Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Výročná správa o činnosti fakulty
2012
Žilina 2012
1
OBSAH
1
Všeobecné informácie ............................................................................................................................. 3
2
Vzdelávacia činnosť ................................................................................................................................ 7
3
Vedeckovýskumná činnosť.................................................................................................................... 17
4
Medzinárodná spolupráca ...................................................................................................................... 33
5
Zamestnanci fakulty............................................................................................................................... 40
6
Odpočet hospodárenia na fakulte za rok 2012 ....................................................................................... 41
7
Rozvojové zámery................................................................................................................................ 45
8
Prílohy ................................................................................................................................................... 49
Zoznam záverečných a diplomových prác absolventov fakulty v akademickom roku 2011/2012 ....... 50
Výročné správy katedier........................................................................................................................ 69
2
1
Všeobecné informácie
Adresa fakulty :
Fakulta špeciálneho inžinierstva
Ul. 1. mája 32
010 26 Žilina
Akademickí funkcionári fakulty:
Dekan:
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
tel.: 041/513 6600 - 01
fax: 041/513 6620
e-mail: [email protected], [email protected]
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť:
Ing. Eva Sventeková, PhD.
tel.: 041/513 6602
e-mail: [email protected]
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť:
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
tel.: 041/513 6604
e-mail: [email protected]
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy:
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
tel.: 041/513 6610
e-mail: [email protected]
Tajomník fakulty:
Ing. Milan Goč
tel.: 041/513 6603
e-mail: [email protected]
Prehľad najdôležitejších udalostí fakulty v roku 2012
V rámci vzdelávacej činnosti sa v roku 2012 potvrdil pretrvávajúci záujem uchádzačov o štúdium
akreditovaných študijných programov zabezpečovaných fakultou, o čom svedčí koeficient
vyjadrujúci záujem o štúdium, pomer zapísaných k prijatým je 0,9, ako aj výsledky zisťovania
preferencií fakulty a jej študijných programov. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa podarilo podať
projekt 7.RP INFORM, kde fakulta vystupuje ako koordinátor a bol prijatý projekt 7.RP
COBACORE, ktorý sa začne riešiť od roku 2013, kde fakulta vystupuje ako partner projektu.
V rámci riešeného európskeho vzdelávacieho projektu Competency Based e-Portal of Security and
Safety Engineering, kde je fakulta hlavným koordinátorom, bol odovzdaný do užívania eSEC portál
www.eSECportal.eu. Portál je zameraný na jednotlivé oblasti bezpečnosti, ktorý má ambíciu stať sa
významným európskym priestorom pre výmenu informácií v oblasti bezpečnosti. Významnou
udalosťou fakulty bolo už po 17. krát úspešné zorganizovanie medzinárodnej vedeckej
konferencie „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“ a 15. ročníka medzinárodnej
konferencie „Dopravná logistika a krízové situácie“. V neposlednom rade to bolo vytvorenie
virtuálnej skupiny absolventov fakulty – Alumni FŠI ŽU prostredníctvom sociálnej siete Facebook,
kde bolo ku koncu roka prihlásených spolu 251 členov.
3
Vedecká rada fakulty
Predseda:
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Podpredseda:
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Členovia:
prof. Ing. Štefan Cisko, PhD.
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
Dr. h.c. prof. mpx. h.c. prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.
prof. Ing. Jozef Haládik, PhD.
prof. Ing. Štefan Hittmár, PhD.
prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Ing. Eva Sventeková, PhD.
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
4
Zloženie kolégia dekana
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
dekan
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
vedúci pracoviska výskumu krízového riadenia
Ing. Milan Goč
tajomník fakulty
Ing. Vladislav Kašpar, PhD.
predseda akademického senátu
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
vedúci katedry krízového manažmentu
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
vedúci katedry požiarneho inžinierstva
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
vedúci katedry bezpečnostného manažmentu
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
Ing. Eva Sventeková, PhD.
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
vedúci katedry technických vied a informatiky
Bc. Ľubomír Bača
zástupca študentskej komory AS fakulty do 6/2012
Ján Buhaj
zástupca študentskej komory AS fakulty od 6/2012
5
Akademický senát fakulty
Predseda:
Ing. Vladislav Kašpar, PhD.
Podpredseda:
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Zamestnanecká komora:
Ing. Štefan Jangl, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
doc. RSDr. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Šimonová Mária, PhD.
Ing. Zánická Hollá Katarína, PhD.
Študentská komora:
Bc. Ľubomír Bača
(do 6/2012 – ukončené štúdium)
Roman Kameník
(do 6/2012 – ukončené štúdium)
Ján Buhaj
Adrián Moravčík
Veronika Fujdiarová
(od 11/2012 – doplnkové voľby)
Martina Harmanová
(od 11/2012 – doplnkové voľby)
Zástupcovia FŠI ŽU v Akademickom senáte ŽU
Zamestnanecká komora:
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Študentská komora:
Eva Bachanová
Július Jakab
Zástupca FŠI ŽU v Rade VŠ:
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Zástupca FŠI ŽU v Študentskej rade VŠ:
Ján Buhaj
(od 4/2012)
6
2
Vzdelávacia činnosť
Zameranie a štruktúra fakulty
Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity (FŠI ŽU) v Žiline pripravuje
vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku krízového riadenia s dôrazom na ochranu
obyvateľstva, hospodárstva a prírody v krízových situáciách pre potreby verejnej správy
a podnikateľského sektora.
FŠI ŽU zabezpečuje vysokoškolské bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium a rôzne
formy celoživotného vzdelávania v akreditovaných odboroch a študijných programoch,
v ktorých tvorivo rozvíja aj vedeckovýskumnú činnosť a jej výsledky prezentuje vo svojej
publikačnej činnosti.
Vzdelávací proces priamo zabezpečujú tieto pracoviská fakulty:
•
•
•
•
•
katedra krízového manažmentu,
katedra bezpečnostného manažmentu ,
katedra požiarneho inžinierstva,
katedra technických vied a informatiky ,
pracovisko výskumu krízového riadenia, ktoré sa čiastočne podieľa aj na pedagogickej
činnosti.
Všetky katedry sú v súčasnosti profilovými katedrami s garanciou prípravy odborníkov pre
krízový manažment vo verejnej správe, záchranné služby, ochranu osôb a majetku a krízový
manažment v dopravných službách.
Formy štúdia a študijné programy
Vzdelávací proces prebieha v akreditovaných študijných programoch, ktoré sú uvedené v
tabuľke. Všetky akreditácie sú platné pre dennú aj externú formu štúdia a sú priznané
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bez obmedzenia. Právo udeľovať
príslušné akademické tituly absolventom štúdia je priznané rozhodnutím číslo CD-200933048/33181-1:sekr. zo dňa16. septembra 2009.
FŠI ŽU zabezpečuje vysokoškolské bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium a rôzne
formy celoživotného vzdelávania v akreditovaných odboroch a študijných programoch,
v ktorých tvorivo rozvíja aj vedeckovýskumnú činnosť a jej výsledky prezentuje vo svojej
publikačnej činnosti.
Všetky uvedené študijné programy majú akreditáciu pre prvý, druhý aj tretí stupeň
vysokoškolského štúdia. Dĺžka štúdia je v dennej aj externej forme štúdia v súčasnosti 3 roky
v bakalárskom stupni a 2 roky v inžinierskom stupni štúdia. V treťom stupni vysokoškolského
štúdia je dĺžka štúdia v dennej forme 3 roky a v externej forme 5 rokov.
Požiadavky praxe sú vo všetkých študijných programoch získavané predovšetkým
spoluprácou so zahraničnými i domácimi odbornými združeniami, organizáciami
a podnikateľskými subjektmi i sledovaním úspešnosti študentov v praxi.
7
Prehľad študijných odborov, špecializácií a programov
Katedra
Študijný odbor
Študijný program
Dĺžka štúdia (roky)
denné
externé
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
krízového
manažmentu
bezpečnostného
manažmentu
požiarneho
inžinierstva
technických vied
a informatiky
krízového
manažmentu
občianska bezpečnosť
krízový manažment
3
3
ochrana osôb
a majetku
bezpečnostný
manažment
3
3
záchranné služby
záchranné služby
3
3
3
3
doprava v krízových
situáciách
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
dopravné služby
občianska bezpečnosť
krízový manažment
2
2
bezpečnostného
manažmentu
požiarneho
inžinierstva
technických vied
a informatiky
ochrana osôb
a majetku
bezpečnostný
manažment
2
2
záchranné služby
záchranné služby
2
2
2
2
krízového
manažmentu
bezpečnostného
manažmentu
požiarneho
inžinierstva
technických vied
a informatiky
občianska bezpečnosť
krízový manažment
3
5
ochrana osôb
a majetku
bezpečnostný
manažment
3
5
záchranné služby
záchranné služby
3
5
dopravné služby
doprava v krízových
situáciách
3
5
doprava v krízových
situáciách
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
dopravné služby
FŠI ŽU má právo udeľovať akademický titul bakalár v štyroch študijných programoch
denného aj externého štúdia:
•
•
•
•
bezpečnostný manažment v študijnom odbore ochrana osôb a majetku,
doprava v krízových situáciách v študijnom odbore dopravné služby,
krízový manažment v študijnom odbore občianska bezpečnosť,
záchranné služby v študijnom odbore záchranné služby.
FŠI ŽU má právo udeľovať akademický titul inžinier v štyroch študijných programoch
denného aj externého štúdia:
•
•
•
•
bezpečnostný manažment v študijnom odbore ochrana osôb a majetku,
doprava v krízových situáciách v študijnom odbore dopravné služby,
krízový manažment v študijnom odbore občianska bezpečnosť,
záchranné služby v študijnom odbore záchranné služby.
8
FŠI ŽU má právo udeľovať akademický titul doktor (philosophiae doctor) v štyroch
študijných programoch denného aj externého štúdia:
•
•
•
•
bezpečnostný manažment v študijnom odbore ochrana osôb a majetku,
doprava v krízových situáciách v študijnom odbore dopravné služby,
krízový manažment v študijnom odbore občianska bezpečnosť,
záchranné služby v študijnom odbore záchranné služby.
FŠI ŽU má priznané práva habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov
bez časového obmedzenia:
• v študijnom odbore č. 8.3.1 ochrana osôb a majetku,
• v študijnom odbore č. 8.3.6 záchranné služby,
• v študijnom odbore č. 8.3.7 občianska bezpečnosť.
FŠI ŽU je oprávnená vykonávať školenia v rámci akreditovaných programov v 19 kurzoch:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Efektívny krízový manažment,
Manažérstvo bezpečnostných systémov pri ochrane osôb a majetku,
Bezpečnosť informačných systémov vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch,
Bezpečnostný manažér vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch,
Bezpečnostný manažment v 10-tich moduloch:
- Manažérstvo bezpečnostných rizík,
- Manažérstvo bezpečnostných rizík v zahraničných misiách,
- Manažérstvo priemyselnej bezpečnosti,
- Manažérstvo projektov prevencie kriminality,
- Manažérstvo fyzickej a objektovej bezpečnosti,
- Manažérstvo bezpečnosti podniku,
- Ochrana pred nástražnými a výbušnými systémami,
- Projektovanie bezpečnostného systému,
- Ochrana osôb,
- Bezpečnostné systémy ochrany objektov,
Základná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany,
Ďalšia odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany,
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany,
Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany,
Odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obcí.
9
Počty študentov k 1. 11. 2012
Druh štúdia
Bezpečnostný manažment
Doprava v krízových situáciách
Krízový manažment
Záchranné služby
Celkom
Ročník štúdia
1
Denné štúdium bakalárske
90
64
64
218
Denné štúdium inžinierske
62
14
33
26
Celkom
2
3
66
48
56
170
82
14
52
26
174
Bezpečnostný manažment
58
Doprava v krízových situáciách
18
Krízový manažment
45
Záchranné služby
14
Celkom
Celkom študentov FŠI ŽU v dennom štúdiu
Externé štúdium bakalárske
Bezpečnostný manažment
22
8
Doprava v krízových situáciách
Krízový manažment
17
10
Záchranné služby
23
17
Celkom
62
35
Externé štúdium inžinierske
Bezpečnostný manažment
17
22
Doprava v krízových situáciách
4
12
Krízový manažment
7
19
Záchranné služby
11
12
Celkom
39
65
Celkom študentov FŠI ŽU v externom štúdiu
Denné doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment
2
1
Doprava v krízových situáciách
2
1
Krízový manažment
2
2
Záchranné služby
2
1
Celkom
8
5
Externé doktorandské štúdium
Bezpečnostný manažment
1
1
Doprava v krízových situáciách
2
Krízový manažment
2
3
Záchranné služby
3
1
Celkom
6
1
6
Celkom študentov v doktorandskom štúdiu
Celkom študentov FŠI ŽU vo všetkých formách štúdia
238
14
164
146
562
120
32
78
40
270
832
15
6
14
6
41
45
6
41
46
138
39
16
26
23
104
242
2
2
1
2
7
3
1
1
5
5
5
5
5
20
4
3
3
1
11
9
6
9
5
29
49
1123
10
Vzdelávací proces zabezpečujú zamestnanci, ktorých prehľad je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.
Prehľad kategórií zamestnancov k 31. 12. 2012
Kategória
profesori
docenti
Učitelia
odborní asistenti
asistenti
V – A hodnosť
DrSc.
CSc., PhD.
Spolu
CSc., PhD.
prof.
Spolu
prof.
doc.
CSc., PhD.
bez hodnosti
Spolu
VŠ
s PhD. (doc.)
Spolu
SPOLU:
Výskumní pracovníci
Administratívni zamestnanci
Fakulta celkom
doc., CSc., PhD.
VS
Spolu
VS
SS
Spolu
HPÚ
SPÚ
0
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
11
0
11
0
0
28
1
29
0
0
0
45
1
2
3
5
7
12
60
Prijímanie na štúdium
Prijímacie konanie v dennej i externej forme štúdia bolo realizované v súlade s platnými
zásadami prijímacieho konania FŠI ŽU. Podmienky na prijatie do bakalárskeho stupňa štúdia
sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi nemenili. Uchádzači absolvovali písomné testy
z matematiky, cudzieho jazyka a informatiky.
Štatistika prijímacieho konania potvrdzuje trvalý záujem uchádzačov o študijné programy
fakulty. Do bakalárskeho stupňa štúdia sa prihlásilo 539 uchádzačov a takmer 90 % z nich sa
zúčastnilo prijímacieho konania. Prijímaciemu konaniu do bakalárskeho stupňa sa muselo
v plnom rozsahu vrátane písomných testov podrobiť 22 študentov fakulty, ktorí nesplnili
podmienky pre zápis do ďalšieho roku štúdia, prípadne pre riadne ukončenie štúdia, a po
vylúčení zo štúdia podali prihlášky na opätovné prijatie. Plánovaný počet prijímaných
do denného bakalárskeho štúdia sa naplnil na 108 % . Prijímacieho konania do bakalárskeho
a inžinierskeho stupňa štúdia sa zúčastnilo takmer 90 % pozvaných uchádzačov a z prijatých
505 uchádzačov sa 452 zapísalo na štúdium.
V prijímacom konaní do druhého stupňa vysokoškolského štúdia sa uplatnili kritériá
stanovené vyhláškou dekana. Vyhláška podporuje trend univerzít umožniť štúdium
v inžinierskych študijných programoch len najlepším študentom a zároveň reaguje na fakt, že
v bakalárskom štúdiu mali niektorí študenti študijné problémy, ktoré sa u nich v inžinierskom
štúdiu násobili. Vyhláškou dekana FŠI ŽU bolo stanovené, že na štúdium inžinierskych
11
študijných programov môžu byť prijatí absolventi bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo
príbuznom študijnom programe, ktorí:
•
•
dosiahli v bakalárskom študijnom programe celkový vážený priemer známok 2,5 a menej,
úspešne zložili štátnu skúšku v prvom termíne.
Tieto kritériá sa javia ako významné motivačné činitele pre študentov bakalárskeho štúdia.
Výber zo štatistiky prijímacieho konania
Denné štúdium
Externé štúdium
Denné štúdium
Externé štúdium
Počet uchádzačov
Počet prijatých
Bakalárske štúdium
435
253
104
77
Inžinierske štúdium
174
135
54
40
Počet zapísaných
213
65
134
40
Doktorandské štúdium
Denné štúdium
22
8
8
Externé štúdium
9
7
6
798
520
466
CELKOM
Doktorandské štúdium zabezpečuje fakulta v dennej aj externej forme v akreditovaných
študijných programoch. Doktorandi sú pripravovaní na samostatnú vedeckú a výskumnú
prácu formou prednášok, seminárov, konzultácií, stáží a samostatnej vedeckej a výskumnej
práce podľa individuálnych študijných plánov. Zvýšená pozornosť bola venovaná
prijímaciemu konaniu a výberu uchádzačov podľa sprísnených kritérií.
Absolventi
V akademickom roku 2011/2012 bolo na záverečné skúšky v riadnom termíne prihlásených
158 študentov bakalárskeho a 177 študentov inžinierskeho štúdia. Pri štátnej skúške neuspelo
celkom 28 študentov. Opravné termíny štátnych záverečných skúšok boli vykonané
v mesiacoch september a október.
Štatistika výsledkov štátnych skúšok
Stupeň a forma
štúdia
počet
Bc. denné
%
počet
Ing. denné
%
počet
Bc.
externé
%
počet
Ing.
externé
%
CELKOM počet
134
100
132
100
Prospeli
s vyznamenaním
16
11,9
3
2,3
24
100
45
100
335
0
0
0
0
19
Prihlásení
Prospeli
Neprospeli
119
88,8
124
93,9
15
11,2
8
6,1
Neobhájené
ZP
9
6,7
2
1,5
22
91,7
42
93,3
325
2
8,3
3
6,7
28
1
4,2
2
4,4
14
12
Predsedovia komisií pre štátne skúšky vo svojich správach pozitívne hodnotili kvalitatívnu
úroveň záverečných prác. Tento trend sa fakulta snaží udržiavať využitím potenciálu
externých organizácií a jednotlivcov (expertov z praxe) najmä pri konzultačnej činnosti počas
spracovávania záverečných prác i ako oponentov záverečných prác. Odborníci z praxe
(domáci i zahraniční) sa každoročne zúčastňujú na štátnych záverečných skúškach ako
členovia skúšobných komisií.
Významnou zmenou bolo administratívne zabezpečenie štátnych skúšok prostredníctvom
elektronických systémov univerzity. Témy záverečných prác začala fakulta v septembri
zverejňovať elektronicky cez systém „Vzdelávanie”. Ten umožnil študentom prihlásiť sa na
vybranú tému elektronicky. Spracované zadania záverečných prác sa generovali priamo zo
systému. Tento systém zjednodušil aj prípravu a administratívne zabezpečenie štátnych
skúšok automatickým generovaním diplomov, vysvedčení a dodatkov k diplomom.
Počty absolventov v akademickom roku 2011/2012
Denné
štúdium
Externé
štúdium
Celkom
bezpečnostný manažment - Bc.
doprava v krízových situáciách - Bc.
krízový manažment - Bc.
záchranné služby - Bc.
58
18
33
21
8
3
3
10
66
21
36
31
bezpečnostný manažment - Ing.
doprava v krízových situáciách - Ing.
krízový manažment - Ing.
záchranné služby – Ing.
70
16
34
10
13
4
13
14
83
20
47
24
bezpečnostný manažment - PhD.
doprava v krízových situáciách - PhD.
krízový manažment - PhD.
záchranné služby - PhD.
3
3
3
3
3
1
4
2
6
4
7
3
272
76
348
Študijný program
Celkom
Profilové katedry fakulty oslovili potenciálnych zamestnávateľov absolventov FŠI ŽU
s požiadavkou o zhodnotenie uplatnenia absolventov FŠI ŽU z pohľadu ich adaptácie
do praxe a vedomostnej pripravenosti. Zamestnávatelia pozitívne hodnotili technické znalosti
a teoretickú prípravu absolventov. Pre lepšiu pripravenosť absolventov na trhu práce
odporúčajú rozšíriť výučbu o ďalšie praktické disciplíny, riadenie ľudí, prípadne sociálne
kompetencie. V zmysle zisťovania uplatniteľnosti absolventov fakulty vypracovalo Prezídium
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) MV SR komplexnú správu o uplatnení absolventov
študijného programu „záchranné služby“, v ktorej priami nadriadení hodnotili vedomosti,
schopnosti a zručnosti absolventov FŠI ŽU podľa ich pracovného zaradenia na jednotlivých
krajských riaditeľstvách a zariadeniach HaZZ. V správe sú pozitívne hodnotené znalosti
absolventov v oblasti platných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, chémie
horenia a hasenia, schopnosti pri koordinácii činností, vedomosti o druhoch a technických
parametroch hasičskej techniky, znalosti využiteľné pri nasadzovaní potrebného množstva síl
a prostriedkov na zásah. Hodnotitelia odporúčali doplniť praktickú prípravu absolventov
o simuláciu hasičskej stanice (operačného strediska) na získavanie praktických skúseností
z činnosti HaZZ.
13
Hodnotenie kvality výučby
FŠI ŽU je od roku 2003 držiteľom Certifikátu kvality pre systém riadenia kvality podľa
normy STN ISO 9001, ktorý hodnotí všetky procesy fakulty s dôrazom na vzdelávanie
s každoročným overovaním výsledkov.
Na základe § 87a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“)
vydala rektorka ŽU smernicu č. 100, ktorá upravuje priebežné hodnotenie kvality
poskytovaného vzdelávania na ŽU v Žiline. Smernica upravuje postup ŽU v Žiline pri
priebežnom zisťovaní a vyhodnocovaní úrovne kvality nadobúdania vedomostí a rozvoja
zručností (ďalej aj „vyhodnocovanie vedomostí“), ktoré získava študent ŽU v Žiline
a stanovuje pravidlá vyhodnocovania vedomostí podľa zákona o vysokých školách.
Pri vyhodnocovaní úrovne vedomostí sa posudzuje:
•
•
stav pred a po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích činností,
stav vedomostí a zručností dosiahnutý po absolvovaní jednotlivých vzdelávacích činností
v porovnaní s profilom absolventa daného študijného programu.
V intenciách tejto smernice fakulta v uplynulom akademickom roku hodnotila kvalitu
poskytovaného vzdelávania podľa stanovených pravidiel so snahou identifikovať prípadné
nedostatky vzdelávacích metód, osobitná pozornosť sa pritom venovala posúdeniu
dosiahnutej kvality vedomostí a zručností. Na skvalitňovaní a odstraňovaní zistených
nedostatkov vo vyučovacom procese sa podieľajú aj pravidelné anketové zisťovania.
V uplynulom roku bol vykonaný prieskum, pri ktorom boli využité dva druhy dotazníkov,
v ktorých mohli študenti vyjadriť svoje názory na kvalitu pedagogického procesu. Cieľovými
skupinami boli predovšetkým študenti v záverečných ročníkoch bakalárskeho a inžinierskeho
štúdia. Taktiež boli vykonané dotazníkové prieskumy zamerané na hodnotenie konkrétneho
predmetu a pedagogickej úrovne vyučujúceho. Celkom bolo oslovených skoro 300 študentov,
pričom návratnosť dotazníkov bola 91% v bakalárskom stupni a 83% v inžinierskom stupni.
Vyhodnotením dotazníkov získala fakulta veľké množstvo názorov na kvalitu vzdelávacieho
procesu.
Kontrolnú činnosť vykonávali predovšetkým vedúci katedier a vedúci skupín so zameraním
na výučbu zabezpečovanú mladými a začínajúcimi učiteľmi a doktorandmi. Kontrolovali tiež
dodržiavanie pedagogickej disciplíny a zabezpečenie operatívnych zmien výučby. Pozornosť
bola zameraná predovšetkým na:
• dodržiavanie časového rozvrhu,
• obsahovú a metodickú náplň vyučovania,
• pedagogickú úroveň prednášajúceho (cvičiaceho),
• úroveň vzťahu pedagóg a študent.
V priebehu kontrol neboli zistené vážnejšie nedostatky. Vyučujúci dodržali časový
harmonogram, po stránke obsahovej boli všetky jednotky študijného programu na dobrej
úrovni. Určité nedostatky boli v oblasti metodického vedenia vyučovania z pohľadu
postupnosti a nadväznosti učiva, literárnych zdrojov a tiež kontaktu so študentmi.
Za vynikajúce študijné výsledky poskytuje fakulta študentom prospechové štipendiá.
Mimoriadne štipendiá dostávajú študenti za prácu a vzornú reprezentáciu fakulty a univerzity
v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu.
14
Fakulta aktívne využíva špecializovaný softvér univerzity na podporu e-vzdelávania, ktoré
umožňuje prístup k elektronickým výučbovým blokom, testovaniu, skúšaniu a organizačnému
zabezpečeniu štúdia.
Na jednotlivých katedrách sa zlepšili možnosti uskutočňovať výučbu v anglickom jazyku.
Katedry sú schopné zabezpečiť spoločne výučbu pre zahraničných študentov
16 rozhodujúcimi predmetmi v cudzom jazyku.
Prehľad predmetov zabezpečovaných v cudzom jazyku
Číslo
predmetu
91350
91051
92071
91050
92133
91251
92155
92231
92255
91261
92451
92027
91012
92030
96053
96053
Názov predmetu
Security System Designing
Risk Theory
Crisis Management
Planning and Forecasting
Marketing
Fire safety in buildings
Crises Situations Solution - Nature
Fire prevention
Fire Protection in Technological Process
Dangerous Substances
Radiating, Chemical And Biological Protection
Logistics in Civil Protection
Managerial Information Systems
Informatics
Антикризисное планирование
Risikomanagement in Unternehmen
Jazyk, v ktorom sa
zabezpečuje výučba
anglický
anglický
anglický
anglický
anglický
anglický
anglický
anglický
anglický
anglický
anglický
anglický
anglický
anglický
ruský
nemecký
Kvalitatívny krok v tomto smere predstavuje príprava ucelených študijných programov
v rámci projektu „Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu
práce a vedomostnej spoločnosti“, zameraného aj na tvorbu študijných materiálov
v anglickom jazyku. Do edičného plánu na rok 2012 bolo z tohto projektu zaradených
6 titulov vysokoškolských učebníc.
V roku 2012 boli na podporu výučby vydané nasledujúce tituly:
•
•
•
•
Šimák L. a kol., (2012). Ochrana kritickej infraštruktúra v sektore dopravy, 1. vydanie.
Žilina: Žilinská univerzita, Vydavateľstvo EDIS, 180 strán, 2012, ISBN 978-80-5540625-1
Sventeková, E., a kol., (2012) Logistics and transport in crisis situations. 1. vydanie.
Žilina: Žilinská univerzita. 169 s. ISBN 978-80-554-0579-7
Buganová, K. [et al.] (2012) Manažment rizika v podniku. 1. vydanie. Žilina : Žilinská
univerzita. 226 s. ISBN 978-80-554-0459-2
Strelcová, S. (2012) Ekonomické teórie: úvod do riadenia rizika. 1. vydanie. Žilina:
Žilinská univerzita. 279 s. ISBN 978-80-554-0541-4
15
•
•
•
•
Zánická Hollá, K., Ristvej, J., Šimák, L. (2012) Risk assessment of industrial processes. 1.
vydanie. Žilina: Žilinská univerzita. 154 s. ISBN 978-80-554-0462-2
Šimonová, M., Orinčák, M., (2012) Responding to environmental and natural crisis
situations / 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 128 s., ISBN 978-80-554-0631-2
Vidriková, D.: Personálny manažment SBS - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012;
ISBN 978-80-554-0630-5
Buganová, K., Hudáková, M., Strelcová, S. (2012) Manažment rizika v podniku –
praktikum [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Žilina: Žilinská univerzita. ISBN 978-80-5540460-8
Ďalej boli vydané zborníky:
•
•
•
•
•
•
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká
konferencia : 30.-31. máj 2012, Žilina : 1. časť / - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - S. 7256 : grafy, obr., sch. tab. - ISBN 978-80-554-0534-6
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká
konferencia : 30.-31. máj 2012, Žilina : 2. časť / - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - S.
257-499 : grafy, obr., sch. tab. - ISBN 978-80-554-0535-3
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká
konferencia : 30.-31. máj 2012, Žilina : 3. časť / - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - S.
501-773 : grafy, obr., sch. tab. - ISBN 978-80-554-0536-0
Wood and fire safety : 7th international scientific conference : the High Tatras Štrbské
Pleso, Slovakia, May 13th - 16th 2012 : proceedings [Drevo a protipožiarna bezpečnosť] /
edited by: Anton Osvald. - [S.l.] : ŠMÍRA-PRINT, 2012. - 378 s. : grafy, obr., tab. - ISBN
978-80-87427-23-1
Dopravná logistika a krízové situácie. 15. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou
účasťou, 20.-21. septembra 2012, Žilina. EDIS – vydavateľstvo ŽU, 215 s. ISBN 978-80554-0589-6
Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX. medzinárodná
vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra
2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, FŠI, 2012. - ISBN 978-80-554-0575-9. - CDROM
Kvalita výučby je na štandardnej úrovni podporovaná materiálovým a technickým vybavením
katedier a učební. Výpočtová technika a materiál umožňuje na všetkých katedrách individuálnu
prípravu učiteľov na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, ako aj riešenie vedeckovýskumných
úloh. Úroveň doplňovania a zdokonaľovania špecializovaných učební a laboratórií je úmerná
finančným možnostiam fakulty a katedier. Získavanie zdrojov z grantových projektov na
rozvoj materiálovej a technickej základne je podmienené práve schopnosťou ponúknuť
požadovanú úroveň výskumu garantovanú zodpovedajúcim vybavením.
16
3
Vedeckovýskumná činnosť
Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti
Fakulta rozvíja vedeckovýskumnú činnosť v odboroch výskumu a vývoja, ktoré sú v priamej
súvislosti s akreditovanými študijnými programami krízový manažment, záchranné služby,
bezpečnostný manažment a doprava v krízových situáciách.
Vedeckovýskumná činnosť fakulty bola v roku 2012 zameraná na rozširovanie
a skvalitňovanie teoretickej základne výučby a tiež na úlohy aplikovaného výskumu
vychádzajúce z rastúcej spoločenskej potreby predchádzať krízovým javom v rôznych sférach
sociálneho, politického, prírodného a ekonomického prostredia na úseku zabezpečovania
vonkajšej bezpečnosti štátu, ochrany občanov, majetku a životného prostredia, ako aj
vnútornej bezpečnosti a poriadku v štáte a v prípade ich vzniku vytvoriť predpoklady
na efektívne riešenie. Je orientovaná na optimalizáciu bezpečnostného systému štátu, na
ochranu kritickej, resp. obrannej infraštruktúry štátu, na skvalitňovanie systému krízového,
resp. bezpečnostného manažmentu na úrovni ústredných orgánov štátnej správy, miestnej
štátnej správy, samosprávy a v podnikateľských subjektoch.
Jednotlivé pracoviská fakulty sa podieľali na riešení teoretických otázok manažmentu rizík,
krízového manažmentu, na skvalitňovaní procesu ochrany osôb a majetku, na komplexnom
riešení problematiky požiarnej bezpečnosti, protipožiarnych technológií, ale aj na
optimalizáciu činnosti záchranných a bezpečnostných služieb, na riešení teoretických otázok
organizácie dopravy v krízových situáciách.
Fakulta sa vo vedeckovýskumnej činnosti orientuje na zapojenie pracovísk a pracovníkov
fakulty do vedeckých projektov a výziev na národnej aj európskej úrovni. V súčasnej dobe
využíva fakulta vo svojej vedeckovýskumnej činnosti grantové schémy vypisované agentúrami
MŠVVŠ SR (VEGA, KEGA, AMŠVVŠ ŠF,...) alebo inými grantovými organizáciami (APVV, ..).
Z dlhodobého hľadiska prevažuje orientácia na domáce grantové projekty. Fakulta vypisuje aj
granty na interné inštitucionálne projekty pre mladých vedeckých pracovníkov a interných
doktorandov. V porovnaní s ostatnými fakultami ŽU získava fakulta stále podstatne nižší
objem finančných prostriedkov z grantových úloh. V roku 2012 boli úspešnejšie hlavne
projekty APVV a VEGA.
Vedeckovýskumná činnosť jednotlivých pracovísk bola zameraná konkrétne na rozhodujúce
problémy teórie, ale aj praxe. Jednotlivé katedry riešili hlavne tieto problémy:
Katedra krízového manažmentu
•
•
•
•
•
•
•
vytváranie všeobecnej teórie na úseku bezpečnosti a nástrojov na posudzovanie
bezpečnostného prostredia,
sociálno-ekonomické a etické otázky bezpečnosti,
bezpečnosť ľudských sídiel a ich ochranu pred negatívnymi dôsledkami krízových javov,
komplexné posudzovanie rizík v spoločenskom, technickom, technologickom a prírodnom
prostredí,
vytváranie nových metód a postupov analýzy rizík, ich optimalizácia pre jednotlivé oblasti
ľudskej činnosti,
komplexné hodnotenie rizík a navrhovanie preventívnych opatrení manažérskeho
i technologického charakteru,
riešenie teoretických základov krízového manažmentu, rozpracovanie terminológie
a podiel na legislatívnych procesoch,
17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zdokonaľovanie informačných systémov na úseku krízového riadenia,
optimalizácia štruktúry, pôsobnosti a úloh bezpečnostného systému štátu a jeho prvkov,
návrhy zmien pôsobnosti a úloh orgánov krízového riadenia na úrovni ústredných orgánov
štátnej správy a miestnej štátnej správy,
stanovenie pôsobnosti a úloh miestnej a regionálnej samosprávy na úseku krízového
riadenia,
riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií v prírodnom, hospodárskom
a spoločenskom prostredí,
riešenie aktuálnych úloh v rámci integrovaného záchranného systému s dôrazom na
efektívnosť nasadzovania síl a prostriedkov na riešenie mimoriadnych udalostí,
optimalizácia procesov havarijného plánovania, zabezpečovanie prevencie a riešenie
závažných priemyselných havárií a ich ekologických dôsledkov,
projektovanie a technické zabezpečenie procesu ochrany osôb, majetku a objektov,
riešenie otázok dopravného zabezpečenia v krízových situáciách a optimalizácia
rozmiestnenia zdrojov a zásob,
posudzovanie funkčnosti kritickej infraštruktúry a zabezpečenie jej ochrany v krízových
situáciách,
riadenie podnikateľských rizík v hospodárskych subjektoch,
metódy a nástroje krízového manažmentu v podniku,
hodnotenie významu a pripravenosti ľudského aspektu v krízovom riadení – osobnosť
krízového manažéra,
sociologický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií,
etika krízových situácií,
komunikácia a vedenie ľudí v krízových situáciách,
riešenie ekonomických dôsledkov katastrof a návrh optimalizačných opatrení,
zvyšovanie efektívnosti prípravy krízových manažérov na FŠI ŽU.
Katedra požiarneho inžinierstva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
environmentálne dopady zásahovej činnosti na životné prostredie,
taktika zásahovej činnosti hasičských a záchranných služieb,
manažment záchranných činností a rozvoj integrovaných záchranných systémov,
analýza kombinovaných rizík a rizík pri preprave nebezpečných látok,
modelovanie požiarov osobných motorových vozidiel,
aplikácia požiarnych simulačných programov v prostredí záchranných služieb,
analýza závažných priemyselných havárií,
metódy optimálneho výberu hasičskej techniky,
skvalitňovanie požiarnej bezpečnosť stavieb.
Katedra technických vied a informatiky
•
•
•
•
•
•
•
riešenie krízových situácií v cestnej doprave,
logistická podpora riešenia krízových situácií,
bezpečnosť a ochrana zdravia v doprave počas krízových situácií,
stochastické metódy identifikácie dynamických štruktúr mechanických konštrukcií,
logistické a dopravné zabezpečenie evakuácie,
bezpečnosť prepravy nebezpečných vecí,
intermodálna preprava.
18
Katedra bezpečnostného manažmentu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vytváranie a rozvíjanie všeobecnej teórie bezpečnostného manažmentu,
rozvoj teoretickej základne kriminalistiky a kriminológie,
kvantifikácia neurčitosti v kvantitatívnom prístupe k analýze sociálnych rizík,
hodnotenie kvality ľudského potenciálu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb,
navrhovanie, realizácia a implementácia bezpečnostných systémov objektov,
projektovanie bezpečnostných systémov s využitím softwarovej podpory,
modelovanie a simulácia bezpečnostných systémov objektov s cieľom hodnotenia ich
účinnosti a efektívnosti z ekonomicko-technického hľadiska,
zdokonaľovanie systému prípravy vzdelávania v oblasti bezpečnostných služieb,
rozvoj problematiky systému riadenia informačnej bezpečnosti a jeho implementácia
do praxe.
Pracovisko výskumu krízového riadenia
Na FŠI ŽU úspešne pracuje od roku 2004 samostatné pracovisko výskumu krízového
riadenia. Úlohou pracoviska je pripravovať a získavať pre fakultu výskumné a vývojové
projekty z domácich a predovšetkým však zo zahraničných zdrojov, najmä z Európskej únie
a podieľať sa na ich riešení v spolupráci s katedrami fakulty, fakultami Žilinskej univerzity,
s domácimi i zahraničnými univerzitami a vedeckovýskumnými inštitúciami.
Za najvýznamnejšie medzinárodné projekty v 2012 je možné považovať:
•
•
Projekt v rámci 7. RP: SALIANT - Selective Antibodies Limited Immuno Assay Novel
Technology, ktorého koordinátorom je University of New Castle, Anglicko. Fakulta je
partnerom projektu. Cieľom tohto projektu je vyvinúť prístroj, ktorý bude analyzovať
v reálnom čase na úrovni stop: výbušniny, drogy a nebezpečný materiál. Kľúčovou
inováciou je pozitívny test na detekciu malých molekúl (nano a piko), ktorý je veľmi
citlivý a ľahko sa používa pri prvej pomoci (záchranári), pre intervenciu, rovnako ako
trestnej činnosti a teroristických útokov.
Projekt v rámci programu Erasmus: Competency Based e-portal of Security and Safety
Engineering, kde je fakulta hlavným koordinátorom projektu. Cieľom tohto projektu je
rozvoj a zvýšenie kompetencií študentov a pedagógov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti,
ale aj odbornej verejnosti v rámci Európskej únie.
Za najvýznamnejšie domáce projekty je možné považovať projekty v rámci APVV:
•
•
Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava. Cieľom projektu je vytvorenie
a rozvoj širokej základne teoretických poznatkov potrebných na prijatie optimálnych
rozhodnutí v procese tvorby strategických a koncepčných dokumentov na úseku ochrany
KI SR s dôrazom na KDI.
Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov. Cieľ projektu spočíva
vo vytvorení logického a zrozumiteľného komplexného modelu posudzovania rizík
založeného na vývojových diagramoch a kvantitatívnych metódach v súlade s európskymi
štandardmi pre tzv. "Seveso podniky" v SR, ktoré predstavujú najmä riziko vzniku
závažnej priemyselnej havárie v SR.
V rámci základnej dotácie z MŠVVŠ SR získala fakulta finančné prostriedky na bežné
výdavky v čiastke 10.898 €. Kapitálové výdavky neboli poskytnuté. Získané prostriedky boli
určené na financovanie projektov inštitucionálneho výskumu (8.000,- €), a to predovšetkým
pre mladých pracovníkov, ako aj na podporu výskumných činností a prípravu projektov
19
národného a európskeho významu súvisiacich s rozvojom profilácie a odborného zamerania
fakulty.
Na vedeckovýskumnú a vzdelávaciu činnosť získala fakulta v roku 2012 grantové finančné
prostriedky v objeme 164.673,- € (viď tabuľka).
Fakulta hodnotí výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti pravidelne:
• na rokovaní vedeckej rady fakulty,
• pri vyhodnocovaní dlhodobého zámeru fakulty na roky 2007 – 2013,
• v rámci spracovania výročnej správy o činnosti fakulty za jednotlivé kalendárne roky,
• v rámci rokovania kolégia dekana,
• pri spracovaní podkladov do jednotlivých výročných správ ŽU.
Grantové finančné prostriedky získané na projektoch v rokoch 2007 až 2012 (€)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Zahraničné
projekty*
20.348
31.003
85.142
67.326
118.044
19.960
KEGA
VEGA
MVTS
APVV
ASFEU
Ostatné
Spolu
18.589
6.738
5.891
10.456
2.697
9.792
15.966
5.875
32.913
40.150
17.160
20.912
17.261
-
57.957
13.437
36.380
6.074
114.279
120.056
-
4.800
12.598
84.405
127.397
112.204
282.929
164.673
* sú započítané vedeckovýskumné a vzdelávacie zahraničné projekty
Pokles v získaných finančných prostriedkoch bol spôsobený hlavne ukončením
medzinárodného projektu Competency Based e-Portal of Security And Safety Engineering, ktorý sa
v minulosti významne podieľal na celkových získaných finančných zdrojoch.
Konkrétne dosiahnuté výsledky vo vedeckovýskumnej činnosti pracovísk fakulty sú uvedené
nasledujúcej tabuľke.
Prehľad vedeckovýskumných projektov a úloh riešených v roku 2012, grantová podpora
a výsledky riešenia
Číslo projektu
0043-10
0471-10
Grantová
agentúra
APVV
APVV
Názov projektu
Komplexný
model
posudzovania
rizík
priemyselných
procesov
Ochrana kritickej
infraštruktúry v
sektore doprava
Dosiahnuté výsledky
v sledovanom období
Vysokoškolská
učebnica
Prevencia
závažných
priemyselných havárií (v
tlači). Štatistický prieskum
medzi SEVESO podnikmi
v Slovenskej republike. Model
posudzovania
rizík
priemyselných procesov.
Etapa č.2 – posudzovanie rizík
v KI v sektore doprava,
monografia „ OKI v sektore
dopravy“. 36 publikačných
výstupov.
Finančné
prostriedk
y získané
v sledovan
om období
61.041€
59.015€
20
1/1082/11
1/0945/11
VEGA
VEGA
1/0743/11
VEGA
1/0981/11
VEGA
077ŽU-4/2011
261814
242377
KEGA
Riziká
technologických
procesov a vplyv
ľudského činiteľa
na procesy ich
vzniku a spôsobu
riešenia
Model
identifikačného
biometrického
algoritmu
detekcie tvárí a
jeho prenos v
reálnom čase
akceptujúci
právnu ochranu
osobnosti.
Podpora
bezpečnosti osôb
a majetku na
miestnej úrovni
Model sústavy
optimalizácie
integrovaného
bezpečnostného
systému ochrany
typových
objektov
realizovaný za
pomoci
expertného
systému
Integrácia
manažmentu
kvality a
manažmentu rizík
SEREN 2: Project
full title: SEcurity
REsearch Ncp
7 RP
7 RP
Saliant- Selective
antibodies limited
immuno assay
novel technology
Vytvorenie
systematického
postupu na posudzovanie
a riadenie
rizík
v
priemyselných procesoch s
identifikáciou
postavenia
ľudského
činiteľa
v jej
jednotlivých
fázach.
Sumarizácia metód a techník
na posudzovanie rizík.
Bola
vykonaná
analýza
právnych
predpisov
dotýkajúca
sa
ochrany
osobných údajov, organizácie
športových,
kultúrnych,
turistických a iných podujatí,
vyhodnotené boli prípady
protiprávneho konania na
športových podujatiach doma
i v zahraničí. Nadviazaná bola
spolupráca na úrovni Ú SBS P
PZ, KR PZ Žilina a NBÚ.
Rozpracované úlohy podľa
projektu,
prvé
výstupy
publikované v zborníkoch
doma a v zahraničí.
Začalo sa s vytváraním
príslušných
databáz
so
spresnením
vzájomných
relácií,
popisom
matematických
závislostí
definované
boli
vstupné
a výstupné
parametre
submodelov a väzieb medzi
nimi.
Spracovanie
obsahu
vysokoškolskej učebnice.
Tvorba databázy a inf.
systému SEREN 2 na výmenu
informácií v projektoch 7RP
v oblasti Bezpečnosti.
Projektové stretnutia a
stretnutia s cieľovými
skupinami.
Vykonali
sa
rokovania
s kompetentnými orgánmi na
povolenie poľných skúšok –
výbuchov,
ako
aj
s Kriminalistickým
a expertíznym ústavom v
3.377€
2.297€
4.871€
6.615€
2.697€
5.903€
12.438,68€
21
502092-LLP-12009-1-SKERASMUS-EMHE
HOME/2010/CIPS/
AG/044
P-109-0001/12
OPV-2010/1.2/02SORO
26110230060
EACEA
EC, DG
for Home
Affairs.
VVÚŽ
ASFEU
Competency
Based e-Portal of
Security And
Safety
Engineering
PACITA Methodology for
physical
protection
assessment of
critical
infrastructure
elements agaist
terrorist and other
types of attacks
Pravidlá na
riešenie
mimoriadnych
udalostí na ŽSR
Rozvoj kultúry
kvality na
Žilinskej
univerzite na báze
európskych
štandardov
vysokoškolského
vzdelávania
Slovenskej
Ľupči
na
vykonanie
povýbuchových
analýz. Spresnila sa metodika
sterov a bol vykonaný návrh
celého experimentu poľných
skúšok (skúšky plánované
v 2013).
Oficiálne spustenie portálu
www.esecprotal.eu, ktorého
cieľom
je
zvýšenie
kompetencií
študentov,
pedagógov
pôsobiacich
v oblasti bezpečnosti, ale i
odbornej verejnosti v rámci
Európskej únie.
Testy prielomovej odolnosti
vybraných
mechanických
zábranných
prostriedkov
(4 typy oplotenia) vo vzťahu
k použitému náradiu (ručné,
elektrické, termické).
Štúdia „Činnosti ŽSR počas
vojny a vojnového stavu“.
Analýza súčasného stavu
v oblasti formálnych zásad
a postupov, ktoré vymedzujú
rámec, v ktorom ŽU rozvíja a
monitoruje účinnosť svojho
súčasného
systému
zabezpečovania
kvality
vzdelávania.
Monitoring
úspešných
postupov
domácich
a zahraničných
univerzít
v oblasti tvorby strategických
dokumentov zameraných na
kvalitu vzdelávania.
Zorganizovanie workshopu za
účasti všetkých relevantných
zainteresovaných
strán
zameraného
na
získanie
námetov
pre
vytvorenie
systému/modelu
rozvoja
kultúry ŽU a vytvorenie
politiky
kvality
ŽU
a predstavenie
prístupov
vybraných
popredných
zahraničných univerzít k tejto
problematike.
Vytvorenie
manuálu
0€
1.618€
4.800€
-
22
OPV-2009/1.2/01SORO 26110230004
ASFEU
OPV-2009/1.2/01SORO 26110230005
ASFEU
024/2011/1.2/OPV
SORO 26110230060
ASFEU
OPVaV 2008/2.1/01 - SORO
26220120028
OPVaV 2008/2.1/02 - SORO
26220120050
-
-
ASFEU
ASFEU
IGP
IGP
Systematizácia
transferu
pokrokových
technológií a
poznatkov medzi
priemyselnou
sférou a
univerzitným
prostredím
Flexibilné a
atraktívne
štúdium na
Žilinskej
univerzite pre
potreby trhu práce
a vedomostnej
spoločnosti
Rozvoj ľudských
zdrojov s
podporou
integrovaného
informačného
systému na
hodnotenie
vedeckovýskumn
ých výsledkov
Centrum
Excelentnosti pre
systémy a služby
inteligentnej
dopravy
Centrum
Excelentnosti pre
systémy a služby
inteligentnej
dopravy II.
Letecká preprava
nebezpečných
tovarov ako
súčasť krízového
plánovania
Dopravná
logistika v
krízových
situáciách
hodnotenia študenta a jeho
overenie.
Realizované stáží a exkurzií
v zahraničí v rámci aktivity
3.1 daného projektu. Podpora
časopisu
„Krízový
manažment“ jeho tlač a
elektronická verzia v rámci
aktivity 1.2 daného projektu.
V aktivite 2.1. návrh obsahu
a predmetovej
štruktúry
nového učebného programu
1. stupňa
riadenie
rizika,
spracovanie a tlač publikácií.
V aktivite 2.2. sa tvoria
publikácie, preklady a tlačia sa
publikácie k výučbe.
Návrh systému hodnotenia
výsledkov jednotlivých súčastí
ŽU vo vede a výskume. Návrh
a
overenie
opatrení
k
odstráneniu
informačnej
nerovnosti vo vzťahu vysokej
školy k verejnosti týkajúcej sa
vnútorného hodnotenia súčastí
ŽU z hľadiska výsledkov vo
výskume.
Budovanie laboratória KDZ.
-
-
-
-
Dobudovanie
excelentného
pracoviska systémov a služieb
inteligentnej dopravy ako
predpoklad
rozvoja
infraštruktúry
spoločností
využitím
znalostných
technológií
Návrh zásad koordinácie
procesov
krízového
plánovania
v jednotlivých
subjektoch
prepravy
nebezpečných
tovarov
doprave
so
v leteckej
zameraním
na
činnosti
súvisiace
s
prepravou
a manipuláciou
s nebezpečnými tovarmi.
Navrhnúť
a
zdôvodniť
vhodnosť
použitia
konkrétnych metód operačnej
analýzy pri optimalizácii úloh
dopravnej
logistiky
-
1.083€
872€
23
Experimentálne
skúmanie
účinnosti sorbentu
UNI-Safe
-
-
-
IGP
IGP
IGP
-
IGP
-
IGP
-
IGP
Experimentálne
skúmanie
účinnosti
hasiaceho gélu
Hydrex-formula
pri hasení
požiarov
Efektívnosť
využívania
finančných
prostriedkov a
zdrojov obecných
polícií v
Žilinskom kraji
pri preventívnych
a represívnych
aktivitách
Analýzy investícií
do ochrany osôb a
majetku v
miestnych
samosprávach
Identifikácia
problémov
krízového
plánovania
Overenie
kvantitatívneho
modelu na
posudzovanie
rizika kriminality
obcí SR
v štandardných podmienkach a
počas pôsobenia krízových
javov.
Spracovanie návrhu metodiky
experimentálneho skúmania
účinnosti sorbentu Uni-safe,
vykonanie experimentálnych
pokusov
v
požiarnoexpertíznom laboratóriu na
stanovenie účinnosti absorpcie
kyslín,
spracovanie
mikroskopických
snímok
reakcie sorbentu a kyselín.
Spracovanie návrhu metodiky
experimentálneho skúmania
účinnosti hasenia požiarov
spoužitím Hydrex® - formula,
vykonanie experimentálnych
pokusov
požiarov
v
simulovanom objekte (ZB
HaZZ Malacky alebo na SŠPO
Chlmci),
v
Považskom
podrobnej foto a video
dokumentácie experimentov.
Spracovanie mikroskopických
snímok reakcie Hydrex® formula a vody.
Určiť optimálny koeficient pre
zistenie
efektívnosti
vynaložených
finančných
prostriedkov využívaných na
preventívne
a
represívne
činnosti.
Zistiť štruktúru a veľkosť
investícií do ochrany osôb
a majetku – so zameraním sa
na technické zabezpečenie
vybraných miest.
Štatistický prieskum starostov
obcí územného obvodu Čadca
Identifikácia
problémov
krízového plánovania malých
obcí. Návrh jednotnej webovej
aplikácie
pre
krízové
plánovanie
malých
obcí
územného obvodu Čadca.
Overiť, prípadne vylepšiť
kvantitatívny model, ktorým
by sa dala vypočítať miera
rizika kriminality obcí. Model
bude slúžiť i na určenie
hlavných faktorov, ktoré budú
ovplyvňovať veľkosť rizika.
1.083€
842€
902€
932€
1.414€
827€
24
Druhým cieľom projektu bude
navrhnúť interaktívnu mapu
kriminogénnych
faktorov
vybraných obcí SR.
V roku 2012 boli schválené nasledujúce projekty, ktoré majú začiatok riešenia v roku 2013:
• 7 RP: COBACORE - The Community Based Comprehensive Recovery - projekt
COBACORE je súbor vzájomne prepojených modulov a mechanizmov. Tvoria ho tri
základné moduly: komunitný modul, kontextový modul a modul potrieb. Informácie
obsiahnuté v týchto moduloch sú prístupné pre používateľa prostredníctvom
virtuálneho priestoru, ktorý je prispôsobený tak, aby vyhovoval potrebám
a preferenciám jednotlivých používateľov. Moduly sú vytvorené v stave po kríze na
základe zhromaždených údajov z postihnutej oblasti prostredníctvom spolupráce a ich
manuálneho spracovávania (fakulta je partnerom projektu).
•
ASFEU: Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality
Žilinskej univerzity v európskom vzdelávacom priestore (projekt ŽU). Cieľom je
podporiť kvalitu vzdelávania na Žilinskej univerzite rozvojom inovatívnych foriem,
atraktívnymi študijnými materiálmi a racionalizáciou študijných programov. Zvýšiť
zapojenie Žilinskej univerzity do medzinárodnej spolupráce podporou mobility
učiteľov a študentov a zavedením spoločných študijných programov.
25
V roku 2012 podali pracoviská fakulty 17 návrhov projektov v štruktúre podľa nižšie
uvedenej tabuľky.
Prehľad vedeckovýskumných projektov a úloh podaných v roku 2012
Číslo
projektu,
resp. číslo
výzvy
Grantová
agentúra
2012-213099
COST Trans
Domain
Proposal
ESSEM ICT
TUD ISCH
608094
7 RP
320014
7 RP
608166
7 RP
607829
7 RP
Názov projektu
Cieľ projektu
Communication
and
Information Systems
Technology
in
European Emergency
Preparedness
&
Management
I.N.F.O.R.M
INdustrial
accidents
prevention stakeholders
platFORM
Vytváranie virtuálnej siete akademických
pracovísk
zaoberajúcich
sa
riešením
informačných systémov pre krízové riadenie.
Water and energy for
favelas
Risk
Analysis
of
Infrastructure
Networks in response
to extreme weather –
RAIN
Emergency
Health
Care Organizations on
the Move - EHCOM
Entrepreneurship
Education
EE_52
EC, DG for
Enterprise &
Industry
EC, DG
Community
Environment education
Civil
disaster
Cieľom je vytvorenie platformy INFORMnet
na komunikáciu a výmenu skúseností
zainteresovaných strán
(kompetentné
autority, „SEVESO“ podniky, verejnosť,
univerzity, výskumné centrá a ďalšie
dotknuté subjekty) na úseku prevencie
závažných priemyselných havárií. Prípravy
zainteresovaných strán pre implementáciu
smernice EÚ, SEVESO III, a zvýšenie
bezpečnosti občanov EÚ.
Príprava a realizácia nového konceptu
inkubátora zameraného na zlepšenie dodávok
vody a energie pre favely v Rio de Janeiro.
Poskytnúť rámec prevádzkovej analýzy,
ktorý bude minimalizovať dopad pohrôm
spôsobených počasím na pozemské systémy
infraštruktúry EU na základe analýzy siete
kritickej infraštruktúry.
Vyvinúť inovačný nástroj na podporu
rozhodovania pre organizácie poskytujúce
zdravotnú
starostlivosť
v
prípade
mimoriadnych udalostí. Nástroj sa bude
zameriavať na kľúčové aspekty pripravenosti
a odozvy a súčasne sa bude využívať i v
rámci emergency manažmentu z hľadiska
hodnotenia rizika a obnovy.
Vytvoriť Európsku online platformu na
podporu vzdelávania podnikateľov –
osvedčené praktiky, metódy, e-learning.
Podporovať úlohu vysokoškolských inštitúcií
ako „motorov inovácií“ a skultúrou
„dobrovoľníkov“.
Podporovať
rozvoj
podnikateľských zručností (tímová práca,
preberanie rizika, sebadôvera, iniciatíva,
leadership) a inovácií.
Prispieť k zvýšeniu odolnosti lokálnych
komunít voči vznikajúcim krízovým javom
prostredníctvom vzdelávania v rámci
26
protection
financnial
instrument
21110164
Visegrad
Fund
1/0540/13
VEGA
1/0479/13
VEGA
1/0777/2013
VEGA
1/0140/13
VEGA
1/0377/12
VEGA
1/0706/13
VEGA
045ŽU4/2013
KEGA
prevencie.
European Qualification
Framework EQF in the
Visegrad Countries
Výskum bezpečnostne
kritických procesov v
technológiách
a
službách inteligentnej
dopravy
Výskum
novej
generácie výkonových
polovodičových
meničov
Analýza
stavu
v krajinách V4.
implementácie
EQF
Výskum metód pre analýzu a hodnotenie
inteligentných
dopravných
systémov
z hľadiska dosiahnutej úrovne bezpečnosti
riadenia
technológií
a
bezpečnosti
komunikácie medzi subsystémami.
Výskum novej generácie výkonových
polovodičových meničov na báze LLCLC
a LCLC (LCTLC) schém rezonančných
meničov s vysokou prúdovou hustotou,
nízkym EMI a multifunkčným výstupom.
Kvantifikácia vplyvu Výskum vplyvu interakcie medzi vozidlom
prevádz. podmienok na a vozovkou na vznik a priebeh degradačných
degradáciu
procesov v ich nosných štruktúrach.
štruktúrnych
prvkov
mobilných
strojov
a zariadení
Model
sústavy Vytvorenie modelu sústavy, ktorý umožní
identifikátorov
reálne a efektívne formulovanie pretenzií na
personálnych
personálne kompetencie poskytovateľov
kompetencií s využitím predovšetkým jednotlivých prvkov služieb
expertných systémov súkromnej bezpečnosti. Samostatne bude
riešený modul strážnej služby, detektívnej
a matematických
nástrojov rozhodovania služby a novo navrhnutý druh súkromnej
bezpečnostnej
služby,
projektovanie
bezpečnostných systémov.
Dopravné zabezpečenie Analýza činiteľov a identifikácia rizík
núdzového
ohrozujúcich
funkčnosť
plynulého
zásobovania
pitnou zásobovania obyvateľstva a určených
vodou
subjektov hospodárskej mobilizácie pitnou
vodou pri riešení krízových situácií
teroristického a nevojenského charakteru,
s dôrazom na územie s nedostatkom zásob
pitnej vody.
Inertizácia
doteraz Analýza
problematiky
výbuchov
neidentifikovaných
priemyselných prachov a najmä na
priemyselných prachov experimentálne zisťovanie a posudzovanie
z
hľadiska ich inertizácie ako jedného z veľmi
protivýbuchovej
dôležitých krokov vedúcich ku kvalitným
prevencie
novým protivýbuchovým opatreniam v
objektoch, kde sa takéto prachy nachádzajú.
Obsahová
integrácia Zvýšenie obsahovej integrácie, diverzifikácie
homogénneho
a celkovej kvality odborného VŠ vzdelávania
a heterogénneho
študentov FŠI ŽU v problematike fyzikálnohorenia a fyzikálno- chemických,
termodynamických
chemických
dejov a kinetických procesov explózií nebezp.
výbuchov a explózií
horľavých látok s prepojením na riešenie úloh
ich homogénneho a heterogénneho horenia
a hasenia.
27
012ŽU4/2013
KEGA
068ŽU4/2013
KEGA
Návrh
koncepcie
vzdelávania
technických predmetov
pre
odborníkov
záchranných služieb
Riešenie
krízových
situácií hospodárskych
Modernizácia
a aktualizácia obsahu
foriem a prostriedkov
vzdelávania v rámci
vysokoškolského
študijného predmetu
Na základe súčasnej potreby navrhnúť zmenu
koncepcie systému vzdelávania technických
predmetov odborníkov záchranných služieb
študujúcich na VŠ vo všetkých troch
stupňoch vzdelávania.
Komplexne spracovať a aktualizovať
poznatky z problematiky riešenia krízových
situácií
hospodárskych
v
súlade
s požiadavkami praxe výkonu povolania
krízového
manažéra
a
potrebami
vzdelávacieho systému na FŠI ŽU
v globálnej perspektíve.
Za najväčší úspech z pohľadu podaných vedeckovýskumných úloh môžeme považovať
podanie projektu 7.RP I.N.F.O.R.M - INdustrial accidents prevention stakeholders platFORM
a taktiež príprava 4 projektov v rámci všeobecnej výzvy APVV, ktorá mala deadline v januári
2013. Z pohľadu iných grantových schém boli podané projekty približne v rozsahu ako
minulý rok.
Využívanie poznatkov z praxe
Pri rozvíjaní vedeckovýskumnej činnosti napomáha fakulte spolupráca s inštitúciami verejnej
správy, ako aj s právnickými a fyzickými osobami podnikajúcimi v odboroch blízkych
vedným odborom a študijným programom. Spolupráca je orientovaná na riešenie
vedeckovýskumných úloh, rezortných úloh a na spracovanie projektov pre konkrétne
subjekty.
Jednotlivé pracoviská fakulty rozvíjajú v rámci vedeckovýskumnej, ale aj aplikačnej
podnikateľskej činnosti spoluprácu s ostatnými fakultami a ústavmi ŽU, univerzitami
a vysokými školami v SR a zahraničí.
Medzi najvýznamnejšie inštitúcie na Slovensku, s ktorými fakulta udržuje stály kontakt,
patria: Úrad vlády SR, Kancelária bezpečnostnej rady SR, Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo obrany SR,
Ministerstvo vnútra SR, Národný bezpečnostný úrad SR, Rada vlády SR pre prevenciu
kriminality, Úrad súkromných bezpečnostných služieb MV SR, Prezídium hasičského
a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR Bratislava, Požiarno-technický a expertízny
ústav Ministerstva vnútra SR, Generálne riaditeľstvo ŽSR - odbor obrany a ochrany, Obvodný
úrad v sídle kraja Žilina - odbor krízového riadenia a civilnej ochrany, Národný inšpektorát
práce v Košiciach, Inšpektorát práce v Žiline, Krajské riaditeľstvo HaZZ Žilina, Stredná škola
požiarnej ochrany MV SR, ako aj podnikajúce právnické osoby: Detektívna informačná
služba, s. r. o. Bratislava, QUADRIQ, a. s. Liptovský Mikuláš, Jablotron, s. r. o. Žilina,
FIRES Batizovce, Združenie ochrany majetku a osôb Bratislava, Infodom-vydavateľstvo
Bratislava, Signal Centrum, s. r. o. Brezno, Sherlock Security Systems, ANTES, a. s.,
Trenčín, APIS, s. r. o., Banská Bystrica, DGSA Consulting Žilina, ZSSK Cargo Bratislava,
GOSSIS, s. r. o. Nitra, LYNX Bratislava, REO-AMOS Slovakia, s. r. o. Bratislava, EuroFire
SK, s. r. o, Záriečie a rad ďalších.
Zamestnanci fakulty spracovali dva návrhy Slovenských obranných štandardov SOŠ 2183
Požiadavky NATO na komunikáciu a bezpečnosť sledovania pohybu zásielok a SOŠ 4281
Štandardizačné označovanie položiek na prepravu a skladovanie. Spolupráca vznikla na
28
základe zmluvného vzťahu Žilinskej univerzity v Žiline, FŠI ŽU a Úradom pre obrannú
štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. Obidva predložené návrhy boli prijaté.
Vedeckovýskumné a odborné podujatia
V roku 2012 fakulta organizovala a garantovala tieto vedecko-odborné podujatia:
•
•
•
•
•
17. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí“, Žilina (30. - 31. 5. 2012),
7. medzinárodná vedecká konferenciu „Wood & Fire Safety 2012“, Štrbské Pleso
(16. 5. 2012),
9. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov
MLADÁ VEDA 2012 - Veda a krízové situácie, Žilina (11. - 12. 10. 2012),
15. konferencia s medzinárodnou účasťou „Dopravná logistika a krízové situácie“
LOGVD 2012, Žilina (20. - 21. 9. 2012),
študentská súťaž „Tímový záchranár“ (19. 4. 2012).
V roku 2012 fakulta spoluorganizovala tieto vedecko-odborné podujatia:
• konferencia „Rescue 112“, Žilina,
• Manažment – teória, výučba a prax 2012, Liptovský Mikuláš,
• Management 2012; Union University, Beograd, Srbsko,
• ISCRAM 2012, Vancouver, Kanada,
• Information Technologies, Economics and Law; state and perspectives; Černivci,
Ukrajina,
• Řešení křízových stavů a situací na regionálni úrovni, Zlín, Česká republika.
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti prezentujú pracovníci fakulty na vedeckých
konferenciách organizovaných fakultou a na vedeckých akciách iných subjektov v SR
i zahraničí, ako aj publikovaním vo vedeckých a odborných časopisoch a vydávaním
knižných publikácií.
Študentská vedecká odborná činnosť
Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) má na fakulte dlhoročnú tradíciu. Postupne sa
ju darí prepájať s ročníkovými projektmi, bakalárskymi prácami a diplomovými projektmi.
Najväčšie možnosti v ďalšom systematickom rozvoji ŠVOČ majú katedry a fakultná rada
ŠVOČ. Väčšina úsilia rady ŠVOČ smerovala na organizáciu fakultného kola súťaže
a vytvorenie sekcií jednotlivých katedier.
V roku 2012 sa na fakultnom kole zúčastnilo 65 študentov s 50 súťažnými prácami. Na súťaži
sa zúčastnili 3 študenti z APZ Bratislava v súťažnej sekcii sociálne riziká, 1 študent APZ
Bratislava v súťažnej sekcii doprava v krízových situáciách, 4 študenti VŠB TU Ostrava
v súťažnej sekcii ochrana osôb, majetku a informácií, 1 študent VŠB TU Ostrava
v súťažnej sekcii záchranné služby, 1 študent MTF STU Trnava v súťažnej sekcii záchranné
služby. Literárny fond ocenil 5 prác.
29
Prehľad súťažných prác a študentov na fakultnom kole ŠVOČ v roku 2012
Súťažná sekcia
Krízový manažment
Sociálne riziká
Ochrana osôb,
majetku a informácií
Záchranné služby
Doprava v krízových
situáciách
Celkom
Počet
súťažných prác
ŠVOČ
11
10
Počet študentov
v ŠVOČ
Počet študentov
z iných VŠ v SR
14
20
0
3
Počet
zahraničných
študentov
0
0
11
13
0
4
10
10
1
1
8
8
1
0
50
65
5
5
Odborné poroty konštatovali, že bola vyššia úroveň súťažných prác po stránke obsahovej
a formálnej úpravy. Ďalej konštatovali zvýšenie aktuálnosti, samostatnosti a originality
predložených prác. Odborné poroty odporučili študentom zlepšiť formálnu stránku prác, viac
sa zamerať na vedeckosť prác a zlepšiť jazykovú stránku.
Účasť študentov fakulty na súťažiach ŠVOČ na iných vysokých školách:
•
•
•
•
•
študent Martin Vysocký získal 1. miesto v súťaži, ktorú vypísala Slovenská komora
súkromnej bezpečnosti Bratislava pod záštitou firmy SECAR s.r.o. Bratislava,
študent Milan Dermek získal diplom za 3. miesto a certifikát o účasti na ŠVK MTF STU
Bratislava so sídlom v Trnave,
študent Milan Dermek sa zúčastnil ŠVOČ na FBI, VŠB-TU Ostrava,
traja študenti sa zúčastnili ŠVOČ na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka
v Trenčíne (1. miesto a cenu rektora TU A. Dubčeka v Trenčíne získal Matúš Šaradín,
Milan Dermek získal diplom a vecné ceny, Katarína Obuchová získala diplom a vecné
ceny),
traja študenti sa zúčastnili 53. ročníka medzinárodnej konferencie ŠVOČ na TU
vo Zvolene, ktorí získali list účastníka.
Publikačná činnosť
V publikačnej činnosti sa nedarí orientovať na publikácie s vyšším ohodnotením, pričom
prevažuje publikovanie v zborníkoch domácich a najmä zahraničných konferencií. V roku
2012 bolo celkom zaevidovaných 258 publikácií, čo je menej ako v roku 2011. Najvýraznejší
pokles bol v kategóriách:
•
•
•
•
vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch,
vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách,
odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch.
30
Prehľad publikačnej činnosti FŠI ŽU za rok 2012 (podľa roku vykazovania)
Typ publikácie
2011
2012
Zmena
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
0
1
▲
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
0
1
▲
ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie
vydané v zahraničných vydavateľstvách
0
0
-
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie
vydané v domácich vydavateľstvách
0
0
-
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
2
0
▼
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách
0
0
-
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
1
0
▼
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
5
6
▲
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
0
0
-
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách
0
0
-
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
0
0
-
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
0
0
-
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
28
25
▼
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
16
10
▼
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých
zborníkoch
14
3
▼
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch
0
0
-
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých
zborníkoch
0
0
-
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
0
0
-
AEG Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v zahraničných
karentovaných časopisoch
0
1
▲
AEH Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v domácich
karentovaných časopisoch
0
0
-
AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých
konferenciách
0
0
-
AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých
konferenciách
1
0
▼
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
72
69
▼
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
117
87
▼
AFE Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií
0
0
-
AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií
0
0
-
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
0
1
▲
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
1
0
▼
31
AFI Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách
0
0
-
AFJ Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách
0
0
-
AFK Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií
0
1
▲
AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií
0
9
▲
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
0
0
-
AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
1
0
-
AHG Vedecké práce zverejnené na internete - zahraničné
0
0
-
AHI Vedecké práce zverejnené na internete - domáce
0
0
-
BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách
1
0
▼
BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
1
1
-
BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahrh vydavateľstvách
0
0
-
BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách
0
0
-
BCB Učebnice pre základné a stredné školy
0
0
-
BCI Skriptá a učebné texty
2
1
▼
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
0
0
-
BDA Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách
0
0
-
BDB Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách
0
0
-
BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
0
0
-
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
0
0
-
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
1
3
▲
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
25
16
▼
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
0
0
-
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
1
13
▲
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
1
3
▲
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných)
0
4
▲
BFA Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných podujatí
(konferencie...)
0
0
-
BFB Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí
(konferencie...)
0
0
-
BGG Štandardy, normy, odporúčania
0
0
-
BGH Legislatívne dokumenty
0
0
-
BHG Odborné práce zverejnené na internete
0
0
-
EAI Prehľadové práce - knižné
0
0
-
FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
0
4
▲
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy
0
0
-
32
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
Celkom
0
0
-
290
258
▼
Aj keď celkové počty publikovaných výstupov poklesli oproti predchádzajúcemu roku,
za úspech môžeme považovať publikovanie dvoch vedeckých monografií a niekoľkých
konferencií evidovaných v databáze SCOPUS. Opätovne sa nepodarilo publikovať
v periodikách, ktoré sú evidovanené v databáze Current Contents Connect®.
Fakulta vydáva od roku 2002 vedecko-odborný časopis „Krízový manažment“, ktorý
vychádza 2-krát ročne (ISSN 1336-0019) a od roku 2006 internetový elektronický časopis
The European Journal of Security and Safety (ISSN 1338-6131) a časopis „Security revue“
(ISSN 1336-9717).
4
Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacej a tiež vedeckovýskumnej
činnosti fakulty. V roku 2012 bola zameraná na problematiku krízového riadenia, ochrany
pred požiarmi, ochrany osôb a majetku, krízového dopravného zabezpečenia, ochrany
kritickej infraštruktúry ako aj ďalších oblastí záujmu fakulty. Na rozvoj zahraničnej
spolupráce boli stanovené aktivity hlavne v programoch agentúry EACEA, konkrétne
programy LLP/ Erasmus (Lifelong learning programme). K 31. 12. 2012 mala fakulta, resp.
univerzita v zastúpení fakulty podpísaných celkovo 42 bilaterálnych zmlúv v rámci programu
LLP/ Erasmus (rok 2008 - 33), (rok 2009 - 35, rok 2010 – 31, rok 2011 – 37) a ďalších 20
dohôd o vzájomnej spolupráci v oblasti výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej (rok
2009 – 18, rok 2010 – 17, rok 2011 – 19). Prehľad uzatvorených písomných bilaterálnych
zmlúv o spolupráci s vysokými školami a inštitúciami zo zahraničia a prehľad inštitúcií,
s ktorými má fakulta uzatvorené Erasmus bilaterálne zmluvy je uvedený v nasledovných
tabuľkách.
Okrem bilaterálnych dohôd a zmlúv je fakulta kolektívnym členom medzinárodnej
spoločnosti Forum for Public Safety Communication Europe – PSC a prostredníctvom PSC,
ako aj v TIEMS The International Emergency Management Society. Individuálne členstvá sú
registrované v IAEM (International Association of Emergency managers) a ISCRAM
(Information Systems for Crisis Response and Management).
Medzinárodná spolupráca na základe bilaterálnych zmlúv a spolupráce
V roku 2012 sa podarilo nadviazať spoluprácu s niekoľkými novými partnermi, ktorých
zameranie vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti je podobné ako FŠI ŽU, najmä
University of Applied Sciences Velika Gorica – Veleučilište Velika Gorica, v Chorvátsku
a Police Academy in Szczytno – Wyzsza Szkola Policji w Szczytnie, v meste Szcytno
v Poľsku.
Zahraničnú spoluprácu tiež rozvíja pracovisko výskumu krízového riadenia pri spracovaní
návrhov zahraničných projektov. Pri tejto spolupráci oslovuje potenciálnych partnerov alebo
reaguje na ich výzvy v jednotlivých oblastiach. Medzi partnermi sú vysoké školy, vedecké
inštitúcie a iné subjekty prevažne z krajín EÚ.
33
Prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta uzatvorené bilaterálne zmluvy
Názov vysokej školy/univerzity
Higher Hanseatic School of Management in Slupsk
Military university of technology
Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach
Slezská univerzita Opava
University of Niš
Policejní akadémie ČR
Wyzsza szkola administracji w Bielsku-Bialej
Akademia Swietokrzyska im Jana Kochanowskiego
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
The School of banking and management in Cracow
Faculy of security studies, University of Belgrade
Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně
Centrum excelencie pre územné analýzy a environmentálne riziká univerzity
Tarbiat Moallm v Teheráne (Irán CESAEH)
Fakulta dopravní, České vysoké učení technické v Praze
Fakulta bezpečnostního inženýrství, VŠB – TU Ostrava
Fakultet za industrijski menadžment u Kruševcu Univerziteta Union
u Beogradu
Saint-Petersburg University of State Fire Services of EMERCOM
Polytechnický inštitút Charkov
Vilnius Gediminas Technical University
Mark2 Corporation Czech a.s
Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Mesto/štát
Slupsk/Poľsko
Warszawa/Poľsko
České Budejovice/ČR
Opava/ČR
Niš/ Srbsko
Praha/ČR
Bielsko Biala/Poľsko
Kielce/Poľsko
Zlín/ČR
Krakow/Poľsko
Belehrad/Srbsko
Brno/ČR
Teherán/Irán
Praha/ČR
Ostrava/ČR
Belehrad/Srbsko
Petrohrad/Rusko
Charkov/Ukrajina,
Vilnius/Litva
Praha/ČR
Praha/ČR
Prehľad inštitúcií, s ktorými má fakulta uzatvorené Erasmus bilaterálne zmluvy
Názov vysokej školy/univerzity
Miedzynarodowa wyzsza szkola logistyki i
transportu we Wroclawiu
Akademia obrony narodowej
Uniwersytet Gdanski
Wyższa szkoła zarządzania i bankowości w
Krakowie
Panstwowa wyzsza szkola zawodowa im.
prezydenta Stanislawa Wojciechows
Visshe transportno uchilishte Todor
Kableshkov
Univerza v Mariboru
Instituto politecnico de Beja
Instituto politécnico de Castelo Branco
L’universita’ di Messina
Universita' politecnica delle Marche
Polis akademisi
Ecole nationale superieure des techniques
Názov fakulty/ústavu
Miedzynarodowa wyzsza
szkola logistyki i transportu we
Wroclawiu
Akademia obrony narodowej
Uniwersytet Gdanski
Wyższa szkoła zarządzania i
bankowości w Krakowie
Panstwowa wyzsza szkola
zawodowa im. prezydenta
Stanislawa Wojciechows
Visshe transportno uchilishte
Todor Kableshkov
Faculty of criminal justice and
security
School of technology and
management
Escola superior agrária
Dipartimento di scienze della
terra
Faculty of sciences
Polis akademisi
Ecole nationale superieure des
Mesto/štát
Vroclav/Poľsko
Varšava/Poľsko
Gdansk/Poľsko
Krakov/Poľsko
Kalisz/Poľsko
Sofia/Bulharsko
Ljublana/Slovinsko
Beja/Portugalsko
Castelo
Branco/Portugalsko
Messina/Taliansko
Ancona/Taliansko
Ankara/Turecko
Ales/Francúzko
34
industrielles et des mines d'Ales
FHS Kufstein Tirol university of applied
sciences
Technische universität Dresden
Pirkanmaan ammattikorkeakoulu
Vysoká škola báňska - Tu Ostrava
Univerzita obrany
Policejní akademie Čr v Praze
Technická univerzita v Liberci
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
České vysoké učení technické v Praze
Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích
Budapesti gazdasagi foiskola
Hochschule Darmstadt university of
applied sciences
Univerzita Pardubice
Instituto politécnico de Leiria
Eesti infotehnoloogia kolledz
Christelijke hogeschool Windesheim
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
Ladowych
Wyzsza Szkola Administracji i Biznesu
Pedagogical University Of Cracow
Main School Of Fire Service In Warsaw
Kielce School Of Economics Tourism And
Social Sciences
Universidad de Cantabria
Universidad De Oviedo, Oviedo, Spain
Katholieke Hogeschool Kempen
Vilnius Gediminas Technical University
University of Applied Sciences Velika
Gorica
Wyzsza Szkola Policji w Szczytnie
techniques industrielles et des
mines d'Ales
FHS Kufstein Tirol university
of applied sciences
Technische universität
Dresden
Pirkanmaan
ammattikorkeakoulu
Fakulta bezp. inženýrství
Fakulta ekonomiky
a managementu, Fakulta
vojenských technológií
Policejni akademie ČR v Praze
Fakulta mechatroniky,
informatiky
a interdisciplinárnych štúdií
Matematický ústav v Opavě
Faculty of logistics and crisis
management, Faculty of
management and economics
Fakulta dopravní, Fakulta
biomedicínskeho inženýrství
Zdravotne sociální fakulta
Faculty of commerce, catering
and tourism
Hochschule Darmstadt
university of applied sciences
Transoprt faculty
Instituto politécnico de Leiria
Eesti infotehnoloogia kolledz
Christelijke hogeschool
Windesheim
Wyższa Szkoła Oficerska
Wojsk Ladowych
Wyzsza Szkola Administracji i
Biznesu
Pedagogical University Of
Cracow
Szkola Glovna Sluzby
Pozarniczej
Kielce School Of Economics
Tourism And Social Sciences
Universidad de Cantabria
Universidad de Oviedo
Katholieke Hogeschool
Kempen
Vilnius Gediminas Technical
University
Veleučilište Velika Gorica
Police Academy in Szczytno
Kufstein/Rakúsko
Drážďany/Nemecko
Tampere/Fínsko
Ostrava/ČR
Brno/ČR
Praha/ČR
Liberec/ČR
Opava/ČR
Zlín/ČR
Praha/ČR
České Budejovice/ČR
Budapešť/Maďarsko
Darmstadt/Nemecko
Pardubice/ČR
Leiria/Portugalsko
Tallin/Estónsko
Windesheim/Holandsko
Vroclav/Poľsko
Gdyni/Poľsko
Krakov/Poľsko
Varšava/Poľsko
Kielce/Poľsko
Santander/Španielsko
Oviedo/Španielsko
Geel, Belgicko
Vilnius/Litva
Velika
Gorica/Chorvátsko
Szczytno/Poľsko
35
Medzinárodná spolupráca rozvíjaná bez formalizovaných zmlúv
Nezmluvná medzinárodná spolupráca prebieha na základe individuálnych kontaktov
pracovníkov katedier s ďalšími zahraničnými inštitúciami a organizáciami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mark2 Corporation Czech a.s., ČR,
Institut krizového managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, ČR,
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, Ostrava, ČR,
VVUU a.s., ČR,
Akadémia A. Rašína v Brne, ČR,
Ministerstvo životního prostředí, ČR,
Beskidski Instytut Textylny Bielsko-Biala, Poľsko,
Wyźsza Szkola Bankowości i Finansów, Bielsko-Biala, Poľsko,
European Association for Security, Krakow, Poľsko,
Szkola Glówna Služby Požarniczej we Warszawie, Poľsko,
Politechnika Opolska, Opole, Poľsko,
Deutsche Telekom Dieburg, Nemecko,
Technická univerzita v Miskolci, Katedra dopravy materiálu a logistiky Strojníckej
fakulty, Maďarsko,
Univerzita Sv. Štefana v Budapešti, Katedra protipožiarnej ochrany a bezpečnostnej
techniky, Fakulta YBL Miklósa, Maďarsko,
Univerzita Széchenyi Istvána v Györi, Katedra logistiky a prepravy materiálu, Fakulta
strojná, Maďarsko,
Zemská akadémia obrany, Inštitút pre stratégiu a bezpečnostnú politiku vo Viedni,
Rakúsko,
Pittsburská univerzita, Pittsburgh, USA,
Akadémia obrany Veľkej Británie, Univerzita Cranfield, Cranfield, Kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska.
Členstvo v medzinárodných organizáciách:
•
•
•
•
•
IAEM - The International Association of Emergency Managers – Európska zložka
Medzinárodnej asociácie krízových manažérov (Ing. J. Ristvej, PhD. – národný delegát),
Society for Science & the Public (USA) - Spoločnosť pre vedu a spoločnosť
(Ing J. Ristvej, PhD.),
EAS – EUROPEAN ASOCIATION FOR SECURITY (člen – katedra bezpečnostného
manažmentu),
PSC – Forum for Public Safety Communication Europe – fakultné členstvo,
TIEMS – The International Emergency Management Society – fakultné členstvo
prostredníctvom PSC.
Medzinárodná mobilita študentov a zamestnancov FŠI ŽU
Zahraničné mobility a prijatí hostia zo zahraničia umožňujú učiteľom zapájať sa
do spoločných projektov a iných medzinárodných aktivít.
36
Zahraničné mobility pracovníkov fakulty v rámci programu LLP / Erasmus
Počet
zamestnancov
7
2
4
1
1
2
3
2
Organizácia, štát
ČVUT, FBI, Kladno, Česká republika
Policajná akadémia, Praha, Česká republika
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
Technische Universitat Dresden, Nemecko
Akadémia národnej obrany, Varšava, Poľsko
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Ladowych, Wroclaw, Poľsko
L’universita’ di Messina, Taliansko
Polis akademisi/Policajná akadémia, Ankara, Turecko
Zahraničné mobility pracovníkov zahraničných škôl na fakulte v rámci programu
LLP/Erasmus
Počet návštev
3
1
3
1
1
1
1
1
1
2
Organizácia, štát
Todor Kableškov’s University of Transport Sofia, Bulharsko
Matematický ústav, Slezské univerzity v Opavě, Opava, Česká republika
Policajná akadémia, Praha, Česká republika
Univerzita obrany, Brno, Česká republika
Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Zlín, Česká republika
Hlavná škola požiarnych služieb, Varšava, Poľsko
Miedzynarodowa wyzsza szkola logistyki i transportu we Vroclav, Poľsko
Pedagogická Univerzita v Krakove, Krakow, Poľsko
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Ladowych, Vroclav, Poľsko
Zahraničné mobility študentov fakulty v rámci programu LLP/ERASMUS
Počet
študentov
– študijný
pobyt
2
1
Počet
študentov
– praktická
stáž
-
1
-
2
-
1
-
1
2
5
1
1
-
-
1
-
1
2
4
Štáty
Policajná akadémia, Praha, Česká republika
Slezská univerzita v Opavě, Opava, Česká republika
Univeriza Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta aplikované
informatiky, Zlín, Česká republika
Technische Universitat Dresden, Nemecko
Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki i Transportu we
Wroclawiu,Poľsko
Uniwersytet Gdanski, Gdaňsk, Poľsko
Instituto politecnico de Beja, Portugal
Universidad de Cantabria, Cantabria, Španielsko
Linkoping Universitet, Linkoping, Švédsko
Universita' Politecnica delle Marche, , Ancona Taliansko
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká
republika
Centrum dopravního výzkumu, Česká republika
Jablotron, s.r.o., Praha, Česká republika
M2C, a.s., Brno, Česká republika
37
Zahraničné mobility študentov zahraničných škôl na fakulte v rámci programu
LLP/Erasmus
Počet študentov
Štáty
1
Matematický ústav, Slezské univerzity v Opavě, Opava, Česká republika
Univeriza Tomáše Bati ve Zlíne, Fakulta aplikované informatiky, Zlín, Česká
republika
Tampere University of Applied Sciences, Tampere, Fínsko
Wyzsza Skola Oficerska Wojsk Ladowych, Vroclav, Poľsko
Polytechnický inštitút Beja, Beja, Portugalsko
Polis akademisi/Policajná akadémia, Ankara, Turecko
5
2
3
2
2
Prehľad ďalších zahraničných pracovných ciest pracovníkov fakulty uskutočnených v roku
2012 do jednotlivých štátov v počte vyslaných pracovníkov dokumentuje ďalej uvedená
tabuľka. Pracovné cesty sa uskutočnili zväčša kvôli príprave a riešenie projektov, účasti na
konferenciách a seminároch.
Zahraničné pracovné cesty pracovníkov fakulty podľa cieľových štátov za rok 2012
Počet zamestnancov
114
20
5
1
1
4
7
3
3
3
1
5
2
4
2
7
1
1
1
2
1
188
Osobodni
222
28
18
4
4
24
38
13
9
12
8
20
8
20
14
26
1
3
1
10
9
492
Štát
ČR
Poľsko
Belgicko
Bulharsko
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Holandsko
Chorvátsko
Írsko
Kanada
Nemecko
Nórsko
Ruská federácia
Singapur
Srbsko
Španielsko
Švajčiarsko
Taliansko
Ukrajina
USA
spolu
38
Zahraničné pracovné cesty pracovníkov fakulty podľa jednotlivých pracovísk
a cieľových štátov za rok 2012
Krajina
KKM
KPI
KTVI
KBM
PVKR
Spolu
počet
osobo
ciest
počet
osobo
ciest
počet
osobo
ciest
počet
osobo
ciest
počet
osobo
ciest
počet
osobo
ciest
osobodeň
ČR
18
54
Poľsko
3
Belgicko
osobodeň
46
osobodeň
osobodeň
osobodeň
osobodeň
24
75
37
40
3
7
114
222
6
3
6
12
12
2
4
20
28
2
6
1
4
2
8
5
18
Bulharsko
1
4
1
4
Dánsko
1
4
1
4
Fínsko
1
6
4
24
Francúzsko
2
10
7
38
Holandsko
1
5
3
13
Chorvátsko
3
9
3
9
3
12
Kanada
1
8
Nemecko
2
8
Nórsko
1
4
Ruská federácia
1
5
2
6
1
3
Írsko
32
2
12
2
8
1
2
6
2
8
1
4
3
15
1
7
1
1
4
7
16
1
1
Taliansko
1
6
22
1
Španielsko
Švajčiarsko
4
8
Singapur
Srbsko
1
4
4
4
1
1
1
8
5
20
2
8
4
20
2
14
7
26
1
1
1
3
1
1
10
Ukrajina
2
10
2
USA
1
9
1
9
Spolu
43
157
188
492
42
90
32
106
62
110
9
29
39
5
Zamestnanci fakulty
Prehľad kategórií zamestnancov k 31. 12. 2012
Kategória
profesori
docenti
Učitelia
odborní asistenti
asistenti
vedeckoakademická
hodnosť
DrSc.
CSc., PhD.
S p o l u:
CSc., PhD.
prof.
S p o l u:
prof.
doc.
CSc., PhD.
Bez hodnosti
S p o l u:
VŠ
s PhD. (doc.)
S p o l u:
SPOLU:
Výskumní pracovníci
Administratívni zamestnanci
Fakulta celkom
doc., CSc., PhD.
VS
S p o l u:
VS
SS
S p o l u:
HPÚ
SPÚ
0
5
5
11
0
11
0
0
28
1
29
0
0
0
45
1
2
3
5
7
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
60
2
40
6
Odpočet hospodárenia na fakulte za rok 2012
ČASŤ A – 0771100
VYSOKÉ ŠKOLY
Čerpanie dotačných prostriedkov v roku 2012
Celkom pridelené
Mzdy
Odvody
Tovary a služby
730.899,00 €
494.722,00 € (610)
174.142,00 € (620)
62.035,00 € (630)
Čerpanie miezd v roku 2012 – kategória 610
Pridelená suma AS
Osobné príplatky rektorka
Zostatok z roku 2011 (131A)
494.722,00 €
7.720,00 €
7.599,91 €
SPOLU 2012
510.041,91 €
Z toho čerpanie:
• tarifná zložka FŠIŽU
• príplatky za riadenie.
• osobný príplatok
• platový postup.
• odmeny dekana
• zostatok prevedený do roku 2013
421.539,00 €
6.689,00 €
31.494,00 €
3.521,20 €
35.862,00 € (614)
10.936,71 €
Čerpanie tovarov a služieb v roku 2012 – kategória 630
Pridelená suma
Rozdelené na pracoviská FŠIŽU
Dekanát FSIŽU
62.035,00 €
20.000,00 €
42.035,00 €
41
Kategória 630 – tovary a služby – čerpanie
RP
Názov položky
Celkom
KKM
KPI
KBM
KTVI
Dekaná
631
Cestovné náhrady
631001 Tuzemské
1.403,80 295,58 232,78 719,44 148,00
8,00
631002 Zahraničné
1.905,80
485,64 709,63 674,14
36,39
632
Energie,voda,
632003 Poštové a telekom. sl.
4.108,54 70,02
74,91
86,42
98,78 3.778,41
633
Materiál
633001 Interiérové vybavenie
412,33
412,33
633002 Výpočtová technika
1.783,22 611,06
1.172,16
633004 Prevádzkové stroje...
16,50
16,50
633005 Špeciálne stroje...
0,00
633003 Telekom. technika
0,00
633006 Všeobecný materiál
2.592,25 990,90
918,67 682,68
633009 Knihy,časopisy,noviny, 700,60 302,71 101,39 255,36 41,14
633013 Nehmotný majetok
634
Dopravné
634001 Palivo,mazivá,oleje
1.760,6 158,10 51,25 227,63
1.323,62
634002 Servis, údržba, opravy
0,00
634003 Poistenie
0,00
634005 Karty, známky,poplatky 9,60
9,60
635
Rutinná a štandardná údržba
635001 Interiérového vybavenia 0,00
635002 Výpočtovej techniky
0,00
635004 Prevádzkových strojov.. 389,22 246,56
142,66
635006 Budov a objektov
0,00
637
Služby
637001 Školenia, kurzy, semin.. 1.170,04 573,34 270,00 101,68 46,68
178,34
637003 Propagácia, reklama ...
0,00
637004 Všeobecné služby
167,77
167,77
637007 Cestovné náhrady
0,00
637011 Štúdie,expertízy,posud. 405,40
22,50
30,00
20,00
20,00
312,90
637014 Stravovanie
1.676,90
122,87 507,59 1.046,44
637015 Poistné
181,91 179,41
2,50
637024 Vyrovnanie kurz.rozdiel 116,94 108,00
8,94
642015 Nemocenské
1.086,38 82,47 289,07 140,44 295,78 278,62
Pridelené
62.035,00 5.551,00 4.533,00 4.778,00 5.138,00 42.035,00
Vyčerpané
19.887,80 3.640,65 1.535,04 3.631,11 4.115,78 6.965,22
Zostatok
42.147,20 1.910,35 2.997,96 1.146,89 1.022,22 35.069,78
42
ČASŤ B – 0771201
VÝSKUM
Čerpanie dotačných prostriedkov v roku 2012
Celkom pridelené
Mzdy
Odvody
Tovary a služby
293.850,00 €
209.284,00 €
73.668,00 €
10.898,00 €
Čerpanie miezd v roku 2012 – kategória 610
Pridelená suma AS
Osobné príplatky rektorka
Zostatok z roku 2011 (131A)
209.284,00 €
3.308,00 €
11.446,29 €
SPOLU 2012
224.038,29 €
Z toho čerpanie:
• tarifná zložka
• osobný príplatok
• príplatok za riadenie
• odmeny dekana
• zostatok prevedený do roku 2013
197.505,00 €
12.306,00 €
2.473,00 €
8.322,00 €
3.432,29 €
Čerpanie tovarov a služieb v roku 2012 – kategória 630
Pridelená suma
Rozdelené na pracoviská fakulty
Z toho inštitucionálne granty
10.898,00 €
2.898,00 €
8.000,00 €
43
Kategória 630 – tovary a služby – čerpanie
RP
Názov položky
Celkom
631
631001
631002
632
632003
633
633001
633002
633004
633005
633003
633006
633009
633013
634
634001
634002
634003
634005
635
635001
635002
635004
635006
Cestovné náhrady
Tuzemské
543,21
Zahraničné
920,19
Energie, voda,
Poštové a telekom. sl.
0,00
Materiál
Interiérové vybavenie
0,00
Výpočtová technika
1.339,42
Prevádzkové stroje...
0,00
Špeciál. stroje...
0,00
Telekom. technika
92,85
Všeobecný materiál
1.520,72
Knihy, časopisy, noviny, 955,98
Nehmotný majetok
0,00
Dopravné
Palivo, mazivá, oleje
0,00
Servis, údržba, opravy
0,00
Poistenie
0,00
Karty, známky ,poplatky
0,00
Rutinná a štandardná údržba
Interiérového vybavenia
0,00
Výpočtovej techniky
0,00
Prevádzkových strojov..
0,00
Budov a objektov
0,00
637
637001
637003
637004
637007
637011
637014
637015
637024
637027
642015
Služby
Školenia, kurzy, semin.. 1.610,49
Propagácia, reklama ...
0,00
Všeobecné služby
112,48
Cestovné náhrady
0,00
Štúdie, expertízy, posud. 50,00
Stravovanie
556,88
Poistné
0,00
Vyrovnanie kurz.rozdiel
0,00
Odmeny na základe
0,00
Nemocenské
265,72
Pridelené
Vyčerpané
Zostatok
KKM
KPI
KBM
KTVI
PVKR
114,13
112,10
28,94
128,84
335,42
551,98
62,44
121,25
2,28
6,02
22,00
411,89
737,00
154,67
13,86
230,77
913,21
244,84
92,85
294,16
775,00
995,79
42,77
230,65
360,00
81,20
31,28
10,00
20,00
52,69
217,75
60,20
81,60
123,92
20,00
286,44
10.898,00 2.800,00 2.439,00 2.348,00 2.469,00 842,00
7.967,94 1.728,25 1.855,90 2.019,22 1.676,27 688,60
2.930,06 1.071,75 583,10 328,78 792,73 153,40
44
7
Rozvojové zámery
Zhodnotenie vzdelávania podľa plánovaných rozvojových zámerov za rok 2012
Bola spracovaná dokumentácia na akreditáciu nového študijného programu ochrana kritickej
infraštruktúry.
Prísnejšie kritériá prijímania uchádzačov do študijných programov v 2. a 3. stupni štúdia
stanovené vyhláškami dekana sa prejavili ako výrazný motivačný činiteľ pre študentov
v nižších stupňoch štúdia.
Fakulta uskutočnila prieskumy názorov študentov na proces vzdelávania s cieľom získať
spätnú väzbu, identifikovať a odstraňovať nedostatky vo vzdelávaní.
Vedenie fakulty iniciovalo vytvorenie klubu absolventov (FŠI Alumni Klub) prostredníctvom
sociálnej siete, kde sú absolventom a priateľom fakulty sprostredkovávané rôzne aktivity
fakulty a zároveň je klub nástrojom na získavanie spätnej väzby od absolventov.
Lekčný fond na podporu výučby bol doplnený o 1 vedeckú monografiu, 6 vysokoškolských
učebníc, 1 odbornú knižnú publikáciu a 1 skriptá.
Na vybraných predmetoch sa uskutočnilo pilotné overovanie novovytvorenej metodiky
hodnotenia študenta, ktorá vznikla ako súčasť riešenia ESF projektu „Rozvoj kultúry kvality na
Žilinskej univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania“.
V súlade s pravidlami priebežného zisťovania a vyhodnocovania úrovne kvality nadobúdania
vedomostí a rozvoja zručností (smernica č. 100) bola vypracovaná a zverejnená správa
oúrovni osvojenia si vedomosti a rozvoja zručnosti pred a po absolvovaní vzdelávacích
činností.
V rámci procesu zisťovania uplatniteľnosti absolventov v praxi boli oslovení potenciálni
zamestnávatelia absolventov FŠI ŽU s požiadavkou o zhodnotenie ich uplatnenia v praxi,
adaptácie na konkrétne podmienky a vedomostnú pripravenosť.
Úlohy a perspektívy ďalšieho rozvoja vzdelávania na rok 2013
Pri skvalitnení ďalšej prípravy absolventov je potrebné rozvíjať tieto vzdelávacie aktivity:
•
•
•
•
•
•
•
v súlade s plánmi kvalifikačného rastu uskutočniť minimálne 3 habilitačné konania
vlastných zamestnancov,
splniť podmienky systému manažérstva kvality podľa STN ISO 9001 pre rok 2013,
sledovať a minimálne raz ročne vyhodnotiť priebežné plnenie akreditačných kritérií,
aktívne propagovať štúdium a prezentovať vzdelávacie a výskumné aktivity fakulty
v rámci akcie Deň otvorených dverí na FŠI ŽU,
upraviť podmienky prijímacieho konania do bakalárskeho stupňa štúdia s cieľom
dosiahnuť zvýšenia kvality prijatých uchádzačov,
podporovať zahraničné mobility študentov,
podporovať pedagogických pracovníkov pri tvorbe didaktických materiálov.
45
Zhodnotenie vedeckovýskumnej činnosti podľa plánovaných rozvojových zámerov
za rok 2012
V rámci dobudovania laboratórií a špecializovaných učební sa fakulta v roku 2012 intenzívne
zapájala do pripravovaného projektu na vybudovanie vedeckého parku ŽU. Plánované
investície boli zamerané na vybudovanie Laboratória simulácie krízových javov a Laboratória
inteligentných bezpečnostných systémov.
V rámci zatraktívnenia medzinárodnej vedeckej konferencie Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí boli v roku 2012 realizované nasledujúce zmeny:
•
•
•
•
bol zabezpečený simultánny preklad zo/do anglického jazyka,
prvý deň konferencie bol zameraný na špecifické téma – Kritická infraštruktúra,
zvýšil sa počet vyžiadaných prednášok zo zahraničia (napr. Slovinsko, Veľká Británia,
Španielsko, Portugalsko, Česká republika)
pokračuje proces zaradenia zborníka z konferencie do databázy SCOPUS.
V roku 2012 sa podarilo fakulte zaindexovať 11 vedeckých prác v zahraničných
recenzovaných vedeckých zborníkoch zaregistrovaných v databáze SCOPUS.
Fakulta ako hlavný koordinátor podala jeden výskumný projekt v rámci výzvy 7. rámcového
programu (I.N.F.O.R.M - INdustrial accidents prevention stakeholders platFORM). Bola
zvýšená aktívna účasť doktorandov na vzdelávacích a vedeckovýskumných aktivitách fakulty,
a to úpravou kreditového systému doktorandov a taktiež úpravou inštitucionálneho
grantového poriadku (napr. účasť na konferencii Mladá veda 2012 – posterová prezentácia
čiastkových výsledkov dizertačných prác, prezentácia výsledkov riešených inštitucionálnych
grantových projektov).
Priebežne sa darí motivovať a zapájať študentov všetkých troch stupňov VŠ štúdia
do vedeckovýskumnej činnosti fakulty (napr. riešenie záverečných prác).
Nepodarilo sa zvýšiť vedeckovýskumnú kapacitu fakulty, a to z dôvodu zamietnutia všetkých
podaných projektov, v rámci ktorých boli plánovaní noví vedeckovýskumní pracovníci.
Nepodarilo sa zabezpečiť medzinárodnú účasť na súťaži ŠVOČ z radov Erasmus študentov,
ktorí študovali na fakulte počas letného semestra 2011/2012.
Nepodarilo sa implementovať nový redakčný systém do elektronickej verzie vedeckého
časopisu Krízový manažment.
Nedarí sa napĺňať vytvorený plán graduačného rastu pedagogických zamestnancov fakulty.
Úlohy a perspektívy ďalšieho rozvoja vedeckovýskumnej činnosti na rok 2013
Ďalší rozvoj vedeckovýskumnej činnosti je založený na čo najširšom zapojení katedier
do nových typov projektov ponúkaných štátnymi inštitúciami, rezortmi a grantovými
agentúrami. Cieľom je zlepšenie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti fakulty, a tým
zabezpečenie maximálneho využitia ich vedeckovýskumnej kapacity. Vo vedeckovýskumnej
činnosti je v najbližšom období potrebné:
•
zabezpečiť vyššiu medzinárodnú účasť na súťaži ŠVOČ (napr. účasťou Erasmus
študentov, resp. študentov zahraničných partnerských škôl),
46
•
•
•
•
•
•
•
vytvárať podmienky na dobudovanie laboratórií a špecializovaných učební (napr.
aktívnou účasťou v prípade schválenia podaného projektu na vybudovanie vedeckého
parku ŽU),
zachovať kvalitu medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov organizovaných
fakultou s dôrazom na 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí,
zvýšiť a skvalitniť prezentáciu výsledkov dosiahnutých vo vedeckovýskumnej činnosti na
domácich a zahraničných konferenciách, seminároch ako aj v domácich a zahraničných
vedeckých a odborných časopisoch, s dôrazom na časopisy a zborníky zaradené do
svetových databáz (napr. Web of knowleadge, SCOPUS),
zvýšiť vedeckovýskumnú kapacitu fakulty, a to plánovaním nových vedeckých
pracovníkov v podávaných projektoch,
napĺňať vytvorený plán graduačného rastu pedagogických zamestnancov fakulty,
ako hlavný koordinátor ročne podať aspoň jeden výskumný projekt v rámci európskych
grantových štruktúr (napr. 7.RP, EC-DG)
vytvorenie študijného poriadku pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia.
Zhodnotenie medzinárodnej spolupráce podľa plánovaných rozvojových zámerov
za rok 2012
V roku 2012 sa medzinárodná spolupráca fakulty naďalej aktívne rozvíjala. Boli podpísané
4 nové bilaterálne zmluvy Erasmus a v prípade 10 bilaterálnych zmlúv Erasmus bola
obnovená ich platnosť najbližší rok. Dôvodom je očakávanie nového programu, ktorý má
nahradiť terajší program Erasmus. Tiež boli ratifikované 2 celouniverzitné zmluvy. Na fakulte
bolo prijatých spolu 15 zahraničných učiteľov, ktorí prispeli k výmene skúseností a rozvoju
medzinárodnej spolupráce. Zamestnanci fakulty uskutočnili 19 Erasmus krátkodobých
pobytov na partnerských vysokých školách v celej Európe.
V roku 2012 sa podarilo naplniť všetky hlavné ukazovatele v oblasti zahraničnej spolupráce
a rozvoja, avšak okrem dlhodobých študijných pobytov študentov vo všetkých troch stupňoch
štúdia (mimo programu Erasmus) a okrem dlhodobých mobilít vysokoškolských pedagógov,
ktoré sa v ani jednom prípade nepodarilo naplniť.
Podarilo sa tiež vytvoriť virtuálnu skupinu absolventov fakulty – Alumni FŠI ŽU
prostredníctvom sociálnej siete Facebook, kde bolo do konca roku 2012 spolu 251 aktívnych
členov.
Úlohy a perspektívy ďalšieho rozvoja medzinárodnej spolupráce na rok 2013
Prehlbovanie medzinárodnej spolupráce, nadväzovanie ďalších kontaktov a účasť
v medzinárodných programoch je dlhodobá a nevyhnutná úloha. Zámery na ďalšie obdobie je
možné konkretizovať takto:
• orientovať zahraničnú spoluprácu fakulty na zapojenie sa do európskych medzinárodných
vzdelávacích (CEEPUS, LLP, NŠP a ďalšie programy v rámci EÚ), ale hlavne
výskumných programov (najmä 7. rámcový program EÚ a rezortné úlohy Európskej
komisie),
47
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozvíjať spoluprácu s vysokými školami v zahraničí v intenciách bilaterálnych dohôd,
pokračovať hlavne v rozvíjaní spolupráce s poprednými univerzitami a ich pracoviskami
orientovanými na riešenie problematiky bezpečnosti,
rozšírenie medzinárodnej spolupráce zamerať na problematiku občianskej bezpečnosti,
riadenie rizík a krízové riadenie, bezpečnosť kritickej infraštruktúry predovšetkým
v doprave, problematiku ochrany pred požiarmi, ochranu osôb a majetku, ako aj na ďalšie
odborné profilácie fakulty,
venovať pozornosť jazykovej vybavenosti študentov a učiteľov v snahe rozvíjať
spoluprácu najmä v Európe,
dať európsky rozmer vzdelávacím aktivitám a výskumu s využitím aktívnej účasti
na domácich a zahraničných podujatiach, ako aj účasťou na zahraničných mobilitách,
v odborných predmetoch zvyšovať požiadavky na čerpanie informácií zo zahraničnej
literatúry a z vedeckých a odborných databáz prostredníctvom internetu,
rozširovať možností výberu inštitúcií pre našich študentov a pedagógov s cieľom
diferenciácie krajín,
rozširovať počet zahraničných študijných pobytov vo všetkých troch stupňoch štúdia,
podporovať mobilitu zahraničných študentov a pedagógov na FŠI ŽU,
rozširovať počet zahraničných stážistov na FŠI ŽU,
naplniť počty kvantitatívnych ukazovateľov počtu zahraničných pracovných ciest, mobilít,
pobytov a stáži zamestnancov a študentov FŠI ŽU pre rok 2013.
V Žiline 6. marca 2013
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
dekan
48
8
Prílohy
49
Zoznam záverečných a diplomových prác absolventov fakulty v akademickom roku 2011/2012
Príloha č. 1
Zoznam záverečných a diplomových prác študijného odboru 8.3.7 občianska bezpečnosť, študijného programu krízový manažment
v akademickom roku 2011/2012
Priezvisko, meno
Názov záverečnej práce/diplomovej práce
Vedúci diplomovej/záverečnej
práce
Denné bakalárske štúdium
Bachanová Eva
Príprava obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš na vznik mimoriadnych udalostí
Ing. Ľudmila Macurová
Beháň Rastislav
Riziká organizácie veľkých športových a kultúrnych podujatí
RSDr. Ľudovít Németh
Behuňová Mária
Ing. Lenka Tomaníčková
Gelingerová Ivana
Možnosti a kapacity obcí pre príjem evakuovaných
Sebaochrana a vzájomná pomoc obyvateľstva Slovenskej republiky pri mimoriadnych
udalostiach
Ochrana zamestnancov a osôb vzatých do starostlivosti v prípade vzniku mimoriadnej
udalosti vo vybranom objekte
Zvýšenie kvality činnosti Koordinačného strediska Integrovaného záchranného systému
v Žiline
Stres a záťaž v práci krízového manažéra
Halusková Terézia
Analýza práce krízového manažéra
Mgr. RSDr. Vladimír Míka, PhD.
Hančáková Simona
Riziká sociálneho vylúčenia a chudoby
PhDr. Otto Kostelný, CSc.
Hanzely Peter
Dopady hospodárskej krízy na trh práce Slovenskej republiky
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Havko Ján
Krízová komunikácia podniku s verejnosťou
Vplyv hospodársko-politických opatrení na znižovanie dopadov hospodárskej krízy na
ekonomiku Slovenskej republiky
Manažment rizík v podnikoch služieb
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Úlohy a kompetencie starostu obce pri riešení krízovej situácie
Úlohy síl a prostriedkov určených na záchranné práce v územnom obvode Rimavská
Sobota
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Bíleš Ivan
Bombeková Miroslava
Cillerová Mária
Havrila Jakub
Hrdá Barbora
Hucíková Jana
Ivan Jaroslav
Ing. Lenka Tomaníčková
Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Mgr. Valéria Moricová
Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Ing. Andrea Peterková
50
Kasáková Veronika
Riziká uskladnenia rádioaktívneho odpadu
Kavuliaková Michaela
Úlohy Obvodného úradu v Čadci a mestského úradu v prevencii vzniku krízových javov prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Klinčáková Barbora
Vodné zdroje v obvode Spišská Nová Ves a ich využitie pri riešení krízových situácií
Ing. Lenka Tomaníčková
Humanitárna pomoc poskytovaná organizáciami
zo Slovenskej republiky pri
Ing. Jana Mráziková
odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí
Motivačné a demotivačné činitele v krízovom manažmente
Mgr. Valéria Moricová
Kostolná Martina
Košturiak Martin
Ing.Katarína Zánická Hollá,PhD.
Lukáč Dávid
Komparácia metód používaných na znižovanie podnikateľských rizík
Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
Ekonomické aspekty tvorby, prevádzkovania a obnovy kritickej infraštruktúry v sektore
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
doprava
Komparácia metód využívaných v manažmente rizík v podniku
Ing. Stanislava Strelcová. PhD.
Maruna Marián
Civilná ochrana obyvateľstva – história a aktuálne výzvy
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Mišánik Dominik
Riziká nezamestnanosti počas svetovej hospodárskej krízy
PhDr. Otto Kostelný, CSc.
Mokoš Roman
Civilná ochrana z pohľadu občana
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Oriešková Veronika
Kolektívna ochrana obyvateľstva obce Liptovský Peter
Ing. Ľudmila Macurová
Pavlík Martin
Prírodné riziká vybraných miest stredného Považia
Ing. Andrea Peterková
Pikula Ján
Kompetencie krízových manažérov
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
Semancová Katarína
Úlohy vedenia základnej školy pri príprave a organizácii evakuácie školy
RSDr. Ľudovít Németh
Sládek Martin
Analýza práce vedúceho pracovníka počas mimoriadnej udalosti
Mgr. Valéria Moricová
Príčiny svetovej finančnej a ekonomickej krízy na začiatku 21. storočia a jej dopady na
RSDr. Ľudovít Németh
ekonomiku Slovenska
Poskytovanie psychosociálnej podpory občianskym združením Modrý anjel pri
Ing. Jana Mráziková
mimoriadnych udalostiach
Kozák Milan
Lempochner Lukáš
Strežo Michal
Varšová Bibiana
Externé bakalárske štúdium
Danišková Stanislava
Hirjak Ján
Pripravenosť obyvateľov obce Lietavská Lúčka na mimoriadne udalosti a krízové
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
situácie
Úlohy a postavenie PZ pri evakuácii futbalového štadiónu MŠK Žilina
doc. Mgr.Vladimír Míka, PhD.
51
Denné inžinierske štúdium
Adamcová Barbora, Bc.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Froľová Lenka , Bc.
Manažment rizika pri riadení projektu v podniku
Miesto a úloha krízového manažmentu na úrovni miestnej štátnej správy v procese
prevencie povodní
Návrh opatrení na zníženie rizík v podniku
Komparácia vplyvu súčasnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku štátov
Vyšegradskej štvorky
Krízový manažment v podniku
Gašperec Lukáš, Bc.
Manažment rizík v podniku s využitím modelu výnimočnosti EFQM
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Grochal Martin, Bc.
Posudzovanie významnosti rizík pri preprave nebezpečných vecí
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Hruška Daniel, Bc.
Civilné núdzové plánovanie v podmienkach Európskej únie a Slovenskej republiky
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Hruška Lukáš, Bc.
Manažment rizík v podniku služieb
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Chabadová Jana, Bc.
Posudzovanie rizík pri práci s nebezpečnými látkami
Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD.
Chorvátová Nikola, Bc.
Uchovanie výrobných schopností v subjekte hospodárskej mobilizácie MAKYTA, a. s.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Chrastinová Jana, Bc.
Kalkulácia nákladov na protipovodňové opatrenia v katastri obce Píla
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Jurštáková Katarína, Bc.
Krízové plánovanie v podmienkach priemyselného podniku
Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD.
Kavalcová Zuzana, Bc.
Metódy rozhodovania v podmienkach akceptovateľného a neakceptovateľného rizika
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Kojnok Lukáš, Bc.
Posudzovanie rizík priemyselných procesov
Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD.
Kysela Ján, Bc.
Manažment rizík v podniku
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Malíková Miroslava, Bc.
PhDr. Otto Kostelný, CSc.
Martinská Nikola, Bc.
Riziká nezamestnanosti v Hornozemplínskom regióne a možnosti ich znižovania
Príprava útulkov a karanténnych staníc zvierat na evakuáciu pri vzniku mimoriadnych
udalostí
Ekonomická efektívnosť protipovodňových opatrení v katastri obce Píla
Mešková Jana, Bc.
Metódy a techniky posudzovania rizík priemyselných procesov
Ing.Katarína Zánická Hollá, PhD.
Mikulášeková Júlia, Bc.
Marketing integrovaného záchranného systému
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Milanová Barbora, Bc.
Manažmentu rizík pri zvyšovaní kvality procesov v podniku
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Brath Michal, Bc.
Capko Ondrej, Bc.
Čimborová Katarína, Bc.
Marčanová Martina, Bc.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Ing. Mária Hudáková, PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
52
Minárová Lenka, Bc.
Manažment podnikateľských rizík vo výrobnom podniku
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Muráriková Jana, Bc.
Ochrana objektov kritickej infraštruktúry v sektore energetiky
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Ostrochovský Vladimír, Bc.
PhDr. Otto Kostelný, CSc.
Rumančík Milan, Bc.
Sociálne riziká nezamestnanosti mladých ľudí v čase krízy
Možnosti využitia hospodárskej asistencie ako stabilizačného nástroja komplexnej
bezpečnosti štátov Európskej únie
Príprava vybranej skupiny mládeže na krízové situácie
Řezáčová Sylvie, Bc.
Manažment rizík systémov zásobovania pitnou vodou pre mesto Bytča
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Schlenkerová Ivona, Bc.
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Titko Michal, Bc.
Využitie finančnej diagnostiky na posudzovanie podnikateľských rizík
Riziká manipulácie s nebezpečným odpadom vyprodukovaným v zdravotníckom
zariadení
Podpora rozhodovania v krízovom manažmente použitím vybraného softvéru
Zacher Milan, Bc.
Manažment rizika a riadenie zmien v podniku
Ing. Katarína Buganová, PhD.
Zaujecová Veronika, Bc.
Humanitárna činnosť pri riešení následkov mimoriadnych udalostí
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Zavadil František, Bc.
Komparácia vplyvu svetovej finančnej a hospodárskej krízy na vybrané ekonomiky
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Romanová Erika, Bc.
Thomková Martina, Bc.
Adámková Petra
Barkai Július
Falašta Ján
Hudecová Zuzana
Externé inžinierske štúdium
Kvantitativní metody posuzování rizik průmyslových procesů (Kvantitatívne metódy
posudzovania rizík priemyselných procesov)
Model financovania preventívnych opatrení a dôsledkov povodní
Využitie poľného diaľkového potrubia na núdzové zásobovanie obyvateľstva sídliska
Hájik v Žiline vodou
Postavenie manažmentu rizík v procese zabezpečovania kvality v podniku
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
doc. Mgr. Vladimír Míka, PhD.
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka , PhD.
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
Ing. Mária Hudáková PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Kysela Miroslav
Vytváranie Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia v období krízovej situácie
Realizácia opatrenia hospodárskej mobilizácie – redukovaný výchovno-vzdelávací
proces
Kombinovaná rizika - možnosti vyjádření pravděpodobnosti (Možnosti vyjadrenia
pravdepodobnosti v rámci posudzovania kombinovaných rizík)
Aplikácia metódy ARAMIS v priemyselných procesoch
Laščiaková Zuzana
Riziká obchodného portfólia spoločnosti Metsä Tissue Slovakia, s. r. o.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Jergušová Jana
Kamenišťáková Margita
Kučová Eva
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Ing. Mária Šimonová, PhD.
Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD.
53
Očková Janka
Staníková Jana
Šarman Petr
Špirková Eva
Postavenie a úlohy krízového manažmentu v rezorte zdravotníctva s dôrazom na
vytváranie a hospodárenie s mobilizačnými rezervami
Pripravenosť obce Nededza na riešenie krízových javov
Rozhodovanie pomocou matematického modelu
Sociologický výskum pripravenosti obyvateľov obce Terchová na mimoriadne udalosti
a krízové situácie
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Zoznam záverečných a diplomových prác študijného odboru 8.3.1 ochrana osôb a majetku, študijného programu bezpečnostný manažment
v akademickom roku 2011/2012
Priezvisko, meno
Názov záverečnej práce/diplomovej práce
Vedúci diplomovej/záverečnej
práce
Denné bakalárske štúdium
Baránek Michal
Ing. Róbert Zvada
Brnoliak Michal
Fenomenológia a etiológia priestupkov v meste Rajec
Marketingové aktivity ako nastroj zvyšovania dopytu ponúkaných služieb a ich
aplikácia vo vybranom podniku SBS
Definovanie bezpečnostných procesov podniku a návrh ich možnej kategorizácie.
Čečetková Petra
Systém riadenia informačnej bezpečnosti
Ing. František Kaluža, PhD.
Čimbora Martin
Aspekty fyzickej a objektovej bezpečnosti miestnych samospráv
Návrh typových pozícií a požiadaviek v štruktúre strážnej služby
Ing. Ladislav Šuty
Dobranský Michal
Posúdenie rizík v činnosti zamestnanca SBS
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
Dobrucká Lenka
Návrh projektu prevencie mravnostnej kriminality detí a mládeže v meste Žilina
Ing. Róbert Zvada
Ferenčík Marek
Zabezpečenie hnuteľného majetku proti krádeži a neoprávnenej manipulácii
Ing. Igor Palica
Gavlasová Ivana
Historický význam vzniku strelných zbraní pre činnosť bezpečnostných služieb
Ing. Ladislav Kittel
Greš Tomáš
Projekt elektrického zabezpečovacieho systému rodinného domu
Ing. Igor Palica
Hartelová Dominika
Prevencia kriminality v meste Bytča
Ing. Lenka Mešková
Hrebeňár Andrej
Projekt informačnej bezpečnosti vybranej strednej školy
Ing. Igor Palica
Belovičová Barbora
Demková Vladislava
Ing. Ladislav Šuty
Ing. Lenka Ďurišová
Ing. Ladislav Šuty
54
Husár Martin
Prevencia kriminality na futbalových štadiónoch
Ing. Juraj Vaculík
Chupek Milan
Projekt komplexného zabezpečenia firmy Keramika Soukup
Ing. Igor Palica
Illéš Jozef
Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti v obci
Ing. Anna Barčíková, PhD.
Indra Tomáš
Bezpečnostný projekt vybraného objektu
Ing. Ilona Uhrová
Jakab Július
Technické a organizačné riešenie pre zabezpečenie bankomatov
Ing. Juraj Töszér
Jaroš Samuel
Bezpečnostný projekt vybraného objektu
Ing. Barbora Balcová
Kameník Roman
Návrh zabezpečenia objektu SAD Prievidza
Ing. Lenka Mešková
Koczo Ján
Návrh komplexného zabezpečenia objektov rôzneho stupňa utajenia
Ing. Juraj Vaculík
Kočišová Jana
Charakteristika bezpečnostných zložiek v komunitárnom práve EÚ
JUDr. Zuzana Slovíková
Kubík Tomáš
Bezpečnostný projekt vybraného objektu
Mgr. Martin Gašpierik
Kutaj Milan
Úroveň preventívno-represívnych činností mestskej polície Ružomberok
Ing. Róbert Zvada
Lieskovský Lukáš
Analýza bezpečnosti ochrany vo vybranej organizácií vo vzťahu k požiadavkám TAPA
Ing. Juraj Vaculík
Mackovčin Anton
Riadenie fyzickej a objektovej bezpečnosti v malom podniku
Ing. Lenka Mešková
Mačák Filip
Analýza otázok bezpečnosti osôb a majetku na miestnej úrovni
Ing. Milan Madara
Maliňák Tomáš
Využitie technológie RFID v bezpečnostnom manažmente
Ing. Juraj Vaculík
Mik Martin
Prevencia mravnostnej kriminality v Žilinskom kraji
Ing. Róbert Zvada
Minár Jakub
Zabezpečenie prepravy cenností a peňazí
Ing. Ladislav Kittel
Mišík Ján
Prevencia alkoholovej drogovej kriminality
Ing. Ilona Uhrová
Modranský Peter
Bezpečnostná analýza vybraného objektu
Ing. Ladislav Kittel
Moravčík Jakub
Aspekty fyzickej ochrany v bankovom sektore
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Mráz Ján
Návrh komplexného zabezpečenia malej alebo strednej súkromnej firmy
Ing. Ladislav Kittel
Murček Filip
Prevencia mravnostnej kriminality v meste Ružomberok
Ing. Róbert Zvada
Nerheš Pavel
Uplatnenie niektorých prvkov manažmentu v súkromných bezpečnostných službách
Ing. Milan Madara
Neumann Ivan
Bezpečnostný projekt rekreačného strediska Drienok
Mgr. Martin Gašpierik
55
Pavlíková Tatiana
Prevencia mravnostnej kriminality na základ. a stredných školách v okrese Trenčín
Ing. Róbert Zvada
Petrášek Lukáš
Modernizácia zbraní PZ SR
Ing. Igor Palica
Pleva Peter
Význam a funkcia integrovaného bezpečnostného systému v podniku
Ing. Igor Palica
Význam Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v SR pre ochranu digitálneho
Ing. Juraj Vaculík
priestoru Slovenskej republiky.
Prokop Ján
Rajčan Ladislav
Rišianová Dominika
Význam informačnej bezpečnosti pre organizáciu
Ing. Igor Palica
Zisťovanie prielomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov pri použití
Ing. Ladislav Kittel
pneumatických a elektrických rezacích a vŕtacích nástrojov
Etika v činnosti pracovníka Policajného zboru na úseku zbrane a streliva
Ing. Ladislav Kittel
Roman Miroslav
Bezpečnostný projekt vybraného objektu
Ing. Barbora Balcová
Ryba Pavol
Krádež identity prostredníctvom sociálnych sietí
Ing. Ladislav Kittel
Rybárik Marek
Úlohy a význam fyzickej bezpečnosti pri zabezpečovaní informačného systému.
Ing. Juraj Vaculík
Sagan Dušan
Zabezpečenie podniku
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Sopková Soňa
Metodická príručka na mimoriadne situácie pre členov SBS
Ing. Barbora Balcová
Strapko Andrej
TQM a jeho zavedenie v problematike súkromných bezpečnostných službách
Ing. Ladislav Šuty
Sumega Tomáš
Metódy hodnotenia kvality aplikovateľné v oblasti bezpečnosti
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Sýkora Marián
Analýza softvérovej podpory pri projektovaní CCTV
Ing. Juraj Vaculík
Šidlo Michal
Návrh komplexného zabezpečenia vybraného objektu
Ing. Barbora Balcová
Šiser Anton
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Šurabová Kristína
Prevencia drogovej závislosti na stredných školách
Analýza a porovnanie využitia finančných zdrojov obecných polícií v rámci
Prešovského kraja so zameraním na odhaľovanie priestupkov
Preventívne opatrenia a technické zabezpečenie domácností realizovateľné
svojpomocne
Aktuálna právna úprava stráži ako špecifických bezpečnostných služieb v právnom
poriadku Slovenskej republiky
Etické princípy ako predpoklad činnosti zamestnancov SBS
Ťapáková Lenka
Bezpečnostný projekt pre dom sociálnych služieb Bytča
Ing. Barbora Balcová
Repaský Viktor
Šoltés Viktor
Štefko Miroslav
Šulíková Marcela
Ing. Róbert Zvada
Ing. Ladislav Šuty
JUDr. Róbert Mendel
Ing. Ladislav Kittel
56
Ing. Lenka Ďurišová
Turis Mário
Využitie metódy SWOT analýzy pri práci bezpečnostného manažéra podniku.
Zavadilová Michaela
Žubor Marián
Ing. Barbora Balcová
Domáce násilie v meste Banská Bystrica a jeho prevencia
Možnosti efektívneho využívania finančných prostriedkov mestskej polície v meste
Ing. Róbert Zvada
Ružomberok pri odhaľovaní priestupkov
Externé bakalárske štúdium
Beňušová Lucia
Ochrana osobných údajov a bezpečnosť v súdno-znaleckom konaní
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
Blažeňáková Marta
Predmetová ochrana
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Kramárová Silvia
Pedofília ako jedna z foriem kriminality
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Kruželová Dana
Bezpečnosť a ochrana cestujúcich pri preprave MHD v Žiline
Ing. Juraj Vaculík
Malý Jozef
Majetková kriminalita a spôsoby jej znižovania v SR
Ing. Milan Madara
Masárova Silvia
Prevencia povodní v Žilinskom okrese
Ing. Zuzana Hodásová
Sekereš Branislav
Talagová Zuzana
Prevencia kriminality vo vybranom meste
Ing. Lenka Mešková
Porovnanie a analýza realizovaných preventívnych aktivít mravnostnej kriminality
Ing. Róbert Zvada
v meste Bytča
Denné inžinierske štúdium
Ambrózyová Jana
Bezpečnostný audit vo vybranom podniku
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Bača Ľubomír
Možnosti využitia výcvikových priestorov v študijnom odbore ochrana osôb a majetku
Ing. Štefan Jangl, PhD.
Baďová Kristína
Vplyv fyzikálne chemických vlastností výbušnín na prieraznosť materiálov
Ing. Kamil Boc, PhD.
Barabáš Marek
Identifikácia osôb podľa funkčných a dynamických znakov a pohybového návyku
Ing. Kamil Boc, PhD.
Barčiaková Beáta
Bezpečnostný projekt strednej súkromnej firmy
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Barošinec Ladislav
Meranie časov reakcie ústredne na zmenu stavu na vstupe
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Bendík Lukáš
Návrh hybridného kamerového systému v administratívnej budove
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Bieliková Lucia
Potenciálne príčiny abúzu drog u mladej generácie.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Zvýšenie bezpečnostného prostredia na futbalovom štadióne Žilina s využitím
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
monitorovacích kamerových systémov
Bobáň Jozef
57
Božek Michal
Bezpečnostný projekt vodárenských zdrojov zásobujúcich mesto Žilina pitnou vodou
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Bujňák Michal
Meranie vlastností vybraných detektorov pohybu
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Bytčiančin Michal
Ochrana vybranej organizácie pred teroristickým útokom
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
Cyprichová Zuzana
Policajní špecialisti pre prácu s komunitami a ich vplyv na bezpečnosť komunít lokality doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
Čelko Peter
Inovácie v oblasti technických zabezpečovacích systémov
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Červeň Ján
Prielomová odolnosť otvorených výplní
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Čurillová Lívia
Preventívne aktivity obecných polícií v oblasti kriminality v rámci Žilinského kraja
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Drozd Lukáš
Podmienky využívania technických prostriedkov v súkromnej detektívnej službe
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Farský Vladimír
Zefektívnenie riešenia priestupkov obecnými políciami vo vybranom regióne
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Fekečová Michaela
Prevencia násilnej kriminality v meste Martin
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
Ferenčík Tomáš
Bezpečnostný projekt vodnej nádrže Nová Bystrica
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Gajdošová Alžbeta
Návrh bezpečnostného štandardu vybraného sektoru kritickej infraštruktúry
Ing. Kamil Boc, PhD.
Gurová Mária
Hanko Ľuboš
Stav bezpečnosti učiteľov v Žilinskom kraji
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Zabezpečenie ochrany objektu a chránených priestorov právnickou osobou z hľadiska
ochrany utajovaných skutočností , pri vytváraní utajovanej skutočnosti označenej Ing. Štefan Jangl, PhD.
stupňom utajenia Dôverné
Reinžiering vzdelávacieho procesu na KBM – FŠI ŽU
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Hubinský Martin
Možnosti hodnotenia kvality v súkromných bezpečnostných službách
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Janky Jakub
Aplikácia inteligentných agentov v bezpečnostnom manažmente
Ing. Kamil Boc, PhD.
Januš Peter
Bezpečnostný projekt vybraného objektu
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Jendrašík Dušan
Odborná príprava súkromných detektívov
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Kavuláková Katarína
Ochrana objektu pred teroristickým útokom s použitím nástražného výbušného systému Ing. Štefan Jangl, PhD.
Kochláň Richard
Návrh hybridného kamerového systému v strednom podniku
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Riešenie krízových situácií pri útokoch výbušnými systémami na vybranú cestnú sieť
Ing. Štefan Jangl, PhD.
Slovenskej republiky
Hajmacher Pavol
Kubalík Peter
58
Kučera Matúš
Lúčková Michaela
Máčadyová Lívia
Medvecká Jana
Mončeková Simona
Biologická ochrana ako súčasť manažmentu bezpečnosti letiska
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti na gymnáziu Pavla Országha
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Hviezdoslava v Dolnom Kubíne
Využitie súkromnej detektívnej služby pri odhaľovaní podvodného konania
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
v bankovom sektore
Dôsledky pôsobenia nástražných výbušných systémov vo vybranom priestore
Ing. Štefan Jangl, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
Paculík Lukáš
Možné spôsoby ochrany klienta zo strany osobného ochrancu pred hrozbou napadnutia.
Možnosti úpravy legislatívneho rámca v oblasti súkromných bezpečnostných služieb s
dôrazom na kvalitu poskytovania služieb
Prielomová odolnosť úschovných objektov
Bezpečnostný projekt ochrany a zabezpečenia priestoru pre osobnú dopravu
v železničnej stanici Žilina
Možné spôsoby ochrany objektu kritickej infraštruktúry.
Možnosti uplatnenia systému manažmentu kvality v súkromných bezpečnostných
službách
Návrh algoritmu výpočtu ceny bezpečnostného systému podľa bezpečnostného projektu
Pačan Michal
Nástražné výbušné zariadenia ako prostriedok terorizmu – ochrana objektu KI
Ing. Štefan Jangl, PhD.
Papíková Andrea
Manažment výberu osôb do strážnej služby
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Paták Jakub
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Rybanský Martin
Formy a spôsoby zvyšovania bezpečnosti osôb a majetku vo vybranom regióne
Zabezpečenie činnosti fyzickej ochrany pri ochrane vybraného objektu kritickej
infraštruktúry.
Bezpečnostný projekt ochrany prekládkového a manipulačného priestoru v obvode
železničnej stanice Žilina
Návrh zabezpečenia stavebnej firmy
Sálus Ondrej
Ochrana majetku ako faktor znižovania kriminality vo vybranom meste
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Sládek Milan
Význam a úloha osobného ochrancu v podmienkach SR
Ing. Petr Selinger, PhD.
Slaničková Eva
Stav a aktuálne problémy bezpečnosti osôb a majetku v obvode železničných dráh
Ing. Kamil Boc, PhD.
Slivka Štefan
Návrh zabezpečenia telekomunikačnej firmy
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Moravčík Peter
Nováková Petronela
Olejár Peter
Ondriseková Ivana
Oršuliak Michal
Podpleská Elena
Regec Ondrej
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
59
Slovaček Miroslav
Bezpečnostný projekt základnej školy v obci Strečno
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Smolka Martin
Kategorizácia objektov z pohľadu bezpečnostných kritérií
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Soboľ Ľubomír
Prielomová odolnosť mechanických zábranných prostriedkov obvodovej ochrany
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Štrengerová Zuzana
Bezpečnostný projekt vybraného objektu
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Šuštiaková Andrea
Prevencia majetkovej kriminality v Dolnom Kubíne
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
Šútora Dušan
Meranie vlastností prvkov elektrických zabezp. systémov v rôznych prostrediach
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Švíková Ivana
Bezpečnostný projekt strednej súkromnej firmy
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Trstenský Marián
Bezpečnostný projekt rekreačného komplexu Oravice
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Vaněk Filip
Návrh IP kamerového dohliadacieho systému v administratívnej budove
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Vimpeľová Ľubica
Žena ako profesionálny ochranca klienta
Ing. Petr Selinger, PhD.
Vojtuš Peter
Bezpečnostný projekt mestského úradu Krásno nad Kysucou
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Vrábel Lukáš
Výberové konania a verejné obstarávanie súkromných bezpečnostných služieb
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Vrábľová Ľubica
Prevencia mobbingu na pracovisku
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Vršanský Jakub
Návrh metodiky činnosti osobného ochrancu pri napadnutia klienta.
Ing. Petr Selinger, PhD.
Vysocký Martin
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
Ing. Štefan Jangl, PhD.
Vyšná Miroslava
Možné spôsoby ochrany klienta zo strany osobného ochrancu
Ing. Petr Selinger, PhD.
Záň Tomáš
Bezpečnostný projekt ochrany objektu kritickej infraštruktúry.
Ing. Petr Selinger, PhD.
Zátek Martin
Bezpečnostný projekt strednej školy
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Zemenčík Ján
Využitie kynológie v systéme ochrany majetkov v podmienkach SR
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Externé inžinierske štúdium
Adamčík Ľubomír
Prevencia proti korupcii vo verejnej správe
Ing. Kamil Boc, PhD.
Běhálek Vladimír
Proaktívna metóda prevencie sociálne patologických javov stredoškolskej mládeže
Integrácia
automatizovaného
dochádzkového
a prístupového
modulu
bezpečnostného systému podniku
Význam bezpečnostného projektu pre činnosť osobného ochrancu
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
Gardian Martin
Gecíková Viera
do
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
60
Ištvánik Ján
Ing. Petr Selinger, PhD.
Juríček Ivan
Metodika výcviku techník sebaobrany osobného ochrancu.
Implementácia metód sieťových grafov pri plánovaní ochrany objektu alebo územia
Klinec Róbert
Bezpečnostný projekt vybraného objektu
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Knapcová Lucia
Využitie inteligentných agentov v systéme ochrane osôb a majetku
Ing. Kamil Boc, PhD.
Miho Štefan
Meranie vlastností sirén a ich komparácia s vlastnosťami udávanými výrobcami
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Nagyová Janka
Prevencia násilnej kriminality mládeže v meste Martin
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
Straňanková Mária
Prevencia drogovej kriminality mládeže v Žiline
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
Stupáková Monika
Prevencia kriminality v zvolenej obci
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
Šefranko Jaroslav
Bezpečnostný projekt firemného objektu
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Zoznam záverečných a bakalárskych prác študijného odboru 8.3.7 záchranné služby, študijného programu záchranné služby
v akademickom roku 2011/2012
Priezvisko, meno
Názov záverečnej/diplomovej práce
Vedúci diplomovej/záverečnej
práce
Denné bakalárske štúdium
Vajda Bernard
Využitie zariadení na zásah pri záchrane osôb z bytových domov
Ing. Stanislava Gašpercová
Vančo Matúš
Požiare osobných motorových vozidiel
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Letoštiak Tomáš
Poruchy technických prostriedkov v HaZZ
Ing. Milan Lanďák
Vácval Juraj
Vplyv veľkosti vodných kvapiek na hasenie požiaru v uzavretých priestoroch
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Turičík Matúš
Návrh metodiky na testovanie vlastností kontaminovanej pôdy
Ing. Mária Šimonová, PhD.
Szabo Peter
Zisťovanie príčin požiarov – odber vzoriek
Ing. Makovická Osvaldová, PhD.
Kaleta Daniel
Nebezpečenstvá vyplývajúce z prepravy zemného plynu a možnosti ich eliminácie
Ing. Stanislava Gašpercová
Ďuriník Anton
Požiare lesných porastov v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy
Ing. Michal Orinčák, PhD.
61
Nemec Richard
Organizácia záchranných prác pri lavínových nehodách
Ing. Radovan Švach, PhD.
Šaradín Matúš
Porovnanie nákladov na sorpčné prostriedky pri likvidácii ropných látok
Ing. Mária Šimonová, PhD.
Dubovec Michal
Manažment zásahov Horskej zachrannej služby
Ing. Radovan Švach, PhD.
Šupolová Martina
Komunikácia psovoda a záchranárskeho psa pri pátracej akcii v teréne
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Tuka Dávid
Problémy s nedostatkom hasiacich látok pri zdolávaní lesných požiarov
Ing. Milan Lanďák
Olejník Ján
Spôsob používania vyslobodzovacej techniky pri dopravných nehodách
Ing. Pavol Rubis
Kuchár Stanislav
Rozbor taktiky a techniky zásahu HaZZ pri dopravných nehodách
Ing. Pavol Rubis
Regec Stanislav
Technické zásahy jednotiek HaZZ pri nehodách nákladných automobilov
Ing. Pavol Rubis
Poráč Tomáš
Štatistika a rozbor zásahových činností HaZZ pri dopravných nehodách
Ing. Pavol Rubis
Gajňáková Katarína
Dekontaminácia v podmienkach Hasičského a záchranného zboru pri chem. ohrození
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Štachura Ján
Návrh vhodnej koncepcie výškovej techniky pre mestské sídliská
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Tyrpák Bohuslav
Návrh obmeny prenosných čerpadiel pre HaZZ SR
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Antal Martin
Zásady evakuácie v stavbách so zhromažďovacími priestormi
Ing. Michal Gál
Karaková Martina
Požiarna prevencia v gumárenskom priemysle
Ing Makovická Osvaldová, PhD.
Janotíková Mária
Požiare lesných porastov v Chočských vrchoch
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Externé bakalárske štúdium
Rečičár Jozef
Protipožiarna bezpečnosť čerpacích staníc na LPG plyny
Novotný Milan
Organizácia záchranných prác vykonávaných Hasičským a záchranným zborom pri
Ing. Michal Orinčák, PhD.
povodniach v okrese Bardejov
Horná Lenka
Využitie sorpčných prostriedkov pri dopravných nehodách
Ing. Iveta Coneva, Ph.D.
Hovorečná Jana
Retardéry horenia dreva
doc. Ing Jana Müllerová, PhD.
Gostík Peter
Riziká v doprave hasiacich látok k lesným požiarom
Ing. Milan Lanďák
Bineková Anna
Topológia lesných ciest v rámci protipožiarnych opatrení
Ing. Radovan Švach, Ph.D.
Ing. Iveta Coneva, Ph.D.
62
Samková Lenka
Požiarna bezpečnosť pri prevádzkovaní kotla na spaľovanie štiepky
doc. Ing Jana Müllerová, PhD.
Valicová Lenka
Rozbor vplyvu veľkosti a umiestnenia otvorov na výpočet požiarneho rizika
u nevýrobných stavieb
doc. Ing. Ladislav Olšar, Ph.D.
Lukáč Marek
Vplyv povodní na vodnú stavbu Ružín
Ing. Michal Orinčák, Ph.D.
Skorka Radoslav
Súčasný stav spolupráce PZ so zložkami IZS
Denné inžinierske štúdium
Ing. Mária Šimonová, PhD.
Fanfarová Adelaida
Posudzovanie používaných OOPP v HaZZ
Ing. Makovická Osvaldová, PhD.
Gajdošíková Ivana
Analýza rizík v podniku - Popper pivovar
Ing. Mária Šimonová, PhD.
Hládek David
Taktika zdolávania požiaru obchodného domu
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Hriž Peter
Psychická záťaž potápačov pri záchranných prácach pod vodnou hladinou
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Kabelka Ľubomír
Činnosť Hasičského a záchranného zboru v prostredí s výskytom ionizujúceho žiarenia
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Kmec Radovan
Návrh databázy síl a prostriedkov obecných a dobrovoľných hasičských jednotiek
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Kvočkuliak Peter
Vplyv parametra odvetrania F0 na požiadavky na požiarnu odolnosť konštrukcií určenú
z pravdepodobného času požiaru a pravdepodobných teplôt plynov
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
Mitrenga Patrik
Vplyv použitia požiarnotechnických zariadení na veľkosť požiarnych úsekov výrobných
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
stavieb
Šebest Vladimír
Algoritmus pre havarijné plánovanie v Slovenskej republike
Ing. Mária Šimonová, PhD.
Vašíček Miloš
Pripravenosť hasičských jednotiek na zásah v rádioaktívnom prostredí
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Externé inžinierske štúdium
Ganzarčík Dušan
Využitie sorpčných materiálov pri dekontaminácii v podmienkach Hasičského
Ing. Michal Orinčák, PhD.
a záchranného zboru
Hovaňák Roman
Trenažéry zdolávania nelineárnych foriem požiaru
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Karas Marián
Požiarne nebezpečenstvo v priemyselnom podniku
Ing. Iveta Coneva, Ph.D.
Kuča Lukáš
Návrh koncepcie výcviku vodičov hasičskej techniky v HaZZ SR
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
63
Staš Patrik
Miesta zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru vo vybranom papierenskom
Ing. Makovická Osvaldová, PhD.
podniku
Vrábel Lukáš
Neželateľné úniky nebezpečných látok pri ich preprave
Ing. Iveta Coneva, Ph.D.
Vrabeľ Lukáš
Návrh metodického pokynu pre vyšetrovanie príčin vzniku požiarov
Ing. Mária Šimonová, PhD.
Andrási Imrich
Príčiny nehodovosti vozidiel záchrannej zdravotnej služby
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Ďuračka Branislav
Možnosti použitia síl a prostriedkov 5 pluku špeciálneho určenia pri záchr. prácach
Ing. Radovan Švach, PhD.
Harcek Peter
Taktika použitia dopravného a útočného vedenia pri zásahu
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Konárik Milan
Technické zabezpečenie vyslobodzovacích prác pri výkopových zásypoch
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Radosa Kri stián
Sorbenty a ich využitie v chemickom priemysle
Ing. Iveta Coneva, Ph.D.
Sekerák Michal
Záchranné práce pri zosuvoch pôdy v Košickom kraji
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Trizuljak Ján
Pripravenosť dobrovoľných hasičských jednotiek na zásah
Ing. Jozef Svetlík, PhD.
Uher Jakub
Posúdenie rizík z hľadiska BOZP pri zásahovej činnosti hasičov
Ing. Makovická Osvaldová, PhD.
Zoznam záverečných a diplomových prác študijného odboru 8.2.1 dopravné služby,
študijného programu doprava v krízových situáciách v akademickom roku 2011/2012
Priezvisko, meno
Názov záverečnej práce/diplomovej práce
Vedúci diplomovej/záverečnej
práce
Ďurech Peter
Denné bakalárske štúdium
Možnosti využitia prepravných systémov intermodálnej prepravy pri riešení
mimoriadnych udalostí
Hodnotenie bezpečnosti pri práci s manipulačnými strojmi a zariadeniami
Miesto a úlohy bezpečnostného poradcu pri zvyšovaní bezpečnosti prepráv
nebezpečných vecí cestnou dopravou
Dopr. a mechanizačné prostriedky pre obnovu poškodenej cestnej komunikácie v obci
Ing. Jaroslav Procházka
Fujdiaková Petra
Využitie potenciálu prepravného systému RO-LA pri riešení krízových situácií
Ing. Vladimír Laštík
Bollová Monika
Dikošová Zuzana
Duchajová Simona
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Ing. Jela Ondirková, PhD.
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
64
Gallik Michal
Zvýšenie bezpečnosti dopravy v kritických nehodových lokalitách
Ing. Veronika Chladná
Grman Marek
Mimoriadne situácie a ich vplyv na bezpečnosť železničných priecestí
Ing. Jela Ondirková, PhD.
Holanik Lukáš
Vplyv zvýšenia maximálnej povolenej rýchlosti na diaľniciach na bezpečnosť dopravy
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Hrobárik Michal
Telematické systémy ako nástroj na redukciu rizík v cestnej doprave
Ing. Jaroslav Procházka
Kocúrová Ivana
Nehodovosť v železničnej doprave a možnosti jej znižovania
Ing. Júlia Jakubčeková, PhD.
Košút Ivan
Riziká prepravy živých zvierat prostriedkami cestnej dopravy
Ing. Vladislav Kašpar, PhD.
Krajník Boris
Návrh organizácie dopravy v zaplavenom území
Ing. Jaroslav Procházka
Kužma Martin
Riziká prepráv nebezpečných vecí cestnými tunelmi
Ing. Júlia Jakubčeková, PhD.
Kyselicová Petra
Posudzovanie pasívnej bezpečnosti na cestnej komunikácii
Ing. Jaroslav Procházka
Magera Štefan
Preprava nebezpečného odpadu prostriedkami cestnej dopravy
Ing. Jana Musilová
Melo Martin
Analýza rizík počas prepravy vedľajších živočíšnych produktov
Ing. Luboš Halama
Murínová Mária
Návrh organizácie prepravy tovaru do oblasti postihnutej mimoriadnou udalosťou
Ing. Jaroslav Procházka
Pavlenko Tomáš
Bezpečnosť pri preprave pohonných látok
Ing. Jela Ondirková, PhD.
Tökölyová Marianna
Analýza vybraného úseku cestnej siete z hľadiska bezpečnosti dopravného procesu
Ing. Vladislav Kašpar, PhD.
Externé bakalárske štúdium
Jarabica Jaroslav
Nehodovosť v železničnej doprave a možnosti jej znižovania
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Mikunda Jozef
Možnosti zvyšovania bezpečnosti cyklistov
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
Denné inžinierske štúdium
Adamíková Jana
Inovatívne prvky bezpečnosti ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
Belaj Ľubomír
Posudzovanie rizík služby SMS lístka
Vznik dopravných nehôd v súvislosti s pevnými prekážkami pozdĺž pozemných
komunikácií
Znižovanie nebezpečenstva stretu so zverou v cestnej doprave
Návrh využitia informačných dopravných systémov – parkoviská typu P+R ako
možnosti predchádzania vzniku krízových situácií
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Čičmancová Silvia
Dlhý Peter
Ďuranová Lucia
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
65
Kirschnerová Erika
Posudzovanie rizík na železničnej trati Žilina - Vrútky
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Bezpečnostné riziká v procesoch vyslobodzovania a odsunu dopravnej techniky
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
v špecifických podmienkach
Posudzovanie významnosti rizík pešej dopravy
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Klimo Michal
Analýza vybraného úseku cestnej siete z hľadiska bezpečnosti dopravného procesu
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Kormošiová Monika
Aplikácia kvantitatívneho hodnotenia rizík cyklistickej dopravy
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Kubala Rastislav
Návrh organizácie dopravy v oblasti Donovaly počas mimoriadnej situácie
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Majtánik Richard
Bezpečnosť zdravotne postihnutých osôb v železničnej doprave
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
Hodnotenie kritickosti objektov dopravnej infraštruktúry s ohľadom na rozličné kritériá
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
výberu
Obnova cestného úseku
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Gejdoš Anton
Kamzík Jakub
Pastierčin Tomáš
Pevala Ľubomír
Zvyšovanie bezpečnosti dopravy aplikáciou rýchlostného manažmentu
Využitie náhradného diaľkového potrubia pre núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou
Bezpečnosť a ochrana objektov kritickej infraštruktúry leteckej dopravy
Návrh organizácie dopravného zabezpečenia rizikového športového (kultúrneho)
podujatia
Externé inžinierske štúdium
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Korček Ľubomír
Obnova cestného úseku
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Markovičová Radoslava
Analýza bezpečnosti chodcov na priechodoch pre chodcov
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Mičechová Martina
Zvyšovanie ochrany nebezpečného nákladu pred jeho zneužitím počas prepravy
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Analýza a použitie softvérových nástrojov pre simuláciu dopravy v špecifických
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
podmienkach krízových situácií
Rišová Zuzana
Rybárik Tomáš
Štrobel Matúš
Šutá Zuzana
Novák Radoslav
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Ing. Jela Ondirková, PhD.
66
Zoznam doktorandských dizertačných prác, ktoré boli ukončené obhajobou v roku 2012
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Priezvisko, meno, titul doktoranda
(forma štúdia, odbor)
Igenyes Ladislav, JUDr.
(externá, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Kister Łukasz, Mgr.
(externá, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Václavková Monika, Ing.
(externá, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Šuty Ladislav, Ing.
(denná, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Kittel Ladislav, Ing.
(denná, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Mešková Lenka, Ing.
(denná, 8.3.1 ochrana osôb a majetku)
Gašpercová Stanislava, Ing.
(denná, 8.3.6 záchranné služby)
Golis Dávid, Ing.
(denná, 8.3.6 záchranné služby)
Lanďák Milan, Ing.
(denná, 8.3.6 záchranné služby)
Kučák Marek, Ing.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Tomaníčková Lenka, Ing.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Šinovský Jan, Ing.
(denná, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Hon Zdeněk, Mgr.
(externá, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Krbata Roman, Ing.
(externá, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Kurpaš Tomáš, Ing.
(externá, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Školiteľ
Príloha č. 2
Téma dizertačnej práce
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Analýza a tvorba odborného profilu zamestnanca SBS
doc. Ing. Leszek F. Korzeniowski, PhD.
Význam informačnej bezpečnosti v podniku
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Využitie expertných systémov pri manažérstve bezpečnostných
rizík
Možnosti sledovania a hodnotenia kvality súkromných
bezpečnostných služieb
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Prielomová odolnosť pasívnych prvkov ochrany
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
Riadenie fyzickej a objektovej bezpečnosti v organizácii
doc. Ing. Stanislav Olšar, PhD.
Požiarne zásahy v mestských sídliskách
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Návrh vhodných taktických postupov pre zdolávanie požiarov
bytových jednotiek
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Kritické miesta v doprave hasiacich látok k lesným požiarom
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Podnik v kríze a jeho reštrukturalizácia
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Návrh úpravy systému krízového riadenia na regionálnej
úrovni
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Identifikácia a analýza sociálnych rizík
prof. Mudr. Leoš Navrátil, CSc.
Řešení následků teroristických útoků
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Zdravotnícke zabezpečenie riešenia krízových javov
doc. Ing. Jaroslav Sivák, CSc.
Ochrana kritickej infraštruktúry pred údermi zo vzduchu
67
16.
17.
18.
19.
20.
Maliňák Jozef, Ing.
(externá, 8.3.7 občianska bezpečnosť)
Sobolová Erika Ing. (Macášková)
(denná, 8.2.1 dopravné služby)
Lašová Ľuboslava, Ing. (Panáková)
(denná, 8.2.1 dopravné služby)
Raždík Ján, Ing.
(denná, 8.2.1 dopravné služby)
Poništ Slavomír, Ing.
(externá, 8.2.1 dopravné služby)
prof. h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Využitie zásad manažmentu rizík v colno-letiskovom
prejednávaní
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
Dopravné zabezpečenie pozemnej záchrannej zdravotnej
služby pri riešení mimoriadnych situácií
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Znižovanie rizík logistických procesov v cestnej doprave
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Dopravná logistika ako súčasť riešenia krízových situácií
68
Príloha č. 3
Výročné správy katedier
69
VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
za rok 2012
1. Profil a štruktúra katedry – aktuálny stav
Postavenie a základné úlohy katedry v rámci FŠI ŽUa príslušného študijného odboru
Katedra krízového manažmentu je pracoviskom Fakulty špeciálneho inžinierstva, ktoré
odborne a organizačne garantuje prípravu odborníkov krízového riadenia v študijnom odbore
občianska bezpečnosť, študijný program krízový manažment. Pedagogickú činnosť vykonáva
katedra v rámci bakalárskeho, inžinierskeho i doktorandského študijného programu v dennej a
externej forme štúdia. Katedra sa podieľa aj na zabezpečovaní výučby v ďalších študijných
programoch našej fakulty a ďalších pracovísk ŽU. Výučbu uskutočňuje taktiež v rôznych
formách celoživotného vzdelávania, uskutočňovaných na fakulte i mimo nej. Je to hlavne v
účelových a špecializovaných kurzoch orientovaných na postgraduálnu prípravu pracovníkov
krízového manažmentu vybraných rezortov s dôrazom na MH SR, MO SR, MV SR,
MPSVaR SR, ale aj pre potreby rôznych inštitúcií štátnej správy, samosprávy
a podnikateľských subjektov.
Základné úlohy, ktoré katedra krízového manažmentu plní v rámci fakulty, možno rozčleniť
do troch kategórií: pedagogická, vedeckovýskumná a ostatná činnosť.
Požiadavky na katedru kladené spoločnosťou a ich vývoj
Súčasný svet je charakteristický zmenami a udalosťami, ktoré prinášajú významné dôsledky
na konkurencieschopnosť podniku, krajiny a regiónu. Problematika krízového manažmentu
sa stáva stále viac aktuálnou. Základné úlohy katedry sú:
• v rámci pedagogickej činnosti rozvíjať kompetencií a odbornosti absolventov - krízových
manažérov,
• v rámci vedeckovýskumnej činnosti sa zapájať do vnútroštátnych a medzinárodných
projektov,
• v rámci ostatných činností spolupracovať s ústrednými orgánmi štátnej správy,
samosprávy a podnikateľskými subjektmi na úseku prevencie vzniku krízových javov.
Katedra krízového manažmentu sa v rámci výchovy odborníkov krízového manažmentu
verejnej správy zaoberá aj problematikou manažmentu rizík, ich posudzovaním, znižovaním
a monitorovaním. Rozsah výučby a jej zameranie je dané špecifickými potrebami krízového
manažmentu vo verejnej správe, ktorý je zameraný hlavne na prevenciu krízových javov
v spoločnosti a ich účinné a efektívne riešenie.
V ďalšom období bude potrebné modifikovať profil absolventa a obsah existujúceho tak, aby
reflektoval postupne sa meniace požiadavky praxe a nové poznatky získané
vedeckovýskumnou činnosťou na úseku krízového riadenia.
V súčasnosti je internet významný zdroj informácií pre záujemcov o štúdium ako aj odbornej
verejnosti. Okrem permanentnej aktualizácie web stránky katedry boli vytlačené letáky, ktoré
poskytuje základnú informáciu o katedre. Ich použitie bude spojené s propagáciou katedry –
hlavne pri podujatiach typu Deň otvorených dverí, prípadne počas konferencií a odborných
podujatí.
70
Štruktúra a personálne obsadenie katedry, zmeny v priebehu roka
Personálne obsadenie katedry spĺňa požadované kritériá na obsadenie odborných miest
pedagógmi minimálne s titulom PhD. Na katedre sú dvaja pracovníci, ktorí nemajú ukončený
tretí stupeň vysokoškolského vzdelania a dosiahnutý titul PhD (jedna odborná asistentka
a jeden vedeckovýskumný pracovník).
Tab. 1
Personálne zloženie katedry krízového manažmentu
Počet
plán. skut.
Funkcia
Poznámka
Profesor
2
1
PhD.
Docent
4
3
3 x PhD.
Odborný asistent
12
9
7 x PhD., 1 x CSc.,
Asistent
1
0
Výskumný pracovník
2
1
Odborná sekretárka
1
1
Celkom
22
15
Tab. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul
Počet
Poznámka
Profesor
1
PhD.
Docent
3
3 x PhD.
PhD. (CSc.)
8
7 x PhD., 1 x CSc.
Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov
14
Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)
12
71
Organizačná štruktúra katedry krízového manažmentu
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry
Tab. 3
Personálne obsadenie
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
Oddelenie krízového manažmentu :
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:
Ing. Katarína Zánická Hollá, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
doc. Mgr. RSDr. Vladimír Míka, PhD.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
Ing. Mária Hudáková,PhD.
Ing. Miloš Ondrušek,PhD.
Oddelenie ekonomických a humanitných
predmetov:
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:
Ing. Stanislava Strelcová, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka,PhD.
Ing. Katarína Bugánová, PhD.
Mgr. Valéria Moricová
Ing. Alexander Kelíšek, PhD.
PhDr. Otto Kostelný, CSc.
Pracovník výskumu
RSDr. Ľudovít Németh
Odborná sekretárka
Iveta Gašpieriková
Kvalifikačný rast
V roku 2012 sa na habilitáciu pripravovala (odovzdanie podkladov) Ing. Strelcová,PhD.;
predpokladom je jej habilitácia v roku 2013.
Požiadavky na doplnenie, prípadne zmeny v personálnom obsadení
Pre budúce obdobie bude v pedagogickej činnosti charakteristické:
• zníženie rozsahu priamej výučby a väčšie využívanie e-learningových foriem
vzdelávania,
• postupná aktualizácia obsahu existujúceho študijného programu,
• vyššia konkurencia na trhu vzdelávacích inštitúcií zaoberajúcich sa problematikou
bezpečnosti.
Z vyššie uvedených dôvodov personálne obsadenie pre najbližšie obdobie považujeme za
dostatočné. Dodatočné nároky na nové odborné znalosti pedagógov spojené s prípadnou
realizáciou nového študijného programu budú prioritne riešené rekvalifikáciou existujúcich
pedagógov, resp. užšou spoluprácou s odborníkmi z praxe.
Vedenie katedry má trvalú úlohu sledovanie a vyhodnocovanie výkonnosti jednotlivých
zamestnancov. Preto aj v rámci výberových konaní bude prihliadať na dosiahnuté výsledky
72
prihlásených. Je v záujme vedenia katedry zmeny v personálnom obsadení zabezpečiť tak,
aby bol zaistený trvalý rast odbornej a pedagogickej úrovne kolektívu katedry.
2. Vzdelávacia činnosť
Spôsobilosť katedry zabezpečovať vzdelávacie aktivity vyplývajúca z platnej akreditácie
Katedra krízového manažmentu je spôsobilá zabezpečovať vzdelávacie aktivity v študijnom
odbore občianska bezpečnosť v študijnom programe krízový manažment na všetkých troch
stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Študijné programy v 1. a 2. stupni vzdelania boli
akreditované v roku 2004, následne v roku 2006 bol akreditovaný aj 3. stupeň. V roku 2009
bolo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky priznané právo
uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v študijnom odbore občianska bezpečnosť.
Tab. 4
Spôsobilosť katedry krízového manažmentu zabezpečovať vzdelávacie aktivity
P.č.
1.
2.
3.
4.
Študijný
odbor
občianska
bezpečnosť
Študijný
program
Stupeň
VŠ vzdelania
krízový manažment
1.
krízový manažment
2.
krízový manažment
3.
právo uskutočňovať hab. a inaug. konanie
Rok
akreditácie
2004
2004
2006
2009
Pedagogickí pracovníci katedry uskutočňujú výučbu všeobecných predmetov pre všetky
študijné programy na fakulte (ekonomické teórie, mikroekonómia, manažment, marketing,
manažérska štatistika, sociológia, psychológia) a výučbu profilových predmetov ako krízový
manažment, krízové plánovanie, riešenie krízových situácií hospodárskych, teória rizík,
legislatíva krízových situácií, analýza podnikateľských rizík a ďalších. Okrem výučby
predmetov v slovenskom jazyku katedra zabezpečuje pre zahraničných študentov v rámci
programu ERASMUS vybrané predmety v anglickom jazyku.
Katedra zabezpečuje výučbu aj v špecializovanej učebni simulácie krízových javov, ktorá
bola uvedená do prevádzky v roku 2005. V učebni sa vyučujú predmety krízové plánovanie,
manažérska štatistika, ekonometria, plánovanie a prognostika, atď. Pri výučbe sa využíva
softvérové vybavenie a prístupy do databáz: @RISK, ATON, AMION, TerEx, EMOFF,
AFGIS, LDRPS a ďalšie.
Pedagogickí pracovníci zabezpečujú výučby aj pre iné fakulty a ústavy Žilinskej univerzity.
V rámci akreditovaného bakalárskeho študijného programu stráž prírody na Výskumnom
ústave vysokohorskej biológie zabezpečovali výučbu predmetov orientácia v teréne,
ochranárske praktikum a dokumentácia strážcu, riadenie ľudských zdrojov.
Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh, počty študentov
Prijímacie konanie bolo realizované vedením fakulty podľa pokynu dekana FŠI ŽU
a schválených zásad v študijnom poriadku. Účasť jednotlivých členov katedry v priebehu
prijímacieho konania bola zabezpečená v súlade s pokynom dekana FŠI ŽU a metodického
zamestnania organizovaného prodekanom pre vzdelávanie.
73
Ku koncu roka 2012 študovalo v študijnom programe krízový manažment 320 študentov,
z toho 245 v dennej forme a 75 v externej forme. Takmer 2/3 študentov je zapísaných
v bakalárskom a zvyšná časť v inžinierskom stupni.
Tab. 5
Počty študentov študijného programu krízový manažment
Stupeň
Ročník
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
Celkom
denného štúdia
66
45
54
33
47
245
Počet študentov
externého štúdia
18
10
20
7
20
75
Celkom
84
55
74
40
67
320
Štátne záverečné skúšky - príprava, priebeh
Štátne záverečné skúšky v roku 2012 absolvovalo 83 študentov, z toho 33 študentov denného
bakalárskeho štúdia, 3 študenti externého bakalárskeho štúdia, 34 študentov denného
inžinierskeho štúdia (1 z nich opakovane, keďže v a. r. 2010/2011 neprospel) a 16 študentov
externého inžinierskeho štúdia.
V riadnom termíne štátnych záverečných skúšok 70 študentov prospelo, 8 študenti prospeli
s vyznamenaním. Piati študenti neprospeli (1 v externej forme štúdia a ostatní v dennej
forme), z toho jedna neobhájila bakalársku prácu, jeden odpovedal nedostatočne z predmetu
ekonomické teórie, jedna z predmetov krízový manažment a ekonomické teórie, jedna
z predmetov teória rizík a krízové plánovanie a jeden z predmetov manažérske teórie a teória
rizík. Na opakovaných štátnych záverečných skúškach všetci študenti prospeli.
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia
Počet
študentov
Denná
67
prospel s
vyznamenaním
8
Externá
16
Celkom
ukončilo
83
Hodnotenie
prospel
neprospel
59
0
0
16
0
8
75
0
Tab. 6
Poznámka
s ohľadom na
opakované štátne
záverečné skúšky
Komisie pri štátnych záverečných skúškach hodnotili kvalitu DP a BP ako priemernú až
dobrú. Ocenili, že ich tematické zameranie vychádzalo zo študijného programu krízový
manažment. Najväčší podiel na témach záverečných prác mali témy spadajúce do oblasti
aplikácie metód strategického a operatívneho riadenia rizík v podnikoch, do oblasti krízového
manažmentu a krízového plánovania na úrovni verejnej správy a podnikov a do oblasti socioekonomických dopadov krízových javov na krajinu a obyvateľstvo. Niektoré témy
74
záverečných prác vychádzali z potrieb praxe. Školiteľmi týchto tém boli pracovníci katedry
a odborníci z praxe zastávajú úlohu odborných konzultantov.
Tab. 7
Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2012
Počet
obhájených
bakalárska
diplomová
dizertačná
36
47
7
36
47
7
16
16
6
6
0
0
0
0
1
spolu
90
90
38
6
1
Typ práce
Fyzický počet Fyzický počet
školiteľov
školiteľov
prác
prác bez PhD.
Fyzický počet
školiteľov
prác
(odborníci
z praxe)
Počet
predložených
prác
Predsedovia komisií pre štátne záverečné skúšky odporúčali vo svojich záverečných správach
spresniť formuláciu cieľa a obsahu záverečných prác pri ich zadávaní, využívať viac
výskumných metód pri spracovaní, porovnať viaceré varianty riešenia, overiť správnosť
a opodstatnenosť navrhovaných riešení ekonomickým alebo mimoekonomickým
zhodnotením, využívať poznatky nielen domácich, ale i zahraničných autorov.
Pre zvýšenie kvality DP, BP sme v roku vykonali nasledovné aktivity:
• pracovný seminár v rámci katedry, na ktorom boli prediskutované najvýraznejšie
problémy, ktoré sa vyskytli počas spracovávania záverečných prác a prejavili sa
v priebehu štátnych záverečných skúšok,
• témy záverečných prác prešli schvaľovaním na úrovni vedúcich oddelení, vedúceho
katedry a garanta študijného odboru občianska bezpečnosť,
• zadania záverečných prác boli vložené do elektronického systému a vydané študentom až
po kontrole vedúcimi oddelení, vedúcim katedry a garantom odboru a po zapracovaní ich
pripomienok.
Využívanie informačného systému Vzdelávanie
Informačný systém vzdelávanie využívajú členovia katedry v požadovanom rozsahu. Agenda
prihlasovania na skúšky z jednotlivých predmetov prebieha už len elektronicky, výsledky
skúšok zapisujú pedagogickí pracovníci priebežne.
V akademickom roku 2011/2012 prvýkrát prebehla príprava a spracovávanie zápisov
zo štátnych záverečných skúšok prostredníctvom systému vzdelávanie. Menšie nedostatky,
ktoré boli pri tomto procese odhalené, boli oznámené prodekanke pre vzdelávaciu činnosť.
75
E–vzdelávanie
V oblasti e-vzdelávania bol v rámci katedry stanovený odporúčaný základný model evzdelávania, ktorý zabezpečí informovanosť študentov o obsahu a štruktúre predmetu,
o študijnej literatúre a o podmienkach na získanie skúšky. Tieto informácie majú byť
študentom dostupné hneď na začiatku príslušného semestra. Pedagogickí pracovníci postupne
dopĺňajú databázy predmetov o študijné materiály a ďalšie informácie skvalitňujúce výučbu.
Pre prípad problémov s napĺňaním databáz e-vzdelávania boli určení doktorandi, ktorí majú
asistovať pedagogickým pracovníkom, nie však vytvárať databázy za nich. Niektorí
pedagógovia využívajú e-vzdelávanie aj na testovanie vedomostí študentov.
Prehľad predmetov zabezpečovaných v e-vzdelávaní je uvedený v tabuľke 8.
Tab. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.
Predmet
1.
2.
Ekonomické teórie
Sociológia
3.
Manažment
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Marketing
Metodológia tvorivej práce
Manažment malých a stredných podnikov
Mikroekonómia
Riadenie ľudských zdrojov
Ekonomika dopravy
10.
Krízový manažment
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
Ekonomické analýzy
Riešenie kríz. situácií – hospodárskych
Seminár k bakalárskej práci
Manažérska psychológia
Manažérska etika
Analýzy podnikateľských rizík
Teória rizík
Legislatíva krízových situácií
Rozvoj pracovných tímov
20.
Plánovanie a prognostika
21.
22.
23.
24.
Ekonomika verejného sektoru
Ekonometria
Logika
Finančný manažment
25.
Manažérske metódy a techniky
26.
27.
28.
Praktiká z psychológie
Psychológia v záchranných službách
Manažment kvality
Manažment kvality v dopravných
službách
Seminár k diplomovej práci
29.
30.
Zabezpečuje
Poznámka
Strelcová, Kelíšek
Kostelný
Míka, Ondrušek,
Hudáková
Klučka, Buganová
Németh
Kelíšek
Strelcová, Kelíšek
Míka
Strelcová
Šimák, Zánická Hollá,
Ristvej
Klučka
Ondrušek
Kelíšek, Németh
Moricová
Németh
Buganová
Šimák, Zánická Hollá
Šimák, Ristvej
Németh
Klučka, Ristvej,
Mráziková, Čimborová
Ondrušek
Ristvej
Németh
Klučka, Kelíšek
Míka, Hudáková,
Buganová
Moricová
Moricová
Hudáková
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
Hudáková
DIŠ
Strelcová, Moricová
DIŠ, EIŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
EBŠ
DBŠ, EBŠ
DBŠ, EBŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ, EIŠ
DIŠ
76
Edičná činnosť na podporu vzdelávacieho procesu – učebnice, monografie a skriptá
Publikačná činnosť na podporu pedagogického procesu je spojená s vedeckovýskumnou
činnosťou zamestnancov katedry. Počas roka 2012 bolo spracovaných niekoľko učebníc
a skrípt v rámci projektu ESF 26110230005 Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej
univerzite pre potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti v slovenskom aj anglickom
jazyku, vydaná však bola zatiaľ iba jedna.
Celkom boli v roku 2012 vydané 4 učebnice: Risk assessment of industrial processes
(Zánická Hollá, K. – Ristvej, J. – Šimák, L.), Logistics and transport in crisis situations
(Sventeková, E. – Seidl, M. – Šimák, L.), Manažment rizika v podniku (Buganová, K. –
Hudáková, M. – Strelcová, S. – Klučka, J.) a Ekonomické teórie (Strelcová, S.) a skriptá
Manažment rizika v podniku - praktikum (Buganová, K. – Hudáková, M. – Strelcová, S.).
Tab. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2012
Kategória
Druh publikácie
Počet
AAA
Vedecké monografie v zahraničí
0
AAB
Vedecké monografie v SR
1*
BAB
Odborné knižné publikácie
0
BCI
Skriptá, učebné texty
1
ACB
VŠ učebnice v SR
ACA
VŠ učebnice v zahraničí
Celkom
3,25
0
4,25
* vedecká monografia autorského koleltívu Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy
(Šimák L. a kol., EDIS, 180 strán, 2012, ISBN 978-80-554-0625-1)
Medziročne došlo k nárastu publikačných aktivít členov katedry.
Aktivity katedry v rámci celoživotného vzdelávania
V rámci celoživotného vzdelávania katedra ponúka širokej verejnosti modulový kurz
„Efektívny krízový manažment“ zameraný na vzdelávanie a tréning čoraz viac aktuálnej
problematiky krízového manažmentu. Okrem toho sa zamestnanci zúčastnili aktivít v rámci
Detskej univerzity.
Kontrolná činnosť vo vzdelávacej oblasti
Kontrolná činnosť bola zameraná predovšetkým na kontrolu metodiky vyučovania
doktorandov a mladých pedagogických pracovníkov. Vedúcim katedry (v zmysle poverenia
dekanom fakulty) boli vykonané 4 kontroly – hospitácie. Vážnejšie nedostatky neboli zistené
Záznamy z hospitácií sú prerokované s príslušným učiteľom a uložené na katedre. Z kontrol
vyplynulo, že:
• pre kvalitu výučby je významné zabezpečenie dostupnou študijnou literatúrou,
• obsahová prestavba predmetu môže významne napomôcť zvýšeniu pripravenosti
novoprijatých študentov (vysokoškolská prepedeutika),
77
•
riešenie zadaných úloh spojené s komunikáciou o aplikácii v praxi je pridanou hodnotou
pre študentov (plánovanie a prognostika).
V rámci katedry je určený starší pedagóg PhDr. Kostelný, CSc., ktorého úlohou je
komunikovať a viesť mladých učiteľov a doktorandov v zdokonaľovaní pedagogických
zručností.
V kalendárom roku prebehlo v súlade so smernicou č. 100 Pravidlá priebežného hodnotenia
kvality poskytovaného vzdelávania na Žilinskej univerzite v Žiline hodnotenie kvality
výučby. Na hodnotenie boli v letnom semestri AR 2010/2011 vybrané dva predmety, z toho
jeden z bakalárskeho stupňa (riešenie krízových situácií hospodárskych) a jeden
z inžinierskeho stupňa (manažérske metódy a techniky).
V predmete riešenie krízových situácií hospodárskych došlo k výraznému zlepšeniu
vedomostí študentov. Oproti výsledkom vstupného testu, kedy až 80 % študentov malo
nedostatočné vedomosti z tohto predmetu, pri výstupnom testovaní všetci študenti dosiahli
dostatočné a lepšie vedomosti a takmer 94 % študentov bolo hodnotených známkou A – C.
Z predmetu manažérske metódy a techniky nadobudli študenti počas semestra širšie
vedomosti, ktorými nadviazali na znalosti z predchádzajúcich predmetov manažérskeho
zamerania. Výrazným pozitívom je, že s hodnotením A až C (číselne vyjadrené 1 až 2)
absolvovalo záverečný test 88 % študentov.
V zimnom semestri a. r. 2011/2012 bola hodnotená kvalita vzdelávania predmetu manažérska
štatistika (bakalárske štúdium) a teória rizík (inžinierske štúdium). Z predmetu manažérska
štatistika došlo k výraznému zlepšeniu vedomostí študentov. Pri vstupnom testovaní až 28 %
študentov preukázalo nedostatočné vedomosti a pri výstupnom testovaní všetci dosiahli
dostatočné a lepšie hodnotenie. Z predmetu teória rizík došlo tiež k zlepšeniu vedomostí
študentov. Nedostatočné vedomosti malo pri výstupnom testovaní len 6,3 % oproti viac ako
60 % pri vstupnom testovaní. Najviac študentov dosiahlo hodnotenie C (až 25,39 %).
V priebehu mesiacov apríl – máj 2012 bol dotazníkovou metódou realizovaný prieskum
spokojnosti študentov študijného programu krízový manažment. Dotazníkové otázky boli
zatvorené a otvorené a boli zamerané na:
• spokojnosť študentov s vyučujúcimi (organizáciou vyučovacieho procesu, prístupom či
osobnosťou vyučujúceho),
• spokojnosť s úrovňou podpory štúdia (informovanosť, postupnosť predmetov ...),
• ako aj možnosť vyjadrenia pripomienok k zlepšeniu organizácie štúdia (sprostredkovanie
informácií, technické vybavenie ...).
Celkový počet študentov, ktorí odpovedali na otázky v dotazníku, bol 65, z toho 30 študentov
3. ročníka bakalárskeho denného aj externého štúdia a 35 študentov 2. ročníka inžinierskeho
denného aj externého štúdia. Podrobné výsledky prieskumu spokojnosti študentov sú
dostupné u vedúceho katedry.
3. Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť katedry je orientovaná na rozvoj teórie a praxe krízového
manažmentu a riadenie rizika. Zameriava sa hlavne na otázky cieľov, obsahu, pôsobnosti a
úloh krízového manažmentu v spoločenskej praxi, teórie rizík a riadenia rizika, osobnosti
krízového manažéra, na systém krízového plánovania, komunikáciu v krízových situáciách,
78
sociologický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií. Základným cieľom
je zvyšovanie efektívnosti prípravy krízových manažérov na FŠI ŽU.
Cieľom vedeckej práce na katedre je vytváranie všeobecnej teórie na úseku bezpečnosti
a nástrojov na posudzovanie bezpečnostného prostredia a sociálno-ekonomických a etických
otázok bezpečnosti, neustále rozvíjanie teórie krízového manažmentu a problematiky
prevencie a riešenia krízových javov prírodného aj antropogénneho charakteru. Na základe
analýzy efektívnosti a kvality krízového riadenia vo verejnej správe i v podnikateľskom
prostredí sú prezentované návrhy na modifikáciu cieľov, obsahu, pôsobnosti a úloh krízového
manažmentu v štátnej správe a samospráve. Pracovníci katedry sa tiež zameriavajú na
komplexné posudzovanie rizík v spoločenskom, technickom a technologickom aj prírodnom
prostredí, vytváranie nových metód a postupov analýzy rizík, ich racionalizáciu na
podmienky jednotlivých oblastí ľudskej činnosti, ako aj na komplexné hodnotenie rizík
a navrhovanie preventívnych opatrení manažérskeho i technologického charakteru. Medzi
základné ciele patrí tiež zdokonaľovanie systému krízového plánovania a jeho informačného
systému. Ďalším cieľom vedeckej práce členov katedry je zvyšovanie efektívnosti procesov
riešenia mimoriadnych udalostí a krízových situácií v prírodnom, hospodárskom
a spoločenskom prostredí, ako aj ich organizačné, personálne, materiálne a technické
zabezpečenie. V ostatnom čase kladie katedra dôraz aj na posudzovanie funkčnosti kritickej
infraštruktúry a zabezpečenie jej ochrany v krízových situáciách, riešenie ekonomických
dôsledkov katastrof a návrh optimalizačných opatrení v tejto oblasti.
Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti:
Vedeckovýskumná činnosť je zameraná na riešenie problémov:
• vytváranie všeobecnej teórie na úseku bezpečnosti a nástrojov na posudzovanie
bezpečnostného prostredia,
• riešenie teoretických základov krízového manažmentu, rozpracovanie terminológie
a podielanie sa na legislatívnych procesoch,
• vytváranie nových metód a postupov analýzy rizík, ich aplikácia pre jednotlivé oblasti
ľudskej činnosti,
• komplexné hodnotenie rizík v spoločenskom, technickom, technologickom a prírodnom
prostredí a navrhovanie preventívnych opatrení manažérskeho i technologického
charakteru,
• racionalizácia štruktúry, pôsobnosti a úloh bezpečnostného systému štátu a jeho prvkov,
• sociálno-ekonomické a etické otázky bezpečnosti,
• návrhy zmien pôsobnosti a úloh orgánov krízového riadenia na úrovni ústredných
orgánov štátnej správy a miestnej štátnej správy,
• stanovenie pôsobnosti a úloh miestnej a regionálnej samosprávy na úseku krízového
riadenia,
• bezpečnosť ľudských sídiel a ich ochranu pred negatívnymi dôsledkami krízových javov,
• riešenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií v prírodnom, hospodárskom
a spoločenskom prostredí,
• riešenie aktuálnych úloh v rámci integrovaného záchranného systému s dôrazom na
efektívnosť nasadzovania síl a prostriedkov na riešenie mimoriadnych udalostí,
• racionalizácia procesov havarijného plánovania, zabezpečovanie prevencie a riešenie
závažných priemyselných havárií a ich ekologických dôsledkov,
• projektovanie a technické zabezpečenie procesu ochrany osôb, majetku a objektov,
79
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
riešenie otázok dopravného zabezpečenia v krízových situáciách a optimalizácia
rozmiestnenia zdrojov a zásob,
posudzovanie funkčnosti kritickej infraštruktúry a zabezpečenie jej ochrany v krízových
situáciách, riešenie otázok ekonomickej efektívnosti a financovania prvkov kritickej
infraštruktúry,
riadenie podnikateľských rizík v hospodárskych subjektoch,
metódy a nástroje krízového manažmentu v podniku,
hodnotenie významu a pripravenosti ľudského aspektu v krízovom riadení – osobnosť
krízového manažéra,
sociologický a sociálno-psychologický rozmer riešenia krízových situácií,
etika krízových situácií,
komunikácia a vedenie ľudí v krízových situáciách,
analýza ekonomických dôsledkov katastrof a návrh opatrení/modelov na financovanie
dôsledkov a obnovy,
zvyšovanie efektívnosti prípravy krízových manažérov na FŠI ŽU,
teoretické problémy procesov krízového plánovania,
aplikácie štatistických metód v analýze rizík,
simulácie dopravných procesov v stochastických podmienkach.
Podané a riešené medzinárodné projekty
V roku 2012 podala katedra 3 medzinárodné projekty. Prvý bol pod názvom „Communication
and Information Systems Technology in European Emergency Preparedness & Management“
a bol podaný pod výzvou COST - Trans Domain Proposal ESSEM ICT TUDISCH a v rámci
výzvy DG Environment Civil protection financnial instrument bol podaný projekt Community
disaster education.
V rámci výzvy REA – 7RP bol podaný projekt „I.N.F.O.R.M - INdustrial accidents
prevention stakeholders platFORM“.
V roku 2012 sa katedra podieľala na riešení projektu SEREN 2 - SEcurity REsearch Ncp
network - phase 2 na tvorbe databázy a informačného systému.
Podiel na riešení projektov EŠF
V roku 2012 bola katedra zapojená:
•
do riešenia projektu EŠF „Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre
potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti“. Členovia katedry sú v rámci tohto
projektu zapojení v aktivitách: tvorba nového bakalárskeho študijného programu,
tvorba učebníc pre zabezpečenie vybraných predmetov v angličtine a spolupráca
s priemyslovou sférou a univerzitným prostredím.
•
do riešenia projektu EŠF „Centrum excelentnosti pre systémy a služby inteligentnej
dopravy“. Členovia katedry sú zapojení v aktivite 1.4, ktorej obsah je zameraný na
činnosti súvisiace s vybavením laboratória krízového dopravného zabezpečenia.
•
do riešenia projektu EŠF „Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze
európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania“, v ktorom ŽU rozvíja a
monitoruje účinnosť svojho súčasného systému zabezpečovania kvality vzdelávania.
•
do riešenia projektu EŠF „Systematizácia transferu pokrokových technológií a
poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím“, ktorý je zameraný
80
na realizovanie stáží a exkurzií v zahraničí v rámci aktivity 3.1 daného projektu a
podporu časopisu „Krízový manažment“ – jeho tlač a elektronickú verziu v rámci
aktivity 1.2 daného projektu.
Fakulta sa v rámci Žilinskej univerzity podieľala na príprave 2 nových projektov ESF v rámci
OP Vzdelávanie.
Vedecko-technické projekty riešené v rámci APVV
V roku 2012 bola katedra zapojená do riešenia 2 projektov v rámci APVV:
•
•
Komplexný model posudzovania rizík priemyselných procesov APVV 0043 – 10,
Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava APVV 0471-10.
Grantové projekty VEGA, KEGA a iné
V rámci agentúry VEGA bol na katedre riešený projekt 1/1082/11 VEGA Riziká
technologických procesov a vplyv ľudského činiteľa na procesy ich vzniku a spôsobu
riešenia. V rámci agentúry KEGA bol na katedre podaný jeden projekt: 068ŽU-4/2013
Riešenie krízových situácií hospodárskych - Modernizácia a aktualizácia obsahu foriem a
prostriedkov vzdelávania v rámci vysokoškolského študijného predmetu. V spolupráci
s Pracoviskom výskumu krízového riadenia bol riešený projekt KEGA Integrácia
manažmentu kvality a manažmentu rizík.
Inštitucionálne - fakultné projekty
Mladí pedagogickí pracovníci a doktorandi riešili 2 inštitucionálne projekty. Vybrané
prezentácie projektov sú uvedené na webovej stránke katedry.
81
Tab. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo
projektu
313308
Doba
riešenia
Grantová
agentúra
20132016
7RP - REA
P-1090001/12
2012
VVÚŽ
ITMS
26110230079
02/2013 –
06/2015
ŠF OP
Vzdelávanie
2012
IGP
Názov
projektu
The Community
Based
Comprehensive
Recovery –
Komplexná
obnova zameraná
na spoločnosť
Pravidlá na
riešenie
mimoriadnych
udalostí na ŽSR
Inovácia a
internacionalizácia
vzdelávania nástroje zvýšenia
kvality Žilinskej
univerzity v
európskom
vzdelávacom
priestore.
Identifikácia
Koordinátor
projektu
Acronym
Cieľ projektu
Hlavné výstupy projektu
COBACORE
Projekt COBACORE je súbor
vzájomne prepojených
modulov a mechanizmov.
Tvoria ho tri základné
moduly: komunitný modul,
kontextový modul a modul
potrieb. Informácie
obsiahnuté v týchto moduloch
sú prístupné pre používateľa
prostredníctvom virtuálneho
priestoru, ktorý je
prispôsobený tak, aby
vyhovoval potrebám a
preferenciám jednotlivých
používateľov. Moduly sú
vytvorené v stave po kríze na
základe zhromaždených
údajov z postihnutej oblasti
prostredníctvom spolupráce a
ich manuálneho
spracovávania.
Projekt COBACORE bude používať
iteratívny vývoj a experimentálny
prístup, výskum, testovanie
a zdokonaľovanie tohto prístupu
v iteračnom a nepretržitom móde. Sada
nástrojov COBACORE bude
vypracovaná v troch vývojových
a hodnotiacich fázach s rastúcou
úrovňou vyspelosti. Posledná iterácia
bude obsahovať reálny experiment za
účasti civilistov a profesijných
organizácií na scenári cezhraničnej
humanitárnej obnovy (štábne cvičenie).
TNO
(Holandská
organizácia pre
aplikovaný
vedecký
výskum,
Holandsko) koordinátor
projektu,
Činnosti ŽSR vo vojne
a vojnovom stave
Študia „Činnosti ŽSR počas vojny
a vojnového stavu“
KKM FŠI ŽU
(Novák)
Podporiť kvalitu vzdelávania
na Žilinskej univerzite
rozvojom inovatívnych
foriem, atraktívnymi
študijnými materiálmi a
racionalizáciou študijných
programov
Zvýšiť zapojenie Žilinskej
univerzity do medzinárodnej
spolupráce podporou mobility
učiteľov a študentov a
zavedením spoločných
študijných programov
Štatistický prieskum starostov
Koncepcia tvorby atraktívnych
študijných materiálov na báze IKT
Príprava nových študijných materiálov
a pilotná implementácia novej
koncepcie ich tvorby
Tvorba a inovácia študijných
programov s dôrazom na potreby trhu
práce a vedomostnej spoločnosti
Podpora medzinárodnej mobility
učiteľov a študentov
Spolupráca so zahraničnými VŠ a
príprava spoločných študijných
programov
Workshop - Úskalia krízového
ŹU v Žiline
(Buganová)
KKM FŠI ŽU
Partneri
projektu
Celkový
rozpočet
projektu
za
všetkých
partnerov
(€)
University of
Ulster (GB),
Holandský
Červený kríž ,
Nemecký
Červený kríž ,
Medzinárodná
federácia
spoločností
Červeného
kríža (CH),
University of
Tilburg (NL),
spoločnosť
Downey
Hynes (IE),
spoločnosť
IntegraSys
(ES), GeoPii
(GB), KKM
FŠI ŽU v
Žiline (SR).
VVÚŽ, KTVI
4 526 410 €
z toho ŽU
126 880 €
ŹU v Žiline
Aktivita 1.1:
139 227,20 €
Aktivita 1.3:
384 734,92 €
Aktivita 2.1:
251 283,40 €
Spolufinancovanie
(%)
25 %
4 800 €
1 414 €
82
problémov
krízového
plánovania
2012
IGP
Ověření
kvantitativního
modelu na
posuzování rizika
kriminality obcí
SR
-
obcí územného obvodu Čadca
Identifikácia problémov
krízového plánovania malých
obcí
Návrh jednotnej webovej
aplikácie pre krízové
plánovanie malých obcí
územného obvodu Čadca
plánovania malých obcí (29.11.2012)
v rámci prehĺbenia spolupráce medzi
KKM FŠI ŽU, orgánmi štátnej správy
a samosprávy
Prezentovanie výsledkov riešenia
projektu vo vedeckej a odbornej obci
(Macurová)
Cílem projektu bude ověřit,
případně vylepšit
kvantitativní model, kterým
by se dala vypočítat míra
rizika kriminality obcí. Model
bude složit i k určení hlavních
faktorů, které budou
ovlivňovat velikost rizika.
Druhým cílem projektu bude
navrhnout interaktivní mapu
kriminogenních faktorů
vybraných obcí SR.
Výstupem bude kvantitativní model na
posuzování rizika kriminality obcí SR,
který bude ověřený na reálných
údajích. Tento model by mohl sloužit
jako předloha na vytvoření obecného
modelu posouzení jiných rizik
nevojenského charakteru.
KKM FŠI ŽU
(Peterková)
872 €
83
Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo
projektu
Názov projektu
1/1082/11
VEGA
Riziká technologických procesov a vplyv
ľudského činiteľa na procesy ich vzniku a
spôsobu riešenia
0043-10 APVV
Komplexný model posudzovania rizík
priemyselných procesov
Dosiahnuté výsledky v sledovanom
období
Vytvorenie systematického postupu na posudzovanie a riadenie
rizík v priemyselných procesoch s identifikáciou postavenia
ľudského činiteľa v jej jednotlivých fázach. Sumarizácia metód a
techník na posudzovanie rizík.
Vysokoškolská učebnica Prevencia závažných priemyselných
havárií. Štatistický prieskum medzi SEVESO podnikmi v
Slovenskej republike. Model posudzovania rizík priemyselných
procesov.
Etapa č.2 – posudzovanie rizík v KI v sektore doprava, monografia
„ OKI v sektore dopravy“
36 publikačných výstupov
V aktivite 2.1. návrh obsahu a predmetovej štruktúry nového
učebného programu 1. Stupňa Riadenie rizika, spracovanie a tlač
publikácií – sumarizácia podkladov do akreditačného spisu.
V aktivite 2.2. sa tvoria publikácie, preklady a tlačia sa publikácie
k výučbe: Risk assessment of industrial processes, Logistics and
Transport in Crisis Situations, RKS atď.
Tvorba databázy a informačného systému SEREN 2.
Projektové stretnutia a stretnutia s cieľovými skupinami.
Konzultácie a podiel pri spracovaní koncepcie riešenia, spracovaní
dotazníka, interview pri vypĺňaní dotazníkov.
Konzultácie k SW na riešenie úlohy.
APVV-0471-10
Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore
doprava
261102
30005
AMŠ ŠF
2010-2012
Flexibilné a atraktívne štúdium na
Žilinskej univerzite pre potreby trhu
práce a vedomostnej spoločnosti (aktivita
2.1,2.2)
261814
SEREN 2 - SEcurity REsearch Ncp
network - phase 2
Rozvoj ľudských zdrojov s podporou
integrovaného informačného systému na
hodnotenie vedeckovýskumných
výsledkov
Pravidlá na riešenie mimoriadnych
Vypracovanie kapitoly 2 Riziká a ohrozenia v železničnej doprave
udalostí na ŽSR
a kapitoly 5 Doprava a činnosti počas vojnového stavu a vojny.
CELKOM
IMTS
26110230063
P-109-0001/12
Finančné
prostriedky
€
Zodpovedný
Projektový
riešiteľ/koordinátor manažér
Riešitelia
3 377 €
Zánická Hollá
Zánická Hollá
Šimák, Buganová, Móricová,
Míka, Németh, Strelcová,
Ristvej, Klučka, Šimonová
61 041 €
Zánická Hollá
Zánická Hollá
59 015 €
Šimák
Dvořák
ŽU v Žiline, za fakultu:
Klučka/Buganová, Ristvej
Buganová 2.1.,
Ristvej 2.2.
Móricová, Buganová,
Ristvej, Loveček, Šimák,
Novák, Míka, Kampová,
Svetlík, Peterková,
Šimonová, Gál
Šimák, Novák, Klučka,
Strelcová, Zánická Hollá,
Hudáková, Kelíšek, Buganová
2.1.: Buganová, (rieš.: Míka,
Šimák, Strelcová, Ristvej)
Aktivita 2. 2. Ristvej : (rieš.:
Sventeková, Šimonová,
Loveček, Hollá, Kampová)
Romanian Space Agency,
Rumunsko, / na ŽU: Ristvej
ŽU v Žiline, za aktivitu
Drozdová
Ristvej
Novák/Novák
Novák
5 903 €
-
4 800 €
Ristvej, Beňo, Hollá
Novák
Novák, Šimák, Dvořák,
Sventeková
134 136 €
84
2012-213099
20132014
COST - Trans Domain
Proposal ESSEM ICT
TUD ISCH
7FP 608094
20132016
REA – 7RP
Type of funding scheme:
Coordination and support
actions (Coordinating)
-
2
DG Environment Civil
protection financnial
instrument
068ŽU4/2013
20132015
KEGA
-
20132015
ŠF OP Vzdelávanie
Communication and
Information Systems
Technology in European
Emergency Preparedness
& Management
I.N.F.O.R.M - INdustrial
accidents prevention
stakeholders platFORM
Community disaster
education
Riešenie krízových
situácií hospodárskych Modernizácia a
aktualizácia obsahu
foriem a prostriedkov
vzdelávania v rámci
vysokoškolského
študijného predmetu.
Kvalitné vzdelávanie s
podporou inovatívnych
foriem, kvalitného
výskumu a medzinárodnej
spolupráce –úspešný
absolvent pre potreby
praxe
Hlavné výstupy projektu
Vytváranie virtuálnej siete
pracovísk.
Sieť akademických pracovísk zaoberajúcich sa riešením
informačných systémov pre krízové riadenie.
Ristvej
Ristvej
Cieľom je vytvorenie platformy
INFORMnet na komunikáciu a
výmenu skúseností
zainteresovaných strán
(kompetentné autority, „SEVESO“
podniky, verejnosť, univerzity,
výskumné centrá a ďalšie dotknuté
subjekty) na úseku prevencie
závažných priemyselných havárií.
Prípravy zainteresovaných strán pre
implementáciu smernice EÚ,
SEVESO III, a zvýšenie
bezpečnosti občanov EÚ.
Hlavným cieľom projektu je
prispieť k zvýšeniu odolnosti
lokálnych komunít voči
vznikajúcim krízovým javom
prostredníctvom vzdelávania
v rámci prevencie.
Komplexne spracovať a
aktualizovať poznatky z
problematiky riešenia krízových
situácií hospodárskych v súlade s
požiadavkami praxe výkonu
povolania krízového manažéra a
potrebami vzdelávacieho systému
na FŠI.ŽU globálnej perspektíve.
Web based platform (komunikačná platforma)
Workshopy
Konferencia
Metodické odporúčania pre zúčastnených „stakeholderov“
„Handbook“ pre Seveso podniky
Zánická
Hollá
Dotazníkové štúdie v jednotlivých krajinách
Zabezpečiť kooperáciu medzi civilnou ochranou
a zúčastnenými stakeholdermi v jednotlivých krajinách EÚ
Rozvoj kvality Žilinskej univerzity
inováciou procesov vzdelávania a
výskumu v súlade s potrebami
vedomostnej spoločnosti a
globálneho trhu práce.
Partneri
projektu
Cieľ projektu
Koordinátor
projektu
Názov projektu
Projektový
manažér
Grantová
agentúra
Zodpovedný
riešiteľ/koor
dinátor
Doba
riešenia
Číslo
projektu
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2012
32
Zánická
Hollá
Prof.
Granmo /
University
of Agder,
Norway
KKM FŠI
ŽU
Zánická
Hollá
Zánická
Hollá
KKM FŠI
ŽU
6
Modernizovaný študijný plán študijného predmetu Riešenie
krízových situácií hospodárskych v rámci študijného
programu Krízový manažment. Vysokoškolská učebnica k
predmetu RKS - hospodárskych. E-learningový kurz pre
študentov k predmetu RKS - hospodárskych.
Kelíšek
Ondrušek
KKM FŠI
ŽU
2.1 Inovácia študijných programov 1. a 2. stupňa v súlade s
potrebami praxe.
Ing. Jozef
Ristvej, PhD.
Buganova
ŽU v
Žiline
6
85
V hodnotenom období členovia katedry zvýšili aktivitu vo vedeckovýskumnej činnosti.
Napriek uvedenému je nutné konštatovať, že:
• angažovanosť jednotlivých členov katedry vo vedeckovýskumnej činnosti je veľmi
diferencovaná,
• kvalita publikačnej činnosti nie je dostatočne naviazaná na vedeckovýskumné projekty,
• neustále treba zlepšovať prepojenie zadaní doktorandských prác vo väzbe na vedeckú
profiláciu katedry.
Doktorandské štúdium
V študijnom programe krízový manažment študovalo v roku 2012 pätnásť študentov, z toho
5 v dennej forme a 10 v externej forme.
Prehľad doktorandov študijného programu krízový manažment
P.č.
Doktorand
Rok štúdia
Forma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ing. Macurová Ľudmila
Ing. Mráziková Jana
Ing. Peterková Andrea
Ing. Titko Michal
Ing. Neradilová Hana
Ing. Čimborová Katarína
Ing. Čička Vladimír
Ing. Kováč Marian
Ing. Kovalčík Milan
Mgr. Rimeková Elena
Mgr. Lapičáková Alexandra
JUDr. Barančík Ivan
Mgr. Martišková Mariana
Mgr. Moricová Valéria
Ing. Kalupová Blanka
2.
2.
3.
1.
1.
1.
3.
2.
3.
4.
5.
6.
5.
5.
1.
denná
denná
denná
denná
externá
denná
externá
externá
externá
externá
externá
externá
externá
externá
externá
Školiteľ
doc. Novák
prof. Šimák
prof. Šimák
prof. Šimák
prof. Šimák
doc. Míka
doc. Novák
doc. Hudáková
doc. Novák
prof. Navrátil
prof. Navrátil
prof. Šimák
prof. Gozora
doc. Míka
doc. Klučka
Prehľad využitia školiteľov z katedry krízového manažmentu
Školiteľ
prof. Šimák
doc. Míka
Doktorand
Tab. 13
Tab. 14
Forma
Rok štúdia
Program
JUDr. Barančík Ivan
externá
6
DvKS
Ing. Titko Michal
denná
1
KM
Ing. Čimborová Katarína
denná
1
KM
Ing. Neradilová Hana
externá
1
KM
Ing. Peterková Andrea
denná
2
KM
Ing. Mráziková Jana
denná
1
KM
Ing. Čimborová Katarína
denná
1
KM
Mgr. Moricová Valéria
externá
5.
KM
86
doc. Klučka
doc. Novák
Ing. Kalupová Blanka
externá
1
KM
Ing. Macurová Ľudmila
denná
1
KM
Ing. Čička Vladimír
externá
3.
KM
Ing. Kovalčík Milan
externá
3.
KM
Väčšina doktorandov (11) je vedených školiteľmi z katedry; 4 externí doktorandi sú vedení
externými školiteľmi.
Výsledky a aktivita doktorandov v hodnotenom období boli kladne hodnotené školiteľmi.
V hodnotenom období určení interní doktorandi prezentovali súčasný stav riešenia
problematiky v rámci spoločných katedrových akcií. Externý doktorand Mgr. Valoušek
vzhľadom na nesplnenie podmienok bol rozhodnutím dekana vylúčený zo štúdia k 1. 9. 2012.
Kvalifikačný rast
V roku 2012 získala Ing. Zánická Hollá, PhD. „Osvedčenie o spôsobilosti špecialistu na
prevenciu závažných priemyselných havárií“ a Ing. Bugánová,PhD. a Ing. Hudáková,PhD.
osvedčenie na kvalifikáciu „Audítor pre interné audity integrovaného systému manažérstva
podľa noriem EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007“.
Publikačná činnosť členov katedry
Publikačná činnosť členov katedry má zvyšujúcu sa kvalitatívnu úroveň. Možno konštatovať,
že:
• kvantita a kvalita publikačných výstupov je značne diferencovaná,
• stále relatívne vysoký je počet publikácií z domácich vedeckých konferencií,
• podiel publikácií, ktorých hodnotenie je požadované akreditačnou komisiou (karentované
časopisy a zahraničné monografie), je nízky.
V súvislosti s tým je vedením katedry podporovaná publikačná činnosť riešiteľských tímov
v rámci domácich a zahraničných vedeckovýskumných projektov. V publikačnej činnosti je
nevyhnutné prepojiť výskumnú činnosť s publikovanými výstupmi – v tom je možné vidieť aj
zdroj zvyšovania kvality publikovaných výstupov členmi katedry. Problém s publikáciami
v karentovaných časopisoch a pri zahraničných monografiách pretrváva.
Prehľad publikačných aktivít podľa kategorizácie MŠVVaŠ SR je uvedený v tabuľke 15.
87
Tab. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry
Bibliografický odkaz
Kategória
AAB
ACB
ACB
ACB
ACB
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADF
ADF
Šimák L. a kol., (2012). Ochrana kritickej infraštruktúra v sektore dopravy, 1.
vydanie. Žilina: Žilinská univerzita,Vydavateľstvo EDIS, 180 strán, 2012, ISBN 97880-554-0625-1
Sventeková, E., Seidl, M. Šimák, L. (2012) Logistics and transport in crisis
situations. 1. vydanie. Žilina: Žilinská univerzita. 169 s. ISBN 978-80-554-0579-7
Buganová, K. [et al.] (2012) Manažment rizika v podniku. 1. vydanie. Žilina : Žilinská
univerzita. 226 s. ISBN 978-80-554-0459-2
Strelcová, S. (2012) Ekonomické teórie: úvod do riadenia rizika. 1. vydanie. Žilina:
Žilinská univerzita. 279 s. ISBN 978-80-554-0541-4
Zánická Hollá, K., Ristvej, J., Šimák, L. (2012) Risk assessment of industrial
processes. 1. vydanie. Žilina: Žilinská univerzita. 154 s. ISBN 978-80-554-0462-2
Seidl, M., Šimák, L. (2012) Protection of critical infrastructure [Ochrana kritickej
infraštruktúry]. In: Logistics and transport = Logistyka i transport. Nr. 1 (14) / (2012),
s. 81 – 101. ISSN 1734-2015.
Leitner, B, Míka, V. T. (2012) Reliability and safety of technical means in critical
infrastructure with respect to fatigue damage processes [Spoľahlivosť a bezpečnosť
technických zariadení kritickej infraštruktúry s ohľadom na procesy únavového
poškodenia]. In: Logistics and transport = Logistyka i transport. Nr. 1 (14) / (2012), s.
102 – 110. ISSN 1734-2015.
Klučka, J. (2012) Financial schemes and their applications in critical infrastructure
[Finančné schémy a ich aplikácia v kritickej infraštruktúre]. In: Transactions of the
VŠB – Technical University of Ostrava: safety engineering series = Sborník
vědeckých prací VŠB – Technické univerzity Ostrava: řada bezpečnostní inženýrství.
Vol. 7, no. 1 (2012), s. 49 – 52. ISSN 1801-1764.
Strelcová, S. (2012) Ľudský činiteľ v technologických procesoch = Human factor in
industrial processes. In: Ekonomika a management. Č. 2 (2012), [4] s. ISSN 18028470.
Novák, L. (2012) Metodika štatistického projektu na analýzu rizík obcí a miest. In:
Bezpečnostní teorie a praxe = Security theory and practice. Č. 4 (2011), s. 43 – 50.
ISSN 1801-8211.
Lusková, M., Buganová, K. (2012) Approaches to risk management in Slovak
enterprises [Prístupy k riadeniu rizík v slovenských podnikoch]. In: Journal on Law,
Economy & Management. Vol. 1, No. 2 (2011), s. 64 – 68. ISSN 2048-4186.
Kelíšek, A., Klučka, J., Strelcová, S. (2012) Žilinský samosprávny kraj – právne
postavenie a finančné možnosti v kontexte hospodárskej krízy = Žilina region – legal status
and financial capabilities in the context of economic crisis. In: Socioekonomické a humanitní
studie = Studies of socio – economics and humanities: vědecký časopis. Vol. 2, no. 1 (2012), s.
31-38. ISSN 1804-6797.
Hudáková, M. (2012) Súčasné trendy vo vzdelávaní manažérov vo svete a na
Slovensku = Actual trends in eduaction of managers in the world and in Slovakia. In:
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. - ISSN 1506-2864. - Z. 1 (2012), s. 193200.
Strelcová, S. (2012) Vplyv protikrízových opatrení na základné makroekonomické
ukazovatele v Slovenskej republike = Impact analysis of anti-crisis measures on basic
macroeconomic indicators in Slovak Republic. In: Verejná správa a regionálny rozvoj:
ekonómia a manažment: vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave. Roč. 8, č. 2, 2012, s. 173 – 181. ISSN 1337-2955.
Strelcová, S. (2012) Analysis of influence of anti-crisis measures on basic
88
ADF
ADF
ADF
ADF
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
macroeconomic indicators in the Slovak Republic = Analýza vplyvu protikrízových
opatrení na základné makroekonomické ukazovatele v Slovenskej republike. In:
Sociálno-ekonomická revue = Social and economic tevue : Fakulta sociálnoekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne :
vedecký časopis = Faculty of social and economic relations, Alexander Dubček of
Trenčín : scientific journal. - ISSN 1336-3727. - Č. 4 (2012), s. 83-89.
Štoberová, J. (2012) Dynamics of haematopoietic stem cells model. In:
Communications: scientific letters of the University of Žilina. Vol. 14, No. 3 (2012),
s. 78 – 83. ISSN 1335-4205.
Zagorecki, A. Ristvej, J. [et al.]. (2012) Executive dashboard systems for emergency
management. In: Communications: scientific letters of the University of Žilina. Vol.
14, No. 2 (2012), s. 82 – 89. ISSN 1335-4205.
Novák, L. (2012) Realizácia špecifických opatrení hospodárskej mobilizácie
v doprave – 1. časť. In: Doprava a spoje [elektronický zdroj]: internetový časopis. Č.
1 (2012), s. 386-395. ISSN 1336-7676. Popis urobený 22. 8. 2012. Požaduje sa
Acrobat Reader. Spôsob prístupu: http://fpedas.uniza.sk/dopravaaspoje/2012/1/
novak.pdf
Hudáková, M., Lusková, M. (2012) Príprava malých a stredných podnikov na
obdobie krízy. In: Verejná správa a regionálny rozvoj: ekonómia a manažment:
vedecký časopis Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.
Roč. 7, č. 3 (december 2011), s. 33 – 41. ISSN 1337-2955.
Gamboa, R., Ristvej, J. [et al.] (2012) The eSEC portal as a contribute to the
enhancement of Erasmus mobility in the security and safety study field [eSEC portál
ako nástroj k posilneniu mobility Erasmus v rámci študijných programov v oblasti
bezpečnosti]. In: IICE-2012 = Ireland international conference on education, April 16
– 19, 2012, Dublin, Ireland : proceedings. Dublin: Infonomics Society S. 294-295.
ISBN 978-1-908320-06-3.
Kelíšek, A. (2012) Proces posudzovania rizík v kritickej dopravnej infraštruktúre so
zreteľom na cestnú dopravu. In: Bezpečnostní a krizový management na regionální
úrovni [elektronický zdroj] = Security and crisis management on the regional level:
5. – 6. 9. 2012 Uherské Hradiště : sborník mezinárodní konference. Zlín: UTB. S. 54
– 65. ISBN 978-80-7454-208-4.
Dvořák, Z. Leitner, B., Novák, L. (2012) National transport information system in
Slovakia as a tool for security enhancing of critical accident locations [Národný
systém dopravných informácií Slovenska ako nástroj zvyšovania bezpečnosti
kritických nehodových lokalít]. In: Transport means 2012: proceedings of the 16th
international conference : October 25 – 26, 2012, Kaunas University of Technology,
Lithuania. Kaunas: Kaunas University of Technology. S. 145 – 148. ISSN 1822296X.
Ristvej, J. Loveček, T., Kampová, K. (2012) eSEC portal as a tool for improvement of
security focused studies [eSEC portál ako nástroj zlepšovania kvality štúdia
bezpečnosti]. In: ISCRAM 2012 conference proceedings [elektronický zdroj]: 9th
international conference on Information systems for crisis response and management:
Vancouver, Canada, April 22 – 25, 2012. Vancouver: Simon Fraser University. USB
kľúč, [6] s. ISBN 978-0-86491-332-6.
Macurová, Ľ. (2012) Zásobovanie obyvateľstva základnými životnými potrebami
počas krízovej situácie = Emergency supplies during the formation of the population
crisis. In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj]:
Environmental protection of population: 7. vědecká mezinárodní konference: sborník:
13. a 14. června 2012, Brno. Brno: VŠKE. S. 296 – 306. ISBN 978-80-86710-57-0.
Peterková, A. (2012) Využití vícekriteriálního rozhodování pro výběr metod na
posuzování rizik průmyslových procesů = Using multi-criteria decision making for
selection of methods for assessment risk of industrial processes. In: Ochrana životních
podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj]: Environmental protection of population:
7. vědecká mezinárodní konference: sborník: 13. a 14. června 2012, Brno. Brno:
89
AFC
VŠKE. S. 440 – 448. ISBN 978-80-86710-57-0.
Hudáková, M., Lusková, M. (2012) Risk management as a methodology of continual
quality improvement in enterprise [Manažment rizika ako metodika neustáleho
zlepšovania kvality v podniku]. In: Advances in economics, risk management,
political and law science: proceedings of the 1st WSEAS international conference on
conomics, risk management, political and law science (EPLS´12): proceedings of the
1st WSEAS international conference on risk management, assessment and mitigation
(RIMA´12): Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic, September 20 – 22,
2012. [S.l.]: WSEAS Press, 2012. S. 335 – 340. ISBN 978-1-61804-123-4.
Buganová, K., Lusková, M. (2012) Risk management as a tool for successful innovations
realization in enterprise [Manažment rizika ako nástroj na úspešné realizovanie inovácií v
podniku]. In: Advances in economics, risk management, political and law science:
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
proceedings of the 1st WSEAS international conference on conomics, risk
management, political and law science (EPLS´12): proceedings of the 1st WSEAS
international conference on risk management, assessment and mitigation (RIMA´12):
Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic, September 20 – 22, 2012. [S.l.]:
WSEAS Press, 2012. S. 341 – 346. ISBN 978-1-61804-123-4.
Ivančík, R. Novák, L. (2012) Teoreticko – metodologický pohľad na klasifikáciu
bezpečnostných hrozieb. In: Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni
[elektronický zdroj]: 5. – 6.9.2012 Uherské Hradiště: sborník mezinárodní
konference. Zlín: UTB. S. 30 – 35. ISBN 978-80-7454-208-4.
Novák, L. (2012) Možnosti testovania výkonnosti prvkov kritickej dopravnej
infraštruktury v železničnej doprave. In: Bezpečnostní a krizový management na
regionální úrovni [elektronický zdroj]: 5. – 6.9.2012 Uherské Hradiště: sborník
mezinárodní konference. Zlín: UTB. S. 156 – 165. ISBN 978-80-7454-208-4.
Németh, Ľ., Šimák, L., Novák, L. (2012) Nacionaľnaja identičnosť na fone silovych
linij Evropejskoj integracii [Národná identita na pozadí Európskej integrácie]. In:
Informacijni technologiji, ekonomika ta pravo: stan ta perspektyvy pozvytku ( ITEP2012) : materialy mižnarodnoji naukovo – praktyčnoji konferenciji molodych včenych
ta studentiv: 28 – 31 bereznja 2012. Černivci: Knygy. XXI, 2012. S. 93 – 101. ISBN
978-617-614-028-3.
Šimák L., Novák L.: 2012. Kritičeskaja infrastruktura transporta v Slovackoj
respublike. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Informacijni
technologii, ekonomika a pravo: stan ta perspektivy rozvitky, Bukovinská univerzita
Černivci, Ukrajina, 28.-31.marca 2012, časť 2, str. 80-86, ISBN 978-617-614-028-3
Novák, L., Lusková, M. (2012) Posibilities of statistic in anthropogenic risks
research in industrial area [Možnosti použitia štatistiky pri skúmaní rizík
v priemyselnej oblasti]. In: Menadžment 2012 [elektronický zdroj] = Management
2012: međunarodna naučna konferencij: zbornik radova : Mladenovac, Serbija, 20 –
21. april 2012. Mladenovac: Fakultet za poslovno industrijski menadžment; ICIM
plus. S. 126 – 130. ISBN 978-86-84909-74-1.
Novák, L. (2012) Social security crisis in the Slovak Republic [Sociálne zabezpečenie
v krízových situáciách v Slovenskej republike]. In: Environmental protection of
population: 7th scientific international conference: conference proceedings: 13th and
14th June 2012, Brno. Brno: Karel Englis College, Inc., Brno. S. 224 – 232. ISBN
978-80-86710-61-7.
Klučka, J. (2012) Kritická infraštruktúra – východiská a ekonomické dopady. In:
Bezpečnostní a krizový management na regionální úrovni [elektronický zdroj]: 5. – 6.
9. 2012 Uherské Hradiště: sborník mezinárodní konference. Zlín: UTB. S. 66 – 71.
ISBN 978-80-7454-208-4.
Míka, V. T. (2012) Možnosti a úskalia aplikácie metód strategickej analýzy
prostredia v manažmente rizika. In: Bezpečnostní a krizový management na
regionální úrovni [elektronický zdroj]: 5. – 6. 9. 2012 Uherské Hradiště: sborník
mezinárodní konference. Zlín: UTB. S. 123 – 130. ISBN 978-80-7454-208-4.
Novák, L., Jergušová, J. (2012) Sociálne zabezpečenie v krízových situáciách
v podmienkach SR = Social ensure in critical situation in the Slovak Republic
90
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
condition. In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj] =
Environmental protection of population: 7. vědecká mezinárodní konference: sborník:
13. a 14. června 2012, Brno. Brno: VŠKE. S. 412 – 420. ISBN 978-80-86710-57-0.
Hudáková, M. Svetlík, J. (2012) Access to efficient leading people in the fire
department [Prístupy k efektívnemu vedeniu ľudí v hasičskom zbore]. In: Menadžment
2012 [elektronický zdroj] = Management 2012: međunarodna naučna konferencija:
zbornik radova: Mladenovac, Serbija, 20 – 21. april 2012. Mladenovac: Fakultet za
poslovno industrijski menadžment; ICIM plus.S.244 – 249. ISBN 978-86-84909-73-1.
Klučka, J. (2012) Critical infrastructure and its economy [Ekonomika kritickej
infraštruktúry]. In: Menadžment 2012 [elektronický zdroj] = Management 2012:
međunarodna naučna konferencija: zbornik radova: Mladenovac, Serbija, 20 – 21.
april 2012. Mladenovac: Fakultet za poslovno industrijski menadžment; ICIM plus. S.
352 – 357. ISBN 978-86-84909-73-1.
Lusková, M., Hudáková, M. Buganová, K. (2012) Importance of risk management in
enterprise quality planning in Slovakia [Význam riadenia rizík v procese plánovania
kvality v podnikoch na Slovensku]. In: ICEEM 2012: 2012 2nd international
conference on economic, education and management: June 1 – 2, 2012, Shanghai,
China. Hong Kong: Hong Kong Education Society. S. 83 – 88. ISBN 978-988-197503 – 4.
Buganová, K. (2012) Systémy včasného varovania = Early warning systems. In:
Ochrana životních podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj] = Environmental
protection of population: 7. vědecká mezinárodní konference: sborník: 13. a 14.
června 2012, Brno. Brno: VŠKE. S. 50 – 56. ISBN 978-80-86710-57-0.
Kurillová, Z., Ristvej, J. (2012) Cloud architecture for technology enhanced learning
[Cloudová architektúra pre e-learning]. In: International conference on Computer
science, engineering & technology (ICCSET 2012) [elektronický zdroj]: 2 – 3 June,
2012 Zurich, Switzerland: e-conference proceedings books. Online, s. 14 – 19.
Poznámka: Článok bol publikovaný aj v elektronickom časopise: International
journals of information technology and computer science (IJITCS) a aj
v elektronickom časopise: International journal of wireless information networks &
business information system (WINBIS)
Zánická Hollá, K. (2012) Východiská a výsledky projektu MOPORI = Basis and
results of MOPORI project. In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva
[elektronický zdroj] = Environmental protection of population: 7. vědecká
mezinárodní konference: sborník: 13. a 14. června 2012, Brno. Brno: VŠKE. S. 637 –
643. ISBN 978-80-86710-57-0.
Moricová, V., Ristvej, J. (2012) Súčasný stav prevencie závažných priemyselných
havárií v Slovenskej republike = Current stete of major industrial accidents in the
Slovak republic. In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj] =
Environmental protection of population: 7. vědecká mezinárodní konference: sborník:
13. a 14. června 2012, Brno. Brno: VŠKE. s. 360 – 369. ISBN 978-80-86710-57-0.
Strelcová, S. (2012) Metódy hodnotenia spoľahlivosti ľudského faktora
v technologických procesoch = Methods of the evaluation of the human factors
reliability in technology processes. In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva
[elektronický zdroj] = Environmental protection of population: 7. vědecká
mezinárodní konference: sborník: 13. a 14. června 2012, Brno. Brno: VŠKE. S. 526 –
520. ISBN 978-80-86710-57-0.
Šimák, L., Novák, L. (2012) Security environment and protection of critical
infrastructure in the Slovak republic. In: Dani kriznog upravljanja [elektronický zdroj]
= Crisis management days: 5. međunarodna konferencija: 24. – 25. svibnja 2012.
Velika Gorica, Hrvatska : zbornik radova. Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica.
S. 373 – 388. ISBN 978-953-7716-31-8.
Klučka, J., Strelcová, S. (2012) Economic aspects of ciritical infrastructure
[Ekonomické aspekty kritickej infraštruktúry]. In: Dani kriznog upravljanja
[elektronický zdroj] = Crisis management days: 5. međunarodna konferencija: 24. –
91
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFD
AFD
25. svibnja 2012. Velika Gorica, Hrvatska : zbornik radova. Velika Gorica:
Veleučilište Velika Gorica. S. 357 – 364. ISBN 978-953-7716-31-8.
Strelcová, S., Klučka, J. (2012) Financing systems of operation and recovery of
critical infrastructure [Systémy financovania prevádzky a obnovy kritickej
infraštruktúry]. In: Dani kriznog upravljanja [elektronický zdroj] = Crisis
management days: 5. međunarodna konferencija: 24. – 25. svibnja 2012. Velika
Gorica, Hrvatska : zbornik radova. Velika Gorica: Veleučilište Velika Gorica. S. 365
– 372. ISBN 978-953-7716-31-8.
Loveček, T., Míka, V. T., Ristvej, J. (2012) Advanced tools for acquirement of
competencies by crisis and security managers [Nástroje využívané k nadobudnutiu
kompetencií krízových a bezpečnostných manažérov]. In: Latest advances in
educational technologies : proceedings of the 11th WSEAS international conference
on education and educational technology (EDU ´12): Singapore City, Singapore, May
11 – 13, 2012. ISSN 2227-4618. [S.l.]: WSEAS Press. S. 65 – 70. ISBN 978-1-61804093-0.
Strelcová, S. (2012) Význam ekonomickej bezpečnosti = Importance of economic
security. In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] = Security
management and society: sborník příspěvků s mezinárodní konference: 16. a 17.
května 2012 v Brně. Brno: Univerzita obrany. S. 530 – 534. ISBN 978-80-7231-871-1
Moricová, V. (2012) Vzdelávanie krízových manažérov so zameraním na rozvoj ich
osobnostných kvalít = Education of crisis managers focused on developing their
personal qualities. In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] =
Security management and society : sborník příspěvků s mezinárodní konference: 16.
a 17. května 2012 v Brně. Brno: Univerzita obrany. S. 344 – 351. ISBN 978-80-7231871-1.
Míka, V., Ondrušek, M. (2012) Crisis management as management of social systems
in crisis situation - actual theoretical issues [Krízový manažment ako manažment
sociálnych systémov v krízovej situácii - aktuálne teoretické otázky]. In: Informacijni
technologiji, ekonomika ta pravo: stan ta perspektyvy pozvytku (ITEP – 2012):
materialy mižnarodnoji naukovo – praktyčnoji konferenciji molodych včenych ta
studentiv : 28 – 31 bereznja 2012. Černivci: Knygy. XXI, 2012. S. 75 – 79. ISBN
978-617-614-028-3.
Novák, L., Lusková, M. (2012) Statistical methods for industrial processes risk
assessment [Štatistické metódy na analýzu rizík v priemyselných procesoch.] In:
WETICE-2012 [elektronický zdroj] : 21st IEE international WETICE conference :
25-27 June 2012, Toulouse, France. - ISSN 1524-4547. - Piscataway: IEEE, 2012. ISBN 978-0-7695-4717-6. - CD-ROM, s. 400-402.
Zánická Hollá, K., Šimák, L. (2012) Problems and possible solutions of major
industrial accident prevention in the Slovak Republic [Problémy a možné riešenia na
úseku prevencie závažných priemyselných havárií v Slovenskej republike] In: Recent
advances in energy, environment and economic development : proceedings of the 3rd
international conference on development, energy, environment, economics (DEEE
'12) : Paris, France, December 2-4, 2012. - [S.l.]: WSEAS Press, 2012. - ISBN 978-161804-139-5. - S. 111-116. - (Mathematics and Computers in Science and
Engineering Series, 6. - ISSN 2227-4588).
Mráziková, J. (2012) Potravinová pomoc ako súčasť humanitárnej pomoci Európskej
únie. In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj]:
Environmental protection of population: 7. vědecká mezinárodní konference: sborník:
13. a 14. června 2012, Brno. Brno: VŠKE. S. 380 – 387. ISBN 978-80-86710-57-0.
Peterková, A. (2012) Využití metod teorie grafů pro hledání nejspolehlivější cesty
v dopravní síti. In: LOGVD – 2012 Dopravná logistika a krízové situácie : [zborník
15. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou] : Žilina 20. – 21.
september 2012. Žilina: Žilinská univerzita. S. 108 – 113. ISBN 978-80-554-0589-6.
Strelcová, S., Klučka, J. (2012) Manažment rizika v malých a stredných podnikoch.
In: Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska [elektronický zdroj]: efektívnosť
verejnej správy - malé a stredné podnikanie – európske hospodárstvo: zborník
92
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 15. novembra 2012.
Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu. S. 400 – 408. ISBN 978-80-89600-07-6.
Kelíšek, A. (2012) Identifikácia rizík v kritickej dopravnej infraštruktúre – podsektor
cestná doprava. In: Manažment – teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj]:
zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie: 26. septembra –
28. septembra 2012, Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš: AOS gen. M. R.
Štefánika. S. 187 – 194. ISBN 978-80-8040-452-9.
Kelíšek, A. (2012) Návrh modelu kvantifikácie strát v kritickej dopravnej
infraštruktúre v dôsledku narušenia plynulosti jej prevádzky. In: Mladá veda 2012 –
Veda a krízové situácie [elektronický zdroj]: IX. medzinárodná vedecká konferencia
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11. – 12. októbra 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, FŠI. S. 144 – 151. ISBN 978-80-554-0575-9.
Macurová, Ľ. (2012) Identifikácia problémov krízového plánovania malých obcí.
Mladá veda 2012 – Veda a krízové situácie [elektronický zdroj]: IX. medzinárodná
vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11. – 12.
októbra 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, FŠI. S. 188 – 196. ISBN 978-80554-0575-9.
Peterková, A. (2012) Zkvalitnění krizového managementu veřejné správy podle
modelu hexagon veřejné správy. In: „Mladá veda VŠEMVS 2012” [elektronický
zdroj]: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej internetovej konferencie:
Bratislava, 14. – 25.5.2012. Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu. S. 75 – 82.
ISBN 978-80-89600-04-5.
Peterková, A. (2012) Prevence kriminality na úrovni místní samosprávy. Veda
a krízové situácie [elektronický zdroj]: IX. medzinárodná vedecká konferencia
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11. – 12. októbra 2012, Žilina.
Žilina: Žilinská univerzita, FŠI. S. 229 – 234. ISBN 978-80-554-0575-9.
Míka, V. T. (2012) Bezpečnosť a riziko – dimenzie prostredia. In: Manažment - teória,
výučba a prax 2012 [elektronický zdroj]: zborník príspevkov z medzinárodnej
vedecko – odbornej konferencie: 26. septembra – 28. septembra 2012, Liptovský
Mikuláš. Liptovský Mikuláš: AOS gen. M. R. Štefánika. S. 266 – 273. ISBN 978-808040-452-9.
Šimák, L.: 2012. Súčasné problémy teórie a praxe krízového manažmentu. In:
Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Manažment – teória, výučba,
prax. [elektronický zdroj]: AOS Liptovský Mikuláš, 26.-28.9.2012, str. 390-399,
ISBN 978-80-8040-452-9
Klučka, J. (2012) Katedra krízového manažmentu, Žilinská univerzita v Žiline –
súčasný stav a perspektívy. In: Manažment – teória, výučba a prax 2012 [elektronický
zdroj]: zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko – odbornej konferencie: 26.
septembra – 28. septembra 2012, Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš: AOS gen.
M. R. Štefánika. S. 195 – 197. ISBN 978-80-8040-452-9.
Ondrušek, M. (2012) Absencia globálneho manažmentu prírodných zdrojov ako zdroj
rastu dôležitosti komunálnej bezpečnosti. In: Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí: 17. medzinárodná vedecká konferencia: 30. – 31. máj 2012,
Žilina. Žilina: Žilinská univerzita. S. 475 – 482. ISBN 978-80-554-0535-3.
Mráziková, J. (2012) Zásady a princípy poskytovania humanitárnej pomoci. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 17. medzinárodná vedecká
konferencia: 30. – 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita. S. 425 – 429.
ISBN 978-80-554-0535-3.
Macurová, Ľ. (2012) Riešenie krízovej situácie spojenej zo vznikom ľadochodu na
rieke Kysuca v roku 2012. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 17.
medzinárodná vedecká konferencia: 30. – 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská
univerzita. S. 367 – 374. ISBN 978-80-554-0535-3.
Klučka, J. (2012) Prístupy ku kvantifikácii dôsledkov disfunkcie kritickej
infraštruktúry. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 17.
medzinárodná vedecká konferencia: 30. – 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská
93
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFK
AFL
AFL
AFL
BCI
BDE
BDF
univerzita. S. 277 – 282. ISBN 978-80-554-0535-3.
Zagorecki, A., Ristvej, J., Johnsosn, D. Automated data analysis in the context of
crisis and disaster management. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí: 17. medzinárodná vedecká konferencia: 30. – 31. máj 2012, Žilina. Žilina:
Žilinská univerzita. S. 719 – 725. ISBN 978-80-554-0536-0.
Šimák, L., Németh, Ľ. (2012) Niektoré terminologické problémy manažmentu
závažných priemyselných havárií. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí: 17. medzinárodná vedecká konferencia: 30. – 31. máj 2012, Žilina. Žilina:
Žilinská univerzita. S. 611 – 617. ISBN 978-80-554-0536-0.
Kelíšek, A. (2012) Riadenie rizík pri investovaní na finančných trhoch. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí: 17. medzinárodná vedecká konferencia:
30. – 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita. S. 249 – 256. ISBN 978-80554-0534-6.
Buganová, K., Hudáková, M. (2012) Financovanie ochrany kritickej infraštruktúry.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 17. medzinárodná vedecká
konferencia: 30. – 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita. S. 71 – 74. ISBN
978-80-554-0534-6.
Kubjatková, M., Olach, R. Štoberová, J. (2012) Existence of nonoscillatory solutions
of delay differential equations [Existencia neoscilatorických riešení diferenciálnych
rovníc s oneskoreným argumentom]. In: Aplimat 2012 [elektronický zdroj]: 11th
international conference: February 7 – 9, 2012, Bratislava. Bratislava: STU. S. 179 –
184. ISBN 978-80-89313-47-1.
Klučka, J., Kelíšek, A., Strelcová, S. (2011) Financovanie opatrení na zníženie socio
– ekonomických dopadov hospodárskej krízy v regióne Žilinského samosprávneho
kraja. In: Ekonomicko – sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych
subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 1: medzinárodná
vedecká konferencia, 15. 11. 2011 – 16. 11. 2011, Žilina. Žilina: MIDA PRINT. S. 87
– 92. ISBN 978-80-971018-0-0.
Zánická Hollá, K., Šimák, L., Ristvej, J. (2012) Systematic method of risk assessment
in industrial processes [Systematická metóda posudzovania rizík v priemysle]. In:
ISCRAM 2012 conference proceedings [elektronický zdroj]: 9th international
conference on Information systems for crisis response and management: Vancouver,
Canada, April 22-25, 2012. Vancouver: Simon Fraser University. USB kľúč, [1] s.
ISBN 978-0-86491-332-6.
Macurová, Ľ. (2012) Integrácia krízového plánovania malých obcí. In: Mladá veda
2012 – Veda a krízové situácie [elektronický zdroj]: IX. medzinárodná vedecká
konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra 2012,
Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, FŠI. [1] s. ISBN 978-80-554-0575-9.
Peterková, A. (2012) Komplexní model posuzování rizik ohrožujících bezpečnost
regionů SR. In: Mladá veda 2012 – Veda a krízové situácie [elektronický zdroj]: IX.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov,
11.-12. októbra 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, FŠI. [1] s. ISBN 978-80-5540575-9.
Mráziková, J. (2012) Humanitárna pomoc poskytovaná Európskou úniou
a Slovenskou republikou tretím krajinám. In: Mladá veda 2012 – Veda a krízové
situácie [elektronický zdroj]: IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11. – 12. októbra 2012, Žilina. Žilina:
Žilinská univerzita, FŠI. [1] s. ISBN 978-80-554-0575-9.
Buganová, K., Hudáková, M., Strelcová, S. (2012) Manažment rizika v podniku –
praktikum [elektronický zdroj]. 1. vydanie. Žilina: Žilinská univerzita. ISBN 978-80554-0460-8
Moricová, V. (2012) Rozvoj ľudských zdrojov v bezpečnostnom systéme. In: Security
magazín: časopis pro vaši bezpečnost. Roč. 18, č. 3 (2012), s. 46 – 48. ISSN 12108723.
Hudáková, M. (2012) Model činnosti kontrolingu v rámci systému včasného
94
BDF
BDF
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
DAI
varovania v podniku = Model of controling activities in the frame of enterpride early
warning system. In: Krízový manažment = Crisis management: časopis pre
pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizika, krízovým manažmentom
a krízovým plánovaním. Roč. 12, č. 1 (2012), s. 50 – 55. ISSN 1336-0019.
Strelcová, S. (2012) Ekonomická bezpečnosť podniku. In: Security Revue
[elektronický zdroj]. October 2nd (2012), online, [21] s. Popis urobený 5.10.2012.
ISSN 1336-9717. Spôsob prístupu:
http://www.securityrevue.com/article/2012/10/ekonomicka-bezpecnost-podniku/
Klučka, J., Moricová, V. (2012) Spokojnosť absolventov s poskytnutým vzdelaním.
In: Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. Roč. 14, č. 1 (2012), s.
26. ISSN 1335-4094.
Zánická Hollá, K. (2012) Projekt MOPORI, dosiahnuté výsledky a ďalšie smerovanie
projektu. In: Komplexný MOdel POsudzovania RIzík priemyselných procesov
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z workshopu k projektu APVV-0043-10
z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina: Žilinská univerzita. [12] s. ISBN 978-80-554-05872.
Moricová V. (2012) Prieskum transpozície smernice SEVESO II v Slovenskej
republike. In: Komplexný MOdel POsudzovania RIzík priemyselných procesov
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z workshopu k projektu APVV-0043-10
z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina: Žilinská univerzita. [10] s. ISBN 978-80-554-05872.
Zánická Hollá, K. (2012) Výsledky a smerovanie projektu MOPORI. In: Komplexný
MOdel POsudzovania RIzík priemyselných procesov [elektronický zdroj] : zborník
príspevkov z workshopu k projektu APVV-0043-10 z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina:
Žilinská univerzita. S. 98 – 104. ISBN 978-80-554-0587-2.
Ristvej, J. (2012) Vnímanie rizík v súčasnosti. In: Komplexný MOdel POsudzovania
RIzík priemyselných procesov [elektronický zdroj]: zborník príspevkov z workshopu
k projektu APVV-0043-10 z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina: Žilinská univerzita. S.
82 – 87. ISBN 978-80-554-0587-2.
Peterková, A. (2012) Kvalitní analýza rizik průmyslových procesů pomocí metody
KARS. In: Komplexný MOdel POsudzovania RIzík priemyselných procesov
[elektronický zdroj] : zborník príspevkov z workshopu k projektu APVV-0043-10
z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina: Žilinská univerzita. S. 74 – 81. ISBN 978-80-5540587-2.
Novák, L. (2012) Štatistický projekt - poznatky a skúsenosti podnikov SEVESO
v prevencii závažných priemyselných havárií. In: Komplexný MOdel POsudzovania
RIzík priemyselných procesov [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z workshopu
k projektu APVV-0043-10 z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina: Žilinská univerzita. S.
68 – 74. ISBN 978-80-554-0587-2.
Moricová, V. (2012) Potreba získavania informácií z praxe prieskum transpozície
smernice SEVESO II v podmienkach Slovenskej republiky. In: Komplexný MOdel
POsudzovania RIzík priemyselných procesov [elektronický zdroj] : zborník
príspevkov z workshopu k projektu APVV-0043-10 z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina:
Žilinská univerzita. S. 74 – 81. ISBN 978-80-554-0587-2.
Míka, V. T. (2012) Najčastejšie chyby v procesoch posudzovania rizík
v priemyselných podnikoch. In: Komplexný MOdel POsudzovania RIzík
priemyselných procesov [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z workshopu
k projektu APVV-0043-10 z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina: Žilinská univerzita.
S. 74 – 81. ISBN 978-80-554-0587-2.
Buganová, B. (2012) Bezpečnostný audit ako nástroj na identifikáciu rizika v
priemyselných podnikoch. In: Komplexný MOdel POsudzovania RIzík priemyselných
procesov [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z workshopu k projektu APVV0043-10 z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina: Žilinská univerzita. S. 74 – 81. ISBN 97880-554-0587-2.
Tomaníčková, L. (2012) Návrh úpravy systému krízového riadenia na regionálnej
95
DAI
DAI
DAI
DAI
DAI
FAI
FAI
FAI
FAI
úrovni [Outline of the Crisis Management System at Regional Level]. [dizertačná
práca]. Školiteľ: Ladislav Novák. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho
inžinierstva, Katedra krízového manažmentu; obháj. 27. 08. 2012. ČVO 8.3.7
Občianska bezpečnosť. 127 s.
Kučák, M. (2012) Podnik v kríze a jeho reštrukturalizácia. [Corporate crisis and
restructuring process]. [dizertačná práca].Školiteľ: Jozef Klučka. Žilinská univerzita
v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra krízového manažmentu; obháj.
27. 08. 2012. ČVO 8.3.7 Občianska bezpečnosť. 146 s.
Šinovský, J. (2012) Identifikácia a analýza sociálnych rizík [Societal risk
identification and analysis]. [dizertačná práca] Školiteľ: Ladislav Šimák. Žilinská
univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra krízového manažmentu;
obháj. 27. 08. 2012. ČVO 8.3.7 Občianska bezpečnosť. 131 s.
Ondrejka, R. (2011) Manažment rizík implementácie podnikových informačných
systémov [Risk management of the implementation of ERP systems]. [dizertačná
práca]. Školiteľ: Jozef Klučka. Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho
inžinierstva, Katedra krízového manažmentu; obháj. 25. 08. 2011. ČVO 8.3.7
Občianska bezpečnosť. 161 s. + Autoref. 40 s.
Jánošíková, G. (2011) Riešenie krízových javov na regionálnej úrovni [Emergency
Events solving at the Regional Level]. [dizertačná práca]. Školiteľ: Ladislav Šimák.
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra krízového
manažmentu; obháj. 25. 08. 2011. ČVO 8.3.7 Občianska bezpečnosť. 154 s., [17] s.
príl. + Autoref. 42 s.
Míka, V. (2011) Aktuálne problémy krízového manažmentu a ich odraz vo vzdelávaní
krízových manažérov [Actual Problems of Crisis Management and Reflection in
Education Process of Crisis Managers]. [habilitačná práca]. Žilinská univerzita
v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva, Katedra krízového manažmentu. ČVO
8.3.7 Občianska bezpečnosť. 156 s.
ISCRAM 2012 conference proceedings: 9th international conference on information systems
for crisis response and management: Vancouver, Canada, April 22 – 25, 2012 / edited by:
Leon Rothkrantz, Jozef Ristvej, Zeno Franco. 1. vydanie. Vancouver: Simon Fraser
University, 2012. ISBN 978-0-86491-332-6
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 17. medzinárodná vedecká
konferencia: 30. – 31. máj 2012, Žilina: 1. časť / zostavovatelia: Jozef Ristvej,
Vladimír Laštík, Andrej Veľas, Barbora Balcová, Jana Mráziková, Juraj Vaculík.
Žilina: Žilinská univerzita, 2012. S. 7 – 256. ISBN 978-80-554-0534-6
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 17. medzinárodná vedecká
konferencia: 30. – 31. máj 2012, Žilina: 2. časť / zostavovatelia: Jozef Ristvej,
Vladimír Laštík, Andrej Veľas, Barbora Balcová, Jana Mráziková, Juraj Vaculík.
Žilina: Žilinská univerzita, 2012. S. 7 – 256. ISBN 978-80-554-0535-3
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 17. medzinárodná vedecká
konferencia: 30. – 31. máj 2012, Žilina: 3. časť / zostavovatelia: Jozef Ristvej,
Vladimír Laštík, Andrej Veľas, Barbora Balcová, Jana Mráziková, Juraj Vaculík.
Žilina: Žilinská univerzita, 2012. S. 257 – 499. ISBN 978-80-554-0536-0
Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
V hodnotenom období boli katedrou organizované nasledovné vedecké a odborné podujatia:
• 18. medzinárodná vedecká konferencia „Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí“, FŠI ŽU, KKM bola spoluorganizátorom konferencie,
• 9. medzinárodná konferencia mladých vedeckých pracovníkov Mladá veda 2012, FŠI
ŽU, KKM bola spoluorganizátorom konferencie,
• Manažment – teória, výučba a prax 2012, AOS SR, Liptovský Mikuláš, KKM bola
spoluorganizátorom konferencie,
96
•
•
•
•
•
Management 2012; Union University, Beograd, KKM bola spoluorganizátorom
konferencie,
ISCRAM 2012; Vancouver, Kanada, KKM bola spoluorganizátorom konferencie,
Information Technologies, Economics and Law; state and perspectives; BU Černivci,
Ukrajina, KKM bola spoluorganizátorom konferencie,
Řešení křízových stavu a situací na regionálni úrovni; FLKR UTB Zlín, Česká
republika, KKM bola spoluorganizátorom konferencie,
Úskalia krízového plánovania malých obcí; workshop organizovaný KKM, FŠI ŽU
v Žiline.
Spolupráca s praxou
Katedra spolupracuje v rámci SR s orgánmi krízového riadenia na úrovni ústredných orgánov
štátnej správy a miestnych orgánov štátnej správy. Spolupráca, ktorá sa uskutočňuje
s MDVaRR SR, MH SR, MO SR a MV SR (VTÚ KMCO), zvyšuje odbornú úroveň
pedagógov a začlenením problematiky do obsahu odborných premetov zvyšuje atraktívnosť
študovaného odboru. Na regionálnej úrovni je veľmi dobrá spolupráca s Odborom krízového
riadenia ObÚ v Žiline a Košiciach, ktorá sa využíva pri pozvaných prednáškach, organizovaní
exkurzií na príslušné inštitúcie a zadávaní a spracovaní záverečných prác bakalárskeho
a inžinierskeho štúdia. Katedra spolupracuje s rôznymi podnikateľskými subjektmi, ktoré
vyvíjajú podnikateľské aktivity v odbore krízového riadenia. Dlhoročná spolupráca je so
ŽSR, ŽSSK a ZSSK Cargo, s firmou QUADRIQ, s. r. o., L. Mikuláš, GOSSIS, s. r. o., Nitra,
COPEX Soft, s. r. o., Prešov, LYNX Bratislava ako aj s ďalšími.
Dôkazom spolupráce s praxou je aj uskutočnenie workshopu a viacerých konzultácií
s odborníkmi z praxe konaných na katedre alebo v rámci plánovaných návštev a odborných
podujatí.
4. Medzinárodná spolupráca
Charakteristika medzinárodnej spolupráce katedry
Základným cieľom katedry bolo rozšírenie medzinárodnej spolupráce v rámci vzdelávania a
vedeckej práce v oblasti krízového riadenia. Medzinárodná mobilita predstavuje činiteľ, ktorý
napomáha zvyšovaniu kvality pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti členov katedry.
Prostredníctvom medzinárodnej spolupráce sa buduje pozitívny imidž katedry a fakulty.
Pre budúce obdobie katedra predpokladá rozšírenie medzinárodnej spolupráce v rôznych
formách – ťažiskom budú hlavne aktivity, ktoré sú v korelácií k požiadavkám akreditačnej
komisie.
Konkrétne aktivity vykonávané v rámci medzinárodnej spolupráce,
Medzinárodná spolupráca katedry sa uskutočňuje v rôznych formách a a na rôznych úsekoch.
Sú to:
• prednáškové aktivity v rámci projektu ERASMUS,
• vedeckovýskumné aktivity v rámci účasti na medzinárodných konferenciách, v orgánoch
vedeckých konferencií,
• členstvo v odborných radách zahraničných časopisov,
• spolupráca na riešení medzinárodných vedeckovýskumných projektov,
• návštevy zahraničných pracovísk zaoberajúce sa problematikou krízového manažmentu,
• členstvo vo vedeckej rade zahraničnej univerzity.
97
Katedra sa v medzinárodnej spolupráci zameriavala na vysokoškolské pracoviská s podobným
zameraním a s podobnými študijnými odbormi a programami. Sú to:
• Polytechnic Institute of Leiria, School of Maritine Technology, Portugalsko,
• School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of Beja, Portugalsko,
• Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Castelo Branco, Portugalsko,
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR,
• Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, ČR,
• Policejní akademie, ČR
• International School of Logistics and Transport in Wroclaw, Poľsko,
• Todor Kableškov’s University of Transport Sofia, Bulharsko,
• Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, ČR,
• Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, ČR,
• VŠB – TU v Ostrave,
• Univerzita Tilburg, Holandsko ,
• Univerzita Messina, Taliansko,
• Srbsko – Fakultet bezbednosti Univerzita Beograd, Alexander College of Arts, Business
& Management, Beograd, Univerzita UNION Beograd,
• European University in Kiev, Bukovinski univerzitet Cernivci, Ukrajina,
• University of Pittsburgh, USA,
• Cranfield University, Veľká Británia
• Fachhochschule, Wien, Rakúsko
Zahraničné pracovné cesty a prijatia zahraničných hostí
Ako vyplýva z priložených tabuliek, zamestnanci katedry v sledovanom období uskutočnili
zahraničné služobné cesty nielen do tradičných štátov ako ČR, Poľsko ale aj krajín ako
Švajčiarsko, Nórsko, USA, Fínsko. Zahraničné služobné cesty boli zamerané na projekty
ERASMUS, zahraničné vedecké konferencie a vedeckovýskumné pobyty. Uvedené odráža
zlepšujúcu sa odbornú, ale aj jazykovú prípravu pedagógov katedry.
Súčasne je možné skonštatovať rastúci záujem o štúdium v zahraničí zo strany študentov.
Tab. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2012
Miesto
VÚBP, Jeruzalémska 9,
Praha, Expohouse,
Bešuvka 9, Brno - ČR
NISL, Gjovik University
College, Lillehammer,
Nórsko
Univerzita Tomáša Baťu
v Zlíne, ČR
UTB Zlín, Fakulta
logisitiky a kriz. řízení,
ČR
Univerzita Union,
Mladenovac, Beograd,
Srbsko
Účel cesty
Termín
Účastníci
kurz, konferencia
10. - 14. 6.
Buganová, Moricová,
Ristvej, Zánická Hollá,
Šimák
konferencia CRITIS 2012
16. - 19. 9.
Buganová
konferencia RIMA´2012
21. - 22. 9.
Hudáková
medzinár. konferencia
5. - 6. 9.
medzinár. konferencia
19. - 21. 4.
Kelíšek, Klučka, Míka,
Novák
Klučka, Novák
98
Veleučilište Velika
Gorica, Chorvátsko
MV, GR HZS ČR, Praha,
ČR
Bundesamt fur
Bevolkerungsschutz
BABS, Bern, Švajčiarsko
MWSLiT, Wroclaw,
Poľsko
Bukovinská univerzita
Černovec, Ukrajina
Vysoká škola dopravná,
Ekonomická univerzita
Sofia, Bulharsko
UTB v Zlíně, Fakulta
aplikovanej informatiky,
ČR
Európska komisia, Brusel,
Belgicko
Slezská univerzita v
Opavě, Matematický
ústav, ČR
National Research Tomsk
Polytechnic University,
Rusko
Simon Fraser University
Vancouver, Kanada
Európska komisia, Kodaň,
Dánsko
Convention Center,
Pittsburgh, USA
Brusel, Belgicko
medzinár. konferencia
23. - 25. 5.
Klučka, Novák, Strelcová
pracovné stretnutie
14. - 15. 11.
Klučka, Novák
pracovné stretnutie
k projektu
10. - 12. 12.
Klučka
vedecká konferencia
19. - 20. 4.
Míka, Šimák
vedecká konferencia
27. - 31. 3.
Novák, Šimák
rokovanie k projektu
21. - 24. 10.
Novák
stretnutie na pracovnom
mítingu eSEC
10. - 13. 1.
Ristvej
stretnutie veľvyslancov
Erasmus s EK
29. 1. - 1. 2.
Ristvej
pracov.stretnutie,
propagácia projektu
16. 2.
Ristvej
pracovné stretnutie
26. - 30. 3.
Ristvej
20. - 27. 4.
Ristvej
7. - 10. 5.
Ristvej
13. - 21. 5.
Ristvej
20. - 21. 6.
Ristvej
21. - 25. 8.
Ristvej
10. - 14. 9.
Ristvej
12. - 14. 6.
Strelcová
18. - 21. 6.
Šimák
19. - 20. 9.
Šimák
16. 10.
6. - 8. 2.
4. - 6. 11.
Šimák
medzinár. konferencia
24. - 29. 6.
Zánická Hollá
stretnutie k projektom o
bezpečnosti
24. - 27. 9.
Zánická Hollá
medzinár. konferencia
1. - 5. 12.
Zánická Hollá
konferencia ISCRAM
2012
stretnutie veľvyslancov
ERASMUS
účasť na výstave ISEF,
konferencia
projektové stretnutie
7RP-ECB
letná škola krízového
manažmentu
Tilburgská univerzita,
Holandsko
TELECOM&Management
eSEC partnerský míting 6
Sud Paris, Francúzsko
Expo House, Brno, ČR
medzinár. konferencia
Priemyselná a obchodná
komora Magdeburg,
Nemecko
VŠ pozem. vojska
Wroclaw, Poľsko
VŠB-TU Ostrava, ČR
workshop a konferencia
"Preprava nebezpeč.
tovaru"
medzinár. konferencia
v Belchatowe
slávnostná vedecká rada
stretnutie k projektu
VEGA
VŠE, VÚBP Praha, ČR
International association
for probabilistic safety,
Helsinky, Fínsko
European Comission
Essen, Nemecko
WSEAS, Paríž,
Francúzsko
Zánická Hollá
99
V dňoch 14. - 15. 11. 2012 sa uskutočnilo medzinárodné pracovné stretnutie v Bohdanči,
ktorého účastníkmi boli inštitúcie MV HZS ČR, MV SR, Institut ochrany obyvatelstva
Bohdaneč, Vzdelávací a technický ústav krízového managementu a civilnej ochrany
Slovenská Ľupča, VŠB – TU Ostrava a ŽU – Katedra krízového managementu Žilina. Na
stretnutí bolo podpísané Memorandum, v ktorom sa zúčastnené strany zaviazali podporovať
odbornú spoluprácu, vrátane vedeckovýskumnej činnosti a rozvoja vzdelávacích aktivít.
Uvedený dokument predstavuje rámec pre rozvíjanie spolupráce v rámci SR ako aj ČR.
Tab. 17
Medzinárodná mobilita študentov
P.č.
Meno a priezvisko
1.
2.
3.
4.
Andrea Peterková
Martin Trnkócy
Miroslav Pallaghy
5.
6.
7.
Stanislav Ferletjak
Martin Halabica
Anna Mišangová
Mária Bránická
Termín pobytu
Miesto pobytu v rámci mobility
L 2011/2012
L 2011/2012
L 2011/2012
Z 2012/2013
Univerzita v Opave, ČR
TU Dresden, D
Linkoping University, S
Miedzynarodowa Wyzsza Szkola Logistyki
i Transportu we Wroclawiu,PL
Uniwersytet Gdanski, Poland,PL
Universidad de Cantabria, E
Universidad de Cantabria,E
Z 2012/2013
Z 2012/2013
Z 2012/2013
Praktickú stáž v rámci programu ERASMUS absolvoval Tomáš Riska (L 2011/2012) vo firme
Minicípia, s.a. Portugalsko.
Tab. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry
P.č.
Meno a priezvisko
Druh mobility
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
Ing. Miloš Ondrušek, PhD.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
Ing. Mária Hudáková,PhD.
Ing. Katarína Bugánová,PhD.
Ing. Jozef Ristvej,PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka,PhD.
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
Miesto pobytu v rámci mobility
WSO Wroclaw, PL
ANO Waršawa – PL
Messina – IT
WSO Wroclaw – PL
ČVUT FBI Kladno- ČR
ČVUT FBI Kladno- ČR
ČVUT FBI Kladno- ČR
Messina – IT
VŠB-TU - ČR
V roku 2012 boli uskutočnené nasledovné návštevy odborníkov na katedre zo zahraničia:
• doc. Ing. Adamec, PhD. – VŠB TU Ostrava,
• Ing. Mračko – MDVaRR Bratislava.
100
Podiel na organizácií medzinárodných konferencií,
Členovia katedry aktívne spolupracujú na rozvoji vedeckých poznatkov, ktoré prezentujú na
vedeckých konferenciách. Za sledované obdobie boli členovia katedry v nasledovných
orgánoch:
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., Ing. Stanislava Strelcová,
PhD. – členovia programového výboru konferencie „Mladá veda 2012“, Žilina,
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie „Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí“, Žilina,
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie „Current Problems - Information
Technologies, Economics and Laws“, Ukrajina,
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie „Řešení krízových stavu a situací
na regionálni úrovni“, UTB Zlín, Fakulta logistiky a krízového řízení, ČR,
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie „Information Technologies,
Economics and Law: state and development perspectives“, Černivci,
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., doc. Ing. Ladislav Novák,
PhD. – člen vedeckej rady medzinárodnej konferencie „Management 2012“, Beograd,
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD., doc. Ing. Jozef Klučka, PhD., – člen vedeckej rady
medzinárodnej konferencie „Manažment – Teória,Výučba a Prax 2012“, Liptovský
Mikuláš.
•
•
•
•
•
•
•
Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
P.č.
Meno a priezvisko
1.
2.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
doc. Ing. Ladislav Novák, PhD.
3.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
4.
3.
4.
5.
Ing. Jozef Ristvej, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
doc. Ing. Jozef Klučka,PhD.
Tab. 19
Časopis
Mechanika – Doprava-Komunikácie, BG
Bezpečnostní teorie a praxe, ČR
Innovative infotechnologies for science,
business and education, LV
European Journal of Security and Safety, SK
The Science for Population Protection – ČR
Logistics and Transport MWSLiT Wroclaw, PL
Socioekonomické a humanitní studie - ČR
5. Rozvojové zámery katedry
Vo vzdelávacej činnosti
• rozšíriť spoluprácu s praxou – vybrané prednášky, zadávanie tém DP, BP,
• získavanie dokumentácie o riešení praktických krízových situácií a ich aplikácia
v pedagogickom procese,
• tvorba vzdelávacích produktov pre rozvoj celoživotného vzdelávania,
101
•
•
•
•
•
•
zvyšovanie kvality materiálno-technického zabezpečenia katedry a jej pedagógov
s dôrazom na výpočtovú techniku (hardware a software),
príprava študijných materiálov a prednášok vybraných predmetov v angličtine pre
vzdelávanie zahraničných študentov (úspešne ukončiť projekt ESF, kde sú tieto
požiadavky plnené),
rozvíjanie pedagogických schopností mladých učiteľov a doktorandov formou
konzultácií s určeným tútorom ako aj realizáciou kontroly – hospitácií uskutočňovaných
vedúcim katedry,
efektívnejšie využívanie dostupnej techniky a softwaru, ktoré sú k dispozícii v rámci
špeciálnej učebne simulácie krízového riadenia; disponibilný software orientovať na
riešenie vedeckovýskumných úloh, úloh v rámci pedagogického procesu ako aj
publikačnej činnosti,
zabezpečenie e-learningových aplikácií každým učiteľom katedry,
realizácia priebežného hodnotenia kvality výučby – v zmysle interných smerníc.
Vo vedeckovýskumnej činnosti
• rovnomernejšie zapojenie členov katedry do vedeckovýskumných projektov slovenských, medzinárodných, aktivizovať mladých členov katedry,
• zapojenie členov katedry do projektov APVV, 7RP (hlavne ako spoluriešiteľ), KEGA,
VEGA a preto pripravovať materiály pre avizovanú výzvu,
• zapájať doktorandov a výborných študentov do riešenia vedeckovýskumnej činnosti na
katedre,
• témy vedeckovýskumných projektov prepájať s témami doktorandských prác
a s vedeckou profiláciou katedry,
• publikačnú činnosť odvíjať od dosiahnutých výsledkov vo vedeckovýskumnej činnosti;
publikačnú činnosť orientovať prevažne na odborné časopisy (indexované, karentované),
• profilovať vedeckovýskumnú činnosť (dosiahnuté výsledky) a vedeckovýskumnú
orientáciu jednotlivých členov katedry,
• pokračovať, resp. začať spoluprácu v rámci FŠI ŽUpri podávaní, resp. pripravovaní
projektov Laboratórium simulácie krízových javov, Školiace a tréningové centrum IZS)
V medzinárodnej spolupráci
• v nadväznosti na podpísanú Dohodu o porozumení rozvíjať spoluprácu so signatármi,
• zúčastniť sa vybraných zahraničných konferencií a seminárov s cieľom prezentácie
katedry a jej odborných aktivít,
• rozvíjať
medzinárodnú
spoluprácu
s pedagogickými
a vedeckovýskumnými
pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou krízového manažmentu,
• vytvoriť finančnú rezervu určenú pre najlepšieho pedagóga/výskumníka – podpora jeho
aktívnej účasti na zahraničnej konferencii (rozvinuté krajiny).
Iné
• prezentácia katedry smerom k podnikateľským aj nepodnikateľským subjektom z oblasti
krízového manažmentu a riadenia rizika,
• spolupráca s profesnými organizáciami,
• propagácia katedry – v lokálnych a odborných médiách (Civilná ochrana), trvalá
aktualizácia web stránky katedry,
• tvorba databázy absolventov a ich aktualizácia, aktívna činnosť v súvislosti s vytvorenou
skupinou Alumni FŠI ŽU na sociálnej sieti,
102
•
•
•
zvýšenie kvality komunikácie pedagógov a vedenia katedry so študentmi príslušného
študijného programu (denného aj externého štúdia), preto tiež zmeniť priraďovanie
tútorov pre jednotlivé študijné ročníky,
vyhodnocovanie úspešnosti uplatnenia absolventov,
uskutočňovanie tzv. „akademických stretnutí katedry“ s plánovaným obsahom
zameraným na oboznámenie ostatných členov katedry s vedeckovýskumným profilom
prednášajúceho a dosiahnutými výsledkami v publikačnej a inej činnosti.
V Žiline 12.3.2013
doc. Ing. Jozef Klučka, PhD.
vedúci katedry
103
VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU
za rok 2012
1. PROFIL A ŠTRUKTÚRA KATEDRY
Katedra bezpečnostného manažmentu je v rámci Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU nosnou
katedrou pre zabezpečenie študijného programu bezpečnostný manažment v odbore 8. 3. 1.
ochrana osôb a majetku. Katedra zabezpečovala odborne a organizačne výučbu v tomto
programe a to v dennej i externej forme štúdia. Okrem toho katedra zabezpečuje viac
predmetov v rámci ostatných študijných programov na FŠI ŽU.
Zabezpečovaný študijný program sleduje vývojové trendy v bezpečnostnom priemysle.
Pozornosť je sústredená na zabezpečenie objektov s cieľom špecifikovať chránený záujem, na
základe analýzy rizík implementovať preventívne opatrenia a optimalizovať formy
komplexného zabezpečenia. Požiadavky praxe sú získavané predovšetkým spoluprácou so
zahraničnými i domácimi odbornými združeniami, organizáciami a podnikateľskými
subjekty, ale tiež sledovaním úspešnosti študentov v praxi. Študijné programy sú akreditované
pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia. Katedra má právo vykonávať habilitačné
a inauguračné konania v uvedenom odbore. V tomto smere zamerala katedra i svoju
vedeckovýskumnú prácu.
V budúcnosti bude katedra vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj akreditovaných študijných
programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Naďalej bude
rozširovať spoluprácu so školami a inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí
zaoberajúcimi sa bezpečnosťou. Katedra disponuje laboratóriom bezpečnostných
prostriedkov, ktoré sa bude tiež využívať vo výskume pre potreby bezpečnostného priemyslu.
Ambíciou katedry je rozširovanie priestorov a technického vybavenia laboratória. V rámci
podnikateľskej činnosti je ambíciou katedry zapájať sa do riešenia bezpečnostných projektov.
Organizačná štruktúra katedry
Štruktúra katedry je uvedená v tab. 1., 2. a 3. Z celkového počtu plánovaných osemnástich
pracovných miest vedecko-pedagogických pracovníkov je obsadených dvanásť celkom
trinástimi pracovníkmi, z ktorých sú dvaja na polovičný úväzok. V budúcnosti je potrebné
pokračovať v trendu znižovania počtov pracovníkov s čiastočným pracovným úväzkom. Tiež
je žiaduce doplnenie pracovníkom s odborným zameraním „elektro“. Z uvedených
pracovníkov je jeden držiteľom titulu profesor, traja titulu docent a sedem titulu PhD. Dvaja
pracovníci sú zaradení do tretieho stupňa vzdelávania.
104
Tab. 1
Personálne zloženie katedry
Počet
plán. skut.
Funkcia
Poznámka
Profesor
2
1
PhD.
Docent
4
3
1 x PhD., 2 x CSc.
Odborný asistent
9
7
7 x PhD.
Asistent
1
-
Výskumný pracovník
2
1
Odborná sekretárka
1
1
Celkom
19
13
2 x JUDr. (polovičný pracovný úväzok)
Tab. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Titul
Počet
Poznámka
Profesor
1
PhD.
Docent
3
1 x PhD., 2 x CSc.
PhD. (CSc.)
7
7 x PhD.
Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov
11
Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)
11
105
Tab. 3
Organizačná štruktúra katedry
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry
Personálne obsadenie
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Oddelenie bezpečnostných služieb :
Vedúci oddelenia:.
Ing. Štefan Jangl, PhD
Pracovníci:
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Katarína Kampová, PhD.
Ing. Zdeněk Jadrný, PhD.
Oddelenie prostriedkov ochrany osôb a
majetku:
Vedúci oddelenia:
Ing. Andrej Veľas, PhD.
Pracovníci:
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Ing. Vlastimil Mach, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD
Pracovník výskumu:
Odborná sekretárka:
-
JUDr. Róbert Mendel
JUDr. Janka Chorvátová
Slávka Šmídová
personálne pohyby na katedre
Na katedru bola prijatá nová sekretárka na zastupovanie počas materskej dovolenky.
K iným personálnym zmenám na katedre nedošlo.
-
zmeny v kvalifikačnej štruktúre
V rámci kvalifikačného rastu sú dvaja príslušníci katedry zaradený v treťom stupni štúdia.
Štyria príslušníci katedry sa intenzívne pripravujú na habilitačné konanie.
-
požiadavky na doplnenie
Do budúcnosti pretrváva potreba obsadenia jedného miesta pracovníkom so špecializáciou
„elektro“ a tiež na obsadenie miesta po odchode doc. Gašpierika (dôchodok).
106
2. VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
Spôsobilosť katedry
Katedra je akreditovaná pre výučbu v študijnom programe bezpečnostný manažment v odbore
8.3.1. ochrana osôb a majetku a to pre všetky tri stupne vysokoškolského vzdelania (tab. 4.).
Tab. 4
Spôsobilosť katedry
P.č.
1.
2.
3.
4.
Študijný
odbor
8.3.1.
ochrana osôb
a majetku
Študijný
program
Stupeň
VŠ vzdelania
bezpečnostný manažment
1.
bezpečnostný manažment
2.
bezpečnostný manažment
3.
právo uskutočňovať hab. a inaug. konanie
Rok
akreditácie
2009
2009
2009
2009
Katedra v roku 2012 odučila celkom 3223 vyučovacích hodín (1705 – LS,1518 – ZS). Oproti
roku 2011 došlo k zníženiu priameho pedagogického pôsobenia pedagógov v rámci
vyučovacieho procesu o približne 400 vyučovacích hodín. Na zníženie pedagogického úväzku
pedagógmi KBM mali vplyv nasledujúce otázky: v menšom rozsahu výber povinne
voliteľných predmetov, ktoré zabezpečuje katedra v druhom stupni, zníženie počtu študijných
skupín a v neposlednom rade i 8 / 7/ týždenný LS vo výstupných ročníkoch vysokoškolského
štúdia 1. a 2. stupňa.
V hodnotiacom období došlo k ďalšiemu posunu v profilácií a komplexnému zabezpečeniu
výučby predmetov na katedre (napr. praktické ukážky v rámci odborných predmetov, účasť
študentov na prednáškach v rámci ERASMUS, na podujatí NATO EOD Demonstration and
Trials 2012 – Trenčín v dňoch 18. – 20. 9.2012 a pod.).
V rámci fakultného kola ŠVOČ (12.4.2012) v sekcii Ochrana osôb, majetku a informácii bolo
predložených 11 súťažných prác (na ich spracovaní sa podieľalo 14 študentov, z toho
4 študenti z VŠB – TU Ostrava).
Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh
Prijímacie konanie bolo realizované vedením fakulty podľa pokynu dekana FŠI ŽU
a schválených zásad v študijnom poriadku. Účasť jednotlivých členov katedry v priebehu
prijímacieho konania bola zabezpečená v súlade s pokynom dekana FŠI ŽU a metodického
zamestnania organizovaného prodekanom pre vzdelávanie. Príslušníci katedry sa aktívne
zúčastnili na dňoch otvorených dverí, kde informovali záujemcov o možnostiach štúdia.
Počty študentov sú uvedené v tab. 5.
107
Tab. 5
Počty študentov študijného programu bezpečnostný manažment
Stupeň
Ročník
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
Celkom
denného štúdia
Počet študentov
externého štúdia
Celkom
90
66
82
62
58
358
22
8
15
17
22
84
112
74
97
79
80
442
Štátne skúšky – príprava, priebeh
Katedra zabezpečovala štátne skúšky v prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia. Počty
študentov a výsledky štúdia v jednotlivých stupňoch sú uvedené v tab. 6 a 7.
Činnosť práce štátnicových komisií sa riadila podľa ročného plánu a pokynu dekana na
vykonanie záverečných štátnych skúšok. V celom priebehu skúšok sa nevyskytli problémy,
podrobný priebeh a výsledky sú uvedené v záverečných správach.
V období spracovania záverečných prác je potrebné zo strany vedúcich bakalárskych
a diplomových prác položiť väčší dôraz na rozpracovanie teoretických otázok do praktických
výstupov v uvedených prácach so zameraním na projekty, modelové situácie, metódy a formy
a neposlednom rade i návrhy a odporúčania na zlepšenie súčasného stavu. Vedúci
záverečných prác, musí komplexne viesť študenta v rátane jeho prípravy na obhajobu
záverečnej práce (to je prezentácia výstupov a výsledkov).
Tab. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia
Počet
študentov
Hodnotenie
prospel
s vyznamenaním
prospel
neprospel
Denná
62/71
5/1
51/67
6/3
Externá
8/13
0/0
8/12
0/1
Celkom
ukončilo
154
6
138
10
Poznámka
Náhradné ŠS – 20.9.2012
- 4 študenti – nedostavili
sa
- 2 študenti prospeli
Náhradná ŠS – 17.10.2012
- 2 študenti prospeli
- 1 študent neprospel
Náhradná ŠS – 17.10.2012
- 1 študent prospel
108
Tab. 7
Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2012
Typ práce
bakalárska
diplomová
dizertačná
rigorózna
spolu
Fyzický počet
Fyzický počet Fyzický počet
školiteľov
školiteľov
školiteľov
prác
prác
prác bez PhD.
(odborníci
z praxe)
Počet
predložených
prác
Počet
obhájených
62/8
71/13
6
0
58/8
70/13
6
0
22/8
16/8
4
0
14/5
0/0
0
0
4/2
0/0
0
0
160
155
58
19
6
Využívanie informačného systému „Vzdelávanie“
Stav využívania systému Vzdelávanie sa oproti minulosti značne zlepšil. Prejavilo sa to
predovšetkým v samotnej organizácii vyučovania, v komunikácii so študentmi a tiež pri
zabezpečovaní niektorých operatívnych činností.
Minimalizovali sa problémy v prístupu do databáz pri zadávaní známok z jednotlivých
predmetov, v menných zoznamoch študentov a tiež v informačných listoch predmetov.
Problémy boli spravidla rýchlo vyriešené po konzultácii s príslušným pracovníkom.
E –vzdelávanie
V oblasti e-vzdelávania sú na katedre vytvárané podmienky pre skvalitnenie tejto oblasti a to
po stránke materiálnej, ale i odbornej. Postupne sú vytvárané databázy pre jednotlivé
predmety. Najviac sa pokročilo v predmetoch bezpečnostné služby,
projektovanie
bezpečnostných systémov, systémy vnútornej ochrany, manažment verejnej správy. Tento
proces je priebežný, v súčasnosti katedra ešte nemá komplexne zabezpečovaný predmet
formou e-vzdelávania. Cez dôraz kladený na túto oblasť proces e-vzdelávania skôr stagnuje.
Prehľad rozpracovaných predmetov e-vzdelávania je v tabuľke 8.
Tab. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zabezpečuje
Predmet
Základy stavebného inžinierstva
Systémy vnútornej ochrany
Bezpečnostné služby a ich legislatíva
Náuka o zbraniach a strelive
Manažment verejnej správy
Financovanie a účtovníctvo
Projektovanie bezp. systémov
Poznámka
čiastočne
čiastočne
čiastočne
čiastočne
doc. Ing. S. Štofko, CSc.
čiastočne
doc. Ing. S. Štofko, CSc.
čiastočne
prof. Ing. J. Reitšpís, čiastočne
Ing. V. Mach, PhD.
Ing. A. Veľas, PhD.
Ing. P. Selinger, PhD.
Ing. P. Selinger, PhD.
PhD.
Kriminalistická technika
Kriminalistická metodika
Ing. Kamil Boc, PhD.
Ing. Kamil Boc, PhD.
čiastočne
čiastočne
109
Edičná činnosť na podporu vzdelávacieho procesu
Edičná činnosť katedry je zameraná na zvyšovanie kvality výučby a na prezentáciu výsledkov
katedry v pedagogickej a vedeckej práci. Literatúra pre vzdelávací proces je zabezpečovaná
systematicky v súlade s potrebami vzdelávania, kapacitou spracovateľov a tiež finančnými
možnosťami. V uplynulom roku bola pozornosť v tejto oblasti venovaná predovšetkým
problematike poisťovníctva, prevencii kriminality a terorizmu. Prehľad počtu publikácií
za rok 2012 je uvedený v tab. 9.
Tab. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2012
Kategória
Druh publikácie
Počet
AAA
Vedecké monografie v zahraničí
0
AAB
Vedecké monografie v SR
0
BAB
Odborné knižné publikácie
1
BCI
Skriptá, učebné texty
0
ACB
VŠ učebnice v SR
2
ACA
VŠ učebnice v zahraničí
0
Celkom
3
Aktivity v rámci celoživotného vzdelávania
V rámci celoživotného vzdelávania sú na katedre bezpečnostného manažmentu spracované
a následne akreditované kurzy:
• Manažérstvo bezpečnostných systémov pri ochrane osôb a majetku
• Bezpečnosť informačných systémov vo verejnej správe a v podnikateľských
subjektoch
• Bezpečnostný manažér vo verejnej správe a v podnikateľských subjektoch
• Bezpečnostný manažment
Modul 1 – Manažérstvo bezpečnostných rizík – 16 hod.
Modul 2 - Manažérstvo bezpečnostných rizík v zahraničných misiách – 70 hod.
Modul 3 – Manažérstvo priemyselnej bezpečnosti – 34 hod.
Modul 4 – Manažérstvo projektov prevencie kriminality – 16 hod.
Modul 5 – Manažérstvo fyzickej a objektovej bezpečnosti – 16 hod.
Modul 6 – Manažérstvo bezpečnosti podniku – 16 hod.
Modul 7 – Ochrana pred nástražnými a výbušnými systémami – 16 hod.
Modul 8 – Projektovanie bezpečnostného systému – 16 hod.
Modul 9 – Ochrana osôb – 16 hod.
Modul 10 – Bezpečnostné systémy ochrany objektov – 16 hod
110
V ďalšom období je pozornosť sústredená na prípravu ďalšieho vzdelávania pre Armádu
Slovenskej republiky z oblasti manažérstva pri práci s výbušninami a tiež na otázky súvisiace
s bezpečnosťou futbalových štadiónov.
Nedostatkom je, že sa nedarí otvorenie jednotlivých kurzov. Riešenie je možno hľadať
v zameraní na určité cieľové skupiny tak, ako tomu bolo v minulosti. Nechať prihlasovanie
len na vôli záujemcov sa javí ako neefektívne.
Kontrolná činnosť vo vzdelávacej oblasti
V uplynulom roku boli na katedre vykonané celkom 4 kontroly výučby. Kontrola výučby bola
zameraná predovšetkým do týchto oblasti:
• príprava učiteľa na vedenie vyučovania,
• obsahová a odborná náplň vyučovania,
• metodika vyučovania,
• dodržiavanie pedagogických zásad vedenia vyučovania,
• motivácia a aktivita študentov (spätná väzba),
• dodržiavanie časového fondu,
• zabezpečenia literatúrou, práca s literatúrou,
• využitie didaktických prostriedkov.
V priebehu kontrol neboli zistené vážnejšie nedostatky. Vyučovania po stránke obsahovej
a odbornej bolo na dobrej úrovni. Obdobne príprava vyučujúcich zodpovedala požadovanej
úrovni. Všetci vyučujúci využívajú predovšetkým formu prezentácií pomocou výpočtovej
techniky, ktoré vo väčšine prípadov sú prístupne i študentom. Určité nedostatky sa vyskytli
v metodike vedenia vyučovania a tiež kontaktu so študentmi počas výkladu.
Výsledky kontrol boli hodnotené na zasadnutí katedry a tiež individuálne s kontrolovanými .
Na kontrolu odstránenia nedostatkov boli vykonané dve následné kontroly, kde bolo
konštatované ich odstránenie.
Z uvedených kontrol vyplynuli nasledujúce úlohy pre ďalšie obdobie (prevažne trvalého
charakteru):
• naďalej venovať pozornosť časovému rozvrhu vyučovaní,
• priebežne zavádzať do vyučovacieho procesu nové poznatky,
• upresňovať, rozširovať zoznam študijnej literatúry, vydávanie vlastnej literatúry,
• priebežne sledovať pozornosť študentov s využitím kontaktu napr. formou
kontrolných otázok,
• učivo dopĺňať vhodne zvolenými príkladmi, nadväznosť na prax, praktické využitie,
• ďalej rozpracovať objektívnosť hodnotenia študentov, vrátane priebežného hodnotenia
a výsledkov dosiahnutých pri cvičeniach.
Záver: naďalej venovať pozornosť kontrolnej činnosti, túto pravidelne hodnotiť na zasadnutí
katedry a zovšeobecňovať kladné i záporné zistenia pre potreby ďalšieho skvalitňovania
výučby.
111
3. Vedeckovýskumná činnosť
Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti.
Vedeckovýskumná činnosť katedry bezpečnostného manažmentu sa v súlade s jej odborným
zameraním orientuje predovšetkým na otázky rozvoja teoretických základov pre riešenie
bezpečnosti osôb a majetku (teória manažérstva bezpečnostných rizík, aplikácia simulačných
metód a modelovania v bezpečnostných systémoch, systémy vzdelávania v oblasti
bezpečnostného manažmentu), prevencie, technické a technologické riešenia ale tiež praktické
riešenia bezpečnosti (projektové, technické a technologické).
Vlastný vedecký profil sa zameriava na aplikovaný výskum v oblasti ochrany osôb a majetku
aplikáciou technických a technologických riešení. Opierajú sa o bezpečnostné analýzy
chránených objektov. Ciele výskumu kopírujú stávajúce požiadavky bezpečnostnej praxe.
Príslušníci katedry riešia danú problematiku v rámci rôznych grantových projektov, a to
napríklad: VEGA, APVV, IGP, EŠF, a iné medzinárodné projekty. Výsledky z riešenia týchto
projektov sú publikované v renomovaných domácich a zahraničných časopisoch
a prezentované na domácich a zahraničných konferenciách. Okrem toho sa výsledky
prenášajú i do zabezpečenia študijného programu študijnou literatúrou.
V študentskej vedecko-odbornej činnosti sa katedra angažuje vo vlastnej sekcii v rámci
fakulty. Témy študentských prác sú zamerané na riešenie čiastkových vedeckých úloh katedry
s možnosťou vyústenia do záverečných bakalárskych alebo diplomových prác. Najlepší
študenti majú možnosť pokračovať vo vedeckej práci v doktorandskom štúdiu.
Publikačná činnosť katedry sa sústreďuje na zabezpečenie študijného programu študijnou
literatúrou, na publikovanie výsledkov práce v domácich i zahraničných časopisoch a na
prezentáciu príslušníkov katedry na domácich i zahraničných konferenciách.
Hlavné oblasti zamerania vedeckovýskumnej činnosti:
vytváranie a rozvíjanie všeobecnej teórie bezpečnostného manažmentu,
rozvoj teoretickej základne kriminalistiky, kriminológie a prevencie,
kvantifikácia neurčitosti v kvantitatívnom prístupe k analýze bezpečnostných rizík,
hodnotenie kvality ľudského potenciálu v oblasti súkromných bezpečnostných služieb,
navrhovanie, realizácia a implementácia bezpečnostných systémov objektov,
projektovanie bezpečnostných systémov s využitím softvérovej podpory,
preventívne projekty
modelovanie a simulácia bezpečnostných rizík a bezpečnostných systémov objektov
s cieľom hodnotenia ich významnosti, účinnosti a efektívnosti z technického i
ekonomického hľadiska,
• zdokonaľovanie systému prípravy vzdelávania v oblasti bezpečnostných služieb,
• rozvoj problematiky systému riadenia informačnej bezpečnosti a jeho implementácia
do praxe,
• problematika súkromnej detektívnej služby
•
•
•
•
•
•
•
•
112
V hodnotenom období bol výskum zameraný do týchto oblastí vedeckého skúmania:
• zvýšeniu účinnosti prvkov ochrany majetku a osôb, s dôrazom na vypracovanie
akceptovateľných systémov a metodík hodnotenia prielomovej odolnosti.
• komplexnosti a efektívnosti modelov analýzy bezpečnostných rizík
• vytváranie nových teórií v oblasti ochrany osôb a majetku
• personálneho manažmentu v SBS
• preventívne programy
Okrem tohto boli a sú na katedre bezpečnostného manažmentu realizované merania detekčnej
schopnosti vybraných prvkov elektrických zabezpečovacích systémov, na základe ktorých je
možné vypočítať spoľahlivosť jednotlivých prvkov týchto systémov. Tiež sú realizované
merania charakteristík detektorov pohybu a ich správanie sa v rôznych prostrediach, pričom
výsledky sú porovnávané s požiadavkami noriem a technickými údajmi udávanými
výrobcami. Na základe týchto meraní je možné vyvodiť návrhy pre zmeny technických
noriem, ako aj pre zmeny konštrukčného riešenia meraných prvkov a ich aplikáciu
v bezpečnostných systémoch.
Podané a riešené projekty
Ukončené vedecké úlohy: V hodnotenom roku bol ukončený jeden projekty v oblasti
vzdelávania s názvom Competency based e-portal of Security and Safety Engineering,
ktorého hlavným riešiteľom bol doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD. Projekt bol financovaný
z prostriedkov EU a jeho úspešne ukončenie bolo 31.9.2012. Hlavný výstup projektu je portál
www.esecpotal.eu. V rámci vedeckých projektov nebol ukončený žiadny projekt s hlavným
riešiteľom z katedry bezpečnostného manažmentu.
Katedra pokračuje v riešení vedeckých úloh prostredníctvom týchto projektov:
VEGA 1/0945/11 „Model identifikačného biometrického algoritmu detekcie tvárí a jeho
prenos v reálnom čase akceptujúci právnu ochranu osobnosti“. Hlavným cieľom tohto
projektu je vytvorenie modelu, alebo sústavy bezpečnostných systémov interaktívnou
komunikáciou s megadatabázami poznatkových a záujmových osôb spracúvanými štátnymi
bezpečnostnými orgánmi na národnej a nadnárodnej/európskej úrovni zabezpečujúci ich
identifikáciu a verifikáciu v reálnom čase. Bolo pokračované v testovaní komerčne
dodávaných softvérov, dosiahnuté výsledky budú spracované v rámci diplomovej práce
v roku 2013.
VEGA 1/0743/11 „Podpora bezpečnosti osôb a majetku na miestnej úrovni“. Projekt je
zameraný na výskum riešenia metodologických otázok bezpečnosti osôb a majetku na úrovni
miestnych samospráv, komparáciu charakteristík skúmaných javov a zákonitosti, vytváranie
závislosti medzi získanými údajmi a na posúdenie kauzálnych vzťahov a stanovenie
relevantných hrozieb pre obce a mestá. V roku 2012 boli zisťované informácií
o prostriedkoch vynakladaných na zvyšovanie bezpečnosti v obciach ako aj bola skúmaná
špecifikácia príjmov ako aj výdavkov, ktoré sú realizované v súvislosti s rozhodnutím obcí
investovať do zvyšovania bezpečnosti občanov a majetku v súvislosti s reformou verejných
113
financií a nedostatkom finančných prostriedkov v obciach a mestách. Bola zostavená osnova
a autorský kolektív publikácie na zhrnutie výsledkov výskumu.
VEGA 1/098/11 „Model sústavy optimalizácie integrovaného bezpečnostného systému
ochrany typových objektov realizovaný za pomoci expertného systému“. Hlavným cieľom
projektu je vytvorenie modelu/sústavy hodnotenia účinnosti prijatých bezpečnostných
opatrení na ochranu typových objektov z hľadiska použitých druhov, prielomovej odolnosti,
technických možností a účinnosti pri detekcii a spomalení pohybu potenciálneho páchateľa
alebo narušiteľa pri ich prekonávaní v nadväznosti na časové intervaly aktívneho zásahu.
V súde s harmonogramom projektu pre rok 2012 boli v spoločnosti KOVAĽ systém, a.s.
Beluša vykonané testy prielomovej odolnosti materiálov využívaných na predmetovú
ochranu. V spolupráci s FRI bol vykonaný vedecký odborný workshop, v ktorom boli
vyhodnotené dosiahnuté výsledky a plnenie harmonogramu projektu. Predmet skúmania bol
rozšírený o získanie základných parametrov výbušnín.
Na katedre sa okrem spomenutých projektov rieši i projekty:
PACITA - Metodika hodnotenia fyzickej ochrany prvkov kritickej infraštruktúry proti
napadnutiu teroristickým útokom a ďalšími formami útokov, ktorý je financovaný finančnými
prostriedkami z EU (HOME/2010/CIPS/AG/004). Cieľom tohto projektu je vytvoriť nástroj
pre hodnotenie fyzickej ochrany (odolnosti) objektov kritickej infraštruktúry proti
teroristickým a ďalším formám útokov vrátane modelovania parametrov a overenie účinnosti
opatrení, či sú v zhode so Smernicou Rady 2008/114/EK.
Z iniciatívy pracovníkov katedry bola nadviazaná spolupráca s MO SR pri riešení projektu
CAMP PROTECTION. Camp Protection - Výskum ochranných vlastností materiálov
používaných pri objektoch infraštruktúry - proti ohrozeniu výbušnými systémami. Projekt sa
rieši v spolupráci s VTSÚ Záhorie (Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie).
V rámci Európskych štrukturálnych fondov katedra bezpečnostného manažmentu
spolupracuje s inými fakultami v rámci Žilinskej univerzity na riešení týchto projektov:
• Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou
sférou a univerzitným prostredím.
• Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce
a vedomostnej spoločnosti.
• Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Podľa grantového poriadku FŠI ŽU a na základe návrhu grantovej komisie sa na katedre
riešili dva IGP pod názvom „Analýzy investícií do ochrany osôb a majetku v miestnych
samosprávach“ a „Efektívnosť využívania finančných prostriedkov a zdrojov obecných polícií
v Žilinskom kraji pri preventívnych a represívnych aktivitách“.
V priebehu roku 2012 bol katedrou v spolupráci s katedrou krízového manažmentu podaný
jednej projekt REA- 7FP s názvom „Industrial accidents prevention stakeholders platform
(I.N.F.O.R.M). Cieľom tohto projektu je vytvorenie platformy INFORMnet na komunikáciu
a výmenu skúseností zainteresovaných strán (kompetentné autority, „SEVESO“ podniky,
114
verejnosť, univerzity, výskumné centrá a ďalšie dotknuté subjekty) v oblasti prevencie
závažných priemyselných havárií. Prípravy zainteresovaných strán pre implementáciu
smernice EÚ, SEVESO III, a zvýšenie bezpečnosti občanov EÚ.
Katedra pripravuje vedeckú úlohu „Algoritmus hodnotenia účinnosti rázových vĺn výbušných
materiálov a prielomovej odolnosti objektov kritickej infraštruktúry pre použitie v oblasti
manažmentu bezpečnostných rizík.“ Cieľom je vypracovať algoritmus hodnotenia účinnosti
aprielomovej odolnosti a tento overovať metódami matematickej simulácie. Úloha sa
pripravuje v spolupráci s UO Brno, Katedrou řízení zabezpečení boje Fakultou ekonomiky
a managementu, do spolupráce bol zapojený aj VTSÚ Záhorie.
Prehľad projektov je uvedený v tabuľkách 10, 11.
115
Tab. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo projektu
Doba riešenia
2012
Grantová agentúra
IGP
Názov projektu
Cieľ projektu
Hlavné výstupy
projektu
Efektívnosť
využívania
finančných prostriedkov a
zdrojov obecných polícií v
Žilinskom kraji
pri
preventívnych
a
represívnych aktivitách
Na
základe
získaných
údajov obecných polícií za
rok 2011
pôsobiacich
na
území
Žilinského kraja, vhodným
spôsobom určiť optimálny
koeficient
pre
zistenie
efektívnosti vynaložených
finančných
prostriedkov
využívaných na preventívne
a represívne činnosti,
Metodika
výskumu,
model výskumu a návrh
riešenia
skúmaného
problému,
prezentácia
výsledkov
Partneri projektu
Celkový rozpočet
projektu za
všetkých partnerov
(€)
Spolufinancovanie (%)
Zvada Róbert
-
902
-
Madara
Milan
-
932
-
Koordinátor
projektu
Zistiť štruktúru investícií do
ochrany osôb a majetku –
so zameraním sa na
technické
2012
IGP
Analýzy investícií do ochrany
osôb a majetku v miestnych
samosprávach
zabezpečenie
vybraných
miest
(dotazníkovou
formou,
riadeným
rozhovorom,
prostredníctvom e-mailu)
Určiť veľkosť investícií (už
realizovaných
či
plánovaných v budúcnosti)
do technických
Štruktúra investícií do
ochrany osôb a majetku,
Veľkosť investícií (už
realizovaných
alebo
plánovaných)
do
technických prostriedkov
a
fyzickej ochrany
prostriedkov
a fyzickej
ochrany (mestská polícia)
skúmaných
miest
v peňažnom vyjadrení.
116
Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo projektu
VEGA
1/0945/11
VEGA
1/0743/11
VEGA
1/0981/11
Názov projektu
Dosiahnuté výsledky v
sledovanom období
Model identifikačného
biometrického algoritmu
detekcie tvárí a jeho prenos v
reálnom čase akceptujúci
právnu ochranu osobnosti.
Vykonaná bola analýza
právnych predpisov dotýkajúca
sa ochrany osobných údajov,
organizácie športových,
kultúrnych, turistických a iných
podujatí, vyhodnotené boli
prípady protiprávneho konania
na športových podujatiach doma
i v zahraničí. Nadviazaná bola
spolupráca na úrovni Ú SBS P
PZ, KR PZ Žilina a NBÚ.
Vybraná bola demoverzia
softvérovej podpory, ktorá bude
v ďalšej etape rozpracúvaná
a posudzovaná z hľadiska
efektívnosti a účinnosti
biometrickej identifikácie.
Podpora bezpečnosti osôb a
majetku na miestnej úrovni
Model sústavy optimalizácie
integrovaného bezpečnostného
systému ochrany typových
objektov
realizovaný
za
pomoci expertného systému
Príprava vedeckej monografie
z oblasti bezpečnosti osôb
a majetku na miestnej úrovni
Riešiteľským kolektívom bola
vykonaná analýza právnych
predpisov, technických noriem,
rezortných
metodických
príručiek
a
podmienok
riešiacich problematiku ochrany
osôb a majetku
Exitujúci
pojmový aparát a
základné
pojmy boli prevzaté bez úprav.
Nadviazaný bol kontakt s Ú SBS
PPZ, KR PZ Žilina, ŽP –
Finančné
prostriedky
2297
4871
6615
Zodpovedný riešiteľ/koordinátor
Jangl Štefan
Štofko Stanislav
Reitšpís Josef
Projektový
manažér
Riešitelia
Poznámka
Boc Kamil,
Reitšpís Josef, Boc
Kamil, Gašpierik Libor,
Mach Vlastimil,
Barčíková Anna,
Vidríková Dagmar,
Zvada Róbert, Palica
Igor
-
-
Gašpierik Libor, Mach
Vlastimíl, Veľas Andrej
Svetlík Jozef, Šimonová
Mária, Šuty Ladislav,
Mešková Lenka, Kittel
Ladislav, Zvada Róber,
Štofková Zuzana, Jangl
Štefan, Boc Kamil,
Selinger Petr, Madara
Milan
-
-
Martincová Penka,
Grondžák Karol,
Václavková Monika,
Jangl Štefan, Boc
Kamil, Gašpierik Libor,
Kittel Ladislav,
Benedikovič Miroslav,
Kopecký Josef,
-
117
Číslo projektu
Názov projektu
Dosiahnuté výsledky v
sledovanom období
Finančné
prostriedky
Zodpovedný riešiteľ/koordinátor
Projektový
manažér
-
Riešitelia
Poznámka
oblastné riaditeľstvo Žilina,
NBÚ.
Zadefinované
boli
prostriedky
MZP(
nástroje, materiál
plášťovej
ochrany, materiál otvorových
výplní), ku ktorým boli získané
príslušné parametre zamerané na
charakterizovanie prielomovej
odolnosti
a prielomových
vlastností nástrojov. Začalo sa
príslušných
s vytváraním
databáz
so spresnením
vzájomných relácií , popisom
matematických
závislostí
definované boli vstupné a
výstupné parametre submodelov
a väzieb medzi nimi..
-
26110230004
ŠF OP Vzdelávanie
502092-LLP-1-2009-1-SKERASMUS-EMHE
IGP
PACITA
Merania
prielomových
odolnosti, návrh metodiky
1618
Hadaček Libor
Systematizácia
transferu
pokrokových technológií a
poznatkov medzi priemyselnou
sférou
a
univerzitným
prostredím
Realizované stáží a exkurzií v
zahraničí v rámci aktivity 3.1
daného
projektu.
Podpora
časopisu „Krízový manažment“
jeho tlač a elektronická verzia
v rámci aktivity 1.2 daného
projektu.
-
Sága Milan
Competency Based e-Portal of
Security
And
Safety
Engineering
Cieľom tohto projektu je rozvoj
a
zvýšenie
kompetencií
študentov,
pedagógov
pôsobiacich
v
oblasti
bezpečnosti, ale i odbornej
verejnosti v rámci Európskej
únie.
-
Metodika
výskumu,
model
výskumu a návrh riešenia
skúmaného
problému,
prezentácia výsledkov
902
Efektívnosť
využívania
finančných prostriedkov a
zdrojov obecných polícií v
Žilinskom kraji
pri
preventívnych
a
represívnych
aktivitách
samosprávach
Veľas Andrej,
Loveček Tomáš,
-
Loveček Tomáš
Kampová Katarína,
Loveček Tomáš, Veľas
Andrej, Reitšpís Josef,
-
Loveček Tomáš
-
Kampová Katarína
-
Zvada Róbert
-
Šuty Ladislav, Madara
Milan
-
118
Číslo projektu
IGP
Názov projektu
Analýzy investícií do ochrany
osôb a majetku v miestnych
samosprávach
Dosiahnuté výsledky v
sledovanom období
Štruktúra investícií do ochrany
osôb
a majetku,
Veľkosť
investícií (už realizovaných
alebo
plánovaných)
do
technických prostriedkov a
Finančné
prostriedky
932
Zodpovedný riešiteľ/koordinátor
Madara Milan
Projektový
manažér
Riešitelia
Poznámka
-
Zvada Róbert
-
fyzickej ochrany
119
Tab. 12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo
projektu
Doba riešenia
2012
2012
Grantová agentúra
IGP
IGP
Názov projektu
Cieľ projektu
Hlavné výstupy projektu
Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor
Projektový
manažér
Koordinátor
projektu
Partneri projektu
Efektívnosť využívania
finančných prostriedkov
a zdrojov obecných
polícií v Žilinskom kraji
pri preventívnych a
represívnych aktivitách
samosprávach
Na
základe
získaných
údajov obecných polícií za
rok 2011 pôsobiacich na
území Žilinského kraja,
vhodným spôsobom určiť
optimálny koeficient pre
zistenie
efektívnosti
vynaložených
finančných
prostriedkov
využívaných na preventívne
a represívne činnosti,
Metodika výskumu, model
výskumu a návrh riešenia
skúmaného
problému,
prezentácia výsledkov
Zvada Róbert
Zvada Róbert
FŠI ŽU
-
Analýzy investícií do
ochrany osôb a majetku
v miestnych
samosprávach
Zistiť štruktúru investícií do
ochrany osôb a majetku –
so zameraním sa na
technické
zabezpečenie
vybraných
miest
(dotazníkovou
formou,
riadeným
rozhovorom,
prostredníctvom e-mailu)
Určiť veľkosť investícií (už
realizovaných
či
plánovaných v budúcnosti)
do technických prostriedkov
a fyzickej ochrany (mestská
polícia) skúmaných miest
v peňažnom vyjadrení.
Štruktúra investícií do
ochrany osôb a majetku,
Veľkosť investícií (už
realizovaných
alebo
plánovaných)
do
technických prostriedkov a
fyzickej ochrany
Madara Milan
Madara Milan
FŠI ŽU
-
120
Doktorandské štúdium
Katedra bezpečnostného manažmentu zabezpečuje štúdium v študijnom programe bezpečnostný
manažment v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku. V študijnom odbore pracuje
17-členná odborová komisia, ktorá bola inovovaná. Z celkového počtu odborovej komisie je
6 členov z FŠI ŽU, jeden člen z inej fakulty ŽU, 7 členov z iných univerzít SR a ČR a 3 členovia
sú z praxe. Predsedom odborovej komisie je vedúci katedry bezpečnostného manažmentu
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD. Odborová komisia zasadala 30. 10. 2012, kde bola vyhodnotená
činnosť v oblasti doktorandského štúdia a stanovené úlohy pre ďalšie obdobie.
Študijný program bezpečnostný manažment v študijnom odbore 8.3.1 ochrana osôb a majetku
zabezpečuje 16 školiteľov vymenovaných a schválených VR FŠI ŽU. Z tohto počtu je
7 školiteľov z radov vedeckopedagogického zboru FŠI ŽU a 9 školiteľov z iných univerzít SR
a ČR. Školitelia vypísali aktuálne témy pre akademický rok 2012 – 2013.
Prehľad doktorandov a školiteľov je v tab. 13 a 14.
Tab. 13
Prehľad doktorandov študijného programu KBM
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Doktorand
Ing. Milan Madara
Ing. Juraj Vaculík
Ing. Róbert Zvada
Mgr. Martin Gašpierik
(1. 9. 2012 prerušené štúdium)
Ing. Vladimír Kavicky
Ing. Peter Januš
Ing. Mariš Ladislav
JUDr. Janka Chorvátová
JUDr. Zuzana Slovíková
Ing. Juraj Toszér
JUDr. Róbert Mendel
Ing. Pavol Juračič
Ing. Lenka Ďurišová
Ing. Matej Berník
Ing. Tomasz Walek
Ing. Igor Palica (1. 9. 212
prerušené štúdium)
Rok
štúdia
Forma
2.
3.
3.
interná
interná
interná
doc. Ing. Stanislav Štofko, PhD.
doc. Ing. Tomáš Loveček,PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, PhD.
3.
externá
doc. Leszek F. Korzeniowski
3.
1.
1.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
1.
externá
interná
interná
externá
externá
externá
externá
externá
externá
externá
externá
prof. Ing. Ladislav Potužák, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, PhD
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, PhD.
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
doc. Ing. Libor Gašpierik, CSc.
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
doc. Leszek F. Korzeniowski
doc. Ing. Ladislav Hofreiter, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, PhD.
doc. Leszek F. Korzeniowski
2.
interná
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Školiteľ
121
Tab. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry BM
Školiteľ
prof. Ing. Josef
Reitšpís, PhD.
doc. Ing. Libor
Gašpierik, CSc.
doc. Ing. Stanislav
Štofko, CSc.
doc. Ing. Tomaš
Lovečček, PhD.
doc. Ing. Ladisdlav
Hofreiter, PhD.
doc. Leszek F.
Korzeniowski
prof. Ing. Ladislav
Potužák, PhD.
Doktorand
Forma
Rok štúdia
Program
Ing. Mariš
Ladislav
JUDr. Zuzana
Slovíková
JUDr. Róbert
Mendel
interná
1
BM
externá
4
BM
externá
5
BM
Ing. Juraj Toszér
externá
4
BM
Ing. Milan Madara
Ing. Róbert Zvada
Ing. Peter Januš
JUDr. Janka
Chorvátová
Ing. Matej Berník
Ing. Igor Palica
Ing. Juraj Vaculík
Ing. Lenka
Ďurišová
Mgr. Martin
Gašpierik
Ing. Tomasz
Walek
Ing. Pavol Juračič
Ing. Vladimír
Kavicky
interná
interná
interná
2
3
1
BM
BM
BM
externá
4
BM
externá
interná
interná
5
2
3
BM
BM
BM
externá
5
BM
externá
3
BM
externá
1.
BM
externá
5
BM
externá
3
BM
Publikačná činnosť
V uplynulom období sa podarilo do istej mieri skvalitniť úroveň publikovaných výstupov.
Tomuto procesu je potrebné naďalej venovať zvýšenú pozornosť. Nie v plnej miere sa darí
smerovanie výstupov do karentovaných a tzv. indexovaných publikácií. V hodnotenom období
bol odoslaný do poľského časopisu „Zeszyt Naukowe Apeiron“ článok SECURITY STUDY IN
THE FIELD OF CRITICAL INFRASTRUCTURE a v zborníku z konferencie “NATO
Demonstrations and Trials 2012”
vyšiel článok “DETECTIONS EXPLOSIVES,
AMMUNITION AND IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE” (ISBN 978-80-89261-42-0)
Prehľad publikačnej činnosti je uvedený v tab. 15.
122
Tab. 15
Prehľad publikačných aktivít katedry 2012
Kategória
ADE
ADE
ADE
ADF
ADF
AEC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
Bibliografický odkaz
Veľas, A., Štefánka, R. (2012). Meranie elektrických veličín a návrh využitia Peltierovho článku v
zabezpečovacej technike = Measurement of electrical values and the proposal uses of Peltier module in
security technology. In: Trilobit [elektronický zdroj] : odborný vědecký časopis. - ISSN 1804-1795
Vidriková, D., Boc. K. (2012). Klasifikácia nových typových pozícií v oblasti súkromnej bezpečnosti v
Slovenskej republike . In: Trilobit [elektronický zdroj] : odborný vědecký časopis. - ISSN 1804-1795. 2012. - Č. 1 (2012), online, [6] s. - Popis urobený 8.6.2012.
Veľas, A., Križan, M. (2012). Návrh zariadenia na zníženie dopravnej nehodovosti na železničných
priecestiach = Design of equipment to reduce traffic accidents. In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj].
ISSN 1801-674X. - 2012. - Roč. 7, č. 3
Zagorecki, A., Loveček, T. et al. (2012). Executive dashboard systems for emergency management . In:
Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 14, No. 2
(2012), s. 82-89.
Loveček, T. , Vaculík, J, Kittel, L. (2012.)Qualitative approach to evaluation of critical infrastructure
security systems [Kvalitatívny prístup k hodnoteniu bezpečnostných systémov kritickej infraštruktúry].
In: European journal of security and safety [elektronický zdroj]. - ISSN 1338-6131, Vol. 1, no. 1 (2012),
Loveček, T. (2012). Kamerové systémy ako súčasť komplexného bezpečnostného systému. In:
Bezpečnostní technologie, systémy a management II. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2012. - ISBN
978-80-87500-19-4. - S. 17
Vidríková, D. , Boc, K. (2012). Ochrana prvku kritickej infraštruktúry pred narušením alebo zničením.
In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] = Security management and society :
sborník příspěvků s mezinárodní konference : 16. a 17. května 2012 v Brně. - [Brno: Univerzita obrany],
2012. - ISBN 978-80-7231-871-1.
Loveček, T., Kittel. L. (2012). Fyzická a objektová ochrana podnikov s prítomnosťou vybraných
nebezpečných látok. In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva, 7. vědecká mezinárodní konference,
13. a 14. června 2012, Brno: VŠKE, ISBN 978-80-86710-57-0. - CD-ROM, s. 278-284.
Kampová, K. Kvantifikácia sociálnych rizík. In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva [elektronický
zdroj] = Environmental protection of population : 7. vědecká mezinárodní konference : sborník : 13. a 14.
června 2012, Brno. - Brno: VŠKE, 2012. - ISBN 978-80-86710-57-0
Štofková, K., Štofková, Z.,Štofko, S. (2012). E-learning support possibilities in educational process at the
university In: EDULEARN12 [elektronický zdroj] : 4th international conference on education and new
learning technologies : July 2nd-4th, 2012, Barcelona, Spain : conference proceedings. - [S.l.]: IATED,
2012. - ISBN 978-84-695-3491-5
Štofková, Z., Štofko, S. (2012). Management of the regions in the context with quality of life. In:
Advances in business-related scientific research conference - ABSRC 2012 [elektronický zdroj] : Venice,
Italy, March 28-30, 2012. - Koper: Edukator, 2012. - ISBN 978-961-92917-3-3.
Gamboa, R., Loveček, T., Kampová, K et. al. (2012). The eSEC portal as a contribute to the enhancement
of Erasmus mobility in the security and safety study field [eSEC portál ako nástroj k posilneniu mobility
Erasmus v rámci študijných programov v oblasti bezpečnosti]. In: IICE-2012 = Ireland international
conference on education : April 16-19, 2012, Dublin, Ireland : proceedings. ISBN 978-1-908320-06-3. S. 294-295.
Vácvalková, M., Boc, K., et al. (2012). Expert system for estimation of protected object vulnerability
[Expertný systém pre hodnotenie zraniteľnosti chránených objektov]. In: InfoTech-2012 [elektronický
zdroj] : proceedings of the international conference on information technologies : 20th-21st September
2012, St. St. Constantine and Elena resort (Varna), Bulgaria. ISSN 1314-1023.
Ristvej, J. Loveček, T. Kampová, K. (2012). eSEC portal as a tool for improvement of security focused
studies [eSEC portál ako nástroj zlepšovania kvality štúdia bezpečnosti]. In: ISCRAM 2012 conference
proceedings [elektronický zdroj] : 9th international conference on Information systems for crisis response
and management : Vancouver, Canada, April 22-25, 2012. Vancouver: Simon Fraser University, ISBN
978-0-86491-332-6.
123
Kategória
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFD
Bibliografický odkaz
Zvada, R. (2012). Možnosti zvyšovania aktivít obecných polícií na miestnej úrovni. In: Mladá veda 2012
- Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, FŠI,
2012. - ISBN 978-80-554-0575-9.
Sventekova, E., Loveček, T. (2012). Project-based teaching, practice in the academic environment. In:
Latest advances in educational technologies : proceedings of the 11th WSEAS international conference
on education and educational technology (EDU ´12) : Singapore City, Singapore, May 11-13, 2012. ISSN 2227-4618. - [S.l.]: WSEAS Press, 2012. - ISBN 978-1-61804-093-0. - S. 77-81.
Barčíková, A., Mešková, L. (2012). Zabezpečenie bezpečnosti v krajine prostredníctvom prevencie
kriminality. In: Moderní technologie pro zvládání krizových situací [elektronický zdroj] = Modern
technologies for managing of crisis situations : mezinárodní konference mladých vědeckých a
výzkumných pracovníků : 3. dubna 2012 ve Vyškově. - Brno: Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-807231-868-1.
Barčíková, A. , Mešková , L. (2012). Súčasný stav prípravy pracovníkov SBS na ich ochranu pred
nebezpečnými látkami v objekte. In: Moderní technologie pro zvládání krizových situací [elektronický
zdroj] = Modern technologies for managing of crisis situations : mezinárodní konference mladých
vědeckých a výzkumných pracovníků : 3. dubna 2012 ve Vyškově. - Brno: Univerzita obrany, 2012. ISBN 978-80-7231-868-1.
Kurillová, Z.. Loveček, T., Kampová, K. et al. (2012). Cloud architecture for technology enhanced
learning [Cloudová architektúra pre e-learning]. In: International conference on Computer science,
engineering & technology (ICCSET 2012) [elektronický zdroj] : 2-3 June, 2012 Zurich, Switzerland : econference proceedings books. - [S.l.: s.n.], 2012.
Šuty, L., Zvada, R. (2012). Modely kvality aplikovateľné do oblasti súkromných bezpečnostných služieb.
In: Moderní technologie pro zvládání krizových situací [elektronický zdroj] = Modern technologies for
managing of crisis situations : mezinárodní konference mladých vědeckých a výzkumných pracovníků :
3. dubna 2012 ve Vyškově. - Brno: Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-868-1
Madara, M. (2012). Charakteristika bezpečnostného priemyslu EÚ. In: Moderní technologie pro zvládání
krizových situací [elektronický zdroj] = Modern technologies for managing of crisis situations :
mezinárodní konference mladých vědeckých a výzkumných pracovníků : 3. dubna 2012 ve Vyškově. Brno: Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-868-1
Zvada, R., Šuty, L. (2012). Teoretické východiská podpory prevencie kriminality priestupkov a
bezpečnosti osôb a majetku na miestnej úrovni v Slovenskej republike. In: Moderní technologie pro
zvládání krizových situací [elektronický zdroj] = Modern technologies for managing of crisis situations :
mezinárodní konference mladých vědeckých a výzkumných pracovníků : 3. dubna 2012 ve Vyškově. Brno: Ústav OPZHN Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-868-1.
Zvada, R.,Štofko, S. (2012). Príspevok k sledovaniu vybraných ukazovateľov činnosti obecných polícií =
The contribution to follow of selected indicators of activities of municipal polices . In: Bezpečnostní
management a společnost [elektronický zdroj] = Security management and society : sborník příspěvků s
mezinárodní konference : 16. a 17. května 2012 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2012. - ISBN 97880-7231-871-1
Madara, M. (2012). Niektoré aspekty investícií do ochrany osôb a majetku = Some aspects of
investments in the protection of persons and property. In: Bezpečnostní management a společnost
[elektronický zdroj] = Security management and society : sborník příspěvků s mezinárodní konference :
16. a 17. května 2012 v Brně. - [Brno]: Univerzita obrany, 2012. - ISBN 978-80-7231-871-1.
Loveček, T., Miká, V., Ristvej, J. (2012). Advanced tools for acquirement of competencies by crisis and
security managers [Nástroje využívané k nadobudnutiu kompetencií krízových a bezpečnostných
manažérov]. In: Latest advances in educational technologies : proceedings of the 11th WSEAS
international conference on education and educational technology (EDU ´12) : Singapore City,
Singapore, May 11-13, 2012. - ISSN 2227-4618. - [S.l.]: WSEAS Press, 2012. - ISBN 978-1-61804-0930. - S. 65-70.
Zvada, R., Madara, M. (2012). Príspevok k porovnaniu niektorých ukazovateľov činnosti mestských
polícií vo vybraných mestách. In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra
2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, FŠI ŽU, 2012. - ISBN 978-80-554-0575-9..
124
Kategória
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
Bibliografický odkaz
Zvada, R., Madara, M. (2012). Príspevok k porovnaniu niektorých ukazovateľov činnosti mestských
polícií vo vybraných mestách. In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra
2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, FŠI ŽU, 2012. ISBN 978-80-554-0575-9.
Madara, M., Zvada R. (2012). Analýza investícií do ochrany osôb a majetku miestnymi samosprávami .
In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX. medzinárodná vedecká
konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra 2012, Žilina. Žilina:
Žilinská univerzita, FŠI, 2012. ISBN 978-80-554-0575-9.
Veľas, A. (2012). Nevyhnutnosť vzdelávania bezpečnostných manažérov v problematike elektrických
zabezpečovacích systémov. In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra
2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, FŠI, 2012. - ISBN 978-80-554-0575-9.
Boc, K., Vidríková, D. (2012). Návrh hodnotiacich parametrov mechanických zábranných prostriedkov
na úseku plášťovej ochrany (stavbené prvky objektov). In: IBS ES 2012 [elektronický zdroj] :
interdisciplinárny vedecký workshop o hodnotení účinnosti integrovaných bezpečnostných systémov
pomocou expertných systémov : 22.3.2012 [Žilina], Slovenská republika. - Žilina: Žilinská univerzita,
2012. - ISBN 978-80-554-0554-4.
Mach, V., Nováková, P. (2012). Aspekty prielomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov
z hľadiska potrieb projektu VEGA 1/0981/11/. In: IBS ES 2012 [elektronický zdroj] : interdisciplinárny
vedecký workshop o hodnotení účinnosti integrovaných bezpečnostných systémov pomocou expertných
systémov : 22.3.2012 [Žilina], Slovenská republika. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80554-0554-4.
Gašpierik, L., Reitšpís, J., Gašpierik, L. (2012). Osobnosť páchateľa. In: IBS ES 2012 [elektronický
zdroj] : interdisciplinárny vedecký workshop o hodnotení účinnosti integrovaných bezpečnostných
systémov pomocou expertných systémov : 22.3.2012 [Žilina], Slovenská republika. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0554-4.
Boc, K., Jangl, Š., Vysocký, M. (2012. )Meranie účinkov rázovej vlny vybraných trhavín. In: IBS ES
2012 [elektronický zdroj] : interdisciplinárny vedecký workshop o hodnotení účinnosti integrovaných
bezpečnostných systémov pomocou expertných systémov : 22.3.2012 [Žilina], Slovenská republika. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0554-4.
Madara, M. (2012). K analýze investícií do ochrany osôb a majetku v miestnych samosprávach . In:
„Mladá veda VŠEMVS 2012” [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
internetovej konferencie : Bratislava, 14.-25.5.2012. - Trenčín: Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012.
- ISBN 978-80-89600-04-5.
Mach, V. (2012). Zisťovanie prielomovej odolnosti mechanických zábranných prostriedkov. In: Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012,
Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0535-3. - S. 381-388.
Madara, M. (2012). Možnosti využitia metód hodnotenia efektívnosti investícií v bezpečnostnej praxi. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31.
máj 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0535-3.
Zvada, R. (2012). Niektoré aspekty financovania bezpečnosti osôb a majetku samosprávami. In:
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31.
máj 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0536-0.
Vaculík, J., Loveček, T. (2012). Komparácia výstupných parametrov pri hodnotení účinnosti
bezpečnostných systémov. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná
vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-5540536-0.
Šuty, L. (2012). Kvalita ako kľúčový faktor pri výbere poskytovateľa súkromných bezpečnostných
služieb. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká konferencia
: 30. - 31. máj 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0536-0. - S. 641-648.
Štofko, S., Berník, M. (2012). Možnosti zlepšenia niektorých oprávnení príslušníkov obecnej polície v
SR / Stanislav Štofko, Matej Berník. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17.
medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0536-0.
125
Bibliografický odkaz
Kategória
AFD
AFD
AFD
AFD
AFL
BDE
BED
BED
BEF
Selinger, P. (2012). Etické princípy v neštátnych bezpečnostných službách. In: Riešenie krízových
situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0536-0.
Kampová, K. (2012). Riadenie informačnej bezpečnosti vo verejnej správe. In: Riešenie krízových
situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0534-6.
Boc, K. Holiačová, S. (2012). Súčasný pohľad na miesto a význam etiky v SBS. In: Riešenie krízových
situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0534-6. - S. 47-54.
Štofko, S., Štofková, K. Príspevok k problematike stratégie rozvoja prihraničných regiónov. In:
Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského
kraja a Sliezskeho vojvodstva 1 : medzinárodná vedecká konferencia, 15.11.2011-16.11.2011, Žilina. [Žilina]: MIDA PRINT, 2012. - ISBN 978-80-971018-0-0. - S. 200-204.
Madara, M. (2012). Ekonomická efektívnosť investícií do ochrany majetku. In: Mladá veda - Veda a
krízové situácie [elektronický zdroj] : IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, FŠI, 2012. - ISBN
978-80-554-0575-9.
Veľas, A. (2012). MIPS vystavka ochrana i bezopasnosť : 19th Moscow international exhibition
protection security and fire safety. In: Security magazín. ISSN 1210-8723. - Roč. 18, č. 3, s. 60.
Kampová, K. (2012.)Prevencia závažných priemyselných havárií. In: Komplexný MOdel POsudzovania
RIzík priemyselných procesov [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z workshopu k projektu APVV0043-10 z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina: Žilinská univerzita. ISBN 978-80-554-0587-2.
Loveček, T. (2012). Publikovanie výskumných prác v renomovaných časopisoch a zborníkoch z
konferencií v oblasti bezpečnosti a krízového riadenia. In: Komplexný MOdel POsudzovania RIzík
priemyselných procesov [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z workshopu k projektu APVV-004310 z dňa 31.05.2012 v Žiline. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0587-2.
Gašpierik, L. et. al. (2012). Manažérstvo rizika podľa STN 31000: 2012. In: XIV. celoslovenský seminár
elektrotechnikov s medzinárodnou účasťou. ISBN 978-80-89072-60-6. - S. 45-48.
Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou:
• podiel na organizácii 17. medzinárodnej konferencie Riešenie krízových situácií
v špecifickom prostredí v samostatnej sekcii Bezpečnostný manažment,
• vedecko-odborná konferencia Kvalita a cena služieb v súkromnej bezpečnosti,
• Workshop IBS ES 2012 Hodnotenie integrovaných bezpečnostných systémov pomocou
expertných systémov.
Spolupráca s praxou
Katedra v roku 2012 pokračovala v spolupráci s viacročnými partnermi ako Jablotron Slovakia,
s.r.o. v Žiline, Signal Centrum s.r.o. Brezno, Sherlock Security Systems, ANTES a. s., Trenčín,
APIS s.r.o., Banská Bystrica, VHV – OPUS a.s., Zbraslav, VTSÚ Záhorie, Národné centrum
EOD v Novákoch.
V Trenčíne sa v dňoch 18. – 20. Septembra 2012 uskutočnilo podujatie NATO EOD
Demonstration and Trials 2012, ktoré zorganizovalo trenčianske vojenské Centrum výnimočnosti
pre oblasť odstraňovania výbušných prostriedkov. Podujatie bolo druhou expozíciou NATO
EOD. Explosive Ordnance Disposal Centre of Excellence (EOD COE) - Centrum výnimočnosti
126
na likvidáciu výbušných prostriedkov a nevybuchnutej munície (EOD) v Trenčíne je prvou
medzinárodnou organizáciou NATO na Slovensku. V rámci podujatia NATO Demonstration and
Trials 2012 získala FŠI ŽU možnosť ukázať svoj prínos v oblasti ochrany osôb a majetku.
Prezentácia činnosti katedry bezpečnostného manažmentu v danej oblasti bola zameraná najmä
na odolnosť materiálov proti účinkom NVS, ochranu prvkov kritickej infraštruktúry pred
teroristickým útokom s využitím NVS, možnosti vyhľadávania explozívneho materiálu
a možnosti prepravy výbušnín.
Významný je rozvoj spolupráce s Úradom súkromných bezpečnostných služieb MV SR,
predovšetkým v oblasti úloh, postavenia a miesta bezpečnostných služieb v spoločnosti a s MO
SR pri riešení otázok ochrany objektov v pôsobnosti MO SR. Naďalej je rozvíjaná spolupráca
s NBÚ v oblasti OUS. Významné sú aktivity smerujúce na zabezpečenie športových podujatí
a ďalšie aktivity vzdelávania formou rôzne zameraných kurzov. Priestor pre spoluprácu sa tiež
otvára rozvojom aktivít v Združení ochrany majetku a osôb, kde je možnosť ovplyvňovania
prijímaných opatrení v rámci bezpečnostného priemyslu.
Priestor je vytváraný i v rámci normalizácie v oblasti noriem súvisiacich s ochranou majetku
a osôb.
4. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Katedra bezpečnostného manažmentu sa v medzinárodnej spolupráci zameriavala na
vysokoškolské pracoviská s podobným zameraním a s podobnými študijnými odbormi
a programami. Spolupráca sa odvíja predovšetkým od výmeny skúseností v oblasti pedagogickej,
ale predovšetkým v oblasti vedeckovýskumnej. Cieľom je vyhľadávanie spoločných záujmových
oblastí a následné zapájanie do projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Ide predovšetkým
o rôzne zahraničné univerzity a vysoké školy v ČR, Poľsku, Nemecku, Slovinsku, Portugalsku a
Turecku:
• Polytechnic Institute of Leiria, School of Maritine Technology, (study program: Civil
Protection – Disaster protection), Portugalsko,
• School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of Beja, (study
program: Civil Protection – Disaster protection), Portugalsko,
• Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Castelo Branco, (study program: Civil
Protection – Disaster protection), Portugalsko,
• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, (študijný odbor:
Bezpečnostní technologie, systémy a management), ČR,
• University of Maribor, Faculty of Criminal Justice and Security, Slovinsko,
• Faculty of Security Scienses Polis Akademisi Gölbasi Ankara, Turecko
• Policejní akademie České republiky v Praze, ČR,
• Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, ČR,
• Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, (študijný odbor: Bezpečnostní inženýrství), ČR,
• Panstwowa wyzsza szkola zawodowa im. prezydenta Stanislawa Wojciechows, Poľsko,
• Akademia wychowania fizycznego Katowice, Poľsko,
127
•
•
•
•
Fachhochschule Darmstadt, Nemecko,
Academy of safety and bases of health Kyjev - Ukrajina,
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Poľsko,
Technische Universitat Dresden, Nemecko a ďalšie.
S jednotlivými pracoviskami sú uzatvorené dohody o vzájomnej spolupráci buď v oblasti
realizácie medzinárodných projektov (MVTS, centralizovaný projekt LLP - ERASMUS), vedy
a výskumu, výmeny študentov alebo vedecko–pedagogických pracovníkov (LLP - ERASMUS,
rámcové zmluvy atď.).
V rámci programu EÚ ERASMUS - prednáškové pobyty učiteľov mal na FŠI ŽU prednášku na
tému „Ochrana pred terorizmom“ plk. Ing. Lubomír Kroupa, CSc., vedúci Katedry řízení
zabezpečení boje Univerzity obrany Brno.
Na základe výzvy garanta študijného predmetu osobná ochrana vykonal Mgr. Vít Kraus
z DIPLOMATIC SERVICES, ako uznávaný odborník z praxe, prednášku na tému: „Výcvik
a príprava osobných ochrancov firmou DIPLOMATIC SERVICES“.
Na základe pozvania lektora predmetu systémy vnútornej ochrany vykonal prednášku Ing. Daniel
Hartel, Manažér MTZ a služieb spoločnosti Jablotron Slovakia s.r.o na tému „Elektrické
zabezpečovacie systémy Jablotron“.
V rámci programu EÚ ERASMUS prednáškové pobyty učiteľov na FŠI ŽU vykonal Ing. Ján
Ivanka z FAI UTB Zlín prednášku na tému: „Využívanie inteligentných agentov v praxi“ pre
študentov bakalárskeho štúdia a pre doktorandov. Pre študentov prvého ročníka inžinierskeho
štúdia BM vykonal prednášku doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. z FBI VŠB –TU Ostrava na tému:
„Šírenie elektromagnetické žiarenia a jeho charakteristika“.
Katedra bezpečnostného manažmentu ďalej spolupracovala v zahraničí s Asociáciou technických
bezpečnostných služieb Grémium Alarm, o.s. a European Asscociation for Security, Institut
ochrany obyvatelstva MV CZ, , Instytut Organizacji i Zarzadzania v Przemysle“ORGAMASZ“
vo Varšave, AMBO združení,.., F.S.C. a.s., Národní bezpečnostní úrad ČR aď.
Zahraničné mobility a prijatí hostia zo zahraničia umožňujú učiteľom katedry zapájať sa
do spoločných projektov a iných medzinárodných aktivít.
Prehľad zahraničných pracovných ciest a mobilít študentov a učiteľov je uvedený v tab. 16, 17,
18.
128
Tab. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2012
Účel cesty
Miesto
Termín
Účastníci
ČR, Ostrava
Účasť na štátniciach
30.5.2012
ČR, Praha
Príprava projektu
27.6.2012
PL, Krakow
Projekt ITMS
4.10.2012
FR, Paríž
BE, Brusels
ČR, Ostrava
ČR, Zlín
ČR, Ostrava
ČR, Zlín
Projekt ITMS
Projekt ITMS
Habilitačné konanie
Účasť na štátniciach
ÚÚčasť na štátniciach
Účasť v skúšobnej komisii
8.10.2012
16.10.2012
16.5.2012
29.5.2012
3.6.2012
27.11.2012
FR, Paríž
eSEC
10.9.2012
ČR, Praha
RU, Tomsk
ČR, Ostrava
ČR, Brno
RU, Moskva
TR, Ankara
SG, Singapur
ČR, Praha, Brno
ČR, Ostrava
ČR, Ostrava
ČR, Přelouč
DE, Essen
IT, Messina
ČR, Ostrava
ČR, Brno
ČR, Zlín
PL, Bialsko-Biala
ČR, Ostrava
ČR, Ostrava
ČR, Ostrava
ČR, Praha
ČR, Ostrava
ČR, Ostrava
ČR, Ostrava
ČR, Ostrava Vyškovice
IT, Venezia
ČR, Praha
PL, Bialsko-Biala
Úvodné stretnutie
Pracovné stretnutie
Rokovanie k projektu
Účasť na konferencii
Výstava MIPS
ERASMUS
Konferencia
Kurz, konferencia
Pracovné stretnutie
Pracovné stretnutie
Pracovné stretnutie
Stretnutie k projektu
ERASMUS
Vedecká rada
Účasť na konferencii
Zasadnutie vedeckej rady
Konferencia
Habilitačné konanie
Účasť na štátniciach
Zasadnutie vedeckej rady
ERASMUS
Zasadnutie vedeckej rady
Účasť na štátniciach
ERASMUS
31.1.2012
26.3.2012
20.3.2012
21.3.2012
23.4.2012
4.3.2012
9.5.2012
10.6.2012
20.6.2012
27.8.2012
17.9.2012
24.9.2012
15.10.2012
15.2.2012
21.3.2012
3.5.2012
11.5.2012
16.5.2012
3.6.2012
16.10.2012
4.11.2012
28.11.2012
30.5.2012
19.11.2012
Boc, Veľas
Boc
Boc, Jangl,
Veľas
Boc, Jangl
Boc, Jangl
Gašpierik
Gašpierik
Gašpierik
Gašpierik
Kampová,
Loveček
Loveček, Veľas
Loveček
Loveček, Veľas
Loveček, Veľas
Loveček, Veľas
Loveček
Loveček
Loveček
Loveček, Veľas
Loveček, Veľas
Loveček, Veľas
Loveček
Loveček
Reitšpís
Reitšpís
Reitšpís
Reitšpís
Reitšpís
Reitšpís
Reitšpís
Reitšpís, Veľas
Reitšpís
Selinger
Selinger
Vyžiadaná prednáška
13.12.2012
Selinger
Konferencia
Rokovanie
Konferencia
26.3.2012
4.4.2012
11.5.2012
Štofko
Štofko
Štofko
129
Účel cesty
Miesto
DE, Dresden
PL, Bialsko-Biala
ES, Barcelona
PL, Rytro
PL, Bialsko-Biala
PL, Bialsko-Biala
PL, Bialsko-Biala
PL, Bialsko-Biala
ČR, Karviná
ERASMUS
Rokovanie k projektu
Konferencia
Konferencia
Rokovanie
Rokovanie
Rokovanie
Rokovanie
Konferencia
ČR, Praha
Workshop
ČR, Brno
Konferencia
Termín
11.6.2012
22.6.2012
30.6.2012
26.9.2012
5.10.2012
19.10.2012
9.11.2012
30.11.2012
9.11.2012
24.26.9.2012
16.17.5.2012
Účastníci
Štofko
Štofko
Štofko
Štofko
Štofko
Štofko
Štofko
Štofko
Madara
Zvada
Madara, Zvada
Tab. 17
Medzinárodná mobilita študentov
P.č.
Meno a priezvisko
Termín pobytu
1.
2.
3.
4.
Zdenka Tomášková
Jana Bieliková
Ján Capiak
Róbert Majzel
L 2011/2012
L 2011/2012
L 2011/2012
L 2011/2012
5.
Soňa Sopková
Z 2012/2013
6.
Katarína Vidiečanová
Z 2011/2012
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ivan Puchrík
Michal Révay
Martina Bieliková
Zuzana Frolová
Michal Sádecký
Gabriela Svrčková
L 2011/2012
L 2011/2012
L 2011/2012
L 2011/2012
L 2011/2012
L 2011/2012
Miesto pobytu v rámci mobility
UTB Zlín, Česká republika
Portugalsko
Portugalsko
Taliansko
Policejní akademie ČR v Praze, Česká
republika
Policejní akademie ČRv Praze, Česká
republika
Jablotron, a.s., Česká republika
Jablotron, a.s., Česká republika
M2C, a.s., Česká republika
M2C, a.s., Česká republika
M2C, a.s., Česká republika
M2C, a.s., Česká republika
Tab. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry
P.č.
1.
2.
3
3.
4.
Meno a priezvisko
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Ing. Andrej Veľas, PhD.
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Ing. Petr Selinger, PhD.
doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc.
Druh mobility
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
ERASMUS
Miesto pobytu v rámci mobility
Universita degli Studi di Messina, Taliansko
Policejní akademie ČR Praha
Policejní akademie ČR Praha
VŠB – TU Ostrava
Nemecko, Dresden
130
Dvaja príslušníci katedry sú členmi redakčnej rady zahraničného časopisu (tab. 19)
Tab. 19
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
P.č.
Časopis
Meno a priezvisko
1.
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
2.
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
Criminal Justice and Security Studies,
Slovinsko
TRILOBIT (ISSN 1804 – 1795), ČR
5. ROZVOJOVÉ ZÁMERY KATEDRY
Pri riešení otázok rozvoja katedry je vychádzané z „Dlhodobého zámeru rozvoja vo vzdelávacej,
vedeckovýskumnej a ostatnej činnosti FŠI ŽU v Žiline na obdobie rokov 2008 – 2013“,
zo záverov akreditačnej komisie v rámci komplexnej akreditácie, zo záverov manažérstva
kvality, ale tiež z priestorových a materiálovo - technických možností katedry. Z týchto pohľadov
je možno hlavné činnosti a opatrenia katedry vymedziť následne:
Vo vzdelávacej činnosti
V súlade so študijným odborom, študijným programom a manažérstvom kvality udržiavať úzku
súčinnosť s bezpečnostnými zložkami v SR s dôrazom na súkromný sektor. V tejto súvislosti
pokračovať čiastkovým výskumom o uplatnení sa absolventov študijného odboru v praxi.
Na základe takéhoto zamerania a výskumu je potrebné zamerať pozornosť predovšetkým na tieto
sféry spoločenskej praxe:
• nové technológie v technickej službe na ochranu osôb a majetku,
• príprava vyššieho a stredného manažmentu v oblasti riadenia strážnej služba na ochranu
osôb a majetku,
• organizácia a riadenie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou
dopravou,
• využívania foréznych kriminalistických metód v detektívnej službe,
• ochrana citlivých údajov, (osobných údajov, kritickej infraštruktúry, utajovaných
skutočností) ,
• bezpečnosť informačných systémov,
• organizácia a riadenie bezpečnosti vo verejnej správe a v súkromnom sektore,
• prevencia protispoločenskej činnosti prostredníctvom poisťovníctva,
• odborná príprava a poradenstvo v oblasti bezpečnosti,
• bezpečnostné štúdie a projekty ochrany osôb a majetku vo významných hospodárskych
subjektoch SR,
• hľadanie nových prvkov na zvýšenie prielomovej odolnosti objektov v súvislosti
s teroristickými útokmi (použitie NVS),
• systémové riadenie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
131
Odbornú prípravu študentov smerovať najmä do technickej oblasti v jednotlivých sférach
spoločenskej praxe, ako i do oblasti manažérstva. K tomu využívať súčinnosť s podnikateľskými
subjektmi i subjektmi štátnej a verejnej správy pri organizovaní odbornej praxe a pri spracovaní
bakalárskych prác, diplomových prác a doktorandských prác. Zadania týchto prác musia
vychádzať z požiadaviek jednotlivých subjektov, ktoré by sa podieľali na ich vedení
a oponovaní.
Ďalej na vyššej kvalitatívnej úrovni rozvinúť aktivity a spoluprácu s jednotlivými subjektmi
spoločenskej praxe formou ich ďalšieho vzdelávania v akreditovaných kurzoch. Komerčne
ponúknuť odborné kurzy v dennej i externej forme štúdia cielene pre jednotlivé úseky
bezpečnostnej praxe v rámci programu celoživotného vzdelávania.
Rozvíjať študijné programy tak, aby boli flexibilnejšie a umožňovali medziodborové štúdium,
boli kompatibilné so štandardmi Európskej únie, aby sa zabezpečila cezhraničná mobilita
študentov. Pokračovať v príprave predmetov na problémovú a e-lerningovú výučbu. Vo výučbe
využívať nové techniky s cieľom zabezpečenia jej efektívnosti a kvality.
Študijný program bezpečnostný manažment a študijný odbor ochrana osôb a majetku sú novými
rozvíjajúcimi sa smermi vzdelania a z tohto dôvodu je aktuálny zámer pripraviť do výučby nové
predmety, ktoré sa doteraz nevyučovali, pripraviť a skvalitniť lekčný fond, rozširovať
a zdokonaľovať odborné učebne a laboratória v interiéri a v exteriéri.
Zabezpečiť kvalifikačný rast učiteľov katedry. Postupovať v súlade s Plánom rastu kvalifikácie.
Pre jeho plnenie vytvárať podmienky. Kvalifikačný rast docieliť najmä prípravou súčasných
učiteľov, ale tiež personálnym obsadením prostredníctvom výberového konania.
Budovať materiálne technické zabezpečenie výučby na báze moderných vyučovacích
prostriedkov.
Vo vedeckovýskumnej činnosti:
Nosným smerom rozvoja katedry bezpečnostného manažmentu vo vedeckovýskumnej činnosti je
ochrana osôb a majetku. Prvoradým cieľom je zapájanie sa do medzinárodných i domácich
vedeckých projektov. Ochranu osôb a majetku riešiť najmä v technickej a technologickej oblasti.
Nosný zámer podporiť čiastkovými riešeniami z oblasti kriminológie, kriminalistiky, právnych
a ekonomických vedných disciplín, detektívnych služieb, manažérstva, analýzy rizík,
projektovania, technických predmetov so zameraním na technológie zabezpečenia ochrany osôb
a majetku .
Hlavný dôraz položiť na publikovanie výsledkov vedeckej práce v zahraničných periodikách so
zameraním na karentované a indexované publikácie a na využitie pri skvalitňovaní lekčného
fondu katedry.
132
Čiastkové problémy na riešenie nosného smeru rozvoja sú:
• analýza a posudzovanie bezpečnostných rizík v prostredí chráneného objektu
v nadväznosti na aplikáciu do bezpečnostných projektov (bezpečnostné posúdenia
objektov, analýza rizík, bezpečnostné štúdie),
• rozvoj teórie bezpečnostného manažmentu vrátane vypracovania odbornej terminológie,
• riešenie kritických situácií v bezpečnostnom prostredí,
• softvérová podpora, modelovanie a projektovanie bezpečnostných systémov
(bezpečnostné projekty),
• projekty smerujúce na prepojenie bezpečnostnej praxe a bezpečnostnej teórie,
• skúmanie spoľahlivosti prvkov bezpečnostných systémov.
Na podporu nosného smeru rozvoja katedry vo vedeckovýskumnej činnosti je nutné vytvoriť
laboratórne priestory s príslušným technickým, technologickým i personálnym zabezpečením.
Pre najbližšie obdobie je žiaduce laboratórium budovať so zameraním na vybavenie:
• softvérovú podporu,
• testovacie aparatúry a sústavy pre overovanie spoľahlivosti technických zabezpečovacích
prostriedkov,
a to pri sledovaní prepojenia s výučbou a v rámci možností i s potrebami vedeckého smerovania
katedry.
Predpokladanými zdrojmi sú výnosy z projektov APVV, samotného vedeckého výskumu
a podnikateľskej činnosti ale i dotačné prostriedky. Práve vyvíjaním aktivít v týchto oblastiach je
možné postupné budovanie pracoviska
Zvýšiť nároky na výber uchádzačov o doktorandské štúdium a kvalitu dizertačných prác
vedených školiteľmi katedry. Dizertačné práce na katedre zamerať do týchto oblasti:
• prevencia kriminality v systéme bezpečnostného manažmentu,
• stanovanie prioritných postupov manažérskeho riadenia pre minimalizáciu rizík v
bezpečnostnom prostredí,
• dimenzovanie krokov systémovej bezpečnostnej politiky pri ochrane objektov s vyššími
rizikami,
• aplikovanie kvalitatívnych metód bezpečnostného manažmentu ako stimulátora rozvoja
ochrany chránených aktív,
• optimalizácia vývoja a aplikácie elektrickej zabezpečovacej signalizácie v konkrétnych
podmienkach ako súčasti ochrany chránených aktív spoločnosti,
• ekonomické aspekty efektívnosti ochrany objektov,
• personálne riadenie v súkromnej bezpečnosti,
• identifikácia demaskujúcich príznakov vzniku a smerovania novodobého terorizmu,
• problémy rozvoja a využitia súkromných detektívnych služieb v SR,
• podnikateľská etika v súkromnej bezpečnosti.
Rozvíjať ŠVOČ v rámci vymedzených oblastí, zapájať študentov do tvorivej vedeko-odbornej
činnosti, spolupracovať s ostatnými domácimi i zahraničnými inštitúciami.
133
Medzinárodná spolupráca
Smery rozvoja:
• rozšírenie spolupráce so zahraničnými univerzitami, ktoré majú rovnaké alebo podobné
zameranie,
• zapájanie sa do medzinárodných projektov,
• vytvorenie podmienok pre zahraničné mobility študentov študijného odboru a pedagógov
katedry na základe dvojstranných dohôd alebo existujúcich programov,
• zapájanie katedry do medzinárodného bezpečnostného vzdelávania v rámci rozvíjajúcich
sa programov,
• vytvárať medzinárodné študijné programy (zapájanie sa do týchto programov),
• výučba v svetových jazykoch.
Katedra nadviazala spoluprácu zo stálou misiou SR pri NATO. Cieľom spolupráce je účasť
pracovníkov fakulty na podávaní a riešení projektov financovaných NATO.
Všetky aktivity smerovať na budovanie vzdelávacieho a vedeckého pracoviska s
vedeckým, technickým, etickým a spoločenským kreditom.
vysokým
V Žiline 30. 1. 2013
prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD.
vedúci katedry
134
VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY POŽIARNEHO INŽINIERSTVA
za rok 2012
1 Profil a štruktúra katedry – aktuálny stav
Katedra požiarneho inžinierstva je organizačne usporiadaná do dvoch oddelení:
− oddelenie protipožiarnej bezpečnosti,
− oddelenie záchranných služieb.
Základné zameranie činnosti katedry požiarneho inžinierstva je dané predovšetkým profilom
absolventa študijného programu záchranné služby. Katedra pripravuje vysokoškolsky
kvalifikovaných odborníkov pre jednotlivé organizačné stupne štátnej správy a verejnej správy,
pre výskumné pracoviská, vzdelávacie zariadenia jednotlivých zložiek Integrovaného
záchranného systému, pre výrobné a nevýrobné organizácie, pre profesionálne hasičské jednotky
a záchranné služby vykonávajúce záchranné práce pri požiaroch, dopravných nehodách,
haváriách a živelných pohromách. Absolventi študijného programu záchranné služby sú
pripravení i pre oblasť preventívnych činností zabezpečujúcich ochranu obyvateľov, výrobnej
a nevýrobnej sféry pred účinkami a dôsledkami požiarov, havárií a mimoriadnych udalostí
veľkého rozsahu, vrátane následkov teroristických útokov.
Absolventi prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania sú pripravovaní na vykonávanie nižších
riadiacich a technických funkcií v organizačnej štruktúre Hasičského a záchranného zboru,
úradov miestnej štátnej správy a úradov územnej samosprávy. Nevyhnutnou podmienkou na
vykonávanie uvedených činností je však získanie osobitnej odbornej spôsobilosti príslušníka
Hasičského a záchranného zboru po prijatí do štátnej služby, resp. získanie odbornej spôsobilosti
„Technika požiarnej ochrany“ a následné plnenie vymedzených úloh a povinností právnickej
osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi. Činnosti technika
požiarnej ochrany môžu absolventi zabezpečovať aj podnikateľskou formou na viazanú živnosť,
čím sa rozširujú hranice ich uplatnenia na trhu práce.
Absolventi I. stupňa VŠ vzdelávania získajú v priebehu štúdia dostatočné vedomosti a zručnosti
na to, aby po absolvovaní prípravnej štátnej služby v Hasičskom a záchrannom zbore mohli
vykonávať špecializované činnosti pri výkone štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi.
Môžu sa uchádzať o funkcie operátorov na operačných strediskách jednotlivých záchranných
služieb, alebo na koordinačných strediskách Integrovaného záchranného systému, pri
zabezpečovaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni a pri
mimoriadnych udalostiach.
Absolventi II. st. VŠ vzdelávania majú znalosti a schopnosti, ktoré ich predurčujú na postupné
prevzatie riadiacich funkcií v záchranných jednotkách, ktoré sú spojené so zodpovednosťou za
ich odbornú prípravu, komplexné vybavenie a činnosti na mieste zásahu. Dokážu sa zaradiť do
pracovných tímov, ktorých úlohou je odhaľovať riziká a ohrozenia, analyzovať ich a navrhovať
opatrenia na ich eliminovanie. V priebehu štúdia získajú dostatočné vedomosti a zručnosti
nevyhnutné pre tvorbu koncepcií v oblasti preventívnych činností a expertíznej činnosti pri
zložitých haváriách alebo požiaroch. Sú schopní analyzovať stav a príčiny stavu a navrhovať
opatrenia a organizovať ich realizáciu. Majú schopnosti formulovať hypotézy, experimentálne
ich overovať a analyzovať získané výsledky. Dokážu vykonávať samostatnú odbornú činnosť pri
zložitých experimentoch v oblasti hodnotenia požiarno-technických vlastností materiálov
a technických prostriedkov.
V súlade s platnou legislatívou sa absolventi II. stupňa môžu podrobiť overeniu odborne
spôsobilosti a získať osobitné oprávnenie Špecialistu požiarnej ochrany. Uvedené oprávnenie im
opäť rozširuje hranice uplatnenia na trhu práce, keď dodávateľským spôsobom môžu
135
spracovávať vybranú časť projektovej dokumentácie - „Riešenie protipožiarnej bezpečnosti
stavby“ a analýzy požiarneho nebezpečenstva výrobných technológií a stavieb s vysokým
rizikom ohrozenia zamestnancov, okolia výrobného podniku alebo užívateľov stavieb so
zložitými podmienkami evakuácie osôb. Početná skupina absolventov našla uplatnenie vo
výcvikových zariadeniach zložiek Integrovaného záchranného systému, v orgánoch štátnej
správy a v jednotlivých organizačných útvaroch ústredných orgánov štátnej správy
a samosprávy.
V III. stupni VŠ vzdelávania vytvára katedra podmienky na uplatnenie svojich absolventov
najmä v oblasti výskumu, výkonu expertíznej činnosti, koncepčnej činnosti ústredných orgánov
štátnej správy a v oblasti celoživotného vzdelávania príslušníkov a zamestnancov záchranných
služieb.
Toto zameranie napĺňa katedra vlastnou pedagogickou činnosťou, zabezpečením spolupráce
v pedagogickej činnosti s ďalšími fakultami ŽU a s odbornými externými spolupracovníkmi
a rozvojom vedeckej práce vlastných pedagógov, ako aj smerovaním študentskej vedeckej
odbornej činnosti.
Nevyhnutným predpokladom na získanie potrebných zručností je absolvovanie odbornej praxe
vo vybraných výrobných podnikoch, realizáciou experimentov v reálnych podmienkach
a praktického výcviku, ktorý katedra zabezpečuje na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci
s útvarmi Hasičského a záchranného zboru dislokovanými na území Žiliny a Žilinského kraja
(Stredná škola požiarnej ochrany MV SR, Záchranná brigáda HaZZ, Okresné riaditeľstvo
a Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline).
V priebehu roku 2012 došlo k zmene v personálnom obsadení katedry. Pracovný pomer ukončil
Ing. Radovan Švach, PhD., ku 2. 1. 2012 nastúpil do pracovného pomeru Ing. Jaroslav
Flachbart, PhD. a ku 1. 8. 2012 nastúpil do pracovného pomeru Ing. Vladimír Mózer, PhD. Dňa
2. 4. 2012 nastúpila na materskú dovolenku Ing. Linda Makovická-Osvaldová, PhD. (jej miesto
nebolo obsadené). Štruktúra a personálne obsadenie katedry sú uvedené v tabuľkách č. 1, 2, 3.
Tab. 1
Personálne zloženie katedry požiarneho inžinierstva
Funkcia
Počet
plán. skut.
Poznámka
Profesor
1
1
CSc.
Docent
3
3
3 x PhD.
Odborný asistent
8
8
8 x PhD.
Asistent
0
0
Výskumný pracovník
0
0
Odborná sekretárka
1
1
Celkom
13
13
136
Tab. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Počet
Titul
Profesor
1
Docent
3
PhD. (CSc.)
8
Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov
0
Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)
12
Poznámka
Organizačná štruktúra katedry požiarneho inžinierstva
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry
Tab. 3
Personálne obsadenie
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Oddelenie záchranných služieb :
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:
Ing. Jozef Svetlík, PhD
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD.
Ing. Michal Orinčák, PhD.
Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.
Oddelenie protipožiarnej bezpečnosti:
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:
Ing. Mária Šimonová, PhD.
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD.
Bc. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
Ing. Iveta Coneva, PhD.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Pracovník výskumu
neobsadené
Odborná sekretárka
Michaela Coloňová
Kvalifikačný rast dosiahol požadovanú úroveň u všetkých pracovníkov. Nenastal útlm, ale
obdobie príprav odborné rastu, práca na napĺňaní požadovaných kritérií.
Zmeny v personálnom obsadení, v prípade možností fakulty, očakávame v obsadení miesta
výskumného pracovníka, ktorý by bol poverený vybavením a riadením laboratória horenia.
Postupným dovybavením laboratória horenia bude umožnené študentom, doktorandom ale aj
vedecko-pedagogickým pracovníkom katedry riešiť experimentálne práce a tak získavať nové
poznatky, publikovateľné aj v karentovaných časopisoch.
137
2 Vzdelávacia činnosť
V oblasti vzdelávania je KPI jedna zo štyroch profilových katedier fakulty. Spolupodieľa sa na
zabezpečení výučby vo všetkých štyroch študijných programoch. Prioritným študijným odborom
katedry je odbor záchranné služby, kde poskytuje vzdelávanie vo všetkých stupňoch
vysokoškolského štúdia v študijnom programe 8.3.6 záchranné služby. Študijné programy sú
akreditované do 16. 9. 2014.. Fakulta má právo uskutočňovať aj habilitačné a inauguračné
konanie v odbore Záchranné služby.
Tab. 4
Spôsobilosť katedry požiarneho inžinierstva
Študijný
odbor
P.č.
1.
2.
3.
4.
Stupeň
VŠ vzdelania
Študijný
program
záchranné služby
Rok
akreditácie
8.3.6 záchranné služby
1.
8.3.6 záchranné služby
2.
8.3.6 záchranné služby
3.
právo uskutočňovať hab. a inaug. konanie
2009
2009
2009
2009
K 31. 10. 2012 študovalo v 1. a 2. stupni študijného programu záchranné služby 192 denných
a 74 externých študentov (tabuľka 5). Počet študentov v odbore kopíruje požiadavky pracovného
trhu a zvyšuje ich uplatnenie v praxi (záchranných zložkách IZS).
Počty študentov študijného programu 8.3.6 záchranné služby
Stupeň
Ročník
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
Celkom
Počet študentov
externého štúdia
23
18
6
13
14
74
denného štúdia
64
57
29
26
16
192
Tab. 5
Celkom
87
75
35
39
30
266
V rámci štúdia prebiehali na katedre štátne záverečné skúšky v prvom a druhom stupni
vysokoškolského vzdelávania. Úspešnosť absolventov pri týchto skúškach predstavovala spolu (v
1. aj 2. stupni) 98,21%.
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia
Počet
študentov
Hodnotenie
prospel
Denná
31
prospel s
vyznamenaním
4
Externá
25
0
22
3
Celkom
ukončilo
56
4
45
7
Tab. 6
neprospel
Poznámka
23
4
6 študentov prospelo
v druhom termíne,
jeden študent
neprospel ani
v náhradnom termíne
138
Štátne skúšky prebiehali v týchto termínoch:
- 18. 5. 2012
Ing. denné štúdium,
- 23. - 24. 5. 2012
Ing. externé štúdium,
- 25. 5. 2012
Bc. externé štúdium,
- 6. – 8. 6. 2012
Bc. denné štúdium,
- 27. 8. 2012
Bc. náhradný termín.
V rámci jednotlivých štátnicových komisií, boli okrem zamestnancov katedry zaradení aj
zamestnanci iných vysokých škôl a organizácií. Jednalo sa o nasledujúcich: Ing. Ľudmila
Tereňová, PhD. – TU Zvolen, prof. Ing. Milan Oravec, PhD. - TU Košice.
Členmi dizertačných komisíí boli: prof. Ing. Anton Osvald, CSc., prof. Ing. Pavel
Poledňák, PhD., Ing. Jaroslav Flachbart, PhD., doc. Ing. Jana Müllerová, PhD., doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD., doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD., doc. Ing. Šárka Kročová, PhD., Ing. Štefan
Galla, PhD.
Celkový prehľad predložených a obhájených prác vo všetkých troch stupňoch vysoko-školského
štúdia predstavuje tabuľka 7.
Tab. 7
Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2012
Počet
obhájených
bakalárska
diplomová
dizertačná
rigorózna
31
25
3
0
29
23
3
0
14
9
3
0
4
0
0
0
0
0
0
0
spolu
59
55
26
4
0
Typ práce
Fyzický počet Fyzický počet
školiteľov
školiteľov
prác
prác bez PhD.
Fyzický počet
školiteľov
prác
(odborníci
z praxe)
Počet
predložených
prác
V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti, zapojila katedra do vedenia bakalárskych prác aj
doktorandov, ktorí boli vedúci prác 11 študentom.
V rámci modernizácie a zefektívnenia výučby pristúpili príslušníci katedry k využívaniu
univerzitného portálu e-vzdelávanie. V rámci neho otvorili značné množstvo kurzov
(predmetov). Celkový prehľad za katedru je v tabuľke 8.
Využívanie portálu je prevažne v oblasti statického zverejňovanie syláb a podkladov
k vyučovaciemu procesu v rámci predmetu a zadávania známok do elektronického systému.
V roku 2012 bolo vypisovanie termínov skúšok cez tento portál, čo sa osvedčilo. Elektronické
vzdelávanie na katedre prebieha pre dennú aj externú formu štúdia.
139
Tab. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.
Predmet
1.
2.
3.
4.
5.
Riešenie krízových situácií I - prírodných
Technológia záchranných prác
Informačné systémy v HaZZ
Hasičská technika
Spoľahlivosť hasičskej techniky
Technické zabezpečenie v krízových
situáciách
Zásobovanie hasiacimi látkami
Taktika pri zásahoch a požiaroch
Taktika vedenia zásahov
6.
7.
8.
9.
10. Ochrana spoločnosti IV. – PO
Protipožiarna bezpečnosť stavieb
Požiarnotechnické zariadenia
Základy protipožiarnej bezpečnosti stav.
Konštrukcie pozemných stavieb
Riešenie krízových situácií
15. environmentálnych
Analýza nebezpečenstva a prevencia
16.
závažných priemyselných havárií
Environmentalistika
11.
12.
13.
14.
17.
18.
Integrovaná priemyselná bezpečnosť
19. Požiarna prevencia
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Požiarna bezpečnosť v technologických
procesoch
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Fyzikálna chémia a kinetika explózií
Radiačná, chemická a biologická ochrana
Nebezpečné látky
Topografia,
kartografia,
geografia
a informačné systémy
Informačné systémy v HaZZ
Ochrana spoločnosti 2 - RCHBO
Organizácia Integrovaného záchranného
systému
Manažment záchranných služieb
Riešenie krízových situácii prírodných
Zabezpečuje
Poznámka
Ing. Orinčák
Ing. Orinčák
Ing. Orinčák
doc. Monoši
doc. Monoši
doc. Monoši
cez osobnú webovú stránku
cez osobnú webovú stránku
cez osobnú webovú stránku
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Ing. Svetlík
Ing. Svetlík
Ing. Svetlík
Ing. Svetlík
Ing.Makovická
Osvaldová
doc. Olšar
doc. Olšar
doc. Olšar
doc. Olšar
Ing. Šimonová
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Ing. Šimonová.
Denné a externé
Ing. Šimonová
Denné a externé
Ing.Šimonová
Denné a externé
Ing. Flachbart, PhD.
Ing. Makovická
Osvaldová
Ing. Flachbart.
Ing.Vandlíčková
Ing.Vandlíčková
Ing.Vandlíčková
Ing. Švach.
Denné a externé
Denné a externé
Ing. Orinčák.
Ing. Coneva
Ing. Flachbart
cez osobnú webovú stránku
Denné a externé
Denné a externé
Ing. Flachbart.
Ing. Orinčák.
Denné a externé
cez osobnú webovú stránku
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Denné a externé
Katedra v roku 2012 opätovne získala akreditáciu na vykonávanie odbornej prípravy
preventivárov obcí, technikov a špecialistov požiarnej ochrany. V rámci výučby bola a je
odborná príprava zabezpečovaná i pre študentov študijného programu Záchranné služby, ktorí na
základe tejto prípravy môžu Krajské riaditeľstvo HaZZ resp. Prezídium HaZZ požiadať
o udelenie Technika PO a Špecialistu PO.
140
Edičná činnosť
V roku 2012 edičná činnosť prebiehala podľa edičného plánu, ktorý bol vydaný univerzitou.
Publikácie boli odovzdané po termíne, nakoľko pri jednej učebnici došlo k výmene recenzentov.
Druhá vysokoškolská učebnica je po recenzii, zapracovávajú sa pripomienky recenzentov.
Tab. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2012
Kategória
Druh publikácie
Počet
AAA
Vedecké monografie v zahraničí
0
AAB
Vedecké monografie v SR
0
BAB
Odborné knižné publikácie
0
BCI
Skriptá, učebné texty
0
ACB
VŠ učebnice v SR
1
ACA
VŠ učebnice v zahraničí
0
Celkom
1
3 Vedeckovýskumná činnosť
Katedra sa v oblasti vedeckej a výskumnej činnosti zamerala na riešenie prebiehajúcich
a končiacich projektov. V rámci riešenia išlo o projekty 7. RP a APVV. Riešiteľmi sú prevažne
pracovníci katedry.
V rámci vedeckovýskumnej činnosti nie je možné nespomenúť riešené inštitucionálne projekty
doktorandov katedry. Jednalo sa o dva projekty s celkovou sumou 1.925 €.
V rámci spolupráce s inými pracoviskami fakulty a univerzity je katedra zapojená aj do väčších
projektov, kde sú koordinátormi partneri. Osobitným úspechom je riešenie projektu 7RP
s pracovným názvom SALIANT, kde sa výraznou mierou na riešení podieľajú pracovníci
katedry, ako jediný zo SR. V roku 2012 bola nadviazaná spolupráca s ďalšími pracoviskami,
ktoré sa budú podieľať na realizácii a vyhodnotení poľných skúšok v rámci balíka WP6 tohto
projektu. Celkový prehľad riešených projektov a pridelené finančné prostriedky sú uvedené
v tabuľke 11.
141
Tab. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Hlavné
výstupy
projektu
Koordinátor
projektu
Partneri
projektu
Celkový
rozpočet
projektu za
všetkých
partnerov
(€)
Spolufinanco
vanie (%)
IGP
Experimentálne
skúmanie
účinnosti
hasiaceho gélu
Hydrex-formula
pri hasení požiarov
Cieľ
projektu
IGP
Acronym
2012
Názov
projektu
2012
Grantová
agentúra
IGP 08
Doba
riešenia
Číslo
projektu
IGP 02
Experimentálne
skúmanie
účinnosti sorbentu
UNI-Safe
Kolektív
riešiteľov sa bude
zaoberať
účinnosťou
sorbentu UNISafe a jeho
možným
používaním
zasahujúcich
jednotiek HaZZ.
Vedecký projekt
bude slúžiť
stanovenie
účinnosti
hasiaceho gélu.
Bude stanovený
presný taktický
postup
používania
hasiaceho gélu
pre potreby
HaZZ SR.
Publikácie
ISBN/ISSN,
Štúdia
ŽU/FŠI/KPI
N/A
1083 €
0%
Publikácie
ISBN/ISSN,
Štúdia
ŽU/FŠI/KPI
N/A
842 €
0%
142
Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo projektu
Názov projektu
Dosiahnuté výsledky v
sledovanom období
Finančné
prostriedky
Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor
Projektový
manažér
Riešitelia
12438,68 €
Anton Osvald/Mária Lusková
Mária Lusková
Osvald, Lusková, Svetlík,
Makovická, Dvořák, Šimák
0€
Anton Osvald
Mária Lusková
Osvald, Lusková, Svetlík,
Makovická, Dvořák, Šimák
1083 €
Michal Gál
Michal Gál
Rubis, Golis
842 €
Barbora Balcová
Barbora Balcová
Golis, Gašpercová
Poznámka
V rámci projektu Saliant boli
dopracované práce na balíkoch
VP1 a všetky ostatné aktivity boli
presunuté do balíka VP – Poľné
skúšky.
SEC-2009-1.3-04
7 RP
Saliant- Selective
antibodies limited
immuno assay novel
technology
DO7RP-0026-10
APVV
Saliant- Selective
antibodies limited
immuno assay novel
technology
IGP 02
Experimentálne
skúmanie účinnosti
sorbentu UNI-Safe
IGP 08
Experimentálne
skúmanie účinnosti
Vykonali sa rokovania
s kompetentnými orgánmi na
povolenie poľných skúšok –
výbuchov, ako aj
s Kriminalistickým a expertíznym
ústavom v Slovenskej Ľupči na
vykonanie povýbuchových
analýz. Upresnila sa metodika
sterov a bol vykonaný návrh
celého experimentu poľných
skúšok. Tento návrh bol
prezentovaný partnerom projektu
na pracovnom stretnutí
v Dubline. Partneri projektu
návrh poľných skúšok prijali,
schválili postup a celkový
experiment a v jarnom období
budú vykonané poľné skúšky.
spolufinancovanie projektu
SALIANT
Spracovanie návrhu metodiky
experimentálneho skúmania
účinnosti sorbentu Uni-safe,
vykonanie experimentálnych
pokusov v požiarno-expertíznom
laboratóriu na stanovenie
účinnosti absorpcie kyslín,
spracovanie mikroskopických
snímok reakcie sorbentu a
kyselín.
Spracovanie návrhu metodiky
experimentálneho skúmania
143
hasiaceho gélu
Hydrex-formula pri
hasení požiarov
Celkom
účinnosti hasenia požiarov
s použitím Hydrex® - formula,
vykonanie experimentálnych
pokusov požiarov v simulovanom
objekte (ZB HaZZ Malacky alebo
na SŠPO v Považskom
Chlmci), podrobnej foto a video
dokumentácie experimentov.
Spracovanie mikroskopických
snímok reakcie Hydrex® formula a vody.
14 363,68 €
144
Okrem spomínaných projektov sú zamestnanci katedry ako riešitelia zapojení aj do riešenia
fakultných, či univerzitných projektov z Európskych štrukturálnych fondov. Aktuálne riešené
projekty z európskych štrukturálnych fondov, do ktorých sú zapojení zamestnanci: Ing. Mária
Šimonová, PhD., - „Flexibilné a atraktívne štúdium na Žilinskej univerzite pre potreby trhu práce
a vedomostnej spoločnosti“, Ing. Mária Šimonová, PhD. a Ing. Jozef Svetlík, PhD. „Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou
a univerzitným prostredím“ a Ing. Vladimír Mózer, PhD. - „Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej
univerzite na báze európskych štandardov vysokoškolského vzdelávania “, pričom všetky tri
projekty sú zaradené v operačnom programe vzdelávanie.
Príslušníci katedry podali v roku 2012 štyri projekty: jeden projekt VEGA, jeden projekt KEGA
a dva inštitucionálne projekty (tabuľka 12). Vo všetkých podaných projektoch vystupuje katedra
ako koordinátor (vedúci projektu).
145
Tab. 12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2012
IGP
Experimentálne skúmanie
účinnosti hasiaceho gélu Hydrexformula pri hasení požiarov
1/0706/13
2013 2015
VEGA
Inertizácia doteraz
neidentifikovaných priemyselných
prachov z hľadiska
protivýbuchovej prevencie
Partneri
projektu
2012
Koordinátor
projektu
IGP 08
Projektový
manažér
Experimentálne skúmanie
účinnosti sorbentu UNI-Safe
Zodpovedný
riešiteľ/koord
inátor
IGP
Publikácie ISBN/ISSN,
Štúdia
Michal Gál
Michal Gál
ŽU/FŠI/KPI
nie sú
Publikácie ISBN/ISSN,
Štúdia
Barbora Balcová
Barbora
Balcová
ŽU/FŠI/KPI
nie sú
štúdia, publikácie
ISBN/ISSN
Miroslava Vandličková
Miroslava
Vandličková
ŽU/FŠI/KPI
nie sú
Hlavné
výstupy
projektu
2012
Cieľ projektu
Názov
projektu
Grantová
agentúra
Doba riešenia
Číslo
projektu
IGP 02
Kolektív riešiteľov sa
bude zaoberať
účinnosťou sorbentu
UNI-Safe a jeho
možným používaním
zasahujúcich jednotiek
HaZZ.
Vedecký projekt bude
slúžiť stanovenie
účinnosti hasiaceho
gélu. Bude stanovený
presný taktický postup
používania hasiaceho
gélu pre potreby HaZZ
SR.
Projekt je zameraný na
analýzu problematiky
výbuchov
priemyselných prachov
a najmä na
experimentálne
zisťovanie a
posudzovanie ich
inertizácie ako jedného
z veľmi dôležitých
krokov vedúcich ku
kvalitným novým
protivýbuchovým
opatreniam v objektoch,
kde sa takéto prachy
nachádzajú.
146
012ŽU4/2013
045ŽU4/2013
20132014
20132014
KEGA
KEGA
Návrh koncepcie vzdelávania
technických predmetov pre
odborníkov záchranných služieb
Hlavnou úlohou
projektu je na základe
súčasnej potreby
navrhnúť zmenu
koncepcie systému
vzdelávania technických
predmetov odborníkov
záchranných služieb
študujúcich na VŠ vo
všetkých
troch stupňoch
vzdelávania.
Obsahová integrácia
homogénneho a heterogénneho
horenia a fyzikálno-chemických
dejov výbuchov
Projekt je zameraný na
zvýšenie obsahovej
integrácie,
diverzifikácie a celkovej
kvality odborného
vysokoškolského
vzdelávania študentov
Fakulty špeciálneho
inžinierstva Žilinskej
univerzity v Žiline vo
všetkých študijných
programoch v
problematike fyzikálnochemických,
termodynamických a
kinetických procesov
explózií nebezpečných
horľavých látok s
prepojením na riešenie
úloh ich homogénneho a
heterogénneho horenia a
hasenia.
publikácie ISBN/ISSN
publikácie ISBN/ISSN
Mikuláš Monoši
Iveta Coneva
Mikuláš Monoši
Iveta Coneva
ŽU/FŠI/KPI
Stredná škola
požiarnej ochrany
MV SR v Žiline
Fakulta
bezpečnostního
inženýrství,
Vysoká škola
báňská Technická
univerzita Ostrava
Szent István
University, YBL
MIKLÓS
FACULTY OF
ARCHITECTURE
AND CIVIL
ENGINEERING
ŽU/FŠI/KPI
Fakulta
bezpečnostního
inženírství Vysoká
škola báňskáTechnická
univerzita Ostrava,
ČR
VVÚU,a.s., ČR
147
V roku 2012 skončili štúdium v odbore záchranné služby 3 doktorandi, pričom všetci 3 študenti
v dennej forme. V súčasnosti na katedre pôsobí 5 interných doktorandov a 5 externých
doktorandov. Priebeh doktorandského štúdia je u 9 študentov v rámci odporúčanej dĺžky štúdia,
jedna doktorandka je nad rámec odporúčanej dĺžky štúdia. Celkový prehľad za katedru
a vyťaženosť školiteľov je v tabuľke 13 a 14.
Tab. 13
Prehľad doktorandov študijného programu 8.3.6 záchranné služby
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Doktorand
Ing. Adelaida Fanfarová
Ing. Ľubica Vráblová
Ing. Slawomir Baluszynski,
Ing. Andrea Majlingová, PhD.
Ing. Roman Michalovič
Ing. Barbora Balcová
Ing. Jozef Lysík
Ing. Dávid Golis
Ing. Pavol Rubis
Ing. Milan Lanďák
Ing. Stanislava Gašpercová
Ing. Michal Gál
Ing. Jesenská
Rok štúdia
Forma
Školiteľ
1.
denná
denná
externá
externá
externá
denná
externá
denná
denná
denná
denná
denná
externá
prof. Osvald
doc. Müllerová
prof . Osvald
doc. Monoši
doc. Müllerová
doc. Műllerová
prof. Osvald
prof. Poledňák.
prof. Poledňák
doc. Monoši.
doc. Olšar.
doc. Olšar.
doc. Lábaj
1.
1.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
6.
Prehľad využitia školiteľov z katedry požiarneho inžinierstva
Školiteľ
doc. Ing.
Mikuláš Monoši, PhD.
Doktorand
Ing. Milan Lanďák
denná
Ing. Kapusniak
FBI Ostrava
Ing. Jánošík
FBI Ostrava
Ing. Majlingová
externá
Ing. Barbora Balcová
doc. Ing. Jana Műllerová, PhD.
Ing. Ľubica Vráblová
Ing. Roman Michalovič
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Forma
Ing. Jozef Lysík
Ing. Katarína Dúbravská
TUZVO
Ing. Štefánia Raniaková
TUZVO
Ing. František Bartko TUZVO
Ing. Marián Furi TUZVO
Rok
Prog-
štúdia
ram
3.
4.
externá
5.
externá
denná
1.
denná
externá
1.
externá
denná
2.
denná
externá
externá
Tab. 14
2.
1.
2.
3.
5.
3.
ZS
PO
PO
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
POaB
POaB
POaB
POaB
148
prof. Ing.
Pavel Poledňák, PhD.
doc. Ing. Ladislav Olšar, PhD.
doc. Lábaj
Ing. Zuzana Horvátová TUZVO
Ing. František Salenka TUZVO
Ing. Peter Tánczos TUZVO
JUDr. Elena Vávrová TUZVO
Ing. Peter Ivan –
TUZVO
Ing. Baluszynski
externá
externá
1.
ZS
Ing. Pavol Rubis
denná
3.
ZS
Ing. Michal Gál
Ing. Stanislava
Gašpercová
Ing. Jesenská
denná
2.
ZS
denná
3.
ZS
externá
6.
ZS
externá
externá
externá
externá
3.
5.
5.
4.
4.
POaB
POaB
POaB
POaB
POaB
Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
Katedra v roku 2012 organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu „Wood & Fire Safety
2012“ za priamej účasti dvanástich krajín: Rusko, Čína, Austrália, Taliansko, Nemecko, Česko,
Poľsko, Švédsko, Fínsko, Srbsko, Maďarsko a Anglicko, pričom členstvo v medzinárodnom
výbore prijali vedeckí pracovníci z ďalších štyroch krajín: Vietnam, Nový Zéland, Kanada
a USA. Ďalej katedra bola spoluorganizátorom konferencie „Rescue 112“. Katedra tiež
zorganizovala súťaž „Tímový záchranár“, a ako každoročne aj „Deň darcovstva krvi“.
Spolupráca s praxou
Katedra dlhodobo spolupracuje s profesionálnymi hasičskými jednotkami pri vytváraní tém
záverečných prác, ktorými sú následne riešené úlohy vyplývajúce z potrieb praxe. Ďalej je
nadviazaná spolupráca v rôznych oblastiach pôsobenia, najmä s podnikateľskými subjektmi
a organizáciami pracujúcimi v oblasti ochrany života a zdravia a zabezpečovaní záchranných
prác pri mimoriadnych udalostiach. Ide najmä o tieto subjekty:
-
REO-AMOS Slovakia s.r.o. – zabezpečenie v oblasti sorpčných materiálov,
EuroFire SK, s.r.o – v oblasti hasiaci ch látok,
Tyco Fire Suppression & Builing Producs Neuruppin CZ, s.r.o – v oblasti prípravy
študentov a hasiacich látok,
VVUÚ a.s. (ČR) – spolupráca v rámci riešenia projektov – experimentálny výskum,
RSBP s.r.o (ČR) – výučba a spolupráca v rámci riešenia projektov a záverečných prác,
firma Stöbich – protipožiarne uzávery.
Ďalšími inštitúciami, s ktorými katedra spolupracovala a spolupráca pretrváva naďalej je najmä:
Prezídium HaZZ – konzultačná činnosť, príprava projektov,
SŠPO MV SR – hasičský šport, organizovanie konferencií, ukážok odbornej praxe
študentov, spolupráca na projektoch,
PTEÚ MVSR – výučba, rešeršná činnosť, zisťovanie príčin požiarov,
Zb HaZZ Žilina – exkurzie, odborné výklady.
149
Prehľad publikačných aktivít katedry
Kategória
ACB
ADE
Tab. 15
Bibliografický odkaz
ŠIMONOVÁ, M., ORINČÁK, M.: Responding to environmental and natural
crisis situations / ; vedecký redaktor: Anton Osvald. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská
univerzita, 2012. - 128 s., [AH 9,73, VH 10,14] - ISBN 978-80-554-0631-2
MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L., OSVALD, A., KAČÍKOVÁ, D.:
Coniferous wood - reaction on fire in forest condition /. In: American
international journal of contemporary research. - ISSN 2162-139X. - Vol. 2, No. 7
(July 2012), s. 37-46.
ADE
ORÉMUSOVÁ, E., MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L, OSVALD, A.: Cross
calorific value of leaves, bark, and branches of selected deciduous trees
[Výhrevnosť listov, kôry, vetiev a vybraných listnantých stromov] / In:
Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava : safety engineering
series = Sborník vědeckých prací VŠB - Technické univerzity Ostrava : řada
bezpečnostní inženýrství. - ISSN 1801-1764. - Vol. 7, no. 1 (2012), s. 32-36.
Časopis vychádza aj v online verzii s ISSN 1805-3238
ADE
KANDRAČ, J. [et al.]. Design and verification of proposed operation modes
of LLC converter [Návrh a verifikácia pracovných režimov rezonančného LLC
meniča] / In: Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical
engineering. - ISSN 1392-1215. - Vol. 18, nr. 8 (2012), s. 27-30.
Poznámka: Časopis vychádza aj v on-line verzii s ISSN 2029-5731.
ADE
CONEVA, I., LUSKOVÁ, M.: Experimental modelling of motor oil
penetration into the land with conse-quential interaction with powder sorbents
[Experimentálne modelovanie prienikov motorového oleja do pôdy s
následnou interakciou so sypkým sorbentom] /. In: Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava : safety engineering series = Sborník vědeckých prací VŠB - Technické univerzity Ostrava : řada bezpečnostní inženýrství. - ISSN 1801-1764. - Vol. 7, no. 1 (2012), s. 15-21.Časopis vychádza aj v
online verzii s ISSN 1805-3238
ADE
MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L., SVETLÍK, J.: Fire personal motor vehicle
= Pożary samochodów osobowych [Požiar osobného motorového vozidla] /
In: Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza = Safety & Fire Technique. - ISSN
1895-8443. - Vol. 26, No. 2 (2012), s. 21-26.
ADE
CONEVA, I.: Sorbenty a ich využitie v procesoch sorpcie a desorpcie
prevádzkových kvapalín pri dopravných nehodách = Sorbents and their use in
the process sorption and desorption of fluids in road accidents In: Spektrum :
recenzovaný časopis Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a
Fakulty bezpečnostního inženýrství. - ISSN 1211-6920. - Roč. 12, č. 1 (2012),
s. 53-57.
ADF
OSVALD, A., ŠTEFKO, J.: Drevostavby v súčasnej nízkoenergetickej výstavbe z hľadiska
protipožiarnej bezpečnosti /. In: Stavebné hmoty : recenzovaný vedecko-odborný časopis o
stavebných hmotách a materiáloch pre stavebníctvo. - ISSN 1336-6041. - Roč. 8, č. 4-5
(2012), s. 48-51.Poznámka: Článok bol publikovaný aj v zborníku: Dřevostavby 2012 :
sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí : Volyně. - Volyně : Vyšší
odborná škola a Střední průmyslová škola, 2012. - ISBN 978-80-86837-36-9. - S. 159-168
150
AEC
AEG
AFC
AFC
MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L., OSVALD, A., MAKOVICKÝ, P.: Testing
of chosen Personal Protective Equipment (PPE) as per standard STN EN ISO
15025:2003 [Testovanie vybraných osobných ochranných prostriedkov (OOP)
podľa normy STN EN ISO 15025:2003] / Linda. In: Advances in physical
ergonomics and safety. - Boca Raton: CRC Press, Taylor & Francis Group,
[2012]. - ISBN 978-1-4398-7038-9. - S. 488-495.
LALÍK V., VEĽKOVÁ, V., OSVALD, A., VANEK, M., Determination of
hydrogen cyanide from polyurethane in building insulation materials
[Stanovenie kyanovodíka z polyuretánovej izolácie v stavebníctve] / In:
Chemické listy. - ISSN 0009-2770. - Roč. 105, no. (S) (2011), s. 938-939.
ŠIMONOVÁ, M., JELŠOVSKÁ, K.: Základné východiská pre výskum v
oblasti kombinovaných rizík / In: Hodnocení a zvládání přírodních a
technologických rizik [elektronický zdroj] : mezinárodní konference mladých
vědeckých pracovníků, Ostrava, 24.-25. října 2011 : sborník přednášek. Ostrava: VŠB - TU, 2011. - ISBN 978-80-248-2486-4. - S. 95-104.
CONEVA, I.: .Likvidácia únikov nebezpečných látok pri dopravnej nehode s
využitím sypkých sorbentov = Liquidation of dangerous substances leaks in
car accident with the use of powder sorbents /In: Požární ochrana 2012 :
sborník přednášek XXI. ročníku mezinárodní konference : Ostrava, VŠB - TU,
5.-6. září 2012. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství,
2012. - ISBN 978-80-7385-115-6. - S. 32-34.
AFC
FLACHBART, J., SVETLÍK, J.: Špecifiká navrhovania výcvikových
trenažérov = Particularities of the training's simulators projects /. In: Požární
ochrana 2012 : sborník přednášek XXI. ročníku mezinárodní konference :
Ostrava, VŠB - TU, 5.-6. září 2012. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2012. - ISBN 978-80-7385-115-6. - S. 38-41.
AFC
CONEVA, I.: Experimentálne modelovanie prienikov motorového oleja do
pôdy s následnou interakciou so sypkým sorbentom = Solving leakeges of
dangerous substances at traffic accidents with sorbent usage / In: Ochrana
životních podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj] = Environmental
protection of population : 7. vědecká mezinárodní konference : sborník : 13. a
14. června 2012, Brno. - Brno: VŠKE, 2012. - ISBN 978-80-86710-57-0. CD-ROM, s. 57-68.
AFC
CONEVA, I., LUSKOVÁ, M.: Solution of crisis situation connected with
spillage of dangerous substance during traffic accident [Riešenie krízovej
situácie spojenej s únikom nebezpečnej látky pri dopravnej nehode]
In: Menadžment 2012 [elektronický zdroj] = Management 2012 :
međunarodna naučna konferencija : zbornik radova : Mladenovac, Serbija, 2021. april 2012. - Mladenovac: Fakultet za poslovno industrijski menadžment;
ICIM plus, 2012. - ISBN 978-86-84909-74-1. - CD-ROM, s. 126-130.
Poznámka: Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov s ISBN 978-86-84909-73-4; S.
22-23
AFC
HUDÁKOVÁ, M., SVETLÍK, J.: Access to efficient leading people in the fire
department [Prístupy k efektívnemu vedeniu ľudí v hasičskom zbore] / In:
Menadžment 2012 [elektronický zdroj] = Management 2012 : međunarodna
naučna konferencija : zbornik radova : Mladenovac, Serbija, 20-21. april 2012.
- Mladenovac: Fakultet za poslovno industrijski menadžment; ICIM plus,
2012.-ISBN978-86-84909-73-1.-D-ROM,s.244-249.Poznámka: Vyšiel aj
151
tlačený zborník abstraktov s ISBN 978-86-84909-73-4; s. 42
AFC
SVETLÍK, J., FLACHBART, J.: Skip fire from vehicle to vehicle - experiment
[Preskok požiaru z vozidla na vozidlo - experiment] / In: Zbornik radova =
Book of proceedings : 3. medunarodna naučna konferencija Bezbednosni
inženjering i 13. medunarodna konferencija Zaštite od požara i eksplozije :
Novi Sad, 18-19. oktobar 2012. - Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih
studija, 2012. - S. 113-118.
AFC
OSVALD, A., VANDLÍČKOVÁ, M., MÓZER, V.: University education in
rescue services [Univerzitné vzdelávanie v záchranných službách] / In:
Zbornik radova = Book of proceedings : 3. medunarodna naučna konferencija
Bezbednosni inženjering i 13. medunarodna konferencija Zaštite od požara i
eksplozije : Novi Sad, 18-19. oktobar 2012. - Novi Sad: Visoka tehnička škola
strukovnih studija, 2012. - S. 104-112.
AFC
KAPUSNIAK, J., MONOŠI, M.: Výber vhodnej hasičskej techniky určenej na
likvidáciu lesných požiarov v podmienkach SR = Selection of appropriate fire
fighting equipment designed for the destruction of forest in Slovakia /. In:
Požární ochrana 2012 : sborník přednášek XXI. ročníku mezinárodní konference :
Ostrava, VŠB - TU, 5.-6. září 2012. - Ostrava: Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2012. - ISBN 978-80-7385-115-6. - S. 100-103.
AFD
VRÁBLOVÁ, Ľ., MÜLLEROVÁ, J., FLACHBART, J.: Nelineárne formy
šírenia požiaru, simulátor bacdraftu = Nonlinear forms of fire spread, fire
simulator of bacdraft / In: Advances in fire & safety engineering 2012 :
zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zvolen,
Technická univerzita vo Zvolene, 15.-16. november 2012. - Zvolen: Technická
univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-228-2375-3. - S. 330-339.
AFD
OSVALD, A., FANFAROVÁ, A.: Retardéry horenia = Fire retardants / In:
Advances in fire & safety engineering 2012 : zborník príspevkov z I.
medzinárodnej vedeckej konferencie : Zvolen, Technická univerzita vo
Zvolene, 15.-16. november 2012. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene,
2012. - ISBN 978-80-228-2375-3. - S. 197-210.
AFD
ŠIMONOVÁ, M., TURIČÍK, M.: Vplyv požiaru na fyzikálne vlastnosti pôdy =
Effects of fire on physical properties of soil /. In: Advances in fire & safety
engineering 2012 : zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie :
Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 15.-16. november 2012. - Zvolen:
Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-228-2375-3. - S. 268-280.
AFD
GÁL, M., RUBIS, P., BALCOVÁ, B.: Experimentálne skúmanie účinnosti
sorbentu Uni-Safe / In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie
[elektronický zdroj]:IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, FŠI, 2012. - ISBN 978-80-554-0575-9. - CD-ROM, s. 81-87.
AFD
Svetlík, J.: Experimenty požiaru osobných motorových vozidiel / In: LOGVD 2012 Dopravná logistika a krízové situácie : [zborník 15. vedecko-odbornej
konferencie s medzinárodnou účasťou] : Žilina 20.-21. september 2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0589-6. - S. 129-134.
AFD
BALCOVÁ, B. RUBIS, P.: Experimentálne skúmanie účinnosti hasiaceho
gélu Hydrex /. In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický
zdroj] : IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých
pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská
152
univerzita, FŠI, 2012. ISBN 978-80-554-0575-9. - CD-ROM, s. 1-10.
AFD
GÁL, M.: Evakuácia v stavbách s vnútornými zhromažďovacími priestormi =
Evacuation inside the buildings with assembly area / In: Advances in fire &
safety engineering 2012 : zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej
konferencie : Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 15.-16. november
2012. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-2282375-3. - S. 49-56.
AFD
GÁL, M., RUBIS, P., BALCOVÁ, B.: Skúmanie fyzikálno-chemických
vlastností sorbentu UNI-SAFE = Examination physicochemical properties of
the sorbent UNI-SAFE / In: Advances in fire & safety engineering 2012 :
zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zvolen,
Technická univerzita vo Zvolene, 15.-16. november 2012. - Zvolen: Technická
univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-228-2375-3. - S. 57-65.
AFD
BALCOVÁ, B., RUBIS, P.: Zvyšovanie účinnosti vody ako hasiacej látky
pomocou hasiaceho gélu Hydrex® = Increasing the efficiency of water as
extinguishing agent through the extinguishing gel Hydrex® / In: Advances in
fire & safety engineering 2012 : zborník príspevkov z I. medzinárodnej
vedeckej konferencie : Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, 15.-16.
november 2012. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN
978-80-228-2375-3. - S. 8-17.
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
OSVALD, A., VANDLIČKOVÁ, M.: Univerzitné vzdelávanie v záchranných
službách / In: Rescue fórum 112 : krízový manažment civilných udalostí a
katastrof (NHPO: živelné pohromy, verejné podujatia, pandémie a ďalšie
mimoriadne udalosti spôsobené človekom) : 5. kongres s medzinárodnou
účasťou : 10.-12. október 2012, Žilina. - Košice: euroedu, 2012. - ISBN 97880-971047-1-9. - S. 84-91.
ORINČÁK, M., GANZARČÍK D.: Využitie sorpčných materiálov pri
dekontaminácii chemických látok /. In: Rescue fórum 112 : krízový manažment
civilných udalostí a katastrof (NHPO: živelné pohromy, verejné podujatia,
pandémie a ďalšie mimoriadne udalosti spôsobené človekom) : 5. kongres s
medzinárodnou účasťou : 10.-12. október 2012, Žilina. - Košice: euroedu,
2012. - ISBN 978-80-971047-1-9. - S. 166-172.
OSVALD, A., MÓZER, V.: Požiarne inžinierstvo ako metóda navrhovania
požiarnej bezpečnosti = Fire engineering - a method for designing fire safety /
In: Advances in fire & safety engineering 2012 : zborník príspevkov z I.
medzinárodnej vedeckej konferencie : Zvolen, Technická univerzita vo
Zvolene, 15.-16. november 2012. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene,
2012. - ISBN 978-80-228-2375-3. - S. 211-223.
VELIKÝ, Š., KURDEL, P., MONOŠI M.: Pátranie po osobách v špecifickom
prostredí pomocou termovíznych kamier umiestnených na palubách vrtuľníkov
/ In: Rescue fórum 112 : krízový manažment civilných udalostí a katastrof (NHPO:
živelné pohromy, verejné podujatia, pandémie a ďalšie mimoriadne udalosti
spôsobené človekom) : 5. kongres s medzinárodnou účasťou : 10.-12. október
2012, Žilina. - Košice: euroedu, 2012. - ISBN 978-80-971047-1-9. - S. 26-36.
MONOŠI, M., KAPUSNIAK, J.: Problémy dopravy hasiacich látok k lesným
požiarom /. In: Rescue fórum 112 : krízový manažment civilných udalostí a
katastrof (NHPO: živelné pohromy, verejné podujatia, pandémie a ďalšie
mimoriadne udalosti spôsobené človekom) : 5. kongres s medzinárodnou
účasťou : 10.-12. október 2012, Žilina. - Košice: euroedu, 2012. - ISBN 978153
80-971047-1-9. - S. 20-25.
AFD
MONOŠI, M., POKORNÝ, J.: Přetlakové větrání chráněných únikových cest /
In: Rescue fórum 112 : krízový manažment civilných udalostí a katastrof (NHPO:
živelné pohromy, verejné podujatia, pandémie a ďalšie mimoriadne udalosti
spôsobené človekom) : 5. kongres s medzinárodnou účasťou : 10.-12. október 2012,
Žilina. - Košice: euroedu, 2012. - ISBN 978-80-971047-1-9. - S. 11-19.
AFD
MONOŠI, M., JÁNOŠÍK, L., PIKA, M.: Operational reliability detection of
selected mobile technology [Zisťovanie prevádzkovej spoľahlivosti vybranej
mobilnej techniky] /. In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 7, No.
1 (2012), s. 30-35.
AFD
ORINČÁK, M.: Spôsoby dezaktivácie rádioaktívnych látok v teréne /.
In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a
doktorandov, 11.-12. októbra 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, FŠI,
2012. - ISBN 978-80-554-0575-9. - CD-ROM, s. 219-228.
AFD
OSVALD, A., MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L., KAČÍKOVÁ, D.:
Coniferous wood - reaction on fire [Ihličnaté drevo - reakcia na oheň] / In:
Wood and fire safety : 7th international scientific conference : The High Tatras
Štrbské Pleso, Slovakia, May 13th - 16th 2012 : proceedings. - [Ostrava]:
Šmíra-Print, 2012. - ISBN 978-80-87427-23-1. - S. 203-210.
AFD
MAKOVICKÁ OSVALDOVÁ, L., JANČÚCH, M.: Beech veneer - reaction
to fire according to EN ISO 11925-2 [Buková dýha - reakcia na oheň podľa EN
ISO 11925-2] / In: Wood and fire safety : 7th international scientific conference
: The High Tatras Štrbské Pleso, Slovakia, May 13th - 16th 2012 : proceedings. [Ostrava]: Šmíra-Print, 2012. - ISBN 978-80-87427-23-1. - S. 143-148.
AFD
SVETLÍK, J.: Hydraulic triangle and transport of water to forest fire /.
In: Wood and fire safety : 7th international scientific conference : The High
Tatras Štrbské Pleso, Slovakia, May 13th - 16th 2012 : proceedings. [Ostrava]: Šmíra-Print, 2012. - ISBN 978-80-87427-23-1. - S. 271-278.
AFD
LANĎÁK, M., MONOŠI, M., KAPUSNIAK, J.: Forest fire in Vyšná Boca
[Lesný požiar vo Vyšnej Boci] / In: Wood and fire safety : 7th international
scientific conference : The High Tatras Štrbské Pleso, Slovakia, May 13th 16th 2012 : proceedings. - [Ostrava]: Šmíra-Print, 2012. - ISBN 978-8087427-23-1. - S. 133-138.
AFL
GÁL, M.: Evakuácia v stavbách s vnútornými zhromažďovacími priestormi /
In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a
doktorandov, 11.-12. októbra 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, FŠI,
2012. - ISBN 978-80-554-0575-9. - CD-ROM, [1] s.
AFL
BALCOVÁ, B.: Bezpečnosť pri prevádzkovaní kotlov na aternatívne palivá
/In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX.
medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a
doktorandov, 11.-12. októbra 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, FŠI,
2012. - ISBN 978-80-554-0575-9. - CD-ROM, [1] s.
AFL
RUBIS, P.: Návrh koncepcie hasičského trenažéra so zameraním na
vyslobodzovacie práce pri dopravných nehodách / In: Mladá veda 2012 - Veda a
krízové situácie [elektronický zdroj] : IX. medzinárodná vedecká konferencia
154
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, 11.-12. októbra 2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, FŠI, 2012. - ISBN 978-80-554-0575-9. - CD-ROM, [1] s.
BDE
OSVALD, A., ... [et al.]. Modelový požiar dvojpodlažnej drevostavby / In:
Materiály pro stavbu. - ISSN 1213-0311. - Roč. 18, č. 7 (2012), s. 50-53.
BDF
KAPUSNIAK, J., MONOŠI, M.: Špecifiká požiaru vo Vyšnej Boci / In:
Spravodajca - Protipožiarna ochrana a záchranná služba. - ISSN 1335-9975. Roč. 43, č. 3 (2012), s. 13-15.
BDF
OSVALD, A,. FLACHBART, J.: Obytné drevené stavby : I. - história /.
In: Spravodajca - Protipožiarna ochrana a záchranná služba. - ISSN 13359975. - Roč. 43, č. 3 (2012), s. 30-34.
BEE
OSVALD, A.: Drevo a teplo - môžu sa zniesť? / In: Termosanace zvonového
patra hlavní věže Národní kuturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně : sborník
příspěvků k semináři konanému u příležitosti dne 4. října 2012 v sále
Děkanství brněnského a farnosti chrámu sv. Jakuba v Brně. - Opava: Šmíra Print, 2012. - ISBN 978-80-87427-40-8. - S. 126-133.
BED
RUBIS, P.: Systémy pasívnej bezpečnosti v automobiloch a ich vplyv na
vyslobodzovacie práce pri dopravnej nehode /. In: Ochrana osôb a majetku =
Protection of persons and property : 3. medzinárodný zborník vedeckých a
odborných prác. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN
978-80-228-2355-5. - S. 130-141.
BEE
OSVALD, A., DÚBRAVSKÁ, K., FLACHBART, J.: Požiarna bezpečnosť
zrubových stavieb / Anton Osvald, In: Červený kohout [elektronický zdroj] :
15. ročník konference : Hluboká nad Vltavou, 27.-28.3.2012. - [S.l.: s.n.],
2012. - ISBN 978-80-02-02359-3. - CD ROM, [7] s.
BEE
ŠMÍRA, P. ... [et al.].: Termický rozklad biologicky poškodeného dreva /
In: Termosanace zvonového patra hlavní věže Národní kuturní památky
chrámu sv. Jakuba v Brně : sborník příspěvků k semináři konanému u
příležitosti dne 4. října 2012 v sále Děkanství brněnského a farnosti chrámu sv.
Jakuba v Brně. - Opava: Šmíra - Print, 2012. - ISBN 978-80-87427-40-8. - S.
74-81. [Spoluautori: Nasswettrová, Andrea ; Makovická Osvaldová, Linda ;
Osvald, Anton ]
BEF
BALCOVÁ, B. UHROVÁ, I., POLEDŇÁK, R.: Emisné parametre pri
spaľovaní biomasy v teplovodnom kotle / In: Ochrana osôb a majetku =
Protection of persons and property : 3. medzinárodný zborník vedeckých a
odborných prác. - Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN
978-80-228-2355-5. - S. 91-100.
BEF
BALCOVÁ, B. UHROVÁ, I., POLEDŇÁK, R.: Riziká a krízové situácie
vyplývajúce z nesprávneho prevádzkovania kotlov na spaľovanie biomasy /
In: Ochrana osôb a majetku = Protection of persons and property : 3.
medzinárodný zborník vedeckých a odborných prác. - Zvolen: Technická
univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-228-2355-5. - S. 101-110.
Katedra má v evidencii 52 publikácií, 3 dizertačné práce a 2 zborníky.
155
4 Medzinárodná spolupráca
Medzinárodná spolupráca je uzatvorená s tromi vysokými školami v Maďarskej republike.
Konkrétne sú to školy: - Technická univerzita v Miskolci, Katedra dopravy materiálu a logistiky
Strojníckej fakulty, - Univerzita Sv. Štefana v Budapešti, Katedra protipožiarnej ochrany
a bezpečnostnej techniky, Fakulta YBL Miklósa, - Univerzita Széchenyi Istvána v Györi,
Katedra Logistiky a prepravy materiálu, Fakulty strojnej.
Spolupráca je zameraná na riešenie projektu MVTS MŠ SR v nasledujúcich zameraniach:
- technické zabezpečenie záchranných služieb,
- odborná pomoc hasičským a záchranných jednotkám pri logistickom zabezpečení
veľkých požiarov,
- analýza využitia lokalizačných prostriedkov pri zásahovej činnosti v krízových
situáciách.
Spolupráca s vysokými škola v ČR a v Poľsku:
- Univerzita obrany Brno, Katedra bojových a špeciálnych vozidiel,
- Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Katedra dopravního
managementu, marketingu a logistiky,
- VŠB - TU Ostrava , FBI, Katedra požiarnej ochrany,
- Szkoła Glówna Slużby Pożiarniczej we Warszawie, Poľská republika,
Z konkrétnych aktivít, ktoré môžeme spomenúť so zahraničnými partnermi – vysokými školami
sú napríklad spolupráca v rámci riešených a pripravovaných projektov, konzultácie študentov na
týchto pracoviskách a realizácia záverečných bakalárskych a diplomových prác v laboratóriách.
Taktiež možno spomenúť realizované exkurzie študentov i zamestnancov, účasť na štátnych
skúškach v rámci komisie, alebo účasť na konferenciách. Podrobný prehľad realizovaných ciest
zamestnancov a účel týchto ciest je v tabuľke číslo 16.
Tab. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2012
Miesto
Účel cesty
Termín
Účastníci
ČR, Kopřivnice
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
ČR, Ostrava,
Příbram
Exkurzia
Účasť na štátnych záverečných
skúškach
Vedecká rada a jednanie na
SÚJCHBO
17.1.2012
doc. Monoši
24.1.2012
doc Müllerová
15.2.2012
prof. Osvald
ČR, Příbram
Jednanie na SÚJCHBO
15.2.2012
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
Ing. Svetlík
Ing. Vandlíčková
Konzultácie doktoranda
16.2.2012
doc. Monoši
Fínsko, Helsinky
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
ČR, Hluboká nad
Vltavou
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
Pracovné stretnutie konzorcia
projektu FP7
Účasť na štátnych skúškach
doktorandov
Účasť na konferencii „Červený
kohout“
Účasť na súťaži ŠVOČ
Meranie na dizertačnú prácu
11.-16.3.2012
19.3.2012
26.–28.3.2012
3.4.2012
10.-12.4.2012
Ing. Svetlík
Ing. Flachbart
prof. Osvald
doc. Monoši
prof. Osvald
Dermek (študent)
Ing. Golis
156
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
ČR, Malenovice
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
Holandsko, Haag
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
ČR, Opava
Účasť na dizertačnej skúške
doktoranda
Účasť na medzinárodnom
seminári „Rizika nebezpečí“
Účasť na štátnych skúškach
doktorandov
Pracovné stretnutie partnerov
projektu FP7
13.4.2012
doc. Monoši
19.-20.4.2012
Ing. Vandlíčková
29.-30.5.2012
doc. Monoši
30.5.-2.6.2012
Ing. Svetlík
Ing. Flachbart
Konzultácie s doktorandom
19.6.2012
doc. Monoši
Meranie a výsledky na dizertačnú
prácu
Výučba „Analýzy rizík“
12.6.2012
Ing. Golis
20.-22.6.2012
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
konzultácia k projektu Saliant
8.8.2012
ČR, Ostrava
Účasť na konferencii „Požární
ochrana 2012“
5.-6.9.2012
Ing. Šimonová
prof. Osvald
Ing. Svetlík
Ing. Flachbart
prof. Osvald
Ing. Svetlík
Ing. Flachbart
doc. Olšar
doc. Monoši
Ing. Svetlík
Ing. Flachbart
prof. Osvald
prof. Osvald
Ing. Flachbart
doc. Olšar
doc. Monoši
Ing. Coneva
prof. Osvald
Ing. Svetlík
Ing. Flachbart
Ing. Mózer
ČR, Brno
pracovné stretnutie k projektu
Saliant
Účasť na seminári ThermoSanace
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
10. výročie FBI
Srbsko, Novy Sad
Účasť na konferencii
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
ČR, FBI VŠ-TU
Ostrava
Účasť na obhajobe dizertačnej
práce
18.10.2012
doc Müllerová
Vedecká rada FBI
28.11.2012
prof. Osvald
Írsko, Dublin
2.-5.10.2012
4.-5.10.2012
16.10.2012
17.-20.10.2012
Okrem spomenutých aktivít sa študenti, doktorandi i zamestnanci katedry požiarneho inžinierstva
zapájajú aj do medzinárodnej mobility.
157
Tab. 17
Medzinárodná mobilita študentov
P.č.
1.
2.
3.
4.
Meno a priezvisko
Barbora Čurajová
1.Ing.ZS
Anna Drantalová
1.Ing.ZS
Jana Jakubcová
1.Ing.ZS
Adrián Mulica
1.Ing.ZS
Termín pobytu
Miesto pobytu v rámci mobility
LS 2011/2012
Universidad de Cantabria, Španielsko
LS 2011/2012
Universidad de Cantabria, Španielsko
LS 2011/2012
Universidad de Cantabria, Španielsko
LS 2011/2012
VŠB TU, Česká republika
Tab. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry
P.č.
1.
Meno a priezvisko
doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD.
Druh mobility
Miesto pobytu v rámci mobility
ERASMUS
Vysoká škola báňská, TU Ostrava, Česká
republika
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
P.č.
Meno a priezvisko
Časopis
1.
2.
3.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
Ing. Jaroslav Flachbart, PhD.
Delta
Krízová manažment
Spravodajca
Tab. 19
Zamestnanci katedry požiarneho inžinierstva neboli v roku 2012 členmi redakčných rád
v zahraničí.
Členmi SPBI v Ostrave sú o prof. Osvald, doc. Olšar, doc. Müllerová, doc. Ing. Mikuláš
Monoši, PhD., Ing. Jaroslav Flachbart, PhD. a Ing. Coneva.
158
5 Rozvojové zámery katedry
•
vo vzdelávacej činnosti:
Pokračovať vo zvyšovaní odborných znalostí pedagógov predovšetkým v ochrane pred požiarmi
a v záchranných činnostiach účasťou na cvičeniach HaZZ a absolvovaním aktuálnych kurzov,
školením a stážami na vybraných vysokých školách i vo firmách. Pokračovať v skvalitňovaní
metodiky výučby odborných predmetov. Zvýšiť jazykovú gramotnosť mladších pedagógov.
Zvýšené úsilie príslušníkov katedry zamerať:
1. Zabezpečiť realizáciu študijného programu „záchranné služby“ podľa novelizovanej učebnej
dokumentácie. V rámci prípravy akreditačného procesu pokúsiť sa o ďalšiu novelizáciu
a skvalitnenie tohto študijného programu.
2. Prehodnotiť systém výberu povinne voliteľných predmetov s cieľom na zefektívnenie tejto
činnosti a s dôrazom na kvalitnú výučbu. Výberom povinne voliteľných predmetov
zabezpečiť užšiu špecializáciu absolventov v súlade s odporúčaním Prezídia HaZZ.
3. Zabezpečiť pravidelné hodnotenie kvality vzdelávania študentmi anketovými dotazníkmi.
4. Väčšiu pozornosť venovať zapájaniu študentov do ŠVOČ, zvýšiť účasť študentov na
zahraničných súťažiach ŠVOČ, pokračovať v podporovaní a propagácii študentských
hasičských súťaží.
5. Pokračovať v budovaní požiarno-chemického laboratória v súlade s potrebami výučby
a vedeckej práce katedry.
6. Pokračovať v sledovaní uplatnenia absolventov na trhu práce a v spolupráci s Prezídiom
HaZZ upravovať obsahovú náplň vzdelávania a počet prijímaných študentov.
7. Podstatne zlepšiť edičnú činnosť príslušníkov katedry vo vydávaní vysokoškolských učebníc
a monografií a viac hodnotených vedeckých článkov.
8. Vybrané prednášky zverejniť v systéme „e-vzdelávanie“ v cudzom jazyku.
•
vo vedeckovýskumnej činnosti:
Predpokladom rozvoja vedeckovýskumnej činnosti je dobudovanie požiarno-chemického
laboratória a zvýšené zapojenie sa do riešenia projektov a grantov.
Vedeckovýskumnú činnosť realizovať v spolupráci s vysokými školami a inštitúciami, s ktorými
už máme nadviazanú spoluprácu a získať pre spoluprácu aj iné inštitúcie a firmy.
V budúcom období zamerať pozornosť na riešenie aktuálnych úloh katedry v nasledujúcich
smeroch:
1. Venovať pozornosť širšiemu zapojeniu učiteľov a doktorandov katedry do grantových
a medzinárodných projektov.
2. Rozširovať vedeckovýskumnú činnosť so zahraničnými vysokými školami a vedeckými
ustanovizňami.
3. Pri riešení vedeckovýskumnej činnosti bude katedra spolupracovať s vysokými školami,
inštitúciami a vedeckými pracoviskami, ako sú:
• Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava,
Česká republika,
• Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB – Technická univerzita
Ostrava, Česká republika,
• Szkoła Glówna Slużby Pożiarniczej we Warszawie, Poľská republika,
• Chemická fakulta VUT Brno,
159
•
•
•
•
•
•
•
•
Univerzita Pardubice, Česká republika,
Univerzita obrany Brno, Česká republika,
Univerzita Niš, Srbsko,
Univerzita Novi Sad, Srbsko
VVUU a.s. Ostrava,
RBP, s.r.o. Ostrava,
CEIT s.r.o. Žilina.
v medzinárodnej spolupráci:
Katedra požiarneho inžinierstva spolupracuje so všetkými vysokými školami v Slovenskej
republike, ktoré sa zaoberajú problematikou požiarnej ochrany, s vysokými školami v Českej
republike, v Poľskej republike a s ďalšími ústavmi a inštitúciami. Cieľom je rozšíriť spoluprácu v
oblasti výučby i vedeckovýskumnej činnosti.
Zvýšiť spoluprácu s krajinami EÚ, ale aj mimo EÚ. Rusko, Ukrajina, Srbsko.
V Žiline 30. januára 2013
prof. Ing. Anton Osvald, CSc.
vedúci katedry
160
VÝROČNÁ SPRÁVA KATEDRY TECHNICKÝCH VIED
A INFORMATIKY za rok 2012
1.
Profil a štruktúra katedry – aktuálny stav
Katedra technických vied a informatiky (KTVI) je pracoviskom Fakulty špeciálneho
inžinierstva Žilinskej univerzity (FŠI ŽU) v Žiline. Katedra svojimi aktivitami vo vzdelávacom
procese podporuje naplnenie profilov akreditovaných študijných programov garantovaných
profilovými katedrami FŠI ŽU v Žiline. Základné zameranie činnosti KTVI vyplýva z úloh
súvisiacich s naplnením profilu absolventa študijného programu „doprava v krízových
situáciách“ (DKS) s dôrazom na prípravu vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov
pre verejnú správu a súkromný sektor v oblasti logistiky a pre dopravné organizácie v oblasti
krízového riadenia.
Odborný profil absolventa DKS bol prehlbovaný priebežným zaraďovaním aktuálnych
vedeckých a odborných poznatkov, technologických a organizačných postupov súvisiacich
so zameraním študijného odboru, vrátane relevantného právneho prostredia. Absolventi tak boli
smerovaní k pochopeniu širších spoločenských a ekonomických spojitostí na úseku dopravy
a dopravného zabezpečenia krízových situácií.
V priebehu roka 2012 bolo v súlade s vysokoškolským zákonom vypísaných viacero konkurzov
na miesta odborných asistentov KTVI. Na základe úspešného výberového konania (jún 2012)
bola prijatá Ing. Lucia Figuli, PhD., Ing. Júlia Jakubčeková, PhD., Ing. Eva Sventeková, PhD.
a Ing. Katarína Mäkká, PhD. (november 2012, s nástupom 1. 1. 2013). Neúspešnou na
výberovom konaní bola Ing. Jela Ondirková, PhD., ktorej bol ukončený pracovný pomer na FŠI
ŽU dňom 31. 8. 2012. Dňom 31. 12. 2012 bol ukončený aj pracovný pomer s Ing. Procházkom
odchodom do starobného dôchodku. Personálne zloženie KTVI, štruktúra vedeckopedagogických titulov a organizačná štruktúra so stavom k 31. 12. 2012 sú uvedené v tabuľkách
číslo 1 až 3.
Tab.1
Personálne zloženie katedry technických vied a informatiky
Funkcia
Počet
plán. skut.
Poznámka
Profesor
2
1
1x PhD.
Docent
4
2
2 x PhD.
Odborný asistent
8
6
6 x PhD.
Asistent
1
-
-
Výskumný pracovník
2
1
Odborná sekretárka
1
1
Celkom
18
11
1 x Ing.
161
Tab. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov
Počet
Titul
Poznámka
Profesor
1
1 x PhD.
Docent
2
2 x PhD.
PhD. (CSc.)
7
7 x PhD.
Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov
10
Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)
10
Organizačná štruktúra katedry technických vied a informatiky
Organizačná štruktúra
Vedúci katedry:
Tab.3
Personálne obsadenie
doc. Ing. Miroslav TOMEK, PhD.
Oddelenie informatiky :
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:
doc. Ing. Bohuš LEITNER, PhD.
Ing. Eleonóra BENČÍKOVÁ, PhD.
Ing. Vladislav KAŠPAR, PhD.
Oddelenie technických vied:
Vedúci oddelenia:
Pracovníci:
Ing. Dagmar VIDRIKOVÁ, PhD.
prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD.
Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.
Ing. Júlia MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, PhD.
Ing. Jela ONDIRKOVÁ, PhD.
(pracovný pomer ukončený k 31.8.2012)
Ing. Lucia Figuli, PhD.
(začiatok pracovného pomeru od 01.09.2012)
Pracovník výskumu:
Odborná sekretárka:
Ing. Jaroslav PROCHÁZKA
(pracovný pomer ukončený k 31.12.2012)
Ing. Monika PENTEKOVÁ
2. Vzdelávacia činnosť
Rozhodujúcim poslaním KTVI v roku 2012 bolo zabezpečenie výučby v študijnom programe
„doprava v krízových situáciách“ a disciplín, ktoré sú zahrnuté v skupine odborných, ako
aj profilových predmetov všetkých študijných programov akreditovaných na FŠI ŽU v Žiline.
Spôsobilosť katedry a pedagogická činnosť
Zamestnanci KTVI zabezpečovali odbornú výučbu v študijnom programe „doprava v krízových
situáciách“ vo všetkých formách štúdia. Podieľajú sa na príprave študentov študijných
programov „bezpečnostný manažment“, „krízový manažment“ a „záchranné služby“ vo všetkých
162
formách štúdia. Spôsobilosť katedry zabezpečiť vzdelávacie aktivity vyplývajúce z platnej
akreditácie je uvedená v tabuľke číslo 4.
Tab. 4
Spôsobilosť katedry technických vied a informatiky
P.č.
Študijný
odbor
1.
2.
3.
dopravné služby
Študijný
program
Stupeň
VŠ vzdelania
Rok
akreditácie
doprava v krízových situáciách
1.
2008
doprava v krízových situáciách
2.
2008
doprava v krízových situáciách
3.
2008
V roku 2012 pedagogickí pracovníci KTVI zabezpečovali pre ostatné študijné programy FŠI ŽU
výučbu predmetov „základy technických vied 1.“, „logistika“, „informatika 1. a 2.“, „aplikovaná
informatika“, „ochrana spoločnosti – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“, „operačná
analýza“, „riešenie krízových situácií v infraštruktúre“ a „doprava v krízových situáciách“.
Katedra zabezpečovala špecializované predmety v jednotlivých ročníkoch a výučbu vo všetkých
ročníkoch a semestroch všetkých stupňov študijného programu „doprava v krízových situáciách“.
Z hľadiska dĺžky pedagogickej praxe bolo na katedre vyvážené zloženie. Katedra mala v roku
2012 pedagógov s bohatou praxou, ale na strane druhej aj menej skúsených, ktorým bolo
potrebné venovať zvýšenú pozornosť.
V roku 2012 katedra zabezpečovala odbornú stáž študentov študijného programu „doprava
v krízových situáciách“ v organizáciách verejnej správy a v súkromných spoločnostiach
zameraných na dopravu. Za prípravu a vykonanie odbornej stáže študentov zodpovedala Ing. Jela
Ondirková, PhD.
Významnú úlohu v organizačnom zabezpečovaní výučby študentov študijného programu
„doprava v krízových situáciách“ zohrávali tútori ročníkov, ktorú vykonávali Ing. Jela
Ondirková, PhD., Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD., Ing. Vladislav Kašpar, PhD.,
Ing Eleonóra Benčíková, PhD., Ing. Dagmar Vidriková, PhD. a študijný poradca doc. Ing. Bohuš
Leitner, PhD.
V priebehu roka 2012 Ing. Eleonóra Benčíková, PhD. a Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková, PhD.
zabezpečovali plánovanie a koordináciu výučby katedry v spolupráci s referátom pre
vzdelávanie fakulty a s oddelením pre vzdelávanie na rektoráte ŽU.
Zamestnanci KTVI sa v priebehu roka 2012 podieľali aj na zabezpečení výučby v kurzoch
organizovaných FŠI ŽU a na iných domácich a zahraničných vysokých školách v rámci
programu ERASMUS. V rámci krátkodobých pobytov sa zúčastnili na konferenciách,
workshopoch a odborných konzultáciách. Za účelom skvalitňovania výučby a prepojenia teórie
a praxe zhromažďovali potrebné podklady pre výučbu predmetov aj v súvislosti s riešením
vedeckých úloh, ďalej pôsobili ako členovia vedeckých rád a komisií pre štátne skúšky. V roku
2012 bolo zo strany zahraničných a domácich organizácií od zamestnancov KTVI vyžiadaných
6 prednášok.
Prijímanie na štúdium – príprava, priebeh
Katedra bola aktívne zapojená v prijímacom konaní uchádzačov o štúdium všetkých stupňov
vzdelávania na FŠI ŽU podľa požiadaviek dekanátu a stanovené úlohy splnila. Z titulu svojej
163
funkcie bola hlavným organizátorom prijímacích konaní na 1. a 2. stupeň vysokoškolského (VŠ)
vzdelávania prodekanka Ing. Eva Sventeková, PhD. Na vyhodnotení testov uchádzačov
o štúdium na FŠI ŽU sa podieľal Ing. Vladislav Kašpar, PhD. V jednotlivých prijímacích
komisiách pre uchádzačov o štúdium 1. a 2. stupňa VŠ vzdelávania aktívne pracovali Ing.
Jaroslav Procházka, Ing. Júlia Mihoková Jakubčeková a doktorandka KTVI Ing. Jana Fojtíková.
Počty študentov študijného programu „Doprava v krízových situáciách“ sú uvedené v tabuľke
číslo 5.
Počty študentov študijného programu Doprava v krízových situáciách
Stupeň
Ročník
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
Celkom
denného štúdia
19
14
19
52
Počet študentov
externého štúdia
6
4
13
23
Tab.5
Celkom
-*
-*
25
18
32
75
* Útlm štúdia v tomto študijnom programe vychádza z rozvojových zámerov fakulty a prípravy nového študijného
programu
Štátne a záverečné skúšky – príprava, priebeh skúšok a vedenie záverečných prác
V súlade so Štatútom FŠI ŽU a pokynom dekana zabezpečila KTVI štátne záverečné skúšky
študentov 1. a 2. stupňa vzdelávania v dňoch 17. 5. a 18. 5. 2012 (denné inžinierske štúdium),
23. 5. 2012 (externé inžinierske štúdium), 24. 5. 2012 (externé bakalárske štúdium)
a 6. 6. - 7. 6. 2012 (denné bakalárske štúdium), na ktorých sa zo zamestnancov KTVI podieľali
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD., doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD., Ing. Eva Sventeková, PhD.,
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD., Ing. Júlia Jakubčeková, PhD., Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
a ako tajomníčky komisií Ing. Veronika Chladná a Ing. Jana Fojtíková. Okrem zamestnancov
KTVI boli členmi komisií doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D., doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D. a doc.
Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D. (všetci z Univerzity Pardubice), doc. Ing. Ladislav Novák PhD.,
Ing. Jozef Ristvej, PhD. (Katedra krízového manažmentu FŠI ŽU), Ing. Michal Orinčák, PhD.
(Katedra požiarneho inžinierstva), prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. (Pracovisko výskumu
krízového riadenia) a doc. Ing. Jozef Kovačik, CSc. (bývalý zamestnanec KTVI, v súčasnej dobe
dôchodca). Štátne skúšky prebiehali so zaužívanými štandardmi.
Tematické zameranie záverečných prác (ZP) vychádzalo zo študijného programu „doprava
v krízových situáciách“. Obsahom riešenia bola problematika mimoriadnych udalostí a krízových
situácií v doprave, na minimalizáciu rizík prepráv nebezpečných vecí a nebezpečných odpadov,
atď. Záverečné práce boli spracované na primeranej odbornej, grafickej a jazykovej úrovni,
vo väčšine bola preukázaná veľmi dobrá úroveň vedomostí. Práce obsahovali aj námety
na praktickú aplikáciu pri riešení konkrétnych problémov mimoriadnych udalostí a krízových
situácií v doprave. V prácach však často absentovalo zhodnotenie navrhovaného riešenia, resp.
jeho posúdenie podľa vhodných kritérií. Okrem toho v ZP boli len málo použité vhodné
matematické a optimalizačné metódy. Problémy sa ukázali pri objektívnom hodnotení zo strany
vedúcich ZP, nakoľko niektoré ich posudky boli spracované povrchne a hodnotenie nebolo
objektívne kritické. Študenti pri ústnej skúške v odpovediach potvrdili, že získali potrebný rozsah
teoretických poznatkov i praktických skúseností v študovanom programe „doprava v krízových
164
situáciách“. Pri odpovediach sa prejavili nedostatky v podrobnejšom rozvíjaní problematiky
(obsah, štruktúra, prvky, praktické uplatnenie poznatkov a pod.).
Prehľad celkového počtu študentov a dosiahnutých výsledkov na štátnych skúškach je uvedený
v tabuľke číslo 6.
Zamestnanci KTVI boli vymenovaní aj za členov komisií pre štátne skúšky pre študijné
programy „krízový manažment“ (Ing. Júlia Jakubčeková, PhD. Ing. Eva Sventeková, PhD.)
a „bezpečnostný manažment“ (Ing. Dagmar Vidriková, PhD.) a plne sa podieľali na ich činnosti.
Vybraní zamestnanci KTVI pôsobili v komisiách pre štátne skúšky aj v zahraničí na Dopravnej
fakulte Jana Pernera – Univerzita Pardubice (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD., doc. Ing. Bohuš
Leitner, PhD. a Ing. Vladislav Kašpar, PhD.), Fakulte vojenských technológií – Univerzita
obrany Brno (doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.) a Fakulte špeciálnej techniky ThU Trenčín
(doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.).
Tab. 6
Prehľad dosiahnutých výsledkov pri štátnych záverečných skúškach
Forma
štúdia
Počet
študentov
Hodnotenie
prospel
s vyznamenaním
prospel
neprospel
Denná
35
0
34
1
Externá
7
0
7
0
Celkom
ukončilo
42
0
41
1
Poznámka
Bc.+ Ing.
(v opakovanom termíne
neuspel študent Bc. Tomáš
Rybárik)
Na vedení bakalárskych a diplomových prác študentov študijného programu „doprava
v krízových situáciách“ sa podieľala podstatná časť pracovníkov a doktorandov katedry, okrem
toho, aj pre študentov v študijnom programe „krízový manažment“ a „bezpečnostný
manažment“. Prehľad o prácach predložených na KTVI na obhajobu je uvedený v tabuľke
číslo 7.
Tab. 7
Informácie o prácach predložených na obhajobu v roku 2012
Počet
obhájených
Bakalárska
Diplomová
Dizertačná
21
21
21
20
11
8
4
0
1
0
4
4
3
0
0
Spolu
45
45
22
4
1
Typ práce
Fyzický počet Fyzický počet
školiteľov
školiteľov
prác
prác bez PhD.
Fyzický počet
školiteľov
prác
(odborníci
z praxe)
Počet
predložených
prác
165
E–vzdelávanie
Oblasť e-vzdelávania je neoddeliteľnou súčasťou a oblasťou skvalitnenia vzdelávania študentov
FŠI ŽU. Za pozitívne v tejto oblasti možno považovať skutočnosť, že všetci zamestnanci KTVI
v roku 2012 aktívne pracovali s e-learningovou podporou výučby.
Zamestnanci KTVI dodržali požiadavky na včasné vypisovanie termínov skúšok a v stanovených
lehotách zapisovali študijné výsledky do systému AIS.
Napriek pozitívnemu trendu v oblasti e-vzdelávania je potrebné naďalej venovať tejto oblasti
maximálnu pozornosť s dôrazom na e-learningovú podporu výučby zabezpečovaných predmetov.
Prehľad predmetov, ktoré sú zabezpečované aj formou e – vzdelávania je uvedený v tabuľke
číslo 8.
Tab. 8
Zabezpečované predmety e-vzdelávania
P.č.
Predmet
Zabezpečuje
1.
2.
Aplikovaná informatika
Operačná analýza
Komplexná technická starostlivosť
o dopravnú techniku
Informatika II.
Seminár k záverečnej práci
Preddiplomový seminár
Základy technických vied I.
Logistika
Intermodálna preprava
Dopravné technológie
Ochrana dopravných objektov
Koncepčné riešenie dopravných projektov
Riešenie krízových situácií
infraštruktúrnych
BENČÍKOVÁ Eleonóra,
Ing., PhD.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Špeciálne prepravy
LEITNER Bohuš,
doc., Ing., PhD.
SVENTEKOVÁ Eva,
Ing., PhD.
Informatika I., II.
17.
Dopravné a odborné zabezpečenie
evakuácie I.
s prof. Ing.
Miloslavom
SEIDLOM, PhD.
VIDRIKOVÁ Dagmar,
Ing., PhD.
TOMEK Miroslav,
doc., Ing., PhD.
Dopravné a odborné zabezpečenie
evakuácie II.
Ochrana spoločnosti 1 – Bezpečnosť
a ochrana zdravia pri práci
16.
Poznámka
s prof. Ing.
Miloslavom
SEIDLOM, PhD.
a Ing. Júliou
MIHOKOVOU
JAKUBČEKOVOU,
PhD.
s Ing. Júliou
MIHOKOVOU
JAKUBČEKOVOU,
PhD.
KAŠPAR Vladislav,
Ing., PhD.
Júlia MIHOKOVÁ
JAKUBČEKOVÁ,
Ing.,PhD.
Edičná činnosť na podporu vzdelávania – učebnice, monografie a skriptá
V porovnaní s minulým rokom tvorba študijných fondov KTVI v roku 2012 zaznamenala mierny
pokles. Zlepšeniu v tejto oblasti prekážali najmä veľké finančné náklady na vydanie publikácií
166
a vysoké pedagogické úväzky. Prehľad publikačných aktivít v roku 2012 je uvedený v tabuľke
číslo 9.
Tab. 9
Prehľad publikačných aktivít v roku 2012
Kategória
Druh publikácie
Počet
AAA
Vedecké monografie v zahraničí
0
AAB
Vedecké monografie v SR
1
BAB
Odborné knižné publikácie
0
BCI
Skriptá, učebné texty
0
ACB
VŠ učebnice v SR
2
ACA
VŠ učebnice v zahraničí
0
Celkom
3
Kontrolná činnosť na katedre
V oblasti vzdelávania, dotazníky o kvalite pedagogického procesu
Získavanie poznatkov v oblasti kvality vzdelávania možno v roku 2012 na katedre rozdeliť
do dvoch oblastí. Prvou bolo získanie informácií kontrolnou činnosťou vedúcim katedry
a druhou oblasťou boli ankety medzi študentmi.
Kontroly vedúcim katedry v oblasti vzdelávania boli zamerané na kvalitu výučby, spôsob
a obsah výučby vykonávaných priamo pri pedagogickom procese u vybraných vyučujúcich
s rôznou dĺžkou praxe a do ďalších oblastí súvisiacich s výučbou. Kontroly priniesli celý rad
pozitívnych, ale aj niektorých negatívnych poznatkov, ktoré boli analyzované na poradách
katedry. Zistené negatívne výsledky pramenili z nízkych praktických skúseností kontrolovaných
a nemali zásadný vplyv na celkovú kvalitu výučby.
Na poradách KTVI alebo jednotlivých oddelení boli pravidelne hodnotené:
- plánované a skutočne odučené hodiny,
- operatívne zmeny výučby a spôsob ich zabezpečenia s dôrazom na zabezpečenie výučby
v prípade neprítomnosti vyučujúceho v dôsledku choroby,
- výsledky priebežného hodnotenia štúdia v predmetoch a ostatných foriem kontroly
prípravy na výučbu,
- stav skúšok s analýzou problémov a návrhmi na riešenie,
- vykonanie vstupného preskúšania vedomostí vo vybraných predmetoch v súlade
s pokynom rektorky ŽU číslo 100.
Veľká pozornosť bola venovaná aj vyhodnocovaniu dotazníkov vykonávaných so študentmi,
ktoré boli zamerané na získanie poznatkov o priebehu predmetov zabezpečovaných katedrou
alebo na získanie názoru na komplex otázok súvisiacich so štúdiom na FŠI ŽU.
Po ukončení letného a zimného semestra, bol vykonaný prieskum, pri ktorom sa využili dva
druhy dotazníkov. V prvom sa študenti mohli vyjadriť ku kvalite pedagogického procesu a tým
mali možnosť prispieť ku skvalitneniu a náprave nedostatkov vo vyučovacom procese na FŠI
ŽU. Kvalita pedagogického procesu bola dotazníkmi skúmaná predovšetkým v predmetoch
„doprava v krízových situáciách“, „dDopravné stavby – rekonštrukcia železničnej a cestnej siete
167
1“, „odborné zabezpečenie evakuácie 1. a 2.“, „intermodálna preprava“, „logistika“, „operačná
analýza“, „aplikovaná informatika“, „špeciálne prepravy“ a „základy technických vied I“.
Vyhodnotením dotazníkov KTVI získala škálu názorov na kvalitu vzdelávacieho procesu
zabezpečovaného zamestnancami a doktorandmi katedry.
Audit systému manažérstva kvality
V priebehu hodnoteného obdobia sa uskutočnil plánovaný dvojdňový interný audit, ktorého
cieľom bola podrobná SWOT analýza stavu systému manažérstva kvality (SMK) na katedre
technických vied a informatiky. V súlade s uplatňovanou metodikou boli pozitívne výsledky
z ktorých najsilnejšia stránka je schopnosť plniť požiadavky učebných plánov, zverejnenie
požiadaviek na vedomosti študentov, dokumentácia študijných programov a dodržiavanie
kvalifikačných požiadaviek učiteľov na prednáškach, seminároch a pri skúšaní, stav študijnej
literatúry v predmetoch katedry. Identifikované slabé stránky poskytujú podnety pre prijaté
nápravné opatrenia v oblasti infraštruktúry potrebnej pre výučbu ako aj technické vybavenie
katedry pre vedecké bádanie. Oblasti, v ktorých boli identifikované príležitosti na trvalé
zlepšovanie sa týkajú napr. plánovania výskumných projektov, dokumentácie v riešení
výskumných úloh ako aj dokumentácie v rámci podnikateľskej činnosti a pod. Príprava
zamestnancov je riadená v rámci plánov osobného rozvoja, kvalifikačná úroveň učiteľov sa
zvyšuje (certifikáty na medzinárodnej úrovni, výskumná činnosť prepojená s praxou, inaugurácia
a pod.). V období od predchádzajúceho auditu nedošlo k zmenám, ktoré by ovplyvnili funkčnosť
zavedeného SMK a zavedené procesy SMK boli vyhodnotené ako vyhovujúce.
3. Vedeckovýskumná činnosť
Výskumná a vedecká práca katedry sa sústreďovala na riešenie úloh súvisiacich s dopravnými
systémami v krízových situáciách, dopravnou logistikou a aplikovanou informatikou.
Rozsah a zameranie vedeckovýskumnej činnosti
V roku 2012 vykázala katedra výrazne menšiu úspešnosť v získavaní grantových projektov
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. To poukazuje na to, že predkladanie návrhov na projekty
zamestnancami a doktorandmi katedry a ich zapojenie do riešenia prijatých projektov má svoje
rezervy a nie je rovnomerné.
Nižší objem získaných finančných prostriedkov neumožnil ďalšie skvalitnenie materiálneho
a technického vybavenia katedry. To sa odrazilo najmä na zastaranosti vybavenia výpočtovou
technikou. Rovnako sa zhoršilo finančné pokrytie zahraničných pracovných ciest, ktoré nemohli
byť realizované v plnom rozsahu podľa požiadaviek zamestnancov KTVI.
Ťažisko vedeckých úloh v roku 2012 bolo v týchto oblastiach:
• riešenie krízových situácií v cestnej doprave,
• logistická podpora riešenia krízových situácií,
• bezpečnosť a ochrana zdravia v doprave počas krízových situácií,
• bezpečnosť prepravy nebezpečných vecí,
• systémy a služby inteligentnej dopravy počas krízových situácií,
• ochrana kritickej infraštruktúry.
168
Väčšina vedeckých úloh bola súčasne motivovaná využiteľnosťou v odborných predmetoch
študijných programov „doprava v krízových situáciách“ a pri riešení čiastkových úloh v rámci
dizertačných prác.
Grantové projekty APVV, VEGA, KEGA a iné
Zamestnanci KTVI reagovali aj na výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty
VEGA a APVV so začiatkom riešenia v roku 2013, kde najväčší počet bodov zo zamestnancov
KTVI získal doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. Doktorandi KTVI podali návrhy na inštitucionálne
grantové projekty, ktoré boli zároveň riešené na FŠI ŽU v hodnotenom roku.
Prehľady schválených a riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2012 a prehľad podaných
vedeckých a odborných úloh v roku 2012 sú uvedené v tabuľkách číslo 10 až 12.
169
Tab. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo
projektu
IGP
Doba
riešenia
1/201212/2012
Grantová
agentúra
-
Názov
projektu
Letecká
preprava
nebezpečných
tovarov ako
súčasť
krízového
plánovania
Acronym
-
Cieľ projektu
Hlavné výstupy projektu
Koordinátor
projektu
Partneri
projektu
Celkový
rozpočet
projektu
za
všetkých
partnerov
(€)
Návrh zásad
koordinácie
procesov
krízového
plánovania
v jednotlivých
subjektoch
prepravy
nebezpečných
tovarov
v leteckej
doprave so
zameraním na
činnosti
súvisiace
s prepravou
a manipuláciou
s nebezpečnými
tovarmi.
Stanovenie
zásad
koordinácie
procesov
krízového plánovania a
návrh
obsahového
zjednotenia dokumentácie
krízového
plánovania
medzi zainteresovanými
subjektmi, podieľajúcimi
sa na leteckej preprave
nebezpečného
tovaru;
Návrh zmien a doplnenie
krízových plánov na
základe
porovnania
súčasného
stavu
krízového plánovania so
skutočnými
požiadavkami; Opatrenia
na zvýšenie efektívnosti
podporných
činností
krízového
plánovania
(technická vybavenosť,
príprava
osôb,
sily
a prostriedky).
FŠI/KTVI
-
1.083,- €
Spolufinancovanie
(%)
-
170
IGP
1/201212/2012
-
Dopravná
logistika
v krízových
situáciách
-
Navrhnúť a
zdôvodniť
vhodnosť
použitia
konkrétnych
metód operačnej
analýzy pri
optimalizácii
úloh dopravnej
logistiky v
štandardných
podmienkach a
počas pôsobenia
krízových javov.
Štúdia na tému „Vybrané
otázky optimalizácie v
dopravnej logistike“
- priebežná publikácia
výsledkov riešenia
(minimálne 1 príspevok
v časopise a 1 príspevok
v zborníku z konferencie);
Spracovaná dokumentácia
prednášky (úplný text,
metodika, prezentácia)
s pracovným názvom
„Využitie matematických
metód v dopravnej
logistike“.
FŠI/KTVI
-
872,- €
-
171
Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo
projektu
IGP
IGP
ESF
26110230060
Názov projektu
Dosiahnuté výsledky v sledovanom období
Názov projektu
Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor
Projektový
manažér
Riešitelia
Letecká preprava
nebezpečných tovarov
ako súčasť krízového
plánovania
Stanovenie zásad koordinácie procesov
krízového plánovania a návrh
obsahového zjednotenia dokumentácie
krízového plánovania medzi
zainteresovanými subjektmi; Návrh
zmien a doplnenie krízových plánov na
základe porovnania súčasného stavu
krízového plánovania so skutočnými
požiadavkami; Opatrenia na zvýšenie
efektívnosti podporných činností
krízového plánovania.
1.083,- €
FOJTÍKOVÁ (D)
-
LAŠTÍK (D)
JAKUBČEKOVÁ
Dopravná logistika
v krízových situáciách
Článok "Použitie metódy Analytic
Hierarchy Process pri výbere trasy
prepravy nebezpečného nákladu" v
zborníku z konferencie Mladá veda
2012; Štúdia "Vybrané otázky
optimalizácie v dopravnej logistike".
872,- €
LAŠTÍK (D)
-
FOJTÍKOVÁ (D),
CHLADNÁ (D)
Rozvoj kultúry kvality
na Žilinskej univerzite
na báze európskych
štandardov
vysokoškolského
vzdelávania
-Analýza súčasného stavu v oblasti
formálnych zásad a postupov rozvoja
a monitorovania účinnosti súčasného
systému zabezpečovania kvality
vzdelávania; Monitoring úspešných
postupov domácich a zahraničných
univerzít v oblasti tvorby strategických
dokumentov; Zorganizovanie
workshopu za účasti všetkých
relevantných zainteresovaných strán;
Vytvorenie manuálu hodnotenia
študenta, - Pilotné overovanie manuálu
hodnotenia študenta.
ŠVARCOVÁ
DVOŘÁK
LUSKOVÁ
SEIDL
HUDÁKOVÁ
KELÍŠEK
MÓZER
ŠTOFKO
VEĽAS
23.400,- €
SVENTEKOVÁ
(koordinátor za FŠI)
Poznámka: (D) – doktorand
172
Tab.12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo
projektu
1/0777/2
013
Doba
riešenia
20132015
Grantová
agentúra
VEGA
Názov projektu
Kvantifikácia
vplyvu
prevádzkovýc
h podmienok
na degradáciu
štruktúrnych
prvkov
mobilných
strojov a
zariadení.
Cieľ projektu
Hlavné výstupy projektu
Výskum vplyvu interakcie
medzi vozidlom a
vozovkou na vznik a
priebeh degradačných
procesov v ich nosných
štruktúrach.
Experimentálne meranie
vybraných úsekov vozoviek
rozličnej kvality.
Aplikácia spracovanej
softvérovej podpory pre
získanie modelov
jednotlivých experimentálne
získaných priebehov výšok
nerovností zvolených etalónových – úsekov.
Spracovanie virtuálneho
MKP modelu vozidla a
realizácia simulačných
experimentov. Využitie
priebehov dynamického
namáhania k predikcii
vzniku, priebehu a trendu
degradačných procesov a
určenia súvisu medzi nimi s
ohľadom na vybraných
konštrukčných častí
nákladného vozidla.
Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor
LEITNER
Projektový
manažér
-
Koordinátor
projektu
FŠI/KTVI
Partneri
projektu
Stavebná
fakulta
ŽU,
Strojnícka
fakulta
ŽU.
173
1/0140/1
3
1/0377/1
2
20132015
20132015
VEGA
VEGA
Model sústavy
identifikátorov
personálnych
kompetencií s
využitím
expertných
systémov a
matematickýc
h nástrojov
rozhodovania
Hlavným cieľom projektu
je vytvorenie modelu
sústavy, ktorý umožní
reálne a efektívne
formulovanie pretenzií na
personálne kompetencie
poskytovateľov
predovšetkým jednotlivých
prvkov služieb súkromnej
bezpečnosti. Samostatne
bude riešený modul
strážnej služby, detektívnej
služby a novo navrhnutý
druh súkromnej
bezpečnostnej služby,
projektovanie
bezpečnostných systémov.
Výstupom projektu bude
návrh sústavy typovej
identifikácie personálnych
kompetencií zamestnancov
súkromných bezpečnostných
služieb vyplývajúcich z
analýzy funkčnej závislosti
pracovných miest a
charakteru chráneného
záujmu.
VIDRIKOVÁ
-
FŠI/KTVI
-
Dopravné
zabezpečenie
núdzového
zásobovania
pitnou vodou
Analýza činiteľov a
identifikácia rizík
ohrozujúcich funkčnosť
plynulého zásobovania
obyvateľstva a určených
subjektov hospodárskej
mobilizácie pitnou vodou
pri riešení krízových
situácií teroristického a
nevojenského charakteru, s
dôrazom na územie s
nedostatkom zásob pitnej
vody.
Návrh systému riadenia a
zabezpečenia funkčnosti
prvkov kritickej
infraštruktúry v oblasti
zásobovania vodou.
Optimálne stanovenie
spôsobu dopravného
zabezpečenia núdzového
zásobovania pitnou vodou.
Spracovanie softwarového
produktu na podporu riadenia
núdzového zásobovania
pitnou vodou.
TOMEK
-
FŠI/KTVI
-
174
V roku 2012 boli zamestnanci KTVI zapojení do riešenia nasledujúcich projektov
a výskumných úloh:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
APVV číslo 0471-10 Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava so začiatkom
riešenia máj 2011 (KAŠPAR Vladislav, Ing., PhD., LEITNER Bohuš, doc., Ing., PhD.,
ONDIRKOVÁ Jela, Ing., PhD. - do 31.8.2012, SEIDL Miloslav, prof., Ing., PhD.,
SVENTEKOVÁ Eva, Ing., PhD., TOMEK Miroslav, doc., Ing., PhD., VIDRIKOVÁ
Dagmar, Ing., PhD., BENČÍKOVÁ Eleonóra, Ing., PhD. a RAŽDÍK Ján, Ing. do
31.8.2012),
OPVaV - 2008/2.1/01 - SORO 26220120028 Centrum Excelentnosti pre systémy a služby
inteligentnej dopravy (SEIDL Miloslav, prof., Ing., PhD., TOMEK Miroslav, doc., Ing.,
PhD. a LEITNER Bohuš, doc., Ing., PhD.),
OPVaV - 2008/2.1/02 - SORO 26220120050 Centrum Excelentnosti pre systémy a služby
inteligentnej dopravy II. (SEIDL Miloslav, prof., Ing., PhD., TOMEK Miroslav, doc.,
Ing., PhD., LEITNER Bohuš, doc., Ing., PhD. a SVENTEKOVÁ Eva, Ing., PhD.),
ESF číslo 2611023004 OPV-2009/1.2/01-SORO Systematizácia transferu pokrokových
technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím (LEITNER
Bohuš, doc., Ing., PhD., SVENTEKOVÁ Eva, Ing., PhD., TOMEK Miroslav, doc., Ing.,
PhD., VIDRIKOVÁ Dagmar, Ing., PhD. a KAŠPAR Vladislav, Ing., PhD.),
ESF číslo 26110230005 Flexibilné a atraktívne štúdium na ŽU pre potreby trhu práce
a vedomostnej spoločnosti (SVENTEKOVÁ Eva, Ing., PhD.),
ESF číslo 26110230060 Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze európskych
štandardov vysokoškolského vzdelávania (SEIDL Miloslav, prof., Ing., PhD.,
SVENTEKOVÁ Eva, Ing., PhD.),
VEGA 1/0945/11/2011 Model identifikačného biometrického algoritmu detekcie tvárí
a jeho prenos v reálnom čase akceptujúci právnu ochranu osobnosti (VIDRIKOVÁ
Dagmar, Ing., PhD.),
VEGA 1/0981/11 Model sústavy optimalizácie integrovaného bezpečnostného systému
ochrany typových objektov realizovaný za pomoci expertného systému (VIDRIKOVÁ
Dagmar, Ing., PhD., Ing. FIGULI Lucia, PhD.),
VEGA 1/1089/11 Výskum a návrh nových hypotéz pre posúdenie kumulácie únavového
poškodenia strojných súčiastok založených na aplikácii kombinovaného cyklického
namáhania ohyb – krut. (LEITNER Bohuš, doc., Ing. v spolupráci so SjF ŽU),
projekt podporovaný fondom V4 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistiky
i Transportu we Wrocławiu, Vysoká škola logistiky o. p. s v Přerově, Vysoká škola
ekonomie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline –
organizácia medzinárodnej vedeckej konferencie Wroclawi - Improving Economic
Efficiency and Security of Transport Systems in the Visegrad Countries (SEIDL Miloslav,
prof., Ing., PhD.).
Zamestnanci KTVI sa spolupodieľali na príprave univerzitného projektu 011/2012/1.2/OPV
Inovácia a internacionalizácia vzdelávania - nástroje zvýšenia kvality Žilinskej univerzity
v európskom vzdelávacom priestore. (LEITNER Bohuš, doc., Ing., SEIDL Miloslav, prof.,
Ing., PhD., SVENTEKOVÁ Eva, Ing., PhD., TOMEK Miroslav, doc., Ing., PhD.,
VIDRIKOVÁ Dagmar, Ing., PhD.), ktorý bol schválený so začiatkom riešenia 1.2.2013.
Zamestnanci KTVI (SEIDL Miloslav, prof. Ing., PhD., TOMEK Miroslav, doc., Ing., PhD.,
LEITNER Bohuš, doc., Ing., PhD., SVENTEKOVÁ Eva, Ing., PhD. a VIDRIKOVÁ Dagmar,
Ing., PhD.) v spolupráci s vedúcim pracoviska výskumu krízového riadenia (DVOŘÁK
175
Zdeněk, prof., Ing., PhD.) spracovali dva návrhy Slovenských obranných štandardov SOŠ
2183 Požiadavky NATO na komunikáciu a bezpečnosť sledovania pohybu zásielok a SOŠ
4281 Štandardizačné označovanie položiek na prepravu a skladovanie. Spolupráca vznikla na
základe zmluvného vzťahu Žilinskej univerzity v Žiline, FŠI ŽU a Úradom pre obrannú
štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. Oba predložené návrhy boli prijaté.
Inštitucionálne grantové projekty získali Ing.FOJTÍKOVÁ Jana, ktorá ho úspešne vyriešila
a obhájila a Mgr. LAŠTÍK Vladimír, ktorému sa nepodarilo úlohy projektu naplniť.
Medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a výskumu
Katedra technických vied a informatiky sa v rámci medzinárodnej spolupráce v roku 2012
zamerala na vysokoškolské pracoviská s podobným zameraním a s podobnými študijnými
odbormi a programami. Išlo predovšetkým o rôzne zahraničné univerzity a vysoké školy
tradične s dôrazom na Českú republiku (ČR), Poľskú republiku (Poľsko), Bulharskú republiku
(Bulharsko) a Srbskú republiku (Srbsko), a to konkrétne na:
• Dopravnú fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice (ČR),
• Fakultu bezpečnostního inženýrství a Hornicko-geologickou fakultu Vysoké školy
báňské –Technická Univerzita Ostrava (ČR),
• Fakultu technologickú a Fakultu logistiky a krízového riadenia (FLKR) Univerzity
Tomáše Bati (UTB) v Zlíne (ČR),
• Univerzitu obrany Brno (ČR),
• Fakultu dopravy ČUVT v Prahe (ČR),
• Fakultu biomedicínskeho inženýrství ČVUT,
• Univerzitu dopravy v Sofii (Bulharsko),
• Międzynarodowu Wyższu Szkołu Logistyki i Transportu (MWSLiT) Wroclaw
(Poľsko),
• Wyższa Szkoła Oficerska (WSO), Wroclaw (Poľsko).
S vybranými pracoviskami boli uzatvorené dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti vedy,
výskumu, výučby alebo výmeny študentov a vedecko – pedagogických pracovníkov.
Doktorandské štúdium
Odborová komisia študijného programu 3. stupňa „doprava v krízových situáciách“ v roku
2012 pracovala aktívne za riadení prof. Ing. Miloslava Seidla, PhD. Členmi odborovej
komisie zo zamestnancov KTVI v roku 2012 boli doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. a doc. Ing.
Miroslav Tomek, PhD. Okrem toho prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. bol členom odborovej
komisie študijného programu „krízový manažment“ a členom odborovej rady doktorandského
štúdia na Dopravnej fakulte Jana Pernera Univerzity Pardubice je prof. Ing. Miloslav Seidl,
PhD.
V auguste roku 2012 úspešne ukončili denné doktorandské štúdium Ing. Erika Macášková,
Ing. Ľuboslava Lašová a Ing. Ján Raždík a externé štúdium ukončil Ing. Slavomír Poništ.
V apríli 2012 úspešne absolvovali dizertačnú skúšku Ing. Veronika Chladná
a Mgr. Vladimír Laštík.
Prehľad doktorandov študijného programu „doprava v krízových situáciách“ je uvedený
v tabuľke číslo 13.
176
Tab. 13
Prehľad doktorandov študijného programu doprava v krízových situáciách
P.č.
Doktorand
Rok štúdia
Forma
1.
ČIČMANCOVÁ Silvia, Ing.
1.
denná
2.
ĎURANOVÁ Lucia, Ing.
1.
denná
3.
FOJTÍKOVÁ Jana, Ing.
2.
denná
4.
CHLADNÁ Veronika, Ing.
3.
denná
5.
LAŠTÍK Vladimír, Mgr.
3.
denná
6.
HALAMA Luboš, Ing.
3.
externá
7.
MAZANOVSKÝ Milan, Ing.
3.
externá
8.
FRANKOVIČ Martin, Ing.
4.
externá
9.
BARANČÍK Ivan, JUDr.
6.
externá
10.
KRIŽAN Stanislav, Ing.
6.
externá
11.
TITKOVÁ Blanka, Ing.
6.
externá
Školiteľ
LEITNER Bohuš,
doc., Ing., PhD.
LEITNER Bohuš,
doc., Ing., PhD.
SEIDL Miloslav,
prof., Ing., PhD.
DVOŘÁK Zdeněk,
prof., Ing., PhD.
SEIDL Miloslav,
prof., Ing., PhD.
TOMEK Miroslav,
doc., Ing., PhD.
SEIDL Miloslav,
prof., Ing., PhD.
MILATA Ivo,
doc., Ing., CSc.
ŠIMÁK Ladislav,
prof., Ing., PhD.
TOMEK Miroslav,
doc., Ing., PhD.
DVOŘÁK Zdeněk,
prof., Ing., PhD.
Prehľad využitia školiteľov z pracoviska KTVI vo vedení doktorandov ku dňu
31. 12. 2012 je spracovaný v tabuľke číslo 14.
Tab. 14
Prehľad využitia školiteľov z katedry technických vied a informatiky
Školiteľ
LEITNER Bohuš,
doc., Ing., PhD.
Doktorand
ČIČMANCOVÁ
Silvia, Ing.
ĎURANOVÁ
Lucia, Ing.
TOMEK Miroslav,
doc., Ing., PhD.
Rok štúdia
Program
denná
1.
DKS
denná
1.
DKS
KM
CHROMEK
Michal, Ing.
SEIDL Miloslav,
prof., Ing., PhD.
Forma
FOJTÍKOVÁ
Jana, Ing.
LAŠTÍK
Vladimír, Mgr.
MAZANOVSKÝ
Milan, Ing.
HALAMA
Luboš, Ing.
KRIŽAN
Stanislav, Ing.
vylúčený k 1.9.2012
pre neplnenie
študijných
povinností
externá
7.
denná
2.
DKS
denná
3.
DKS
externá
3.
DKS
externá
3.
DKS
externá
6.
DKS
177
Vedecké a odborné podujatia organizované katedrou
Katedra technických vied a informatiky zorganizovala v dňoch 20. – 21.9.2012 v poradí
už 15. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou „Dopravná logistika a krízové situácie“
LOGVD-2012. Za pozitívne možno považovať ďalší nárast jej národného (zastúpená v oblasti
verejnej správy, výskumných organizácií, vysokých škôl a súkromných organizácií)
aj medzinárodného ohlasu – účasť z ČR (Pardubice, Brno, Praha, Ostrava), SRN a Poľskej
republiky. Na zabezpečení konferencie sa podieľal odborný garant prof. Ing. Miloslav Seidl,
PhD. a ďalej členovia vedeckého výboru doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD., Ing. Eva Sventeková,
PhD. a doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. a členovia organizačného výboru Ing. Vladislav
Kašpar, PhD., Ing. Dagmar Vidriková, PhD., Ing. Jaroslav Procházka, Ing. Lucia Figuli,
PhD., Ing. Monika Penteková, Ing. Jana Musilová, Ing. Lucia Ďuranová a Ing. Silvia
Čičmancová. Program druhého dňa konferencie sa uskutočnil na Strednej škole požiarnej
ochrany v Žiline, ktorá pripravila a zrealizovala ukážku záchrany osôb pri dopravnej nehode
autobusu a osobného vozidla likvidácie následného požiaru.
Zamestnanci KTVI sa aktívne zúčastnili na 17. medzinárodnej vedeckej konferencii „Riešenie
krízových situácií v špecifickom prostredí“ organizovanej FŠI ŽU v Žiline v spolupráci
s Ministerstvom hospodárstva SR. V pozícii spolugaranta a člena vedeckého výboru
konferencie sa podieľal na priebehu tejto konferencie prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. Priebeh
rokovania samostatnej sekcie „Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava riadila Ing.
Eva Sventeková, PhD. Členom organizačného výboru za KTVI bola Ing. Dagmar Vidriková,
PhD.
Spolupráca s praxou
Katedra prehlbovala v roku 2012 spoluprácu s Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), Ministerstvom obrany SR (MO SR)
a Ministerstvom vnútra SR (MV SR). Katedra úzko spolupracovala so spoločnosťou DGSA
Consulting Žilina, najmä v oblasti zameranej na prípravu odborníkov na prepravu
nebezpečných vecí, s Národným inšpektorátom práce v Košiciach a Inšpektorátom práce
v Žiline v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Za pozitívne možno považovať rozvíjanie ďalších kontaktov v oblasti prepráv nebezpečných
vecí s Industrie – und Handelskammer Magdeburg v SRN, ktorých súčasťou v roku 2012 bolo
okrem iného vykonávanie dvoch prednášok vyžiadaných nemeckým partnerom v rámci
podujatia „Gefargutag 2012“ v Ascherlebene (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. a doc. Ing.
Miroslav Tomek, PhD.).
Študentská vedecká odborná činnosť
Katedra technických vied a informatiky venovala pozornosť organizovaniu študentskej
vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Fakultného kola ŠVOČ dňa 12. 4. 2012 sa v samostatnej
sekcii „Doprava v krízových situáciách“ zúčastnilo 8 súťažiacich študentov s 8 prácami.
Tohtoročného kola sa súťažne zúčastnila aj zástupkyňa z Akadémie Policajného zboru
v Bratislave.
Na vedení študentov sa podieľali doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. (2x), Ing. Eleonóra
Benčíková, PhD. (3x), Ing. Dagmar Vidriková, PhD. (2x) a Ing. Júlia Jakubčeková, PhD.
(1x). Z katedry sa na úspešnom priebehu súťaže podieľali ako členovia komisie Ing. Jela
Ondirková, PhD., Ing. Dagmar Vidriková, PhD., Ing. Jana Musilová a tajomník komisie Ing.
Jaroslav Procházka. Predsedom komisie bol doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD. z Katedry
178
požiarneho inžinierstva FŠI ŽU v Žiline. Hodnotiaca komisia konštatovala všeobecne dobrú
úroveň súťažných prác po stránke obsahovej a formálnej úpravy. Ocenila aktuálnosť,
samostatnosť a originalitu predložených prác.
Súťaž bola uskutočnená s podporou Lifelong Learning Programme of the European Union,
v rámci projektu Competency Based e-portal of Security and Safety Engineering - eSEC
(502092-LLP-1-2009-1-SK-ERASMUS-EMHE).
Publikačná činnosť
Jednou z rozhodujúcich oblastí vedeckej práce bolo publikovanie výsledkov dosiahnutých
v oblastiach vedeckej a odbornej činnosti katedry. Časť publikačných výstupov sa týkala aj
poznatkov z výstupov výskumu z oblastí výučby predmetov, ktoré zabezpečujú v prospech
iných katedier a ktoré nesúviseli s problematikou DKS.
Spracovateľská a publikačná činnosť bola v roku 2012 pomerne bohatá o čom svedčí súhrnný
prehľad publikačných aktivít katedry, ktorý je uvedený v tabuľke číslo 15.
Prehľad publikačných aktivít katedry technických vied a informatiky
Kategória
AAB
ACB
ACB
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
ADE
AEC
Tab. 15
Bibliografický odkaz
Šimák, L., Seidl, M., Dvořák, Z., a kol.: Ochrana kritickej infraštruktúry. Žilina: Žilinská
univerzita, 2012. ISBN 978-80554-0459-2, 179 s.
SVENTEKOVÁ, E., SEIDL, M., ŠIMÁK, L.: Logistics and transport in crisis situations
- 1. vyd. Žilina : Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0579-7
VIDRIKOVÁ, D.: Personálny manažment SBS - 1. vyd. - Žilina: Žilinská univerzita,
2012. ISBN 978-80-554-0630-5
TOMEK, M., JAKUBČEKOVÁ, J.: Transport of emergency drinking water supplies to
population. In: Logistics and transport = Logistyka i transport. ISSN 1734-2015. Nr. 1
(14) / (2012), s. 129-148
SVENTEKOVÁ, E.: Dopravné zabezpečenie riešenia krízových javov = Transport
provision of crises situation solving. In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj]. ISSN
1801-674X. - 2012. - Roč. 7, č. 3 (2012), online, s. 200-209. Popis urobený 18.12.2012.
- Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/27_2012/Sventekova.pdf
SVENTEKOVÁ, E., DVOŘÁK, Z.: Information provision of logistics support in civil
protection. In: Journal of engineering management and competitiveness (JEMC)
[elektronický zdroj]. - ISSN 2217-8147. - 2012. - Vol. 2, No. 1 (2012), online.
LEITNER, B., MÍKA, V.T.: Reliability and safety of technical means in critical
infrastructure with respect to fatigue damage processes [Spoľahlivosť a bezpečnosť
technických zariadení kritickej infraštruktúry s ohľadom na procesy únavového
poškodenia]. In: Logistics and transport = Logistyka i transport. ISSN 1734-2015. Nr. 1
(14) / (2012)
SEIDL, M., TOMEK, M.: Kontroly prepráv nebezpečných tovarov. In: Perner´s Contacts
[elektronický zdroj]. ISSN 1801-674X. 2012. Roč. 7, č. 3 (2012), online
SEIDL, M., ŠIMÁK, L.: Protection of critical infrastructure. In: Logistics and transport =
Logistyka i transport. - ISSN 1734-2015. - Nr. 1 (14) / (2012)
VIDRIKOVÁ, D., BOC, K.: Klasifikácia nových typových pozícií v oblasti súkromnej
bezpečnosti v Slovenskej republike. In: Trilobit [elektronický zdroj]: odborný vědecký
časopis. ISSN 1804-1795. 2012. Č. 1 (2012), online
DVOŘÁK, Z., VIDRIKOVÁ, D.: Informačné systémy v bezpečnostných službách. In:
Bezpečnostní technologie, systémy a management II. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM,
2012. ISBN 978-80-87500-19-4
179
AEG
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
AFC
BENČÍKOVÁ, E., BEREŠÍK, M.: Bezpečná vysokofrekvenčná ventilácia a vplyv
biokompatibility na povrchovú úpravu inovačných materiálov v zdravotníckych
zariadeniach. In: Chemické listy: časopis pro průmysl chemický. ISSN 0009-2770. Roč.
106, č. 6 (2012)
JAKUBČEKOVÁ, J., TOMEK, M.: Núdzové zásobovanie ako jedno z riešení narušenia
ochrany prvku kritickej infraštruktúry = Emergency supply as one of the solutions of
protection of elements critical infractructure. In: Bezpečnostní management a společnost
[elektronický zdroj] = Security management and society: sborník příspěvků s
mezinárodní konference: 16. a 17. května 2012 v Brně. [Brno: Univerzita obrany],
2012. ISBN 978-80-7231-871-1. S. 170-174. Požiadavky na systém: CD-ROM
mechanika
SVENTEKOVÁ, E., LOVEČEK, T.: Project-based teaching, practice in the academic
environment. In: Latest advances in educational technologies : proceedings of the 11th
WSEAS international conference on education and educational technology (EDU ´12) :
Singapore City, Singapore, May 11-13, 2012. ISSN 2227-4618. [S.l.]: WSEAS Press,
2012. ISBN 978-1-61804-093-0
SVENTEKOVÁ, E., DVOŘÁK, Z.: In: Engineering management and competitiveness
(EMC 2012): II international symposium : Zrenjanin, 22-23rd June 2011: proceedings. Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, 2012. ISBN 97886-7672-165-8
DVOŘÁK, Z., SVENTEKOVÁ, E.: Evaluation of the resistance critical infrastructure in
Slovak Republic. In: Engineering management and competitiveness (EMC 2012) : II
international symposium : Zrenjanin, 22-23rd June 2011: proceedings. - Zrenjanin:
University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, 2012. ISBN 978-86-7672165-8
DVOŘÁK, Z., LEITNER, B., NOVÁK, L.: National transport information system in
Slovakia as a tool for security enhancing of critical accident locations [Národný systém
dopravných informácií Slovenska ako nástroj zvyšovania bezpečnosti kritických
nehodových lokalít] . In: Transport means 2012: proceedings of the 16th international
conference : October 25-26, 2012, Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN
1822-296X. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2012
LEITNER, B.: Optimization of dynamic strength dimension of machine frame by Matlab
[Optimalizácia parametrov dynamickej pevnosti rámu stroja v Matlabe]. In: Transport
means 2012 : proceedings of the 16th international conference : October 25-26, 2012,
Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas
University of Technology, 2012
TOMEK, M., SEIDL, M.: Niektoré otázky vnútropodnikovej dopravy. n: Logistika v
teorii a praxi V [elektronický zdroj]: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference vydaný v rámci řešení projektu "Logistické centrum"
CZ.1.0.7/2.4.00/12.0069: Uherské Hradiště, Říjen 2012. - Uherské Hradiště: FLKŘ,
Ústav logistiky, OHK Uherské Hradiště, 2012. ISBN 978-80-7454-210-7
TOMEK, M., SEIDL, M.: Podniková logistika a infaštruktúra podniku. In: Logistika v
teorii a praxi IV [elektronický zdroj]: sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference vydaný v rámci řešení projektu "Logistické centrum"
CZ.1.0.7/2.4.00/12.0069: Uherské Hradiště, Duben 2012. Zlín: Univerzita Tomáše Bati,
2012. ISBN 978-80-7454-145-2
VIDRIKOVÁ, D., BOC, K., VÁCLAVKOVÁ, M., GRONDŽÁK, K., MARTINCOVÁ,
P.: Expert system for estimation of protected object vulnerability. In: InfoTech-2012
[elektronický zdroj]: proceedings of the international conference on information
technologies : 20th-21st September 2012, St. St. Constantine and Elena resort (Varna),
Bulgaria. ISSN 1314-1023. Sofia: Publishing House of Technical University, 2012
VIDRIKOVÁ, D.: Implementation of the selected methodes of the strategic management
into private security services. In: Engineering management and competitiveness (EMC
2012) : II international symposium: Zrenjanin, 22-23rd June 2011 : proceedings. -
180
AFC
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
Zrenjanin: University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, 2012. ISBN 97886-7672-165-8
VIDRIKOVÁ, D., BOC, K.: Ochrana prvku kritickej infraštruktúry pred narušením
alebo zničením. In: Bezpečnostní management a společnost [elektronický zdroj] =
Security management and society: sborník příspěvků s mezinárodní konference : 16. a
17. května 2012 v Brně. [Brno: Univerzita obrany], 2012. ISBN 978-80-7231-871-1
KAŠPAR, V.: Možnosti riešenia dvojstupňovej dopravnej úlohy v prostredí MS Excel.
In.: Zborník LOGVD-2012, Dopravná logistika a krízové situácie, Žilina, 2012,
ISBN 978-80-554-0589-6
BENČÍKOVÁ, E.: Bezpečné zdravotnícke služby a ochrana kritickej infraštruktúry
v zdravotníctve. In.: Zborník LOGVD-2012, Dopravná logistika a krízové situácie,
Žilina, 2012, ISBN 978-80-554-0589-6
BENČÍKOVÁ, E., BEREŠÍK, M: Eliminácia nozokomiálnej pneumónie ventilových
pacientov a bezpečná vysokofrekvenčná dýzová ventilácia v klinickej praxi. In:
Ružomberské zdravotnícke dni 2012 - VII. ročník [elektronický zdroj] : zborník z
medzinárodnej konferencie, Ružomberok 2012. Ružomberok: VERBUM vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. ISBN 978-80-8084-951-1
LEITNER, B., SVENTEKOVÁ, E.: Modely dopravného prúdu ako nástroj pre
testovanie výkonnosti prvkov cestnej infraštruktúry. In: LOGVD - 2012 Dopravná
logistika a krízové situácie: [zborník 15. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou
účasťou]: Žilina 20.-21. september 2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80554-0589-6
SVENTEKOVÁ, E., LEITNER, B.: Teoretické východiská testovania diaľníc ako
potenciálnych prvkov kritickej infraštruktúry v cestnej doprave. In: Riešenie krízových
situácií v špecifickom prostredí: 17. medzinárodná vedecká konferencia: 30. - 31. máj
2012, Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0536-0
LEITNER, B., DVOŘÁK, Z.: Projekt „Centrum excelentnosti pre systémy a služby
inteligentnej dopravy“ - ciele, aktivity, výsledky. In: LOGVD - 2012 Dopravná logistika
a krízové situácie: [zborník 15. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou
účasťou]: Žilina 20.-21. september 2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80554-0589-6
DVOŘÁK, Z., LEITNER, B., NÉMEC, V.: Parametre leteckej dopravy v kontexte
kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky. In: LOGVD - 2012 Dopravná logistika a
krízové situácie : [zborník 15. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou]:
Žilina 20.-21. september 2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-5540589-6
MÄKKÁ, K., LEITNER, B.: Modelovanie následkov mimoriadnych udalostí pri úniku
nebezpečných látok. In: LOGVD - 2012 Dopravná logistika a krízové situácie : [zborník
15. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou]: Žilina 20.-21. september
2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0589-6
TOMEK, M., MÁLEK, Z.: Vybrané speciální informační technologie v dopravě. In:
LOGVD - 2012 Dopravná logistika a krízové situácie: [zborník 15. vedecko-odbornej
konferencie s medzinárodnou účasťou]: Žilina 20.-21. september 2012. Žilina: Žilinská
univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0589-6
SEIDL, M., FOJTÍKOVÁ, J.: Kritická infraštruktúra leteckej dopravy a preprava
nebezpečných tovarov. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí: 17.
medzinárodná vedecká konferencia: 30. - 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská
univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0534-6
VIDRIKOVÁ, D.: Model bezpečnostného plánu na ochranu prvkov kritickej
infraštruktúry. In: LOGVD - 2012 Dopravná logistika a krízové situácie: [zborník 15.
vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou] : Žilina 20.-21. september
2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0589-6
VIDRIKOVÁ, D., BOC, K.: Návrh hodnotiacich parametrov mechanických zábranných
prostriedkov na úseku plášťovej ochrany (stavbené prvky objektov). In: IBS ES 2012
181
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFD
AFL
BDF
BDF
[elektronický zdroj]: interdisciplinárny vedecký workshop o hodnotení účinnosti
integrovaných bezpečnostných systémov pomocou expertných systémov: 22.3.2012
[Žilina], Slovenská republika. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-05544
VIDRIKOVÁ, D., ĎURANOVÁ, L.: In: Riešenie krízových situácií v špecifickom
prostredí: 17. medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012, Žilina. Žilina:
Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0536-0
VIDRIKOVÁ, D., ČIČMANCOVÁ, S.: Vznik dopravných nehôd v súvislosti s pevnými
prekážkami pozdĺž pozemných komunikácií. In: Riešenie krízových situácií v
špecifickom prostredí: 17. medzinárodná vedecká konferencia: 30. - 31. máj 2012,
Žilina. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0536-0
FOJTÍKOVÁ, J.: Podmienky prepravy rádioaktívneho materiálu leteckou dopravou. In:
LOGVD - 2012 Dopravná logistika a krízové situácie: [zborník 15. vedecko-odbornej
konferencie s medzinárodnou účasťou] : Žilina 20.-21. september 2012. Žilina: Žilinská
univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0589-6
ĎURANOVÁ, L.: Zlepšenie statickej dopravy mesta Žilina využitím systému
záchytných parkovísk. In: LOGVD - 2012 Dopravná logistika a krízové situácie :
[zborník 15. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou]: Žilina 20.-21.
september 2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0589-6
ČIČMANCOVÁ, S.: Vplyv pevných prekážok pozdĺž pozemných komunikácií na vznik
dopravných nehôd. In: LOGVD - 2012 Dopravná logistika a krízové situácie: [zborník
15. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou]: Žilina 20.-21. september
2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0589-6
ĎURANOVÁ, L.: Softvérová podpora pri posudzovaní prvkov kritickej infraštruktúry.
In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj]: IX. medzinárodná
vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. 2012. ISBN 97880-554-0575-9
ČIČMANCOVÁ, S.: Posudzovanie rizík v železničnej doprave. n: Mladá veda 2012 Veda a krízové situácie [elektronický zdroj]: IX. medzinárodná vedecká konferencia
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. 2012. ISBN 78-80-554-0575-9
FOJTÍKOVÁ, J., LAŠTÍK, V.: Letecká preprava nebezpečných tovarov ako súčasť
krízového plánovania. In: Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický
zdroj]: IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a
doktorandov. 2012. ISBN 978-80-554-0575-9
FOJTÍKOVÁ, J., LAŠTÍK, V., CHLADNÁ, V.: Použitie metódy Analytic Hierarchy
Process pri výbere trasy prepravy nebezpečného nákladu. In: Mladá veda 2012 - Veda a
krízové situácie [elektronický zdroj]: IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých
vedeckých pracovníkov a doktorandov. 2012. ISBN 978-80-554-0575-9
FIGULI, L.: Teoretická analýza stanovenia prielomovej odolnosti prvkov stavebnej
konštrukcie ako časti kritickej infraštruktúry. In: LOGVD - 2012 Dopravná logistika a
krízové situácie: [zborník 15. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou] :
Žilina 20.-21. september 2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0589-6
FOJTÍKOVÁ, J.: Riadenie prepravy nebezpečných nákladov v leteckej doprave. In:
Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie [elektronický zdroj] : IX. medzinárodná
vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. - 2012. - ISBN
978-80-554-0575-9.
TOMEK, M., BENČÍKOVÁ, E., JAKUBČEKOVÁ, J.: Zásobovanie pomocou
cisternových vozidiel pri vzniku krízovej situácie : vybrané problémy núdzového
zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v krízových situáciách: 3. časť. In: Civilná
ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. ISSN 1335-4094. Roč.14, č.1 (2012).
JAKUBČEKOVÁ, J., TOMEK, M.: Zásobovanie obyvateľstva balenou vodou pri vzniku
krízovej situácie : vybrané problémy núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou
v krízových situáciách : 4. časť. In: Civilná ochrana: revue pre civilnú ochranu
obyvateľstva. ISSN 1335-4094. Roč. 14, č .2 (2012)
182
BDF
BDF
JAKUBČEKOVÁ, J., TOMEK, M.: Mobilné úpravne vody a náhradné diaľkové
potrubie : vybrané problémy núdzového zásobovania pitnou vodou pri riešení krízových
javov. In: Civilná ochrana: revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. ISSN 1335-4094.
Roč. 14, č. 3 (2012), s. 48-51
MIHOKOVÁ JAKUBČEKOVÁ, J.: Postup pri riešení núdzového zásobovania: vybrané
problémy núdzového zásobovania pitnou vodou pri riešení krízových javov. In: Civilná
ochrana: revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. ISSN 1335-4094. Roč. 14, č. 6 (2012),
s. 42-45
4. Medzinárodná spolupráca
Katedra v roku 2012 venovala mimoriadnu pozornosť aj oblasti medzinárodnej spolupráce.
Aktivity v rámci medzinárodnej spolupráce boli na KTVI rozvíjané predovšetkým formou
účasti na konferenciách a iných odborných a vedeckých podujatiach, výmenných pobytov
pedagogických zamestnancov.
Charakteristika medzinárodnej spolupráce katedry a konkrétne aktivity
Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že intenzita zahraničnej spolupráce
v porovnaní s rokom 2012 narástla.
V priebehu roka 2012 pokračovala tradične veľmi úzka spolupráca s Univerzitou Pardubice
a Univerzitou obrany Brno. Na základe získaných kontaktov sa upevnila intenzívna
spolupráca s Fakultou logistiky a krízového riadenia Univerzity Tomáša Bati (FLKR UTB)
v Zlíne (prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. a doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.) a ďalej
Technickej univerzity – Vysokej školy báňskej (TU-VŠB) v Ostrave (Ing. Eleonóra
Benčíková, PhD.), a to najmä v oblasti vedecko – pedagogickej a publikačnej činnosti.
Prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD. bol v roku 2012 členom Vedeckej rady FLKR UTB Zlín
a členom odborovej komisie pre magisterský študijný odbor ovládanie rizík študijného
programu procesné inžinierstvo na FLKŘ UTB Zlín. Okrem toho bol členom Vedeckej rady
Dopravnej fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.
Na rokovaní odborovej komisie študijného programu DKS 3. stupňa sa zúčastňovali aj jej
zahraniční členovia z Univerzity obrany Brno (doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.) a z Univerzity
Pardubice (doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.).
Zahraničné pracovné cesty
Zahraničné pracovné cesty zamestnancov KTVI boli motivované rozvojom vedecko –
pedagogických poznatkov vo forme účasti na konferenciách, členstvom v komisiách
pre štátne skúšky, dizertačné skúšky a obhajob dizertačných prác a výučby.
Vykonané služobné cesty boli zamerané predovšetkým v súvislosti s riešením spoločných
medzinárodných projektov, získanie informácií a kontaktov pre riešenie vedeckých úloh
a podkladov pre skvalitnenie výučby. Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2012 je
uvedený v tabuľke číslo 16.
183
Tab. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2012
Miesto
Pardubice
Kopřivnice
Praha
Praha
Praha
Uherské Hradište
Účel cesty
Termín
Účastníci
11.-14.1.2012
17.1.2012
24.-25.1.2012
5.-10.2.2012
5.-10.2.2012
16.2.2012
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Ing. Júlia Jakubčeková, PhD.
Ing. Eva Sventeková, PhD.
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
15.-16.3.2012
doc. Ing. Miroslav Tomek,
PhD.
Liberec
Rokovanie odborovej rady
Účasť na exkurzii
Účasť na seminároch
ERASMUS
ERASMUS
Zasadanie vedeckej rady
Účasť v komisii na obhajoby
dizertačnej práce,
služobné rokovanie
Konzultácia k projektu
Uherské Hradište
Účasť na konferencii
12.4.2012
Uherské Hradište
Wroclaw
Účasť na konferencii
Účasť na konferencii
12.4.2012
19.-20.4.2012
Wroclaw
Účasť na konferencii
19.-20.4.2012
Praha
Singapur
Ostrava
ERASMUS
Účasť na konferencii
Oponent habilitačnej práce
Účasť v komisii na štátnych
skúškach
Účasť v komisii na štátnych
skúškach
Účasť v komisii na štátnych
skúškach
Účasť na konferencii a
workshope
Účasť na konferencii a
workshope
Služobné rokovanie
Účasť v komisii na štátne skúšky
Projekt ITMS
Projekt ITMS
Účasť na konferencii, služobné
rokovanie
Projekt ITMS
ERASMUS
Účasť na konferencii
ERASMUS
Konzultácie k projektu
Člen komisie obhajoby
dizertačnej práce
Rokovanie odborovej rady
22.-28.4.2012
9.-15.5.2012
16.5.2012
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
doc. Ing. Miroslav Tomek,
PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
doc. Ing. Miroslav Tomek,
PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Ing. Eva Sventeková, PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
10.-12.6.2012
Ing. Vladislav Kašpar, PhD.
10.-12.6.2012
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
10.-15.6.2012
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
18.-21.6.2012
doc. Ing. Miroslav Tomek,
PhD.
18.-21.6.2012
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
27.6.2012
16.-18.7.2012
4.-5.10.2012
8.-13.10.2012
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
Ing. Eva Sventeková, PhD.
doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD.
11.-14.10.2012
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
16.-19.10.2012
5.-8.11.2012
6.-9.11.2012
12.-16.11.2012
25.-27.11.2012
Ing. Dagmar Vidriková, PhD.
Ing. Eleonóra Benčíková, PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Ing. Jana Fojtíková
28.-29.11.2012
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
13.-14.12.2012
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD.
Pardubice
Pardubice
Pardubice
Pardubice, Přerov
Magdeburg
Magdeburg
Praha
Brno
Krakow
Paríž
Uherské Hradište
Brusel
Ostrava
Praha
Kladno
Praha
Pardubice
Pardubice
28.3.-30.3.2012
V rámci rôznych aktivít spojených s medzinárodnou spoluprácou, pracovníci katedry sa
zúčastnili i krátkodobých pobytov na zahraničných VŠ a inštitúciách.
184
Medzinárodná mobilita zamestnancov a študentov
Dôležitú úlohu v oblasti medzinárodnej spolupráce zohrávajú taktiež mobility študentov
2. a 3. stupňa vzdelávania a zamestnancov KTVI. Za určitý nedostatok možno považovať
nezáujem študentov študijného programu „doprava v krízových situáciách“ o tento druh
mobility i napriek motivácii tútormi ročníkov (tabuľka číslo 17 a 18).
Tab. 17
Medzinárodná mobilita študentov
P.č.
Meno a priezvisko
Termín pobytu
Miesto pobytu v rámci mobility
1.
Vladimír Laštík
ZS 2012
Technische Univeristat Dresden, Nemecko
ZS 2012
Centrum dorpavního výzkumu, vv.i.,
Česká republika (praktická stáž)
2.
(3. PhD. štúdium)
Veronika Chladná
(3. PhD. štúdium)
Tab. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov katedry
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
Meno a priezvisko
BENČÍKOVÁ Eleonóra,
Ing., PhD.
LEITNER Bohuš,
doc., Ing., PhD.
SEIDL Miloslav,
prof., Ing., PhD.
SVENTEKOVÁ Eva,
Ing., PhD.
VIDRIKOVÁ Dagmar,
Ing., PhD.
Druh mobility
Miesto pobytu v rámci mobility
ERASMUS
Technická univerzita Ostrava, VŠB,
Institut fyziky
ERASMUS
ČVUT Praha
ERASMUS
ČVUT Praha, Fakulta biomedicínskeho
inženýrství, Kladno
ERASMUS
ČVUT Praha
ERASMUS
ČVUT Praha
Katedra v priebehu roku prijala hostí z Univerzity Pardubice, UO Brno, ČVUT Praha, VŠBTU Ostrava, Univerzity dopravy v Sofii, MWSLiT Wroclaw, Union Univerzity
Beograd, Industrie-und Handelskammer Magdeburg a FLKŘ UTB Zlín.
Prijatie zahraničných hostí na KTVI bolo vykonané v rámci ich programov ERASMUS,
konferencií organizovaných na FŠI ŽU, riešenia vedeckých úloh a rôznych iných pracovných
a spoločenských návštev.
Podiel na organizovaní medzinárodných konferencií
Za pozitívne v prospech rozvoja katedry možno považovať aj garancie a členstvo jej
pracovníkov vo výboroch vedeckých, odborných konferencií a seminárov. Prof. Ing.
Miloslav Seidl, PhD. bol odborným garantom a členom vedeckého výboru 17. vedeckej
konferencie s medzinárodnou účasťou „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“,
členom programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie International symposium
Engineering management and competitiveness (EMC 2012), Technical faculty, Zrenjanin,
členom vedeckého výboru konferencie „International Scientific Conference Management
2012” Beograd (Srbsko), členom vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie
„Inproving Economic Efficiency and Security of Transport Systems in Visegrad Countries“,
Wroclaw (Poľsko) a členom vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie LOGI
2012, Pardubice (ČR). Na organizovaní konferencie „Riešenie krízových situácií
185
v špecifickom prostredí“ sa podieľali Ing. Dagmar Vidriková, PhD. a doktorand
Mgr. Vladimír Laštík. Členmi vedeckého výboru konferencie s medzinárodnou účasťou
„Logistika v teorii a praxi IV“. organizovaná Ústavom logistiky FLKŘ UTB ve Zlíně boli
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD. a prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD., ktorý okrem toho bol aj
členom vedeckého výboru konferencie s medzinárodnou účasťou „Logistika v teorii a praxi
V“. Členmi vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Mladá veda 2012“ boli
prof. Ing. Miloslav Seidl, PhD., doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD., Ing. Eva Sventeková, PhD.
a Ing. Dagmar Vidriková, PhD. Doc. Ing. Bohuš Leitner bol členom vedeckého výboru
medzinárodnej konferencie „Transport Means 2012“, Kaunas (Litva).
Členstvo v redakčných radách zahraničných časopisov
Za prínos a zviditeľnenie pracoviska je možné považovať aj členstvo prof. Ing. Miloslava
Seidla, PhD. v redakčných radách rôznych zahraničných časopisov (tabuľka číslo 19).
Tab. 19
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
P.č.
1.
Meno a priezvisko
SEIDL Miloslav, prof., Ing., PhD.
Časopis
Logistics and Transport (MWSLiT
Wroclaw)
Perner´s Conacts (DFJP Pardubice)
Reliant Logistic News (Realint s.r.o. Praha)
– člen rady recenzentov
5. Rozvojové zámery katedry
Jedným z kritérií rozvoja kvality činnosti KTVI sú aj jej rozvojové zámery, ktoré možno
rozdeliť do oblastí vzdelávacej, vedeckovýskumnej a medzinárodnej.
Rozvojový zámer vo vzdelávacej činnosti
Základným cieľom rozvoja katedry v nastávajúcom období bude ďalšie naplňovanie
vlastných študijných programov „doprava v krízových situáciách“ s dôrazom na druhý stupeň.
Popritom je potrebné naďalej zabezpečovať a po obsahovej stránke ďalej inovovať
a aktualizovať predmety pre všetky študijné programy akreditované na FŠI ŽU, na výučbe
ktorých sa katedra aktívne bude v nastávajúcom roku podieľať. Pre rozvoj pracoviska bude
naďalej potrebné:
•
•
•
•
•
•
skvalitňovať vzdelávací proces vo všetkých oblastiach pôsobenia katedry,
zvyšovať teoretické a odborné znalosti pedagogických pracovníkov katedry,
pokračovať v prehodnotení rozsahu výučby zabezpečovanej katedrou a to na základe
útlmu študijného programu „doprava v krízových situáciách“,
spracovať a predložiť na akreditáciu študijný program „bezpečnosť a ochrana kritickej
infraštruktúry“ pre I. a II. stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej aj externej forme,
v prípade úspešnej akreditácie nového študijného programu intenzívne začať s prípravou
profilových predmetov tohto programu,
kvalitne pripravovať témy záverečných prác študijných programov „doprava v krízových
situáciách“, vrátane ich obsahu a pri spracovávaní návrhov úzko spolupracovať
s verejným a súkromným sektorom, ktoré vypisovať v súlade s odborným zameraním
katedry,
186
•
•
•
•
•
•
•
ďalej pokročiť vo využití e-learningovej výučby s dôrazom na výučbu predmetov
zabezpečovaných aj pre ostatné katedry FŠI ŽU,
skvalitňovať prácu s končiacimi študentmi pri spracovaní ich záverečných prác s cieľom
zamedziť plagiátorstvu a inému porušovaniu autorskej etiky,
pokračovať v mobilitách pracovníkov katedry,
cestou tútorov ročníkov viac motivovať študentov k výraznému zvýšeniu záujmu
o štúdium a ich zapojenie do ŠVOČ,
zvýšiť záujem študentov o mobilitu prostredníctvom programu ERASMUS,
pravidelne hodnotiť kvalitu výučby, a tak predchádzať vzniku možných problémov
vo výučbe,
priebežne vymieňať znalosti a skúsenosti medzi zamestnancami KTVI.
Rozvojový zámer v riešení vedeckých úloh
Aktivity vo vedeckovýskumnej oblasti v roku 2013 považovať za jeden z hlavných smerov
rozvoja kvality KTVI. Naďalej pokračovať v úspešnom riešení započatých projektov
a výrazne zvrátiť negatívny stav v prijímaní nových projektov. Viac pozornosti sústrediť
na získanie nových projektov so zameraním na oblasti riešenia mimoriadnych udalostí
a krízových situácií v doprave, ale aj ochrany kritickej infraštruktúry s dôrazom na oblasť
energetiky a dopravy. Uvedené smery riešenia vedeckých úloh riešiť v spolupráci
s partnerskými domácimi i zahraničnými vysokými školami a inými odbornými
pracoviskami, prípadne so súkromnou sférou. Na to je potrebné:
•
•
•
•
•
•
•
zvýšiť angažovanosť a iniciatívu zamestnancov KTVI v príprave nových projektov a ich
podávaní,
dosiahnuť výrazné a rovnomerné zapojenie do vedeckej a výskumnej práce všetkých
zamestnancov KTVI,
do riešenia vedeckovýskumných úloh aktívne zapájať doktorandov KTVI ako významnú
aktivitu ich štúdia,
zvýšiť vedeckú a odbornú kvalitu publikovaných výstupov s dôrazom na ich publikovanie
vo vedeckých časopisoch,
zvýšiť podiel doktorandov KTVI na publikovaní vedeckých a odborných článkov
v časopisoch s dôrazom na zahraničné,
udržiavať spoluprácu s príbuznými vedeckými a odbornými pracoviskami,
vyvodzovať zodpovednosť za neplnenie úloh vo vedeckovýskumnej činnosti, ktoré boli
uložené v osobnom hodnotení.
Rozvojový zámer v oblasti medzinárodnej spolupráce
Za základný cieľ KTVI v nastávajúcom období v oblasti medzinárodnej spolupráce
považovať ďalšie prehlbovanie súčasnej spolupráce a jej možné rozšírenie v rámci
vzdelávania a vedeckej práce v oblasti dopravy v mimoriadnych udalostiach a v krízových
situáciách a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s dôrazom na inštitúcie v Západnej
Európe a v zámorí. Na naplnenie uvedených cieľov je potrebné:
•
•
pokračovať v úzkej spolupráci s WSO a MWSLiT vo Wroclawi, Univerzitou dopravy
v Sofii, ČVUT Praha, s DF Univerzity Pardubice, FLKŘ UTB v Zlíne a TU – VŠB
v Ostrave pri plnení úloh vo vede a výskume ako aj účastiach v komisiách pre štátne
skúšky, aj v ostatných vhodných formách spolupráce,
pokračovať v spolupráci s Industrie – und Handelskammer Magdeburg a zamerať úsilie
o nadviazanie ďalších kontaktov nielen s verejnou, ale aj so súkromnou sférou,
187
•
•
•
•
•
osloviť zahraničné univerzity, s ktorými zatiaľ nemáme kontakty a ktoré svojim
odborným zameraním tvoria potenciál na spoluprácu s dôrazom na Rakúsku republiku,
Spolkovú republiku Nemecko, Francúzsku republikou, Ruskú republiku a ďalšie,
v zmysle uzatvorených zmlúv medzi FD ČVUT Praha, FLKR UTB Zlín, MWSLiT
Wroclaw, WSO Wroclaw, Univerzitou Pardubice a UO Brno využívať krátkodobé
prednáškové pobyty na rozvoj vzťahov a propagáciu KTVI,
aktívne participovať na rozvoji medzinárodnej spolupráce organizovanej dekanátom FŠI
ŽU,
na rozvoj medzinárodných vzťahov využiť aj dlhodobé zahraničné študijné pobyty
doktorandov a pracovníkov katedry,
zúčastniť sa na vybraných zahraničných konferenciách a seminároch s cieľom
prezentácie činnosti katedry a jej odborných aktivít a nadväzovanie spolupráce.
V Žiline 24. februára 2013
doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.
vedúci katedry
188
VÝROČNÁ SPRÁVA PRACOVISKA VÝSKUMU
KRÍZOVÉHO RIADENIA za rok 2012
1. Profil a štruktúra pracoviska výskumu krízového riadenia – aktuálny stav
Pracovisko výskumu krízového riadenia (ďalej PVKR) bolo zriadené na Fakulte
špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline rozhodnutím dekana fakulty
a po prerokovaní v akademickom senáte fakulty od 1. augusta 2004. Organizačne pracovisko
podlieha dekanovi fakulty, administratívne je začlenené do dekanátu fakulty a metodicky
je riadené prodekanom pre vedu a výskum.
Cieľom pracoviska je koordinovať a podieľať sa na riešení vedeckovýskumných úloh celo
fakultného významu. Pracovníkmi pracoviska sú jeho vedúci a jeden výskumný pracovník.
Personálne sa pracovisko buduje postupne podľa potreby a možností fakulty.
Základné úlohy PVKR boli v roku 2012 smerované do oblasti prípravy medzinárodných
a národných projektov vedy a výskumu. V roku 2012 sa pracovníci PVKR podieľali
na koordinácii dvoch významných projektov riešených na FŠI ŽU:
• projekt 7FP – SALIANT,
• celo fakultný projekt APVV-0471-10 – KDI.
Vedúcimi PVKR boli:
Výskumný pracovník:
od 1.8.2004 do mája 2009
od 1.9.2009
od 1.8.2004
prof. Ing. Ján Mikolaj, DrSc.,
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Ing. Mária Lusková, PhD.
Základné smerovanie PVKR v rámci FŠI ŽU kopíruje všetky fakultou zabezpečované
študijné odbory. Aktuálne požiadavky na pracovisko kladené spoločnosťou a ich vývoj
smeruje k ďalšiemu otváraniu pracoviska smerom k potrebám Žilinskej univerzity. Veľmi
úzko spolupracuje s CETRA a jednotlivými pracovníkmi univerzity pri príprave návrhov
projektov 7FP. V hodnotenom období sa štruktúra a personálne obsadenie pracoviska zmenilo
– tabuľka č. 1, 2, 3.
V roku 2012 zamestnanci pracoviska ďalej pracovali na svojom kvalifikačnom raste.
Ing. Mária Lusková, PhD. ďalej publikovala a riešila projekty v rámci fakulty.
2.
Vzdelávacia činnosť
PVKR nemá vlastné vzdelávacie aktivity vyplývajúca z platnej akreditácie. Prof. Dvořák sa
podieľa na zabezpečovaní výučby v prospech KKM, KBM a KTVI. Prof. Dvořák
zabezpečoval konzultácie celkom z troch predmetov pre študentov 3. stupňa VŠ štúdia
v prospech KTVI, KKM a KBM a sa pravidelne zúčastňoval štátnych záverečných skúšok
v druhom a treťom stupni štúdia na FŠI ŽU, na FPEDAS ŽU a na FRI ŽU v Žiline. V rámci
zabezpečovaných predmetov boli využívané štandardné funkcie informačného systému
Vzdelávanie. Jednotlivé predmety boli zabezpečované s podporou e–vzdelávania – tabuľka
č. 8.
189
3.
Vedeckovýskumná činnosť
Vedeckovýskumná činnosť sa zameriavala najmä na získavanie výskumných a vývojových
projektov pre FŠI ŽU z domácich a zahraničných zdrojov, na podiel na riešení
vedeckovýskumných úloh celo fakultného významu v spolupráci s katedrami FŠI ŽU a inými
mimo fakultnými inštitúciami, na koordinovanie vedeckovýskumných riešení fakultného
a nad fakultného významu s medzinárodnými inštitúciami, predovšetkým však
so zahraničnými univerzitami a zahraničnými výskumnými inštitúciami. Podľa požiadaviek
katedier poskytovala súčinnosti pri tvorbe a riešení projektov a výskumných úloh, ktoré boli
vo výhradnom riešení katedier, ďalej podiel na tvorbe a riešení medzinárodných a národných
výskumných úloh zameraných na problematiku fakultných študijných odborov a iných
príbuzných študijných a vedných odborov. Hlavné smerovanie vedeckovýskumnej činnosti
pracoviska bolo smerované na riešenie východiskových teoretických a metodologických
problémov kritickej infraštruktúry, rizík, kríz a bezpečnosti, ich identifikácie, kvalifikácie
a kvantifikácie.
Najvýznamnejším výsledkom úsilia pracovníkov pracoviska, v spolupráci s katedrou
požiarneho inžinierstva v roku 2012, bolo pokračovanie riešenia historicky prvého
výskumného projektu v rámci 7.RP s názvom SALIANT. Začiatok riešenia tohto projektu je
1. 9. 2010, predpokladané ukončenie je k 31. 8. 2013. Celkový podiel na riešení projektu
v roku 2012 bol 504 hodín.
V priebehu roku 2012 sa pracovisko významne podieľalo na riešení celo fakultného projektu
APVV-0471-10 Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore doprava. Obaja pracovníci sa
významným spôsobom podieľali na riešení úloh prvej etapy projektu. Celkový podiel na
riešení projektu bol asi 580 hodín. V rámci projektu sa zamestnanci PVKR zúčastnili štyroch
významných medzinárodných konferencií a workshopov v Slovenskej republike a troch
významných zahraničných vedeckých konferencií (Nórsko, Poľsko a Srbsko).
Počas roku 2012 Ing. Lusková riešila, ako vedúca projektu KEGA, projekt s názvom:
Integrácia manažmentu kvality a manažmentu rizík. Celkový podiel na riešení projektu bol
600 hodín. Podrobnejšie informácie sú uvedené v tabuľkách 10, 11 a 12, ako aj v prílohách 1,
2 a 3.
Z pohľadu rozvoja univerzity mali v roku 2012 nezastupiteľné miesto projekty Centrum
excelencie pre systémy a služby inteligentnej dopravy, CE IDS II - Odborný riešiteľ
prof. Dvořák, aktivita 1.4 s finančným podielom 6 998,56 Eur.
Zoznam riešených projektov je v tabuľke č. 11.
V roku 2012 sa PVKR podieľalo na príprave celkovo 11 projektov. Z toho 3 návrhy
výskumných 7RP projektov a 2 iných medzinárodných projektov. V rámci Slovenskej
republiky sa zamestnanci pracoviska podieľali na príprave 2 projektov APVV (druhý
predložený v januári 2013), 3 projektov VEGA, 1 projektu KEGA a 1 projektu ASFEU.
V tabuľke 10 sú uvedené projekty, ktoré na FŠI ŽU manažuje PVKR.
Podiel na doktorandskom štúdiu v roku 2012 mal najmä prof. Dvořák. K 1. 9. 2012 mal
jedného denného a jedného externého doktoranda. Veľmi aktívne sa podieľal na
predmetových skúškach, na dizertačných skúškach i na obhajobách dizertačných prác. Ďalšie
podrobnosti sú uvedené v tabuľke č. 13, 14.
Vzhľadom na počet zamestnancov je 24 publikačných výstupov výrazným podielom na
celkových publikačných výstupoch fakulty. Z uvedených publikácií to bola jedna vedecká
domáca monografia, jedna zahraničná odborná knižná publikácia, osem vedeckých článkov
190
publikovaných v zahraničných nekarentovaných časopisoch, jeden vedecký článok
v domácom časopise, osem vedeckých článkov v zborníkoch zahraničných konferencií, osem
článkov v zborníkoch domácich konferencií, tri odborné články v domácich časopisoch.
Spolupráca pracoviska v publikačných aktivitách je smerovaná najmä na katedry FŠI ŽU
v Žiline, slovenské a zahraničné univerzity. Podrobnosti sú uvedené v tabuľke 15.
4.
Medzinárodná spolupráca
Pracovisko výskumu krízového riadenia spolupracovalo v roku 2012 s inštitúciami
z viacerých krajín Európy. K najvýznamnejším partnerom patria:
- Veľká Britania – University of Newcastle upon Tyne, King‘s College London, Kite
Innovation Limited a Selective Antibodies Limited,
- Fínsko - Oy Reagena Ltd,
- Francúzsko – Indicia Biotechnology a LaGrange Innovation,
- Írsko – Forensic Science Laboratory,
- Holandsko – Netherland Forensic Institute a Applikon Analyzers,
- Portugalsko - Escola Superior de Educação de Santarém,
- Fínsko - Teknologian Tutkimuskeskus VTT,
- Írsko- Trinity College Dublin,
- Írsko- Gavin and Doherty Geosolutions Ltd,
- Nemecko - European Sever Storms Laboratory,
- Nórsko – Gjovik University College,
- Fínsko - Hellenberg International OY,
- Španielsko - Carlos García Gordillo,
- Česká republika- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
- a iné.
Zahraničné pracovné cesty pracoviska boli v roku 2012 realizované v rámci prebiehajúcich
projektov, vo väčšine boli z projektov financované. Ich prehľad je uvedený v tabuľkách 16
a 18.
Zamestnanci pracoviska sa primeraným spôsobom zúčastňujú na príprave priebehu
fakultných medzinárodných konferencií. V súčasnosti pracuje prof. Dvořák v redakčnej rade
zahraničného časopisu E3journals v Zrenjaninu v Srbsku a v redakčnej rade časopisu FBIM
Transaction v Beograde v Srbsku. Pracovníci PVKR nie sú členmi mimovládnych organizácií
a združení.
5. Rozvojové zámery pracoviska
Pracovisko výskumu krízového riadenia za osem rokov svojej existencie potvrdilo svoje
opodstatnenie. Vo vzdelávacej činnosti sa do budúcna bude zameriavať na výučbu najmä
v druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa
bude naďalej orientovať na prípravu návrhov nových výskumných projektov pre potreby
fakulty a univerzity. V oblasti realizácie projektov bude napĺňať svoje poslanie smerom ku
koordinácii odborných aktivít a komunikácii smerom k partnerom v riešených projektoch.
V medzinárodnej spolupráci chceme ďalej budovať dobré meno pracoviska, aby zahraniční
partneri mali záujem o spoluprácu s nami. Smerovanie zahraničnej spolupráce je otvorené na
všetky svetové strany s prioritou na výskumné aktivity v oblasti bezpečnosti.
191
Tab. 1
Personálne zloženie PVKR
Počet
plán. skut.
Funkcia
Poznámka
Profesor
1
1
s titulom PhD.
Docent
1
0
požadovaný titul PhD.
Výskumný pracovník
2
1
s titulom PhD.
Odborná sekretárka
1
0
Celkom
5
2
Tab. 2
Štruktúra vedecko-pedagogických titulov PVKR
Počet
Titul
Profesor
1
Docent
0
PhD. (CSc.)
1
Celkom vedecko-pedagogických pracovníkov
2
Celkom vedecko-pedagogických titulov (prof., doc., PhD., CSc.)
2
Poznámka
PhD.
Organizačná štruktúra PVKR
Organizačná štruktúra
Vedúci pracoviska:
Personálne obsadenie
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Pracovník výskumu :
Ing. Mária Lusková, PhD.
Zabezpečované predmety e-vzdelávania pracovníkmi PVKR
P.č.
Predmet
Zabezpečuje
1.
2.
Manažérske informačné systémy
Riadiace a informačné systémy v doprave
Dvořák
Dvořák
Tab. 3
Tab. 8
Poznámka
192
Tab. 10
Prehľad schválených vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Partneri
projektu
Celkový
rozpočet
projektu za
všetkých
partnerov (€)
Spolufinanco
vanie (%)
Hlavné
výstupy
projektu
CE
IDS II
Dobudovanie pracovísk
na podporu výskumu
a vývoja v oblasti
dopravy
Koordinátor
projektu
Cieľ
projektu
Centrum excelencie
pre systémy a služby
inteligentnej dopravy
Acronym
1.10.2012ASFEU
1.12.2013
Názov
projektu
Grantová
agentúra
Doba
riešenia
Číslo
projektu
262201220028
Dobudovanie
excelentného pracoviska
systémov a služieb
inteligentnej dopravy ako
predpoklad rozvoja
infraštruktúry spoločností
využitím znalostných
technológií
Dvořák
ŽU
2 414
223,60
0
193
Tab. 11
Prehľad riešených vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo projektu
Názov projektu
Dosiahnuté výsledky
v sledovanom období
077ŽU-4/2011
KEGA
Integrácia manažment
kvality a manažmentu
rizík
Obsah vysokoškolskej
učebnice
262201220028
CE IDS
262201220028
CE IDS II
Budovanie laboratória
KDZ
Budovanie laboratória
KDZ
Celkom
Finančné
prostriedky
Eur
Zodpovedný
riešiteľ/koordinátor
Projektový
manažér
2 697,-
Lusková
Lusková
3 121,-
Dvořák, koordinátor na FŠI
ŽU
Matiaško
6 998,-
Dvořák, odborný riešiteľ
Matiaško
Riešitelia
Bugánová
Hudáková
Míka
Mešková
Celo univerzitný
projekt
Celo univerzitný
projekt
12 816,-
PVKR sa podieľalo aj na riešení ďalších projektov, a to:
-
projekt SALIANT v rozsahu cca 504 hodín (zodpovedný riešiteľ Osvald).
194
Tab. 12
Prehľad podaných vedeckých a odborných úloh v roku 2012
Číslo
projektu
320014
Doba
riešenia
3 roky
Grantová
agentúra
7FP
Názov projektu
Water and
energy for
favelas
Cieľ projektu
Hlavné výstupy
projektu
Príprava
a realizácia
nového konceptu
inkubátora
zameraného na
zlepšenie dodávok
vody a energie pre
favely v Rio de
Janeiro.
Mobilná sanitárna
jednotka pre
nezávislú dodávku
vody pre skupiny
domov vo
favelách.
Analýza možností
pre inštaláciu
energetickej
jednotky založenej
na lokálnych
energetických
zdrojoch ako
slnko, voda,
vietor, bioenergia.
Príprava pre
vybudovanie
biznis jednotky
pre mladých ľudí
žijúcich vo
favelách.
Zodpovedný
Projektový
riešiteľ/koordinátor manažér
Dvořák
Lusková
Koordinátor
projektu
Ekonomická
univerzita v
Bratislave
Partneri projektu
FŠI ŽU
Ekonomická univerzitaPraha,
Univerzita- Pardubice,
Univerzita GranadaŠpanielsko,
Pontifícia Universidade
Catolica- do Rio de
Janeiro,
Universidade Federal
doEespirito Santo,
CAL Consultoria
Ambiental LTDA.
195
EE_52
3 roky
1/0540/13 3 roky
Vytvoriť Európsku
online platformu
na podporu
vzdelávania
podnikateľov –
osvedčené
praktiky, metódy,
e-learning.
Podporovať úlohu
European
vysokoškolských
Comission
inštitúcií ako
Enterprise Entrepreneurship
„motorov
& Industry Education
inovácií“
Directorate
a skultúrou
„dobrovoľníkov“.
Podporovať rozvoj
podnikateľských
zručností ( tímová
práca, preberanie
rizika, sebadôvera,
iniciatíva,
leadership) a
inovácií
Výskum metód pre
analýzu
a hodnotenie
inteligentných
Výskum
dopravných
bezpečnostne
systémov
kritických
VEGA
z hľadiska
procesov v
dosiahnutej úrovne
technológiách a
bezpečnosti
službách
riadenia
technológií
a bezpečnosti
Dynamizácia
a vývoj projektov
vo virtuálnom
prostredí
FAB_LAB –
obnovenie
databanky
dostupnej pre
WorldFabLabs .
Kompilácia
a analýza
informácií vo
FAB_LABs.
Web stránka –
online dostupnosť
potrebného
softwaru,
spracovanie
príručky.
Identifikácia IDS.
Nové metódy
modelovania
bezpečnostných
vlastností
významných
fragmentov IDS
Uplatnenie nových
a/ alebo
modifikovaných
metód analýzy
bezpečnosti
Lusková
Dvořák
IPS/Escola
Superior de
Educação de
Santarém
Spalek, FEL ŽU
Dvořák
Lusková
FEL ŽU
Universidade de Évora
– Portugalsko,
Center for the
advancement of
research &
development in
education technology
(cardet) – Cyprus,
CIDTFF_Universidade
de Aveiro-Portugalsko,
Laboratori de Mitjans
Interactius (LMI),
Universitat de
Barcelona (UB)Španielsko,
YASAR UniversityFaculty of Engineering,
- Turecko,
FŠI ŽU
196
komunikácie
medzi
subsystémami.
1/0479/13
21110164
3 roky
1 rok
VEGA
Visegrad
Fund
Výskum novej
generácie
výkonových
polovodičových
meničov
European
Qualification
Framework EQF
in the Visegrad
Countries
Výskum novej
generácie
výkonových
polovodičových
meničov na báze
LLCLC a LCLC
(LCTLC) schém
rezonančných
meničov s
vysokou prúdovou
hustotou, nízkym
EMI a
multifunkčným
výstupom
Analýza stavu
implementácie
EQF v krajinách
V4.
v technológiách
a službách.
Overené výsledky
skúšok z
laboratórnych
meraní.
Metodické
postupy pre
praktickú
realizáciu
vyšetrovaného
systému.
Podklady pre
návrh uzlov
výkonového
spínaného zdroja,
v rátane
synchrónneho
usmerňovača a
maticového
meniča pre
aplikáciu vyššie
uvedeného
systému pri
praktickej
realizácii.
Medzinárodná
konferencia výmena skúseností
o vývoji NQF
a najlepšie
skúsenosti
Branislav Dobrucký
Lusková
Lusková
Šimák
Seidl
FEL ŽU
International
University of
Logistics and
Transport in
Wroclaw
Vysoká škola
1/ekonómie a
manažmentu verejnej
správy v Bratislave,
Vysoká škola logistiky
– Přerov- ČR, Karoly
Robert CollegeMaďarsko, FŠI ŽU
197
FP7608166
FP7607829
3 roky
3 roky
FP7
Risk Analysis of
Infrastructure
Networks in
response to
extreme weather
– RAIN
Poskytnúť rámec
prevádzkovej
analýzy, ktorý
bude
minimalizovať
dopad pohrôm
spôsobených
počasím na
pozemské systémy
infraštruktúry EU
na základe analýzy
siete kritickej
infraštruktúry.
Systematický risk
manažment rámec,
ktorý explicitne
zvažuje dopady
extrémneho
počasia na kritickú
infraštruktúru
a vyvíja série
nástrojov pre
zlepšenie
bezpečnosti panEurópskej siete
infraštruktúr.
FP7
Vyvinúť inovačný
nástroj na podporu
rozhodovania pre
Emergency
organizácie
Health Care
poskytujúce
Organizations on
zdravotnú
the Move starostlivosť
EHCOM
v prípade
mimoriadnych
udalostí. Nástroj sa
Prehľad
implementovaných
„emergency
management
systems“,
prístupov
a potenciálnych
riešení.
Koncepčný rámec
pre prípravu
Lusková
Dvořák
Dvořák
Lusková
European Sever Storms
Laboratory - Germany,
, Technische
Universiteit Delft –
Netherlands, Gavin and
Doherty Geosolutions
Ltd.- Ireland, Dragados
SA- Spain , Freie
Universitaet BerlinGermany, Roughan &
O' Donovan Ltd.Ireland, Hellenberg
Trinity College
International OYDublin, Ireland
Finland, Istituto di
Sociologia
Internazionale di
Gorizia I.S.I.G- Italy,
PSJ Netherlands,
Ilmatieteen Laitos –
Finland, Youris.comBelgium, Union Fenosa
Distribucion SA-Spain,
Aplicaciones En
Informatica Avanzada
SL – Spain, FŠI-ŽU
Alkit Communications
AB-Sweden, Ben
Gurion University of
the Negev-Israel,
Teknologian
Carlos García Gordillo
Tutkimuskeskus
– Spain, Centre for
VTT, Finland
Science, Society and
Citizenship-Italy,
Empresa Pública De
Emergencias Sanitarias
198
bude zameriavať
na kľúčové
aspekty
pripravenosti
a odozvy a súčasne
sa bude využívať
i v rámci
emergency
manažmentu
z hľadiska
hodnotenia rizika
a obnovy.
a odozvu na
núdzové situácie
zo strany
zdravotníckych
zariadení.
Dlhodobá vízia na
prípravu a odozvu
zdravotníckych
zariadení v prípade
núdzových
situácií.
– Spain, Four
Computing OyFinland, Fundacion
para la Formacion e
Investigacion Sanitarias
de la región de Murcia
– Spain, Hospital
Universitario
Fundación AlcorcónSpain, National Center
of Scientific Research
“Demokritos – Greece,
Magen David Adom In
Israel- Israel, Vastra
Gotalands Lans
Landsting- Sweden,
Nederlandse
Organisatie voor
Toegepast
Natuurwetenschappelijk
Onderzoek TNONetherlands, T-Soft
AS- Czech Republic,
Zilina Selfgoverning
Region –Slovakia, FŠI
ŽU
199
Tab. 13
Prehľad doktorandov študijného programu DKS
P.č.
Doktorand
2.
3.
4.
Ing. Ján Raždík
Ing. Veronika Chladná
Ing. Blanka Titková
Rok štúdia
Forma
3.
3.
6.
denná
denná
externá
Školiteľ
Dvořák
Dvořák
Dvořák
Prehľad využitia školiteľov z PVKR (stav k 31.12.2012)
Školiteľ
Dvořák
Doktorand
Tab. 14
Forma
Rok štúdia
Program
Ing. Chladná
denná
3.
DKS
Ing. Titková
externá
6.
DKS
Prehľad publikačných aktivít PVKR
Tab. 15
Kategória
Bibliografický odkaz
AAB
ŠIMÁK, L. a kol. 2012. Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy, 1.vyd.
Žilinská univerzita v Žiline / EDIS – vydavateľstvo ŽU v Žiline 2012. 180 s., ISBN 97880554-0459-2
ADE
LUSKOVA, M., DVORAK, Z.: Risk management methods in railway transport critical
infrastructure = Metódy riadenia rizík v železničnej kritickej infraštruktúre. In: Logistyka
: príloha Logistyka - nauka : artykuly recenzowane. ISSN 1231-5478. Nr. 3 (2012), S.
1395-1400
ADE
ADE
ADE
ADF
AEC
SVENTEKOVÁ, E., DVORAK, Z.: Information provision of logistics support in civil
protection. In: Journal of engineering management and competitiveness (JEMC). ISSN
2217-8147. 2012. Vol. 2, No. 1 (2012)
LUSKOVA, M., CONEVA, I.: Experimental modelling of motor oil penetration into the
land with consequential interaction with powder sorbents In: Transactions of the VŠB Technical University of Ostrava : safety engineering series = Sborník vědeckých prací
VŠB -Technické univerzity Ostrava : řada bezpečnostní inženýrství. ISSN 1801-1764.
Vol. 7, no. 1 (2012), s. 15-21.
LUSKOVA, M., BUGANOVÁ, K.: Approaches to risk management in Slovak
enterprises. In: Journal on Law, Economy & Management. ISSN 2048-4186. Vol. 1,
No. 2 (2011), s. 64-68.
LUSKOVA, M., HUDÁKOVÁ, M.: Príprava malých a stredných podnikov na obdobie
krízy In: Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment : vedecký časopis
Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. ISSN 1337-2955.
Roč. 7, č. 3 (december 2011), s. 33-41.
DVORAK, Z., VIDRÍKOVÁ, D.: Informačné systémy v bezpečnostných službách. In:
Bezpečnostní technologie, systémy a management II. Zlín: Radim Bačuvčík VeRBuM,
2012. ISBN 978-80-87500-19-4. S. 241-257.
200
AFC
AFC
DVORAK, Z., LEITNER, B., NOVÁK,L.: National transport information system in
Slovakia as a tool for security enhancing of critical accident locations. In: Transport
means 2012 : proceedings of the 16th international conference : October 25-26, 2012,
Kaunas University of Technology, Lithuania. ISSN 1822-296X. Kaunas: Kaunas
University of Technology, 2012. S. 145-148.
SVENTEKOVÁ, E., DVORAK, Z.: Performance testing of critical transport
infrastructure elements. In: Engineering management and competitiveness (EMC 2012) :
II international symposium : Zrenjanin, 22-23rd June 2011 : proceedings. Zrenjanin: University of
Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, 2012. ISBN 978-86-7672-165-8. S. 354-358.
AFC
DVORAK, Z., SVENTEKOVÁ, E.: Evaluation of the resistance critical infrastructure
in Slovak Republic In: Engineering management and competitiveness (EMC 2012) : II
international symposium : Zrenjanin, 22-23rd June 2011 : proceedings. Zrenjanin:
University of Novi Sad, Technical faculty “Mihajlo Pupin”, 2012. ISBN 978-86-7672165-8. S. 17-22.
AFC
NOVÁK,L., LUSKOVA, M.,: Statistical methods for industrial processes risk
assessment. In: WETICE-2012 [elektronický zdroj] : 21st IEE international WETICE
conference : 25-27 June 2012, Toulouse, France. ISSN 1524-4547. Piscataway: IEEE,
2012. ISBN 978-0-7695-4717-6. CD-ROM, s. 400-402.
AFC
LUSKOVA, M., HUDÁKOVÁ, M.: Risk management as a methodology of continual
quality improvement in enterprise. In: Advances in economics, risk management,
political and law science : proceedings of the 1st WSEAS international conference on
conomics, risk management, political and law science (EPLS´12) : proceedings of the 1st
WSEAS international conference on risk management, assessment and mitigation
(RIMA´12) : Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic, September 20-22, 2012.
[S.l.]: WSEAS Press, 2012. ISBN 978-1-61804-123-4. S. 335-340.
AFC
LUSKOVA, M., BUGANOVÁ, K.: Risk management as a tool for successful
innovations realization in enterprise In: Advances in economics, risk management,
political and law science : proceedings of the 1st WSEAS international conference on
conomics, risk management, political and law science (EPLS´12) : proceedings of the 1st
WSEAS international conference on risk management, assessment and mitigation
(RIMA´12) Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic, September 20-22, 2012.
[S.l.]: WSEAS Press, 2012. ISBN 978-1-61804-123-4. S. 341-346.
AFC
NOVÁK, L., LUSKOVA, M.,: Posibilities of statistic in anthropogenic risks research in
industrial area In: Menadžment 2012 [elektronický zdroj] = Management 2012 :
međunarodna naučna konferencija : zbornik radova : Mladenovac, Serbija, 20-21. april
2012. - Mladenovac: Fakultet za poslovno industrijski menadžment; ICIM plus, 2012.
ISBN 978-86-84909-74-1. CD-ROM, s. 126-130.
AFC
LUSKOVA, M., HUDÁKOVÁ, M., BUGANOVÁ, K.: Importance of risk management
in enterprise quality planning in Slovakia .In: ICEEM 2012 : 2012 2nd international
conference on economic, education and management : June 1-2, 2012, Shanghai, China.
Hong Kong: Hong Kong Education Society, 2012. ISBN 978-988-19750-3-4. S. 83-88.
AFC
LUSKOVA, M., CONEVA, I.: Solution of crisis situation connected with spillage of
dangerous substance during traffic accident.In: Menadžment 2012 [elektronický zdroj] =
Management 2012 : međunarodna naučna konferencija : zbornik radova : Mladenovac,
Serbija, 20-21. april 2012. Mladenovac: Fakultet za poslovno industrijski menadžment;
ICIM plus, 2012. ISBN 978-86-84909-74-1. CD-ROM, s. 126-130.
ADF
LUSKOVA, M., HUDÁKOVÁ, M.: Príprava malých a stredných podnikov na obdobie
krízy. In: Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment : vedecký časopis
Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. ISSN 1337-2955.
Roč. 7, č. 3 (december 2011), s. 33-41.
201
AFC
LUSKOVA, M.: Aktuálne otázky a budúci vývoj Európskeho bezpečnostného výskumu =
The actual questions and future developments in the European security research. In:
Ochrana životních podmínek obyvatelstva [elektronický zdroj] = Environmental
protection of population : 7. vědecká mezinárodní konference : sborník : 13. a 14. června
2012, Brno. Brno: VŠKE, 2012. ISBN 978-80-86710-57-0. CD-ROM, s. 287-295.
AFC
LUSKOVA, M.: Developments and trends in integrated management systems.
In: Menadžment 2012 [elektronický zdroj] = Management 2012 : međunarodna naučna
konferencija : zbornik radova : Mladenovac, Serbija, 20-21. april 2012. - Mladenovac:
Fakultet za poslovno industrijski menadžment; ICIM plus, 2012. - ISBN 978-86-8490973-1. - CD-ROM, s. 392-397.
AFD
DVORAK, Z., LEITNER, B., NĚMEC, V.: Parametre leteckej dopravy v kontexte
kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky. In: LOGVD - 2012 Dopravná logistika a
krízové situácie : [zborník 15. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou] :
Žilina 20.-21. september 2012. Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-5540589-6. S. 166-173.
AFD
DVORAK, Z., LEITNER, B.: Projekt „Centrum excelentnosti pre systémy a služby
inteligentnej dopravy“ - ciele, aktivity, výsledky.In: LOGVD - 2012 Dopravná logistika a
krízové situácie : [zborník 15. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou] :
Žilina 20.-21. september 2012. - Žilina: Žilinská univerzita, 2012. ISBN 978-80-5540589-6. S. 84-91.
AFD
AFD
AFD
DVORAK, Z., DÁVID, A.: Posúdenie zaradenia vodnej dopravy ako podsektora
kritickej infraštruktúry. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17.
medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012, Žilina. - Žilina: Žilinská
univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0534-6. - S. 85-92.
DVORAK, Z., JASENOVEC, J., PETROVIČ. P.: Niektoré aspekty kritickosti kritickej
infraštruktúry v sektore doprava. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí :
17. medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská
univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0534-6. S. 93-99.
DVORAK, Z., LUSKOVA, M.: Možnosti hodnotenia železničných staníc v kontexte
kritickej infraštruktúry. In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17.
medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012, Žilina. Žilina: Žilinská
univerzita, 2012. ISBN 978-80-554-0534-6. S. 101-108.
202
Tab. 16
Prehľad zahraničných pracovných ciest za rok 2012
Účel cesty
Miesto
Szczyrk, Poľsko,
Zrenjanin, Srbsko
Liberec, Česká
republika,
Brno, Česka rep.
Helsinky, Fínsko
Dublin, Írsko
Lillehammer,
Nórsko
Zlín, ČR
Účastníci
Termín
Medzinárodná
konferencia
LogiTrans 2012
Medzinárodná konfrencia EMC
2012
18.-19.4.2012
Dvořák, Lusková
21.-24.6.2012
Dvořák
Konzultácie k projektu APVV
28.-30.3.2012
Dvořák
Štátne skúšky
Stretnutie k projektu SALIANT
Stretnutie k projektu SALIANT
Medzinárodná
konferencia
CRITIS 2012
Medzinárodná konferencia „ Risk
Management, Assessment and
Mitigation“ (RIMA '12)
9.-10.11.2012
11.-16.3.2012
2.-5.10.2012
Dvořák
Lusková
Lusková
16.-19.9.2012
Lusková
21-22.9.2012
Lusková
Tab. 18
Medzinárodná mobilita pracovníkov PVKR
P.č.
Meno a priezvisko
Druh mobility
Miesto pobytu v rámci mobility
Nebola realizovaná
1.
Členstvo v redakčných radách v zahraničí
P.č.
Meno a priezvisko
1.
Zdeněk Dvořák
2.
Zdeněk Dvořák
V Žiline 19. 2. 2013
Tab. 19
Časopis
Journal of engineering management and
competitiveness, Srbsko
FBIM Transaction, Srbsko
prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
vedúci pracoviska
203
Výročnú správu FŠI ŽU v Žiline za rok 2012 prerokovalo kolégium dekana dňa
6. marca 2013 a akademický senát fakulty dňa 21. marca 2013.
V Žiline 21. marca 2013
prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
dekan
204
Download

Výročná správa o činnosti fakulty 2012