Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta.
Osnovy predmetu Regionálna ekonomika a politika
Študijný program: Verejná správa a regionálny rozvoj
Semester: zimný Rozsah: 52 hodín výučby (Týždenne2/2) Akademický rok: 2013/2014
Garancia: Katedra regionálnych vied a manažmentu
Garant: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Prednášajúci: prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Vedenie seminárov/cvičení: Ing. Peter Burger, PhD.
Týždeň
1
2
3
4
5
6
Obsah prednášok
Priestorová štruktúra ekonomiky.
Priestor ako ekonomická veličina –
vznik regionálnej vedy. Aktéri priestorovej štruktúry.
Rozmiestnenie ekonomických aktivít
v priestore. Lokalizačné procesy
charakteristické disperziou v priestore. Priestorová koncentrácia
ekonomických aktivít.
Obsah cvičení/seminárov
Úvod do predmetu Regionálna ekonomika
a politika. Zadanie semestrálnej práce.
Definovanie základných pojmov, základných
dokumentov podpory regionálneho rozvoja,
Národnej stratégie regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov a obcí.
Regionálny rozvoj. Koncepčné prí- Strategické plánovanie v regionálnom rozstupy k regionálnemu rozvoju. Exo- voji (kroky procesu strategického plánovagénne koncepcie regionálneho roz- nia).
voja. Základné ekonomické súvislosti regionálneho ekonomického rastu. Externý dopyt a kumulatívne
procesy. Keynesovské teórie regionálneho rastu.
Endogénne koncepcie regionálneho Programy hospodárskeho a sociálneho rozrozvoja. Endogénny technický pok- voja vyšších územných celkov a obcí (prírok a rastúce výnosy z rozsahu. No- prava analytickej časti, príprava strategickej
časti).
vá teória rastu a nová ekonomická
geografia. Inštitucionálna ekonomika v regionálnom rozvoji. Malé
a stredné firmy a siete firiem. Znalosti, inovácie a učenie v regionálnom rozvoji. Konkurencieschopnosť
a regionálne odvetvové klastre.
Regionálna politika. Región ako ob- Programy hospodárskeho a sociálneho rozjekt regionálnej politiky. Charakte- voja vyšších územných celkov a obcí (imristika modelov uplatňovania regio- plementácia stratégií regionálneho rozvoja,
nálnej politiky.
financovanie regionálneho rozvoja)
Ciele regionálnej politiky zamerané Národná stratégia regionálneho rozvoja
na zvyšovanie účinnosti regionálnej Slovenskej republiky (prioritné oblasti rozpolitiky a na vyrovnávanie regionál- voja Slovenskej republiky, vízia a stratégia
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta.
7
8
9
10
11
12
nych rozdielov.
Tvorba a realizácia regionálnej politiky. Plánovacie a programovacie
činnosti. Dlhodobé plánovacie činnosti národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Strednodobé plánovacie
činnosti na regionálnej a lokálnej
úrovni.
Regulačné a implementačné činnosti. Nástroje regionálnej politiky.
Zdroje priamej podpory na realizáciu projektov a opatrení. Monitorovacie a hodnotiace činnosti. Zásady
súčinnosti
regionálnej
politiky
a územného plánovania.
regionálneho rozvoja SR)
Národná stratégia regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky (priority a ciele stratégie rozvoja krajov v SR)
Formovanie regionálnej politiky
v ekonomike SR. Regionálna politika
v ekonomike Slovenska po roku
1990. Ťažiskové regionálne problémy SR.
Regionálna politika EÚ. Vzťah regionálnej politiky EÚ k iným európskym
politikám. Ciele kohéznej politiky
EÚ.
Výpočet intenzity regionálnych zhlukov.
Výpočet Hirschmann -Herfindahlovho indexu z aktuálnych štatistických údajov.
Prezentovanie semestrálnych prác.
Metódy merania odvetvovej špecializácie.
Lokalizačný kvocient (LQ) a jeho výpočet.
Príklad výpočtu LQ z aktuálnych štatistických údajov. Nevýhody lokalizačnej analýzy.
Technika minimálnych požiadaviek (Ulman
a Dacey) a jej výpočet. Prezentovanie
semestrálnej práce.
Giniho koeficient a Lorenzova krivka. Giniho
koeficient a jeho výpočet na úrovni krajov a
okresov v SR. Nevýhody a problémy spojené
s používaním
Giniho
koeficientu.
Prezentovanie semestrálnych prác.
Regióny a ukazovatele pre kohéznu Zápočtová písomka
politiku EÚ. Fondy kohéznej politiky
a vecné zameranie podpory EÚ.
Regionálna politika SR vo väzbe na Prezentovanie semestrálnej práce. Opravná
politiku EÚ 2007 -2013. Zvýšenie zápočtová písomka. Udeľovanie zápočtov.
účinnosti regionálnej politiky EÚ
a jej budúce výzvy.
Podmienky udelenia zápočtu a podrobný spôsob hodnotenia:
1. Zápočtová písomka je v 11. týždni zimného semestra a je zostavená z tém, ktoré boli preberané na cvičení. Maximálny počet % za zápočtovú písomku je 25%.
Odovzdanie a prezentovanie semestrálnej práce bude prebiehať počas 8. 9. 10. a 12. týždňa.
Maximálny počet za odovzdanú a prezentovanú semestrálnu prácu je 15%.
Maximálny počet % za zápočet je 40%, minimálny počet je 21%.
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta.
Požiadavky na skúšku a podrobný spôsob hodnotenia:
Skúška pozostáva z písomného testu s maximálnou váhou hodnotenia 60%.
Písomný test trvá 60 minút a je zostavený z tém prednesených a z povinnej literatúry.
Termíny skúšok z predmetu Regionálna ekonomika a politika sú zverejnené v MAIS.
Povinná literatúra:
1. Buček, M., Rehák, Š., Tvrdoň, J. Regionálna ekonómia a politika, IURA Edition, Bratislava, 2010.
2. Samson, Š., Byrtus, J., Hudec, O., Naďová, M.: Regionálna ekonomika, EkF, TU v Košiciach, 2002. Kapitola Lokalizačná teória regionálnej politiky.
3. Podoby regionálneho a miestneho rozvoja.
http://www3.ekf.tuke.sk/krvam/files/clanky/hudec/hudec_01.pdf Kapitoly 1 a 6.
4. Sloboda, D.: Slovensko a regionálne rozdiely – teórie, regióny, indikátory, metódy.
http: //www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/Slovensko_a_regionalne_rozdiely.pdf
str. 1-27.
5. Hudec, O.: Regionálne inovačné systémy, strategické plánovanie a prognózovanie.
http://www.3.ekf.tuke.sk/krvam/files/clanky/hudec/hudec/_02.pdf strany 55-78.
6. Rehák, Š., Šipikal, M.,: Metódy a techniky regionálnej analýzy – praktikum. Kapitola
o špecializácii a diverzifikácií.
7. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti.
http://www.ekonom.san.sk/doc/Strategia2010.pdf Kapitola 8.
Odporúčaná literatúra:
1.
2.
3.
4.
Blažek, J.: Teórie regionálního rozvoje. Univerzita Karlova v Praze, 2002, 211 s.
Blažek, J.: Regionální vývoj a regionálni politika. Pdf súbor.
Ekonomika municipalit regionů. http://www.vsrr.cz/reg/kestazeni/emr2.pdf
Tej, J.: Región a správa, dve kapitoly ako pdf súbory.
Schválené dňa: 10.09.2013
Schválil: doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
Download

Osnovy predmetu Regionálna ekonomika a politika