Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Úvod do štúdia a dejiny sociálnej práce
3.1.14
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
Forma výučby: externá / denná /
Prednáška/
1
denná – predmet povinný
Seminár,
Zimný
odborná
Počet semestrov
semester
konzultácia
Počet kreditov
štúdia predmetu
1. ročník
6
Odporúčaný rozsah výučby za externá:10
semester (10hod.) za obdobie štúdia:
hod. blok
denná: 2/2
Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu: Úvod do štúdia SP je vstupným predmetom k štúdiu odboru sociálna práca.
Prostredníctvom predmetu sa študenti zoznamujú s celou šírkou štúdia a s rozsahom praxe.
Prostredníctvom predmetu si študenti osvojujú základnú odbornú terminológiu potrebnú pre správnu
komunikáciu a orientáciu v odbornej sociálnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
1.Základná charakteristika sociálnej práce.
2.Vznika a vývoj sociálneho myslenia – solidarita – sociálne učenie cirkvi.
3.Charitatívne hnutie a vznik sociálnych inštitúcií.
4. Rozvoj sociálnych inštitúcií.
5.Sociálne zabezpečenie.
6. Konštituovanie sociálnej práce ako profesie, teórie, praxe a vednej disciplíny
7.Sociálne školstvo – vznik – vývoj – súčasný stav.
8.Sociálna práca v súčasnosti – charakteristika – úlohy – ciele.
9. Sociálna práca ako súčasť vedeckého poznania – jej miesto v systéme vied.
10.Vzťah SP k iným vedným disciplínam.
Odporúčaná literatúra:
Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava, AD 1996.
Strieženec, Š.: Úvod do sociálnej práce. Trnava, AD 1999.
Povinná litaratúra:
Oláh, M.-Schavel, M. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. Prešov : VŠ Z a SP sv. Alžbety, 2006.
Dátum vypracovania: 28.4.2010
Dátum úpravy:
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Kód
3.1.14
Typ štúdia: bakalársky
Názov predmetu: Základy filozofie
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vyučujúci:
Garant predmetu : PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD.
doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD., m. prof.
Počet semestrov
štúdia predmetu
PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD.
PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.
PhDr. ThDr. Ivan Mátel, PhD.
Forma výučby: externá / denná – prednáška/
1
predmet povinný
seminár/
Zimný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
3
1. ročník Odporúčaný rozsah výučby za externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Prednášky vyvádzajú do filozofickej problematiky, vysvetľujú základné filozofické pojmy,
predstavujú hlavné filozofické otázky a spôsoby ich riešenia; vedú poslucháčov k samostatnému
mysleniu.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné informácie o disciplíne. Zdôvodnenie obsahu disciplíny. Čo je filozofia? Etymológia filozofie.
Mýtus a logos.
2. Predsokratovské chápanie filozofie ako hľadanie múdrosti. Sokratovsko - platonská filozofia ako starosť
o dušu. Aristoteles - prvá filozofia.
3. Stredoveká koncepcia filozofie. Patristika, scholastika.
4. Novoveké premeny koncepcie filozofie. Renesančné chápania filozofie.
5. Descartovský model racionalistickej filozofie. Osvietenecká filozofia.
6. Nemecká idealistická filozofia.
7. Niektoré podoby súčasnej filozofie. Fenomenológia, existencializmus, analytická filozofia, personalizmus.
8. Štruktúra filozofie. Základné filozofické disciplíny. Etika ako praktická filozofia, sociálna filozofia.
9. Filozofia ako kritická reflexia človeka a sveta. Človek a kultúra. Boh ako absolútna podmienka.
10. Fenomén krízy a filozofia. Globálna sociálna a ekologická kríza. Európa a európske dedičstvo
Odporúčaná literatúra:
1. PATOČKA, J.: Evropa a doba poevropská. Praha 1992.
2. SOKOL, J.: Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Praha 1998.
3. STORIG, H.J.: Malé dejiny filozofie. Praha 1991.
Povinná literatúra:
1. HIRSCHBERGER, J.: Krátke dejiny filozofie. Trnava 1999.
2. ANZENBACHER, A.: Úvod do filozofie. Praha 1990.
3. JASPERS, K.: Malá škola filozofického myslenia. Bratislava 2002.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: PhDr. Ing. Peter Mlynarčík, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Základy sociológie
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Vyučujúci:
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
PhDr. Jarmila Doktorovová
Forma výučby: externá / denná - prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Zimný
odborná
semester
konzultácia
Počet kreditov
1. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
4
semester (8hod.) za obdobie štúdia
externá:8
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Absolvent predmetu získa prehľad o základných sociologických pojmoch a o súčasnom stave
sociologického poznania na Slovensku a vo svete.
Stručná osnova predmetu:
Miesto sociológie v systéme sociálnych vied, predmet, charakter a členenie sociológie. Vývin sociológie a jej súčasné hlavné
teórie. Sociálna interakcia, druhy sociálnej interakcie. Komunikácia ako základ sociálnej interakcie, sociálne vzťahy, sociálne
siete. Kultúra a jej základné zložky, význam kultúry v živote človeka, kultúrny etnocentrizmus a kultúrny relativizmus. Normy
a vzory správania. Spoločnosť, typológia spoločností, svetové spoločenstvo. Sociálny status, sociálna rola a sociálna
inštitúcia ako základné prvky sociálnej štruktúry.
Socializácia, primárna a sekundárna socializácia, resocializácia. Sociologické teórie socializácie.
Konformné, nonkonformné a deviantné správanie, sociologické teórie konformného a nonkonformného správania. Sociálna
kontrola, sankcie. Sociálna skupina, sociálna organizácia. Rodina ako prirodzená sociálna skupina. Manželstvo. Náboženstvo.
Náboženské združenia a skupiny, sekty a kulty.
Odporúčaná literatúra:
HAVLÍK, R.: Úvod do sociológie, Karolinum, Praha, 2007
JANDOUREK, J.: Úvod do sociologie, Portál, Praha 2003
BAUMAN, Z.: Myslet sociologicky, SLON, 2000
BERGER, P.: Pozvání do sociologie, Barrister Principal 2003
Povinná literatúra:
KOŠTA, J.: Sociológia, Ekonóm, Bratislava, 2004
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Všeobecná psychológia
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
doc. PhDr. A. Nociar, CSc.
doc. PhDr. Juraj Štencl, PhD.
1
Forma výučby: externá / denná – prednáška/
Počet semestrov
Zimný predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
semester
odborná
Počet kreditov
1. ročník
konzultácia
4
Odporúčaný rozsah výučby za externá: 8
semester ( 8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety: bez podmieňujúcich predmetov
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Uviesť študentov do problematiky štúdia psychológie – vedy predstavujúcej základnú poznatkovú
bázu vzdelaného človeka - ktorá má slúžiť sociálnym pracovníkom pre zvýšenie kvality a efektivity ich práce.
Stručná osnova predmetu: Tematické okruhy prednášok:
1. Predmet psychológie v systéme psychologických vied, úlohy psychológie v praxi sociálneho pracovníka.
2. Vývoj, charakteristika základných psychologických smerov a ich význam pre sociálneho pracovníka.
3. Metódy psychologického výskumu a možnosti ich využitia v sociálnej práci.
4. Determinácia psychického vývinu osobnosti: biologická determinácia, determinácia sociálnymi vplyvmi,
podmienenosť kultúrou, vlastná aktivita osobnosti – seba aktualizácia človeka.
5. Psychické javy: psychické procesy, psychické stavy a psychické vlastnosti osobnosti. Psychické procesy
názorného poznávania - pociťovanie a vnímanie, predstavivosť (predstavy a fantázia): usmerňovanie
a rozvíjanie vnímania a predstáv.
6. Kognitívne činitele a učenie: myslenie - utváranie pojmov a kognitívny vývin, reč, poruchy reči,
inteligencia, tvorivosť.
7. Pamäť a učenie. Sociálne učenie a jeho úloha pri formovaní osobnosti. Pozornosť a jej charakteristika:
vzbudzovanie a udržiavanie pozornosti. City a vôľa – základ prežívania: rozvíjanie vyšších citov.
8. Biologické a sociálne činitele a ich vzájomné pôsobenie pri utváraní osobnosti. Pojem osobnosť.
Štruktúra osobnosti a možnosti jeho poznávania.
9. Motivácia a jej utváranie. Charakteristika osobnosti, schopnosti, temperament, záujmy, charakter,
postoje.
10. Náročné životné situácie v živote človeka. Frustrácia, deprivácia a stres. Možnosti vyrovnávania sa so
záťažou u sociálneho pracovníka.
Literatúra:
NOCIAR, A: Základy psychológie, Bratislava: VŠZaSP sv.Alžbety
DANIEL,J. a kol: Prehľad všeobecnej psychológie, Nitra:Triton, 2006
GÁBOROVÁ, Ľ., GÁBOROVÁ, Z.: Človek v sociálnom kontexte. Prešov: LANA, 2005
ATKINSONOVÁ, L. R. a kol.: Psychologie. Victoria Publishing, 1993
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Základy pedagogiky
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Vyučujúci:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
PaedDr. Stanislav Cina
1
Forma výučby: externá / denná prednáška/
Počet semestrov
Zimný predmet povinný
seminár/odbor
Počet kreditov
štúdia predmetu
semester
ná konzultácia
3
1. ročník Odporúčaný rozsah výučby za externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
odborná
(zaškrtnúť) klasifikovaný zápočet 100 %
práca
rozprava
Cieľ predmetu: Získať základné vedomosti o pedagogike ako vede o edukačnej realite. Vedieť rozlíšiť rozdielne
znaky súčasných koncepcií výchovy a vzdelávania. Vedieť charakterizovať podstatu tvorivo humanistickej
koncepcie edukácie. Vedieť zaujať stanovisko k aktuálnym problémom slovenskej pedagogickej teórie a praxe.
Analýza názorov staroveku, stredoveku a novoveku z hľadiska ich aktuálnosti v súčasnosti.
Stručná osnova predmetu: Pedagogika ako veda o edukačnej realite. Vymedzenie výrazu pedagogika. Definícia
pojmu pedagogika. Chápanie pedagogiky v niektorých európskych krajinách. Predmet pedagogiky. Štruktúra
pedagogiky. Charakteristika základných, hraničných a aplikovaných pedagogických disciplín. Paradigmy
pedagogiky. Klasifikácia súčasných teórií vzdelávania. Terminologické aspekty vedy o edukácií. Základné pojmy
a vzťahy edukačnej reality. Vstupné determinanty edukačného procesu. Základné výchovné činitele. Podstata
a základy vedeckého výskumu v pedagogike. Aktuálne otázky pedagogickej teórie a prax na Slovensku. Analýza
projektu „Milénium“ aj možnosti jeho realizácie v praxe. Vybrané kapitoly z dejín pedagogiky.
Literatúra:
Kovalčíková, I.: Pedagogika. Úvod do štúdia. Prešov PF PU, 2002
Průcha,J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál 1997
Průcha,J-Walterová, E. Mareš, J: Pedagogický slovník. Praha: Portál 1995
Belásová, Ľ-Kovalčíková,I.-Onderčová, V. – Petrasová, A.: Humanizácia vzdelávania na 1. st. ZŠ. Prešov:
Manacon, 2000
Průcha,J.:Vzdělávání a školství ve světe.Praha: Portál, 1999
Bertrand,Y.: Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Porál, 1998
Švec, Š.: Koncepcia humanisticky orientovanej edukácie. Pedagogická revue, 1993,45,č.1-2,s.2.
Dátum vypracovania : 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Ročníková práca
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
PhDr. Ladislav Fizik
Forma výučby: externá / denná –
Prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár
štúdia predmetu
Zimný Odporúčaný rozsah výučby za externá: 5
Počet kreditov
semester semester (5hod.) za obdobie štúdia
3
hod. blok
1. ročník
denná: 0/1
Podmieňujúce predmety: V ZS: Seminár k odbornej praxi a zadanie ročníkovej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné
hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu: 1. Vyhodnotenie ročníkovej práce, prezentovanie odborného problému, jeho spracovania
a interpretácia výsledkov.
2. Vyhodnotenie odbornej praxe.
Stručná osnova predmetu:
1.
- Motivácia výberu témy ročníkovej práce.
- Definovanie a riešenie odborného problému.
- Prezentácia výsledkov a diskusia.
- Formálna stránka ročníkovej práce.
2.
- Charakteristika pracoviska odbornej praxe.
- Činnosť študenta počas odbornej praxe.
- Charakteristika klientely pracoviska.
- Prínos odbornej praxe a skúsenosti.
- Nedostatky odbornej praxe.
Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. ISBN 80-8913210-3.
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. et. al.: Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vyd.
Martin : Osveta, 2005. ISBN 80-8063-200-6.
STN ISO 690: 1998 : Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. – DEREVJANIKOVÁ, Š. 2006. Sociálna práca vo verejnej správe. 1. vyd.
Trnava : TU v Trnave, FZaSP, 2006. ISBN 80-8082-065-1.
Odborná literatúra podľa zvolenej témy pre vypracovanie ročníkovej práce.
Povinná literatúra:
Orendáč, P.: Ako písať školské a záverečné práce. Bratislava: VŠZaSP, 2008.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Odborná prax
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
Vyučujúci:
PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
PhDr. Barbora Drexlerová
PhDr. Ladislav Fizik
Forma výučby: externá / denná - Prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár
štúdia predmetu
Zimný Odporúčaný rozsah výučby za externá: 5/40
Počet kreditov
semester semester (5/40hod.) za obdobie štúdia
2
hod. za
1. ročník
semester
denná: 0/1/80
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné
hodnotenie
semestrálna
práca
Skúška
Cieľ predmetu: 1. Spoznať hlavné zásady stavby odborného textu, formálne a odborné požiadavky na písanie
ročníkovej práce, preveriť odborné schopnosti analýzy a interpretácie odborného problému a jeho spracovanie
v príslušnom odbornom i časovom kontexte.
2. Spoznať štruktúru verejnej sociálnej správy v SR, ciele, význam a prínos odbornej praxe pre komplexnosť
odbornej prípravy , schopnosť spracovať záznam z vykonanej praxe podľa predložených požiadaviek.
Stručná osnova predmetu:
- Úvod do problematiky.
- Výber témy ročníkovej práce.
- Práca s odbornou literatúrou a jej získavanie.
- Formálne požiadavky na úpravu ročníkovej práce.
- Štruktúra a obsah ročníkovej práce.
- Spôsoby využitia použitej literatúry – citovanie, parafrázovanie, uvádzanie citácií.
Verejná sociálna správa.
- Štruktúra verejnej sociálnej správy v SR.
- Ciele a význam odbornej praxe.
- Kritériá pre odbornú prax vo verejnej sociálnej správe.
- Záznam o odbornej praxe.
Odporúčaná literatúra:
KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. ISBN 80-8913210-3.
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. et. al.: Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vyd.
Martin : Osveta, 2005. ISBN 80-8063-200-6.
STN ISO 690: 1998 : Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. – DEREVJANIKOVÁ, Š. 2006. Sociálna práca vo verejnej správe. 1. vyd.
Trnava : TU v Trnave, FZaSP, 2006. ISBN 80-8082-065-1.
Odborná literatúra podľa zvolenej témy pre vypracovanie ročníkovej práce.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: PhDr. Zlata Ondrušová, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Úvod do právnych disciplín
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr.Tibor Loran , PhD.
Garant predmetu: prof. JUDr. Róbert Vlček, PhD.
Vyučujúci:
prof. JUDr. Róbert Vlček, PhD.
JUDr. Michal Kunošík, CSc.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
1
predmet povinný
seminár/
Počet semestrov
Zimný
odborná
Počet kreditov
štúdia predmetu
semester
konzultácia
4
1. ročník Odporúčaný rozsah výučby za externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
hodnotenie
práca
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je „entrée“ do práva ako normatívneho systému.
 V prvej – najdôležitejšej časti – základy teórie práva, sa poslucháč naučí chápať právne pojmy
a terminológiu, ktorá je po užiteľná vo všetkých právnych oblastiach, ale hlavne v budúcej praxi.
 Druhú časť tvoria základy štátneho (ústavného) práva a medzinárodné organizácie.
 Tretiu časť tvorí náčrt historických medzníkov, spojených s tvorbou práva, ako normatívneho systému.
Stručná osnova predmetu:
 Právo ako jav, vzťah práva a niektorých kategórii (morálka, sloboda, rovnosť, ...),
 Právo a štát (ústava, forma štátu, forma vlády, štátne zriadenie, štát. režim, právny štátt,
 Právna norma (štruktúra, rekognícia, prijatie, platnosť, účinnosť, zánik platnosti),
 Členenie práa, svetové právne systémy.
 Tvorba práva, pramene práva, výklad a aplikácia práva.
 Ústava SR, náš ústavný vývoj..
 Forma štátu a náčrt jej ústavných základov, sústava najvyšších štátnych orgánov SR.
 Základné práva a slobody, štátne zriadenie, volebný systém SR.
 Územná samospráva obcí a VUC.
 OSN, Medzinárodná organizácia práce, Rada Európy, Európska únia.
 Historický a štátny vývoj na našom území do Veľkej Moravy, V. Morava a Slovensko ako súčasť
Uhorského štátu.
Odporúčaná literatúra:
 Štátne právo SR, Posluch – Cibulka, UK 1997
 Teória práva, Prusák J., UK Blava 1995.
 Všeobecné dejiny štátu a práva, Železková-Blaho, UK 1999
Povinná Literatúra :
 Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení ...
 Úvod do práva, Šmid M., Trnava 1998.
 Európska únia – naša brána do 3. tisícročia, Ekonom. univerzita Blava 1998
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. JUDr. Róbert Vlček, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Základy ekonomiky pre sociálnych pracovníkov
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: Ing. Štefan Bugri, PhD.
Vyučujúci:
Ing. Štefan Bugri, PhD.
Ing. Anton Doktorov, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
1
predmet povinný
seminár/
Počet semestrov
Zimný
odborná
Počet kreditov
štúdia predmetu
semester
konzultácia
3
1. ročník Odporúčaný rozsah výučby za externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
písomný test
semestrálna
práca
odborná
rozprava
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je vysvetliť podstatu ekonómie, základné ekonomické pojmy, funkcie a
kategórie.
Stručná osnova predmetu:
1. historická podmienenosť ekonomiky
( potreby a ich uspokojovanie),
2. typy ekonomík,
3. trh, trhový mechanizmus, tvorba ceny,
4. výrobné faktory a kolobeh zdrojov,
5. peniaze a bankový systém v trhovej
ekonomike,
6. ekonomická úloha štátu,
7. národné hospodárstvo,
8. svetové hospodárstvo, medzinárodná
ekonomická integrácia, globalizácia,
9. stručný vývoj ekonomického myslenia.
Odporúčaná literatúra:
R.Šlosár, S.Búrová,L.Fabová,J.Lisý: Základy ekonómie a ekonomiky, Bratislava 2006,
J.Lisý a kol. Ekonómia v novej ekonomike , Bratislava 2005,
Zákon č.523/2004 Z.z. zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Povinná literatúra:
Ing. Štefan Bugri, PhD.: Základy ekonomiky pre sociálnych pracovníkov, Bratislava 2009
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: Ing. Štefan Bugri, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Somatológia
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu:
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Počet semestrov
štúdia predmetu
Vyučujúci:
prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc.
doc. MUDr. Marián Bartkovjak, PhD.
doc. MUDr. Kanáliková
1
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Zimný predmet povinne voliteľný
seminár/
semester
odborná
Počet kreditov
1. ročník
konzultácia
2
Odporúčaný rozsah výučby za externá: 8
semester ( 8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná. 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
odborná
(zaškrtnúť) klasifikovaný zápočet
práca
rozprava
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými prejavmi živých systémov so zameraním na biológiu
človeka
Stručná osnova predmetu: Dôležité molekuly biologických systémov. Cytoplazmatická membrána.
Bunka. Dedičnosť. Diferenciácia. Rozmnožovanie. Programovanie a vývoj ľudského zárodku. Štruktúra a funkcia
orgánového systému. Prostredie a živý organizmus.
Odporúčaná literatúra:
1. Pospíšil, M. a kol.: Biológia človeka 1. Bratislava : Prif UK, 1998.
2. Pospíšil, M. a kol.: Biológia človeka 2. Univerzita Komenského, Bratislava, 2002.
3. Romanovský, A.: Obecná biologie, SPN, Praha, 1985.
4. Purves, W., Orians, G.: Life. The sience of Biology. Sinauer Publ., Sunderland, 1987.
5. Dylevský, I.: Somatológia. Osveta, 2000
6. Trevor Weston: Atlas ľudského tela. Fortuna Print Bratislava, 1993
7. Abrahams P., Zlatoš J.: Ľudské telo. Ottovo nakl., 2004
8. Williams F. a kol.: Ľudské telo. Fortuna Print Bratislava, 2003
Povinná literatúra:
1. Kopecký, Š.: Základy anatómie človeka. SAP, Trnava, 2002.
2. www.ehd.org
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Podpis garanta študijného programu:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Kód
3.1.14
Typ štúdia: bakalársky
Názov predmetu: Základy sociálnej práce
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
PhDr. Zlatica Ondrušová, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Letný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
8
1. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externé: 10
semester (10hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denné: 2/2
Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia sociálnej práce, Základy sociálnej andragogiky, Základy pedagogiky, Základy
psychológie, Základy filozofie.
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Oboznamuje študentov s teoretickými základmi sociálnej práce, s pojmovým a kategoriálnym
aparátom SP – je vstupom k Teórii sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
1. Sociálna práca a jej pojmové vymedzenie, - charakteristika súčasnej SP
2. Predmet, objekt a subjekt sociálnej práce
3. Pomoc a pomáhanie
4. Sociálna intervencia
5. Osobnosť sociálneho pracovníka
6. Sociálny klient, typológia klientov
7. Sociálna starostlivosť – sociálny konflikt
8. Profesionálne kompetencie sociálneho pracovníka
9. Sociálny problém, sociálny konflikt
10. Sociálna opora – sociálna podpora, sociálna sieť
11. Základné druhy – polia sociálnej práce
12. Sociálne školstvo – vzdelávanie SP (his. kontext-súčasnosť)
Povinná (odporúčaná) literatúra:
1. Levická, J.: Teoretické aspekty sociálnej práce. Trnava, Prosocio 2002
2. Tokárová, A.: Sociálna práca Prešov, FiF UK 2002
3. Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava, AD 1996
4. Levická, L.: Základy sociálnej práce. Trnava,2004
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Etika v sociálnej práci
3.1.14
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD., m. prof.
PhDr. Ľudovít Hajduk, Phd.
1
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
Letný predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
semester
odborná
Počet kreditov
1. ročník
konzultácia
4
Odporúčaný rozsah výučby za externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety: Základy filozofie, Úvod do štúdia sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je osvojiť si základné etické pojmy a prístupy k mravnosti
a morálnosti človeka. Oboznámiť sa s podstatou ľudskej slobody, svedomia a základných
dejinných prístupov k etike.
Stručná osnova predmetu:









Predporozumenie mravnej skutočnosti.
Sloboda vôle a morálny princíp.
Prekážky slobodného konania.
Podstata dobra a zla.
Svedomie a zodpovednosť človeka.
Mravné normy a ich zdôvodnenie.
Empirická etika.
Sociálna etika.
Kresťanská etika.
Odporúčaná literatúra:
1. ANZENBACHER, A.: Úvod do filozofie. Praha, 1987.
2. FINANCE, J.: Všeobecná etika. Bratislava : Aloisianum, 1997.
3. ŠOKA, S.: Stručný úvod do filozofie – etika. Košice, 1993.
4. WOJTYŁA, K.: Láska a zodpovednosť. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2003.
5. GLUCHMAN, V.; DOKULIL, M.: Súčasné etické teórie. Prešov : LIM, 2000.
Povinná literatúra:
1. ANZENBACHER, A.: Úvod do etiky. Praha : Zvon, 1994.
2. PŘIKASKÝ, J. V.: Učebnice základů etiky. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2000.
3. DANCÁK, P.: Úvod do etiky pre študentov sociálnej práce. Prešov : Petra, 2007
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociológia
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Vyučujúci:
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
doc. PhDr. Stanislav Matulay, PhD.
PhDr. Jarmila Doktorovová
Forma výučby: externá /denná – prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Letný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
4
1. ročník Odporúčaný rozsah výučby za externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov z predmetom Sociológia, z klasifikáciou sociologických disciplín, osobitne
z dejinami sociologického myslenia v súvislosti s vývojom spoločnosti, zo zameraním na potreby študijného
programu sociálna práca.
Stručná osnova predmetu:
1. Dejiny sociologického myslenia
2. Základné sociologické pojmy
3. Metódy a techniky sociologického výskumu
Odporúčaná literatúra:
Šzczepanski, J.: Sociologia, 1967
Keller, J. : Klasická sociologie, 2004
Povinná literatúra:
Matulník, J.: Základy sociológie pre sociálnych pracovníkov. Bratislava: VŠZaSP, 2009.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Vývinová psychológia
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Judita Stempelová. PhD.
Počet semestrov
štúdia predmetu
Vyučujúci:
doc. PhDr. Judita Stempelová. PhD.
doc. PhDr. Juraj Štencl, PhD.
1
Forma výučby: externé / denné –
prednáška/
Letný predmet povinný
seminár/
semester
odborná
Počet kreditov
1. ročník
konzultácia
4
Odporúčaný rozsah výučby za externé: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denné: 1/1
Podmieňujúce predmety: Základy psychológie
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Dať študentom základné vedomosti o ontogenetickom vývine ľudskej psychiky. S vekom sú
spojené nezvratné psychofyziologické zmeny, vývinové zvláštnosti sa netýkajú len rozumových schopnosti, ale aj
emocionálno-vôľovej sféry, motívov, vzťahov ku skutočnosti a pod.
Stručná osnova predmetu:
Predmet a metódy vývinovej psychológie. Vývin a jeho zákonitosti. Činitele vývinu, názory na determinanty vývinu
v histórii, podiel vnútorných a vonkajších činiteľov pri vývine. Periodizácia vývinu. Vývinové úlohy v jednotlivých
obdobiach periodizácie. Prenatálne obdobie. Nedonosené deti. Pôrod bez násilia, otec pri pôrode. Obdobie
dojčaťa - telesný, pohybový, psychický a sociálny vývin. Obdobie batoľaťa – tel., pohyb., psych. a soc. vývin.
Obdobie predškols. veku, školská zrelosť a jej posudzovanie. Mladší školský vek. Starší školský vek, puberta.
Obdobie adolescencie. Obdobie dospelosti. Obdobie staroby. Vývin detskej hry a detskej kresby.
Odporúčaná literatúra:
Končeková, Ľ.: Vývinová psychológia, Prešov: LANA, 2005.
Končeková, Ľ. a kol.: Všeobecná a vývinová psychológia. Košice: PdF UPJŠ, 1991 a neskoršie vyd.
Klindová, Ľ a kol.: Vývinová psychológia. Bratislava: SPN, 1986 a neskoršie vyd.
Vágnerová, M.: Vývojová psychológie. Praha: Portál 2000.
LANGMEIER,J.: Vývojová psychologie pro pediatry. Praha:Portál, 2000
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Judita Stempelová. PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Kód
3.1.14
Typ štúdia: bakalársky
Názov predmetu: Občianske a správne právo
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: JUDr. František Šulka, PhD.
Vyučujúci:
prof. JUDr. Róbert. Vlček, PhD.
prof. JUDR. Vojtech Tkáč, PhD.
JUDr. Michal Kunošík, CSc.
Forma výučby: externá / denná – prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Letný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
4
1. ročník Odporúčaný rozsah výučby za externé: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denné: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Osvojenie si zásad o správnom konaní korešpondenčných s problematikou sociálnej práce.
Stručná osnova predmetu:
1. Východiská a prístupy k štúdiu predmetu. Členenie: občianske právo hmotné, občianske procesné,
správne právo hmotné a správne právo procesné. Vzťah OP a SP k iným odvetviam slovenského
právneho systému, ku komunitárnemu právu EÚ a k medzinárodnému právu.
2. Pramene OP a SP. Občianskoprávne vzťahy a ich ochrana. Vznik občianskoprávnych vzťahov. Možnosť
ochrany práva svojpomocou. Účastníci občianskoprávnych vzťahov (FO, PO, štát).Ochrana osobnosti
(pozbavenie a obmedzenie spôsobilosti FO na právne úkony).
3. Zastúpenie (vznik - zákonné, na základe plnomocenstva, zánik plnomocenstva). Právne úkony, vznik,
zmena, zánik, platné, neplatné – protiprávne). Náležitosti právnych úkonov.
4. Zmluvy, návrh (oferta) na uzavretie zmluvy, akceptácia – prijatie návrhu. Formy zmluvy (písomná, ústna).
Zmluvy upravené OZ (pomenované) a nepomenované zmluvy, napr. tzv. zaopatrovacie zmluvy (§51OZ).
5. Premlčanie - preklúzia práva, resp. zánik práva. Premlčacia doba - objektívna, resp. všeobecná,
subjektívna, vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia. .
6. Právne pojmy podľa OZ (upr. primeranosť, dobrá viera, blízke osoby, domácnosť, maloletý, plnoletý,
príbuzní).
7. Veci a práva v občianskoprávnych vzťahoch, napr. veci hnuteľné alebo nehnuteľné, príslušenstvo k veci,
napr. u pohľadávky sú to úroky, u bytov sú vedľajšie miestnosti a priestory, ktoré sa s bytom užívajú atď.
8. Vecné práva – vlastnícke právo, vecné bremená, vyvlastnenie. Nadobúdanie vlastníckeho práva, záložné
právo, vecné bremená, vyvlastnenie. Nadobúdanie vlastníctva (kúpnou, darovacou alebo inou zmluvou,
dedením, rozhodnutím štátneho orgánu, na základe iných skutočností ustanovených zákonom),
vydržanie, nájdenie stratenej veci, prírastky veci, spracovanie cudzej veci, neoprávnené zriadenie stavby
na cudzom pozemku. Spoluvlastníctvo (podielové a BSM). Dohoda o zrušenie spoluvlastníctva, zrušenie
spoluvlastníctva súdom. Zánik BSM. Vysporiadanie BSM.
9. Zodpovednosť za škodu (generálna prevencia, špeciálna prevencia), všeobecná zodpovednosť,
zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, ktorí nemôžu posúdiť následky svojho konania (maloletý alebo
ten, kto je postihnutý duševnou poruchou), prípady opilstva, použitia omamných prostriedkov a drog.
Formy zavinenia (úmysel, nedbanlivosť, opomenutie). Uplatnenie práva na náhradu škody. Zavinenie
poškodeného. Náhrada škody v rámci adhézneho konania na súde.
10. Dedenie – Nadobúdanie dedičstva, odmietnutie dedičstva, vydedenie, zodpovednosť dedičov, dedenie zo
zákona, dedenie zo závetu, ochrana oprávneného dediča, konanie o dedičstve.
11. Právna ochrana spotrebiteľa (zodpovednosť za vady predanej veci, záručná doba, odstránenie vady,
uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady, súdna ochrana spotrebiteľa, európske centrum na ochranu
spotrebiteľa).
Povinná (odporúčaná) literatúra:
1. Ústava SR
2. Občiansky zákonník (zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)
3. Občiansky súdny poriadok (zák. č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov)
4. Zákon o správnom konaní/č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov)
5. Roháč, J.: Právo a spoločnosť II. Občianske právo. Prešov 1995. ISBN 80-85668-13-0
6. Svoboda, J. a kol.: Vzory zmlúv a právnych podaní s komentárom. EPP Bratislava.
ISBN 80-967580-8-X
7. Exekučný poriadok
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: JUDr. František Šulka, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Základy štatistiky
3.1.14
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Vyučujúci:
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Ing. Anton Doktorov, PhD.
1
Forma výučby: externá / denná prednáška/
Počet semestrov
Letný predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
semester
odborná
Počet kreditov
1. ročník
konzultácia
3
Odporúčaný rozsah výučby za
externé: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denné:1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
75% bodov
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu:
Zvládnutie základných pojmov, pochopenie významu štatistických mier, vedieť ich vypočítať a interpretovať.
Zvládnuť základy štatistického testovania.
Stručná osnova predmetu:
Štatistika ako veda – teoretické východiská. Postavenie štatistiky, jej úlohy, základné pojmy.
Fázy výskumu a etapy štatistickej práce.
Deskriptívna štatistika. Miery úrovne a polohy, kvantily, miery variability, miery šikmosti a špicatosti.
Základy teórie pravdepodobnosti, náhodný jav, pravdepodobnosť, rozdelenie pravdepodobnosti, testovacia
štatistika, bodový a intervalový odhad, testovanie hypotéz.
Excel a jeho použitie, štatistický softvér – ukážky SPSS, Statistica
Odporúčaná literatúra:
1. CLAUSS,G.-EBNER, H.: Základy štatistiky pre psychológov a pedagógov a sociológov. Bratislava: SPN,
1988
2. RIMARČÍK,M.: Základy štatistiky. Prešov: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P. Gojdiča, 2006,
ISBN 80-969449-2-4
3. ŠŤASTNÝ, Z.: Matematické a statistické výpočty v Microsoft Excelu. Brno: Computer Press, 1999. ISBN
80-722614-1-X.
4. SKALKA,J.-JAKAB,I.: Základy PC, Windows XP a Office 2003, Nitra: AM-SKALKA, 2005. ISBN 80968436-5-6
5. PACÁKOVÁ,V. a kol.: Štatistika pre ekonómov. Bratislava: IURA EDITION s.r.o., 2003. ISBN 80-8904774-2
6. CHAJDIAK, J.: Štatistické úlohy a ich riešenie v exceli. Bratislava: Statis 2005. ISBN 80-85659-39-5
Dátum vypracovania: 14.4. 2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálno – psychologický výcvik – sebapoznanie a sebahodnotenie
3.1.14
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu : doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Anton Kozoň, PhD.
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
1
Forma výučby: externá / denná –
výcvik
Počet semestrov
Letný predmet povinný
Počet kreditov
štúdia predmetu
semester Odporúčaný rozsah výučby za
3
externé:10
1. ročník semester (10hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denné: 0/2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu:
Získať komplexný prehľad o možnostiach introspekcie a jej nutnosť pre sociálnu prácu. Zážitkom na
sebe formou sociálno-psychologického nácviku nacvičiť sociálne zručnosti a spôsobilosti nevyhnutné pre
profesiu sociálneho pracovníka.
Stručná osnova predmetu:
1. Teória sebapoznania a sebahodnotenia.
2. Kritický a nekritický pohľad na vlastnú osobnosť.
3. Sebahodnotenie a sebavedomie.
4. Nutnosť introspekcie v sociálnej práci.
5. Chyby pre sebapoznávaní a sebahodnotení.
Odporúčaná literatúra:
Kollárik,T.: Metódy saociálno-psychologickej praxe, 2004
Míček,P: Sebapoznání a duševní zdraví
Matoušek,O.: Rodina jako instituce a vztahová situace, 2003
C. Rogers: O osobnej moci.
I. Jalom: Lži na pohovce.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje, skúša a vykonáva výcvik: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Úvod do sociálnej politiky
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.
PhDr. Vojtech Ružička, PhD.
1
Forma výučby: externá / denná – prednáška/
Počet semestrov
Zimný predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
semester
odborná
Počet kreditov
2. ročník
konzultácia
8
Odporúčaný rozsah výučby za
externé: 10
semester (10hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denné: 2/2
Podmieňujúce predmety: Sociálna politika I.
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Získať vedomosti o súčasnej sociálnej politike, jej typoch, možnostiach riešenia konkrétnych
sociálnych udalostí, o možných trendoch v sociálnej politike, regionálnej i európskej sociálnej politike.
Stručná osnova predmetu:
1. Subjekty a objekty sociálnej politiky
2. Sociálna udalosť
3. Zdravie, choroba a invalidita ako sociálna udalosť
4. Staroba ako sociálna udalosť
5. Chudoba ako sociálna udalosť
6. Rodinná politika
7. Nezamestnanosť a dezintegrácia ako sociálna udalosť
8. Nástroje sociálnej politiky
9. Faktory sociálnej politiky
10. Regionálna sociálna politika
11. Európska sociálna politika
12. Sociálna politika na Slovensku v súčasnosti
Odporúčaná literatúra:
Tomeš, I.: Sociální politika. Teorie a mezinárodní zkušenost. Praha, Socioklub 1996 alebo 2001
Potúček, M.: Sociální politika. Praha, SLON 1995
Sútor, B.1999. Politická etika. Dobrá kniha, Trnava 1999
Radičová, I. 2003. Sociálna ochrana na Slovensku. S.P.A.C.E., Bratislava 2003
Odborné časopisy
Odborné internetové zdroje
Povinná literatúra:
Stanek, V.: Sociálna politika, Bratislava, Sprint 2002
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálna pedagogika
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Anton Kozoň, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Anton Kozoň, PhD.
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
1
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
Zimný
predmet povinne voliteľný
seminár/
štúdia predmetu
semester
odborná
Počet kreditov
2. ročník
konzultácia
3
Odporúčaný rozsah výučby za
externá:8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s pojmom, predmetom, vývojovými smermi sociálnej pedagogiky ako
vednej disciplíny. Definovať vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce ako aj jej v vzťah k iným vedným
disciplínam. Vymedziť prístupy k jej predmetu u nás a v zahraničí, ich charakteristiku a predstaviteľov. Reflektovať
súčasné problémy a aktuálne úlohy sociálnej pedagogiky.
Stručná osnova predmetu:
1. Sociálna pedagogika – pojem, predmet, vývoj, úlohy, smery, predstavitelia na Slovensku i v zahraničí a ich
diela, vzťah k iným vedám ;
2. Výchova – pojem, genéza výchovy, predstavitelia a ich diela, výchovný proces, vzťah výchovy a spoločnosti.
Prístupy k chápaniu výchovy ;
3. Sociológia a sociológia výchovy – charakteristika, obdobie vzniku, línie, predstavitelia a ich diela ;
4. Socializácia – charakteristika, obsah, fázy, funkcie, socializačné činitele, socializácia osobnosti. Socializácia a
výchova. Druhy sociálneho správania ;
5. Náhradná rodinná starostlivosť, jej formy, transformácia ústavnej starostlivosti ; História starostlivosti o opustené
a sociálne narušené deti ;
6. Školské prostredie a výchova. Vzťah školy a spoločnosti, funkcie školy, negatívne javy v školskom prostredí,
školský systém, školské zákony. Sociálne deviácie v školskom prostredí a ich prevencia ;
7. Sociálno patologické javy u detí a mládeže (delikvencia, toxikománia, syndróm CAN, záškoláctvo, šikanovanie,
krádeže a pod.) - ich charakteristika, druhy, príčiny, prevencia. Predstavitelia a diela zamerané na oblasť sociálnej
patológie ;
8. Špeciálna pedagogika – cieľ, obsah, štruktúra, základné pojmy ;
9. Činitele vývinu osobnosti a teoretické prístupy k ich zastúpeniu vo vývine osobnosti ;
10. Najvýraznejšie sociálne problémy v súčasnosti (chudoba, nezamestnanosť, starnutie populácie) ;
11. Sociálna práca ako vedný odbor, praktická činnosť, profesia, študijný odbor.
12. Metódy sociálnej práce – ich formovanie a členenie ;
13. Kompetencie a profil sociálneho pedagóga ;
14. Genéza sociálneho zabezpečenia
15. Rodinné právo v Slovenskej republike.
16. Zákonodárstvo
Odporúčaná literatúra:
GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výskumu. Bratislava : 1999.
Hermochová, S.: Sociálno-psychologický výcvik. Praha : 1990.
HOFBAUER, B.: Děti, mládež a volný čas. Praha : 2004.
HRONCOVÁ, J. – KRAUS, B. a i.: Sociálna patológia pre sociálnych pracovníkov a pedagógov. Banská Bystrica :
2006.
Hroncová, J. – Hudecová, A. – Matulayová, T.: Sociálna pedagogika a sociálna práca. Banská Bystrica : 2000,
2001.
Jusko, P.: Základy sociálnej politiky. Banská Bystrica : 2000.
kol. autorov: Výchova a vzdelávanie dospelých. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava : 2000.
KOSOVÁ, B.: Základy porovnávacej pedagogiky a predškolská výchova vo svete. Banská Bystrica : 2000.
KOSOVÁ, B.: Vybrané kapitoly z porovnávacej pedagogiky a alternatívne pedagogické koncepcie. Banská
Bystrica : 1996.
Kouteková (Gondová), M.: Všeobecná teória pedagogickej diagnostiky. Banská Bystrica : 1997.
KRATOCHVÍLOVÁ, E.: Pedagogika voľného času. Bratislava : 2004.
KRAUS, B.: Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové : 2001.
KRAUS, B.: Člověk, prostředí, výchova. Hradec Králové : 2001.
KRYSTOŇ, M.: Edukácia detí a mládeže vo voľnom čase. Banská Bystrica : 2003.
KRYSTOŇ, M. – SABOLOVÁ, G.: Úvod do andragogiky a psychológie dospelých. Banská Bystrica : 2003.
LABÁTH, V. a i.: Riziková mládež. Praha : 2001.
LÁSZLÓ, K.: Manažment. Banská Bystrica : 2006.
LÁSZLÓ, K. – EMMEROVÁ, I.: Prostitúcia – fenomén doby? Banská Bystrica : 2006.
LECHTA, V.: Nové cesty k postihnutým ľuďom. Liečreh Gúth : 1994.
Lenczová, T.: Štát v službách rodiny. Bratislava : 1996.
Mareš, P.: Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha : 1999.
MATĚJČEK, Z.: Náhradní ústavní péče. Praha : 1999.
MATOUŠEK, O.: Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : 1997.
MATOUŠEK, O. – KROFTOVÁ, A.: Mládež a delikvence. Praha : 1998.
MISTRÍK, E.: Kultúra a multikultúrna výchova. Bratislava : 1999.
NEŠPOR, K.: Hazardní hra jako nemoc. Ostrava : 1994.
Ondrejkovič, P. a i.: Sociálna patológia. Bratislava : 2000.
Ondrejkovič, P. – Poliaková, E. a i.: Protidrogová výchova. Bratislava : 1999.
Ondrejkovič, P.: Úvod do metodológie sociálnych vied. Bratislava : 2005.
PERHÁCS, J. – PAŚKA, P.: Dospelý človek v procese výchovy. Bratislava : 1995.
PREVENDÁROVÁ, J.: Rodinná terapa a poradenstvo. Nové Zámky : 1998.
PRŮCHA, J.: Alternatívní školy. Praha : 1996.
PRŮCHA, J.: Vzdélávání a školství ve světě. Praha : 1999.
PRŮCHA, J.: Proměny vzdelávaní v medzinárodním kontextu. Praha : 1997.
PRUSÁKOVÁ, V.: Základy andragogiky – I. Bratislava : 2005.
ŘÍČAN, P.: Agresivita a šikana mezi dětmi. Praha : 1995.
SCHILLING, J.: Sociálna práca. Hlavné smery vývoja sociálnej pedagogiky a sociálnej práce. Trnava : 1999.
Siegrist, M. – Belz, H.: Klíčové kompetence. Praha : 2001.
ŠVEC, Š.: Metodológia vied o výchove. Bratislava : 1998.
Vašek, Š.: Špeciálno-pedagogická diagnostika. Bratislava : 1995.
WROCZYNSKI, R.: Sociálna pedagogika. Bratislava : 1968.
ZELINA, J.: Alternatívne školstvo. Bratislava : 2000.
Žilová, A.: Kapitoly zo sociálnej práce I. Žilina : 2000.
Zborník: Sociálny pedagóg. Bratislava : 2006.
Zborník: Súčasný stav sociálnej pedagogiky na Slovensku. Bratislava : 2000.
Sborník: Sociální pedagogika jako vědecká a spoločensky užitná disciplína. Brno : 2000.
Sborník: Konstituování sociální pedagogiky jako vědeckého oboru. Brno : 2004.
Sborník: Sociální pedagogika v teorii a praxi. Brno : 2006.
Sborník: Socialia 2001. Hradec Králové : 2002.
Dokumenty: Národný program boja proti drogám na roky 2004 - 2008.
Akčný plán Európskej únie v boji proti drogám a národný Akčný plán
Stratégia prevencie kriminality v SR na roky 2007 - 2010.
Koncepcia štátnej rodinnej politiky v SR
Časopisy: Sociálna prevencia, Prevencia, Pedagogická revue, Vychovávateľ, Mládež a spoločnosť, Rodina a
škola, Čistý deň, Alkoholizmu s drogové závislosti, Éthum, Práca a sociálna politika, Sociální politika.
Povinná literatúra:
BAKOŠOVÁ, Z.: Sociálna pedagogika ako životná pomoc. Bratislava : 2005, 2006.
HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : 2004.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Anton Kozoň, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Rodinné právo
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: JUDr. František Šulka, PhD.
Vyučujúci:
prof. JUDr. Róbert Vlček, PhD.
JUDr. Michal Kunošík, CSc.
Mgr. Nadežda Šebová
1
Forma výučby: externá / denná – prednáška/
Počet semestrov
Zimný predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
semester
odborná
Počet kreditov
2. ročník
konzultácia
5
Odporúčaný rozsah výučby za
8/0
semester (8hod.) za obdobie štúdia
1/1
Podmieňujúce predmety:
Ústavné právo a právo EÚ. Občianske právo a SP. Trestné právo. Sociálne poradenstvo
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu:
Teoretická a praktická príprava na realizáciu rodinného práva v profesijnej činnosti sociálneho pracovníka
Stručná osnova predmetu:
Ústavná ochrana manželstva, rodičovstva a rodiny. Základné zásady nového ZR. Manželstvo – vznik,
vzťahy medzi manželmi, zánik, rozvod. Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k mal. dieťaťu na
čas po rozvode. Vzťahy medzi rodičmi, deťmi a ostatnými príbuznými. Výchovné opatrenia. Zásady do
rodičovských práv a povinností. Poručníctvo a opatrovníctvo. Výživné. Určenie rodičovstva a osvojenie.
Mediácia pri riešení sporov vznikajúcich z rodinnoprávnych vzťahov.
Odporúčaná literatúra:
Kusý, M. – Stredlová, T.: Tolerancia. Príučka o výchove k tolerancii. Lilium Aurum. 2003. ISBN 80-80621911-8 Oláh, M.: Sociálno-právna ochrana detí. PU PBF 2005.
Povinná literatúra:
Ústava SR. Zákon o rodina č. 36/2005 Z. z. Občiansky zákonník. Občiansky súdny poriadok. Zákon č.
97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších platných predpisov.
Roháč, J.: Sociálnoprávne atribúty manželstva, rodičovstva a rodiny. Výber otázok z Nového zákona
a súvisiacich predpisov. VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava. ÚSVaZ bl. P.P. Gojdiča v Prešove, 2007, 85 str.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval JUDr. František Šulka, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálno – psychologický výcvik - komunikácia
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant: študijné ho programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
doc. PhDr. Anton Kozoň, PhD.
PhDr. Milan Hejdiš, PhD.
1
Forma výučby: externá / denná –
výcvik
Počet semestrov
Zimný predmet povinný
štúdia predmetu
semester Odporúčaný rozsah výučby za
Počet kreditov
externá:
2. ročník semester (10hod.) za obdobie štúdia
3
10 hod. blok
denná: 0/2
Podmieňujúce predmety: SPV I. - Sebapoznávanie
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu: Cieľom sociálno – psychologického výcviku v komunikácii je sprostredkovať
prostredníctvom interaktívnych metód poslucháčom základné komunikačné zručnosti nevyhnutné pri
práci s klientom tak, aby vedel viesť rozhovor, vedel získať relevantné informácie o problémoch
sociálneho klienta a vedel komunikovať v rámci interdisciplinárneho tímu s inými odborníkmi.
Stručná osnova predmetu:
1. Teoretické základy komunikácie
2. Verbálna komunikácia
3. Neverbálna komunikácia
4. Optimálna, efektívna komunikácia
5. Bariéry v komunikácii
6. Aktívne počúvanie
7. Spätná väzba
8. Spôsob kladenia otázok, typy otázok.
Odporúčaná literatúra:
Oláh, M.-Schavel, M. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Prešov : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2006.
Vybíral, Z. Psychológie komunikace. Praha : Portál, 2005
Gabura,J: Sociálna komunikácia. Bratislava:sociálna práca, 2004
Křivohlavý: Jak si líp porozumíme, Praha, 1988
Devito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Praha, 2001
Pease,A.: Reč tela – čítanie a používanie giest, 2000
Dátum vypracovania : 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet realizuje: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Psychológia osobnosti a sociálna psychológia
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant: študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
doc. PhDr. Anton Kozoň, PhD.
1
Forma výučby: externá / denná – prednáška/
Počet semestrov
Zimný predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
semester
odborná
Počet kreditov
2. ročník
konzultácia
4
Odporúčaný rozsah výučby za semester
externá: 8
(8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
(zaškrtnúť)
písomný test
práca
Cieľ predmetu: Osvojenie si sociálno-psychologických poznatkov, myslenia a konatívnych spôsobilostí.
skúška
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet, ciele a metódy sociálnej psychológie.
2. Problematika socializácie osobnosti ( obsah, ciele, mechanizmy, fázy a činitele socializácie).
3. Sociálny styk, jeho zložky a zákonitosti. Sociálna komunikácia ( pojem, druhy, proces, poruchy, najčastejšie chyby
a zásady kvalitnej komunikácie).
4. Sociálna percepcia ( pojem, proces, informačné zdroje, najčastejšie chyby, činitele presnosti a zásady poznávania).
5. Sociálna interakcia ( pojem, druhy, determinanty, dimenzie, interakčné typy, najčastejšie chyby a zásady interakcie).
6. Sociálne postoje ( pojem, zložky, znaky, mechanizmy utvárania a metódy zmeny postojov).
7. Sociálna motivácia.
8. Sociálne skupiny a ich dynamika ( vznik, typy, utváranie skupín, skupinové normy, konformita a deviácia). Štruktúra
sociálnej skupiny ( pozície, statusy a roly) a jej vedenie, ( typy vodcov a ich osobnostné vlastnosti ).
9. Empatia a asertivita.
Odporúčaná literatúra:
Atkinsonová, R.L. a kol.: Psychologie. Praha: Victoria Publishing, 1995
Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácia? Bratislava: SPN, 1992
Čechová, V., Mellanová, A.: Sociální psychologie. Brno: IPPV, 1997
Sollárová, E.? Szabó, I.: Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie. Nitra: PF, 1992
Výrost, J., Slaměník, I.: Sociálna psychológia. Praha: ISV, 1997
Povinná literatúra:
Ondrušová,R: Sociálna psychológia. Bratislava:Sociálna práca,2007
Gáborová, Ľ., Gáborová, Z.: Človek v sociálnom kontexte. Prešov: LANA, 2005
Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Grada: Praha, 2005
Pružinská,J.: Psychológia osobnosti. Bratislava:Sociálna práca, 2006
Kozoň,A.: Psychológia osobnosti v socializácii
Dátum vypracovania:14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Judita Stempelová, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, Phd.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Špeciálna a liečebná pedagogika
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vyučujúci:
Garant predmetu: doc. PhDr. P.Mühlpacher, PhD.,
Mgr. Ján Hučík, PhD.
PhDr. Peter Repčík
1
Forma výučby: externá / denná – prednáška/
Počet semestrov
Zimný predmet povinný
seminár/odbor
štúdia predmetu
semester
ná konzultácia
Počet kreditov
2. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
4
externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
písomný test
práca
Cieľ predmetu:
Poskytnúť poslucháčom teoretický úvod do vlastného štúdia. Tento predmet plní v sústave špeciálnopedagogických disciplín predovšetkým integračnú funkciu a zaoberá sa takými otázkami, ktoré sú spoločné a ktoré
spájajú všetky jednotlivé špeciálno-pedagogické špecializácie.
Stručná osnova predmetu:
1. Predmet, cieľ a členenie špeciálnej pedagogiky
2. Špeciálno-pedagogická terminológia
3. Otázky teórie špeciálneho vyučovania a výchovy
4. Základy jednotlivých odborov špeciálnej pedagogiky
5. Školy a zariadenia pre postihnutých v SR
6. Problematika integrácie postihnutých do škôl bežného typu
Odporúčaná literatúra:
Edelsberger, L.-Kábele, F.: Speciální pedagogika pro učitele prvního stupě základní školy.Praha:SPN, 1998
Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika-terminologický výkladový slovník.BratislavaLSPN, 1994
Monatová,L. : Pedagogika speciální.Brno:Pedagogická fakulta MU, 1995
Novotná, M.-Kremličková, M.: Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha: SPN, 1997
Pipeková, J.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998
Časopisy a zborníky z odboru Špeciálna pedagogika: EFETA, Speciální pedagogika atď.
Defektologický Slovník: Praha. 2000
Gaňo, V.: Výchova defektných detí. Bratislava: 1962
Horňák, L.-Kollárová, E.-Matuška.O.: Dejiny špeciálnej pedagogiky. Prešov:2002
Povinná literatúra:
Vašek, Š.: Špeciálna pedagogika.Bratislava:Sapientia, 1996
Horňáková, M.: Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie. Bratislava: Sociálna práca, 2005.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: Mgr. Ján Hučík, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálna antropológia
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. René Lužica, PhD., m. prof.
Vyučujúci:
doc. PhDr. René Lužica, PhD., m. prof.
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Forma výučby: externá/denná
prednáška/
Počet semestrov
1
seminár/odbor
štúdia predmetu
Zimný
ná konzultácia
Počet kreditov
semester Odporúčaný rozsah výučby za
3
externá: 8
2. ročník semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/0
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Základné poznanie katolíckej sociálnej náuky. Aktuality o sociálnej náuke Cirkvi.
skúška
Stručná osnova predmetu:
Pojem
Chápanie stvorenia – aktuálnosť stvorenia.
Optimizmus stvorenia.
Negácia stvorenia.
Boh ako Stvoriteľ.
Miesto človeka v stvorení.
Hriech človeka.
Hlavné teórie o pôvode sveta.
Teória kresťanského kreacionizmu.
Človek.
Telo.
Duša.
Vzťah tela a duše.
Odporúčaná literatúra:
Bogliolo A., Antropológia, SÚSCM, Rím 1976
Coreth E., Co je člověk, Zvon, Praha 1994
Kočík J., Filozofický a teologický pohľad na dynamickú psychológiu, Kňazský seminár, Košice 1998
Korec J. Ch., Úvahy o človeku I. - Kto je človek, Lúč, Bratislava 1992
Krapka E., Csontos L., Nad tajomstvom človeka, skriptum, Aloisianum Bratislava 1992
Letz J., Filozofická antropológia, Charis, Bratislava 1994
Marek A. M., Psychologie, MCM Olomouc 1992
Seilerová B., Človek vo filozofickej antropológii, Iris, Bratislava 1995
Šatura V., Filozofická antropológia, skriptum, Aloisianum Bratislava 1994
Povinná literatúra:
Šoka S., Stručný úvod do filozofie - Psychológia, skriptum, CMBF Bratislava
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. René Lužica, PhD., m. prof.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Demografia a prognostika
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu : prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Vyučujúci:
prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
doc. PhDr. Karol Pastor, CSc.
PhDr. J. Adamcová, PhD.
1
Forma výučby: externá / denná - prednáška/
Počet semestrov
Zimný predmet povinne voliteľný
seminár/
štúdia predmetu
semester
odborná
Počet kreditov
2. ročník
konzultácia
3
Odporúčaný rozsah výučby za
externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu: Úvod do štúdia SP je vstupným predmetom k štúdiu odboru sociálna práca.
Prostredníctvom predmetu sa študenti zoznamujú s celou šírkou štúdia a s rozsahom praxe.
Prostredníctvom predmetu si študenti osvojujú základnú odbornú terminológiu potrebnú pre správnu
komunikáciu a orientáciu v odbornej sociálnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
1.Základná charakteristika sociálnej práce.
2.Vznika a vývoj sociálneho myslenia – solidarita – sociálne učenie cirkvi.
3.Charitatívne hnutie a vznik sociálnych inštitúcií.
4. Rozvoj sociálnych inštitúcií.
5.Sociálne zabezpečenie.
6. Konštituovanie sociálnej práce ako profesie, teórie, praxe a vednej disciplíny
7.Sociálne školstvo – vznik – vývoj – súčasný stav.
8.Sociálna práca v súčasnosti – charakteristika – úlohy – ciele.
9. Sociálna práca ako súčasť vedeckého poznania – jej miesto v systéme vied.
10.Vzťah SP k iným vedným disciplínam.
Odporúčaná literatúra:
Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava, AD 1996.
Strieženec, Š.: Úvod do sociálnej práce. Trnava, AD 1999.
Povinná litaratúra:
Oláh, M.-Schavel, M. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. Prešov : VŠ ZaSP sv. Alžbety, 2006.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Pediatria pre sociálnu prácu
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant:: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc.
Vyučujúci:
prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc.
doc. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinne voliteľný
seminár/odbor
štúdia predmetu
Zimný
ná konzultácia
Počet kreditov
semester Odporúčaný rozsah výučby za
3
externá: 8
2. ročník semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
účasť na prednáškach
práca
Cieľ predmetu:
Získať základné teoretické poznatky z odboru pediatria s dôrazom na vekové zvláštnosti a psychomotorickú
úroveň dieťaťa. Preukázať poznatky o zdravom vývine dieťaťa s dôrazom na výživu. Dôležitou súčasťou je
získavanie poznatkov o ochrane detí pred chorobami, škodlivými vplyvmi, drogová prevencia, prvá pomoc pri
závažných klinických stavoch a pri poraneniach a otravách. Problémy sociálnej pediatrie (týrané deti, delikvencie
mladistvých, drogové závislosti, spolupráca rodiča, lekára a sociálneho pracovníka, sociálna intervencia)
Stručná osnova predmetu:
1. Rast a vývin dieťaťa
2. Fyziológia a patologické stavy novorodeneckého obdobia
3. Imunita, poruchy imunity, alergia, očkovanie
4. Výživa a poruchy výživy
5. Choroby tráviaceho systému
6. Choroby dýchacieho systému
7. Choroby srdca a krvného obehu
8. Choroby krvi a krvotvorných orgánov
9. Choroby obličiek a močových ciest
10. Choroby endokrinného systému
11. Infekčné choroby v detskom veku
12. Choroby kože
13. Urgentné stavy v detskom veku
14. Sociálna pediatria
Povinná a odporúčaná literatúra:
Dyjevský J., Trojan S.: Somatológia 1,2. Martin, Osveta 1992
Šagát T.: Pediatrie. Praha, Avicenum 1989
Hruškovič I. a kol.: Pediatria. Pre detské sestry, Martin, Osveta 1992
Dunovský J.: Sociální pediatrie. Praha, Grada 1999
Slezáková, J.: Pediatria pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku. Bratislava, UK 1993
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. MUDr. Mária Huttová, DrSc.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálno-právna ochrana detí
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant:: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: JUDr. Dušan Kováčik, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
JUDr. J. Vallová, PhD.
JUDr. Michal Kunošík, CSc.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Letný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
8
2. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externá: 10
semester (10hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná:2/2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
Cieľ predmetu:
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Sociálnoprávna ochrana je špecializovaná činnosť, ktorej obsahom je široké spektrum riešenia problémov
detí. Sociálnoprávnu ochranu už niekoľko storočí upravujú rôzne právne normy a nariadenia. Okrem štátu sa
o rozvoj ochrany dieťaťa usilujú vo významnej miere i rôzne mimovládne organizácie, ktoré sa intenzívne
usilujú o zlepšenie postavenia dieťaťa v spoločnosti.
Základným zákonom chrániacim základné práva dieťaťa je na Slovensku Ústava. Tento zákon najvyššej
právnej sily chráni dieťa v článku 15 už pred narodením /“Každý má právo na život. Ľudský život je hodný
ochrany už pred narodením.“/.
Cieľom predmetu ju oboznámiť poslucháčov štud. odboru sociálna práca so základmi sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately detí s odkazom na relevantnú legislatívu (z. 305/2005, 36/2005, 195/1998..).
Stručná osnova predmetu:
Dieťa v ohrození. Postavenie dieťaťa v spoločnosti a právne aspekty.
Týrané, zneužívané a zanedbávané dieťa /CAN/.
Psychologické problémy detí. Sociálny pracovník v psychoterapii.
História sociálnoprávnej ochrany.
Súčasný právny stav.
Sociálnoprávna ochrana a sociálna prevencia.
Inštitúcie zabezpečujúce ochranu a prevenciu ohrozených detí.
Medzinárodná ochrana detí (Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o ochrane detí a o spolupráci
pri medzištátnych osvojeniach, Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, Slovenský výbor pre
práva dieťaťa, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže).
9. Ústava SR.
10. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z.
11. Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.
12. Zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Odporúčaná literatúra:
Sociálnoprávna ochrana detí. / Michal Oláh. PBF PU. Prešov, 2005.
Sociálne poradenstvo a komunikácia. / Michal Oláh – Milan Schavel. PBF PU. Prešov, 2006.
Sociálna práca vo verejnej správe. / Milan Schavel - Michal Oláh – Štefánia Derevjaniková.
FZaSP TU. Trnava. 2006.
4. Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z.
5. Ústava SR.
6. Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.
Zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z.Dohovor o právach dieťaťa, Dohovor o ochrane detí a o
spolupráci pri medzištátnych osvojeniach, Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine, Slovenský výbor pre
práva dieťaťa, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže.
1.
2.
3.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval:: JUDr. Dušan Kováčik, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálna práca v III. sektore
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant: študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ing. Libuša Radková, PhD.
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Letný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
4
2. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externá:8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu:
Oboznámiť študentov s orientáciou sociálnej práce v III. sektore, s formami a cieľmi sociálnej práce
v neziskových organizáciách.
Stručná osnova predmetu:
1. SP v III sektore v neziskových organizáciách
2. Pojmové vymedzenie neziskových organizácií
3. vzťahy medzi súkromným, verejným a neziskovým sektorom
4. znaky, funkcia a poslanie neziskových organizácií
5. právna analýza neziskových organizácií
6. ekonomická analýza neziskových organizácií
7. niektoré modely neziskových organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti
8. svojpomocné skupiny na Slovensku
Odporúčaná literatúra:
Bútora, M., Fialová, Z.: Neziskový sektor a dobrovoľníctvo na Slovensku. CAJA FOKUS Bratislava. 2004
Zákony 83/1990, o združovaní občanov 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
34/2002 Z.z. o nadáciách
Povinná literatúra:
Radková, L.: Sociálna práca v neziskovom sektore. Trnava. TU. 2002
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. PhDr. Ing. Libuša Radková, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Trestné právo
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant: študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: JUDr. Dušan Kováčik, PhD.
Počet semestrov
štúdia predmetu
Vyučujúci:
prof. JUDr. Róbert Vlček, PhD.
JUDr. Michal Kunošik, CSC.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
1
predmet povinný
seminár/
Letný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
4
2. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety: Trestné právo
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu:
Poskytnúť prehľad o základných inštitútoch vyplývajúcich z trestnoprávnych noriem. Vymedziť trestnú
zodpovednosť, okolnosti vylučujúce protiprávnosť. Vymedziť trestnoprávne pojmoslovie a jeho používanie
v sociálnnej práci. Rozobrať systém trestov a ochranných opatrení. Poskytnúť analýzu spôsobov obmedzenia
osobnej slobody a zásahov do základných ľudských práv a slobôd prostredníctvom trestného práva.
Stručná osnova predmetu:
Základy trestnej zodpovednosti. Vývinové štádia trestnej činnosti a trestná súčinnosť.
Okolnosti vylučujúce protiprávnosť.
Tresty a ochranné opatrenia.
Základné zásady trestného konania.
Spôsoby obmedzenia osobnej slobody. Zaistenie osôb a vecí pre účely trestného konania.
Práva a povinnosti účastníkov trestného konania.
Odporúčaná literatúra:
BALÁŽ, P. 2006. Základy trestného práva. Eurounion : Bratislava, 262s. ISBN 80-88984-90-4.
ČENTEŠ, J. 2006. Trestný poriadok s komentárom. PP : Žilina, 696s. ISBN 80-88931-48-7.
Ivor, . a kol. 2006. Trestné právo hmotné. Iura edition : Bratislava, 530s. ISBN 80-8078-099-4
Trestný zákon
Trestný poriadok
Povinná literatúra:
ČENTEŠ, J. 2006. Trestný poriadok s komentárom. PP : Žilina, 696s. ISBN 80-88931-48-7.
Ivor, . a kol. 2006. Trestné právo hmotné. Iura edition : Bratislava, 530s. ISBN 80-8078-099-4
Trestný zákon
Trestný poriadok
Dátum vypracovania:14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: JUDr. Dušan Kováčik, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Projektovanie v sociálnej práci
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: prof. Ing. Libuša Radková,PhD.
Vyučujúci:
prof. PhDr. Ing. Libuša Radková, PhD.
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
PhDr. Terézia Semaňáková
Počet semestrov
štúdia predmetu
Forma výučby: externá / denná –
1
predmet povinný
Letný
semester
2. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
semester (8hod.) za obdobie štúdia
Prednáška/
Seminár/
odborná
konzultácia
externá: 8
hod. blok
denná: 1/2
Počet kreditov
5
Podmieňujúce predmety: Sociálna práca v treťom sektore
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Riešenie problémov sociálnych klientov cestou soc. projektov
skúška
Stručná osnova predmetu:
Úvod
1. Občianska spoločnosť a nové podoby na Slovensku
2. Podpora štátu - SR
3. Sociálny klient; formy pomoci
4. Problém, jeho príčiny a jeho riešenia
5. Možné riešenia cestou projektovania
6. Financovanie
Záver
Odporúčaná literatúra:
Zborník z konferencie. 2001 Občianska vízia Slovenska: Tretí sektor o reforme verejnej správy. Bratislava:
S.P.A.C.E., 2001. 65 s.
Zostavovanie a manažment projektov. 2004. Bratislava: Centrum prevencie a riešenia konfliktov
Povinná literatúra:
Matoušek, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 80-7178473-7
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. PhDr. Ing. Libuša Radková,PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Kazuistický seminár
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant: študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu : prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Vyučujúci:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Mgr. Ján Hučík,PhD.
doc. PhDr. M. Oláh, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Letný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
4
2. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externá: 5
semester (5hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety: Úvod do štúdia sociálnej práce, SPV I.- komunikácia a sebapoznávanie
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu: Cieľom kazuistického seminára je poskytnúť študentom základné informácie o význame
kazuistickej metódy v praxi sociálneho pracovníka a naučiť študentov pracovať kazuistickou metódou,
naučiť ich používať dokumentáciu sociálnych klientov a uplatňovať poznatky z teórie metodík a praxe pri
vypracovaní odbornej kazuistiky .
Stručná osnova predmetu:
1. Informácia o kazuistike ako jednej z metód sociálnej práce
2. Teoretické vymedzenie pojmu kazuistika
3. Prípadová štúdia a kazuistika
4. Charakteristika jednotlivých súčastí spracovanej kazuistiky ( prvý kontakt s klientom, osobné
údaje, jednotlivé typy anamnéz, sociálna diagnóza, intervencia, prognóza, katamnestické
zisťovanie )
5. Význam kazuistiky pre prax sociálneho pracovníka
6. Organizácia zberu údajov a postup pri spracovaní kazuistiky
Odporúčaná literatúra:
Hučík, J. Kazuistika v špeciálnopedagogickej praxi. Ružomberok : PdF KU, 2007.
Oláh, M.-Schavel, M. Sociálne poradenstvo a komunikácia. Prešov : PbF, 2006.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálna práca s občanmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: prof. PhDr. Štefan Pikálek, PhD.
Vyučujúci:
Mgr. Ján Hučík, PhD.
PhDr. Semeš, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Letný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
4
2. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
písomný test
práca
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je sprostredkovať študentom sociálnej práce základné informácie o jednotlivých typoch
postihnutia, organizácie sociálnej starostlivosti o zdravotne znevýhodnených jedincov. Poslucháči sa oboznámia
so základnými metódami špeciálno pedagogickej diagnostiky a metódami výchovy a vzdelávania jedincov so
zdravotným znevýhodnením.
Stručná osnova predmetu:
Štandardné pravidlá pre vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby s postihnutím; Kvalita života osôb s MP;
Charakteristika žiakov s MP v OU; Historický pohľad na prípravu žiakov s MP; Združenie odborných učilíšť
Slovenska; Profesijný vývin; Profesijná príprava; Základné informácie o učebných odboroch; Stav profesijnej
prípravy MP na Slovensku; Inovácia systému profesijnej prípravy žiakov s MP; Všeobecno-vzdelávacia príprava;
Odborná príprava; Odborný výcvik; Príprava žiakov v praktickej škole; Formovanie osobnosti u postihnutých
jedincov; Pracovné a sociálne zabezpečenie a perspektívy postihnutých v problematike nezamestnanosti;
Profesijná príprava a integrácia; Integrácia ľudí s postihnutím; Chránené pracovisko, chránená dielňa; Chránené
bývanie; Profesijné poradenstvo; Výchovná a pracovná rehabilitácia; Sociálne poradenstvo; Osobná asistencia;
Príprava na povolanie MP a pracovná rehabilitácia v zahraniční; Zamestnávanie občanov s postihnutím;
Podporované zamestnávanie; Tretí sektor a MP jedinec;
Odporúčaná literatúra:
KREJČÍŘOVÁ, O., MEDVECOVÁ, A., OPATŘILOVÁ, D., STUPKOVÁ, V., VOJTOVÁ, V.: Problematika
zaměstnávaní občanů. Praha: Rytmus, 2005
HUČÍK, J.: Profesijná príprava žiakov s mentálnym postihnutím I. Martin: Osveta, 2007
HUčíK,j.: Profesijná príprava žiakov s mentálnym postihnutím.Martin: Osveta, 2007.
PIPEKOVÁ, J.: Osoby s mentálním postižením ve světle součaných edukativních trendů. Brno: MSD spol.s.r.o.,
2006
European Agensy for Development in Special Needs Education: Individuální plán přechodu do zaměstání. Období
podpory přechodu ze školy so zaměstnání. 2006
FRANIOK, P.: Vzdělávávní osob s mentálním postižením. Ostrava: REPRONIS, 2005
PIKÁLEK, Š.: Výchovná a pracovnorehavilitačná činnosť u ťažko mentálne postihnutých. Bratislava: AMOS PedF
UK, 1998
KRIŠTOFÍKOVÁ, J.: Profesijná orientácia mentálne postihnutých v špeciálnom školstve. Bratislava: AMOS, PdF
UK, 2001
ČERNAY, J.: Rodičom mentálne postihnutých detí. Bratislava: UZV (Ústav zdravotnej výchovy), 1995
BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, J.: Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi.
Brno: MSD, spol.s.r.o., 2005
VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství (základy, teorie, praxe). Brno: MSD spol.s.r.o., 2003
BRŤKA, J. a kol.: Sociálna a pracovná integrácia postihnutého jedinca. Bratislava: SPN, 1983
OLÁH, M.,- SCHAVEL,M.: Sociálne poradenstvo a komunikácia. Prešov: PU Prešov, Pravoslávna bohoslovecká
fakulta, 2006
WARD, A.D.: Nový pohled. Právo mentálně retardovaných pro výchovní Evropu. Praha: Sbor zástupců zdravotné
postižených spolu se Sdružením pro pomoc mentálně postižených a Společností DUHA, 1994, ISBN 2 930078 04
9
MIŠOVÁ,I.-STAVROVSKÁ,Z.: Informačný sociálno-právny sprievodca. Bratislava: Združenie na pomoc ľuďom
s MP v SR, 2003, ISBN 80-969077-0-0
STAVROVSKÁ,Z.: Spôsobilosť na právne úkony v otázkach a odpovediach. Bratislava:
Združenie na pomoc ľuďom s MP v SR, 2002, ISBN 80-968841-7-4
SHEARER,A.: Mysli pozitívne! Rady pri predstavovaní ľudí s MP. Medzinárodná liga spoločenstiev pre ľudí s MP,
1984
THOMAE,I.-FRYERS,T.: Staroba a mentálne postihnutie. Základný dokument. Medzinárodná liga spoločenstiev
pre ľudí s MP, 1982
BANK-MIKKELSEN,N.E.: Životné podmienky pre ľudí s MP. Medzinárodná liga spoločenstiev pre ľudí s MP, 1991
Diskriminácia hlboko vnútorne zraňuje! Bratislava: ZPMP v SR, 2004, ISBN: 2-930415-38-XMilá mama, milý otec.
Rady pre rodičov MP detí. ZPMP
Štandardné pravidlá na vytváranie rovnakých príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím. Bratislava: Vládny
výbor pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenska. 1994
THIMM,W.: Princíp normalizácie. Úvod. Bratislava: ZPMP, 1993
Povinná literatúra:
HUČÍK, J.-Lechta, V.: Aktuálne problémy výchovy a vzdelávania a profesijnej prípravy detí a mládeže s mentálnym
postihnutím: Martin: Ročenka EFETA, Osveta, 1999
HUČÍK, J.: Príprava na povolanie žiakov s mentálnym postihnutím v kontexte súčasnej doby. ZOUS, 2006
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. PhDr. Štefan Pikálek, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálna práca s rómskymi komunitami
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómske komunity
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
doc. PhDr. René Lužica, PhD.
doc. PhDr. František Hanobik, PhD.
Forma výučby: externá/denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
Počet kreditov
štúdia predmetu
Letný
odborná
4
semester
konzultácia
2. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 2/0
Podmieňujúce predmety: Základy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu: Úvod do štúdia SP je vstupným predmetom k štúdiu odboru sociálna práca.
Prostredníctvom predmetu sa študenti zoznamujú s celou šírkou štúdia a s rozsahom praxe.
Prostredníctvom predmetu si študenti osvojujú základnú odbornú terminológiu potrebnú pre správnu
komunikáciu a orientáciu v odbornej sociálnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
1.Vymedzenie základného pojmového aparátu v kontexte s názvom predmetu
2..Rómska komunita – špecifická cieľová skupina sociálnej práce
2.1 Identifikácia charakteristických znakov rómskej komunity ako špecifickej cieľovej skupiny sociálnej práce
3.Sociálna práca s rómskou komunitou
3.1 Definícia pojmu Sociálna práca s rómskou komunitou
3.2 Ciele SP s rómskou komunitou
3.3 Formy a metódy SP s rómskou komunitou
3.4 Trendy SP s rómskou komunitou v EÚ a na Slovensku
4. Proces realizácie SP s rómskou komunitou
4.1 Fázy SP s rómskou komunitou
4.2 Úrovne riešenia problémov rómskych komunít
Odporúčaná literatúra:
Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava, AD 1996.
Strieženec, Š.: Úvod do sociálnej práce. Trnava, AD 1999.
Povinná litaratúra:
Loran, T. 2009. Paradigma kreovania ľudského kapitálu Rómov. Bratislava: ŠPÚ, 2009.
Loran, T. 2007. Potreby vedomostnej ekonomiky – verzus edukačná paradigma exkludovaných Rómov. Šamorín:
Fórum inštitút, 2007.
Oláh, M.-Schavel, M. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. Prešov : VŠZaSP sv. Alžbety, 2006.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Psychopatológia pre sociálnu prácu
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Anton Kozoň, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Anton Kozoň, PhD.
Forma výučby: externá/denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
Počet kreditov
štúdia predmetu
Letný
odborná
4
semester
konzultácia
2. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 2/0
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov študijného programu sociálna práca zo základmi psychiatrie a so
sociálnymi následkami duševných porúch a zneužívania psychotropných látok.
Stručná osnova predmetu:
1. Základné pojmy psychopatológie
2. Špeciálna psychiatria – psychózy, depresívne poruchy, úzkostné poruchy, zneužívanie psychotropných
látok
3. Základy gerontopsychiatrie
4. Sociálne následky duševných porúch
5. Sociálne následky zneužívania psychotropných látok
Odporúčaná literatúra:
Kafka, J.: Psychiatria, Osveta, Martin, 1986
Povinná literatúra:
Dóci, I. , Kovářová, M.: Základy psychiatrie pre sociálnych pracovníkov. Roveni. Rožňava, 2005
Sloboda,M. a kol: Psychopatologie a psychiatrie. Portál:Praha, 2006
Vágnerová M.: Psychopatologie a psychologie pro vybrané pomáhajíci profese. Portál:Praha, 2008
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Anton Kozoň, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Ročníková práca
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: Ing. M. Valach, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
PhDr. Barbora Drexlerová
PhDr. Lucia Lekárová
PhDr. Ladislav . Fízik
Forma výučby: externá / denná
Prednáška/
Počet kreditov
Počet semestrov
1
seminár
3
štúdia predmetu
Odporúčaný rozsah výučby za
8/0
semester (8hod.) za obdobie štúdia
0/1
Podmieňujúce predmety: V ZS: Seminár k odbornej praxi a zadanie ročníkovej práce
priebežné
semestrálna
Skúška
hodnotenie
práca
x
Cieľ predmetu: 1. Vyhodnotenie ročníkovej práce, prezentovanie odborného problému, jeho spracovania
a interpretácia výsledkov.
2. Vyhodnotenie odbornej praxe.
Stručná osnova predmetu:
1.
- Motivácia výberu témy ročníkovej práce.
- Definovanie a riešenie odborného problému.
- Prezentácia výsledkov a diskusia.
- Formálna stránka ročníkovej práce.
2.
- Charakteristika pracoviska odbornej praxe.
- Činnosť študenta počas odbornej praxe.
- Charakteristika klientely pracoviska.
- Prínos odbornej praxe a skúsenosti.
- Nedostatky odbornej praxe.
Odporúčaná literatúra:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
KATUŠČÁK, D.: Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. 3. vyd. Nitra : Enigma, 2004. ISBN 80-8913210-3.
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J. et. al.: Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vyd.
Martin : Osveta, 2005. ISBN 80-8063-200-6.
STN ISO 690: 1998 : Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra.
SCHAVEL, M. – OLÁH, M. – DEREVJANIKOVÁ, Š. 2006. Sociálna práca vo verejnej správe. 1. vyd.
Trnava : TU v Trnave, FZaSP, 2006. ISBN 80-8082-065-1.
Odborná literatúra podľa zvolenej témy pre vypracovanie ročníkovej práce.
Povinná literatúra:
Orendáč, P.: Ako písať školské a záverečné práce. Bratislava: VŠZaSP, 2008.
Dátum vypracovania a podpis garanta predmetu: 14.4.2009
Vypracoval: Ing. M. Valach, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Metódy sociálnej práce s jednotlivcom
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. Peter Slovák, PhD.
Počet semestrov
štúdia predmetu
Forma výučby: externá / denná –
predmet povinný
1
Zimný
semester
3. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
semester (10hod.) za obdobie štúdia
prednáška/
seminár/
odborná
konzultácia
externá: 10
hod. blok
denná: 2/2
Garant
Počet kreditov
8
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu:
Formou prednášok budú študenti edukovaní o možnostiach a postupoch výkonu sociálnej práce. Semináre budú
pozostávať z reflexie a diskusie obsahu prednášok, vymedzenia sociálnej práce a jej metód v rámci vedných
disciplín. Cieľom výučby je uviesť budúcich sociálnych pracovníkov do problematiky odboru a viesť ich
v základných problémoch a pracovných postupoch.
Stručná osnova predmetu:
1. Teória, metóda a metodika sociálnej práce. Pojmológia, techniky, prístupy. Základné delenie metód
z rôznych aspektov /primárne, sekundárne; terapeutické, poradenské, ekonomické; skupinové,
s komunitou.../. Stručný historický prehľad vývoja metód. ...
2. Sociálny život človeka, dobro a zlo v sociálnej práci, moderna a postmoderna sociálnej práce,
individualizmu a spoločenstvo, sociálna práca v systéme vied a v systéme vzdelávania, výskum...
3. Účinnosť a etika sociálnej práce. Najúčinnejšie smery v sociálnej práci. Kognitívno behaviorálna sociálne
sociálna práca. Logoterapia ako metóda sociálnej práce. Sociálna terapia...
4. Manažment sociálnej práce...
5. Metódy sociálnej práce s jednotlivcom, skupinou, komunitou a spoločnosťou...
6. Moderné metódy sociálnej práce...
7. Zákon o sociálnej pomoci č. 195 / 1998 Z.Z. v z. n. p. /filozofia zákona, orientácia
v jednotlivých častiach zákona a aplikácia paragrafov v bežnom živote a odbornej
praxi/ a iné....
Odporúčaná literatúra:
1. Teória a metodológia sociálnej práce, Strieženec, Š.
2. Úvod do teórie sociálnej práce, Žilová, A.
3. Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce, Oláh, M. – Schavel. M., VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. Prešov
2006.
4. Sociálna práca vo verejnej správe, Schavel. M. – Oláh, M. – Derevjaniková, Š., FZaSP TU, Trnava
2006.
5. Zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.Z. v z. n. p.; www.employment.gov.sk
6. Metody a řízení sociální práce, Matoušek, M.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Seminár k bakalárskej práci
3.1.14
Študijný odbor: : Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: PhDr. Terézia Dudášová, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Mária Dávideková, PhD.
PhDr. Ladislav Fizik
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Zimný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
3
3. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
5/0
semester (5hod.) za obdobie štúdia
1/1
Podmieňujúce predmety: Ročníková práca
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je podať študentom infomácie o formálne a obsahovej stránke bakalárskej
práce, jej štruktúre, vnútornom členení a obsahu. Súčasťou predmetu sú aj informácie o bibliografickej norme,
používanej v záverečných prácach.
Stručná osnova predmetu:
Formálna stránka práce. Riadkovanie, okraje, písmo, úprava. Predné strany. Úvod, jadro, záver. členenie práce na
kapitoly a podkapitoly. Citačná a bibliografická norma. Uvádzanie literárnych prameňom v texte. Uvádzanie
literárnych prameňov pod čiarou. Zoznam literárnych prameňov. Tabuľky a obrázky v texte. Prílohy. Jazyk a štýl
písania. Príprava na obhajobu práce.
Odporúčaná literatúra:
1. Meško, D. a kol. 2004. Akademická príručka. Martin : Osveta 2004. 316 s. ISBN 80 – 8063 – 150 - 6
Povinná literatúra:
Orendáč, P. Metodická príručka pre písanie záverečných prác. Bratislava: VŠZaSP, 2009
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: PhDr. Terézia Dudášová, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálna práca so žiadateľmi o azyl
3.1.14
Študijný program: Sociálna práca
Študijný program: sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: Mgr. Simona Žbirková, PhD.
Vyučujúci:
PhDr. Peter Brnula, PhD.
PhDr. Mária Černá
PhDr. T. Dudášová, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinne voliteľný
seminár/
štúdia predmetu
Zimný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
3
3. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
predmetu (zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu:
Poslucháči by sa mali zorientovať v problematike sociálnej práce so žiadateľmi o azyl a azyl z pohľadu:
 používaných foriem a metód sociálnej práce s utečencami
 právneho (azylové konanie),
 sociálnoprávneho (práva azylanta na sociálne poistenie, zabezpečenie, pomoc a pod.),
 sociálnokultúrneho aspektu problematiky
 etických a kultúrnych úzusov platných pre prácu s rôznorodými a multikulturálnymi spoločenstvami.
Stručná osnova predmetu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Úvod do problematiky migrácie a utečenectva.
Medzinárodné dohovory a medzinárodná ochrana utečencov.
Azylové právo a azylový systém na Slovensku
Sociálna pomoc žiadateľom o azyl na území Slovenskej republiky.
Sociálnokultúrne aspekty sociálnej práce so žiadateľmi o azyl
Sociálna práca so žiadateľmi o azyl.
Normy, hodnoty a etika pri sociálnej práci so žiadateľmi o azyl.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: Mgr. Simona Žbirková, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálna práca s občanmi so zdravotným znevýhodnením
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: prof. PhDr. Štefan Pikálek, PhD.
Vyučujúci:
Mgr. Ján Hučík, PhD.
PhDr. Irena Kamanová, PhD.
Počet semestrov
štúdia predmetu
Forma výučby: externá/denná –
predmet povinne voliteľný
1
Zimný
semester
3. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
semester (8hod.) za obdobie štúdia
prednáška/
seminár/
odborná
konzultácia
externá: 8
hod. blok
denná:1/1
Počet kreditov
3
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
Cieľ predmetu:
priebežné hodnotenie
písomný test
semestrálna
práca
skúška
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov o telesnom postihnutí, integrácii občanov s telesným
postihnutím, špecifikami sociálnej práce s touto cieľovou skupinou.
Stručná osnova predmetu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zdravotné postihnutie.
Integrácia ľudí s trvalým, dočasným telesným postihnutím
Rodina a dieťa s vrodeným postihnutím
Význam osobnej asistencie, ako jednej z foriem kompenzácie
Priame formy kompenzácie
Nepriame formy kompenzácie
Chránené dielne a chránené bývanie
Hnutie za nezávislý život
Odporúčaná literatúra:
Wagnerová,M.: Psychopatologie pro pomahajíci profese. portál,1999.
Repková, V.: Občania so zdravotným postihnutím, Bratislava. MPSVAR.
Tokárova, A.: Sociálna práca. prešov,2005
Adamicová, A.: Význam osobnej asistencie,
Žiaková, E.: Psychosociálne aspekty sociálnej práce.2005
Povinná literatúra:
Repková, V.: Občania so zdravotným postihnutím, Bratislava. MPSVAR.
Žiaková,E.: Psychosociálne aspekty sociálnej práce.2005
Dátum vypracovania:14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. PhDr. Štefan Pikálek, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalárske
Typ štúdia: bakalárske
Kód
Názov predmetu: Seminár k bakalárskej práci
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Garant: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: PhDr. Terézia Dudášová, PhD.
Počet semestrov
štúdia predmetu
1
PhDr. Terézia Dudášová, PhD., PhDr.
Barbora Drexlerová , PhDr. Lucia
Lekárová, PhDr. L. Fízik, PhD.
Forma výučby: externá / denná
Prednáška/
Počet kreditov
seminár
3
Odporúčaný rozsah výučby za
8/0
semester (8hod.) za obdobie štúdia
1/1
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna Skúška
(zaškrtnúť) Ústna prezentácia štruktúry
písomný test
práca
BP/kreditné
Cieľ predmetu: Predmet umožňuje spoznať hlavné zásady výstavby textu bakalárskej práce,
základné a odborné požiadavky na napísanie práce, preveriť odborné schopnosti a vedomosti,
ale aj schopnosť interpretácie odborného problému, vlastná interpretácia zistených faktov a ich
prehľadné spracovanie vrátane zaradenia do príslušného odborového či historického kontextu.
Stručná osnova predmetu:









Úvod do problematiky a charakteristika bakalárskej práce
Téma bakalárskej práce (vždy s ohľadom na pracovisko študenta alebo vzťah k oblasti
sociálnej práce)
Hlavné časti bakalárskej práce
Predná časť bakalárskej práce
Hlavný text bakalárskej práce ( úvod, jadro, záver )
Prílohy
Práca s informačnými zdrojmi, citovanie, parafrázovanie a zoznam použitej literatúry
Formálna úprava bakalárskej práce
Hodnotenie bakalárskej práce
Odporúčaná literatúra:

Dušan MEŠKO, Dušan KATUŠČÁK, Ján FINDRA a kol., Akademická príručka. 2.
upravené a doplnené vydanie. Vydavateľstvo OSVETA, spol. s.r.o. Martin. 2005.
ISBN 80-8063-200-6.
 Dušan MEŠKO, Dušan KATUŠČÁK a kol. Akademická príručka. 1. vydanie.
Vydavateľstvo OSVETA spol. s.r.o. Martin. 2004. ISBN 80-8063-150-6.
Odborná literatúra podľa zadania témy pre vypracovanie bakalárskej práce.
Povinná literatúra:
Orendáč, P. 2008. Ako písať školské a záverečné práce. VŠZaSP sv. Alžbety BA.
Dátum vypracovania a podpis garanta predmetu: 14.4.2009
Vypracoval: PhDr. Terézia Dudášová, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálne služby
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Ing. Viera Tomanová, PhD.
Mgr.Lýdia Brichtová, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Zimný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
6
3. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná: 2/2
Podmieňujúce predmety:
Sociálne právo, resp. právo sociálneho zabezpečenia, sociálna práca, sociálna politika
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
Cieľ predmetu: Získať poznatky o systéme poskytovania sociálnych služieb v SR
Stručná osnova predmetu:
Definícia základných pojmov v oblasti sociálnych služieb
Sociálne služby v kontexte EÚ legislatívy
Druhy sociálnych služieb
Typy zariadení sociálnych služieb
Úhrada za sociálne služby
Prijímanie a nástup, prerušenie a skončenie poskytovania SS
Pôsobnosť subjektov SS
Financovanie sociálnych služieb
Dozor a kontrola nad SS
Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo
Odporúčaná literatúra: Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách
Povinná literatúra:
Brichtová, L – Repková, K.: Sociálne služby. Bratislava, 2009.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
skúška
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálna prevencia
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.
Vyučujúci:
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.
PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Milan Hejdiš, PhD.
PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
Prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár
Počet kreditov
štúdia predmetu
Zimný Odporúčaný rozsah výučby za
5
externé: 8
semester semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
3. ročník
denné: 2/2
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
Cieľ predmetu:
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Predmet (Sociálna prevencia) poskytuje v svojom obsahu poslucháčom všeobecnú orientáciu v oblasti
prevencie a diferenciáciu v pojmovom vymedzení sociálnej prevencie s akcentom na determinanty, ciele
a formy sociálnej prevencie. Poslucháč si osvojí aj základné vedomosti o štruktúre sociálnych klientov
ako cieľovej skupiny preventívnych aktivít sociálnej prevencie, získa vedomosti o subjektoch zameraných
v svojom obsahu činnosti na preventívne aktivity.
Stručná osnova predmetu:








Prevencia, jej pojmové vymedzenie
Sociálna prevencia, jej špecifiká a základná charakteristika
Ciele sociálnej prevencie
Determinanty sociálnej prevencie
Formy sociálnej prevencie
Cieľové skupiny klientov sociálnej prevencie
Subjekty poskytujúce preventívne aktivity
Náčrt metód sociálnej prevencie
Odporúčaná literatúra:
 Sociálni práce/Sociálna práca. Časopis ASSP. ISSN : 1213-6204
Povinná literatúra:
 Schavel, M. a kol. : Sociálna prevencia. Bratislava: VŠZaSP, 2008. ISBN 80-968952-5-7
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: PhDr. Pavel Bryndzák, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Kód
3.1.14
Typ štúdia: bakalársky
Názov predmetu: Špecializovaná odborná prax
(zariadenie sociálnych služieb a sociálny – právnej ochrany
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zamertaním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: PhDr. Ladislav Fízik, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD.
PhDr. Barbora Drexlerová
PhDr. Ladislav Fízik
Forma výučby: externá / denná –
prax
Počet semestrov
1
predmet povinný
Počet kreditov
štúdia predmetu
Zimný Odporúčaný rozsah výučby za
3
externé: 40
semester semester (5/40hod.) za obdobie štúdia hod., z toho
3. ročník
seminár
z odbornej
praxi 8 hod.
denné: 0/1/80
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
Cieľ predmetu:
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Oboznámiť študentov s predmetom a obsahom odbornej praxe v špecializovaných zariadeniach sociálnych
služieb, verejnej sociálnej správy a pod. Okrem odbornej praxe študenti absolvujú praktickú sociálnu prácu
s klientom pod supervíziou, ktorú potom budú reflektovať v rámci seminára.
Stručná osnova predmetu:
1.
2.
3.
4.
Pôsobnosť verejnej sociálnej správy.
Vedenie sociálneho prípadu.
Zariadenia sociálnych služieb.
Sociálna legislatíva...
Odporúčaná literatúra:
Schavel, M. – Oláh, M. – Derevjaniková, Š.: Sociálna práca vo verejnej správe. Trnava. 2006.
Povinná literatúra:
Oláh, M. Schavel, M.: Sociálne poradenstvo a komunikácia. PBF PU. Prešov. 2006.
Mydlíková, E.: Vedenie sociálneho prípadu. Bratislava. ASSP.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet uskutočňuje: slovenský
Vypracoval: PhDr. Ladislav Fízik, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálna práca vo verejnej správe
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca s rómskou komunitou
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmet : prof. PhDr. Milan Schavel, PhD.
Vyučujúci:
prof. PhDr. Milan Schavel, PhD.
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
doc. PhDr. M. Oláh, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
Počet kreditov
štúdia predmetu
Letný
odborná
5
semester
konzultácia
3. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externé: 8
semester (8od.) za obdobie štúdia
hod. blok
denné: 2/2
Podmieňujúce predmety: Sociálna politika. Metódy sociálnej práce
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s funkciami a naplnením sociálnej práce v praxi, v konkrétnych
inštitúciách, v praktických podmienkach. Ozrejmiť logické súvislosti kompetencií v sociálnej oblasti na
jednotlivých úrovniach verejnej správy. Priblížiť a vysvetliť študentom legislatívnu úpravu sociálnej
pomoci na jednotlivých úrovniach jej fungovania v praxi.
Stručná osnova predmetu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Východiská sociálnej práce – sociálna politika.
Organizácia verejnej správy
Pojmové vymedzenie
Orgány verejnej správy v sociálnej oblasti
Reforma verejnej správy
Legislatívne úpravy sociálnej pomoci
Odporúčaná literatúra: Tokárová, A. a kol. : Sociálna práca, Prešov, 2002
Schavel,M., Oláh,M.,Derevjaniková,Š. : Sociálna práca vo verejnej správe, Trnava,2006
Mydlíková,E., Gabura,J., Schavel,M. : Sociálne poradenstvo, Bratislava,2005
Levická, J.: Náčrt dejín sociálnej práce, Trnava, 1999
Príslušné zákony, platné pre výkon sociálnej pomoci v SR
Povinná literatúra: Schavel,M., Oláh,M., Derevjaniková,Š.: Sociálna práca vo verejnej správe, Trnava, 2006
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: prof. PhDr. Milan Schavel, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálne zabezpečenie
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. JUDr. Markéta Vladárová, PhD.
Vyučujúci:
doc.JUDr. Karol Zeman, PhD.
doc. PhDr. A. Mojžíšová, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Letný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
7
3. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
10/0
semester (10hod.) za obdobie štúdia
2/2
Podmieňujúce predmety: Úvod do právnych disciplín, Základy filozofie, Občianske právo, Správne právo, Rodinné
právo, Základy filozofie, Základy psychológie, Základy Sociológie, Metódy sociálnej práce, Dejiny sociálnej práce
a Teória Sociálnej práce, Sociálna politika
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
práca
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je poznať a rozumieť jednotlivým normatívnym právnym aktom tak, aby absolvent, ktorý je
pripravený do role sociálneho pracovníka vedel, po zvládnutí poradenských zručností, sa stotožniť s rolou
poradcu, ktorý dokáže pomôcť klientovi pri riešení jeho zložitej sociálnej situácie, s ktorou si sám nevie poradiť.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do práva sociálneho zabezpečenia
2. Historický vývoj sociálneho zabezpečenia
3. Právne garancie sociálnej bezpečnosti občanov a ich riešenie pri rôznych sociálnych udalostiach
4. Sociálne právne vzťahy SZ
5. Poisťovací systém SR, systém nemocenského poistenia – druhy, dôchodkové poistenie, dôchodkové
pripoistenie, dôchodkové sporenie
6. Legislatívna úprava úrazového poistenia, garančného poistenia
7. Legislatívna úprava poistenia SZČO
8. Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok a jeho základného nástroja (životného minima, riešenie
hmotnej núdze v zmysle osobitného zákona)
9. Zákon o sociálnej pomoci ( sociálna pomoc – poskytovanie a sociálna práca)
10. Sociálne služby a príspevky na kompenzáciu v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov
11. Realizácia transformácie sociálnej sféry v zmysle koncepcie transformácie sociálneho zabezpečenia,
súčasný systém, diverzifikácia systému sociálneho zabezpečenia
12. Porovnanie normatívnych právnych aktov sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a inštitucionálne
zabezpečenie uvádzaných činností
Odporúčaná literatúra:
Strieženec, Š.: Slovník sociálneho pracovníka. Trnava. 1996
Matlák, J. a kol.: Právo sociálneho zabezpečenia. UK. Bratislava 1995
Povinná literatúra:
Ústava SR, č. 460/1992 Zb. z.
Potúček, M. : Sociálna politika , Sociologické nakladatelství Praha. 1995
Večeřa, M.: Sociální stát, Sociologické nakladatelství Praha, 1996
Macková, Z. a kol.: Základy práva sociálneho zabezpečenia, Prosperity Bratislava. 2001
Programové vyhlásenie vlády SR 2002
Zákony:
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej PN v znení neskorších predpisov
zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov
zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v znení neskorších predpisov
zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov
zákon č. 627/2005 Z. z o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku o narodení dieťaťa v znení neskorších predpisov
zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov
zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov
zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom starobnom sporení v znení neskorších predpisov
zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní – Správny poriadok v znení neskorších predpisov
zákon č. 580/2005 Z. z. o zdravotnom poistení
zákon č. 581/2005 Z. z. o zdravotných poisťovniach
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. JUDr. Markéta Vladárová, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Sociálna patológia
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu:
Vyučujúci:
Prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor, DrSc.
doc. PhDr, Markéta Rusnáková, PhD.
PhDr. Milan Hejdiš, PhD.
Forma výučby: externá / denná –
prednáška/
Počet semestrov
1
predmet povinný
seminár/
štúdia predmetu
Letný
odborná
Počet kreditov
semester
konzultácia
6
3. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
externá: 8
semester (8hod.) za obdobie štúdia
hod. blok
denná:2/2
Podmieňujúce predmety:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické i praktické vedomosti o vzniku, vývine sociálnopatologických javov v spoločnosti v súčasnosti aj v historickom kontexte. Študenti získajú prehľad
o všetkých druhoch sociálno-patologických javov, vyskytujúcich sa v spoločnosti.
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
(zaškrtnúť)
priebežné hodnotenie
semestrálna
práca
skúška
Cieľ predmetu:
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické i praktické vedomosti o vzniku, vývine sociálnopatologických javov v spoločnosti v súčasnosti aj v historickom kontexte. Študenti získajú prehľad
o všetkých druhoch sociálno-patologických javov, vyskytujúcich sa v spoločnosti.
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia sociálnej patológie.
2. Miesto sociálnej patológie v systéme sociálnych vied.
3. Koncepcia sociálnej patológie.
4. Sociálne deviácie
5. Sociologické teórie a definície sociálnych deviácií
6. Chicagská škola
7. Formalizmus Georga Simmela
8. Teórie sociálnej ekológie
9. Teórie sociálnej dezorganizácie, Teórie diferencovanej asociácie
10. Teória anómie podľa Durkheima, Teória anómie podľa Roberta Kinga Mertona
11. Teória kultúr a subkultúr
12. Teória napätia
13. Teória značkovania ( labelling, etiketizačná teória )
Odporúčaná literatúra:
ONDREJKOVIČ, P.: Sociálna patológia ako predmet pozornosti sociálnej práce, sociálnej pedagogiky
a vychovávateľstva. Bratislava, Pedagogická fakulta UK, 2001.
BARTLOVÁ, S.: Sociální patologie, Brno, 1998.
ONDREJKOVIČ, P.: Nová orientácia kriminológie. A labeling approach. AMOS, PF UK, Bratislava, 1995.
TRNAVSKÝ, DYTRYCH, MATĚJČEK: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha, Grada, 1995.
HRČKA, M.: Sociální deviace. Praha, Slon 2001.
HRONCOVÁ, J.: Sociálna patológia a jej prevencia. Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, Univerzita
Mateja Bela, 2004.
MUNKOVÁ, G.: Sociální Deviace. Praha, Karolinum, 2001.
MATOUŠEK, KROFTOVÁ: Mládež a delikvence. Praha, Portál, 1998.
SHEEDYOVÁ - KURCINKOVÁ: Problémové dítě v rodině a ve škole. Praha, Portál, 1998.
MATOUŠEK, MATULOÁ, KOPOLDOVÁ, CHALUPOVÁ, HALÍK: Práce s rizikovou mládeží. Praha,
Portál, 1996.
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: Prof. MUDr. PhDr. Peter Fedor, DrSc.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Informačný list predmetu
Forma štúdia predmetu: externá / denná
Typ štúdia: bakalársky
Kód
Názov predmetu: Politika zamestnanosti
3.1.14
Študijný odbor: Sociálna práca
Študijný program: Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
Garant študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Garant predmetu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Vyučujúci:
doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
JUDr. Karol Zeman, PhD.
Počet semestrov
štúdia predmetu
Forma výučby: externá/denná –
1
predmet povinný
Letný
semester
3. ročník Odporúčaný rozsah výučby za
semester (8hod.) za obdobie štúdia
prednáška/
seminár/
odborná
konzultácia
externá: 8
hod. blok
denná: 2/2
Počet kreditov
5
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
priebežné hodnotenie
semestrálna
skúška
(zaškrtnúť)
písomný test
práca
Cieľ predmetu: Získať základnú orientáciu v problematike nezamestnanosti; poznať pojmový
aparát; vývoj tejto problematiky až po súčasnú politiku zamestnanosti a sociálnu prácu
s nezamestnanými.
Stručná osnova predmetu:
1. Ozrejmenie pojmov nezamestnanosť a nezamestnaný a ich definovanie.
2. Dejinný prehľad fenoménu nezamestnanosti.
3. Ľudská práca, jej hodnota a význam.
4. Kvalifikácia etická ľudskej práce.
5. Humanizácia práce ako návrat k podmetovému rozmeru práce pred predmetovým.
6. Nezamestnanosť ako sociálno-ekonomický jav. Dopyt-ponuka-miera nezamestnanosti.
7. Typy, fázy, príčiny nezamestnanosti.
8. Nezamestnaný človek, právo na zamestnanie a rizikové skupiny
9. Psychické, zdravotné a sociálne aspekty nezamestnanosti
10. Politika zamestnanosti
11. Formy aktívnej politiky trhu práce
12. Sociálna práca s nezamestnanými
Odporúčaná literatúra:
M. Vágnerová, Psychopatológia pro pomahajíci profese, Praha 2000
J. Džuka, Psychocociálna a ekonomická potreba práce u nezamestnanej mládeže a subjektívna
pohoda. 2001
P. Mareš, T. Sirovátka, J. Vyhlídal, Dlouhodobé nezaměstnaní – životní situace a strategie,
Praha 2003
M. Schraggeová, E. Rošková, Psychologické súvislosti znovuzamestnania. 2003
Jan Paweł II, Encyklika LABOREM EXERCENS – O pracy ludzkiej, Kraków 1997
H. Wistuba, Udział pracy w tworzeniu kultury, Lublin 1987
K. Czapliński, Kultura ludzkiej pracy, Lublin 1987
Jan Paweł II, Przez pracę człowiek wyraża swoje powołanie do miłości i sprawiedliwości, w:
Chrześcijanin w świecie 12 (1980) nr 10.
Povinná literatúra:
Zákon o službách zamestnanosti č. 5/2004
B. Buchtová, Sociální psychologie nezaměstnanosti, Praha: Grada 2001
Dátum vypracovania: 14.4.2009
Jazyk, v ktorom sa predmet prednáša, konzultuje a skúša: slovenský
Vypracoval: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Podpis garanta študijného programu: doc. PhDr. Tibor Loran, PhD.
Download

Informačný list predmetu