DAMAS
Flexibilní platforma pro energetiku a utility
> > Stavebnice pro tvorbu obchodních
a technických informačních systémů
> > Použití v energetice, utilitách a obecně
pro data s časovým rozměrem
> > Řada předpřipravených řešení pro různé
typy zákazníků
> > Automatizace a vizualizace procesů
> > Výkonné výpočetní jádro a matematické vzorce
definované přímo uživateli
> > Úzká spolupráce s Microsoft Office
> > Snadná integrace pomocí standardního
rozhraní webových služeb a formátu XML
> > Jedinečné konfigurační možnosti a flexibilita
> > Garantovaná spolehlivost a vysoká dostupnost
> > Krátký implementační cyklus (Time-to-Market)
> > Nejmodernější internetové technologie
a okamžitá reakce na změny
(Change-to-Market)
> > Trvalý rozvoj a podpora
Platforma Damas je hlavním produktem
Unicorn Systems pro oblast energetiky
a utilit. Byla navržena a v y vinuta jako
r obu s tní p o dnikové ř e š ení p r o řízení
obchodních i technických procesů, jehož
nejdůležitější výhodou je schopnost pružné
reakce na požadavky zákazníků a měnící
Platforma Damas byla navržena na základě
našich hlubokých znalostí energetických trhů
a dlouholetých zkušeností v oblasti zakázkového vývoje softwaru. Její revoluční koncepce byla
definována v souladu s nejmodernějšími trendy
v oblasti vývoje informačních systémů jako
systém založený na pravidlech (Rule-Based
System). Damas tak představuje nejen nástroj
pro podporu obchodních procesů v energetice, ale i prostředí, kde je možné tyto procesy
v reálném čase modelovat a nasazovat, a to
i přímo odborníky zákazníka, bez účasti dodavatele. Možnosti modelování a konfigurace
v prostředí Damas jsou zcela unikátní, kromě
procesního řízení (BPM – Business Process
Management) jsou součástí modelu také datové struktury s libovolným časovým rozlišením
(Time Series Engine), výpočetní výrazy (Calculation Engine), obrazovky systému – pohledy na
data (FlexiGUI) v tabulkové i grafické podobě,
komunikace různými kanály (Events Engine)
se tržní podmínky. Platforma Damas tak
reaguje na trvale rostoucí poptávku po
vysoce flexibilních řešeních nezávislých na
dodavateli (viz obr. 1).
a rozhraní na okolní systémy (Enterprise Integration). Samozřejmostí je úzká integrace
s kancelářskými nástroji (zejména MS Excel)
a vestavěný reporting.
Platforma Damas
představuje robustní
podnikové řešení pro
řízení obchodních i
technických procesů
Obr. 1 – Platforma Damas
Time Series Engine
Platforma Damas
Events
Engine
MS Office
Integration
Uživatelé
FlexiGUI
Calculation
Engine
Time Series
Engine
Systémy
Enterprise
Integration
BPM
Obr. 2 – Komponenty platformy Damas a jejich vazby
Jádro systému Damas je založeno na časových řadách, které jsou využívány jako primární
prostředek pro uložení dat. Každé časové řadě
je přiřazená časová jednotka, která určuje
granularitu jejích hodnot. Systém podporuje
všechny časové jednotky od minut výše. Systém umožňuje časové řady široce konfigurovat, oprávnění uživatelé mohou časové řady
vytvářet a definovat všechny jejich vlastnosti
pomocí intuitivních průvodců. Časové řady jsou
sdruženy do logických entit a mají hierarchické uspořádání umožňující snadnou orientaci
v aplikaci, protože typická implementace systému Damas obsahuje tisíce časových řad.
FlexiGUI
Veškeré formuláře, datové tabulky a grafy
jsou definovány pomocí konfigurátoru pohledů. Prvním krokem při definování pohledu je
výběr filtrovacích komponent, které umožňují
Komponenty platformy Damas
Platforma Damas představuje silný nástroj,
který umožňuje efektivně podporovat a řídit
jakékoli obchodní a technické procesy s časovým rozměrem. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje vytvářet aplikace prakticky bez
programování a v porovnání s jinými systémy
mnohem rychleji a efektivněji. Jelikož je model
aplikace interpretován přímo za běhu, jsou
jednoduché změny funkce systému otázkou
několika kliknutí myši bez nutnosti jakékoli
instalace. Na rozdíl od klasických informačních
systémů vytváří aplikace na platformě Damas
zejména analytici (návrháři), nikoli programátoři.
Celková velikost implementačního týmu je pak
výrazně menší než v klasickém vývoji, navíc
odpadají rizika, která v klasickém způsobu
vývoje vyplývají z možných nedorozumění mezi
zákazníkem, analytiky a vývojáři.
Time Series Engine je dynamické datové úložiště s daty organizovanými v časových řadách
s libovolným rozlišením. K datům je možné
přistupovat (číst i zapisovat) pomocí předdefinovaných pohledů v tabulkové či grafické podobě
(FlexiGUI). Externí systémy mohou k datovému
úložišti přistupovat pomocí komponent Enterprise Integration. Data lze v celém rozsahu
transformovat do formátu MS Office, za pomoci
nakonfigurovaných šablon. Řízení běhu aplikace
zajišťuje integrovaný BPM (Business Process
Management), který aktivně využívá Calculation
Engine k provádění nadefinovaných výpočetních operací. Zároveň zajišťuje automatickou
komunikaci s externími systémy. Events Engine
poskytuje detailní přehled o stavu a chování
Obr. 3 – Pohled na data
systému a tyto informace nabízí uživatelům
například v podobě zpráv, e-mailů a SMS nebo
je předává dále externím systémům (viz obr. 2).
Veškerá činnost systému je řízena konfiguracemi, které je možné libovolně upravovat pro
konkrétní použití. Konfigurace lze upravovat
pomocí uživatelského rozhraní, které je integritní součástí aplikace. Konfiguraci můžete
také exportovat a importovat jako textové soubory, což umožňuje jejich zálohování mimo
systém a přenášení mezi různými prostředími.
vyhledat data podle nejrůznějších kritérií.
Poté lze případným přidáním seznamu či
matice položek odpovídajících filtrovacím
kritériím vybrat konkrétní položku, která má
být v detailu zobrazena či upravena.
Samotný datový pohled je uživateli prezentován jako datová mřížka či graf s rozsáhlými
možnostmi konfigurace. Data časových řad
nemusejí být zobrazena s použitím základních časových jednotek dané časové řady;
potřebné agregace a desagregace provádí
výpočty se provádějí buď okamžitě (při změně nějaké vstupní hodnoty), nebo mohou
být vyvolány procesním řízením, případně
manuálně. Komplexní algoritmy lze specificky
naprogramovat a poté začlenit do systému.
Platforma Damas disponuje vysokým výpočetním výkonem – v řádu minut je schopna
zvládnout až desítky milionů výpočetních
operací.
MS Office Integration
Integrace platformy Damas s aplikacemi
MS Office umožňuje uživateli exportovat
a importovat data do aplikací MS Office.
Uživatelé mohou snadno upravit data off-line, např. v prostředí aplikace MS Excel,
a potom je nahrát zpět do systému. Damas
rovněž obsahuje integrovaný reporting, který
na základě předdefinovaných šablon umožňuje vytvářet výstupní sestavy v různých
formátech.
Events Engine
Obr. 4 – Pohled s jinou strukturou v celé obrazovce
Většina uživatelů chce být obvykle informována o aktivitách informačních systémů.
V platformě Damas zajišťuje distribuci událostí Administrátor zpráv. Oprávněný uživatel
může u každé události (např. zadání dat, zahájení procesu, uzávěrky, vygenerování sestavy) nadefinovat, zda o ní má být informován
a jakými komunikačními kanály. Mezi podporované kanály patří interní zprávy, e-mail,
SMS, webová služba či zvukové znamení.
BPM
Vizuální workflow platformy Damas umožňuje definovat procesní diagramy pomocí vestavěných konfiguračních nástrojů. Poté je
procesní diagram svázán s konkrétní logickou
komponentou, a zajistí tak plně automatický
provoz celého systému. Uživatel je o stavu jednotlivých procesů podrobně informován a může
stav systému monitorovat a řídit na základě
přehledových procesních indikátorů. Procesní
diagramy slouží k řízení všech operací, které se
mají v určitou dobu provádět automaticky, jako
jsou datové přenosy, výpočty apod. Pomocí
správy procesů lze také definovat přístupová
oprávnění uživatelů k datům, která se mohou
lišit v závislosti na konkrétním stavu obchodních procesů.
Obr. 5 – Pohled v režimu editace
systém automaticky, a umožňuje tak vytvářet
i statistická či analytická zobrazení dat. Pohledy slouží jak ke zobrazení, tak i k editaci dat.
Administrace pohledů je navržena tak, aby
ji mohl školený uživatel provádět bez jakéhokoli programování.
Calculation Engine
Platforma Damas nabízí rozsáhlé výpočetní možnosti. Umožňuje definovat libovolný
počet výpočetních operací mezi časovými
řadami s použitím širokého spektra běžných
matematických operátorů a funkcí. Samotné
Výhody platformy Damas
>> Flexibilita – Nejrychlejší realizace
nových funkcí a změn, práce s daty
v libovolném časovém rozlišení
>> Podpora růstu – Rychlé zavádění
nových produktů a obchodních
pravidel v reakci na potřeby zákazníků
a vývoj podnikatelského prostředí
>> Krátký a efektivní implementační
cyklus – Malé týmy, snížení rizik
projektů, okamžitá zpětná vazba od
uživatelů
>> Snížení nákladů – Změny a rozvoj bez
programování a bez účasti dodavatele
>> Nezávislost na dodavateli – Ochrana
vlastního know-how
>> Trvalý rozvoj a vylepšování platformy –
Na základě zkušeností z provozu
a požadavků uživatelů
Obr. 6 – Ukázky podporovaných grafů
Enterprise Integration
Platforma Damas nabízí obecné rozhraní
webových služeb založené na logické úrovni
na standardech ENTSO-E XML, které umožňuje snadný přenos libovolných dat mezi aplikací Damas a externími systémy na úrovni
časových řad. Pomocí tohoto rozhraní lze
bez jakéhokoli programování propojit Damas
Obr. 7 – Procesní řízení
s jinou softwarovou aplikací. Kromě webových
služeb podporuje systém i komunikaci prostřednictvím dalších kanálů, např. e-mailu,
FTP, DB propojení či ECP (Energy Communication Platform).
Připravená standardní řešení
Platforma Damas byla původně vyvinuta pro
potřeby provozovatelů přenosových soustav
a v současné době je provozována v řadě evropských zemí. Na platformě Damas postupně
vznikla řada předpřipravených řešení pro různé
oblasti energetického trhu – kromě systému
Damas Energy, určeného pro operátory energetických soustav a trhů, je to i Damas Power,
pro výrobní dispečinky, a Damas Trade, pro
obchodníky. Tato řešení přinášejí svým zákazníkům vysokou přidanou hodnotu v podobě
okamžitě použitelných standardních modulů,
které lze zároveň snadno a levně přizpůsobovat, měnit a rozšiřovat. Funkce jednotlivých
řešení je přitom možné libovolně kombinovat.
Unicorn SYSTEMS
Reference
>> ČEPS, a.s.
>> BritNed Development Ltd.
>> EirGrid plc
>> EMS Elektromreža Srbije
>> National Grid plc
>> Réseau de Transport d‘Electricité (RTE)
>> Slovenská elektrizačná prenosová
sústava, a.s.
>> Terna Rete Italia S.p.A.
>> Teplárna Strakonice, a.s.
>> Transelectrica – Romanian National
Power Grid Company
>> EXEN s.r.o.
>> TenneT TSO B.V.
>> PTC SEE CAO LLC
>> Swissgrid AG
>> eSett Oy
O společnosti Unicorn Systems
Unicorn Systems je renomovaná evropská
společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních
a komunikačních technologií. Dlouhodobě se
soustředíme na vysokou přidanou hodnotu
a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990
a za tu dobu jsme vytvořili řadu špičkových
a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a uží-
vána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky
z různých odvětví. Máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu
i veřejného sektoru. Našimi zákazníky jsou
přední a největší firmy. Disponujeme detailními
znalostmi z celého spektra podnikatelských
odvětví. Rozumíme principům jejich fungování,
ale i specifickým potřebám svých zákazníků.
Unicorn Systems a.s.
www.unicornsystems.eu
[email protected]
Unicorn Systems je členem skupiny Unicorn, dynamické společnosti poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů
a informačních a komunikačních technologií.
Uvedené názvy, firmy, obchodní značky apod. jsou chráněnými značkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných oprávněných
vlastníků. Grafická úprava: VIG Design s.r.o.
VGD130892. Foto Jiří Matula, Copyright © Unicorn Systems a.s., 2014.
USY2004CZ02
Download

Flexibilní platforma pro energetiku a utility - Damas