Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta.
Osnovy predmetu manažment verejnej správy
Študijný program: Verejná správa a regionálny rozvoj
Semester: letný
Rozsah: 2/1 Akademický rok: 2011/2012
Garancia: KRVaM
Garant: Daniel Klimovský
Prednášajúci: Daniel Klimovský
Vedenie seminárov/cvičení: Daniel Klimovský
Týždeň Obsah prednášok
Manažment a správa
1
2
Prístupy k manažmentu verejnej správy
3
Funkcie a poslanie manažérov vo verejnej
správe
Rozhodovanie vo verejnej správe a jeho
limity
4
5
Strategický manažment
6
Personálny manažment
7
8
Finančný manažment a rozpočtovanie
9
Manažérske informačné systémy
10
11
Kontrolné mechanizmy vo verejnej správe
12
Krízový manažment
Hodnotenie
účinnosti,
hospodárnosti
a efektívnosti vo verejnej správe
Etika v manažmente verejnej správy
Obsah cvičení/seminárov
Úvodná informačná hodina
Vymedzenie podmienok pre postup ku skúške
Vymedzenie spôsobu skúšania
Rozlíšenie medzi pojmami manažment a správa
Definícia verejnej správy
Manažment verejnej správy a diferencované prístupy
k jeho inštitucionalizácii
Funkcie manažéra
Poslanie manažéra vo verejnej správe
Typy manažérov
Rozhodovanie vo verejnej správe
Väčšinový a verejný záujem
Strategický manažment a jeho základné prvky
Nástroje strategického rozhodovania
Priebežný test (14 b.)
Personálny manažment a jeho základné prvky
Nástroje personálneho manažmentu
Finančný manažment a jeho základné prvky
Rozpočtovacie metódy
Priebežná písomka (16 b.)
Krízový manažment a jeho základné prvky
Typy krízových situácií
Kontrola vo verejnej správe
Inštitucionálny rámec kontroly vo verejnej správe
v slovenských podmienkach
Vyhodnotenie domácich zadaní (10 b.)
Podmienky udelenia zápočtu a podrobný spôsob hodnotenia:
Písomka (16 b.); Test (14 b.); Domáce zadanie – referát (10 b.)
Z písomky a testu je možné zúčastniť sa iba jedného spoločného opravného termínu - miesto
a čas jeho konania určí vyučujúci (najskôr však v 13. týždni semestra).
xxx
Minimálny požadovaný počet bodov: 21 b.
xxx
V prípade nepripravenosti študenta na seminárnu hodinu môže vyučujúci v rámci individuálneho hodnotenia aktivity rozhodnúť o udelení -4 b. a súčasne absencii na hodine.
xxx
Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta.
Počas semestra je možné vynechať dve seminárne hodiny (požaduje sa ospravedlnenie neúčasti).
Požiadavky na skúšku a podrobný spôsob hodnotenia:
Kombinovaná skúška (60 b.):
- písomná časť (10 b.):
- otvorené otázky (8 b.)
- testové otázky (2 b.)
- ústna časť (50 b.)
Povinná literatúra:
KLIMOVSKÝ, D. (2008): Základy verejnej správy. Košice.
NEMEC, J., WRIGHT, G. (2002): Management veřejné správy: teorie a praxe. Zkušenosti z
transformace veřejné správy ze zemí střední a východní Evropy. Praha: Ekopress.
OCHRANA, F. (2003): Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Praha: Ekopress.
OCHRANA, F. (2002): Manažerské metody ve veřejném sektoru: teorie, praxe a metodika
uplatnění. Praha: Ekopress.
SLÁVIK, Š. (2005): Strategický manažment. Bratislava: Sprint.
Odporúčaná literatúra:
BERAN, V., DLASK, P. (2005): Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha:
ACADEMIA.
BOSÁKOVÁ, M., FERJENČÍK, J. (2001): Riadenie ľudských zdrojov. Bratislava: EKONÓM.
CRAINER, S. (2000): Moderní management. Základní myšlenkové směry. Praha: Management
Press.
KRÁĽOVIČ, J., MARKOVIČ, P., VLACHYNSKÝ, K. (2002): Finančný manažment. Bratislava: IURA
EDITION.
LUKÁŠ, M. (2000): Městský informační management. Praha: Grada Publishing.
MACKOVÁ, E. (2002): Vybrané problémy verejného sektora a verejného manažmentu. Teoretické prístupy. Bratislava: Ekonóm.
MALLYA, T. (2007): Základy strategického řízení a rozhodování. Praha: Grada Publishing.
MATULČÍKOVÁ, M., SRNA, O. (2002): Krízový manažment. Bratislava: EKONÓM.
MIHALÍKOVÁ, E., ČISÁRIK, P. (2007): Manažérska informatika vo verejnej správe. Košice: UPJŠ
FVS.
POMAHAČ, R. (1999): Průvodce veřejnou správou. Praha: ISV nakladatelství.
ŠTĚDROŇ, B. (2007): Manažerské řízení a informační technologie. Praha: Grada Publishing.
VODÁČEK, L. – VODÁČKOVÁ, O. (2006): Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press.
Schválené dňa: 8. 2. 2012
Schválil: Doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
Download

Manažment verejne správy