slávik slovensk a 2O13
23.
22.
rocníka
21. ročníka
rocník
celoštátnej
celostátnej speváckej súťaže
sútaze
Slávičí kalendár 2013
Slávik je vtáčik veľký asi ako vrabec. Je symbolom básnikov a umelcov. Možno ho viac počuť, ako vidieť.
Žije v listnatných lesoch s hustým porastom. Vyskytuje sa iba na juhozápade Slovenska. Je sťahovavý, živí
sa hmyzom, larvami, húsenicami a bobuľovými plodmi. Jeho spev je naozaj intenzívny, sentimentálny a do‑
jímavý. Je v ňom veľa prvkov, trilkov, keďže má veľmi bohatý hlasový fond. Najintenzívnejšie spieva v máji,
vždy okolo 9. – 10. hodiny večer. To sa nádherne počúva a ešte krajšie zaspáva.
február
január
P
U
S
Š
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P
U
S
Š
P
S
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
11
12
13
14
15
16
17
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
25
26
27
28
4
5
6
7
1 8
2 9
3 10
11
12
13
14
15
16
17
3
4
5
6
7
1 8
2 9
10
11
12
13
14
15
16
má j
apríl
22 29
23 30
24
25
26
27
28
18
19
20
21
22
23
24
marec
1
2
3
4
5
20
21
22
23
24
25
26
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
jún
27
28
29
30
31
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Milí slávici,
vážení pedagógovia
a rodičia,
vstupujeme do 23. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí Slávik Slovenska 2013. Predovšetkým
sa vám chcem poďakovať za krásny predchádzajúci ročník Slávika Slovenska, ktorý bol mimoriadny aj tým, že
jeho finále sa uskutočnilo v malebnej obci Tekovského regiónu, v Rybníku. Naši hostitelia sa priam prekonali
v organizácii, v ústretovosti a zapísali sa do sŕdc všetkých finalistov ako milí a obdivuhodní ľudia, ktorí si
nadovšetko ctia tradičné umenie a spev je ich srdcovou záležitosťou. Milí Rybníčania, ešte raz veľká vďaka!
Aj minulý ročník Slávika Slovenska nás presvedčil, že má zmysel pokračovať v našej spoločnej
speváckej súťaži. Objavili sa znova stovky speváčikov, interpretov slovenskej ľudovej piesne. Interpretov,
teda tých, čo dávajú dušu našej ľudovej piesni, ktorí ju oživujú a doslova udržujú pri živote, aby jej krása
nikdy nezhasla. Boli sme svedkom nádherných výkonov na finálovom koncerte a na galakoncerte víťazov, na
ktorom sa predstavili tí najlepší z najlepších. Veru, bolo čo počúvať, pretože toľko krásnych detských hlasov
zo Slovenska sa už dávno nezišlo.
I preto sme, milí slávici, milí rodičia a pedagógovia, po prvýkrát siahli na našej „slávikovskej“ bo‑
hatej zásobárne a pripravili sme pre vás CD Naši najmilší slávici, výber víťazov Slávikov Slovenska a jeho
úspešných laureátov.
Verím, že sa vám budú naši slávici páčiť a mnohým pripomenú jednotlivé ročníky súťaže a ich
nádhernú atmosféru. Bude to pre mnohých z vás milá spomienka na celý život, bude to milé pripomenutie
pre vašich blízkych a najbližších.
Potešte sa aspoň tak, ako sme sa my, tvorcovia tohto CD, tešili s vami, keď sme sa znova započú‑
vali do vašich krásnych, zvonivých hláskov.
Polročné prázdniny: 1. február 3013 (piatok) Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2013 (pondelok).
15. február: vychádza Spevník Slávika Slovenska 2013 (posledná možnosť poslať objednávku).
Jarné prázdniny:
Košický a Prešovský kraj: 18. február (pondelok) až 22. február 2013 (piatok).
Vyučovanie sa začne 25. februára 2013 (pondelok).
Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj: 25. február (pondelok) až 1. marec 2013 (piatok).
Vyučovanie sa začne 4. marca 2013 (pondelok).
Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj: 4. marec (pondelok) až 8. marec 2013 (piatok).
Vyučovanie sa začne 11. marca 2013 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny: 28. marec (štvrtok) až 2. apríl 2013 (utorok).
Vyučovanie sa začne 3. apríla 2013 (streda).
4
26. apríl 2013 (piatok) – ukončenie školských kôl SS 2013
17. máj 2013 (piatok) – ukončenie okresných kôl SS 2013
7. jún 2013 (piatok) – ukončenie krajských kôl SS 2013
27. – 28. jún 2013 (štvrtok-piatok) – celoštátne finálové kolo
V tomto Spevníčku vám tiež prinášame špeciálny „slávikovský“ kalendár, aby ste sa vedeli pripraviť
na jednotlivé kolá súťaže a správne naladili svoje hlásky.
Želám vám všetkým, ktorí sa do súťaže tento rok prihlásite, aby ste boli zdraví, aby vám pesničky
priniesli radosť, aby priniesli radosť vašim súrodencom, rodičom, starým rodičom a vašim pedagógom. Teší‑
me sa s vami na stretnutia a na chvíle, na ktoré sa nezabúda, lebo budú stále hriať pri srdiečku.
Váš
Peter Dvorský,
garant Slávika Slovenska 2013
1
Výkonný výbor 23. ročníka celoštátnej
speváckej súťaže detí v interpretácii
slovenskej ľudovej piesne
SLÁVIK SLOVENSKA 2013
Doc. Peter DVORSKÝ
Garant :
Predseda Výkonného výboru: PhDr. Peter ŠTILICHA
Členovia:
Akad. arch. Ing. Ladislav ŠVIHEL
Propozície
23. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
slávik slovenska 2O13
Občianske združenie Slávik Slovenska vyhlasuje 23. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik Slovenska 2013.
Podmienky súťaže
Slávik Slovenska 2013 (ďalej SS 2013) sa bude konať v mesiacoch február 2013 – jún 2013. Súťaže sa
môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl (ďalej ZŠ), osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl
(ďalej ZUŠ) na Slovensku, a to v troch kategóriách:
A) v I. kategórii súťažia žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ,
B) v II. kategórii súťažia žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých a druhých ročníkov
osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ,
C) v III. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. tretích až štvrtých ročníkov
osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ.
Žiaci, ktorí reprezentujú svoje ZUŠ, sa do súťažných kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných
školských ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií (viď body A, B, C).
PhDr. Stanislav BACHLEDA
Súťažiaci v I., II. a III. kategórii sú povinní spievať dve piesne. Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka SS 2013 a mala aspoň dve slohy.
PaedDr. Angela VARGICOVÁ
Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.
PhDr. Ondrej DEMO
Prof. Marian LAPŠANSKÝ
Ing. Marián VESELSKÝ
Nie je proti pravidlám súťaže, ak si súťažiaci v I., II. a III. kategórii vyberú obe piesne zo Spevníčka SS
2013.
Nie je proti pravidlám súťaže, ak si ako druhú pieseň súťažiaci v I., II. a III. kategórii kategórii vyberú zo
spevníčkov vydaných v predchádzajúcich ročníkoch SS. Musia však obsahovať minimálne dve slohy.
ZVLÁŠTNE USTANOVENIE!
Víťazi predchádzajúcich ročníkov, t. j. Zlatí Slávici Slovenska v I., II., a III. kategórie, sa vo svojich
kategóriách môžu súťaže zúčastniť iba raz! Toto ustanovenie sa však víťazov I. a II. kategórie netýka
v prípade, ak postúpili z nižšej do vyššej súťažnej kategórie. V prípade III. kategórie však platí, že víťazi, t. j. Zlatí Slávici Slovenska III. kategórie, sa súťaže môžu zúčastniť iba raz!
Hlavný organizátor:
Ako hostia však môžu byť všetci víťazi pozývaní na vystúpenia v rámci galakoncertov víťazov.
Výkonný výbor SS 2013 odporúča rodičom, pedagógom a súťažiacim v I., II. a III. kategórii, aby pri vý‑
bere druhej súťažnej piesne podľa možnosti prihliadali na jej pôvod z regiónu, ktorý súťažiaci reprezentuje.
Hlavný spoluorganizátor:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Výkonný výbor SS 2013 odporúča porotám prihliadať na originalitu a objavnosť vlastného výberu
piesní. Podmienkou je, že súťažná pieseň musí mať ľudový pôvod, t. j. nesmie byť umelá, skomponovaná.
Výberovú pieseň môže súťažiaci spievať aj v jazyku národnostnej menšiny, žijúcej v Slovenskej republike
a musí obsahovať minimálne dve slohy.
Výkonný výbor SS 2013 žiada pedagógov a rodičov, aby pri výbere piesní dbali na ich primeranosť veku
súťažiacich a na rytmickú odlišnosť piesní, t. j. aby jedna bola pomalá a druhá rytmická. Z tohto hľadiska
budú poroty hodnotiť výkony súťažiacich vo všetkých kolách.
S finančným príspevkom Hudobného fondu
2
3
Základné – školské kolá
Základné – školské kolá speváckej súťaže SS 2013, ktoré organizujú jednotlivé školy,
sa uskutočnia najneskôr do 26. apríla 2013.
Hudobný sprievod u súťažiacich v základných – školských kolách nie je podmienkou. Odporúča sa, aby
vystúpenia boli s hudobným sprievodom aspoň pri jednej z piesní, vzhľadom na možnú účasť súťažiaceho
vo vyšších kolách. Porotu pre školské kolo súťaže vymenuje predstaviteľ usporiadajúce inštitúcie, t. j. riaditeľ
ZŠ, gymnázia alebo ZUŠ.
Do okresného kola postupujú iba víťazi základného – školského kola z I., II. a III. kategórie. Ich
náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste
Mená víťazov oznámi vedenie usporiadajúcej inštitúcie do troch dní od konania školského kola súťa‑
že príslušnému Obvodnému úradu, odboru školstva (predtým KŠÚ), ktorý organizáciou okresného kola
poverí vybraný subjekt.
Okresné (obvodné) kolá
Okresné kolá speváckej súťaže SS 2013 sa uskutočnia najneskôr do 17. mája 2013.
Okresné (obvodné) kolá súťaže organizujú Obvodné úrady, odbory školstva (predtým KŠÚ) prostred‑
níctvom poverených škôl, resp. iných subjektov. Termín konania okresných (obvodných) kôl oznámi Obvod‑
ný úrad, odbor školstva (predtým KŠÚ) Výkonnému výboru SS 2013 najneskôr 5 dní od svojho rozhodnutia.
Poroty pre okresné kolá, spravidla 3 až 5 členné, vymenuje príslušný Obvodný úrad, odbor školstva (predtým KŠÚ).
Súťažiaci v okresnom kole sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod pri jednej z interpreto‑
vaných piesní. Ďalšiu pieseň súťažiaci interpretujú bez sprievodu (à capella). Všetci účastníci okresných kôl
súťažia s dvoma piesňami, pričom jedna z nich musí pochádzať zo Spevníčka SS 2013 a musí obsahovať
minimálne dve slohy.
Do krajského kola postupujú len víťazi I., II. a III. kategórie okresných kôl súťaže. Ich náhradníkmi
sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste.
Mená víťazov a tým aj postupujúcich do krajského kola oznámi organizátor okresného kola na základe
rozhodnutia odbornej poroty príslušnému Obvodnému úradu, odboru školstva (predtým KŠÚ) a Výkonné‑
mu výboru SS 2013 najneskôr 5 dní od konania okresného kola.
(Podľa možnosti elektronickou cestou viď www.slavikslovenska.org na adresu [email protected]).
Krajské kolá
Krajské kolá speváckej súťaže SS 2013 organizujú Obvodné úrady, odbory školstva (predtým
Krajské školské úrady) v spolupráci s Výkonným výborom SS 2013 najneskôr do 7. júna 2013.
Termíny konania krajských kôl súťaže oznámi vedenie príslušného Obvodného úradu, odboru školstva
(predtým KŠÚ) Výkonnému výboru SS 2013 do 3 dní od svojho rozhodnutia. Spravidla 3 až 5 člennú po‑
rotu vymenuje vedenie príslušný Obvodný úrad, odbor školstva (predtým KŠÚ). Výkonný výbor SS 2013
vymenuje do krajskej poroty súťaže svojho zástupcu.
Súťažiaci v krajskom kole I., II. a III. kategórie SS 2013 sú povinní mať hudobný (inštrumentálny)
sprievod k jednej z piesní. Ďalšiu pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella). Súťažiaci v krajskom kole
interpretujú dve piesne, pričom jedna z piesní musí pochádzať zo Spevníčka SS 2013 a musí obsahovať
minimálne slohy.
Do celoštátneho finálového orchestrálneho kola postupujú len víťazi krajských kôl I., II. a III.
kategórie. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste.
4
Mená víťazov a náhradníkov krajských kôl oznámi Obvodný úrad, odbor školstva (predtým KŠÚ)
Výkonnému výboru SS 2013 vzápätí po skončení krajského kola.
Oznámenia o víťazoch krajských kôl musia obsahovať názvy piesní zo Spevníčka SS 2013 a notové
zápisy voľne zvolených piesní (ak nepochádzajú zo Spevníčka SS 2013) spolu s tóninami, v ktorých súťažiaci
piesne interpretujú.
(Podľa možnosti elektronicky na adresu [email protected]).
Finálové kolo
Celoštátne finálové orchestrálne kolo a galakoncert víťazov celoštátnej speváckej súťaže detí
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SS 2013 usporiada Občianske združenie Slávik Slovenska
s ďalšími spoluorganizátormi v dňoch 27. – 28. júna 2013.
Finalisti celoštátnej súťaže v I., II. a III. kategórii vo finálovom kole interpretujú jednu pieseň v sprievo‑
de orchestra. Druhú súťažnú pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella).
Ústrednú porotu finálového kola v počte najmenej 5 členov vymenuje Výkonný výbor SS 2013.
Ústredná porota na čele s garantom súťaže Petrom Dvorským vyhlási Zlatých, Strieborných a Bronzo‑
vých slávikov v I., II. a III. kategórii a udelí ďalšie ceny.
Ústredná porota má v právomoci rozdeliť tituly Strieborných Slávikov Slovenska 2013 maximálne pre
dvoch finalistov súťaže a Bronzových slávikov Slovenska 2013 maximálne pre troch spevákov na pozíciách
finalistov súťaže.
Garant súťaže Peter Dvorský udeľuje svoju osobitnú cenu.
Mená víťazov speváckej súťaže SS 2013 oznámi odborná porota verejne na záver finálového kola alebo
v rámci galakoncertu víťazov.
Všetci finalisti celoštátnej speváckej súťaže súťaže Slávik Slovenska 2013 sa stávajú nositeľmi čestného
titulu „laureát“.
Dôležité upozornenia
Podmienkou účasti v každom zo súťažných kôl je interpretácia dvoch piesní, pričom jedna z nich musí
byť zvolená zo Spevníčka SS 2013. Dôležitým prvkom speváckej súťaže SS je povinná interpretácia jednej
z dvoch súťažných piesní bez hudobného (inštrumentálneho) sprievodu. Túto možnosť poskytuje Výkonný
výbor SS porotám v záujme čo najobjektívnejšieho posúdenia interpretačných kvalít súťažiacich.
V prípade, že súťažiaci, resp. škola, ktorú tento reprezentuje, nesplní uvedené podmienky včas, orga‑
nizátor príslušného kola zabezpečí účasť súťažiaceho, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste a splnil súťažné
podmienky. V prípade, že súťažiaci ochorie alebo pre indispozíciu svoje vystúpenie odriekne, jeho miesto
zaujme súťažiaci, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste a splnil súťažné podmienky.
Pedagógovia a rodičia by mali dbať na to, aby sa súťažiaci nedali strhnúť k neprimeraným sprievodným
prejavom, ako sú tanečné prvky a gestá. Prvky a gestá nie sú vylúčené, ale dominantným prejavom musí
zostať spev, na ktorý treba sústrediť maximálnu pozornosť.
Zvýšenú pozornosť by mali pedagógovia a rodičia venovať kvalitnému inštrumentálnemu sprievodu.
Každé dieťa sa na svoje vystúpenie teší a chce podať čo najlepší výkon.
Povinné súťažné piesne do spevníčkov SS vyberajú skúsení a renomovaní odborníci a členovia Výkon‑
ného výboru SS, rešpektujúc všetky zvláštnosti a okolnosti súťaže. Pripomíname, že výberová pieseň musí
mať výrazný ľudový charakter, nesmie to byť umelá pieseň. Ak si pedagógovia alebo rodičia nie sú istí
charakterom piesne, odporúčame im poradiť sa s odborníkmi alebo členmi Výkonného výboru SS.
Tóniny, v ktorých sú piesne v Spevníčku uvedené, nie sú záväzné. Možno ich prispôsobiť hlasovým
danostiam súťažiacich.
5
Abecedný zoznam piesní
Peter Štilicha s finalistami SS 2012 v Rybníku Foto: archív
Pri voľbe súťažných piesní a v rámci čo najobjektívnejšieho posúdenia kvalít interpretácie súťažiacich radíme pedagógom a rodičom vyberať dve rytmicky rozdielne piesne.
V zápisoch piesní Spevníka SS 2013, ale aj predchádzajúcich ročníkov súťaže, akceptujeme fo‑
netické prepisy textov piesní v rôznych nárečiach. Prosíme pedagógov a rodičov, aby deti oboznamovali aj
s pôvodom piesní, s ich hodnotou a charakterom, ako aj s nárečovými zvláštnosťami jednotlivých regiónov.
Neodporúčame zameriavať sa na interpretácie známych umelcov. V prejave detí by sa mala odraziť ich
prirodzená individualita a tvorivý prístup.
Poroty na všetkých úrovniach súťaže majú zohľadňovať originálny a prirodzene spontánny prejav
súťažiacich, aby sa v ich vystúpeniach prejavili a zachovali čo najtypickejšie znaky jednotlivých regiónov
Slovenska, a tým aj krása ľudovej piesne.
Dôležité upozornenie! Do porôt jednotlivých kôl súťaže Výkonný výbor SS neodporúča vymenovávať pedagógov, resp. rodinných alebo blízkych rodinných príslušníkov súťažiacich. V nevyhnutnom
prípade vymenovaný porotca sa svojho hodnotenia blízkej osoby zdrží.
Peter Dvorský,
garant súťaže a predseda OZ Slávik Slovenska
Peter Štilicha,
predseda Výkonného výboru SS 2013 a riaditeľ súťaže
V Bratislave, január 2013
6
Kontaktná adresa:
Výkonný výbor OZ Slávik Slovenska
Bradlianska 11
811 03 Bratislava
Tel.: 0917/819 460
e‑mail: [email protected]
www.slavikslovenska.org
1. A ty, psíčku (Kysuce)................................................................................ 8
2. Beťar ja dzivočka (Šariš).......................................................................... 9
3. Čerešeň, čerešeň (Šariš)........................................................................... 8
4. Či zhora, či zdola (Kysuce)....................................................................... 9
5. Ďavšetá, ďavšetá (Gemer)...................................................................... 10
6. Ej, borovec (Zemplín)............................................................................. 10
7. Ej, hore, hore dolinečku (Kysuce).......................................................... 11
8. Hej, ja som valach mladý (Orava).......................................................... 11
9. Chlapec som ja, chlapec (Detva)............................................................ 12
10. Choďila Aňička (Trenčín)........................................................................ 13
11. Chvarja o mňe ľudze (Spiš).................................................................... 12
12. Jaj, mamička (Hont)............................................................................... 13
13. Ket som išiel od mej milej Maríny (Myjava).......................................... 14
14. Kone moje, kone (Záhorie).................................................................... 14
15. Kot som ja mauá bívaua (Telgárt).......................................................... 15
16. Kovo našoj chyžy (Spiš).......................................................................... 15
17. Mala som frajera (Vráble)...................................................................... 16
18. Mám ja kona šimla (Trenčín).................................................................. 16
19. Mám ja orech (Myjava).......................................................................... 17
20. Počúvaj ma, milá (Očová)...................................................................... 17
21. Pri Novej Vsi (Telgárt)............................................................................ 18
22. Spievajťe si, diouki (Liptov).................................................................... 18
23. Spod tego javora (Goralská).................................................................. 19
24. Takú mi, cigáň, hraj (Šariš)..................................................................... 19
25. U Vranove (Zemplín).............................................................................. 20
26. V pecu oral (Spiš)................................................................................... 20
27. V šírem poli (Slov.-mor. pomedzie)........................................................ 21
28. Vešelo še, dzivče (Šariš)......................................................................... 21
29. Viľecela prepeľička (Spiš).......................................................................... 22
30. Z Oravskego zamku (Goralská)................................................................ 22
Výber zostavili Peter Párničan a Peter Štilicha. Notograf Peter Párničan.
7
slávik slovenska 2013
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Spevníček Slávika Slovenska 2013 vydalo Občianske združenie Slávik
Slovenska ako súčasť 23. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.
Zostavil: PhDr. Peter Štilicha.
Grafická úprava a tlač: Divis – Slovakia,
Riazanská 54, 831 03 Bratislava, www.orman.sk.
Distribútor: ARES, s. r. o., Banšellova 4, 821 04 Bratislava. [email protected]
a Slovenská pošta, a.s., Uzbecká 4, 820 14 Bratislava 214. Tel.: 02 5441 9906.
Kontaktná adresa Výkonného výboru OZ Slávik Slovenska: Bradlianska 11,
811 03 Bratislava. Tel.: 0917 819 460. E-mail: [email protected]
www.slavikslovenska.org
20
21
Vážení pedagógovia, milí rodičia, milí slávici,
slávik slovenska 2O14
POZOR! POZOR! POZOR!
ak nechcete zmeškať začiatok budúceho ročníka súťaže, máme pre vás objednávku
24. ročníka spevníčka SLÁVIKA SLOVENSKA 2014. Spevníček bude okrem
tridsiatky piesní povinného repertoáru obsahovať propozície súťaže,
termíny súťažných kôl a všetky informácie, týkajúce sa účasti
na tomto najväčšom slovenskom speváckom podujatí.
Novinka: V spevníčku bude uverejnený aj SLÁVIČÍ KALENDÁR
s termínmi súťažných kôl a s prehľadom dátumov školských prázdnin roku 2014!
Srdečne vás všetkých pozývame na 24. stretnutie so slovenskou ľudovou piesňou,
pozývame vás na SLÁVIKA SLOVENSKA 2014!
Záväznú objednávku na Spevníček Slávika Slovenska 2014 vyplňte
a pošlite do 14. februára 2014 na adresu distribútora.
Záväzná objednávka
Záväzne si objednávame spevník
slávik slovenska 2014
+ SLÁVIČÍ KALENDÁR v počte ……… ks. Jednotlivá cena 2,50 eur.
Meno: .........................................................................................................................................
Názov školy: . ..............................................................................................................................
Adresa: . ......................................................................................................................................
PSČ a obec: .................................................................................................................................
Tel.:, fax, e-mail: ...............................................................
Dňa .................................
Podpis: .................................
V prípade platby faktúrou prosíme uviesť IČO: . ..........................................................................
ARES, spol. s r. o., Banšellova 4, 821 04 Bratislava
Pri vybavovaní vašej záväznej objednávky využite aj ďalšie možnosti:
a) tel.: 02/43 41 46 64 b) volaním zadarmo z pevnej linky: 0800 14 19 11
c) faxom: 02/48 20 45 28 d) na e-mailovej adrese: [email protected], [email protected]
22
Upozornenie! Objednávky budú zverejnené aj na webovej adrese: www.slavikslovenska.org
23
Víťazi doterajších dvadsiatichdvoch ročníkov
slávika slovenska
(1991 – 2012)
1. ročník Bratislava 1991
MICHAL SEREDIČ (Nitra)
2. ročník Banská Bystrica 1992
MICHAL ČIERNY (Bratislava)
3. ročník Ružomberok 1993 JAROSLAV PAVLIGA (Stará Lesná)
4. ročník Bardejov 1994 LUCIA UKROPCOVÁ (Rohožník)
5. ročník Piešťany 1995
MICHAL STÍSKAL (Stará Turá)
6. ročník Piešťany 1996
I. kategória MÁRIA ČÍROVÁ (Zavar)
II. kategória ZUZANA PÍŠOVÁ (Kanianka)
7. ročník Lučenec 1997
I. kategória FRANTIŠEK GREGA (Bratislava)
II. kategória DANIELA HIKANÍKOVÁ (Papradno)
8. ročník Sabinov 1998
I. kategória STANISLAV BAŇAS (Pečovská Nová Ves)
II. kategória JÁN MORÁVEK (Ivanka pri Dunaji)
9. ročník Bratislava 1999
I. kategória LEÓNA NADÁNYIOVÁ (Kežmarok)
II. kategória MÁRIA ČÍROVÁ (Zavar)
10. ročník Nitra 2000
I. kategória TERÉZIA KUBASÁKOVÁ (Liesek)
II. kategória JÁN SOTÁK (Lúčka)
11. ročník Nové Mesto nad Váhom 2001
I. kategória ĽUBICA MORIAKOVÁ (Humenné)
II. kategória DANIEL GOGA (Vyšný Žipov)
12. ročník Šaľa 2002
I. kategória DOROTA BALCIAROVÁ (R. Sobota)
II. kategória DANIELA SADLOŇOVÁ (Púchov)
13. ročník Prešov 2003
I. kategória DOROTA BALCIAROVÁ (R. Sobota)
II. kategória ANNA ŠEFČÍKOVÁ (Brezovica)
24
14. ročník Trnava 2004
I. kategória LUCIA JACKOVÁ (Lipany)
II. kategória FILIP KAVOŇ (Spišská Nová Ves)
Víťazi 22. ročníka celoštátnej speváckej súťaže
detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
SLÁVIKA SLOVENSKA 2O12
Víťazi celoštátneho finálového kola 22. ročníka Slávika Slovenska 2012
(Rybník, 27.-28. jún 2012)
15. ročník Trenčianske Teplice 2005
I. kategória PAULÍNA OVÁDKOVÁ (Trenčín)
II. kategória LENKA SPODNIAKOVÁ (Lučenec)
16. ročník Košice 2006
I. kategória MIRIAM BYSTRIČANOVÁ (Likavka)
II. kategória DENISA KOPAČKOVÁ (Bratislava)
17. ročník Zvolen 2007
I. kategória MARIANNA VASILENKOVÁ
(Svidník)
II. kategória MARTINA KERTÉSZOVÁ (Nitra)
III. kategória ANNA ŠEFČÍKOVÁ (Brezovica)
I. kategória (žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ)
Zlatý slávik Slovenska 2012 LAURA RENDEKOVÁ, Lučenec (Banskobystrický kraj)
Strieborný slávik Slovenska 2012 TAMARA KRIVÁKOVÁ, Košice (Košický kraj)
Bronzový slávik Slovenska 2012 DAJANA NOVOTNÁ, Prešov (Prešovský kraj)
18. ročník Zlaté Moravce 2008
I. kategória HANKA PAULEOVÁ (Prievidza)
II. kategória MIRIAM BYSTRIČANOVÁ
(Likavka)
III. kategória ERIKA ŠUTÁ (Kysucký Lieskovec)
II. kategória (žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých a druhých ročníkov osemročných
19. ročník Žilina 2009
I. kategória NIKOLA ROVŇÁKOVÁ
(Michalovce)
II. kategória VANESA KOKYOVÁ (Bratislava)
III. kategória DENISA KOPAČKOVÁ (Bratislava)
Strieborný slávik Slovenska 2012 LIANA PASTIRIKOVÁ, Sobrance ( Košický kraj)
20. ročník Bratislava 2010
I. kategória VIKTÓRIA BELAYOVÁ (Bratislava)
II. kategória ANNA LUKÁČOVÁ (Ružomberok)
III. kategória TATIANA MATKOVČÍKOVÁ
(Hlohovec)
21. ročník Piešťany 2011
I. kategória PAULÍNA ŠOLCOVÁ (Bratislava)
II. kategória ANDREA SOKOĽÁKOVÁ
(Stará Ľubovňa)
III. kategória DANIELA HOLOMANČINOVÁ
(Vranov n/Topľou)
Bronzový slávik Slovenska 2012 NIKOLA PINTÉROVÁ, Michalovce (Košický kraj)
Cena Petra Dvorského: ANNA LUKÁČOVÁ
(Ružomberok)
Cena starostu obce Rybník
22. ročník Rybník 2012
I. kategória LAURA RENDEKOVÁ (Lučenec)
II. kategória HANA PAULEOVÁ (Prievidza)
III. kategória MARIANNA ČUCHTOVÁ (Sedlice)
gymnázií a žiaci ZUŠ)
Zlatý slávik Slovenska 2012 HANA PAULEOVÁ, Prievidza ( Trenčiansky kraj)
Bronzový slávik Slovenska 2012 ELIŠKA KRCHŇÁKOVÁ, Trnava (Trnavský kraj)
III. kategória (žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. tretích a štvrtých ročníkov osemročných
gymnázií a žiaci ZUŠ)
Zlatý slávik Slovenska 2012 MARIANNA ČUCHTOVÁ, Sedlice (Prešovský kraj)
Strieborný slávik Slovenska 2012 IVANA ŠRÁMEKOVÁ, Rybník (Nitriansky kraj)
Cena Petra Dvorského (Slávik Slovenska 2012)
IVANA ŠRÁMEKOVÁ, Rybník (Nitriansky kraj)
MIROSLAVA SZUNYAIOVÁ, Rimavská Sobota (Banskobystrický kraj)
Cena regionálneho týždenníka POHRONIE
LIANA PASTIRIKOVÁ, Sobrance (Košický kraj)
Cena Petra Dvorského: IVANA ŠRÁMEKOVÁ (Rybník)
25
Slávik Slovenska 2012 v Rybníku
V minulom roku sa finalisti speváckej súťaže Slávik Slovenska 2012 stretli v obci Rybník v Levickom
okrese, na úpätí Štiavnických hôr. Na minuloročnom rybníckom vinobraní starosta obce Ing. Imrich Králik
ponúkol organizátorom tejto detskej prestížnej súťaže možnosť zorganizovania finále Slávika Slovenska
práve v Rybníku. V tejto obci, ale aj v širšom okolí tekovskej oblasti, existuje mnoho speváckych talentov,
ktoré sa prezentovali práve na slávnostiach vinobrania. Dr. Peter Štilicha
ako predseda výkonného výboru OZ Slávik Slovenska a Peter Dvorský
ako garant súťaže počuli tieto hlásky Tekova a súhlasili s návrhom
starostu Rybníka Ing. Imricha Králika. Treba povedať, že táto pocta
sa Rybníku ušla aj preto, že obec sa skrášľuje, zrekonštruovali celé
námestie, vynovili park, vysadili zeleň, ba dokonca sa obec uchádzala aj
o titul dedina roka.
Sála Domu kultúry bola plná a to nielen vďaka rodinným
príslušníkom, ktorí doprevádzali svoje ratolesti z celého Slovenska, ale
aj vďaka domácim nadšencom ľudovej piesne, ktorí boli zvedaví na
výkony mladých ratolestí. Ľudovú pieseň tu milujú, veď si ju spievajú od
najmladších až po seniorov a to nielen vďaka vínku, ktoré sa tu rodí na
svahoch Štiavnických vrchov.
Pred vyhodnotením boli súťažiacim udelené mimoriadne ceny: cenu
časopisu POHRONIE získala Liana Pastiriková zo Sobraniec (II. kategória)
a odovzdala jej ju šéfredaktorka Pohronia PhDr. Prekopová. Cenu starostu
obce Rybník Ing. Imricha Králika získala Miroslava Szunyaiová z Rimavskej
Soboty (III. kategória) a cenu Petra Dvorského dostala domáca Ivana
Šrámeková z Rybníka (III. kategória) za neutíchajúceho potlesku publika.
26
Do finále súťaže sa dostalo v každej kategórii
po osem súťažiacich. V prvej kategórii – 1.-3.
ročník ZŠ zvíťazila Laura Rendeková z Lučenca,
druhé miesto získala Tamara Kriváková z Košíc
a tretie miesto Dajana Novotná z Prešova. V
druhej kategórii (4.-6. ročník ZŠ, 3.-4. ročník
ZŠ a 8-ročných gymnázií) sa na prvom mieste
umiestnila Hana Pauleová z Prievidze, druhá
skončila Liana Pastiriková zo Sobraniec a
tretia skončila Eliška Krchňáková z Trnavy. V
tretej kategórii (7.-9. ročník ZŠ, 3.-4.ročník
ZŠ a 8-ročných gymnázií) sa víťazkou stala
Marianna Čuchtová zo Sedlíc (v Prešovskom
kraji), druhé miesto bolo udelené domácej Ivane Šrámekovej z Rybníka a
tretie miesto získala Nikola Pinterová z Michaloviec. Okrem ocenených sa všetci finalisti – bolo ich osem
v každej kategórii – stali laureátmi súťaže.
Na galaprograme zaspievali aj bývalí účastníci tejto prestížnej súťaže mladých spevákov: Ivana Ecetová,
ktorá je už úspešnou opernou speváčkou, Ján Morávek z Ivanky pri Dunaji, ktorý sa tiež venuje spevu a
Natália Bandziová z Rybníka, ktorá zaspievala v krásnom tekovskom kroji a stala sa miláčikom publika. Keď
vyšla na javisko a postavila sa pred mikrofón, publikum stíchlo, takmer zadržalo dych a po skončení piesne
bol nadšený aplauz. Zaslúžene. Ako špeciálny hosť podujatia vystúpil aj Juraj Zaujec, finalista Hlasu ČeskoSlovensko, rodák z tohto kraja.
Minuloročný Slávik Slovenska bol už 22. Za toľké roky sa tejto
súťaže zúčastnilo nesmierne množstvo detí, z ktorých vyrástli speváci
ľudových piesní, ale aj operní speváci. Počuť tie piesne v podaní
mladých talentov, ako to bolo v Rybníku, to je zážitok. Prenádherné
hlasy dievčat i chlapcov, to bol ako spev vtáctva v jarných korunách
stromov. Poznali sme, že máme nesmierne bohatstvo v mladých
spevákoch ľudových piesní a preto patrí veliká vďaka organizátorom
tejto súťaže za ich úsilie vytvárať podmienky a umožniť prezentáciu
spevu mladých ľudí. Bolo to krásne, nádherné, nezabudnuteľné.
Text: Milan Hlôška
Foto: archív Slávik Slovenska
27
Peter Dvorský získal Cenu Centrope za rok 2012
Operný spevák Peter Dvorský si vo Viedni prevzal Cenu Centrope, ktorá sa udeľuje od roku
2007 za mimoriadne zásluhy o rozvoj
stredoeurópskeho regiónu. Peter Dvorský
ju získal za cezhraničné aktivity ako iniciátor
a garant detskej pesničkovej súťaže "Slávik
Slovenska". Je to súťaž v interpretácii
slovenských ľudových piesní, ktorá bola
spočiatku čisto slovenskou piesňovou
súťažou. Neskôr sa etablovala v Čechách,
a konala sa aj v Toronte a New Yorku.
V tomto roku sa uskutoční "ViedenskoSlovenský slávik".
americký SLÁVIK 2O12
druhý ročník
Organizácia +421 Foundation so sídlom v New Yorku v spolupráci s Bohemian Hall New York a Slo‑
vak House Toronto vyhlásilo 2. ročník speváckej súťaže detí v interpretácii českej a slovenskej ľudovej
piesne AMERICKÝ SLÁVIK 2012, ktorý nadväzoval na 22 úspešných ročníkov slovenskej verzie tejto
súťaže SLÁVIK SLOVENSKA. Súťažiacich sprevádzala ľudová hudba PAJTÁŠI.
Garantami podujatia boli hviezdy hudobného neba Karel Gott a Peter Dvorský a na podujatie
finančne prispel Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Víťazi Amerického Slávika 2012:
Kategória I.
Zlatý Americký Slávik: Michaelle Kneznik, Indian Head Park IL
Strieborný Americký Slávik: Michaela Misina, New York NY
Bronzový Americký Slávik: Sara Vala, Hartsdale NY
Kategória II.
Zlatý Americký Slávik: Oliver Rus, Norwalk CT
Strieborný Americký Slávik: Emily Lysakova, Brooklyn NY
Bronzový Americký Slávik: Isabella Valcuha, Belleville NJ
28
Laureáti Amerického Slávika 2012:
Chloe Gorcos, New York NY
Alexis Marie Guenard, Maspeth NY
Julia Kacur, Hasbrouck Heights NJ
Michaelle Kneznik, Indian Head Park IL
Emily Lysakova, Brooklyn NY
Christian Macchio, Sparta NJ
Emma McCarthy, New York NY
Michaela Misina, New York NY
Oliver Rus, Norwalk CT
Kristinka Sestak, New York NY
Filip Sestak, New York NY
Sara Vala, Hartsdale NY
Stefan Valcuha, Belleville NJ
Isabella Valcuha, Belleville NJ
Amy Varjan, Maspeth NY
Aliana Varjan, Maspeth NY
Simone Kaylee Vysnovsky, Maspeth NY
finálový večer moderovali:
Eva Jurinová a Richard Štilicha
súťaziacich doprevádzala Ľudová hudba PAJTÁŠI
v programe vystúpila Detská cimbalová muzika
muzika Mama Lama
siedmy
Objednávka CD
naši najmilší slávici
Objednajte si prvé CD Naši najmilší slávici!
Krásna učebnica slávikovského spevu!
Odporúčame všetkým, ktorí majú radi slovenskú ľudovú pieseň
a chcú sa zúčastniť Slávika Slovenska!
Množstvo krásnych piesní, z ktorých si iste vyberiete tú svoju!
Záväznú objednávku na CD Naši najmilší slávici vyplňte a pošlite
na adresu distribútora: ARES, spol. s r. o., Banšellova 4, 821 04 Bratislava
Pri vybavovaní vašej záväznej objednávky
využite aj ďalšie možnosti:
a) tel.: 02/43 41 46 64
b) volaním zadarmo
z pevnej linky: 0800 14 19 11
c) faxom: 02/48 20 45 28
d) na e-mailovej adrese:
[email protected], [email protected]
Záväzná objednávka
Záväzne si objednávame CD Naši najmilší slávici
v počte ……… ks. Špeciálna cena 5 €.
Meno: ........................................................................................................................................
Názov školy: . .............................................................................................................................
Adresa: . .....................................................................................................................................
PSČ a obec: ................................................................................................................................
Tel.:, fax, e-mail: ...............................................................
Dňa .................................
Podpis: .................................
V prípade platby faktúrou prosíme uviesť IČO: . .........................................................................
Download

21. rocník celostátnej speváckej sútaze 22