M ODRANSKÉ
M
zvesti
www.modra.sk
Vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra
Ročník XXIII • Číslo • Február • 2015
2
Jubilujúci Jozef Mihalkovič
Básnik, redaktor a prvý riaditeľ Múzea Ľ. Štúra
Jubilujúcemu básnikovi, čerstvému osemdesiatnikovi Jozefovi
Mihalkovičovi bola venovaná 1. februárová nedeľa. Počas slávnostného večera v modranskom kultúrnom dome pozdravili básnika pozvaní hostia a osobní priatelia, medzi mnohými aj primátor Modry Juraj Petrakovič, starosta rodnej obce Mihalkoviča
Gilbert Liška z Veľkých Kostolian, básnik Ľubomír Feldek, literárny vedec Ján Zambor a ďalší.
foto: jk
„Spisovateľ Ján Litvák vo svojom nedávnom článku uviedol,
že Modra je naspisovateľskejšie
mesto. Asi v tom bude kus pravdy, pretože spisovatelia tu nielen žili, žijú, ale ich Modra i priťahuje. Okrem hlavného mesta
má máloktoré mesto to šťastie,
chváliť sa menami ako Ján
Smrek, Laco Novomeský, Emil
Boleslav Lukáč, Lýdia Vadkerti-Gavorníková, Vincent Šikula,
či Jozef Mihalkovič. Toto vzácne podhubie si treba pestovať.
Modra má potenciál vychovávať
aj čitateľov. Som preto vďačný,
že stále žijú medzi nami ľudia,
ktorí vedia pomyselné podhubie nielen poliať, ale i rozmnožiť.“, uvádza vo svojej zdravici
primátor J. Petrakovič a dodáva:
„Básnik Jozef Mihalkovič patrí
k bardom slovenskej poézie, ktorá vznikala v Modre, v prostredí, ktoré dôverne poznáme, cítiť
v nej modranský vzduch, chotár
i ľudí a azda aj preto je nám jeho
poézia taká blízka“.
Jozef Mihalkovič sa narodil 30.
januára 1935 vo Veľkých Kostoľanoch. Hoci je vyštudovaný
chemický inžinier a prvé pracovné pôsobenie sa viaže k cementárni v Stupave, túto prácu čoskoro zanechal, aby sa plnou vervou
pustil do literárnej tvorby. Publikoval na stránkach Mladej tvorby a Kultúrneho života. Jozef
Mihalkovič je v povedomí verejnosti známy ako básnik Trnavskej skupiny, ktorú založil spolu
s Ľubomírom Feldekom, Jánom
Stachom a Jánom Ondrušom.
V roku 1962 mu vyšla prvá básnická zbierka Ľútosť. Postupom
času nasledovali ďalšie: Zimoviská, Kam sa náhlite, Približné položenie, Príležitostné básne, Albá, Kniha esejí Modranské
reflexie, Listové tajomstvá I., II.
Okrem vlastnej poézie sa venoval
prekladom z francúzštiny a angličtiny.
(Pokračovanie na strane 23.)
Rok Ľudovíta Štúra 2015
Na pravidelnom
priestore označenom
graficky pod rovnakou hlavičkou
sa dozviete, ako
pokračujú prípravy osláv Roka
Ľudovíta Štúra, ktoré vyvrcholia
práve v Modre a to na jeseň 2015.
Vaše tipy a príspevky čakáme na
e-mailovej adrese: [email protected] Ďakujeme.
Viac si prečítajte v čísle na str.9.
(red)
Uzávierka MZ
Marcová uzávierka Modranských zvestí bude v stredu 18. 3.
2015 do 12.00 h. Svoje tipy, príspevky a objednávky na inzerciu
nám zasielajte do uvedeného termínu.
(red)
Básnikovi Jozefovi Mihalkovičovi (vpravo dolu) zablahoželal, spomedzi mnohých, aj pedagóg a výtvarník Pavol Šima-Juriček a moderátorka literárneho
večera, poetka Ľubomíra Miháliková.
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
Projekt Vinohradnícka cyklocesta
Prepojenie Trnavy a Bratislavy cez významné mestá a obce
Cykloturistika a cyklodoprava sú jednou z ciest, ako spropagovať a sprístupniť turistické zaujímavosti, pamätihodnosti, kultúru a históriu miest a obcí návštevníkom a turistom. A keďže
cestovný ruch je čoraz viac aj o zážitkovej turistike, je cykloturistika a cyklodoprava dobrým nástrojom na získanie financií
pre ďalší trvalo udržateľný rozvoj miest a obcí. Cieľovou skupinou sú okrem aktívnych športovcov - cykloturistov všetky vekové generácie vrátane rodín s deťmi.
Bratislavský samosprávny kraj
zareagoval pri tvorbe strategických dokumentov na požiadavku
„zdola“ - vinohradníkov a podnikateľov v cestovnom ruchu ako
aj miest a obcí a zaradil do svojho programu pre najbližšie plánovacie obdobie 2014 - 2020 komplexný Projekt riešenia cyklotrás
v regióne. Pre uvedené plánovacie
obdobie je cykloturistika a zaradenie cyklodopravy do integrovanej siete dopravy s prepojením na
železničnú a autobusovú dopravu
aj jednou z priorít Ministerstva
dopravy. Bratislavský samosprávny kraj má záujem na prepojení
Bratislavy a Trnavy v rámci siete integrovanej prepravy s hlavnými bodmi napojenia v mestách
Svätý Jur, Pezinok, Modra a obce
Šenkvice, kadiaľ je vedená železničná trať a autobusová preprava
na všetky smery. Bratislavský región je tiež súčasťou medzinárod-
nej dopravy s využitím prepojenia
na cyklodopravu Rakúska, Maďarska a Čiech.
Preto pod koordináciou BSK
sa v týchto dňoch uskutočňujú
stretnutia na cezhraničnej, regionálnej, lokálnej úrovni ohľadom
cyklotrás a ich uvedenia do reálneho života. Odbory územného
plánovania a životného prostredia, strategického rozvoja a cestovného ruchu na úrade BSK spolu s občianskymi združeniami a s
Cyklokoalíciou aktívne pristupujú k hľadaniu najlepšieho a najefektívnejšieho riešenia prepojenia
významných miest a obcí ako cieľových destinácií pre rozvoj cestovného ruchu.
Pre Modru bolo plánovacie obdobie 2007-2014 prípravnou fázou pre riešenie cykloturistiky
a cyklodopravy navrhnutím trasovania s prepojením na susedné
mestá a obce. Hlavnou úlohou bo-
lo zapojenie sa do siete cyklotrás
v rámci regiónu, potom ich napojenie podľa cieľového záujmu ako
napr. vinohradnícka cyklocesta
(prepojenie regiónov Bratislava Trnava), prírodné cyklotrasy v k.
ú. Modry (sprístupnenie rekreačných oblastí v Modre - Harmónia,
Zochova chata a Kráľová) a zapojenie mestských cyklotrás do
siete (chápané ako cyklodoprava
za prácou, do školy ako aj jedna
z možností prepravy medzi mestami a obcami regiónu).
V tomto roku Modra nadväzuje na
predchádzajúce plánovacie obdobie a preberá projekt Kľúč k cyklotrasám bránami mesta Modry
ako I. etapu, v ktorej má vyriešenú celú sieť cyklotrás s prepojením na susediace obce. Projekčne
sú pripravené prírodné cyklotrasy,
ktoré sú riešiteľné s nižším finančným vkladom (ide najmä o cyklistické značenie a umiestnenie
odpočívadiel v teréne s malými
úpravami a spevnením povrchov).
V II. etape sa mesto sústredí na
podrobnejšie spracovanie trasovania „Vinohradníckej cyklocesty
na trase Bratislava - Trnava“, ktorá sprístupní okrem vinohradov aj
vinohradnícke pivničky, prevádzky miestnych vinárov ako aj pa-
V Modre sa dohodlo vytvorenie
Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Malokarpatský región bude mať svoju oblastnú organizáciu cestovného ruchu. Súhlas s jej založením vyslovili starostovia miest
a obcí regiónu na stretnutí 19. 2. 2015 počas Župného štvrtka. Výjazdové rokovanie predsedu BSK sa uskutočnilo v Modre. Oblastná organizácia CR by mala byť založená do troch mesiacov
a fungovať bude ako prirodzená súčasť Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.
Rokovania na pôde Modry sa zúčastnil župan BSK P. Frešo, primátor Modry J. Petrakovič, zástupca primátora Pezinka M.
Andel a starostovia miest a obcí
Malokarpatského regiónu.
„Krajská organizácia cestovného ruchu má združovať takéto oblastné organizácie, ktoré
si potom v rámci jednotlivých
oblastí propagujú cestovný ruch a organizujú hlavne cestovný
ruch v rámci jednotlivých mikroregiónov alebo regiónov,“ povedal župan Pavol Frešo. Zároveň
vyzdvihol, že Bratislavský kraj
je veľmi atraktívny región, ktorý má čo ponúknuť a po vzore
Burgenlandu alebo Dolného Rakúska pracoval Bratislavský samosprávny kraj ostatné tri roky
na tom, aby aj náš Malokarpatský región mal svoju samostatnú
oblastnú organizáciu cestovného
ruchu. Bratislavský samosprávny kraj a Krajská organizácia
cestovného ruchu Bratislava
Region Tourism budú s OOCR
úzko spolupracovať, poskytnú
mätihodnosti a atraktivity mesta.
V tejto etape bude dôležité byť
projekčne pripravení, aby sme
mohli byť žiadateľmi o externé
i cezhraničné zdroje na financovanie ich realizácie.
Pri projektovaní je dôležité mať
na pamäti vlastnícke vzťahy k pozemkom, po ktorých by mali viesť
cyklotrasy, sledovať cieľové miesta a ich význam a atraktivitu pre
návštevníka a turistu. Treba tiež
brať ohľad na bezpečnosť cyklistu
ako účastníka cestnej premávky,
zjazdnosť, bezpečný povrch a šírku trasy - cyklocesty. Neodmysliteľnou súčasťou štandardu je aj
značenie a zabezpečenie servisu
pre cyklistu.
Mesto Modra je aktívnym členom
Občianskeho združenia Malokarpatský región, ktoré tiež bude presadzovať spoločné myšlienky riešenia cyklotrás a cyklodopravy.
Budovaním cyklotrás a zvýšením
štandardu cyklistickej prepravy sa
rozšíria možnosti a otvoria dvere
či brány do miest a obcí ako cieľových destinácií cestovného ruchu pre všetky generácie a vekové
skupiny. Je to dôležitý krok k ďalšiemu zviditeľňovaniu regiónu
a jeho tradícií, k zvýšeniu jeho
návštevnosti, sprístupneniu rôznych atrakcií, podpore podnikateľov, rozvíjaniu vinohradníckej
kultúry, pohybu v prírode a športu.
Ing. G. REPOVÁ, MsÚ
svoje know-how a pomôžu so
všetkými potrebnými schvaľovacími procesmi, stanovami ale
aj menežovaním. Primátor Modry Juraj Petrakovič vyslovil jednoznačný záujem o zaradenie
Modry do zamýšľanej aktivity,
s dôvetkom, že „bez Modry by
to ani nešlo“.
(red, bsk)
Župan P. Frešo (vľavo) a primátor J. Petrakovič.
foto: jk
2
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
3
Referendum o rodine je neplatné
Referendum iniciované Aliancou za rodinu je neplatné. Hlasovania, ktoré rozdelilo Slovensko v názoroch, sa zúčastnilo
iba 21,4 percent oprávnených voličov. Štát vyčlenil na jeho
realizáciu viac ako 6 mil. eur. Na základe petície občanov vyhlásil prezident SR referendum, v ktorom občania rozhodovali o otázkach z oblasti rodiny a výchovy. Referendum sa
uskutočnilo 7. februára 2015.
Slováci rozhodovali o troch
otázkach: 1. Súhlasíte s tým,
aby sa manželstvom nemohlo
nazývať žiadne iné spolužitie
osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?;
2. Súhlasíte s tým, aby párom
alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené
osvojenie (adopcia) detí a ich
následná výchova?; 3. Súhlasíte
s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania
či eutanázie, ak ich rodičia alebo
deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania?
Odpovede na jednotlivé otázky v referende - Modra
otázka/odpoveď
1
2
3
okrsok č. 1
Áno
Nie
373
21
346
37
325
65
okrsok č. 2
Áno
Nie
343
21
327
30
322
40
okrsok č. 3
Áno
Nie
234
12
234
12
214
33
okrsok č. 4
Áno
Nie
253
10
244
16
234
25
spolu
Áno
1203
1151
1095
Nie
64
95
163
Účasť na hlasovaní v referende - Modra
počet oprávnených občanov
počet zúčastnených občanov
účasť v %
okrsok č. 1 okrsok č. 2 okrsok č. 3 okrsok č. 4
2220
2326
1550
1490
399
367
253
265
17,97%
15,78%
16,32%
17,79%
spolu
7586
1284
16,93%
Modrania hlasovali v štyroch
volebných okrskoch:
okrsok č. 1 - Ulice: Dukelská,
Kalinčiakova, Kukučínova, Podhorská, Nám. Slobody, Kuzmányho, Za Štadiónom, Hviezdoslavova, Bratislavská, Zochova,
Cpinova, Dr. Bodického, Fr.
Kráľa, Hečkova, Jesenského,
Kollárova,
Kellenbergerova,
Sládkovičova,
Bernolákova,
Štefánikova, Vinárska, Sokolská, Ferdinanda Píseckého, Jána
Bakoša,
okrsok č. 2 - Ulice: Družstevná,
Komenského č. 1, 2, 4, 6, 8,10,
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26, 28,
Čsl. armády, Erneyho, Hrnčiarska, Krátka, Šúrska, SNP, Vajanského, 1. mája,
okrsok č. 3 - Ulice: Štúrova,
Horná, Baštová, Dolná, Kostolná, Moyzesova, Súkenícka, Komenského č. 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17, 19, 21, 23, mesto Modra,
okrsok č. 4 - Ulice: Partizánska,
Trnavská, Karpatská, Národná,
Puškinova, Pod vinicami, Lúčna, Potočná, Harmónia, Piesok.
(red)
Elena Palčáková - nová konateľka Média Modra s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo v Modre schválilo na 2. zasadnutí konanom 5. februára 2015 menovanie novej konateľky mestskej
spoločnosti Média Modra. Mgr. Elena Palčáková bude viesť aj
Rádio Modra, ktoré prevádzkuje práve mestská sro-čka. Súčasná konateľka Mgr. Andrea Pelikánová bola zároveň poslancami
z funkcie odvolaná. O fungovaní rádia a zmenách vo vysielaní
sme sa s novou konateľkou porozprávali.
Modrania vnímajú rádio ako
jeden z informačných kanálov
v meste. V čom bude nové a čo
ostáva pri starom?
Myšlienka rádia v Modre vznikla pri hľadaní možností opravy mestského rozhlasu v roku
2011. Rekonštrukcia existujúceho mestského rozhlasu by stála
cca 75 tis. €. Cieľom bolo nahradiť nekvalitné a občasné vysielanie mestského rozhlasu kvalitným, časovo neobmedzeným
vysielaním vo všetkých častiach
mesta, pre všetkých obyvateľov.
A v tomto chceme pokračovať.
Prevádzku rádia bude aj naďalej
hradiť mesto Modra, keďže cieľom nie je vytváranie zisku z reklamy tak, ako je to pri známych
komerčných rádiách. Aby sme
náklady udržali na čo najnižšej
úrovni, rozhodli sme sa, že nebudeme vysielať hudbu, z ktorej
by sme museli odvádzať poplatky SOZA a ďalším ochranným
autorským organizáciám, kde sa
náklady šplhajú až na 11 tis. EUR
Elena Palčáková.
ročne. Z toho dôvodu sme sa dohodli so Základnou umeleckou
školou v Modre, že budeme používať ich nahrávky.
A čo programová štruktúra?
Naďalej budeme pokračovať
v 24 hod. vysielaní, kde si môžu
občania každých 15 minút vypočuť aktuálne správy. Veľmi nás
teší, že dobrovoľníci, ktorí pracujú pre rádio bez nároku na honorár, sa chcú naďalej podieľať na
vysielaní. Preto si budete môcť
z rádia vypočuť každé dva týžd-
Akým spôsobom budete vykonávať novú funkciu, nakoľko
ste aj pracovníčkou mestského
úradu? Budete čerpať aj plat
konateľky?
Mojou hlavnou úlohou je koordinácia dobrovoľníkov a administratíva spojená s fungovaním
rádia. Keďže som zamestnankyňa mestského úradu, nie je dôvod, aby som mala ďalší príjem
z rádia. Pre rozpočet mesta Modra z toho vyplýva šetrenie 5 tis.
EUR ročne.
Akú budúcnosť vidíte vo fungovaní modranského rádia?
Cieľom je tak, ako teraz, aj do
budúcnosti prinášať aktuálne informácie Modranom, ktorí k nim
doteraz nemali prístup.
(jk)
Foto: archív EP
Mgr. Elena Palčáková je celkom novým menom v Modre.
Stali ste sa novou konateľkou
Média Modra, ktorá prevádzkuje Rádio Modra. Aké sú Vaše
doterajšie skúsenosti v oblasti
manažovania a v oblasti médií?
Už viac ako 18 rokov pracujem
v oblasti marketingu. Pracovala
som pre veľké nadnárodné spoločnosti, kde som získala mnoho
skúseností z oblasti marketingu
a reklamy.
ne, s následným opakovaním cez
týždeň, obľúbené relácie ako je
Femina klub, Modranským perom s pani Walterovou, Vitajte u nás, vyzujte sa so Sveťom
Peškom, Bobule smiechu.
MODRANSKÉ ZVESTI • Aktuálne
4
Poslanec Liška je konateľom Tepla Modra
Stali ste sa novým konateľom
mestskej s.r.o. Teplo Modra.
Aké sú Vaše doterajšie pracovné skúsenosti v oblasti tepelného hospodárstva?
Posledných 5 rokov som pracoval
v developerskej skupine, ktorej
súčasťou bola stavebná spoločnosť, kde som pracoval ako projektový manažér-vedúci výstavby elektrární. V našom portfóliu
boli veterné, solárne a bioplynové elektrárne, ktoré sme stavali pre materskú spoločnosť, ktorá prevádzkuje dané zariadenia.
Prišiel som do styku aj s agendou podobnou v našej mestskej
spoločnosti, čiže s úradmi ako je
URSO a podobne. Posledné 3 roky som pracoval v tejto skupine
ako riaditeľ obchodného centra,
kde som mal na starosti správu
budovy a manažment budovy.
To je skúsenosť, ktorú by som
rád zúročil v spoločnosti Teplo
Modra najviac, nakoľko táto spoločnosť okrem tepelného hospodárstva dlhodobo zabezpečuje
aj správu niektorých mestských
budov. Treba povedať, že bývalý
konateľ pán Gábriš ostáva v spoločnosti naďalej pracovať ako
hlavný energetik zodpovedný za
tepelného hospodárstva.
Ste poslancom MsZ v Modre
a zároveň konateľom mestskej
firmy. Nevzniká v tomto smere
konflikt záujmov alebo nezlučiteľnosť funkcií?
Práve naopak. Tento model je
fungujúci a overený vo viacerých mestských s.r.o.-čkách,
ktoré robia práve správu majetku, ako napríklad v Pezinku, Seredi, Šamoríne či Hlohovci. Ak
chceme, aby sa poslanci viac
a priamejšie zaoberali problémami správy budov a majetku,
tak je tento model vhodný práve
kvôli pružnejšiemu a priamejšiemu dosahu MsZ na riešenie
daných problémov s majetkom
mesta. Je mojim záujmom predkladať kolegom poslancom alternatívy riešení, či už obnovy
tepelného hospodárstva, ako aj
správy budov, nakoľko stále ide
o majetok mesta, o ktorom rozhodujú poslanci kolektívne.
Aká je nová koncepcia nakladania s mestským majetkom
a budovami?
Veľmi jednoduchá. Budovy chátrajú a nemajú pána. Niektoré sú
v správe MsÚ, niektoré v správe
mestských spoločností, rozpočtových či príspevkových organizácií. Spolu s primátorom a poslancami sme toho názoru, že
centrálna správa budov s plánovaným harmonogramom opráv,
údržieb a investícii je to, na čom
treba začať pracovať a to najmä s prihliadnutím na technický
stav a využiteľnosť danej budovy. Jednoducho povedané: najprioritnejšie budeme investovať
do budov, ktoré prinášajú mestu
príjem alebo majú význam z hľadiska využitia pre mesto a tiež tie,
ktoré sú v najhoršom stave.
Budeme v Modre lacnejšie
kúriť? Máme na to prípadný
projekt?
Neviem povedať, či budeme lacnejšie kúriť. Kotolne a rozvody
sú zastarané a v niektorých prípadoch až v havarijnom stave.
Do obnovy zariadení sa neinvestovali žiadne peniaze z rozpočtu
mesta ani z príjmu mesta za nájom kotolní, ktorý spoločnosť
každoročne odvádza v nemalej
J. Liška (vpravo).
foto: mz
Na ostatnom, februárovom zasadnutí poslancov mestského zastupiteľstva, uskutočnenom 5. februára 2015, bolo prijatých niekoľko
zásadných rozhodnutí. Spomedzi najdôležitejších je aj odvolanie
doterajšieho konateľa spoločnosti Teplo Modra s.r.o. Erika Gábriša z funkcie a následné vymenovanie nového konateľa, poslanca
Mgr. art. Jakuba Lišku, MRes. O tom, ako je pripravený na novú
úlohu, či je v poriadku zlučiteľnosť funkcií, aj o správe mestského
majetku sme sa s ním porozprávali v krátkom rozhovore.
sume mestu. Ešte koncom minulého roku dal p. Gábriš na podnet dozornej rade zaktualizovať
10 rokov starú analýzu obnovy
zdrojov vykurovania a rozvodov,
na základe ktorej teraz robíme
obhliadky a kalkulácie. Z týchto
podkladov pripravíme alternatívy riešenia obnovy tepelného
hospodárstva.
Objavili sa obavy zo zvyšovania poplatkov za kúrenie v bytových domoch, v súvislosti
s tvorbou Vášho platu ako konateľa. Sú opodstatnené?
Vôbec nie, a už vôbec nie v tejto súvislosti. Nemáme v záujme
zvyšovať poplatky za správu bytových domov v najbližšej budúcnosti. Ak ich budeme zvyšovať, tak najskôr z dôvodu
skvalitnenia našich služieb a aj to
len v rámci trhovej ceny za správu BD v Modre. Máme záujem
robiť správcovstvo dobre a kvalitne pre Modranov tak, aby BD,
ktoré majú iného správcu uvažovali o prechode k nám a nie
o nutnosti prejsť k pezinským
alebo iným spoločnostiam. (jk)
Hotel pod Lipou sa premení na nový 3+ hviezdičkový rezort
Súčasťou nového trojpodlažného
rezortu bude ubytovacie zariadenie hotelového typu v štandarde
3*+ s reštauráciou. Disponovať
bude tiež konferenčným zázemím s wellness. V ponuke športových aktivít nebude chýbať
petanque, tenis, bowling, lanový
svet a ďalšie strediská ako je vínna pivnica, pivovar, detský svet
a pod. Investor verí, že aj tento
projekt podporí snahu vrátiť do
Harmónie život plný športu, zábavy, oddychu a detského smiechu.
Klientela Hotela pod lipou bude
tvorená najmä z korporácií (organizovanie rôznych konferencií, seminárov, teambuildingy,
atď.), domáceho a zahraničného
turizmu - klientela vyhľadávajúca relaxačné a wellness pobyty,
organizujúca rôzne oslavy, rodiny s deťmi a v neposlednej rade
Vizualizácia plánovaného hotela v Harmónii.
rôzne skupiny (športovci, účastníci kurzov rôzneho zamerania,
skupiny priateľov a pod.) využívajúci konferenčné či voľnočaso-
vé aktivity v rámci areálu rezortu.
Odhadované náklady na rekonštrukciu tvoria asi 4,5 milióna
eur.(red, zdroj: TS Vasca, web)
Foto:Vasca
Zámerom majiteľov existujúceho Hotela pod lipou a hotelového areálu, ktorý sa nachádza v rekreačnej oblasti Modra-Harmónia, je vybudovať na existujúcich pozemkoch nové stredisko
cestovného ruchu, rezort, ktorý bude svojim návštevníkom ponúkať rad možností využitia voľného času. Vlastníkom a investorom prestavby je spoločnosť Vasca.
MODRANSKÉ ZVESTI • Názor/Spektrum
Z desatora dobrého starostu: „Si starostom nielen tých občanov,
ktorí ťa volili, ale aj tých, ktorí ťa nevolili”.
Základným článkom riadenia
vecí verejných v demokratickej
spoločnosti je občan. Zvolení zástupcovia sú iba vykonávatelia
spoločenskej objednávky a nedostávajú do rúk moc, ktorou by sa
mali opájať a pomocou nej presadzovať svoje názory a záujmy.
Vo svojom príspevku sa chcem
vyjadriť k spôsobu, akým skupina ľudí, ktorá dostala vo voľbách poverenie viesť mesto začala svoje pôsobenie. Ubehlo už sto
dní odo dňa konania komunálnych volieb. Bol zvolený primátor a sedem poslancov mestského
zastupiteľstva z jednej občianskej iniciatívy a dvaja poslanci,
ktorí boli touto iniciatívou podporovaní. Táto skupina získala
rozhodujúcu väčšinu v MsZ už
v deň volieb a preto si dovoľujem
počítať čas prvého odpočtu ich
práce od tohoto dňa. Zvlášť, keď
väčšina z nich sú skúsení poslanci z predchádzajúceho obdobia.
Všetky informácie, ktoré používam v tomto článku sú z verejne
dostupných zdrojov.
mu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov boli zvolení aj jej
členovia. Ďalej boli schválené
uznesenia o zástupcovi primátora. Uznesenie č. 19 schvaľuje
na výkon tejto funkcie poslanca
dlhodobo uvoľneného zo svojho
zamestnania. To znamená, že pôvodné zamestnanie je len prerušené na výkon verejnej funkcie
a zamestnávateľ je povinný po
skončení poslaneckého mandátu
svojho zamestnanca prijať späť
na pôvodné miesto. Súčasne tento poslanec nie je zamestnancom mesta, je nezávislou osobou
a nie je podriadený primátorovi.
Nemá právnu zodpovednosť voči mestu a preto nemôže riadiť
mestské inštitúcie a nesmie riadiť mestský úrad. Uznesenie č.
20 stanovuje plat zástupcu primátora a uznesenie č. 21 informuje o tom, že primátor poveril zastupovaním Ing. Mariána
Gavorníka, s dňom nástupu do
funkcie 15. 1. 2015 a rozsah právomocí pre zastupovanie bude
určený v písomnom poverení.
V novembrovom čísle Modranských zvestí novozvolený primátor pán Petrakovič predstavil
svoju doterajšiu prácu a priebeh
volebného obdobia. V rozhovore
nie sú vyslovené žiadne zásadné ciele a záväzky voči občanom
a ani náznak, že by chcel pokračovať v práci, na ktorej sa aj on
zúčastňoval predchádzajúce štyri roky pri plnení programového
vyhlásenia z roku 2010. Ustanovujúce zasadnutie MsZ sa konalo
15. 12. 2014. Po slávnostnej časti
a zložení sľubu pokračovala novozvolená reprezentácia mesta
v zasadnutí samostatne. Body,
ktoré prebehli v prvej časti zasadnutia sú uvedené iba v zápise
z rokovania, uznesenia o výsledkoch volieb, zložení sľubu primátora a zložení sľubu nových
poslancov chýbajú. Boli prijaté
všeobecne potrebné uznesenia
pre fungovanie mesta, zriadené
komisie pri MsZ bez zvolenia
ich členov a vymenovaní predsedovia komisií, len do komisie pre ochranu verejného záuj-
V decembrovom vydaní MZ
je len krátky redakčný článok
o slávnostnom ustanovujúcom
zasadnutí zastupiteľstva a fotografia. Žiaden rozbor, príhovor,
hodnotenie či plány.. Januárové
MZ priniesli doplňujúcu informáciu o pracovnej časti prvého
zasadnutia zastupiteľstva a novoročný príhovor primátora, ktorý
nič nerozoberá, nehodnotí a vyslovený záväzok dať do poriadku
mesto a chotár je len všeobecný,
neurčitý a nemerateľný cieľ. V januári nastúpil do funkcie zástupca primátora a tiež nový právnik.
Poverenie, ktoré úkony a činnosti primátor odovzdal svojmu zástupcovi nebolo zverejnené.
Priebeh druhého zastupiteľstva
konaného 5. 2. 2015 si možno
prezrieť zo záznamu na internetovej stránke mesta. Najdôležitejšími bodmi programu boli
personálne zmeny v mestom zriadených firmách TEPLO MODRA, s.r.o. a MÉDIA MODRA,
s.r.o. Neviem, v čom boli tieto
dva body pre mesto tak strategic-
ky dôležité, že dostali prednosť
pred vymenovaním členov komisií pri MsZ.
Teplo Modra je obchodnou spoločnosťou a jej jediným spoločníkom je mesto Modra. Zákonným
zmyslom obchodnej spoločnosti
je podnikať a zarábať. Z dôvodovej správy k návrhu uznesenia k tomuto bodu je zrejmé iba
politické rozhodnutie na priame
riadenie spoločnosti mestským
zastupiteľstvom odôvodnené slovami „za účelom zlepšenia komunikácie spoločnosti s MsÚ
a MsZ”. Podporná prezentácia
p. Lišku nebola podnikateľským
plánom s novými nápadmi podporenými číselnými argumentmi,
ale len nesúrodým súhrnom želaní. Veta „zmena konateľa a nastavenie strediskového systému
bude bez nárokov na rozpočet
mesta” je buď omyl alebo klamstvo. Na jednej stránke prezentácie sa hovorí o efektívnejšej správe budov a na ďalšej sa objavuje
predpoklad o možnom navýšení
poplatku za túto správu. Poslanci
MsZ nemajú právo priameho riadenia žiadnej inštitúcie a už vôbec nie obchodnej spoločnosti.
Ich úlohou je vytvoriť podmienky pre efektívny systém správy
mestského majetku a kontrolovať
jeho fungovanie. A ak je p. Liška najvhodnejší kandidát na konateľa firmy, bez potreby výberového konania, mal by sa vzdať
poslaneckého mandátu. Keď pán
primátor deklaroval, že pán Liška má jeho dôveru a on sa rozhodol pre neho, zabudol na dôveru
občanov. Zákon porušený nebol,
morálno-etické zábrany zo spájania zákonodarnej a výkonnej moci noví poslanci a primátor nemajú a nepoznajú.
Na rokovaní sa riešilo aj čo s Rádiom Modra. Zle sa počúvali reči
o tom, čo by občania chceli, aby
rádio vysielalo a čo nie bez toho,
aby sa na to občana opýtali! Debata skončila vzájomným osočovaním sa čo kto pre mesto spravil
a prijatím uznesenia o výmene
konateľa a dvoch členov dozornej rady. Rádio ide do útlmového režimu, bude vysielať mestské správy, bohoslužby a hudbu,
z ktorej sa neplatia poplatky za
jej šírenie. Výsledok je krokom
späť a zavádzaním je argument,
že keď bude pracovníčka z mestského úradu konateľkou MÉDIA
MODRA, s.r.o. rádio ušetrí, lebo ju nebude platiť. Že by sa mal
a mohol k problému rádia vyjadriť aj odborník z mediálnej oblasti a ponúknuť riešenia, to nikomu
nenapadlo ani keď sa rádio zakladalo a ani teraz, keď sa nevie čo
s ním.
Zbytočné bolo prijatie uznesenia o zrušení uznesenia
č.016/01/2014 zo dňa 15. 12.
2014, čím sa zrušila voľba členov
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a de facto sa
zrušila resp. minimálne pozastavila činnosť komisie. Tento stav
je nezákonný, pretože existencia
tejto komisie je podľa príslušného zákona povinná.
Kto už zabudol alebo nevie, knihu „Ako chutí moc” napísal Ladislav Mňačko v roku 1968, kto
si to pamätá, vie o čom to je.
Ing. Dušan HANULA
Kde nahlasovať
poruchy
osvetlenia?
Mestský úrad žiada občanov, aby
podnety ohľadne nefunkčnosti verejného osvetlenia v meste
Modra nahlasovali na nasledovných miestach:
• osobne v Kancelárii prvého
kontaktu, Dukelská 38 v Modre
na tel. čísle +421 33 6908 333
(Kancelária prvého kontaktu)
• prostredníctvom e-mailu na [email protected]
Informácie o poruche verejného
osvetlenia, prosíme, nahlasujte
v nasledovnom znení:
ulica; súpisné, prípadne orientačné číslo domu.
(red)
ilustračné foto: jk
Ako sa nám Modra polepšila
5
MODRANSKÉ ZVESTI • Názor/Samospráva
6
Lepšia Modra?
Druhé volebné obdobie som poslancom mestského zastupiteľstva (ďalej ,,MSZ“) a napriek tomu, že som za prvé roky svojho pôsobenia zažil všeličo, prvé kroky nového vedenia mesta vo
mne zanechali rozčarovanie a skôr trpkú príchuť. Aspoň o pár
poznatkov by som sa rád podelil.
V organizačnej schéme Mesta Modra má už dlhé roky svoje
miesto funkcia prednostu Mestského úradu. Okrem iného o tejto skutočnosti ustanovuje aj Štatút Mesta Modra vo svojom § 17.
Štatút, ktorým by sa mali ako primátor tak ako aj všetci poslanci riadiť vo svojom rozhodovaní.
Podľa tohto Štatútu má byť a nie
môže byť na čele Mestského úradu prednosta vymenovaný primátorom. Prednosta je zamestnacom
mesta, ktorý vedie činnosť úradu
a táto funkcia je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca MSZ.
Kabelizácia
elektrického
vedenia
Mesto Modra ako príslušný stavebný úrad oznamuje podľa §
36 ods. 4 stavebného zákona
a v súlade s § 26 ods. 2 zákona
o správnom konaní vlastníkom
pozemkov nachádzajúcich sa
mimo zastavaného územia (pozdĺž Bratislavskej ulice, Cpínovej ulice, Kellenbergerovej ulice
v lokalite za štadiónom a v lokalite pri Zlatom hrozne ) začatie územného konania na líniovú
stavbu: Modra, kabelizácia VN
217 - VNK .
Navrhovateľ Západoslovenská
distribučná a.s. podal návrh na
vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby - Modra, kabelizácia VN 217 - VNK.
Navrhovaná stavba pozostáva
z demontáže existujúceho vzdušného VN vedenia a následného
uloženia VN vedenia do zeme so
zmenou trasy. Projektová dokumentácia s presným umiestnením
navrhovanej trasy VN vedenia
je na nahliadnutie na stavebnom
úrade (Štúrova 59 , Modra), kde
je možné vzniesť aj prípadné námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe.
Mgr. Marcel MATOVIČ,
vedúci stavebného úradu
Ani táto skutočnosť nezabránila novozvoleným poslancom zo
skupiny Lepšia Modra, aby hneď
na prvom zasadnutí MsZ dňa 15.
12. 2014 funkciu prednostu len
tak bez ničoho zrušili a plnením
povinností prednostu fakticky
poverili Ing. Mariána Gavorníka, poslanca MsZ. Samozrejme,
na tom istom zasadnutí schválili Ing. Gavorníkovi aj odmenu,
ktorej výška je porovnateľná nie
s odmenou zástupcu primátora,
ale so mzdou prednostu z uplynulého volebného obdobia. Aj
priemerne kritickému čitateľovi je jasné, že ide o priehľadnú
kamufláž a účelové obchádzanie zákona. Mestský úrad funguje v rozpore s platným Štatútom
Mesta Modra a zdá sa, že ani primátorovi, ani poslancom Lepšej
Modry vrátane poslancov Jašeka,
Jančovičovej a Zelníka to vôbec
neprekáža.
Na zasadnutí MsZ dňa 5. 2. 2015
bol z funkcie konateľa Teplo
Modra, s.r.o. odvolaný p. Erik
Gábriš a na jeho miesto zvolený
Mgr. art. Jakub Liška. Napriek
tomu, že k práci doterajšieho konateľa neboli predložené žiadne
výhrady. Novozvolený konateľ
nikoho z prítomných členov MsZ
nemusel presviedčať o svojich
odborných znalostiach z oblasti
výroby a dodávok tepla. Možnože kolegovi Liškovi nezaslúžene
krivdím a svoj odborný potenciál ešte len rozvinie a ukáže, ale
v každom prípade aj u neho ide
o konflikt nezlučiteľnosti výkonu
funkcie poslanca MsZ a štatutárneho orgánu organizácie zriadenej mestom.
Do tretice, do spoločnosti Média
Modra, s.r.o., po odstúpení konateľky Mgr. Andrey Pelikánovej,
bola dosadená nová konateľka
bez akejkoľvek diskusie.
Vyzerá to tak, že niektorí poslanci Lepšej Modry sa pustili
do uchopenia moci s vyhrnutými
rukávmi. Všetky vyššie uvedené
zmeny majú spoločný rukopis,
známy aj z tzv. veľkej politiky. Je
po voľbách, zvyknite si, teraz budeme valcovať my. A že existujú
nejaké záväzné normy, na ktoré
sme skladali sľub, napríklad Zákon o obecnom zriadení, alebo
Štatút Mesta Modra? A že by sa
hodila aj transparentnosť a ko-
Ad: Lepšia Modra? a Ako sa
nám Modra polepšila
Vážení páni, ďakujem za vaše kritické slová, aj za intenzívny dialóg,
ktorý so mnou od času pred komunálnymi voľbami vediete. Čítal
som pozorne, určite sa vašimi podnetmi budeme spolu so zodpovednými kolegami zaoberať a dúfam, že táto moja odpoveď uspokojí
vašu potrebu informácií o aktuálnom dianí vo vedení mesta.
Vážený pán poslanec Bučurič,
ako právne vzdelaný človek viete, že každé podozrenie na porušenie zákona má občan právo
a zároveň povinnosť hlásiť príslušným orgánom. Nech sa páči,
táto povinnosť sa vzťahuje aj na
situáciu, keď niekto podozrieva
z porušenia zákona vedenie mesta. Ak tak neurobíte, vážení páni,
vaše slová sa stávajú iba nepodloženými špekuláciami, ktoré,
dúfam, nemajú úmysel niekoho
poškodiť, ale sú vynesené iba pre
neznalosť situácie.
Vážený pán Hanula, teší ma Váš
záujem o veci verejné. Predpokladal som, že bol rovnaký aj
v predchádzajúcich obdobiach,
že ste boli rovnako kritický a nápomocný hodnotiť, hľadal som
preto vo videozáznamoch Vašu
aktívnu účasť na zasadnutiach
MsZ alebo Vaše predchádzajúce
články v Modranských zvestiach,
ale za ostatné 4 roky som nenašiel žiaden.
Vážení páni, každé vedenie po
rektné postupy ako napríklad verejné výberové konanie? Keď si
iní urobili trhací kalendár z ústavy, tak my sme zasa o toľko horší, aby sme si nemohli spraviť
trhacie kalendáre z obyčajných
zákonov a všeobecne záväzných
nariadení mesta? A že to celé pripomína skôr rozdávanie trafík
svojim? Podobnosť je celkom určite náhodná.
Podal som poslanecký návrh na
vysielanie záznamov zasadnutí
MsZ v Rádiu Modra. Mojím dôvodom bolo najmä to, že záznamy zverejňované na internete
môžu byť, hlavne pre starších občanov, ktorí majú záujem sledovať dianie v meste, ťažko prekonateľným technickým orieškom.
Rádio si ale vie zapnúť a naladiť
asi každý z nich. Predpokladám,
že ctených čitateľov azda neprekvapí prístup poslancov Lepšej
Modry, že publikovanie záznamov na internete je postačujúce.
Vyzerá to tak, ako keby poslanci Lepšej Modry chceli po niekoľkomesačnom období, keď sa
na voličov usmievali z bilbordov
z každého druhého rohu, dopriať
občanom obdobie pokoja, keď
o nich a o ich činnosti nebudú voliči vôbec nič vedieť.
JUDr. Dominik BUČURIČ,
advokát
ustanovení do funkcie má pomyselných sto dní na štart a prevzatie procesov a zodpovednosti. Od
ustanovujúceho zastupiteľstva
vrátane prešlo 66 dní (odpoveď
píšem 18. 2. 2015). Spomeňte
si, prosím, koľko sviatkov bolo
v tomto období. Napriek tomu
rád po sto dňoch zložím Modranom účet, v akom stave sme
mesto prebrali a čo sme stihli
urobiť.
Milí Modrania, nie som veľkým
fanúšikom vedenia dialógu cez
médiá, ale som rád, že v Modranských zvestiach budete mať
k dispozícii vždy taký priestor,
aby ste mohli svoje názory plnohodnotne prezentovať a ja na
vaše otázky vždy rád osobne, na
zasadaniach MsZ alebo prostredníctvom médií odpoviem.
Juraj PETRAKOVIČ,
váš primátor
MODRANSKÉ ZVESTI • Samospráva
7
Prvé kroky z pohľadu zvolených z iniciatívy Lepšia Modra
Od volieb 2014 sa uskutočnili zatiaľ dve rokovania mestského
zastupiteľstva a v čase vychádzania tohto čísla prebieha aj to
tretie. Čitateľ Zvestí už je konfrontovaný s kritikou prvých rozhodnutí nového vedenia mesta. Odhliadnuc od nej a jej skutočných motivácii sú otázky „prečo?“ prirodzené. Radi by sme Vás
oboznámili, prečo to teda robíme práve takto.
Keď sme vstupovali spoločne do
volebnej kampane ako Lepšia
Modra, občanom sme zdôrazňovali, že iba spolu vieme dokázať
viac. Nehovorili sme to len tak,
ale po vlastnej praktickej skúsenosti z obdobia, kedy neťahalo za
jeden koniec zastupiteľstvo s primátorkou. Ešte horšia skúsenosť
bol vzťah predchádzajúceho zastupiteľstva s primátorom. Tu bol
základ našej kampane. Oslovovali sme spoločným programom
a ten bol vo voľbách úspešný pre
voľbu primátora a aj poslancov.
Od prvých chvíľ od nástupu nového vedenia sme začali náš spoločný program presadzovať (na-
príklad centrálna správa majetku
prostredníctvom Teplo Modra
s.r.o.). Poslanec Marián Gavorník sa stal zástupcom primátora
na plný úväzok, pričom ho primátor poveril kompetenciami na
riadenie úradu, tak ako sme to
komunikovali pred voľbami. Pán
Gavorník má s prácou v obecnej
samospráve 17 ročnú profesionálnu skúsenosť. Nebol to výmysel alebo obchádzanie zákona,
ako niektorí podsúvajú, ale zodpovednosť za to, že chceme realizovať náš program k lepšej práci
mestského úradu. To, že sa poslanec Jakub Liška stal konateľom
mestskej spoločnosti Teplo Mod-
ra s.r.o., nie je obchádzanie zákona, ale zodpovednosť za to, že
chceme realizovať náš program
v oblasti správy mestského majetku.
Predvolebný program Lepšej
Modry aktuálne pripravujeme do
programového vyhlásenia mestského zastupiteľstva mesta Modry na roky 2015-2018, lebo sme
s ním boli vo voľbách úspešní
a chceme ho predstaviť na zasadnutí zastupiteľstva 26. marca
2015. Na tomto zastupiteľstve
chceme, aby sa prerokoval aj rozpočet na rok 2015 s investičnými
akciami, dotácie z rozpočtu mesta, nové usporiadanie materských
škôl, chceme predstaviť zámer
vykonávať údržbu verejnej zelene vlastnými silami. Všetko má
však svoju postupnosť a tá zas
nevyhnutný čas na proces. Napríklad na zasadnutí 26. februára sú
pripravené voľby členov komisií,
Spýtali sme sa kompetentných
Parkovanie na Zochovej chate
Radi lyžujete? Navštevujete blízke voľnočasové lyžiarske stredisko na Zochovej chate? Mnohí z vás určite využívajú toto miesto
na strávenie príjemných chvíľ na čerstvom vzduchu v prírode. Ibaže
i v tomto roku bola situácia ohľadne parkovania na „Zoške“ žalostná. Kto si neprivstal, nezaparkoval. Nehovoriac o stave parkovacej
plochy v zimnom období, ktorá je majetkom mesta. Chceli sme preto
vedieť, či mesto Modra plánuje vyriešiť uvedený problém, ktorý sa
z roka na rok, pri úspešnej zimnej sezóne, opakuje.
foto: jk
Stanovisko mesta tlmočí Andrea
Kuzmová z Referátu komunikácie a zahraničných vzťahov
pri MsÚ v Modre.
Dňa 10. februára 2015 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Modre
stretnutie so zástupcom Lyžiarskeho klubu Baba, ktorý prevádz-
kuje lyžiarske stredisko na Zochovej chate. Cieľom rokovania bola
vzájomná dohoda v rámci poskytovania služieb a zabezpečovania priaznivých podmienok pre
návštevníkov prichádzajúcich do
nášho mesta za športovým vyžitím. Podnetom na riešenie niekoľ-
Zochova chata - parkovisko.
koročného sezónneho problému
boli najmä reakcie nespokojných
občanov a to ohľadne parkovania,
údržby, úpravy schodiska, a organizácia dopravy počas prívalu turistov či samotných občanov
nášho mesta. Občianske združenie Lyžiarsky klub Baba sa podujalo na zabezpečovanie zimnej
údržby schodiska vedúceho od
aby tie pripravili svoje uznesenia
k vyššie uvedeným zámerom pre
marcové zastupiteľstvo. V tej súvislosti ďakujeme všetkým, ktorí
prejavili ochotu v komisiách spolupracovať.
Ak sa niekomu zdá, že niektoré veci idú pomaly, môžeme vás
ubezpečiť, že idú tak, ako majú. Od ustanovujúceho zastupiteľstva máme za sebou cca 70
dní a pred sebou takmer 1400
ďalších. Naplno ich využijeme
na plnenie nášho spoločného
programu, ktorý veríme, že bude obsiahnutý aj v programovom
vyhlásení mestského zastupiteľstva a primátora popri bodoch
programov ďalších poslancov.
Poslanci z iniciatívy Lepšia
Modra (Marián Gavorník,
Katarína Machatová, Andrea
Kukumbergová, Peter Juran,
Michal Petrík, Ján Zigo,
Jakub Liška)
Furmanskej krčmy k lyžiarskemu
svahu počas zimnej sezóny. Priaznivý stav parkoviska budú zabezpečovať verejnoprospešné služby
Mesta Modry s pomocou využitia
techniky (snežné pásové vozidlo).
Celoročné parkovanie v Modre
v časti Piesok-Zochova chata je
prioritnou témou mesta na najbližšie obdobie. Rozvoj cestovného
ruchu si žiada priaznivé podmienky a kvalitu smerovanú najmä na
spokojnosť návštevníka.
(jk, ak)
Mesto zaslalo pamiatkarom
stanovisko k pamiatkovej zóne
Vedenie mesta Modry zastúpené primátorom Jurajom Petrakovičom zaslalo 10. februára 2015
Pamiatkovému úradu SR písomné stanovisko k materiálu „Pamiatková zóna Modra, Návrh na
vyhlásenie ochranného pásma
pamiatkového územia“. V stanovisku sa uvádza, že mesto Modra považuje návrh na vyhlásenie
ochranného pásma pamiatkového
územia v rozsahu predloženom
Pamiatkovým úradom z hľadiska rozvoja mesta Modry za neprijateľný a žiada akceptovanie
a zapracovanie viacerých svo-
jich podmienok do zásad ochrany
kultúrnohistorických, prírodno-krajinárskych, urbanisticko-architektonických hodnôt v rámci riešeného ochranného pásma
Pamiatkovej zóny Modra. Mesto
Modra uvádza, že podmienky
činností na území ochranného
pásma, navrhované Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky nie sú v súlade so záväznými
i regulatívmi platného územného plánu mesta, ako aj s doteraz
vydaným i všeobecne-záväzným
i nariadeniam i mesta na úseku
územného plánovania.
(red)
MODRANSKÉ ZVESTI • Školstvo
8
Žiakov zo ZŠ Ľ. Štúra v dosahovaní úspechov nič nezastaví
Druhého decembra sa konali celoslovenské vedomostné súťaže
Všetkovedko a Expert geniality show, do ktorých sa zapojilo
spolu viac ako 20 800 detí z celého Slovenska. Osem našich
žiakov, Ema Vlasáková z II.A,
Samuel Pecha z II.A, Jakub Tasman Kratochvíl z III.A, Terézia
Klimková z III.B, Emma Harausová zo IV.A, Martin Kováč zo
IV.A, René Féder zo IV.B a Filip Čukáš z V.B sa zaradili medzi
30% najúspešnejších detí z celého Slovenka a získali titul Všetkovedko. O titul EXPERT a TOP
EXPERT bojovalo 9 našich žiakov, najviac sa darilo Veronike
Kováčovej zo VI.A a Kristiánovi Filipovi Jakubcovi z VIII.A.
Obaja získali titul Expert.
Okresné
kolo
matematickej olympiády prinieslo ďalší
úspech, naši piataci a jeden štvrták obsadili všetky tri prvé miesta - Eva Ondovčíková, V.B - 1.
miesto, Barbora Steinhüblová,
V.B - 2. miesto a Martin Kováč,
IV.A - 3. miesto. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj Patrik Gula
a Andrea Schüllerová z V.B triedy.
V okresnom kole v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, v silnej konkurencii najlepších recitátorov z okresu,
obsadila v I. kategórii 2. miesto
Michaela Lišková z III.A a v II.
kategórii 3. miesto Martin Kováč zo IV.A.
Štvrtého februára 2015 sa v Pezinku na uskutočnilo Okresné
kolo 49. ročníka Biologickej
olympiády. Naša žiačka Martina
Lišková z VIII.B sa v projektovej časti umiestnila na 1. mies-
Deti zo ZŠ Ľ. Štúra príkladne reprezentujú seba aj školu.
Foto: ZŠ
Pedagógovia našej základnej školy neustále pripravujú, motivujú a podporujú žiakov aj v činnostiach nad rámec vzdelávacích a výchovných povinností. O tom, že sa im darí, svedčia
opätovné úspechy žiakov.
te so stratou iba dvoch bodov
suverénne zvíťazila a postúpila
do krajského kola. Na 3. mieste skončil Matej Majda z VIII.B.
Všetkým úspešným žiakom aj
touto cestou riaditeľstvo školy
spoločne s pedagogickým zborom srdečne blahoželá a ďakujú
za výbornú reprezentáciu školu i mesta. Zároveň sa chceme
veľmi pekne poďakovať historičke Mgr. Agáte Petrakovičovej z Múzea Ľ. Štúra v Modre za
poskytnutie povesti o modranských hrnčiarskych škriatkoch,
ktorú veľmi úspešne recitovala
Michaela Lišková v okresnom
kole súťaže Šaliansky Maťko.
Emil ŠIMONOVIČ,
riaditeľ ZŠ (red)
Ako vidia najkrajšie Valentínske srdce naši školáci
Pedagogická a kultúrna akadémia
v Modre usporiadala pri príležitosti sviatku svätého Valentína
výtvarnú súťaž O najkrajšie valentínske srdce. Do zaujímavej
aktivity a zapojili deti a študenti
modranských základných a stredných škôl. Cieľom súťaže, ako
je uvedené v propozíciách, bolo
vniesť viac vkusu a originality do
už príliš skomercionalizovaného
sviatku. Oceneným udelili diplom a vecné ceny riaditeľka PaKA Mgr. Monika Nemcová a pe-
dagóg Mgr. Pavol Šima-Juríček.
Najkrajšie práce spracovali títo
ocenení študenti:
ZŠ Vajanského - Sabína Kovačičová a Rebeka Pešková (spoločná práca), Rebeka Demovičová,
Matilda Nicol Kováčová; Stredná
odborná škola vinársko-ovocinárska - Marek Polčic; Gymnázium
K. Štúra - Jakub Szabo, Ema Macúrová; Pedagogická a kultúrna
akadémia - Romana Štefíková,
Barbora Richterová, Slávka Cubinková, Soňa Piterková. (red)
Ocenení študenti najkrajších sŕdc.
Fľaša so
srdcom R.
Štefíkovej.
Zápis detí do Materskej školy
SNP 14 v Modre a jej elokovaných pracovísk na Kalinčiakovej ulici č 11, Partizánskej ulici č
88 a Sládkovičovej ulici č. 13 na
školský rok 2015/2016 sa uskutoční 11. marca 2015 od 8.00 h
do 16.00 h na každom pracovisku
materskej školy. Žiadosť je po-
trebné predložiť vo vyššie uvedenom termíne na rodičmi vybranom pracovisku materskej školy.
Zriaďovateľ odporúča zúčastniť
sa na zápise spoločne s dieťaťom.
Bližšie informácie nájdete na:
http://www.modra.sk/zapis-deti-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-2015-2016/d-2286. (msú)
Srdce M. Polčica.
Foto: JK, 3x
Svoje deti môžete zapísať do
materskej školy 11. marca
M O D R A N S K É Z V E S T I • R o k L´ u d o v í t a Š t ú r a 2 0 1 5
Na Bratislavskom hrade otvorili Rok Ľudovíta Štúra 20
V reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu sa 28. januára
uskutočnilo slávnostné otvorenie celonárodného podujatia Rok Ľudovíta Štúra 2015 pri príležitosti 200. výročia narodenia národného
dejateľa. Podujatie spojené s otvorením výstavy Slovenského národného múzea s názvom Ľudovít Štúr - reformátor slovenskej spoločnosti otvoril prezident republiky Andrej Kiska, spolu s ministrom
kultúry Marekom Maďaričom a ďalšími predstaviteľmi vlády.
Rok Ľudovíta Štúra vyhlásila
vláda SR na základe návrhu ministerstva kultúry pri príležitosti 200. výročia narodenia jednej
z najvýznamnejších osobností
slovenských dejín. Na podujatí sa
okrem prezidenta, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády, zúčastnili aj
predstavitelia miest a obcí spätých
s osobnosťou Štúra. Medzi mnohými prijal pozvanie na slávnostné otvorenie aj primátor Modry
Juraj Petrakovič. Témou rozhovorov počas stretnutí s viacerými predstaviteľmi ministerstva
kultúry, vrátane ministra Mareka
Maďariča a generálneho riaditeľa
sekcie kultúrneho dedičstva Pavla Šimuniča, boli aktivity mesta Modry v rámci osláv Roka Ľ.
Štúra 2015 a rekonštrukcia modranských pamiatok viažucich sa
k osobnosti Ľudovíta Štúra.
Počas roka 2015 sa v rámci celého
Slovenska uskutoční viacero významných stretnutí, akcií, výstav
a súťaží, ktorých spoločným menovateľom je Ľudovít Štúr. Okrem
slávnostného zasadnutia NR SR,
vyhlásenia výsledkov novinárskej
súťaže, literárnych a výtvarných
súťaží, otvorenia novej expozície
v Pamätnej izbe J. M. Hurbana
v Hlbokom sa uskutoční aj dvoj-
Pripravujeme sa na Rok Ľ. Štúra 2015
V súvislosti s aktuálne prebiehajúcou 200ročnicou narodenia
Ľudovíta Štúra, vládou Slovenskej republiky vyhlásenej za Rok
Ľ. Štúra, sa aj mesto Modra dôkladne zapája do celoslovenských osláv. Pri mestskom úrade pracuje organizačný prípravný výbor, ktorý už v týchto dňoch finalizuje kalendár všetkých
aktivít, ktoré nás v roku osláv čakajú.
Novinky ohľadne príprav nám
porozprávala Elena Palčaková
z MsÚ Modra.
Na čom aktuálne pracuje prípravný výbor k organizácii
podujatia Rok Ľ. Štúra?
V spolupráci s Múzeom Ľ. Štúra a miestnymi organizácia-
mi a združeniami pripravujeme
program podujatí, ktoré sa budú
konať počas celého roka 2015.
Keďže do programu je zapojených viac subjektov, je dôležité, aby jednotlivé podujatia boli termínovo zladené. Cez pána
primátora J. Petrakoviča sme zastúpení aj v celoslovenskom ko-
ordinačnom výbore pri Ministerstve kultúry SR.
Kto všetko sa zapojil? Je možnosť sa ešte pridať so zaujímavým nápadom a dokedy?
Veľmi nás teší, že o zapojenie
sa do tohto projektu bol prejavený veľký záujem. Aktivity si
prichystali obe základné školy
- súťaž o najlepší portrét Ľ. Štúra, kvízy, workshopy o živote Ľ.
Štúra, a ďalšie. OZ Modranská
beseda pripravuje na máj Noc literatúry, a ak sa podarí získať finančné prostriedky, tak by sme
Beh pre všetkých - Štúrova štreka
Predstavujeme vám nový modranský beh Štúrova štreka. Ide o športové podujatie pre deti, mládež a dospelých, po prvýkrát zorganizované pri príležitosti Roku
Ľudovíta Štúra. Hlavnou myšlienkou prvého ročníka je
aktívna podpora športovania a zrod tradície vytrvalostného behu v Modre. Veríme, že Štúrova štreka namotivuje a priláka najmä začínajúcich bežcov, no aj fajnšmekri si pobežia svoje.
Pripravili sme niekoľko tratí,
ktoré sú viac či menej technicky
náročné. Veľmi si ceníme spoluprácu s výtvarníkom Pavlom Šimom-Juríčkom, ktorý navrhol
originálne logo podujatia. Podstatnú zásluhu na vytváraní charakteru nami organizovaných
behov má aj keramikár Marián
Liška. Vďaka jeho medailám pre
víťazov a tiež modranským viná-
rom je dokonale spropagovaný
náš región. Štúrova štreka sa ukutoční v nedeľu 7. júna v popoludňajších hodinách so štartom na
futbalovom štadióne FC Slovan
Modra. Momentálne spolupracujeme s buckleup.sk na tvorbe
internetovej stránky sturovastreka.sk. Stránka bude aktívna od 1.
marca 2015, keď spustíme aj online registráciu pre všetkých bež-
cov, okrem detí. Deti zaregistrujeme na mieste.
Beh detí a dorastencov (od 6 do
14 rokov):
Dĺžka tratí: 200 m, 400 m, 600 m,
800 m
Prevýšenie: 0 m
Trať: trávnatý povrch futbalového ihriska FC Slovan Modra
Mestské okruhy - Hlavný beh/
hobby (15+):
Dĺžka tratí mestských okruhov: 5
000 m, juniori 1700 m
Prevýšenie tratí mestských okruhov: 36 m a 25 m (juniori)
Trať: asfaltové cesty a chodníky
v Modre, časť trate cez vinohrady, spevnené aj terénne cesty
Kros a Nordic Walking (18+):
0
dňové spomienkové
stretnutie
v Uhrovci, rodisku Ľ. Štúra.
Mesto Modra sa do celonárodných
osláv aktívne zapája už niekoľko
mesiacov. Spoločne s občianskym
združeniami, školami a inštitúciami mesto ponúkne viacero kultúrnych, literárnych i športových
podujatí. Rok Ľ. Štúra v Modre
vyvrcholí v októbri slávnostným
otvorením novej expozície v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre, venovanej osobnosti Ľudovíta Štúra.
Záverečný galavečer Roka Ľudovíta Štúra 2015 sa bude konať
v Bratislave. (red, web MK SR)
mali mať k dispozícii aj aplikáciu Literárny chodník Ľ. Štúra. Múzeum Ľ. Štúra pripravuje
dve zaujímavé výstavy v priestoroch Radnice - 50 rokov Ľ. Štúra v Modre a Štúrovské ženy.
OZ Muflon Kross organizuje začiatkom júna Štúrovskú štreku.
Okrem rôznych podujatí plánuje Mesto Modra rekonštrukciu
Štúrovej lavičky, okolia hrobu
Ľ. Štúra a označenie štúrovského
chodníka, na čo mesto požiadalo o dotáciu Ministerstvo kultúry
a Bratislavský samosprávny kraj.
Radi privítame ďalšie iniciatívy
a nápady, ktoré môžu občania
posielať na adresu [email protected]
sk.
(red)
Dĺžka trate krosového behu a severská chôdze: 8 500 m
Prevýšenie trate: 237 m
Trať: lesné chodníky v okolí
Modry - 80% terén, ostatné spevnená cesta, asfalt
Motto Štúrovej štreky:
„Ak chceš zmeniť svoj stav, najviac sebe dôverovať môžeš a musíš, veď sám máš prístup k hlbinám srdca, citov a myslenia
svojho, musíš sa spytovať, či budeš vytrvalý, či budeš pripravený
znášať nepriaznivosti, ktoré by sa
v premene tvojho stavu na odpor
položili.”
Organizátori Muflon Kros o.z.
a Mesto Modra vás s radosťou
pozývajú na trať.
Katarína RUŽEKOVÁ
POLTÁRSKA,
Denisa KOVÁČOVÁ
9
M O D R A N S K É Z V E S T I • Tr e t í s e k t o r
Okná do sveta pre klientov Claudiana
Modranské rehabilitačné stredisko sa zapojilo do Dobrej krajiny
Čo je Dobrá krajina? Je to priestor na obdarovanie, ktorý vytvorila Nadácia Pontis. Existuje nielen cez internetovú stránku, kde sa o podporu uchádza približne 50 organizácií, ale aj
cez rôzne akcie, do ktorých sa priaznivci Dobrej Krajiny počas
roka môžu zapojiť. Viacerí poznajú Dobrú Krajinu napríklad
z festivalu Pohoda, kde prevádzkuje kaviareň. Obľúbeným sa
stáva aj tzv. Restaurant Day, kedy si organizácie z Dobrej Krajiny „otvárajú“ mini reštaurácie a predstavujú sa cez gastronomické nápady. Možno sa časom bude hovoriť, že nielen láska,
ale aj podpora dobrej veci ide cez žalúdok.
S akým projektom sa do Dobrej Krajiny zapojilo Claudianum?
Projekty v Dobrej Krajine sú z celého Slovenska a z rôznych oblastí
života. Náš sa volá „Okná do sveta“. Pomenovali sme tak budovanie podporovaného bývania pre
ľudí s mentálnym postihnutím.
V prvej etape rekonštrukcie je potrebné vymeniť okná na priestoroch, v ktorých by postupne mali
vzniknúť dva byty. Uvedomujeme
si však aj nevyhnutnosť prepájať
svet zdravých a postihnutých. Takéto prepojenie umožní obidvom
skupinám spoznávať sa, vzájomne sa otvoriť a vlastne žiť spolu
v jednom „svete“. Bol by to život
plnohodnejší pre človeka s postihnutím, ľahší pre jeho rodinu a bohatší pre nás všetkých. Aj preto
„Okná do sveta“.
Finančne náročná je asi hlavne technická stránka projektu. Mám pravdu? Koľko stoja
„Okná do sveta“?
Spolu je potrebné upraviť 13
okenných otvorov rôznych rozmerov. Riadime sa odporúčaniami architektov aj stavebníkov,
chceme aby nové bývanie skutočne funkčné. Náklady na výmenu okien navyšujú murárske
práce. Okrem tých štandardných,
ktoré sú zvyčajné pri výmene
okien, vzhľadom na pôvodný
Revia: Pridajte sa k nám,
bude veselo
Nadácia Revia vstupuje do štvrtého ročníka úspešného projektu
Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností v spolupráci s mestom
Modra, mestom Pezinok, Pedagogickou a kultúrnou akadémiou
v Modre, Mestským centrom sociálnych služieb v Modre a regionálnymi pobočkami Jednoty dôchodcov Slovenska.
V jarných mesiacoch by sme radi ponúkli Akadémie počítačov
na PAKA. Prihlásiť sa môžu
pokročilejší seniori ale aj úplní začiatočníci. Výučbové listy sa budeme snažiť maximálne
prispôsobiť prihláseným frekventantom. U pokročilejších sa
zameriame na prácu s fotkou,
možnosti využívania sociálnych
sietí a možnosti samoštúdia prostredníctvom internetu. Počítačové kurzy sa budú konať v termínoch 17. a 18. marca 2015 od
8:00 - 13:00 hod. a 14. - 16. apríla
2015 od 8:00 - 13:00 hod.
Okrem Akadémie počítačov pripravujeme aj Akadémiu kvízov,
poézie a kreatívne popoludnie
týkajúce sa Veľkej noci. Viac informácií získate: [email protected],
0905 960 797.
(mp) Revia - Malokarpatská
komunitná nadácia
a výrazne vekom poznačený stav
priestorov a berúc na zreteľ ich
nový účel, treba po vybúraní starých okien výrazne upraviť okenné otvory a priestor kde boli radiátory. V priemere tak vychádzajú
výdavky na jedno okno 400,00 €.
ho úsilia. Verím tak, že aj Modranov osloví myšlienka Dobrej Krajiny a podporia nás. Akokoľvek...
Niekedy stačí otvoriť myseľ...
a maličkosť, ktorou pomôžeme sa
ukáže. Ďakujeme.Náš projekt čitatelia nájdu a môžu podporiť na:
https://www.dobrakrajina.sk/sk/
projekt/okna-do-sveta.
red.,
odpovedala Eva ONDROVÁ
z RS Claudianum
Čo myslíte, prečo
ľudí „baví“ Dobrá
Krajina? Ako pomáha projektom?
Všetky
projekty
v Dobrej Krajine sa
snažia zmeniť aktuálny stav na lepší. Cez zapojenie sa
jednotlivcov čí firiem hoci aj v malej miere, zmena
prebehne rýchlejšie
a prinesie kvalitnejší život mnohým.
Mne to pripomína
modranský zvyk pri
oberaní hrozna. Ja
pomôžem tebe, ty
mne a spolu si potom užijeme vínko,
výsledok spoločné-
foto: michal barok
10
Nadácia Revia: Podporíme
tradičné i netradičné nápady
Pamätáte si pokojnú jarnú atmosféru v otvorených záhradách, či
mládežnícke nadšenie Pezinskej akčnej kopy? Alebo letnú anglickú čitáreň v záhrade pani Dugovičovej, či skautskú hru Bozin?
Alebo ste vy či vaši starkí navštívili naše Akadémie kulinárstva,
maľovania, počítačov či mnohé ďalšie? Aj tieto projekty mohli
byť zrealizované vďaka finančnej podpore Nadácie Revia.
Už 18 rokov podporujeme pestré myšlienky obyvateľov a občianskych združení v našom
regióne. Inak tomu nebude ani
v roku 2015. Už teraz môžete
rozmýšľať, čo tu ešte nebolo
a s čím novým nás prekvapíte.
Termíny, ku ktorým môžete podávať žiadosti sú pre rok 2015
tieto: 20. marec 2015, 31. máj
2015, 20. september 2015. Odporúčame využiť možnosť konzultácií, najneskôr dva dni pred
uzávierkou žiadostí. Nakoľko rok 2015 je aj rokom osláv
200. výročia narodenia Ľudoví-
ta Štúra, nadácia Revia podporí
aktivity zamerané na štúrovskú
tematiku a súvisiace s plánom
podujatí k Roku Ľudovíta Štúra. Termín uzávierky je 20.
marca 2015 a pre žiadosti platia
rovnaké pravidlá ako pre ostatné projekty. Projekty zamerané
na seniorov prijímame priebežne počas roka. Tlačivá a kritériá pre podanie žiadostí nájdete
na stránke: http://revia.sk/na-stiahnutie.
M. PETRUŠOVÁ,
Revia - Malokarpatská
komunitná nadácia
MODRANSKÉ ZVESTI • Z histórie
Fyloxéra, nenávidená voška viničová, neobišla koncom 19. storočia
ani územie dnešného Slovenska. V Bratislave sa vyskytla prvýkrát
v roku 1882 v lokalite na Dunajskej ulici. V roku 1890 ju zaznamenali i v Pezinku a v Modre. Neuveriteľne rýchlo plienila vinice pod
Malými Karpatmi. Cirifandle i zelené muškátle hynuli v tisíckach
krov pred očami zúfalých vinohradníkov. Sírouhlík injektovaný
ku koreňom viniča bol málo účinný. V priebehu 10 rokov boli malokarpatské vinice zdecimované na 60%. Až počiatkom minulého
storočia sa fyloxére vinohradníci postavili účinne na odpor.
Staré i nové odrody viniča začali
štepiť do odolného amerického
podpníka. V Modre bola v roku
1896 založená v hone Hrúšťovo štepárska škôlka. Viedol ju
Augustín Famler a najšikovnejšími „štepármi“ tých čias boli
Jozef Lazar a Samuel Žák. Jožko i Samko sa vedeli obracať.
Navyše i rozmýšľali. Pri stratifikácii štepov najprv drevené
uhlie vymenili za piliny a rafiu,
ktorou sa vrúbeľ utesňoval, nahradili špeciálnymi gumičkami. Samo ich chodil kupovať
do Viedne a potom ich predával
20 deka, pol kila, kilo... Viedeň
a gumičky mladému vinohrad-
níkovi otvorili oči a on začal
podnikať. Vysadil dve nádherné
vinice v Šnaudách i v Greftoch.
Mladé štepy prikrýval lesnou
hrabankou a odrody vo vinici
„sortíroval“... Čo „jána“ to iná
odroda. V hlinených Šnaudách
postavil búdu so štyrmi okienkami (bolo treba „pozerať“ na
všetky svetové strany) a dvadsaťmetrovú studňu, v ktorej bola voda tak chladná, že sa dala piť až po pol hodine. Ďalšia
osemmetrová bola o čosi nižšie.
Jej voda sa používala výhradne na „špricovku“. Samo drel
v lete a nezaháľal ani v zime.
Na Dolnom predmestí, v rodi-
čovskom dome, postavil pálenicu. Lepšej terkelice pod Malými Karpatmi nebolo! Semená
z výliskov triedil a už vtedy za
Rakúska-Uhorska, ich posielal
do IG-Farben. Neskôr pálenicu
prebudoval na likérku a vyrábal i vermúty, borovičky, rumy,
orechové višňové likéry... Lenivci z okolia mu začali závidieť a dali mu prezývku „Rotšild“. Samo na to iba utrúsil:
„lepšie byť Rotšild ako Žák Ríbezľa“ (tento Žák mal na tvári
červenú bradavicu), Žák Kostolník alebo Žák Špringer (ten
zasa učil skákať mačky cez
Historický kalendár, časť 50.
3. februára 1920 sa narodil Alexander
Glaus. Pôsobil v Modre ako pedagóg, projektant a záhradný architekt. Písal články
z problematiky výsadby zelene a podieľal sa
na úprave kúpeľných parkov v Piešťanoch,
Sliači a Dudinciach.
5. februára 1810 zomrel vo veku 61 rokov
Matej Rát, ev. farár, novinár, maďarský jazykovedec. Po absolvovaní modranského
gymnázia, bratislavského lýcea a univerzity
v Göttingene sa usadil v Bratislave. Redigoval prvé maďarské noviny, venoval sa písaniu príležitostných básní v nemčine, pracoval
na trojzväzkovom nemecko-maďarsko-latinskom slovníku. Tlačou mu vyšli kázne a kondolenčné verše.
6. februára 1895 sa v Modre narodil Augustín Lazar. Po absolvovaní
evanjelickej ľudovej školy sa vyučil vo Viedni za zámočníka a pracoval na lodi. Po návrate z vojny si otvoril v Modre hostinec, pôsobil v mestskom zastupiteľstve a ako presbyter
v evanjelickej cirkvi. Po roku 1948 bol vyhlásený za kulaka, hostinec a vinohrady mu
znárodnili a on sám musel narukovať do jednotiek PTP. Je pochovaný na modranskom
cintoríne.
8. februára 1910 sa v Zelenči narodil Cyril Dudáš. Po absolvovaní katolíckej teológie v Trnave a Olomouci pôsobil ako kaplán v Modre. Po získaní doktorátu teológie
učil náboženstvo na gymnáziu v Bratislave
a v roku 1941 prešiel na Rímskokatolícku bohosloveckú fakultu. Tam prednášal ako asistent, neskôr docent a v roku 1950 získal aj titul profesora filozofie a teológie. Prispôsobil
sa dobe a angažoval sa aj v Pacem in terris.
Zastával viaceré funkcie v cirkvi. Publikoval
veľké množstvo článkov v cirkevných časopisoch. Je autorom aj viacerých učebníc a filozofických vedeckých prác.
11. februára 2005 zomrela vo veku 87 rokov
Emília Bázliková rod. Majláthová. Bola
dcérou významného pukanského hrnčiara-keramika. Po sobáši s Jánom Bázlikom sa usadili v Modre a začali pracovať v keramike.
Venovala sa predovšetkým maľovaniu keramiky a výchove učňovského dorastu. Je pochovaná na modranskom cintoríne.
15. februára 1900 sa v Dolnom Kubíne narodil Aurel Styk. V Prahe ukončil Vysokú
školu obchodnú a v roku 1920 začal pôsobiť ako redaktor Slovenskej politiky, neskôr
natiahnuté predpažie). Ťažké
pôdy v Šnaudách i o čosi ľahšie a úrodnejšie v Greftoch každoročne vydávali tony zdravého hrozna. Hrozno Samuel Žák
sám spracovával. Spolu s vincúrom Uherčíkom, chlapom útlym ako zápalka (navyše bol to
jediný Modran v tom čase, ktorý dokázal tú studňu v Šnaudách vždy na jar vypucovať),
každoročne pripravovali hektá
a hektá plných veltlínov, silvánov a červenošpičákov. Žákove
vína patrili k tým najchutnejším médiám pod modranským
Kúglom. V dvadsiatych rokoch
minulého storočia však dobrákovi Samkovi začalo ubúdať
síl. Zomrel mu jeho milovaný
syn a on sa navyše začal opúšťať. Ešteže tu bola Vilma, jeho
dcéra. Razantná, múdra a pracovitá žena, ktorá po otcovej
smrti v dvadsiatom deviatom
naskočila do rozbehnutého vinohradníckeho voza. „Zrichtovala ho“, naolejovala mu kolesá
a postupne začala dorábať vína
ešte lepšie, ešte príťažlivejšie...
Fedor MALÍK
redaktor Slovenského denníka. V roku 1939
bol za protifašistické zmýšľanie a redaktorskú činnosť väznený v Ilave. Počas SNP bol
v Banskej Bystrici redaktorom Času, potom
zakladateľom denníka Ľud. Po roku 1948 ho
vysťahovali z Bratislavy a bol perzekvovaný. Písal spomienky na slovenských literátov
a cestopisné črty. V rukopise ostali jeho spomienky na P.O. Hviezdoslava a L. N. Jégého.
Je pochovaný na modranskom cintoríne.
17. februára 1880 sa v Modre narodil Alexander Jaromír Kraic. Po absolvovaní učiteľského ústavu v Modre pôsobil v Kysači
a v Kochanovciach. Od roku 1903 učil na
evanjelickej cirkevnej škole v Modre-Kráľovej, neskôr v Modre. Bol funkcionárom
Modranského meštianskeho kasína, zakladajúcim členom obnovenej Matice slovenskej,
tajomníkom Sokola. V roku 1918 spolupracoval so Samuelom Zochom na tvorbe Martinskej deklarácie. Bol mimoriadne publikačne
činný, napísal náčrt dejín evanjelickej školy
v Modre. Zvlášť je známy štúdiou Opis chotára mesta Modry. Pochovaný je na modranskom cintoríne.
Čerpané z encyklopédií a biografických slovníkov. Zaujímavé informácie k jednotlivým
osobnostiam a prípadné podnety posielajte na
[email protected]
(Pokračovanie nabudúce.)
(kvm)
Kresba: Peter Cpin
Jožko, Samko a Vilma
11
´
MODRANSKÉ ZVESTI • Percento z dane
Nadácia Revia: Od vás pre vás
Využite možnosť priamo rozhodnúť o spôsobe použitia tejto jedinej časti Vašich daní
a pomôžte obohatiť životy ľudí, skrášliť naše
prostredie, povzniesť ducha, priniesť radosť.
Šikovní ľudia v našom regióne vedia tieto financie správne použiť tak, aby sa naše prostredie skrášlilo, životy obohatili.
Nadácia Revia už 13 rokov
premieňa aj malý príspevok na
ušľachtilé veci. Máme radosť,
ak inšpirujeme okolie, aby každý z nás mohol prekročiť hranice obyčajnej práce, dávajúc
do projektov kus svojho najosobnejšieho „ja“. Snažíme
sa úctu k životu šíriť na všetkých úrovniach, aby rešpekt
voči človeku a jeho dôstojnosti nebol v našej spoločnosti iba okrajovou záležitosťou.
Všetky aktivity pre komunitu
si okrem osobného nasadenia
vyžadujú aj finančné zázemie
a svojimi % z daní nám pri tom
pomáhate.
Revia je garancia, že všetky
peniaze sa zmysluplnými projektmi vrátia do vášho regiónu.
obchodné meno: Revia - Malokarpatská komunitná nadácia,
IČO: 36070181, právna forma:
Nadácia, sídlo: Pezinok, 902
01, Moyzesova 26.
Ak ste Zamestnanec a nepodávate daňové priznanie, požiadajte svojho zamestnávateľa do 15. 2. 2015 o vykonanie
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva „Potvrdenie
o zaplatení dane z príjmov zo
závislej činnosti“. Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní
Darujte svoje percento z dane
Pomôžete a vás to práve teraz nič nestojí
Poukázaním podielu zaplatenej dane z príjmov pošlete peniaze, ktoré vo forme daní smerovali pôvodne do štátneho rozpočtu, tam, kam si sami vyberiete. Takto pomôžete tým, ktorí sa
o našu pomoc uchádzajú. Ako na to? Stačí vyplniť iba zopár
papierov. Alebo si ich nechať vyplniť.
Podiel na dani z príjmu, ľudovo
povedané percento z dane, môžete
venovať práve v tomto období. Vyberte si zo zoznamu prijímateľov
na www.notar.sk alebo na www.
rozhodni.sk, kde nájdete aj všetky
potrebné formuláre a postupy.
Právnické osoby
Ak ste právnickou osobou, môžete poukázať 1,5% (2%) z dane aj
viacerým prijímateľom, priamo
v daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV sú na to určené
kolónky. Minimálna suma je 3 €
pre fyzické osoby, pre právnické
osoby 8 € pre každého prijímateľa. Nesmiete mať nedoplatok
na dani, pre rok uvádzajte 2013
a IČO prijímateľa vypisujte zľava. Číslo účtu nepotrebujete, pretože peniaze priamo na účty posielajú daňové úrady, ktoré ich
majú a po kontrole údajov musia
previesť platbu do 90 dní.
sumy do výšky 2% (3%)* zaplatenej dane“. Na základe
riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% (3%)* z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
Do 30. 4. 2015 obe tlačivá zašlete alebo odovzdáte výlučne
na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska.
Ak ste Právnická osoba môžete
poukázať 2 % z dane zaregistrovaným prijímateľom, pokiaľ
ste v období január 2014 - marec 2015 darovali finančné prostriedky na verejnoprospešný
účel, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej
dane. Tento dar však musí byť
určený na rovnaké účely, aké
sa vzťahujú na použitie 2 %.
Ak ste neposkytli dar za vyššie
uvedených podmienok, môžete
poukázať len 1,5 % zaplatenej
dane. Do 31. 3. 2015 podávate
daňové priznanie ako právnická osoba. Priamo v daňovom
priznaní uvediete informácie
o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (1,5%).
Darujte
Ak ste Fyzická osoba podávate daňové priznanie do 31.
3. 2015. Priamo v daňovom
priznaní uvediete informácie
o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (3%)*. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na
podanie daňového priznania
na Váš daňový úrad (Podľa vášho bydliska.) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3%* z dane,
povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie
o odpracovaní minimálne 40
hodín dobrovoľníckej činnosti od organizácie, pre ktorú ste
dobrovoľnú prácu robili. Ak
ste pracovali pre projekty nadácie Revia, potvrdenie vystavíme na požiadanie. Kontakt:
[email protected]; www.revia.sk;
Moyzesova 26, Pezinok, 0905
960 797
Drahoslava FINKOVÁ,
správkyňa nadácie
z Vašich daní na rozvoj kultúry
a tradičných hodnôt v Modre!
POSTUP: prineste Potvrdenie o zaplatení dane členke
Modranskej Besedy Agáte Petrakovičovej,
kontakt: 0911292178, [email protected]
Všetko ostatné vybavíme.
Ak ste v minulom roku
pracovali aspoň 40 hodín
ako dobrovoľníci, môžete venovať
až 3 % z dane.
Presný postup a tlačivá nájdete na
www.modranska−beseda.sk;
www.sirotinec.sk alebo
www.rozhodni.sk.
Potrebné údaje
Názov: MODRANSKÁ BESEDA
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 30868190
Sídlo: MODRA, 900 01, Štúrova 61
Zamestnanci
Požiadajte svojho zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane.
Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní % z dane, kde uvediete meno, rodné číslo, bydlisko, sumu
zodpovedajúcu % zaplatenej dane, údaje o prijímateľovi a pošlite ho spolu s potvrdením do 30.
apríla 2014 na daňový úrad. Ak
ste v minulom roku pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci,
môžete venovať až 3 % z dane.
Je to jednoduché
Vyberte si z nášho zoznamu
a dajte tým, ktorých chcete obdarovať vedieť, že im chcete venovať percentá z dane. Radi pomôžu s administratívou.
(red)
O peniazoch
Ďakujeme
všetkým
darcom!
za Vašu prácu rozhodnite Vy!
Máte možnosť získať podiel na dani firmy alebo podnikáte? Pomôžeme
Vám s tlačivami!
Váš dar použijeme na realizáciu tradičných činností Modranskej Besedy – etnologický
a kulturologický výskum, publikačnú činnosť, osvetu, organizácia odborných seminárov,
tradičných remeselných jarmokov, kultúrnych festivalov, tradičné bábkové divadlo a v neposlednom
rade na obnovu prvého slovenského sirotinca, významné dielo architekta Dušana Jurkoviča v Modre.
platená inzercia
12
MODRANSKÉ ZVESTI • Percento z dane
13
Zoznam žiadatelov podielu z dane so sídlom v Modre
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
Nadácia
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
NO
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
Názov
Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Vajanského ul. v Modre
Klub tanečného športu „Magic Dance” pri Mestskom kultúrnom stredisku Ľ. Štúra v Modre
Občianske združenie Teribulls
Futbalový klub Slovan Modra
Európsky škôlkar
IČO
Ulica
30856850 Vajanského 93
Mesto IBAN
Modra SK1209000000000019195602
42184517 Sokolská 8
Modra SK6565000000000020535248
42263247 Zochova 1
36065021 Kalinčiakova 6
30857911 Materská škola Kalinčiakova 11
Modranský okrášľovací spolok
42184169 Dolná 6
Občianske združenie Vrškárik
42359201 Sládkovičova 13
Muflon Kros o.z.
42262992 Partizánska 5/A
Kraľovankovo
42267358 MŠ - EP Partizánska 88
Šachový klub Modra
34002278 SNP č. 21
Modranský turistický spolok
30854512 Súkenícka 4
Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole 36065421 Štúrova 54
v Modre
Združenie záchrany cirkevných pamiatok
42177693 Dolná 4
Magdalénka
31813348 Štúrova 54
Kynologický klub J. Stolárika Modra
30851530 Lúčna 13
Občianske združenie Ochrana zdravia a životné- 35570300 Harmónia 3034
ho prostredia
Hudba Modre
42267731 Kalinčiakova 22
Rodičovská rada pri Gymnáziu K. Štúra v Modre 36063738 Námestie Slobody 5
SABUŽ - Slovenská asociácia bývalých uršulín- 31745440 Štúrova 34
skych žiačok a žiakov - pobočka Modra
Vincúr - spolok vinohradníkov a vinárov
36068322 Sládkovičova 44
Občianske združenie - Priatelia lesa
30853371 Fraňa Kráľa 5
Nadácia European Wildlife Preservation Fund
42268575 Piesok 4021
Hokejbalový club orly modra
42135389 Kalinčiakova 6
Jazyková zóna
42355907 Kalinčiakova 22
Domov použitých kníh, o. z.
42183278 Dolná 24
Amavet klub č. 944 Impulz
684040
Kollárova 3
Sovička
37999931 Harmónia 3378
Modrá hviezdička
30869471 Materská škola SNP 14
Našim deťom - Modra
30789478 Komenského 1/A
Claudianum n. o.
37925016 Štúrova 34
Modranská beseda
30868190 Štúrova 61
My ženy
42183961 1. mája 48
Hádzanársky oddiel Slovan
31873821 Vajanského 50
Modranská muzeálna spoločnosť
42130271 Štúrova 84
Združenie na záchranu hradu Revište
42185785 Kukučínova 4
Mažoretky Kessa Bratislava
598828
Dukelská 45
Depo Harmónia
42259321 Lúčna 21
Kolkársky klub Victoria Pezinok
42178878 Sládkovičova 1808/17
Modranské kráľovské divadlo
42136865 Dukelská 25
Občianske združenie „Poľné ľalie” v Modre - 42139261 Národná 27
Kráľovej
OZ - Občianske združenie
NO - Nezisková organizácia
Modra SK1275000000004016381539
Modra SK5309000000005060777236
Modra SK1809000000000182543785
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
SK5511000000002924850602
SK6309000000005061525508
SK0383300000002000617667
SK1511000000002920889163
SK7911000000002662060001
SK9311000000002621061147
SK5711000000002627060954
Modra
Modra
Modra
Modra
SK6211000000002921837656
SK2511000000002624060932
SK2109000000000182567496
SK1552000000000012318980
Modra SK3602000000003098041559
Modra SK5809000000000182468957
Modra SK6411000000002626060952
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
Modra
- Kráľová
SK2611000000002621061286
SK9711000000002625061064
SK3975000000004017712766
SK6602000000002518487553
SK1709000000005051236673
SK4911110000001158697017
SK0375000000004008891264
SK6011000000002628833090
SK8011000000002623061327
SK8311000000002623061079
SK1311000000002623061757
SK1611000000002622061536
SK8311000000002923904445
SK7302000000003196868955
SK6211000000002627061543
SK1802000000002887142155
SK1702000000002053123951
SK1075000000004016017825
SK5309000000000653037484
SK9211000000002627061682
SK0409000000000653087545
zdroj: notar.sk
Forma
OZ
MODRANSKÉ ZVESTI • Vinárstvo
14
Modranský spolok vinohradníkov, vinárov, znalcov a milovníkov vína Vincúr opäť po roku
pozýva na XV. ročník medzinárodnej výstavy vín Vitis Aurea
Modra 2015, ktorá sa uskutoční
v piatok 27. 3. 2015 v čase od
14.00 do 21.00 hod a v sobotu
28. 3. 2015 v čase od 14.00 do
21.00 hod v Hoteli Sebastian na
Dukelskej 4 v Modre.
Odovzdávanie ocenení a diplomov sa bude konať v piatok
o 16.00 hod. Výstava Vitis Aurea je jednou zo troch výstav
vín v SR zaradená ako nominačná výstava typu A a všetky vína
foto: vincúr
Vína na Vitis Aurea budete môcť ochutnávať počas dvoch dní
ocenené na tejto výstave od 85
bodov vyššie podľa 100 bodové-
ho hodnotiaceho systému postupujú priamo do Národného saló-
nu vín Slovenskej republiky.
(red)
Vincúr hodnotil
Správu o činnosti a ďalšie zámery spolku predniesol predseda Vincent Jakubec, ktorý stručne vyhodnotil všetky podujatia
v minulom roku. Diskusia bola zameraná najmä na prípravu XV. ročníka výstavy vín Vitis Aurea , ktorá
sa uskutoční 27. - 28. marca v hoteli Sebastian v Modre. Diskutujúci
ďalej poukázali na potrebu ďalšie-
Naučte sa ako
rezať ovocné
stromy
Riaditeľstvo Strednej odbornej
školy
vinársko-ovocinárskej
v Modre pozýva širokú ovocinársku verejnosť na prednášku
prof. Ivana Hričovského, ktorá sa uskutoční 11. marca 2015
o 14.00 v spoločenskej sále školy. V rámci prednášky sa uskutočnia aj ukážky rezu ovocných
stromov a diskusia na ovocinárskej témy.
Vstup na prednášku je voľný.
Riaditeľstvo školy uvíta všetkých záujemcov.
(red)
ho vzdelávania členov organizovaním seminárov, exkurzií a besied
s odborníkmi. Členovia výboru
ďalej zdôraznili potrebu rozšírenia
členskej základne a vytvorenia lepších podmienok pre spolkovú činnosť v meste zo strany mestskej
samosprávy. Uskutočnili sa i voľby do výboru spolku Vincúr, predsedom sa stal opäť Vincent Jaku-
Foto: matik
Dňa 6. februára sa uskutočnila v pivničných priestoroch Malokarpatskej turistickej informačnej kancelárie v Modre pri Hornej bráne výročná členská schôdza spolku vinohradníkov, vinárov a milovníkov vína Vincúr. Na stretnutí hodnotili minuloročný
vinohradnícky rok a stanovili si úlohy na ďalšie obdobie. Rokovania sa zúčastnili i predstavitelia mesta, primátor Juraj Petrakovič
a zástupca primátora Marián Gavorník.
bec, novým členom výboru sa stal
mladý vinár Rastislav Čistý, ktorý
ma bohaté skúsenosti prezentácie
vinárov na výstavách cestovného
ruchu doma i v zahraničí. Mod-
ranskí vinohradníci a vinári spolu
s mestskou samosprávou chcú svojou činnosťou naďalej obhajovať
označenie ®Modra-hlavné mesto
vína.
Matik Modra
Deň modranských pivníc sa uskutoční
v sobotu 11. apríla 2015
Blíži sa už dvanásty ročník obľúbeného podujatia Deň modranských pivníc, ktoré sa stalo jedným z tradičných vinárskych podujatí nášho mesta. Mesta, ktoré nie nadarmo nesie
prívlastok hlavné mesto vína.
Na základe zvýšeného záujmu
o naše podujatie z minulých
dvoch rokov sme síce navýšili
množstvo lístkov, ich počet je
však o obmedzený. Preto prosím
všetkých záujemcov o podujatie, aby si v predstihu rezervovali lístky pomocou rezervačného
formulára, ktorý je umiestnený
na stránke www.modranskepiv-
nice.sk. Na tejto stránke postupne nájdete aj všetky bližšie informácie o podujatí.
Tento rok budú môcť návštevníci obdivovať tridsiatku modranských pivníc s ich
neopakovateľnou atmosférou
a skvelými vínami. Nebude
chýbať ani osvedčená kyvadlová preprava, ktorá komfortne
a bezpečne prepraví návštevníkov medzi jednotlivými pivnicami.
Akciu Deň modranských pivníc
ročne navštívi okolo 1500 hostí,
ktorí v Modre strávia celý deň.
Je na nás, ako svoje mesto predstavíme a aký zážitok si návštevníci od nás odnesú. Prosím
preto všetkých Modranov o trpezlivosť a zhovievavosť počas trvania Dňa modranských
pivníc a verím, že aj 12. ročník
dopadne k spokojnosti nás všetkých.
Michal PETRÍK
MODRANSKÉ ZVESTI • Spoločenská kronika/Inzercia
Spoločenská kronika
Narodili sa:
Blažeková Paulína
12. 1.
Černý Michal
28. 1.
Kosková Alexandra
21. 1.
Kovačic Michal
26. 1.
Lanák Lukáš
7. 1.
Lenner Aurel
30. 1.
Malík Oliver Fedor
26. 1.
Packová Katarína
11. 1.
Šuriaková Laura
18. 1.
Opustili nás:
Baláž Tibor, 88 r.
14. 1.
Klinka Ivan, 24 r.
21. 1.
Čukanová Anna, 85 r.
24. 1.
Gavorníková Marta, 90 r. 24. 1.
Juran Ján, 74 r.
26.1.
Mgr. Nemcová Marta, 71 r.30. 1.
Šebo Ivan, 67 r.
30. 1.
Ing. J. Kušnierová, 69 r. 31. 1.
Jubilanti:
90 ročná
Kleinová Emília
26. 2.
80 ročný
Bartoš Milan
22. 2.
80 roční
Mgr. Kotásek Ján
1. 2.
Ing. Straka Ján
20. 2.
75 roční
Galovičová Monika
23. 2.
Jurikovičová Erika
27. 2.
Kuliška Viliam
23. 2.
Tóth Jozef
19. 2.
70 roční
Ing. Bachan Ján
13. 2.
Ježovič Jozef
16. 2.
Krajčiová Marta
2. 2.
Mackovičová Mária, 13. 2.
Prokop Jozef, 1. 2.
MVDr. Rovenský Jaroslav10. 2.
Steinerová Mária
21. 2.
Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ,
evidencia obyv.
Zosobášili sa
Juraj Vašík
a Marianna Turčinová
14. 2.
Eva HORNÁČKOVÁ, matrika
Riadková inzercia
zz Michal Bednarovský - Klasická masáž. Nová pracovná doba: Po. - Pia. už od 7.30 do 18.30
hod. Adresa: Vajanského 1, Modra - prízemie NSP.
Tel.: 0915 977 517
zz Pomôžeme trvalo schudnúť.
www.chudnibezhladu.eu.
zz Práca z domu.
www.obdoma.eu.
zz Kúpim vinohrad, pusták, ornú
pôdu alebo lúku na Kráľovej.
Tel.: 0911 953 535
zz Salón
Vendy-PEDIKÚRA-MANIKÚRA-GÉLOVÉ
NECHTY. Adresa: Vajanského 1,
Nemocnica Modra n.o.
Kontakt: Lucia Vandáková,
Tel.: 0918 129 799
zz Kúpim starú modranskú keramiku.
Tel.: 0905 696 787
zz Súkromne doučím nemčinu.
Cena dohodou.Tel.: 0903113926
zz Hľadám doučovateľku v hre
na gitaru.
Tel.: 0949 821 696
zz Kúpim záhradu, ovocný sad
alebo starý vinohrad v Modre
a okolí, 15 až 20 árov, pripadne
viac.
Tel.: 0903 432 071
zz Prenajmem 1-izb. byt v Modre, výmera 46m2 v tehlovej zástavbe na Kalinčiakovej ulici č.
2 - 1. poschodie. Cena dohodou.
Tel.: 0905 656 103
Ďakujeme
Ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným a známym,
ktorí odprevadili na poslednej ceste životom nášho
milovaného manžela, otca a starého otca Vladimíra
Mesíka. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.
Tichá spomienka
Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také ako bolo predtým...Všade chýba jeho hlas, mal rád
život, my jeho a on nás. 15 rokov...čas neúprosne beží
a je to už naozaj 15 rokov od odchodu nášho manžela,
otca a dedka Karola Somorovského do večnosti. Kto
poznal jeho dobrotu a ochotu pomáhať vie, koho sme stratili. S láskou
na neho spomíname v nádeji na stretnutie s ním. O tichú spomienku
v modlitbe prosia a ďakujú manželka a dcéry s rodinami.
Spomíname
Dňa 26. februára pred 20-timi rokmi prišiel svet
o dobrého človeka Ivana Šimonoviča. Kto ste ho poznali, pripomeňte si ho s nami. Spomína celá rodina.
Poďakovanie
Vyjadrujem úprimné poďakovanie za starostlivosť o môjho už zosnulého otca Alfréda Bollardta všetkým zamestnancom Mestského centra sociálnych služieb v Modre, menovite pani riaditeľke Machalovej
a vrchnej sestre pani Baričičovej za ich ľudský a profesionálny prístup.
Blahoželáme
Dňa 19. 2. 2015 oslávili 60 rokov spoločného života naši milovaní rodičia Celestína a František Eckertovci z Modry. Pri
tejto príležitosti ďakujeme našim rodičom za lásku a vieru, v ktorej nás vychovali. Do ďalších spoločných rokov Vám vyprosujeme veľa zdravia
a Božieho požehnania. Vďačná dcéra Mária s manželom Jaroslavom,
syn František s manželkou Štefkou, vnúčatá a ostatná rodina.
Schôdza rybárov
Slovenský rybársky zväz, obvodná organizácia Modra, oznamuje svojim členom, že dňa 1.
marca 2015 o 9.00 bude členská
schôdza v reštaurácii u Rybárov
na námestí v Modre.
R. FIALA
za výbor OO SRZ Modra
SPOJENÁ ŠKOLA, Komenského 25, Pezinok, www.szspk.sk
V školskom roku 2015/2016 sa otvára v Modre Vajanského 93
PRÍPRAVNÝ ROČNÍK pre deti s odloženou školskou dochádzkou (narodené 1. 1. 2009 - 31. 8. 2009)
foto: msks
Edukácia:
•grafomotorických zručností
•zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások
•matematických predstáv
•sebaobslužných a pracovných zručností
•samostatnosti v školskej práci
•reči a komunikačných schopností
•zdravého telesného vývinu
•logopedická intervencia
V prípade záujmu
kontaktujte:
0911 971 652
- vedúca CŠPP
0905 495 001
- psychológ CŠPP
[email protected]
15
MODRANSKÉ ZVESTI • Fašiangy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc bude...
Vo štvrtok 12. februára 2015 som bola navštíviť v Modre moju
dobrú priateľku a rodinnú známu pani učiteľku Marienku Jekkelovú, ktorá vo Vinosadoch pôsobila ako učiteľka Základnej školy
11 rokov. Za tie roky bola dobrým a obľúbeným pedagógom u žiakov i v učiteľskom kolektíve. Vštepovala deťom už od základov I.
ročníka abecedy a počtov učivo a žiaci ju mali radi a obľúbili si ju.
Našla som ju v DSS, opatrovateľskej službe pre seniorov na
Súkenníckej ulici. Mali popoludňajšie fašiangové posedenie
Merema plesala s kamarátmi
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema usporiadal dňa 12. februára 2015 vo veľkej sále KDĽŠ Modra tradičný Fašiangový ples . Podujatia sa zúčastnilo 122 hostí, medzi nimi naši dlhoroční priatelia klienti ôsmich sociálnych zariadení
v pôsobnosti Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja.
Skvelá hudba, tanec, zábava, bohatá tombola - to sú lákadlá každej dobrej fašiangovej veselice
a nechýbali ani na tej našej. Na
tohtoročný meremácky ples prijali pozvanie dievčatá z družobného Domova sociálnych služieb
v Medveďove, naše priateľky
z DSS Plavecké Podhradie, klienti DSS Hestia Pezinok, chlapci
a dievčatá z Integry Bratislava,
Betánia Senec, DSS prof. Matulaya na Lipského ul. v Bratislave,
a samozrejme klienti usporiadateľského DSS a ZPB Merema.
Podujatie slávnostne otvoril ria-
v pekne vyzdobenej spoločenskej miestnosti objektu. Sedeli
v kruhu spolu ženy i muži, Boli spokojní, kľudní, trpezliví
a z tohto spoločenstva ľudí vanul neuveriteľní tichí pokoj, pohoda, láska, odovzdanosť...Prekrásna zaslúžená jeseň života...
Čakali ešte návštevu susedov
diteľ Meremy Mgr. Ján Duban,
ktorý privítal medzi nami ctených hostí - riaditeľku odboru
sociálnych vecí BSK Mgr. Michaelu Šopovú, vedúcu oddelenia sociálnej pomoci BSK PhDr.
Maricu Šikovú, riaditeľov pozvaných zariadení, našich milých
sponzorov a priateľov, s finančnou podporou ktorých sa podujatie mohlo uskutočniť na tradične
vynikajúcej úrovni.
Veríme, že všetci účastníci nášho
fašiangového bálu si okrem darčekov, chutných tort a tombolových cien domov odnášali hlavne
zážitky a spomienky na vydarené
Zábava masiek na konci Fašiangov
V sobotu 14. februára 2015 zavŕšili Modrania obdobie veselosti,
hojnosti, jedla a pitia na Fašiangovej zábave v maskách z dielne
Mestského kultúrneho strediska a OZ ĽUSK. Skvelá zábava, fantastická atmosféra, masky, bohatá tombola, to všetko ste mohli zažiť na tomto neopakovateľnom plese. O polnoci symbolicky ukončili fašiangové obdobie pochovaním basy členovia OZ ĽUSK.
V sálach kultúrneho domu bolo veselo od 21.00 h. Nechýbali krásne masky, ktoré dotvárali
pravú fašiangovú atmosféru, za
čo boli tri najzaujímavejšie odmenené hlasmi divákov a vec-
nými cenami. Všetkým zúčastneným
maskám
patrí
poďakovanie. Spoločne sme sa
zabávali vo víre ľudových i moderných pesničiek, v podaní hudobnej skupiny Mix.
Slávnostné otvorenie plesu bolo v nohách veľkých i malých
tanečníkov zo skupiny Magic
Dance, ktorí svojim vystúpením roztancovali všetkých prítomných. A verte, že sa bolo na
čo pozerať. Pobavilo nás aj Duo
Komik s vtipným vystúpením,
ktoré nám pripomenulo, ako to
mohlo vyzerať, aj pred týmto
plesom, v nejednej domácnosti.
S blížiacou sa polnocou medzi
účastníkov plesu vstúpil „smútočný“ sprievod s milovanou
basou na škrípajúcich táčkach.
Dôstojne sme ju odprevadili na
odpočinok a uložili ju na štyridsať dní k spánku, aby k Veľkej noci opäť ožila. Po ukončení
smútočného obradu pokračovala zábava až do skorého rána
pri veselých tónoch. Dúfame,
že sa pripravená akcia všetkým
zúčastneným páčila, a že ste sa
dobre zabávali. Veríme, že sa
môžeme na vašu účasť tešiť aj
z Modry Kráľovej a aj sa dočkali. Ako veľká voda prišli. Veselí,
s muzikou harmonikára, oblečení za fašiangové maškary s dobrou náladou. Bolo že to veselo.
A tých slovenských piesní spoločne zanôtených, vtipných veršovaniek o vinohradoch a vincúroch čo bolo. Veselá, zaslúžená
jeseň života nielen počas fašiangov, ale i po celý zbytok života.
Terézia ACHBERGEROVÁ
podujatie. Naše veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojím
pričinením prispeli k tomu, že sa
Fašiangový ples vydaril a vyčaril
úsmev na tvárach a radosť v srdciach tých, ktorí to veľmi potrebujú - našich klientov - zdravotne
a sociálne znevýhodnených. Ples
Meremy prispel k fašiangovým
oslavám v našom malom mestečku. Opäť spojil dva svety do jedného celku prostredníctvom hodnotného kultúrno-spoločenského
podujatia.
Darina ROHAĽOVÁ
na budúci rok. A tí, ktorí po prečítaní týchto pár riadkov ľutujú,
že neboli s nami, nech nezúfajú.
O rok sme tu znovu.
Týmto by sme sa radi poďakovali aj zamestnancom MsKS za
prípravu a výbornú spoluorganizáciu zábavy. Osobitné poďakovanie patrí všetkým partnerom,
ktorí venovali vecné ceny do
tomboly.
Ivana LENNEROVÁ,
Stanislav BALÁŽ,
za OZ ĽUSK a jk
Pochovávanie basy v podaní OZ ĽUSK.
Foto: JK, 2x
16
MODRANSKÉ ZVESTI • Fašiangy
Fašiangy v Modre 2015
17
Príprava voňavých kapustníc.
Najlepšiu kapustnicu navaril Kynologický klub Modra
„Preobliecť sa za maškaru, nebáť sa aj v tuhej zime tancovať
a spievať na voľnom priestranstve, tomu hovoríme pravý vzťah
k tradíciám. Keďže Modrania si tradície vážia a každoročne si ich
pripomínajú, radi pripravujeme pre návštevníkov pekné podujatie. V sobotu 14. februára sme oslávili fašiangy tak, ako sa patrí,
dobrou náladou, súťažou so varení kapustníc, maškarnou zábavou a s poslednou muzikou sme symbolicky pochovali basu“, približuje hlavnú myšlienku tradičného zimného podujatia Miroslav
Holzmann, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Modre.
Sprievodným podujatím modranských Fašiangov bola Ochutnávka vín vinárskeho spolku
Vincúr. K fašiangom neodmysliteľne patria aj domáce zabíjačkové špeciality tradičnej Modranskej zabíjačky, ktoré sa
rozchytali raz-dva. Celodenné
podujatie ukončila veselá Fašiangová zábava v maskách
v kultúrnom dome v Modre.
Podujatie Fašiangy v Modre
2015 pripravili: Mesto Modra,
Mestské kultúrne stredisko a vinársky spolok Vincúr.
Modranská kapustnica 2015 výsledky súťaže
Cena návštevníkov:
Absolútny víťaz - 1. miesto:
Kynologický klub Modra 2.
miesto: Spolok Vincúr Modra 3.
Kapustnica Dobrovodská
4. miesto: Jama team 5. miesto:
Fešáci 6. miesto: Bačov tím 6.
miesto: I. Modranský turistický spolok 7. miesto: Sociálni
demokrati 8. miesto: Kapustnica u Miňa a Cozy 9. miesto:
II. Modranský turistický spolok
(vegetariánska)
Ceny poroty:
1. miesto: Spolok Vincúr Modra 2. miesto: Kapustnica Dobrovodská 3. miesto: Bačov tím
4. miesto: Sociálni demokrati
Absolútni víťazi - modranskí kynológovia.
5. miesto: Kapustnica u Miňa
a Cozy 6. miesto: I. Modranský
turistický spolok 7. miesto: Kynologický klub Modra 8. miesto:
Jama team 9. miesto: Fešáci 10.
miesto: II. Modranský turistický
spolok (vegetariánska)
Porota pôsobiaca v oblasti gastronómie: Richard Bučan, Ing.
Martin Ješko, PhDr. Adrián Polakovič.
(red)
Špeciality zo zabíjačky.
Odoberanie vzoriek pre porotu.
Foto: JK, 5x
Degustácia fašiangových kapustníc.
MODRANSKÉ ZVESTI • Skauting
18
Skautský rok 2014 - 2. časť
Foto: archív P. Fandáka, 3x
Tábor
Slávny český pedagóg, skautský vodca a spisovateľ Jaroslav
Foglar bol „preborník“ aj v organizovaní skautských táborov.
Za 60 rokov aktívnej skautskej
práce zorganizoval 60 stanových táborov, ktoré trvali celé
letné prázdniny (2 mesiace) a aj
sa na nich ako vedúci zúčastnil.
Tábor považoval za vyvrcholenie celoročnej skautskej činnosti a do svojho oddielu vraj bral
len takých členov, ktorí sa mohli
na týchto táboroch aj zúčastniť.
Táborníci si všetko vlastnoručne postavili - podsadové stany, kuchyňu
aj jedáleň, zásobáreň,
hygienické zariadenia
a ďalšie stavby. Stavbu riešili tak, že doviedli na táborisko kopu dreva (guľatinu,
dosky, krajinky) plus
viazací materiál a klince a z tých potom každý rok znovu postavili
celý tábor. Teda žiadne panely, skladačky
a stavebnice. Vodcovia
tábora to považovali za skvelú polytechnickú skúsenosť - keď
si deti postavili všetko
úplne sami a sami to aj
technicky všetko prevádzkovali. Táborníci
sa takto všeličo v praxi naučili a naučili sa
aj si svoju prácu vážiť.
Z Foglarovej skautskej
dielne vychádzali preto
manuálne aj organizač-
ne veľmi schopné a zručné deti. A neskôr z nich vznikol kopec šikovných a motivovaných
skautských vodcov. Foglar bol
človek, ktorý neúnavným dlhodobým úsilím, schopnosťou
psychologicky
ovplyvňovať
mládež, serióznosťou, schopnosťou nachádzať a využívať
nové metódy, vysokou morálkou a dobrým charakterom
seba-samého dokázal využiť
všetok svoj talent a realizovať
ideál. My ostatní, ktorí sa snažíme napodobniť ho a inšpirovať sa ním, nedosahujeme jeho
schopnosti a jeho aj objektívne
„iná doba, iné zvyky“, keď to
jednoducho nejde. Medzi ideálom a realitou je často mnoho
rozdielov a „špecifík“, ktoré sú
(zatiaľ) neprekonateľné. Škoda. Naše tábory sú kratšie, menej kvalitne pripravené (chce to
viac zaopálaných, spolupracujúcich dospelých), staviame ich
spoločne „panelovou“ metódou,
striedajú sa na nich turnusy.
Napriek tomu sú aj naše tábory obľúbené, podnetné a rôznym spôsobom užitočné. V minulosti roku náš oddiel táboril
na Sklenej hute 2 týždne spo-
ločne s dievčatami oddielu Amazoniek,
čo je jeden
z dvoch dievčenských oddielov v Modre. Vyznačoval
sa okrem tradičných
vecí aj zaujímavou etapovou
hrou,
plnou
divadelných
scénok, ktorou
obohatili táborovú činnosť
práve Amazonky. Po nás
prebehli ešte
dva ďalšie táborové turnusy.
Brigády
Otázka
tzv.
brigádnických aktivít a dobrovoľníckej práce je napodiv aj
„filozoficky“ zložitejšia záležitosť, než sa to na prvý pohľad
zdá. Preto sa, možno, niekedy
v budúcnosti k nej v nejakom
článku vrátia. Je to vec, ktorá sa
netýka iba skautov a asi ju bude treba riešiť. Zatiaľ len toľko:
niekedy začiatkom 90. rokov
sa u mňa zastavili americkí aktivisti z Peace
Corps a reč prišla aj na
naše skautské aktivity.
Na môj úžas dlho nevedeli pochopiť, že moji
skauti ešte za komunizmu, keď sa maskovali
ako ochranársky krúžok
a ochranu aj naozaj (ako
i dnes) robili, na stany
a iné skautské vybavenie si zarobili na brigádach. V Amerike, ako aj
vo všetkých demokratických štátoch dodržiavajúce ľudské práva, je
vraj detská práca zakázaná. Tak to má byť aj
u nás. Vtedy som prvý
raz pochopil, že hlúposť
neprúdi k nám len z východu, ale môže rovnako prichádzať aj zo západu. Mimoriadne veľa
sa jej vyskytuje v pedagogike, učitelia by vedeli rozprávať! Nakoniec
sme sa dohodli, že skauti nie sú
len malé deti, ale aj dospelí ľudia, ktorí našťastie nemajú brigádnické práce zakázané, a že
iný kraj, iný mrav. Pár dní na to
som v nejakom časopise videl
fotografiu nemeckých skautov,
brnkali na gitarách, pred sebou
klobúk. Komentár k fotografii
znel: „nemeckí skauti si zarábajú na činnosť“. Takže, poctivou
prácou zarobiť si je zakázané,
žobraním si zarobiť povolené. Istý americký šerif kedysi
hlásal svoju súkromnú zásadu:
„keď sa má niečo urobiť a nemá to kto urobiť, urob to sám“!
Volal sa Davisson. To platilo
nielen za čias divokého západu,
ale aj dnes. Ak deti nenaučíme
pracovným návykom, vychováme z nich leňochov, ktorých
jediným životným cieľom bude
parazitovanie a zábava. Náš oddiel robil brigády vždy a rád. Aj
tie sú prostriedkov tvorby nášho dobrého „image“.
V roku 2014 sa moji skauti zúčastnili pracovných aktivít (neplatených): očista, ochrana žiab
počas jarného ťahu, vysádzanie
stromčekov, osádzanie lavičiek,
údržba náučných chodníkov,
kosenie pri pomníku zranenia
Ľ. Štúra, montáž stánkov pre
Slávnosti hliny atď.
Pavol FANDÁK
MODRANSKÉ ZVESTI • Spektrum/Inzercia
Občianske združenie Záchrany cirkevných pamiatok v Modre
netreba obzvlášť predstavovať. Z iniciatívy jeho členov vznikla
myšlienka zachrániť chátrajúci kostol na modranskom cintoríne. Dnes s odstupom rokov môžeme povedať aj za vás, že náš
cieľ sa nám spoločne darí úspešne napĺňať. Pridružili aj ďalšie pozitívne ciele a vďaka spolupatričnosti sa prebudil záujem
o mnohé iné významné pamiatky v meste.
„Zaznamenali sme zvýšený záujem verejnosti o históriu, kultúru
a tradície, boli sme pri spúšťaní celoeurópskej akcie Dni európskeho kultúrneho dedičstva
v spolupráci s mestom, prinášame každoročne kalendár, ktorý
propaguje nielen samotnú pamiatku, ale aj mesto, a dennodenne žijeme myšlienkou ako
pomôcť oživovaniu a zachraňovaniu toho čo tu ešte máme a čo
by sme radi odovzdať
našim a ich deťom. Čo
tu po nás ostane a ako
sa s tým bohatstvom
dokážu vysporiadať
mladí v dobe prekvitajúcej techniky, strácajúc spojenie s tým
prirodzeným čo je nám
najbližšie, medziľudské, medzigeneračné
vzťahy, príroda, krajina, miesto, rodina,
teda domov,“ bilancuje Katarína Machatová z OZ Záchrany
cirkevných pamiatok.
Každá pamiatka má
svoj jedinečný príbeh.
Aj modranský kostol na cintoríne, kostol Jána Krstiteľa má
Dám do prenájmu
nebytový priestor
150 m2
na Šúrskej ulici.
Tel.: 0905 824 739
svoj príbeh. Jeho aktuálna podoba sa blíži k šťastnému koncu. Ten však neprichádza iba
tak. „Happyendu“, ktorým bude znovusprístupenie kostola,
predchádzali stovky hodín dobrovoľníckych a brigádnických
prác. V roku 2014 získalo združenie z rôznych dotácií, darov,
2% z dane z príjmov a externých
zdrojov 50 331 eur. „Odvážne sme sa dali na obnovu a zá-
chranu, netušiac čo nás čaká,
lebo veríme, že aj príbeh Kostolíka sv. Jána Krstiteľa v Modre
sa skončí „happyendom“. A vy
všetci a my všetci budeme pri jeho prebudení formou uctenia si
jeho pamiatky pri bohoslužbách
a obradoch, ktoré k nemu odnepamäti patria. Pre nás bude najväčším ocenením, keď to bude
v ňom žiť či už krstom a vítaním
nových človiečikov do života,
svadbami, ale aj tým čo k životu patrí, rozlúčkami. Na základe
tohto príbehu budeme rozvíjať aj
ďalšie spolu s OZ Muzeálna spoločnosť obnovu cintorína, v spolupráci s mestom a s OZ Modranská beseda pamiatky nášho
významného architekta Duša-
na Jurkoviča a ďalších modranských osobností. Všetkým, čo sa
podieľali priamo aj nepriamo na
obnove kostola ďakujeme,“ uzatvára K. Machatová.
V roku 2014 sa v rámci rekonštrukcie kostola Jána Krstiteľa
realizovali:
Reštaurátorské práce v rozsahu 46 522 eur, najmä v interiéri, využil sa uvoľnený priestor
presbytéria, nakoľko hlavný oltár bol demontovaný a prevezený do reštaurátorských dielní. Pre zachovanie pamiatky
bolo potrebné realizovať sanačný program v plnom rozsahu, v druhej fáze bolo pristúpené k realizácii reštaurátorského
zhodnotenia zachovalých originálnych vrstiev v presbytériu
a priľahlých sakristiách a baroková freska na klenbe svätyne
z roku 1763 v miestach úbytkov
doplnená retušou.
Odvodnenie interiéru v realizovanej časti
kostola podľa vypracovaného realizačného
projektu odvetrávacím
kanálom, za účelom
zníženie
nadmernej
vlhkosti v dolnej časti muriva, archeologický výskum, elektromontážne
práce
podľa vypracovaného
realizačného projektu, umelecko-remeselná oprava pôvodných
dverí a okien v realizovanej časti obnovy.
Do konca roka sa podarilo dokončiť reštaurovanie hlavného oltára a oltárneho obrazu.
(km, red)
Riadková
inzercia
zz Fyzioterapeutka poskytne cvičenie v domácom prostredí (imobilní pacienti, bolesti chrbtice, pacienti po zlomeninách, cvičenie
podľa Vojtu, reflexná masáž chrbta a pod.). Tel.: 0918 250 910
zz Hľadáme milú pani, ktorá sa
cíti osamelá a má rada deti, na
spoločné trávenie voľných chvíľ
a vzájomnú pomoc.
Tel.: 0949 821 696
Ilustračné foto: jk
O kostole, ktorý by dnes už možno nestál,
ak by nebolo záujmu širokej verejnosti
19
MODRANSKÉ ZVESTI • Zaznamenali sme/Inzercia
Jeden svet so „Slobodou,
ktorá nie je zadarmo“
Festival Jeden svet zaznamenal úspech aj v ostatnom ročníku, ktorý sa uskutočnil začiatkom januára v modranskom Kine Mier. Cieľom podujatia sú stretnutia a rozhovory ľudí, spojených so sledovaním zaujímavých filmov o prírode, cestovaní, či snímky s ťažšími
témami o politike, ľudských právach a ekológii. Tento rok bola
hlavnou myšlienkou téma „Sloboda nie je zadarmo“, ktorá sa viazala aj k 25. výročiu nežnej revolúcie. Výťažok zo vstupného putuje
na realizáciu ďalšieho ročníka festivalu Jeden svet Modra. Tohtoročné podujatie za organizátorov hodnotí Katarína Žúžiová.
Ktorý z filmov mal najväčší
ohlas u návštevníkov?
Myslím, že to bol film Planet
ocean. Záverečný dokument v
nedeľu večer. Aj napriek tomu, že mal ekologický kontext,
bol spracovaný skôr na emóciu
a ukazoval krásu hlbín našej zeme. Takýchto dokumentov, čo
poukazujú na problém pozitívnym spôsobom, chceme mať na
festivale čo najviac.
Ako splnila vaše očakávania
účasť čo do počtu záujemcov?
Návštevníkov bolo aj tento rok
dosť, napočítali sme približne 800 vstupov, čiže ich
bolo o pár stoviek viac
ako minulý rok. Budeme veľmi radi, ak by sme
v budúcom roku pritiahli ešte viac ľudí, na čom
budeme intenzívne pracovať. Návštevníkov čakala aj
pekná ružová torta. Čo
ste oslavovali?
Na slávnostné otvorenie festivalu, ktoré sme
robili tento rok prvý krát,
sme chceli pritiahnuť ľudí a keďže sme pozvali
aj zástupcov a poslancov
mesta Modry, poňali sme
to slávnostnejšie, a samozrejme torta bola také malé lákadlo.
Festival otvárala riaditeľka gymnázia D. Grnáčová. Je tu priama
spojitosť so školou ako
takou?
Áno, festival nám otvárala pani riaditeľka Gymnázia K. Štúra v Modre.
Vybrali sme si ju aj preto,
lebo tento rok sme prvý-
krát začali robiť aj premietania
pre stredné školy. Myslíme si,
že stále nevie o festivale veľa
ľudí a v školách vidíme veľký
potenciál. Celkovo tieto premietania mali veľký úspech,
školy mali niečo nové v programe čomu sa tešili a my sme mali možnosť osloviť nových mladých ľudí. Z radov žiakov sme
potom získali aj nových dobrovoľníkov, ktorí nám v deň festivalu pomáhali s organizáciou.
Ak by sa chceli však prihlásiť
aj noví, kontakt na nás nájdu
na našej stránke www.jedensvetmodra.sk.
Visiace kľúče boli symbolom tohoročného Jedného sveta.
Pani riaditeľka nám veľmi vyšla
v ústrety ako prvá a preto sme
ju rovno pozvali aj na otvorenie. Symbolicky sme tak otvorili ďalšiu éru festivalu. Aké sú najbližšie plány do budúcna?
Radi by sme sa tento rok viacej
zamerali na zháňanie sponzorov pre festival. Dávame do organizácie festivalu veľa energie
a ďalšie finančné prostriedky
by nám pomohli posunúť úroveň festivalu vyššie. Ak by sa
našli firmy, ktoré chcú s nami
spolupracovať a finančne sa po-
0907 858
444 !
KVALITNE
A LACNO
PONUKA SLUŽIEB
 Komplexný záručný a pozáručný servis
 Údržba osobných motorových vozidiel
 Servis prívesných vozíkov
 Pneuservis
 Autosklo
 Klampiarske a lakýrnické práce
 Montáž autodoplnkov
 Predaj náhradných dielov
NOVOOT VORENÝE
SERVIS V MODR
BÝVALEJ MAJOLIKY)
ŠÚRSKA 136 (V AREÁLI
Otváracie hodiny:
Pon - Pia: 8:00 - 17:00 Sobota: 9:00 - 12:00
Objednávky prijímame a vybavujeme aj mimo
otváracej doby na tel. čísle 0907 858 444
Tešíme sa na Vás!
dieľať na rozvoji festivalu, môžu nás kontaktovať na email [email protected]
alebo tel. +421 949 117 142.
Chceli by sme poďakovať celému nášmu tímu, ktorý je tvorený čisto z dobrovoľníkov. Zo
sponzorov by sme chceli poďakovať Človeku v ohrození a tímu Jedného sveta v Bratislave
za ideu festivalu, filmy a celkovú pomoc pri príprave, Amavetu-Asociácia pre mládež, vedu
a techniku, ako našej materskej organizácii, a samozrejme
Mestskému kultúrnemu stredisku a mestu Modra.
(jk, kž)
foto: jk
20
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport/Inzercia
Prehra aj tesné víťazstvo
Modranské Orly sú stále na prvej priečke
V sobotu 7.
februára sa
na hokejbalovom ihrisku v Modre odohral
zápas
medzi domácim celkom HC Orly
Modra a Pavúkmi Pezinok. Domáci nastúpili v oklieštenej zostave v počte sedem plus brankár čiže osem. Zato hostia prišli
v plnej zbroji a tak sa netreba
čudovať výsledku, ktorý aj zodpovedá hernému prejavu domácich. Vývoj zápasu bol sprvu pre
Orlov pozitívny ba dokonca vy-
hrali prvú tretinu 2:1. Avšak potom prišla druhá tretina v ktorej priebehu pár minút dokázali
inkasovať 6 gólov a zo stavom
2:7 vstupovali do tretiny tretej.
Tú napokon dokázali remizovať
3:3. I keď na výhru nárok nebol
s takýmto prístupom a maródkami, Orly až na pár minút v druhej
tretine, výpadky brankára, obrany a útoku dokázali vzdorovať
svojmu súperovi, ktorý bol v plnej zbroji. Hc Orly Modra : Pavúci Pezinok 5:10.
Ďalší víkend, ktorý sa opäť hral
v sobotu 14. februára sa na hokejbalovom ihrisku v Modre
Cez Hubalovú - kros
polmaratón 2. ročník
V sobotu 14. marca 2015 o 10.00 pozývame
všetkých modranských bežcov na 2. ročník
výborného krosového polmaratónu v Malých Karpatoch - Cez Hubalovú. Dvadsaťjeden kilometrov dlhá trať s prevýšením
650 m so štartom a cieľom pri Reštaurácii
Bowling bude tento rok opäť iná.
Príroda sa postarala o malé či
väčšie prekvapenia v podobe
vyvrátených stromov, preto sa
snažíme postaviť trať tak, aby
ste si aj túto divočinu bezpečne užili. Trať dotvoríme podľa poveternostných a technických podmienok a budeme vás
informovať pred pretekmi aj na
stránke polmaratónu. Štartovné
je 8 eur a platí sa až na mieste,
presne v deň pretekov. Kapustnica a občerstvenie bude zabezpečené. Registrácia s účasťou nad
18 rokov prebieha prostredníctvom internetovej stránky http://
polmaraton.webnode.cz. Máme
prihlásených už 70 bežcov, tak
neváhajte, zažite aj vy skvelú
atmosféru a príďte si zabehať
a urobiť niečo pre seba a svoje
zdravie.
(krp)
odohral zápas 16. kola seneckej hokejbalovej ligy medzi domácim celkom HC Orly Modra
a hosťami z Bratislavy Sláviou
Právnik. Od začiatku zápasu
mali domáci mierne navrch, keď
po dvoch odohraných minútach
viedli pohodlne 3:0 zdalo sa
byť o zápase rozhodnuté. Potom
však začal stúpať tlak hostí a razom bolo 3:2. Prvá tretina napokon skončila 4:2 v prospech domácich. V druhej tretine sa opäť
hra prelievala zo strany na stranu
a každý celok dokázal skórovať.
Napokon sa skončila pomerom
6:4. V tretine tretej sa ako v každom zápase „láme chlieb“ a tak
tomu bolo aj teraz. Po pekných
akciách domáceho celku dokázali Orly navýšiť svoj náskok na
Cenník inzercie
Modranských
Zvestí na rok 2015
20x12,7cm 96,26 €
21
8:4 avšak opäť zbytočnými chybami v zadných radoch sme ho
dokázali stratiť. Zápas napokon
pre Orlov dopadol „dobre“ keď
ustrážili výsledok 8:7 a odviezli
si vydreté 3 body.
Aj napriek týmto divokým výsledkom sa Orly nachádzajú na
prvej priečke, na ktorú si však
brúsi zuby bratislavský Sharks.
Verme teda, že sa situácia zlepší
a Orly sa dostanú opäť do hernej
pohody ako tomu bolo v zimnej
časti. V prvom zápase jarnej časti mali hrať Orly proti tímu Playboy Senec, ktorý však nemal
dostatočný počet hráčov a tak
domáci kontumačne vyhrali 5:0
čím si zapísali prvé novoročné
body.
(red, mj)
9,8x12,7cm 53,11 €
6,4x12,7cm
34,85 €
4,7x6,15cm
15,93 €
9,8x6,15cm 26,89 €
9,8x25,8cm
96,26 €
20x25,8cm
164,97 €
TRX ZÁVESNÝ SYSTÉM
cviky na zaťaženie celého tela
osobná trénerka: 0904 452 015
CERTIFIKÁT:
TRX pomáha:
TRX,
zlepšovať kondíciu,
kondičný tréning
vzpriamené
držanie tela,
rovnováhu,
stabilitu chrbtice,
svalovú silu,
stabilitu, hybnosť,
flexibilitu, výkon.
CVIKY NIE SÚ OBMEDZENÉ VEKOVO
FITNESCENTRUM, Štúrova 69, Modra
MODRANSKÉ ZVESTI • Šport
22
Vo veku 98 rokov v piatok 6. februára 2015 odišiel do večnosti najstarší člen Modranského turistického spolku a najstarší hokejový
reprezentant republiky pán Alfréd Bollardt. Bol držiteľom Zlatého odznaku Slovenského zväzu ľadového hokeja.
Ešte ako 95 ročný sa plne venoval aktívne športu - turistike,
plávaniu a vo voľných chvíľach
samoštúdiu španielčiny. Pána
Bollardta sme aj z diaľky spoznali podľa svižnej chôdze.
Niekdajší útočník a obranca Slovana, ktorý víťazným gólom
v súboji s Prostějovom pred šesťdesiatimi rokmi zariadil postup
bratislavského klubu do celoštátnej ligy, prežil mladosť v Malackách, hokejovú kariéru v Bratislave, ale zvyšok života trávil
v Modre. Pôvodným povolaním
bol stredoškolský profesor jazykov.
„Dnešný hokej? Pravdupovediac
sa čudujem, že to ešte niekto hrá.
Za našich čias nebola táto hra
taká surová. Dnešný
hokej práve pre toto
veľmi nesledujem. Odradili ma hlavne neustále tvrdé bitky medzi hráčmi. Myslím si,
že šport a zvlášť hokej
nemá urobiť z človeka
boxera.“, povedal nám
A. Bollardt v rozhovore v roku 2011, ktorý
sme robili pri príležitosti majstrovstiev sveta v hokeji.
Na dlhoročne aktívneho a najstaršieho turistu spomína aj Anna Kováčová, členka
Modranského turistického spolku a bývalá
študentka A. Bollardta: „Mala
som česť a šťastie stretnúť pána
Bollardta v mladosti. Bol mojím
profesorom latinčiny na strednej
škole. Po 40-tich rokoch sme sa
Alfréd Bollardt.
Zo života modranských hádzanárov
Mladší žiaci na turnaji v Tatabányi
Na konci januára 2015 sa mladší žiaci zúčastnili dvojdňového medzinárodného turnaja v maďarskom meste Tatabánya. Turnaja
sa zúčastnili družstvá z Maďarska, Českej republiky a Slovenska.
Naši chlapci sa v tvrdej konkurencii nestratili a v celkovom hodnotení obsadili veľmi kvalitné 3. miesto, keď o poradí na 2. a 3.
mieste rozhodlo lepšie skóre domácich hádzanárov. Sme radi, že
si naši chlapci poradili aj so súpermi ako MŠK Považská Bystrica,
či HC Štart Nové Zámky. Chlapcom gratulujeme.
Extraliga mužov stretnutia skupiny
o 7. - 10. miesto
Pozývame všetkých fanúšikov
na zostávajúce stretnutia slovenskej najvyššej hádzanárskej súťaže, ktoré sa uskutočnia v športovej hale ZŠ Ľ. Štúra v Modre
nasledovne:
28. 2. 2015 o 18.00 Slovan Modra - ŠKP Bratislava
14. 3. 2015 o 18.00 Slovan Modra - 1. MHK Košice
21. 3. 2015 o 18.00 Slovan Modra - MHáK Martin.
22. Ples hádzanárov
Dňa 24. 1. 2015 sa uskutočnil
v poradí 22. Ples hádzanárov.
Nálada počas plesu bola tak ako
každý rok veľmi dobrá. Neustále
zaplnený parket hovoril za všetko. Chceme sa touto cestou poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí prispeli do veľmi bohatej
tomboly a takisto všetkým, ktorí
pomohli pri organizovaní plesu.
V rámci plesu sa vyhlasovala aj
tradičná anketa o najlepšiu hráčku, najlepšieho hráča a najlepšieho trénera roka. V jednotlivých kategóriách boli vyhlásení
nasledovní víťazi:
mladší žiaci - Martin Hidaši,
mladšie žiačky - Lea Mináriková, starší žiaci - Samuel Daňo,
staršie žiačky - Natália Maderičová, mladší dorastenci - Marek Pipíška, starší dorastenci Tomáš Raček, muži - Ján Bača,
talent roka chlapci - Dávid Mišových a talent roka dievčatá -
Laura Gavorníková, tréner roka
- Michal Kosák. Víťazom gratulujeme a prajeme im najmä veľa zdravia, chuti a vytrvalosti do
trénovania.
Memoriál
Stanislava Škarčáka
a turnaje žiakov
V nedeľu 8. 2. 2015 zorganizoval náš klub Memoriál Stanislava Škarčáka, turnaj mladších a starších žiakov. Turnaja
sa v každej kategórii zúčastnili
štyri družstvá. Hralo sa systémom každý s každým. Potešilo
nás, že napriek nepriaznivému
počasiu prišli všetky družstvá
a že naše pozvanie prijali aj naši priatelia z klubu Eto KC Györ. Vo veľmi búrlivej atmosfére
ktorú okrem našich rodičov vytvorili rodičia z Bojníc sa najviac darilo mladším žiakov Eto
KC Györ a starším žiakom HK
Agro Topoľčany. Naši mladší
žiaci si najprv poradili s chlapcami z ŠKP Bratislava, no v druhom stretnutí nestačili na mladších žiakov maďarského klubu.
opäť stretli ako členovia Modranského turistického spolku.
Okrem spoločných spomienok
na školu sme sa spolu s členmi
spolku zúčastňovali turistických
výstupov na Slovensku
i v zahraničí. Boli sme
radi v jeho spoločnosti. Bol to vzdelaný, jazykovo zdatný, všestranný športovec, vo
vysokom veku aktívny
turista. Svojím vystupovaním a vitalitou si
získal obdiv a úctu nás
všetkých. Pán Bollardt
bol presvedčený, že za
svoju psychickú a fyzickú vitalitu, okrem
iného, vďačí práve pobytu v prírode v našej
spoločnosti. Bol propagátorom
turistiky
a zdravého aktívneho
životného štýlu. Česť
jeho pamiatke.” (jk)
V treťom stretnutí vďaka zlepšenému výkonu v druhom polčase
si poradili s chlapcami z Bojníc
a na turnaji obsadili 2. miesto.
Najlepším brankárom v tejto kategórii bol vyhlásený Filip Jurkovič z nášho klubu. Starší žiaci v prvom stretnutí podľahli
družstvu Topoľčian. V druhom
a v treťom stretnutí zvíťazili.
O poradí na 1. - 3. mieste rozhodovalo skóre zo vzájomných
stretnutí, ktoré naši chlapci mali, žiaľ, najhoršie, a preto v celkovom poradí obsadili 3. miesto.
Najlepším strelcom v tejto kategórii sa stal Filip Chalabala
z nášho klubu. Teší nás, že popri dcérach Stanka Škarčáka sa
na turnaj prišli pozrieť aj primátor mesta Modry Mgr. Juraj Petrakovič a takisto aj zástupca primátora Ing. Marián Gavorník.
Ceny odovzdával vnuk Stanka
Škarčáka Juraj Zelinka. Turnaj
sa stretol s veľkou odozvou všetkých trénerov, nielen po športovej, ale aj po organizačnej stránke. Všetci prítomní sa vyjadrili,
že o rok sa radi vrátia. Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa na organizovaní turnaja podieľali
a takisto aj rodičom za vytvorenie fantastickej atmosféry. (hy)
foto: jk
Opustil nás niekdajší hokejový reprezentant pán Alfréd Bollardt
MODRANSKÉ ZVESTI • Kultúra
(Dokončenie zo strany 1.)
Medzitým sa Jozef Mihalkovič
oženil, narodili sa mu dvaja synovia - Boris a Marek. Po tragickej
smrti prvej manželky sa neskôr
opäť oženil a do rodiny pribudol
najmladší syn Jožko.
V oblasti kultúry pôsobil však nielen ako básnik. Bol i prvým riaditeľom Múzea Ľudovíta Štúra
v Modre. Tento rok si pripomíname tiež okrúhle výročie múzea
- 50 rokov od jeho vzniku. Sám
Jozef Mihalkovič toto pôsobenie
berie ako medzipristátie, do ktorého ho voviedli Karol Rosenbaum
a Cyril Kraus. Stretol sa s vedcom
Jozefom Ambrušom, ktorý mal za
sebou vydané prvé zväzky Štúrovej korešpondencie. Ambrušovi
imponovalo, že sa mladému riaditeľovi podarilo objaviť reč Jaroslava Seiferta nad hrobom Ľudovíta Štúra, ktorú Seifert predniesol
v mene českej spisovateľskej delegácie na spiatočnej ceste zo
Pozrite si Všetko o ženách
Oslávte MDŽ so skvelou komediálnou hrou
o 19.00 hodine v Kultúrnom dome
Ľ. Štúra v Modre. Cena vstupenky je 8 €. Predpredaj sa realizuje
Foto: web
Mestské kultúrne stredisko Modra
pripravuje divadelné predstavenie
„Všetko o ženách“ dňa 20. 3. 2015
Básnik Ľubomír Feldek zablahoželal oslávencovi k narodeninám.
zjazdu spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach. K vzácnym akvizíciám, ktoré ako riaditeľ múzea
získal, patrí aj známy obraz od
Andreja Kováčika - Štúrovci na
návšteve u Jána Hollého na Dobrej Vode a v Památníku národního písemnictví v Prahe získal
zväzok dokumentov o Štúrových
pražských kontaktoch. Z Múzea
Ľ. Štúra Jozef Mihalkovič odišiel
na miesto redaktora vydavateľstva Slovenský spisovateľ, neskôr
v kancelárii MsKS Modra, Sokolská 8 a v sieti Ticketportal .
Úchvatná komédia jedného z najhrávanejších súčasných autorov
Chorváta Mira Gavrana (preklad
J. Jankovič). V piatich príbehoch
nazeráme do duše ženy, do jej pocitov, do sveta intríg, ľúbostných
sklamaní, ale aj šteklivých tajomstiev. Skvelý herecký trojkoncert
pomôže mužom odhaliť všetko,
čo chceli vedieť o ženách, no báli
sa opýtať. Hrajú: A. Karnasová, B.
Ondrejková, A. Zimányi-Profantová Réžia: F. Otzow Výtvarníčka:
M. Struhárová Choreografia: J. Dolinský Produkcia: T. Bruckmayer
Predstavenie je prístupné od 16 rokov.
(red)
Crème de la crème Vol. 2 aj v našom kine
Francúzsky Inštitút na Slovensku v spolupráci s Film Europe Media Company organizuje už po druhýkrát 12. - 18. marca týždeň
francúzskeho filmu s názvom Crème de la crème. Milovníci francúzskeho filmu budú mať opäť možnosť vidieť atraktívnu kolekciu nových filmov z tohto teritória - mnohé z nich sú ovenčené
významnými cenami, ktoré získali na prestížnych festivaloch alebo od dôležitých filmových inštitúcií. Prehliadka bude prebiehať
v 14 kinách na Slovensku a samozrejme aj v našom kine Mier.
Otváracím filmom festivalu je love story Tri srdcia od režiséra Be-
noîta Jacquota s hviezdnym obsadením Charlotte Gainsbourg,
Chiara Mastroianni a Catherine
Deneuve. Festivalový divák určite ocení herecký koncert Juliette Binoche a Kristen Stewart vo
filme uznávaného režiséra Olivier Assayasa Sils Maria. Niekoľko ďalších tipov z programu
prehliadky: výnimočný film ikony francúzskeho filmu Jean-Luca Godarda Zbohom jazyku, vojnová dráma Diplomacia. Tieto
pôsobil na poste redaktora Revue
svetovej literatúry a Romboid-u.
Rodinné aj tvorivé zázemie má
umelec už roky v Modre.
Literárny večer pripravila Ľubomíra Miháliková a MsKS-Mestská knižnica v Modre v spolupráci
s Mestom Modra, Klubom nezávislých spisovateľov, Spoločnosť
priateľov poézie, členovia Hlasného čítania a Femina-Klub slovenských spisovateliek.
Sylvia HRDLOVIČOVÁ a jk
Festival
duchovnej
poézie
Literárno-hudobná kompozícia
venovaná 200. výročiu narodenia
Ľudovíta Štúra pod názvom Festival duchovnej poézie sa uskutoční vo štvrtok dňa 26. marca
o 18.00 hod. v Kultúrnom dome Ľudovíta Štúra. V progame
vystúpi Dr. Daniela Kodajová
z Historického ústavu SAV, Katedrálny spevácky zbor Kyrillomethodeon pod vedením Ladislava Sabolčáka a poetka Ľubomíra
Miháliková.
(red)
filmy uvedieme aj v našom kine
a presné časy nájdete v programe
na poslednej strane. V rámci prehliadky bude uvedených niekoľko ďalších filmov.
Fanúšikovia francúzskeho filmu
si môžu vybrať taktiež z bohatej
ponuky filmov v programe Film
Europe Channel (vyše 20 filmov) a taktiež z videotéky Video-On-Demand od vybraných
televíznych operátorov (cca 50
filmov). Tešíme sa na vašu návštevu.
(rz)
Foto: JK, 2x
Primátor Modry J. Petrakovič blahoželá jubilantovi Mihalkovičovi.
23
Kultúrno-spoločenské podujatia
v Modre v mesiaci marec 2015
8. 3., 15.00 h.: Škola frkacúl, popoludnie
venované výrobe tradičných domácich cestovín, vstupné dobrovoľné, záujemcovia sa môžu hlásiť u OZ ĽUSK, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: OZ ĽUSK, MsKS
Modra, +421 908 700 207, lusk.kralova@
gmail.com
19. 3., 7.30 h.: Darovanie krvi, Kultúrny
dom Ľ. Štúra, organizátor: Miestny spolok
SČK v Modre
20. 3., 19.00 h.: Všetko o ženách, komorná
divadelná hra zo súčasnosti, Kultúrny dom
Ľ. Štúra v Modre, organizátori: MsKS Modra, +421 33 647 21 12, www.msksmodra.sk,
www.modra.sk
21. 3. 2015: Vítanie jari, cyklus zvykov
Škola frkacúl.
23. 3., 8.30 - 16.00 h.: Malokarpatský festival vedy a techniky, Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: AMAVET klub 944
IMPULZ, Mesto Modra, MsKS Modra
Vítanie jari - DFS Magdalénka.
26. 3., 17.00 h.: Festival duchovnej poézie,
venovaný k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra,
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátori: MsKS Modra - Mestská knižnica, Femina - Spolok slovenských spisovateliek, Klub
nezávislých spisovateľov Slovenska a Spoločnosť priateľov poézie, +421 33 647 21 12,
www.msksmodra.sk, www.modra.sk
27. - 28. 3., 14.00 h. - 21.00 h.: Vitis Aurea, verejná ochutnávka vín, Hotel Sebastian,
Modra
28. 3., 14.00 h.: Predveľkonočné stretnutie,
zábava v spoločnosti OZ Kraľovan, Kultúrny
dom na Kráľovej, organizátor: OZ Kraľovan.
(msks)
MODRANSKÉ ZVESTI - mesačník vydáva Mestské kultúrne stredisko Modra, Sokolská 8, 900 01 Modra, IČO: 00 350 109. Redaktor: Mgr. Jana Kuchtová, graf. úprava:
kino_zvesti_marec2015
Roman Benčurík. Redakčná rada: Ing. Miriam Fuňová – predsedníčka, Roman Zatlukal – podpredseda, Dana Petrová, Juraj Jánošík, JUDr. Ing. Vladimír Neuschl. Adresa redakcie:
1����e�r�� 8,900
ra�2015�1���5���
Sokolská
01 Modra, tel.: 0911 999 784, e-mail: [email protected] Tlač: VERSUS, a. s. Nevyžiadané rukopisy a fotografie redakcia nevracia. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu
externých materiálov. Príspevky od externých autorov sa nemusia zhodovať s názormi redakcie. Uzávierka čísla: 18. 2. 2015. Uzávierka nasledovného čísla: 18. 3. 2015.
NEPREDAJNÉ! EV 449/08. ISSN1339-3251. www.modra.sk
Archívne foto: JK, 2x
1. 3., 19.00 h.: Hlasné čítanie za účasti autorky, Jela Matuškovičová Medvecká - Zázračné dieťa, večer s literatúrou, Kultúrny
dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor: MsKS,
+421 33 647 21 12, [email protected], www.
modra.sk
a tradícií na Veľkú noc, 14.30 h.: vystúpenie DFS Magdalénka, 15.00 h.: Tri prasiatka
- detské divadelné predstavenie, divadlo Kasiopea Budmerice a divadlo MoKraĎ
- tvorivé dielne (výroba kraslíc, pletenie korbáčov a rôznych veľkonočných dekorácií)
- maľovanie na tvár
Kultúrny dom Ľ. Štúra v Modre, organizátor:
MsKS Modra
Download

2/2015 - MSKS Modra