Operačná analýza
Prednášky:
Bohuš Leitner, doc. Ing., PhD.
Katedra technických vied a informatiky, FBI ŽU v Žiline
E-mail : Bohus.Leitner@fbi.uniza.sk, office: A 118, tel. 041-513 6863
1
Charakteristika predmetu „Operačná analýza“
Cieľ:
Objasniť podstatu analýzy vybraných rozhodovacích problémov (RP) tak, aby
boli študenti schopní navrhnúť správny ekonomický a matematický
model RP, vhodne ho transformovať, aplikovať efektívny výpočtový postup
a vedieť jednoznačne interpretovať výsledky. Využívať k tomu možnosti
výpočtovej techniky a softvérovej podpory.
Účel: Rozvoj aplikačných schopností študentov pri riešení praktických RP a využitie
získaných vedomostí v študovanom odbore, ako aj spoznanie základných
možností dostupnej softvérovej podpory pre objektivizáciu optimálneho
rozhodovania.
Obsah: Predmet je zameraný na špecifikáciu okruhu tzv. deterministických
modelov operačnej analýzy (OA) a objasnenie základných princípov a
postupov pre exaktnejšie určovanie optimálnych riešení vybraných RP praxe.
Výsledok vzdelávania: pochopenie zásad riešenia vybraných typov RP. Študenti by
mali vedieť analyzovať RP, navrhnúť jeho správny matematický model,
porozumieť výpočtovému postupu (vrátane použitia softvérového riešenia) a
správne interpretovať výsledky pre ich využitie v riešenom rozhodovacom
probléme.
2
Charakteristika predmetu „Operačná analýza“
Podmieňujúce predmety:
Matematika 2 (dôležité sú aj Manažment, Aplikovaná informatika)
Obsah:
Základné deterministické metódy operačného výskumu, so zameraním na:
• viackriteriálne hodnotenie variantov – metódy rozhodovacej matice, AHP.
• matematické programovanie – hlavne úlohy tzv. lineárneho programovania,
• distribučné problémy – dopravný problém, priraďovací problém, optimálne
rozmiestňovanie zdrojov;
• základy z teórie grafov – cesty a toky v grafoch;
• metódy sieťovej analýzy – metóda kritickej cesty (CPM) a jej modifikácie,
Nadväznosť ďalších predmetov:
Stochastické metódy operačnej analýzy, Projektové riadenie, Organizácia práce
manažéra, Prognózovanie a plánovanie, Manažérske metódy a techniky, Evakuácia
osôb, zvierat a vecí, Plánovanie ochrany kritickej infraštruktúry a ďalšie.
Využitie pri spracovaní záverečných prác.
3
Charakteristika predmetu „Operačná analýza“
Rozsah:
18 h / sem
Forma kontroly: skúška (6 kreditov)
Povinné kritériá: - splnené podmieňujúce predmety (Matematika 2)
- aktívna účasť na vyučovaní
- 1 x písomná previerka
- vypracovanie určeného semestrálneho zadania.
Informácie o predmete sú verejne dostupné na
Spätná väzba:
- Záverečná previerka (v určenom termíne)
- Vypracovanie semestrálneho zadania (odovzdať do určeného termínu).
- Semestrálna skúška (účasť podľa zisku bodov za semester - forma písomná).
Pomôcky na predmet:
Odporúčaná základná literatúra, zošit, pero, kalkulačka, príp. pravítko.
4
Obsah predmetu „Operačná analýza“
1. Úvod do predmetu, optimálne riadenie a rozhodovanie – Charakteristika
predmetu operačnej analýzy (OA). Základná schéma riadenia, rozhodovanie v
systéme riadenia. Princípy optimalizácie. Všeobecný postup riešenia problémov v
rámci OA. Charakteristika oblastí OA. Modely a modelovanie. Všeobecný model
matematického programovania.
2. Viackriteriálne hodnotenie variantov (VHV) – Charakteristika problému VHV,
základné pojmy. Základný princíp riešenia úlohy VHV. Postupy pre objektivizáciu
odhadu váhových koeficientov (váh) rozhodovacích kritérií. Metódy riešenia –
metóda rozhodovacej matice (DMM), modifikovaná metóda rozhodovacej matice
(FDMM), analytická viacúrovňová metóda (AHP). Možnosti softvérového riešenia
3. Základy matematického programovania – Matematické programovanie (MP).
Vymedzenie lineárneho programovania (LP), formulácia všeobecného modelu
úlohy lineárneho programovania (ÚLP). Štruktúra a zostavovanie matematického
modelu ÚLP. Formulácia modelov základných typov ÚLP (napr. úloha plánovania
výroby, dopravný problém, priraďovací problém, úloha delenia materiálu, problém
ochrany objektu a pod.), definovanie tvaru všeobecného modelu ÚLP.
4. Riešenie úloh LP – Podstata grafického a analytického riešenia modelu ÚLP.
Grafické riešenie a jeho interpretácia. Analytické riešenie – simplexový algoritmus
a jeho podstata. Jednofázový simplex, dvojfázový simplex, dualita úloh LP.
Celočíselné riešenie ÚLP, podstata Gomoryho algoritmu. Analýza citlivosti riešenia
ÚLP. Možnosti softvérového riešenia.
5
Obsah predmetu „Operačná analýza“
5. Dopravný problém (DP) - Distribučné problémy a ich podstata, základné pojmy.
Model dopravného problému, vyrovnaný / nevyrovnaný DP, riešenie DP – ako úlohy
LP alebo metódou potenciálov. Určovanie východiskového riešenia, test optimality,
presuny v cykle. Viacrozmerné DP. Model všeobecného distribučného problému.
Možnosti softvérového riešenia.
6. Priraďovací problém (PP) - Priraďovacie problémy a ich podstata, základné
pojmy. Model úlohy priradenia, riešenie PP – ako úlohy LP alebo maďarskou
metódou. Určenie východiskového riešenia, test optimality, úpravy pomocou tzv.
krycích priamok. Úloha optimálneho rozmiestňovania zdrojov. Možnosti
softvérového riešenia.
7. Základy teórie grafov (TG) - Podstata úloh v teórii grafov, základné pojmy.
Riešenie úloh teórie grafov ako úlohy LP. Základné úlohy TG – minimálna kostra
grafu, cesty v grafoch - minimálna okružná cesta, minimálna cesta z vrcholu grafu
do iného vrcholu, resp. z 1 vrcholu do vrcholov ostatných, minimálna cesta medzi
vrcholmi grafu navzájom, optimálne toky v grafoch. Možnosti softvérového riešenia.
8. Základy sieťovej analýzy (SA) - Podstata úloh v sieťovej analýze, základné
pojmy. Metódy riešenia sietí – metóda kritickej cesty (CPM). Modifikácia CPM-GE,
rezervy v grafe. Možnosti softvérového riešenia.
6
Hodnotenie predmetu „Operačná analýza“
Podmienky pre úspešné absolvovanie skúšky
Splnenie povinností :
-- podmieňujúce predmety (Matematika 2 – max. do 15.6.2015)
-- aktívna účasť na vyučovaní (min. 50% prednášok absolvovať, možný bonus)
-- povinná písomná previerka (13.3.2015, 15:00),
-- spracovanie a odovzdanie semestrálneho zadania (8 príkladov, odovzdať najne- skôr 27.3.2015 (do 13:00).
-
Hodnotenie aktivít v rámci predmetu:
A) Podľa zisku bodov za aktivity v semestri (minimálny zisk 3 b):
previerka - 1 x max. 6 b = (max. 6 b) + odovzdanie semestrálneho zadania
(včasnosť odovzdania, kvalita spracovania, náročnosť zvolených úloh, originalita
– nie príklady zo skrípt a cvičení) – 8 x 0,5 b = (max. 4 b) + prípadný bonus za
aktivitu (max. 1 b).
CELKOM: 6 + 4 + 1 = max 11 b.
-B) Ak sa nepodarí splniť bodový limit nad 7 bodov, t.j. získanie hodnotenia alebo
navrhnuté hodnotenie študentovi nevyhovuje  povinnosť absolvovať
semestrálnu skúšku v rámci vypísaných termínov.
7
-
Hodnotenie predmetu „Operačná analýza“
Bodová škála základná (za hodnotené aktivity v semestri):
Level 2:
10,0 – 7,0 b. – možnosť získať okamžite hodnotenie (A - D)
Level 1:
7,0 – 3,0 b. – absolvovanie skúšky (písomná forma)
LEVEL 2 – škála
hodnotenia
• 10,0 – 9,3 b. – A
• 9,2 – 8,5 b. – B
• 8,4 – 7,7 b. – C
• 7,6 – 7,0 b. – D
LEVEL 1 – Semestrálna skúška (písomná)
Príklady = max 4 b. (pre úspešné absolvovanie je
nutné získať min. 60 % = 2,4 b)
Výsledky v semestri :
Celkový výsledok za aktivity v semestri bude zverejnený na stránke predmetu.
PODMIENKA: získať min. 30 % z bodov za semester
(min=3 b) – inak študent nepripustený ku skúške.
8
Záverečné poznámky k predmetu „Operačná analýza“
Zásady organizácie výučovania
 Prednášky: včasný príchod, pomôcky, prestávky, prezencia ...
 Previerka: záverečná previerka za semester, rozsah látky a podmienky budú
spresnené na prednáške dňa 7.3.2015
- Termín:
13.3.2015 (15:00)
- Obsah previerky = 4 príklady (75 min.) = max. 6 b.
- Oprava výsledku previerky nie je možná!
- Neúčasť na plánovanej previerke je nutné doložiť adekvátnym ospravedlnením.
- Neabsolvovanie previerky v určenom termíne = náhradný termín
dňa 20.3.2015 (11:00)= jediná možnosť ako nahradiť povinnú previerku –
inak nesplnené podmienky pre absolvovanie predmetu !!!
 Semestrálne zadanie: najneskôr 27.3.2015 (13:00).
9
Záverečné poznámky k predmetu „Operačná analýza“
 Prihlasovanie na skúšku: cez portál Vzdelávanie
 Riešenie problémov – po prednáške, resp. cez konzultačné hodiny.
Konzultačné hodiny
 Individuálne konzultácie sú možné v čase konzultačných hodín vyučujúceho:
Leitner: utorok (07:30 – 09:00), piatok (07:30 – 09:00).
Literatúra
1. Základná:
 Máca, J, Leitner, B.: Operačná analýza pre bezpečnostný manažment. 2.vyd.
FŠI ŽU, det. Prac. Košice, 2002, ISBN 80-88829-39-9.
2. Doplnková:
 Hrablik-Chovanová, H, Sakál, P.: Operačná analýza. STU – MtF, Trnava 2010.
ISBN 978-80-8096-151-0.
 Jablonský, J.: Operační výzkum : Kvantitativní modely pro ekonomické
rozhodování. Profesional Publishing, Praha 2002, ISBN 80-86419-23-1.
 ďalšie zdroje informácií z oblasti deterministických metód OA.
Aktuálne informácie: http://fsi.uniza.sk/ktvi/leitner/predmety/oa.htm
10
Záverečné poznámky k predmetu „Operačná analýza“
Prehľad dôležitých termínov
 Prednášky: 20.2.2015 (9-10)
27.2.2015 (9-10)
28.2.2015 (5-8) - sobota
6.3.2015 (9-10)
7.3.2015 (5-8) - sobota
13.3.2015 (7-10) – všetky na učebni FA 123.
 Povinná previerka:
Riadny termín:
13.3.2015 (15:00, FA 123)
Náhradný termín:
20.3.2015 (11:00, FA 115 – nutné nahlásiť sa emailom).
 Semestrálne zadanie:
odovzdať do 27.3.2015 (13:00), vzor formy na stránke predmetu
 Výsledky za semester:
najneskôr 3.4.2015, na stránke predmetu
11
Download

Organizačné pokyny (pdf)