Určené oblasti pre spracovanie semestrálneho zadania z predmetu
Základy technických vied 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zadanie A
a) Redukcia RZS (min. 3
sily).
b) Rozklad 1 sily v rovine do
dvoch vopred zadaných
smerov (veľkosť a smer
zložiek sily).
Ekvivalencia dvoch VRSS - 2
sily a 2 momenty na telese
nahradiť 1 silou a 1
momentom v zvolenom bode
telesa.
Ťažisko zloženej plochy aj
s negatívnou plochou (min.4
jednoduché útvary zložené do
zloženého útvaru).
Priamy nosník s 1 rovnomerným spojitým zaťažením
priečnym, 1 šikmou a 1
zvislou silou
a) Reakcie
b) Hodnoty vnútorných
silových veličín v bodoch
pôsobenia síl
c) Priebehy vnútorných
silových veličín po celej
dĺžke nosníka.
Jednoduchý lomený nosník
(zaťažený 1 rovnomerne spojitým priečnym zaťažením)
a) Reakcie
b) Priebeh vnútorných síl po
celom nosníku (ráme).
Rovinná PS jednoduchá (min.
7 prútov), zaťažená 3 silami –
a) metóda rezu – sily v 4
vybraných prútoch
b) uzlová metóda - všetky
prúty PS
c) porovnať výsledky.
a) pomerné predĺženie prúta
b) napätie v zaťaženom prúte
Výpočet osovo zaťaženého
prizmatického prúta na ťah /
tlak s uvažovaním vlastnej
tiaže.
Zadanie B
a) Rovnováha RZS (min.3
sily)
b) Skladanie 2 všeobecne
zadaných síl v rovine (smer,
veľkosť a miesto výslednice).
Zadanie C
a) Ekvivalencia dvoch RZS
(jeden min.3 sily, druhý 2 sily
v zadanom bode)
b) Skladanie 2 navzájom
kolmých síl v rovine (smer,
veľkosť a miesto výslednice)
a rozklad jednej z nich do
kolmých zložiek.
Redukcia VRSS - určiť
Rovnováha VRSS - určiť
veľkosť, smer a miesto
veľkosť, smer a miesto
pôsobenia výslednice 4 síl
pôsobenia rovnovážnej sily,
tvoriacich VRSS.
ktorá uvedie 4 sily tvoriace
VRSS do rovnováhy.
Ťažisko rovinnej priehradovej Ťažisko zloženej čiary (min. 6
konštrukcie (min. 8 prútov
zložených úsekov, tvoriacich
sústavy).
lomenú čiaru).
Priamy nosník s previsnutým
koncom, zaťažený 1 šikmou,
2 zvislými silami a 1
momentom
a) Reakcie
b) Hodnoty vnútorných
silových veličín v bodoch
pôsobenia síl
c) Priebehy vnútorných
silových veličín po celej
dĺžke nosníka.
Jednoduchý lomený nosník
(zaťažený 1 šikmou silou)
a) Reakcie
b) Priebeh vnútorných síl po
celom nosníku (ráme).
Rovinná PS jednoduchá (min.
7 prútov), zaťažená 4 silami –
a) uzlová metóda – všetky
uzly PS
b) metóda rezu – sily v 3
vybraných uzloch,
c) porovnať výsledky.
Priamy nosník s 1 šikmou
silou, 2 momentmi a 1
rovnomerným spojitým
zaťažením priečnym
a) Reakcie
b) Hodnoty vnútorných
silových veličín v bodoch
pôsobenia síl
c) Priebehy vnútorných
silových veličín po celej
dĺžke nosníka.
Jednoduchý lomený nosník
(zaťažený 2 kolmými silami)
a) Reakcie
b) Priebeh vnútorných síl po
celom nosníku (ráme).
Rovinná PS jednoduchá (min.
7 prútov), zaťažená 2
šikmými a 1 horizon. silou –
a) uzlová metóda – všetky
uzly PS
b) metóda rezu – sily v 4
vybraných uzloch,
c) porovnať výsledky.
a) priečne zúženie prúta
a) vplyv zmeny teploty
b) Hookov zákon pre ťah/tlak. b) absolútne predĺženie prúta.
Výpočet prizmatického prúta, Výpočet osovo zaťaženého
zaťaženého 2 šikmými silami prúta s odstupňovaným
na ťah / tlak a na ohyb.
prierezom na ťah / tlak bez
vplyvu vlastnej tiaže.
Download

Semestrálne zadanie