu.
●
Share Name (Název sdílené tiskárny) – název tiskárny, která má být sdílena. Toto pole je aktivní
pouze tehdy, když je v nabídce Share this printer (Sdílet tiskárnu) vybrána možnost Yes (Ano).
Pokud již název existuje, bude k němu připojeno číslo.
Klepnutím na tlačítko ukončení v horním rohu lze dialog Network Settings ukončit bez uložení informací.
Package Target (Cíl balíčku)
Po klepnutí na tlačítko Save as (Uložit jako) lze ručně nebo procházením zadat název a umístění
výstupního balíčku. Aplikace vytvoří balíček v dočasném adresáři a poté jej přesune do definitivního
umístění.
Create Package (Vytvoření balíčku)
Po zadání všech výše uvedených informací stiskněte tlačítko Create Package (Vytvoření balíčku).
Dokud nebudou zadány všechny požadované informace, tlačítko nebude aktivní. Po stisknutí tlačítka
se aktivuje tlačítko Cancel (Zrušit) a indikátor průběhu.
Chcete-li vytváření balíčku zastavit, klepněte na tlačítko Cancel (Zrušit).
Pokud nebylo zadáno zobrazení výzvy uživateli při přímém připojení tiskárny, balíček se spustí. Dojde-li
při provádění k chybě, zobrazí se chybový dialog. Chcete-li, aby se chybový dialog nezobrazoval,
zaškrtněte políčko Suppress all end user error messages (Potlačit všechny chybové zprávy pro
koncové uživatele).
Pokud bylo zaškrtnuto políčko Pre-configure this driver (Předběžná konfigurace ovladače), otevře se
po klepnutí na tlačítko Create Package (Vytvoření balíčku) dialogové okno konfigurace ovladače. Po
nakonfigurování ovladače uložte novou konfiguraci klepnutím na tlačítko OK a pokračujte ve vytváření
balíčku. Klepnutím na tlačítko Cancel (Zrušit) celý proces vytváření balíčku zrušíte.
50
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
Obrázek 4-43 Nastavení Driver Configuration (Konfigurace ovladačů) v aplikaci DDU
Časté otázky týkající se aplikace DDU
Jak lze pomocí aplikace DDU zavést předběžně nakonfigurovaný ovladač s přímým připojením?
Pokud jste pro jednu tiskárnu nahráli několik jazyků popisu tiskárny, operační systém určí, který z nich
vyhovuje instalaci typu Plug and Play. Systém vytvoří pro tento jazyk popisu tiskárny jeden objekt
tiskárny.
1.
Balíček vytvoříte spuštěním souboru HPDDU.EXE.
2.
V části Package Source (Zdroj balíčku) proveďte tyto úkony:
3.
a.
Vyberte ovladač, který chcete zabalit, označením souboru .INF v adresáři.
b.
Zaškrtněte políčko Pre-configuration (Předběžná konfigurace). Zaškrtávací políčko je
aktivní pouze v případě ovladačů, které podporují předběžnou konfiguraci.
c.
Vyberte typ instalace Silently preload the driver (Tiché načtení ovladače).
d.
Má-li se koncovému uživateli po zkopírování souborů zobrazit výzva, aby připojil tiskárnu,
zaškrtněte políčko Show a prompt to connect the printer (Zobrazit výzvu k připojení
tiskárny).
Část Package Target (Cíl balíčku):
●
CSWW
Budou zde zapsány tři soubory (s příponou .EXE, .CAB a .XML) s informacemi o vytvořeném
balíčku.
Nástroj pro zavádění ovladačů HP
51
4.
5.
Část Create Package (Vytvoření balíčku):
a.
Chcete-li zabránit zobrazování všech chybových zpráv, zaškrtněte políčko Suppress all end
user error messages (Potlačit všechny chybové zprávy pro koncové uživatele).
b.
Klepněte na tlačítko Create Package (Vytvoření balíčku).
c.
Zobrazí se dialogové okno konfigurace, kde lze nastavit podrobnosti o konfiguraci ovladače.
Po přijetí změn v konfiguraci proběhne vytvoření balíčku.
Na klientském zařízení spusťte nový soubor .EXE. Soubor .EXE může spustit pouze uživatel s
oprávněním správce, protože bude probíhat kopírování souborů do úložiště ovladačů systému
Windows. Po zkopírování souborů do systému může jakýkoli uživatel připojit tiskárnu, a spustit tak
instalaci typu Plug and Play.
POZNÁMKA: Objekt tiskárny se nevytvoří, dokud nebude připojena tiskárna.
POZNÁMKA: V případě zavádění více předběžně nakonfigurovaných ovladačů s přímým připojením,
které všechny používají soubor předběžné konfigurace se stejným názvem, bude správně
nakonfigurován pouze ovladač, který byl připojen jako první. K tomu může dojít tehdy, když pro stejnou
tiskárnu zavádíte ovladače PCL6 a PCL5. Je to proto, že konfigurační soubor čekající na připojení
tiskárny je zkopírován do adresáře \3. Při každém zavádění se pouze překopíruje stejný konfigurační
soubor, jelikož všechny soubory mají stejný název. Po připojení tiskárny se tento konfigurační soubor
vymaže. Při další instalaci typu Plug and Play tedy nebude konfigurační soubor k dispozici.
Jak lze pomocí aplikace DDU zavést předběžně nakonfigurovaný ovladač se síťovým
připojením?
1.
Balíček vytvoříte spuštěním souboru HPDDU.EXE.
2.
V části Package Source (Zdroj balíčku) proveďte tyto úkony:
3.
4.
a.
Vyberte ovladač, který chcete zabalit, označením souboru .INF v adresáři.
b.
Zaškrtněte políčko Pre-configuration (Předběžná konfigurace). Zaškrtávací políčko je
aktivní pouze v případě ovladačů, které podporují předběžnou konfiguraci.
c.
Vyberte možnost typu instalace Silently create the network port and install driver (Tiché
vytvoření síťového portu a instalace ovladače).
d.
Klepněte na tlačítko Network Settings (Nastavení sítě), zobrazí se nastavení sítě.
V dialogovém okně Network Settings (Nastavení sítě) proveďte tyto úkony:
a.
V části Required Settings (Povinné nastavení) zadejte alespoň jeden údaj pro identifikaci
tiskárny (adresu IP, hardwarovou adresu nebo název hostitele).
b.
V části Additional Settings (Dodatečná nastavení) proveďte libovolné změny názvu portu,
názvu tiskárny, výchozí tiskárny, sdílení nebo názvu sdílené tiskárny. Pokud není třeba
provádět změny, lze ponechat výchozí nastavení.
Část Package Target (Cíl balíčku):
●
52
Budou zde zapsány tři soubory (s příponou .EXE, .CAB a .XML) s informacemi o vytvořeném
balíčku.
Kapitola 4 Nástroje
CSWW
5.
6.
Část Create Package (Vytvoření balíčku):
a.
Chcete-li zabránit zobrazování všech chybových zpráv, zaškrtněte políčko Suppress all end
user error messages (Potlačit všechny chybové zprávy pro koncové uživatele).
b.
Klepněte na tlačítko Create Package (Vytvoření balíčku).
c.
Zobrazí se dialogové okno konfigurace, kde lze nastavit podrobnosti o konfiguraci ovladače.
Po přijetí změn v konfiguraci proběhne vytvoření balíčku.
Na klientském zařízení spusťte nový soubor .EXE. Soubor .EXE může spustit pouze uživatel s
oprávněním správce, protože bude probíhat kopírování souborů do úložiště ovladačů systému
Windows. Na základě výše uvedených informací se vytvoří port a objekt tiskárny.
Běžné potíže
Po vybrání ovladače se zobrazí upozornění.
Pokud je v adresáři ovladače příliš mnoho souborů nebo je adresář neobvykle velký, zobrazí se
varování, aby uživatel omylem nezabalil soubory, které zabalit nechtěl (například kořenový adresář).
Některé ovladače jsou však skutečně velmi velké, a proto může uživatel toto upozornění ignorovat a
pokračovat dále.
V zájmu minimalizace velikosti balíčku by se měl každý ovladač nacházet ve zvláštním adresáři. Takový
postup bývá při rozbalování ovladače nastaven jako výchozí.
Při pokusu o otevření dialogového okna „Network Settings“ (Nastavení sítě) se zobrazuje
chybové hlášení.
Před otevřením dialogu „Network Settings“ je třeba vybrat ovladač. Aplikace pak může určit název
tiskárny na základě názvu ovladače.
Tlačítko „Create Package“ (Vytvoření balíčku) není aktivní.
Tlačítko nebude aktivní, dokud se neprovedou následující úkony:
1.
výběr ovladače,
2.
zadání povinného nastavení sítě (při síťovém připojení),
3.
výběr názvu a adresáře v nabídce Save as (Uložit jako).
Jak se aplikace DDU zavírá?
Pomocí tlačítka ukončení systému Windows v horním rohu.
Chci ukončit dialog „Network Settings“, ale stále se zobrazuje chybové hlášení.
Pokud nechcete nastavení uložit nebo jste změnili názor a nechcete provádět síťovou instalaci, zavřete
dialog nastavení sítě pomocí tlačítka ukončení systému Windows v horním rohu. Po klepnutí na tlačítko
OK se aplikace pokouší nastavení potvrdit, proto se zobrazuje chybové hlášení.
Jak se aplikace DDU odinstaluje?
Vymažte všechny soubory v kořenovém adresáři aplikace DDU.
CSWW
Nástroj pro zavádění ovladačů HP
53
5
Tisková fronta a správa tiskových
ovladačů prostřednictvím nástroje Web
Jetadmin V10.0
Úvod
Nástroj HP Web Jetadmin V10.0 je softwarová aplikace pro správu tiskových front a tiskových ovladačů
a pracovních stanic. Správci mohou vytvářet, upravovat a odstraňovat tiskové fronty a instalovat nebo
aktualizovat tiskové ovladače pomocí funkcí správy tisku nástroje HP Web Jetadmin V10.0. Nástroj
HP Web Jetadmin V10.0 může sloužit jako úložiště ovladačů pro implementaci nových ovladačů
společnosti Hewlett Packard na vzdálené systémy. Funkce správy tisku nástroje HP Web Jetadmin
V10.0 používají univerzální tiskové ovladače společnosti Hewlett Packard.
Přehled
Správci používají funkce nástroje HP Web Jetadmin V10.0 pro správu tisku pro vyhledání serveru nebo
pracovní stanice v síti. Jakmile je vzdálený hostitel vyhledán, správce zadá své přihlašovací údaje a
může spravovat jeho tiskové fronty a tiskové ovladače. Pro stávající tiskové fronty na vzdáleném hostiteli
lze měnit nastavení a ovladače; lze rovněž přidávat nebo odebírat tiskové fronty jako takové.
Požadavky podpory
Podporované operační systémy
●
Windows XP Professional SP2
●
Windows Server 2003 Enterprise nebo R3
●
Windows 2000 Server a Professional SP4
POZNÁMKA: 64bitové operační systémy nejsou momentálně podporovány.
POZNÁMKA: V operačním systému Windows Vista nejsou funkce správy tisku nástroje HP Web
Jetadmin pro správu tiskových front, nastavení tisku či správy tiskových ovladačů podporovány.
POZNÁMKA: Funkce správy tisku nástroje HP Web Jetadmin nejsou podporovány, pokud je nástroj
spuštěn v systému Windows Vista.
Podporované ovladače
54
●
Specifické ovladače zařízení HP
●
.INF instalace
●
Univerzální tiskový ovladač HP (UPD), který je součástí dodávky nástroje HP Web Jetadmin V10.0
(instalace aktualizací produktu)
Kapitola 5 Tisková fronta a správa tiskových ovladačů prostřednictvím nástroje Web Jetadmin
V10.0
CSWW
Vytvoření tiskové fronty
Pro hostitele spravované funkcemi Print Management (Správa tisku) nástroje HP Web Jetadmin V10.0
se vyžadují přihlašovací údaje lokálního správce. Tato oprávnění lze získat několika způsoby.
●
Jste správcem domény.
●
Váš účet domény uživatele je ve skupině lokálních správců pro vzdáleného hostitele.
●
Jste členem skupiny domény, která je ve skupině lokálních správců pro vzdáleného hostitele. Na
vzdáleném hostiteli, na kterém chcete tiskovou frontu vytvořit, musí být povoleno sdílení souborů
a tiskáren.
1.
V levém podokně navigace klepněte na položku Print Management (Správa tisku) v dolní části
obrazovky. V úlohovém modulu Print Management – Print Queues (Správa tisku – Tiskové fronty)
klepněte na položku New (Nová). Spustí se průvodce Create Queue (Vytvoření fronty) a zobrazí
se stránka Select device (Výběr zařízení).
Obrázek 5-1 Stránka Select device (Výběr zařízení)
CSWW
Vytvoření tiskové fronty
55
2.
Vyberte zařízení ze seznamu (lze vybrat pouze jedno zařízení). Klepněte na tlačítko Next (Další).
Zobrazí se stránka Select server (Výběr serveru).
Obrázek 5-2 Stránka Select server (Výběr serveru)
56
Kapitola 5 Tisková fronta a správa tiskových ovladačů prostřednictvím nástroje Web Jetadmin
V10.0
CSWW
3.
Vyberte název serveru a doménu. Klepněte na tlačítko Add (Přidat). Lze vybrat více než jeden
název počítače. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Select driver (Výběr
ovladače).
Obrázek 5-3 Stránka Select driver (Výběr ovladače)
4.
CSWW
Průvodce Credentials (Přihlašovací údaje) se spustí, jestliže byl vybrán pouze jeden server,
jestliže je zaškrtnuto políčko Show drivers on server in Available Drivers (Zobrazit ovladače na
serveru v oddílu Dostupné ovladače) a jestliže jste pro daný server zatím přihlašovací údaje
nezadali. Vyberte tiskový server a poté zadejte své přihlašovací údaje a heslo. Klepněte na tlačítko
Set (Nastavit) a poté na tlačítko Finish (Dokončit). Zobrazí se stránka Select driver (Výběr
ovladače).
Vytvoření tiskové fronty
57
5.
Vyberte ovladač:
●
Univerzal Print Driver (Univerzální tiskový ovladač) – vestavěný instalační program INF pro
univerzální tiskový ovladač je integrovanou součástí řešení správy tisku. PostScript
univerzálního tiskového ovladače je zde dostupný jako instalovaná funkce. Další univerzální
tiskové ovladače lze získat a nainstalovat prostřednictvím funkce aktualizace aplikace.
●
Known Drivers (Známé ovladače) – ovladače, které již byly nainstalovány na vzdáleném
hostiteli nebo ovladače existující na serveru nástroje HP Web Jetadmin V10.0 (instalační
základ ovladače INF). Tyto ovladače, pokud jsou určeny pro použití s tiskovými frontami, se
přidají do fronty při její instalaci. Položka Show all drivers (Zobrazit veškeré ovladače) po
zaškrtnutí zobrazí veškeré ovladače, ne pouze ty, které jsou určeny pro vybrané zařízení.
●
Upload Driver (Nahrát ovladač) – poskytuje cestu prohlížeče k instalačním programům
ovladače INF na lokálním hostiteli klienta nástroje HP Web Jetadmin V10.0. Tyto soubory
ovladačů musí být uloženy ve společném adresáři.
6.
Zadejte název tiskárny podle pravidel pro názvy tiskových front v systému Windows. Tento název
musí být na daném serveru jedinečný.
7.
Zadejte název portu. Výchozí hodnota je adresa IP tiskárny začínající řetězcem IP; doporučuje se
tuto výchozí hodnotu ponechat, ale v případě potřeby ji lze změnit.
8.
Chcete-li tuto tiskárnu sdílet, klepněte na položku Share this printer (Sdílet tiskárnu).
9.
Výchozím názvem pro sdílení je název tiskárny.
10. Můžete přidat umístění a jakýkoli komentář. Pak klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se
stránka Confirm (Potvrzení).
11. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Results (Výsledky).
Pokud je tiskárna sdílena, můžete vytisknout testovací stránku.
12. Klepněte na tlačítko Done (Hotovo). Zobrazí se stránka Print Management (Správa tisku).
Hromadná správa tiskových front
V zobrazení Print Management (Správa tisku) může nástroj HP Web Jetadmin V10.0 instalovat tiskové
fronty a ovladače na několik vzdálených hostitelů. Toto hromadné vytváření front lze provádět vzdáleně
z rozhraní klienta nástroje HP Web Jetadmin V10.0 a z konfigurační relace.
Uživatelé funkce Print Management (Správa tisku) jsou například technici pro výpočetní techniku ve
školách. Tyto osoby mají zodpovědnost za funkčnost tisku a za tisková zařízení ve vzdálených (často
i fyzicky) umístěních. Kromě toho se mohou vyskytnout i případy se vzdálenou distribucí, velkým počtem
pracovních stanic a různou úrovní uživatelských oprávnění. Například následující situace:
●
Každá škola v daném okrese získala barevnou multifunkční tiskárnu.
●
V každé škole přitom existují desítky až stovky studentských pracovních stanic.
●
Učitelé a personál mají právo tisknout barevně, studenti nikoli.
●
Oddělení výpočetní techniky má neomezený přístup správce ke všem pracovním stanicím.
Nástroj HP Web Jetadmin V10.0 může v podobné situaci ušetřit spoustu práce a peněz. Ovladače
implementované na studentských pracovních stanicích lze předem nakonfigurovat. Veškerou
implementaci ovladačů a front lze uskutečnit pomocí nástroje Create Print Queue (Vytvoření tiskové
fronty) během několika konfiguračních relací. Cestování mezi jednotlivými budovami tak lze omezit na
minimum.
58
Kapitola 5 Tisková fronta a správa tiskových ovladačů prostřednictvím nástroje Web Jetadmin
V10.0
CSWW
Vytvoření dávky tiskových front
1.
Otevřete průvodce Create Queue (Vytvoření fronty) klepnutím pravým tlačítkem myši ve stromě
funkce Print Management (Správa tisku) nebo výběrem položky Create Print Queue (Vytvořit
tiskovou frontu) z úlohového modulu Print Management – Common Tasks (Správa tisku – Běžné
úlohy).
2.
Vyberte zařízení ze skupiny nebo ze seznamu Veškerá zařízení. Lze vybrat pouze jedno zařízení.
Klepněte na tlačítko Next (Další).
3.
Na obrazovce Select Server (Výběr serveru) vyberte jednoho nebo několik vzdálených hostitelů.
4.
Vyberte ovladač a předběžnou konfiguraci, pokud existuje.
5.
Zadejte název fronty a příslušné informace o sdílení.
6.
Klepněte na tlačítko Confirm (Potvrdit).
Úprava tiskové fronty
1.
V levém podokně navigace klepněte na položku Print Management (Správa tisku) v dolní části
obrazovky.
V úlohovém modulu Print Management – Print Queues (Správa tisku – Tiskové fronty) vyberte
příslušnou tiskovou frontu a klepněte na položku Edit (Upravit). Spustí se průvodce Edit Print
Queue (Úprava tiskové fronty) a zobrazí se stránka Select driver (Výběr ovladače).
2.
Vyberte ovladač:
Chcete-li zobrazit veškeré ovladače (nikoli pouze ovladače určené pro vybrané zařízení), klepněte
na položku Show all drivers (Zobrazit veškeré ovladače).
Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka možností Specify print queue (Upřesnění
tiskové fronty).
CSWW
3.
Chcete-li tuto tiskárnu sdílet, klepněte na položku Share this printer (Sdílet tiskárnu).
4.
Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Results (Výsledky).
5.
Klepněte na tlačítko Done (Hotovo). Zobrazí se stránka Print Management (Správa tisku).
Úprava tiskové fronty
59
Odstranění tiskové fronty
1.
V levém podokně navigace klepněte na položku Print Management (Správa tisku) v dolní části
obrazovky.
V úlohovém modulu Print Management – Print Queues (Správa tisku – Tiskové fronty) klepněte
na položku Delete (Odstranit). Spustí se průvodce Delete Print Queue (Odstranění tiskové fronty).
2.
Podle potřeby vyberte některou z následujících položek:
●
Driver associated with the print queue (Ovladač přiřazený k dané tiskové frontě): odstraní
ovladač, který tato fronta používala.
POZNÁMKA: Výběrem položky Driver associated with the print queue (Ovladač
přiřazený k dané tiskové frontě) nemusí dojít k samotnému odstranění ovladače (v důsledku
známých potíží se systémem Spooler společnosti Microsoft).
●
Port associated with the print queue (Port přiřazený k dané tiskové frontě): odstraní port,
který tato fronta používala.
POZNÁMKA: Výběrem položky Port associated with the print queue (Port přiřazený k
dané tiskové frontě) nemusí dojít k samotnému odstranění portu (v důsledku známých potíží
se systémem Spooler společnosti Microsoft).
●
Purge jobs associated with the print queue (Zrušit úlohy přiřazené k dané tiskové frontě):
zruší veškeré nevyřízené úlohy přiřazené k dané tiskové frontě.
3.
Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Confirm (Potvrzení).
4.
Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Results (Výsledky). Klepnutím na tlačítko
Done (Hotovo) zobrazíte stránku Print Management (Správa tisku).
Správa ovladačů
Nástroj HP Web Jetadmin V10.0 umožňuje také správu ovladačů. Ovladače lze přidávat do hostitele
nástroje HP Web Jetadmin V10.0, který funguje jako úložiště ovladačů. Tyto ovladače jsou instalovány
na vzdálené hostitele, na kterých se provádí správa front. Ovladače lze odstranit poté, co se objeví
ovladače novější, nebo tehdy, pokud již nejsou zapotřebí. Ovladače, po zahrnutí do seznamu Available
Drivers (Dostupné ovladače), lze předběžně nakonfigurovat tak, aby obsahovaly nastavení jako
oboustranný tisk nebo stupně šedé. Některé z těchto funkcí lze uzamknout. Předem nakonfigurované
ovladače lze použít během operací správy front, nebo je lze exportovat na disky CD jako samostatné
instalační sady ovladačů INF.
Veškeré ovladače nainstalované na vzdálené hostitele nástrojem HP Web Jetadmin V10.0 se instalují
prostřednictvím instalačních sad ovladače INF. K jejich instalaci se nepoužívá žádný další software,
nástroje ani speciální instalační balíčky.
Přidání ovladače
Tuto funkci naleznete v zobrazení Print Management (Správa tisku) v úlohovém modulu Available
Drivers (Dostupné ovladače). Odtud lze nahrávat instalační sady ovladačů INF do hostitele nástroje
HP Web Jetadmin V10.0. Tyto ovladače lze poté instalovat na vzdálené hostitele prostřednictvím buď
tiskové fronty Edit… (Upravit…) nebo New… (Nový…) v úlohovém modulu Print Queues (Tiskové
fronty), nebo pomocí průvodce Create Print Queue (Vytvoření tiskové fronty).
60
Kapitola 5 Tisková fronta a správa tiskových ovladačů prostřednictvím nástroje Web Jetadmin
V10.0
CSWW
Předběžná konfigurace ovladače
1.
V levém podokně navigace klepněte na položku Print Management (Správa tisku) v dolní části
obrazovky.
V úlohovém modulu Print Management – Common Tasks (Správa tisku – Běžné úlohy) klepněte
na položku Pre-configure driver (Předběžná konfigurace ovladače).
Spustí se průvodce Driver Pre-configuration (Předběžná konfigurace ovladače) a zobrazí se
stránka Select driver (Výběr ovladače).
CSWW
Správa ovladačů
61
2.
62
Vyberte ovladač a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se stránka Specify Configuration
Options (Upřesnění možností konfigurace).
Kapitola 5 Tisková fronta a správa tiskových ovladačů prostřednictvím nástroje Web Jetadmin
V10.0
CSWW
3.
CSWW
Nakonfigurujte nastavení ovladače a dejte předběžné konfiguraci ovladače název. Nastavení,
která jsou uzamčena, nebudete moci upravovat. Klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se
stránka Confirm (Potvrzení).
Správa ovladačů
63
4.
Klepněte na tlačítko Save Configuration (Uložit konfiguraci). Zobrazí se stránka Results
(Výsledky).
5.
Klepněte na tlačítko Done (Hotovo). Zobrazí se stránka Print Management (Správa tisku).
Nová předběžná konfigurace i výchozí konfigurace nyní existují a lze je buď exportovat do sady
instalačních souborů ovladače .INF, nebo použít při správě tiskových front.
Použití předběžně nakonfigurovaných ovladačů
V kterémkoli ze tří rozhraní Edit… (Upravit…), New… (Nový…) nebo Create Queue (Vytvořit frontu)
lze vybrat předběžně nakonfigurovaný ovladač pro výběr ovladače hostitele, který byl předběžně
konfigurován. Pokud je v seznamu Select Driver, Known Drivers (Vybrat ovladač, Známé ovladače)
vybrán jeden z těchto ovladačů, po klepnutí na tlačítko Next (Další) se zobrazí rozhraní Select driver
pre-configuration (Výběr předběžné konfigurace ovladače). Zde má uživatel na výběr mezi konfigurací
Default (Výchozí konfigurace) nebo kteroukoli z dříve uložených předběžných konfigurací. Tato
předběžná konfigurace se bude týkat hostitele, na kterém se provádí správa tiskových front.
Univerzální tiskový ovladač HP (Universal Print Driver – UPD)
PostScript ovladače HP UPD (UPD-PS) je součástí softwaru HP Web Jetadmin V10.0 a lze jej
nainstalovat z jakéhokoli rozhraní pro vytvoření nebo úpravu tiskových front. Prostřednictvím
produktové aktualizace ve správě aplikace lze do softwaru HP Web Jetadmin V10.0 přidat univerzální
tiskové ovladače HP PCL5 a PCL6. Univerzální tiskový ovladač HP nabízí možnost předběžné
konfigurace, která umožňuje nastavení výchozích vlastností tisku, například oboustranný nebo
černobílý tisk. Některé z těchto výchozích vlastností lze uzamknout, takže uživatelé musí vždy použít
určitou funkci, například oboustranný tisk. Když software HP Web Jetadmin V10.0 vytvoří frontu
64
Kapitola 5 Tisková fronta a správa tiskových ovladačů prostřednictvím nástroje Web Jetadmin
V10.0
CSWW
prostřednictvím univerzálního tiskového ovladače HP, jsou ovladač i tiskárna (zadané v softwaru
HP Web jetadmin V10.0) nainstalovány v klasickém režimu. To znamená, že tiskárna ani ovladač nemají
žádnou speciální funkci vlastní univerzálním tiskovým ovladačům HP, které jsou k dispozici, pokud je
tento ovladač nainstalován prostřednictvím souboru INSTALL.EXE staženého ze stránky
http://www.hp.com.
Načtení tiskového ovladače
1.
V levém podokně navigace klepněte na položku Print Management (Správa tisku) v dolní části
obrazovky.
V úlohovém modulu Print Management – Available Drivers (Správa tisku – Dostupné ovladače)
klepněte na položku Retrieve (Načíst). Spustí se průvodce Get Driver (Získat ovladač) a zobrazí
se stránka Select driver (Výběr ovladače).
2.
Vyberte ovladač:
●
Universal Print Driver (Univerzální tiskový ovladač)
●
Known Drivers (Známé ovladače) – ovladače, které již byly nainstalovány na vzdáleném
hostiteli nebo ovladače existující na serveru nástroje HP Web Jetadmin V10.0 (instalační
základ ovladače INF). Tyto ovladače, pokud jsou určeny pro použití s tiskovými frontami, se
přidají do fronty při její instalaci.
Chcete-li zobrazit veškeré ovladače (nikoli pouze ovladače určené pro vybrané zařízení), klepněte
na položku Show all drivers (Zobrazit veškeré ovladače).
Klepněte na tlačítko Next (Další).
CSWW
3.
Vyberte ovladač a předběžnou konfiguraci ovladače a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí
se stránka Specify destination settings (Upřesnění cílového umístění).
4.
Vyberte složku, do které má být ovladač uložen, a klepněte na tlačítko Next (Další). Zobrazí se
stránka Confirm (Potvrzení).
5.
Klepněte na tlačítko Start. Vybraný ovladač bude zkopírován do umístění zadaného v předchozím
kroku.
6.
Klepněte na tlačítko Done (Hotovo). Zobrazí se stránka Print Management (Správa tisku).
Správa ovladačů
65
66
Kapitola 5 Tisková fronta a správa tiskových ovladačů prostřednictvím nástroje Web Jetadmin
V10.0
CSWW
© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
www.hp.com
Download

HP Driver Preconfiguration Support Guide – CSWW